HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek"

Transkript

1 HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH Klára Jacková, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, Plzen, CR, Abstrakt Príspevek se zabývá hodnocením povrchových zmen vlastností a chování systému tenká vrstva substrát po aplikaci elektrochemických merení na daný povrch sledovaných systému materiálu. Tenké vrstvy jsou nadeponovány pomocí nízkonapetového reaktivního obloukového odparování ve vakuu. Eletrochemická merení jsou aplikována jednak na samotný povrch základního materiálu bez tenké vrstvy a následne za srovnatelných podmínek na povrch systému tenká vrstva substrát. Probíhající povrchové zmeny vlastností a chování systému s tenkými vrstvami a samotného základního materiálu jsou hodnoceny pomocí indentacních merení statických a vrypových v místech korozního porušení i v místech bez výrazných korozních poruch. The paper is devoted by analysis of changing surface properties and behaviour of systems thin film substrate after application electrochemical measurement on surface of evaluated systems of materials. Thin films are deposited by low voltage reactive arc evaporation in vacuum. Electrochemical measurement is applicated at the first on surface of basic material without thin film and at the second on surface of systém thin film substrate. Changing of surface properties and behaviour of systém thin film substrate and surface of basic material are evaluated by indentation measurement static and scratch in the place of corrosion failure and in the place without corrosion of failure. 1. ÚVOD Behem stále se rozširujícího uplatnení povrchových úprav do ruzných oblastí aplikacní sféry narustají požadavky jednak na jejich vlastnosti a chování, ale silne též na predikci chování vytvárených systému materiálu v praktických podmínkách a na aproximaci podmínek praxe v laboratorních podmínkách pro zachycení jak prubehu degradace tak iniciace a na základe toho zpetne optimalizovat deposicní podmínky [1]. Ac v celé rade prípadu je kladen duraz zejména na mechanické vlastnosti a odolnost vuci mechanickému namáhání, presto je duležité sledovat i druhotné vlivy, které mohou mít za urcitých podmínek významný podíl na ztrátu výhodných vlastností a chování a na degradaci tenkovrstvého systému. Proto je soustredená pozornost na komplexní studium vlastností a chování tenkovrstvých systému [2] a zmen uvedených vlastností pri ruzných zpusobech namáhání napr. korozního, teplotního apod. 2. INDENTACNÍ ZKOUŠKY Indentacní zkoušky jsou základem pro charakterizaci mechanických vlastností tenkovrstvých systému [3] a to jednak vlastností samotné povrchové vrstvy ale i celého systému a povrchu modifikovaného základního materiálu pod povrchovou tenkou vrstvou. Tato hodnocení jsou realizována pri ruzných velikostech pusobících normálových sil a to jak statickými indentacními zkouškami tak vrypovými indentacními zkouškami. Z tohoto duvodu je soustredená pozornost vždy v prvé rade na indentacní procesy merení. Indentacními zkouškami jsou hodnoceny jak základní materiály bez povrchové úpravy tak s povrchovou úpravou. Indentacní zkoušky se mohou využívat pro charakterizaci základních vlastností a 1

2 chování sledovaných systému materiálu jak objemových tak povrchových úprav podle volby velikosti pusobícího zatížení. Pro predikci životnosti a pro predikci chování a zmen odolnosti vuci mechanickému namáhání se využívají indentacní zkoušky v celém prubehu merení a sledování chování sledovaných systému materiálu v celém prubehu mechanického namáhání. 3. KOROZNÍ PORUŠENÍ A MECHANICKÉ VLASTNOSTI U systému s tenkými vrstvami v našem prípade jsou v prvé rade hodnoceny vlastnosti mechanická a mechanická odolnost systému tenká vrstva substrát. Vzhledem ke složitosti praktických podmínek, ve kterých se finální výrobky s tenkými vrstvami pohybují, je ovšem duležitá znalost odolnosti ci probíhajících zmen vlivem ruzných druhotných vlivu zatížení. Zejména se jedná o zatížení korozním prostredím. Jsou vedeny dve cesty a to príprava tenkých vrstev pro zvyšování korozní odolnosti systému tenká vrstva substrát, kde hlavním cílem je rust korozní odolnosti. Druhá cesta je získávání dobrých mechanických vlastností a odolnosti pri mechanickém namáhání, ale s cílem sledovat a predikovat zmeny techto mechanických vlastností a mechanické odolnosti s casem pri interakci s urcitým reálným korozním prostredí. 4. HODNOCENÍ POVRCHU PO ELEKTROCHEMICKÉM ZATÍŽENÍ Pro experimenty sledování probíhajících zmen mechanických vlastností a mechanické odolnosti jsou používány zejména indentacní zkoušky statické a vrypové prí ruzné velikosti pusobícího normálového zatížení. Zatížení se volí podle potreby zjištovaných informací, vlastností a sledovaného systému materiálu. Korozní prostredí je približováno dlouhodobým korozním pusobením, krátkodobým korozním pusobením v laboratorních podmínkách a elektrochemickým pusobením. Sledované systémy materiálu jsou voleny s cílem urcitého uplatnení. Deposice tenkých vrstev na povrch takto zvolených základních materiálu je provádena na deposicním zarízení NNO 150 pracujícím na principu nízkonapetového reaktivního obloukového odparování ve vakuu. Pro následující experimenty zjištování zmen mechanických vlastností a chování statickými indentacními zkouškami na scratch testu byly vzorky exponovány elektrochemickým merením (obr. 1) jednak pro srovnávací experimenty korozní odolnosti samotného povrchu základního materiálu a základního materiálu s tenkou vrstvou dvou rozdílných tlouštek (obr. 2). Expozice elektrochemickým merením byla jednak realizována pro výše uvedená hodnocení a jednak s rozdílným konecným potenciálem a tudíž s rozdílným stupnem zatížením povrchu a jednak s rozdílným casem expozice. Následne na zarízení scratch tester CSEM REVETEST byly provedeny jednak statické indentacní zkoušky pro studium porušování uvnitr vtisku a v okolí vtisku na ruzných systémech materiálu a s rozdílným stupnem zatížení povrchu a obdobne vrypové zkoušky. Zkoušky byly realizovány pri ruzných velikostech pusobící normálové síly a to 30 N, 60 N a 100 N. Výsledky jsou ukázány na soulepech obrazových informací (obr. 3 a obr. 4). 2

3 Obr.1: Experimentální zarízení pro elektrochemické merení Obr. 2: Polarizacní krivka oceli s vrstvou TiN o tlouštce 3? m a 4? m(cervená) a v roztoku citronanu sodného s kyselinou citronovou Pri srovnání vzorku s vrstvami se vzorky bez vrstvy TiN (Obr.4.10) vyplynulo, že vzorky bez vrstvy se rozpouštely mnohem více než vzorky s vrstvami a to i v oblasti pasivity. 3

4 Obr. 3: Vtisky po statické indentaci na scratch testeru pri ruzné velikosti zatížení po ruzné expozici elektrochemickým zatížením (1000mV, 2000mV, 3000mV) na systému s tenkou vrstvou 3 um. 4

5 Obr. 4: Vtisky po statické indentaci na scratch testeru pri ruzné velikosti zatížení po ruzné expozici elektrochemickým zatížením (1000mV, 2000mV, 3000mV) na systému s tenkou vrstvou 4 um. 5. ZÁVER Na základe výsledku se ukazuje jednak, že prestože hlavním cílem práce nebylo pripravit tenké vrstvy, které by výrazne zlepšovaly korozní odolnost vytvárených tenkovrstvých systému, vykazují oba typy tenké vrstvy zlepšení korozní odolnosti. Vetší tlouštka tenké vrstvy ukazuje vetší bariérovou ochranu. Jednak se ukázalo, že korozní pusobení ovlivnuje povrchové mechanické vlastnosti a zpusobuje zmeny i v místech, kde není výraznejší korozní porušení. Jsou patrny narustající zmeny adhezivne kohezivního chování s nárustem intenzity a casu expozice elektrochemickému pusobení. Literatura Príspevek je presentován v rámci rešení grantu GA CR c. 106/02/ ŠTEPÁNEK, I., Method for complex evaluation of properties and behaviour systems of thin film - substrate, Sborník mezinárodní konference Matrib 2000, str , Chorvatsko Vela Luka, 2000, ISBN ŠTEPÁNEK, I., NEMEC, R., BARTUŠKOVÁ, Z., Complex analysis properties and behaviour systems of thin film - substrate with respect practice application of systems, sborník mezinárodní konference Matrib 2000, str , Vela Luka Chorvatsko 2000, ISBN

6 3. ŠTEPÁNEK, I., Correlation between deposition parameters and method for evaluation properties and behaviour systém of thin film substrate, mezinárodní konference Matrib 2000, str , Vela Luka Chorvatsko, 2000, ISBN

Morfologie plechů se zinkový povlakem používaných v automobilovém průmyslu

Morfologie plechů se zinkový povlakem používaných v automobilovém průmyslu Morfologie plechů se zinkový povlakem používaných v automobilovém průmyslu Michaela Kolnerová, Pavel Solfronk Katedra strojírenské technologie Technická univerzita v Liberci, Hálkova 6, 461 17 Liberec

Více

Ing. Petr Unucka. STUDIUM ROVNOVÁŽNÝCH STAVŮ V MULTIKOMPONENTNÍCH SYSTÉMECH C-Cr-Fe-Mo-X

Ing. Petr Unucka. STUDIUM ROVNOVÁŽNÝCH STAVŮ V MULTIKOMPONENTNÍCH SYSTÉMECH C-Cr-Fe-Mo-X VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství Ústav materiálových věd a inženýrství Ing. Petr Unucka STUDIUM ROVNOVÁŽNÝCH STAVŮ V MULTIKOMPONENTNÍCH SYSTÉMECH C-Cr-Fe-Mo-X EQUILIBRIA IN MULTICOMPONENT

Více

VLIV TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ NA ZMĚNY MECHANICKÝCH HODNOT U MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ

VLIV TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ NA ZMĚNY MECHANICKÝCH HODNOT U MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ VLIV TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ NA ZMĚNY MECHANICKÝCH HODNOT U MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ INFLUENCE OF WELDING TECHNOLOGY ON CHANGES OF MECHANICAL VALUES OF MICRO-ALLOYED STEELS Antonín Kříž Department of Material

Více

Děje ovlivňující vznik oxidických vrstev s dobrými ochrannými vlastnostmi na ocelích v parovodním prostředí energetických okruhů.

Děje ovlivňující vznik oxidických vrstev s dobrými ochrannými vlastnostmi na ocelích v parovodním prostředí energetických okruhů. Děje ovlivňující vznik oxidických vrstev s dobrými ochrannými vlastnostmi na ocelích v parovodním prostředí energetických okruhů. Conditions required for growth of oxide layers with protective properties

Více

VERMIKOMPOSTOVÁNÍ BIOODPADŮ Certifikovaná metodika

VERMIKOMPOSTOVÁNÍ BIOODPADŮ Certifikovaná metodika ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v. v. i. VERMIKOMPOSTOVÁNÍ BIOODPADŮ Certifikovaná metodika Ing. Aleš Hanč, Ph.D. Ing. Petr Plíva, CSc. Praha 2013 VERMIKOMPOSTOVÁNÍ

Více

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA Vypracoval: Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. Datum: 20. 12. 2005 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se zasloužili

Více

VLIV ELEKTRICKÉHO POLE A NÁBOJE NA USPOŘÁDÁNÍ SAZOVÝCH ČÁSTIC V KOMPOZITECH POLYSTYREN SAZE

VLIV ELEKTRICKÉHO POLE A NÁBOJE NA USPOŘÁDÁNÍ SAZOVÝCH ČÁSTIC V KOMPOZITECH POLYSTYREN SAZE VLIV ELEKTRICKÉHO POLE A NÁBOJE NA USPOŘÁDÁNÍ SAZOVÝCH ČÁSTIC V KOMPOZITECH POLYSTYREN SAZE J. Lipták, V. Bouda ČVUT Praha, fakulta elektrotechnická, Technická 2, 166 27 Praha 6, Česká republika 1. ÚVOD

Více

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all!

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! Z knihy Byznys v plné nahotě od Richarda Bransona Úvodem bych chtěl poděkovat svému školiteli docentu Antonínu Blahovi za jeho podněty

Více

DLOUHODOBÉ MECHANICKÉ POD VLIVEM KOROZNÍHO PROSTŘEDÍ. INIS-mf 10145 SEMINÁŘ

DLOUHODOBÉ MECHANICKÉ POD VLIVEM KOROZNÍHO PROSTŘEDÍ. INIS-mf 10145 SEMINÁŘ Krajské rada čtskoslovtntké spolatnosti Sa kraj* ÓstřtdM odbornừkc«csvtf Žéruptvné aattrtélr Cs. společnost pro nauku a«t«m*ltefc f>»4 ČSAV Pobočka ÍSVTS VÔHŽ ftobré - étffewrné *«N*4IM Octli pro tntrff«f4kw

Více

TECHNICKÉ MATERIÁLY II

TECHNICKÉ MATERIÁLY II Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TECHNICKÉ MATERIÁLY II učební text Zdeněk Jonšta Ostrava 2012 Recenze: Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc. Mgr. Tomáš Fismol Název: Technické materiály II Autor:

Více

Pojetí restaurátorského a konzervátorského zásahu u fotografických materiálů

Pojetí restaurátorského a konzervátorského zásahu u fotografických materiálů Pojetí restaurátorského a konzervátorského zásahu u fotografických materiálů Petra Vávrová Úvod V současnosti se fotografický materiál (negativy, pozitivy, diapozitivy, ušlechtilé tisky, apod.) stává historicky

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

PDF - SLUŽBY. L. Pachta ZPRÁVY. prostředí ÚVOD. Vážení čtenáři, v novém známého deníku, který. mu jimi se děje kolem.

PDF - SLUŽBY. L. Pachta ZPRÁVY. prostředí ÚVOD. Vážení čtenáři, v novém známého deníku, který. mu jimi se děje kolem. povrchová úprava Metodika stanovení životnosti zinkových Směsné struktury Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních povlaků v atmosférickém. prostředí chyba nebo ne? systémů na bázi materiálů

Více

NDT - LT A VSTUP DO EÚ. POŽIADAVKY A REALITA

NDT - LT A VSTUP DO EÚ. POŽIADAVKY A REALITA NDT - LT A VSTUP DO EÚ. POŽIADAVKY A REALITA SEMINÁR PIEŠŤANY, MÁJ 2004 Ing. Václav Jandura, ATG s.r.o., ČR Co je to vizuální kontrola? Vizuální kontrola jako metoda NDT v současné průmyslové praxi Oblasti

Více

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 Příloha k závěrečné zprávě za rok 2013 Číslo projektu: TA01021283 Název projektu: Vývoj a kalibrace modulární autonomní stanice pro měření

Více

Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů

Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů Electric percolation treshold and dielectric properties Bc. Martin Winkler Diplomová práce 2008 ***nascannované zadání s.

Více

DIAGNOSTIKA AUSTENITICKÝCH OCELÍ NA ZÁKLAD MAPOVÁNÍ KOERCIVITY EVALUATION OF AUSTENITIC STEELS ON THE BASIS OF COERCIVITY MAPPING

DIAGNOSTIKA AUSTENITICKÝCH OCELÍ NA ZÁKLAD MAPOVÁNÍ KOERCIVITY EVALUATION OF AUSTENITIC STEELS ON THE BASIS OF COERCIVITY MAPPING DIAGNOSTIKA AUSTENITICKÝCH OCELÍ NA ZÁKLAD MAPOVÁNÍ KOERCIVITY EVALUATION OF AUSTENITIC STEELS ON THE BASIS OF COERCIVITY MAPPING Pavel Novotný Abstract In the contribution an advanced application of MO

Více

Kvalita ve vzdělávání a její zabezpečování v prostředí vysokých škol II.

Kvalita ve vzdělávání a její zabezpečování v prostředí vysokých škol II. Kvalita ve vzdělávání a její zabezpečování v prostředí vysokých škol II. Milan Hutyra Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ostrava První část tohoto příspěvku (viz str. 5 7) je věnována širšímu,

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

VŠB-Technická univerzita Ostrava

VŠB-Technická univerzita Ostrava VŠB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta WD-55-07-1 Regionální disparity v územním rozvoji ČR jejich vznik, identifikace a eliminace VZNIK REGIONÁLNÍCH DISPARIT, JEJICH POJETÍ, CHARAKTERISTIKA

Více

Výukový materiál pro stomatologickou

Výukový materiál pro stomatologickou FOND ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL 2010 FRVŠ 1403/2010/G1 Výukový materiál pro stomatologickou biomechaniku (závěrečná zpráva projektu) Řešitel: Ing. Petr Marcián Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního

Více

TECHNICKÁ ŘEŠENÍ A LEGISLATIVA PRO OPĚTOVNÉ VYUŽITÍ POUŽITÝCH VOD Michaela Vojtěchovská Šrámková 5

TECHNICKÁ ŘEŠENÍ A LEGISLATIVA PRO OPĚTOVNÉ VYUŽITÍ POUŽITÝCH VOD Michaela Vojtěchovská Šrámková 5 TECHNICKÁ ŘEŠENÍ A LEGISLATIVA PRO OPĚTOVNÉ VYUŽITÍ POUŽITÝCH VOD Michaela Vojtěchovská Šrámková 5 Abstrakt Vodní hospodářství z hlediska nakládání s veškerými vodními zdroji je v posledních letech velmi

Více

STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY

STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY Praha 16. 12. 2009 Stránka 1 z 48 Obsah: 1) Strategie oboru Obráběcí stroje pro období 2010-2020 2) Strategie oboru Tvářecí stroje pro období

Více

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ Miroslava Vaštíková, Kateřina Matušínská, Jindřich Vaněk Úvod Tržní pozice a image VŠ jsou dány tím, jak školy vnímají její

Více

VLASTNOSTI A POUŽITÍ SUPERKRITICKÉ VODY. MARKÉTA ZYCHOVÁ a,b, MARIANA RŮŽIČ- KOVÁ a, JAN MACÁK b a VÁCLAV JANDA b. 1. Úvod. Obsah

VLASTNOSTI A POUŽITÍ SUPERKRITICKÉ VODY. MARKÉTA ZYCHOVÁ a,b, MARIANA RŮŽIČ- KOVÁ a, JAN MACÁK b a VÁCLAV JANDA b. 1. Úvod. Obsah VLASTNOSTI A POUŽITÍ SUPERKRITICKÉ VODY MARKÉTA ZYCHOVÁ a,b, MARIANA RŮŽIČ- KOVÁ a, JAN MACÁK b a VÁCLAV JANDA b a Centrum výzkumu Řež s.r.o., Husinec-Řež 130, 25068 Řež, b Ústav energetiky, Fakulta technologie

Více

Open Access Repository eprint

Open Access Repository eprint Open Access Repository eprint Terms and Conditions: Users may access, download, store, search and print a hard copy of the article. Copying must be limited to making a single printed copy or electronic

Více

Absolventi vysokých škol:

Absolventi vysokých škol: Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim Ryška a Martin Zelenka 2011 2 Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim

Více

Systémový charakter modelování možných trendů důsledků klimatických změn nástroji geografických informačních systémů

Systémový charakter modelování možných trendů důsledků klimatických změn nástroji geografických informačních systémů Acta Informatica Pragensia 3(1), 2014, 70 88, ISSN 1805-4951 Sekce / Section: Online: aip.vse.cz Recenzované stati / Peer-reviewed papers Systémový charakter modelování možných trendů důsledků klimatických

Více

Chem. Listy 106, 802 808 (2012) ppm. (c)

Chem. Listy 106, 802 808 (2012) ppm. (c) Chem. Listy 16, 82 88 (212) VÍCE-KVNTOVÁ NMR SPEKTROSKOPIE PEVNÉHO STVU: ZPŮSOB, JK N- HLÉDNOUT DO STRUKTURY NORGNICKÝCH MTERIÁLŮ LIBOR KOBER, MRTIN URBNOVÁ a JIŘÍ BRUS Ústav makromolekulární chemie V

Více

IMIGRACE A INTEGRACE CIZINCŮ V ČESKU: NĚKOLIK ZASTAVENÍ NA CESTĚ ZEMĚ V JEJÍ MIGRAČNÍ PROMĚNĚ Z DAVIDA NA TÉMĚŘ GOLIÁŠE

IMIGRACE A INTEGRACE CIZINCŮ V ČESKU: NĚKOLIK ZASTAVENÍ NA CESTĚ ZEMĚ V JEJÍ MIGRAČNÍ PROMĚNĚ Z DAVIDA NA TÉMĚŘ GOLIÁŠE GEOGRAFIE ROK 2011 ČÍSLO 4 ROČNÍK 116 DUŠAN DRBOHLAV IMIGRACE A INTEGRACE CIZINCŮ V ČESKU: NĚKOLIK ZASTAVENÍ NA CESTĚ ZEMĚ V JEJÍ MIGRAČNÍ PROMĚNĚ Z DAVIDA NA TÉMĚŘ GOLIÁŠE DRBOHLAV, D. (2011): Immigration

Více