Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Školní vzdělávací program. Školní vzdělávací program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Školní vzdělávací program. Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Školní vzdělávací program

2 2

3 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: BRÁNA DO ŽIVOTA PŘEDKLADATEL ZŘIZOVATEL ŠKOLY CHARAKTERISTIKA ŠKOLY HISTORIE ŠKOLY VELIKOST A ÚPLNOST ŠKOLY VYBAVENÍ ŠKOLY CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU ŽÁKOVSKÝ SENÁT ŠKOLNÍ DRUŽINA MIMOŠKOLNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY ŽÁKŮ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE, DLOUHODOBÉ PROJEKTY SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI ŽÁKŮ A JINÝMI SUBJEKTY CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY HLAVNÍ A DÍLČÍ CÍLE ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE PÉČE O ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI PÉČE O ŽÁKY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN PRO 1. STUPEŇ UČEBNÍ PLÁN PRO 2. STUPEŇ UČEBNÍ OSNOVY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ANGLICKÝ JAZYK MATEMATIKA INFORMATIKA PRVOUKA VLASTIVĚDA PŘÍRODOVĚDA DĚJEPIS OBČANSKÁ VÝCHOVA FYZIKA CHEMIE PŘÍRODOPIS ZEMĚPIS HUDEBNÍ VÝCHOVA VÝTVARNÁ VÝCHOVA TĚLESNÁ VÝCHOVA VÝCHOVA KE ZDRAVÍ PRACOVNÍ VÝCHOVA NĚMECKÝ JAZYK RUSKÝ JAZYK KONVERZACE Z ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁKLADY EKONOMIKY A ÚČETNICTVÍ INFORMATIKA PŘÍRODOVĚDNÉ PRAKTIKUM DOMÁCNOST TECHNICKÉ PRÁCE UŽITÉ VÝTVARNÉ ČINNOSTI HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI ŽÁKŮ AUTOEVALUACE ŠKOLY

4 4

5 1 Identifikační údaje 1.1 Název vzdělávacího programu: Brána do života pro základní vzdělávání 1.2 Předkladatel Název školy Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Adresa školy Komenského náměstí 35, Dobříš Statutární orgán Mgr. Jaroslav Motejlek, ředitel školy Zástupce statutárního orgánu Mgr. Jana Čulíková, zástupce ředitele školy Koordinátoři ŠVP Mgr. Eva Cacková, Mgr. Jana Čulíková Spoluautoři a realizátoři učitelé ZŠ IČO IZO REDIZO Kontakty telefon, fax: e mail: web: Zřizovatel školy Název Město Dobříš Adresa Mírové nám. 119, Dobříš IČO Kontakty telefon: e mail: web: Platnost dokumentu od: 1. září 2007 Mgr. Jaroslav Motejlek v.r. ředitel školy razítko školy byl schválen školskou radou dne: 2. května 2007 p. Eva Marvanová v.r. Mgr. Petra Neubergerová v.r. Ing. Jitka Hadamovská v.r. předseda místopředseda člen školské rady byl projednán zřizovatelem školy dne: 18. května 2007, Usnesením č. 5/19/2007 p. Eva Marvanová v.r., místostarostka 5

6 6

7 2 Charakteristika školy 2.1 Historie školy A žádným jiným způsobem nedá se doba přivést k lepším mravům, než nápravou mládeže. Jan Ámos Komenský Slavnostní zahájení provozu ve školní budově bylo již 28. září 1899, jako škola obecná a měšťanská chlapecká i dívčí. 2.2 Velikost a úplnost školy Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram je úplnou základní školou s devíti postupnými ročníky. Na prvním i na druhém stupni jsou v jednotlivých ročnících zpravidla dvě třídy. Kapacita základní školy je 610 žáků. Do základní školy docházejí žáci z Dobříše a dále z přibližně 40 obcí okolních a obcí regionu Praha západ. Škola je umístěna v klidové zóně v centru města. V blízkém okolí je městská knihovna, sportovní hala, zimní stadion a zámecký park. Školní rok Počet tříd Počet žáků Přepočtený počet pedagogických pracovníků 2004/ ,0 2005/ ,6 2006/ ,2 Školskými zařízeními, jejichž činnost vykonává právnická osoba Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram, jsou školní družina s kapacitou 120 žáků, školní klub s kapacitou 100 žáků a školní jídelna s kapacitou 750 jídel. 2.3 Vybavení školy Prostorové Objekt základní školy tvoří více než sto let stará budova, do které jsou situovány jednotlivé třídy, odborné pracovny, školní dílny, jednotlivá oddělení školní družiny, školní jídelna s kuchyní a dále novější budova tělocvičny. Pro tělesnou výchovu využívají žáci tělocvičnu, ve které je i cvičná horolezecká stěna, a gymnastický sál, školní sportovní komplex s umělým povrchem (hřiště s umělým povrchem pro fotbal, hřiště na basketbal, hřiště na odbíjenou, běžecký ovál, sektor pro vrh koulí, sektor pro skok vysoký a pro skok daleký), který se nachází v bezprostřední blízkosti školy. Pro děti mladšího školního věku (především pro školní družinu) je určena dětská zahrada, která navazuje na školní budovu a kde bude dobudována učebna v přírodě. Hlavní budova je 7

8 dvoupatrová s půdní vestavbou ve své západní části. Kromě kmenových tříd využívají žáci i odborných pracoven přírodopisu, fyziky a chemie, hudební výchovy, výtvarné výchovy, keramické dílny, učebny výpočetní techniky a učebny cizích jazyků. Jistým problémem je prostor šaten pro žáky, který je z hlediska kapacity nedostatečný. V současné době je zpracován projekt přestavby šaten, který zahrnuje využití školního dvora pro nové šatnové prostory a další stavební úpravy základní školy. Další zpracovaný projekt počítá s celkovou rekonstrukcí a modernizací zastaralé školní kuchyně a školní jídelny. Materiální, technické, hygienické Škola je velmi dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce většiny předmětů je využíván výukový SW. Seznam vzdělávacího SW je zveřejněn a pravidelně aktualizován na webových stránkách školy. Pro další studium a práci žáků i pedagogů je k dispozici dobře vybavená žákovská a učitelská knihovna, která je stále doplňována novými tituly. Na odborné pracovny navazují kabinety se sbírkami učebních pomůcek. Prioritou z hlediska vybavenosti pomůckami pro výuku žáků je nyní nákup nových ucelených řad učebnic a obnova a doplnění kabinetů učebními pomůckami. Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií. Pro výuku nejen ICT ale i dalších předmětů je určeno centrum výpočetní techniky (cca 25 stanic) s dataprojektorem. Zhruba polovina školní budovy má dále v jednotlivých třídách možnost připojení do počítačové sítě a k internetu. Dalším cílem je umístění několika stanic i do odborných pracoven a postupné budování multimediálních odborných učeben. Podrobný plán zavádění informačních a komunikačních technologií na základní škole je zveřejněn a pravidelně aktualizován na webových stránkách školy. Škola po technické stránce disponuje kvalitně vybavenou dílenskou učebnou, učebnou domácích nauk (školní kuchyňka) a keramickou dílnou. Všechny odborné pracovny a řada učeben jsou již vybaveny televizory s video a DVD přehrávačem. Všechny třídy jsou vybaveny výškově nastavitelnými žákovskými lavicemi a židlemi. V odborných pracovnách je moderní žákovský nábytek. 2.4 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří ředitel, zástupci a přibližně 35 učitelů (včetně vedoucí učitelky pro 1. stupeň, výchovného poradce a školního metodika prevence) a dále 3 vychovatelky školní družiny a vedoucí vychovatelka školní družiny a školního klubu. Sbor je smíšený s většinovou převahou žen. Mezi učiteli základní školy s předepsanými kvalifikačními předpoklady je jedna vyučující, která absolvovala magisterské studium speciální pedagogiky. Pedagogičtí pracovníci, kteří nesplňují zákonem stanovené kvalifikační předpoklady jsou studenty pedagogických fakult, případně se aktivně účastní akcí v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na základě zpracovaného plánu dalšího vzdělávání a aktuálních nabídek jednotlivých akreditovaných vzdělávacích institucí. 2.5 Žákovský senát Žáci se podílejí na řízení školy prostřednictvím žákovského senátu, kde dávají podněty a připomínky k životu a organizaci školy a školských zařízení, navrhují a sami organizují své vlastní projekty. 8

9 2.6 Školní družina Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Školní družina tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině, není pokračováním školního vyučování. Rozšiřuje znalosti a dovednosti dětí získané ve výuce, učí vzájemné komunikaci, posiluje v dětech kladné vlastnosti a rozvíjí důležité osobní a sociální kompetence. Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti a odpočinku žáků. 2.7 Mimoškolní výchovně vzdělávací aktivity žáků Škola nabízí jako doplňkovou činnost volnočasové aktivity pro žáky, více než 30 zájmových kroužků se zaměřením na cizí jazyky, kulturu, sport, výtvarné a hudební umění. Zájmové kroužky jsou vždy organizovány pro celý školní rok. 2.8 Mezinárodní spolupráce, dlouhodobé projekty V současné době se základní škola neúčastní žádného dlouhodobého projektu mezinárodní spolupráce. Spolupráce v této oblasti se rozvíjí pouze v rovině jednotlivých konkrétních krátkodobých akcí, zejména ve spolupráci se zřizovatelem školy. Snahou základní školy je navázání aktivní mezinárodní spolupráce se zahraniční školou stejného typu a velikosti. Projekty, vytvářené pedagogickými pracovníky a žáky školy, jsou přínosem pro zpestření a dotváření výchovně vzdělávacího procesu v jednotlivých ročnících a škole jako celku. Přispívají k zvyšování efektivity výchovně vzdělávacího procesu, jsou přínosem pro pozitivní motivaci žáků a posilují interaktivní vztahy mezi žáky a pedagogickými pracovníky. V rámci tříd, ročníků a školy jsou vytvářeny krátkodobé, případně celoroční projekty, které se vždy vztahují ke konkrétnímu, předem vymezenému tématu. 2.9 Spolupráce školy s rodiči žáků a jinými subjekty Rodičům žáků a zákonným zástupcům žáků poskytuje základní škola pravidelně informace o průběhu a výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, třídních schůzek, konzultačních dnů, případně osobně či telefonicky dle požadavků rodičů a zákonných zástupců. Každoročně pořádá základní škola Den otevřených dveří, který je určen rodičům, široké veřejnosti a rovněž žákům a rodičům ze spádových neúplných základních škol. Se školou rovněž spolupracuje občanské sdružení Sdružení rodičů a přátel školy při základní škole. Zástupci rodičů z jednotlivých tříd tvoří Radu rodičů SRPDŠ. Rada se schází dle potřeby. Zde jsou zástupci rodičů vedením školy podrobně informování o výsledcích vzdělávání žáků, o personálním zajištění výuky, o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti, úrovni materiálního zabezpečení výuky, záměrech a dalším rozvoji základní školy. Zajištění vysoké úrovně informovanosti rodičů a dobrá komunikace s rodiči je jedním z hlavních cílů naší školy. Rodičům žáků a široké veřejnosti jsou dále předávány informace rovněž na webových stránkách školy I prostřednictvím těchto webových stránek mají rodiče možnost komunikace se školou. V souladu s 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), byla na základní škole zřízena Městem Dobříš tříčlenná školská rada. Školská rada plní úkoly, které vyplývají z ustanovení 168 uvedeného zákona. 9

10 Vedení základní školy, výchovný poradce a školní metodik prevence spolupracují zejména v oblasti výchovy s Policí České republiky, pracovníky oddělení péče o dítě sociálního odboru Městského úřadu Dobříš. Dlouholetá je rovněž spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou Středočeského kraje, pracovištěm Příbram (dále jen PPP), Střediskem výchovné péče Příbram a speciálními pedagogickými centry (dále jen SPC). Řešení problematiky při přechodu z předškolní do školní docházky napomáhá úzká spolupráce se třemi dobříšskými mateřskými školami. Aktuální otázky, spojené se zajištěním výchovy a vzdělávání, jsou řešeny spoluprací s vedením sousední základní školy a základní školy praktické. Zpětnovazební informace o žácích při přechodu na střední školu získává vedení základní školy neformálními kontakty s vedením Gymnázia Karla Čapka Dobříš. Při zajištění kulturních a sportovních akcí spolupracuje základní škola zejména s Městským kulturním střediskem Dobříš, městskou knihovnou, Zámkem Dobříš, místními sportovními kluby a Domem dětí a mládeže v Příbrami. Další vzdělávání pedagogických pracovníků zajišťuje základní škola především ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání pracovištěm Praha a Střední Čechy, dále se Zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Střediskem služby škole Příbram a dalšími vzdělávacími institucemi. O aktivitách školy a dění ve škole informují kromě webových stránek školy i místní a regionální média, např. Dobříšské listy, Periskop, Středočeské Deníky Bohemia a další. 10

11 3 Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy Žák není nádoba, jež se má naplnit, ale pochodeň, která se má zapálit. Starořecká moudrost Nemůžeme nikoho nic naučit. Můžeme mu nanejvýš pomoci, aby to sám v sobě nalezl. G. Galilei Aktivní účast každého člověka na vlastním životě je předpokladem fungování občanské společnosti. Být aktivní je celoživotní postoj a vytváří se postupně. Základní vzdělávání musí být tedy užitečnou službou občanům a má reflektovat i jejich očekávání a individuální potřeby. Posláním školy v takovém případě nemůže být pouhé zprostředkování sumy vědomostí a zkoušení žáků z faktografických přehledů. V našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se. A to nikoli encyklopedickým vědomostem, ale pro život důležitým kompetencím učit se, řešit problémy, komunikovat, pracovat, stát se občanem se sociálními a personálními dovednostmi. Charakter práce pak má v dětech mimo jiné podporovat pocit bezpečí, možnost pozitivního prožívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnost sebehodnocení. Naše škola zajistí svým žákům kvalitní všeobecné vzdělání orientované na životní praxi. Výuka školy podporuje u žáků samostatnost, tvořivost, vzájemnou toleranci a úctu, komunikační dovednosti, učí žáka jak se učit. Vede k posilování fyzického a psychického zdraví. Naší prvořadou ambicí je proměnit školu v prostředí, kde se dětem s velmi různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně. Zároveň s tím vytvářet podmínky pro smysluplné využití volného času v zájmových aktivitách v prostředí vlastního areálu. Připojujeme se ke vzdělávacím trendům v Evropě a chceme rozvíjet u žáků kompetence, které jsou nezbytné pro život v Evropě v 21. století. V rámci procesu vzdělávání respektujeme klíčové kompetence pro Evropu, které byly vymezeny experty Rady Evropy (1996). 39 klíčových kompetencí pro Evropu : 1. Být schopen vzít v úvahu zkušenost 2. Dávat věci do souvislosti a organizovat poznatky různého druhu 3. Organizovat svůj učební proces 4. Být schopen řešit problémy 5. Být zodpovědný za své učení 6. Zvažovat různé zdroje dat 7. Radit se s lidmi ve svém okolí 8. Konzultovat s experty 9. Získávat informace 10. Vytvářet a uspořádávat dokumentaci 11. Chápat kontinuitu minulosti a současnosti 12. Nahlížet aspekty rozvoje společnosti kriticky 13. Být schopen vyrovnávat se s nejistotou a komplexností situací 14. Účastnit se diskusí a vyjadřovat vlastní názor 15. Vnímat politický a ekonomický kontext ve vzdělávacích a pracovních situacích 16. Hodnotit sociální chování související se zdravím, spotřebou a prostředím 17. Vážit si umění a literatury 11

12 Rozumět a hovořit více jazyky, být schopen číst a psát ve více jazycích 20. Být schopen mluvit na veřejnosti 21. Obhajovat vlastní názor a argumentovat 22. Poslouchat a brát v úvahu názory jiných lidí 23. Vyjadřovat se písemně 24. Rozumět grafům, diagramům a tabulkám 25. Být schopen spolupráce v týmu 26. Činit rozhodnutí 27. Řešit konflikty 28. Posuzovat a hodnotit 29. Navazovat a udržovat kontakty 30. Vytvářet projekty 31. Brát na sebe zodpovědnost 32. Přispívat k práci skupiny a společnosti 33. Organizovat svou vlastní práci 34. Projevovat solidaritu 35. Ovládat matematické a modelové nástroje 36. Využívat informační a komunikační techniky 37. Být flexibilní při rychlých změnách 38. Nalézat nová řešení 39. Být houževnatý v případě obtíží 3.2 Hlavní a dílčí cíle základního vzdělávání Ve své vzdělávací práci klade škola hlavní důraz zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. Usilujeme o naplňování těchto cílů: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací: rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi při rozhodování o vlastní a životní orientaci 12

13 4 Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie vedou k utváření a rozvíjení příslušných klíčových kompetencí u žáků. Jsou to postupy, aktivity, činnosti, které hodlají uplatňovat všichni pedagogové školy. Strategie jsou doplněny konkrétními dovednostmi a schopnostmi, které žáci získají. Kompetence k učení Výchovné a vzdělávací strategie učitele Klíčové kompetence žáka integruje učení do smysluplných celků rozvíjí u žáků schopnost samostatné práce (zadávání samostatných úkolů ) pěstuje návyk sebekontroly, vlastního hodnocení a kritického přístupu k výsledkům práce používá znalosti a dovednosti, navrhne a provede plánování, organizuje učení a své vlastní vzdělávání efektivně využívá dovedností vyhledá, roztřídí, přenese a použije informace operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje závěry, které dokáže zhodnotit a využít v budoucnosti dokáže kriticky zhodnotit výsledky svého učení, diskutuje o nich Kompetence k řešení problému Výchovné a vzdělávací strategie učitele Klíčové kompetence žáka využívá vhodných metod k rozvoji kreativity žáků (projektové vyučování, kooperativní učení, branstorming ) předkládá žákům problémy vázané na učební látku i každodenní život podněcuje žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování rozpozná problém, analyzuje podstatné a promýšlí cestu ke správnému řešení (na základě vlastních znalostí) umí vyhledat potřebné informace (literatura, internet a jiné zdroje) ze získaných a ověřených informací vybírá nejvhodnější řešení, neodradí se neúspěchem své řešení dokáže obhájit a nést za rozhodnutí odpovědnost, získané poznatky dokáže aplikovat pro další problémy 13

14 Kompetence komunikativní Výchovné a vzdělávací strategie učitele Klíčové kompetence žáka klade důraz na stručné, logické a výstižné vyjadřování v písemném i ústním projevu seznamuje žáky se základními prostředky komunikace verbální i nonverbální uskutečňuje diskuze vede žáky k všestranné, účinné komunikaci svými slovy aplikuje své myšlenky a názory (logicky, výstižně a souvisle) respektuje názory druhých, dokáže obhájit slušně svůj názor, aktivně se zapojuje do diskuze používá při své práci dostupné materiály a informační komunikační prostředky dokáže získané komunikativní dovednosti využít v životě zdůvodní a vysvětlí svůj názor a doloží fakty užívá ke komunikaci uvnitř školy školní parlament, školní časopis, www stránky školy podílí se na vytváření přátelských vztahů Kompetence sociální a personální Výchovné a vzdělávací strategie učitele Klíčové kompetence žáka zařazuje práci ve dvojicích, ve skupinách společně s žáky vytváří pravidla týmové práce a řídí se jimi upevňuje dobré mezilidské vztahy rozvíjí u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěch vlastní i druhých podporuje potřebu sdílet zážitky s ostatními lidmi a dělit se s lidmi o své dojmy podporuje potřebu pozitivních citů v chování jedince, jeho jednání a prožívání životních situací a jejich sdílení s ostatními zdůvodní a vysvětlí ve skupině svůj vlastní názor, respektuje názory ostatních členů a pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce při kolektivní práci uplatňuje pravidla slušného chování, respektuje dohodnutá pravidla, na jejichž tvorbě se osobně podílel chová se asertivně umí se vcítit do problému druhých 14

15 Kompetence občanské Výchovné a vzdělávací strategie učitele Klíčové kompetence žáka jedná s úctou a respektem se všemi dětmi bez rozdílu rasy, náboženství, kultury a rodinného zázemí klade důraz na ohleduplnost, zdvořilost, úctu, kultivované vystupování a slušné chování k druhým lidem prosazuje ideály svobody a důstojnosti člověka, lidská práva, solidaritu a toleranci jako základní životní hodnoty podporuje sebedůvěru žáků vytváří prostor pro reprezentaci dovedností žáků organizuje třídní a školní akce vedoucí k vytvoření pocitu sounáležitosti, dobrých vztahů mezi žáky a navození důvěry mezi učitelem a žákem respektuje přesvědčení a názory jiných lidí uznává jednotlivce jako osobnost je ochotný vcítit se do problému ostatních lidí není lhostejný ke svému okolí respektuje a aplikuje daná pravidla, společenské normy a zákony chová se tak, aby neohrozil vlastní zdraví a zdraví druhých dokáže poskytnout dle svých možností účinnou pomoc v krizové situaci respektuje naše kulturní a historické tradice, aktivně se zapojuje do dění školy rozpozná a používá základní ekologické souvislosti a environmentální problémy má vytvořený vlastní žebříček hodnot pracuje samostatně i ve skupině kriticky přistupuje k porušování mravních a právních norem Kompetence pracovní Výchovné a vzdělávací strategie učitele Klíčové kompetence žáka vyžaduje dodržování pravidel bezpečného chování ve škole i mimo ni zapojuje žáky do činností a aktivit školy podporujících zdraví a do propagace zdravého životního stylu vytváří preventivní programy s cílem podporovat duševní i sociální zdraví jedince zná zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví a dodržuje je má vytvořené obecné pracovní návyky rozumí pracovním postupům a dodržuje je je schopen tvořit jednoduché pracovní postupy, umí aplikovat již poznané postupy v praxi je schopen zhodnotit výsledky své vlastní práce (z různých aspektů kvalita, hospodárnost, vliv na životní prostředí) a prezentovat je dokáže posoudit své manuální dovednosti a jejich případné využití 15

16 4.1 Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Škola je otevřená žákům se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním, sociálním znevýhodněním i žákům talentovaným, žákům s mimořádným nadáním. Výchovný poradce ve spolupráci s třídním učitelem zjišťuje vzdělávací potřeby žáků a ve spolupráci s poradenským zařízením zajišťuje odbornou diagnostiku. Na základě diagnostiky jsou konzultovány, plánovány a využívány vhodné metody a organizační postupy výuky. Žáci se zdravotním postižením i žáci mimořádně nadaní jsou integrováni v rámci běžných tříd. Na základě odborného posudku poradenského pracoviště výchovný poradce, třídní učitel a další pedagogičtí pracovníci, ve spolupráci se zákonnými zástupci žáka, vytváří a realizují individuální vzdělávací plán (dále jen IVP). Struktura IVP vychází z platné právní úpravy, je doplněna v případě potřeby dohodou o formě podílu žáka a spolupráce se zákonnými zástupci Péče o žáky se zdravotním postižením Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení Rozsah péče vychází z doporučení odborného pracoviště, z koncepce a podmínek školy. Žáci se specifickými poruchami učení jsou na 1. stupni zařazováni do dyslektické skupiny a na 2. stupni je reedukace prováděna v hodinách, případně na základě individuální konzultace. Zavedení dyslektické skupiny je závislé na počtu dětí se specifickými poruchami učení v příslušném ročníku (minimálně šest) a na doporučení PPP, případně SPC, a možnostech školy. Skupina pro český jazyk se vytváří od 2. ročníku. Děti dochází na pět vyučovacích hodin českého jazyka do dyslektické skupiny v době, kdy v kmenové třídě je také vyučován český jazyk. Ve skupině jsou žáci z celého ročníku. Stejná pravidla platí i pro 3. a 4. ročník. V pátém ročníku jsou děti postupně zařazovány zpět do kmenové třídy, výuka ve skupině je pouze dvě hodiny týdně. Vzdělávání žáků zrakově, sluchově postižených a žáků s vadami řeči Vzdělávání žáků s vadami řeči, zrakově a sluchově postižených bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě IVP. Rozvrh hodin a týdenní časové dotace budou jako dosud zpracovány na každý školní rok tak, aby byl naplněn učební plán daného ročníku ve spolupráci s SPC. Podle stupně postižení bude požadována přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovýmto dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka. Vzdělávání žáků tělesně postižených Vzdělávání žáků tělesně postižených bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě IVP. Ve spolupráci a na doporučení SPC budou realizovány změny v učebním plánu, týkající se přeřazení žáka z tělesné výchovy do zdravotní tělesné výchovy, omezení ve výtvarné výchově, pracovních činnostech, případně v ostatních předmětech. Protože škola není bezbariérová, je nutné požadovat přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovýmto dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky 16

17 a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka. Učitel musí žáky na přítomnost postiženého spolužáka předem připravit, stanovit pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování. Vzdělávání žáků s poruchami chování Jedná se o žáky hyperaktivní, popřípadě s edukativními problémy, kteří nerespektují některé normy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulsivní a snadno unavitelní. Vzdělávání těchto žáků bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Ve spolupráci a na doporučení PPP se budou žáci vzdělávat podle zpracovaného IVP. V procesu vytváření klíčových kompetencí bude nutné klást zvýšený důraz na samostatné rozhodování, kritické myšlení, jednání bez podléhání manipulacím a výchovu k práci a ke spolupráci. Učitel musí s žáky stanovit přesná pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování s tímto žákem a zavést systém pochval a trestů. Vzdělávání žáků s více vadami Vzdělávání žáků s více vadami bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě IVP. Ve spolupráci a na doporučení příslušných SPC nebo PPP budou realizovány změny v učebním plánu, týkající se těchto žáků. Na základě posouzení SPC nebo PPP o závažnosti postižení bude požadována přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovýmto dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka. Vzdělávání žáků s autismem Jedná se o žáky s lehčími formami autismu (s autistickými rysy). Vzdělávání těchto žáků bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Ve spolupráci a na doporučení SPC se budou žáci vzdělávat podle zpracovaného IVP. Učitel musí s žáky, stanovit pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování s takto postiženými spolužáky. Na základě posouzení SPC o závažnosti postižení bude požadována přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovým to dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka. Na základě doporučení PPP, SPC je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku. Vzdělávání žáků s mentálním postižením Vzdělávání žáků, kteří z důvodu snížené úrovně rozumových schopností nemohou zvládat požadavky obsažené v ŠVP ZV, bude probíhat podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace a na základě IVP. Vzdělávací proces bude přizpůsoben konkrétní úrovni psychického a fyzického rozvoje žáka a na základě tohoto bude ve spolupráci s příslušnými odborníky v oboru stanovena týdenní časová dotace a konkrétní rozvrh hodin. Naše škola bude úzce spolupracovat s místní Základní školou praktickou a Základní školou speciální Dobříš, Lidická 384. Podle stupně postižení bude požadována přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovýmto dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka. 17

18 4.1.2 Péče o žáky se zdravotním znevýhodněním Vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním Při vzdělávání těchto žáků zohledňujeme a respektujeme individuální potřeby žáka. Bude vypracován IVP, bude probíhat postupné a citlivé zapojování do vzdělávacího procesu, při klasifikaci a hodnocení bude zohledňováno zdravotní znevýhodnění. Vše bude probíhat na základě spolupráce odborných lékařů, rodiny a školy Péče o žáky se sociálním znevýhodněním Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním bude probíhat ve třídách obou stupňů školy formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat na základě zpracovaného učebního plánu běžných tříd, popřípadě na základě IVP, kde bude kladen důraz především na osvojení českého jazyka. Při vzdělávání těchto žáků bude respektován individuální přístup, uvedení do prostředí školy a seznámení s českým prostředím, tradicemi a zvyklostmi, seznámení žáků třídy s kulturními zvyklostmi a tradicemi jiných národností, úzká spolupráce s rodinou, psychologem, speciálním pedagogem a ostatními odborníky, bude přistupováno k individuální klasifikaci a hodnocení. Žákům ohroženým sociálně patologickými jevy (SPJ) bude věnována specifická péče v souladu se zpracovanou dlouhodobou Strategií prevence SPJ u žáků na naší základní škole a dále v souladu s Programem minimální prevence a prevence SPJ, který je pravidelně aktualizován Péče o žáky talentované a mimořádně nadané Vzdělávání žáků talentovaných a mimořádně nadaných Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjišťování mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného vyšetření sestavuje a realizuje IVP se strukturou dle právní úpravy. Pro nadaného žáka učitel připravuje a zadává školní práci, která odpovídá a rozvíjí úroveň jeho dovedností v oblasti jeho nadání. Mimořádně nadaní žáci mohou být přeřazeni do vyššího ročníku v souladu se zákonnými požadavky. 4.2 Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích oborů. Abychom této možnosti využili co možná nejlépe, nevytváříme pro průřezová témata samostatné vyučovací předměty, ale volíme formu integrace do jiných vyučovacích předmětů. Zařazení jednotlivých tematických okruhů průřezových témat je vždy součástí charakteristiky vyučovacího předmětu a jednotlivá témata jsou uvedená v tabulkách vyučovacích předmětů. Pro lepší orientaci uvádíme přehled všech průřezových témat a jejich tematických okruhů odděleně v tabulkách pro 1. a 2. stupeň. 18

19 Sociální rozvoj Osobnostní rozvoj 1. stupeň Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace 1. r. 2. r. 3. r. 4.r. 5. r. Čj, M Čj, M Čj, Aj, M Čj, Aj, M Čj, Aj, M Prv, Tv Prv, Tv Prv, Vv Vv Hv Tv Tv Tv Psychohygiena Tv Tv Tv Tv Tv Kreativita Vv Vv Pv Při Při, Vl Poznávání lidí Prv Při, Vl Morální rozvoj Mezilidské vztahy Prv Prv Vl Při, Vl Komunikace Čj Čj Čj Kooperace a kompetice Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Čj, Hv Čj, Prv, Hv Čj, Prv, Hv Čj, Aj, Vl Čj, Při, Vl, Hv, Tv, Pv Prv Prv Prv Vl Čj, Aj Čj, Při, Vl, Hv, Tv, Pv Čj Výchova demokratického občana 1. r. 2. r. 3. r. 4.r. 5. r. Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Vl Vl Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 1. r. 2. r. 3. r. 4.r. 5. r. Evropa a svět nás zajímá Aj, Hv Aj, Hv Objevujeme Evropu a svět Inf Aj, Vl Jsme Evropané 19

20 Multikulturní výchova 1. r. 2. r. 3. r. 4.r. 5. r. Kulturní diference Hv Vl, Hv Lidské vztahy Prv Etnický původ Vv Vv Multikulturalita Aj Aj Princip sociálního smíru a solidarity Environmentální výchova 1. r. 2.r. 3. r. 4. r. 5. r. Ekosystémy Při Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Prv Prv Prv Při Vl Mediální výchova Vl Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Stavba mediálních sdělení Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti Tvorba mediálního sdělení 1. r. 2. r. 3. r. 4.r. 5. r. Čj Čj Vv Inf Čj Práce v realizačním týmu 20

21 Sociální rozvoj Osobnostní rozvoj 2. stupeň Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. Vv Vv Ov, Vv Vv Vz Ov Ov, Pv, Vz Pv Ov Vz Ov, Pv Ov, Vz Kreativita Vv Vv Vv Vv Poznávání lidí Ov Ov Mezilidské vztahy Ov, Vz Vz Komunikace Čj, Ov, Vv Vv Vv, Vz Čj, Vv, Pv Morální rozvoj Kooperace a kompetice Tv Tv Tv, Vz Tv Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Ov Vv Vv Ov, Vv, Vz Ch, Z, Vv Výchova demokratického občana 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Ov D, Ov D D, Ov D Ov D, Z, Ov Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. Evropa a svět nás zajímá Ov Nj, Rj, Z Aj Objevujeme Evropu a svět Ov Z Ov Jsme Evropané D D D D, Ov 21

22 Multikulturní výchova Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. Kulturní diference Lidské vztahy Ov Vz Etnický původ Multikulturalita Z Aj Princip sociálního smíru a solidarity Ov Environmentální výchova 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. Ekosystémy Př Př Z Základní podmínky života Př Př Ch, Z Př, Ch, F, Z Lidské aktivity a problémy životního prostředí Ov Př Př, Z Vztah člověka k prostředí Ov, Vz Vz Ov, Z Mediální výchova Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Stavba mediálních sdělení Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti Inf Ov 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. Vz Inf Čj Čj Tvorba mediálního sdělení Čj Čj Práce v realizačním týmu Čj Čj 22

23 5 Učební plán Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram 5.1 Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Vyučovací předmět Český jazyk a literatura Anglický jazyk Počet vyučovacích hodin na týden 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. Disponibilní hodiny Minimum Celkem Matematika Informatika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní výchova Člověk a zdraví Člověk a svět práce Týdenní hodinová dotace Poznámky k učebnímu plánu pro 1. stupeň: Na 1. stupni jsme v souladu s filosofií školy posílili hodinovou dotaci v rámci povinných předmětů o devět hodin. Navýšili jsme celkem čtyři hodiny v Českém jazyce a literatuře s důrazem na čtení s porozuměním, jednu hodinu Matematiky ve 2. ročníku vzhledem k náročnosti učiva. Předmět Informatika je vyučován ve 4. a 5. ročníku a je posílen o jednu hodinu. Očekávané výstupy vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět jsou naplňovány v předmětech Prvouka v 1. až 3. ročníku, Přírodověda a Vlastivěda ve 4. a 5. ročníku, jejich časová dotace je navýšena o dvě hodiny. Předmět Výtvarná výchova je ve 3. ročníku navýšen o jednu hodinu. 23

24 5.2 Učební plán pro 2. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět Český jazyk a literatura Anglický jazyk Počet vyučovacích hodin na týden 6.r. 7.r. 8.r. 9.r Disponibilní hodiny Minimum Celkem Matematika Informatika Dějepis Člověk a Občanská společnost výchova Fyzika Člověk a Chemie příroda Přírodopis Zeměpis Hudební Umění a výchova kultura Výtvarná výchova Tělesná Člověk a výchova zdraví Výchova ke zdraví Člověk a Pracovní svět práce výchova Rozšiřující Volitelné oblast předměty Týdenní hodinové dotace

25 Volitelné předměty 1 a 2 Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 6.r 7.r. 8.r. 9.r. Další cizí jazyk Jazyk a jazyková komunikace Konverzace v anglickém jazyce Matematika a její aplikace Základy ekonomiky a účetnictví Informační a komunikační 0 1(2) 1(2) 2(2) Informatika technologie Člověk a příroda Přírodovědné praktikum Člověk a svět práce Domácnost Technické práce Nepovinné předměty Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 6.r 7.r. 8.r. 9.r. Umění a kultura Užité výtvarné činnosti Poznámky k učebnímu plánu pro 2. stupeň: Na 2. stupni jsme v souladu s filosofií školy posílili hodinovou dotaci v rámci povinných předmětů o osm hodin. V Českém jazyce a literatuře jsme navýšili v 6. a 9. ročníku vždy jednu hodinu vzhledem k náročnosti učiva. Informatika byla posílena o jednu hodinu v 7. ročníku. Dále je posílena oblast Člověk a příroda v předmětech Fyzika i Zeměpis o dvě hodiny a Přírodopis je navýšen o jednu hodinu vzhledem k obsáhlosti učiva. V rámci volitelných předmětů 1 nabízíme žákům od 7. ročníku výuku dalšího cizího jazyka (Německý jazyk nebo Ruský jazyk). Žáci si předmět volí na konci 6. ročníku a volba je závazná do konce studia. Pokud si žák nezvolí Další cizí jazyk, volí z nabídky jiný volitelný předmět, který lépe odpovídá jeho zájmům, kde volba je závazná na daný školní rok. V rámci volitelných předmětů 2 nabízíme žákům v 7. a 8. ročníku jednu hodinu a v 9. ročníku dvě hodiny. Volba volitelného předmětu je vždy závazná na daný školní rok. V rámci nepovinných předmětů nabízíme žákům od 6. ročníku předmět Užité výtvarné činnosti s časovou dotací dvě hodiny týdně a volba je vždy závazná na daný školní rok. Průřezová témata jsou součástí předmětů a nevyučují se samostatně. 25

26 6 Učební osnovy Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram V učebních osnovách jsou uváděny charakteristiky vyučovacích předmětů, jejich obsahové, časové a organizační vymezení, výchovné a vzdělávací strategie. Ve vzdělávacím obsahu vyučovacích předmětů jsou zařazena průřezová témata a mezipředmětové vztahy v daném ročníku. Tabulka pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Zkratka předmětu Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Čj Anglický jazyk Aj Matematika a její aplikace Matematika M Informační a komunikační technologie Informatika Inf Prvouka Prv Člověk a jeho svět Vlastivěda Vl Přírodověda Při Umění a kultura Hudební výchova Hv Výtvarná výchova Vv Člověk a zdraví Tělesná výchova Tv Člověk a svět práce Pracovní výchova Pv Tabulka pro 2. stupeň povinné předměty Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Zkratka předmětu Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Čj Anglický jazyk Aj Matematika a její aplikace Matematika M Informační a komunikační technologie Informatika Inf Člověk a společnost Dějepis D Občanská výchova Ov Fyzika F Člověk a příroda Chemie Ch Přírodopis Př Zeměpis Z Umění a kultura Hudební výchova Hv Výtvarná výchova Vv Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Vz Tělesná výchova Tv Člověk a svět práce Pracovní výchova Pv 26

27 Tabulka pro 2. stupeň volitelné předměty 1 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Zkratka předmětu Německý jazyk Nj Jazyk a jazyková komunikace Ruský jazyk Rj Tabulka pro 2. stupeň volitelné předměty 2 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Zkratka předmětu Jazyk a jazyková komunikace Konverzace v anglickém jazyce KAj Matematika a její aplikace Základy ekonomiky a účetnictví Zeú Informační a komunikační technologie Informatika Vinf Člověk a příroda Přírodovědné praktikum Pp Člověk a svět práce Domácnost Dom Technické práce Tp Tabulka pro 2. stupeň nepovinné předměty Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Zkratka předmětu Umění a kultura Užité a výtvarné činnosti Uvč Průřezová témata Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova OSV VDO VMEGS MUV EV MEV Metody a formy práce Upřednostňovanou formou realizace předmětů jsou vyučovací hodiny, někdy i dvouhodinové bloky, nebo se výuka realizuje mnohdy v krátkodobých projektech. Jako stěžejní metody volíme ty, které podporují samostatnost a spolupráci dětí, vlastní aktivitu a tvořivost, utřídění informací a hledání jejich souvislostí, vyhodnocování a řešení problémů, formulování a ověřování vlastních názorů. Ve vyučovacím procesu využíváme skupinové formy, samostatnou práci, projektové formy, ale i práci frontální. Další používané formy a metody: komunitní kruh, vycházka, exkurze, vyhledávání a práce s informacemi, pozorování, pokus omyl, ukázka, výklad, kooperativní techniky, frontální, skupinová a individuální výuka, techniky konstruktivistické pedagogiky a činnostního učení. 27

28 6.1 Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje v předmětu Český jazyk a literatura. Je vyučován po celou dobu školní docházky. Na 1. stupni je předmět navýšen o čtyři disponibilní hodiny a na 2. stupni o dvě disponibilní hodiny (časová dotace v ročnících viz učební plán školy). Vyučování probíhá v kmenových třídách a dle potřeb žáci využívají učebnu informatiky a ostatní prostory školy. Na běžnou výuku ve vyučovacích hodinách navazují různé akce (např. exkurze, projekty, návštěvy muzeí a výstav, veřejných knihoven, divadelní a filmová představení). V 8. a 9. ročníku jsou žáci děleni do skupin na jednu hodinu týdně. Dělení je závislé na počtu žáků ve třídě a reaguje na aktuální podmínky a možnosti školy. Vzdělávací obsah oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter. Je rozdělen do tří specifických složek: Jazyková výchova, Literární výchova, Komunikační a slohová výchova. V 1., 2. a 3. ročníku je dále vyčleněno psaní. Vzdělávací obsah jednotlivých specifických složek se vzájemně prolíná. V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Rodný jazyk se stává nástrojem získávání většiny informací a předmětem poznávání. V Literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby a návštěv kulturních pořadů základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory na dílo. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky a schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. Žáci dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život. Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit, rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu, analyzovat jej, posoudit obsah a následně vyjadřovat a utvářet své myšlenky, názory a postoje. V 1. ročníku má Český jazyk a literatura komplexní charakter, není rozdělen do jednotlivých specifických složek. Dovednosti, které si v předmětu Český jazyk žáci osvojují, jsou důležité nejen pro vzdělávání v předmětu, ale umožňují získávání poznatků ve všech dalších oborech. V předmětu se kromě vlastního vzdělávacího obsahu realizují části obsahů průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova. Výchovné a vzdělávací strategie Český jazyk a literatura svým vzdělávacím obsahem a činnostmi přispívá k utváření a rozvíjení všech kompetencí. Kompetence k učení rozvíjet u žáků dovednosti potřebné k osvojování učiva předkládat žákům možnosti používání osvojených dovedností z jazykového vzdělávání v jiných oblastech 28

29 vést žáky k systematickému vedení a ukládání informací vést žáky k aplikaci naučených pravidel pravopisu a jejich vzájemnému propojování seznamovat žáky s mluvnickými a literárními termíny souvisejícími s probíraným učivem Kompetence k řešení problémů vést žáky k samostatnému nalézání pravidel, kterými se řídí probírané mluvnické jevy vést žáky k nalézání chyb v textu a odůvodňování správného řešení Kompetence komunikativní vést žáky ke správné formulaci obsahu sdělení v rámci probíraných žánrů nabízet žákům dostatek příležitostí k porozumění probíraných literárních textů pomocí literárního i gramatického učiva rozšiřovat slovní zásobu žáků vést žáky ke správné, srozumitelné stavbě větných celků, k plynulému vypravování Kompetence sociální a personální vytvářet příležitosti k tomu, aby žáci mohli diskutovat v malých skupinách i v rámci celé třídy vést žáky k tomu, aby dokázali požádat o radu a pomoc Kompetence občanské seznamovat žáky s naším slovesným dědictvím a vysvětlovat jim jeho význam podporovat v žácích potřebu literárního projevu, recitace, četby Kompetence pracovní vést žáky k dodržování hygienických pravidel při čtení a psaní vést žáky k přípravě a udržování jejich učebního prostoru 1. stupeň Na 1. stupni je naším prvořadým cílem vytvořit žákům vzdělávací nástroje čtení a psaní. Přitom klademe důraz na čtení s porozuměním. Žáci, kteří nastupují do školy, se již dokážou česky dorozumět. Snažíme se tuto jejich dovednost dále rozvíjet, obohacovat jejich slovní zásobu a seznamovat je se spisovnou podobou českého jazyka. Výuku gramatiky chápeme nikoliv jako cíl, ale jako cestu, jak díky poznávání struktury jazyka rozvíjet komunikační dovednosti. 2. stupeň Na 2. stupni je naším hlavním cílem jít cestou rozvoje jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování, vést žáky k přesnému a logickému myšlení, prohlubovat jejich obecné intelektové dovednosti. Literární učivo se zde již stává nástrojem tvořivé interpretace a produkce vlastních textů. Žáci se učí vybírat vhodné jazykové prostředky. Osnovy 1. ročník Jazyková, literární, komunikační a slohová výchova Jazyková, sluchová a zraková příprava Hlásky, písmena 29

30 Slabiky, slova Věty Krátké mluvené projevy Literární pojmy Psaní Přípravné a uvolňovací cviky Psaní prvků písmen a číslic Psací písmo Základní návyky Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram 2. ročník Jazyková výchova Věta Druhy vět Slovo, slabika, hláska Slovní druhy Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě Slova s párovými souhláskami Abeceda Vlastní jména Literární výchova Technika čtení Významová stránka slov Orientace v textu Tvořivé činnosti s literárním textem Recitace Individuální četba Literární pojmy Komunikační a slohová výchova Technika čtení Technika psaní Základní hygienické návyky Technika mluveného projevu Vzkaz, vypravování, dialog Základní komunikační pravidla Mimojazykové prostředky řeči Technika psaní Vypravování Psací písmo Opis, přepis, diktát 3. ročník Jazyková výchova Slovo, slabika, hláska Znělé a neznělé souhlásky Zvuková stránka jazyka Stavba slova Vyjmenovaná slova Podstatná jména 30

31 Vlastní jména Slovesa Slovní druhy Věta jednoduchá a souvětí Literární výchova Technika čtení Významová stránka Literárně výchovné aktivity Tvořivé činnosti s literárním textem Základy literatury Literární pojmy Komunikační a slohová výchova Technika čtení Technika psaní Základní hygienické návyky Technika mluveného projevu Vzkaz, omluvenka, dopis, popis Základní komunikační pravidla Mimojazykové prostředky řeči Technika psaní Popis Psací písmo Dopis, adresa 4. ročník Jazyková výchova Nauka o slově Stavba slova Vyjmenovaná slova Slovní druhy Podstatná jména Slovesa Stavba věty Vlastní jména Literární výchova Technika čtení Významová stránka Tvořivá práce s literárním textem Literárně výchovné aktivity Literární pojmy Komunikační a slohová výchova Věcné čtení Naslouchání Zpráva, vypravování, dialog Základy techniky mluveného projevu Formální úprava textu Oznámení, zpráva, pozvánka, dopis, popis Vypravování 31

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

4 Charakteristika školního vzdělávacího programu

4 Charakteristika školního vzdělávacího programu 4 Charakteristika školního vzdělávacího programu 4.1 Pojetí školního vzdělávacího programu Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a má reflektovat i jejich očekávání a individuální potřeby.

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0 UČEBNÍ PLÁN TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Učební plán pro. stupeň: Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazykové komunikace Člověk a jeho svět Český jazyk a literatura Ročník Celkem z

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Zaměření školy

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a má reflektovat i jejich očekávání a individuální potřeby. Takového cíle nelze

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním (celé znění tohoto ŠVP je veřejně přístupné v ředitelně školy)

Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním (celé znění tohoto ŠVP je veřejně přístupné v ředitelně školy) Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním (celé znění tohoto ŠVP je veřejně přístupné v ředitelně školy) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání CESTA

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zpracovaný podle Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Číslo spisu : 51/07 Spis.

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Tv Čt/Ps Ma Čt. Čt Ma Čt/Ps Prv. Ma Pč Čt/Ps Čt/Ps. Prv Tv Čt Čt/Ps. Hv Ma Čt/Ps Vv

Tv Čt/Ps Ma Čt. Čt Ma Čt/Ps Prv. Ma Pč Čt/Ps Čt/Ps. Prv Tv Čt Čt/Ps. Hv Ma Čt/Ps Vv Třída: 1.A Čt/Ps Ma Čt Čt Ma Čt/Ps Prv Ma Pč Čt/Ps Čt/Ps Český jazyk 9 Prvouka 2 Tělesná výchova 2 Prv Čt Čt/Ps Hv Ma Čt/Ps Vv Celkem 20 Mgr. Vlasta Šolcová Třída: 2.A Ma Čt/Ps Ma Prv Čt/Ps Ma Pč Čt/Ps

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Jiráskova 457

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Jiráskova 457 školní vzdělávací program Š K O L A E V R O P S K É H O O B Č A N A Š K O L A E V R O P S K É H O O B Č A N A Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 106 b) Počet tříd: 7 I.st. 4 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA JOSEFA ŘEZÁČE, LITEŇ, OKRES BEROUN ŠKOLSKÁ 44, 267 27 LITEŇ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA, KAM MÁ SMYSL CHODIT MOTTO: Žák není nádoba, kterou je třeba

Více

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN 22 Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Předměty Zk 1. stupeň 2. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník 6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník Jazyk jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015

Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015 DODATEK Č.1: Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015 Platnost: 26.8.2014 Účinnost: 1.9.2014 Rámcový učební plán ZŠ Hovězí 2014/2015 1. stupeň 2. stupeň 1. 5. ročník 6. 9. Ročník Vzdělávací oblasti Vzdělávací

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Předmět: pracovní činnosti

Předmět: pracovní činnosti 5.9 Oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Obor: Člověk a svět práce Předmět: pracovní činnosti Charakteristika předmětu pracovní činnosti 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a svět práce, obor Člověk a svět

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického sboru a je v souladu s cíli základního vzdělávání. Škola má některá

Více

Po M Čj/Aj Hv Aj/Čj. Út Čj M Čj Tv Čajs. St Čj M Čj Vv. Čt Tv Čj Časp Čj. Pá Čj M Čajs Čj

Po M Čj/Aj Hv Aj/Čj. Út Čj M Čj Tv Čajs. St Čj M Čj Vv. Čt Tv Čj Časp Čj. Pá Čj M Čajs Čj Rozvrh třídy I. A ve škol. roce 2014/15 Po M Čj/Aj Hv Aj/Čj Út Čj M Čj Tv Čajs St Čj M Čj Vv Čt Tv Čj Časp Čj Pá Čj M Čajs Čj Český jazyk 9 Anglický jazyk 1 (N) Člověk a jeho svět 2 Matematika 4 Výtvarná

Více

ZŠ a MŠ Jílovice ŠVP ZVONEC. Zajímavou a zábavnou Výukou a výchovou. Otevírat Nové Ekologické Cítění

ZŠ a MŠ Jílovice ŠVP ZVONEC. Zajímavou a zábavnou Výukou a výchovou. Otevírat Nové Ekologické Cítění ZŠ a MŠ Jílovice ŠVP ZVONEC Zajímavou a zábavnou Výukou a výchovou Otevírat Nové Ekologické Cítění Obsah ZŠ A MŠ JÍLOVICE... 1 1. IDENTIFIKČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1. VELIKOST A ÚPLNOST

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

PRŮŘEZOVÁ TEMATA. Předmět třída. Tematické okruhy průřezového tématu. Téma. Značka

PRŮŘEZOVÁ TEMATA. Předmět třída. Tematické okruhy průřezového tématu. Téma. Značka Značka OSV 1 OSV 2 OSV 3 OSV 4 OSV 5 OSV 6 OSV 7 Tematické okruhy průřezového tématu - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita

Více

2.CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

2.CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 2.CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 2.1. Stručná charakteristika školy Úplnost a velikost školy Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Počítačová.grafika Digitální technologie

Počítačová.grafika Digitální technologie Počítačová.grafika Digitální technologie Charakteristika vyučovacích předmětů Volitelné předměty Počítačová grafika a Digitální technologie úzce navazují na povinný vyučovací předmět Informatika. Realizují

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

4. Učební plán. Učební plán pro 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 7+1 8+1 7+1 7 6 38 3 0+1 0+1 3 3 3 11 2 4 4 4+1 4+1 4+1 23 3 - - - 2 1+1 4 1

4. Učební plán. Učební plán pro 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 7+1 8+1 7+1 7 6 38 3 0+1 0+1 3 3 3 11 2 4 4 4+1 4+1 4+1 23 3 - - - 2 1+1 4 1 4. Učební plán Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Vyučovací

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

K O N C E P C E Sportovní soukromé zkladní školy s.r.o., Litvínov na roky 2011 2015.

K O N C E P C E Sportovní soukromé zkladní školy s.r.o., Litvínov na roky 2011 2015. K O N C E P C E Sportovní soukromé zkladní školy s.r.o., Litvínov na roky 2011 2015. Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o., ul. Podkrušnohorská 1677, Litvínov, 436 01 IČO: 25013513 DIČ:

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět výchova ke zdraví se vyučuje

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní i vnitřní svět prostřednictvím výtvarných činností. Je součástí vzdělávací oblasti

Více

HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ

HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ ÚPRAVA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU platná od 1. září 2014 V Krásné Lípě 25. srpna 2014 RNDr. Ivana Preyová

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing cestovního ruchu je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností z marketingu cestovního

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy v Lanžhotě

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy v Lanžhotě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy v Lanžhotě Šťasten národ, který má hojnost škol a pěkných knih. J.A. Komenský Předkladatel: Název školy: Adresa: Ředitel: Zástupce

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRBNO POD PRADĚDEM. Škola pro život. Aktualizováno : 31.8.2013 Aktualizovanou verzi vydal: ředitel školy, Zdeněk Bártek

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRBNO POD PRADĚDEM. Škola pro život. Aktualizováno : 31.8.2013 Aktualizovanou verzi vydal: ředitel školy, Zdeněk Bártek ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRBNO POD PRADĚDEM Škola pro život Platnost : neomezena Účinnost: od 31.8.2007 Číslo jednací: 310807/Hb-10 Vydal: ředitel školy, Ivan Hába Aktualizováno : 31.8.2013 Aktualizovanou verzi

Více

KOLEM SEBE. Identifikační údaje. Název ŠVP: Údaje o škole: Zřizovatel: ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV

KOLEM SEBE. Identifikační údaje. Název ŠVP: Údaje o škole: Zřizovatel: ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Identifikační údaje Název ŠVP: KOLEM SEBE ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV Údaje o škole: Základní škola Na rovině Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč 533

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje:

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje: 1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň Rozvrh hodin v týdnu není chápán jako dogma. Je na učiteli, jak si rozvrhne denní program výuky,

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA Obsahové, organizační a časové vymezení předmětu Etická výchova Doplňující vzdělávací obor Etická výchova je zařazen do výuky jako volitelný předmět v 7. a 8. ročníku.

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro základní vzdělávání SPORT TVOŘIVOST ELÁN KOMUNIKACE ŠANCE ŠESTKA 2.

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie Charakteristika ŠVP aměření školy Školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP V, z louhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města

Více

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Vzdělávací oblast (šk. rok 2008/2009-2012/2013) Ročník Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Min. čas.dotace Dispon. hodiny Jazyková komunikace Český jazyk 8+1 7+1 8+1 6+2 6+1 35

Více

6. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, Jana Palacha 1534.

6. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, Jana Palacha 1534. 6. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Průřezová témata prolínají všemi vyučovacími předměty tak, aby korespondovaly s náplní a výstupy v jednotlivých vzdělávacích oblastech a aby přispívaly nejen k rozvoji vědomostí, dovedností

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Odpovídá RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve znění pozdějších úprav 1 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 3.1 Zaměření školy Zaměření naší školy se utvářelo postupně a přirozeným způsobem jiţ několik let a vychází z objektivního stavu : sídlo školy v centru

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. ŠVP Automechanik. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. ŠVP Automechanik. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná ŠVP Automechanik Dodatek a změny na verzi 1.1 Platné od 1. 9. 2010 Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Identifikační údaje Předkladatel:

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015 Výňatek z plánu práce školy na školní rok 2014/2015 platný od 1.9.2014 Akce Datum Čas Dny Přípravný týden šk. roku

Více

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Základní škola a mateřská škola Libchavy Dolní Libchavy 153 561 16 Libchavy Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Metodický materiál vytvořený v rámci realizace projektu Školní informační centrum,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ELPIS

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ELPIS ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ELPIS Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 2. 1. Úplnost a velikost školy 2. 2. Vybavení školy 2. 3. Charakteristika pedagogického sboru 2. 4. Dlouhodobé projekty,

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Základní škola, L.Kuby 48, České Budějovice

Základní škola, L.Kuby 48, České Budějovice Základní škola, L.Kuby 48, České Budějovice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ života Obsah : 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2.1 Úplnost a velikost

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA JOSEFA ŘEZÁČE, LITEŇ, OKRES BEROUN ŠKOLSKÁ 44, 267 27 LITEŇ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA, KAM MÁ SMYSL CHODIT MOTTO: Žák není nádoba, kterou je třeba

Více

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů soustavná diagnostická pozorování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více