Historie ovocnářství mikroregionu Sdružení Růže

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Historie ovocnářství mikroregionu Sdružení Růže"

Transkript

1 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Historie ovocnářství mikroregionu Sdružení Růže Ing. Jitka Šáchová

2

3 Historie ovocnářství mikroregionu Sdružení Růže Mikroregion Sdružení Růže se rozkládá v jihovýchodní části Jihočeského kraje, v blízkosti hranic s Rakouskem. V severní části regionu převažuje plochá rovina Třeboňské pánve s lesy a rybníky, směrem k jihu se krajina postupně zvedá až k tisícimetrovým vrcholům Novohradských hor. Sídla leží od nadmořské výšky 480 metrů (Mladošovice, Kojákovice) až k Pohoří na Šumavě s nadmořskou výškou nad 900 m, od mrazových kotlin přes svahy až po horská sedla. Obr. 1,2: Vysokokmenné ovocné stromy k české krajině patří, ale staré výsadby už dožívají. na pastvině u Nových Hradů. Podle vhodnosti k pěstování jabloní patří území do tzv. III. zóny, kde jsou horší přírodní podmínky, to větší význam má volba vhodných, lokálně osvědčených odrůd. Méně příznivé půdní a klimatické podmínky jsou příčinou výnosové nejistoty, takže ovocnářství zde bylo jen vedlejší zemědělskou činností. Jistým pokusem byly centrálně plánované výsadby polokmenů nebo vysokokmenů ve svažitých, jinak zemědělsky nevyužitelných polohách v 50. letech. Tyto sady ale nebyly rentabilní a péče o ně se postupně omezila na sečení trávy. Úroda, pokud byla sklizena, se zpracovávala v moštárnách. Některé výsadby se dochovaly dodnes, po základním ošetření by mohly poskytovat

4 ovoce pro průmyslové zpracování. V posledních letech vznikají na orné půdě nové výsadby slivoní pro pálenice. Z výše uvedeného vyplývá, že v oblasti nebyl rozvinutý průmysl zpracování ovoce. Velkoprodukční výsadby neexistovaly, přebytky od drobných pěstitelů byly zpracovávány hlavně na ovocná vína, pálenky a mošty. Po 2. světové válce byla největším zpracovatelským závodem v regionu Jihočeská Fruta v Trhových Svinech, která po roce 1989 zanikla. Kromě ní tu pracovaly ještě sezonní moštárny provozované Českým zahrádkářským svazem, v současnosti taková funguje v Trhových Svinech. Zájemci o pěstitelské pálení se musí obracet mimo region, nejbližší palírna je v Rudolfově u Českých Budějovic. Jako zajímavost v oboru zpracování ovoce lze uvést manufaktury na výrobu ovocných zavařenin v Pohoří na Šumavě a v Nových Hradech, které vedle exotického používají i ovoce z Novohradských hor. Mikroregion Sdružení Růže je poměrně pestrý nejen geograficky, ale Obr. 3: Třešeň na místě zaniklé samoty u Pohoří na Šumavě. především historicky. Severozápad území byl v minulosti obýván českým obyvatelstvem a měl vazby na českou kotlinu, jihovýchod byl již po staletí osídlen obyvatelstvem německy mluvícím, malá část dokonce byla až do roku 1919 historicky rakouským územím. Tyto německy mluvící oblasti mě-ly silnou vazbu na Podunají. Na sortimentu pěstovaného ovoce se tu jistě projevil i vliv ovocné školky v rakouské Weitře, která produkovala neobvykle široké spektrum odrůd. Značný vliv na způsob hospodaření měla i vrchnost. Majitelé novohradského panství, Buquoyové, měli díky příbuzenským vztahům vazby po celé Evropě, především ale na Belgii a Francii, klášter servitů se orientoval spíše na Tyrolsko a Itálii. Obdobné vazby na zahraničí měli i ostatní církevní či světští velcí vlastníci půdy. Ze zámeckých a klášterních sadů se kvalitní odrůdy postupně dostávaly až do selských zahrad. Všechny tyto a mnohé další vlivy se pochopitelně odrazily i na sortimentu ovoce, dříve v oblasti pěstovaného.

5 Staré odrůdy se v regionu vyskytují již jen ojediněle v zahradách, protože majitelé je většinou nahradili novějšími výpěstky. Pokud přece nějaký starší strom zachovávají, tak jen jako Obr. 4, 5: Ovocné stromy na místech zaniklých samot u Pohoří na Šumavě. památku na předky. Více starých a někdy opravdu pomologicky zajímavých odrůd lze nalézt v lokalitách zaniklých obcí v pohraničí. Bohužel valná část těchto lokalit byla zalesněna a ovocné stromy již většinou přerostly lesem a odumřely; ty, které zbývají, jsou ve velmi špatném stavu a často ani neplodí. Obvykle i získání roubů z těchto stromů je velmi nesnadné. Dalším refugiem starých odrůd jsou zbořeniště samot, remízky a někdy meze.

6 Obr. 6, 7: Odběr roubů ze starých jabloní v lokalitě Veveří. Tyto plochy, před časem ve společenském vlastnictví jaksi opomíjené, se v poslední době dostávají do soukromých rukou a jejich majitelé svou péči často zahájí právě likvidací starých stromů. Původně velké odrůdové bohatství tak mizí stále se zrychlujícím tempem. Přitom vysokokmenné sady, stromořadí nebo solitérní stromy jsou a odedávna byly součástí naší kulturní krajiny a měly by v ní zůstat. Námitka, že k tomu není zapotřebí starých odrůd, neobstojí. Moderní odrůdy ovoce jsou šlechtěny tak, aby vyhovovaly intenzivnímu způsobu hospodaření. Důležitý je pro ně (vedle kvalitativních a výnosových znaků) rychlý nástup plodnosti a slabší vzrůst. Naproti tomu pro krajinářské využití je nutná vzrůstnost, dlouhověkost a dobrá odolnost spojená s plasticitou, což lze např. volbou vhodné podnože ovlivnit jen zčásti. Samozřejmě význam zachování

7 starých odrůd není jen estetický a historický, ale především jde o zachování obrovského a různorodého genetického potenciálu pro případné další šlechtitelské využití. Obr. 8: Sad starých odrůd u Cuknštejna ve Světví 8 let po výsadbě. Bohužel, následkem historického vývoje česko-rakouského pohraničí je u nás málo pamětníků, kteří by nám o těchto starých odrůdách něco mohli říci. Podchytili jsme tedy jen útržky, lidová jména stromů, které se tu kdysi pěstovaly, ale jejich majitelé už je pokáceli, nebo už neumějí název přiřadit konkrétní odrůdě. V sousedním Rakousku, kde kontinuita vlastnických vztahů nebyla narušena, mají s pěstováním a determinací starých ovocných odrůd bohaté zkušenosti. Vzhledem k podobným geografickým podmínkám a historickým vazbám by tyto zkušenosti mohly být přenositelné i do našeho regionu, a to pravděpodobně lépe než například z Podkrkonoší nebo jižní Moravy.

8 Mapováním a záchranou starých odrůd ovocných dřevin se v regionu Sdružení Růže zabývá již řadu let novohradská základní organizace Českého svazu ochránců přírody. Její členové zaevidovali více než 900 stromů, vesměs jádrovin. U ostatních ovocných druhů byl zaznamenáván většinou pouze výskyt na lokalitě, bez determinace. Determinace odrůd je poměrně nesnadná, protože některé stromy již jsou v tak špatném stavu, že neplodí vůbec, jiné jsou sice ještě životaschopné, ale nerodily právě v roce sběru vzorků. Pokud se již podařilo vzorky plodů sebrat, je tu ještě překážkou obtížná dostupnost odborné literatury. Velkou pomocí byla spolupráce s odborníky, znalci starých odrůd z rakouského spolku Arche Noah, kteří se specializují právě na místní sortiment a jsou v jeho určování velmi zkušení. I tak je ale třeba všechny údaje vždy porovnat s dostupnou literaturou. Poměrně hojně zastoupené odrůdy jsou (majiteli většinou označované jako kožené ), Jeptiška, Strýmka, Hedvábné bílé zimní (majiteli často označované jako míšeňské nebo polomíšeňské ), Kardinál žíhaný nebo jeho barevné mutace, Parména zlatá zimní (majiteli označovaná jako zlatá reneta ), z hrušní Špinka, Hardyho máslovka, Pastornice a drobnoplodé polokulturní ovesničky. Obr. 9: Jabloň s kódovým označením VV 15, zatím nedeterminovaná odrůda, matečný strom v lokalitě Veveří. Obr. 10: Jabloň VV 15, mladý stromek v sadu u Cuknštejna ve Světví.

9 Obr. 9: Jabloň s kódovým označením J 12, zatím nedeterminovaná odrůda, matečný strom v lokalitě Jedlice. Obr. 10: Jabloň J 12, mladý stromek v sadu u Cuknštejna ve Světví. Obr. 11: Jabloň J 12, plody na mladém stromku v sadu u Cuknštejna.

10 Obr. 12: Jabloň s kódovým označením J 2, zatím nedeterminovaná odrůda, matečný strom v lokalitě Jedlice. Obr. 13: Jabloň J 2, mladý stromek v sadu u Cuknštejna ve Světví. Obr. 14: Blenheimská reneta (Blenheim Orange), stará odrůda anglického původu.

11 Přehled výskytu starých odrůd podle lokalit. Podrobnou evidenci vede Základní organizace Českého svazu ochránců přírody v Nových Hradech. Bedřichov Osada v těsné blízkosti Horní Stropnice, v nadmořské výšce 570 m. V osadě se staré ovocné stromy zachovaly jen sporadicky. Blenheimská reneta Malinové holovouské Matčino Řehtáč soudkovitý a dalších 5 evidovaných stromů zatím nedeterminovaných odrůd 1 evidovaný strom odrůdy Benešov nad Černou Městečko v nadmořské výšce 661 m. V okolí obce se nachází několik sadů, založených v 50. letech s tehdy obvyklým sortimentem (, Croncelské, Malinové hornokrajské, Parména zlatá, Strýmka, ap.). Stromy jsou v relativně dobrém stavu a po ošetření by bylo možné v nich sklízet ovoce na zpracování. V zahradě základní školy bylo v roce 2009 vysazeno 6 jabloní a 3 hrušně. Stromky byly vypěstované z roubů odebraných ze starých ovocných stromů na Novohradsku (z Bukové, Jedlice, Nakolic a Nových Hradů).

12 Borovany Město v nadmořské výšce 552 m, centrum mikroregionu Sdružení Růže. Pomologicky zajímavá byla zámecká zahrada, patřící do roku 1940 Schwarzenberkům, poté využívaná základní školou. Po roce 2000 nechalo město zahradu rekonstruovat, při tom byly vykáceny nejstarší ovocné stromy. Bohužel před tímto zásahem nebyl proveden pomologický průzkum, až následně byly z hromad již pokácených stromů odebrány rouby. Z těchto roubů se podařilo vypěstovat 20 stromků, které ale byly všechny zničeny neznámým vandalem. Z původního sortimentu se v zahradě dochovaly jen relativně mladší ovocné stromy. Zajímavostí je asi stoletý památný dřín a přibližně stejně starý morušovník červený. a višně Lísky Ostatní Baumannova reneta červené Gdanský hranáč Gravštýnské červené Jadernička Ananaska courtrayská Bergamotka Boscova lahvice Děkanka Robertova Charneuská sladkovišeň raná Bryská Mirabelka raná Lombardský červený dřín obecný morušovník červený James Grieve Lebelovo Malinové holovouské Ribstonské Solivarské ušlechtilé tzv. sládě Madame Verté Pařížanka Solanka Solnohradka Domácí švestka myrobalán Buková Osada v nadmořské výšce 500 m. Obec byla i v minulosti osídlena převážně českým obyvatelstvem, za 2. světové války zůstala ve vnitrozemí. K úbytku obyvatelstva docházelo postupně, řada stavení je dnes využívána k rekreaci. Staré ovocné stromy, pokud se v zahradách dochovaly, jsou v relativně dobrém stavu.

13 Alžbětino Ananasová reneta Bismarkovo červené Croncelské Červené tvrdé Grahamovo Harbertova reneta Hedvábné bílé zimní Jeptiška Kasselská reneta Londýnské Malinové holovouské Matčino Parména zlatá Pontoiské Richardovo žluté Řehtáč soudkovitý Tyrolské rozmarýnové Vilémovo Watervlietské mramorované a dalších 9 evidovaných stromů zatím nedeterminovaných odrůd Špinka tzv. ovesnička Hardyho máslovka 1 evidovaný strom odrůdy Dlouhá Stropnice Osada na horním toku říčky Stropnice, v nadmořské výšce 575 m, v mrazové kotlině. Domy v Dlouhé Stropnici jsou většinou užívány k rekreaci, původní staré stromy se zachovaly jen málo. Antonovka Kardinál žíhaný Parména zlatá a dalších 17 evidovaných stromů zatím nedeterminovaných odrůd 3 evidované stromy nedeterminovaných odrůd

14 Dobrá Voda Dříve Brünl nebo Brünnel, osada na severním úbočí Kraví hory, 750 m nad mořem. Ve starých zahradách u zbořenišť se až do konce 20. století zachovalo mnoho ovocných stromů v zajímavé odrůdové skladbě. Po převodech těchto parcel noví vlastníci většinou péči o majetek zahájí tím, že staré stromy vykácejí. Z původně poměrně bohatého sortimentu tak dnes zbývá jen torzo. Adamsova parména Batul Baumanova reneta Böhmischer Brünnerling Boikovo obrovské Coxova reneta Croncelské Červený válec Čistecké lahůdkové Gdanský hranáč Grahamovo Harbertova reneta Herbst-taffetapfel Jeptiška Kalvil bílý zimní Kamýcké Kardinál červený Kardinál žíhaný Kidd's Orange Landsberská reneta Langer grüner Gulderling Libernáč sloupenský Punčové Strýmka Trevírské vinné Vilémovo Winterrambour a další 2 evidované stromy zatím nedeterminovaných odrůd Dielova Kongresovka Koporečka Lucasova Pastornice Salisburyova Sixova Šedá zimní a další 3 evidované stromy zatím nedeterminovaných odrůd Hartunkov Osada v nadmořské výšce 599 m, dnes využívaná převážně k rekreaci. Böhmischer Brünnerling Matčino Oberösterrechischer Brünnerling

15 Harbertova reneta Charlamowski James Grieve Jonathan Roter von Simonffi Vejlímek zelený Zelenče rhodeislandské Zvonkové a dalších 5 evidovaných stromů zatím nedeterminovaných odrůd Hardyho Kongresovka a dalších 6 evidovaných stromů zatím nedeterminovaných odrůd Hodonice Osada Hodonice, dříve Hodenitz, v nadmořské výšce 630 m, zanikla pravděpodobně v 60. letech. Na lokalitě se nachází extenzivní sad založený v 50. letech z tehdy běžného sortimentu (Strýmka, Boskopské ap.) Stromy v tomto sadu jsou v relativně dobrém zdravotním stavu, po ošetření by sad mohl být stále využíván k produkci ovoce. Kromě toho se zachovaly i zbytky původních předválečných výsadeb, tyto stromy jsou už vesměs ve špatném stavu. 6 evidovaných stromů zatím nedeterminovaných odrůd 5 evidovaných stromů zatím nedeterminovaných odrůd Hojná Voda Osada dříve zvaná Heilbrunn, (ještě dříve Swata Anna nebo Vilémova Hora) ležela na okraji hraničního pásma, využívána byla především k rekreačním účelům. Kvůli drsným podmínkám (sedlo mezi dvěma vrcholy, nadmořská výška 794 m) se dochovalo jen málo starých ovocných stromů. Hawthordenské Kalvil von St. Sauveur Ovčí hubička štýrská Strýmka a dalších 8 evidovaných stromů zatím nedeterminovaných odrůd 3 evidované stromy nedeterminovaných odrůd

16 Horní Stropnice Středisková obec v podhůří Novohradských hor, v nadmořské výšce 543m. Staré ovocné stromy se dochovaly jen ojediněle, v zahradách byly většinou nahrazeny novějšími výsadbami. Berlepschova reneta Jeptiška Královnino Ovčí hubička Richardovo žluté Ušlechtilé žluté Vilémovo Watervlietské mramorované a další 2 evidované stromy zatím nedeterminovaných odrůd Madam Verté Poiteau a další 2 evidované stromy zatím nedeterminovaných odrůd Chvalkov Osada v nadmořské výšce 583 m. V obci bylo na pozemcích p. Marka vysázeno stromořadí 14 jabloní. K výsadbě byly použity stromky vypěstované z roubů odebraných ze starých jabloní na Novohradsku (z Nakolic, Jedlice, Dlouhé Stropnice, Nových Hradů, Mýtin, Konratic a Veveří). Lokalita bohužel není pro jabloně příliš vhodná, stromky tu navíc byly, i přes ochranu drátěným košem, silně poškozeny srnčí zvěří (vytloukáním paroží). Původní staré stromy se v lokalitě dochovaly jen výjimečně, odrůdy se zatím nepodařilo určit. Jedlice Osada Jedlice, dříve Gollitz, v nadmořské výšce 640 m, na úbočí Mandelsteinu. Osada byla po 2. světové válce vysídlena a území bylo zalesněno. Část území se nacházela za hraničními zátarasy, kolem některých ovocných stromů před zátarasy byly zpočátku udržovány světliny, aby plody sloužily jako přilepšení pro zvěř. Když stromy zestárly, byly ponechány zcela bez péče, postupně zarostly lesem a odumírají. Většinou již neplodí, takže nelze určit odrůdu.

17 Boikovo Evino Gdanský hranáč Kalvil podzimní Kardinál červený Kardinál žíhaný a dalších 17 evidovaných stromů zatím nedeterminovaných odrůd 13 evidovaných stromů zatím nedeterminovaných odrůd Nedeterminované; pravděpodobně zplanělé Kamenná Osada v nadmořské výšce 560 m. Aderslebenský kalvil Hedvábné bílé zimní Lohák Sudetská reneta Zelenče rhodeislandské a dalších 8 evidovaných stromů zatím nedeterminovaných odrůd 3 evidované stromy zatím nedeterminovaných odrůd Klení Osada na východním úbočí Soběnovské vrchoviny (tzv. Slepičích hor) ve výšce 694 m nad mořem. V okolí obce se nachází několik lokalit se starými ovocnými stromy na místech zaniklých samot; odrůdy se zatím nepodařilo determinovat. Blenheimská reneta a dalších 3 evidované stromy zatím nedeterminovaných odrůd Špinka a dalších 1 evidovaný strom zatím odrůdy

18 Kondrač Osada v nadmořské výšce 586 m, německy zvaná Neudorf. Z vesnice byla po 2. světové válce vysídlena většina obyvatel, zbylá stavení slouží většinou k rekreaci. James Grieve Parména zlatá Konratice Osada v nadmořské výšce 635 m, na severním úpatí Novohradkých hor. Z vesnice byla po 2. světové válce vysídlena většina obyvatel, zbylá stavení slouží většinou k rekreaci. Červené tvrdé Červený válec Esopus Spitzenburgh Golden Delicious Grávštýnské Hedvábné bílé zimní Poiteauova Předobrá máslovka Jeptiška Jonathan Kardinál žíhaný Lebelovo Parména zlatá Studničné Špinka tzv. máslovky a další 2 evidované stromy zatím nedeterminovaných odrůd Leopoldov Původně dřevařská a vorařská osada Leopoldsdorf v údolí Pohořského potoka, v mrazové kotlině s podmínkami nevhodnými pro ovocné stromy, 790 m nad mořem. 4 evidované stromy zatím nedeterminovaných odrůd 1 evidovaný strom zatím odrůdy Lukov Osada dříve zvaná Luggau zanikla v 50. letech, území bylo zčásti zalesněno. Osada leží v kotlině mezi horami, v nadmořské výšce 830 m. Dochovalo se několik ovocných stromů, odrůdy se většinou nepodařilo určit.

19 Oberösterreichischer Brünnerling (Lohák?) a dalších 8 evidovaných stromů zatím nedeterminovaných odrůd 3 evidované stromy zatím nedeterminovaných odrůd Mikoly Osada v nadmořské výšce 674 m, dříve zvaná Miggolz, byla vysídlena po druhé světové válce. Některé dosud přežívající ovocné stromy jsou již ve velmi špatném stavu. Evidováno 9 stromů zatím nedeterminovaných odrůd Mlýnský Vrch Osada v nadmořské výšce 763 m, využívána převážně k rekreaci. Podmínky pro ovocné stromy jsou zde nevhodné, zachovalo se jen několik jabloní, vesměs ve špatném zdravotním stavu. Brünnerling a další 3 evidované stromy zatím nedeterminovaných odrůd Mýtiny Osada Mýtiny, dříve Kropfschlag, zanikla kolem roku 1980, ale už v roce 1950 měla pouhých 43 obyvatel. Území je v současnosti zarostlé lesem, ve kterém jen ojediněle přežívají ovocné stromy, vesměs ve velmi špatném stavu. Území leží v nadmořské výšce 553 m, podmínky pro místně vyzkoušené a ověřené odrůdy jsou zde relativně dobré. Po plánované rekonstrukci cest by kolem nich bylo vhodné realizovat liniové výsadby starých odrůd ovocných stromů. Croncelské Gdanský hranáč Grahamovo Hedvábné bílé zimní Jeptiška Kardinál žíhaný Strýmka Strýmka obrovská Ušlechtilé žluté a dalších 10 evidovaných stromů zatím nedeterminovaných odrůd 7 evidovaných stromů zatím nedeterminovaných odrůd 3 evidované stromy zatím nedeterminovaných odrůd 5 evidovaných stromů zatím nedeterminovaných odrůd

20 Nakolice Osada Nakolice, dříve Naglitz, leží v nadmořské výšce 493 m. Stejně jako sousední Vyšné patří k historickému území, zvanému Vitorazsko. Nakolice původně náležely po staletí k Dolnímu Rakousku a k Čechám byly připojeny na základě mezinárodních úmluv v červenci I po 2. světové válce zůstala některá stavení obydlena původními majiteli. Především díky jejich vztahu k rodinnému majetku se zde zachovala řada stromů z původních předválečných výsadeb. Obec je pomologicky velmi zajímavá. Astrachán Bernské růžové Boikovo Burchardtova reneta Citronové zimní Croncelské Emilia Müller Gascoyneho šarlatové Grahamovo Grávštýnské Gustavovo trvanlivé Harbertova reneta Hedvábné bílé zimní Jonathan Kanadská reneta Kardinál žíhaný Královnino Lebelovo Lieglova reneta Malinové hornokrajské Mohringerské růžové Ovčí hubička rýnská Panenské české Parkerovo Parména zlatá Rheinischer Winterrambour Ribstonské Signe Tillisch Solivarské ušlechtilé Strýmka Ušlechtilé žluté Vilémovo Wealthy a dalších 20 evidovaných stromů zatím nedeterminovaných odrůd Donauers Bergamotte Hardyho Lectierova tzv. ovesnička Pstružka Špinka Tongreská Weilersche Mostbirne a dalších 6 evidovaných stromů zatím nedeterminovaných odrůd Špendlík žlutý a dalších 3 evidované stromy zatím nedeterminovaných odrůd

21 Nepomuk Osada v Třeboňské pánvi, v nadmořské výšce 495 m. Alžbětino Astrachán červený Batul Baumanova reneta Bernské růžové Croncelské Grahamovo Hammersteinovo Hvězdnatá reneta Jeptiška Kalvil červený podzimní Matčino Oberösterreichischer Brünnerling Parména zlatá Růžové české Schmidtbergerovo Signe Tillisch Sikulské Wealthy a dalších 8 evidovaných stromů zatím nedeterminovaných odrůd Drouardova máslovka Hardyho máslovka Madame Verté Viennská a další 2 evidované stromy zatím nedeterminovaných odrůd Nové Hrady Město v nadmořské výšce 541 m. Díky poloze na návrší nad Stropnicí a Novohradským potokem má příznivější mikroklima než okolní obce v údolí Stropnice nebo v Třeboňské pánvi. Staré ovocné stromy se přesto v intravilánu dochovaly jen ojediněle, více jich je v blízkém okolí města. Albrechtovo Baumanova reneta Blenheimská reneta Car Alexander Coulonova reneta Croncelské Kasselská reneta Malinové holovouské Matčino Ontario Parména zlatá Ribstonské Richardovo žluté

22 Gascoyneho šarlatové Gdanský hranáč Hájkova reneta Harbertova reneta Hedvábné bílé zimní Kalvil červený podzimní Kardinál červený Kardinál žíhaný Rýnské Schmidtbergerovo Stružninské Syreček úhřetický Viktorie raná Vilémovo Welschbrunner a další 3 evidované stromy zatím nedeterminovaných odrůd Avranšská Bezjaderka Říhova Giffardova máslovka Hardyho Kongresovka Špinka a další 2 evidované stromy zatím nedeterminovaných odrůd Obec Osada Obec, také Mezilesí nebo dříve (příznačně) Obst, měla jen osm stavení, byla vysídlena po druhé světové válce. Přes poměrně vysokou nadmořskou výšku 730 m jsou přežívající ovocné stromy většinou v relativně dobrém stavu. Kanadská reneta Oberösterreichischer Brünnerling Panenské české a dalších 11 evidovaných stromů zatím nedeterminovaných odrůd 3 evidované stromy nedeterminovaných odrůd Olbramov Osada leží v nadmořské výšce 575 m, dnes je využívána převážně k rekreaci. Kalvil červený podzimní Libernáč sloupenský Vilémovo

23 Olešnice Středisková obec v nadmořské výšce 502 m. V zahradách se původní sortiment většinou nedochoval, byl nahrazen novějšími odrůdami. Bláhovo libovické Elise Rathke Grahamovo Gustavovo trvanlivé Drouardova máslovka Charneuská Madame Verté Mechelenská Malinové holovouské Ontario Pozděkvěté (Bláhovo) Stružninské Pařížanka President Mas Sixova máslovka Vévodkyně Eliška Paseky Osada dříve zvaná Schlagles, na severním úpatí Novohradských hor, v nadmořské výšce 608 m. Dnes využívána převážně k rekreaci. Červené tvrdé Kalvil bílý zimní Kardinál žíhaný a dalších 6 evidovaných stromů zatím nedeterminovaných odrůd Charneuská Petříkov Osada v Třeboňské pánvi, v nadmořské výšce 464 m. V zahradách se původní sortiment většinou nedochoval, byl nahrazen novějšími odrůdami. Elise Rathke Gdanský hranáč Strýmka

24 Pohorská Ves Obec dříve zvaná Theresiendorf nebo Terčí Ves, v centrální části Novohradských hor, v nadmořské výšce 760 m. Starší ovocné stromy se většinou nedochovaly. 4 evidované stromy zatím nedeterminovaných odrůd 1 evidovaný strom zatím odrůdy Pohoří na Šumavě Lokalita včetně přilehlých samot a osad Pavlína (Paulina), Šance (Schanz), Černá Čtvrť (Schwarzviertel), leží v Pohořské kotlině, v nadmořské výšce 919 m. V samotném bývalém městečku (dříve Buchors) se zachovalo jen málo ovocných stromů, o něco více jich přežívá u zbořenišť osad a samot. V nápadném počtu se zachoval červený rybíz a někde i angrešt. Strýmka a dalších 16 evidovaných stromů zatím nedeterminovaných odrůd 2 evidované stromy zatím nedeterminovaných odrůd vesměs zplanělé Polžov Osada dříve zvaná Pilsenschlag postupně zanikla v 50. letech. Lokalita leží v nadmořské výšce 695 m, v relativně příznivé poloze na jihozápadním úbočí Novohradských hor. Staré ovocné stromy se zachovaly v relativně dobrém stavu, bohužel se zatím nepodařilo všechny determinovat. Oberösterreichischer Brünnerling (Lohák?) Strýmka a dalších 32 evidovaných stromů zatím nedeterminovaných odrůd bergamotka a dalších 7 evidovaných stromů zatím nedeterminovaných odrůd

25 Rychnov u Nových Hradů Obec v nadmořské výšce 585 m. Většina původních obyvatel byla po válce vysídlena, staré ovocné stromy se dochovaly jen ojediněle a jsou vesměs ve špatném zdravotním stavu. Croncelské Parména zlatá zimní a dalších 7 evidovaných stromů zatím nedeterminovaných odrůd Staré Hutě Osada v sedle mezi horami, v nadmořské výšce 794 m. Dnes využívána převážně k rekreaci, v zahradách se staré stromy většinou nedochovaly. Baumanova reneta Strouha Samota na východním úbočí Soběnovské vrchoviny, v nadmořské výšce 630 m. Zachovalo se několik starých stromů, v době průzkumu bohužel neplodily, takže se nepodařilo identifikovat odrůdy. Svébohy Osada v nadmořské výšce 529 m. V zahradách se původní sortiment většinou nedochoval, byl nahrazen novějšími odrůdami. Albrechtovo Banánové zimní Bernské růžové Citronové zimní Čistecké lahůdkové Hardyho máslovka Krasokvět žlutý Milletův řehtáč Parména zlatá Pomphelia Strýmka

26 Světví Osada v nadmořské výšce 555 m. V zahradách se původní sortiment většinou nedochoval, byl nahrazen novějšími odrůdami. Nedaleko osady v blízkosti tvrze Cuknštejn, na území NPP Terčino údolí, bylo v roce 2003 vysázeno 59 stromků starých odrůd, v současnosti zde roste 7 hrušní a 45 jabloní. K výsadbě byly použity stromky vypěstované z roubů odebraných ze starých jabloní a hrušní na Novohradsku z lokalit Mýtiny, Nové Hrady, Konratice, Jedlice, Nakolice, Paseky, Hojná Voda, Dobrá Voda, Dlouhá Stropnice, Rychnov u Nových Hradů, Veveří. Sad může sloužit i jako zdroj množitelského materiálu pro produkci místně osvědčených starých odrůd, zvlášť když některé matečné stromy na původních lokalitách již neexistují. Šejby Osada na horním toku Stropnice, v nadmořské výšce 613 m. Původní obyvatelé obce byli po r vysídleni, osada má v současnosti asi 20 stálých obyvatel, několik domů je využíváno rekreačně. Staré ovocné stromy se zachovaly i u rozvalin několika samot v okolí. Blenheimská reneta Jeptiška Kalvil bílý zimní Malinové hornokrajské Parména zlatá Strýmka a dalších 22 evidovaných stromů zatím nedeterminovaných odrůd Hardyho Pastornice Solnohradka tzv. krvavka tzv. ovesnička a dalších 7 evidovaných stromů zatím nedeterminovaných odrůd Štiptoň Ösada v údolí Stropnice, v nadmořské výšce 480 m. V zahradách se původní sortiment většinou nedochoval, byl nahrazen novějšími odrůdami. Antonovka těžká Nordhausenské

27 Croncelské Rheinischer Winter Rambour Údolí Osada v údolí řeky Stropnice, pod Novými Hrady n nadmořské výšce 485 m. Nad osadou v příznivé poloze jihovýchodně orientovaného svahu je extenzivní sad založený v 50. letech. V horní části sadu rostou třešně, v dolní jabloně a hrušně. Sad se v současnosti nevyužívá k produkci ovoce, ale k občasné pastvě. Stromy jsou v relativně dobrém zdravotním stavu a po základním ošetření by stále ještě mohly poskytovat ovoce v přijatelné kvalitě pro další zpracování. Boikovo Coulonova reneta Grahamovo Harbertova reneta Panenské české Punčové Strýmka Vytoužené Wealthy a dalších 5 evidovaných stromů zatím nedeterminovaných odrůd Hardyho máslovka Salisburyho Nelisova zimní a další 2 evidované stromy zatím nedeterminovaných odrůd Valtéřov Osada v nadmořské výšce 630 m, dnes využívaná převážně k rekreaci. V zahradách se staré stromy většinou nedochovaly. Kardinál žíhaný a další 2 evidované stromy zatím nedeterminovaných odrůd 2 evidované stromy zatím nedeterminovaných odrůd Vesce Osada v nadmořské výšce 575 m, dnes využívaná většinou k rekreaci. V zahradách se staré stromy většinou nedochovaly.

28 Albrechtovo Grahamovo Astrachán červený a další 3 evidované stromy zatím nedeterminovaných odrůd Hardyho Kongresovka a 1 evidovaný strom zatím odrůdy Veveří Osada Veveří, dříve Piberschlag, v nadmořské výšce 545 m, zanikla kolem roku Zachovala se budova školy, využívaná jako dětský tábor, dnes autokemping. Zbylé ovocné stromy jsou dnes většinou ve velmi špatbném stavu. Croncelské Evino Harbertova reneta Hammersteinovo Parména zlatá Schmidtbergerovo a dalších 17 evidovaných stromů zatím nedeterminovaných odrůd Esperenova máslovka Pastornice Špinka a další 3 evidované stromy zatím nedeterminovaných odrůd Vyhlídky Z osady Vyhlídky, dříve Egersee, v nadmořské výšce 572 m, se do současnosti zachovaly čtyři domy, využívané vesměs jen rekreačně. Původní staré stromy noví majitelé většinou již vykáceli. Bismarkovo Boikovo obrovské Gdanský hranáč Harbertova reneta Kardinál žíhaný Knížecí zelené Lesklá reneta Limburské Londýnské Parména zlatá a dalších 13 evidovaných stromů zatím nedeterminovaných odrůd 6 evidovaných stromů zatím nedeterminovaných odrůd

29 Vyšné Osada dříve zvaná Weissenbach, v těsné blízkosti státní hranice, v nadmořské výšce 495 m. Podobně jako sousední Nakolice byla až do roku 1920 součástí Rakouska. V současnosti využívána většinou rekreačně. Dochovalo se torzo hrušňové aleje na cestě k fürstenberskému dvoru. Breuhahnovo Hedvábné bílé zimní Kalvil červený podzimní Parména zlatá a dalších 6 evidovaných stromů zatím nedeterminovaných odrůd Ulmer Butterbirne a dalších 9 evidovaných stromů zatím nedeterminovaných odrůd

Sortimenty jabloní. Aktuální název odrůdy jabloně synonymum kategorie

Sortimenty jabloní. Aktuální název odrůdy jabloně synonymum kategorie Sortimenty jabloní Aktuální název odrůdy jabloně synonymum kategorie nadmořská výška (m) regionalita země původu Anýzové české prioritní do 450 Ústecký kraj Bláhovo oranžové Bláhova oranžová reneta prioritní

Více

Inventarizace ovocných dřevin

Inventarizace ovocných dřevin Ovocné dřeviny v krajině 2007 projekt OP RLZ CZ.04.1.03/3.3.13.2/0007 Inventarizace ovocných dřevin Ing. Stanislav Boček, Ph.D. ZF MZLU v Brně Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Ovocné dřeviny v krajině 2007 projekt OP RLZ CZ.04.1.03/3.3.13.2/0007. Obecná pomologie. Ing. Stanislav Boček, Ph.D.

Ovocné dřeviny v krajině 2007 projekt OP RLZ CZ.04.1.03/3.3.13.2/0007. Obecná pomologie. Ing. Stanislav Boček, Ph.D. Ovocné dřeviny v krajině 2007 projekt OP RLZ CZ.04.1.03/3.3.13.2/0007 Obecná pomologie Ing. Stanislav Boček, Ph.D. ZF MZLU v Brně Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU, státním

Více

5.1. Předmět výzkumu. Michal Bureš

5.1. Předmět výzkumu. Michal Bureš 5. PROBLEMATIKA TRANSFORMACÍ V ARCHEOLOGII SOUČASNOSTI NA PŘÍKLADU VSÍ ZPUSTLÝCH PO ROCE 1945 V NOVOHRADSKÝCH HORÁCH Michal Bureš 5.1. Předmět výzkumu Otázky archeologických transformací jsou v tomto příspěvku

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu KVK07_OMOO_ZZ_www.rtf str. 1 Závěrečná zpráva o projektu Údaje o projektu název projektu: Záchranné mapování ovocných stromů Karlovarska Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje Evidenční číslo smlouvy:

Více

Ovocné dřeviny v krajině 2007 projekt OP RLZ CZ.04.1.03/3.3.13.2/0007. Stanislav Boček

Ovocné dřeviny v krajině 2007 projekt OP RLZ CZ.04.1.03/3.3.13.2/0007. Stanislav Boček Ovocné dřeviny v krajině 2007 projekt OP RLZ CZ.04.1.03/3.3.13.2/0007 ZAKLÁDÁNÍ EXTENZIVNÍCH VÝSADEB Stanislav Boček Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU, státním rozpočtem České

Více

DOPORUČENÝ SORTIMENT PRO EXTENZIVNÍ VÝSADBY

DOPORUČENÝ SORTIMENT PRO EXTENZIVNÍ VÝSADBY Ovocné dřeviny v krajině 2007 projekt OP RLZ CZ.04.1.03/3.3.13.2/0007 DOPORUČENÝ SORTIMENT PRO EXTENZIVNÍ VÝSADBY Stanislav Boček Stanislav Boček Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Intenzivní a extenzivní ovocnářství v ČR Charakteristika, typy výsadeb

Intenzivní a extenzivní ovocnářství v ČR Charakteristika, typy výsadeb Ovocné dřeviny v krajině 2007 projekt OP RLZ CZ.04.1.03/3.3.13.2/0007 Intenzivní a extenzivní ovocnářství v ČR Charakteristika, typy výsadeb Ing. Stanislav Boček, Ph.D. ZF MZLU v Brně Tento projekt je

Více

LÖW & spol., s.r.o. Studie, plány a projekty pro krajinu a vesnici Vranovská 102, 614 00 Brno Tel.: 545575250, 545576740 Fax.: 545576250 E-mail:

LÖW & spol., s.r.o. Studie, plány a projekty pro krajinu a vesnici Vranovská 102, 614 00 Brno Tel.: 545575250, 545576740 Fax.: 545576250 E-mail: LÖW & spol., s.r.o. Studie, plány a projekty pro krajinu a vesnici Vranovská 102, 614 00 Brno Tel.: 545575250, 545576740 Fax.: 545576250 E-mail: lowaspol@lowaspol.cz IČ: 46990798 DIČ: CZ46990798 Brno 2009

Více

BIOD0802_OMOO_ZZ_w.doc

BIOD0802_OMOO_ZZ_w.doc OCHRANA BIODIVERZITY str.1 Národní program ČSOP Závěrečná zpráva o projektu Název projektu: Záchranné mapování ovocných stromů Karlovarska číslo projektu: 03060208 1. Údaje o žádající organizaci organizace:

Více

BIOD_www_as_1303_ZZ www.doc str. 1

BIOD_www_as_1303_ZZ www.doc str. 1 BIOD_www_as_1303_ZZ-181302-www.doc str. 1 OCHRANA BIODIVERZITY Národní program ČSOP Závěrečná zpráva o projektu Název projektu: Propagace krajových odrůd číslo projektu: 181302 1. Údaje o organizaci, která

Více

POŽADAVKY OVOCNÝCH DRUHŮ NA KLIMATICKÉ FAKTORY

POŽADAVKY OVOCNÝCH DRUHŮ NA KLIMATICKÉ FAKTORY POŽADAVKY OVOCNÝCH DRUHŮ NA KLIMATICKÉ FAKTORY JABLONĚ Svými nároky na klimatické podmínky jabloně patří mezi velmi plastické ovocné druhy. Tato plasticita je dána širokým sortimentem pěstovaných odrůd

Více

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. Název mapy: Mapa vybraných stromů starých odrůd ovocných dřevin nalezených ve vybraném území MAS české středohoří. Specializovaná mapa s odborným obsahem. NAZV QI112A138. Autoři: Boček, S. 1, Demková,

Více

OCHRANA BIODIVERZITY. Závěrečná zpráva o projektu. Název projektu: Záchranné mapování ovocných stromů Karlovarska. číslo projektu:

OCHRANA BIODIVERZITY. Závěrečná zpráva o projektu. Název projektu: Záchranné mapování ovocných stromů Karlovarska. číslo projektu: OCHRANA BIODIVERZITY str.1 Národní program ČSOP Závěrečná zpráva o projektu Název projektu: Záchranné mapování ovocných stromů Karlovarska číslo projektu: 110931 Údaje o organizaci organizace: EC Meluzína

Více

SMĚRNICE PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. Příloha č. 11.1 Ekologické ovocnářství

SMĚRNICE PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. Příloha č. 11.1 Ekologické ovocnářství SMĚRNICE PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Příloha č. 11.1 Ekologické ovocnářství Příloha č. 11.1 je neoddělitelnou součástí Směrnice PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců

Více

Bakalářská práce 2015 Bytový soubor Pastviny průvodní zpráva

Bakalářská práce 2015 Bytový soubor Pastviny průvodní zpráva Bakalářská práce 2015 Bytový soubor Pastviny průvodní zpráva Součastný stav Na vyznačeném území v Brně Kouhoutovicích nad ulicí Pastviny se nachází soubor pozemků, které jsou určeny pro výstavbu bytového

Více

Závěrečná zpráva o projektu Projekt byl realizován za laskavé finanční i morální podpory Karlovarského kraje.

Závěrečná zpráva o projektu Projekt byl realizován za laskavé finanční i morální podpory Karlovarského kraje. KVK08_OMOO_658_ZZ_w.doc str. 1 Závěrečná zpráva o projektu Projekt byl realizován za laskavé finanční i morální podpory Karlovarského kraje. Název projektu: Záchranné mapování ovocných stromů Karlovarska

Více

Rukopis nalezený v Akkonu P. Coelho

Rukopis nalezený v Akkonu P. Coelho Pane, zázrak vezdejší dej nám dnes. Tak jako na vrchol hory vedou různé cesty, mnoha cestami můžeme dosáhnout i svého cíle. Dej ať poznáme tu jedinou, kterou má smysl se dát tu, kde se projevuje láska.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 124 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 83, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 124 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 83, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 124 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 83, O B S A H : 307. Nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

Více

Metodika stanovení záchranných sortimentů ovocných odrůd

Metodika stanovení záchranných sortimentů ovocných odrůd Metodika stanovení záchranných sortimentů ovocných odrůd str. 1 CERTIFIKOVANÁ METODIKA VÚKOZ,v.v.i. č. 8/2014-050, Certifikace 2014 Autoři: Ing. Martin Lípa*, Ing. Stanislav Boček, Ph.D.**, Ing. Adam Baroš***

Více

Název mapy: Mapa vybraných stromů starých odrůd ovocných dřevin nalezených v mikroregionech Moravský Kras a Časnýř

Název mapy: Mapa vybraných stromů starých odrůd ovocných dřevin nalezených v mikroregionech Moravský Kras a Časnýř Název mapy: Mapa vybraných stromů starých odrůd ovocných dřevin nalezených v mikroregionech Moravský Kras a Časnýř Autoři: Boček, S. 1, Dokoupil, L. 1, Demková, K. 2, Baroš, A. 2 (2013) Specializovaná

Více

Sklizeň ovoce bude vyšší než v posledních dvou letech

Sklizeň ovoce bude vyšší než v posledních dvou letech Sklizeň ovoce bude vyšší než v posledních dvou letech Odhady sklizně ovoce (bez jahod) k 15.6.2013, které byly zpracovány Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ) Brno, ukazují, že

Více

Foto č. 1. Pohled na lokalitu Stachovice 1. Obora od severu.

Foto č. 1. Pohled na lokalitu Stachovice 1. Obora od severu. Významné objevy pravěkých archeologických lokalit v okolí povodí Husího potoka na Fulnecku. Daniel Fryč V průběhu let 1996 2007 autor článku a předseda Archeologického klubu v Příboře Jan Diviš při povrchovém

Více

ZÁVĚREČNÁ EXKURZE KPÚ a VVK 21.6. 25.6. 2014

ZÁVĚREČNÁ EXKURZE KPÚ a VVK 21.6. 25.6. 2014 ZÁVĚREČNÁ EXKURZE KPÚ a VVK 21.6. 25.6. 2014 Vašimi průvodci budou: Katka Zímová (KBUK) hlavní organizátor Jakékoli dotazy a komplikace ohledně exkurze řešte zde: zimovak@fzp.czu.cz ; 605 505 529 Vraťka

Více

HOSTĚTÍN HISTORIE. Motiv ochrany: Výskyt kriticky ohrožené mochny drobnokvěté (Potentilla micracantha).

HOSTĚTÍN HISTORIE. Motiv ochrany: Výskyt kriticky ohrožené mochny drobnokvěté (Potentilla micracantha). HOSTĚTÍN Území obce leží v SV části okresu Uherské Hradiště a celé náleží do CHKO Bílé Karpaty. Rozkládá se kolem potoka Kolelače 5 km severovýchodně od Bojkovic. Obec má 240 obyvatel. Výjimečná je především

Více

Pracovní verze. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2014. o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

Pracovní verze. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2014. o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů Pracovní verze NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2014 o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů Vláda nařizuje podle 3a odst. 4 a odst. 5 písm. f), 3i, 3l a 3m zákona č. 252/1997 Sb.,

Více

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem.

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem. 17. Krajinou Palkovických hůrek Palkovické hůrky jsou při pohledu z Ostravské pánve směrem k jihu k Moravskoslezským Beskydám prvním vyšším horským pásmem prudce se zvedajícím nad mírně zvlněnou plošinou.

Více

RŮST A VÝVOJ OVOCNÝCH DŘEVIND

RŮST A VÝVOJ OVOCNÝCH DŘEVIND Ovocné dřeviny v krajině 2007 projekt OP RLZ CZ.04.1.03/3.3.13.2/0007 RŮST A VÝVOJ OVOCNÝCH DŘEVIND Velký životní cyklus Stanislav Boček Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU,

Více

Ovocné sady 2012 (Strukturální šetření)

Ovocné sady 2012 (Strukturální šetření) Úvod Metodika Ovocné sady 212 (Strukturální šetření) Komentář 1. Ovocné sady k 1. 5. 212 Tab. 1-1. Pěstování ovoce podle právních forem Tab. 1-2. Základní údaje o ovocných sadech Tab. 1-3. Pěstitelé ovoce

Více

Souhrn Workshopu "Společná budoucnost 2020"

Souhrn Workshopu Společná budoucnost 2020 Souhrn Workshopu "Společná budoucnost 2020" V rámci průběžných jednání se oba partneři shodli na pěti tématech možné další příhraniční spolupráce. Tato témata jsou: Mládež Hipoturistika Pěstování a zpracování

Více

PONĚŠICE ÚZEMÍ S VÝZNAMNÝM REKREAČNÍM POTENCIONÁLEM, ÚZEMÍ S PRIORITOU OCHRANY PŘÍRODY

PONĚŠICE ÚZEMÍ S VÝZNAMNÝM REKREAČNÍM POTENCIONÁLEM, ÚZEMÍ S PRIORITOU OCHRANY PŘÍRODY - 81 - - 82 - PONĚŠICE ÚZEMÍ S VÝZNAMNÝM REKREAČNÍM POTENCIONÁLEM, ÚZEMÍ S PRIORITOU OCHRANY PŘÍRODY Urbanistická struktura a rozvoj obce Obrázek: snímek stabilního katastru Vlkova z roku 1827 Letecký

Více

2446. 47. týden 2006 ZPRÁVA O TRHU OVOCE. Vývoj cen zem. výrobců: Komoditní zpravodajství. Ceny zemědělských výrobců.

2446. 47. týden 2006 ZPRÁVA O TRHU OVOCE. Vývoj cen zem. výrobců: Komoditní zpravodajství. Ceny zemědělských výrobců. Ročník X., čtrnáctideník, 23.11.2006 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 428, fax: 222 871 536 e-mail: tis.ovoce@szif.cz ZPRÁVA O TRHU OVOCE Vývoj cen zem. výrobců: Obsah: Jablka Idared tř. V...

Více

Ubytování 2012. Sdružení Růže BOROVANSKO NOVOHRADSKO TRHOVOSVINENSKO. Informační centra. Vydalo Sdružení Růže - říjen 2011 www. sdruzeniruze.

Ubytování 2012. Sdružení Růže BOROVANSKO NOVOHRADSKO TRHOVOSVINENSKO. Informační centra. Vydalo Sdružení Růže - říjen 2011 www. sdruzeniruze. Penzion Žumberk 30 Hradební věž 6 lůžek (od 350 Kč), v sezoně možné pouze týdenní pobyty zahrada s posezením, pergola Na Hradbách 4 lůžka (od 350 Kč), v sezoně možné pouze týdenní pobyty zahrada s posezením,

Více

Porovnání odhadu sklizní k s 3-letým průměrem sklizní. 3-letý průměr sklizní (tuny)

Porovnání odhadu sklizní k s 3-letým průměrem sklizní. 3-letý průměr sklizní (tuny) Druh Porovnání odhadu sklizní k 1.9.2017 s 3-letým průměrem sklizní Odhad sklizně ovoce k 1.9.2017 (tuny) 3-letý průměr sklizní 2014-2016 (tuny) Srovnání sklizně v % (odhad k 1.9.2017/3- letý průměr) Jabloně

Více

OCHRANA BIODIVERZITY. Název projektu: Záchranné mapování ovocných stromů Karlovarska. Závěrečná zpráva o projektu. číslo projektu:

OCHRANA BIODIVERZITY. Název projektu: Záchranné mapování ovocných stromů Karlovarska. Závěrečná zpráva o projektu. číslo projektu: BIOD_OMOO_1003_ZZ_w.doc str. 1 OCHRANA BIODIVERZITY Závěrečná zpráva o projektu Národní program ČSOP Název projektu: Záchranné mapování ovocných stromů Karlovarska číslo projektu: 111005 * Odrůda jabloně

Více

2. Základní charakteristika území, sídelní a správní struktura

2. Základní charakteristika území, sídelní a správní struktura 2. Základní charakteristika území, sídelní a správní struktura 2.1 Charakteristika území Jihočeský kraj je dlouhodobě vnímán především jako zemědělská oblast s rozvinutým rybníkářstvím a lesnictvím. Až

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1991. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1991. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 10.05.1991 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 164 N A Ř Í Z E N Í V L Á

Více

HOSÍN ÚZEMÍ PŘÍMĚSTSKÉ ZÁSTAVBY S PŘEVAHOU NÍZKOPODLAŽNÍHO BYDLENÍ

HOSÍN ÚZEMÍ PŘÍMĚSTSKÉ ZÁSTAVBY S PŘEVAHOU NÍZKOPODLAŽNÍHO BYDLENÍ - 41 - - 42 - HOSÍN ÚZEMÍ PŘÍMĚSTSKÉ ZÁSTAVBY S PŘEVAHOU NÍZKOPODLAŽNÍHO BYDLENÍ Urbanistická struktura a rozvoj obce Obrázek: snímek stabilního katastru obce Hosín z roku 1827 letecký snímek Hosína z

Více

Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků 2

Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků 2 Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků Jiří Glet květen 2016 jako 29.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz) ISBN: epub: ISBN 978-80-88061-73-1 mobi: ISBN 978-80-88061-74-8

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu KVK10_OMOO_ZZ_704_w.doc str. 1 Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje *Květ Kozačky štutgartské - archivní odrůdy objevené ve Žďáru u Ostrova Údaje o projektu název projektu:

Více

4. Co Vám ve Vraném nad Vltavou a v jeho okolí chybí?

4. Co Vám ve Vraném nad Vltavou a v jeho okolí chybí? 4. Co Vám ve Vraném nad Vltavou a v jeho okolí chybí? Krajina a příroda hospodářství - obnovení funkce statku stromy v nové zástavbě upravený horní okraj obce a na něm louky a sady častější čištění (odbahnění)

Více

Trasa č. 2. Popis trasy: Délka: 31,22 km Převýšení: 845 m

Trasa č. 2. Popis trasy: Délka: 31,22 km Převýšení: 845 m Trasa č. 2 Janov nad Nisou - Maliník (Bedřichov) - Česká chalupa (Rudolfov) Lidové Sady (Liberec) Ruprechtice (Liberec) Rudolfov - Vodní nádrž Bedřichov Bedřichov Janov nad Nisou Popis trasy: Délka: 31,22

Více

Název mapy: Mapa vybraných stromů starých odrůd ovocných dřevin nalezených ve Společenství obcí Čertovo břemeno.

Název mapy: Mapa vybraných stromů starých odrůd ovocných dřevin nalezených ve Společenství obcí Čertovo břemeno. Název mapy: Mapa vybraných stromů starých odrůd ovocných dřevin nalezených ve Společenství obcí Čertovo břemeno. Autoři: Boček, S. 1, Dokoupil, L. 1, Stroblová, L. 2, Baroš, A. 2 (2013) Specializovaná

Více

REGENERACE ZELENĚ NA ZÁMKU V BLUDOVĚ NÁDVOŘÍ A PANSKÁ ZAHRADA, ZÁMECKÝ PARK PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

REGENERACE ZELENĚ NA ZÁMKU V BLUDOVĚ NÁDVOŘÍ A PANSKÁ ZAHRADA, ZÁMECKÝ PARK PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ REGENERACE ZELENĚ NA ZÁMKU V BLUDOVĚ NÁDVOŘÍ A PANSKÁ ZAHRADA, ZÁMECKÝ PARK PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Situace stavby D. Dokladová část

Více

Znalecký posudek č. 1180-38/09C

Znalecký posudek č. 1180-38/09C Znalecký posudek č. 1180-38/09C o ceně nemovitostí - pozemků v k.ú. a obci Drahonín, okres Brno - venkov zapsané na listu vlastnictví 343 pro k.ú. Drahonín, vedeného u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský

Více

JAKÁ JE BUDOUCNOST LESA NÍZKÉHO NA LESNÍ SPRÁVĚ ZNOJMO?

JAKÁ JE BUDOUCNOST LESA NÍZKÉHO NA LESNÍ SPRÁVĚ ZNOJMO? JAKÁ JE BUDOUCNOST LESA NÍZKÉHO NA LESNÍ SPRÁVĚ ZNOJMO? Ot. Březiny 682, 675 71 Náměšť nad Oslavou VOBORNÍK PŘEMYSL ABSTRAKT: Les nízký se u LČR,s.p. Lesní správě Znojmo vyskytuje na plochách okolo 2.500ha

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU BRATRONICE

ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU BRATRONICE ZMĚNA č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU BRATRONICE 1 Obsah: Lokalita č.1....3 Lokalita č.2 5 Lokalita č.3....6 Lokalita č.4....8 Lokalita č.5..10 Lokalita č.6.. 11 Lokalita č.7..13 Lokalita č.8..14 2

Více

Meruňky 5 Leala St. Julien ZK 2. polovina července MC Hargrand ryngle zelená ZK začátek srpna VC 90

Meruňky 5 Leala St. Julien ZK 2. polovina července MC Hargrand ryngle zelená ZK začátek srpna VC 90 NABÍDKA A CENÍK OVOCNÝCH STROMKŮ A RŮŽÍ - JARO 2018 Ovocné školky, Petr Buřil, U Rybníka 25, 411 85 Horní Beřkovice, IČO: 43261434 DIČ: CZ6311090126 www.skolky-buril.cz mobil: 737 159 763 e-mail: burilpetr@seznam.cz

Více

Opylovací poměry vybraných odrůd jabloní. Ranost květu

Opylovací poměry vybraných odrůd jabloní. Ranost květu Opylovací poměry vybraných odrůd jabloní Číslo Odrůda Oplozovač Ranost květu Opylující odrůda číslo 1 Aderslebenský kalvil dobrý poloraný 23,24,71, 75, 83 2 Albrechtovo dobrý poloraný 9, 23, 24, 56, 75

Více

č. 79/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

č. 79/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Ve znění: č. 79/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Předpis č. K datu Poznámka 114/2008 Sb. (k 15.4.2008) mění celkem 49 novelizačních bodů;

Více

Projekt na zdravotní ošetření stromů a výsadbu stromové aleje v lukách v obci Žerotín

Projekt na zdravotní ošetření stromů a výsadbu stromové aleje v lukách v obci Žerotín Projekt na zdravotní ošetření stromů a výsadbu stromové aleje v lukách v obci Žerotín Investor Zadavatel Obec Žerotín Obec Žerotín Projekt a technická průvodní zpráva na zdravotní ošetření stromů a obnovení

Více

1 8 bodů. 2 10 bodů. Celkem 30 bodů

1 8 bodů. 2 10 bodů. Celkem 30 bodů Celkem 30 bodů Pomůcky: psací potřeby, Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), Česká republika: sešitový atlas pro základní školy a víceletá gymnázia (Kartografie Praha, a. s.) 1 8 bodů Česká cestovní

Více

Slivoně dosahují výšky do pěti metrů; foto: okrasná a ovocná školka Fytos

Slivoně dosahují výšky do pěti metrů; foto: okrasná a ovocná školka Fytos Švestka: jakou odrůdu si vybrat Tereza Macháčková Švestka a slivoň dva pojmy, které se často zaměňují. Vysvětlím vám, jaký je mezi nimi rozdíl, a poradím, jak pěstovat švestky na zahradě. Než nějakou odrůdu

Více

7. Zastoupení odrůd pěstovaných ve vinohradě Modrý Portugal (červená odrůda) Původ této odrůdy není jednoznačný, od konce 18. století se pěstuje v

7. Zastoupení odrůd pěstovaných ve vinohradě Modrý Portugal (červená odrůda) Původ této odrůdy není jednoznačný, od konce 18. století se pěstuje v Zuzana Bártová, 4.A, Základní škola Velké Pavlovice * Listopad 2013 Název projektu: HISTORIÍ VELKOPAVLOVICKÝCH VINOHRADŮ 1. Název trati (spisovný, hovorový) - NOVÉ HORY Spisovný název viniční trati: Nové

Více

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 (2016 2023)

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 (2016 2023) společný prostor. společný život. společná cesta. STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 (2016 2023) PRACOVNÍ VERZE KE DNI 1. 11. 2015 K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Vznik, činnost a projekty

Více

Historie pěstování ovocných dřevin na církevních a šlechtických statcích

Historie pěstování ovocných dřevin na církevních a šlechtických statcích Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Zahradnická fakulta v Lednici Historie pěstování ovocných dřevin na církevních a šlechtických statcích Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce Ing. Stanislav

Více

Příklady zachování regionálního dědictví, tradiční odrůdy ovocných dřevin

Příklady zachování regionálního dědictví, tradiční odrůdy ovocných dřevin Příklady zachování regionálního dědictví, tradiční odrůdy ovocných dřevin Vojtěch Řezníček OSNOVA Historie ovocnictví Význam pěstování ovocných druhů - hospodářský - mimoprodukční Staré a krajové odrůdy

Více

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU SDRUŽENÍ RŮŽE PRO OBDOBÍ 2007-2013

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU SDRUŽENÍ RŮŽE PRO OBDOBÍ 2007-2013 STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU SDRUŽENÍ RŮŽE PRO OBDOBÍ 2007-2013 ANALYTICKÁ ČÁST Verze: 19. ledna 2007 Zadavatel: Sdružení Růže Žižkovo náměstí 32 374 17 Trhové Sviny Zpracovatel: KP projekt s.r.o. Riegrova

Více

Přehled územně plánovací dokumentace obcí ve správním obvodu ORP Trhové Sviny

Přehled územně plánovací dokumentace obcí ve správním obvodu ORP Trhové Sviny Přehled územně plánovací dokumentace obcí ve správním obvodu ORP Trhové Sviny Město Borovany - Územní plán Borovany. Projektant: Ing. arch. Stanislav Kovář, České Budějovice Nabytí účinnosti 5.6.2008.

Více

Kostel sv. Jakuba u Bochova

Kostel sv. Jakuba u Bochova Kostel sv. Jakuba u Bochova Nálezová zpráva z archeologického výzkumu Karlovy Vary KMKK, Muzeum Karlovy Vary 15. března 2008 Mgr. Jiří Klsák, Bc. Jan Tajer Lokalizace a historie kostela Kostel sv. Jakuba

Více

téma Vliv člověka na krajinu

téma Vliv člověka na krajinu Úkoly na měsíc září téma Vliv člověka na krajinu 1. Zpracujte prázdninové úkoly, nemáte-li je hotové: 1. přihlaste se na webové stránky, 2. vyberte si přírodovědně zajímavé území v blízkosti svého bydliště

Více

Znalecký posudek č. 041-2016/3670

Znalecký posudek č. 041-2016/3670 E56 Elektronická verze Vyhotovení č.: E Znalecký posudek č. 041-2016/3670 Vlastník nemovitosti: K podílu nebo celku 1) Ing. Hana Nováčková, bytem Milíčov čp.10, Milíčov 588 05, nar. 6.4.1970 2) Jan Nováček,

Více

ZLIV ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ZÁSTAVBY

ZLIV ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ZÁSTAVBY - 21 - - 22 - ZLIV ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ZÁSTAVBY Urbanistická struktura a rozvoj obce Císařský otisk z roku 1827 Letecký snímek ze současnosti (2008) URBANISTICKÉ REGULATIVY Uspořádání pozemků a doporučené regulativy

Více

6. Zeleň na území hlavního města Prahy

6. Zeleň na území hlavního města Prahy 6. Zeleň na území hlavního města Prahy (Ing. Miroslav Kubový) Pro potřeby tohoto úkolu zpracoval stať týkající se zeleně v Praze Ing. Miroslav Kubový, autorizovaný architekt pro obor krajinářská architektura.

Více

Metodické listy OPVK. Organické systémy pěstování ovoce 11.

Metodické listy OPVK. Organické systémy pěstování ovoce 11. Metodické listy OPVK Organické systémy pěstování ovoce 11. PRINCIPY PĚSTITELSKÉHO SYSTÉMU Principy pěstitelského systému Organické systémy pěstování ovoce jsou více známé pod názvy ekologická produkce

Více

BIOD_OMOO_1404_ZZ_ www.doc str. 1. Závěrečná zpráva o projektu. Záchrana lučních sadů v pozemkovém spolku Meluzína

BIOD_OMOO_1404_ZZ_ www.doc str. 1. Závěrečná zpráva o projektu. Záchrana lučních sadů v pozemkovém spolku Meluzína BIOD_OMOO_1404_ZZ_141435-www.doc str. 1 OCHRANA BIODIVERZITY Národní program ČSOP Závěrečná zpráva o projektu Záchrana lučních sadů v pozemkovém spolku Meluzína číslo projektu: 141435 1. Údaje o organizaci,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o.

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Vnorovy Číslo jednací: 09/Z05/11 Datum vydání: 3. 10. 2011 Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC MORAŠICE DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP MORAŠICE 2 Zastupitelstvo obce

Více

Zdeněk Kučera (zdenek.kucera@natur.cuni.cz), Jiří Riezner (jiri.riezner@ujep.cz), Silvie R. Kučerová (silvie.kucerova@ujep.cz)

Zdeněk Kučera (zdenek.kucera@natur.cuni.cz), Jiří Riezner (jiri.riezner@ujep.cz), Silvie R. Kučerová (silvie.kucerova@ujep.cz) Zdeněk Kučera (zdenek.kucera@natur.cuni.cz), Jiří Riezner (jiri.riezner@ujep.cz), Silvie R. Kučerová (silvie.kucerova@ujep.cz) Tento dokument obsahuje autorské řešení vybraných úloh, jejichž zadání je

Více

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu.

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu. ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK - NÁVRH - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Valašské Klobouky Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu Josef Mana OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: určený

Více

PRŮVODNÁ ZPRÁVA. Urbanistické řešení

PRŮVODNÁ ZPRÁVA. Urbanistické řešení PRŮVODNÁ ZPRÁVA Identifikační údaje Název: Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně Místo: Brno - Komín, ul. Pastviny Rozloha řešeného území: 2,1 ha Urbanistické řešení Kontext lokality Řešené území

Více

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE OBEC HROBČICE Hrobčice 41, 417 57 Hrobčice ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE Zastupitelstvo obce Hrobčice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Rožnovský pivovar. Historie rožnovského pivovaru od roku 1712 do současnosti. Richard Sobotka

Rožnovský pivovar. Historie rožnovského pivovaru od roku 1712 do současnosti. Richard Sobotka Rožnovský pivovar Historie rožnovského pivovaru od roku 1712 do současnosti. Richard Sobotka Richard Sobotka Rožnovský pivovar Historie rožnovského pivovaru od roku 1712 do současnosti. Tato publikace

Více

Obec Věrovany. Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020

Obec Věrovany. Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020 Obec Věrovany Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020 1 Obsah STRATEGICKÝ PLÁN... 3 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE... 3 1. Charakteristika obce Věrovany... 3 Základní údaje... 3 Geografická

Více

Hostivické památky. Břevský rybník s výpustním objektem z roku 1932

Hostivické památky. Břevský rybník s výpustním objektem z roku 1932 Hostivické památky Rybníky v Hostivici Břevský rybník s výpustním objektem z roku 1932 Archeologické nálezy z celého území Hostivice i okolí dokládají, že zdejší krajina v pramenné oblasti Litovického

Více

Venkovské osídlení a rurální geografie. Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz

Venkovské osídlení a rurální geografie. Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Venkovské osídlení a rurální geografie Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Velikostní kategorie venkovských sídel samota: izolované obydlí, které má značný odstup od jiných obydlí, území

Více

Hraniční duby určení věku

Hraniční duby určení věku Hraniční duby určení věku Úvodem. Panem starostou ing. Petrem Hejlem jsem byl upozorněn na mohutné duby, rostoucí na hranici mezi Suchdolem a Roztoky. Mohlo by se jednat o hraniční duby, které by si pak

Více

KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY. Datum ověření: 5.1.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741 VY_52_INOVACE_S2_Z36_3

KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY. Datum ověření: 5.1.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741 VY_52_INOVACE_S2_Z36_3 KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY Datum ověření: 5.1.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741 VY_52_INOVACE_S2_Z36_3 KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh

Více

Zliv Základní informace Zliv 1421 ha 3561 250,6 obyv/km2 Město Zliv Charakteristika

Zliv Základní informace Zliv 1421 ha 3561 250,6 obyv/km2 Město Zliv Charakteristika Zliv Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území (Zpracováno v souladu s požadavky 4, odst. 1, části. 1. bodu b) vyhlášky č. 500/2006 Sb.

Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území (Zpracováno v souladu s požadavky 4, odst. 1, části. 1. bodu b) vyhlášky č. 500/2006 Sb. Střížov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Průvodce "Zadní Doubice"

Průvodce Zadní Doubice Bývalá osada zadní Doubice je poslední dobou středem zájmů a míří sem stovky turistů.výlety z Kyjova podél řeky Křinice a nebo z osady Kopec podél Brtnického potoka,je skutečným zážitkem.osada, kdysi ležící

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 715/68/2014 NEMOVITOST: Pozemky, zapsané na LV č. 3877 pro k.ú. Hořejší Vrchabí a obec Vrchlabí, vedené u KP Trutnov Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres

Více

Tipy na výlety POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ

Tipy na výlety POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ Při návštěvě téměř devítitisícové Dobříše, rozkládající se v úpatí brdského pohoří a vzdálené zhruba 40 km od Prahy, se jistě nebudete nudit. Díky krásným lesům je okolí města lákavou

Více

Popis. Délka trasy. 46 km. Průběh trasy

Popis. Délka trasy. 46 km. Průběh trasy Trasa č. 5 Popis Délka trasy Průběh trasy Náročnost Putování za vínem Vydejte se poznat krásy zdejšího půvabného kraje po vinařských stezkách. Trasa je dobře sjízdná, přehledná a rovinatá a po krátkých

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu KVK11_OMOO_ZZ_789_w.doc str. 1 Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Dříve velmi oblíbená odrůda Ontario (září 2011) Údaje o projektu název projektu: Záchranné mapování ovocných

Více

Přírodní zajímavosti. a kulturní unikáty

Přírodní zajímavosti. a kulturní unikáty Přírodní zajímavosti a kulturní unikáty Přírodní zajímavosti a kulturní unikáty Vysočina nabízí zvídavým návštěvníkům množství kulturních a přírodních krás, ale také několik výjimečných zážitků, které

Více

DOPLNĚNÍ SEPARACE A SVOZU BIOODPADŮ NA JEVIŠOVICKU

DOPLNĚNÍ SEPARACE A SVOZU BIOODPADŮ NA JEVIŠOVICKU DOPLNĚNÍ SEPARACE A SVOZU BIOODPADŮ NA JEVIŠOVICKU únor 2015 DESACON Zlín, s.r.o. 1 OBSAH 2 Identifikační údaje... 3 2.1 Název projektu... 3 2.2 Objednatel... 3 2.3 Zpracovatel... 3 2.4 Použité podklady...

Více

a. Územní stude "Rodinné domy Nové Ráby " v katastrálním území Ráby. b. Objednatel: Obec Ráby zastoupena - Zdena Morchová starostka

a. Územní stude Rodinné domy Nové Ráby  v katastrálním území Ráby. b. Objednatel: Obec Ráby zastoupena - Zdena Morchová starostka 1 A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 62 z února 2013 Změna zákona čs. 499/2006 Sb bezplatně pro Obec Ráby architekty Josefem a Soběslavem

Více

B.1.15b Větrná elektrárna BŘEZOVÁ JIH

B.1.15b Větrná elektrárna BŘEZOVÁ JIH B.1.15b Větrná elektrárna BŘEZOVÁ JIH B.1.15b.1 Popis záměru a lokality Popis záměru Název: Větrná elektrárna Březová Gručovice Počet VTE: 2 Parametry VTE: výška osy rotoru: 140 m průměr rotoru: 112 m

Více

Program ČSOP Oživení starých odrůd

Program ČSOP Oživení starých odrůd Program ČSOP Oživení starých odrůd Ing. Martin Lípa garant odborného programu ČSOP ec.meluzina@volny.cz, 777086620, www.stareodrudy.cz/ Přehled aktivit ČSOP při záchraně starých odrůd Proč byl založen

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Douglaska tisolistá může být nadějí pro chřadnoucí lesy

TISKOVÁ ZPRÁVA. Douglaska tisolistá může být nadějí pro chřadnoucí lesy TISKOVÁ ZPRÁVA Douglaska tisolistá může být nadějí pro chřadnoucí lesy Strnady 20. 10. 2014 - Dřevina roku 2014 - douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco) je v současné době mezi lesnickou

Více

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Mohutný pozdně gotický hrad na Kunětické hoře tvoří impozantní dominantu a symbol zdejšího kraje.až do husitských válek byla Kunětická hora v majetku blízkého

Více

II. Návrh. VYHLÁŠKA ze dne. 2017

II. Návrh. VYHLÁŠKA ze dne. 2017 II. Návrh VYHLÁŠKA ze dne. 2017 o stanovení dalších odrůd ovocných druhů s úředně uznaným popisem, které se považují za zapsané do Státní odrůdové knihy Ministerstvo zemědělství stanoví podle 35c odst.

Více

Veleslavín - doplnění městské struktury Jan Ptáček. Diplomová práce atelier Kuzemenský Synek FA ČVUT LS 2013/2014

Veleslavín - doplnění městské struktury Jan Ptáček. Diplomová práce atelier Kuzemenský Synek FA ČVUT LS 2013/2014 Veleslavín - doplnění městské struktury Jan Ptáček Diplomová práce atelier Kuzemenský Synek FA ČVUT LS 2013/2014 1 2 1 Obsah řešené území historie potok doprava charaktery schwarzplan autorský tet situace

Více

2.Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

2.Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 1. Vymezení zastavěného území Řešeným územím územního plánu Žampach je katastrální území Žampach s kódem 794 465 a výměrou 556 ha. Vedle vlastního Žampachu patří do řešeného území místní část Hlavná. V

Více

Meruňky 0 Leala St. Julien ZK 2. polovina července MC Hargrand ryngle zelená ZK začátek srpna VC 90

Meruňky 0 Leala St. Julien ZK 2. polovina července MC Hargrand ryngle zelená ZK začátek srpna VC 90 NABÍDKA A CENÍK OVOCNÝCH STROMKŮ A RŮŽÍ - JARO 2018 Ovocné školky, Petr Buřil, U Rybníka 25, 411 85 Horní Beřkovice, IČO: 43261434 DIČ: CZ6311090126 www.skolky-buril.cz mobil: 737 159 763 e-mail: burilpetr@seznam.cz

Více

Jabloně. Angold. Bohemia. Daria. Denár. Discovery

Jabloně. Angold. Bohemia. Daria. Denár. Discovery Angold Jabloně Doba sklizně: 2/2 září - zač. října Plody jsou velké, kulovité až kulovitě kuželovité, pravidelné; slupka je hladká, lesklá, středně tlustá, zelenavě žlutá, žíhaná jasně červenou krycí barvou.

Více

PŮDA jako dar žití Mgr.Vít Hrdoušek

PŮDA jako dar žití Mgr.Vít Hrdoušek PŮDA jako dar žití Mgr.Vít Hrdoušek Na venkově dříve člověk musel, dnes může žít na rodné hroudě v blízkém sepětí s přírodou a půdou. Naši předci nám zanechali kulturní krajinu, kterou pracně vytvářely

Více

3.ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP NEPOMUK

3.ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP NEPOMUK 3.ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP NEPOMUK V Nepomuku dne 12.12.2014 Vypracoval: Ing. Jiří Levý Tel.: 371 51 97 30 e-mail: jiri.levy@urad-nepomuk.cz www.urad-nepomuk.cz Stránka 1 Obsah

Více

Jedovnické rybníky do roku 1450

Jedovnické rybníky do roku 1450 Jedovnické rybníky do roku 1450 Titulní kresba Mgr. Jitky Vávrové ukazuje, jak asi vypadaly Jedovnice a blízké okolí v 15. století. Za grafickou úpravu titulního obrázku (mapky) děkuji Ing. Marku Audymu.

Více