pod 400 m n.m. < 400 m AMSL ha (α = 0.1) % ( ) ( ) 41.2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pod 400 m n.m. < 400 m AMSL ha (α = 0.1) % 705 241 (690 255 720 226) 21.7 1 648 503 (1 631 259 1 665 748) 41.2"

Transkript

1 . Rozloha agregovaných typů pokryvu "les" a "přírodě blízké prvky (mimo les)" podle výškových pásem Area of land categories broken down by altitude zone Územní kategorie Land category les - porostní půda forest - timberland les - bezlesí unstocked forest land přírodě blízké prvky (mimo les) close-to-nature elements (out of forest) ostatní pozemky other land ha (α = 0.) % Výškové pásmo / Rozloha Altitudinal zone / Area m n.m m AMSL ha (α = 0.) % ( ) ( ) (4 8 5 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Územní kategorie Land category les - porostní půda forest - timberland les - bezlesí unstocked forest land přírodě blízké prvky (mimo les) close-to-nature elements (out of forest) ostatní pozemky other land ha (α = 0.) % Výškové pásmo / Rozloha Altitudinal zone / Area ha (α = 0.) % ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

2 . Les - Rozloha porostní půdy podle dřevin (dřevinná skladba) Area of timberland broken down by tree species (species composition) Smrk pichlavý blue spruce, prickly spruce Jedle bělokorá silver fir Jedle obrovská grand fir Douglaska tisolistá Douglas fir Borovice černá Austrian pine, European black pine Borovice vejmutovka eastern white pine Borovice kosodřevina (kleč) mountain pine Tis obecný common yew Dub letní pedunculate oak, English oak Dub zimní sessile oak, durmast oak duby (introdukované) oaks (introduced) Habr obecný European hornbeam Javor mléč Norway maple Javor klen sycamore maple Javor babyka field maple, hedge maple Jasan ztepilý European ash, common ash Jasan americký white ash ostatní jasany other ashes Jilm habrolistý elm Jilm drsný elm Jilm vaz clay fraction Trnovnik akát robinia, locust Bříza bradavičnatá European birch, commom birch ostatní other birchs Jeřáb ptačí European mountain ash, rowan Jeřáb břek wild service tree Jeřáb muk whitebeam Ořešák královský Walnut Třešen ptačí mazzard cherry, wild cherry střemchy chokecherry Hrušeň wild pear Jabloň crab apple Dřevina Species Rozloha Area ha (α = 0.) % 4 6 ( ) ( ) ( ). 4 4 ( ) ( 80 8 ) ( ) (0 680) ( ) (0 549) ( ) (0 695) ( ) ( ) (447 57) 0. 7 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (0 9) ( ) 0.08 ( ) ( ) (0 5) ( ) ( ) (0 5) ( ).7 87 (0 758) (0 79) (8 549) ( ) ( ) (90 67) (0 40) 0.006

3 . Les - Rozloha porostní půdy podle dřevin (dřevinná skladba) (pokračování) Area of timberland broken down by tree species (species composition) (Continued) ostatní tvrdé listnáče other hard broadleaves Lípa srdčitá small-leaved linden Lípa velkolistá large-leaved linden Olše lepkavá black alder, common alder Olše šedá speckled alder Topol osika aspen Topol linda White poplar Topol černý black poplar ostatní nešlechtené topoly other not improved poplars ostatní šlechtené topoly other improved poplars Vrba jíva goat willow ostatní vrby other willows Jírovec maďal horse chestnut ostatní měkké listnáče other soft broadleaves mezera forest gap Dřevina Species Rozloha Area ha (α = 0.) % 855 (876 84) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (0 5) (0 8 86) (0 656) ( ) ( ) ( ) ( ) (0 4) ( ) (. Les - Rozloha porostní půdy podle dřevin (dřevinná skladba)) 4

4 Dřevina Species Smrk pichlavý blue spruce, prickly spruce Jedle bělokorá si lver fir Jedle obrov ská grand fir Douglaska tisolistá Douglas fir Borov ice lesní Borov ice černá Austrian pine, European black pine Borov ice vejmutovka eastern w hite pine Borov ice kosodřevina (kleč) mountain pine Tis obecný common y ew Dub letní pedunculate oak, English oak Dub zimní sessile oak, durmast oak duby (introdukov ané) oaks (introduced) Habr obecný European hornbeam Jav or mléč Norway maple Jav or klen sycamore maple Jav or baby ka field maple, hedge maple Jasan ztepilý European ash, common ash Jasan americký w hite ash ostatní jasany other ashes Jilm habrolistý el m Jilm drsný el m Jilm v az clay fraction Trnov nik akát robinia, locust Bříza bradav ičnatá European bi rch, c ommom birch ostatní other birc hs Jeřáb ptačí European mountain ash, row an Jeřáb břek w ild service tree Jeřáb muk w hitebeam Ořešák králov ský Wal nut Třešen ptačí mazzard cherry, w ild cherry střemchy chok ec herry Hrušeň w ild pear Jabloň crab apple ostatní tv rdé listnáče other hard broadleaves Lípa srdčitá small-leaved linden Lípa v elkolistá large-leaved linden Olše lepkav á black alder, common alder Olše šedá speckled alder Topol osika as pen Topol linda White poplar Topol černý black poplar ostatní nešlechtené topoly other not improved poplars ostatní šlechtené topoly other improved poplars Vrba jív a goat w illow ostatní vrby other w ill ow s Jírov ec maďal horse chestnut ostatní měkké listnáče other soft broadleaves mezera forest gap. Les - Rozloha porostní půdy podle dřevin (dřevinná skladba) Area of timberland broken down by tree species (species composition) (. Les - Rozloha porostní půdy podle dřevin (dřevinná skladba)) 5

5 Dřevina Species 4 6 Smrk pichlavý blue spruce, prickly spruce Jedle bělokorá 797 si lver fir Jedle obrovská 4 4 grand fir Douglaska tisolistá 0 06 Douglas fir Borovice č erná Austrian pine, European black pine Borovice vejmutovka 885 eastern w hite pine Borovice kosodřevina (kleč) 589 mountain pine Tis obecný 457 common yew Dub letní pedunculate oak, English oak Dub zimní sessile oak, durmas t oak duby (introdukované) 6 00 oaks (introduced) 7 Habr obecný 8 65 European hornbeam Javor mléč Norw ay maple Javor klen sycamore maple Javor babyka 7 47 field maple, hedge maple Jasan ztepilý 75 6 European ash, common ash Jasan americký 898 w hite ash ostatní jasany 5 other ashes Jilm habrolistý el m Jilm drsný 5 el m Jilm vaz 449 clay fraction Trnovnik akát 98 robinia, locust Bříza bradavič natá 4 70 European bi rch, c ommom birch ostatní 549 other birc hs Jeřáb ptačí European mountain ash, row an Jeřáb břek 87 wild service tree Jeřáb muk 7 w hitebeam Ořešák královský 778 Wal nut Třešen ptač í 798 mazzard cherry, w ild cherry střemchy 4 chok ec herry Hrušeň 88 wild pear Jabloň 8 crab apple ostatní tvrdé listnáče 855 other hard broadleaves Lípa srdč itá small-leaved linden Lípa velkolistá large-leaved linden Olše lepkavá black alder, common alder Olše šedá 797 speckled alder Topol osika as pen Topol linda 66 W hite poplar Topol černý 495 black poplar ostatní nešlechtené topoly other not improved poplars ostatní šlechtené topoly other improved poplars Vrba jíva 0 0 goat w illow ostatní vrby 5 97 other w ill ow s Jírovec maďal 6 hors e chestnut ostatní měkké listnáče 6 other soft broadleaves mezera 5 9 forest gap Rozloha, ha Area, ha. Les - Rozloha porostní půdy podle dřevin (dřevinná skladba) Area of timberland broken down by tree species (species composition) (. Les - Rozloha porostní půdy podle dřevin (dřevinná skladba)) 6

6 4. Les - Rozloha porostní půdy podle skupin dřevin a výškových pásem Area of timberland broken down by species group and altitude zone Skupina dřevin Species group mezera forest gap tis. ha (α = 0.) % Výškové pásmo / Rozloha Altitudinal zone / Area m n.m m AMSL tis. ha (α = 0.) % tis. ha (α = 0.) % 86.4 ( ) ( ) ( ) (7. 5.7). 8. (5.7.0). 9.6 (.9 6.)..0 ( ) ( ) 5.. ( ) (. 8.).5 9. ( ).4.9 (4.4.) ( ) 6..0 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (.4 9.). 5.5 ( ) (8.8.7) (0.0.8).7. ( ) 0..6 (. 5.9) Skupina dřevin Species group mezera forest gap Výškové pásmo / Rozloha Altitudinal zone / Area tis. ha (α = 0.) % 4. ( ) ( ) ( ) ( )..7 ( ) ( ) ( ) ( ).7 7. ( ) (.6 0.)

7 m n.m m AMSL Skupina dřevin Species group mezera forest gap Les - Rozloha porostní půdy podle skupin dřevin a výškových pásem Area of timberland broken down by species group and altitude zone (4. Les - Rozloha porostní půdy podle skupin dřevin a výškových pásem) 8

8 5. Les - Rozloha porostní půdy podle typů smíšení porostu a výškových pásem Area of timberland broken down by species mixture type and altitude zone Typ smíšení Mixture type porosty s výraznou převahou jehličnanů stands with predominance of coniferous trees porosty listnato-jehličnaté deciduo-coniferous stands porosty jehličnato-listnaté conifero-deciduous stands porosty s výraznou převahou listnáčů stands with predominance of desiduous trees holina clear-cut tis. ha (α = 0.) % Výškové pásmo / Rozloha Altitudinal zone / Area m n.m m AMSL tis. ha (α = 0.) % 5.0 ( ) ( ) ( ) (4. 9.) ( ) ( ) ( ) ( ).. ( ) 0..6 (. 5.9) Typ smíšení Mixture type porosty s výraznou převahou jehličnanů stands with predominance of coniferous trees porosty listnato-jehličnaté deciduo-coniferous stands porosty jehličnato-listnaté conifero-deciduous stands porosty s výraznou převahou listnáčů stands with predominance of desiduous trees holina clear-cut tis. ha (α = 0.) % Výškové pásmo / Rozloha Altitudinal zone / Area tis. ha (α = 0.) % 9.0 ( ) ( ) ( ) (4. 6.8) (0. 6.) ( ) ( ) ( ) (.6 0.) Typ smíšení Mixture type m n.m m AMSL porosty s výraznou převahou jehličnanů stands with predominance of coniferous trees porosty listnato-jehličnaté deciduo-coniferous stands porosty jehličnato-listnaté conifero-deciduous stands porosty s výraznou převahou listnáčů stands with predominance of desiduous trees holina clear-cut 4 5. Les - Rozloha porostní půdy podle typů smíšení porostu a výškových pásem Area of timberland broken down by species mixture type and altitude zone 9

9 6. Les - Rozloha porostní půdy podle převládající dřeviny a výškových pásem Area of timberland broken down by dominant species and altitude zone Převládající dřevina Dominant species Smrk pichlavý blue spruce, prickly spruce Jedle bělokorá silver fir Jedle obrovská grand fir Douglaska tisolistá Douglas fir Borovice černá Austrian pine, European black pine Tis obecný common yew Dub letní pedunculate oak, English oak Dub zimní sessile oak, durmast oak duby (introdukované) oaks (introduced) Habr obecný European hornbeam Javor mléč Norway maple Javor klen sycamore maple Javor babyka field maple, hedge maple Jasan ztepilý European ash, common ash Jilm drsný elm Trnovnik akát robinia, locust Bříza bradavičnatá European birch, commom birch Jeřáb ptačí European mountain ash, rowan Ořešák královský Walnut Třešen ptačí mazzard cherry, wild cherry střemchy chokecherry Hrušeň wild pear ostatní tvrdé listnáče other hard broadleaves Lípa srdčitá small-leaved linden Lípa velkolistá large-leaved linden Olše lepkavá black alder, common alder Topol osika aspen Topol černý black poplar ostatní nešlechtené topoly other not improved poplars ostatní šlechtené topoly other improved poplars tis. ha (α = 0.) % Výškové pásmo / Rozloha Altitudinal zone / Area m n.m m AMSL tis. ha (α = 0.) % tis. ha (α = 0.) % 86.4 ( ) ( ) ( ) (0.0.). 0. ( ). 4. ( ) (0.0 5.) ( ) (9.7.4) (0.0.). 5.5 (0.0.9) (. 50.8) (7.7 9.).9.5 (0.0.7) (.4 6.0) ( ) ( ) (.6 6.).5 0. (0.0.0) ( ) ( ) ( ) ( ) (8.6 8.).4.6 (0.0 5.) ( ) (.4.8).0 7. (4. 0.). 4. (. 6.9).0.4 (7.5 9.). 0.0 (.6 46.).8.0 (0..8) 0..9 (0..6) 0..5 (4. 0.6) (0.0.7) 0.. (4.4 5.) (. 74.7)..4 (6. 6.6) (0.0 4.) 0.. (0..) (0.0.7) 0.. (0.0.8) 0..7 ( ) ( ) 0..6 ( ) 0.4. (0..0) (0..0) (.7 0.0). 7. ( ) (4.5 5.) (.5 6.4) (6.0.) ( ).8.4 ( ) 0.5. (0. 6.) (0.0.9) (0.0.9) (0. 0.) ( ) 0.4 0

10 6. Les - Rozloha porostní půdy podle převládající dřeviny a výškových pásem (pokračování) Area of timberland broken down by dominant species and altitude zone (Continued) Převládající dřevina Dominant species Vrba jíva goat willow ostatní vrby other willows směs mixed forest plocha bez stromů unstocked area tis. ha (α = 0.) % Výškové pásmo / Rozloha Altitudinal zone / Area m n.m m AMSL tis. ha (α = 0.) % tis. ha (α = 0.) %.6 ( ) 0.. (0..) (5. 6.).0 6. ( ) ( ) (0.4.).6. ( ) 0..6 (. 5.9) Převládající dřevina Dominant species Smrk pichlavý blue spruce, prickly spruce Jedle bělokorá silver fir Jedle obrovská grand fir Douglaska tisolistá Douglas fir Borovice černá Austrian pine, European black pine Tis obecný common yew Dub letní pedunculate oak, English oak Dub zimní sessile oak, durmast oak duby (introdukované) oaks (introduced) Habr obecný European hornbeam Javor mléč Norway maple Javor klen sycamore maple Javor babyka field maple, hedge maple Jasan ztepilý European ash, common ash Jilm drsný elm Trnovnik akát robinia, locust Bříza bradavičnatá European birch, commom birch Jeřáb ptačí European mountain ash, rowan Ořešák královský Walnut Třešen ptačí mazzard cherry, wild cherry střemchy chokecherry Hrušeň wild pear Výškové pásmo / Rozloha Altitudinal zone / Area tis. ha (α = 0.) % 4.7 ( ) (0.0.) ( ) ( ) (0.0 5.) (. 6.) (0.0.9) ( ).4.5 (0.0.7) (8. 89.). 7.8 ( ) (0.0.0) (6. 58.) (4. 97.) (.0 0.) (0.6 8.) (. 6.9) (.5 77.).9.9 (0..6) (6. 8.6) ( ).8 4. (.8 5.8) 0.5. (0.0.8) (0.5.5) 0..6 ( ) (0..0) 0.04 (6. Les - Rozloha porostní půdy podle převládající dřeviny a výškových pásem)

11 6. Les - Rozloha porostní půdy podle převládající dřeviny a výškových pásem (pokračování) Area of timberland broken down by dominant species and altitude zone (Continued) Převládající dřevina Dominant species ostatní tvrdé listnáče other hard broadleaves Lípa srdčitá small-leaved linden Lípa velkolistá large-leaved linden Olše lepkavá black alder, common alder Topol osika aspen Topol černý black poplar ostatní nešlechtené topoly other not improved poplars ostatní šlechtené topoly other improved poplars Vrba jíva goat willow ostatní vrby other willows směs mixed forest plocha bez stromů unstocked area Výškové pásmo / Rozloha Altitudinal zone / Area tis. ha (α = 0.) %. (0..0) ( ) (4. 5.6) (5. 6.9) (0.6.6) (0.0.9) (0.0 4.) 0..0 ( ) 0..6 ( ) (6. 7.6) (0.0.) (.6 0.) (6. Les - Rozloha porostní půdy podle převládající dřeviny a výškových pásem)

12 Převládající dřevina Dominant species m n.m m AMSL Norw ay spruce Smrk pichlavý blue spruce, prickly spruce Jedle bělokorá silver fir Jedle obrov ská grand fir Douglaska tisolistá Douglas fir Borov ice lesní Borov ice černá Austrian pine, European black pine Tis obecný common yew Dub letní pedunculate oak, English oak Dub zimní sess ile oak, durmas t oak duby (introdukov ané) oaks (introduced) Habr obecný European hornbeam Jav or mléč Norw ay maple Jav or klen sycamore maple Jav or baby ka field maple, hedge maple Jasan ztepilý European ash, common ash Jilm drsný elm Trnov nik akát robinia, locust Bříza bradav ičnatá European bi rch, c ommom birch Jeřáb ptačí European mountain ash, row an Ořešák králov ský Wal nut Třešen ptačí mazzard cherry, w ild c herry střemchy chok ec herry Hrušeň wild pear ostatní tv rdé listnáče other hard broadleaves Lípa srdčitá small-leaved linden Lípa v elkolistá large-leaved linden Olše lepkav á black alder, common alder Topol osika as pen Topol černý black poplar ostatní nešlechtené topoly other not improved poplars ostatní šlechtené topoly other improved poplars Vrba jív a goat w illow ostatní vrby other w ill ow s směs mixed forest plocha bez stromů unstoc ked area 6. Les - Rozloha porostní půdy podle převládající dřeviny a výškových pásem Area of timberland broken down by dominant species and altitude zone (6. Les - Rozloha porostní půdy podle převládající dřeviny a výškových pásem)

13 7. Les - Celkový počet stromů podle skupin dřevin a výškových pásem (stromy nad 0, m výšky) number of trees (height > 0, m), broken down by species group and altitude zone Skupina dřevin Species group mil. (α = 0.) % Výškové pásmo / Počet stromů Altitudinal zone / Tree number m n.m m AMSL mil. (α = 0.) % 67.0 ( ) ( ) (8.8 8.) ( ).7.8 (. 4.4) ( ) ( ) ( ) ( ).4.8 ( ) ( ) ( ) ( ). 6.7 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 00.0 Skupina dřevin Species group mil. (α = 0.) % Výškové pásmo / Počet stromů Altitudinal zone / Tree number mil. (α = 0.) % 864. ( ) ( ) (4. 40.) ( ).8 7. (..4) ( ) ( ) ( ) (. 77.5) ( ) (0.0.0) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

14 00 Skupina dřevin Species group Počet stromů, % Tree number, % m n.m m AMSL Výškové pásmo Altitudinal zone 7. Les - Celkový počet stromů podle skupin dřevin a výškových pásem (stromy nad 0, m výšky) number of trees (height > 0, m), broken down by species group and altitude zone (7. Les - Celkový počet stromů podle skupin dřevin a výškových pásem (stromy nad 0, m výšky)) 5

15 8. Les - Celkový počet stromů podle tloušťkových tříd a skupin dřevin (stromy od 7 cm výč. tl.) number of trees (DBH >= 7 cm), broken down by diameter class and species group Tloušťková třída (5 cm) Diameter class (5 cm) mil. (α = 0.) % Skupina dřevin / Počet stromů Species group / Tree number mil. (α = 0.) % mil. (α = 0.) % cm 0. ( ) ( ) (.6 6.4) cm 8.9 ( ) ( ) ( ) cm 8.6 (. 4.8) (. 48.0) ( ) cm 09. ( )..7 (7.0 6.) (7.7.9) cm 8.8 ( ) ( ). 8.7 ( ) cm 7.7 ( ) (.5 0.) ( ) cm 47.7 ( ) (.9 8.5) ( ) cm 8.6 (6.0.) ( ) (.7 5.6) cm 5.7 (4. 7.).6.5 (.0.0).0. (.5.) cm 7.6 ( ) (..8) (0.6.0) cm.8 (.4 4.) cm.6 (..8) cm cm (0..) ( ) (4. 78.) ( ) 00.0 Tloušťková třída (5 cm) Diameter class (5 cm) mil. (α = 0.) % Skupina dřevin / Počet stromů Species group / Tree number mil. (α = 0.) % mil. (α = 0.) % cm 6.0 (.5 9.6) ( ) (4.4 8.) cm 4.7 (.9 6.5). 5. (8.8.4) (.0 5.) cm 4. (.0 5.6). 7.6 (.7.5) (9. 7.9) cm 4.4 (. 5.6).6.8 (. 6.4).5 4. (.4 7.) cm.5 ( ) (7. 0.) ( ) cm 4. (0.0.5). 7. ( ) (7. 9.7) cm.7 (.0.5) ( ) ( ) cm.7 (.9.5) (.0 5.).4.5 (.8 4.) cm 0.7 ( ).0.5 (..7)..4 (.9.0) cm 0.8 (0.5.)..6 (..0).4.4 (..6) cm 0.5 (0.0.0) (0..5) cm (.0.4) cm cm ( ) ( ) (4. 90.) 00.0 Tloušťková třída (5 cm) Diameter class (5 cm) mil. (α = 0.) % Skupina dřevin / Počet stromů Species group / Tree number mil. (α = 0.) % mil. (α = 0.) % cm 8. ( ) ( ) ( ) cm 5.7 (9.6.8) ( ) (.0 0.) cm 6. (.4 9.) (0.7 4.).9 7. (.6 0.7) cm 0. (8..) 6.8. (9.9 6.) (9.7.0) cm 7.0 ( ) (0..7) (6.8 9.) cm 4. (.4 4.7) (6.7 8.) (4. 6.5) cm.8 (..4). 4.6 (4.0 5.).7. (.9.) cm 0.8 (0.6.0) (.5.4) 0.8. (0.8.6) cm (.8.5) (0.0.) 0.6 6

16 8. Les - Celkový počet stromů podle tloušťkových tříd a skupin dřevin (stromy od 7 cm výč. tl.) (pokračování) Tloušťková třída (5 cm) Diameter class (5 cm) number of trees (DBH >= 7 cm), broken down by diameter class and species group (Continued) mil. (α = 0.) % Skupina dřevin / Počet stromů Species group / Tree number mil. (α = 0.) % mil. (α = 0.) % cm (0.7.9) cm cm (0. 0.6) cm cm ( ) ( ) ( ) 00.0 Tloušťková třída (5 cm) Diameter class (5 cm) Skupina dřevin / Počet stromů Species group / Tree number mil. (α = 0.) % cm 7.4 ( ) cm 98.0 ( ) cm 98. ( ) cm 8.9 ( ) cm 77.0 ( ) cm 4.8 ( ) cm 9.6 ( ) cm 54.0 ( ) cm 8.4 ( ) cm 5.5 ( ) cm 7. ( ) cm 5.0 ( ) cm.4 (.0.7) 0. 7 cm +.8 (.5.) ( ) 00.0 (8. Les - Celkový počet stromů podle tloušťkových tříd a skupin dřevin (stromy od 7 cm výč. tl.)) 7

17 Počet stromů, mil. Tree number, mil cm cm cm cm cm cm cm cm cm Tloušťková třída (5 cm) Diameter class (5 cm) cm cm cm 8. Les - Celkový počet stromů podle tloušťkových tříd a skupin dřevin (stromy od 7 cm výč. tl.) number of trees (DBH >= 7 cm), broken down by diameter class and species group cm 7 cm + Skupina dřevin Species group méně věrohodná data less reliable data (8. Les - Celkový počet stromů podle tloušťkových tříd a skupin dřevin (stromy od 7 cm výč. tl.)) 8

18 9. Les - Hektarový počet stromů (průměr vztažený k ploše dřeviny) podle tloušťkových tříd a skupin dřevin (stromy od 7 cm výč. tl.) Mean number of trees (DBH >= 7 cm) per hectare (based on tree area) by diameter class and species group Tloušťková třída (5 cm) Diameter class (5 cm) /ha (α = 0.) Skupina dřevin / Počet stromů Species group / Tree number /ha (α = 0.) /ha (α = 0.) cm 054 ( 76 48) 8 ( 96 88) 486 ( 08 94) cm 604 ( ) 74 ( ) 485 ( 4 68) cm 6 ( 0) 48 ( 06 4) 0 (897 4) cm 89 ( ) 869 (74 996) 885 (806 96) cm 65 (6 676) 66 (64 707) 675 (69 70) cm 50 (50 550) 55 (57 585) 58 (48 555) cm 47 (49 454) 468 (444 49) 4 (98 465) cm 79 (6 95) 40 (79 46) 79 (59 99) cm 8 ( 46) 95 (4 49) 67 (4 90) cm 95 (7 8) 4 (88 97) (96 5) cm 58 (7 80) 05 8 (5 8) cm 98 (6 ) 9 (6 68) cm 7 (5 08) 74 7 cm + (08 7) 5 ( 76) 9 Vše All 046 (958 5) 88 ( ) 956 (757 56) Tloušťková třída (5 cm) Diameter class (5 cm) /ha (α = 0.) Skupina dřevin / Počet stromů Species group / Tree number /ha (α = 0.) /ha (α = 0.) cm 7 (0 9 80) 07 ( ) 868 ( 00 76) cm 60 ( 48 8) 9 ( 74 4) 574 ( 46 7) cm 0 (895 47) 94 (85 00) 995 (99 07) cm 76 (694 8) 75 ( ) 690 (6 749) cm 6 (58 68) 56 (450 58) 565 (50 60) cm 476 (45 57) 464 (49 499) 504 (46 545) cm 47 (95 479) 7 (4 4) 84 (7 44) cm 7 ( 4) (88 57) 80 (5 408) cm 5 (0 7) 7 ( 5) 08 (6 54) cm 6 (7 98) 9 (76 8) 54 (08 0) cm 7 (46 97) 5 (00 0) 09 (64 54) cm (58 67) 5 (0 87) 7 (4 8) cm 6 74 (56 9) 64 (9 00) 7 cm (9 6) 80 (0 40) Vše All 64 (545 77) 76 ( ) 88 (750 97) Tloušťková třída (5 cm) Diameter class (5 cm) /ha (α = 0.) Skupina dřevin / Počet stromů Species group / Tree number /ha (α = 0.) /ha (α = 0.) cm 540 ( ) 67 ( 90 8) 794 ( 60 9) cm 54 ( ) 8 ( 06 70) 57 ( 7 497) cm 044 (950 9) 8 ( 0 64) 04 (94 5) cm 699 (67 78) 857 (796 98) 688 (60 765) cm 588 (56 650) 65 ( ) 50 ( ) cm 96 (9 46) 46 (4 50) 459 (40 509) cm 69 (00 48) 9 (49 46) 4 (4 500) cm 45 (9 5) 60 (98 4) 40 (79 47) cm 4 (8 4) 0 (7 94) 480 (7 7) 9

19 9. Les - Hektarový počet stromů (průměr vztažený k ploše dřeviny) podle tloušťkových tříd a skupin dřevin (stromy od 7 cm výč. tl.) (pokračování) Tloušťková třída (5 cm) Diameter class (5 cm) Mean number of trees (DBH >= 7 cm) per hectare (based on tree area) by diameter class and species group (Continued) /ha (α = 0.) Skupina dřevin / Počet stromů Species group / Tree number /ha (α = 0.) /ha (α = 0.) cm 09 (0 57) 7 (40 4) cm 6 (46 80) cm 68 ( 0) 495 (0 47) cm 68 (8 9) 7 cm + 05 (87 4) 59 (0 8) Vše All 446 ( 4 65) 76 ( 0 8) 084 (95 5) Tloušťková třída (5 cm) Diameter class (5 cm) Skupina dřevin / Počet stromů Species group / Tree number Vše All /ha (α = 0.) cm 996 ( 89 54) cm 55 ( ) cm 096 ( 067 6) cm 795 (774 85) cm 60 (64 646) cm 509 (497 5) cm 47 (44 49) cm 64 (5 76) cm 94 (80 08) cm 60 (45 75) cm 5 (07 44) cm 90 (65 6) cm 8 (59 07) 7 cm + 4 (07 78) Vše All 979 (98 00) (9. Les - Hektarový počet stromů (průměr vztažený k ploše dřeviny) podle tloušťkových tříd a skupin dřevin (stromy od 7 cm výč. tl.)) 0

20 Počet stromů, /ha Tree number, /ha cm cm cm cm cm cm cm cm cm Tloušťková třída (5 cm) Diameter class (5 cm) cm cm cm cm 7 cm + Skupina dřevin Species group méně věrohodná data less reliable data 9. Les - Hektarový počet stromů (průměr vztažený k ploše dřeviny) podle tloušťkových tříd a skupin dřevin (stromy od 7 cm výč. tl.) Mean number of trees (DBH >= 7 cm) per hectare (based on tree area) by diameter class and species group (9. Les - Hektarový počet stromů (průměr vztažený k ploše dřeviny) podle tloušťkových tříd a skupin dřevin (stromy od 7 cm výč. tl.))

21 0. Les - Hektarový počet stromů (průměr vztažený k ploše dřeviny) podle rozměrových tříd a skupin dřevin (stromy nad 0, m výšky) Mean number of trees (height > 0, m) per hectare (based on tree area) by dimension class and species group Rozměrová třída Dimension class m výšky m of height m výšky m of height. m výšky cm výč. tl.. m of height cm of DBH /ha (α = 0.) Skupina dřevin / Počet stromů Species group / Tree number /ha (α = 0.) /ha (α = 0.) ( ) 4 94 ( ) ( ) 40 0 ( ) 5 9 ( ) 455 ( 55 58) ( ) 0 ( ) 7 65 ( ) cm 054 ( 76 48) 8 ( 96 88) 486 ( 08 94) cm 604 ( ) 74 ( ) 485 ( 4 68) cm 6 ( 0) 48 ( 06 4) 0 (897 4) cm 89 ( ) 869 (74 996) 885 (806 96) cm 65 (6 676) 66 (64 707) 675 (69 70) cm 50 (50 550) 55 (57 585) 58 (48 555) cm 47 (49 454) 468 (444 49) 4 (98 465) cm 79 (6 95) 40 (79 46) 79 (59 99) cm 8 ( 46) 95 (4 49) 67 (4 90) cm 95 (7 8) 4 (88 97) (96 5) cm 58 (7 80) 05 8 (5 8) cm 98 (6 ) 9 (6 68) cm 7 (5 08) 74 7 cm + (08 7) 5 ( 76) 9 Vše All 7 07 ( ) 099 ( 6 98) 75 (7 76) Rozměrová třída Dimension class m výšky m of height m výšky m of height. m výšky cm výč. tl.. m of height cm of DBH /ha (α = 0.) Skupina dřevin / Počet stromů Species group / Tree number /ha (α = 0.) /ha (α = 0.) 8 65 ( ) 40 4 ( ) 75 5 ( ) 8 05 ( ) ( ) 96 ( ) 6 ( ) 04 ( ) ( ) cm 7 (0 9 80) 07 ( ) 868 ( 00 76) cm 60 ( 48 8) 9 ( 74 4) 574 ( 46 7) cm 0 (895 47) 94 (85 00) 995 (99 07) cm 76 (694 8) 75 ( ) 690 (6 749) cm 6 (58 68) 56 (450 58) 565 (50 60) cm 476 (45 57) 464 (49 499) 504 (46 545) cm 47 (95 479) 7 (4 4) 84 (7 44) cm 7 ( 4) (88 57) 80 (5 408) cm 5 (0 7) 7 ( 5) 08 (6 54) cm 6 (7 98) 9 (76 8) 54 (08 0) cm 7 (46 97) 5 (00 0) 09 (64 54) cm (58 67) 5 (0 87) 7 (4 8) cm 6 74 (56 9) 64 (9 00) 7 cm (9 6) 80 (0 40) Vše All 7 8 ( ) 4 44 ( ) ( )

22 0. Les - Hektarový počet stromů (průměr vztažený k ploše dřeviny) podle rozměrových tříd a skupin dřevin (stromy nad 0, m výšky) (pokračování) Rozměrová třída Dimension class m výšky m of height m výšky m of height. m výšky cm výč. tl.. m of height cm of DBH Mean number of trees (height > 0, m) per hectare (based on tree area) by dimension class and species group (Continued) /ha (α = 0.) Skupina dřevin / Počet stromů Species group / Tree number /ha (α = 0.) /ha (α = 0.) 64 ( ) ( ) 45 6 ( ) ( ) ( ) 56 4 ( ) (8 648 ) 7 40 ( ) 60 (9 9 97) cm 540 ( ) 67 ( 90 8) 794 ( 60 9) cm 54 ( ) 8 ( 06 70) 57 ( 7 497) cm 044 (950 9) 8 ( 0 64) 04 (94 5) cm 699 (67 78) 857 (796 98) 688 (60 765) cm 588 (56 650) 65 ( ) 50 ( ) cm 96 (9 46) 46 (4 50) 459 (40 509) cm 69 (00 48) 9 (49 46) 4 (4 500) cm 45 (9 5) 60 (98 4) 40 (79 47) cm 4 (8 4) 0 (7 94) 480 (7 7) cm 09 (0 57) 7 (40 4) cm 6 (46 80) cm 68 ( 0) 495 (0 47) cm 68 (8 9) 7 cm + 05 (87 4) 59 (0 8) Vše All ( ) 407 ( ) ( 9 695) Rozměrová třída Dimension class m výšky m of height m výšky m of height. m výšky cm výč. tl.. m of height cm of DBH Skupina dřevin / Počet stromů Species group / Tree number Vše All /ha (α = 0.) 48 ( ) ( ) 997 ( 58 85) cm 996 ( 89 54) cm 55 ( ) cm 096 ( 067 6) cm 795 (774 85) cm 60 (64 646) cm 509 (497 5) cm 47 (44 49) cm 64 (5 76) cm 94 (80 08) cm 60 (45 75) cm 5 (07 44) cm 90 (65 6) cm 8 (59 07) 7 cm + 4 (07 78) Vše All ( ) (0. Les - Hektarový počet stromů (průměr vztažený k ploše dřeviny) podle rozměrových tříd a skupin dřevin (stromy nad 0, m výšky))

23 . Les - Střední výška stromu (vážený průměr) podle rozměrových tříd a skupin dřevin (stromy nad 0, m výšky) Mean tree height (weighted) by diamension class and species group (height > 0, m) Rozměrová třída Dimension class m výšky m of height m výšky m of height. m výšky cm výč. tl.. m of height cm of DBH m (α = 0.) Skupina dřevin / Výška model Species group / Height m (α = 0.) m (α = 0.) 0. (0. 0.) 0. (0. 0.) 0. (0. 0.) 0.9 ( ) 0.9 (0.8.).0 (0.9.). (.9.4) 4.0 (. 4.7) 5.9 ( ) cm 8.7 (8.0 9.) 9.0 ( ) 9.0 (7.9 0.) cm.4 (..8).9 (.9 4.9).5 (.8.) cm 8. ( ) 7.6 (6.9 8.) 6. (5.4 7.) cm.9 (.5.) 0. ( ).8 (.0.7) cm 5.4 ( ).7 (.7.6) 4. (.6 5.0) cm 8. ( ) 5.9 (5. 6.6) 7. (6.4 8.) cm 0. ( ) 7. ( ) 8.0 ( ) cm.0 (0.8.) 8. (7. 9.4) 9. (8. 0.) cm. (. 4.) 9.0 (7. 0.7). (0.0 4.) cm 4.4 (.4 6.5) 5.9 (4. 7.6). (.7 4.5) cm 6.0 ( ) ( ) cm 4.8 (.5 7.).5 ( ) cm 8. ( ) cm + 8. ( ) 5.4 (.5 7.) 5. Vše All 9.7 ( ). (9.8.6).0 (0.4.6) Rozměrová třída Dimension class m výšky m of height m výšky m of height. m výšky cm výč. tl.. m of height cm of DBH m (α = 0.) Skupina dřevin / Výška model Species group / Height m (α = 0.) m (α = 0.) 0. (0. 0.) 0. (0. 0.) 0. (0. 0.) 0.8 ( ) 0.9 (0.9.0) 0.7 ( ). (.7.7).7 (. 4.0).9 (.4 4.) cm 7. (.4 0.9) 8.8 ( ) 9.0 (7.0.0) cm. (..) 4.6 (.8 5.4).0 (.6.5) cm 7.0 ( ) 7.7 ( ) 4.7 (4. 5.) cm 0.9 (9.7.0).0 (0..8) 7. (6. 7.9) cm 4. (.4 5.).4 (0.8.9) 8.5 ( ) cm 5.9 ( ) 5. ( ). (0..) cm 7.4 ( ) 8. ( ).4 (..6) cm 8.7 ( ) 8.8 (7.4 0.).6 (.4.8) cm.6 ( ).5 ( ) 5.7 (4. 7.) cm 9. (5.9.5). (.6 4.7) 4.6 (. 8.0) cm.5 (4.0 4.). ( ) 5.7 (. 0.0) cm.6 (. 4.) 0.8 ( ) 5.8 (. 0.) cm (0.0.6) 6. (5. 6.9) 7 cm (0. 6.0) 7.8 (8. 7.5) Vše All.8 (0..4) 7.5 (6. 8.6).6 (.9.) 4

24 . Les - Střední výška stromu (vážený průměr) podle rozměrových tříd a skupin dřevin (stromy nad 0, m výšky) (pokračování) Rozměrová třída Dimension class m výšky m of height m výšky m of height. m výšky cm výč. tl.. m of height cm of DBH Mean tree height (weighted) by diamension class and species group (height > 0, m) (Continued) m (α = 0.) Skupina dřevin / Výška model Species group / Height m (α = 0.) m (α = 0.) 0. (0. 0.) 0. (0. 0.) 0. (0. 0.) 0.9 ( ) 0.8 ( ) 0.8 ( ) 4.6 (4. 5.0) 4.0 (.7 4.) 4.0 (.6 4.) cm.9 (.0.8) 0. ( ) 9.0 ( ) cm 4.7 (4. 5.). (.7.6).9 (.5.4) cm 7.4 ( ) 7.0 (5. 8.8) 5. (4.5 6.) cm 0.6 (9.8.4) 8.5 ( ) 7.8 ( ) cm.6 (.7.5).0 (0.4.7) 8.7 ( ) cm 4.7 (.8 5.7).7 (0..).8 (.4 4.) cm 4.9 (.6 7.) 6.0 (4. 7.7).5 (.0 4.9) cm 8.4 (7. 9.7) 6. (.7 8.6) 5.5 (4. 6.9) cm 6. (. 9.). ( ).8 ( ) cm ( ) 5.8 (6. 5.) cm 9.4 (5.4.4) cm 7.0 (. 0.8). ( ) cm 8.8 ( ) 7 cm ( ) 4.9 ( ) Vše All 4. (. 5.0). (0.5.).7 (.0.) Rozměrová třída Dimension class m výšky m of height m výšky m of height. m výšky cm výč. tl.. m of height cm of DBH Skupina dřevin / Výška model Species group / Height Vše All m (α = 0.) 0. (0. 0.) 0.9 ( ).7 (.5.8) cm 9. ( ) cm. (..5) cm 7. ( ) cm 0.5 (0. 0.8) cm. (.0.7) cm 6.0 (5.7 6.) cm 7.9 (7.5 8.) cm 9.5 ( ) cm 0.5 (9.9.) cm. (0..0) cm. (..5) cm 0.9 (9.4.4) cm.9 (9.7 4.) 7 cm (8.8.0) Vše All 7.7 (7. 8.) (. Les - Střední výška stromu (vážený průměr) podle rozměrových tříd a skupin dřevin (stromy nad 0, m výšky)) 5

25 Výška model, m Height, m m of height m výšky m of height. m of height cm of DBH m výšky. m výšky cm výč. tl cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm 7 cm + Skupina dřevin Species group Rozměrová třída Dimension class. Les - Střední výška stromu (vážený průměr) podle rozměrových tříd a skupin dřevin (stromy nad 0, m výšky) Mean tree height (weighted) by diamension class and species group (height > 0, m) (. Les - Střední výška stromu (vážený průměr) podle rozměrových tříd a skupin dřevin (stromy nad 0, m výšky)) 6

26 . Les - Celkový počet stromů podle štíhlostního kvocientu a skupin dřevin (stromy od 7 cm výč. tl.) number of trees (DBH >= 7 cm), broken down by slenderness ratio and species group Štíhlostní kvocient Slenderness mil. (α = 0.) % Skupina dřevin / Počet stromů Species group / Tree number mil. (α = 0.) % mil. (α = 0.) % nehodnoceno undefined ( ) ( ) (7..6) ( ) ( ).4. ( ) (77.5.) ( ) (5..4) ( ) (6. 8.9). 5.4 (.7 8.) ( ).4.7 ( ).9 8. ( ) (48. 6.) (.4.5) (.9 6.) ( ) ( ) 9.5. (0.8.6) ( ) (4. 78.) ( ) 00.0 Štíhlostní kvocient Slenderness mil. (α = 0.) % Skupina dřevin / Počet stromů Species group / Tree number mil. (α = 0.) % mil. (α = 0.) % nehodnoceno undefined (5.7.5) 4.4. (9.5.9) ( ) ( ) ( ) ( ) (.5 8.8) (0.0 9.) (5. 6.) (.0 4.) ( ) ( ) (.8.9) (9. 4.) ( ) (0..).0 5. (. 7.0) 4..5 (.0 4.9) (5. 7.7) (4.5 6.) ( ) ( ) (4. 90.) 00.0 Štíhlostní kvocient Slenderness mil. (α = 0.) % Skupina dřevin / Počet stromů Species group / Tree number mil. (α = 0.) % mil. (α = 0.) % nehodnoceno undefined (..9) ( ) 6.4. ( ) (4. 0.) ( ) (. 45.) (.9 0.) ( ) (8.5.) (6.7.9) ( ) ( ) (..) (4. 60.) (. 6.4) (6. 0.7) (5. 4.4) (0.0.9) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 00.0 Štíhlostní kvocient Slenderness Skupina dřevin / Počet stromů Species group / Tree number mil. (α = 0.) % nehodnoceno undefined ( ) ( ) ( ) 8. 7

27 . Les - Celkový počet stromů podle štíhlostního kvocientu a skupin dřevin (stromy od 7 cm výč. tl.) (pokračování) Štíhlostní kvocient Slenderness number of trees (DBH >= 7 cm), broken down by slenderness ratio and species group (Continued) Skupina dřevin / Počet stromů Species group / Tree number mil. (α = 0.) % ( ) (8.8 8.) (7. 4.5) ( ) ( ) 00.0 Počet stromů, % Tree number, % Štíhlostní kvocient Slenderness nehodnoceno undefined Skupina dřevin Species group. Les - Celkový počet stromů podle štíhlostního kvocientu a skupin dřevin (stromy od 7 cm výč. tl.) number of trees (DBH >= 7 cm), broken down by slenderness ratio and species group. + méně věrohodná data less reliable data (. Les - Celkový počet stromů podle štíhlostního kvocientu a skupin dřevin (stromy od 7 cm výč. tl.)) 8

28 . Les - Rozloha porostní půdy podle věkových tříd a skupin dřevin Area of timberland broken down by age class and species group Věková třída Age class (0 years) nehodnoceno undefined - 0 let - 0 years - 40 let - 40 years 4-60 let 4-60 years 6-80 let 6-80 years 8-00 let 8-00 years 0-0 let 0-0 years - 40 let - 40 years 4-60 let 4-60 years 6 let + 6 years + tis. ha (α = 0.) % Skupina dřevin / Rozloha Species group / Area tis. ha (α = 0.) % tis. ha (α = 0.) % 6. ( ) 9..0 ( ). 5. (8.4.0).7 0. ( ) (.5 50.).5.6 (6.8 0.) ( ) (. 49.8) ( ) ( ) ( ) 4..0 (.0 4.9) ( ) ( ) (8. 4.6) ( ) ( ) (7.8 4.). 8.8 (. 55.5). 9. (9.4 9.) (.4.0) (. 4.0) (0.0.4)..4 (0.0.0). 5. ( ) (0.0 6.).7 4. ( ) ( ) ( ) 00.0 Věková třída Age class (0 years) nehodnoceno undefined - 0 let - 0 years - 40 let - 40 years 4-60 let 4-60 years 6-80 let 6-80 years 8-00 let 8-00 years 0-0 let 0-0 years - 40 let - 40 years 4-60 let 4-60 years 6 let + 6 years + tis. ha (α = 0.) % Skupina dřevin / Rozloha Species group / Area tis. ha (α = 0.) % tis. ha (α = 0.) % 9.8 (.8 5.8) (4. 75.) ( ). 5.0 (.8 8.) ( ) 4.4. (0. 44.) (.0 8.4) 7.0. ( ) (0.0 4.) (.9 0.8).7 8. ( ).7.0 (.4 4.6) (6. 0.7) (.5 0.0) ( ).0 9. (4. 4.4) (.9 7.4). 8. ( ).9.9 (0..5) (6.9.8) (4. 6.) (0.0.0) ( ).5 4. (0. 8.4) (0.0.5).0. ( ) ( ) ( ) ( ) 00.0 Věková třída Age class (0 years) nehodnoceno undefined - 0 let - 0 years - 40 let - 40 years 4-60 let 4-60 years 6-80 let 6-80 years tis. ha (α = 0.) % Skupina dřevin / Rozloha Species group / Area tis. ha (α = 0.) % tis. ha (α = 0.) % 9.7 (0. 49.) (.5 6.5) ( ) (8.6 6.) ( ) (8.7 5.)..9 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ).7.6 (.5 0.7).5 9

29 . Les - Rozloha porostní půdy podle věkových tříd a skupin dřevin (pokračování) Area of timberland broken down by age class and species group (Continued) Věková třída Age class (0 years) 8-00 let 8-00 years 0-0 let 0-0 years - 40 let - 40 years 4-60 let 4-60 years 6 let + 6 years + tis. ha (α = 0.) % Skupina dřevin / Rozloha Species group / Area tis. ha (α = 0.) % tis. ha (α = 0.) % 6.4 (. 0.7) (.4 4.7) (0..5) ( ) (8.4.) (0.0 0.) (0.0.5) 0.4. (0.0.) 0..4 ( ) ( ) ( ) ( ) 00.0 Věková třída Age class (0 years) nehodnoceno undefined - 0 let - 0 years - 40 let - 40 years 4-60 let 4-60 years 6-80 let 6-80 years 8-00 let 8-00 years 0-0 let 0-0 years - 40 let - 40 years 4-60 let 4-60 years 6 let + 6 years + mezera forest gap tis. ha (α = 0.) % Skupina dřevin / Rozloha Species group / Area tis. ha (α = 0.) % 5.9 (.6 0.) (.6 0.) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ). 9. ( ).0.0 ( ) (.6 0.) (. Les - Rozloha porostní půdy podle věkových tříd a skupin dřevin) 0

30 Rozloha, tis. ha Area, tis. ha nehodnoceno undefined let - 0 years - 40 let - 40 years 4-60 let 4-60 years 6-80 let 6-80 years let 8-00 years Věková třída Age class (0 years) let 0-0 years let - 40 years 4-60 let 4-60 years 6 let + 6 years + Skupina dřevin Species group mezera forest gap. Les - Rozloha porostní půdy podle věkových tříd a skupin dřevin Area of timberland broken down by age class and species group (. Les - Rozloha porostní půdy podle věkových tříd a skupin dřevin)

31 4. Les - Celkový počet stromů podle věkových tříd a skupin dřevin (stromy od 7 cm výč. tl.) number of trees (DBH >= 7 cm), broken down by age class and species group Věková třída Age class (0 years) - 0 let - 0 years - 40 let - 40 years 4-60 let 4-60 years 6-80 let 6-80 years 8-00 let 8-00 years 0-0 let 0-0 years - 40 let - 40 years 4-60 let 4-60 years 6 let + 6 years + mil. (α = 0.) % Skupina dřevin / Počet stromů Species group / Tree number mil. (α = 0.) % mil. (α = 0.) % 4.7 ( ) (.7 6.7) (0. 4.0) ( ) ( ).6.9 (4.8 9.).9 0. ( )..5 (.0 4.).8.0 (..6) (.7 75.) (8.7 4.) ( ) ( ) (8. 0.4) (4.4 9.) ( ) (.4 56.) (.9 0.9) (0. 9.6) (6.5.4).8.5 (0.0.).5. (0.0.8) 0..6 ( ) (0.0.) 0.4. ( ) ( ) (4. 78.) ( ) 00.0 Věková třída Age class (0 years) - 0 let - 0 years - 40 let - 40 years 4-60 let 4-60 years 6-80 let 6-80 years 8-00 let 8-00 years 0-0 let 0-0 years - 40 let - 40 years 4-60 let 4-60 years 6 let + 6 years + mil. (α = 0.) % Skupina dřevin / Počet stromů Species group / Tree number mil. (α = 0.) % mil. (α = 0.) % 4. (.9 5.4).7.5 (9.7.4) ( ) (.7.6) ( ) ( ). 6. (. 0.) ( ) 5.5. ( ) (4. 8.) (.4 7.0) (6. 5.5).6 8. (.5 5.) (6.7.7) 8..5 ( ) 8.. (.5 5.0) (. 8.8) (8. 7.6) (0. 0.8) (. 0.4) (.7.7) ( ).9.5 (0.0.8) ( ) ( ) (4. 90.) 00.0 Věková třída Age class (0 years) - 0 let - 0 years - 40 let - 40 years 4-60 let 4-60 years 6-80 let 6-80 years 8-00 let 8-00 years 0-0 let 0-0 years - 40 let - 40 years mil. (α = 0.) % Skupina dřevin / Počet stromů Species group / Tree number mil. (α = 0.) % mil. (α = 0.) % 5. (9..4) ( ) 0..0 (7.9 4.) ( ) (90..5) ( ) (8.7.4) ( ) (.7 4.9) ( ) (.4 77.) ( ) ( ).0.4 (9. 7.8) (0. 0.8) (.5 5.6)

32 4. Les - Celkový počet stromů podle věkových tříd a skupin dřevin (stromy od 7 cm výč. tl.) (pokračování) number of trees (DBH >= 7 cm), broken down by age class and species group (Continued) Věková třída Age class (0 years) 4-60 let 4-60 years 6 let + 6 years + mil. (α = 0.) % Skupina dřevin / Počet stromů Species group / Tree number mil. (α = 0.) % mil. (α = 0.) % ( ) ( ) ( ) 00.0 Věková třída Age class (0 years) - 0 let - 0 years - 40 let - 40 years 4-60 let 4-60 years 6-80 let 6-80 years 8-00 let 8-00 years 0-0 let 0-0 years - 40 let - 40 years 4-60 let 4-60 years 6 let + 6 years + Skupina dřevin / Počet stromů Species group / Tree number mil. (α = 0.) % 90.8 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (7. 45.).7.9 ( ) (.4.8) ( ) Skupina dřevin Species group Počet stromů, % Tree number, % let - 40 let - 0 years 4-60 let - 40 years 6-80 let 4-60 years 6-80 years 8-00 let 8-00 years 0-0 let - 40 let 0-0 years Věková třída Age class (0 years) 4-60 let - 40 years 4-60 years 6 let + 6 years + méně věrohodná data less reliable data 4. Les - Celkový počet stromů podle věkových tříd a skupin dřevin (stromy od 7 cm výč. tl.) number of trees (DBH >= 7 cm), broken down by age class and species group (4. Les - Celkový počet stromů podle věkových tříd a skupin dřevin (stromy od 7 cm výč. tl.))

33 5. Les - Hektarový počet stromů (průměr vztažený k ploše dřeviny) podle věkových tříd a skupin dřevin (stromy od 7 cm výč. tl.) Mean number of trees (DBH >= 7 cm) per hectare (based on tree area) by age class and species group Věková třída Age class (0 years) - 0 let - 0 years - 40 let - 40 years 4-60 let 4-60 years 6-80 let 6-80 years 8-00 let 8-00 years 0-0 let 0-0 years - 40 let - 40 years 4-60 let 4-60 years 6 let + 6 years + Vše All /ha (α = 0.) Skupina dřevin / Počet stromů Species group / Tree number /ha (α = 0.) /ha (α = 0.) 84 ( ) 955 ( 97 54) 584 ( 8 6) 988 ( ) 594 ( 8 805) 5 ( 76 79) 04 (95 5) 889 (750 09) 89 (67 965) 6 ( ) 649 ( ) 56 (509 6) 508 (47 546) 607 ( ) 4 (56 465) 49 (445 59) 67 (6 7) 9 ( 455) 45 (7 457) 440 (5 555) (0 478) 498 (0 09) 570 ( ) ( ) 569 (567 57) (958 5) 88 ( ) 956 (757 56) Věková třída Age class (0 years) - 0 let - 0 years - 40 let - 40 years 4-60 let 4-60 years 6-80 let 6-80 years 8-00 let 8-00 years 0-0 let 0-0 years - 40 let - 40 years 4-60 let 4-60 years 6 let + 6 years + Vše All /ha (α = 0.) Skupina dřevin / Počet stromů Species group / Tree number /ha (α = 0.) /ha (α = 0.) 5 (0 58) 54 ( ) 46 ( 409 5) 459 ( 66 65) 47 ( 08 60) 86 ( 56 6) 655 ( ) 856 (75 988) 8 (747 97) 9 (676 50) 68 (55 849) 659 (566 75) 44 (5 55) 466 (7 606) 477 (7 58) 78 (99 458) 5 (07 99) 4 (74 49) 86 (74 497) 45 (0 59) 75 (0 560) (45 45) 60 (59 66) (545 77) 76 ( ) 88 (750 97) Věková třída Age class (0 years) - 0 let - 0 years - 40 let - 40 years 4-60 let 4-60 years 6-80 let 6-80 years 8-00 let 8-00 years 0-0 let 0-0 years - 40 let - 40 years /ha (α = 0.) Skupina dřevin / Počet stromů Species group / Tree number /ha (α = 0.) /ha (α = 0.) 40 ( ) 964 ( ) 75 ( ) 66 ( ) 848 ( 60 09) 74 ( ) 75 ( ) 065 (885 44) 68 (58 78) 8 (6 0) 856 (6 090) 566 (460 67) 448 (0 046) 60 (57 678) 60 (49 76) 48 0 (70 450) 009 ( ) 68 4

34 5. Les - Hektarový počet stromů (průměr vztažený k ploše dřeviny) podle věkových tříd a skupin dřevin (stromy od 7 cm výč. tl.) (pokračování) Mean number of trees (DBH >= 7 cm) per hectare (based on tree area) by age class and species group (Continued) Věková třída Age class (0 years) 4-60 let 4-60 years 6 let + 6 years + Vše All /ha (α = 0.) Skupina dřevin / Počet stromů Species group / Tree number /ha (α = 0.) /ha (α = 0.) ( 4 65) 76 ( 0 8) 084 (95 5) Věková třída Age class (0 years) - 0 let - 0 years - 40 let - 40 years 4-60 let 4-60 years 6-80 let 6-80 years 8-00 let 8-00 years 0-0 let 0-0 years - 40 let - 40 years 4-60 let 4-60 years 6 let + 6 years + Vše All Skupina dřevin / Počet stromů Species group / Tree number Vše All /ha (α = 0.) 98 ( ) 786 ( ) 95 ( ) 665 (6 709) 509 (48 57) 49 (457 57) 85 (4 46) 478 ( ) 80 (8 6) 979 (98 00) Počet stromů, /ha Tree number, /ha let let - 0 years years 4-60 let years 6-80 let years 8-00 let years 0-0 let Věková třída Age class (0 years) let 0-0 years let - 40 years years 6 let years + Skupina dřevin Species group méně věrohodná data less reliable data 5. Les - Hektarový počet stromů (průměr vztažený k ploše dřeviny) podle věkových tříd a skupin dřevin (stromy od 7 cm výč. tl.) Mean number of trees (DBH >= 7 cm) per hectare (based on tree area) by age class and species group (5. Les - Hektarový počet stromů (průměr vztažený k ploše dřeviny) podle věkových tříd a skupin dřevin (stromy od 7 cm výč. tl.)) 5

2015 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

2015 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin 2015 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin OBSAH 1 Úvod... 3 2 Uznané zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin... 5 2.1 Přístup k informacím... 5 2.1.1 Rejstřík uznaných zdrojů

Více

Kantor P., Vaněk P.: Komparace produkčního potenciálu douglasky tisolisté... A KYSELÝCH STANOVIŠTÍCH PAHORKATIN

Kantor P., Vaněk P.: Komparace produkčního potenciálu douglasky tisolisté... A KYSELÝCH STANOVIŠTÍCH PAHORKATIN KOMPARACE PRODUKČNÍHO POTENCIÁLU DOUGLASKY TISOLISTÉ NA ŽIVNÝCH A KYSELÝCH STANOVIŠTÍCH PAHORKATIN COMPARISON OF THE PRODUCTION POTENTIAL OF DOUGLAS FIR ON MESOTROPHIC AND ACIDIC SITES OF UPLANDS PETR

Více

Rekultivace Kopistské výsypky: vznik regionálního biocentra v devastované krajině

Rekultivace Kopistské výsypky: vznik regionálního biocentra v devastované krajině Rekultivace Kopistské výsypky: vznik regionálního biocentra v devastované krajině Reclamation of the Kopistská spoil bank: the origin of the regional biocentre in devastated landscape Zdeněk Lipský Univerzita

Více

OBSAH 1 Úvod... 3 2 Uznané zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin... 5 3 Genové základny... 23

OBSAH 1 Úvod... 3 2 Uznané zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin... 5 3 Genové základny... 23 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Uznané zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin... 5 2.1 Rejstřík uznaných zdrojů reprodukčního materiálu... 5 2.1.1 Zdroje reprodukčního materiálu kategorie identifikovaný...

Více

evo lení d eva - d evo jehli natých d evin - d evo listnatých d evin Hustota d eva

evo lení d eva - d evo jehli natých d evin - d evo listnatých d evin Hustota d eva Dřevo Dřevo je pevné pletivo stonků vyšších rostlin, které označujeme jako dřeviny. Dřevo je zahrnováno mezi obnovitelné zdroje energie, jako jeden z druhů biomasy. Je to snadno dostupný přírodní materiál,

Více

Měření Vlhkosti Provozní Manuál

Měření Vlhkosti Provozní Manuál Měření Vlhkosti Provozní Manuál Před zapnutím přístroje si velmi pečlivě přečtěte tento provozní manuál. Uvnitř naleznete důležité bezpečnostní informace. Obsah Strana 1. Funkce. 4 2. Popis 4 3. Napájení

Více

mechanické vlastnosti druh pevnosti v ohybu (MPa) pevnost v tlaku (MPa) pevnost ve smyku (MPa) modul modul kolmo k k vláknu

mechanické vlastnosti druh pevnosti v ohybu (MPa) pevnost v tlaku (MPa) pevnost ve smyku (MPa) modul modul kolmo k k vláknu Území Malajsie je na 58% pokryto přirozeným porostem. a je domovem pro více než 2.650 druhů, z nichž mnoho má komerční využití. Umístění v tropech znamená, že stromy mají 365 dnů vegetačního období v roce.

Více

Ceník vinylových podlah VIRAG platný od 1. 6. 2014 změna cen vyhrazena

Ceník vinylových podlah VIRAG platný od 1. 6. 2014 změna cen vyhrazena Ceník vinylových podlah VIRAG platný od 1. 6. 2014 změna cen vyhrazena kolekce HABITAT H7054 Eben metalíza / Metallized Ebony vinyl celoplošné lepení ne 0,3 mm / 31 2 x 152 x 914 mm 5,02 m2 590 714 H7055

Více

DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU

DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU Rozeznávací znaky: - Na stojato odlišnosti jednotlivých znaků (kůra, listy, jehličí) - V řezu textura, barva, vůně - K přesnému určení slouží dendrologické klíče (vylučovací

Více

1. Opatření a postupy zajišťující přístup informacím, které se týkají dodávek dřeva a dřevařských výrobků uváděných hospodářským subjektem na trh:

1. Opatření a postupy zajišťující přístup informacím, které se týkají dodávek dřeva a dřevařských výrobků uváděných hospodářským subjektem na trh: Systém náležité péče obce Dolany uvádějící poprvé na vnitřní trh EU dřevo nebo jiné produkty ze dřeva (palivo, štěpka, větve) vytěžené na pozemcích obce dle Nařízení EU č. 995/2010 I. Právní předpisy týkající

Více

obsah / table of content

obsah / table of content obsah / table of content Předmluva / Foreword................................................. Jaromír Vašíček Claude Vidal Obsah / Table of content............................................... 1. Historické

Více

SYSTÉMY LESNÍHO OBHOSPODAŘOVÁNÍ LUŽNÍHO LESA V CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ NA PŘÍKLADU LESA V MAJETKU STÁTU

SYSTÉMY LESNÍHO OBHOSPODAŘOVÁNÍ LUŽNÍHO LESA V CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ NA PŘÍKLADU LESA V MAJETKU STÁTU SYSTÉMY LESNÍHO OBHOSPODAŘOVÁNÍ LUŽNÍHO LESA V CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ NA PŘÍKLADU LESA V MAJETKU STÁTU Jiří Eichler Abstrakt Příspěvek popisuje systémy lesnického hospodaření a obnovu lesa v lužních

Více

Foto katalog alergologicky rizikových lokalit v zájmových oblastech území města Olomouce

Foto katalog alergologicky rizikových lokalit v zájmových oblastech území města Olomouce Foto katalog alergologicky rizikových lokalit v zájmových oblastech území města Olomouce Jonáš Gazdík 2014 0 Oblast 5, Envelopa Obr. 1 výsadba lip srdčitých na tř. Kosmonautů (22. 6. 2014) Obr. 2 vrby

Více

vrbiny vrby křehké = Sf = Saliceta fragilis

vrbiny vrby křehké = Sf = Saliceta fragilis Vodní tok: Ondřejnice vrbiny vrby křehké = Sf = Saliceta fragilis břehové porosty doprovodné porosty v rba křehká (Salix f ragilis) 60-100 v rba křehká (Salix f ragilis) 60-100 v rba červ enav á (Salix

Více

NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ DŘEVO, VLASTNOSTI DŘEVA část 1.

NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ DŘEVO, VLASTNOSTI DŘEVA část 1. Téma: NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ DŘEVO, VLASTNOSTI DŘEVA část 1. Vypracoval: Ing. Roman Rázl TE NTO PR OJ E KT J E S POLUFINANC OVÁN EVR OPS KÝ M S OC IÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND Část ZPF byla zpracována pro potřeby ÚPO Svojanov v souladu se zákonem č. 334/1992 o ochraně ZPF a vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 13/1994, kterou se upravují některé

Více

Dřeviny vhodné pro aukci CENNÝCH A SPECIÁLNÍCH SORTIMENTŮ

Dřeviny vhodné pro aukci CENNÝCH A SPECIÁLNÍCH SORTIMENTŮ Woodproject s.r.o., Karlštejnská 122, 252 17 Tachlovice, kancelář: Havlíčkovo náměstí 15, Rudná 259 19,woodproject@woodproject.cz, www.woodproject.cz, tel.:605 938 648, 733 770 615, IČ:26709589 DIČ:CZ26709589

Více

DŘEVO JAKO ZDROJ ENERGIE NA ŠP HŮRKA

DŘEVO JAKO ZDROJ ENERGIE NA ŠP HŮRKA Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek 397 01 Písek, Lesnická 55 tel.: 382 506 111, fax: 382 506 102, e-mail: lespi@lespi.cz DŘEVO JAKO ZDROJ ENERGIE NA ŠP

Více

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 vrba křehká (Salix fragilis) 0-40 vrba křehká

Více

Martin Fulín Jiří Remeš Pavel Tauchman Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská, Praha

Martin Fulín Jiří Remeš Pavel Tauchman Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská, Praha ZPRÁVY LESNICKÉHO FULÍN VÝZKUMU, M. et al. 58, 2013 (2): 186-192 RŮST A PRODUKCE JEDLE OBROVSKÉ (ABIES GRANDIS LINDL.) VE SROVNÁNÍ S JINÝMI JEHLIČNANY GROWTH AND PRODUCTION OF GRAND FIR (ABIES GRANDIS

Více

D.3 Dendrologický průzkum

D.3 Dendrologický průzkum ČESKÁ LÍPA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ROHÁČE Z DUBÉ - ČESKOKAMENICKÁ D. Dendrologický průzkum OBSAH:. Průvodní zpráva. Situace : 500 Vypracoval: Hl. inž. projektu: Ing. Szénási Ing. Čamrová Průvodní zpráva AKCE:

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ 278 4.1 ÚVOD Poslední část projektu tvoří tři samostatné lokality a to sídliště Bezděkov, sídliště Čecháky a prostor Nového hřbitova na Karlově

Více

RŮST BŘÍZY V OBLASTI KRUŠNÝCH HOR PODLE ÚDAJŮ LHP GROWTH OF BIRCH (BETULA PENDULA, B. CARPATICA AND B. PUBESCENS)

RŮST BŘÍZY V OBLASTI KRUŠNÝCH HOR PODLE ÚDAJŮ LHP GROWTH OF BIRCH (BETULA PENDULA, B. CARPATICA AND B. PUBESCENS) RŮST BŘÍZY V OBLASTI KRUŠNÝCH HOR PODLE ÚDAJŮ LHP GROWTH OF BIRCH (BETULA PENDULA, B. CARPATICA AND B. PUBESCENS) IN THE REGION OF THE KRUŠNÉ HORY MTS. ON DATABASE OF FOREST MANAGEMENT PLANS KAREL MATĚJKA

Více

Soubor map současného rozšíření lesních dřevin v Krkonošském národním parku (GIS KRNAP Vrchlabí)

Soubor map současného rozšíření lesních dřevin v Krkonošském národním parku (GIS KRNAP Vrchlabí) Soubor map současného rozšíření lesních dřevin v Krkonošském národním parku (GIS KRNAP Vrchlabí) Mapa současného rozšíření borovice kleče v Krkonošském národním parku (GIS KRNAP Vrchlabí) Mapa současného

Více

Protokol inventarizace dřevin "1106 GŘC - areál Olomouc - Povel"

Protokol inventarizace dřevin 1106 GŘC - areál Olomouc - Povel parc.č. 471/1 x plocha 1 Acer campestre javor babyka 9,12,15 3,4,5 2m2 4,0 3-kmen, mladý stromek 2 Rosa canina růže šípková 6m2 4,0 keř 3 Sambucus nigra bez černý 8m2 3,5 keř 4 Sambucus nigra bez černý

Více

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny Levý břeh od soutoku Číslo Druh Výška (m) Šířka korun y (m) Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) věk fyziologic ká vytalita pěsteb. patření Poznámky Naléhavos t 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4

Více

Projekt na zdravotní ošetření stromů a výsadbu stromové aleje v lukách v obci Žerotín

Projekt na zdravotní ošetření stromů a výsadbu stromové aleje v lukách v obci Žerotín Projekt na zdravotní ošetření stromů a výsadbu stromové aleje v lukách v obci Žerotín Investor Zadavatel Obec Žerotín Obec Žerotín Projekt a technická průvodní zpráva na zdravotní ošetření stromů a obnovení

Více

Výzkumný demonstrační objekt Jizerka, 23 let zkušeností s prosperitou dřevin v horských podmínkách

Výzkumný demonstrační objekt Jizerka, 23 let zkušeností s prosperitou dřevin v horských podmínkách Balcar V. VULHM, VS Opočno Výzkumný demonstrační objekt Jizerka, 23 let zkušeností s prosperitou dřevin v horských podmínkách Experimental plot Jizerka, 23 years experience with tree species prosperity

Více

třídění Výběr Kolekce Kolekce Kolekce z exotiky Fine Season klidných dřevin Winchester

třídění Výběr Kolekce Kolekce Kolekce z exotiky Fine Season klidných dřevin Winchester třídění Výběr z exotiky Kolekce klidných dřevin Kolekce Fine Season Kolekce Winchester Patentovaný spoj EKOLOG G5 využívá technologii, kde ke spojení zámku dochází automaticky. Jednoduchým přitlačením

Více

SORTIMENTACE DŘÍVÍ. Sestavil: Ing. Jiří Franc

SORTIMENTACE DŘÍVÍ. Sestavil: Ing. Jiří Franc SORTIMENTACE DŘÍVÍ Sestavil: Ing. Jiří Franc dohoda dodavatele a odběratele je vždy nadřazena obecně přijatým předpisům 2 Měření a sortimentace dříví v ČR do 31.3.1997 vycházelo měření z původních národních

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 22 Javor Ing. Hana Márová

Více

Porovnání vybraných kvalitativních znaků kmene dubových porostů při různém vlivu pomocných dřevin

Porovnání vybraných kvalitativních znaků kmene dubových porostů při různém vlivu pomocných dřevin Lesn. Cas. For. J. 61 (2015) 31 36 Pôvodná práca Original paper http://www.nlcsk.sk/fj/ Porovnání vybraných kvalitativních znaků kmene dubových porostů při různém vlivu pomocných dřevin Comparison of selected

Více

Mgr. Gabriela Burešová

Mgr. Gabriela Burešová Registrační číslocz.1.07/1.4.00/21.1257 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_12 Název vzdělávacího materiálu Stromy listnaté, jehličnaté Člověk a příroda Jméno autora Anotace

Více

Vaněk P.: Produkční význam borovice vejmutovky v městských lesích... PETR VANĚK ABSTRACT

Vaněk P.: Produkční význam borovice vejmutovky v městských lesích... PETR VANĚK ABSTRACT PRODUKČNÍ VÝZNAM BOROVICE VEJMUTOVKY V MĚSTSKÝCH LESÍCH HRADEC KRÁLOVÉ PRODUCE IMPORTANCE OF EASTERN WHITE PINE IN MUNICIPAL FORESTS OF HRADEC KRÁLOVÉ TOWN PETR VANĚK ABSTRACT This article deals with evaluation

Více

Příspěvek lesů Krkonoš pro klima v budoucnosti. Otakar Schwarz

Příspěvek lesů Krkonoš pro klima v budoucnosti. Otakar Schwarz Příspěvek lesů Krkonoš pro klima v budoucnosti Otakar Schwarz Význam lesů pro klima - Dendromasa je obnovitelným zdrojem energie a může přispět ke snížení emisí skleníkových plynů (palivo, stavebnictví)

Více

lesních dřevin 2015-2019 Výhled potřeby sadebního materiálu

lesních dřevin 2015-2019 Výhled potřeby sadebního materiálu Výhled potřeby sadebního materiálu lesních dřevin 201-2019 Výhled potřeby sadebního materiálu lesních dřevin VLS ČR, s. p. 201 2019 Sumář výhledu spotřeby sadebního materiálu v jednotlivých letech bez

Více

Obsah. Motto:... 3 Poděkování:... 3 Úvod:... 3 Důležité upozornění... 3 ČÁST PRVNÍ: HOMEOPATIE, HOMEOPATIKA A BACHOVY KVĚTOVÉ ESENCE.

Obsah. Motto:... 3 Poděkování:... 3 Úvod:... 3 Důležité upozornění... 3 ČÁST PRVNÍ: HOMEOPATIE, HOMEOPATIKA A BACHOVY KVĚTOVÉ ESENCE. Obsah Motto:... 3 Poděkování:... 3 Úvod:... 3 Důležité upozornění... 3 ČÁST PRVNÍ: HOMEOPATIE, HOMEOPATIKA A BACHOVY KVĚTOVÉ ESENCE.3 Nejpraktičtější věc na světě... 3 Naše zbraně... 3 Zdraví = rovnováha

Více

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 PŘÍLOHA 1 INVENTARIZACE DŘEVIN Poř. číslo Druh dřeviny (vědecký název) český název Obvod kmene cm (ve 130cm) Šířka koruny m Výška dřeviny m Sadovnická hodnota body Popis Popis

Více

LESY A PÉČE O LESNÍ EKOSYSTÉMY

LESY A PÉČE O LESNÍ EKOSYSTÉMY LESY A PÉČE O LESNÍ EKOSYSTÉMY Stanislav Vacek Původní porost v bukovém LVS. (Foto M. Mikeska.) Smíšený porost v jedlobukovém LVS. (Foto M. Mikeska.) LVS Výměra Zastoupení Nadm. výška Prům. teplota Roční

Více

STAVBA ROSTLINNÉHO TĚLA

STAVBA ROSTLINNÉHO TĚLA STAVBA DŘEVA STAVBA ROSTLINNÉHO TĚLA JEDNODĚLOŽNÉ ROSTLINY X DVOJDĚLOŽNÉ ROSTLINY JEDNODĚLOŽNÉ ROSTLINY palmy, bambus Nemohou druhotně tloustnout (přirůstat)!! DVOUDĚLOŽNÉ ROSTLINY mají sekundární dělivé

Více

domestic Podlaha pro Váš útulný domov

domestic Podlaha pro Váš útulný domov domestic Podlaha pro Váš útulný domov Vaše nová podlaha musí být pochopitelně krásná. Ale také snadno udržovatelná, praktická, tichá, autentická, robustní, pohodlná a... trvanlivá, kreativní, řečeno ve

Více

LESNICKÝ PRŮVODCE 3/2007

LESNICKÝ PRŮVODCE 3/2007 LESNICKÝ PRŮVODCE 3/2007 Metodika postupů přeměn porostů náhradních dřevin v imisních oblastech Ing. Vratislav Balcar, CSc. Doc. RNDr. Marian Slodičák, CSc. Ing. Dušan Kacálek, Ph.D. Ing. Petr Navrátil,

Více

Výřez kmenem listnáče. parenchymatická medula

Výřez kmenem listnáče. parenchymatická medula Xylotomie (nauka o struktuře a vlastnostech dřeva) Dřevo (z technického hlediska) = lignifikované vodivé pletivo kmenů stromů (deuteroxylém) vznikající dostředivým dělením buněk kambia. Kmeny manoxylické:

Více

JEHLIČNATÉ A LISTNATÉ STROMY 1. Poznáš následující stromy podle nápovědy?

JEHLIČNATÉ A LISTNATÉ STROMY 1. Poznáš následující stromy podle nápovědy? JEHLIČNATÉ A LISTNATÉ STROMY 1. Poznáš následující stromy podle nápovědy? 1. Roste v mírném pásmu severní polokoule Roste na světlejších místech s písčitou půdou Jehlice vyrůstají po dvou Kořeny vrůstají

Více

vrstva 12 x 390 x 630 Clip A Vhodné 0,086 AC5 23/33 Laminát HDF-WP Plovoucí 6 1,47 16,5 56 82,32 924 Vzor Povrchová úprava Zkosená hrana

vrstva 12 x 390 x 630 Clip A Vhodné 0,086 AC5 23/33 Laminát HDF-WP Plovoucí 6 1,47 16,5 56 82,32 924 Vzor Povrchová úprava Zkosená hrana LAMIÁTOVÉ VIYLOVÉ PŘÍSLUŠESTVÍ ALSAFLOOR Laminátové podlahy MEDIA Elegantní hladká struktura matné betonové dlažby 12 x 390 x 630 Clip A Vhodné 0,086 23/33 Laminát HDF-WP Plovoucí 6 1,47 16,5 56 82,32

Více

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS.

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS. Projekt péče o stromy podél vodního toku Orlice byl zpracován na objednávku povodí Labe v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně. Terénní šetření proběhla v měsíci lednu 2014. V Rosicích dne

Více

139/2004 Sb. VYHLÁŠKA

139/2004 Sb. VYHLÁŠKA 139/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. března 2004, kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů

Více

DampMaster / DampMaster Plus 082.024 082.022 082.023 082.020.1 / 082.024.1

DampMaster / DampMaster Plus 082.024 082.022 082.023 082.020.1 / 082.024.1 DampMaster / DampMaster Plus DE GB NL DK FR ES IT PL FI 02 PT 12 SE 22 NO 32 TR 42 RU 52 082.024 082.022 082.023 082.020.1 / 082.024.1 48 UA 62 72 40 10 15 EE 02 122 150 200 210 LV LT 02 02 30 RO BG 02

Více

obvod kmínku nebo výška Acer campestre (javor babyka) 12-14 1.590,- Acer platanoides (javor mléč) 12-14 1.300,- možnost slevy 16-18 1.500,- 1.

obvod kmínku nebo výška Acer campestre (javor babyka) 12-14 1.590,- Acer platanoides (javor mléč) 12-14 1.300,- možnost slevy 16-18 1.500,- 1. Ceník podzim 2012 Listnaté stromy vzrostlé Stromy lze vybírat po telefonické domluvě s vedoucím školky (+420 606 68 98 98) Maloobchodní prodej s přirážkou 30 % při odběru menším než 15 ks. Dřevina obvod

Více

povrchová úprava povrchová úprava

povrchová úprava povrchová úprava Uvedené zboží je na objednávku. Termín dodání je na dotaz. Vysvětlivky: * = mořený výrobek ** = tepelně upravený výrobek Lak Proteco: Vysoce odolná lakem Proteco v lesklém vzhledu Lak Proteco natura: Vysoce

Více

Kryptomerie japonská

Kryptomerie japonská Pracovní listy pro žáky Název ekostezky nebo ekokoutku: Život stromu Škola:SOŠ Hamr - Litvínov Tvůrce pracovních listů: Fléglová Šárka, Mgr. 1 Pracovní list:1 Kryptomerie japonská 1. Co to je Kryptomerie

Více

Les definice. přes 950 definic na http://home.comcast.net/~gyde/defpaper.htm

Les definice. přes 950 definic na http://home.comcast.net/~gyde/defpaper.htm Lesnictví Les definice Jako les chápeme obvykle ekosystém v němž se ve vysoké hustotě (v zápoji) vyskytují stromy. (ve smyslu ekosystému nebo land cover) Původně (a i dnes) se jedná i o právní vymezení

Více

Stromy a keře. Univerzita 3. věku. Jiří Viewegh

Stromy a keře. Univerzita 3. věku. Jiří Viewegh Stromy a keře Univerzita 3. věku Jiří Viewegh Jehličnany, které známe z našich lesů I a II Autochtonní (= vždy domácí): - smrk ztepilý Picea abies (L.) Karst. (Picea excelsa Link) - borovice lesní (b.

Více

ZPRÁVY LESNICKÉHO VÝZKUMU

ZPRÁVY LESNICKÉHO VÝZKUMU ZLV ZPRÁVY LESNICKÉHO VÝZKUMU REPORTS OF FORESTRY RESEARCH VĚDECKÝ RECENZOVANÝ ČASOPIS SCIENTIFIC REVIEWED JOURNAL 3/2010 ZPRÁVY LESNICKÉHO VÝZKUMU Reports of Forestry Research SVAZEK 55 ÍSLO 3/2010 Vydává

Více

Měřicí jednotka Unit. Výroba rok 2014 Total production

Měřicí jednotka Unit. Výroba rok 2014 Total production Oddíl 16 - Dřevo a dřevěné a korkové výrobky, kromě nábytku, proutěné a slaměné výrobky Division 16 - Wood and products of wood and cork, except furniture; articles of straw and plaiting materials 1610101002

Více

Obmýtí Obmýtí Typy sečí Holá seč Obrubná seč soubor holých sečí po stranách mateřského porostu šířka ~ výška Clonná seč postupné odstranění porostu na několik etap - umožňuje přirozenou obnovu Výběrná

Více

Z ALECKÝ POSUDEK č. 5-4/2012 o obvyklé (tržní) ceně nemovitostí: - spoluvlastnický podíl id. ¼ nemovitostí zapsaných na LV 3180, tedy pozemků parc. č. 2608/12 a 2701/30, k.ú. Bučovice, - spoluvlastnický

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 55/1999 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 15. března 1999 o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle 21

Více

DampMaster / DampMaster Plus 082.024 082.022 082.023 082.020.1 / 082.024.1

DampMaster / DampMaster Plus 082.024 082.022 082.023 082.020.1 / 082.024.1 DE GB NL DK FR ES IT PL FI PT 12 SE 22 NO 32 TR 42 RU 52 082.4 082.2 082.3 082.0.1 / 082.4.1 48 UA 62 72 40 10 15 EE 122 150 200 210 LV LT 30 RO BG GR MENU MENU 1 2 3a ON Lithium Batterie CR2032 Art.-Nr.

Více

Vzorník materiálů Color Card

Vzorník materiálů Color Card Vzorník materiálů Color Card Vzorník materiálů Color Card Obsah /Index 3 Textílie /Fabrics 5 Imitace kůže /Leatherlook 11 Kůže /Leather 15 Povrchová úprava /Tube Colors 17 Dekory stolových desek /Table

Více

ovská 15 Rýmařovsk druhy dřevd 27. 02. / 2012 Ing. Martin Greško

ovská 15 Rýmařovsk druhy dřevd 27. 02. / 2012 Ing. Martin Greško Základní škola Bruntál, Rýmařovsk ovská 15 Praktické práce 9. ročník Poznáváme nejvy využívanější druhy dřevd Lesní dřeviny 27. 02. / 2012 Ing. Martin Greško Rozdělen lení hlavních částí stromu Rozdělen

Více

NÁVRH STRUKTURY RÁMCOVÝCH SMĚRNIC PÉČE O LES PRO LESNÍ MALOPLOŠNÁ ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ A JEJICH OCHRANNÁ PÁSMA V ČESKÉ REPUBLICE

NÁVRH STRUKTURY RÁMCOVÝCH SMĚRNIC PÉČE O LES PRO LESNÍ MALOPLOŠNÁ ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ A JEJICH OCHRANNÁ PÁSMA V ČESKÉ REPUBLICE ZPRÁVY LESNICKÉHO HOLUŠOVÁ VÝZKUMU, K. HOLUŠA 60, 2015 O. (2): 154-163 NÁVRH STRUKTURY RÁMCOVÝCH SMĚRNIC PÉČE O LES PRO LESNÍ MALOPLOŠNÁ ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ A JEJICH OCHRANNÁ PÁSMA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

lesních dřevin 2014-2018 Výhled potřeby sadebního materiálu

lesních dřevin 2014-2018 Výhled potřeby sadebního materiálu Výhled potřeby sadebního materiálu lesních dřevin 2014-2018 Výhled potřeby sadebního materiálu lesních dřevin VLS ČR, s.p. 2014 2018 Sumář výhledu spotřeby sadebního materiálu v jednotlivých letech bez

Více

ARODÝHA. Dýhované materiály. Dýha s reprodukovatelnou texturou. www.demos-trade.com. Technická podpora: +420 608 547 446 PRŮBĚH VÝROBY ARODÝH:

ARODÝHA. Dýhované materiály. Dýha s reprodukovatelnou texturou. www.demos-trade.com. Technická podpora: +420 608 547 446 PRŮBĚH VÝROBY ARODÝH: ARODÝHA Dýha s reprodukovatelnou texturou PRŮBĚH VÝROBY ARODÝH: 1) Loupání dýhy celý proces výroby arodýhy začíná loupáním kmenů stromů vhodných pro výrobu arodýhy (nejčastěji Ayous nebo Topol). Takto

Více

Dendrologie. Vybrané rody

Dendrologie. Vybrané rody Dendrologie Vybrané rody Listnaté stromy Acer javor Domácí: A.platanoides j.mléč Nížiny Suchovzdorný Nevhodný pravidelný řez Mrazové desky na kmeni Acer platanoides j.mléč Acer javor Domácí: A.pseudoplatanus

Více

Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce

Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2011 2 Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2008 Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www.mzp.cz OBSAH METODICKÉ POKYNY A DOKUMENTY Metodika managementu tlejícího dříví v lesích zvláště chráněných územ 1 Aktualizace metodického dokumentu k problematice

Více

Balcar V., Kacálek D.: K vývoji bukových výsadeb při přeměnách smrkových monokultur... ABSTRAKT

Balcar V., Kacálek D.: K vývoji bukových výsadeb při přeměnách smrkových monokultur... ABSTRAKT K VÝVOJI BUKOVÝCH VÝSADEB PŘI PŘEMĚNÁCH SMRKOVÝCH MONOKULTUR V JIZERSKÝCH HORÁCH PERFORMANCE OF EUROPEAN BEECH PLANTATIONS USED FOR SPRUCE MONOCULTURES CONVERSIONS IN THE JIZERSKÉ HORY MTS. VRATISLAV BALCAR,

Více

Vypracoval Mgr. David Mikoláš, 22. 9. 2008 DŘEVO

Vypracoval Mgr. David Mikoláš, 22. 9. 2008 DŘEVO Vypracoval Mgr. David Mikoláš, 22. 9. 2008 DŘEVO CO JE TO DŘEVO Dřevo je pevné pletivo stonků vyšších rostlin, které označujeme jako dřeviny. Vzniká v rostlinách z meristémových buněk. CHEMICKÉ SLOŽENÍ

Více

OFF. Automatické vypnutí po 2 minutách. 6LR61 9V

OFF. Automatické vypnutí po 2 minutách. 6LR61 9V DE 02 GB 08 NL 14 DK 20 FR 26 ES 2 IT 8 PL 44 FI 50 PT 56 SE 62 NO 68 TR 74 RU 80 78 UA 86 92 EE 98 151 LV LT 104 110 RO 116 BG 122 GR 128 DRY WET DRY WET Kompletn si p e t te návod k obsluze a p iložený

Více

ARNIKA - Lesní a okrasné školky Hostivice

ARNIKA - Lesní a okrasné školky Hostivice ARNIKA - Lesní a okrasné školky Hostivice www.arnikaskolky.cz arnika.poslusny@ volny.cz tel. 606 68 98 98 Velkoobchodní ceník - jaro 2013 Ceny jsou uvedeny v korunách jako velkoobchodní, k cenám účtujeme

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4 Sada číslo 1 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity:

Více

VLIV RŮZNÝCH ZPŮSOBŮ MELIORACE PŮDY V HORSKÉM POVODÍ NA POČÁTEČNÍ RŮST BUKU LESNÍHO, JAVORU KLENU A JEDLE BĚLOKORÉ

VLIV RŮZNÝCH ZPŮSOBŮ MELIORACE PŮDY V HORSKÉM POVODÍ NA POČÁTEČNÍ RŮST BUKU LESNÍHO, JAVORU KLENU A JEDLE BĚLOKORÉ VLIV RŮZNÝCH ZPŮSOBŮ MELIORACE PŮDY V HORSKÉM POVODÍ NA POČÁTEČNÍ RŮST BUKU LESNÍHO, JAVORU KLENU A JEDLE BĚLOKORÉ AMELIORATING MEASURES IMPROVING SOIL CONDITIONS WITHIN A MOUNTAIN WATERSHED TO PROMOTE

Více

SOUPRAVA PRO MÌØENÍ VLHKOSTI DØEVA V SUŠÁRNÌ s regulační jednotkou STC - 15Re

SOUPRAVA PRO MÌØENÍ VLHKOSTI DØEVA V SUŠÁRNÌ s regulační jednotkou STC - 15Re SOUPRAVA PRO MÌØENÍ VLHKOSTI DØEVA V SUŠÁRNÌ s regulační jednotkou STC - 15Re Technická specifikace Zaøízení se skládá z mìøících sond vlhkosti WS-16/B, teplotního èidla (může být součástí čidla relativní

Více

STROPNÍ&STĚNOVÉ SYSTÉMY. S námi se přání stávají skutečností. wood. dřevěné podhledy

STROPNÍ&STĚNOVÉ SYSTÉMY. S námi se přání stávají skutečností. wood. dřevěné podhledy STROPNÍ&STĚNOVÉ SYSTÉMY S námi se přání stávají skutečností w wood dřevěné podhledy DŘEVĚNÉ PODHLEDY ARMSTRONG Dřevo je proslulé pro svou přirozenou krásu a hřejivost, nabízí luxusní a moderní úpravy interiérů.

Více

Evidence dřevin parku u kláštera v Doksanech /stav k říjnu 2012/

Evidence dřevin parku u kláštera v Doksanech /stav k říjnu 2012/ koruny Vitalita SH Poznámky 1 Tilia cordata ( lípa srdčitá) 40-60 90 10 2,3 15-20 3 3 Hrozí vylomení větví v koruně 2 Tilia cordata 5 6 3 1,6 4 4 3 Dosadba 3 Tilia cordata 40-60 82 8 2,6 15 1 2 Houbové

Více

Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část. II. A.Textová část :

Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část. II. A.Textová část : II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STĚBOŘICE Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část II. A.Textová část : Obsah: A) Úvod... 3 B) Údaje o splnění zadání... 3 C) Zhodnocení souladu s cíli a úkoly územního

Více

Metodika výpočtu závazných ustanovení LHP a LHO (upravené znění ze dne 12.2.2008)

Metodika výpočtu závazných ustanovení LHP a LHO (upravené znění ze dne 12.2.2008) Metodika výpočtu závazných ustanovení LHP a LHO (upravené znění ze dne 12.2.2008) 1. Maximální celková výše těžeb 1.1. Výše těžby mýtní 1.1.1. Výše těžby mýtní odvozená z ukazatele normální paseka Výše

Více

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ Needle year classes of Scots pine progenies Jarmila Nárovcová Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Výzkumná stanice Opočno Na Olivě 550

Více

8. EKOSYSTÉM LUŽNÍHO LESA

8. EKOSYSTÉM LUŽNÍHO LESA 8. EKOSYSTÉM LUŽNÍHO LESA Lužní lesy na Opavsku v minulosti zasahovaly mnohokrát větší území, než v současné době. I v případě lužního lesa kolem potoka Deštná se jedná jen o malý zbytek. Lužní les má

Více

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Mgr. Ludmila Svobodová & kolektiv PRACOVNÍ LISTY pro II. stupeň základních škol a víceletá gymnázia ČÁST BOTANICKÁ Připravili jsme pro vás pracovní listy s mnoha zajímavými úkoly. Můžete si tak ověřit

Více

Technické kreslení v dřevozpracujícím odvětví (nábytkářství, stolařství a truhlářství)

Technické kreslení v dřevozpracujícím odvětví (nábytkářství, stolařství a truhlářství) Technické kreslení v dřevozpracujícím odvětví (nábytkářství, stolařství a truhlářství) Technické kreslení v dřevozpracujícím odvětví vychází ze zásad platných pro strojírenství a přijímá některé prvky

Více

ÚJMA NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ POŠKOZENÍM LESA

ÚJMA NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ POŠKOZENÍM LESA Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed.): XIV. Česko-slovenská bioklimatologická konference, Lednice na Moravě 2.-4. září 2002, ISBN 80-85813-99-8, s. 442-447 ÚJMA NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ POŠKOZENÍM LESA Filip

Více

Plán péče o Přírodní památku Hrubá louka

Plán péče o Přírodní památku Hrubá louka Plán péče o Přírodní památku Hrubá louka na období 2011 2025-1 - 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 1472 kategorie ochrany: přírodní památka název

Více

Hospodářský způsob. porosty BO, SM, AK a stanovištně nevhodné dřeviny. porosty listnáčů DB, HB a přimíšených

Hospodářský způsob. porosty BO, SM, AK a stanovištně nevhodné dřeviny. porosty listnáčů DB, HB a přimíšených PR Slavičí údolí 00 09 /8 Rámcová směrnice péče o les podle souborů lesních typů PR Slavičí údolí 00 09 LHC Dobřichovice LHP.. 009 3.. 008 Číslo směrnice Kategorie lesa Soubory lesních typů Les zvláštního

Více

Vážení návštěvníci, Pracovníci Botanické zahrady PřF UP Olomouc.

Vážení návštěvníci, Pracovníci Botanické zahrady PřF UP Olomouc. Vážení návštěvníci, vítáme vás v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V prostoru před zahradním domkem jsme pro vás připravili výstavu Krása dřeva našich jehličnanů

Více

Stejskalová J., Kupka I.: Vliv lesních vegetačních stupňů na kvalitu semen jedle bělokoré... (ABIES ALBA MILL.) ABSTRACT

Stejskalová J., Kupka I.: Vliv lesních vegetačních stupňů na kvalitu semen jedle bělokoré... (ABIES ALBA MILL.) ABSTRACT VLIV LESNÍCH VEGETAČNÍCH STUPŇŮ NA KVALITU SEMEN JEDLE BĚLOKORÉ (ABIES ALBA MILL.) FOREST VEGETATION ZONES INFLUENCE ON SEED QUALITY OF SILVER FIR (ABIES ALBA MILL.).) JANA STEJSKALOVÁ, IVO KUPKA ABSTRACT

Více

Ing. Pavla Kotásková, Ústav tvorby a ochrany krajiny LDF MENDELU

Ing. Pavla Kotásková, Ústav tvorby a ochrany krajiny LDF MENDELU Dřevo pro stavby v lesním prostředí Dřevo pro stavby v lesním prostředí přírodní materiál působí přirozeně z ekologického hlediska bezproblémový materiál obnovitelný materiál stavby nedílná součást krajiny

Více

PŘECHOD K NEPASEČNÉMU HOSPODAŘENÍ V MALOLESÍCH NA SVITAVSKU

PŘECHOD K NEPASEČNÉMU HOSPODAŘENÍ V MALOLESÍCH NA SVITAVSKU Česká lesnická společnost, pobočka Pro Silva Bohemica & obecní lesy Svitavska Průvodce exkurzí na téma PŘECHOD K NEPASEČNÉMU HOSPODAŘENÍ V MALOLESÍCH NA SVITAVSKU Lesy Města Březová nad Svitavou, lesy

Více

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ A PŘÍKLADY REALIZACE PRVKŮ ÚSES Z EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH DOTAČNÍCH TITULŮ

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ A PŘÍKLADY REALIZACE PRVKŮ ÚSES Z EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH DOTAČNÍCH TITULŮ MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ A PŘÍKLADY REALIZACE PRVKŮ ÚSES Z EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH DOTAČNÍCH TITULŮ Ing. Simona ZEZULOVÁ Odbor péče o krajinu, Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 100 00 Simona.Zezulova@mzp.cz

Více

Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov

Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov Zpracovala: Bc. Linda Tomeszová, referent odboru životního prostředí V Sokolově, 2012 (poslední aktualizace: 23.2.2015) Bernovský klen Druh dřeviny: javor klen (Acer

Více

Soubor Map: Mapa struktury porostů na 7 TVP v CHKO Orlické hory Vacek S., Vacek Z., Bulušek D., Ulbrichová I.

Soubor Map: Mapa struktury porostů na 7 TVP v CHKO Orlické hory Vacek S., Vacek Z., Bulušek D., Ulbrichová I. Soubor Map: Mapa struktury porostů na 7 TVP v CHKO Orlické hory Vacek S., Vacek Z., Bulušek D., Ulbrichová I. Mapa struktury porostu na TVP 5 v CHKO Orlické hory Vacek S., Vacek Z., Bulušek D., Ulbrichová

Více

:6pt;font-style:normal;color:grey;font-family:Verdana,Geneva,Kalimati,sans-serif;text-decoration:none;text-align:center;font-variant:no = = < p s t y l e = " p a d d i n g : 0 ; b o r d e r : 0 ; t e

Více

Les provází člověka od počátku dějin, pouze v tomto období však byl přírodním výtvorem. S proměnou člověka v zemědělce docházelo k masivnímu kácení a

Les provází člověka od počátku dějin, pouze v tomto období však byl přírodním výtvorem. S proměnou člověka v zemědělce docházelo k masivnímu kácení a I. Les provází člověka od počátku dějin, pouze v tomto období však byl přírodním výtvorem. S proměnou člověka v zemědělce docházelo k masivnímu kácení a žďáření (vypalování) lesů, na jejichž místě byla

Více

MALOPLOŠNÁ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ Přírodní památka Jílovské tisy Na pravém břehu Jílovského potoka nedaleko obce Jílové, v těžko přístupných, strmých skalnatých a suťovitých svazích vrchu Výrovna, je v lesních

Více

Rozvoj environmentální gramotnosti odborné i laické veřejnosti

Rozvoj environmentální gramotnosti odborné i laické veřejnosti Rozvoj environmentální gramotnosti odborné i laické veřejnosti reg. číslo: CZ.1.07/3.1.00/37.0033 DŘEVINY ROSTOUCÍ MIMO LES Posuzování druhové struktury a vhodnosti dřevin pro různé účely a stanoviště

Více

3.1. Lesní hospodářství

3.1. Lesní hospodářství 3.1. Lesní hospodářství Charakteristika problematiky Lesy jsou v CHKO Jizerské hory nejvýznamnějším přírodním fenoménem a pokrývají 2/3 plochy CHKO. V severní části se dochovaly rozsáhlé komplexy přírodních

Více

Zde Vám představujeme základní české dřeviny. Smrk. Borovice. Modřín

Zde Vám představujeme základní české dřeviny. Smrk. Borovice. Modřín Zde Vám představujeme základní české dřeviny Smrk Dřevo smrku je smetanově bílé až nahnědlé, s výraznými letokruhy. Na všech třech řezech (příčný, podélný, tečný) snadno zaznamenáme zřetelné barevné odlišení

Více

PODZIM 2015 / JARO 2016 CENÍK SADEBNÍHO MATERIÁLU. platný od 1. 8. 2015

PODZIM 2015 / JARO 2016 CENÍK SADEBNÍHO MATERIÁLU. platný od 1. 8. 2015 PODZIM 2015 / JARO 2016 CENÍK SADEBNÍHO MATERIÁLU platný od 1. 8. 2015 JMENNÝ REJSTŘÍK Latinské názvy: str.: str.: České názvy: str.: str.: Abies alba (VS) 8, 38 Abies balsamea (VS) 38 Abies bornmulleriana

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více