Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Školní vzdělávací program. Školní vzdělávací program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Školní vzdělávací program. Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Školní vzdělávací program

2 2

3 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: BRÁNA DO ŽIVOTA PŘEDKLADATEL ZŘIZOVATEL ŠKOLY CHARAKTERISTIKA ŠKOLY HISTORIE ŠKOLY VELIKOST A ÚPLNOST ŠKOLY VYBAVENÍ ŠKOLY CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU ŽÁKOVSKÝ SENÁT ŠKOLNÍ DRUŽINA MIMOŠKOLNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY ŽÁKŮ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE, DLOUHODOBÉ PROJEKTY SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI ŽÁKŮ A JINÝMI SUBJEKTY CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY HLAVNÍ A DÍLČÍ CÍLE ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE PÉČE O ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI PÉČE O ŽÁKY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN PRO 1. STUPEŇ UČEBNÍ PLÁN PRO 2. STUPEŇ UČEBNÍ OSNOVY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ANGLICKÝ JAZYK MATEMATIKA INFORMATIKA PRVOUKA VLASTIVĚDA PŘÍRODOVĚDA DĚJEPIS OBČANSKÁ VÝCHOVA FYZIKA CHEMIE PŘÍRODOPIS ZEMĚPIS HUDEBNÍ VÝCHOVA VÝTVARNÁ VÝCHOVA TĚLESNÁ VÝCHOVA VÝCHOVA KE ZDRAVÍ PRACOVNÍ VÝCHOVA NĚMECKÝ JAZYK RUSKÝ JAZYK KONVERZACE Z ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁKLADY EKONOMIKY A ÚČETNICTVÍ INFORMATIKA PŘÍRODOVĚDNÉ PRAKTIKUM DOMÁCNOST TECHNICKÉ PRÁCE UŽITÉ VÝTVARNÉ ČINNOSTI HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI ŽÁKŮ AUTOEVALUACE ŠKOLY

4 4

5 1 Identifikační údaje 1.1 Název vzdělávacího programu: Brána do života pro základní vzdělávání 1.2 Předkladatel Název školy Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Adresa školy Komenského náměstí 35, Dobříš Statutární orgán Mgr. Jaroslav Motejlek, ředitel školy Zástupce statutárního orgánu Mgr. Jana Čulíková, zástupce ředitele školy Koordinátoři ŠVP Mgr. Eva Cacková, Mgr. Jana Čulíková Spoluautoři a realizátoři učitelé ZŠ IČO IZO REDIZO Kontakty telefon, fax: e mail: web: 1.3 Zřizovatel školy Název Město Dobříš Adresa Mírové nám. 119, Dobříš IČO Kontakty telefon: e mail: web: Platnost dokumentu od: 1. září 2007 Mgr. Jaroslav Motejlek v.r. ředitel školy razítko školy byl schválen školskou radou dne: 2. května 2007 p. Eva Marvanová v.r. Mgr. Petra Neubergerová v.r. Ing. Jitka Hadamovská v.r. předseda místopředseda člen školské rady byl projednán zřizovatelem školy dne: 18. května 2007, Usnesením č. 5/19/2007 p. Eva Marvanová v.r., místostarostka 5

6 6

7 2 Charakteristika školy 2.1 Historie školy A žádným jiným způsobem nedá se doba přivést k lepším mravům, než nápravou mládeže. Jan Ámos Komenský Slavnostní zahájení provozu ve školní budově bylo již 28. září 1899, jako škola obecná a měšťanská chlapecká i dívčí. 2.2 Velikost a úplnost školy Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram je úplnou základní školou s devíti postupnými ročníky. Na prvním i na druhém stupni jsou v jednotlivých ročnících zpravidla dvě třídy. Kapacita základní školy je 610 žáků. Do základní školy docházejí žáci z Dobříše a dále z přibližně 40 obcí okolních a obcí regionu Praha západ. Škola je umístěna v klidové zóně v centru města. V blízkém okolí je městská knihovna, sportovní hala, zimní stadion a zámecký park. Školní rok Počet tříd Počet žáků Přepočtený počet pedagogických pracovníků 2004/ ,0 2005/ ,6 2006/ ,2 Školskými zařízeními, jejichž činnost vykonává právnická osoba Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram, jsou školní družina s kapacitou 120 žáků, školní klub s kapacitou 100 žáků a školní jídelna s kapacitou 750 jídel. 2.3 Vybavení školy Prostorové Objekt základní školy tvoří více než sto let stará budova, do které jsou situovány jednotlivé třídy, odborné pracovny, školní dílny, jednotlivá oddělení školní družiny, školní jídelna s kuchyní a dále novější budova tělocvičny. Pro tělesnou výchovu využívají žáci tělocvičnu, ve které je i cvičná horolezecká stěna, a gymnastický sál, školní sportovní komplex s umělým povrchem (hřiště s umělým povrchem pro fotbal, hřiště na basketbal, hřiště na odbíjenou, běžecký ovál, sektor pro vrh koulí, sektor pro skok vysoký a pro skok daleký), který se nachází v bezprostřední blízkosti školy. Pro děti mladšího školního věku (především pro školní družinu) je určena dětská zahrada, která navazuje na školní budovu a kde bude dobudována učebna v přírodě. Hlavní budova je 7

8 dvoupatrová s půdní vestavbou ve své západní části. Kromě kmenových tříd využívají žáci i odborných pracoven přírodopisu, fyziky a chemie, hudební výchovy, výtvarné výchovy, keramické dílny, učebny výpočetní techniky a učebny cizích jazyků. Jistým problémem je prostor šaten pro žáky, který je z hlediska kapacity nedostatečný. V současné době je zpracován projekt přestavby šaten, který zahrnuje využití školního dvora pro nové šatnové prostory a další stavební úpravy základní školy. Další zpracovaný projekt počítá s celkovou rekonstrukcí a modernizací zastaralé školní kuchyně a školní jídelny. Materiální, technické, hygienické Škola je velmi dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce většiny předmětů je využíván výukový SW. Seznam vzdělávacího SW je zveřejněn a pravidelně aktualizován na webových stránkách školy. Pro další studium a práci žáků i pedagogů je k dispozici dobře vybavená žákovská a učitelská knihovna, která je stále doplňována novými tituly. Na odborné pracovny navazují kabinety se sbírkami učebních pomůcek. Prioritou z hlediska vybavenosti pomůckami pro výuku žáků je nyní nákup nových ucelených řad učebnic a obnova a doplnění kabinetů učebními pomůckami. Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií. Pro výuku nejen ICT ale i dalších předmětů je určeno centrum výpočetní techniky (cca 25 stanic) s dataprojektorem. Zhruba polovina školní budovy má dále v jednotlivých třídách možnost připojení do počítačové sítě a k internetu. Dalším cílem je umístění několika stanic i do odborných pracoven a postupné budování multimediálních odborných učeben. Podrobný plán zavádění informačních a komunikačních technologií na základní škole je zveřejněn a pravidelně aktualizován na webových stránkách školy. Škola po technické stránce disponuje kvalitně vybavenou dílenskou učebnou, učebnou domácích nauk (školní kuchyňka) a keramickou dílnou. Všechny odborné pracovny a řada učeben jsou již vybaveny televizory s video a DVD přehrávačem. Všechny třídy jsou vybaveny výškově nastavitelnými žákovskými lavicemi a židlemi. V odborných pracovnách je moderní žákovský nábytek. 2.4 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří ředitel, zástupci a přibližně 35 učitelů (včetně vedoucí učitelky pro 1. stupeň, výchovného poradce a školního metodika prevence) a dále 3 vychovatelky školní družiny a vedoucí vychovatelka školní družiny a školního klubu. Sbor je smíšený s většinovou převahou žen. Mezi učiteli základní školy s předepsanými kvalifikačními předpoklady je jedna vyučující, která absolvovala magisterské studium speciální pedagogiky. Pedagogičtí pracovníci, kteří nesplňují zákonem stanovené kvalifikační předpoklady jsou studenty pedagogických fakult, případně se aktivně účastní akcí v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na základě zpracovaného plánu dalšího vzdělávání a aktuálních nabídek jednotlivých akreditovaných vzdělávacích institucí. 2.5 Žákovský senát Žáci se podílejí na řízení školy prostřednictvím žákovského senátu, kde dávají podněty a připomínky k životu a organizaci školy a školských zařízení, navrhují a sami organizují své vlastní projekty. 8

9 2.6 Školní družina Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Školní družina tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině, není pokračováním školního vyučování. Rozšiřuje znalosti a dovednosti dětí získané ve výuce, učí vzájemné komunikaci, posiluje v dětech kladné vlastnosti a rozvíjí důležité osobní a sociální kompetence. Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti a odpočinku žáků. 2.7 Mimoškolní výchovně vzdělávací aktivity žáků Škola nabízí jako doplňkovou činnost volnočasové aktivity pro žáky, více než 30 zájmových kroužků se zaměřením na cizí jazyky, kulturu, sport, výtvarné a hudební umění. Zájmové kroužky jsou vždy organizovány pro celý školní rok. 2.8 Mezinárodní spolupráce, dlouhodobé projekty V současné době se základní škola neúčastní žádného dlouhodobého projektu mezinárodní spolupráce. Spolupráce v této oblasti se rozvíjí pouze v rovině jednotlivých konkrétních krátkodobých akcí, zejména ve spolupráci se zřizovatelem školy. Snahou základní školy je navázání aktivní mezinárodní spolupráce se zahraniční školou stejného typu a velikosti. Projekty, vytvářené pedagogickými pracovníky a žáky školy, jsou přínosem pro zpestření a dotváření výchovně vzdělávacího procesu v jednotlivých ročnících a škole jako celku. Přispívají k zvyšování efektivity výchovně vzdělávacího procesu, jsou přínosem pro pozitivní motivaci žáků a posilují interaktivní vztahy mezi žáky a pedagogickými pracovníky. V rámci tříd, ročníků a školy jsou vytvářeny krátkodobé, případně celoroční projekty, které se vždy vztahují ke konkrétnímu, předem vymezenému tématu. 2.9 Spolupráce školy s rodiči žáků a jinými subjekty Rodičům žáků a zákonným zástupcům žáků poskytuje základní škola pravidelně informace o průběhu a výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, třídních schůzek, konzultačních dnů, případně osobně či telefonicky dle požadavků rodičů a zákonných zástupců. Každoročně pořádá základní škola Den otevřených dveří, který je určen rodičům, široké veřejnosti a rovněž žákům a rodičům ze spádových neúplných základních škol. Se školou rovněž spolupracuje občanské sdružení Sdružení rodičů a přátel školy při základní škole. Zástupci rodičů z jednotlivých tříd tvoří Radu rodičů SRPDŠ. Rada se schází dle potřeby. Zde jsou zástupci rodičů vedením školy podrobně informování o výsledcích vzdělávání žáků, o personálním zajištění výuky, o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti, úrovni materiálního zabezpečení výuky, záměrech a dalším rozvoji základní školy. Zajištění vysoké úrovně informovanosti rodičů a dobrá komunikace s rodiči je jedním z hlavních cílů naší školy. Rodičům žáků a široké veřejnosti jsou dále předávány informace rovněž na webových stránkách školy I prostřednictvím těchto webových stránek mají rodiče možnost komunikace se školou. V souladu s 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), byla na základní škole zřízena Městem Dobříš tříčlenná školská rada. Školská rada plní úkoly, které vyplývají z ustanovení 168 uvedeného zákona. 9

10 Vedení základní školy, výchovný poradce a školní metodik prevence spolupracují zejména v oblasti výchovy s Policí České republiky, pracovníky oddělení péče o dítě sociálního odboru Městského úřadu Dobříš. Dlouholetá je rovněž spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou Středočeského kraje, pracovištěm Příbram (dále jen PPP), Střediskem výchovné péče Příbram a speciálními pedagogickými centry (dále jen SPC). Řešení problematiky při přechodu z předškolní do školní docházky napomáhá úzká spolupráce se třemi dobříšskými mateřskými školami. Aktuální otázky, spojené se zajištěním výchovy a vzdělávání, jsou řešeny spoluprací s vedením sousední základní školy a základní školy praktické. Zpětnovazební informace o žácích při přechodu na střední školu získává vedení základní školy neformálními kontakty s vedením Gymnázia Karla Čapka Dobříš. Při zajištění kulturních a sportovních akcí spolupracuje základní škola zejména s Městským kulturním střediskem Dobříš, městskou knihovnou, Zámkem Dobříš, místními sportovními kluby a Domem dětí a mládeže v Příbrami. Další vzdělávání pedagogických pracovníků zajišťuje základní škola především ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání pracovištěm Praha a Střední Čechy, dále se Zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Střediskem služby škole Příbram a dalšími vzdělávacími institucemi. O aktivitách školy a dění ve škole informují kromě webových stránek školy i místní a regionální média, např. Dobříšské listy, Periskop, Středočeské Deníky Bohemia a další. 10

11 3 Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy Žák není nádoba, jež se má naplnit, ale pochodeň, která se má zapálit. Starořecká moudrost Nemůžeme nikoho nic naučit. Můžeme mu nanejvýš pomoci, aby to sám v sobě nalezl. G. Galilei Aktivní účast každého člověka na vlastním životě je předpokladem fungování občanské společnosti. Být aktivní je celoživotní postoj a vytváří se postupně. Základní vzdělávání musí být tedy užitečnou službou občanům a má reflektovat i jejich očekávání a individuální potřeby. Posláním školy v takovém případě nemůže být pouhé zprostředkování sumy vědomostí a zkoušení žáků z faktografických přehledů. V našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se. A to nikoli encyklopedickým vědomostem, ale pro život důležitým kompetencím učit se, řešit problémy, komunikovat, pracovat, stát se občanem se sociálními a personálními dovednostmi. Charakter práce pak má v dětech mimo jiné podporovat pocit bezpečí, možnost pozitivního prožívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnost sebehodnocení. Naše škola zajistí svým žákům kvalitní všeobecné vzdělání orientované na životní praxi. Výuka školy podporuje u žáků samostatnost, tvořivost, vzájemnou toleranci a úctu, komunikační dovednosti, učí žáka jak se učit. Vede k posilování fyzického a psychického zdraví. Naší prvořadou ambicí je proměnit školu v prostředí, kde se dětem s velmi různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně. Zároveň s tím vytvářet podmínky pro smysluplné využití volného času v zájmových aktivitách v prostředí vlastního areálu. Připojujeme se ke vzdělávacím trendům v Evropě a chceme rozvíjet u žáků kompetence, které jsou nezbytné pro život v Evropě v 21. století. V rámci procesu vzdělávání respektujeme klíčové kompetence pro Evropu, které byly vymezeny experty Rady Evropy (1996). 39 klíčových kompetencí pro Evropu : 1. Být schopen vzít v úvahu zkušenost 2. Dávat věci do souvislosti a organizovat poznatky různého druhu 3. Organizovat svůj učební proces 4. Být schopen řešit problémy 5. Být zodpovědný za své učení 6. Zvažovat různé zdroje dat 7. Radit se s lidmi ve svém okolí 8. Konzultovat s experty 9. Získávat informace 10. Vytvářet a uspořádávat dokumentaci 11. Chápat kontinuitu minulosti a současnosti 12. Nahlížet aspekty rozvoje společnosti kriticky 13. Být schopen vyrovnávat se s nejistotou a komplexností situací 14. Účastnit se diskusí a vyjadřovat vlastní názor 15. Vnímat politický a ekonomický kontext ve vzdělávacích a pracovních situacích 16. Hodnotit sociální chování související se zdravím, spotřebou a prostředím 17. Vážit si umění a literatury 11

12 Rozumět a hovořit více jazyky, být schopen číst a psát ve více jazycích 20. Být schopen mluvit na veřejnosti 21. Obhajovat vlastní názor a argumentovat 22. Poslouchat a brát v úvahu názory jiných lidí 23. Vyjadřovat se písemně 24. Rozumět grafům, diagramům a tabulkám 25. Být schopen spolupráce v týmu 26. Činit rozhodnutí 27. Řešit konflikty 28. Posuzovat a hodnotit 29. Navazovat a udržovat kontakty 30. Vytvářet projekty 31. Brát na sebe zodpovědnost 32. Přispívat k práci skupiny a společnosti 33. Organizovat svou vlastní práci 34. Projevovat solidaritu 35. Ovládat matematické a modelové nástroje 36. Využívat informační a komunikační techniky 37. Být flexibilní při rychlých změnách 38. Nalézat nová řešení 39. Být houževnatý v případě obtíží 3.2 Hlavní a dílčí cíle základního vzdělávání Ve své vzdělávací práci klade škola hlavní důraz zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. Usilujeme o naplňování těchto cílů: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací: rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi při rozhodování o vlastní a životní orientaci 12

13 4 Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie vedou k utváření a rozvíjení příslušných klíčových kompetencí u žáků. Jsou to postupy, aktivity, činnosti, které hodlají uplatňovat všichni pedagogové školy. Strategie jsou doplněny konkrétními dovednostmi a schopnostmi, které žáci získají. Kompetence k učení Výchovné a vzdělávací strategie učitele Klíčové kompetence žáka integruje učení do smysluplných celků rozvíjí u žáků schopnost samostatné práce (zadávání samostatných úkolů ) pěstuje návyk sebekontroly, vlastního hodnocení a kritického přístupu k výsledkům práce používá znalosti a dovednosti, navrhne a provede plánování, organizuje učení a své vlastní vzdělávání efektivně využívá dovedností vyhledá, roztřídí, přenese a použije informace operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje závěry, které dokáže zhodnotit a využít v budoucnosti dokáže kriticky zhodnotit výsledky svého učení, diskutuje o nich Kompetence k řešení problému Výchovné a vzdělávací strategie učitele Klíčové kompetence žáka využívá vhodných metod k rozvoji kreativity žáků (projektové vyučování, kooperativní učení, branstorming ) předkládá žákům problémy vázané na učební látku i každodenní život podněcuje žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování rozpozná problém, analyzuje podstatné a promýšlí cestu ke správnému řešení (na základě vlastních znalostí) umí vyhledat potřebné informace (literatura, internet a jiné zdroje) ze získaných a ověřených informací vybírá nejvhodnější řešení, neodradí se neúspěchem své řešení dokáže obhájit a nést za rozhodnutí odpovědnost, získané poznatky dokáže aplikovat pro další problémy 13

14 Kompetence komunikativní Výchovné a vzdělávací strategie učitele Klíčové kompetence žáka klade důraz na stručné, logické a výstižné vyjadřování v písemném i ústním projevu seznamuje žáky se základními prostředky komunikace verbální i nonverbální uskutečňuje diskuze vede žáky k všestranné, účinné komunikaci svými slovy aplikuje své myšlenky a názory (logicky, výstižně a souvisle) respektuje názory druhých, dokáže obhájit slušně svůj názor, aktivně se zapojuje do diskuze používá při své práci dostupné materiály a informační komunikační prostředky dokáže získané komunikativní dovednosti využít v životě zdůvodní a vysvětlí svůj názor a doloží fakty užívá ke komunikaci uvnitř školy školní parlament, školní časopis, www stránky školy podílí se na vytváření přátelských vztahů Kompetence sociální a personální Výchovné a vzdělávací strategie učitele Klíčové kompetence žáka zařazuje práci ve dvojicích, ve skupinách společně s žáky vytváří pravidla týmové práce a řídí se jimi upevňuje dobré mezilidské vztahy rozvíjí u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěch vlastní i druhých podporuje potřebu sdílet zážitky s ostatními lidmi a dělit se s lidmi o své dojmy podporuje potřebu pozitivních citů v chování jedince, jeho jednání a prožívání životních situací a jejich sdílení s ostatními zdůvodní a vysvětlí ve skupině svůj vlastní názor, respektuje názory ostatních členů a pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce při kolektivní práci uplatňuje pravidla slušného chování, respektuje dohodnutá pravidla, na jejichž tvorbě se osobně podílel chová se asertivně umí se vcítit do problému druhých 14

15 Kompetence občanské Výchovné a vzdělávací strategie učitele Klíčové kompetence žáka jedná s úctou a respektem se všemi dětmi bez rozdílu rasy, náboženství, kultury a rodinného zázemí klade důraz na ohleduplnost, zdvořilost, úctu, kultivované vystupování a slušné chování k druhým lidem prosazuje ideály svobody a důstojnosti člověka, lidská práva, solidaritu a toleranci jako základní životní hodnoty podporuje sebedůvěru žáků vytváří prostor pro reprezentaci dovedností žáků organizuje třídní a školní akce vedoucí k vytvoření pocitu sounáležitosti, dobrých vztahů mezi žáky a navození důvěry mezi učitelem a žákem respektuje přesvědčení a názory jiných lidí uznává jednotlivce jako osobnost je ochotný vcítit se do problému ostatních lidí není lhostejný ke svému okolí respektuje a aplikuje daná pravidla, společenské normy a zákony chová se tak, aby neohrozil vlastní zdraví a zdraví druhých dokáže poskytnout dle svých možností účinnou pomoc v krizové situaci respektuje naše kulturní a historické tradice, aktivně se zapojuje do dění školy rozpozná a používá základní ekologické souvislosti a environmentální problémy má vytvořený vlastní žebříček hodnot pracuje samostatně i ve skupině kriticky přistupuje k porušování mravních a právních norem Kompetence pracovní Výchovné a vzdělávací strategie učitele Klíčové kompetence žáka vyžaduje dodržování pravidel bezpečného chování ve škole i mimo ni zapojuje žáky do činností a aktivit školy podporujících zdraví a do propagace zdravého životního stylu vytváří preventivní programy s cílem podporovat duševní i sociální zdraví jedince zná zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví a dodržuje je má vytvořené obecné pracovní návyky rozumí pracovním postupům a dodržuje je je schopen tvořit jednoduché pracovní postupy, umí aplikovat již poznané postupy v praxi je schopen zhodnotit výsledky své vlastní práce (z různých aspektů kvalita, hospodárnost, vliv na životní prostředí) a prezentovat je dokáže posoudit své manuální dovednosti a jejich případné využití 15

16 4.1 Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Škola je otevřená žákům se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním, sociálním znevýhodněním i žákům talentovaným, žákům s mimořádným nadáním. Výchovný poradce ve spolupráci s třídním učitelem zjišťuje vzdělávací potřeby žáků a ve spolupráci s poradenským zařízením zajišťuje odbornou diagnostiku. Na základě diagnostiky jsou konzultovány, plánovány a využívány vhodné metody a organizační postupy výuky. Žáci se zdravotním postižením i žáci mimořádně nadaní jsou integrováni v rámci běžných tříd. Na základě odborného posudku poradenského pracoviště výchovný poradce, třídní učitel a další pedagogičtí pracovníci, ve spolupráci se zákonnými zástupci žáka, vytváří a realizují individuální vzdělávací plán (dále jen IVP). Struktura IVP vychází z platné právní úpravy, je doplněna v případě potřeby dohodou o formě podílu žáka a spolupráce se zákonnými zástupci Péče o žáky se zdravotním postižením Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení Rozsah péče vychází z doporučení odborného pracoviště, z koncepce a podmínek školy. Žáci se specifickými poruchami učení jsou na 1. stupni zařazováni do dyslektické skupiny a na 2. stupni je reedukace prováděna v hodinách, případně na základě individuální konzultace. Zavedení dyslektické skupiny je závislé na počtu dětí se specifickými poruchami učení v příslušném ročníku (minimálně šest) a na doporučení PPP, případně SPC, a možnostech školy. Skupina pro český jazyk se vytváří od 2. ročníku. Děti dochází na pět vyučovacích hodin českého jazyka do dyslektické skupiny v době, kdy v kmenové třídě je také vyučován český jazyk. Ve skupině jsou žáci z celého ročníku. Stejná pravidla platí i pro 3. a 4. ročník. V pátém ročníku jsou děti postupně zařazovány zpět do kmenové třídy, výuka ve skupině je pouze dvě hodiny týdně. Vzdělávání žáků zrakově, sluchově postižených a žáků s vadami řeči Vzdělávání žáků s vadami řeči, zrakově a sluchově postižených bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě IVP. Rozvrh hodin a týdenní časové dotace budou jako dosud zpracovány na každý školní rok tak, aby byl naplněn učební plán daného ročníku ve spolupráci s SPC. Podle stupně postižení bude požadována přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovýmto dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka. Vzdělávání žáků tělesně postižených Vzdělávání žáků tělesně postižených bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě IVP. Ve spolupráci a na doporučení SPC budou realizovány změny v učebním plánu, týkající se přeřazení žáka z tělesné výchovy do zdravotní tělesné výchovy, omezení ve výtvarné výchově, pracovních činnostech, případně v ostatních předmětech. Protože škola není bezbariérová, je nutné požadovat přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovýmto dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky 16

17 a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka. Učitel musí žáky na přítomnost postiženého spolužáka předem připravit, stanovit pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování. Vzdělávání žáků s poruchami chování Jedná se o žáky hyperaktivní, popřípadě s edukativními problémy, kteří nerespektují některé normy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulsivní a snadno unavitelní. Vzdělávání těchto žáků bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Ve spolupráci a na doporučení PPP se budou žáci vzdělávat podle zpracovaného IVP. V procesu vytváření klíčových kompetencí bude nutné klást zvýšený důraz na samostatné rozhodování, kritické myšlení, jednání bez podléhání manipulacím a výchovu k práci a ke spolupráci. Učitel musí s žáky stanovit přesná pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování s tímto žákem a zavést systém pochval a trestů. Vzdělávání žáků s více vadami Vzdělávání žáků s více vadami bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě IVP. Ve spolupráci a na doporučení příslušných SPC nebo PPP budou realizovány změny v učebním plánu, týkající se těchto žáků. Na základě posouzení SPC nebo PPP o závažnosti postižení bude požadována přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovýmto dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka. Vzdělávání žáků s autismem Jedná se o žáky s lehčími formami autismu (s autistickými rysy). Vzdělávání těchto žáků bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Ve spolupráci a na doporučení SPC se budou žáci vzdělávat podle zpracovaného IVP. Učitel musí s žáky, stanovit pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování s takto postiženými spolužáky. Na základě posouzení SPC o závažnosti postižení bude požadována přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovým to dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka. Na základě doporučení PPP, SPC je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku. Vzdělávání žáků s mentálním postižením Vzdělávání žáků, kteří z důvodu snížené úrovně rozumových schopností nemohou zvládat požadavky obsažené v ŠVP ZV, bude probíhat podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace a na základě IVP. Vzdělávací proces bude přizpůsoben konkrétní úrovni psychického a fyzického rozvoje žáka a na základě tohoto bude ve spolupráci s příslušnými odborníky v oboru stanovena týdenní časová dotace a konkrétní rozvrh hodin. Naše škola bude úzce spolupracovat s místní Základní školou praktickou a Základní školou speciální Dobříš, Lidická 384. Podle stupně postižení bude požadována přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovýmto dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka. 17

18 4.1.2 Péče o žáky se zdravotním znevýhodněním Vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním Při vzdělávání těchto žáků zohledňujeme a respektujeme individuální potřeby žáka. Bude vypracován IVP, bude probíhat postupné a citlivé zapojování do vzdělávacího procesu, při klasifikaci a hodnocení bude zohledňováno zdravotní znevýhodnění. Vše bude probíhat na základě spolupráce odborných lékařů, rodiny a školy Péče o žáky se sociálním znevýhodněním Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním bude probíhat ve třídách obou stupňů školy formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat na základě zpracovaného učebního plánu běžných tříd, popřípadě na základě IVP, kde bude kladen důraz především na osvojení českého jazyka. Při vzdělávání těchto žáků bude respektován individuální přístup, uvedení do prostředí školy a seznámení s českým prostředím, tradicemi a zvyklostmi, seznámení žáků třídy s kulturními zvyklostmi a tradicemi jiných národností, úzká spolupráce s rodinou, psychologem, speciálním pedagogem a ostatními odborníky, bude přistupováno k individuální klasifikaci a hodnocení. Žákům ohroženým sociálně patologickými jevy (SPJ) bude věnována specifická péče v souladu se zpracovanou dlouhodobou Strategií prevence SPJ u žáků na naší základní škole a dále v souladu s Programem minimální prevence a prevence SPJ, který je pravidelně aktualizován Péče o žáky talentované a mimořádně nadané Vzdělávání žáků talentovaných a mimořádně nadaných Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjišťování mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného vyšetření sestavuje a realizuje IVP se strukturou dle právní úpravy. Pro nadaného žáka učitel připravuje a zadává školní práci, která odpovídá a rozvíjí úroveň jeho dovedností v oblasti jeho nadání. Mimořádně nadaní žáci mohou být přeřazeni do vyššího ročníku v souladu se zákonnými požadavky. 4.2 Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích oborů. Abychom této možnosti využili co možná nejlépe, nevytváříme pro průřezová témata samostatné vyučovací předměty, ale volíme formu integrace do jiných vyučovacích předmětů. Zařazení jednotlivých tematických okruhů průřezových témat je vždy součástí charakteristiky vyučovacího předmětu a jednotlivá témata jsou uvedená v tabulkách vyučovacích předmětů. Pro lepší orientaci uvádíme přehled všech průřezových témat a jejich tematických okruhů odděleně v tabulkách pro 1. a 2. stupeň. 18

19 Sociální rozvoj Osobnostní rozvoj 1. stupeň Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace 1. r. 2. r. 3. r. 4.r. 5. r. Čj, M Čj, M Čj, Aj, M Čj, Aj, M Čj, Aj, M Prv, Tv Prv, Tv Prv, Vv Vv Hv Tv Tv Tv Psychohygiena Tv Tv Tv Tv Tv Kreativita Vv Vv Pv Při Při, Vl Poznávání lidí Prv Při, Vl Morální rozvoj Mezilidské vztahy Prv Prv Vl Při, Vl Komunikace Čj Čj Čj Kooperace a kompetice Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Čj, Hv Čj, Prv, Hv Čj, Prv, Hv Čj, Aj, Vl Čj, Při, Vl, Hv, Tv, Pv Prv Prv Prv Vl Čj, Aj Čj, Při, Vl, Hv, Tv, Pv Čj Výchova demokratického občana 1. r. 2. r. 3. r. 4.r. 5. r. Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Vl Vl Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 1. r. 2. r. 3. r. 4.r. 5. r. Evropa a svět nás zajímá Aj, Hv Aj, Hv Objevujeme Evropu a svět Inf Aj, Vl Jsme Evropané 19

20 Multikulturní výchova 1. r. 2. r. 3. r. 4.r. 5. r. Kulturní diference Hv Vl, Hv Lidské vztahy Prv Etnický původ Vv Vv Multikulturalita Aj Aj Princip sociálního smíru a solidarity Environmentální výchova 1. r. 2.r. 3. r. 4. r. 5. r. Ekosystémy Při Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Prv Prv Prv Při Vl Mediální výchova Vl Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Stavba mediálních sdělení Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti Tvorba mediálního sdělení 1. r. 2. r. 3. r. 4.r. 5. r. Čj Čj Vv Inf Čj Práce v realizačním týmu 20

21 Sociální rozvoj Osobnostní rozvoj 2. stupeň Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. Vv Vv Ov, Vv Vv Vz Ov Ov, Pv, Vz Pv Ov Vz Ov, Pv Ov, Vz Kreativita Vv Vv Vv Vv Poznávání lidí Ov Ov Mezilidské vztahy Ov, Vz Vz Komunikace Čj, Ov, Vv Vv Vv, Vz Čj, Vv, Pv Morální rozvoj Kooperace a kompetice Tv Tv Tv, Vz Tv Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Ov Vv Vv Ov, Vv, Vz Ch, Z, Vv Výchova demokratického občana 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Ov D, Ov D D, Ov D Ov D, Z, Ov Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. Evropa a svět nás zajímá Ov Nj, Rj, Z Aj Objevujeme Evropu a svět Ov Z Ov Jsme Evropané D D D D, Ov 21

22 Multikulturní výchova Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. Kulturní diference Lidské vztahy Ov Vz Etnický původ Multikulturalita Z Aj Princip sociálního smíru a solidarity Ov Environmentální výchova 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. Ekosystémy Př Př Z Základní podmínky života Př Př Ch, Z Př, Ch, F, Z Lidské aktivity a problémy životního prostředí Ov Př Př, Z Vztah člověka k prostředí Ov, Vz Vz Ov, Z Mediální výchova Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Stavba mediálních sdělení Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti Inf Ov 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. Vz Inf Čj Čj Tvorba mediálního sdělení Čj Čj Práce v realizačním týmu Čj Čj 22

23 5 Učební plán Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram 5.1 Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Vyučovací předmět Český jazyk a literatura Anglický jazyk Počet vyučovacích hodin na týden 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. Disponibilní hodiny Minimum Celkem Matematika Informatika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní výchova Člověk a zdraví Člověk a svět práce Týdenní hodinová dotace Poznámky k učebnímu plánu pro 1. stupeň: Na 1. stupni jsme v souladu s filosofií školy posílili hodinovou dotaci v rámci povinných předmětů o devět hodin. Navýšili jsme celkem čtyři hodiny v Českém jazyce a literatuře s důrazem na čtení s porozuměním, jednu hodinu Matematiky ve 2. ročníku vzhledem k náročnosti učiva. Předmět Informatika je vyučován ve 4. a 5. ročníku a je posílen o jednu hodinu. Očekávané výstupy vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět jsou naplňovány v předmětech Prvouka v 1. až 3. ročníku, Přírodověda a Vlastivěda ve 4. a 5. ročníku, jejich časová dotace je navýšena o dvě hodiny. Předmět Výtvarná výchova je ve 3. ročníku navýšen o jednu hodinu. 23

24 5.2 Učební plán pro 2. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět Český jazyk a literatura Anglický jazyk Počet vyučovacích hodin na týden 6.r. 7.r. 8.r. 9.r Disponibilní hodiny Minimum Celkem Matematika Informatika Dějepis Člověk a Občanská společnost výchova Fyzika Člověk a Chemie příroda Přírodopis Zeměpis Hudební Umění a výchova kultura Výtvarná výchova Tělesná Člověk a výchova zdraví Výchova ke zdraví Člověk a Pracovní svět práce výchova Rozšiřující Volitelné oblast předměty Týdenní hodinové dotace

25 Volitelné předměty 1 a 2 Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 6.r 7.r. 8.r. 9.r. Další cizí jazyk Jazyk a jazyková komunikace Konverzace v anglickém jazyce Matematika a její aplikace Základy ekonomiky a účetnictví Informační a komunikační 0 1(2) 1(2) 2(2) Informatika technologie Člověk a příroda Přírodovědné praktikum Člověk a svět práce Domácnost Technické práce Nepovinné předměty Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 6.r 7.r. 8.r. 9.r. Umění a kultura Užité výtvarné činnosti Poznámky k učebnímu plánu pro 2. stupeň: Na 2. stupni jsme v souladu s filosofií školy posílili hodinovou dotaci v rámci povinných předmětů o osm hodin. V Českém jazyce a literatuře jsme navýšili v 6. a 9. ročníku vždy jednu hodinu vzhledem k náročnosti učiva. Informatika byla posílena o jednu hodinu v 7. ročníku. Dále je posílena oblast Člověk a příroda v předmětech Fyzika i Zeměpis o dvě hodiny a Přírodopis je navýšen o jednu hodinu vzhledem k obsáhlosti učiva. V rámci volitelných předmětů 1 nabízíme žákům od 7. ročníku výuku dalšího cizího jazyka (Německý jazyk nebo Ruský jazyk). Žáci si předmět volí na konci 6. ročníku a volba je závazná do konce studia. Pokud si žák nezvolí Další cizí jazyk, volí z nabídky jiný volitelný předmět, který lépe odpovídá jeho zájmům, kde volba je závazná na daný školní rok. V rámci volitelných předmětů 2 nabízíme žákům v 7. a 8. ročníku jednu hodinu a v 9. ročníku dvě hodiny. Volba volitelného předmětu je vždy závazná na daný školní rok. V rámci nepovinných předmětů nabízíme žákům od 6. ročníku předmět Užité výtvarné činnosti s časovou dotací dvě hodiny týdně a volba je vždy závazná na daný školní rok. Průřezová témata jsou součástí předmětů a nevyučují se samostatně. 25

26 6 Učební osnovy Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram V učebních osnovách jsou uváděny charakteristiky vyučovacích předmětů, jejich obsahové, časové a organizační vymezení, výchovné a vzdělávací strategie. Ve vzdělávacím obsahu vyučovacích předmětů jsou zařazena průřezová témata a mezipředmětové vztahy v daném ročníku. Tabulka pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Zkratka předmětu Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Čj Anglický jazyk Aj Matematika a její aplikace Matematika M Informační a komunikační technologie Informatika Inf Prvouka Prv Člověk a jeho svět Vlastivěda Vl Přírodověda Při Umění a kultura Hudební výchova Hv Výtvarná výchova Vv Člověk a zdraví Tělesná výchova Tv Člověk a svět práce Pracovní výchova Pv Tabulka pro 2. stupeň povinné předměty Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Zkratka předmětu Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Čj Anglický jazyk Aj Matematika a její aplikace Matematika M Informační a komunikační technologie Informatika Inf Člověk a společnost Dějepis D Občanská výchova Ov Fyzika F Člověk a příroda Chemie Ch Přírodopis Př Zeměpis Z Umění a kultura Hudební výchova Hv Výtvarná výchova Vv Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Vz Tělesná výchova Tv Člověk a svět práce Pracovní výchova Pv 26

27 Tabulka pro 2. stupeň volitelné předměty 1 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Zkratka předmětu Německý jazyk Nj Jazyk a jazyková komunikace Ruský jazyk Rj Tabulka pro 2. stupeň volitelné předměty 2 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Zkratka předmětu Jazyk a jazyková komunikace Konverzace v anglickém jazyce KAj Matematika a její aplikace Základy ekonomiky a účetnictví Zeú Informační a komunikační technologie Informatika Vinf Člověk a příroda Přírodovědné praktikum Pp Člověk a svět práce Domácnost Dom Technické práce Tp Tabulka pro 2. stupeň nepovinné předměty Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Zkratka předmětu Umění a kultura Užité a výtvarné činnosti Uvč Průřezová témata Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova OSV VDO VMEGS MUV EV MEV Metody a formy práce Upřednostňovanou formou realizace předmětů jsou vyučovací hodiny, někdy i dvouhodinové bloky, nebo se výuka realizuje mnohdy v krátkodobých projektech. Jako stěžejní metody volíme ty, které podporují samostatnost a spolupráci dětí, vlastní aktivitu a tvořivost, utřídění informací a hledání jejich souvislostí, vyhodnocování a řešení problémů, formulování a ověřování vlastních názorů. Ve vyučovacím procesu využíváme skupinové formy, samostatnou práci, projektové formy, ale i práci frontální. Další používané formy a metody: komunitní kruh, vycházka, exkurze, vyhledávání a práce s informacemi, pozorování, pokus omyl, ukázka, výklad, kooperativní techniky, frontální, skupinová a individuální výuka, techniky konstruktivistické pedagogiky a činnostního učení. 27

28 6.1 Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje v předmětu Český jazyk a literatura. Je vyučován po celou dobu školní docházky. Na 1. stupni je předmět navýšen o čtyři disponibilní hodiny a na 2. stupni o dvě disponibilní hodiny (časová dotace v ročnících viz učební plán školy). Vyučování probíhá v kmenových třídách a dle potřeb žáci využívají učebnu informatiky a ostatní prostory školy. Na běžnou výuku ve vyučovacích hodinách navazují různé akce (např. exkurze, projekty, návštěvy muzeí a výstav, veřejných knihoven, divadelní a filmová představení). V 8. a 9. ročníku jsou žáci děleni do skupin na jednu hodinu týdně. Dělení je závislé na počtu žáků ve třídě a reaguje na aktuální podmínky a možnosti školy. Vzdělávací obsah oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter. Je rozdělen do tří specifických složek: Jazyková výchova, Literární výchova, Komunikační a slohová výchova. V 1., 2. a 3. ročníku je dále vyčleněno psaní. Vzdělávací obsah jednotlivých specifických složek se vzájemně prolíná. V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Rodný jazyk se stává nástrojem získávání většiny informací a předmětem poznávání. V Literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby a návštěv kulturních pořadů základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory na dílo. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky a schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. Žáci dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život. Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit, rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu, analyzovat jej, posoudit obsah a následně vyjadřovat a utvářet své myšlenky, názory a postoje. V 1. ročníku má Český jazyk a literatura komplexní charakter, není rozdělen do jednotlivých specifických složek. Dovednosti, které si v předmětu Český jazyk žáci osvojují, jsou důležité nejen pro vzdělávání v předmětu, ale umožňují získávání poznatků ve všech dalších oborech. V předmětu se kromě vlastního vzdělávacího obsahu realizují části obsahů průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova. Výchovné a vzdělávací strategie Český jazyk a literatura svým vzdělávacím obsahem a činnostmi přispívá k utváření a rozvíjení všech kompetencí. Kompetence k učení rozvíjet u žáků dovednosti potřebné k osvojování učiva předkládat žákům možnosti používání osvojených dovedností z jazykového vzdělávání v jiných oblastech 28

29 vést žáky k systematickému vedení a ukládání informací vést žáky k aplikaci naučených pravidel pravopisu a jejich vzájemnému propojování seznamovat žáky s mluvnickými a literárními termíny souvisejícími s probíraným učivem Kompetence k řešení problémů vést žáky k samostatnému nalézání pravidel, kterými se řídí probírané mluvnické jevy vést žáky k nalézání chyb v textu a odůvodňování správného řešení Kompetence komunikativní vést žáky ke správné formulaci obsahu sdělení v rámci probíraných žánrů nabízet žákům dostatek příležitostí k porozumění probíraných literárních textů pomocí literárního i gramatického učiva rozšiřovat slovní zásobu žáků vést žáky ke správné, srozumitelné stavbě větných celků, k plynulému vypravování Kompetence sociální a personální vytvářet příležitosti k tomu, aby žáci mohli diskutovat v malých skupinách i v rámci celé třídy vést žáky k tomu, aby dokázali požádat o radu a pomoc Kompetence občanské seznamovat žáky s naším slovesným dědictvím a vysvětlovat jim jeho význam podporovat v žácích potřebu literárního projevu, recitace, četby Kompetence pracovní vést žáky k dodržování hygienických pravidel při čtení a psaní vést žáky k přípravě a udržování jejich učebního prostoru 1. stupeň Na 1. stupni je naším prvořadým cílem vytvořit žákům vzdělávací nástroje čtení a psaní. Přitom klademe důraz na čtení s porozuměním. Žáci, kteří nastupují do školy, se již dokážou česky dorozumět. Snažíme se tuto jejich dovednost dále rozvíjet, obohacovat jejich slovní zásobu a seznamovat je se spisovnou podobou českého jazyka. Výuku gramatiky chápeme nikoliv jako cíl, ale jako cestu, jak díky poznávání struktury jazyka rozvíjet komunikační dovednosti. 2. stupeň Na 2. stupni je naším hlavním cílem jít cestou rozvoje jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování, vést žáky k přesnému a logickému myšlení, prohlubovat jejich obecné intelektové dovednosti. Literární učivo se zde již stává nástrojem tvořivé interpretace a produkce vlastních textů. Žáci se učí vybírat vhodné jazykové prostředky. Osnovy 1. ročník Jazyková, literární, komunikační a slohová výchova Jazyková, sluchová a zraková příprava Hlásky, písmena 29

30 Slabiky, slova Věty Krátké mluvené projevy Literární pojmy Psaní Přípravné a uvolňovací cviky Psaní prvků písmen a číslic Psací písmo Základní návyky Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram 2. ročník Jazyková výchova Věta Druhy vět Slovo, slabika, hláska Slovní druhy Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě Slova s párovými souhláskami Abeceda Vlastní jména Literární výchova Technika čtení Významová stránka slov Orientace v textu Tvořivé činnosti s literárním textem Recitace Individuální četba Literární pojmy Komunikační a slohová výchova Technika čtení Technika psaní Základní hygienické návyky Technika mluveného projevu Vzkaz, vypravování, dialog Základní komunikační pravidla Mimojazykové prostředky řeči Technika psaní Vypravování Psací písmo Opis, přepis, diktát 3. ročník Jazyková výchova Slovo, slabika, hláska Znělé a neznělé souhlásky Zvuková stránka jazyka Stavba slova Vyjmenovaná slova Podstatná jména 30

31 Vlastní jména Slovesa Slovní druhy Věta jednoduchá a souvětí Literární výchova Technika čtení Významová stránka Literárně výchovné aktivity Tvořivé činnosti s literárním textem Základy literatury Literární pojmy Komunikační a slohová výchova Technika čtení Technika psaní Základní hygienické návyky Technika mluveného projevu Vzkaz, omluvenka, dopis, popis Základní komunikační pravidla Mimojazykové prostředky řeči Technika psaní Popis Psací písmo Dopis, adresa 4. ročník Jazyková výchova Nauka o slově Stavba slova Vyjmenovaná slova Slovní druhy Podstatná jména Slovesa Stavba věty Vlastní jména Literární výchova Technika čtení Významová stránka Tvořivá práce s literárním textem Literárně výchovné aktivity Literární pojmy Komunikační a slohová výchova Věcné čtení Naslouchání Zpráva, vypravování, dialog Základy techniky mluveného projevu Formální úprava textu Oznámení, zpráva, pozvánka, dopis, popis Vypravování 31

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část Základní škola T.G.Masaryka Kutná Hora, příspěvková organizace se sídlem v Kutné Hoře, Jiráskovy sady 387 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy Posláním školy je vytvoření smysluplné a přirozené školy otevřené pro všechny děti, snahou je připravit takové podnětné prostředí, aby každý

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Pojetí základního vzdělávání ŠVP Základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a na výchovu v rodině. Je jedinou etapou vzdělávání, kterou povinně

Více

Školní vzdělávací program Veselá škola Základní školy Prosetín, Prosetín 70, 59264

Školní vzdělávací program Veselá škola Základní školy Prosetín, Prosetín 70, 59264 Školní vzdělávací program Veselá škola Základní školy Prosetín, Prosetín 70, 59264 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSETÍN A MATEŘSKÁ ŠKOLA PROSETÍN OKRES ŽĎÁR NAD SÁZAVOU PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PROSETÍN ZÁŘÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vypracovaný podle RVP ZV č.j. 271/2013 Základní škola Dvorce 1. Identifikační údaje Název ŠVP: pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola a mateřská

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání, č.j.: 142/2013, ze dne 25. 6. 2013

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání, č.j.: 142/2013, ze dne 25. 6. 2013 Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání, č.j.: 142/2013, ze dne 25. 6. 2013 Č.j.: ZŠKom/121/2015 IV. Učební plán IV. 1. Tabulace učebního plánu Učební plán pro 1. stupeň

Více

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Školní vzdělávací program Platný od 1.9.2013 Je vydán na základě zákona č.561/2004

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Tvořivá rodinná škola_dupl

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Tvořivá rodinná škola_dupl ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Tvořivá rodinná škola_dupl 1 Identifikační údaje...4 1.1 Název ŠVP...4 1.2 Údaje o škole...4 1.3 Zřizovatel...4 1.4 Platnost dokumentu...4 2 Charakteristika školy...6 2.1 Úplnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY SVÉBOHOV, OKRES ŠUMPERK, SVÉBOHOV 141

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY SVÉBOHOV, OKRES ŠUMPERK, SVÉBOHOV 141 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY SVÉBOHOV, OKRES ŠUMPERK, SVÉBOHOV 141 Obsah 1 Identifikační údaje... 6 2 Charakteristika školy... 7 2.1 Základní údaje

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Opava, Mařádkova 15 příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Opava, Mařádkova 15 příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT, náměstí Míru 7, Fryšták 1 Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Předkladatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘETÍN, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Naše škola; č.j.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘETÍN, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Naše škola; č.j. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘETÍN, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Naše škola; č.j. 32/2007-02-03 Verze 1.1. z 04.09.2010 Platnost OBSAH 1. Identifikační údaje... 4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střediska výchovné péče v Jihlavě Platnost dokumentu: od 1. 4. 2016 Mgr. Radek Vovsík ředitel razítko 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školského zařízení 4

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace

13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola cesta k poznání Charakteristika ŠVP 13. ZŠ v Plzni Škola cesta k poznání" Školní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, p. o. Školní vzdělávací program pro základní a gymnaziální vzdělávání vypracován podle RVP ZV a RVP G šestiletý program Hlučín 2014 Vize školy V našem plánu vycházíme

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA ( OSV )

1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA ( OSV ) Začlenění průřezových témat Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a svým formativním charakterem vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Průřezová témata budou realizována třemi základními

Více

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ševětín

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ševětín Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ševětín ŠIMON 07 Verze 1 z 31. 08. 0007 Platnost 2008/2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika školy a ŠVP 6 2.1. Charakteristika

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Josef Pulkrab telefon: 384 392 430 zřizovatel: městský úřad e-mail: reditel@zsstrmilov.cz telefon a fax: 384 392 354

Více

Školní vzdělávací program. Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny

Školní vzdělávací program. Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny ŠVP pro základní vzdělávání Škola pro všechny žáky Verze druhá z 01. 09. 2010 Platnost 1.9.2007 Obsah 1 Identifikační údaje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. Projednáno v pedagogické radě dne: 8.11.2007 Úvod Vlastní hodnocení školy je prováděno na základě

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 102 b) Počet tříd: 6 I.st. 3 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 822/2007 ZŠ Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: ZŠ Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Brána jazyků otevřená

Brána jazyků otevřená 21.základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace / Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání vypracovaný podle RVP ZV č.j. 21/1031/07 Brána jazyků otevřená

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 47 003 557 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor 600 053 083 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti Čj. ČŠIS-2295/14-S

Více

CESTA ZA SLUNÍČKEM. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLOVEC,WOLKEROVA 911, příspěvková organizace

CESTA ZA SLUNÍČKEM. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLOVEC,WOLKEROVA 911, příspěvková organizace CESTA ZA SLUNÍČKEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLOVEC,WOLKEROVA 911, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školního vzdělávacího programu: CESTA ZA SLUNÍČKEM Předkladatel: Základní škola, Bílovec, Wolkerova

Více

MOZAIKA SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ PRO ŽIVOT

MOZAIKA SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání MOZAIKA SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, UKRAJINSKÁ 2447, KLADNO, 272 01 Obsah 1-3 1. Identifikační údaje 4-5

Více

HROU A UČENÍM DOJÍT K VĚDĚNÍ

HROU A UČENÍM DOJÍT K VĚDĚNÍ Školní vzdělávací program Aktualizace 1. 9. 2013 HROU A UČENÍM DOJÍT K VĚDĚNÍ Základní škola Ostrava Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální školy, Praha 8, Za Invalidovnou 3

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální školy, Praha 8, Za Invalidovnou 3 ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Speciální školy, Praha 8, Za Invalidovnou 3 Adresa : Za Invalidovnou 3/579 186 00 Praha 8 - Karlín Identifikátor

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2004 Základní škola Vsetín, Trávníky 1217 Matouše Václavka 1217 755 01 VSETÍN K o n t a k t y n a š k o l u Telefony (pevná linka):

Více

H A R M O N I E Z Á K L A D N Í Š K O L A K O L Í N I I I.,

H A R M O N I E Z Á K L A D N Í Š K O L A K O L Í N I I I., Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M H A R M O N I E Z Á K L A D N Í Š K O L A K O L Í N I I I., L I P A N S K Á 4 2 O B S A H 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristikaškoly... 4 3. Charakteristika

Více

PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ RVP 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ Školní

Více

Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého všeobecného studia Gymnázium Karla Čapka, Školní 1530, Dobříš KARLÍK

Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého všeobecného studia Gymnázium Karla Čapka, Školní 1530, Dobříš KARLÍK Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého všeobecného studia Gymnázium Karla Čapka, Školní 1530, Dobříš KARLÍK je jedna věc stejně dobrá a krásná, a to je pozorovat. Pozorovat, vidět, objevovat,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-421/09-T Název školy: Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Adresa: Andělská Hora 215, 793 32 Andělská

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2010) (verze z roku 2012 určená pro veřejnou diskusi) Praha 20072012 Tento dokument neprošel jako celek v tomtopředloženém

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-485/15-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Červené Janovice, okres Kutná Hora

Kompletní ŠVP. Základní škola Červené Janovice, okres Kutná Hora školní vzdělávací program ŠVP pro ZV " Škola pro život" - Kopie Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1 Výchovné

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou Vratislavovo náměstí 124 592 31 Nové Město na Moravě

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Speciální základní škola, Úpice Nábřeží pplk. A. Bunzla 660 1 Speciální základní škola Úpice, Nábřeží pplk. A. Bunzla

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 3. základní škola Malé náměstí 3 350 02 CHEB - 1 - Vlastní hodnocení školy Obsah: 1 Stanovené cíle... 3 2 Podklady pro zpracování:... 3 3 Oblasti hodnocení školy... 3 3.1 Podmínky

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - v12 Škola pro všechny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny Základní škola a Mateřská škola Vyškov,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY I. Identifikační údaje název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny předkladatel: název školy: I. Základní

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1434/14-H. Studnice 57, 547 48 Studnice skola.studnice@tiscali.

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1434/14-H. Studnice 57, 547 48 Studnice skola.studnice@tiscali. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1434/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Studnice,

Více

4. Učební plán. 4.1. Systém výuky

4. Učební plán. 4.1. Systém výuky 4. Učební plán 4.1. Systém výuky Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2.

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-73/13-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-73/13-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-73/13-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Smržovka, okres Jablonec nad Nisou - příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola, Česká Třebová, nám. 17. listopadu 2060. nám. 17. listopadu 2060, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola, Česká Třebová, nám. 17. listopadu 2060. nám. 17. listopadu 2060, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zvláštní škola, Česká Třebová, nám. 17. listopadu 2060 nám. 17. listopadu 2060, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 024 717 Termín

Více

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Zaměření: Instalatér Obsah Základní údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 36-52-H/01 Instalatér Motivační název 36-52-H/01 Instalatér Platnost od 1.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555 Adresa: Základní škola Frýdek-Místek, J. Čapka 255, 738 01 Frýdek-Místek Identifikátor školy:

Více

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a. s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a. s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e SMART škola ZŠ s RVMPP Buzulucká 392, Teplice 415 03 SMART škola Čj.: 9/2014 Účinnost

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program č. j. MŠZŠ 300/2013 Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Platnost od 1. 9. 2013 Projednáno a schváleno na pedagogické radě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ŠVP škola Železnice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ŠVP škola Železnice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP škola Železnice 1 Identifikační údaje...4 1.1 Název ŠVP...4 1.2 Údaje o škole...4 1.3 Zřizovatel...4 1.4 Platnost dokumentu...4 2 Charakteristika školy...6 2.1 Úplnost a velikost

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Dům dětí a mládeže, Bílovec, Tovární 188, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Charakteristika a cíle vzdělávacího programu 4. Formy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litoměřice, Ladova 5. Ladova 5, 412 01 Litoměřice. Identifikátor školy: 600 081 524

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litoměřice, Ladova 5. Ladova 5, 412 01 Litoměřice. Identifikátor školy: 600 081 524 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Litoměřice, Ladova 5 Ladova 5, 412 01 Litoměřice Identifikátor školy: 600 081 524 Termín konání inspekce: 17. 18. březen 2005,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Církevní základní škola ORBIS-PICTUS s. r. o. Adresa: Budějovická 825, 390 02 Tábor. Identifikátor školy: 600 001 288

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Církevní základní škola ORBIS-PICTUS s. r. o. Adresa: Budějovická 825, 390 02 Tábor. Identifikátor školy: 600 001 288 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Církevní základní škola ORBIS-PICTUS s. r. o. Adresa: Budějovická 825, 390 02 Tábor Identifikátor školy: 600 001 288 Termín konání inspekce:

Více

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová 3.1.Charakteristika školního vzdělávacího programu Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP Č.j. 206/2015 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA Vítězslava Hálka ODOLENA VODA, Školní 200

Více

Základní škola a Mateřská škola Maletín, okres Šumperk, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Maletín, okres Šumperk, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Maletín, okres Šumperk, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Tento dokument byl schválen radou školy dne : ředitelka školy razítko školy

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Obecné směřování školy vize Výchovně vzdělávací péči celého školského zařízení zaměřujeme především na děti s těžkým zdravotním postižením, a to zejména

Více

Školní vzdělávací program ve školní družině

Školní vzdělávací program ve školní družině Školní vzdělávací program ve školní družině Identifikační údaje Adresa: Základní škola a Mateřská škola Dobrovice Komenského 46, 294 41 Dobrovice příspěvková organizace Ředitelka školy: Ing. Jana Čejková

Více

Koncepční záměry a úkoly. Základní škola Klimkovice, 2013-2016

Koncepční záměry a úkoly. Základní škola Klimkovice, 2013-2016 Koncepční záměry a úkoly Základní školy Klimkovice 2013-2016 Charakteristika školy: NÁZEV: Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace ZŘIZOVATEL: Město Klimkovice IZO: 102 244 154 e-mail: zs-klimkovice@quick.cz

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-354/14-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 00583391 Základní škola Volary, okres Prachatice U Nádraží 512, 384

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Brno Inspekční zpráva Základní škola 1.- 4. ročník Zeiberlichova 49, 644 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 511 Zřizovatel: ÚMČ Brno - sever, Bratislavská 70,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Opava, Šrámkova 4. Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava. Identifikátor školy: 600 142 591

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Opava, Šrámkova 4. Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava. Identifikátor školy: 600 142 591 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Opava, Šrámkova 4 Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor školy: 600 142 591 Termín konání inspekce: 20. 23. duben

Více

Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou. 592 64 Prosetín 70

Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou. 592 64 Prosetín 70 Česká republika Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou 592 64 Prosetín 70 Identifikátor školy:

Více

Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace. Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace. Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP ZV: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j.:1807/2013-1 Škola: Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace Ředitelka školy: Mgr. Kristina Kolovrátková Koordinátor

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava okresní pracoviště Třebíč Inspekční zpráva Střední zemědělská a ekonomická škola Třebíč Žižkova 505, 674 23 Třebíč Identifikátor ředitelství: 600

Více

Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK

Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK Školní družina při ZŠ praktické, 1. máje 59, 411 45 Úštěk Název ŠVP: Klíč Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s úpravami pro žáky s lehkým mentálním

Více

Koncepce školy na období 2016 2022

Koncepce školy na období 2016 2022 Koncepce školy na období 2016 2022 Předložený návrh koncepce školy vychází z mého osobního přesvědčení, z mých dosažených pedagogických zkušeností a mého odhodlání něco změnit ve prospěch školy. Jsem si

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Dodatek č. 1 k Výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Část 5.

Více

M e t o d i c k ý p o k y n

M e t o d i c k ý p o k y n Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy čj. 11818/2005-22 V Praze dne 13.5. 2005 M e t o d i c k ý p o k y n k realizaci rozvojového programu Rozšíření učebních plánů vzdělávacích programů pro základní

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ZŠ J.A. Komenského a MŠ Brno pro základní vzdělávání 2. verze Předkladatel: název školy ZŠ J.A. Komenského a MŠ Brno adresa školy náměstí Republiky 10,

Více

ŠVP SOŠPg LIBEREC JERONÝMOVA 425/27

ŠVP SOŠPg LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 ŠVP SOŠPg LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ zpracováno podle RVP pro obor vzdělání PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA (75-31-M/01) Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 60/08-01. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 60/08-01. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 60/08-01 Název školy: Česko-italské jazykové gymnázium, s.r.o. Adresa: Sadská 530, 198 00 Praha 9 Identifikátor: 600 006 361 IČ: 64 578

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-223/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-223/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-223/13-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Kralovice, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-744/13-E. Lipoltická 245, 533 61 Choltice

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-744/13-E. Lipoltická 245, 533 61 Choltice Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-744/13-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: IČO: 60 157 046 Identifikátor: 600 096 246

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-143/08-13. Základní škola Přerov, Svisle 13. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-143/08-13. Základní škola Přerov, Svisle 13. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-143/08-13 Základní škola Přerov, Svisle 13 Adresa: Svisle 13, 750 02 Přerov Identifikátor: 600 146 391

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-245/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou,

Více

Charakteristika školy

Charakteristika školy Charakteristika školy ZŠ Štefánikova je škola s dlouholetou tradicí, slavnostní zahájení provozu bylo 1. září 1895. Od roku 1994 je právním subjektem. Škola má třídy prvního i druhého stupně, počet tříd

Více

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9.

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9. Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2 Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE platný od: 1.9.2015 Mgr. Jiří Bernát ředitel školy Identifikační údaje Název školy: Střední

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. ZÁŘÍ 2011 Obsah 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Charakteristika zařízení...3 1.3 Konkrétní cíle vzdělávání...3 1.4 Délka

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola Horní Slavkov, okres Sokolov

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola Horní Slavkov, okres Sokolov ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zvláštní škola Horní Slavkov, okres Sokolov Poštovní 8, 357 31 Horní Slavkov Identifikátor školy: 600

Více

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro školní klub. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro školní klub. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny Základní škola Valtice Školní vzdělávací program pro školní klub Motto: Škola pro každého, škola pro všechny 1. Identifikační údaje Oficiální název: Školní vzdělávací program pro školní klub Motivační

Více

3 Charakteristika školního vzdělávacího programu

3 Charakteristika školního vzdělávacího programu 3 Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Zaměření školy poskytuje všeobecně zaměřené vzdělávání, jehoţ prioritou je připravit ţáky po odborné i jazykové stránce ke studiu na vysokých školách

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání DO ŠKOLY S RADOSTÍ Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Verze 2013/2014-1 - OBSAH 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín. Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín. Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk Identifikátor školy: 600 076 156 Termín

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-245/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-245/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Olomouc Nemilany, Raisova 1, příspěvková organizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika předmětu V předmětech Pracovní činnosti a Praktické činnosti je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Školní rok: 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Marie Hradilová, školní metodička prevence Schválila: Mgr. Hana Chmelická, stat.zástupce pověřený

Více

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST Ruská 355, 353 69 Dodatek č. 1 k ŠVP NG 1. verze Zpracovány podle: RVP ZV 2013 ŠKOLA PRO BUDOUCNOST změna učebního plánu učební osnovy AJK, NJK Razítko školy: Podpis ředitele: V Mariánských Lázních dne

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sezimovo Ústí, 9. května 489, okres Tábor

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sezimovo Ústí, 9. května 489, okres Tábor Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Sezimovo Ústí, 9. května 489, okres Tábor OBSAH Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Charakteristika ŠVP...

Více