Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána"

Transkript

1 Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami Step by Step Analysis of Combination Stress of Systems with Thin Films Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, Plzeň, Česká republika Abstrakt Příspěvek se zabývá hodnocením namáhání systémů s tenkými vrstvami při kombinovaném namáhání. Pro hodnocení kombinovaného namáhání se realizují dva postupy. Jednak se jedná o kombinované namáhání v postupných krocích a jednak se jedná o kombinace namáhání za současného působení. Tento příspěvek se zabývá hodnocením v jednotlivých krocích s možností zachycení iniciace prvního porušení a zachycení vývoje porušování v nárůstu počtu cyklů namáhání. Soustředěná pozornost je na mechanické namáhání v kombinaci s teplotním namáháním případně korozí. V hodnocení jsou srovnávány změny chování systémů tenká vrstva substrát a samotného základního materiálu. Experimenty jsou prováděny na tenkých vrstvách deponovaných pomocí reaktivního obloukového odpařování a soustředěná pozornost je na změny nanotvrdosti a adhezivně kohezivního chování po aplikaci tepelného namáhání případně korozního prostředí. The paper is devoted with analysis of combinated stress of systems with thin films. The two method are realised for analysis behaviour during combination stress. At the first the combination stress are realised by step by step measurement and at the second combination stress in the real time action. This paper devoted with the first method step by step measurement with possibilities evaluation first initiation of fracture and expansion of fracture during increasing number of cycles of stress action. The attention is directed on mechanical stress and combination with temperature stress eventually corrosion stress. During evaluation the changing of behaviour of systems with thin films is compared with behaviour of substrate without thin films. The experiments are realised on systéms with thin films deposited by reactive arc evaporation in vacuum. The changing of nanohardness and adhesive cohesive behaviour are evaluated after application thermal stress eventually corrosive stress. ÚVOD V současné době je soustředěná pozornost na rozšiřování hodnocení základních vlastností tenkých vrstev především ve vazbě na budoucí uplatnění tenkých vrstev a nebo ověření příčin porušování systémů s tenkými vrstvami v praktických podmínkách na hodnocení změn probíhajících při mechanickém namáhání [1]. To je realizováno celou řadou zkoušek opotřebení a jejich aproximací [2]. Ukazuje se však, že čistě mechanické namáhání zdaleka neodpovídá skutečnému namáhání v praxi a to i v oblastech, kde je přednostní namáhání mechanické. Proto se soustřeďuje pozornost též na hodnocení kombinovaného namáhání podle konkrétních podmínek očekávaných v praxi a nebo stanovených na základě studia podmínek praxe [3]. Kombinované namáhání může být realizováno buď krokově a nebo za současného působení. Krokové hodnocení dává možnost zachycení iniciace porušení v systémech s tenkými vrstvami a zjemnění pro možnosti hodnocení tenkých vrstev pro které je nutno metody hodnocení modifikovat. Pro případy hodnocení systémů s tenkými vrstvami se již standardně postupuje na základě srovnávacího hodnocení, které je nutno stanovit jak pro hodnocení probíhajících změn v kompaktním materiálu, tak na jeho povrchu a tak v povrchových tenkých vrstvách.

2 1. KOMBINACE NAMÁHÁNÍ KOROZNÍHO A MECHANICKÉHO V tomto příspěvku zpočátku soustředíme pozornost na kombinaci namáhání mechanické a korozní, tedy přesněji na stanovení změn mechanických vlastností a chování sledovaných systémů vlivem korozního působení a na druhou stranu též nárůst korozního porušení v místech mechanických poruch vyvolaných v předchozím kroku experimentu. Hodnocení počátečního stavu První fází hodnocení je hodnocení počátečního stavu základního materiálu před deposičním procesem a před realizovanými experimenty kombinovaného namáhání. Jedná se o to, že se věnovala pozornost studiu strukturních vlastností po metalografické přípravě povrchu základního materiálu metalograficky do zrcadlového lesku pro snadnější hodnocení porušení, dále se soustředila pozornost na hodnocení základních mechanických vlastností a následně mechanického namáhání vrypovou zkouškou zjišťováním kohezivního chování samotného základního materiálu (obr. 1). Deposice tenkých vrstev V další fázi byla realizována deposice tenkých vrstev TiN na materiálu z rychlořezné oceli v zrcadlovém lesku povrchu před samotným procesem. Před samotným procesem deposice tenkých vrstev byl povrch chemickou cestou očištěn. Následoval proces čištění a ohřevu iontovým bombardem Ti ionty. Po takto připraveném povrchu následovala deposice PVD metodou pomocí nízkonapěťového reaktivního obloukového odpařování ve vakuu. Byly realizovány experimenty deposice dvojího druhu pro vytvoření tenkých vrstev s rozdílnou tloušťkou vrstev na základě možnosti získání různé korozní odolnosti tenké vrstvy nebo přesněji možnosti proniknutí korozního prostředí k substrátu. Hodnocení mechanických vlastností V další fázi byly proměřeny základní mechanické vlastnosti systému tenká vrstva substrát při různých zatížení pro hodnocení též stavu základního materiálu pod povrchovou tenkou vrstvou po deposičním procesu. Následně bylo provedeno hodnocení mechanického namáhání vrypovou zkouškou pro získání informací o adhezivně kohezivním chování systémů s tenkými vrstvami jako vstupu před zkouškami kombinovaného namáhání (obr. 2 a obr. 3). Krokové hodnocení Samotné prvotní kombinované namáhání bylo realizováno krokově po získání základních vstupních informací o mechanických vlastnostech a chování a stanovení základní vrypové zkoušky. Následně došlo k vystavení vzorků základního materiálu a systémů s různými tenkými vrstvami o různé tloušťce působení základního agresivního prostředí, kterým bylo vodní prostředí. Vzhledem k omezeným možnostem experimentu v současné době bylo realizováno střídavé působení vodního prostředí a měření adhezivně kohezivního (obr. 2 a obr. 3) či kohezivního (obr. 1) chování sledovaných systémů vrypovou zkouškou. Krok hodnocení a působení koroze byl stanoven na 20 min. působení a následné hodnocení vrypovou zkouškou se záznamem průběhu celého vrypu a zpět do korozního prostředí s dalším krokem působení a opětovným hodnocením adhezivně kohezivního chování. Vždy při dalším kroku je zhodnocena koroze v předchozích vrypech především v místech porušení mechanickým namáháním a proveden další vrypový test v místě, kde působilo korozní prostředí.

3 2. KOMBINOVANÉ NAMÁHÁNÍ TEPELNÉ A MECHANICKÉ Obdobně jako korozní namáhání je kombinace volena s tepelným namáháním, které je v současné době ve fázi realizace experimentů. ZÁVĚR Na základě předběžných experimentů se jeví jako velice důležité v případě směrování systémů tenká vrstva substrát do konkrétního uplatnění je nutno nejdříve studovat reálné podmínky i vedlejšího charakteru. Ukazuje se, že povrchové mechanické vlastnosti, které umožňují nárůst mechanické odolnosti, se mohou silně nebo zvolna podle konkrétních podmínek, měnit a tím dochází k rozdílnému výsledku životnosti než který by se očekával. Možnosti hodnocení kombinovaného namáhání je možno realizovat buď krokově s kombinací v našem případě mechanického a korozního namáhání a mechanického a tepelného namáhání, což dává možnosti nelezení prvotní iniciace porušení a jeho šíření při dalším vývoji namáhání. Bližší aproximací praxe je však kombinované namáhání za současného působení, které je paralelní cestou experimentů. Příspěvek je presentován v rámci řešení projektu MPO č. FB-C3/73/00. LITERATURA 1. I.Stepanek, Method for complex evaluation of properties and behaviour systems of thin film substrate, sborník mezinárodní konference Matrib 2000, Chorvatsko Vela Luka J. Brůnová, I. Štěpánek, Analysis wear resistant of thin films by scratch tester, mezinárodní konference Junior-Euromat 98 Lausanne 3. I.Stepanek, Complex analysis properties and behaviour systems of thin film - substrate with respect practice application of systems, sborník mezinárodní konference Matrib 2000 Vela Luka Chorvatsko Z.Bartuskova, I.Stepanek, Method of combinated stress of systems thin film substrate in agressive environment, sborník mezinárodní konference Matrib 2000 Vela Luka Chorvatsko 2000

4 Obr. 1: Vrypová zkouška na základním materiálu před a po působení korozního prostředí.

5 Obr. 2: Vrypová zkouška na systému s tenkou vrstvou menší tloušťky před a po působení korozního prostředí.

6 Obr. 3: Vrypová zkouška na systému s tenkou vrstvou větší tloušťky před a po působení korozního prostředí.

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH Klára Jacková, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt

Více

VLIV TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ NA ZMĚNY MECHANICKÝCH HODNOT U MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ

VLIV TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ NA ZMĚNY MECHANICKÝCH HODNOT U MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ VLIV TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ NA ZMĚNY MECHANICKÝCH HODNOT U MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ INFLUENCE OF WELDING TECHNOLOGY ON CHANGES OF MECHANICAL VALUES OF MICRO-ALLOYED STEELS Antonín Kříž Department of Material

Více

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA Vypracoval: Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. Datum: 20. 12. 2005 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se zasloužili

Více

Děje ovlivňující vznik oxidických vrstev s dobrými ochrannými vlastnostmi na ocelích v parovodním prostředí energetických okruhů.

Děje ovlivňující vznik oxidických vrstev s dobrými ochrannými vlastnostmi na ocelích v parovodním prostředí energetických okruhů. Děje ovlivňující vznik oxidických vrstev s dobrými ochrannými vlastnostmi na ocelích v parovodním prostředí energetických okruhů. Conditions required for growth of oxide layers with protective properties

Více

Ing. Petr Unucka. STUDIUM ROVNOVÁŽNÝCH STAVŮ V MULTIKOMPONENTNÍCH SYSTÉMECH C-Cr-Fe-Mo-X

Ing. Petr Unucka. STUDIUM ROVNOVÁŽNÝCH STAVŮ V MULTIKOMPONENTNÍCH SYSTÉMECH C-Cr-Fe-Mo-X VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství Ústav materiálových věd a inženýrství Ing. Petr Unucka STUDIUM ROVNOVÁŽNÝCH STAVŮ V MULTIKOMPONENTNÍCH SYSTÉMECH C-Cr-Fe-Mo-X EQUILIBRIA IN MULTICOMPONENT

Více

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all!

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! Z knihy Byznys v plné nahotě od Richarda Bransona Úvodem bych chtěl poděkovat svému školiteli docentu Antonínu Blahovi za jeho podněty

Více

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRATEGIC SAFETY MANAGEMENT

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRATEGIC SAFETY MANAGEMENT PŘÍSPĚVKY THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 2/2013 STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRATEGIC SAFETY MANAGEMENT Dana PROCHÁZKOVÁ prochazkova@fd.cvut.cz Došlo 27. 3. 2013, upraveno 7. 6. 2013, přijato

Více

VERMIKOMPOSTOVÁNÍ BIOODPADŮ Certifikovaná metodika

VERMIKOMPOSTOVÁNÍ BIOODPADŮ Certifikovaná metodika ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v. v. i. VERMIKOMPOSTOVÁNÍ BIOODPADŮ Certifikovaná metodika Ing. Aleš Hanč, Ph.D. Ing. Petr Plíva, CSc. Praha 2013 VERMIKOMPOSTOVÁNÍ

Více

TECHNICKÉ MATERIÁLY II

TECHNICKÉ MATERIÁLY II Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TECHNICKÉ MATERIÁLY II učební text Zdeněk Jonšta Ostrava 2012 Recenze: Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc. Mgr. Tomáš Fismol Název: Technické materiály II Autor:

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

DLOUHODOBÉ MECHANICKÉ POD VLIVEM KOROZNÍHO PROSTŘEDÍ. INIS-mf 10145 SEMINÁŘ

DLOUHODOBÉ MECHANICKÉ POD VLIVEM KOROZNÍHO PROSTŘEDÍ. INIS-mf 10145 SEMINÁŘ Krajské rada čtskoslovtntké spolatnosti Sa kraj* ÓstřtdM odbornừkc«csvtf Žéruptvné aattrtélr Cs. společnost pro nauku a«t«m*ltefc f>»4 ČSAV Pobočka ÍSVTS VÔHŽ ftobré - étffewrné *«N*4IM Octli pro tntrff«f4kw

Více

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více

URČENÍ INICIAČNÍHO ZDROJE V PRŮBĚHU ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČINY VZNIKU POŽÁRU A VÝBUCHU DETERMINE THE SOURCE OF IGNITION DURING FIRE INVESTIGATION

URČENÍ INICIAČNÍHO ZDROJE V PRŮBĚHU ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČINY VZNIKU POŽÁRU A VÝBUCHU DETERMINE THE SOURCE OF IGNITION DURING FIRE INVESTIGATION URČENÍ INICIAČNÍHO ZDROJE V PRŮBĚHU ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČINY VZNIKU POŽÁRU A VÝBUCHU DETERMINE THE SOURCE OF IGNITION DURING FIRE INVESTIGATION Miroslava NEJTKOVÁ miroslava.nejtkova@ioolb.izscr.cz Došlo 15.

Více

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více

Pojetí restaurátorského a konzervátorského zásahu u fotografických materiálů

Pojetí restaurátorského a konzervátorského zásahu u fotografických materiálů Pojetí restaurátorského a konzervátorského zásahu u fotografických materiálů Petra Vávrová Úvod V současnosti se fotografický materiál (negativy, pozitivy, diapozitivy, ušlechtilé tisky, apod.) stává historicky

Více

Morfologie plechů se zinkový povlakem používaných v automobilovém průmyslu

Morfologie plechů se zinkový povlakem používaných v automobilovém průmyslu Morfologie plechů se zinkový povlakem používaných v automobilovém průmyslu Michaela Kolnerová, Pavel Solfronk Katedra strojírenské technologie Technická univerzita v Liberci, Hálkova 6, 461 17 Liberec

Více

EXTRAPOLACE INTENZITNÍCH KŘIVEK PRO ÚČELY MODELOVÁNÍ SRÁŽKOODTOKOVÉHO PROCESU

EXTRAPOLACE INTENZITNÍCH KŘIVEK PRO ÚČELY MODELOVÁNÍ SRÁŽKOODTOKOVÉHO PROCESU EXTRAPOLACE INTENZITNÍCH KŘIVEK PRO ÚČELY MODELOVÁNÍ SRÁŽKOODTOKOVÉHO PROCESU P. Ježík Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství krajiny, Žižkova 17, 602 00 Brno Abstrakt

Více

VELETRHY A VÝSTAVY JAKO NÁSTROJ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÝCH ŠKOL

VELETRHY A VÝSTAVY JAKO NÁSTROJ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÝCH ŠKOL VELETRHY A VÝSTAVY JAKO NÁSTROJ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÝCH ŠKOL Barbara Morská Klíčová slova: Veletrhy, výstavy, podpora prodeje, public relations, cíle vystavovatele, výběr veletrhu. Key words:

Více

PDF - SLUŽBY. L. Pachta ZPRÁVY. prostředí ÚVOD. Vážení čtenáři, v novém známého deníku, který. mu jimi se děje kolem.

PDF - SLUŽBY. L. Pachta ZPRÁVY. prostředí ÚVOD. Vážení čtenáři, v novém známého deníku, který. mu jimi se děje kolem. povrchová úprava Metodika stanovení životnosti zinkových Směsné struktury Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních povlaků v atmosférickém. prostředí chyba nebo ne? systémů na bázi materiálů

Více

Pozornost řidiče při dvojí zátěži EEG/ERP experiment

Pozornost řidiče při dvojí zátěži EEG/ERP experiment Pozornost řidiče při dvojí zátěži EEG/ERP experiment Roman Mouček, Pavel Mautner Katedra informatiky a výpočetní techniky, Fakulta aplikovaných věd: Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14

Více

PŮDY A DLOUHODOBÉ ZMĚNY VYUŽITÍ PLOCH ČESKA

PŮDY A DLOUHODOBÉ ZMĚNY VYUŽITÍ PLOCH ČESKA 279 Jan Kabrda, Ivan Bičík, Luděk Šefrna* PŮDY A DLOUHODOBÉ ZMĚNY VYUŽITÍ PLOCH ČESKA J. Kobrda, I. Bičík, L. Šefrna: Soils and long-term changes of land use in the Czechia. Geografický časopis, 58, 2006,

Více

Postup při odlišném způsobu splnění technických podmínek požární ochrany

Postup při odlišném způsobu splnění technických podmínek požární ochrany Postup při odlišném způsobu splnění technických podmínek požární ochrany Následující dokument rozvíjí požadavek stanovený čl. 5.1.3 ČSN 73 0802, kdy u stavebních objektů, kde je soustředěn velký počet

Více

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti bezpečnostní

Více

MONITOROVÁNÍ RADIACE V ČASNÉ FÁZI NEHODY NA JADERNÉM ZAŘÍZENÍ ANALÝZA VŠECH TYPŮ MĚŘENÍ POUŽITELNÝCH PRO KOREKCI MODELOVÝCH PŘEDPOVĚDÍ

MONITOROVÁNÍ RADIACE V ČASNÉ FÁZI NEHODY NA JADERNÉM ZAŘÍZENÍ ANALÝZA VŠECH TYPŮ MĚŘENÍ POUŽITELNÝCH PRO KOREKCI MODELOVÝCH PŘEDPOVĚDÍ MONITOROVÁNÍ RADIACE V ČASNÉ FÁZI NEHODY NA JADERNÉM ZAŘÍZENÍ ANALÝZA VŠECH TYPŮ MĚŘENÍ POUŽITELNÝCH PRO KOREKCI MODELOVÝCH PŘEDPOVĚDÍ MONITORING OF RADIATION SITUATION IN THE EARLY PHASE OF EMERGENCY

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

Informace k použití autologních kmenových buněk při léčbě zvířat na území České republiky

Informace k použití autologních kmenových buněk při léčbě zvířat na území České republiky Pokyn ÚSKVBL/INS/VYR 03/2012 Informace k použití autologních kmenových buněk při léčbě zvířat na území České republiky Platnost od: 1.9.2012 Platnost do: není omezeno Mění a doplňuje: - Zrušuje/nahrazuje:

Více

Systémový charakter modelování možných trendů důsledků klimatických změn nástroji geografických informačních systémů

Systémový charakter modelování možných trendů důsledků klimatických změn nástroji geografických informačních systémů Acta Informatica Pragensia 3(1), 2014, 70 88, ISSN 1805-4951 Sekce / Section: Online: aip.vse.cz Recenzované stati / Peer-reviewed papers Systémový charakter modelování možných trendů důsledků klimatických

Více

Absolventi vysokých škol:

Absolventi vysokých škol: Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim Ryška a Martin Zelenka 2011 2 Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim

Více

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ Miroslava Vaštíková, Kateřina Matušínská, Jindřich Vaněk Úvod Tržní pozice a image VŠ jsou dány tím, jak školy vnímají její

Více

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 Příloha k závěrečné zprávě za rok 2013 Číslo projektu: TA01021283 Název projektu: Vývoj a kalibrace modulární autonomní stanice pro měření

Více