Děje ovlivňující vznik oxidických vrstev s dobrými ochrannými vlastnostmi na ocelích v parovodním prostředí energetických okruhů.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Děje ovlivňující vznik oxidických vrstev s dobrými ochrannými vlastnostmi na ocelích v parovodním prostředí energetických okruhů."

Transkript

1 Děje ovlivňující vznik oxidických vrstev s dobrými ochrannými vlastnostmi na ocelích v parovodním prostředí energetických okruhů. Conditions required for growth of oxide layers with protective properties on steel surface in water-steam environment of power energy circuits. Jaroslav Bystrianský a ; Jan Macák; Pavel Kučera b a ÚKMKI VŠCHT Praha, Technická 5, Praha 6 b ÚE VŠCHT Praha; Technická 5, Praha 6 Abstrakt / Abstract Životnost ocelí v energetických zařízeních je závislá na kvalitě oxidických vrstev, vznikajících na jejich povrchu. V příspěvku bude věnována pozornost základním zákonitostem vzniku oxidů a vlivu provozních režimů na ochranné vlastnosti, popř. možnostem jejich ověřování. - Service life of steels in energetic facilities depends on the quality of oxide layers formed on their surface. The paper is focused on basic patterns of the oxide formation and on the operation regimes effects on the protective properties, or possibilities of their verification. 1. Ochranné vlastnosti oxidických vrstev na ocelích ve vodných prostředích /1-8/ Podmínky tlakového okruhu klasických elektráren (ph, teplota, aj.) vedou k tomu, že konečným produktem korozních reakcí materiálů na bázi železa jsou různé formy oxidických sloučenin s rozdílnou strukturou a ochrannými vlastnostmi. Přítomnost oxidických vrstev na nelegovaných ocelích má přitom rozhodující vliv na průběh korozních dějů, jejich charakter i intenzitu, působí jednak pozitivně bariérovým účinkem (tj. snižují rychlost korozních dějů) a jednak negativně snížením koeficientu přestupu tepla a účinkem stínícím - okluzním (pod oxidy, v porézních oxidech nebo pod úsadami oxidů může docházet k přehřívání povrchu a intenzivní korozi). Ve vodném prostředí vzniká na povrchu oceli korozní reakcí Fe(OH) 2, se špatnými ochrannými vlastnostmi. Tato sloučenina se různými mechanismy a různou rychlostí podle podmínek mění dále na oxidy železa, které mohou mít dobré ochranné / bariérové vlastnosti. Při teplotách 30 až 100 C je k přeměně Fe(OH) 2 na oxidy ve vyšším oxidačním stupni, zejména Fe 3 O 4 nezbytný kyslík; při 100 C se Fe(OH) 2 počíná rozkládat na Fe 3 O 4 a H 2 ; mechanismus vzniku má dopad i na ochranné vlastnosti vznikajících vrstev. Vznik magnetitu s dobrými ochrannými vlastnostmi při teplotách vyšších než 120 až 150 C umožňuje dlouhodobé použití materiálu na bázi železa (např. nelegovaných ocelí) v parovodních okruzích; ke vzniku ochranného magnetitu může docházet ve vodných prostředích i bez kyslíku, Obrázek Mechanismus tvorby oxidických vrstev v parovodním prostředí /1,5,8/ Typickým projevem kontaktu vody / páry vysokých parametrů je vytvoření strukturované oxidické vrstvy, skládající se minimálně ze dvou subvrstev magnetitu; vnitřní vrstva magnetitu je tvořena jemnými zrny, vnější vrstva je tvořena volně uloženými většími zrny, které precipitují z roztoku. Hranice mezi těmito vrstvami se nachází zhruba v pozici původního povrchu kovu, což nasvědčuje tomu, že k růstu vnitřní vrstvy dochází na rozhraní kov/oxid (topotaktická vrstva), zatímco vnější vrstva narůstá na přechodu oxid/roztok (epitaktická vrstva). Podle dosud nejpropracovanějšího modelu "roztok/porézní oxidická vrstva / solution - pores" je vznikající oxidická vrstva podle podmínek více nebo méně porézní, čímž je 1

2 mechanismu lze difúzní koeficienty sledovaných prvků ve spinelových oxidech seřadit následovně: Mn > Fe > Co > V > Ni > Cr. Podobnou segregaci ve dvouvrstvém filmu lze očekávat i při oxidaci ve vodném prostředí. Na druhé straně pro model "roztok - porézní film" příměsi segregují podle své rozpustnosti (vztaženo na Fe) ve vodě. Méně rozpustné prvky zůstávají ve vnitřní vrstvě, lépe rozpustné prvky přecházejí do vnější vrstvy a do roztoku. V praxi tyto dva modely nejsou sledovány odděleně, protože prvky s nízkou difúzní rychlostí se vyznačují i malou rozpustností, zatímco prvky s vysokou rychlostí difúze mají tendenci se snadno rozpouštět. Tabulka 1 Segregace příměsí mezi vnitřní a vnější vrstvou oxidického filmu Prostředí Ti V Cr Mn Ni Mo H 2 O (g) V V V P V V H 2 O (l) V P/R V V V... vnitřní vrstva P... vnější vrstva R... roztok 3. Vliv redoxních podmínek na tvorbu a vlastnosti oxidických vrstev na ocelích. V prostředích (ph 8 12) provozu klasických elektráren (tlakového okruhu) jsou redoxní podmínky funkcí zejména koncentrace kyslíku, který je tvořen jednak rozkladem vody, popř. je do vody záměrně dávkován. Dosavadní poznatky o vlivu kyslíku na chování uhlíkových a legovaných ocelí v parovodním prostředí nejsou zcela jednoznačné. Provozně je sice za určitých podmínek využíván příznivý vliv kyslíku na tvorbu ochranných vrstev (v tzv. kyslíkovém režimu), Obrázek 1, avšak koncentrační limity jsou neustále upřesňovány a snižovány. Ochranné vlastnosti vzniklých oxidů jsou závislé na mnoha parametrech z nichž na straně prostředí jsou nejdůležitějšími hodnota ph, redoxního potenciálu (koncentrace kyslíku), vodivosti prostředí a teplota. Z oxidů, které mohou ve vodném prostředí vzniknout mají dobré ochranné vlastnosti zejména magnetit Fe 3 O 4 a maghemit γ-fe 2 O 3 Obrázek 2, Tabulka 2. Stabilní oxidickou sloučeninou je v parovodním prostředí haematit α-fe 2 O 3, a to i při nízkých parciálních tlacích kyslíku (po 2 > 0, MPa), odpovídajících termickému rozkladu vody (po 2 (811K) = 0, MPa), Tabulka 1. Příznivý vliv kyslíku v koncentracích < µg.kg- 1 na snížení korozní rychlosti je ve vodě prokázán a průmyslově využíván (tzv. kyslíkový režim v klasických elektrárnách). Při vyšších koncentracích kyslíku však může být jemnozrnná ochranná oxidická vrstva lokálně narušována tvorbou ostrůvku hrubozrnných oxidů (magnetitu nebo hematitu). Konečným výsledkem může být až lokalizované napadení oceli, důlkové napadení, Obrázek 2. Pro páru / přehřátou páru neexistují jednoznačné údaje o vlivu kyslíku na konstrukční materiály; s rostoucím parciálním tlakem kyslíku roste i hodnota parabolické konstanty rychlosti růstu oxidů. Vyšší parciální tlak kyslíku v páře vede ke vzniku oxidů v nichž je Fe ve vyšším oxidačním stupni. Při teplotách < C dochází k přeměně Fe 3 O 4 γ-fe 2 O 3 (černý tm.hnědý) při teplotách > C Fe 3 O 4 α-fe 2 O 3 (černá oranžová). Při první přeměně nedochází k zásadní strukturní přestavbě (obě látky mají stejnou mřížku), existuje plynulý sloučenin s oxidačním stupněm Fe 2,7 (magnetit) až 3 (maghemit). Během druhé přeměny dochází k zásadní změně struktury, což je doprovázeno vnosem pnutí a deformace do krystalové mříže. Výskyt α-fe 2 O 3 je dáván to těsné souvislosti s exfoliací teplosměnných ploch z austenitických ocelí. K tomuto jevu (k přeměně Fe 3 O 4 α-fe 2 O 3 ) dochází s velkou pravděpodobností i u oxidů vzniklých na nelegovaných ocelích. U bloků pracujících v kyslíkovém režimu neexistuje limita pro koncentraci kyslíku v přehřáté páře, u zahraničních elektráren se již začínají objevovat hodnoty na úrovni kolem 3

3 w(o 2(g) ) < 10 µg.kg -1. Množství kyslíku v páře závisí jednak na jeho koncentraci v napájecí vodě a jednak stavu teplosměnných ploch. Maximální dávka kyslíku µg.kg -1 v napájecí vodě je doporučována v počátečních stádiích provozu bloku v kyslíkového režimu (po odstávce, čištění apod.), kdy je jeho spotřeba nejvyšší vybudování nových vrstev na plochách tlakového okruhu. Průnik kyslíku až do přehřáté páry je nutné považovat za ukončení stadia tvorby ochranných oxidických vrstev a za podnět ke korekci dávkování kyslíku v napájecí vodě. Po vzniku stabilních dvouvrstvých ochranných produktů na železe, dostačuje koncentrace kyslíku v napájecí vodě max µg.kg -1 k zajištění dlouhodobou stabilitu vzniklých vrstev. Za nebezpečné je možné považovat kolísavé koncentrace kyslíku, které mohou vznikat jako důsledek nedokonalé regulace dávkování kyslíku. Pnutí, která jsou vždy v rostoucích oxidech přítomna jsou v ustáleném provozu (tj. s minimální změnou teploty a konstantní koncentrací kyslíku) dlouhodobě relaxována creepem a vznikem příčných trhlin. Proměnné obsahy kyslíku v páře, vnášejí do vrstev rovněž pnutí, vyvolaná přestavbou struktury oxidů, která však nejsou relaxována a vedou k únavovému poškození magnetitové vrstvy, popř. až jejímu prýskání - exfoliaci. 4. Vliv ostatních složek vodné fáze na vlastnosti oxidických vrstev na ocelích /1,5/ Kromě kyslíku mají na tvorbu oxidů vliv i další složky, např. nečistoty, technologické sloučeniny apod., které mohou být bez negativního vlivu (korekční sloučeniny) nebo mohou zhoršovat ochranné vlastnosti vznikajícího magnetitu (nečistoty). Kromě zvýšené rychlosti uvolňování vodíku během oxidace železa vlivem některých nečistot (působících autokatalyticky na rozklad Fe(OH) 2 ), nastávají podmínky pro tvorbu magnetitu mechanismem "rychlého růstu" (důsledek stimulačního působení iontů např. iontů Cu 2+, Ni 2+, Fe 2+, popř. i Cl - ).Tento děj interferuje s pomalou nukleací a růstem magnetitových vrstev na povrchu a výsledkem jsou pak filmy se špatnými ochrannými vlastnostmi. Negativní vliv na tvorbu ochranných vlastností mají obecně netěkavé složky, zejména ve vodné fázi a jejich vliv se zvýrazní na odparných plochách (parogenerátory) a štěrbinách zatížených kladným tepelným tokem; v mezní vrstvě nebo štěrbině dochází ke značnému zahušťování těchto složek. 5. Metody hodnocení oxidických vrstev /9-15/ Vliv provozních podmínek v parovodních okruzích na konstrukční materiály bývá hodnocen na základě vlastností vytvořených oxidických vrstev. Zpravidla je nutné použít nepřímých metod na odebraných vzorcích (ex-situ). Nevýhodou nepřímých postupů na odebraných vzorcích je možnost ovlivnění kvality hodnocené vrstvy procesy, které nesouvisí jednoznačně s provozem (např. režimem odstávky do odběru vzorků, odběrem a zpracováním vzorků apod.). V rámci rozsáhlých programů byla ověřeno kromě klasických i několik netypických postupů hodnocení vlastností oxidických vrstev, zaměřených na stanovení jejich integrity, homogenity a povahy: - stanovení množství / tloušťky oxidických vrstev, mechanicky a chemicky uvolnitelné podíly - stanovení elektrického odporu oxidických vrstev - vizuální hodnocení povrchu - poresita oxidických vrstev - stanovení obsahu skrytých solí ve vrstvě - iontové chromatografie - základní a profilová chemická analýza ocelí - chemická a fázová analýza oxidů - metalografické hodnocení přechodu ocel / oxid - elektrochemické hodnocení ocelí a oxidických vrstev (klasická polarizační měření, impedanční spektroskopie). 4

4 6. Souhrn Rozsáhlé hodnocení bloků ČEZ,a.s. naznačilo, že přítomnost kyslíku v okruhu tlakového systému (provoz v kyslíkovém režimu) se projevuje odlišně v kapalné i plynné fázi, z hlediska působení na konstrukční materiály. V kapalné fázi je při vyšších redox potenciálech prostředí (obsahu kyslíku) potlačena rozpustnost magnetitu, tvořícího nezbytnou ochrannou vrstvu v parovodním prostředí. V parní fázi není přítomnost kyslíku (nad rovnovážnou koncentraci vyplývající z rozkladu vody) nezbytně nutná pro nízko a středně legované materiály, avšak pro materiály vysokolegované (např. ocel jak ) může být přítomnost kyslíku zdrojem intenzivnějšího (lokalizovaného) poškozování teplosměnných ploch z těchto materiálů; může dojít k poškození legovaných ocelí po hranicích zrn (až praskáním) nebo nadměrné exfoliaci. Náznaky tohoto poškození byly i na teplosměnných plochách některých elektráren pozorovány, spíše ale jako důsledek kombinace nevhodného provozního režimu (špičkový provoz) a kolísavé koncentrace kyslíku v okruhu. 7. Citovaná literatura 1. Bystrianský,J.: "Možnosti kontroly dějů, ovlivňující ztrátu integrity konstrukčních materiálů v parogenerátorech JE VVER", Nová Ves Metals Handbook : Vol.10 - Failure Analysis and Prevention, 8 TH edition, Metals Park ASM 1975, p.545 Failures of Heat Exchangers 3. Metals Handbook, Vol. 13, Corrosion, 9 TH edition, Metals Park ASM Cragnolino, G.: A Rewiev of Erosion - Corrosion of Steels in High Temperature Water, Proc. of the Third Int. Symp. on Environmental Degradation of Materials in Nuclear Power Systems - Water Reactors, August 30 - September 3, 1987, Transverse City, Michigan, USA. 5. Robertson,J.: Corrosion Science Part I: 1989, 29, (11/12), ; Part II: 1991, 32, (4), Bush,S.H.: Transactions of the ASME - Journal of Pressure Vessel Technology, (Nov.) 1992, 114, (4), Sholsmith,D.W. et al.: Corrosion, 1989,45,(2), / Honda,T. et al.: Boshoku Gijutsu 1988, 37, / Tanno,K. et al.: Boshoku Gijutsu 1988, 37, (2), / Ohashi,K. et al.: Boshoku Gijutsu 1988, 37, (4), / Akashi,M.: "Localized Corrosion", Current Japanese Materials Research, vol.4, ed.by F.Hine, K.Komai, Y.Yamakava, Soc.Mater.Sci., Japan, Elsevier, New York, (1988), Aspden,J.D. et all.: Some Aspects of Combined Oxygenated Treatment, VGB Conference, Mittwoch, 24. Oktober Dooley,R.B.; Bursik,A.: Understanding of the interaction of iron based materials with water and steam as a basis for improvement in plant availability, Proc.Int.Conf. Interaction of Iron Based Materials With Water and Steam, 1992 Heidelberg 9. Macák, J., et all: Charakterizace oxidických vrstev na povrchu parogenerátorových trubek, Chemie energetických oběhů II, Sborník konference, Praha 1998, str. 197; 10. HubálekR.; Macák, J.; Vošta,J.; Sajdl,P.; Novotná,M.; Jiříček,I.: Charakterizace oxidů železa pomocí impedanční spektroskopie, Sborník konference AKI 2002, CD ROM, Praha 2002, ISBN X str Macák,J.; Sajdl,P.; Říha,T.; Vošta,J.; Novotná,M.; Varga,L.: Characterization of oxide layers on boiler tubes, Proceedings of 14th Int. Corrosion Congres, Cape Town, Bystrianský,J.: Podmínky vzniku oxidických vrstev na ocelích parovodního okruhu., Zpráva ÚKMKI VŠCHT Praha, leden 2002; 13. Bystrianský,J.: Zákonitosti vzniku oxidické vrstvy na oceli 10GN2MFA, Zpráva TEDIS.KOR Dobrá, 1993; 14. Bystrianský, J. et all.: Vyhodnocení vlivu kyslíkového režimu na tvorbu oxidických vrstev na teplosměnných trubkách tlakového systému vybraných elektráren ČEZ,a.s., Zpráva VŠCHT Praha Tediko Chomutov, evidenční číslo : 03-Z470-01/06-7/981, září Bystrianský,J.; Joska,L.; Novák,P.; Jiříček,I.; Hilbert,J.: Materiálové řešení bezpečnosti a spolehlivosti provozu kotlů v přerušovaném režimu. Zpráva za rok 2003 pro ÚJP Praha a.s. v rámci projektu MPO ČR FD-K3/041, Materiálové řešení bezpečnosti a spolehlivosti provozu kotlů v přerušovaném režimu. Práce byly vykonány v rámci řešení zakázek ČEZ,a.s., grantu MPO FD-K3/041 a GA ČR

5 Obrázek 2 Charakter oxidických vrstev na povrchu železa vznikajících ve vodném prostředí (l), v závislosti na teplotě a redoxním potenciálu / koncentraci kyslíku. Nejlepší ochranné vlastnosti v celém rozsahu teplot mají oxidické vrstvy vzniklé při koncentracích kyslíku w(o 2 ) < 300 µg.kg -1. Oblasti lišící se charakterem a ochrannými vlastnostmi vrstev: a) nízká teplota a koncentrace kyslíku - pasivující film (γ-fe 2 O 3 maghemit) je tenký, obtížně pozorovatelný; velmi odolný vůči působení chemických činidel b) vyšší teplota (80 až 220 C), nízké koncentrace kyslíku - silnější vrstva oxidů, skládající se z drobných částic magnetitu Fe 3 O 4 o velikosti 0,1-1 µm (M) c) vysoká teplota (>220 C), nízké koncentrace kyslíku duplexní vrstva - velké krystaly magnetitu (2 30 µm) uložené na vnitřní kompaktní magnetitové vrstvě (M) d) vyšší teplota (80 až 220 C), w(o 2 ) = 300 až 1000 µg.kg -1 - vznikají četné kolonie hrubozrnného magnetitu o velikosti 0,1-1 mm; po jejich odstranění se objevují důlky jako výsledek lokální koroze základního kovu e) vysoká teplota (>220 C), w(o 2 ) = µg.kg -1 - zvýšená teplota má za důsledek vznik větších kolonií magnetitu a tvorbu práškového načervenalého α-fe 2 O 3 ; částice α-fe 2 O 3 jsou snadno stíratelné f) 60 C, w(o 2 ) > 1500 µg.kg -1 se zvyšováním koncentrace narůstá množství α-fe 2 O 3, tvoří se nažloutle-hnědé ostrůvky. 6

6 Tabulka 1 Podmínky vzniku jednotlivých oxidů železa v parovodním prostředí Význam Parciální tlak kyslíku po 2, MPa Fe / FeO 0, Fe / Fe 3 O 4 0, Fe / Fe 2 O 3 0, H 2 O / O 2, 811K (538 C) 0, H 2 O, 20 ppb O 2 0, H 2 O, 200 ppb O 2 0, Tabulka 2 Vlastnosti oxidů vznikajících v prostředí parovodního cyklu Produkt Barva Strukturní EM ρ / Teplotní stabilita typ Vl.. g.cm -3 Fe(OH) 2 Bílá Mg(OH) 2 IZ / PM 3,40 Rozkládá se při C na Fe 3 O 4 a H 2. V přítomnosti O 2 je nestálý a přechází již při 20 C na α FeOOH, γ-feooh nebo Fe 3 O 4. FeO Černá NaCl PV / PM 5,4-5,73 Je stabilní při teplotách nad 570 C. Teplota vzniku je zvyšována přítomnosti chromu a molybdenu v oceli. Při nižších teplotách se na Fe a Fe 3 O 4, při pomalém chlazení. Jeho přítomnost na rozhraní kov oxid má za následek rychlejší růst a snížení přilnavosti vrstev. Nestechiometrický Fe 0,95 až Fe 0,833. Fe 3 O 4 Černá Spinel V / FM 5,20 Taje při 1597 C. Má dobré ochranné vlastnosti. Jeho rozpustnost ve vodě je závislá na ph, a snižuje se s rostoucí hodnotou redox potenciálu, po 2. α FeOOH Žlutá α FeOOH IZ / PM 4,20 Dehydratuje nad 200 C, na α-fe 2 O 3 β-feooh Světle - Dehydratuje nad 230 C, na α-fe 2 O 3 hnědá γ-feooh Oranžová γ-feooh IZ / PM 3,97 Dehydratuje nad 200 C, na -Fe 2 O 3. γ-fe 2 O 3 Hnědá Spinel PV IZ / FM 7,88 Je součástí pasivní vrstvy. Má dobré ochranné vlastnosti. Při teplotách nad C přechází na α-fe 2 O 3. Vzniká oxidací magnetitu, přechod je bez deformační a bez napěťový. α Fe 2 O 3 Al 2 O 3 IZ / PM 5,25 Při tlaku 0,1 MPa a teplotě 1457 C přechází na Fe 3 O 4. Je stabilní sloučeninou i při velmi nízkých parciálních tlacích kyslíku. Tvoří vrstvy se špatnými ochrannými vlastnostmi. Jeho vznik je doprovázen napěťovými změnami. IZ-nevodič, PV-polovodič, PM/FM-paramagnetický feromagnetický 7

Koroze kovů. Koroze lat. corode = rozhlodávat

Koroze kovů. Koroze lat. corode = rozhlodávat Koroze kovů Koroze lat. corode = rozhlodávat Koroze kovů Koroze kovů, plastů, silikátových materiálů Principy korozních procesů = korozní inženýrství Strojírenství Mechanická pevnost Vzhled Elektotechnika

Více

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala ÚPRAVA VODY V ENERGETICE Ing. Jiří Tomčala Úvod Voda je v elektrárnách po palivu nejdůležitější surovinou Její množství v provozních systémech elektráren je mnohonásobně větší než množství spotřebovaného

Více

Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce

Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce Vysoká škola chemicko technologická v Praze Ústav organické technologie (111) Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce Vypracoval : Bc. Tomáš Sommer Předmět: Vícefázové reaktory (prof. Ing.

Více

Úvod do koroze. (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají)

Úvod do koroze. (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají) Úvod do koroze (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají) Koroze je proces degradace kovu nebo slitiny kovů působením

Více

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH Klára Jacková, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt

Více

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ doc. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Fakulta strojní, VŠB TU Ostrava 1. Úvod Snižování spotřeby fosilních paliv a snižování škodlivých emisí vede k

Více

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení Metalografie Praktické příklady z materiálových expertíz 4. cvičení Příprava metalografických výbrusů Odběr vzorků nesmí dojít k změně struktury (deformace, ohřev) světelný mikroskop pro dosažení požadovaných

Více

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Úpravy povrchu Pozinkovaný materiál Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Aplikace žárově zinkovaných předmětů Běžnou metodou ochrany oceli proti korozi jsou ochranné povlaky,

Více

NEREZOVÁ OCEL PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA

NEREZOVÁ OCEL PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA NEREZOVÁ OCEL PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA 1. DRUHY OCELI A JEJICH VLASTNOSTI 2. DRUHY KOROZE NEREZOVÉ OCELI 3. NEREZOVÁ OCEL U BAZÉNOVÝCH INSTALACÍ 4. KOROZE NEREZOVÉ OCELI 5. PRAKTICKÉ RADY PRO POUŽITÍ NEREZOVÉ

Více

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ Josef ČMAKAL, Jiří KUDRMAN, Ondřej BIELAK * ), Richard Regazzo ** ) UJP PRAHA a.s., * ) BiSAFE s.r.o., **

Více

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI - 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI Ing. K. Šplíchal, Ing. R. Axamit^RNDr. J. Otruba, Prof. Ing. J. Koutský, DrSc, ÚJV Řež 1. Úvod Rozvoj trhlin za účasti koroze v materiálech

Více

Poškození strojních součástí

Poškození strojních součástí Poškození strojních součástí Degradace strojních součástí Ve strojích při jejich provozu probíhají děje, které mají za následek změny vlastností součástí. Tyto změny jsou prvotními technickými příčinami

Více

MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA SPALOVEN S VYŠŠÍMI PARAMETRY PÁRY

MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA SPALOVEN S VYŠŠÍMI PARAMETRY PÁRY MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA SPALOVEN S VYŠŠÍMI PARAMETRY PÁRY Ing. Josef Cizner, CSc. SVÚM a.s., Podnikatelská 565, 190 11 Praha 9 V příspěvku jsou uvedeny laboratorní i provozní výsledky zkoušek vybraných

Více

HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY

HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY Vít Janík a,b, Eva Kalabisová b, Petr Zuna a, Jakub Horník

Více

VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU. Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ

VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU. Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ SEEIF Ceramic,a.s., Rájec-Jestřebí, Česká Republika libor.bravansky@ceramic.cz

Více

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami Step by Step Analysis of Combination Stress of Systems with Thin Films Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Západočeská

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky

Nauka o materiálu. Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky Nauka o materiálu Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky Opakování z minula Materiál Degradační procesy Vnitřní stavba atomy, vazby Krystalické, amorfní, semikrystalické Vlastnosti materiálů chemické,

Více

ZÁKLADNÍ MODELY TOKU PORÉZNÍ MEMBRÁNOU

ZÁKLADNÍ MODELY TOKU PORÉZNÍ MEMBRÁNOU ZÁKLADNÍ MODELY TOKU PORÉZNÍ MEMBRÁNOU Znázornění odporů způsobujících snižování průtoku permeátu nástřik porézní membrána Druhy odporů R p blokování pórů R p R a R m R a R m R g R cp adsorbce membrána

Více

HLINÍK A JEHO SLITINY

HLINÍK A JEHO SLITINY HLINÍK A JEHO SLITINY Označování hliníku a jeho slitin dle ČSN EN a) Označování hliníku a slitin hliníku pro tváření dle ČSN EN 573-1 až 3 Tyto normy platí pro tvářené výrobky a ingoty určené ke tváření

Více

VLIV SVAROVÉHO SPOJE NA VLASTNOSTI NANÁŠENÝCH TENKÝCH VRSTEV TIN INFLUENCE OF WELDING ON PROPERTIES DEPOSITED THIN FILMS TIN

VLIV SVAROVÉHO SPOJE NA VLASTNOSTI NANÁŠENÝCH TENKÝCH VRSTEV TIN INFLUENCE OF WELDING ON PROPERTIES DEPOSITED THIN FILMS TIN VLIV SVAROVÉHO SPOJE NA VLASTNOSTI NANÁŠENÝCH TENKÝCH VRSTEV TIN INFLUENCE OF WELDING ON PROPERTIES DEPOSITED THIN FILMS TIN Lenka Pourová a Radek Němec b Ivo Štěpánek c a) Západočeská univerzita v Plzni,

Více

Laboratorní práce č. 8: Elektrochemické metody stanovení korozní rychlosti

Laboratorní práce č. 8: Elektrochemické metody stanovení korozní rychlosti Laboratorní práce č. 8: Elektrochemické metody stanovení korozní rychlosti Cíl práce: Cílem laboratorní úlohy Elektrochemické metody stanovení korozní rychlosti je stanovení korozní rychlosti oceli v prostředí

Více

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92 Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Úvod Od konce osmdesátých let 20. století probíhá v celosvětovém měřítku intenzivní vývoj

Více

INTERAKCE NULMOCNÉHO NANOŽELEZA SE SÍRANY. Pavla Filipská, Josef Zeman, Miroslav Černík. Ústav geologických věd Masarykova Univerzita

INTERAKCE NULMOCNÉHO NANOŽELEZA SE SÍRANY. Pavla Filipská, Josef Zeman, Miroslav Černík. Ústav geologických věd Masarykova Univerzita INTERAKCE NULMOCNÉHO NANOŽELEZA SE SÍRANY Pavla Filipská, Josef Zeman, Miroslav Černík Ústav geologických věd Masarykova Univerzita NANOČÁSTICE NULMOCNÉHO ŽELEZA mohou být používány k čištění důlních vod,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pracovní list č.3 k prezentaci Křivky chladnutí a ohřevu kovů

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pracovní list č.3 k prezentaci Křivky chladnutí a ohřevu kovů Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Strojírenská technologie, vy_32_inovace_ma_22_06 Autor

Více

Koroze pivních korunek I - struktura II - technologie

Koroze pivních korunek I - struktura II - technologie Koroze pivních korunek I - struktura II - technologie Produkty koroze na hrdle pivní lahve světového výrobce piva Detail hrdla pivní láhve Koroze na vnitřní straně pivní korunky Možné zdroje koroze popř.

Více

Hodnocení změn povrchových vlastností systémů s tenkými vrstvami po elektrochemickém měření

Hodnocení změn povrchových vlastností systémů s tenkými vrstvami po elektrochemickém měření Hodnocení změn povrchových vlastností systémů s tenkými vrstvami po elektrochemickém měření Analysis of Surface Properties of Systems with Thin Films after Electrochemical Measurement Klára Jačková, Ivo

Více

PŘÍNOS METALOGRAFIE PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NÁSTROJOVÝCH OCELÍ. Antonín Kříž

PŘÍNOS METALOGRAFIE PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NÁSTROJOVÝCH OCELÍ. Antonín Kříž PŘÍNOS METALOGRAFIE PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NÁSTROJOVÝCH OCELÍ Antonín Kříž Tento příspěvek vznikl na základě spolupráce s firmou Hofmeister s.r.o., řešením projektu FI-IM4/226. Místo,

Více

Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141

Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141 Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141 Při svařování metodou 141 hoří oblouk mezi netavící se elektrodou a základním matriálem. Ochranu elektrody i tavné lázně před

Více

Využití plazmochemické redukce pro konzervaci archeologických nálezů

Využití plazmochemické redukce pro konzervaci archeologických nálezů Využití plazmochemické redukce pro konzervaci archeologických nálezů Zuzana Rašková Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105, 612 00 Brno, raskova@technicalmuseum.cz 24.7.2006 1 Nječastější kovové sbírkové

Více

Pokročilé technologie spalování tuhých paliv

Pokročilé technologie spalování tuhých paliv Pokročilé technologie spalování tuhých paliv Může zvyšovaní obsahu CO 2 v ovzduší změnit životní podmínky na Zemi? Možnosti zvyšování účinnosti parních kotlů 1 Vliv účinnosti uhelného bloku na produkci

Více

FÁZOVÉ PŘEMĚNY. Hlediska: termodynamika (velikost energie k přeměně) kinetika (rychlost nukleace a rychlost růstu = celková rychlost přeměny)

FÁZOVÉ PŘEMĚNY. Hlediska: termodynamika (velikost energie k přeměně) kinetika (rychlost nukleace a rychlost růstu = celková rychlost přeměny) FÁZOVÉ PŘEMĚNY Hlediska: termodynamika (velikost energie k přeměně) kinetika (rychlost nukleace a rychlost růstu = celková rychlost přeměny) mechanismus difúzní bezdifúzní Austenitizace Vliv: parametry

Více

5.0 ZJIŠŤOVÁNÍ FÁZOVÝCH PŘEMĚN

5.0 ZJIŠŤOVÁNÍ FÁZOVÝCH PŘEMĚN 5.0 ZJIŠŤOVÁNÍ FÁZOVÝCH PŘEMĚN Metody zkoumání fázových přeměn v kovech a slitinách jsou založeny na využití změn převážně fyzikálních vlastností, které fázovou přeměnu a s ní spojenou změnu struktury

Více

ZKOUŠENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI PLAZMOVĚ NANÁŠENÝCH NITRIDICKÝCH VRSTEV NA OCELÍCH CORROSION RESISTANCE TESTING OF PLASMA NITRIDATION LAYERS ON STEELS

ZKOUŠENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI PLAZMOVĚ NANÁŠENÝCH NITRIDICKÝCH VRSTEV NA OCELÍCH CORROSION RESISTANCE TESTING OF PLASMA NITRIDATION LAYERS ON STEELS ZKOUŠENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI PLAZMOVĚ NANÁŠENÝCH NITRIDICKÝCH VRSTEV NA OCELÍCH CORROSION RESISTANCE TESTING OF PLASMA NITRIDATION LAYERS ON STEELS Marie Blahetová, Jan Oppelt, Stanislav Lasek, Vladimír

Více

GALAVANICKÝ ČLÁNEK. V běžné životě používáme název baterie. Odborné pojmenování pro baterii je galvanický článek.

GALAVANICKÝ ČLÁNEK. V běžné životě používáme název baterie. Odborné pojmenování pro baterii je galvanický článek. GALAVANICKÝ ČLÁNEK V běžné životě používáme název baterie. Odborné pojmenování pro baterii je galvanický článek. Galvanický článek je zařízení, které využívá redoxní reakce jako zdroj energie. Je zdrojem

Více

Problémy spojené s použitím pozinkované výztuže v betonu

Problémy spojené s použitím pozinkované výztuže v betonu Obsah Problémy spojené s použitím pozinkované výztuže v betonu Rovnaníková P. Stavební fakulta VUT v Brně Použití pozinkované výztuže do betonu je doporučováno normou ČSN 731214, jako jedna z možností

Více

Korozivzdorná ocel: uplatnění v oblasti spojovacího materiálu

Korozivzdorná ocel: uplatnění v oblasti spojovacího materiálu Korozivzdorná ocel: uplatnění v oblasti spojovacího materiálu 1. Obecné informace Korozivzdorná ocel neboli nerezivějící ocel či nerez je označení pro velkou skupinu ušlechtilých ocelí, které mají stejnou

Více

Technologie kompozitního povlakování a tribologické výsledky Zn-PTFE

Technologie kompozitního povlakování a tribologické výsledky Zn-PTFE Technologie kompozitního povlakování a tribologické výsledky Zn-PTFE Petr Drašnar, Petr Roškanin, Jan Kudláček, Viktor Kreibich 1) Miroslav Valeš, Linda Diblíková, Martina Pazderová 2) Ján Pajtai 3) 1)ČVUT

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity Nauka o materiálu Úvod Technické materiály, které jsou určeny k dalšímu technologickému zpracování zahrnují širokou škálu možného chemického složení, různou vnitřní stavbu a různé vlastnosti. Je nutno

Více

METALOGRAFIE II. Oceli a litiny

METALOGRAFIE II. Oceli a litiny METALOGRAFIE II Oceli a litiny Slitiny železa, uhlíku a popřípadě dalších prvků se nazývají oceli a litiny. Oceli jsou slitiny železa obsahující do 2,14 hm. % uhlíku, litiny s obsahem uhlíku nad 2,14 hm.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 10.ZÁKLADY TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI

THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI Votava J., Černý M. Ústav techniky a automobilové dopravy, Agronomická fakulta,

Více

PODKRITICKÝ RŮST TRHLINY VE SVAROVÉM SPOJI MEZI KOMOROU A PAROVODEM KOTLE VÝKONU 230 T/H. Jan KOROUŠ, Ondrej BIELAK BiSAFE, s.r.o.

PODKRITICKÝ RŮST TRHLINY VE SVAROVÉM SPOJI MEZI KOMOROU A PAROVODEM KOTLE VÝKONU 230 T/H. Jan KOROUŠ, Ondrej BIELAK BiSAFE, s.r.o. PODKRITICKÝ RŮST TRHLINY VE SVAROVÉM SPOJI MEZI KOMOROU A PAROVODEM KOTLE VÝKONU 230 T/H Jan KOROUŠ, Ondrej BIELAK BiSAFE, s.r.o., Praha V důsledku dlouhodobého provozu za podmínek tečení vznikají ve svarových

Více

SLITINY ŽELEZA NA VÝFUKOVÁ POTRUBÍ SPALOVACÍCH MOTORŮ FERROUS ALLOYS FOR EXHAUST PIPELINE OF COMBUSTION ENGINES

SLITINY ŽELEZA NA VÝFUKOVÁ POTRUBÍ SPALOVACÍCH MOTORŮ FERROUS ALLOYS FOR EXHAUST PIPELINE OF COMBUSTION ENGINES SLITINY ŽELEZA NA VÝFUKOVÁ POTRUBÍ SPALOVACÍCH MOTORŮ FERROUS ALLOYS FOR EXHAUST PIPELINE OF COMBUSTION ENGINES Břetislav Skrbek a,b a TEDOM, s s.r.o, divize MOTORY, Jablonec nad Nisou,ČR, skrbek@motory.tedom.cz.

Více

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY.1Úvod Autor: Ing. František Svoboda Csc. Zvážení rizik tvorby vedlejších produktů desinfekce (DBP) pro úpravu konkrétní vody je podmíněno návrhem

Více

Houževnatost. i. Základní pojmy (tranzitní lomové chování ocelí, teplotní závislost pevnostních vlastností, fraktografie) ii.

Houževnatost. i. Základní pojmy (tranzitní lomové chování ocelí, teplotní závislost pevnostních vlastností, fraktografie) ii. Henry Kaiser, Hoover Dam 1 Henry Kaiser, 2 Houževnatost i. Základní pojmy (tranzitní lomové chování ocelí, teplotní závislost pevnostních vlastností, fraktografie) ii. (Empirické) zkoušky houževnatosti

Více

LETECKÉ MATERIÁLY. Úvod do předmětu

LETECKÉ MATERIÁLY. Úvod do předmětu LETECKÉ MATERIÁLY Úvod do předmětu Historický vývoj leteckých konstrukčních materiálů Uplatnění konstrukčních materiálů souvisí s pevnostními koncepcemi leteckých konstrukcí Pevnostní koncepce leteckých

Více

Jakost vody. Pro tepelné zdroje vyrobené z nerezové oceli s provozními teplotami do 100 C. Provozní deník 6 720 806 967 (2013/02) CZ

Jakost vody. Pro tepelné zdroje vyrobené z nerezové oceli s provozními teplotami do 100 C. Provozní deník 6 720 806 967 (2013/02) CZ Provozní deník Jakost vody 6 720 806 966-01.1ITL Pro tepelné zdroje vyrobené z nerezové oceli s provozními teplotami do 100 C 6 720 806 967 (2013/02) CZ Obsah Obsah 1 Kvalita vody..........................................

Více

DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS

DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS HODNOCENÍ MECHANICKÝCH A ELASTO-PLASTICKÝCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ VYUŽITÍM NANOINDENTACE Martin Vizina a

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení Metalografie Praktické příklady z materiálových expertíz 4. cvičení Obsah Protahovací trn Povrchově kalená součást Fréza Karbidické vyřádkování Cementovaná součást Pozinkovaná součást Pivní korunky Klíč

Více

BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA

BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA Dana Krištofová,Vladimír Čablík, Peter Fečko a a) Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba, ČR, dana.kristofova@vsb.cz

Více

SMA 2. přednáška. Nauka o materiálu NÁVRHY NA OPAKOVÁNÍ

SMA 2. přednáška. Nauka o materiálu NÁVRHY NA OPAKOVÁNÍ SMA 2. přednáška Nauka o materiálu NÁVRHY NA OPAKOVÁNÍ Millerovy indexy rovin (h k l) nesoudělné převrácené hodnoty úseků, které vytíná rovina na osách x, y, z Millerovy indexy této roviny jsou : (1 1

Více

Materiálové laboratoře Chomutov s.r.o. Zkušební laboratoř MTL Luční 4624, 430 01 Chomutov

Materiálové laboratoře Chomutov s.r.o. Zkušební laboratoř MTL Luční 4624, 430 01 Chomutov Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

Technický list. Ochranný profil (nerez)

Technický list. Ochranný profil (nerez) www.havos.cz Technický list Výrobce: HAVOS s.r.o. Kateřinská 495 463 03, Stráž nad Nisou. e-mail: havos@havos.cz IČO: 25046110 Ochranný profil (nerez) Základní materiálové složení Technologie výroby: tváření

Více

Sekundární elektrochemické články

Sekundární elektrochemické články Sekundární elektrochemické články méně odborně se jim říká také akumulátory všechny elektrochemické reakce jsou vratné (ideálně na 100%) řeší problém ekonomický (vícenásobné použití snižuje náklady) řeší

Více

MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA LITÝCH NIKLOVÝCH SLITIN PO DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY

MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA LITÝCH NIKLOVÝCH SLITIN PO DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA LITÝCH NIKLOVÝCH SLITIN PO DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY MECHANICAL PROPERTIES AND STRUCTURAL STABILITY OF CAST NICKEL ALLOYS AFTER LONG-TERM INFLUENCE OF TEMPERATURE

Více

Úvod. Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství.

Úvod. Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství. Laserové kalení Úvod Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství. poslední době se začínají komerčně prosazovat

Více

P. Verner, V. Chrást

P. Verner, V. Chrást ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIII 13 Číslo 2, 2005 Chování konverzních vrstev v laboratorních

Více

ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS

ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS ELEKTROCHEMICKÉ SYCENÍ HOŘČÍKOVÝCH SLITIN VODÍKEM ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS Dalibor Vojtěch a, Alena Michalcová a, Magda Morťaniková a, Borivoj Šustaršič b a Ústav kovových materiálů

Více

Vladislav OCHODEK VŠB TU Ostrava Katedra mechanické technologie ústav svařování Vl. Ochodek 3/2012

Vladislav OCHODEK VŠB TU Ostrava Katedra mechanické technologie ústav svařování Vl. Ochodek 3/2012 Vladislav OCHODEK VŠB TU Ostrava Katedra mechanické technologie ústav svařování Vl. Ochodek 3/2012 Stanovení teploty předehřevu osnova Teplota předehřevu-definice Trhliny za studena - vliv Tp na teplotní

Více

POVRCHY A JEJICH DEGRADACE

POVRCHY A JEJICH DEGRADACE POVRCHY A JEJICH DEGRADACE Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu 1 Povrch Rozhraní dvou prostředí (není pouze plochou) Skoková změna sil ovlivní: povrchovou vrstvu materiálu (relaxace, rekonstrukce)

Více

Strukturní charakteristiky hořčíkové slitiny AZ91. Structure of Magnesium Alloy AZ91.

Strukturní charakteristiky hořčíkové slitiny AZ91. Structure of Magnesium Alloy AZ91. Strukturní charakteristiky hořčíkové slitiny AZ91. Structure of Magnesium Alloy AZ91. Hubáčková Jiřina a), Čížek Lubomír a), Konečná Radomila b) a) VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA, Fakulta

Více

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013 Omezování plynných emisí Ochrana ovzduší ZS 2012/2013 1 Úvod Různé fyzikální a chemické principy + biotechnologie Principy: absorpce adsorpce oxidace a redukce katalytická oxidace a redukce kondenzační

Více

Rozdělení ocelí podle použití. Konstrukční, nástrojové

Rozdělení ocelí podle použití. Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Podle použití oceli: Konstrukční (uhlíkové, legované), nástrojové (uhlíkové, legované). Konstrukční oceli uplatnění pro

Více

ŽÍHÁNÍ 1. ŽÍHÁNÍ OCELÍ

ŽÍHÁNÍ 1. ŽÍHÁNÍ OCELÍ 1 ŽÍHÁNÍ Žíhání je způsob tepelného zpracování, kterým chceme u součásti dosáhnout stavu blízkého stavu rovnovážnému. Podstatou je rovnoměrný ohřev součásti na teplotu žíhání, setrvání na této teplotě

Více

Tavení skel proces na míru?

Tavení skel proces na míru? Laboratoř anorganických materiálů Společné pracoviště Ústavu anorganické chemie AVČR, v.v.i a Vysoké školy chemicko-technologick technologické v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6, Česká Republika Tavení

Více

Použití výrobku Profil se používá jako dekorační prvek do obkladových ploch za použití keramických obkladů a dlažeb.

Použití výrobku Profil se používá jako dekorační prvek do obkladových ploch za použití keramických obkladů a dlažeb. www.havos.cz Technický list Výrobce: HAVOS s.r.o. Kateřinská 495 463 03, Stráž nad Nisou. e-mail: havos@havos.cz IČO: 25046110 Listela ACERO Základní materiálové složení Technologie výroby: tváření za

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ. Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ. Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ Ing. V. Kraus, CSc. 1 TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ záměrné využívání fázových a strukturních přeměn v tuhém stavu ke změně struktury a tím k získání požadovaných mechanických nebo strukturních

Více

VLIV PARAMETRŮ LASEROVÉHO POVRCHOVÉHO ZPRACOVÁNÍ NA MIKROSTRUKTURU OCELÍ

VLIV PARAMETRŮ LASEROVÉHO POVRCHOVÉHO ZPRACOVÁNÍ NA MIKROSTRUKTURU OCELÍ VLIV PARAMETRŮ LASEROVÉHO POVRCHOVÉHO ZPRACOVÁNÍ NA MIKROSTRUKTURU OCELÍ JIŘÍ HÁJEK, PAVLA KLUFOVÁ, ANTONÍN KŘÍŽ, ONDŘEJ SOUKUP ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 1 Obsah příspěvku ÚVOD EXPERIMENTÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

Více

Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 2. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Strojírenská technologie, vy_32_inovace_ma_22_14

Více

VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV

VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV RESEARCH INTO POSSIBILITY OF INCREASING SERVICE LIFE OF BEARINGS VIA SURFACE TREATMENT Zdeněk Spotz a Jiří Švejcar a Vratislav Hlaváček

Více

Elektrochemická příprava kovů a jejich slitin

Elektrochemická příprava kovů a jejich slitin Elektrochemická příprava kovů a jejich slitin Základní elektrochemické metody Průmyslová výroba základních kovů - hliník Základní elektrochemické metody - Elektrolýza, základy a principy - Elektropřenos

Více

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,

Více

Potenciál vyuţití ferrátů v sanačních technologiích

Potenciál vyuţití ferrátů v sanačních technologiích Potenciál vyuţití ferrátů v sanačních technologiích Technická univerzita Liberec Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Pavel Hrabák, Miroslav Černík, Eva Kakosová, Lucie Křiklavová Motivace

Více

Příčiny snížené korozní odolnosti korozivzdorných ocelí a slitin

Příčiny snížené korozní odolnosti korozivzdorných ocelí a slitin Příčiny snížené korozní odolnosti korozivzdorných ocelí a slitin Degradation of stainless steels in water environments at elevated temperature and under heat transfer Jaroslav Bystrianský a a ÚKMKI, VŠCHT

Více

Fyzika je přírodní věda, která zkoumá a popisuje zákonitosti přírodních jevů.

Fyzika je přírodní věda, která zkoumá a popisuje zákonitosti přírodních jevů. Fyzika je přírodní věda, která zkoumá a popisuje zákonitosti přírodních jevů. Násobky jednotek název značka hodnota kilo k 1000 mega M 1000000 giga G 1000000000 tera T 1000000000000 Tělesa a látky Tělesa

Více

Výskyt koroze a úsad při ohřevu vody ve výměnících tepla a jejich vliv na nerezovou ocel a provoz výměníku - 1.část.

Výskyt koroze a úsad při ohřevu vody ve výměnících tepla a jejich vliv na nerezovou ocel a provoz výměníku - 1.část. Výskyt koroze a úsad při ohřevu vody ve výměnících tepla a jejich vliv na nerezovou ocel a provoz výměníku - 1.část. Zdenek Vosmík Ing. info@vosmik-vymeniky.cz Záměrem je naznačit provozním technikům,

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie, anorganická chemie 2. ročník a sexta 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, tyčinkové a kalotové modely molekul, zpětný

Více

LABORATOŘ KOVŮ A KOROZE VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÉ KURZY A SEMINÁŘE

LABORATOŘ KOVŮ A KOROZE VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÉ KURZY A SEMINÁŘE ODBORNÉ KURZY A SEMINÁŘE Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Purkyňova 464/118 612 00 Brno wasserbauer@fch.vutbr.cz Využijte bohaté know-how odborných pracovníků Laboratoře kovů a koroze při

Více

Co je to korozivzdorná ocel? Fe Cr > 10,5% C < 1,2%

Co je to korozivzdorná ocel? Fe Cr > 10,5% C < 1,2% Co je to korozivzdorná ocel? Cr > 10,5% C < 1,2% Co je to korozivzdorná ocel? Co je to korozivzdorná ocel? Korozivzdorné oceli (antikoro, nerez) jsou slitiny na bázi železa s obsahem 10,5 % chromu a 1,2

Více

Hodnocení degradace ocelí pro tepelnou energetiku pomocí mikrosrukturních paramertrů

Hodnocení degradace ocelí pro tepelnou energetiku pomocí mikrosrukturních paramertrů Hodnocení degradace ocelí pro tepelnou energetiku pomocí mikrosrukturních paramertrů V. Vodárek Vítkovice-Výzkum a vývoj, spol. s r.o., Pohraniční 693/31, 706 02 Ostrava Vítkovice 1. ÚVOD Návrhová životnost

Více

Provozní korozní zkoušky ohybù austenitických ocelí pro nadkritické uhelné kotle

Provozní korozní zkoušky ohybù austenitických ocelí pro nadkritické uhelné kotle Czech Associa on of Corrosion Engineers TECHNOLOGICKÉ ZAJÍMAVOSTI A ÈLÁNKY Z PRAXE Provozní korozní zkoušky ohybù austenitických ocelí pro nadkritické uhelné kotle Operation corrosion test of austenitic

Více

Třífázové trubkové reaktory se zkrápěným ložem katalyzátoru. Roman Snop

Třífázové trubkové reaktory se zkrápěným ložem katalyzátoru. Roman Snop Třífázové trubkové reaktory se zkrápěným ložem katalyzátoru Roman Snop Charakteristika Zkrápěné reaktory jsou nejvhodněji aplikovatelné na provoz heterogenně katalyzovaných reakcí. Nacházejí uplatnění

Více

Požadavky na technické materiály

Požadavky na technické materiály Základní pojmy Katedra materiálu, Strojní fakulta Technická univerzita v Liberci Základy materiálového inženýrství pro 1. r. Fakulty architektury Doc. Ing. Karel Daďourek, 2010 Rozdělení materiálů Požadavky

Více

Technologie přímého aditivního odsíření pro fluidní kotle malých a středních výkonů

Technologie přímého aditivního odsíření pro fluidní kotle malých a středních výkonů Technologie přímého aditivního odsíření pro fluidní kotle malých a středních výkonů Ing. Matěj Obšil, Uchytil, s.r.o. doc. Ing. Jan Hrdlička, Ph.D., ČVUT v Praze, Ústav energetiky MOTIVACE Ø emisní limit

Více

Bez PTFE a silikonu iglidur C. Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost

Bez PTFE a silikonu iglidur C. Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost Bez PTFE a silikonu iglidur Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost HENNLIH s.r.o. Tel. 416 711 338 Fax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz www.hennlich.cz 613 iglidur Bez PTFE a

Více

Vynález se týká zařízení odluhu vody druhého okruhu jaderných elektráren typu WER.

Vynález se týká zařízení odluhu vody druhého okruhu jaderných elektráren typu WER. ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA (1») POPIS VYNALEZU К AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (22) Přihlášeno 14 07 88 (21) PV 5086-88.Z 265 650 Ol) (BI) Á13) (51) Int. Cl. 4 G 21 D 1/00 FEDERÁLNÍ ÚŘAD PRO VYNÄLEZY

Více

VLIV ZMĚNY DRSNOSTI POVRCHU NA PŘILNAVOST ORGANICKÝCH POVLAKŮ INFLUENCE OF THE CHANGE OF THE SURFACE ROUGHNESS ON ADHESION OF ORGANIC COATINGS

VLIV ZMĚNY DRSNOSTI POVRCHU NA PŘILNAVOST ORGANICKÝCH POVLAKŮ INFLUENCE OF THE CHANGE OF THE SURFACE ROUGHNESS ON ADHESION OF ORGANIC COATINGS VLIV ZMĚNY DRSNOSTI POVRCHU NA PŘILNAVOST ORGANICKÝCH POVLAKŮ INFLUENCE OF THE CHANGE OF THE SURFACE ROUGHNESS ON ADHESION OF ORGANIC COATINGS Filipová Marcela 1, Podjuklová Jitka 2, Siostrzonek René 3

Více

Materiálové laboratoře Chomutov s.r.o. Zkušební laboratoř MTL Luční 4624, Chomutov

Materiálové laboratoře Chomutov s.r.o. Zkušební laboratoř MTL Luční 4624, Chomutov Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0565 VY_32_INOVACE_357_Železo a oceli Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Mgr. Hana

Více

Palivová soustava Steyr 6195 CVT

Palivová soustava Steyr 6195 CVT Tisková zpráva Pro více informací kontaktujte: AGRI CS a.s. Výhradní dovozce CASE IH pro ČR email: info@agrics.cz Palivová soustava Steyr 6195 CVT Provoz spalovacího motoru lze řešit mimo používání standardního

Více

ŽÍHÁNÍ. Tepelné zpracování kovových materiálů

ŽÍHÁNÍ. Tepelné zpracování kovových materiálů Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10;s platností do r. 2016 vnávaznosti na platnost norem. Zákaz šířěnía modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D. Kavková

Více

MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK

MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV GEOLOGICKÝCH VĚD MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK (Rešerše k bakalářské práci) Jana Krejčí Vedoucí

Více

Koroze kovových materiálů Úvod do elektrochemie

Koroze kovových materiálů Úvod do elektrochemie Koroze kovových materiálů Úvod do elektrochemie Čím se zabývá elektrochemie: roztoky elektrolytů vodivost, rovnováha jevy na rozhraní elektroda/elektrolyt elektrodové reakce elektrochemické procesy elchem.

Více

Heterogenní spoje v energetice, zejména se zaměřením na svařování martenzitických ocelí s rozdílným obsahem Cr

Heterogenní spoje v energetice, zejména se zaměřením na svařování martenzitických ocelí s rozdílným obsahem Cr Heterogenní spoje v energetice, zejména se zaměřením na svařování martenzitických ocelí s rozdílným obsahem Cr Petr Hrachovina, Böhler Uddeholm CZ s.r.o., phrachovina@bohler-uddeholm.cz O svařování heterogenních

Více

TEORIE TVÁŘENÍ. Lisování

TEORIE TVÁŘENÍ. Lisování STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299 příspěvková organizace zřízená HMP Lisování TEORIE TVÁŘENÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta Tepelné elektrárny 1) Kondenzační elektrárny uhelné K výrobě elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry.

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 8 _ K O R O Z E A O C H R A N A P R O T I K

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 8 _ K O R O Z E A O C H R A N A P R O T I K A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 8 _ K O R O Z E A O C H R A N A P R O T I K O R O Z I _ P W P Název školy: Číslo a název projektu:

Více

Oxidace a redukce. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2. Redukce = odebrání kyslíku

Oxidace a redukce. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2. Redukce = odebrání kyslíku Oxidace a redukce Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2 Redukce = odebrání kyslíku Fe 2 O 3 + 3 C 2 Fe + 3 CO CuO + H 2 Cu + H 2 O 1 Oxidace a redukce Širší pojem oxidace

Více

PARNÍ KOTEL, JEHO FUNKCE A ZAČLENĚNÍ V PROCESU ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ PRŮMYSLOVÝCH A KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

PARNÍ KOTEL, JEHO FUNKCE A ZAČLENĚNÍ V PROCESU ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ PRŮMYSLOVÝCH A KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ Energetické využití odpadů PARNÍ KOTEL, JEHO FUNKCE A ZAČLENĚNÍ V PROCESU ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ PRŮMYSLOVÝCH A KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ komunální a průmyslové odpady patří do kategorie tzv. druhotných energetických

Více