Děje ovlivňující vznik oxidických vrstev s dobrými ochrannými vlastnostmi na ocelích v parovodním prostředí energetických okruhů.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Děje ovlivňující vznik oxidických vrstev s dobrými ochrannými vlastnostmi na ocelích v parovodním prostředí energetických okruhů."

Transkript

1 Děje ovlivňující vznik oxidických vrstev s dobrými ochrannými vlastnostmi na ocelích v parovodním prostředí energetických okruhů. Conditions required for growth of oxide layers with protective properties on steel surface in water-steam environment of power energy circuits. Jaroslav Bystrianský a ; Jan Macák; Pavel Kučera b a ÚKMKI VŠCHT Praha, Technická 5, Praha 6 b ÚE VŠCHT Praha; Technická 5, Praha 6 Abstrakt / Abstract Životnost ocelí v energetických zařízeních je závislá na kvalitě oxidických vrstev, vznikajících na jejich povrchu. V příspěvku bude věnována pozornost základním zákonitostem vzniku oxidů a vlivu provozních režimů na ochranné vlastnosti, popř. možnostem jejich ověřování. - Service life of steels in energetic facilities depends on the quality of oxide layers formed on their surface. The paper is focused on basic patterns of the oxide formation and on the operation regimes effects on the protective properties, or possibilities of their verification. 1. Ochranné vlastnosti oxidických vrstev na ocelích ve vodných prostředích /1-8/ Podmínky tlakového okruhu klasických elektráren (ph, teplota, aj.) vedou k tomu, že konečným produktem korozních reakcí materiálů na bázi železa jsou různé formy oxidických sloučenin s rozdílnou strukturou a ochrannými vlastnostmi. Přítomnost oxidických vrstev na nelegovaných ocelích má přitom rozhodující vliv na průběh korozních dějů, jejich charakter i intenzitu, působí jednak pozitivně bariérovým účinkem (tj. snižují rychlost korozních dějů) a jednak negativně snížením koeficientu přestupu tepla a účinkem stínícím - okluzním (pod oxidy, v porézních oxidech nebo pod úsadami oxidů může docházet k přehřívání povrchu a intenzivní korozi). Ve vodném prostředí vzniká na povrchu oceli korozní reakcí Fe(OH) 2, se špatnými ochrannými vlastnostmi. Tato sloučenina se různými mechanismy a různou rychlostí podle podmínek mění dále na oxidy železa, které mohou mít dobré ochranné / bariérové vlastnosti. Při teplotách 30 až 100 C je k přeměně Fe(OH) 2 na oxidy ve vyšším oxidačním stupni, zejména Fe 3 O 4 nezbytný kyslík; při 100 C se Fe(OH) 2 počíná rozkládat na Fe 3 O 4 a H 2 ; mechanismus vzniku má dopad i na ochranné vlastnosti vznikajících vrstev. Vznik magnetitu s dobrými ochrannými vlastnostmi při teplotách vyšších než 120 až 150 C umožňuje dlouhodobé použití materiálu na bázi železa (např. nelegovaných ocelí) v parovodních okruzích; ke vzniku ochranného magnetitu může docházet ve vodných prostředích i bez kyslíku, Obrázek Mechanismus tvorby oxidických vrstev v parovodním prostředí /1,5,8/ Typickým projevem kontaktu vody / páry vysokých parametrů je vytvoření strukturované oxidické vrstvy, skládající se minimálně ze dvou subvrstev magnetitu; vnitřní vrstva magnetitu je tvořena jemnými zrny, vnější vrstva je tvořena volně uloženými většími zrny, které precipitují z roztoku. Hranice mezi těmito vrstvami se nachází zhruba v pozici původního povrchu kovu, což nasvědčuje tomu, že k růstu vnitřní vrstvy dochází na rozhraní kov/oxid (topotaktická vrstva), zatímco vnější vrstva narůstá na přechodu oxid/roztok (epitaktická vrstva). Podle dosud nejpropracovanějšího modelu "roztok/porézní oxidická vrstva / solution - pores" je vznikající oxidická vrstva podle podmínek více nebo méně porézní, čímž je 1

2 mechanismu lze difúzní koeficienty sledovaných prvků ve spinelových oxidech seřadit následovně: Mn > Fe > Co > V > Ni > Cr. Podobnou segregaci ve dvouvrstvém filmu lze očekávat i při oxidaci ve vodném prostředí. Na druhé straně pro model "roztok - porézní film" příměsi segregují podle své rozpustnosti (vztaženo na Fe) ve vodě. Méně rozpustné prvky zůstávají ve vnitřní vrstvě, lépe rozpustné prvky přecházejí do vnější vrstvy a do roztoku. V praxi tyto dva modely nejsou sledovány odděleně, protože prvky s nízkou difúzní rychlostí se vyznačují i malou rozpustností, zatímco prvky s vysokou rychlostí difúze mají tendenci se snadno rozpouštět. Tabulka 1 Segregace příměsí mezi vnitřní a vnější vrstvou oxidického filmu Prostředí Ti V Cr Mn Ni Mo H 2 O (g) V V V P V V H 2 O (l) V P/R V V V... vnitřní vrstva P... vnější vrstva R... roztok 3. Vliv redoxních podmínek na tvorbu a vlastnosti oxidických vrstev na ocelích. V prostředích (ph 8 12) provozu klasických elektráren (tlakového okruhu) jsou redoxní podmínky funkcí zejména koncentrace kyslíku, který je tvořen jednak rozkladem vody, popř. je do vody záměrně dávkován. Dosavadní poznatky o vlivu kyslíku na chování uhlíkových a legovaných ocelí v parovodním prostředí nejsou zcela jednoznačné. Provozně je sice za určitých podmínek využíván příznivý vliv kyslíku na tvorbu ochranných vrstev (v tzv. kyslíkovém režimu), Obrázek 1, avšak koncentrační limity jsou neustále upřesňovány a snižovány. Ochranné vlastnosti vzniklých oxidů jsou závislé na mnoha parametrech z nichž na straně prostředí jsou nejdůležitějšími hodnota ph, redoxního potenciálu (koncentrace kyslíku), vodivosti prostředí a teplota. Z oxidů, které mohou ve vodném prostředí vzniknout mají dobré ochranné vlastnosti zejména magnetit Fe 3 O 4 a maghemit γ-fe 2 O 3 Obrázek 2, Tabulka 2. Stabilní oxidickou sloučeninou je v parovodním prostředí haematit α-fe 2 O 3, a to i při nízkých parciálních tlacích kyslíku (po 2 > 0, MPa), odpovídajících termickému rozkladu vody (po 2 (811K) = 0, MPa), Tabulka 1. Příznivý vliv kyslíku v koncentracích < µg.kg- 1 na snížení korozní rychlosti je ve vodě prokázán a průmyslově využíván (tzv. kyslíkový režim v klasických elektrárnách). Při vyšších koncentracích kyslíku však může být jemnozrnná ochranná oxidická vrstva lokálně narušována tvorbou ostrůvku hrubozrnných oxidů (magnetitu nebo hematitu). Konečným výsledkem může být až lokalizované napadení oceli, důlkové napadení, Obrázek 2. Pro páru / přehřátou páru neexistují jednoznačné údaje o vlivu kyslíku na konstrukční materiály; s rostoucím parciálním tlakem kyslíku roste i hodnota parabolické konstanty rychlosti růstu oxidů. Vyšší parciální tlak kyslíku v páře vede ke vzniku oxidů v nichž je Fe ve vyšším oxidačním stupni. Při teplotách < C dochází k přeměně Fe 3 O 4 γ-fe 2 O 3 (černý tm.hnědý) při teplotách > C Fe 3 O 4 α-fe 2 O 3 (černá oranžová). Při první přeměně nedochází k zásadní strukturní přestavbě (obě látky mají stejnou mřížku), existuje plynulý sloučenin s oxidačním stupněm Fe 2,7 (magnetit) až 3 (maghemit). Během druhé přeměny dochází k zásadní změně struktury, což je doprovázeno vnosem pnutí a deformace do krystalové mříže. Výskyt α-fe 2 O 3 je dáván to těsné souvislosti s exfoliací teplosměnných ploch z austenitických ocelí. K tomuto jevu (k přeměně Fe 3 O 4 α-fe 2 O 3 ) dochází s velkou pravděpodobností i u oxidů vzniklých na nelegovaných ocelích. U bloků pracujících v kyslíkovém režimu neexistuje limita pro koncentraci kyslíku v přehřáté páře, u zahraničních elektráren se již začínají objevovat hodnoty na úrovni kolem 3

3 w(o 2(g) ) < 10 µg.kg -1. Množství kyslíku v páře závisí jednak na jeho koncentraci v napájecí vodě a jednak stavu teplosměnných ploch. Maximální dávka kyslíku µg.kg -1 v napájecí vodě je doporučována v počátečních stádiích provozu bloku v kyslíkového režimu (po odstávce, čištění apod.), kdy je jeho spotřeba nejvyšší vybudování nových vrstev na plochách tlakového okruhu. Průnik kyslíku až do přehřáté páry je nutné považovat za ukončení stadia tvorby ochranných oxidických vrstev a za podnět ke korekci dávkování kyslíku v napájecí vodě. Po vzniku stabilních dvouvrstvých ochranných produktů na železe, dostačuje koncentrace kyslíku v napájecí vodě max µg.kg -1 k zajištění dlouhodobou stabilitu vzniklých vrstev. Za nebezpečné je možné považovat kolísavé koncentrace kyslíku, které mohou vznikat jako důsledek nedokonalé regulace dávkování kyslíku. Pnutí, která jsou vždy v rostoucích oxidech přítomna jsou v ustáleném provozu (tj. s minimální změnou teploty a konstantní koncentrací kyslíku) dlouhodobě relaxována creepem a vznikem příčných trhlin. Proměnné obsahy kyslíku v páře, vnášejí do vrstev rovněž pnutí, vyvolaná přestavbou struktury oxidů, která však nejsou relaxována a vedou k únavovému poškození magnetitové vrstvy, popř. až jejímu prýskání - exfoliaci. 4. Vliv ostatních složek vodné fáze na vlastnosti oxidických vrstev na ocelích /1,5/ Kromě kyslíku mají na tvorbu oxidů vliv i další složky, např. nečistoty, technologické sloučeniny apod., které mohou být bez negativního vlivu (korekční sloučeniny) nebo mohou zhoršovat ochranné vlastnosti vznikajícího magnetitu (nečistoty). Kromě zvýšené rychlosti uvolňování vodíku během oxidace železa vlivem některých nečistot (působících autokatalyticky na rozklad Fe(OH) 2 ), nastávají podmínky pro tvorbu magnetitu mechanismem "rychlého růstu" (důsledek stimulačního působení iontů např. iontů Cu 2+, Ni 2+, Fe 2+, popř. i Cl - ).Tento děj interferuje s pomalou nukleací a růstem magnetitových vrstev na povrchu a výsledkem jsou pak filmy se špatnými ochrannými vlastnostmi. Negativní vliv na tvorbu ochranných vlastností mají obecně netěkavé složky, zejména ve vodné fázi a jejich vliv se zvýrazní na odparných plochách (parogenerátory) a štěrbinách zatížených kladným tepelným tokem; v mezní vrstvě nebo štěrbině dochází ke značnému zahušťování těchto složek. 5. Metody hodnocení oxidických vrstev /9-15/ Vliv provozních podmínek v parovodních okruzích na konstrukční materiály bývá hodnocen na základě vlastností vytvořených oxidických vrstev. Zpravidla je nutné použít nepřímých metod na odebraných vzorcích (ex-situ). Nevýhodou nepřímých postupů na odebraných vzorcích je možnost ovlivnění kvality hodnocené vrstvy procesy, které nesouvisí jednoznačně s provozem (např. režimem odstávky do odběru vzorků, odběrem a zpracováním vzorků apod.). V rámci rozsáhlých programů byla ověřeno kromě klasických i několik netypických postupů hodnocení vlastností oxidických vrstev, zaměřených na stanovení jejich integrity, homogenity a povahy: - stanovení množství / tloušťky oxidických vrstev, mechanicky a chemicky uvolnitelné podíly - stanovení elektrického odporu oxidických vrstev - vizuální hodnocení povrchu - poresita oxidických vrstev - stanovení obsahu skrytých solí ve vrstvě - iontové chromatografie - základní a profilová chemická analýza ocelí - chemická a fázová analýza oxidů - metalografické hodnocení přechodu ocel / oxid - elektrochemické hodnocení ocelí a oxidických vrstev (klasická polarizační měření, impedanční spektroskopie). 4

4 6. Souhrn Rozsáhlé hodnocení bloků ČEZ,a.s. naznačilo, že přítomnost kyslíku v okruhu tlakového systému (provoz v kyslíkovém režimu) se projevuje odlišně v kapalné i plynné fázi, z hlediska působení na konstrukční materiály. V kapalné fázi je při vyšších redox potenciálech prostředí (obsahu kyslíku) potlačena rozpustnost magnetitu, tvořícího nezbytnou ochrannou vrstvu v parovodním prostředí. V parní fázi není přítomnost kyslíku (nad rovnovážnou koncentraci vyplývající z rozkladu vody) nezbytně nutná pro nízko a středně legované materiály, avšak pro materiály vysokolegované (např. ocel jak ) může být přítomnost kyslíku zdrojem intenzivnějšího (lokalizovaného) poškozování teplosměnných ploch z těchto materiálů; může dojít k poškození legovaných ocelí po hranicích zrn (až praskáním) nebo nadměrné exfoliaci. Náznaky tohoto poškození byly i na teplosměnných plochách některých elektráren pozorovány, spíše ale jako důsledek kombinace nevhodného provozního režimu (špičkový provoz) a kolísavé koncentrace kyslíku v okruhu. 7. Citovaná literatura 1. Bystrianský,J.: "Možnosti kontroly dějů, ovlivňující ztrátu integrity konstrukčních materiálů v parogenerátorech JE VVER", Nová Ves Metals Handbook : Vol.10 - Failure Analysis and Prevention, 8 TH edition, Metals Park ASM 1975, p.545 Failures of Heat Exchangers 3. Metals Handbook, Vol. 13, Corrosion, 9 TH edition, Metals Park ASM Cragnolino, G.: A Rewiev of Erosion - Corrosion of Steels in High Temperature Water, Proc. of the Third Int. Symp. on Environmental Degradation of Materials in Nuclear Power Systems - Water Reactors, August 30 - September 3, 1987, Transverse City, Michigan, USA. 5. Robertson,J.: Corrosion Science Part I: 1989, 29, (11/12), ; Part II: 1991, 32, (4), Bush,S.H.: Transactions of the ASME - Journal of Pressure Vessel Technology, (Nov.) 1992, 114, (4), Sholsmith,D.W. et al.: Corrosion, 1989,45,(2), / Honda,T. et al.: Boshoku Gijutsu 1988, 37, / Tanno,K. et al.: Boshoku Gijutsu 1988, 37, (2), / Ohashi,K. et al.: Boshoku Gijutsu 1988, 37, (4), / Akashi,M.: "Localized Corrosion", Current Japanese Materials Research, vol.4, ed.by F.Hine, K.Komai, Y.Yamakava, Soc.Mater.Sci., Japan, Elsevier, New York, (1988), Aspden,J.D. et all.: Some Aspects of Combined Oxygenated Treatment, VGB Conference, Mittwoch, 24. Oktober Dooley,R.B.; Bursik,A.: Understanding of the interaction of iron based materials with water and steam as a basis for improvement in plant availability, Proc.Int.Conf. Interaction of Iron Based Materials With Water and Steam, 1992 Heidelberg 9. Macák, J., et all: Charakterizace oxidických vrstev na povrchu parogenerátorových trubek, Chemie energetických oběhů II, Sborník konference, Praha 1998, str. 197; 10. HubálekR.; Macák, J.; Vošta,J.; Sajdl,P.; Novotná,M.; Jiříček,I.: Charakterizace oxidů železa pomocí impedanční spektroskopie, Sborník konference AKI 2002, CD ROM, Praha 2002, ISBN X str Macák,J.; Sajdl,P.; Říha,T.; Vošta,J.; Novotná,M.; Varga,L.: Characterization of oxide layers on boiler tubes, Proceedings of 14th Int. Corrosion Congres, Cape Town, Bystrianský,J.: Podmínky vzniku oxidických vrstev na ocelích parovodního okruhu., Zpráva ÚKMKI VŠCHT Praha, leden 2002; 13. Bystrianský,J.: Zákonitosti vzniku oxidické vrstvy na oceli 10GN2MFA, Zpráva TEDIS.KOR Dobrá, 1993; 14. Bystrianský, J. et all.: Vyhodnocení vlivu kyslíkového režimu na tvorbu oxidických vrstev na teplosměnných trubkách tlakového systému vybraných elektráren ČEZ,a.s., Zpráva VŠCHT Praha Tediko Chomutov, evidenční číslo : 03-Z470-01/06-7/981, září Bystrianský,J.; Joska,L.; Novák,P.; Jiříček,I.; Hilbert,J.: Materiálové řešení bezpečnosti a spolehlivosti provozu kotlů v přerušovaném režimu. Zpráva za rok 2003 pro ÚJP Praha a.s. v rámci projektu MPO ČR FD-K3/041, Materiálové řešení bezpečnosti a spolehlivosti provozu kotlů v přerušovaném režimu. Práce byly vykonány v rámci řešení zakázek ČEZ,a.s., grantu MPO FD-K3/041 a GA ČR

5 Obrázek 2 Charakter oxidických vrstev na povrchu železa vznikajících ve vodném prostředí (l), v závislosti na teplotě a redoxním potenciálu / koncentraci kyslíku. Nejlepší ochranné vlastnosti v celém rozsahu teplot mají oxidické vrstvy vzniklé při koncentracích kyslíku w(o 2 ) < 300 µg.kg -1. Oblasti lišící se charakterem a ochrannými vlastnostmi vrstev: a) nízká teplota a koncentrace kyslíku - pasivující film (γ-fe 2 O 3 maghemit) je tenký, obtížně pozorovatelný; velmi odolný vůči působení chemických činidel b) vyšší teplota (80 až 220 C), nízké koncentrace kyslíku - silnější vrstva oxidů, skládající se z drobných částic magnetitu Fe 3 O 4 o velikosti 0,1-1 µm (M) c) vysoká teplota (>220 C), nízké koncentrace kyslíku duplexní vrstva - velké krystaly magnetitu (2 30 µm) uložené na vnitřní kompaktní magnetitové vrstvě (M) d) vyšší teplota (80 až 220 C), w(o 2 ) = 300 až 1000 µg.kg -1 - vznikají četné kolonie hrubozrnného magnetitu o velikosti 0,1-1 mm; po jejich odstranění se objevují důlky jako výsledek lokální koroze základního kovu e) vysoká teplota (>220 C), w(o 2 ) = µg.kg -1 - zvýšená teplota má za důsledek vznik větších kolonií magnetitu a tvorbu práškového načervenalého α-fe 2 O 3 ; částice α-fe 2 O 3 jsou snadno stíratelné f) 60 C, w(o 2 ) > 1500 µg.kg -1 se zvyšováním koncentrace narůstá množství α-fe 2 O 3, tvoří se nažloutle-hnědé ostrůvky. 6

6 Tabulka 1 Podmínky vzniku jednotlivých oxidů železa v parovodním prostředí Význam Parciální tlak kyslíku po 2, MPa Fe / FeO 0, Fe / Fe 3 O 4 0, Fe / Fe 2 O 3 0, H 2 O / O 2, 811K (538 C) 0, H 2 O, 20 ppb O 2 0, H 2 O, 200 ppb O 2 0, Tabulka 2 Vlastnosti oxidů vznikajících v prostředí parovodního cyklu Produkt Barva Strukturní EM ρ / Teplotní stabilita typ Vl.. g.cm -3 Fe(OH) 2 Bílá Mg(OH) 2 IZ / PM 3,40 Rozkládá se při C na Fe 3 O 4 a H 2. V přítomnosti O 2 je nestálý a přechází již při 20 C na α FeOOH, γ-feooh nebo Fe 3 O 4. FeO Černá NaCl PV / PM 5,4-5,73 Je stabilní při teplotách nad 570 C. Teplota vzniku je zvyšována přítomnosti chromu a molybdenu v oceli. Při nižších teplotách se na Fe a Fe 3 O 4, při pomalém chlazení. Jeho přítomnost na rozhraní kov oxid má za následek rychlejší růst a snížení přilnavosti vrstev. Nestechiometrický Fe 0,95 až Fe 0,833. Fe 3 O 4 Černá Spinel V / FM 5,20 Taje při 1597 C. Má dobré ochranné vlastnosti. Jeho rozpustnost ve vodě je závislá na ph, a snižuje se s rostoucí hodnotou redox potenciálu, po 2. α FeOOH Žlutá α FeOOH IZ / PM 4,20 Dehydratuje nad 200 C, na α-fe 2 O 3 β-feooh Světle - Dehydratuje nad 230 C, na α-fe 2 O 3 hnědá γ-feooh Oranžová γ-feooh IZ / PM 3,97 Dehydratuje nad 200 C, na -Fe 2 O 3. γ-fe 2 O 3 Hnědá Spinel PV IZ / FM 7,88 Je součástí pasivní vrstvy. Má dobré ochranné vlastnosti. Při teplotách nad C přechází na α-fe 2 O 3. Vzniká oxidací magnetitu, přechod je bez deformační a bez napěťový. α Fe 2 O 3 Al 2 O 3 IZ / PM 5,25 Při tlaku 0,1 MPa a teplotě 1457 C přechází na Fe 3 O 4. Je stabilní sloučeninou i při velmi nízkých parciálních tlacích kyslíku. Tvoří vrstvy se špatnými ochrannými vlastnostmi. Jeho vznik je doprovázen napěťovými změnami. IZ-nevodič, PV-polovodič, PM/FM-paramagnetický feromagnetický 7

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ Josef ČMAKAL, Jiří KUDRMAN, Ondřej BIELAK * ), Richard Regazzo ** ) UJP PRAHA a.s., * ) BiSAFE s.r.o., **

Více

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Úpravy povrchu Pozinkovaný materiál Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Aplikace žárově zinkovaných předmětů Běžnou metodou ochrany oceli proti korozi jsou ochranné povlaky,

Více

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI - 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI Ing. K. Šplíchal, Ing. R. Axamit^RNDr. J. Otruba, Prof. Ing. J. Koutský, DrSc, ÚJV Řež 1. Úvod Rozvoj trhlin za účasti koroze v materiálech

Více

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH Klára Jacková, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt

Více

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami Step by Step Analysis of Combination Stress of Systems with Thin Films Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Západočeská

Více

Konstrukční, nástrojové

Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Podle použití oceli: konstrukční (uhlíkové, legované), nástrojové (uhlíkové, legované). Konstrukční oceli uplatnění pro

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY.1Úvod Autor: Ing. František Svoboda Csc. Zvážení rizik tvorby vedlejších produktů desinfekce (DBP) pro úpravu konkrétní vody je podmíněno návrhem

Více

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,

Více

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Základní návrhové předpisy: - ČSN 73 1401/98 Navrhování ocelových

Více

Korozivzdorné oceli jako konstrukční materiály (1. díl) Využití korozivzdorných ocelí jako konstrukčního materiálu představuje zejména v chemickém

Korozivzdorné oceli jako konstrukční materiály (1. díl) Využití korozivzdorných ocelí jako konstrukčního materiálu představuje zejména v chemickém Korozivzdorné oceli jako konstrukční materiály (1. díl) Využití korozivzdorných ocelí jako konstrukčního materiálu představuje zejména v chemickém průmyslu často jediné možné řešení z hlediska provozu

Více

5/2.7.10.3 Austenitické vysokolegované žáruvzdorné oceli

5/2.7.10.3 Austenitické vysokolegované žáruvzdorné oceli SVAŘOVÁNÍ KOVŮ V PRAXI část 5, díl 2, kap. 7.10.3, str. 1 5/2.7.10.3 Austenitické vysokolegované žáruvzdorné oceli Austenitické vysokolegované chrómniklové oceli obsahují min. 16,5 hm. % Cr s dostatečným

Více

TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI

TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ŽÁROBETONŮ (ŽB) Jiří Hamáček, Jaroslav Kutzendörfer VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Ústav skla a keramiky & ŽÁROHMOTY, spol. s r.o. Třemošná VŠCHT, Praha 2008 TERMOMECHANICKÉ

Více

Plastická deformace a pevnost

Plastická deformace a pevnost Plastická deformace a pevnost Anelasticita vnitřní útlum Tahová zkouška (kovy, plasty, keramiky, kompozity) Fyzikální podstata pevnosti - dislokace (monokrystal polykrystal) - mez kluzu nízkouhlíkových

Více

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta Tepelné elektrárny 1) Kondenzační elektrárny uhelné K výrobě elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry.

Více

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1.1 SVAŘOVACÍ DRÁTY Jako přídavný materiál se při plamenovém svařování používá drát. Svařovací drát podstatně ovlivňuje jakost svaru. Drát se volí vždy podobného

Více

Technologie I. Anodická oxidace hliníku. Referát č. 1. Povrchové úpravy

Technologie I. Anodická oxidace hliníku. Referát č. 1. Povrchové úpravy České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ústav strojírenské technologie Technologie I. Referát č. 1. Povrchové úpravy Anodická oxidace hliníku Vypracoval: Jan Kolístka Dne: 28. 9. 2009 Ročník:

Více

U BR < 4E G /q -saturační proud ovlivňuje nárazovou ionizaci. Šířka přechodu: w Ge 0,7 w Si (pro N D,A,Ge N D,A,Si ); vliv U D.

U BR < 4E G /q -saturační proud ovlivňuje nárazovou ionizaci. Šířka přechodu: w Ge 0,7 w Si (pro N D,A,Ge N D,A,Si ); vliv U D. Napěťový průraz polovodičových přechodů Zvyšování napětí na přechodu -přechod se rozšiřuje, ale pouze s U (!!) - intenzita elektrického pole roste -překročení kritické hodnoty U (BR) -vzrůstu závěrného

Více

Dělení a svařování svazkem plazmatu

Dělení a svařování svazkem plazmatu Dělení a svařování svazkem plazmatu RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Osnova: Fyzikální podstat plazmatu Zdroje průmyslového plazmatu Dělení materiálu plazmou Svařování plazmovým svazkem Mikroplazma Co je to plazma?

Více

Prvky 8. B skupiny. FeCoNi. FeCoNi. FeCoNi 17.12.2011

Prvky 8. B skupiny. FeCoNi. FeCoNi. FeCoNi 17.12.2011 FeCoNi Prvky 8. B skupiny FeCoNi Valenční vrstva: x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 6 x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 7 x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 8 Tomáš Kekrt 17.12.2011 SRG Přírodní škola o. p. s. 2 FeCoNi Fe

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava FMMI Katedra kontroly a řízení jakosti

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava FMMI Katedra kontroly a řízení jakosti Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava FMMI Katedra kontroly a řízení jakosti Závěrečná zpráva Kurzu zkušebnictví Některé druhy porušení materiálů na zařízeních používaných v energetice Zpracoval:

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ E M ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu OPVK Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Jak je definováno sklo? ztuhlá tavenina průhledných křemičitanů (pevný roztok) homogenní amorfní látka (bez pravidelné vnitřní struktury,

Více

Metody studia mechanických vlastností kovů

Metody studia mechanických vlastností kovů Metody studia mechanických vlastností kovů 1. Zkouška tahem Zkouška tahem při pomalém zatěžování a za tzv. okolní teploty (10 C 35 C) je zcela základní a nejběžněji prováděnou zkouškou mechanických vlastností

Více

Tepelná únava materiálu v chemickém a jaderném průmyslu

Tepelná únava materiálu v chemickém a jaderném průmyslu Tepelná únava materiálu v chemickém a jaderném průmyslu Anotace: Vznik projektu byl motivován požadavky průmyslových odvětví u kterých dochází k degradaci materiálu za provozu vlivem zatížení ve ormě náhlé

Více

Příručka trojí úspory. Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer.

Příručka trojí úspory. Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer. Příručka trojí úspory Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer. Moderní materiály volají po moderních plynech Při výrobě a montáži ocelových konstrukcí je celková efektivita produkce výrazně

Více

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie Školní rok:

Více

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Fe 3+ Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ 2) Vyber správné o rtuti:

Více

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK TÁNÍ A TUHNUTÍ - OSNOVA Kapilární jevy příklad Skupenské přeměny látek Tání a tuhnutí Teorie s video experimentem Příklad KAPILÁRNÍ JEVY - OPAKOVÁNÍ KAPILÁRNÍ JEVY - PŘÍKLAD Jak

Více

VÝVOJ NOVÝCH KONSTRUKČNÍCH PATINUJÍCÍCH OCELÍ

VÝVOJ NOVÝCH KONSTRUKČNÍCH PATINUJÍCÍCH OCELÍ VÝVOJ NOVÝCH KONSTRUKČNÍCH PATINUJÍCÍCH OCELÍ Ondřej Žáček, Miroslav Liška Materiálový a metalurgický výzkum s.r.o., Ostrava,www.mmvyzkum.cz Radek Kovář Evraz Vitkovice Steel a.s., Ostrava, www.vitkovicesteel.cz

Více

5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY

5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY 5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY Požadavky: získání vysokých magnetických kvalit, úspora drahých kovů a náhrada běžnými materiály. Podle magnetických vlastností dělíme na: 1. Diamagnetické látky 2. Paramagnetické

Více

REDOXNÍ REAKCE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 27. 2. 2012. Ročník: devátý

REDOXNÍ REAKCE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 27. 2. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková REDOXNÍ REAKCE Datum (období) tvorby: 27. 2. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce 1 Anotace: Žáci se seznámí s redoxními reakcemi.

Více

Diamonds are forever

Diamonds are forever Diamonds are forever technologie spojuje čistotu a hygienu klasické úpravy vody s příjemným pocitem bezchlorové úpravy vody. Inovativní AQUA DIAMANTE soda technologie je založená na aktivaci kyslíku z

Více

Příloha č. 3 Technická specifikace

Příloha č. 3 Technická specifikace Příloha č. 3 Technická specifikace PŘÍSTROJ Dva creepové stroje pro měření, jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí teplot od +150 do +1200 C a jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí

Více

Kontrola vlastností železničních kol jakosti ER7T porovnání lomové houževnatosti ve vztahu k ostatním mechanickým zkouškám

Kontrola vlastností železničních kol jakosti ER7T porovnání lomové houževnatosti ve vztahu k ostatním mechanickým zkouškám Kontrola vlastností železničních kol jakosti ER7T porovnání lomové houževnatosti ve vztahu k ostatním mechanickým zkouškám Ing. Zdeněk endřejčík Ing. Vladimíra Nelibová BONATRANS a. s. BONATRANS a. s.

Více

statigrafie barevných vrstev identifikace pigmentů určení složení omítek typ pojiva a kameniva, zrnitost kameniva

statigrafie barevných vrstev identifikace pigmentů určení složení omítek typ pojiva a kameniva, zrnitost kameniva Chemicko-technologický průzkum Akce: Průzkum a restaurování fragmentů nástěnných maleb na východní stěně presbytáře kostela sv. Martina v St. Martin (Dolní Rakousko) Zadání průzkumu: statigrafie barevných

Více

Hybridní fotovoltaicko-tepelné kolektory a možnosti jejich využití. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Hybridní fotovoltaicko-tepelné kolektory a možnosti jejich využití. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní, ČVUT v Praze Hybridní fotovoltaicko-tepelné kolektory a možnosti jejich využití Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní, ČVUT v Praze Proč hybridní FVT kolektory? integrace fotovoltaických systémů do

Více

2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí.

2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí. 2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí. Struktura oceli Železo (Fe), uhlík (C), "nečistoty". nevyhnutelné

Více

Uhlík a jeho alotropy

Uhlík a jeho alotropy Uhlík Uhlík a jeho alotropy V přírodě se uhlík nachází zejména v karbonátových usazeninách, naftě, uhlí, a to jako směs grafitu a amorfní formy C. Rozeznáváme dvě základní krystalické formy uhlíku: a)

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti

Více

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení Za tepla válcované tabule plechu durostat 400/450 Datový list srpen 2013 Tabule plechu Odolné proti opotřebení díky přímému kalení durostat 400 a durostat 450 dosahují typických povrchových tvrdostí přibližně

Více

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS Molekulová spektroskopie 1 Chemická vazba, UV/VIS 1 Chemická vazba Silová interakce mezi dvěma atomy. Chemické vazby jsou soudržné síly působící mezi jednotlivými atomy nebo ionty v molekulách. Chemická

Více

NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ

NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ a Miloš MASARIK, b Libor ČAMEK, a Jiří DUDA, a Zdeněk ŠÁŇA a EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s., Štramberská 2871/47, Czech

Více

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %.

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. OCEL Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. VÝROBA OCELI Ocel se vyrábí zkujňováním bílého surového

Více

MOŽNÉ PŘÍČINY VZNIKU KOROZE PŘI POUŽITÍ ELEKTROLÝZY SOLI ČI ZAŘÍZENÍ NA STEJNOSMĚRNÝ PROUD

MOŽNÉ PŘÍČINY VZNIKU KOROZE PŘI POUŽITÍ ELEKTROLÝZY SOLI ČI ZAŘÍZENÍ NA STEJNOSMĚRNÝ PROUD MOŽNÉ PŘÍČINY VZNIKU KOROZE PŘI POUŽITÍ ELEKTROLÝZY SOLI ČI ZAŘÍZENÍ NA STEJNOSMĚRNÝ PROUD Elektrolýza soli sama o sobě korozi kovových částí v bazénu nezpůsobuje. Znamená to, že při správném fungování

Více

Instalace Princip činnos Provoz Servis. Všestranná péče o topnou vodu. SorbOx je revoluční zařízení pro energe cky účinné vytápění.

Instalace Princip činnos Provoz Servis. Všestranná péče o topnou vodu. SorbOx je revoluční zařízení pro energe cky účinné vytápění. SWISS MADE Všestranná péče o topnou vodu SorbOx je revoluční zařízení pro energe cky účinné vytápění. Čtyři funkce v jednom Demineralizace topné vody zabraňuje tvorbě vodního kamene. Odstraňuje kyslík

Více

KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide

KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide Metody tepelného dělení, problematika základních materiálů Tepelné dělení materiálů je lze v rámci strojírenské

Více

ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD

ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD STRNADOVÁ N., DOUBEK O. VŠCHT Praha RACLAVSKÝ J. Energie a.s., Kladno Úvod Koncentrace síranů v povrchových vodách, které se využívají krom jiného jako recipienty

Více

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Více

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 1. ÚVOD DO STUDIA CHEMIE 1) Co studuje chemie? 2) Rozděl chemii na tři důležité obory. DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 2. NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN 1) Pojmenuj: BaO, N 2 0, P 4 O 10, H 2 SO 4, HMnO 4,

Více

Použití injektorů pro aeraci vody

Použití injektorů pro aeraci vody Dolejš P., Dobiáš P.: Použití injektorů pro aeraci vody, Zborník prednášok z XV. konferencie s medzinárodnou účasťou PITNÁ VODA, Trenčianské Teplice 8. - 10. října 2013, s. 97-102, VodaTím s.r.o, ISBN

Více

Krystalizace ocelí a litin

Krystalizace ocelí a litin Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0018. Krystalizace ocelí a litin Hana Šebestová,, Petr Schovánek Společná laboratoř optiky Univerzity Palackého a Fyzikáln lního

Více

TEPLOTNÍ ODOLNOST PVD VRSTEV VŮČI LASEROVÉMU POVRCHOVÉMU OHŘEVU

TEPLOTNÍ ODOLNOST PVD VRSTEV VŮČI LASEROVÉMU POVRCHOVÉMU OHŘEVU TEPLOTNÍ ODOLNOST PVD VRSTEV VŮČI LASEROVÉMU POVRCHOVÉMU OHŘEVU Beneš, P. 1 Sosnová, M. 1 Kříž, A. 1 Vrstvy a Povlaky 2007 Solaň Martan, M. 2 Chmelíčková, H. 3 1- Katedra materiálu a strojírenské metalurgie-

Více

Výrobce plochých produktu z nerezové oceli

Výrobce plochých produktu z nerezové oceli Stainless Service Poland Výrobce plochých produktu z nerezové oceli Budova Servisního střediska ArcelorMittal v Siemianowicích Śląských. 01 Stainless Service Poland Naše firma je předním dodavatelem plochých

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 4 Nástroj

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH Jan Hruška TV-FYZ Ahoj, tak jsme tady znovu a pokusíme se Vám vysvětlit problematiku vedení elektrického proudu v látkách. Co je to vlastně elektrický proud? Na to

Více

NOVÝ Zpětný ventil. Typ 561 a 562. www.titan-plastimex.cz

NOVÝ Zpětný ventil. Typ 561 a 562. www.titan-plastimex.cz NOVÝ Zpětný ventil Typ 561 a 562 www.titan-plastimex.cz VÝHODY Nové zpětné ventily jsou maximálně spolehlivé a výkonné díky optimalizované geometrii proudění vede k vašemu prospěchu a vyššímu zisku. Zpětné

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC CNC OBECNĚ (Kk) SOUSTRUŽENÍ SIEMENS (Ry) FRÉZOVÁNÍ SIEMENS (Hu) FRÉZOVÁNÍ HEIDENHEIM (Hk) CAM EdgeCAM (Na) 3D OBJET PRINT (Kn) CNC OBECNĚ

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Anorganická chemie Chemie Mgr. Soňa Krampolová 01 - Vlastnosti přechodných prvků -

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Aplikace. Základní informace. Výzkum

Aplikace. Základní informace. Výzkum Základní informace Výzkum Založen v r. 1953 123 výzkumníků 22 postdoktorandů 19 doktorandů 6 vědeckých oddělení 5 lokalit Základní a aplikovaný mechanika tekutin termodynamika dynamika mech. systémů mechanika

Více

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště Vitocrossal 300. Popis výrobku A Digitální regulace kotlového okruhu Vitotronic B Vodou chlazená spalovací komora z ušlechtilé oceli C Modulovaný plynový kompaktní hořák MatriX pro spalování s velmi nízkým

Více

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek.

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek. Chemie 8. ročník Od do Tématický celek téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: VLASTNOSTI LÁTEK Vnímání vlastností látek září Chemická reakce Měření vlastností látek SMĚSI Různorodé a stejnorodé směsi Roztoky říjen Složení

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.7 Základy klempířského minima Kapitola 3

Více

ϑ 0 čas [ s, min, h ]

ϑ 0 čas [ s, min, h ] TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ 1 KOVOVÝCH MATERIÁLŮ Obsah: 1. Účel a základní rozdělení způsobů tepelného zpracování 2. Teorie tepelného zpracování 2.1 Ohřev 2.2 Ochlazování 2.2.1 Vliv rychlosti ochlazování na segregaci

Více

Historie velkých havárií - vývoj v oblasti zkoušení materiálů a studia mezních stavů

Historie velkých havárií - vývoj v oblasti zkoušení materiálů a studia mezních stavů Historie velkých havárií - vývoj v oblasti zkoušení materiálů a studia mezních stavů Motto: No man is civilised or mentally adult until he realises that the past, the present, and the future are indivisible.

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů energií (mechanické, tepelné, elektrické, magnetické, chemické a jaderné) při td. dějích. Na rozdíl od td. cyklických dějů

Více

FUNKČNÍ VZOREK FUNKČNÍ VZOREK - LABORATORNÍ JEDNOTKA PRIMÁRNÍ BATERIE ZINEK-VZDUCH.

FUNKČNÍ VZOREK FUNKČNÍ VZOREK - LABORATORNÍ JEDNOTKA PRIMÁRNÍ BATERIE ZINEK-VZDUCH. ÚSTAV CHEMICKÉHO INŽENÝRSTVÍ LABORATOŘ POLYMERAČNÍHO INŽENÝSTVÍ FUNKČNÍ VZOREK FUNKČNÍ VZOREK - LABORATORNÍ JEDNOTKA PRIMÁRNÍ BATERIE ZINEK-VZDUCH. Autor: Ing. Josef Chmelař Jan Dundálek doc. Dr. Ing.

Více

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský Ultrazvuková defektoskopie Vypracoval Jan Janský Základní principy použití vysokých akustických frekvencí pro zjištění vlastností máteriálu a vad typické zařízení: generátor/přijímač pulsů snímač zobrazovací

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

STUDY OF SELECTED DEPOSITION PARAMETERS ON PROPERTIES AND BEHAVIOUR OF THIN FILM SYSTEMS

STUDY OF SELECTED DEPOSITION PARAMETERS ON PROPERTIES AND BEHAVIOUR OF THIN FILM SYSTEMS STUDIUM VLIVU VYBRANÝCH DEPOSIČNÍCH PARAMETRŮ NA VLASTNOSTI A CHOVÁNÍ TENKOVRSTVÝCH SYSTÉMŮ STUDY OF SELECTED DEPOSITION PARAMETERS ON PROPERTIES AND BEHAVIOUR OF THIN FILM SYSTEMS Ivo Štěpánek a, Matyáš

Více

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Vyučující: Ing. et Ing. David Hynek, Ph.D., Prof. Ing. René

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě Název projektu Zlepšení podmínek vzdělávání SZŠ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0358 Název školy Střední zdravotnická škola, Turnov, 28.

Více

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů 7. června/june 2013 9:30 h 17:30 h Laboratoř metalomiky a nanotechnologií, Mendelova univerzita v Brně a Středoevropský technologický institut Budova D, Zemědělská

Více

Technické informace - korozivzdorné oceli

Technické informace - korozivzdorné oceli Technické informace korozivzdorné oceli Vlastnosti korozivzdorných ocelí Tento článek se zabývá často se vyskytujícími typy korozivzdorných ocelí (běžně nerezová ocel) a duplexních korozivzdorných ocelí

Více

Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír Šatava 2

Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír Šatava 2 Syntéza leucitové suroviny pro dentální kompozity 1 Ústav skla a keramiky VŠCHT Praha VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO- TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír

Více

Pracovní listy pro žáky

Pracovní listy pro žáky Pracovní listy pro žáky : Ušlech lý pan Beketov Kovy a potraviny Úkol 1: S pomocí nápovědy odhadněte správný kov, který je v dané potravině obsažen. Nápověda: MANGAN (Mn), ŽELEZO (Fe), CHROM (Cr), VÁPNÍK

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

14. ELEKTRICKÉ TEPLO. Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava

14. ELEKTRICKÉ TEPLO. Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava 14. ELEKTRICKÉ TEPLO Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava Stýskala, 2002 Osnova přednp ednášky Úvod, výhody, zdroje Elektrické odporové a obloukové pece Indukční a dielektrický ohřev Elektrický

Více

Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou

Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Základní parametry procesů likvidace odpadních vod s obsahem těžkých kovů Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Technologie likvidace OV z obsahem těžkých kovů lze rozdělit na 3 skupiny:

Více

MOŽNOSTI OPRAVY VAD KOTLOVÝCH TĚLES VE SVARECH PLÁŠŤ - NÁTRUBEK

MOŽNOSTI OPRAVY VAD KOTLOVÝCH TĚLES VE SVARECH PLÁŠŤ - NÁTRUBEK MOŽNOSTI OPRAVY VAD KOTLOVÝCH TĚLES VE SVARECH PLÁŠŤ - NÁTRUBEK Ondřej Bielak, Jan Masák BiSAFE, s.r.o., Malebná 1049, 149 00 Praha 4,, e-mail: bielak@bisafe.cz Ve svarových spojích plášť nátrubek se vyskytují

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

VODIVOST x REZISTIVITA

VODIVOST x REZISTIVITA VODIVOST x REZISTIVITA Ohmův v zákon: z U = I.R = ρ.l.i / S napětí je přímo úměrné proudu, který vodičem prochází drát délky l a průřezu S, mezi jehož konci je napětí U ρ převrácená hodnota měrné ele.

Více

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Molekulová fyzika, termika 2. ročník, sexta 2 hodiny týdně Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Více

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud FYZIKA II Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud Osnova přednášky Elektrický proud proudová hustota Elektrický odpor a Ohmův zákon měrná vodivost driftová rychlost Pohyblivost nosičů náboje teplotní

Více

w w w. ch y t r a p e n a. c z

w w w. ch y t r a p e n a. c z CHYTRÁ PĚNA - střešní systém EKO H ROOF Jedním z mnoha využití nástřikové izolace Chytrá pěna EKO H ROOF jsou ploché střechy. Náš střešní systém je složen ze dvou komponentů, které jsou aplikovány přímo

Více

Hydromechanické procesy Obtékání těles

Hydromechanické procesy Obtékání těles Hydromechanické procesy Obtékání těles M. Jahoda Klasifikace těles 2 Typy externích toků dvourozměrné osově symetrické třírozměrné (s/bez osy symetrie) nebo: aerodynamické vs. neaerodynamické Odpor a vztlak

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 Ivana Staňková, Tomáš Volek Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská

Více

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY Hradec Králové 2015 DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY Centrální zásobování teplem a spalovny komunálních odpadů doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc Ing. Jiří Moskalík, Ph.D. Obsah Vznik a členění produkovaných odpadů

Více

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 Hořčík Vlastnosti: - stříbrolesklý, měkký, kujný kov s nízkou hustotou (1,74 g.cm -3 ) - diagonální podobnost s lithiem

Více

MODELOVÁNÍ. Základní pojmy. Obecný postup vytváření induktivních modelů. Měřicí a řídicí technika magisterské studium FTOP - přednášky ZS 2009/10

MODELOVÁNÍ. Základní pojmy. Obecný postup vytváření induktivních modelů. Měřicí a řídicí technika magisterské studium FTOP - přednášky ZS 2009/10 MODELOVÁNÍ základní pojmy a postupy principy vytváření deterministických matematických modelů vybrané základní vztahy používané při vytváření matematických modelů ukázkové příklady Základní pojmy matematický

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENI

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENI ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A ( 19 > POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENI (6i) (23) Výstavní priorita (22) Přihlášeno 20 11 80 (21) PV 7893-80 216 026 (П) (Bl) (51) Int Cl. 1 G 21 С 7/20

Více

Čištění a servis deskových výměníků tepla

Čištění a servis deskových výměníků tepla Čištění a servis deskových výměníků tepla Alfa Laval spol. s r.o. je v České republice spolu s prodejem aktivní i v oblasti poprodejního servisu a má vlastní servisní centrum. Servisní centrum provádí

Více