Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET AL140

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET AL140 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4569074"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SIEMENS GIGASET AL140. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: MENU Otevete hlavní menu/ podmenu (viz pehled str. 15). menu O úrove menu zpt. " 9 10 U T ~ OK Pomocí u listujte nahoru/dol nebo nastavte hlasitost. Kurzorem pohybujte pomocí u doleva/ doprava. Maze po znacích doleva. Potvrte funkci menu nebo ulozte zadání. Základna ECO DECT Pouzíváním pístroje Gigaset AL140 pispíváte k ochran zivotního prostedí. Snízení spoteby energie Díky pouzívání úsporného napájení telefon spotebuje mén proudu. Snízení rádiového výkonu základny Rádiový výkon telefonu se automaticky snízí: Rádiový výkon sluchátka se snízí podle vzdálenosti sluchátka od základny. Rádiový výkon základny se snízí tém na nulu, je-li pihláseno pouze jedno sluchátko a stojí v základn. Rádiový výkon sluchátka a základny dále snízíte pouzíváním Rezim Eko/ str. 16): Rezim Eko+ (viz pehled menu Rezim Eko: 80% snízení rádiového výkonu v pohotovostní dob a pi hovoru (dosah základny se snizuje). Rezim Eko+: 100% vypnutí rádiového výkonu v pohotovostní dob (symbol na displeji ½ nahoe vlevo). Dosazitelnost základny mzete zkontrolovat dlouhým stiskem tlacítka c. Je-li základna dosazitelná, uslysíte volný tón. Tlacítko pro pihlásení/ paging: Krátké stisknutí: hledání sluchátka (,,paging"), str. 8. Dlouhé stisknutí: pihlásení sluchátek a pístroj DECT, str Bezpecnostní pokyny Ped pouzitím si dkladn pectte bezpecnostní informace a návod k pouzití. Vysvtlete svým dtem jejich obsah a mozná nebezpecí pi pouzívání telefonu. Údrzba a péce Základnu, nabíjecku a sluchátko stírejte vlhkou utrkou (bez rozpoustdel) nebo antistatickou utrkou. Nikdy nepouzívejte suchou utrku. Hrozí nebezpecí elektrostatického výboje. $ Pouzívejte pouze dodaný napájecí adaptér. Pouzívejte pouze doporucené dobíjecí akumulátory ( str. 10), v zádném pípad bzné baterie (bez moznosti dobíjení) ani jiné typy akumulátor; v takovém pípad není mozné vyloucit závazné poskození zdraví a vcné skody. Pi provozu mze docházet k ovlivnní funkce lékaských pístroj. neinstalujte v koupelnách ani ve sprchách. Penosná cást a základna nejsou chránny proti stíkající vod. Telefon nepouzívejte v prostedí, kde hrozí nebezpecí výbuchu, napíklad v lakovnách. Kontakt s kapalinou! Jestlize se sluchátko dostalo do kontaktu s kapalinou: Sluchátko vypnte a ihned vyjmte akumulátory. Kapalinu nechte ze sluchátka vykapat. Vsechny cásti opatrn osuste a sluchátko s otevenou pihrádkou na akumulátory polozte klávesnicí smrem dol na dobu nejmén 72 hodin na suché a teplé místo (nepokládejte jej do mikrovlnné trouby, trouby na pecení apod.). Sluchátko opt zapnte az po úplném vysusení. Po úplném vysusení je pístroj v mnoha pípadech i nadále funkcní. Pístroj pedávejte tetím osobám vzdy pouze s návodem k pouzití. Vadné základny vyate z provozu nebo je nechte opravit servisním oddlením, protoze jinak mohou rusit jiné bezdrátové sluzby. Likvidace Nevyhazujte akumulátory s bzným domovním odpadem. Respektujte místní pedpisy o likvidaci odpad, které si mzete vyzádat u svého obecního úadu nebo specializovaného prodejce, u kterého jste si produkt koupili. Vsechny elektrické a elektronické pístroje likvidujte oddlen od obecného domácího odpadu a ve k tomu urcených sbrných místech. Pokud je na výrobku uveden tento symbol peskrtnutého odpadkového kose, výrobek podléhá smrnici EU 2002/96/EC. Vhodná likvidace a oddlený sbr vyazených pístroj slouzí k zabránní ped potenciálními skodami na zivotním prostedí a na zdraví. Jsou pedpokladem optovného pouzití a recyklace pouzitých elektrických a elektronických pístroj. Aktuální informace k likvidaci vyazených pístroj dostanete na obecním úadu, na místních technických sluzbách zabývajících se likvidací odpadu nebo u specializovaného prodejce, u kterého jste si produkt koupili. Pi zapnutém zámku tlacítek ( str. 1) nelze volit ani císla nouzového volání! Ne vsechny funkce popsané v tomto návodu k pouzití jsou dostupné ve vsech zemích. 3 První kroky Zkontrolujte obsah balení základna Gigaset AL140 napájecí adaptér, sluchátko Gigaset AL14H, telefonní kabel, blok akumulátor, kryt pihrádky na akumulátory, návod k pouzití. Pokud jste koupili variantu s více sluchátky, v balení najdete pro kazdé dalsí sluchátko blok akumulátor, kryt pihrádky na akumulátory a nabíjecku s napájením. Instalace základny a nabíjecky (pokud dodána) Základna a nabíjecka jsou urceny k provozu ve vnitních, suchých prostorech s rozsahem teplot +5 C az +45 C. Základnu umístte na centrálním míst bytu nebo domu na rovný neklouzavý povrch. Upozornní Dbejte na dosah základny. Na volném prostranství mze být az 300 m, v budovách az 50 m.

3 Dosah se se snizuje pi zapnutém Rezim Eko ( str. 16). Nozky pístroje obvykle na podkladu nenechávají stopy na podkladu. Protoze se na nábytku pouzívá velké mnozství lak a politur, nelze pi kontaktu vyloucit vznik stop na podkladu. Základnu a nabíjecku mzete upevnit i na ze. Nezapomete prosím: Telefon nevystavujte vlivu zdroj tepla, pímého slunecního záení a jiných elektrických pístroj. Chrate telefon ped vlhkem, prachem, agresivními kapalinami a parami. Pipojení základny Nejdíve pipojte napájecí adaptér 1. Poté zapojte telefonní zástrcku 2 a kabel vlozte do kabelové drázky Nezapomete prosím: Napájecí adaptér musí být stále zapojený do elektrické zásuvky, protoze bez zapojení do sít telefon nefunguje. Vlozte akumulátory. Kabely vlozte do kabelových drázek. proto nemusíte provádt. K nabití akumulátor nechte sluchátko vlozené v základn/nabíjecce. Upozornní Sluchátko smí být umístno pouze do základny/nabíjecky k tomu urcené. První nabití a vyte; telefonního seznamu: Stisknte tlacítko h. Ulozit mzete az telefonních císel (max. 32 císlic) s píslusnými jmény (max. 14 znak). Vlození str. 10. písmena/znaku c. Ulození prvního císla do telefonního seznamu h Novy zaznam? OK ~ (zadejte císlo) OK ~ (zadejte jméno) OK Ulození císla do telefonního seznamu h MENU Novy zaznam OK ~ (zadejte císlo) OK ~ (zadejte jméno) OK Volba záznamu telefonního seznamu Telefon otevete pomocí h. Máte následující Pijetí volání Píchozí volání se signalizuje vyzvánním a zobrazením na displeji. Stisknutím tlacítka vyzvednutí c pijmte volání. Pi zapnuté funkci Aut. prijem (viz pehled menu str. 16) sluchátko pouze vyjmte ze základny/ nabíjecky. V klidovém stavu vyvolejte pomocí t menu kgnální tón. Ukoncení: Stisknte tlacítko zavsení a. Vsichni úcastníci slysí signální tón. Jestlize první interní úcastník stiskne tlacítko zavsení a, zstane spojení mezi pipojeným sluchátkem a externím úcastníkem zachováno. Odhlásení sluchátek Sluchátka mzete odhlásit pouze vrácením základny do stavu pi dodání. Tím se vynulují i jiná nastavení str. 10. Pokud máte pihlásená pouze sluchátka jiných pístroj GAP, mzete je odhlásit jen resetem hardwaru str. 10. Nastavení budíku Zapnutí/vypnutí budíku MENU Budik OK ( = zap) OK Aktivace Kdyz je zapnuto: Pouzití více sluchátek Interní volání Interní volání jsou bezplatné hovory mezi sluchátky pihlásenými k téze základn. Chcete-li zavolat jiným sluchátkm, stisknte INT ~ (1...4, zadejte interní císlo sluchátka) OK, sluchátko se zavolá nebo INT tlacítko s hvzdickou P OK, zavolají se vsechna sluchátka. Po pihlásení úcastníka s ním mzete hovoit. Stisknte tlacítko zavsení a. Nastavení casu buzení OK Kdyz budík zvoní, vypnete ho stiskem libovolného tlacítka na 24 hodin. Je-li budík zapnutý, vidíte na displeji namísto data symbol budíku l a cas buzení. Nastavení casu buzení MENU Budik OK Cas buzeni OK Vlozte cas buzení v hodinách a minutách a stisknte OK. Nastavení telefonu Nastavení audio viz pehled menu str. 15). Nastavení systémového PIN základny viz pehled str. 16. menu Interní zptný dotaz/spojení hovoru Telefonujete s externím úcastníkem. Stisknte tlacítko INT a zavolejte na jedno nebo na vsechna sluchátka. Externí úcastník slysí melodii pi cekání. Ped pihlásením interního úcastníka stisknte tlacítko zavsení a; hovor se pesmruje na jiného úcastníka, který volání pijme. Po pihlásení interního úcastníka s ním mzete mluvit. Stisknte tlacítko zavsení a; hovor se Zmna jazyka na displeji MENU Nastaveni OK Sluchatko Jazyk OK Vyberte jazyk OK Aktuální jazyk je oznacen. OK (tisknte postupn tlacítka) Jestlize jste nedopatením nastavili vám nesrozumitelný jazyk: MENU Pomocí u vyberte správný jazyk a stisknte OK. 10 Vynulování sluchátka Individuální nastavení a zmny mzete zrusit. Rezim opakovace a rezim ECO nebo rezim-eco+ ( str. # 4x $ s 8 z! zadávání císlice pomalu postupn zadávejte. Technické údaje Doporucené akumulátory (Stav v dob vydání tohoto návodu k pouzití) Nikl-metal-hydridové (NiMH): Sluchátko AL14H: V30145-K1310-X383 Sluchátko se dodává se schválenými akumulátory. Zmna druhu volby MENU 4 I O 1 1 Císlice nastaveného druhu Píkon základny V pohotovostním stavu sluchátko v základn sluchátko mimo základnu Bhem hovoru cca 1,0 W cca 0,8 W cca 1,0 W volby bliká: 0 = tónová volba (MFV); 1 = impulzní volba Zadejte císlici (IWV) OK.

4 signálu flash bliká: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms Zadejte císlici OK. Nastavení délky signálu flash MENU 4 I O 1 2 Císlice aktuální délky 11 Vseobecné technické údaje Standard DECT Standard GAP podporován podporován (sluchátko Gigaset je kompatibilní pouze se základnovými stanicemi Gigaset) az 300 m ve volném prostoru, az 50 m v budovách 230 V ~/50 Hz +5 C az +45 C; 20 % az 75 % relativní vlhkost vzduchu Zákaznický servis (Customer Care) Nase podpora na internetu: Zde získáte podporu produkt 24 hodin denn, 7 dní v týdnu. Mzete si zde stáhnout návody k pouzití a nejnovjsí aktualizace programového vybavení (jsouli pro daný produkt k dispozici). Casté dotazy a odpovdi najdete v dodatku k tomuto návodu k pouzití. Hotline linka: Zde vám je k dispozici kvalifikovaný odborník, který vám podá píslusné informace o produktu a jeho instalaci. V pípad nutné opravy, eventueln zárucní opravy nebo nároku na záruku vám nabídne rychlé a spolehlivé sluzby nase servisní centrum: MICOS spol. s.r.o. Osobní píjem oprav: Modice Masarykova Olomouc Sokolská Praha Bryksova 818 (prodejna O2) Prostjov Zizkovo nám Adresa pro zasílání oprav: Modice Masarykova Zárucní podmínky jsou uvedeny na zárucním listu, který je soucástí dodávky pístroje. Záruka se nevztahuje na poskození vzniklá neodborným zacházením, opotebováním nebo zásahem tetí osoby. Záruka nezahrnuje spotební materiály a nepokrývá nedostatky, které jen nepatrn ovlivují hodnotu nebo pouzitelnost pístroje. Mjte prosím pipravený doklad o nákupu. V zemích, v nichz není nás produkt prodáván prostednictvím autorizovaných prodejc, nejsou nabízeny zádné moznosti výmny ci opravy. Dosah Napájení základny elektrickým proudem Podmínky prostedí za provozu Otázky a odpovdi Budete-li se pi pouzívání telefonu chtít na cokoli zeptat, jsme vám k dispozici 24 hodin denn na www. gigaset.com/customercare. Krom toho jsou v následující tabulce uvedeny castji se vyskytující problémy a jejich mozná esení. Problém Zádné zobrazení na displeji. Pícina Bez rádiového spojení se základnou, na displeji bliká Zakladna. Neslysíte vyzváncí/ oznamovací tón z pevné sít. Chybový tón po dotazu na systémový PIN. Zapomnli jste PIN. Na a ca. 5 s stisknte tlacítko zavsení nebo sluchátko vlozte do základny. Nabijte/vymte Akumulátory jsou akumulátory. vybité. Penosná cást není Pihlaste sluchátko str. 9. pihlásená. 3. vodic telefonu/euro CTR37. Systémový PIN, Nastavte systémový který jste zadali, je kód PIN opt na chybný str. 10. Vsechna sluchátka se odhlásí. Vsechna nastavení se vynulují. Vsechny seznamy se vynulují. Sluchátko není zapnuté. esení 12 Prohlásení o shod Tento pístroj je urcen pro analogové telefonní pípojky v Ceské republice. Specifické zvlástnosti zem jsou zohlednny. Spolecnost Gigaset Communications GmbH tímto prohlasuje, ze tento pístroj je ve shod se základními pozadavky a dalsími píslusnými ustanoveními Naízení vlády c. 426/2000 Sb a smrnice 1999/5/EC. Je téz ve shod s,,vseobecným oprávnním c.vo-r/ 10/ k vyuzívání rádiových kmitoct a k provozování zaízení krátkého dosahu" a,,vseobecným oprávnním c. VO-R/8/ k vyuzívání rádiových kmitoct a k provozování zaízení bezsrové telekomunikace standardu DECT". Kopii prohlásení o shod podle smrnice 1999/5/EC naleznete prostednictvím následující internetové adresy: nebo prostednictvím hotline-linky spolecnosti (tel.: ). 13 Záruka Pehled menu Telefon disponuje mnoha funkcemi. Nabízejí se pes menu. Funkci v klidovém stavu telefonu zvolíte stiskem MENU (otevete menu), tlacítky t a v nalistujete pozadovanou funkci a potvrdíte pomocí OK. Melodie vyz. 2-4 Upozor. tony 2-5 Vybity akumul. zapnutí/vypnutí Vyp Zap. Memoboxu lze zobrazit, pokud vás provozovatel sít tuto funkci podporuje a tlacítko 1 bylo obsazeno Memoboxem. 3 Zaznamnik Memobox 3-1 Tlacitko Nastaveni Zadejte datum (formát DDMMRR), potom cas (formát HHMM) Jazyk Aut. prijem Prihlasit Tovarni nastav 4-3 Zakladna Typ sezn. vol. Nastavení jazyka displeje 4-1 Datum/cas 4-2 Sluchatko str. 9 str. 9 str. 8 str. 8 automatický píjem volání zapnutí/vypnutí Rucní pihlásení sluchátka Vynulování sluchátka str. 7 str Zmeskana vol Vsechna vol Systemovy PIN Tovarni nastav Dalsi funkce Zmna systémového kódu PIN (tovární nastavení: 0000) Obnovení továrního nastavení Opakovani Rezim Eko Rezim Eko str. 10 aktivace/deaktivace str. 10 aktivace/deaktivace str. 2 aktivace/deaktivace str Priposlech Prednastaveni zapnutí/vypnutí funkce str Prednast.cislo pedvolba provozovatele sít, která se má automaticky pednastavit ped volené císlo.

5 Powered by TCPDF ( První císlice císla pedvolby, které se mají volit s pedvolbou. První císlice císla pedvolby, které se mají volit bez pedvolby S cislem Bez cisla.

Gigaset A160/A260/A165/A265 česky

Gigaset A160/A260/A165/A265 česky 1 Gigaset A160/A260/A165/A265 česky Přenosná část pro A260/A265 Přenosná část pro A160/A165 Základna bez hlasového záznamníku 14 5 1 Stav nabití akumulátoru 2 Interní číslo přenosné části 3 Dialogová tlačítka

Více

A580 IP KBA / IM-OST CS / A31008-M2013-R601-3-TE43 / title.fm / 16.2.11 1.2005 9 rsion 4, 16.0 e V

A580 IP KBA / IM-OST CS / A31008-M2013-R601-3-TE43 / title.fm / 16.2.11 1.2005 9 rsion 4, 16.0 e V 1 2 Bezpečnostní pokyny Pozor: Před použitím si důkladně přečtěte bezpečnostní informace a návod k použití na CD. Vysvětlete svým dětem jejich obsah a možná nebezpečí při používání telefonu. > Používejte

Více

Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / title.fm / 20.4.11

Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / title.fm / 20.4.11 Gratulujeme Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji. Balení tohoto produktu je ekologické. Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www.gigaset.com. Bezpečnostní

Více

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty Podrobný návod k použití Obsah Důležité pokyny...3 Váš telefon...5 Vložení SIM karet, pam. karty a baterie...7 Nabíjení baterie...8 Umístění antén...8 Zapnutí

Více

Vaše uživatelský manuál STRONG SRT 5245 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3232224

Vaše uživatelský manuál STRONG SRT 5245 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3232224 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

PŘÍRUČKA UŢIVATELE VERSATIS P100 / Versatis P100 duo

PŘÍRUČKA UŢIVATELE VERSATIS P100 / Versatis P100 duo PŘÍRUČKA UŢIVATELE VERSATIS P100 / Versatis P100 duo Logo a název Alcatel jsou obchodními známkami firmy Alcatel a jsou pouţívány na základě licence poskytnuté firmou Thomson Telecom. ÚVOD Děkujeme vám

Více

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim N720 DECT IP Multicell System Pruvodce planovanim a merenim Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny.............................................. 2 Úvod..............................................................

Více

Návod na instalaci a použití ACT IP Phone P160S pro službu viphone break

Návod na instalaci a použití ACT IP Phone P160S pro službu viphone break Návod na instalaci a použití ACT IP Phone P160S pro službu viphone break 1. Popis telefonního přístroje 1.1. Základní součásti telefonního přístroje Návod pro použití telefonního přístroje Propojovací

Více

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM 1.1. vydání CS Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Obsah Bezpečnost 3 Začínáme 4 Tlačítka a části 4 Vložení SIM karty, baterie a paměťové karty 4 Nabíjení baterie

Více

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab.

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti myphone nesmí být žádná

Více

Uživatelská příručka Nokia 208

Uživatelská příručka Nokia 208 Uživatelská příručka Nokia 208 2.1. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné verze softwaru. Pokud v přístroji nemáte software

Více

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550 Uživatelská příručka SIP bezdrátový telefon Model č. KX-TGP500 B61 Model č. KX-TGP550 T61 Zobrazený model je KX-TGP500. Zobrazený model je KX-TGP550. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Více

Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka. 5.0. vydání

Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka. 5.0. vydání Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka 5.0. vydání Obsah Bezpečnost 6 O vašem p ístroji 6 Kancelá ské aplikace 7 Síťové služby 7 Sdílená paměť 8 Mail for Exchange 8 Magnety a magnetická pole 8 Začínáme

Více

Návod k obsluze. www.jabra.com

Návod k obsluze. www.jabra.com Jabra PRO 920 Návod k obsluze www.jabra.com Obsah 1. VÍTEJTE...4 2. PŘEHLED VÝROBKU...5 2.1 OBSAH BALENÍ...5 2.2 SCHÉMA NÁHLAVNÍ SOUPRAVY...6 2.3 DOPLŇKY PRO NOŠENÍ...7 2.4 SCHÉMA ZÁKLADNY...8 2.5 VOLITELNÉ

Více

Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310. Obj. č.: 10 60 18. Obsah Strana

Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310. Obj. č.: 10 60 18. Obsah Strana Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310 Obj. č.: 10 60 18 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití měřícího přístroje EBI 310... 3 2. Doplňkové vybavení měřícího přístroje (na zvláštní objednávku)... 4

Více

UNIVERZÁLNÍ BLUETOOTH KLÁVESNICE

UNIVERZÁLNÍ BLUETOOTH KLÁVESNICE UNIVERZÁLNÍ BLUETOOTH KLÁVESNICE Pro zajištění správného a bezpečného používání tohoto zařízení si nejdříve přečtěte všechna bezpečnostní upozornění. Bezpečnostní upozornění Nedotýkejte se zařízení mokrýma

Více

Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth

Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth Obrázek: verze s TZ Rozhraní: a/b (analog) Provoz: HA / PBX Standardy: DECT, GAP, F-SMS Konfigurace o Připojení 1 externí linky o Registrovat lze až 6 sluchátek

Více

Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1

Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1 Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1 2 Obsah BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 4 VZHLED 7 TECHNICKÉ SPECIFIKACE 8 ZÁKLADNÍ INFORMACE 9 Nabíjení baterie 9 Odblokování zařízení 10 Domovská obrazovka 10 Orientace

Více

Model č. KX-TPA50 B61. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Model č. KX-TPA50 B61. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic. Instalační příručka Přídavný bezdrátový telefon Model č. KX-TPA50 B61 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic. Toto zařízení je doplňkový mikrotelefon kompatibilní s následujícími řadami

Více

WELL SIP-T20/T20P uživatelský manuál

WELL SIP-T20/T20P uživatelský manuál JOYCE ČR, s.r.o., Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR, IČ: 25317571, DIČ: CZ25317571, Tel.: +420 539 088 010 Fax: +420 539 088 000, E-mail: joyce@joyce.cz, Web: www.joyce.cz WELL SIP-T20/T20P uživatelský manuál

Více

Lenovo IdeaPad Flex 10

Lenovo IdeaPad Flex 10 Lenovo IdeaPad Flex 10 Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS O tomto návodu Tento návod obsahuje důležité informace, tipy, rady a varovné pokyny pro obsluhu radionavigačního systému. Další důležité informace,

Více

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver WMA MP3 CD Player/Receiver Model: CQ-C5355N Operating Instructions Bedienungsanleitung Manuel d instructions Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manuale di istruzioni Manual de Instrucciones Brugsvejledning

Více

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Uživatelská příručka Čeština Červen 2010 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500 CZ verze 1.0 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000 CZ verze 1.1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Digital Satellite and Terrestrial Receiver SRT 5245 Návod k obsluze

Digital Satellite and Terrestrial Receiver SRT 5245 Návod k obsluze Immagine simile Digital Satellite and Terrestrial Receiver SRT 5245 Návod k obsluze ENVIRONMENTAL ISSUES Strong is committed to reducing the impact of its products on the environment. Electronic product

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více