3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. Charakteristika školního vzdělávacího programu"

Transkript

1 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Obecné směřování školy vize Výchovně vzdělávací péči celého školského zařízení zaměřujeme především na děti s těžkým zdravotním postižením, a to zejména sluchovým, autismem a s vadami řeči. V rámci péče o žáky se zdravotním postižením nabízíme i vzdělávací program respektující potřeby žáků s lehkým mentálním postižením. Navazujeme na tradici a zkušenosti školy při vzdělávání žáků se sluchovým postižením a využíváme prvky z užívané mateřské reflexní metody jako efektivní a hravý prostředek pro výuku českého jazyka i u dětí s lehkým mentálním postižením. Výuka jazyka založená na prožitku a hraní dvojí role se stává odrazovým můstkem pro tematickou jednotu a další edukační využití týdenní práce v českém jazyku. Každý rok společně prožíváme jedno téma v projektu, který bude prostupovat celoškolním životem (Cirkus, Občánek, Indiáni. Kouzelníci, Cestovatelé, Zahradníci, Pohádky, Objevitelé, Figurky a další). Máme značku Rodiče vítáni nabízíme přátelské a bezpečné prostředí všem dětem i jejich rodinám. Společné strategie výchovy a vzdělávání Základ Společné strategie výchovy a vzdělávání vycházejí z principů mateřské reflexní metody zpracovaných holandským pedagogem Van Udenem a publikovaných Institutem voor Doven v Sint Michielsgestelu v roce Škola nabízí alternativní formu rozvoje komunikačních dovedností v českém jazyku na základě uplatňování zásad mateřské reflexní metody především hraní dvojí role, vhodné pro žáky s různým stupněm narušení komunikačních dovedností způsobených sluchovým či jiným postižením.

2 Mateřská reflexní metoda prolíná celým pedagogickým procesem. Tzv. hraní dvojí role znamená zachytávání vyjádření žáků a následná reprodukce učitelem či vychovatelem ve správné české podobě. Vzhledem k sociální nezralosti žáků vyplývající z jejich postižení zařazujeme v hojné míře postupy přibližující reálný život a orientaci v něm. Děti s LMP jsou hravé, a proto využíváme především postupy vycházející z herních aktivit. Společné postupy na úrovni školy uplatňované ve výuce i mimo výuku, jimiž škola cíleně utváří a rozvíjí následující klíčové kompetence žáků Jak umožňujeme žákům osvojit si strategii učení a být motivován pro celoživotní učením? 1. Společně s žáky a prostřednictvím hravých situací řešíme problémové úlohy 2. Společně vytváříme myšlenkové mapy slovní i obrázkové 3. Vytváříme pro žáky příležitosti k cílevědomému a hravému vyhledávání a třídění informací Jak učíme žáky tvořivě myslet, logicky uvažovat a řešit problém? 1. Při vyučování navozujeme problémové situace z praktického života, nabízíme různé postupy a řešení a poskytujeme žákům volnost při jejich výběru 2. Při motivaci vyučovací hodiny využíváme herní a praktické náměty řešící problém 3. Děti aktivně zapojujeme do realizace celoškolních hravých projektů Jak vedeme žáky k všestranné a otevřené komunikaci? 1. Důsledně při veškeré komunikaci dodržujeme hraní dvojí role - zachytávání vyjádření dětí a následné správné vyjádření pedagogem 2. Systematicky rozšiřujeme slovní zásobu dětí 3. Vytváříme dětem herní příležitosti pro nácvik přiměřené formy komunikace s cizími lidmi v různých sociálních situacích

3 Jak učíme žáky spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní a druhých? 1. Vytváříme příležitosti pro společné plnění úkolů a pro společné hraní 2. Spolupracujeme s žáky celé školy, jejich rodiči a dalšími našimi zaměstnanci při celoškolních i mimoškolních hravých projektech Jak vedeme žáky k tomu, aby se projevovali jako svobodná a zodpovědná osobnost? 1. Podporujeme u žáků používání aktivního NE žáků ve všech situacích 2. Zapojujeme žáky do rozhodování při volbě činností během vyučování nebo při přípravě školních akcí 3. Společně s žáky vytváříme a následně dodržujeme vlastní pravidla chování ve škole při různých činnostech Jak učíme žáky projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě? 1. Do veškeré komunikace zapojujeme emoce, vyjadřujeme je a pojmenováváme je 2. Společně s dětmi slavíme a oslavujeme nejrůznější příležitosti narozeniny školy, zahájení školního roku, zavírání a otevírání zahrady, živý Betlém, vánoční večeře, velikonoční koledování, besídka pro maminky, Zahradní slavnost Jak učíme žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví? 1. Pěstujeme všechna hygienická pravidla a v jejich dodržování jdeme dětem příkladem 2. Do vyučování zařazujeme relaxační a herní chvilky dle potřeb dětí Jak učíme žáky žít společně s ostatními lidmi, být tolerantní a ohleduplný k ostatním lidem, jejich kulturním a duchovním hodnotám? 1. Připravujeme a realizujeme společně s žáky výlety, pobyty na škole v přírodě, exkurze, zájezdy do divadel, na sportovní soutěže za hranice školy a vlastním příkladem vedeme žáky k zodpovědnému vystupování na každé mimoškolní akci 2. Do celoškolních celoročních projektů zařazujeme i poznávání jiných kultur

4 Jak vedeme žáky k tomu, aby poznali své reálné možnosti a uplatnili je při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci? 1. Vytváříme zajímavé přiměřené praktické a tvůrčí příležitosti pro pracovní činnosti žáků 2. Organizujeme vhodné exkurze zaměřené na poznání různých vhodných povolání 3. Stanovujeme před každou činností kritéria pro hodnocení a následně je dodržujeme Uplatňované výchovně vzdělávací strategie Kompetence k učení 1. Vhodně střídáme vyučovací metody 2. Společně vytváříme myšlenkové mapy slovní i obrázkové 3. Vytváříme pro žáky příležitosti k hravému vyhledávání Kompetence k řešení problémů 1. Při vyučování navozujeme a využíváme problémové situace 2. Problémové situace řešíme společně s dětmi 3. Děti aktivně zapojujeme do realizace celoškolních projektů a akcí Kompetence komunikativní 1. Ve všech situacích uplatňujeme hraní dvojí role 2. Systematicky a hravými způsoby rozšiřujeme slovní zásobu dětí 3. Do veškeré komunikace zapojujeme emoce, vyjadřujeme je a pojmenováváme je

5 Kompetence sociální a personální 1. Vytváříme příležitosti pro společné plnění úkolů 2. Zapojujeme žáky do rozhodování při volbě činností 3. Společně s žáky vytváříme a důsledně dodržujeme vlastní pravidla chování při různých činnostech Kompetence občanské 1. Pěstujeme všechna hygienická pravidla a v jejich dodržování jdeme dětem příkladem Do vyučování zařazujeme relaxační chvilky dle potřeb dětí 3. 3.Ve vybraných situacích důsledně vyžadujeme chování podle smysluplných pokynů Kompetence pracovní 1. Dbáme na pořádek na pracovním místě a na přípravu a úklid pomůcek 2. Zadáváme smysluplné pracovní úkoly 3. Dbáme na dokončení zadaných úkolů

6 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Za žáky mimořádně nadané budeme v naší škole považovat žáky, kteří přicházejí z integrace z běžných základních škol a žáky, kteří trvale dosahují v některých předmětech nadprůměrných výsledků. Žáci přicházející z integrace mívají větší znalosti nebo komunikační dovednosti než naši průměrní žáci, ale většinou neumějí v době vyučování pracovat současně se skupinou žáků a být aktivní. Je takřka pravidlem, že mají velmi dobře rozvinuté orální komunikační schopnosti, které ale dostatečně nevyužívají k vlastní prezentaci. Mívají problémy s kolektivem dětí, bývají osamoceni, někdy s výchovnými potížemi, jimiž se na sebe snaží upozornit. Jsou zvyklí na práci a přípravu s individuální pomocí, nemívají v dostatečné míře rozvinuté kompetence komunikativní, k řešení problémů a sociální. Přicházejí k nám na základě doporučení speciálně pedagogického centra a žádosti rodičů. Speciálně pedagogické centrum tyto děti většinou podporuje po celou dobu jejich předchozí integrace, a proto podmínky pro přechod jsou příznivé. Na základě vyšetření, doporučení centra a jednání s rodiči je dítě přicházející z integrace do vhodné třídy. Vybírá se třída, kde je skupina žáků komunikačně přínosná a stimulující. Jednotliví vyučující pod vedením třídního učitele vypracují vzdělávací plán, který navazuje na stávající znalosti a dovednosti žáka a propojuje je s plánem výuky ostatních žáků třídy. Důraz je položen v první fázi na rozvoj kompetencí komunikativních a sociálních. Rodičům je umožněn pobyt ve škole a účast ve vyučování v individuálně domluveném rozsahu. Plán se postupně vyhodnocuje a konzultuje se další postup. Specifické vzdělávací potřeby těchto žáků jsou respektovány v případě potřeby prostřednictvím individuálních vzdělávacích plánů i v dalším období. Učivo je pro tyto žáky většinou rozšiřováno, a to zadáváním náročnější samostatné práce, vyžadující samostatné získávání informací a jsou pověřováni vedením a řízením skupin. Třídní učitel speciální pedagog a školní psycholog čtvrtletně pravidelně situaci analyzují a případně upravují. Žáci s trvale nadprůměrnými výsledky v určitém předmětu jsou dle možností vyučováni ve skupině žáků, která je pro ně podnětná. Tyto skupiny se vytvářejí na základě výsledků pedagogického pozorování, výsledků práce žáka a šetření školního psychologa.

7 V těchto předmětech je těmto nadaným žákům věnována zvýšená pozornost a jsou pro ně v rámci vyučování připravovány úkoly, které svou náročností přesahují základní učivo. Žáci jsou motivováni pro aktivní účast v různých projektech a soutěžích. Žáci talentovaní na výchovy mohou dále rozvíjet svůj talent prostřednictvím školní zájmové činnosti sportovní hry, odpolední činnosti internátu. Doporučujeme též a doprovodem (v případě internátních žáků) zajišťujeme využít v těchto případech možnosti, které nabízí základní umělecká škola v Ivančicích. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v naší škole považujeme všechny žáky naší školy a školní vzdělávací program je přizpůsoben možnostem jejich rozvoje. Žáci se specifickými poruchami učení či chování jsou se souhlasem rodičů vyšetřeni školním psychologem a speciálním pedagogem ze speciálně pedagogického centra a na základě jejich doporučení a pedagogického pozorování třídního učitele je pro ně vytvořen plán reedukační péče. Některá vhodná reedukační cvičení jsou zařazena přímo do vyučování do předmětů český jazyk a matematika a jsou využívány celou skupinou žáků. Jsou součásti běžného vyučování a není veden záznam o jejich plnění. Individuální péče při reedukaci specifických poruch učení je dětem věnována v rámci hodin Komunikačních a sociálních dovedností, kdy žák pracuje přímo nebo pod dohledem speciálního pedagoga. Plán individuálních reedukačních cvičení i s konkrétními cvičeními připravuje tým ze speciálně pedagogického centra. Komunikační a sociální dovednosti jsou zařazeny v jednotlivých ročnících v rozsahu 1 hodiny týdně. Žáci s kombinovaným postižením jsou přijímáni na základě vyšetření a doporučení příslušného speciálně pedagogického centra. Máme zkušenosti s kombinací postižení sluchového a zrakového, jsme schopni v určité míře zvládnout i kombinaci s postižením tělesným. Pro předměty, kde se důsledky kombinovaného postižení projevují negativním způsobem, jsou vypracovávány individuální vzdělávací plány. Pro vzdělávání těchto žáků škola vytváří potřebné materiální / speciální pomůcky / i personální podmínky / asistent pedagoga nebo osobní asistent /.

8 Při klasifikaci a hodnocení je přihlíženo k postižení žáka a jeho schopnostem. Žáky sociálně znevýhodněné tvoří především skupina dětí z našeho dětského domova. Do jednotlivých tříd jsou zařazováni většinou jednotlivě a bohužel již ve středním školním věku jsou spolužáky vnímáni jako odlišní a těžce nacházejí kamarády. Snahou dětského domova je vytvářet pro tyto děti takové zázemí, které se co nejvíce podobá skutečnému domovu. V případě nadstandardních materiálních potřeb vychází těmto dětem vstříc Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Vyučující ve třídách, kde jsou děti z domova, musejí zvláště citlivě zpracovávat veškerou rodinnou a osobní tematiku. Podmínky pro rovnocenné začlenění dětí z domova mezi děti z rodin vytvářejí především rozličné školní projekty a akce, v rámci kterých se k sobě děti dostávají blíž a oceňují především osobní kvality. Školní psycholožka v každoročně vyhodnocované sociometrii všech dětských kolektivů bedlivě sleduje postavení těchto dětí a upozorňuje na možné problémy. Výchovná poradkyně dlouhodobě pracuje na perspektivním zařazení těchto dětí po odchodu z domova. Začlenění průřezových témat Průřezová témata Environmentální výchova EV vytváří podmínky k poznání a angažované ochraně životního prostředí začínající v nejbližším okolí žáků na školní zahradě a ve spolupráci s rodiči i doma. Zajišťujeme třídění a sběr odpadů, které produkují sami žáci a jejich rodinní příslušníci PET lahve, použité baterie a papír a jejich následnou recyklaci na patřičných místech Osobnostní a sociální výchova OSV vytváří v naší škole podmínky pro sebepoznání každého žáka a jeho přípravu na zařazení do praktického života. Je přirozenou součástí prevence sociálně patologických jevů.

9 3. 3. Výchova demokratického občana VDO vytváří v podmínkách našich žáků povědomí o fungování společnosti Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech VMEG přináší žákům poznatek vědomí, že nejsme na světě sami, že někam patříme a máme možnosti poznávat svět Multikulturní výchova MKV přibližuje žákům poznání vlastní kultury a odlišení jiných kultur spolu s vědomím, že všechny kulturní rozdíly jsou rovnocenné. MKV dává příležitosti k pozitivnímu ovlivňování sociálních vztahů, a to nejen ve škole Mediální výchova MV chce u žáků vytvořit uvážlivý a kritický postoj k médiím, proto je jí na II. stupni především v JČ věnována značná pozornost. Průřezová témata jsou zařazena formou integrace do předmětu viz až projektu viz a akce viz. 3.8.

10 3. 7. Průřezová témata a jejich zařazení jako projekty Název projektu Charakteristika projektu zařazení PT Přínos pro výchovnou a vzdělávací činnost školy Učivo Výstupy Aktuální celoškolní celoroční tematický projekt Námětová základna se stanovenými společnými akcemi a konkrétními výstupy prolínajícími veškerými činnostmi celého školského zařízení Osobnostní a sociální výchova Environmentální výchova Multikulturní výchova celoročně celá škola podporuje základní dovednosti dobré komunikace a spolupráce působí jako primární prevence sociálně patologických jevů a škodlivých způsobů chování vytváří námětový základ pro hravé pojetí vyučování vytváří podmínky pro dlouhodobou cílenou práci žáků poskytuje zajímavé náměty na činnosti, které pomáhají utvářet pozitivní vztah k životnímu prostředí Poznávání lidí vzájemné poznávání ve skupině, rozvoj pozornosti vůči odlišnostem Mezilidské vztahy péče o dobré vztahy, respektování, podpora, pomoc Kooperace a kompetice - rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro kooperaci, pro etické zvládání situací soutěže Vztah člověka k prostředí příroda a škola Multikulturalita - multikulturalita současného světa, multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování znalosti o tématu projektu vlastnoruční výrobky s tematikou projektu výlety, exkurze s tématem projektu celoškolní projektové dny scénka, písnička s tématem projektu trička s tématem projektu vytváří příležitosti pro poznání multikulturality jako prostředku vzájemného obohacování

11 Název projektu Charakteristika projektu zařazení PT Přínos pro výchovnou a vzdělávací činnost školy Učivo Výstupy Školní těšení Týden různorodého projektového vyučování doplněného výlety Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana týdenní projekt první školní týden podle možností zařazen třídenní motivovaný adaptační pobyt žáků mimo školu celá škola navozuje příjemnou atmosféru a téma celoročního projektu vyvolává očekávání a plánování dalších činností přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni pomáhá utvářet pozitivní vztah k sobě samému i druhým vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci a k pochopení významu pravidel stanoví přijatelná pravidla v menších skupinách a následně celková závazná pravidla při společné práci ve dvoraně Osobnostní rozvoj: já jako zdroj informací, druzí jako zdroj informací, moje vztahy k druhým lidem,dovednosti pro pozitivní naladění mysli, cvičení pro rozvoj kreativity Sociální rozvoj: vzájemné poznávání, péče o dobré vztahy, empatie, respektování, podpora a pomoc, dovednosti pro sdělování verbální i nonverbální, asertivní komunikace, pozdrav, představování, rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci. Morální rozvoj: dovednosti pro řešení problémů Občanská společnost a škola - škola jako model otevřeného partnerství a demokratického společenství, demokratická atmosféra a vztahy ve škole, aktivní zapojení žáků do školské samosprávy prezentace vlastní osoby nastavení pravidel chování ve skupině nastavení pravidel chování k dospělým nastavení pravidel bezpečného chování umožňuje podílet se na rozhodnutích celku

12 Název projektu Charakteristika projektu zařazení PT Přínos pro výchovnou a vzdělávací činnost školy Učivo Výstupy Vánoční těšení Týden různorodého projektového vyučování doplněného výlety Osobnostní a sociální výchova týden před Vánocemi PROJEKT 1 týden vede žáky k vědomí, že nejsme na světě sami a že umíme rozdávat radost i druhým zajistí smysluplné využití času předvánočního ve škole připraví žáky na vědomé prožití Vánoc Mezilidské vztahy péče o dobré vztahy, chování podporující dobré vztahy Hodnoty, postoje,praktická etika analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí v době vánoční, pomáhající a prosociální chování Kreativita při výrobě vánočních ozdob, zdobení školy, výběru vlastního modelu do Betléma í se uplatňuje originalita a tvořivost školní živý Betlém, vánoční dílny, výzdoba školy vlastnoruční výroba dárků pro své blízké celá škola

13 Název projektu Charakteristika projektu zařazení PT Přínos pro výchovnou a vzdělávací činnost školy Učivo Výstupy Prázdninové těšení Osobnostní a sociální výchova Mediální výchova poslední týden ve škole PROJEKT 1 týden celá škola vytváří podmínky pro důkladnou přípravu na prázdniny, především pro praktické poučení o bezpečnosti o prázdninách. je příležitostí pro prezentaci vlastních výsledků a pokroků prostřednictvím závěrečného připraveného pódiového vystoupení vytváří příležitost pro sebehodnocení je vítanou příležitostí pro praktické použití znalostí a dovedností získaných v mediální výchově. Spolupráce a soutěživost rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro kooperaci Kreativita při nácviku vystoupení se uplatňuje originalita a tvořivost v mezilidských vztazích Komunikace při prezentaci dětských dílen, organizaci tomboly na Zahradní slavnosti se rozvíjejí praktické dovednosti pro sdělování i přijímání komunikace Tvorba mediálního sdělení uplatnění a výběr vhodných výrazových prostředků výlety za poznáním okolní přírody zápisy do deníků plány cest doplněné obrázky a textem příprava a realizace zábavných soutěží a dílen na slavnosti program vystoupení plakáty na slavnost

14 Název projektu Charakteristika projektu zařazení PT Přínos pro výchovnou a vzdělávací činnost školy Učivo Výstupy Školní žákovský časopis Slucháček Příprava, tvorba a vydávání vlastního časopisu Mediální výchova Osobnostní a sociální výchova Mezilidské vztahy PROJEKT celoročně celá škola posiluje sounáležitost se školou podporuje kreativitu všech žáků školy podporuje pracovní návyky vytváří příležitost pro aktivní podíl na grafické podobě a celkovém uspořádání časopisu pěstuje uživatelské dovednosti žáků Tvorba mediálního sdělení Práce v týmu tvorba a vydání Slucháčku 5 krát ročně společnou prací podporuje ducha spolupráce a uznání Průřezová témata a jejich zařazení jako akce Název Charakteristika akce zařazení PT Přínos pro výchovnou a vzdělávací činnost školy Učivo Výstupy Otevírání a zavírání zahrady Úklid zahrady ve skupinách činnosti si žáci vybírají podle svých fyzických možností a podle zájmů pěstuje návyky pro každodenní vztah k prostředí, ve kterém se pohybujeme Vztah člověka k prostředí řešení aktuálního ekologického problému Kooperace a kompetice - rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro kooperaci, plánování úklidu, práce ve skupinkách s uklizená a zvelebená školní zahrada připravená pro zájmovou činnost dětí

15 Název Charakteristika akce zařazení PT Přínos pro výchovnou a vzdělávací činnost školy Učivo Výstupy Environmentální výchova vedoucími z řad žáků AKCE - dopolední 2 krát ročně celá škola Vyhlášení poplachu spojené s praktickým nácvikem rozvíjí dovednosti pro spolupráci Psychohygiena dovednost zvládat stresové události, praktický nácvik evakuace a PPP Krizový den Osobnostní a sociální výchova AKCE přispívá k uvědomování mravních rozměrů různých způsobů lidského chování Řešení problémů a rozhodovací dovednosti řešení problémů a rozhodování 1 krát ročně celá škola Den Evropy Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Projektové vyučování motivované aktuálním celoškolním projektem 1krát ročně 1 dopoledne zábavnou formou prohlubuje znalosti o Evropě, vytváří dovednosti pohybovat se v evropském prostředí a kultivuje postoj k Evropanům hravou formou rozvíjí schopnost poznávat a tolerovat odlišnosti jiných Objevujeme Evropu a svět - život Evropanů a styl života v evropských rodinách, Evropa a svět nás zajímá - zvyky a tradice národů Evropy, Jsme Evropané kořeny a zdroje evropské civilizace školní zábavně naučný festival / hra na cestovní kanceláře s nabídkou evropských destinací nebo na evropský festival/ výtvarné práce na téma Evropa

16 Název Charakteristika akce zařazení PT Přínos pro výchovnou a vzdělávací činnost školy Učivo Výstupy celá škola národnostních, etnických a náboženských skupin Etnický původ základní informace o různých etnických a kulturních skupinách žijících v evropské společnosti výstava pohlednic, fotografií a suvenýrů z vlastních cest po Evropě Sběr papíru a PET lahví Průběžný propagovaný sběr Environmentální výchova AKCE průběžná celá škola vytváří návyky správného hospodaření s odpady a otevírá problematiku tvorby odpadu, ekologického obalového materiálu, nezničitelnosti plastů v přírodě Vztah člověka k prostředí náš životní styl a hospodaření s odpady Lidské aktivity a problémy životního prostředí naše odpady a hospodaření s nimi sběr a třídění PET lahví a papíru odpadů, které sami produkujeme ve škole peníze za prodej papíru a rozhodování o nákupu vybavení do herny Problémy s výkupem papíru! Chov vlastního zvířátka zajišťují třídy, skupiny dětí, které mají ke zvířátku vztah!!! Opravdový chov zvířete Osobnostní a sociální výchova celoročně spolupodílí se na utváření pocitů zodpovědnosti a vede žáky k pravidelné péči, vytváří příležitosti pro relaxaci, pro samostatné pozorování i objevování. Řešení problémů a rozhodovací dovednosti problém zvířátek v ZOO, rozhodování o řešení Hodnoty, postoje, praktická etika pomáhající chování Chováme rybičky Setkání s paní psycholožkou AKCE 1 krát ročně Celoskupinové ( třídní ) hry pod vedením paní psycholožky namotivované aktuálním celoročním projektem nejlépe v době Školního těšení pod odborným vedením se žáci učí ovládat svou mysl, učí se relaxovat, učí se předcházet stresům Psychohygiena dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému, uvolnění relaxace, sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích Sociometrická šetření

17 Název Charakteristika akce zařazení PT Přínos pro výchovnou a vzdělávací činnost školy Učivo Výstupy skupina dětí Osobnostní a sociální výchova Mezilidské vztahy empatie a pohled na svět očima druhého

18 3.1. Environmentální výchova - zařazení průřezových témat formou integrace EV vytváří podmínky k poznání a angažované ochraně životního prostředí začínající v nejbližším okolí žáků na školní zahradě a ve spolupráci s rodiči i doma. Zajišťujeme třídění a sběr odpadů, které produkují sami žáci a jejich rodinní příslušníci PET lahve, použité baterie a papír a jejich následnou recyklaci na patřičných místech. I. stupeň II.stupeň Název TO EV 1. roč.lmp SP 1. roč.lmp 2. roč.lmp SP 3. roč. LMP SP 2. roč. LMP 4. roč. LMP SP 3. roč. LMP 5 roč. LMP SP 4 roč. LMP 6. roč. LMP SP 5. roč. LMP 7. roč. LMP SP 6. roč. LMP 8. roč. LMP SP 7. roč. LMP 9. roč. LMP SP 8. roč. LMP 10. roč. LMP SP 9. roč. LMP Ekosystémy PŘ Základní podmínky života PRV PRV PRV PRV PŘV PŘV PČ Ch PČ Ch Lidské aktivity a problémy životního prostředí JČ JČ JČ JČ PŘV JČ PŘV JČ JČ JČ JČ Z JČ Vztah člověka k prostředí JČ JČ JČ JČ JČ JČ PŘ JČ PČ JČ PČ Z JČ PČ JČ

19 3.2. Osobnostní a sociální výchova - zařazení průřezových témat formou integrace OSV vytváří v naší škole podmínky pro sebepoznání každého žáka a jeho přípravu na zařazení do praktického života. I. stupeň II. stupeň Název TO OSV 1. roč.lmp SP 1. roč.lmp 2. roč.lmp SP 3. roč. LMP SP 2. roč. LMP 4. roč. LMP SP 3. roč. LMP 5 roč. LMP SP 4 roč. LMP 6. roč. LMP SP 5. roč. LMP 7. roč. LMP SP 6. roč. LMP 8. roč. LMP SP 7. roč. LMP 9. roč. LMP SP 8. roč. LMP 10. roč. LMP SP 9. roč. LMP Rozvoj schopnosti poznávání JČ, VV JČ, VV JČ, VV JČ, VV JČ, VV JČ, VV VV VV VV VV Sebepoznání a sebepojetí JČ práce s deníkem JČ práce s deníkem JČ práce s deníkem JČ práce s deníkem JČ práce s deníkem JČ práce s deníkem JČ práce s deníkem JČ práce s deníkem JČ práce s deníkem JČ práce s deníkem Seberegulace a sebeorganizace INF INF INF Psychohygiena Akce: Pravidelná skupinová setkávání s paní psycholožkou každá skupina aspoň 2 krát ročně Kreativita PČ, VV PČ, VV PČ, VV PČ, VV PČ, VV PČ, VV PČ, VV PČ, VV PČ, VV PČ, VV Poznávací schopnosti Projektové dny v rámci celoškolního projektu činnosti ve skupinách sestavených na základě sociometrických šetření

20 I. stupeň II. stupeň Mezilidské vztahy JČ- práce s deníkem JČ- práce s deníkem JČ- práce s deníkem JČ- práce s deníkem JČ- práce s deníkem JČ- práce s deníkem JČ- práce s deníkem JČ- práce s deníkem JČ- práce s deníkem JČ- práce s deníkem Komunikace rozhovory rozhovory rozhovory rozhovory rozhovory rozhovory rozhovory rozhovory rozhovory rozhovory Spolupráce a soutěživost Řešení problémů a rozhodovací dovednosti JČ rozhovory, výběr činností Hodnoty, postoje, praktická etika PRV Celotýdenní projekt: Školní těšení společná tvorba pravidel chování a jejich následné dodržování Projektový den :Krizový den Školní těšení Krizový den Školní těšení Krizový den OV Školní těšení Krizový den OV, CH Školní těšení Krizový den

21 3.3. Výchova demokratického občana - zařazení průřezových témat formou integrace VDO vytváří v podmínkách našich žáků povědomí o fungování společnosti. I. stupeň II.stupeň Název TO VDO 1. roč.lmp SP 1. roč.lmp 2. roč.lmp SP 3. roč. LMP SP 2. roč. LMP 4. roč. LMP SP 3. roč. LMP 5 roč. LMP SP 4 roč. LMP 6. roč. LMP SP 5. roč. LMP 7. roč. LMP SP 6. roč. LMP 8. roč. LMP SP 7. roč. LMP 9. roč. LMP SP 8. roč. LMP 10. roč. LMP SP 9. roč. LMP Občanská společnost a škola VL VL rozhovor rozhovor rozhovor rozhovor Občan, občanská společnost a stát rozhovor rozhovor JČ rozhovor rozhovor JČrozhovor JČrozhovor rozhovor JČrozhovor OV rozhovor OV rozhovor Formy participace občanů v politickém životě Projekt Školní těšení společné stanovení pravidel chování Principy demokracie D D D OV D

22 3.4. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - zařazení průřezových témat formou integrace VMEG přináší žákům poznatek vědomí, že nejsme na světě sami, že někam patříme a máme možnosti poznávat svět. I. stupeň II.stupeň Název TO VMEGS 1. roč.lmp SP 1. roč.lmp 2. roč.lmp SP 3. roč. LMP SP 2. roč. LMP 4. roč. LMP SP 3. roč. LMP 5 roč. LMP SP 4 roč. LMP 6. roč. LMP SP 5. roč. LMP 7. roč. LMP SP 6. roč. LMP 8. roč. LMP SP 7. roč. LMP 9. roč. LMP SP 8. roč. LMP 10. roč. LMP SP 9. roč. LMP Evropa a svět nás zajímá Den Evropy projekt dokumentující, že Evropa a svět nás zajímá především život dětí v jiných zemích, lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy Objevujeme Evropu a svět VL VL Z D D Z, D Jsme Evropané Z, D OV AJ životní styl ve Velké Británii

23 3. 5. Multikulturní výchova - zařazení průřezových témat formou integrace MKV přibližuje žákům poznání vlastní kultury a odlišení jiných kultur spolu s vědomím, že všechny kulturní rozdíly jsou rovnocenné. MKV dává příležitosti k pozitivnímu ovlivňování sociálních vztahů, a to nejen ve škole. I. stupeň II.stupeň Název TO MKV 1. roč.lmp SP 1. roč.lmp 2. roč.lmp SP 3. roč. LMP SP 2. roč. LMP 4. roč. LMP SP 3. roč. LMP 5 roč. LMP SP 4 roč. LMP 6. roč. LMP SP 5. roč. LMP 7. roč. LMP SP 6. roč. LMP 8. roč. LMP SP 7. roč. LMP 9. roč. LMP SP 8. roč. LMP 10. roč. LMP SP 9. roč. LMP Kulturní diferenciace Lidské vztahy HDV HDV HDV HDV HDV HDV D, HDV D, HDV D, HDV HDV Celoškolní projektové dny práce ve skupinách žáků z různých tříd Akce: Setkání s psycholožkou činnosti na rozvoj tolerance a vzájemného pochopení Etnický původ Prožití projektového dne Den Evropy základní informace o různých etnických a kulturních skupinách žijících v Evropě Den motivovaný aktuálním celoškolním projektem. D Den Evropy - Z Den Evropy - Den Evropy - Den Evropy - Multikulturalit a D, AJ význam učení se jazyku D,Z,AJ význam učení se jazyku AJ význam učení se jazyku AJ význam učení se jazyku Princip sociálního smíru D

24 3.6. Mediální výchova - zařazení průřezových témat formou integrace MV chce u žáků vytvořit uvážlivý a kritický postoj k médiím, proto je jí na II. stupni především v JČ věnována značná pozornost. I. stupeň II.stupeň Název TO MV 1. roč.lmp SP 1. roč.lmp 2. roč.lmp SP 3. roč. LMP SP 2. roč. LMP 4. roč. LMP SP 3. roč. LMP 5 roč. LMP SP 4 roč. LMP 6. roč. LMP SP 5. roč. LMP 7. roč. LMP SP 6. roč. LMP 8. roč. LMP SP 7. roč. LMP 9. roč. LMP SP 8. roč. LMP 10. roč. LMP SP 9. roč. LMP Kritické čtení a vnímání mediálníc h sdělení Interpreta ce vztahu mediálníc h sdělení a reality Fungován í a vliv médií na společnost JČ JČ JČ JČ JČ JČ JČ JČ sledování nástěnek ve škole propagujících nabízené akce JČ JČ JČ JČ JČ JČ JČ JČ Tvorba mediálníh o sdělení Projekt Slucháček Projekt Slucháček Projekt Slucháček JČ Projekt Slucháček JČ Projekt Slucháček JČ Projekt Slucháček JČ Slucháček JČ, INF Slucháček JČ, INF Slucháček JČ, INF Slucháček

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Obecné směřování školy vize

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Obecné směřování školy vize 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Obecné směřování školy vize Výchovně vzdělávací péči zaměřujeme především na děti s těžkým zdravotním postižením, a to zejména sluchovým, autismem

Více

3.1. Environmentální výchova - zařazení průřezových témat formou integrace

3.1. Environmentální výchova - zařazení průřezových témat formou integrace 3.1. Environmentální výchova - zařazení průřezových témat formou integrace EV vytváří podmínky k poznání a angažované ochraně životního prostředí začínající v nejbližším okolí žáků na školní zahradě a

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Obecné směřování školy vize Výchovně vzdělávací péči celého školského zařízení zaměřujeme především na děti s těžkým zdravotním postižením, a to zejména

Více

Přínos pro výchovnou a vzdělávací činnost školy. podporuje základní dovednosti dobré komunikace a spolupráce

Přínos pro výchovnou a vzdělávací činnost školy. podporuje základní dovednosti dobré komunikace a spolupráce 3. 7. Průřezová témata a jejich zařazení jako projekty Název Charakteristika Aktuální celoškolní celoroční tematický projekt Námětová základna se stanovenými společnými akcemi a konkrétními výstupy prolínajícími

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Obecné směřování školy vize polečné st rategie v ýchovy a vz dělávání Základ

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Obecné směřování školy vize polečné st rategie v ýchovy a vz dělávání Základ 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Obecné směřování školy vize Výchovně vzdělávací péči chceme zaměřit především na děti s těžkým zdravotním postižením, a to především kombinovaným sluchovým,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 822/2007 ZŠ Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: ZŠ Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Dolní Rožínka 2 Obsah Obsah... 3 I. Identifikační údaje... 5 II. Charakteristika školy... 7 III. Charakteristika školního

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola pro život. Identifikační údaje školy

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola pro život. Identifikační údaje školy Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Tvořivá škola pro život Identifikační údaje školy Název: Základní škola Oslavice, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace IZO: 600 130 584 IČO:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vypracovaný podle RVP ZV č.j. 271/2013 Základní škola Dvorce 1. Identifikační údaje Název ŠVP: pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola a mateřská

Více

Anglický jazyk 3.období 6. ročník

Anglický jazyk 3.období 6. ročník Vzdělávací obsah předmětu v 6. ročníku běžné třídy Vyučovací předmět: Období ročník : Anglický jazyk 3.období 6. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: RECEPTIVNÍ

Více

1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA ( OSV )

1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA ( OSV ) Začlenění průřezových témat Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a svým formativním charakterem vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Průřezová témata budou realizována třemi základními

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Další cizí jazyk - německý - navazuje na vzdělávání v jazyce mateřském a v cizím jazyce první volby. Poskytuje širší jazykový

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Pojetí základního vzdělávání ŠVP Základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a na výchovu v rodině. Je jedinou etapou vzdělávání, kterou povinně

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

5.1.3 Anglický jazyk - 1. stupeň

5.1.3 Anglický jazyk - 1. stupeň 5.1.3 Anglický jazyk - 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Anglický jazyk. Vyučovaný

Více

1.9.2013 Školní vzdělávací program Základní školy Na Líše vycházející z RVP ZV. "Stavíme mosty"

1.9.2013 Školní vzdělávací program Základní školy Na Líše vycházející z RVP ZV. Stavíme mosty 1.9.2013 Školní vzdělávací program Základní školy Na Líše vycházející z RVP ZV "Stavíme mosty" Obsah Identifikační údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 1.9.2013 Školní vzdělávací program Základní

Více

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová 3.1.Charakteristika školního vzdělávacího programu Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání

Více

4.10.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Německý jazyk

4.10.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Německý jazyk 4.10. Doplňující vzdělávací obory Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 4.10.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Německý jazyk 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsahem je naplňování očekávaných

Více

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a. s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a. s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e SMART škola ZŠ s RVMPP Buzulucká 392, Teplice 415 03 SMART škola Čj.: 9/2014 Účinnost

Více

Školní vzdělávací program Veselá škola Základní školy Prosetín, Prosetín 70, 59264

Školní vzdělávací program Veselá škola Základní školy Prosetín, Prosetín 70, 59264 Školní vzdělávací program Veselá škola Základní školy Prosetín, Prosetín 70, 59264 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSETÍN A MATEŘSKÁ ŠKOLA PROSETÍN OKRES ŽĎÁR NAD SÁZAVOU PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PROSETÍN ZÁŘÍ

Více

5.8.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

5.8.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 5.8.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) zorganizuje si

Více

Člověk a svět práce - okruh práce s technickými materiály

Člověk a svět práce - okruh práce s technickými materiály Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - okruh práce s technickými materiály Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět

Více

1) strategie vedoucí k formování kompetence k učení absolventů školy. - klademe důraz na čtení s porozuměním,

1) strategie vedoucí k formování kompetence k učení absolventů školy. - klademe důraz na čtení s porozuměním, Ukázka z pracovní verze ŠVP Speciální základní školy a Praktické školy, Hradecká 1231, Hradec Králové. VVS jsou zpracovány jako strategie školy, kterými všichni učitelé budou směřovat k utváření KK žáků

Více

4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova. 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova. 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY SVÉBOHOV, OKRES ŠUMPERK, SVÉBOHOV 141

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY SVÉBOHOV, OKRES ŠUMPERK, SVÉBOHOV 141 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY SVÉBOHOV, OKRES ŠUMPERK, SVÉBOHOV 141 Obsah 1 Identifikační údaje... 6 2 Charakteristika školy... 7 2.1 Základní údaje

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Josef Pulkrab telefon: 384 392 430 zřizovatel: městský úřad e-mail: reditel@zsstrmilov.cz telefon a fax: 384 392 354

Více

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST Ruská 355, 353 69 Dodatek č. 1 k ŠVP NG 1. verze Zpracovány podle: RVP ZV 2013 ŠKOLA PRO BUDOUCNOST změna učebního plánu učební osnovy AJK, NJK Razítko školy: Podpis ředitele: V Mariánských Lázních dne

Více

Vlastivěda DÍL I. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vlastivěda DÍL I. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vlastivěda DÍL I. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda je zařazen v 7. - 10. ročníku v hodinové dotaci 2 hodiny týdně. Ročník 1. 2. 3.

Více

Školní vzdělávací program Pestrobarevná škola

Školní vzdělávací program Pestrobarevná škola Školní vzdělávací program Pestrobarevná škola Motto: Každý člověk má svou hodnotu a může se stát rovnocenným partnerem každého z nás. Základní škola praktická a speciální Vítězství 29 Mariánské Lázně 353

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu speciální zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní školu speciální zpracovaný podle RVP ZV Školní vzdělávací program pro základní školu speciální zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a Mateřská škola při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé Luže, Košumberk 37 1. Identifikační údaje Název

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty I Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Nabízí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Škola v přírodě. zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV- LMP

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Škola v přírodě. zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV- LMP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Škola v přírodě zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV- LMP I. Základní škola a Mateřská škola Tisá, příspěvková organizace Úprava č.2 Adresa : Tisá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Opava, Mařádkova 15 příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Opava, Mařádkova 15 příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2.

Více

Základní škola Náchod Plhov, ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov, ŠVP Klíče k životu Začlenění průřezových témat do učebního plánu 1.stupně ZŠ Náchod - Plhov 1. Osobnostní a sociální výchova (OSV) Komunikace, spolupráce, sebehodnocení, pozitivní hodnocení druhých, empatie,, Čj 2. Výchova

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu - 2. stupeň

OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu - 2. stupeň OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu - 2. stupeň Obsahové, časové a organizační zařazení Předmět Občanská výchova je realizován v 6., 7. A 9. ročníku 1 hodinu týdně. Výuka probíhá v kmenové nebo multimediální

Více

3 Charakteristika školního vzdělávacího programu

3 Charakteristika školního vzdělávacího programu 3 Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Zaměření školy poskytuje všeobecně zaměřené vzdělávání, jehoţ prioritou je připravit ţáky po odborné i jazykové stránce ke studiu na vysokých školách

Více

Identifikační údaje ZŠ Jana Wericha Charakteristika školy, Charakteristika ŠVP Učební plán, Učební osnovy Hodnocení žáků, Autoevaluace školy

Identifikační údaje ZŠ Jana Wericha Charakteristika školy, Charakteristika ŠVP Učební plán, Učební osnovy Hodnocení žáků, Autoevaluace školy Školní vzdělávací program ZŠ Jana Wericha Část A Identifikační údaje ZŠ Jana Wericha Charakteristika školy, Charakteristika ŠVP Učební plán, Učební osnovy Hodnocení žáků, Autoevaluace školy Obsah: 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - v12 Škola pro všechny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny Základní škola a Mateřská škola Vyškov,

Více

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu od školního

Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu od školního Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací předmět

Více

Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25, 53003 Pardubice

Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25, 53003 Pardubice Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25, 53003 Pardubice Struktura ŠVP 02 2013, 1. verze, platný od 1. 9. 2013 Školní vzdělávací program ZŠ Pardubičky 1. Identifikační údaje

Více

Do života jako soběstačný, kompetentní, plnoprávný a samostatný jedinec

Do života jako soběstačný, kompetentní, plnoprávný a samostatný jedinec Č.j.: DDOL16/2016 Školní vzdělávací program DDŠJ Olomouc Do života jako soběstačný, kompetentní, plnoprávný a samostatný jedinec PRO PŘEDŠKOLNÍ A ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ S NAŘÍZENOU ÚSTAVNÍ VÝCHOVOU DOPLŇUJÍCÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP Č.j. 206/2015 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA Vítězslava Hálka ODOLENA VODA, Školní 200

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT, náměstí Míru 7, Fryšták 1 Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Předkladatel:

Více

Školní vzdělávací program. Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny

Školní vzdělávací program. Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny ŠVP pro základní vzdělávání Škola pro všechny žáky Verze druhá z 01. 09. 2010 Platnost 1.9.2007 Obsah 1 Identifikační údaje

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Výchova k občanství. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Výchova k občanství. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a společnost Výchova k občanství Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Výchova k občanství vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 Zpráva obsahuje část: Mateřská škola V Praze dne 18. 9. 2013

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Další cizí jazyk. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Další cizí jazyk. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Další cizí jazyk Charakteristika předmětu V předmětu Německý jazyk je realizován obsah vzdělávací oblasti Doplňující

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Tělesná výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy II. stupeň KAPITOLA 25. - TĚLESNÁ

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS Mgr. Zdeněk Kettner

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS Mgr. Zdeněk Kettner CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS Mgr. Zdeněk Kettner Vzdělávací obsah směřuje směřujeme k: - získávání a rozvíjení orientace v geografickém prostředí,

Více

5.7. P rvouka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.7.2. Začlenění průřezových témat 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence

5.7. P rvouka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.7.2. Začlenění průřezových témat 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence 5.7. Prvouka obsah stránka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.7.2. Začlenění průřezových témat 2 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.7.4. Formy a metody práce 3 5.7.5. Způsoby, formy

Více

Vytváříme příležitosti pro sbírání a třídění informací podle daných kritérií, hledání souvislostí a následnou tvorbu paměťových a asociačních map

Vytváříme příležitosti pro sbírání a třídění informací podle daných kritérií, hledání souvislostí a následnou tvorbu paměťových a asociačních map Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Občanská výchova Cílem předmětu je připravit žáky s komunikačním i jiným handicapem na

Více

CESTA ZA SLUNÍČKEM. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLOVEC,WOLKEROVA 911, příspěvková organizace

CESTA ZA SLUNÍČKEM. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLOVEC,WOLKEROVA 911, příspěvková organizace CESTA ZA SLUNÍČKEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLOVEC,WOLKEROVA 911, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školního vzdělávacího programu: CESTA ZA SLUNÍČKEM Předkladatel: Základní škola, Bílovec, Wolkerova

Více

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 BAREVNÁ OKNA ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina ul. Sv. Čecha 565 Příbor 742 58 tel. 556 725 595 Naše školní družina má vlastní domek se zahradou. Z toho vychází i

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (verze platná od 1.9.2013) úplné znění s vyznačenými změnami Základní škola a mateřská škola Hradec nad Svitavou, okres Svitavy 2012 2013 Až budou knihy

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 102 b) Počet tříd: 6 I.st. 3 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

4. verze. Základní škola Kravaře-Kouty, příspěvková organizace srpen 2012

4. verze. Základní škola Kravaře-Kouty, příspěvková organizace srpen 2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Š K O L A P R O Ž I V O T 4. verze Základní škola Kravaře-Kouty, příspěvková organizace srpen 2012 Žák není nádoba, kterou je potřeba naplnit, ale pochodeň,

Více

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze)

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP motivační název ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA (upravená verze) PŘEDKLADATEL: Základní škola Cheb,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání DO ŠKOLY S RADOSTÍ Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Verze 2013/2014-1 - OBSAH 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika

Více

Č.j.: ŠR / 79 / 2014 NAŠE ŠKOLA

Č.j.: ŠR / 79 / 2014 NAŠE ŠKOLA ŠKOLNÍ VZD?LÁVACÍ PROGRAM pro základní vzd?lávání Č.j.: ŠR / 79 / 2014 NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁJEČKO DLOUHÁ 279, RÁJEC - JESTŘEBÍ Vypracovala: Mgr. Jana Smejkalová 1. Identifikační

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Obsahové vymezení

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Obsahové vymezení VÝTVARNÁ Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova je zpracován na základě vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY I. Identifikační údaje název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny předkladatel: název školy: I. Základní

Více

Předmět: A N G L I C K Ý J A Z Y K

Předmět: A N G L I C K Ý J A Z Y K 02-ŠVP-Anglický jazyk-p,s,t,k strana 1 (celkem 9) 1. 9. 2014 Předmět: A N G L I C K Ý J A Z Y K Charakteristika předmětu: Cílem výuky je získat zájem žáků o cizí jazyk, utvářet pozitivní vztah k tomuto

Více

5.6.2 Chemie. individuální práce skupinová práce problémová výuka

5.6.2 Chemie. individuální práce skupinová práce problémová výuka 5.6.2 Chemie 5.6.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Chemie náleží dle RVP ZV do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole, příspěvková organizace, Zvole č. 84, 592 56 Zvole 566 567 130 zszvole@centrum.cz www.zszvole.wz.cz "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Školní vzdělávací program. Školní vzdělávací program

Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Školní vzdělávací program. Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1 NÁZEV VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: BRÁNA DO ŽIVOTA... 5 1.2 PŘEDKLADATEL... 5 1.3 ZŘIZOVATEL ŠKOLY... 5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1 HISTORIE ŠKOLY...

Více

Školní vzdělávací program ve školní družině

Školní vzdělávací program ve školní družině Školní vzdělávací program ve školní družině Identifikační údaje Adresa: Základní škola a Mateřská škola Dobrovice Komenského 46, 294 41 Dobrovice příspěvková organizace Ředitelka školy: Ing. Jana Čejková

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ)

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) 5. Učební osnovy 5.1. Jazyk a jazyková komunikace 5.1.3 Německý jazyk Blok předmětů: Název předmětu: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) Další cizí jazyk - NECKÝ JAZYK Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Soukromá střední a základní škola (1. KŠPA) Praha s.r.o. Vidím, slyším, cítím - učím se ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM Soukromá střední a základní škola (1. KŠPA) Praha s.r.o.: Vidím,

Více

od 1. 9. 2007, s úpravou platnou od 1. 9. 2013

od 1. 9. 2007, s úpravou platnou od 1. 9. 2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání od 1. 9. 2007, s úpravou platnou od 1. 9. 2013 Základní škola a Mateřská škola Strážek, příspěvková organizace Strážek 27 Datum vydání: 1. 9. 2007 2 Obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1.2. Údaje o škole: Název školy: Základní škola

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova

Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti oboru umění a kultura. V počáteční

Více

DR. HRUBÉHO 2, ŠTERNBERK

DR. HRUBÉHO 2, ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při Základní škole Dr. Hrubého 2, Šternberk ZÁKLADNÍ ŠKOLA DR. HRUBÉHO 2, ŠTERNBERK Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika ŠVP

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Tvořivá rodinná škola_dupl

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Tvořivá rodinná škola_dupl ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Tvořivá rodinná škola_dupl 1 Identifikační údaje...4 1.1 Název ŠVP...4 1.2 Údaje o škole...4 1.3 Zřizovatel...4 1.4 Platnost dokumentu...4 2 Charakteristika školy...6 2.1 Úplnost

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy Posláním školy je vytvoření smysluplné a přirozené školy otevřené pro všechny děti, snahou je připravit takové podnětné prostředí, aby každý

Více

4.1 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 4.1.4. Evropská studia

4.1 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 4.1.4. Evropská studia C.1.07/1.1.00/14.0143 4.1 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 4.1.4. Evropská studia Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Evropská studia 2 2 1 R Předmět Evropská studia realizuje v anglickém jazyce

Více

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 3. období 9. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. respektuje přijatá

Více

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Název 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. pro základní vzdělávání

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. pro základní vzdělávání 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Obsah 1. Identifikační údaje, údaje o škole a zřizovateli...

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání, č.j.: 142/2013, ze dne 25. 6. 2013

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání, č.j.: 142/2013, ze dne 25. 6. 2013 Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání, č.j.: 142/2013, ze dne 25. 6. 2013 Č.j.: ZŠKom/121/2015 IV. Učební plán IV. 1. Tabulace učebního plánu Učební plán pro 1. stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část Základní škola T.G.Masaryka Kutná Hora, příspěvková organizace se sídlem v Kutné Hoře, Jiráskovy sady 387 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část

Více

Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11 - Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT

Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11 - Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Ve školách vše sloužiti má i pomáhati budoucímu životu. J. A. Komenský Základní škola Ústí nad orlicí, Komenského 11 1 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Speciální základní škola, Úpice Nábřeží pplk. A. Bunzla 660 1 Speciální základní škola Úpice, Nábřeží pplk. A. Bunzla

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 0 týdně, povinný Kontakt se spolužáky Výsledky vzdělávání Učivo Průřezová témata přesahy do učebních bloků: Žák: oslovuje spolužáky křestním jménem vytváří kamarádské vztahy se spolužáky

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělání CESTY

Školní vzdělávací program pro základní vzdělání CESTY Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělání CESTY Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se." Dalajlama Náš vzdělávací program má

Více

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura, oboru hudební výchova.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

3.3. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.3. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.3. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním

Více

Charakteristika školy

Charakteristika školy Charakteristika školy ZŠ Štefánikova je škola s dlouholetou tradicí, slavnostní zahájení provozu bylo 1. září 1895. Od roku 1994 je právním subjektem. Škola má třídy prvního i druhého stupně, počet tříd

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

Tělesná výchova Díl II.

Tělesná výchova Díl II. Tělesná výchova Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 6 hodin týdně. Ročník

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Barevná škola ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA POLEŠOVICE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název:

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více