PYROLÝZA KOMPOSTŮ Z TRVALÝCH TRAVNÍCH POROSTŮ A Z ÚDRŽBY KRAJINY THE PYROLYSIS OF COMPOST OF PERMANENT GRASS COVER AND FROM LANDSCAPE MAINTENANCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PYROLÝZA KOMPOSTŮ Z TRVALÝCH TRAVNÍCH POROSTŮ A Z ÚDRŽBY KRAJINY THE PYROLYSIS OF COMPOST OF PERMANENT GRASS COVER AND FROM LANDSCAPE MAINTENANCE"

Transkript

1 PYROLÝZA KOMPOSTŮ Z TRVALÝCH TRAVNÍCH POROSTŮ A Z ÚDRŽBY KRAJINY THE PYROLYSIS OF COMPOST OF PERMANENT GRASS COVER AND FROM LANDSCAPE MAINTENANCE A. Hlavsová 1, H. Raclavská 2, D. Juchelková 1, P.Sýkorová 3 1 VŠB-Technická Univerzita Ostrava, Centrum energetických jednotek pro využití netradičních zdrojů energie 2 VŠB-Technická Univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Institut geologického inženýrství 3 VŠB Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Institut environmentálního inženýrství Abstract The contribution deals with the pyrolysis of compost made from nine energy crops under the same process conditions: 0.5 g samples of material were pyrolysed in the nitrogen atmosphere; the final temperature of pyrolysis process was set at 700 C, and the experiments took 172 minutes. This research was focused on pyrolytic gas analysis. Predominant compounds of pyrolytic gas are hydrogen (40-50 %), carbon dioxide (20 25 %), carbon monoxide (15 25 %) and methane (7 10 %). For most of pyrolysed composts the production of gases decreases in given order: hydrogen > carbon dioxide > carbon monoxide > methane > hydrocarbons. It was proved that the compost with high lignin content and simultaneously low cellulose content produce pyrolytic gas with the highest hydrogen proportion. A significant dependence of the carbon monoxide proportion in pyrolytic gas on the potassium content was found out (r = 0.79). The pyrolysis of compost from clover grass mixture with energy yield TJ m -3 is definitely the most favorable from the point of view of energetic utilisation of the pyrolytic gas, the least beneficial is the pyrolysis of compost of Hybrid LOFA with energy yield 5,77 TJ m -3. Keywords: compost, energy crops, pyrolysis, pyrolytic gas 1. ÚVOD Pyrolýza je fyzikálně-chemický děj, kdy je na vstupní materiál působeno teplotou, která přesahuje mez jeho chemické stability. Je to termický proces, při němž za nepřístupu oxidačního činidla (kyslík, vzduch, atd.) dochází ke štěpení makromolekulárních sloučenin až na stálé nízkomolekulární produkty a tuhý zbytek. Konečnými produkty jsou pyrolytický koks, pyrolytický olej (kapalina) a pyrolytický plyn obsahující H 2, CO, CO 2 a nižší uhlovodíky. Pyrolýzní produkty se využívají pro produkci široké škály paliv, rozpouštědel, chemikálií a dalších produktů. Výtěžnost frakcí je ovlivněna složením pyrolyzovaného materiálu, velikostí částic a operačními podmínkami, především teplotou, rychlostí ohřevu a dobou zdržení plynu (Gomez-Barea et al., 2010). Biomasa se skládá především z celulózy, hemicelulózy a ligninu. Kompostování je biologický proces rozkladu, který mění chemické složení a tepelné chování původní biomasy (Barneto et al., 2010b). V průběhu kompostování je houbami a bakteriemi podporován rozklad hemicelulózy a celulózy, čímž se zvětšuje poměr ligninu a huminových látek (Barneto et al., 2010b). Kompost tak může být považován za nový typ biomasy s rozdílným proporcionálním složením základních komponent biomasa obohacená o lignin (Barneto et al., 2010a). Kompost je obvykle aplikován do půdy, nicméně jeho fyzikálně-chemické vlastnosti z něj činí zajímavé palivo pro pyrolýzní a zplyňovací zařízení (Barneto et al., 2010b). Celulóza, hemicelulóza a lignin se při pyrolýze chovají odlišně, dekompozici podléhají v různých teplotních intervalech a aktivační energie jejich rozkladných reakcí je také různá (Brito et al., 2008; Wang et al., 2008 in Zhang, 2011, Barneto et al., 2010a). Lignin zlepšuje účinnost termochemické konverze biomasy. Z toho důvodu je možné předpokládat, že zvýšený obsah ligninu (například při vyšším stupni zralosti trav nebo vlivem kompostování) pozitivně ovlivňuje výtěžnost pyrolýzních produktů. U kompostování je tento vliv odvozen od fyzikálněchemických změn, které nastávají během termofilní fáze kompostování (Barneto et al., 2010a). Zatímco produkce vodíku vzrůstá, produkce oxidu uhelnatého se snižuje. Na druhé straně kompostování nemá žádný vliv na produkci metanu a oxidu uhličitého (Barneto et al., 2010a). Z jednotlivých složek biomasy nejvíce vodíku (vztaženo na jednotku hmotnosti) vzniká při pyrolýze ligninu, který vykazuje mnohem větší produkci vodíku než sacharidy (Yang et al., 2007). Vyšší produkce vodíku při pyrolýze kompostu může také souviset s jeho mineralizací. Bylo dokázáno, že větší množství anorganických iontů, které katalyzují karbonizaci, zvyšují produkci vodíku v bylinných vzorcích (Barneto et al., 2010a). Dle Fahmi et al. (2008) na výtěžnost organických kapalných látek, plynu a koksu má vliv při pyrolýze trav přítomnost minerálů, přičemž vliv přítomnosti minerálů dominuje nad vlivem obsahu ligninu. Největší vliv na výtěžnost frakcí mají alkalické kovy, především sodík a draslík, katalyzují tepelnou degradaci biomasy a snižují teplotu rozkladu (Fahmi et al. 2008). Cílem práce bylo učení rozdílů v chemickém složení a množstevní produkci pyrolýzního plynu získaných pyrolýzou kompostů vyrobených z devíti energetických travin v závislosti na složení vstupní suroviny (lignin, celulóza a hemicelulóza) a vodorozpustných alkálií. 2. MATERIÁL A METODY Energetické byliny byly vypěstovány a dodány OSEVA PRO s.r.o - Výzkumné stanice travinářské v Rožnově Zubří: psineček velký (Agrostis gigantea 1

2 Roth.), lesknice rákosovitá Chrastava (Phalaroides arundinacea L.), kostřava rákosovitá Kora (Festuca arundinacea Schreb.), ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius L.), sveřep horský Tacit (Bromus marginatus Nees ex Steud.) jetelotravní směs (Trifolium pratense) a hybridy jílkovitého charakteru (Festulolium). Energetické byliny byly sklízeny během roku 2011 v měsíci květnu. U sklízených bylin byl sledován výnos sušiny. Pro optimalizaci kompostovacího procesu (úprava poměru C/N) byly k travám přidány piliny v poměru trávy:piliny (2:1). Trávy byly společně s pilinami a zeminou kompostovány v minikomposteru NatureMill model NM125 v laboratořích VŠB - TU Ostrava, Institut geologického inženýrství. Komposty a pyrolytický koks byly analyzovány dle ČSN EN 15104: Tuhá biopaliva - Stanovení celkového obsahu uhlíku, vodíku a dusíku - Instrumentální metody. Obsah prchavé hořlaviny byl stanoven dle ČSN EN 15402: Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení obsahu prchavé hořlaviny. Obsah popela byl stanoven podle ČSN EN 15403: Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu popela. Po stanovení prchavé hořlaviny a popela se fixní uhlík stanovuje dopočtem do 100 %. Spalné teplo bylo stanoveno dle ČSN EN 15400: Tuhá alternativní paliva - Stanovení spalného tepla a výhřevnosti. Obsah ligninu byl stanoven podle ČSN EN ISO 13906: Krmiva - Stanovení obsahu acidodetergentní vlákniny (ADF) a acidodetergentního ligninu (ADL). Majoritní složky celulóza a hemicelulóza byly stanoveny podle metodiky dle Kačík et al. (2000). Analýzy obsahu alkálií byly provedeny podle metodiky ČSN EN 15105: Tuhá biopaliva - Metody stanovení obsahu chloridů, sodíku a draslíku rozpustných ve vodě. Koncentrace humínových kyselin byla stanovena dle metody popsané v Swift (1996). Pro stanovení barevného kvocientu byla použita metodika podle Králová et al. (1991). Stanovení oxidovatelného uhlíku bylo provedeno dle metody popsané ve Zbíral et al. (1997). Pyrolýzní testy byly prováděny na laboratorním zařízení, jehož hlavní součástí je ocelový reaktor firmy Parr. Ohřev do maximální teploty 900 C je zajištěn keramickým elektrickým ohřívačem firmy Parr a řízen regulátorem teploty, který používá PID (proportional, integral-derivative) regulaci, což je spojení proporcionálního, integračního a derivačního řízení. Aktuální teplota je měřena termočlánkem typu K, signál je veden do regulátoru teploty. Čidlo teploty je umístěno v prostřední části reaktoru, kam se také umisťuje vzorek na vrstvě křemenné vaty. Pyrolýzní testy na tomto zařízení probíhají v dusíkové atmosféře. Režim nosného plynu je sestupný. Dávkování dusíku z tlakové láhve je zajištěno pomocí redukční stanice. K nastavení požadovaného průtoku plynu je použit regulátor značky SIERRA C100 Serie Smart-Trak. Ke kondenzaci kapalných produktů pyrolýzy je použita dewarova nádoba se suchým ledem. Pyrolytický plyn byl analyzován pomocí plynové chromatografie na analyzátoru Agilent 3000 Micro Gas Chromatograph, který má teplotně vodivostní detektor a tyto dvě chromatografické kolony: kolona Mol-sieve o průměru 0,32 mm a délce 10 m, s předkolonou Plot U o průměru 0,32 mm a délce 3 m, kolona Plot U o průměru 0,32 mm a délce 8 m s předkolonou Plot Q o průměru 0,32 mm a délce 1 m. Jako nosný plyn pro obě kolony se používá helium. Analýza plynů probíhala kontinuálně a koncentrace vodíku, oxidu uhličitého, oxidu uhelnatého, metanu, etanu, etylenu, propanu a metylacetylenu byly stanovovány ihned po skončení předchozí analýzy, tedy každé 4 minuty. Schéma pyrolýzního zařízení je zobrazeno na obrázku č. 1.. Obr. 1: Schéma pyrolýzního zařízení 2

3 V tomto zařízení byly pyrolyzovány vzorky kompostů trav o hmotnosti 0,5 g. Průtok dusíku byl pro všechny experimenty nastaven 20 ml/min. Konečná teplota pyrolýzního procesu byla pro všechny experimenty 700 C a experimenty trvaly 172 minut. 3. VÝSLEDKY A DISKUZE Základní energetické parametry kompostů jsou uvedeny v tabulce č. 1. Tab. č. 1: Základní energetické parametry kompostů C N H O Spalné Prchavá Fixní Popeloviny teplo hořlavina uhlík % kj/kg % Sveřep horský TACIT 42,43 0,52 6,33 39, ,10 11,42 15,48 Hybrid PERUN 41,61 0,94 5,91 41, ,29 10,52 16,19 Hybrid BEČVA 41,09 0,59 5,91 44, ,73 7,95 16,32 Ovsík vyvýšený rožnovský 42,63 0,97 5,85 37, ,29 12,72 14,98 Hybrid LOFA 43,81 0,70 5,94 40, ,98 8,94 16,80 Jetelotravní směs 42,90 0,45 6,36 42, ,56 7,60 16,38 Kostřava rákosovitá KORA 41,61 0,50 6,36 51, ,17 61,83 15,53 Psineček velký rožnovský 42,60 0,82 5,95 40, ,88 9,83 15,29 Lesknice rákosovitá Chrastava 38,52 0,93 5,14 42, ,25 13,3 14,72 V kompostu byl v laboratořích sledován i obsah majoritních složek (lignin, celulóza, hemicelulóza) dále oxidovatelný uhlík a parametry humifikace, které zahrnují obsah fulvokyselin a huminových kyselin, stupeň depolymerizace (poměr huminových a fulvokyselin-ha/fa), barevný koeficient Q4:6. Čím vyšší je hodnota tohoto kvocientu, tím je vyšší zastoupení látek typu fulvokyselin, obsahujících velké množství bočních řetězců a méně aromatických jader (Králová et al., 1991). Tab. č. 2: Majoritní složky kompostů, parametry humifikace, oxidovatelný uhlík (C ox ) Lignin Celulóza Hemicelulóza Q4/6 C ox HA/FA % % Sveřep horský TACIT 30,48 55,41 5,98 8,31 19,20 2,58 Hybrid PERUN 34,66 54,75 7,18 9,46 17,90 2,87 Hybrid BEČVA 36,54 53,47 7,78 7,88 18,05 2,58 Ovsík vyvýšený rožnovský 38,20 46,20 17,92 9,13 18,43 3,13 Hybrid LOFA 34,75 51,28 5,77 13,13 17,81 2,57 Jetelotravní směs 34,04 51,71 2,51 19,24 18,90 2,57 Kostřava rákosovitá KORA 36,27 49,49 6,99 10,94 18,81 2,58 Psineček velký rožnovský 37,47 43,07 19,07 11,34 17,21 2,63 Lesknice rákosovitá Chrastava 38,24 43,62 9,07 10,08 16,65 3,12 Z hodnot barevného kvocientu Q4/Q6 (> 9) vyplývá, že v kompostech převládají fulvokyseliny, hnědé huminové kyseliny se vyskytují v oblasti mezi 4 a 6. Tyto výsledky nejsou ve shodě s poměr HA/FA (huminové kyseliny/fulvokyseliny). Obsah vodorozpustných alkálií, který je uveden v následující tabulce: V tabulce č. 4 jsou uvedeny výsledky stanovení elementárního složení v pyrolýzním koksu, množství uhlíku vyjádřené v procentech, které bylo pyrolýzou využito na tvorbu pyrolytického koksu, a množství vodíku a dusíku vyjádřené v procentech, které se při pyrolýze z materiálů uvolnilo a bylo přeměněno na složky pyrolýzního plynu nebo kapaliny. 3

4 Tab. č. 3: Obsah vodorozpustných alkálií Na K (mg/g sušiny) (g/kg sušiny) Sveřep horský TACIT 2,09 3,93 Hybrid PERUN 4,42 7,86 Hybrid BEČVA 1,35 2,87 Ovsík vyvýšený rožnovský 1,51 7,70 Hybrid LOFA 1,12 6,70 Jetelotravní směs 4,92 3,44 Kostřava rákosovitá KORA 1,16 4,71 Psineček velký rožnovský 1,40 7,76 Lesknice rákosovitá Chrastava 3,01 7,76 Tab. č. 4: Elementární složení pyrolytického koksu Materiál Po pyrolýze Index nabohacení Uvolněno Uvolněno C H N pro C H N % % Sveřep horský TACIT 58,38 0,90 0,44 137,59 85,78 15,38 Hybrid PERUN 49,64 0,79 0,57 119,30 86,63 39,36 Hybrid BEČVA 60,94 1,21 0,39 148,31 79,53 33,90 Ovsík vyvýšený rožnovský 53,72 1,15 0,70 126,01 80,34 27,84 Hybrid LOFA 60,60 1,23 0,53 138,32 79,29 24,29 Jetelotravní směs 61,25 1,08 0,43 142,77 83,02 4,44 Kostřava rákosovitá KORA 62,42 0,85 0,47 150,01 86,64 6,00 Psineček velký rožnovský 57,75 1,05 0,71 135,56 82,35 13,41 Lesknice rákosovitá Chrastava 45,02 0,73 0,61 116,87 85,80 34,41 Index nabohacení uhlíku byl vypočten jako poměr obsahu uhlíku v pyrolytickém koksu a v kompostu vynásobený 100. Z výsledků je patrné, že u všech kompostů došlo ke zvýšení obsahu uhlíku v koksu vzhledem k původnímu materiálu. K nejvyššímu nabohacení došlo u Kostřavy rákosovité KORA, hybridu BEČVA, jetelotravní směsi, hybridu LOFA a Sveřepu horského TACIT. Dle Gascó et al. (2005) roste nabohacení pyrolytického koksu uhlíkem s obsahem fulvokyselin v původním materiálu. Fulvokyseliny obsahují ve srovnání s huminovými kyselinami větší množství kyslíku vázaného v COOH, OH a C=O funkčních skupinách, ale obsahují méně uhlíku. Huminové kyseliny jsou látky s vyšší molekulovou hmotností, vyšším obsahem uhlíku, ale menším obsahem kyslíku. Kyslík je zde vázán v etherových a esterových vazbách (Gascó et al., 2005). Této teorii odpovídá poměr HA/FA, jak je možné vidět v tabulce č. 2, nejnižší hodnotu HA/FA mají hybrid LOFA, jetelotravní směs, hybrid BEČVA, sveřep horský TACIT a Kostřava rákosovitá KORA. Pyrolýzou materiálů s nižšími hodnotami poměru HA/FA vzniká také koks s vyšším specifickým povrchem (Gascó et al., 2005). Nejvíce vodíku bylo v průběhu pyrolýzy uvolněno z Kostřavy Rákosovité, Hybridu PERUN, Lesknice Rákosovité Chrastavy a Sveřepu horského. V následující tabulce jsou uvedeny celkové objemy detekovaných plynů, získané z jednotlivých experimentů a procentuální vyjádření těchto objemů ve směsi tvořené detekovanými plyny. V posledním řádku tabulky jsou uvedeny průměrné hodnoty výtěžnosti plynů z pyrolýzy kompostů všech druhů trav vztaženo na 1 g kompostu. Dominantními složkami pyrolytického plynu z kompostů trav jsou vodík (40-50 %), oxid uhličitý (20 25 %), oxid uhelnatý (15 25 %) a metan (7 10%). Pro většinu z pyrolyzovaných kompostů produkce plynů klesá v tomto pořadí: vodík > oxid uhličitý > oxid uhelnatý > metan > uhlovodíky. Výjimku tvoří Sveřep horský TACIT a Hybrid BEČVA, kdy při pyrolýze vzniká více oxidu uhelnatého než oxidu uhličitého. Celková výtěžnost pyrolytického plynu je nejvyšší pro kompost jetelotravní směs, dále pro Sveřep horský TACIT a také Ovsík vyvýšený rožnovský. Komposty s nejvyšším obsahem ligninu produkují pyrolytický plyn s nejvyšším procentuálním zastoupením vodíku. Výjimku však tvoří komposty vytvořené z hybridů, kdy se jedná o téměř opačnou závislost. Závislost obsahu ligninu (r = 0,91) na procentuálním zastoupení objemu vodíku ve směsi tvořené detekovanými plyny, kdy byly ze souboru dat vyloučeny komposty hybridů, je znázorněna 4

5 v následujícím grafu (obrázek č. 2). Kritická hodnota koeficientu korelace na hladině pravděpodobnosti 0,01 pro 6 vzorků je 0,91. Dále bylo zjištěno, že plyn s nejvyšším procentuálním zastoupením vodíku produkují komposty s nejnižším obsahem celulózy Závislost obsahu celulózy (r = 0,81) na procentuálním zastoupení objemu vodíku ve směsi tvořené detekovanými plyny je znázorněna v následujícím grafu (obrázek č. 2). Kritická hodnota koeficientu korelace na hladině pravděpodobnosti 0,01 pro 9 vzorků je 0,79. Dále byl zjišťován vliv obsahu draslíku a sodíku v kompostu na výtěžnost pyrolýzních plynů. Závislost byla zjištěna pouze mezi obsahem draslíku a koncentrací oxidu uhelnatého ve směsi tvořené detekovanými plyny (r = 0,79). Tato závislost je znázorněna na obrázku č. 3. Obr. 2. Závislost mezi obsahem ligninu a celulózy v kompostu na koncentraci vodíku v pyrolýzním plynu. Obr. 3. Závislost mezi obsahem draslíku a koncentrací oxidu uhelnatého v pyrolytickém plynu. Pro směsi plynů získané pyrolýzou kompostů byly vypočteny přibližné hodnoty výhřevnosti dle vzorce: Q = Σφi Qi, kde Q je výhřevnost směsi plynů, φi je objemový zlomek jednotlivých spalitelných složek plynu, Qi je výhřevnost jednotlivých spalitelných složek plynů. Orientační výhřevnosti pyrolytického plynu jsou uvedeny v tabulce č. 6. Rozdíly ve výhřevnostech pyrolýzního plynu z jednotlivých kompostů nejsou značné. Tabulka dále uvádí energetický výnos z kompostů jednotlivých plodin. Energetický výnos byl vypočten jako součin výhřevnosti vzniklého plynu (MJ m-3), objemu vzniklého plynu (m3 kg-1) a výnosu ze sklizně (kg ha-1). 5

6 Tab. č. 5: Celková výtěžnost plynů z pyrolýzy 1 g kompostů trav H 2 CO 2 CO CH 4 C 2 H 6 C 2 H 4 C 3 H 8 C 3 H 4 Celkem Sveřep horský TACIT ml 126,52 59,40 62,62 23,52 1,62 2,42 1,68 0,26 278,18 % 45,48 21,41 22,51 8,45 0,58 0,87 0,61 0, Hybrid PERUN Hybrid BEČVA Ovsík vyvýšený rožnovský Hybrid LOFA ml 105,38 60,08 47,78 17,86 1,16 1,32 1,26 0,22 235,04 % 44,83 25,56 20,33 7,60 0,50 0,56 0,54 0, ml 98,30 54,88 58,56 22,34 1,26 2,48 1,86 0,26 239,94 % 40,97 22,87 24,41 9,31 0,52 1,03 0,77 0, ml 135,82 63,94 43,56 18,84 1,42 1,66 2,10 0,50 267,88 % 50,71 23,87 16,26 7,03 0,53 0,62 0,79 0, ml 94,74 58,94 48,54 16,04 1,3 1,18 1,04 0,58 222,38 % 42,60 26,50 21,83 7,21 0,59 0,53 0,46 0, Jetelotravní směs ml 129,7 65,64 61,3 22,02 1,64 2,00 1,28 0,1 283,68 % 45,72 23,14 21,61 7,77 0,58 0,71 0,45 0, Kostřava rákosovitá ml 126,68 54,8 49,96 19,04 1,06 0,92 0,84 0,28 253,58 KORA % 49,96 21,61 19,70 7,51 0,42 0,37 0,33 0, Psineček velký rožnovský ml 124,18 59,24 42,90 18,28 1,18 1,38 1,04 0,36 248,56 % 49,96 23,83 17,26 7,36 0,47 0,55 0,42 0, Lesknice rákosovitá ml 118,92 53,34 35,88 14,36 0,96 0,90 0,88 0,26 225,5 Chrastava % 52,73 23,65 15,92 6,37 0,43 0,40 0,39 0, Průměr ± sm. odchylka ml % 117,80 ±14,70 47,02 ±4,01 58,94 ±4,13 23,52 ±1,65 50,12 ±9,07 20,01 ±2,96 19,14 ±3,01 7,64 ±0,85 1,28 ±0,23 0,51 ±0,06 1,58 ±0,60 0,63 ±0,21 1,32 ±0,45 0,53 ±0,16 0,3 ±0,15 0,12 ±0,07 250,52 ±22, Tab. č. 6: Výnos sušiny, výhřevnost a energetický výnos plynů z pyrolýzy kompostů Materiál Výnos sušiny (t/ha) Výhřevnost Q (kj m -3 ) Energetický výnos (MJ m -3 ) Sveřep horský TACIT 2, ,88 Hybrid PERUN 2, ,06 Hybrid BEČVA 2, ,76 Ovsík vyvýšený rožnovský 1, ,69 Hybrid LOFA 2, ,43 Jetelotravní směs 5, ,91 Kostřava rákosovitá KORA 2, ,48 Psineček velký rožnovský 2, ,60 Lesknice rákosovitá Chrastava 2, ,17 Průměr ± sm.odchylka 2,69 ± 1, ± 524, ,11 ± 2851,30 6

7 Průběh uvolňování plynů byl pro všechny komposty podobný. Nejprve se začínají uvolňovat oxidy uhlíku, poté uhlovodíky a nakonec vodík. Průběh uvolňování plynů při pyrolýze kompostu jetelotravní směsi (vztaženo na 1 g kompostu) je znázorněn na obrázku č. 4. V tomto případě maxima uvolněného objemu dosahuje vodík (3,92 ml/min v 36 minutě), dále oxid uhličitý (2,52 ml/min v 24 minutě), oxid uhelnatý (2,04 ml/min v 24 minutě), metan (0,74 v 36 minutě) a pak uhlovodíky ( 0,08 ml/min okolo 32 minuty). Podobný průběh vykazují také Sveřep horský TACIT, Hybrid BEČVA, Ovsík vyvýšený rožnovský, Kostřava rákosovitá KORA, Psineček velký rožnovský a Lesknice rákosovitá Chrastava. Na obrázku 5 je znázorněn průběh uvolňování plynů během pyrolýzy kompostu Hybridu LOFA (vztaženo na 1 g kompostu), zde maxima uvolněného objemu dosahuje oxid uhličitý (2,3 ml/min v 24 minutě), dále vodík (2,14 ml/min v 40 minutě), oxid uhelnatý (1,40 ml/min v 24 minutě), metan (0,62 v 36 minutě) a pak uhlovodíky ( 0,06 ml/min okolo 32 minuty). Podobný průběh vykazuje také Hybrid PERUN. Obr. 4: Průběh uvolňování plynů při pyrolýze kompostu Jetelotravní směsi vztaženo na 1 g vzorku. 4. ZÁVĚR Pyrolýzou kompostů byl získán plyn s vysokým obsahem výhřevných složek vodíku, oxidu uhelnatého a metanu. Plyn z pyrolýzy kompostů obsahuje především velké množství vodíku, až 50 %. Obsah nevýhřevné složky, tj. oxidu uhličitého, se pohybuje okolo 23 %. Na podobném zařízení byly v předchozích výzkumech pyrolyzovány také kaly z čistíren odpadních vod (pyrolýzní plyn obsahoval okolo 30 % H 2, 45 % CH 4 a 20 % CO 2 ) nebo černé uhlí (pyrolýzní plyn obsahoval okolo 60 % H 2, 35 % CH 4 a 1-11 % CO 2 ). Z uvedeného vyplývá, že pyrolýzní plyn ze zkoumaných kompostů se obsahem vodíku přibližuje plynu z pyrolýzy uhlí. Pyrolýzou kompostů vzniká středně výhřevný plyn, vypočtená výhřevnost pyrolytického plynu z kompostů se pohybuje okolo 11-12,5 MJ m -3. Nejvyšší výhřevnost 12,6 MJ m -3 má plyn z pyrolýzy kompostu Hybridu BEČVA a nejnižší výhřevnost 10,9 MJ m -3 měl pyrolytický plyn z kompostu Lesknice rákosovité Chrastava. Ze zkoumaných plodin je z hlediska energetického využití plynu jednoznačně nejvýhodnější pyrolýza kompostu Jetelotravní směsi, tato plodina má cca dvakrát vyšší výnos ze sklizně než ostatní byliny a zároveň pyrolýzou vzniká největší objem pyrolytického plynu. Kompost Jetelotravní směsi má tedy nejvyšší energetický výnos tj. 17,98 TJ m -3, což je více než dvojnásobek v porovnání s energetickým výnosem kompostu Sveřepu horského TACIT, který je druhý nejvyšší 8,74 TJ m -3. Nejméně vhodný je kompost Hybridu LOFA s energetickým výnosem 5,77 TJ m -3. Z výsledků je patrné, že komposty s nejvyšším obsahem ligninu a současně nejnižším obsahem celulózy produkují pyrolytický plyn s nejvyšším procentuálním zastoupením vodíku, jedná se o lesknici rákosovitou Chrastava (38,24 % ligninu, 43,62 % 7

8 celulózy a 52,73 % vodíku v plynu), Ovsík vyvýšený rožnovský (38,20 % ligninu, 46,2 % celulózy a 50,61% vodíku v plynu), Psineček velký rožnovský (37,47 % ligninu, 43,07 % celulózy a 49,96 % vodíku v plynu). Obr. 5: Průběh uvolňování plynů při pyrolýze Hybridu LOFA vztaženo na 1 g vzorku. PODĚKOVÁNÍ Příspěvek vychází z řešení výzkumného projektu Ministerstva zemědělství QI101C246 Využití travní fytomasy z trvalých travních porostů a z údržby krajiny a MŠMT CZ.1.05/2.1.00/ ENET - Energetické jednotky pro využití netradičních zdrojů energie. LITERATURA BARNETO, A. G.; ARIZA CARMONA J.; CONESA FERRER, J. A.; DÍAZ BLANCO, M.J.: Kinetic study on the thermal degradation of a biomass and its compost: Composting effect on hydrogen production. Fuel. 89, , 2010a. BARNETO, A. G.; ARIZA CARMONA, J.; DÍAZ BLANCO, M. J.: Effect of the previous composting on volatiles production during biomass pyrolysis. J. Phys. Chem. A. 114, , 2010b. BRITO, J. O.; SILVA, F. G.; LEAO, M. M.; ALMEIDA, G.: Chemical composition changes in eucalyptus and pinus woods submitted to heat treatment. Bioresour. Technol. 99, , FAHMI, R.; BRIDGWATER, A. V.; DONNISON, I.; YATES, N.; JONES, J. M.: The effect of lignin and inorganic species in biomass on pyrolysis oil yields, quality and stability. Fuel. 87, , GASCÓ, G.; BLANCO, C. G.; GUERRERO, F.; MÉNDEZ LÁZARO, A. M. The influence of organic matter on sewage sludge pyrolysis. J. Anal. Appl. Pyrol. 74, , GOMEZ-BAREA, A.; NILSSON, S.; Vidal BARRERO, F.; CAMPOY, M.: Devolatilization of wood and wastes in fluidized bed. Fuel. Process. Technol. 91, , KAČÍK, F.; SOLÁR, R.: Analytická chémia dreva. Technická univerzita vo Zvolene : 369, Zvolen KRÁLOVÁ, M. a kolektiv: Vybrané metody chemické analýzy půd a rostlin. ACADEMIA : 160, Praha SWIFT R.S., Organic matter characterization, In: Sparks D.L., Page A.L., Helmke P.A., Loeppert R.H., Soltanpour P.N., Tabatabai M.A., Johnson C.T., Sumner M.E.: Methods of soil analysis. Part 3. Chemical methods. Soil Science Society of America: , Wisconsin WANG, G.; LI, W.; LI, B.; CHEN, H.: TG study on pyrolysis of biomass and its three components under syngas. Fuel. 87, , YANG, H.; YAN, R.; CHEN, R.; HO, D.; ZHENG, Ch.: Characteristics of hemicellulose, cellulose and lignin pyrolysis. Fuel. 86, ,

9 ZBÍRAL, J.; HONSA, I.; MALÝ, S.: Jedotné pracovní postupy. ÚKZÚZ Brno : 150, Brno 1997 ZHANG, S. Y.; WANG, X. J.; CAO, J. P.; TAKARADA, T.: Low temperature catalytic gasification of pig compost to produce H 2 rich gas. Bioresour. Technol. 102, , Abstrakt: Příspěvek se zabývá pyrolýzou kompostů vyrobených z devíti různých energetických travin za stejných procesních podmínek: vzorky materiálu o hmotnosti 0,5 g byly pyrolyzovány v atmosféře dusíku, konečná teplota pyrolýzního procesu byla nastavena na 700 C a experimenty trvaly 172 minut. Výzkum byl zaměřen na analýzu pyrolytického plynu. Dominantními složkami pyrolytického plynu z kompostů trav jsou vodík (40-50 %), oxid uhličitý (20 25 %), oxid uhelnatý (15 25 %) a metan (7 10 %). Pro většinu z pyrolyzovaných kompostů produkce plynů klesá v tomto pořadí: vodík > oxid uhličitý > oxid uhelnatý > metan > uhlovodíky. Bylo prokázáno, že komposty s vysokým obsahem ligninu a současně nízkým obsahem celulózy produkují pyrolytický plyn s nejvyšším procentuálním zastoupením vodíku. Dále byla zjištěna významná závislost obsahu draslíku v kompostech na procentuálním zastoupení oxidu uhelnatého ve směsi tvořené detekovanými plyny (r = 0,79). Ze zkoumaných plodin je z hlediska energetického využití plynu jednoznačně nejvýhodnější pyrolýza kompostu z jetelotravní směsi, která má energetický výnos 17,98 TJ m -3, a nejméně vhodná je pyrolýza kompostu Hybridu LOFA s energetickým výnosem 5,77 TJ m -3. Klíčová slova: kompost, energetické plodiny, pyrolýza, pyrolytický plyn Kontaktní adresa: Ing. Adéla Hlavsová, Ph.D Centrum energetických jednotek pro využití netradičních zdrojů energie VŠB-TUO 17. listopadu 15, Ostrava-Poruba Tel: Prof. Ing. Helena Raclavská, CSc. Institut geologického inženýrství Hornicko-geologická fakulta, VŠB-TUO 17. listopadu 15, Ostrava-Poruba Tel: Prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D. Centrum energetických jednotek pro využití netradičních zdrojů energie VŠB-TUO 17. listopadu 15, Ostrava-Poruba Tel: , Fax: Ing.Petra Sýkorová Institut environmentálního inženýrství Hornicko-geologická fakulta, VŠB-TUO 17. listopadu 15, Ostrava-Poruba Recenzovali: doc. Ing. B. Cagaš, CSc., doc. Ing. M. Rùžicka,CSc. 9

VÝNOSOVÝ POTENCIÁL TRAV VHODNÝCH K ENERGETICKÉMU VYUŽITÍ

VÝNOSOVÝ POTENCIÁL TRAV VHODNÝCH K ENERGETICKÉMU VYUŽITÍ VÝNOSOVÝ POTENCIÁL TRAV VHODNÝCH K ENERGETICKÉMU VYUŽITÍ GRAS PRODUCTION RATE FOR ENERGY UTILIZATION J. Frydrych -,D.Andert -2, D.Juchelková ) OSEVA PRO s.r.o. Výzkumná stanice travinářská Rožnov Zubří

Více

Pyrolýza hn dého uhlí s následným katalytickým št pením t kavých produkt

Pyrolýza hn dého uhlí s následným katalytickým št pením t kavých produkt LEDNICE, ESKÁ REPUBLIKA Pyrolýza hn dého uhlí s následným katalytickým št pením t kavých produkt Lenka JÍLKOVÁ 1, *, Karel CIAHOTNÝ 1, Jaroslav KUSÝ 2 1 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta

Více

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA 269/2015 Sb. - rozúčtování nákladů na vytápění a příprava teplé vody pro dům - poslední stav textu 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé

Více

Základní ustanovení. změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 289/2013 Sb. 31.10.2013. a) mezi přepravní soustavou a

Základní ustanovení. změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 289/2013 Sb. 31.10.2013. a) mezi přepravní soustavou a změněno s účinností od poznámka vyhláškou č 289/203 Sb 30203 08 VYHLÁŠKA ze dne 4 dubna 20 o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném

Více

Protokol č. 33/10. Zkouška tepelného výkonu, stanovení účinnosti, zkouška přetížení krbová vložka KV 025G/TV

Protokol č. 33/10. Zkouška tepelného výkonu, stanovení účinnosti, zkouška přetížení krbová vložka KV 025G/TV Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Zkušební laboratoř č.1166.3 akreditovaná ČIA 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba Protokol č. 33/10 Zkouška tepelného

Více

METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA

METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA Získávání tepla ze vzduchu Tepelná čerpadla odebírající teplo ze vzduchu jsou označovaná jako vzduch-voda" případně vzduch-vzduch". Teplo obsažené

Více

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro městské byty ve správě OSBD, Děčín IV

Více

VLASTNOSTI OLEJNÉHO LNU Z HLEDISKA ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ

VLASTNOSTI OLEJNÉHO LNU Z HLEDISKA ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ VLASTNOSTI OLEJNÉHO LNU Z HLEDISKA ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ PROPERTIES OF FLAX FROM ENERGY RECOVERY POINT OF VIEW D. Čandová, J.Souček, O.Vacek Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Abstract The

Více

Chemické metody stabilizace kalů

Chemické metody stabilizace kalů Stabilizace vápnem Podmínky pro dosažení hygienizace kalu na úroveň třídy I. : - alkalizace vápnem nad ph 12 a dosažení teploty nad 55 o C a udržení těchto hodnot po dobu alespoň 2 hodin - alkalizace vápnem

Více

VLIV APLIKACE GLYFOSÁTU NA POČÁTEČNÍ RŮSTOVÉ FÁZE SÓJI

VLIV APLIKACE GLYFOSÁTU NA POČÁTEČNÍ RŮSTOVÉ FÁZE SÓJI VLIV APLIKACE GLYFOSÁTU NA POČÁTEČNÍ RŮSTOVÉ FÁZE SÓJI EFFECT OF GLYPHOSATE INITIAL GROWTH PHASE SOYA PAVEL PROCHÁZKA, PŘEMYSL ŠTRANC, KATEŘINA PAZDERŮ, JAROSLAV ŠTRANC Česká zemědělská univerzita v Praze,

Více

Všeobecně lze říci, že EUCOR má několikanásobně vyšší odolnost proti otěru než tavený čedič a řádově vyšší než speciální legované ocele a litiny.

Všeobecně lze říci, že EUCOR má několikanásobně vyšší odolnost proti otěru než tavený čedič a řádově vyšší než speciální legované ocele a litiny. KATALOGOVÝ LIST E-02 A. CHARAKTERISTIKA EUCOR je obchodní označení korundo-baddeleyitového materiálu, respektive odlitků, vyráběných tavením vhodných surovin v elektrické obloukové peci, odléváním vzniklé

Více

VLIV NÁHRADY ČÁSTI SLÍNKU POPÍLKEM Z KLASICKÉHO SPALOVÁNÍ HNĚDÉHO UHLÍ V BEZSÁDROVCOVÝCH CEMENTECH NA JEJICH VLASTNOSTI

VLIV NÁHRADY ČÁSTI SLÍNKU POPÍLKEM Z KLASICKÉHO SPALOVÁNÍ HNĚDÉHO UHLÍ V BEZSÁDROVCOVÝCH CEMENTECH NA JEJICH VLASTNOSTI VLIV NÁHRADY ČÁSTI SLÍNKU POPÍLKEM Z KLASICKÉHO SPALOVÁNÍ HNĚDÉHO UHLÍ V BEZSÁDROVCOVÝCH CEMENTECH NA JEJICH VLASTNOSTI ADDITION OF FLUE ASH FROM THE COMBUSTION OF BROWN COAL AS A CEMET REPLACEMENT - INFLUENCE

Více

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.20 EU OP VK. Zdroje energie

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.20 EU OP VK. Zdroje energie Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.20 EU OP VK Škola, adresa Autor ZŠ Smetanova 1509, Přelouč Mgr. Ladislav Hejný Období tvorby VM Únor 2012 Ročník 9. Předmět Fyzika Zdroje energie

Více

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Ing. Jiří Čarský, Ph.D. (Duben 2007) Komplexní přehled o podílu jednotlivých druhů

Více

ZATÍŽENÍ SNĚHEM A VĚTREM

ZATÍŽENÍ SNĚHEM A VĚTREM II. ročník celostátní konference SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ Téma: Cesta k pravděpodobnostnímu posudku bezpečnosti, provozuschopnosti a trvanlivosti konstrukcí 21.3.2001 Dům techniky Ostrava ISBN 80-02-01410-3

Více

Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio

Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio Aplikační list Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio Ref: 15032007 KM Obsah Vyvažování v jedné rovině bez měření fáze signálu...3 Nevýhody vyvažování jednoduchými přístroji...3

Více

Tab. 1 Podíl emisí TZL a SO₂ v krajích z celkového objemu ČR v letech 2003 až 2009 (v %)

Tab. 1 Podíl emisí TZL a SO₂ v krajích z celkového objemu ČR v letech 2003 až 2009 (v %) 3. Emise Jednou ze základních složek životního prostředí je ovzduší. Jeho kvalita zcela zásadně ovlivňuje kvalitu lidského života. Kvalitu ovzduší lze sledovat 2 způsoby. Prvním, a statisticky uchopitelnějším,

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APF 1800 až 3550 pro chladiče a kondenzátory v nevýbušném provedení

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APF 1800 až 3550 pro chladiče a kondenzátory v nevýbušném provedení KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APF 1800 až 3550 pro chladiče a kondenzátory v nevýbušném provedení KM 12 2432 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 5 Ventilátory axiální přetlakové APF 1800 až

Více

21 SROVNÁVACÍ LCA ANALÝZA KLASICKÝCH ŽÁROVEK A KOMPAKTNÍCH ZÁŘIVEK

21 SROVNÁVACÍ LCA ANALÝZA KLASICKÝCH ŽÁROVEK A KOMPAKTNÍCH ZÁŘIVEK 21 SROVNÁVACÍ LCA ANALÝZA KLASICKÝCH ŽÁROVEK A KOMPAKTNÍCH ZÁŘIVEK Pavel Rokos ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra elektrotechnologie Úvod Světelné zdroje jsou jedním

Více

Energetické využití obnovitelných a alternativních zdrojů z hlediska celkových emisí

Energetické využití obnovitelných a alternativních zdrojů z hlediska celkových emisí Energetické využití obnovitelných a alternativních zdrojů z hlediska celkových emisí Doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc. VUANCH, a.s., Unipetrol/UniCRE Obsah Co jsou obnovitelné a alternativní zdroje Principy

Více

Přeplňování zážehových motorů

Přeplňování zážehových motorů Přeplňování zážehových motorů Cílem přeplňování ZM je především zvýšení výkonu motoru (ale i zlepšení hospodárnosti provozu a snižování obsahu škodlivin ve výfukových plynech). Zvyšování výkonu, resp.

Více

Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty.

Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty. Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty. Preambule Rada města Slavičín se usnesla podle 102 odst.3 zákona č. 128/2000Sb., vydat

Více

ICT podporuje moderní způsoby výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0717. Chemie laboratorní technika. Mgr. Dana Kňapová

ICT podporuje moderní způsoby výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0717. Chemie laboratorní technika. Mgr. Dana Kňapová Název projektu ICT podporuje moderní způsoby výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0717 Název školy Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, přísp. organizace Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2

Více

ODSTRAŇOVÁNÍ CHLOROVODÍKU ZE SPALIN PŘI ENERGETICKÉM ZPRACOVÁNÍ PLASTŦ

ODSTRAŇOVÁNÍ CHLOROVODÍKU ZE SPALIN PŘI ENERGETICKÉM ZPRACOVÁNÍ PLASTŦ Energie z biomasy XI. odborný seminář Brno 2010 ODSTRAŇOVÁNÍ CHLOROVODÍKU ZE SPALIN PŘI ENERGETICKÉM ZPRACOVÁNÍ PLASTŦ Kateřina Bradáčová, Pavel Machač,Helena Parschová, Petr Pekárek, Václav Koza Tento

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola 6. ročník Základní EVVO Fotosyntéza

Více

KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2

KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2 KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2 POZNÁMKA: Požadavky této kapitoly neplatí pro obaly, které budou používány dle 4.1.4.1, pokynu pro balení

Více

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky Způsob výroby Dodávaný stav Podle ČSN EN 10025-6 září 2005 Způsob výroby oceli volí výrobce Pokud je to

Více

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část Základy sálavého vytápění (2162063) 7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 415/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 415/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 415/2012 Sb. Vyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší Ze dne 21.11.2012 Částka 151/2012

Více

Výroba energie z biomasy

Výroba energie z biomasy Výroba energie z biomasy Co je to biomasa Biomasa je definována jako hmota organického původu. V souvislosti s energetikou jde nejčastěji o dřevo a dřevní odpad, slámu a jiné zemědělské zbytky včetně exkrementů

Více

Stanovení optimálních teplot výpalu vápenců z různých lokalit a jejich souvislostí s fyzikálními vlastnostmi vápenců

Stanovení optimálních teplot výpalu vápenců z různých lokalit a jejich souvislostí s fyzikálními vlastnostmi vápenců Stanovení optimálních teplot výpalu vápenců z různých lokalit a jejich souvislostí s fyzikálními vlastnostmi vápenců Ing. Radovan Nečas, Ing. Dana Kubátová, Ph.D., Ing. Jiří Junek, Ing. Vladimír Těhník

Více

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 Churning Churning je neetická praktika spočívající v nadměrném obchodování na účtu zákazníka obchodníka s cennými papíry. Negativní následek pro zákazníka spočívá

Více

Úprava uhlí, sušení, briketování, nízkoteplotní karbonizace Doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc.

Úprava uhlí, sušení, briketování, nízkoteplotní karbonizace Doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Úprava uhlí, sušení, briketování, nízkoteplotní karbonizace Doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc. Úpravnické procesy Operace

Více

TESTOVÁNÍ SOFTWARU PAM STAMP MODELOVÝMI ZKOUŠKAMI

TESTOVÁNÍ SOFTWARU PAM STAMP MODELOVÝMI ZKOUŠKAMI TESTOVÁNÍ SOFTWARU PAM STAMP MODELOVÝMI ZKOUŠKAMI Petr Kábrt Jan Šanovec ČVUT FS Praha, Ústav strojírenské technologie Abstrakt Numerická simulace procesu lisování nachází stále větší uplatnění jako činný

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové techniky

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové techniky Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové techniky Měření fyzikálních veličin Bakalářská práce Vedoucí práce: Vypracoval: doc. Ing. Josef Filípek,

Více

Dotace na výrobu tvarovaných biopaliv

Dotace na výrobu tvarovaných biopaliv Dotace na výrobu tvarovaných biopaliv Dotační program podporující nové výstavby a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv. Výše dotace 45 % pro malé podniky (méně než 50 zaměstnanců, roční

Více

TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S VYUŢITÍM NANOVLÁKENNÉHO NOSIČE BIOMASY.

TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S VYUŢITÍM NANOVLÁKENNÉHO NOSIČE BIOMASY. TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S VYUŢITÍM NANOVLÁKENNÉHO NOSIČE BIOMASY. T.Lederer 10.1.2013 OBSAH Obsah... 2 Stručný popis ČOV... 3 Instalace rámů s nanovlákenným nosičem do aktivační nádrže AN 2 a

Více

NÁHRADA DŘEVĚNÉHO PLNIVA VE SMĚSI PRO VÝROBU CEMENTOTŘÍSKOVÝCH DESEK

NÁHRADA DŘEVĚNÉHO PLNIVA VE SMĚSI PRO VÝROBU CEMENTOTŘÍSKOVÝCH DESEK NÁHRADA DŘEVĚNÉHO PLNIVA VE SMĚSI PRO VÝROBU CEMENTOTŘÍSKOVÝCH DESEK Ing. Miroslav Vacula, ing.martin Klvač, Robert Mildner, Ing.Tomáš Melichar PhDr. Abstract Cement bonded particle boards are manufactured

Více

integrované povolení

integrované povolení Úplné znění výrokové části integrovaného povolení vydané společnosti ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o. v souladu s 19a odst. 7 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o

Více

AMC/IEM HLAVA B PŘÍKLAD OZNAČENÍ PŘÍMOČARÉHO POHYBU K OTEVÍRÁNÍ

AMC/IEM HLAVA B PŘÍKLAD OZNAČENÍ PŘÍMOČARÉHO POHYBU K OTEVÍRÁNÍ ČÁST 2 Hlava B JAR-26 AMC/IEM HLAVA B [ACJ 26.50(c) Umístění sedadla palubních průvodčí s ohledem na riziko zranění Viz JAR 26.50 (c) AC 25.785-1A, Část 7 je použitelná, je-li prokázána shoda s JAR 26.50(c)]

Více

Stručná historie skládky Pozďátky. Šíření kontaminace podzemních vod v okolí skládky Pozďátky u Třebíče. Složení uloženého odpadu

Stručná historie skládky Pozďátky. Šíření kontaminace podzemních vod v okolí skládky Pozďátky u Třebíče. Složení uloženého odpadu Šíření kontaminace podzemních vod v okolí skládky Pozďátky u Třebíče Pacherová P., Bláha V., Erbanová L., Novák M., Pačes T. Stručná historie skládky Pozďátky 1993: vypracován projekt 1994: zkušební zahájení

Více

Instrukce Měření umělého osvětlení

Instrukce Měření umělého osvětlení Instrukce Měření umělého osvětlení Označení: Poskytovatel programu PT: Název: Koordinátor: Zástupce koordinátora: Místo konání: PT1 UO-15 Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Centrum hygienických laboratoří

Více

415/2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. listopadu 2012 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

415/2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. listopadu 2012 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 415/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. listopadu 2012 o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší ve znění vyhlášky č. 155/2014 Sb.

Více

Kompostování réví vinného s travní hmotou. Composting of vine cane with grass

Kompostování réví vinného s travní hmotou. Composting of vine cane with grass Kompostování réví vinného s travní hmotou Composting of vine cane with grass Oldřich Mužík, Vladimír Scheufler, Petr Plíva, Amitava Roy Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha Abstract The paper deals

Více

PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ

PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ Obsah 1 Proč provádět úsporná opatření ve stávajících stavbách... Varianty řešení... 3 Kritéria pro výběr projektů...3 Přínosy...3.1 Přínosy energetické...3. Přínosy environmentální...

Více

Výhody zahrnují: Materiálové vlastnosti Polyethylenu (standardní hodnoty) PE 80 PE 100 Charakteristika Hodnota Hodnota Jednotky Norma testu

Výhody zahrnují: Materiálové vlastnosti Polyethylenu (standardní hodnoty) PE 80 PE 100 Charakteristika Hodnota Hodnota Jednotky Norma testu Materiálové provedení PE Polyethylen (PE) je polykrystalický termoplast a je neznámější představitel polymerů patřící do skupiny polyolefinů. Jeho chemický vzorec je: (CH 2 -CH 2 ) n. PE je také uhlovodíkový

Více

doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Katedra konstruování strojů Fakulta strojní K2 E doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky LISOVACÍ

Více

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu 7. Domy a byty Sčítání lidu, domů a bytů 2011 podléhají všechny domy, které jsou určeny k bydlení (např. rodinné, bytové domy), ubytovací zařízení určená k bydlení (domovy důchodců, penziony pro důchodce,

Více

PROGRAM TEPLO BIOMASOU

PROGRAM TEPLO BIOMASOU PROGRAM TEPLO BIOMASOU Obsah 1 Úvod...2 2 Varianty řešení...2 3 Kritéria pro výběr projektů...3 4 Přínosy...3 4.1. Přínosy energetické...4 4.2 Přínosy environmentální...4 4.3 Přínosy ekonomické...6 5 Finanční

Více

ESTIMATION SEASONAL EFFICIENCY PICKING THRESHING - MACHINES AND ECONOMY RUNNIG ZHODNOCENÍ SEZÓNNÍ VÝKONNOSTI SKLÍZECÍCH MLÁTIČEK A EKONOMIKA PROVOZU

ESTIMATION SEASONAL EFFICIENCY PICKING THRESHING - MACHINES AND ECONOMY RUNNIG ZHODNOCENÍ SEZÓNNÍ VÝKONNOSTI SKLÍZECÍCH MLÁTIČEK A EKONOMIKA PROVOZU ESTIMATION SEASONAL EFFICIENCY PICKING THRESHING - MACHINES AND ECONOMY RUNNIG ZHODNOCENÍ SEZÓNNÍ VÝKONNOSTI SKLÍZECÍCH MLÁTIČEK A EKONOMIKA PROVOZU Švec M. Department of Agriculture, Food and Environmental

Více

ZEMNÍ ODPOR ZEMNIČE REZISTIVITA PŮDY

ZEMNÍ ODPOR ZEMNIČE REZISTIVITA PŮDY Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB TU Ostrava ZEMNÍ ODPOR ZEMNIČE REZISTIVITA PŮDY Návody do měření Září 2009 Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Měření zemního odporu zemniče Úkol

Více

ZÁVAZNÉ STANOVISKO. Vyřizuje: Ing. Jana Kučerová tel.: 585 508 645 fax: 585 508 424 e-mail: j.kucerova@kr-olomoucky.cz

ZÁVAZNÉ STANOVISKO. Vyřizuje: Ing. Jana Kučerová tel.: 585 508 645 fax: 585 508 424 e-mail: j.kucerova@kr-olomoucky.cz ZA SPRÁVNOST ODESLÁNÍ ODPOVÍDÁ Ing. Jana Kučerová Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j.: KUOK 94600/2014 V Olomouci dne 29. října 2014

Více

Melting the ash from biomass

Melting the ash from biomass Ing. Karla Kryštofová Rožnov pod Radhoštěm 2015 Introduction The research was conducted on the ashes of bark mulch, as representatives of biomass. Determining the influence of changes in the chemical composition

Více

TALISMAN. (dále také jen TAL 5.0 )

TALISMAN. (dále také jen TAL 5.0 ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNY, A.S. TALISMAN (dále také jen TAL 5.0 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Zvláštní pojistné podmínky (dále také jen

Více

ZKOUŠKA SPOLUSPALOVÁNÍ BIOPALIVA A ČERNÉHO UHLÍ

ZKOUŠKA SPOLUSPALOVÁNÍ BIOPALIVA A ČERNÉHO UHLÍ ZKOUŠKA SPOLUSPALOVÁNÍ BIOPALIVA A ČERNÉHO UHLÍ Rostislav Zbieg, Markéta Grycmanová Jedním z možných způsobů využití biomasy je její spoluspalování s dnes nejvíce využívaným palivem v energetice uhlím.

Více

TEPELNÁ ČERPADLA ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA

TEPELNÁ ČERPADLA ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 TEPELNÁ ČERPADLA ALTERNATIVNÍ

Více

Velikost pracovní síly

Velikost pracovní síly Velikost pracovní síly Velikost pracovní síly v kraji rostla obdobně jako na celorepublikové úrovni. Velikost pracovní síly 1 na Vysočině se v posledních letech pohybuje v průměru kolem 257 tisíc osob

Více

Repeatery pro systém GSM

Repeatery pro systém GSM Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 2010 12 3 Repeatery pro systém GSM Repeaters for GSM system Petr Kejík, Jiří Hermany, Stanislav Hanus xkejik00@stud.feec.vutbr.cz Fakulta elektrotechniky a

Více

Vítkovice výzkum a vývoj technické aplikace s.r.o. Pohraniční 693/31, 706 02 Ostrava Vítkovice, Česká republika

Vítkovice výzkum a vývoj technické aplikace s.r.o. Pohraniční 693/31, 706 02 Ostrava Vítkovice, Česká republika Něktteré ttechnollogiicko mettallurgiické ssouviissllossttii na ellekttriických iindukčníích ssttředoffrekvenčníích pecíích ss kyssellou,, neuttrállníí a zássadiittou výdusskou Čamek, L. 1), Jelen, L.

Více

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 1 VŠEOBECNĚ ČSN EN 1991-1-1 poskytuje pokyny pro stanovení objemové tíhy stavebních a skladovaných materiálů nebo výrobků, pro vlastní

Více

JOHNSON CONTROLS PARTS CENTER Olej Sabroe S68 pro průmyslové chlazení

JOHNSON CONTROLS PARTS CENTER Olej Sabroe S68 pro průmyslové chlazení JOHNSON CONTROLS PARTS CENTER Olej pro průmyslové chlazení Hydrogenovaný, vysoce učinný olej pro průmyslové chlazení Firma Johnson Controls nabízí oleje té nejvyšší kvality pro oblast průmyslového chlazení.

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Zásady pro určení nájemného z bytů a nebytových prostorů, záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů a jejich vyúčtování

Více

Zemní plyn. Vznik zemního plynu. Vlastnosti zemního plynu

Zemní plyn. Vznik zemního plynu. Vlastnosti zemního plynu Zemní plyn Zemní plyn je přírodní směs plynných uhlovodíků s převažujícím podílem methanu. Využívat se začal na počátku 19. století, ale historie zemního plynu sahá až do období 2000 let př. n. l., kdy

Více

Oxid chloričitý z krystalické chemikálie

Oxid chloričitý z krystalické chemikálie Oxid chloričitý z krystalické chemikálie RNDr. Eva Sobočíková 1), Ing. Václav Mergl, CSc. 2) 1) Zdravotní ústav se sídlem v Brně, sobocikova@zubrno.cz 2) Vodárenská akciová společnost, a. s., Brno, mergl@vasgr.cz

Více

Tel/fax: +420 545 222 581 IČO:269 64 970

Tel/fax: +420 545 222 581 IČO:269 64 970 PRÁŠKOVÁ NITRIDACE Pokud se chcete krátce a účinně poučit, přečtěte si stránku 6. 1. Teorie nitridace Nitridování je sycení povrchu součásti dusíkem v plynné, nebo kapalném prostředí. Výsledkem je tenká

Více

AGRITECH S C I E N C E, 1 1 KOMPOSTOVÁNÍ PAPÍRU A LEPENKY

AGRITECH S C I E N C E, 1 1 KOMPOSTOVÁNÍ PAPÍRU A LEPENKY KOMPOSTOVÁNÍ PAPÍRU A LEPENKY COMPOSTING OF PAPER AND PAPERBOARD Abstract V. Altmann 1), S. Laurik 2), M. Mimra 1) 1) Česká zemědělskí univerzita, Praha 2) Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha

Více

Komentované Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2004 ze dne 20. října 2004, k cenám tepelné energie

Komentované Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2004 ze dne 20. října 2004, k cenám tepelné energie Komentované Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2004 ze dne 20. října 2004, k cenám tepelné energie Energetický regulační úřad (dále jen Úřad ) podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti

Více

SLEVY I. ZÁKLADNÍ SLUŽBY

SLEVY I. ZÁKLADNÍ SLUŽBY SLEVY I. ZÁKLADNÍ SLUŽBY Slevy úrovně 1 pro podání se Zákaznickou kartou České pošty Podmínky slev při podání se Zákaznickou kartou České pošty Každý držitel Zákaznické karty České pošty má nárok na uplatnění

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH MEZILABORATORNÍHO POROVNÁNÍ ZKOUŠEK 1998 (MPZ 98)

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH MEZILABORATORNÍHO POROVNÁNÍ ZKOUŠEK 1998 (MPZ 98) SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH MEZILABORATORNÍHO POROVNÁNÍ ZKOUŠEK 1998 (MPZ 98) Název MPZ : Mezilaboratorní porovnání zkoušek v oblasti zkoušek asfaltových pojiv, asfaltových směsí, litých asfaltů, betonu

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ NÁZEV STAVBY DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE T. G. MASARYKA MÍSTO STAVBY DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ul. Modřanská 10, Praha 12 INVESTOR

Více

Fototermika a fotovoltaika [1]

Fototermika a fotovoltaika [1] Fototermika a fotovoltaika [1] Číslo projektu Název školy Předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0425 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, 256 01 Benešov BIOLOGIE A EKOLOGIE Tematický okruh

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Zásady pro určení nájemného z bytů a nebytových prostorů, záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů a jejich vyúčtování

Více

Společenské a obchodní centrum Březnická Zlín. Vliv hluku z výstavby a provozu

Společenské a obchodní centrum Březnická Zlín. Vliv hluku z výstavby a provozu Společenské a obchodní centrum Březnická Zlín Vliv hluku z výstavby a provozu Hluková studie Ostrava, červen 2007 RNDr. Vladimír Suk Konečného 1782/13 Slezská Ostrava 1. Účel zpracování Studie byla zpracována

Více

č. 147/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. dubna 2008

č. 147/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. dubna 2008 č. 147/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. dubna 2008 o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích Ve znění: Předpis

Více

EMISE JEMNÝCH ČÁSTIC PRACHU PŘI SPALOVÁNÍ TUHÝCH PALIV V MALÝCH SPALOVACÍCH ZAŘÍZENÍCH

EMISE JEMNÝCH ČÁSTIC PRACHU PŘI SPALOVÁNÍ TUHÝCH PALIV V MALÝCH SPALOVACÍCH ZAŘÍZENÍCH EMISE JEMNÝCH ČÁSTIC PRACHU PŘI SPALOVÁNÍ TUHÝCH PALIV V MALÝCH SPALOVACÍCH ZAŘÍZENÍCH Ing. Jiří Horák, Ph.D. 1), Ing. Michal Branc 1), Ing. Helena Hnilicová 2) 1) VŠB Technická univerzita Ostrava, Výzkumné

Více

Platné znění části zákona s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění části zákona s vyznačením navrhovaných změn Platné znění části zákona s vyznačením navrhovaných změn 11 (5) Pokud by provozem stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo vlivem umístění pozemní komunikace podle

Více

Termostatický směšovací ventil 2005. 04. Technický popis. Max. pracovní tlak: 1 MPa = 10 bar

Termostatický směšovací ventil 2005. 04. Technický popis. Max. pracovní tlak: 1 MPa = 10 bar TA MATIC 3400 11 5 15 CZ Termostatický směšovací ventil 2005. 04 Technický popis Oblast použití: Ventil je určen především jako centrální směšovač pro přípravu teplé užitkové vody (TUV) ve větších obytných

Více

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 12/2005 ze dne 30. listopadu 2005, o cenách plynů

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 12/2005 ze dne 30. listopadu 2005, o cenách plynů Cenové rozhodnutí ERÚ č. 12/2005 ze dne 30. listopadu 2005, o cenách plynů Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších

Více

Dřevní hmota Obnovitelný zdroj energie Využití v podmínkách LesůČeské republiky, státního podniku Hradec Králové

Dřevní hmota Obnovitelný zdroj energie Využití v podmínkách LesůČeské republiky, státního podniku Hradec Králové Dřevní hmota Obnovitelný zdroj energie Využití v podmínkách LesůČeské republiky, státního podniku Hradec Králové Dřevní hmota Obnovitelný zdroj energie Současná doba přináší výrazné změny v pohledu na

Více

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI PRO OBSLUHU A PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI PRO OBSLUHU A PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH ZÁKLADNÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI PRO OBSLUHU A PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH 1 Základní pojmy Obsluha elektrických zařízení Pracovní úkony spojené s provozem zařízení jako jsou spínání, ovládání, regulování,

Více

Protokol č. 9_2014 Měření hluku z Technické místnosti z provozu tepelného čerpadla Brno, Burešova č. 19

Protokol č. 9_2014 Měření hluku z Technické místnosti z provozu tepelného čerpadla Brno, Burešova č. 19 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Akustická laboratoř Ústavu fyzikálního inženýrství zkušební laboratoř akreditovaná ČIA č. 1016 Technická 2896/2, 616 69 Brno tel. 541142834,

Více

Tři hlavní druhy finančního rozhodování podniku #

Tři hlavní druhy finančního rozhodování podniku # Tři hlavní druhy finančního rozhodování podniku # Marie Míková * Cílem článku je ukázat propojenost tří hlavních druhů finančního rozhodování podniku. Finanční rozhodování podniku lze rozdělit na tři hlavní

Více

Jaderná energie. Obrázek atomů železa pomocí řádkovacího tunelového mikroskopu

Jaderná energie. Obrázek atomů železa pomocí řádkovacího tunelového mikroskopu Jaderná energie Atom Všechny věci kolem nás se skládají z atomů. Atom obsahuje jádro (tvořené protony a neutrony) a obal tvořený elektrony. Protony a elektrony jsou částice elektricky nabité, neutron je

Více

3/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 3. ledna 2008, ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

3/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 3. ledna 2008, ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 1.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 29/2010 Sb.m.s. Obsah a text 3/2008 Sb. - poslední stav textu 3/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 3. ledna 2008, o provedení některých ustanovení zákona č.

Více

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979 TNŽ 34 2612 Generální Ředitelství Českých drah Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem TNŽ 34 2612 Tato oborová norma stanoví základní technické

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

Obalové hospodářství

Obalové hospodářství Část F Obalové hospodářství podle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech Obsah Povinnosti firem v podnikové ekologii 1. Úvod...1 2. Základní pojmy...3 3. Povinné osoby...5 4. Přehled povinností...7 5. Právní

Více

OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2

OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2 OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2 Ing. Leoš KOUPÝ, ILLKO, s. r. o. Masarykova 2226, 678 01 Blansko ČR, www.illko.cz, l.koupy@illko.cz ÚVOD Stroj

Více

Hnědé kontejnery jsou určeny k odkládání bioodpadu. Tříděním bioodpadu klesá objem komunálního odpadu přibližně o 40% a snižuje se jeho zápach.

Hnědé kontejnery jsou určeny k odkládání bioodpadu. Tříděním bioodpadu klesá objem komunálního odpadu přibližně o 40% a snižuje se jeho zápach. Hnědé kontejnery jsou určeny k odkládání bioodpadu. Tříděním bioodpadu klesá objem komunálního odpadu přibližně o 40% a snižuje se jeho zápach. Připravovaný nový zákon o odpadech přinese přísnější pravidla

Více

MODELOVÁNÍ CENOVÉ ELASTICITY POPTÁVKY PO VJEZDU NA AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ MODELLING OF PRICE DEMAND ELASTICITY FOR ENTRY TO BUS TERMINAL

MODELOVÁNÍ CENOVÉ ELASTICITY POPTÁVKY PO VJEZDU NA AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ MODELLING OF PRICE DEMAND ELASTICITY FOR ENTRY TO BUS TERMINAL MODELOVÁNÍ CENOVÉ ELASTICITY POPTÁVKY PO VJEZDU NA AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ MODELLING OF PRICE DEMAND ELASTICITY FOR ENTRY TO BUS TERMINAL Martina Lánská 1 Anotace: Článek se zabývá modelováním cenové elasticity

Více

Biogeochemické cykly vybraných chemických prvků

Biogeochemické cykly vybraných chemických prvků Biogeochemické cykly vybraných chemických prvků Uhlík důležitý biogenní prvek cyklus C jedním z nejdůležitějších látkových toků v biosféře poměr mezi CO 2 a C org - vliv na oxidačně redukční potenciál

Více

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA ÚVOD Při válcování za studena je povrch vyválcovaného plechu znečištěn oleji či emulzemi, popř. dalšími nečistotami. Nežádoucí

Více

Název: Šumivá tableta

Název: Šumivá tableta Název: Šumivá tableta Výukové materiály Téma: Anorganické plyny Úroveň: střední škola Tematický celek: Látky a jejich přeměny, makrosvět přírody Předmět (obor): chemie Doporučený věk žáků: 15 17 let Doba

Více

ZAŘÍZENÍ K DOPRAVĚ VZDUCHU A SPALIN KOTLEM

ZAŘÍZENÍ K DOPRAVĚ VZDUCHU A SPALIN KOTLEM ZAŘÍZENÍ K DOPRAVĚ VZDUCHU A SPALIN KOTLEM spaliny z kotle nesmějí pronikat do prostoru kotelny => ohniště velkých kotlů jsou převážně řešena jako podtlaková podtlak v kotli je vytvářen účinkem spalinového

Více

Samostatná provozovna. Číslo provozovny: Název provozovny:

Samostatná provozovna. Číslo provozovny: Název provozovny: Příloha Č. 20 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. ti 9tiS VUU.IS Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok: Hlášení určeno pro ORP (název): vyhrazeno pro údaje podatelny LIST č. I Identifikace původce nebo

Více

a) Jaká je hodnota polytropického exponentu? ( 1,5257 )

a) Jaká je hodnota polytropického exponentu? ( 1,5257 ) Ponorka se potopí do 50 m. Na dně ponorky je výstupní tunel o průměru 70 cm a délce, m. Tunel je napojen na uzavřenou komoru o objemu 4 m. Po otevření vnějšího poklopu vnikne z části voda tunelem do komory.

Více

MLADINOVÝ KONCENTRÁT VÚPS

MLADINOVÝ KONCENTRÁT VÚPS MLADINOVÝ KONCENTRÁT VÚPS NÁVOD K VÝROBĚ PIVA Z V DOMÁCÍCH PODMÍNKÁCH Vážení, dostává se Vám do rukou originální český výrobek, který představuje spojení staletých tradic zručnosti a zkušeností českých

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.3 HŘÍDELOVÉ SPOJKY Spojky jsou strojní části, kterými je spojen hřídel hnacího ústrojí s hřídelem ústrojí

Více

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2007 ze dne 17. září 2007, k cenám tepelné energie

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2007 ze dne 17. září 2007, k cenám tepelné energie Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2007 ze dne 17. září 2007, k cenám tepelné energie Energetický regulační úřad (dále jen Úřad ) podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více