1/ Práva a povinnosti dětí, zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1/ Práva a povinnosti dětí, zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech"

Transkript

1 Š k o l n í ř á d Mateřské školy Hrotovice Obsah školního řádu je vymezen zejména vyhláškou MŠMT č. 14 / 2005 Sb. o předškolním vzdělávání a zákonem č. 561 / 2004 Sb. (školský zákon) a je závazný pro všechny zaměstnance MŠ a rodiče. Školní řád jsou písemná pravidla pro jednání, chování a vystupování dětí, pedagogických pracovníků a zákonných zástupců dětí. 1. Práva a povinnosti dětí, zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 2. Provoz a vnitřní režim školy 3. Podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí 4. Podmínky zacházení s majetkem školy 1/ Práva a povinnosti dětí, zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky - Na předškolní vzdělávání směřující k zajištění zdravého rozvoje a prospívání každého dítěte, jeho učení, socializace a společenské kultivace mají právo všechny děti přijaté pro příslušný školní rok. - Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči panuje oboustranná důvěra, otevřenost a vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat. - Rodiče se mohou na základě zájmu podílet na plánování programu mateřské školy a podílet se na organizování akcí pro děti. - Zákonní zástupci dítěte jsou povinni pravdivě informovat učitelku o zdravotním stavu dítěte a jeho případných změnách 2/ Provoz a vnitřní režim školy - Provoz MŠ je celodenní : doba provozu hod. telefonní č.: Třída MŠ se naplňuje do 24 dětí smyslově, tělesně a duševně zdravých, starších 3 let věku.v případě vyššího počtu zapsaných dětí povoluje zřizovatel školy v ý j i m k u z počtu dětí na S ohledem na kapacitní možnosti jsou přijímány děti na nepravidelnou docházku. - Děti jsou rozděleny do tříd následovně : 1.tř. 2, 5-4 leté BERUŠKY 2.tř. 4-6 leté RYBIČKY 3.tř. 5-7 leté STONOŽKY - Po dohodě se zástupcem dítěte stanoví ředitelka dobu pobytu dítěte v MŠ a způsob stravování. Stravování dětí se řídí vyhláškou 107 / 05 Sb. O školním stravování

2 - Záležitosti týkající se stravování vyřizuje vedoucí ŠJ. Ze stravování je možno dítě odhlásit / přihlásit / prostřednictvím zápisu do tabulky přehledu stravování v šatně dětí, nebo osobně či telefonicky v kanceláři vedoucí ŠJ : tel. č , den předem nebo týž den nejpozději do hod. - Strávník je povinen včas uhradit stravné. V hotovosti vždy od 5. do 10. dne následujícího měsíce. Pro bezhotovostní úhradu stravného je nutné odevzdat potvrzení o souhlasu s inkasem (vydá banka, u níž je veden účet, pro úhrady ze sporožirových účtů České spořitelny je veden sběrný účet, č. ú /0800, klienti ostatních peněžních ústavů vydávají souhlas s inkasem ve prospěch účtu, č. ú /0800) - Cena stravného : děti s odloženou školní docházkou přesnídávka + oběd = 21, - Kč = 23, - Kč přesnídávka,oběd,svačina = 26, - Kč = 29, - Kč - Povinnost p ř i v á d ě t - o d v á d ě t dítě z MŠ přináleží rodičům dítěte, nebo jejich zákonným zástupcům. Zastupující osobě vystaví rodiče z m o c n ě n í. O příchodu - odchodu dítěte vyrozumí rodiče / zastupující osoba / učitelku ve třídě Po převzetí dítěte bezprostředně opouštějí objekt mateřské školy a to po cestách k tomu určených. Zákaz skákání dětí i dospělých z nákladové rampy ŠJ. Za bezpečnost a ochranu dalších osob, které vstoupí do objektu mateřské školy společně se zákonným zástupcem, zodpovídá zákonný zástupce. - Nepřítomnost dítěte je třeba oznámit učitelkám ve třídě osobně, či telefonicky na tel. č.: , delší nepřítomnost ředitelce MŠ. V případě neomluvené docházky, delší než měsíc, může ředitelka docházku dítěte do MŠ ukončit. - Rodiče odpovídají za to, že předávají do MŠ zcela zdravé dítě. V případě náhlého onemocnění dítěte, rovněž i v případě úrazu, budou o zdravotním stavu dítěte neprodleně informováni : nutná aktualizace telefonního kontaktu na rodinu - Děti přicházející ráno v době od hod., se scházejí v 1. tř. / přízemí pravého bloku Berušky /, od 6.45 jsou po příchodu dalších učitelek v provozu ostatní třídy. - Děti odcházející po obědě odcházejí v době hod. - Na odpolední odpočinek se děti 3. tř./ Stonožky /přesunují na pravý blok do l. a 2.tř. dvě třídy v provozu V pátek odpoledne je v provozu pouze jedna třída / Berušky / - Informace pro rodiče jsou zveřejňovány na nástěnkách v šatně dětí, ústně podávány denně oběma učitelkami v příslušné třídě - O pohybu dětí při slučování provozu jsou rodiče informováni letákem na vchodových dveřích

3 - Včasný příchod dítěte do MŠ umožňuje jeho účast ve hrách a dalších aktivitách! - K dobré pohodě dítěte přispívá též vhodný a pohodlný oděv a obuv, jak pro pobyt v místnosti, tak pro pobyt venku - Označením věcí dětí a jejich ukládáním na vyhrazené místo v šatně se předejde nepříjemnosti záměny, či hledání věcí. Při slučování provozu ukládají děti oděv i přezůvky při odchodu domů do košů v šatně - Nezbytností je pro dítě kapesník přiměřené velikosti, případně hygienické kapesníčky, pro nově příchozí děti i náhradní spodní prádlo S dotazy, náměty, přáním, či stížností se obracejí rodiče na učitelku ve třídě, příp.na ředitelku / krátká osobní schůzka možná za poledne / Úřední den ředitelky je v p á t e k v době od hod..... Správní řízení : Zápis nových dětí pro následující školní rok probíhá po 2 dny v měsíci březnu - o termínu je veřejnost vyrozuměna obvyklým způsobem : prostřednictvím městského rozhlasu a plakáty. Přijímací řízení se řídí Kritérii pro přijetí dítěte k docházce do MŠ. O přijetí nepřijetí dítěte k docházce do MŠ je ředitelkou školy vydáno r o z h o d n u t í. K ověření schopností dítěte přizpůsobit se podmínkám MŠ, může ředitelka po dohodě se zástupcem dítěte určit zkušební dobu / až 3 měsíce / Podle zákona 204/97 Sb., o státní sociální podpoře, dovoluje li to kapacita školy, jsou do MŠ přijímány děti na nepravidelnou docházku /děti matek pobírajících rodičovský příspěvek/. Od je zákonem 204/05 Sb. dětem starším 3. let umožněno navštěvovat školu denně 4 hod./ účinnost od / Pro tyto děti je stanovena na zdejší MŠ doba pobytu zpravidla od hod. Úplatu za předškolní vzdělávání určuje zákon 561 / 2004 Sb. a vyhláška 43 / 06 Sb. O předškolním vzdělávání. Její výši stanoví ředitelka školy pro příslušný školní rok. Předškoláci a děti s odkladem školní docházky jsou úplaty zproštěni. Ostatní děti přijaté na stálou docházku hradí měsíčně úplatu ve výši 100,- Kč. Děti přijaté na nepravidelnou docházku hradí měsíční úplatu ve výši 2/3částky stanovené pro celodenní provoz = 66,-Kč. Osvobozen od úplaty bude na základě písemné žádosti zákonný zástupce, který pobírá sociální příplatek, nebo dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy. V případě, kdy dítě nedocházelo z důvodu dlouhodobé nemoci ani jeden den příslušného kalendářního měsíce, lze na základě písemné žádosti zákonného zástupce úplatu snížit na polovinu, ve zvlášť výjimečných případech může být zákonný zástupce od úplaty osvobozen. V případě přerušení provozu o letních prázdninách se úplata poměrně sníží.

4 Příspěvek je vybírán v hotovosti pověřenou osobou přímo v MŠ. Termín platby je zveřejněn v závěru měsíce na seznamu umístěném na vchodových dveřích.úplatu je nutno uhradit nejpozději do 5. dne následujícího měsíce. Po dohodě se zřizovatelem školy je provoz v měsíci červenci - srpnu na dobu nejméně 4 týdnů uzavřen. O uzavření školy budou rodiče 2 měsíce předem informováni. Klesne-li v průběhu roku výrazně při mimořádných událostech celkový počet docházejících dětí / pod 10 /, může být provoz z ekonomických důvodů výjimečně po projednání se zřizovatelem omezen, případně uzavřen o této skutečnosti budou rodiče rovněž včas informováni. 3/ Podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí Učitelka MŠ zodpovídá za bezpečnost svěřených dětí od okamžiku převzetí dítěte od zákonného zástupce / osoby předáním dítěte pověřené / do doby předání dítěte zákonnému zástupci, případně osobě zákonným zástupcem k tomuto úkonu pověřené. Vychází z vyhledávání, posuzování a zhodnocení rizik spojených s činnostmi v celém režimu dne. Bere v úvahu možné ohrožení dětí při činnostech, přihlíží k jejich fyzické a duševní vyspělosti a jejich zdravotnímu stavu, vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku úrazu. Vede děti k bezpečnému chování při veškeré činnosti-soustavně je poučuje, dbá na dodržování základních pravidel chování a vzájemných vztahů mezi dětmi. O této skutečnosti vyhotoví učitelka zápis do přehledu výchovné práce. Rovněž varuje děti o škodlivosti alkoholu, kouření, nebezpečí kontaktu s injekční jehlou, neznámou osobou, informuje o nebezpečí vzniku požáru při manipulaci se zápalkami, ohněm, pohybu v místech, která neznají atd. Při pobytu venku zajišťuje samostatně bezpečnost o skupinu maximálního počtu 20 dětí. V případě vyššího počtu dětí opustí budovu s další doprovodnou osobou. Při účasti dětí na mimoškolních akcích v dětem méně známém prostředí, dodržuje příslušná bezpečnostní pravidla / např. pro silniční provoz, přepravu dopravním prostředkem, pohyb dětí v prostředí bazénu při plaveckém výcviku, zájezdu do ZOO aj. /. V knize úrazů se evidují všechny úrazy a poranění, ke kterým došlo při činnostech ve škole nebo na akcích organizovaných školou. Zápis do knihy úrazů provádí učitelka vykonávající nad dětmi dozor. O události neprodleně informuje ředitelku MŠ. V zápisu se uvede a/ pořadové číslo úrazu, b/jméno, příjmení a datum narození zraněného, c/ popis úrazu, d/popis události, při které k úrazu došlo, e/ zda a kým byl úraz ošetřen, f/ podpis zaměstnance, který provedl zápis do knihy úrazů. Záznam o úrazu vyhotovuje ředitelka školy, jde-li : a/ o školní úraz jehož důsledkem byla nepřítomnost dítěte v mateřské škole b/ o smrtelný úraz / poškození zdraví, které způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky dítě zemřelo nejpozději do jednoho roku od vzniku úrazu / c/ na žádost zákonného zástupce i u ostatních úrazů, pokud je pravděpodobné, že dítěti bude poskytnuta náhrada za bolest

5 Záznam o úrazu provede v 5 vyhotoveních : 1x pro potřebu MŠ 1x zákonný zástupce 1x zřizovatel MŠ 1x zdravotní pojišťovna dítěte 1x příslušný inspektorát ČŠI / 1x pro Policii ČR v případě smrtelného úrazu / 4/ Podmínky zacházení s majetkem školy Děti jsou vedeny k šetrnému zacházení s hračkami a vybavením školy, úklidu hraček a pomůcek po činnostech, při odchodu z budovy ukládají osobní věci / oděv / na vyhrazené místo v šatně a pod vedením učitelky udržují pořádek.

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

1. Podmínky provozu a organizace mateřské školy

1. Podmínky provozu a organizace mateřské školy Mateřská škola Jámy - příspěvková organizace Č.j.:J1/11 Školní řád Mateřská škola Jámy - příspěvková organizace, okr. Žďár nad Sázavou Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb

Více

Školní řád. Mateřská škola Sušice,Smetanova 1095,okres Klatovy /dále jen mateřská škola / OBSAH :

Školní řád. Mateřská škola Sušice,Smetanova 1095,okres Klatovy /dále jen mateřská škola / OBSAH : Školní řád Mateřská škola Sušice,Smetanova 1095,okres Klatovy /dále jen mateřská škola / OBSAH : 1. úvodní ustanovení 2. podrobnosti výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců a / povinnosti

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah je vymezen 30 odst. 1 a 3 zákona 561/2004 Sb. (školským zákonem), vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Tento Školní řád nabývá účinnost dne 1.9.2014 Č.j.: MŠ/128/2014 Obsah: I. Úvodní ustanovení.3 II. Cíle předškolního vzdělávání...3

Více

Mateřská škola Polepy ŠKOLNÍ ŘÁD. Platný od 5.5..2009. MILUŠE SAIDLOVÁ Vedoucí MŠ Polepy

Mateřská škola Polepy ŠKOLNÍ ŘÁD. Platný od 5.5..2009. MILUŠE SAIDLOVÁ Vedoucí MŠ Polepy Mateřská škola Polepy ŠKOLNÍ ŘÁD Platný od 5.5..2009 MILUŠE SAIDLOVÁ Vedoucí MŠ Polepy Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti účastníků předškolního vzdělávání 1. Cíle předškolního vzdělávání

Více

Školní řád. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovolí kapacita školy.

Školní řád. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovolí kapacita školy. Č.J.: MŠ Ř 1/2014 1.9.2014 Spisový znak: 2 Skartační znak: A Mateřská škola Praha Kolovraty, K Poště 11a/688 103 00 Praha 10 Kolovraty Právní norma: příspěvková organizace IČO: 70925526 Telefon: 267 711

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA U Rybníčka ZLUKOV. Zlukov čp. 66, Veselí nad Lužnicí Š K O L N Í Ř Á D

MATEŘSKÁ ŠKOLA U Rybníčka ZLUKOV. Zlukov čp. 66, Veselí nad Lužnicí Š K O L N Í Ř Á D MATEŘSKÁ ŠKOLA U Rybníčka ZLUKOV Zlukov čp. 66, Veselí nad Lužnicí Š K O L N Í Ř Á D Školní řád: MATEŘSKÁ ŠKOLA U Rybníčka ZLUKOV Čj.: MŠ-02/2015 Platnost od: 1.1.2015 Spisový a skartační znak: Účinnost

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY Upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole Čakovičky, Kojetická 32, 250 63 Čakovičky (dále jen mateřská škola) a podrobnosti o pravidlech

Více

Mateřská škola Hrotovice, 1. máje 610 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Hrotovice, 1. máje 610 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Hrotovice, 1. máje 610 ŠKOLNÍ ŘÁD č. j.: Úvodní ustanovení 1. Školní řád Mateřské školy Hrotovice (dále jen MŠ) upravuje organizaci, provoz, řízení a zejména práva a povinnosti všech zainteresovaných

Více

Školní řád MŠ. Mateřská škola Bašt, okres Praha-východ,p. o.

Školní řád MŠ. Mateřská škola Bašt, okres Praha-východ,p. o. Školní řád MŠ Mateřská škola Bašt, okres Praha-východ,p. o. Školní řád byl pracován v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon O předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Základní škola a Mateřská škola, Úprkova 1, Hradec Králové Mateřská škola Holubova 792, Hradec Králové odloučené pracoviště Č.j.: zsuprk_153/2015 Vydáno: 1.2.2015 Účinnost: od 1. 2. 2015 Platnost: školní

Více

Mateřská škola Hustopče, Na Sídlišti 5, okres Břeclav, příspěvková organizace

Mateřská škola Hustopče, Na Sídlišti 5, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní řád Mateřská škola Hustopče, Na Sídlišti 5, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní řád byl zpracovaný v souladu se zákonem 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Vyhláškou 14/2005 a 43/2006

Více

Školní řád školní rok 2014 / 2015

Školní řád školní rok 2014 / 2015 Mateřská škola Národní se zaměřením na ranou péči se sídlem : Národní 416/37, Praha 1 Školní řád školní rok 2014 / 2015 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů Mateřská škola

Více

Mateřská škola Laurinka Mladá Boleslav, Dukelská 1165, příspěvková organizace Školní řád Mateřské školy Laurinka Mladá Boleslav

Mateřská škola Laurinka Mladá Boleslav, Dukelská 1165, příspěvková organizace Školní řád Mateřské školy Laurinka Mladá Boleslav Mateřská škola Laurinka Mladá Boleslav, Dukelská 1165, příspěvková organizace Školní řád Mateřské školy Laurinka Mladá Boleslav Č.j.: MSL 549/2012-8 Účinnost od 1. 9. 2012 Projednáno na pedagogické radě

Více

Školní řád MŠ Hudlice. Č.j. MŠ 42/14 Platnost od 1. 9. 2014

Školní řád MŠ Hudlice. Č.j. MŠ 42/14 Platnost od 1. 9. 2014 Školní řád MŠ Hudlice Č.j. MŠ 42/14 Platnost od 1. 9. 2014 Školní řád byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy a normami: Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřské školy Sluhy 1. Úvodní ustanovení Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v

Více

Mateřská škola Kolín II., Masarykova 891, okres Kolín, tel. 321725643 e-mail ms.masarykova@seznam.cz, ms.masarykova @tiscali.cz Š K O L N Í Ř Á D

Mateřská škola Kolín II., Masarykova 891, okres Kolín, tel. 321725643 e-mail ms.masarykova@seznam.cz, ms.masarykova @tiscali.cz Š K O L N Í Ř Á D Mateřská škola Kolín II., Masarykova 891, okres Kolín, tel. 321725643 e-mail ms.masarykova@seznam.cz, ms.masarykova @tiscali.cz Š K O L N Í Ř Á D Č.j. 3/2009 Platnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 2.1 Skartační

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA BRANICE

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA BRANICE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA BRANICE OBSAH: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti zákonných zástupců a dětí III. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání IV. Ukončení předškolního vzdělávání V. Evidence

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

Školní řád. Č.j.: MŠ 17/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 3.1. Skartační znak: A 10

Školní řád. Č.j.: MŠ 17/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 3.1. Skartační znak: A 10 1 MATEŘSKÁ ŠKOLA OPAVA, NA PASTVISKU- příspěvková organizace NA PASTVISKU 13 747 05 OPAVA Školní řád Č.j.: MŠ 17/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 3.1. Skartační znak: A 10 Údaje o škole: Mateřská

Více

Školní řád MŠ Lanžov, Lanžov 2, 544 01, Dvůr Králové nad Labem

Školní řád MŠ Lanžov, Lanžov 2, 544 01, Dvůr Králové nad Labem Školní řád MŠ Lanžov, Lanžov 2, 544 01, Dvůr Králové nad Labem Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO

Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO 1. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Mateřská škola Jiříkov,Filipovská 686,okres Děčín,příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. č.j.šř 1/2009. Ředitelka MŠ

Mateřská škola Jiříkov,Filipovská 686,okres Děčín,příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. č.j.šř 1/2009. Ředitelka MŠ Mateřská škola Jiříkov,Filipovská 686,okres Děčín,příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD č.j.šř 1/2009 S účinností od: 1.9.2009 vypracovala: Majáková Lenka Ředitelka MŠ Obsah: Mateřská škola Jiříkov, Filipovská

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Pracoviště: Mateřská škola Dětmarovice Střed, č.790

ŠKOLNÍ ŘÁD. Pracoviště: Mateřská škola Dětmarovice Střed, č.790 ŠKOLNÍ ŘÁD Pracoviště: Mateřská škola Dětmarovice Střed, č.790 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Škola: Mateřská škola Přeštice, Dukelská 959, okres Plzeň - jih Školní řád Č. j.: 137/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 1.3. Skartační znak: A10 Zpracovala: Jitka Erbenová

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola 1.. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Právní předpisy Školní řád upravuje činnost a pravidla provozu školy, práva, povinnosti a vzájemné vztahy všech zúčastněných v podmínkách mateřské

Více

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: 2.2 Skartační znak: A 5 Počet stran: 13 Podpis ředitelky

Více

Mateřská škola Rastislavova 1800, Staré Město 686 03 tel.572 54 12 13, e-mail: msrstmesto@uhedu.cz

Mateřská škola Rastislavova 1800, Staré Město 686 03 tel.572 54 12 13, e-mail: msrstmesto@uhedu.cz Adresa MŠ : Mateřská škola, Rastislavova 1800 Staré Město 686 03 tel. 572 54 12 13 e-mail msrstmesto@uhedu.cz www: msrstmesto.cz Adresa zřizovatele: Město Staré Město, Náměstí Hrdinů 100 Staré Město 686

Více