Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů. Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů. Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení"

Transkript

1 Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení 1) Hospicové občanské sdružení Cesta domů (dále jen sdružení ) je dobrovolným sdružením občanů a právnických osob (dále jen členů ). Anglický název sdružení zní: The Homecoming, a non-profit hospice organization, německý název sdružení: Hospizverein Der Heimweg. 2) Sídlo sdružení je Bubenská 421/3, Praha 7. 3) Sdružení působí na území hlavního města Prahy. Článek II. Cíle sdružení 1) Hlavním posláním sdružení je podpora paliativní péče o umírající. Tento typ péče sdružení podporuje a rozvíjí především proto, že nemocným a jejich blízkým nabízí účinnou pomoc v závěrečných fázích nemoci a života, tedy tam, kde dnes prostředky běžně poskytované lékařské péče, ale také síly a schopnosti nejbližšího okolí nemocných velmi často selhávají. Členové sdružení přitom přínos paliativní péče nevidí pouze v lepším zvládání bolestí a dalších průvodních jevů terminálních stadií smrtelných onemocnění. Za neméně důležitou pokládají skutečnost, že nemocní a jejich blízcí nejsou v rámci paliativní péče ponecháni napospas tíži a samotě, jež s sebou umírání a smrt přinášejí. Paliativní péče podle přesvědčení členů sdružení naopak otevírá prostor pro pravdivé a důstojné doprovázení umírajících, a tím také pro takové setkání se smrtí, které ji může zbavit ostnu naprosté beznaděje a umírání vrátit význam jedné z klíčových fází lidského života. 2) Vedlejším cílem sdružení je založení a provozování centra lůžkové, domácí a intermediární paliativní péče, včetně osobní, telefonické a internetové poradny, odborné knihovny a dalších přidružených aktivit. Předpokládá se, že pokud by došlo k založení tohoto centra, bylo by provozováno jako obecně prospěšná společnost. 3) Sdružení usiluje o prosazení legislativních a strukturálních společenských změn, které by umožnily rozšíření kvalitní péče o umírající v České republice. 4) Sdružení se snaží získávat další zájemce o dobrovolnou a profesionální službu v rámci péče o umírající i zájemce ochotné tuto péči finančně podporovat. 5) Sdružení spolupracuje s domácími a zahraničními organizacemi obdobného zaměření, podporuje odborný růst pracovníků v oblasti paliativní medicíny a informovanost veřejnosti o možnostech paliativní péče. 6) Naplňováním výše uvedených cílů se sdružení snaží přispět k proměně vztahu ke smrti a umírání v naší společnosti. 1

2 Článek III. Členství ve sdružení 1) Členem sdružení se může stát fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí s posláním a zaměřením sdružení a je ochotna se na jeho činnosti podílet. 2) Podmínkou členství fyzické osoby je věk nad 18 let. 3) Členství vzniká: a) podáním příhlášky na zakládající schůzi sdružení b) přijetím radou sdružení na základě písemné přihlášky. V případě nepřijetí člena radou může žadatel o členství požádat o přijetí valnou hromadou. Rada musí v takovém případě žadatele písemně vyrozumět o konání nejbližší valné hromady. 4) Členství ve sdružení zaniká: a) písemným oznámením člena o vystoupení ze sdružení b) úmrtím člena c) zánikem nebo zrušením právnické osoby, která je členem sdružení d) zrušením členství radou. 5) Rada může zrušit členství, pokud člen sdružení a) nejméně tři roky neprojevuje zájem o činnost sdružení, nebo b) závažně či opakovaně poruší stanovy sdružení nebo c) svým jednáním hrubě poškozuje zájmy sdružení. 6) Člen sdružení se může do 14 dnů od doručení oznámení o zrušení členství proti rozhodnutí rady písemně odvolat k nejbližší valné hromadě. Článek IV. Práva a povinnosti členů 1) Členové mají právo: a) podílet se na činnosti sdružení b) vznášet návrhy a podněty, vyjadřovat se k otázkám činnosti sdružení a hlasovat o nich na valné hromadě c) volit a být voleni do orgánů sdružení d) být informováni o plánech a o činnosti sdružení a jeho orgánů, o hospodaření sdružení a o využití získaných prostředků. 2) Členové mají povinnost: a) dodržovat stanovy sdružení b) jednat v souladu se zaměřením a posláním sdružení a podílet se podle svých možností na jeho činnosti c) platit roční členské příspěvky, pokud jsou stanoveny. 3) Výše uvedená práva a povinnosti jsou u právnických osob, které jsou členy sdružení, uplatňována prostřednictvím jejich statutárních zástupců popř. prostřednictvím jimi zplnomocněných osob. 2

3 Článek V. Orgány sdružení 1) Orgány sdružení jsou: a) valná hromada sdružení (dále jen valná hromada ) b) rada sdružení c) revizní komise sdružení (dále jen revizní komise ) d) ředitel sdružení (dále jen ředitel ). 2) Radu sdružení a revizní komisi volí valná hromada. Členové rady sdružení a revizní komise musí být řádnými členy sdružení. Volební období rady sdružení a revizní komise je dvouleté. Článek VI. Valná hromada 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. Tvoří ji přítomní členové sdružení. Právnické osoby, které jsou členy sdružení, jsou zastoupeny svými statutárními zástupci, popř. jimi zplnomocněnými osobami. 2) Řádnou valnou hromadu svolává předseda, příp. místopředseda sdružení minimálně jednou ročně písemnou pozvánkou zaslanou alespoň 30 dnů před termínem konání valné hromady všem členům sdružení. Pozvánka obsahuje návrh programu připravený radou. Mimořádnou valnou hromadu je rada povinna svolat, jestliže ji o to písemně požádá minimálně jedna třetina členů sdružení. Mimořádná valná hromada se koná nejpozději 45 dnů po doručení žádosti o její konání radě. 3) Pokud se tak valná hromada usnese, může být veřejnost z části programu valné hromady nebo z celé valné hromady vyloučena. 4) Valná hromada a) schvaluje stanovy b) schvaluje změny stanov c) volí a odvolává radu sdružení d) volí a odvolává revizní komisi e) rozhoduje o přijetí členů a o zrušení členství sdružení v případech uvedených v čl. III.) f) usnáší se o zániku sdružení g) projednává a schvaluje zprávy rady a revizní komise h) projednává a schvaluje zprávy o činnosti a hospodaření sdružení a účetní závěrku za předcházející rok. 5) Valná hromada se usnáší, není-li dále uvedeno jinak, nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. K platnosti rozhodnutí dle bodů 4) a), b) a e) je zapotřebí dvoutřetinové většiny hlasů přítomných členů sdružení. K platnosti rozhodnutí o zániku sdružení je zapotřebí dvoutřetinové většiny všech členů sdružení. 6) Zápisy z valných hromad se ukládají po celou dobu trvání sdružení. 3

4 7) O způsobu hlasování o jednotlivých bodech programu rozhoduje valná hromada. Článek VII. Rada sdružení 1) Rada sdružení (dále jen rada ) má minimálně pět členů. 2) Rada ze svého středu volí a odvolává předsedu sdružení a minimálně jednoho místopředsedu sdružení. 3) Rada se schází podle dohodnutého plánu zasedání, nejméně však čtyřikrát do roka. V případě potřeby svolává mimořádné zasedání rady předseda sdružení nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda sdružení. Předseda je rovněž povinen svolat radu, požádají-li o to alespoň tři členové rady. 4) Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů rady. Rada se usnáší nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů rady, kromě rozhodnutí o zrušení členství, kdy je k rozhodnutí zapotřebí dvoutřetinové většiny všech členů rady. V případě rovnosti hlasů se hlas předsedy sdružení počítá za dva hlasy. 5) Rada a) jmenuje a odvolává ředitele b) projednává a schvaluje zprávy o činnosti a hospodaření sdružení a účetní závěrku za předcházející rok c) rozhoduje o všech dalších otázkách sdružení, nejsou-li vyhrazeny do pravomoci valné hromady nebo svěřeny do pravomoci rady, resp. předsedy a místopředsedů rady či ředitele. 6) Jednat za sdružení může z členů rady předseda nebo místopředseda sdružení, ostatní členové rady pak v rámci kompetencí, které jim předseda nebo místopředseda svěří. Článek VIII. Revizní komise 1) Revizní komise je tříčlenná. Ze svého středu si volí předsedu. 2) Členství v revizní komisi je neslučitelné s členstvím v radě sdružení. 3) Revizní komise provádí kontrolní činnost podle vlastních rozhodnutí. Písemné zprávy o výsledcích své činnosti s návrhy na opatření předkládá radě a valné hromadě. 4

5 Článek IX. Ředitel 1) Ředitel je výkonným orgánem sdružení, rozhoduje ve všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu sdružení. Ředitel zastupuje sdružení navenek, jedná jménem sdružení samostatně. 2) Ředitel řídí sdružení v době mezi zasedáními rady sdružení na základě jejích usnesení a v souladu se stanovami sdružení. Za svou činnost odpovídá radě sdružení. 3) Ředitel je jmenován a odvoláván z funkce radou sdružení. 4) Funkční období ředitele činí 3 roky. Ředitel je zaměstnancem sdružení. 5) Funkce ředitele je neslučitelná s funkcí člena rady sdružení a funkcí člena revizní komise. 6) Ředitel a) plánuje, řídí a koordinuje činnost pracovníků sdružení a dobrovolníků b) zodpovídá za personální, technické a programové vybavení c) je oprávněnou osobou v pracovněprávních vztazích d) vytváří podmínky pro spolupráci se státními i nestátními organizacemi e) průběžně vyhodnocuje činnost sdružení a informuje radu sdružení f) dohlíží na správné vedení účetnictví a archivaci dokladů g) podílí se na získávání finančních prostředků pro činnost sdružení h) odpovídá za využití majetku a finančních prostředků v souladu se stanovami i) schvaluje vnitřní předpisy sdružení. Článek X. Hospodaření sdružení 1) Sdružení je způsobilé nabývat práv a zavazovat se v majetkových věcech. Se svým či svěřeným majetkem a se všemi získanými prostředky nakládá výhradně v souladu s posláním a zaměřením sdružení. 2) S finančními prostředky nakládá rada sdružení a ředitel. 3) Zdroje potřebné k naplnění poslání a cílů sdružení především tvoří: a) příspěvky členů a příznivců sdružení b) finanční a věcné dary od tuzemských a zahraničních fyzických i právnických osob a sponzorů c) odkazy d) příjmy z vlastních akcí sdružení e) dotace a granty příslušných státních orgánů a jiných právnických osob, s nimiž sdružení disponuje podle pravidel stanovených těmito orgány. 6) Sdružení je neziskovou organizací. 5

6 Článek XI. Závěrečná ustanovení 1) Sdružení zanikne, usnese-li se o zániku sdružení valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů. Likvidaci sdružení provede likvidační komise ustavená radou sdružení. O majetku musí být rozhodnuto výhradně v souladu se zaměřením sdružení a ve shodě s případnými smlouvami uzavřenými mezi sdružením a orgány státní správy, místní samosprávy nebo s významnými sponzory sdružení a jím zřízených zařízení. V Praze dne 3. června

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE Název spolku je: Článek I. Úvodní ustanovení Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice" Sídlo spolku je: ul. Bratranců Veverkových

Více

SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku

SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku ČLÁNEK I. Úvodní ustanovení Odst.I.1. Název spolku: Společenství vdov a vdovců, z.s. Odst.I.2. Sídlo spolku: Divadelní 3242/VI, 760 01 Zlín Odst.I.3. Společenství

Více

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A 1 O B S A H S T A N O V Oddíl I. Úvodní ustanovení Preambule, Název, Sídlo Oddíl II. Činnost Výboru Úkoly a cíle Výboru, Vedlejší

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

STANOVY NEZISKOVÉ ORGANIZACE MYGRA-CZ

STANOVY NEZISKOVÉ ORGANIZACE MYGRA-CZ STANOVY NEZISKOVÉ ORGANIZACE MYGRA-CZ I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ MYGRA-CZ je nezávislé občanské sdružení pacientů s diagnostikovaným onemocněním Myasthenia gravis (MG), jejich rodinných příslušníků, odborníků

Více

S T A N O V Y. zapsaného spolku Černí koně, z.s.

S T A N O V Y. zapsaného spolku Černí koně, z.s. S T A N O V Y zapsaného spolku Černí koně, z.s. Preambule V souladu s ust. 3045 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z. ), se občanské sdružení ČERNÍ KONĚ, o.s., založené dle zákona

Více

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ STANOVY Autisté jihu, spolek Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Při vědomí potřebnosti zkvalitnění života našich dětí s poruchou autistického spektra (dále jen PAS) jsme se rozhodli založit tento spolek. Spolek

Více

Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ

Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ (úplné znění po změnách ze dne 24. 2. 1996, 20. 6. 1998, 5. 6. 1999, 16. 6. 2001 a 19. 6. 2004) čl. I Název, sídlo a působnost Občanské sdružení Fond ohrožených dětí je právnickou

Více

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR Stanovy spolku Asociace MISA ČR STANOVY spolku Asociace MISA ČR Anglický ekvivalent názvu: Massage in Schools Association Česká republika. Dále jen Asociace MISA ČR Pod zastřešením mezinárodní asociace

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení 1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET Článek I. Základní ustanovení Založení a vznik a) Občanské sdružení POP BALET (dále v textu jen sdružení, nebo PB). b) Sdružení bylo založeno ustavující valnou hromadou,

Více

STANOVY Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s.

STANOVY Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s. STANOVY Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s. Článek I: Úvodní ustanovení Název: Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s., (dále jen SPJF). Sídlo: Brno. Článek II: Účel spolku 1. SPJF je dobrovolný,

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY Část I Základní ustanovení Článek 1 Název organizace Ústřední automotoklub České republiky, dále jen ÚAMK. Symboly organizace jsou znak a vlajka. Článek

Více

S T A N O V Y Akademie architektury, z.s.

S T A N O V Y Akademie architektury, z.s. S T A N O V Y Akademie architektury, z.s. 1. Název spolku: Akademie architektury, z.s. 2. Sídlo spolku: Praha. 3. Spolek působí na území České republiky. Čl. I Název, sídlo a působnost Čl. II Charakter

Více

S T A N O V Y. FBC Dobruška

S T A N O V Y. FBC Dobruška S T A N O V Y FBC Dobruška I. Základní ustanovení 1. Na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, vzniká sportovní klub s názvem FBC Dobruška (dále jen Sdružení ). 2. FBC Dobruška je dobrovolným

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Pomoc Těšínského Slezska, o.s. I. Název, sídlo a charakteristika sdružení 1) Název sdružení zní: Pomoc Těšínského Slezska, o.s. 2) Sídlo sdružení je na adrese: Studentská 25,

Více

S T A N O V Y ------------------------------------------------------------------------------------ Č Á S T : I. S P O L E K

S T A N O V Y ------------------------------------------------------------------------------------ Č Á S T : I. S P O L E K S T A N O V Y M í s t n í a k č n í s k u p i n y H r u b ý J e s e n í k ------------------------------------------------------------------------------------ Č Á S T : I. S P O L E K Č l. I. N á z e v

Více

STANOVY 1. (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY 1. (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY 1 (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

Stanovy spolku - Česká glaukomová společnost z. s.

Stanovy spolku - Česká glaukomová společnost z. s. Stanovy spolku - Česká glaukomová společnost z. s. Část 1. Základní ustanovení čl. I. Název a sídlo spolku 1) Název spolku je: Česká glaukomová společnost z. s. (dále již jen jako spolek). 2) Sídlem spolku

Více

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Název spolku je: Šaldorfské sklepy z.s. (dále jen spolek). 2) Sídlem spolku je adresa Nový Šaldorf č. ev. 104,

Více

STANOVY ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI, Z.S.

STANOVY ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI, Z.S. STANOVY ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI, Z.S. I. NÁZEV SPOLKU Spolek přijal název Asociace producentů v audiovizi, z.s., který může být vyjádřen i zkratkou APA. IČ: 61379654 II. SÍDLO SPOLKU Sídlem spolku

Více

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku VZOR STANOV SPOLKU dle právní úpravy nového občanského zákoníku Obecně k nové úpravě: Nová právní úprava vychází i nadále z principu, že spolky si mají své fungování upravit ve stanovách především podle

Více

Stanovy UNHfree.net z.s.

Stanovy UNHfree.net z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy UNHfree.net z.s. 1. UNHfree.net z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolný, nezávislý a neziskový Spolek fyzických a právnických osob. 2. Na spolek se dle zákona č. 89/2012

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku 1 HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s., stanovy STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo Název: HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s. Sídlo: U

Více

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace Statut Nadace Experientia Část první Úvodní ustanovení Čl. I Název a sídlo Nadace 1. Název Nadace zní: Nadace Experientia (dále jen "Nadace"). 2. Sídlo Nadace: Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6. 1. Zřizovateli

Více

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012)

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) Preambule Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé, otevřené a dobrovolné

Více