Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý"

Transkript

1 Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (č.j. 107/2015) Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav

2 Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Skalsko, okres Mladá Boleslav. Tato zpráva je zpracována a zveřejněna na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) 10, odst. 3 a vyhlášky č.15/2005 Sb. (náležitosti výročních zpráv) 7, ve znění pozdějších předpisů. Obsah: Obsah 1. Základní údaje o škole, údaje o školské radě, charakteristika školy Identifikační údaje škola zřizovatel součásti školy základní údaje o součástech školy materiálně-technické podmínky školy Údaje o školské radě Úplnost a velikost škol Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Přehled oborů základního vzdělávání Vzdělávací programy Učební plány ve školním roce 2014/ Přehled zájmových útvarů Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o pracovnících školy Údaje o pedagogických pracovnících Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Údaje o nepedagogických pracovnících Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol Zápis k povinné školní docházce Výsledky přijímacího řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu

3 5.1.2 Přehled o chování Údaje o zameškaných hodinách Údaje o integrovaných žácích: Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Sportovně turistické kurzy Projekty, další akce, kulturní akce Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a KHS Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Ovoce a zelenina do škol Mléko pro evropské školy Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Kontrolní činnost, evaluace Kontrolní a hospitační činnost vedení školy Závěry z hospitací Plnění úkolů v BOZP Plnění úkolů v PO Výkon státní správy Druh a počet vydaných správních rozhodnutí Další rozhodnutí ředitele školy Organizace školního roku 2015/ Seznam příloh

4 1. Základní údaje o škole, údaje o školské radě, charakteristika školy Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav byla zřízena Obcí Skalsko jako organizace s právní subjektivitou. Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: mateřská škola, základní škola, školní družina. 1.1 Identifikační údaje škola název školy adresa školy právní forma IČO IZO identifikátor školy Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, Skalsko příspěvková organizace vedení školy ředitelka: Mgr. Šárka Kamenská kontakt tel.: , www: zřizovatel název zřizovatele Obec Skalsko adresa zřizovatele Skalsko 89, Skalsko kontakt tel.: součásti školy kapacita Mateřská škola 35 Základní škola 120 Školní družina 30 Školní jídelna výdejna MŠ základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Počet žáků na pedagoga Mateřská škola ,5 11,67 1. stupeň ZŠ ,5 6,33 Školní družina Školní jídelna MŠ x x x x Školní jídelna ZŠ x x x x 3

5 1.1.5 materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení Dílny a pozemky Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou 2 učebny, 1 třída ŠD 1 odborná učebna (Hv, Vv, Pč), počítačová učebna školní zahrada, obecní fotbalové hřiště, dětské hřiště místní sokolovna pozemek na školní zahradě výškově stavitelné školní lavice škola je dostatečně vybavena učebními pomůckami a hračkami v ŠD, chybí obnova sportovního nářadí je standartní je vyhovující 3 interaktivní tabule, 10 počítačů v PC učebně, 6 počítačů ve třídách a v kanceláři Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 3 Kontakt Helena Relichová předsedkyně ŠR 1.2 Úplnost a velikost škol ZŠ a MŠ Skalsko je málotřídní základní škola s pěti ročníky. Škola je jedinou základní školou ve Skalsku a je zároveň spádovou školou pro malé obce v okolí Skalska. Autobusové zastávky jsou nedaleko od školy. Cca 35 % žáků dojíždí do školy autobusem. Škola je umístěna v poměrně klidné části obce v blízkosti volné přírody. Základní škola měla ve školním roce 2014/2015 k třídy, do kterých docházelo 19 žáků. V první třídě byl spojen první a druhý ročník v počtu 10 žáků a ve druhé třídě byly spojeny třetí, čtvrtý a pátý ročník v počtu 9 žáků. Škola má jedno oddělení školní družiny. 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy C/01 Základní škola RVP 1., 2., 3., 4., 5. 4

6 2.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program číslo jednací ročníky ŠVP Já to dokážu 54/ , 2., 3., 4., Učební plány ve školním roce 2014/2015 Týdně celkem odučeno 42 hodin ve dvou třídách. třída uč. plán Čj Aj M Prv Př Vl Hv Vv Tv Pč Inf Celkem Přehled zájmových útvarů Žákům je umožněno účelně a podle svých zájmů a schopností využívat volný čas. Škola zajišťuje nebo se podílí na činnosti těchto kroužků a zájmových útvarů: Taneční kroužek Hra na flétnu Sportovní hry Šikovné ruce Pěvecký kroužek Kroužek vaření 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 3.1 Popis personálního zabezpečení činnosti školy V učitelském sboru je rovnoměrné zastoupení učitelů s různou délkou pedagogické praxe. Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy, včetně ředitele školy splňují požadovanou kvalifikaci. Personálně je škola stabilizována. Počet pracovníků odpovídá potřebám školy. Jednotlivým předmětům vyučují převážně aprobovaní učitelé. Ve škole pracuje výchovný poradce, který zatím nemá požadovanou kvalifikaci. Svoji činnost plánuje a vede o ní předepsanou dokumentaci. Velmi dobře spolupracuje s PPP v Mladé Boleslavi a dalšími poradenskými zařízeními. Ve škole jsou zřízeny funkce koordinátora environmentální výchovy, školního metodika prevence sociálně-patologických jevů. Škola má k dispozici kvalifikovaného asistenta logopeda. V nutných případech se obracíme na klinické psychology. Škola má stanoveny priority pro vzdělávání pedagogických pracovníků v dlouhodobém a ročním plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Vedení školy zná oblasti, ve kterých se chtějí učitelé vzdělávat, při výběru vzdělávacích akcí přihlíží k aktuálním možnostem organizace a v pravidelných intervalech problematiku dalšího vzdělávání řeší. 5

7 Pedagogický sbor je sestaven pouze z žen, věkově je pestrý od mladých spolupracovnic až po zkušené kolegyně. Pracovní kolektiv je stabilizovaný. Zaměstnanci mají zájem o svoji práci a snaží se dosahovat co nejlepších pracovních výsledků. Na pracovišti se vytvořila klidná a příznivá pracovní atmosféra, která má podíl na velmi dobrých výsledcích školy. 3.1 Údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 8 Počet učitelů ZŠ 3 Počet vychovatelů ŠD 1 Počet učitelek MŠ 3 Počet správních zaměstnanců ZŠ 1 Počet správních zaměstnanců MŠ 1 Počet správních zaměstnanců ŠJ Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí Roků pedag. Stupeň Funkce Úvazek. pracovníci praxe vzdělání Aprobace 1 ředitelka/ 1,0 22 VŠ Učitelství 1. st. učitelka ZŠ 2 učitelka ZŠ 0,91 15 VŠ Učitelství 1. st. 3 (učitelka ZŠ) (0,86) (34) (VŠ) (Učitelství 1. st.) učitelka ZŠ 0,36 1 SŠ 4 vychovatelka 0,13 15 VŠ Učitelství 1. st. 5 vychovatelka 0,60 1 SŠ 6 učitelka MŠ 1,0 22 VŠ Pedagogika 7 učitelka MŠ 1,0 23 SpŠ 8 učitelka MŠ 0,87 1 SŠ 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 75 Učitelé 1. stupně 75 Učitelky MŠ 66 Učitelky MŠ 66 Vychovatelky ŠD 50 Vychovatelky ŠD Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důchodového věku v důchodovém věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy (1) (1) 6

8 3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 1 školnice/uklízečka ZŠ 1,0 SOU 2 uklízečka MŠ 0,6 SOU 3 výdej jídla MŠ 0,35 SOU 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí zapsaných do první třídy z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2015/2016 nastoupí do 1. třídy v roce 2015/ K zápisu žáků do 1. třídy dne přišlo celkem 11 dětí, z toho 9 bylo přijato k základnímu vzdělávání a 2 dětem byl udělen odklad školní docházky. Jedno dítě se odstěhovalo. Do první třídy nastoupí dětí (3 chlapci, 5 dívek). 4.2 Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřizovaná krajem 0 0 soukromá gymnázia 0 0 církevní gymnázia 0 0 b) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v pátém ročníku 3 5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu Třída Počet Prospělo Prospělo Neprospělo Nehodnoceno žáků s vyznamen áním I.A II.A III.A IV.A V.A Celkem

9 5.1.2 Přehled o chování Třída Počet žáků Pochvaly TU Pochvaly ŘŠ Napomenutí Důtka TU Důtka ŘŠ 2. st. z chování I.A II.A III.A IV.A V.A Celkem Údaje o zameškaných hodinách Počet Počet omluvených omluvených hodin hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. pololetí , pololetí ,05 Celkem ,11 1 0, Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Ročník Počet žáků Sluchové postižení 0 Zrakové postižení 0 S vadami řeči 0 Tělesné postižení 0 Zdravotní postižení 1. 1 S vývojovými poruchami učení a chování 1., Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Součástí naší školy je i škola mateřská, kde můžeme sledovat naše budoucí žáky již v předškolním věku. Během ročníku pedagogičtí zaměstnanci školy diagnostikují příznaky vývojových poruch učení nebo chování u našich žáků, které poté se souhlasem rodičů, či na jejich žádost posíláme do Pedagogicko-psychologické poradny v Mladé Boleslavi na vyšetření. Na základě vyšetření a doporučení poradny jsou pak tyto děti v nejbližším možném termínu zařazovány do reedukační péče. Žáci se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním jsou v naší škole vzděláváni formou integrace do běžné třídy. Na základě vyjádření a doporučení odborného pracoviště (PPP nebo SPC), které podklady k integraci vydává, je žákům upravován v souladu se školním vzdělávacím programem jejich individuální vzdělávací plán, včetně metod práce, pomůcek a způsobu hodnocení výsledků vzdělávání. Pro výuku žáků se specifickými vzdělávacími potřebami vytváříme podnětné a vstřícné 8

10 prostředí, máme pedagogické pracovníky vyškolené pro práci s těmito žáky, jednotliví vyučující se vzdělávají a navštěvují semináře zaměřené na práci s dětmi se specifickými poruchami učení a chování. Snažíme se vytvořit optimální podmínky pro integrované vzdělávání žáků se zdravotním postižením a žáků sociálně znevýhodněných. Žáci s vývojovými poruchami učení se zapojují do všech činností školy. Podle individuálních potřeb žáků využíváme školní prostory a zařízení (zahrada, tělocvična, PC a speciální software pro jednotlivé předměty). Rodiče jsou o výuce průběžně informováni. Všem integrovaným žákům zajišťujeme speciální pomůcky, školní potřeby, speciální učebnice a pracovní listy nejen z českého jazyka a matematiky, ale i z cizích jazyků a dalších předmětů. Důsledně dbáme na individuální přístup ve vyučování, na časté změny činností, neustálé opakování a utřiďování učiva. Dle potřeby bývá těmto žákům nabídnuta i individuální výuka. Škola uplatňuje princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem, metod výuky a hodnocení. Nezapomínáme na podporu nadání a talentu těchto žáků. Výhodou jsou nižší počty žáků ve většině tříd. Podmínkou úspěšného vzdělávání žáků se zdravotním postižením a znevýhodněním je úprava a formulování očekávaných výstupů vzdělávacích oborů po prvním a druhém období tak, aby byly pro tyto žáky z hlediska jejich možností reálné a splnitelné, a těmto výstupům musíme přizpůsobit i výběr učiva. 5.5 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Práce s nadanými žáky vyžaduje v jednotlivých předmětech od učitelů náročnější přípravu na vyučování. Pro tyto žáky je zapotřebí zvýšené motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte. V rámci vyučování matematiky projevují tito žáci kvalitní koncentraci, dobrou paměť, zálibu v řešení problémových úloh a svými znalostmi přesahují stanovené požadavky. Umožňujeme jim pracovat na počítači (vzdělávací programy), individuálně pracovat s naučnou literaturou (hlavolamy, kvízy, záhady, problémové úlohy) i navštívit vyučovací hodiny ve vyšších ročnících. V dalších naukových předmětech jsou jim zadávány náročnější samostatné úkoly (referáty k probíranému učivu, zajímavosti ze světa techniky ), jsou pověřováni vedením a řízením skupin. Na žáky s hudebním nadáním klade učitel vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem a schopnostem. Vhodným způsobem je zapojuje do činností v hodině mohou doprovázet na hudební nástroj, předzpívávat píseň Žákům výtvarně nadaným jsou zadávány náročnější práce volí různé techniky, jsou podporováni v mimoškolních aktivitách, navštěvují výtvarné obory při základních uměleckých školách. Žáci nadaní spíše technicky, manuálně zruční, jsou směřováni k zapojení do zájmových aktivit organizovaných školou nebo základní uměleckou školou. Při samotné výuce bývají pověřováni náročnějšími částmi při plnění zadaných úkolů, jsou pověřováni vedením skupiny. Pohybově nadaní žáci jsou podporováni v rozvíjení všech pohybových aktivit, především těch, kde žák projevuje největší zájem a talent. Žáci jsou zapojováni do zájmových aktivit a sportovních soutěží, ať už v rámci školy nebo mimo ni. Reprezentují školu. Usměrňujeme žáky v osobnostní výchově, vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci, ochotě pomáhat slabším. Není výjimkou, že vyniká-li žák v jedné oblasti, v jiné je průměrný. Na základě doporučení PPP, SPC je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku. 9

11 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Školní metodik prevence aktualizoval Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Skalsko (MPP). Jde o konkrétní úkoly pro vedení školy a všechny vyučující v oblasti rizikových jevů, sociální prevence, prevence kriminality, drogových závislostí a výchovy proti projevům rasizmu a šikany. Prevence se stala samozřejmou součástí všech tematických plánů jednotlivých předmětů a stejně tak se dotýká i mimoškolních aktivit žáků. Jedná se zejména o témata: zdravé stravovací návyky, vztahy mezi lidmi soužití ve společnosti apod. tato témata jsou součástí daných předmětů, kdy je výklad doplněn o zajímavé vyučovací metody, projekci filmů, práci ve skupinách, tvorbě informačních panelů a podobně. Primární prevence vykonávaná vedením školy a všemi pedagogy byla účinná. Během školního roku bylo přijato několik operativních opatření a škola nevykazovala vzrůstající tendenci výskytu sociálně-patologických jevů. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů: - vyučující MŠ - pedagogické studium b) Studium k prohlubování odborné kvalifikace Využíváme především akcí, jež jsou organizovány VISK Mladá Boleslav a Služba škole Mladá Boleslav. Další vzdělávání pedagogických pracovníků přehled akcí Název vzdělávací akce Datum Místo Účast Studium ke splnění kvalifikačních celoročně Mladá Boleslav 1 uč. MŠ předpokladů Funkční studium pro ředitele škol celoročně Mladá Boleslav ředitelka školy Seznamte se s EKOŠKOLOU Praha 1 uč. ZŠ Seminář FKSP Mladá Boleslav ŘŠ Český jazyk činnostně v 1. roč Mladá Boleslav 1 uč. ZŠ Správní řízení Mladá Boleslav ŘŠ Řemesla a povol. s hudbou a pohybem Mladá Boleslav 1 uč. ZŠ Metodika výuky psaní Mladá Boleslav 1 uč. ZŠ Finance přidělené škole na DVPP jsme se snažili využít co nejúčelněji. Kromě kursovného za vzdělávací akce, byly tyto prostředky v menší míře využity na zakoupení odborné literatury a na cestovné. Snažíme se využívat i seminářů, které jsou poskytovány zdarma. 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1 Sportovně turistické kurzy a/ Plavecký výcvik Proběhl v termínu od Uskutečnil se v plaveckém areálu Sport Sever v České Lípě. Zúčastnilo se celkem 42 žáků ZŠ a MŠ. b/ Škola v přírodě Ve školním roce 2014/2015 se uskutečnila škola v přírodě v areálu rekreačního střediska Poslův mlýn. Zúčastnilo se 12 žáků ZŠ a 18 žáků MŠ. Celkem 30 dětí. 10

12 8.2 Projekty, další akce, kulturní akce ZÁŘÍ 1.9. Zahájení školního roku 2.9. Informační třídní schůzky Návštěva Minizoo v Mladé Boleslavi Den zvířátek Divadélko Koloběžka Houbařská pohádka Podzimníček soutěž o nejkrásnější výrobek z přírodnin ŘÍJEN Návštěva městské knihovny V Mladé Boleslavi Den zdravé výživy Zdravá pětka Návštěva expozice v Templu Drakiáda Národní den LISTOPAD Halloween spaní ve škole Porada pedagogických zaměstnanců Třídní schůzky Sběr starého papíru Vánoční jarmark zpívání Vánočních písní a prodej výrobků pod Vánočním stromkem PROSINEC Mikulášská besídka spojená s vystoupením žáků ZŠ a MŠ muzikál Ledová královna a prohlídka vánoční Prahy Vánoční dílnička Co jsme se již naučili - ukázková hodina pro rodiče stávajících a budoucích prvňáčků a návštěva kina v Mladé Boleslavi (Ledové králoství) Vánoční zvyky a tradice projektový den spojený s besídkou pro děti LEDEN 6.1. Divadélko Koloběžka O porouchaném robotovi Beseda s myslivcem Pololetní porada pedagogických zaměstnanců Návštěva z EKOŠKOLY Vydávání vysvědčení ÚNOR 2.2. Zápis do 1. třídy Beseda s Policií ČR Vystoupení žáků ZŠ a MŠ na Vítání občánků MŠ Návštěva divadelního představení Spejbl a Hurvínek BŘEZEN 7.3. Vystoupení tanečního kroužku a žáků MŠ na Maškarním plese Jarní dílnička Akustický pořad 11

13 Den otevřených dveří DUBEN 1.4. Aprílové sportovní odpoledne s pojené s jarmerkem Porada pedagogických zaměstnanců Třídní schůzky Den bezpečnosti projektový den ukázka hasičské výzbroje a výstroje Sběr starého papíru Den země úklid okolí naší školy, dětských hřišť a silnic Rej čarodějnic KVĚTEN MŠ představení ke Dni matek Návštěva hokejového mistrovství v Praze Návštěva Dětského dne s IZS v Bělé pod Bezdězem Noc s Andersenem spaní ve škole spojené s autorským čtením ČERVEN 1.6. Návštěva ZOO Praha - oslava Dne dětí Školní akademie spojená v vyřazení předškoláčků a rozloučení se s žáky pátého ročníku Škola a školka v přírodě Porada pedagogických zaměstnanců Školní výlet Plakánkem ke Kosti Vydávání vysvědčení 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a KHS V letošním školním roce neproběhla na ZŠ a MŠ Skalsko kontrola České školní inspekce. Dne 8. ledna 2015 proběhla na základní škole kontrola KHS. Při kontrole nebyly shledány závady. Dne 20. února 2015 proběhla kontrola v mateřské škole. Při kontrole byly shledány jen dvě závady. 3 WC mísy nejsou odpovídajícího velikostního typu pro děti a ve třídě Myšiček byly stolky jen jednoho velikostního typu. Obě závady jsou již odstraněny. 10. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2014 Náklady Výnos Hospodářský výsledek MŠ ,90 Kč ,00 Kč ZŠ ,13 Kč ,41 Kč Celkem ,03 Kč ,41 Kč ,38 Kč 12

14 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola nebyla ve školním roce 2014/2015 zapojena do mezinárodních programů. Do života obce se však škola zapojuje velmi aktivně. Ve spolupráci s Obcí Skalsko jsme uskutečnili několik projektů zaměřených na žáky školy, jejich rodiče či obyvatele obce. Jednalo se o projekty: Adventní jarmark a rozsvěcení Vánočního stromu. S obcí spolupracujeme i na přípravě plesu obce, Mikulášské nadílce, Maškarním plese pro děti. 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola nenabízela (nerealizovala) ve školním roce 2014/2015 programy celoživotního učení. 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 13.1 Ovoce a zelenina do škol Naše škola je již několikátým rokem zapojena do tohoto evropského projektu. I v letošním školním roce všechny děti dostávaly zcela zdarma dvakrát týdně ovoce či zeleninu. Snažíme se u dětí vytvořit zdravý stravovací návyk ve výživě Mléko pro evropské školy Mléko a mléčné výrobky hrají důležitou roli ve výživě dětí, pro i letos mají naši žáci možnost kupovat si dotované mléčné výrobky. Do tohoto projektu byli opět zapojeni všichni žáci školy. 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. Ve školním roce 2014/2015 škola nespolupracovala s odborovými organizacemi ani s organizacemi zaměstnavatelů, jelikož nejsou ve škole ustanoveny. Spolupráce s ostatními partnery ve při plnění úkolů ve vzdělávání: - Obec Skalsko (projekty, sportovní a kulturní akce, materiální a finanční zajištění) - školská rada (vize, zaměření školy, vzdělávací programy, školní řád...) - AŠSK (organizace okresních sportovních turnajů a závodů) - Policie ČR (besedy, přednášky) - ČČK Skalsko (projekty, sportovní a kulturní akce) Vztahy se všemi partnery jsou příkladné, managementy jednotlivých zařízení výborně spolupracují s vedením školy. 13

15 15. Kontrolní činnost, evaluace 15.1 Kontrolní a hospitační činnost vedení školy Hospitační a kontrolní činnost jsme zaměřili především na: - plnění osnov a dodržování časových tematických plánů, respektování individuálních zvláštností žáků, uplatňování zásad osobnostně sociální výchovy ve výuce, partnerský přístup k žákům, pomoc nově nastoupivším učitelům, ověřování znalostí žáků, pravidelnou kontrolu plnění zadaných úkolů, posuzování průběhu a výsledků výchovně vzdělávací činnosti, dodržování směrnic školy, pravidelnou kontrolu pedagogické dokumentace, pravidelnou kontrolu stavu školních budov, pravidelnou kontrolu BOZP a PO. Hodnocení: Výsledky kontrolní činnosti jsou hodnoceny podle stanovených kritérií na pedagogických radách a na poradách jednotlivých úseků Závěry z hospitací Všichni vyučující pracují s časově tematickými plány, které obsahují učivo stanovené školním vzdělávacím programem. Učitelé se na vyučování řádně připravují a naprostá většina hodin je na velmi dobré úrovni. Vyučovací hodiny jsou promyšlené, připravené, činnosti na sebe logicky navazují, výuka probíhá v příjemné přátelské atmosféře a ve zdravém a estetickém prostředí, tj. ve velmi pěkně a účelně upravených třídách, kde klasické pomůcky doplňují pedagogičtí pracovníci pomůckami vlastními a pracemi žáků. Vyučovací jednotky mají jasně a přiměřeně vymezeny výukové cíle. Zvolené formy výuky umožňují a stimulují efektivní učení žáků a jsou adekvátní cílům, obsahu a schopnostem žáků, daným časovým možnostem a materiálním podmínkám školy. Aktivizují a motivují žáka k participaci na učebních činnostech. Pedagogický kolektiv je tvůrčí a zavádí nové, zajímavé a účinné metody učení. Využívání interaktivní tabulí a výuka v počítačové učebně jsou běžnou záležitostí. Učitelé neustále vedou žáky k interakci a vzájemné komunikaci, tak, aby byla harmonická a vzájemně podnětná. Interakce a komunikace mezi žáky a učiteli je v rovině vzájemného respektu a úcty. Otázky učitelů jsou vhodně formulovány a odpovědi žáků jsou pozorně vyslechnuty a patřičně akceptovány. Učební úkoly jsou zajímavé, podporují učení žáků, přičemž hodnocení žáků je integrální součástí vyučovací činnosti učitele. Podmínky hodnocení jsou žákům známy. Hodnocení je objektivní, plánované a pravidelné. Odpovídá klasifikačnímu řádu. Je využíváno i sebehodnocení žáků. Tempo učení umožňuje žákům dosáhnout stanovených cílů. Žáci prožívají radost z úspěchu. Žákům se dostává podpory a důvěry v procesu učení se. Učitelé systematicky probírají s žáky přiměřené formy a metody domácí přípravy. Žáci se učí pracovat v týmech, ale většina z nich dokáže pracovat i samostatně. Škola se snaží zabezpečit dostatečný počet vhodných učebnic a ostatních didaktických pomůcek. Při výběru sleduje zejména hledisko zabezpečení kvality vzdělávacího procesu. Finančních prostředků je však nedostatek. Žáci byli výborně motivováni k činnostem, pracovali aktivně a se zájmem. Vyučující často střídaly metody a formy práce, zadávané úkoly byly cílené, promyšlené, na sebe navazující. Paní učitelky cíleně využívaly velké množství vlastních pomůcek, vedly žáky k logickému myšlení, k řešení problému, vzájemné spolupráci, sebehodnocení, respektovali a zohledňovali individuální potřeby jednotlivců. Pracovní tempo v hodinách odpovídalo náročnosti probíraného učiva. Hodiny byly zakončeny závěrečným zhodnocením v souvislostech i ze strany samotných žáků. Záměry ŠVP ZV se naplňují v praxi. Hospitace jsou pomocí učitelům. Učitelé vědí, že mohou o problémech diskutovat, obhajovat své názory a prosazovat metody a formy práce, které vedou k dosažení potřebných výsledků. 14

16 15.3 Plnění úkolů v BOZP a/ Bezpečnostně technická úroveň budov - budovy ZŠ a MŠ jsou ve vyhovujícím stavu, v srpnu byl v budově ZŠ vyměněn kotel na tuhá paliva, který splňuje veškeré revizní a bezpečnostní parametry. Je však nutná výměna oken a dveří. b/ Stav hygienických a sociálních zařízení - ve vyhovujícím stavu c/ Školení pracovníků v BOZP, vstupní a periodické - prováděno pravidelně dle předpisů d/ Školení pracovníků vybraných profesí - prováděno pravidelně v určených termínech e/ Periodické prohlídky a revize - prováděny pravidelně v určeném termínu, závady odstraňovány průběžně f/ Péče o pracovníky a žáky - pracovníkům jsou poskytovány ochranné pracovní prostředky dle platných předpisů, je zpracována směrnice pro přidělování OOPP a kontrolováno její dodržování - pro žáky je prováděno poučení o bezpečnosti v jednotlivých předmětech, jsou seznamováni se zásadami BESIP, jsou poučeni o bezpečnosti na vycházkách, výletech, exkurzích, jsou seznámeni s Řádem školy, který obsahuje soustavu pokynů k BOZP, před každými prázdninami jsou seznamováni s bezpečným chováním v době volna, se všemi těmito předpisy a zásadami BOZP jsou seznamováni prokazatelným způsobem je prováděn zápis do třídní knihy - všichni zaměstnanci pravidelně absolvují periodické lékařské prohlídky u závodního lékaře - pro odborné učebny, tělocvičnu a zahradu jsou zpracovány provozní řády h/ Evidence školních a pracovních úrazů - počet pracovních úrazů 0 - počet školních úrazů ZŠ - 1 (1 evidovaný) Ředitelka školy provádí pravidelné čtvrtletní vnitřní kontroly a další průběžné kontroly Plnění úkolů v PO a/ Vzniklé požáry 0 b/ Kontrolní činnost - ŘŠ provádí pravidelné čtvrtletní kontroly a další průběžné kontroly - preventista PO provádí průběžné kontroly 1 x měsíčně - ŘŠ kontroluje řádné vedení požární knihy - ŘŠ zajišťuje pravidelné revize hasících přístrojů, el.zařízení a hromosvodů c/ Školení PO - zaměstnanci jsou pravidelně proškolováni v problematice PO d/ Směrnice PO - Organizace zabezpečení PO - Požární evakuační plán - Požární poplachové směrnice - Posouzení požárního nebezpečí Dokumentace BOZP a PO je kontrolována odbornou firmou 15

17 16. Výkon státní správy 16.1 Druh a počet vydaných správních rozhodnutí Druh počet a) Rozhodnutí ŘŠ o odkladu povinné školní docházky 2 b) Rozhodnutí ŘŠ o přijetí žáka k základnímu vzdělávání 9 c) Rozhodnutí ŘŠ o přerušení provozu MŠ 2 d) Rozhodnutí ŘŠ o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 14 e) Rozhodnutí ŘŠ o ukončení předškolního vzdělávání dítěte 3 f) Rozhodnutí ŘŠ o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 7 g) Rozhodnutí ŘŠ o povolení vzdělávání podle IVP 2 Počet odvolání proti rozhodnutí ředitele Další rozhodnutí ředitele školy Druh počet a) Vyhlášení volného dne ředitelem školy Organizace školního roku 2015/2016 ZÁŘÍ Zahájení školního roku Podzimníček soutěž o nejkrásnější výrobek z přírodnin Výlet na Michalovickou putnu Hudební pořad BESIP ŘÍJEN Divadélko pro školy Informační třídní schůzky Národní den státní svátek 29., Podzimní prázdniny Pediková dílna Drakiáda LISTOPAD Rada pedagogických zaměstnanců Třídní schůzky Sběr starého papíru Halloween spaní ve škole Rozsvěcení vánočního stromu a jarmark PROSINEC Mikulášská besídka spojená s vystoupením žáků ZŠ a MŠ Co jsme se již naučili ukázková hodina Vánoční dílnička Hurvínek a prohlídka vánoční Prahy Vánoční zvyky a tradice projektový den spojený s besídkou pro děti Vánoční prázdniny LEDEN Zahájení vyučování po Vánočních prázdninách Návštěva předškoláků ve škole Pololetní rada pedagogických zaměstnanců 16

18 Rozdávání vysvědčení Jednodenní pololetní prázdniny ÚNOR Zápis do 1. třídy Masopustní rej den masek Jarní prázdniny BŘEZEN Jarní dílnička Sportovní odpoledne spojené s jarmarkem Vítání jara projektový den Velikonoční prázdniny Velikonoční pondělí Den otevřených dveří DUBEN Sběr starého papíru Rada pedagogických zaměstnanců Třídní schůzky Noc s Andersenem spaní ve škole Den bezpečnosti projektový den Den Země projektový den KVĚTEN Dětský den s IZS ZOO Liberec a Botanická zahrada Den Matek ČERVEN Oslava Dne dětí Škola a školka v přírodě Den otců Školní akademie spojená s vyřazení předškoláčků a rozloučením se s našimi páťáky Rada pedagogických zaměstnanců Celodenní školní výlet Rozdávání vysvědčení Hlavní prázdniny budou trvat od pátku do středy

19 18. Seznam příloh 1. Foto výběr z některých akcí školy Výroční zpráva byla projednána a schválena Školskou radou při ZŠ a MŠ Zákupy dne: předsedkyně ŠR Helena Relichová: Výroční zprávu za školní rok 2014/2015 vypracovala ředitelka školy: Mgr. Šárka Kamenská 18

20 Den zdravé výživy akce Zdravá pětka Halloween 19

21 Procházka adventní Prahou Aprílové sportovní odpoledne 20

22 Jarní dílnička Plavání 21

23 Rej Čarodějnic Velikonoční nadílka 22

24 Dětský den s IZS Ukázka výcviku psů 23

25 Škola a školka v přírodě Výlet na hrad Kost 24

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Útvina adresa školy Útvina 153, 36401 Toužim právní forma příspěvková organizace IČO 60610751 Identifikátor 600067319 vedení

Více

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy Výroční zpráva za školní rok 2014/15 Vypracovaly ke dni 18.8.2015: MUDr. Darina Gurutidu, ředitelka projektu Mgr. Martina Schejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Perlička Č.j. 034/2015 a) Základní údaje o škole:

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009 Základní škola Zeleneč Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2014 1997-2015 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Základní škola Jablůnka, okres setín ýroční zpráva o činnosti školy za šk.rok /8 ýroční zpráva o činnosti Základní školy Jablůnka, okres setín za školní rok /8. Základní údaje o škole. škola název školy

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. Projednáno v pedagogické radě dne: 8.11.2007 Úvod Vlastní hodnocení školy je prováděno na základě

Více

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Charakteristika školy Naše škola se nachází v centru obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA - 2637/15-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA - 2637/15-A INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA - 2637/15-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576 Sídlo Kupeckého 576, 149 00 Praha 4 E-mail právnické osoby

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 Základní škola praktická a základní škola speciální Chodov,okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 V Chodově dne 30. 9. 2008 zpracovala Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hrabenov Sídlo: Hrabenov, Školní 175, 789 63 Ruda nad Moravou, okres Šumperk

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Záklladníí školla Hrádek u Sušiice, okres Kllatovy Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 V Hrrádku 1.. 9.. 2009 Zprracoval la:: IIvana Kůrrková Základní údaje o škole název školy... Základní škola Hrádek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015) Základní škola a Mateřská škola Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Bílý Potok 220, 43 2 Hejnice Tel.: 482 322 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/201) Zprávu předkládá: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/13

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/13 Z á k l a dn í š k o l a a m a t e ř s k á š k o l a Z l a t á O l e š n i c e, okres Jablonec n/n, příspěvková organizace 468 47 Zlatá Olešnice 34 IČO 70695849 e-mail :zszolesnice@ iol.cz tel :483769

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Razová

Základní škola a Mateřská škola Razová V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Základní škola a Mateřská škola Razová ve školním roce 2008/9 I. Základní charakteristika školy a) Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna)

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva Základní škola Praha - Běchovice za školní rok 2007/2008

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy právnické osoby (dle zápisu do školského rejstříku MŠMT ČR Rozhodnutí z 1.3.2006): Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace Právní

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-104/10-Z Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Adresa: Školní 666, 763 26 Luhačovice Identifikátor:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace za školní rok 2014/2015 Zákon 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Základní škola T. G. Masaryka a mateřská škola - przedszkole Komorní Lhotka, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

I.Hlavní úkoly školního roku 2012/2013

I.Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 Škola: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSTELNÍ HLAVNO,OKRES PRAHA-VÝCHOD ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Směrnice: 5 Roční plán 2012/2013 Č.j.: 178/2012-5 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.1.1 Počet příloh:

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 3. základní škola Malé náměstí 3 350 02 CHEB - 1 - Vlastní hodnocení školy Obsah: 1 Stanovené cíle... 3 2 Podklady pro zpracování:... 3 3 Oblasti hodnocení školy... 3 3.1 Podmínky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Dobrá Voda u Hořic, okres Jičín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Marcela Hudková, Stanislava Dundová Iva Jónová účetní organizace

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-624/12-E. Základní škola a mateřská škola Zálší, okres Ústí nad Orlicí

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-624/12-E. Základní škola a mateřská škola Zálší, okres Ústí nad Orlicí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-624/12-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Základní škola a mateřská škola Zálší, okres

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-406/13-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-406/13-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-134/09-08

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-134/09-08 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-134/09-08 Název školy Mateřská škola - Liberecká jazyková školka, o. p. s. Adresa: Ruprechtická 749/117, 460 14 Liberec 14 Identifikátor:

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-37/13-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace Sídlo: Švermova

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 956/99-2401 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa8cs103 Obvodní pracoviště Praha 10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 956/99-2401 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa8cs103 Obvodní pracoviště Praha 10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 956/99-2401 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa8cs103 Obvodní pracoviště Praha 10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Praha 10 - Uhříněves, Vachkova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15. Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15. Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15 Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová Základní škola Kunice, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice skola.kunice@zskunice.cz Telefon: +420 724 040 211 www.zskunice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942 Výroční zpráva školy 2008/09 Základní škola U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídlo školy: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizovatel: Statutární město Karviná Ředitel: Mgr.Tomas Vlachopulos

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-141/12-P. Jesenická 11, 323 23 Plzeň. společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-141/12-P. Jesenická 11, 323 23 Plzeň. společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIP-141/12-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Soukromá základní škola Elementária, s. r. o. Jesenická 11, 323

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-213/09-08. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-213/09-08. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-213/09-08 Základní škola a Mateřská škola, Raspenava, okres Liberec - příspěvková organizace Adresa: Fučíkova 430, 463

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643 285 22 Zruč nad Sázavou č.org.10513 VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 dle 8, vyhlášky č. 15/2005 Sb. Školní rok 2006/2007

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY KYJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZA ŠK. ROK 2009/2010 Osnova je v souladu s ustanovením 7 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,vyšším

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-223/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-223/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-223/13-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Kralovice, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Sídlo:

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ZŠ J.A. Komenského a MŠ Brno pro základní vzdělávání 2. verze Předkladatel: název školy ZŠ J.A. Komenského a MŠ Brno adresa školy náměstí Republiky 10,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Srní, okres Klatovy. Srní 10, 341 92 Kašperské Hory. Identifikátor školy: 600 058 313

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Srní, okres Klatovy. Srní 10, 341 92 Kašperské Hory. Identifikátor školy: 600 058 313 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Srní, okres Klatovy Srní 10, 341 92 Kašperské Hory Identifikátor školy: 600 058 313 Termín konání inspekce: 14.

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-320/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín,

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 1 Základní údaje o škole 1.1 Název (podle zřizovací listiny): Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČO: 60611278 zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2014/2015 MŠ CHORUŠICE. Zpracovala: Jelínková Naďa pověřená řízením

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2014/2015 MŠ CHORUŠICE. Zpracovala: Jelínková Naďa pověřená řízením VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 MŠ CHORUŠICE Zpracovala: Jelínková Naďa pověřená řízením OBSAH : 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělaní, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve

Více

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015 Požadovaný podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy V Hrádku 1. 10. 2006 Zpracovala: Ivana K rková

Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy V Hrádku 1. 10. 2006 Zpracovala: Ivana K rková Záklladníí školla Hrádek u Sušiice,, okres Kllatovy V ýroční zpráva za školní rok 2005/2006 V Hrádku 1.. 10.. 2006 Zpracovalla: IIvana Kůrková Obsah: Základní údaje o škole...7 Další údaje o škole...3

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole: Název školy: Základní škola Šestajovice, okres Praha - východ Sídlo: Šestajovice, Komenského 158 (ZŠ) Právní forma: právnická

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-517/13-S. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-517/13-S. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Kolešovice, okres Rakovník Sídlo: 270 02 Kolešovice 235

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1434/14-H. Studnice 57, 547 48 Studnice skola.studnice@tiscali.

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1434/14-H. Studnice 57, 547 48 Studnice skola.studnice@tiscali. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1434/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Studnice,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín. Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín. Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk Identifikátor školy: 600 076 156 Termín

Více

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová 3.1.Charakteristika školního vzdělávacího programu Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. 2.1. Úplnost a velikost školy, příspěvková organizace je úplnou základní školou s 1. až 9. ročníkem, která poskytuje základní vzdělání dětem z Lipůvky, ale i z jiných spádových obcí (Svinošice, Milonice,

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-11/14-J. Mateřská škola DUHA Třebíč

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-11/14-J. Mateřská škola DUHA Třebíč Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-11/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70 283 311 Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 Základní škola a mateřská

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 033 141/98-2712 Inspektorát č.03 Praha východ INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jana Palanská obec Kly Mělník

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 033 141/98-2712 Inspektorát č.03 Praha východ INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jana Palanská obec Kly Mělník Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 033 141/98-2712 Inspektorát č.03 Praha východ Signatura: bc3cs101 Okresní pracoviště : Mělník INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-73/13-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-73/13-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-73/13-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Smržovka, okres Jablonec nad Nisou - příspěvková organizace

Více

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012 / 2013 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 2. Přehled učebních plánů... 10

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracováno podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2382/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2382/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2382/14-S I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71, okres Praha - východ Masarykovo nám. 71,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2728/11-S. Příspěvková organizace. Mgr. Radana Šimčíková.

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2728/11-S. Příspěvková organizace. Mgr. Radana Šimčíková. Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2728/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola Tehov, okres Praha-východ Tehov č. 78, 251 01

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1172/13-E. Základní škola Na Lukách Polička

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1172/13-E. Základní škola Na Lukách Polička INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-1172/13-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola Na Lukách Polička Švermova 401, 572 01 Polička strilek@zsnalukach.cz

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-126/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-126/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-126/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Horoměřice, okres Praha-západ Sídlo: Velvarská 310, 252

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Základní škola speciální Bystré Zámecká 1 569 92 BYSTRÉ IČO: 70838267 Základní škola speciální Bystré Tato výroční zpráva byla schválena Školskou radou

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola Horní Slavkov, okres Sokolov

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola Horní Slavkov, okres Sokolov ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zvláštní škola Horní Slavkov, okres Sokolov Poštovní 8, 357 31 Horní Slavkov Identifikátor školy: 600

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 47 003 557 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor 600 053 083 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti Čj. ČŠIS-2295/14-S

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Tišice, okres Mělník. Školní 74, 277 15 Tišice. Identifikátor školy: 600 047 580

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Tišice, okres Mělník. Školní 74, 277 15 Tišice. Identifikátor školy: 600 047 580 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Tišice, okres Mělník Školní 74, 277 15 Tišice Identifikátor školy: 600 047 580 Termín konání inspekce: 8. 10. prosinec 2003

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2014/2015 Pedagogická rada schválila: 6. 10. 2015 Školská rada schválila: 8. 10. 2015 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-438/12-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-438/12-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-438/12-U Název právnické osoby Základní škola Všehrdova 1, Lovosice vykonávající činnost školy: Sídlo: Všehrdova 1, 410 02 Lovosice IČO:

Více

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIE-1337/15-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 70 838 283 Identifikátor 600 024 491 Právní forma Zastoupená

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY KYJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZA ŠK. ROK 2011/2012 Osnova je v souladu s ustanovením 7 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,vyšším

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37 ŠKOLNÍ ROK 2013/14 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ I. Základní údaje o škole 1. Název školy : Základní škola, Praha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014 2015 Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014 2015 Výroční zpráva schválena školskou radou

Více

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ:

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Mateřská škola Varnsdorf Nezvalova 2024 příspěvková organizace PSČ 407 47 Telefon: 412 371 113 E- mail: 14msvdf@tiscali.cz www.msctyrlistek-vdf.cz Č.j.: 3/2012 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Věcné vybavení mateřské

Více

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015 Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace Č e sk á 35 4, 46 3 12, Lib e rec 2 5, e - m ail: 22@zs vesec.cz t e l. : 4 8 5 1 30 3 5 7, w w w. z s v e s e c. c z, I Č 6 4 0 4 0 3 6 4 VYHODNOCENÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2013

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2013 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2013 [1] 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Mnichovo Hradiště,

Více

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115 Základní škola a mateřská škola Čáslavice, 675 24 Čáslavice 110 tel: 568 883 177, e-mail: blechazscaslavice@gmail.com Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675

Více

Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání, vzdělávací programy 9 3. Přehled pracovníků

Více