PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ VE VĚDĚ A VÝZKUMU"

Transkript

1 PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Jakub Dohnal Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010

2 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Text neprošel jazykovou úpravou. Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Autor: Recenzovali: Mgr. Jakub DOHNAL prof. Dr. Zdeněk SOUČEK, DrSc. JUDr. Vlastislav LEXA JUDr. Blanka TOMANČÁKOVÁ, Ph.D., LL.M. Olomouc 2010 ISBN

3 Obsah Úvod Právo autorské a práva související... 6 Cíl Definice, zařazení, právní úprava, obsah Autorské dílo a jeho autor Autorská práva, jejich výkon, výjimky a omezení autorskoprávní ochrany Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Právo průmyslového vlastnictví Cíl Definice, zařazení, právní úprava, obsah Vynálezy a patenty Zlepšovací návrhy a uţitné vzory Průmyslové vzory Ochranné známky Označení původu a zeměpisná označení Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Další právní předpisy Cíl Topografie polovodičů Biotechnologické vynálezy Léčiva Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Literatura... 40

4 Úvod Právo duševního vlastnictví ve vědě je důleţitou oblastí, která v souladu s cíli Evropské unie 1 upravuje podmínky, za kterých je moţno konat vědeckou činnost v souladu s právem Unie i s právním řádem České republiky. Je právem nehmotných statků, které jsou v posledních letech stále cennějším obchodním i vědeckým artiklem, coţ se odráţí v potřebě chránit ty, kdo plody duševní činnosti uţívají, i ty, kdo jsou jejich tvůrci. Ochrana a dodrţování práv k duševnímu vlastnictví by měly přispět k podpoře technických inovací, k převodu a rozšiřování technologií, ke vzájemným výhodám výrobců a uţivatelů technických znalostí, a to způsobem přispívajícím k sociálnímu a ekonomickému blahobytu a k rovnováze práv a povinností. 2 Práva duševního vlastnictví jsou pro svou dvojkolejnost svým způsobem unikátní. Teorií jsou řazena do práva soukromého, ale zároveň v nich lze najít prvky veřejnoprávní 3, kdy například k zápisu ochranných známek je potřeba veřejnoprávního řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví, ovšem ve sporech z práva autorského rozhodují běţné občanskoprávní soudy na úrovni soudů krajských. 4 Problematiku duševních statků můţeme rozdělit na dva okruhy: právo autorské, kam z hlediska vědy spadají vědecké práce a počítačové programy, a právo průmyslového vlastnictví, kde najdeme vynálezy, patenty, ochranné známky atp. Jednotícím prvkem, který nás bude následujícími kapitolami o sférách duševního vlastnictví provázet, je právě ona anima neboli duše, ale také (z lat.) ţivot a odvaha, tedy hybatelé veškeré lidské činnosti. Tato publikace je určena designerům, inţenýrům, počítačovým expertům a dalším odborníkům, vzdělaným v technických oborech, kteří se chtějí dozvědět více o právních aspektech své činnosti, jakoţ i o tom, čeho se vyvarovat a jak svá vědecká díla chránit. Jejím úkolem je obeznámit čtenáře, a to jak vědce, tak i laiky ve vědecké oblasti, s moţnostmi ochrany a aplikace jejich práv v nejrůznějších sférách činnosti, které jsou propojeny tvořivostí a individualitou; můţe slouţit i jako učební pomůcka pro studenty práv. Ačkoli nebývá zvykem citovat v učebnicích právní předpisy, pokud je v této publikaci uţito znění zákona, je označeno poznámkou pod čarou, nebo označením zákona ve zkratce, i kdyţ to autorský zákon nevyţaduje. 5 Tento způsob je zvolen proto, aby se čtenář mohl v kaţdém okamţiku v problematice dobře orientovat a naučil se pracovat se zněním jednotlivých předpisů, bez kterých se v případě práva ve vědě neobejde. 1 ) Článek 179 Smlouvy o Evropské unii (bývalý článek 163 Smlouvy o ES): Unie má za cíl posilovat své vědecké a technologické základy vytvořením evropského výzkumného prostoru, ve kterém se vědci, vědecké poznatky a technologie volně pohybují, a podporovat rozvoj své konkurenceschopnosti, včetně konkurenceschopnosti průmyslu, jakoţ i podporovat všechny výzkumné činnosti, které jsou z hlediska ostatních kapitol Smluv pokládány za nezbytné. 2 ) Článek 7 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (dohoda TRIPS) 3 ) Poznámka autora: doktrinálně je právo duševního vlastnictví povaţováno za část práva soukromého, nicméně velkou roli v něm hraje tzv. správní právo (řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví apod.) 4 ) K rozlišení pojmů veřejného a soukromého práva blíţe viz např. KUBŮ, L., HUNGR, P., OSINA, P. Teorie práva. Praha : Linde Praha a.s., str. 22 a násl. 5 ) ust. 3 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) - 4 -

5 Co je to vlastně vynález? Jak označuje právní řád vynálezce? Jaká oprávnění má autor vědeckého díla a jak chránit pracně vytvořené počítačové programy nebo průmyslové vzory? Odpovědi na podobné časté, ale běţně nezodpovězené otázky se snaţíme v dalším textu čtenářům nabídnout. Je přece tolik zajímavých oblastí lidské činnosti a byla by přinejmenším škoda, kdyby se kdokoli dopouštěl bez postihu zásahů do tvorby někoho jiného jen proto, ţe ne všichni jsou znalí právních úprav. Ať je tedy kaţdý chráněn tak, jak si zaslouţí a jak má sám snahu být chráněn. Individuální lidská činnost poskytuje kaţdému z nás moţnost uplatňovat se v různých sférách; nesmíme ovšem nikdy zapomínat na starořímskou právní zásadu Vigilantibus iura scripta sunt! Tento latinský citát říká, ţe právo přeje bdělým, a podle všeobecného mínění je nutné se jím řídit dnes více, neţ kdykoliv jindy. Ten, kdo nezná a nestřeţí svá práva, nemůţe se později dostatečně efektivně dovolávat jejich ochrany a doufejme, ţe i v tomto smyslu bude tato publikace pro čtenáře přínosem

6 1 Právo autorské a práva související CÍL Po prostudování kapitoly budete umět: definovat pojem autorské právo, správně zařadit pojem počítačový program v oblasti autorského práva, pouţít praktické znalosti z oblasti autorského práva, rozpoznat moţná rizika při pouţívání autorských děl. KLÍČOVÁ SLOVA Autorské právo, autorské dílo, autor, druhy autorských děl, práva autora, počítačový program. 1.1 Definice, zařazení, právní úprava, obsah Autorské právo je souborem právních norem, které upravují práva autora k jeho autorskému dílu, umožňují mu výkon jeho práv s autorským dílem souvisejících a upravují některá další práva a povinnosti v oblasti práva autorského a práv obdobných. Definice Autorské právo řadíme do oblasti, která je v myslích některých právníků vnímána jako hraniční oblast civilního, respektive soukromého práva. Právo duševního vlastnictví se obecně rozpadá do dvou rovin, a to do roviny práva autorského, tak jak bude předmětem následujícího výkladu, a do roviny práva průmyslového vlastnictví, s jehoţ podstatou a úpravou se seznámíme v následujících kapitolách. Právo průmyslového vlastnictví zasahuje svou podstatou částečně i do práva veřejného 6, jelikoţ o jeho ochranu se starají některé veřejné instituce. 7 Co se týče rozlišení pojmů veřejné a soukromé právo, lze zjednodušeně uvést, ţe soukromé právo je oblastí s minimálním nebo ţádným zásahem veřejné moci, kdy je akcentována smluvní volnost účastníků jednotlivých právních vztahů, kterým je dáno, aby své vzájemné vztahy regulovali sami (např. právo občanské, potaţmo smluvní). Právo veřejné je naopak sférou, kde jsou ingerence veřejné moci a regulace chování subjektů práva více dominantními, s ohledem na nutnost státního zásahu (např. právo trestní). Práva duševního vlastnictví jsou v podstatě kombinací 6 K rozlišení pojmů veřejného a soukromého práva blíţe viz např. KUBŮ, L.; HUNGR, P.; OSINA, P. Teorie práva, str. 22 a násl. 7 Úřad průmyslového vlastnictví se sídlem v Praze - 6 -

7 výše uvedeného, kdy jsou autoři, vynálezci a vědci oprávněni prakticky libovolně nakládat se svými díly, vynálezy atd. (nakládání s vlastními právy jako prvky práva soukromého), ale k tomu, aby jejich práva byla chráněna, musí leckdy projít veřejnoprávním řízením, protoţe je zde zájem státu, aby byla zachována jeho určitá sféra vlivu (prvky práva veřejného). K jednotlivým příkladům se dostaneme dále. Pro účely této publikace je důleţité, abychom pochopili současnou právní úpravu autorského práva, obsaţenou v zákoně č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), dále současné právní pojetí autorského díla, pojem autor díla, jakoţ i pojmy aplikace a rozdělení jednotlivých autorských práv, které autorovi přísluší. Předchozí úprava autorského práva v zákoně č. 35/1965 Sb. některé instituty upravovala jinak a logicky ani nezapracovávala příslušné předpisy Evropských společenství tak, jako současná úprava autorského práva v zákoně č. 121/2000 Sb. Jak jsem jiţ zmínil, autorské právo obsahuje několik zdánlivě samostatných, ve svém výsledku ovšem vzájemně provázaných a neoddělitelných institutů. Pro jednodušší pochopení problematiky můţeme celé pojetí autorského práva rozdělit na několik částí: a) autorské dílo a jeho autor, b) práva plynoucí z autorského díla, c) aplikace práva plynoucího z autorského práva, potaţmo autorství. V dalším textu budeme pouţívat toto členění, protoţe autorské právo ve vědě se zřejmě omezí pouze na díla vědecká, počítačové programy a databáze, tak jak o nich bude pojednáváno dále. 1.2 Autorské dílo a jeho autor Autorské dílo Autorské dílo je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě, včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam (dále jen "dílo"). 8 Definice Jak uvádí Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. 9, dílo je jakýmsi duševním plodem, kdy slovo duševní je chápáno jako synonymum pojmu nehmotný. Z tohoto ontologického důvodu také hovoří o tom, ţe dílo nese pečeť osobnosti svého tvůrce, je výrazem a výronem jeho ducha vedeného svobodnou vůlí, se svobodným výběrem tvůrčích 8 ) ust. 2 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 9 ) Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. je jednou z nejvýznamnějších kapacit práva duševního vlastnictví v České republice, profesor občanského práva a vedoucí katedry občanského práva a pracovního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

8 postupů, metod, stylů apod. 10 Individuálnost díla je ostatně jako pojmový prvek autorského díla chápána napříč doktrinálním pojetím celé oblasti a najdeme ji i u jiných autorů, kteří se autorským právem zabývají. 11 Současná právní úprava rozlišuje dva základní druhy autorských děl, a to: i. díla umělecká, ii. díla vědecká a několik forem autorských děl, a to: A. dílo slovesné, vyjádřené slovem, či písmem, B. počítačový program v rovině díla literárního 12 a databáze, C. dílo dramatické a hudebně dramatické, D. dílo choreografické a pantomimické, E. dílo fotografické a vyjádřené postupem podobným fotografii, F. dílo audiovizuální kinematografické, G. dílo výtvarné malířské, grafické a sochařské, H. dílo architektonické včetně díla urbanistického, I. dílo kartografické. Toto členění je sice v souladu s doktrínou, nicméně panuje všeobecná shoda na tom, ţe výčet autorských děl a takovéto dělení je pouze dělením demonstrativním. Ačkoli je v současném zákoně upuštěno od zákonné definice tzv. pojmových znaků autorského díla 13, stále se má za to, ţe autorským dílem je i jiný výtvor individuální lidské činnosti, pokud splňuje pojmové znaky autorského díla. Těmito znaky jsou jednak vznik samotného díla tvůrčí činností a jedinečnost takového díla, jednak jeho schopnost být vůbec předmětem autorskoprávní ochrany a jeho hmotná vyjádřitelnost, kdy podle ust. 9 odst. 1 autorského zákona v platném znění, právo autorské k dílu vzniká okamţikem, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě. Některé z těchto znaků mohou být ovšem prolomeny u počítačových programů Počítačový program v pojetí autorského práva S ohledem na skutečnost, ţe počítačové programy jsou momentálně jedním z nejakcentovanějších prvků autorského práva, povaţujeme za nutné, abychom se s právním rámcem jejich úpravy seznámili podrobněji. Za dílo je dle ustanovení 2 odst. 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 10 ) TELEC, I.; TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář: I. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s ) KŘÍŢ, J. a kol. Autorský zákon. Komentář: VI. vydání. Praha: Linde, 1998, s ) Počítačový program je momentálně pokládán za dílo literární a pro potřeby této publikace je zařazen v uvedeném smyslu, pro jeho důleţitost pro vědu a výzkum. 13 ) ust. 1 odst. 1) zákona č. 35/1965 Sb. o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) - 8 -

9 zákonů (autorský zákon), povaţován téţ počítačový program, je-li původní v tom smyslu, ţe je autorovým vlastním duševním výtvorem. Dochází zde tedy k prolomení poţadavku na jedinečnost autorského díla a nahrazení jedinečnosti tzv. původností. S ohledem na aktuální trendy v tvorbě počítačových programů je to logické, neboť splnit veškeré pojmové znaky autorského díla bylo před novelou autorského zákona prakticky nemoţné, a proto došlo k jakémusi oslabení poţadavků na počítačové programy, tak aby jim mohlo být dopřáno ochrany podle autorského zákona. Platí tedy, ţe autorským zákonem je chráněno to, co je v počítačovém programu původní. Pro konkrétní zjednodušenou představu si například uveďme hypotetický program na tvorbu a modelaci garáţových vrat Vratotvor, který umoţňuje stavebním firmám vytvářet grafické návrhy finální podoby vrat na základě zadání stavitele a poţadavků zákazníka (materiál, typ, velikost atp.). Na počítačovém programu Vratotvor je v tomto případě původní a autorským zákonem chráněná ona myšlenka moţnosti tvorby a ukázky vrat na základě přání zákazníka přímo v počítači. Jak je všeobecně známo, počítačové programy jsou dnes stavěny na myšlenkách a principech, na nichţ je zaloţen některý z prvků počítačového programu 14, a ty chráněny autorským právem nejsou. Jedná se o různé algoritmy, matematické vzorce apod. Co se týče uţitých programovacích nástrojů a jazyků, je vhodné informovat se na moţnost jejich uţití u jejich autora, popřípadě se v těchto případech poradit s kvalifikovaným právníkem. Uţití programovacích nástrojů k vytvoření autorského díla je tedy moţné, ale takovou činnost doporučuji konzultovat s odborníky na právo duševního vlastnictví Autor K tomu, aby jakékoli autorské dílo ve smyslu výše uvedeného výkladu vzniklo, je logicky zapotřebí iniciátor; určení autora je proto velmi důleţité z hlediska určení osoby, které přísluší náleţitá osobnostní a věcná práva, o kterých bude hovořeno dále. Osobou disponující s těmito právy je logicky autor takového díla, kdy v problematice autorského práva je chápán dle definice jako fyzická osoba, která dílo vytvořila 16 a má se za to (vyvratitelná právní domněnka), že autorem je osoba, jejíž pravé jméno je obvyklým způsobem uvedeno na díle nebo je u díla uvedeno v rejstříku předmětů ochrany vedeném příslušným kolektivním správcem, není-li Definice 14 ) ust. 65 odst. 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 15 ) Jedná se o tzv. komerční licence pro programátory apod. Tvůrci programovacích nástrojů počítají s tím, ţe jejich dílo bude dále uţito a nabízí tuto moţnost za příslušnou úplatu. V případě nezaplacení této úplaty a uţití programovacích nástrojů načerno se jedná o protiprávní uţití, které je moţno sankcionovat! 16 ) ust. 5 odst. 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) - 9 -

10 prokázán opak; toto však neplatí v případech, kdy je údaj v rozporu s jiným údajem takto uvedeným. 17 V praxi je to například autor kniţního titulu, který je uveden u příslušného ISBN 18, autor písně, který je zaregistrován u Ochranného svazu autorského apod. Bývá časté, ţe autor není jen jeden, a proto spoluautorům náleţí práva plynoucí z práva autorského společně a nerozdílně 19, s tím ţe zákon uvádí, ţe spoluautorem není ten, kdo ke vzniku díla přispěl pouze poskytnutím pomoci nebo rady technické, administrativní nebo odborné povahy, nebo poskytnutím dokumentačního nebo technického materiálu, anebo kdo pouze dal ke vzniku díla podnět Autorská práva, jejich výkon, výjimky a omezení autorskoprávní ochrany Z výše uvedeného vyplývá, ţe s tvůrčí činností autora přichází i jeho moţnost s dílem určitým způsobem zacházet a z tohoto díla vykonávat práva. Moţnost samotného vlastnictví práv připouští i zákon. 21 Jestliţe je tedy na základě občanského zákoníku vlastník věci oprávněn předmět svého vlastnictví drţet, uţívat, poţívat jeho plody a nakládat s ním, obdobně lze přistupovat i k právům, která má autor díla ve smyslu autorského zákona. Práva autora lze rozdělit na práva osobnostní a věcná (tzv. výlučná práva majetková), přičemţ obě kategorie jsou dále děleny. Časová platnost těchto práv je v určitých oblastech omezena 22. V oblasti majetkových autorských práv proto odkazujeme čtenáře na příslušná ustanovení autorského zákona, která upravují způsoby uţití autorského díla 23 a budeme se věnovat oblasti, která je pro tuto publikaci zásadní, tedy právo uţít dílo z hlediska tzv. autorských licencí a uţití díla všeobecně. 17 ) ust. 6 odst. 2 tamtéţ 18 ) International standart book number (mezinárodní standardní číslo knihy) 19 ) ust. 8 odst. 1) zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 20 ) ust. 8 odst. 2 tamtéţ 21 ) ust. 118 odst. 1) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 22 ) ust. 27 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon: majetková práva trvají po dobu autorova ţivota a 70 let po jeho smrti. 23 ) TELEC, I.; TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář: I. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 166 a násl

11 1.3.1 Autorská práva 1. Osobnostní autorská práva a) právo dílo zveřejnit, b) právo osobovat si autorství, c) právo na ochranu díla. 2. Majetková autorská práva d) právo dílo uţít, e) právo na odměnu při opětném prodeji originálu, f) právo na odměnu v souvislosti s rozmnoţováním díla pro osobní potřebu a vlastní vnitřní potřebu. Jedině autor je tím, kdo rozhoduje o tom, zda bude jeho dílo v původní formě zveřejněno, tzn. autor rozhoduje o jeho prvotním zveřejnění. Další zveřejnění díla, jak je chápáno laickou veřejností, je uţ jeho pouhým uţitím ve smyslu autorského zákona. Autor má právo osobovat si autorství včetně práva rozhodnout, zda a jakým způsobem má být jeho autorství uvedeno při zveřejnění a dalším uţití jeho díla, je-li uvedení autorství při takovém uţití obvyklé. 24 Autor má právo na nedotknutelnost svého díla, zejména právo udělit svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu do svého díla, coţ je ovšem omezeno způsobem, o kterém bude hovořeno dále. Je-li dílo uţíváno jinou osobou, nesmí se tak dít způsobem sniţujícím hodnotu díla. Autor má právo na dohled nad plněním této povinnosti jinou osobou (autorský dohled), nevyplývá-li z povahy díla nebo jeho uţití jinak, anebo nelze-li po uţivateli spravedlivě poţadovat, aby autorovi výkon práva na autorský dohled umoţnil. 25 ad A) ad B) ad C) K výše uvedeným autorským právům nutno podotknout, ţe osobnostních práv se autor nemůţe vzdát; tato práva jsou nepřevoditelná a smrtí autora zanikají. 26 Bylo by ovšem nelogické, kdyby autor mohl zajišťovat ochranu svého díla pouze za svého ţivota, a proto práva majetková, o kterých bude pojednáno dále, přecházejí na autorovy právní nástupce. 27 Proto jsou takováto práva i nadále předmětem ochrany a i po autorově smrti lze zabránit jejich porušení. Autorský zákon navíc v duchu zásady zákazu obcházení zákona zabraňuje tomu, aby si kdokoli osoboval autorství díla po autorově smrti, kdyţ stanoví, ţe po smrti autora si nikdo nesmí osobovat jeho autorství k dílu, dílo smí být uţito jen způsobem nesniţujícím jeho 24 ) ust. 11 odst. 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 25 ) ust. 11 odst. 3 tamtéţ 26 ) ust. 11 odst. 4 tamtéţ 27 ) ust. 26 odst. 2 tamtéţ

12 hodnotu a je-li to obvyklé, musí být uveden autor díla, nejde-li o dílo anonymní. Navíc je stanoveno, ţe ochrany se můţe domáhat kterákoli z osob autorovi blízkých a toto oprávnění má, i kdyţ uplynula doba trvání majetkových práv autorských. Autor má právo uţít své dílo v původní nebo jiným zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky a udělit jiné osobě smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva; jiná osoba můţe dílo uţít bez udělení takového oprávnění pouze v případech stanovených tímto zákonem. 28 ad D) Jak bylo uvedeno, osoba odlišná od autora můţe dílo uţít pouze s autorovým svolením (na základě tzv. licenčních smluv viz dále), popřípadě v situacích, které jsou stanoveny zákonem (k tomu viz část Výjimky a omezení autorského práva). V této souvislosti si dovolujeme upozornit na skutečnost, ţe neexistuje pojem autorské smlouvy, ale pouze smlouvy licenční (exkluzivní a neexkluzivní), přičemţ tedy autorství jako takové nelze prodat, coţ je rozšířený, ale mylný názor. Právo k uţívání know-how lze pouze pronajmout, a to prostřednictvím zmíněných licenčních smluv Licenční smlouvy Rozdělili jsme autorská práva na osobnostní a majetková a uvedli, ţe se souhlasem autora lze dílo uţít na základě tzv. licenční smlouvy. Co je to vlastně licenční smlouva? Je to tzv. smluvní typ, který je uveden v ustanovení 46 autorského zákona, které praví, ţe licenční smlouvou autor poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva dílo uţít (licenci) k jednotlivým způsobům nebo ke všem způsobům uţití, v rozsahu omezeném nebo neomezeném, a nabyvatel se zavazuje, není-li podle 49 odst. 2 písm. b) autorského zákona (tzv. bezúplatná licence) sjednáno jinak, poskytnout autorovi odměnu. V praxi to například znamená uţití počítačového programu v počítačové síti jeho uţivatelům za konkrétní úplatu. Čtenářům jsou ostatně jistě známy síťové licence počítačových programů pro několik počítačů atp. Pro vypracování takovéto smlouvy je lépe kontaktovat kvalifikovaného právníka či advokáta, který pro autora případnou smlouvu vypracuje. Náleţitosti těchto smluv stanoví autorský zákon v ustanovení 46 aţ 55; podrobnosti oblasti uzavírání smluv lze nastudovat v jiných publikacích. 29 Obecně lze říci, ţe udělování licencí autorem je zaloţeno na základě dobrovolnosti, s výjimkou případů týkajících se škol a školních pracovišť. Ustanovení 60 a násl. autorského zákona totiţ stanoví, ţe škola nebo školské či vzdělávací zařízení mají za obvyklých podmínek právo na uzavření licenční smlouvy o uţití 28 ) ust. 12 odst. 1 zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 29 ) Učebnice občanského a obchodního práva apod

13 školního díla ( 35 odst. 3 autorského zákona). Odpírá-li autor takového díla udělit svolení bez závaţného důvodu, mohou se tyto osoby domáhat nahrazení chybějícího projevu jeho vůle u soudu. Ustanovení 35 odst. 3 autorského zákona zůstává nedotčeno. Není-li sjednáno jinak, můţe autor školního díla své dílo uţít nebo poskytnout jinému licenci, není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy školy nebo školského či vzdělávacího zařízení. Škola nebo školské či vzdělávací zařízení jsou oprávněny poţadovat, aby jim autor školního díla z výdělku jím dosaţeného v souvislosti s uţitím díla nebo poskytnutím licence podle 35 odst. 2 autorského zákona, přiměřeně přispěl na úhradu nákladů, které na vytvoření díla vynaloţily, a to podle okolností aţ do jejich skutečné výše. Přitom se přihlédne k výši výdělku dosaţeného školou nebo školským či vzdělávacím zařízením z uţití školního díla podle odst. 1. Znamená to například, ţe student vytvoří v rámci vysokoškolského studia počítačový program, a ten by měl poskytnout k uţití na základě licence své škole, s tím ţe je to jakási refundace za náklady školy do něj vloţené. Obdobně tomu je i u tzv. zaměstnaneckých děl, které autorský zákon zmiňuje a upravuje v ust. 58. Licence ve smyslu výše uvedeného jsou ovšem pouhým zlomkem moţného uţití díla, které bylo uvedeno s ohledem na cílenost této práce na oblast vědy. Právem dílo uţít rozumíme i další oprávnění autora, popřípadě jeho smluvních partnerů nebo právních nástupců podle autorského zákona, a to zejména: právo na rozmnoţování díla ( 13), právo na rozšiřování originálu nebo rozmnoţeniny díla ( 14), právo na pronájem originálu nebo rozmnoţeniny díla ( 15), právo na půjčování originálu nebo rozmnoţeniny díla ( 16), právo na vystavování originálu nebo rozmnoţeniny díla ( 17), právo na sdělování díla veřejnosti ( 18), tzn. zejména právo na provozování díla ţivě nebo ze záznamu právo na přenos provozování díla ( 19 a 20), právo na vysílání díla rozhlasem či televizí ( 21), právo na přenos rozhlasového či televizního vysílání díla ( 22), právo na provozování rozhlasového či televizního vysílání díla ( 23). Pro upřesnění nutno podotknout, ţe v tomto ohledu je uplatněna jakási elasticita obdobná vlastnickému právu, kdy sám autorský zákon stanoví, ţe poskytnutím oprávnění podle výše uvedeného právo autorovi nezaniká; autorovi vzniká pouze povinnost strpět zásah do práva, a to dílo uţít jinou osobou v rozsahu vyplývajícím ze smlouvy. Jakmile je omezení autorových práv ukončeno, jeho práva se obnovují v plném rozsahu. 30 Doplňme, ţe ani poskytnutím autorské licence v ţádném případě nezaniká autorovi moţnost kontroly jeho díla, neboť autor má právo poţadovat na vlastníku věci, jejímţ prostřednictvím je dílo vyjádřeno, aby mu ji zpřístupnil, pokud je toho 30 ) Viz např. KNAPPOVÁ, M.; ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J. Občanské právo hmotné. 4. akt. vyd. Praha: ASPI, s

14 třeba k výkonu práv autorských podle autorského zákona. Toto právo nelze uplatnit v rozporu s oprávněnými zájmy vlastníka; vlastník není povinen autorovi takovou věc vydat, je však povinen na ţádost a náklady autora zhotovit fotografii nebo jinou rozmnoţeninu díla a odevzdat ji autorovi Výkon autorských práv kolektivní Je zajímavé sledovat, ţe v oblasti výkonu autorského práva existuje stále institut jakéhosi smluvního přímusu 32, kdy autorský zákon v ustanovení 95 a násl. určuje, ţe některá práva je nutno spravovat kolektivně a výkon v rozporu s tímto kolektivním výkonem je nedovolený. Takovýto výkon se týká ovšem převáţně uměleckých děl, děl z uţití uměleckého výkonu anebo vydaných děl. Vědecká díla a počítačové programy lze chránit individuálně, coţ je v některých případech zřejmě efektivnější, neţ kolektivní správa některou z organizací, které se takovouto ochranou zabývají. 33 Taková ochrana je totiţ ochranou celku a nelze jednoznačně určit, zda dokáţe efektivně pojmout individuální případy, popřípadě řádně a spravedlivě účtovat autorské odměny. Obecně je kolektivní ochrana autorských práv předmětem odborné diskuze a momentálně se mění v duchu sjednocení s evropskou úpravou této oblasti. Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění autorský zákon ze dne sama uvádí, ţe změnou 97 odst. 2 autorského zákona bude odstraněn rozpor české právní úpravy s úpravou komunitární, konkrétně s články 43 a 49 Smlouvy o zaloţení ES, na který byla Česká republika formálně upozorněna v březnu 2007 Evropskou komisí, v rámci řízení o porušení Smlouvy o zaloţení ES č. 2006/4091. Budoucí trendy tedy budou směřovat k individuální ochraně autorů Výkon autorských práv individuální - praktická ochrana autorských práv jednotlivci Jestliţe se zaměříme na individuální správu a výkon autorských práv, přesněji na jejich ochranu, ocitáme se mimo oblast autorského zákona, ze kterého se pro tento účel uţijí pouze fragmenty, tzn. autorství díla, autor, ochrana osobnostních práv apod. Těţiště ochrany takovýchto práv se přesouvá do běţné občanskoprávní, potaţmo obchodněprávní roviny, jak v rovině smluvní (licenční smlouvy, pracovní smlouvy apod.) tak v rovině soudní. Civilněprávní spory z autorského práva řeší dle ustanovení 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 31 ) Viz ust. 12 odst. 3 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 32 ) tj. povinnosti jednat určitým způsobem, uzavřít určitou smlouvu, coţ jinak civilní právo nezná 33 ) Osa, Intergram, Dilia apod

15 příslušné krajské soudy s ohledem na svou odbornost. Jestliţe se tedy vrátíme zpět k autorům počítačových programů, je vhodné upozornit na skutečnost, ţe ve výsledku je to vţdy autor, kdo je odpovědný za to, jakou úroveň ochrany svých práv si nastavil. Autor rozhoduje o tom, jaký smluvní typ s případnými uţivateli svého díla uzavře, jak své dílo chrání před zneuţitím a autor sám dokazuje své autorství. Více o ochraně autora, do jehoţ práva bylo neoprávněně zasaţeno, nebo jehoţ právu hrozí neoprávněný zásah, lze nalézt přímo v příslušných ustanoveních autorského zákona. 34 Autorský zákon ve svém aktuálním znění zakládá moţnost ochrany autorského práva také ze strany státu. V hlavě VI. autorského zákona jsou zakotveny správní delikty, které řeší příslušný správní úřad, v tomto případě v prvním stupni obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jejímţ obvodu byl takový správní delikt spáchán. Za porušení autorského práva, tady za neoprávněné uţití autorského díla, lze uloţit pokutu aţ do výše ,- Kč. 35 Jak ale autorství prokázat například v soudní při? Jak dokázat, ţe Vy jste autory původní nosné myšlenky, ţe právě Vy jste vytvořili například počítačový program? Jan Kříţ i Ivo Telec 36 shodně zmiňují vhodnost zaslání doporučeného dopisu obsahujícího předmět autorského díla na vlastní adresu a jeho otevření aţ v případě sporu, anebo notářskou úschovu popisu autorského díla v listinné podobě, coţ je například při sloţitosti počítačových programů úkol téměř nadlidský. Dalšími způsoby jistého zajištění budoucích autorských práv můţe být podle našeho mínění také například uloţení autorského díla do některé internetové databáze s označením data 37, popřípadě jeho odeslání em, ovšem se zaručeným elektronickým podpisem od osoby, u které se má za to, ţe nemá zájem na zneuţití a falšování listin nebo času odeslání, eventuálně vylisování díla na CD nosič s přesnou datovou stopou a uschování potvrzené objednávky vylisování. Tolik k moţným způsobům, jak pro případné spory dokázat, ţe vědecké dílo je dílem vaším a nikoli dílem třetí osoby, která do vašeho díla zasahuje. V soudní při totiţ musí autor dokázat, ţe právě on autorem je a unést tzv. důkazní břemeno. V praxi se totiţ často stává, ţe si autorství připisuje více osob ) ust zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 35 ) ust. 105 b tamtéţ 36 ) Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. a doc. JUDr. Jan Kříţ, CSc. jsou významné právní kapacity v oblasti autorského práva v České republice. 37 ) rapidshare.com, zippyshare.com apod. 38 ) 120 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení

Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. advokát a společník Advokátní kanceláře Kříž a partneři s.r.o. odborný asistent Ústavu autorského práva,

Více

Výtah z autorského zákona. Zdeněk Žabokrtský

Výtah z autorského zákona. Zdeněk Žabokrtský Výtah z autorského zákona Zdeněk Žabokrtský Autorské právo ve smyslu objektivním: soubor právních norem upravujících vytvoření a užití díla ve smyslu subjektivním: autorova oprávnění ve vztahu k vytvoření

Více

AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH

AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH PŘEHLED TÉMAT AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH Mgr. Jiří Slavík Související právní předpisy Dílo Autorské právo Některá zvláštní díla Omezení autorského práva Licenční smlouva Ochrana autorského

Více

Autorské právo

Autorské právo Autorské právo 16. 10. 2012 Mgr. Bc. Adam Ptašnik, Ph.D. Elektronická advokátní kancelář, Ostrava Zaměření workshopu Ochrana autorského práva v souvislosti s odbornými publikacemi internetem Obsah workshopu

Více

PRÁVA AUTORSKÁ A PRŮMYSLOVÁ. rychlokurz. JUDr. Jiří Pleva

PRÁVA AUTORSKÁ A PRŮMYSLOVÁ. rychlokurz. JUDr. Jiří Pleva PRÁVA AUTORSKÁ A PRŮMYSLOVÁ rychlokurz JUDr. Jiří Pleva PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ z anglického intellectual property česky také právo k nehmotným statkům (X věci movité a nemovitosti) výtvory lidského

Více

Autorské právo. Ing. Jarmila Strážnická asistent manažera duševního vlastnictví

Autorské právo. Ing. Jarmila Strážnická asistent manažera duševního vlastnictví Autorské právo Ing. Jarmila Strážnická asistent manažera duševního vlastnictví Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07./2.3.00/09.0009 Tento projekt je spolufinancován

Více

Autorskoprávní ochrana designu

Autorskoprávní ochrana designu Autorskoprávní ochrana designu JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. Právnická fakulta Masarykovy univerzity únor 2012, Brno 1 Kde lze nalézt právní úpravu? zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících

Více

PRÁVO VÝROBCE PRÁVO ZVUKOVÉHO ZÁZNAMU K JEHO ZÁZNAMU 75-78

PRÁVO VÝROBCE PRÁVO ZVUKOVÉHO ZÁZNAMU K JEHO ZÁZNAMU 75-78 PRÁVO VÝROBCE ZVUKOVÉHO ZÁZNAMU K JEHO ZÁZNAMU 75-7878 ZVUKOVÝ ZÁZNAM JE VÝLUČNĚ SLUCHEM VNÍMATELNÝ ZÁZNAM ZVUKŮ VÝKONU VÝKONNÉHO UMĚLCE ČI JINÝCH ZVUKŮ, NEBO JEJICH VÝJÁDŘENÍ VÝROBCE ZVUKOVÉHO ZÁZNAMU

Více

AUTORSKÁ PRÁVA. Mgr. Alena Kodrasová, právník. Advokátní, patentová a známková kancelář KUDRLIČKA & SEDLÁK 2010 KUDRLIČKA & SEDLÁK

AUTORSKÁ PRÁVA. Mgr. Alena Kodrasová, právník. Advokátní, patentová a známková kancelář KUDRLIČKA & SEDLÁK 2010 KUDRLIČKA & SEDLÁK AUTORSKÁ PRÁVA Mgr. Alena Kodrasová, právník Advokátní, patentová a známková kancelář KUDRLIČKA & SEDLÁK 2010 KUDRLIČKA & SEDLÁK Zařazení do systému Práva k nehmotným statkům - práva průmyslová - práva

Více

Autorský zákon ve školním prostředí 25. 11. 2009, Ostrava Jiří Plešek Univerzitní knihovna OU http://knihovna.osu.cz jiri.plesek@osu.cz Obsah prezentace I. TEORETICKÁ ČÁST Autorský zákon Autorská práva

Více

HLAVNÍ ROZDÍLY MEZI AUTORSKOPRÁVNÍ A PRŮMYSLOVĚ PRÁVNÍ OCHRANOU

HLAVNÍ ROZDÍLY MEZI AUTORSKOPRÁVNÍ A PRŮMYSLOVĚ PRÁVNÍ OCHRANOU HLAVNÍ ROZDÍLY MEZI AUTORSKOPRÁVNÍ A PRŮMYSLOVĚ PRÁVNÍ OCHRANOU předkládá: Ing. Jarmila Strážnická referent transferu technologií Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu:

Více

OBCHODNÍ PRÁVO. Mgr. Markéta Janšová

OBCHODNÍ PRÁVO. Mgr. Markéta Janšová OBCHODNÍ PRÁVO Mgr. Markéta Janšová Právo průmyslového vlastnictví Průmyslovým právem rozumíme ochranu: výsledků technické tvůrčí činnosti (vynálezy a užitné vzory), předměty průmyslového výtvarnictví

Více

AUTORSKÁ PRÁVA. Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák &Partners s.r.o. Společnost patentových zástupců

AUTORSKÁ PRÁVA. Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák &Partners s.r.o. Společnost patentových zástupců Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ústav fyzikální biogie JU Kurz Transfer technologií a ochrana duševního vlastnictví Nové Hrady, 20-21.6.2011 AUTORSKÁ PRÁVA Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum

Více

Právní ochrana technických řešení

Právní ochrana technických řešení Právní ochrana technických řešení Ing. Jarmila Avratová Praha, 4.4.2014 Předmětem duševního vlastnictví jsou nehmotné statky, které člověk vytvořil svou duševní činností. Pojem duševního vlastnictví podle

Více

Obsah. 1. Předmluva 13

Obsah. 1. Předmluva 13 Právní ochrana prûmyslového a jiného duševního vlastnictví- REPETITORIUM Obsah 1. Předmluva 13 2. Základní pojmy 15 2.1. Pojem vlastnictví 15 2.2. Druhy vlastnictví 15 2.3. Základní práva vlastníka 15

Více

LICENČNÍ SMLOUVY LICENČNÍ Část 4 Hlava II, Část 4 Díl 2, oddíl 5 NOZ

LICENČNÍ SMLOUVY LICENČNÍ Část 4 Hlava II, Část 4 Díl 2, oddíl 5 NOZ LICENČNÍ SMLOUVY Část 4 Hlava II, Díl 2, oddíl 5 NOZ 2358-23892389 LICENCE ZAVEDENÍ JEDNOTNÉHO POJMU PRO CELOU OBLAST DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V PRÁVU PRŮMYSLOVÉM VŠAK JINÝ ZPŮSOB VZNIKU I JINÝ OBSAH REGISTRACE

Více

HLAVNÍ ROZDÍLY MEZI AUTORSKOPRÁVNÍ A PRŮMYSLOVĚ PRÁVNÍ OCHRANOU, INTERNÍ POSTUPY NA UTB, KOMERCIALIZACE

HLAVNÍ ROZDÍLY MEZI AUTORSKOPRÁVNÍ A PRŮMYSLOVĚ PRÁVNÍ OCHRANOU, INTERNÍ POSTUPY NA UTB, KOMERCIALIZACE HLAVNÍ ROZDÍLY MEZI AUTORSKOPRÁVNÍ A PRŮMYSLOVĚ PRÁVNÍ OCHRANOU, INTERNÍ POSTUPY NA UTB, KOMERCIALIZACE předkládá: Ing. Jarmila Strážnická referent transferu technologií Název projektu: Od rozvoje znalostí

Více

Právo duševního vlastnictví - Práva související a kolektivní správa Chráněno právem autorů? Ne!!

Právo duševního vlastnictví - Práva související a kolektivní správa Chráněno právem autorů?  Ne!! Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Práva související a kolektivní správa Pavel Tůma Obsah A. Práva související 1. Právo výkonných umělců 2. Právo výrobců zvukových a zvukově

Více

Základy autorského práva

Základy autorského práva Základy autorského práva v rámci realizace projektu MŠMT a NIDM Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání Školení regionálních koordinátorů - časopis KPŽ 29. Července 2009 Jan Menšík

Více

Zákon č. 121/2000 Sb. ze dne 7. dubna 2000, částka 106/2000 Sb.

Zákon č. 121/2000 Sb. ze dne 7. dubna 2000, částka 106/2000 Sb. Zákon č. 121/2000 Sb. ze dne 7. dubna 2000, částka 106/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ČÁST PRVNÍ Právo autorské a práva

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Práva související a kolektivní správa

Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Práva související a kolektivní správa Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Práva související a kolektivní správa Pavel Tůma Obsah A. Práva související 1. Právo výkonných umělců 2. Právo výrobců zvukových a zvukově

Více

AUTORSKÁ PRÁVA Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák &Partners s.r.o. Společnost patentových zástupců Zdroj: www.ip4inno.eu, www.upv.

AUTORSKÁ PRÁVA Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák &Partners s.r.o. Společnost patentových zástupců Zdroj: www.ip4inno.eu, www.upv. Seminář Ochrana duševního vlastnictví Vodňany 21.3.2012 AUTORSKÁ PRÁVA Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák &Partners s.r.o. Společnost patentových zástupců Zdroj: www.ip4inno.eu, www.upv.cz

Více

(1) Právo autorské k dílu vzniká okamžikem, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě.

(1) Právo autorské k dílu vzniká okamžikem, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě. Vznik díla 9 Vznik práva autorského (1) Právo autorské k dílu vzniká okamžikem, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě. (2) Zničením věci, jejímž prostřednictvím je dílo vyjádřeno,nezaniká

Více

J A N ÁČK OV A AK A DE M IE M Ú ZIC K Ý C H UMĚNÍ V BRNĚ B E E T H O V E N O V A / 2, B R N O

J A N ÁČK OV A AK A DE M IE M Ú ZIC K Ý C H UMĚNÍ V BRNĚ B E E T H O V E N O V A / 2, B R N O J A N ÁČK OV A AK A DE M IE M Ú ZIC K Ý C H UMĚNÍ V BRNĚ B E E T H O V E N O V A 6 5 0 / 2, 6 6 2 1 5 B R N O SMĚRNICE Č. 2/2011 ze dne 12. května 2011 o nakládání s výsledky činnosti ve výzkumu, vývoji

Více

Druhy výsledků tvůrčích činností, jejich hodnocení a nakládaní s nimi

Druhy výsledků tvůrčích činností, jejich hodnocení a nakládaní s nimi Druhy výsledků tvůrčích činností, jejich hodnocení a nakládaní s nimi předkládá: Ing. Jarmila Strážnická referent transferu technologií Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo

Více

Základy autorského práva

Základy autorského práva INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Základy autorského práva Učební texty k semináři Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně) Datum: 19. 3. 2010 Centrum pro rozvoj výzkumu pokročilých

Více

Autorské právo, problematika podnikových vynálezů interní postupy řízení

Autorské právo, problematika podnikových vynálezů interní postupy řízení Autorské právo, problematika podnikových vynálezů interní postupy řízení předkládá: Ing. Jarmila Strážnická asistent manažera duševního vlastnictví Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační

Více

AUTORSKO PRÁVNÍ PROBLEMATIKA V GEOINFORMATICE A KARTOGRAFII

AUTORSKO PRÁVNÍ PROBLEMATIKA V GEOINFORMATICE A KARTOGRAFII RNDr. Alena VONDRÁKOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci alena.vondrakova@upol.cz AUTORSKO PRÁVNÍ PROBLEMATIKA V GEOINFORMATICE A KARTOGRAFII Tato prezentace byla podpořena v rámci projektu ESF reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0078

Více

Průmyslové vlastnictví a licence při podnikání. Tomáš Ciprovský

Průmyslové vlastnictví a licence při podnikání. Tomáš Ciprovský Průmyslové vlastnictví a licence při podnikání Tomáš Ciprovský Autorské právo přednáška č. 8 Autorské právo autorské právo = souhrn výlučných oprávnění tvůrce ve vztahu k výsledku jeho tvůrčí duševní činnosti

Více

1. Předmět a účel Rámcové licenční smlouvy

1. Předmět a účel Rámcové licenční smlouvy Veřejná vysoká škola adresa vč. PSČ jejímž jménem jedná (dále jen Nabyvatel ) a.. rodné číslo:.. adresa.. (dále jen Autor nebo Výkonný umělec ) uzavírají Rámcovou licenční smlouvu o užití školních děl

Více

Autorské právo a moderní technologie (například DUM) Roman Úlovec ulovec@gymcheb.cz

Autorské právo a moderní technologie (například DUM) Roman Úlovec ulovec@gymcheb.cz Autorské právo a moderní technologie (například DUM) Roman Úlovec ulovec@gymcheb.cz DUM Digitální Učební Materiál Anglický termín LRO dum.rvp.cz Autorský zákon Autorský zákon Předmětem práva autorského

Více

Ochrana průmyslového vlastnictví v České republice

Ochrana průmyslového vlastnictví v České republice Ochrana průmyslového vlastnictví v České republice Úřad průmyslového vlastnictví Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 javratova@upv.cz 1 Základní pojmy Duševní vlastnictví Autorské právo a práva s ním související

Více

Neznalost zákona neomlouvá

Neznalost zákona neomlouvá Neznalost zákona neomlouvá Kdo ukradne rohlík, je zloděj, kdo zkopíruje cédéčko, je šikovnej? Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Obsah Autorské právo Autorské dílo Práva osobnostní a majetková

Více

Autorské právo a činnost ČIŽP. Prášily, 25.5.2012. Mgr. Iva Kučerová, právní odbor Ř ČIŽP kucerova_iva@cizp.cz

Autorské právo a činnost ČIŽP. Prášily, 25.5.2012. Mgr. Iva Kučerová, právní odbor Ř ČIŽP kucerova_iva@cizp.cz Autorské právo a činnost ČIŽP Prášily, 25.5.2012. Mgr. Iva Kučerová, právní odbor Ř ČIŽP kucerova_iva@cizp.cz Autorské právo Upraveno v zákoně č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo duševního vlastnictví

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo duševního vlastnictví Cíl předmětu: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo duševního vlastnictví Cílem je získat znalosti z oboru soukromého práva, týkajícího se všech druhů práv duševního vlastnictví, které

Více

Umělecký výkon Performativní umění (prováděné, předváděné, přetvářené, manipulující) Provedení uměleckého díla (zpěvem, tancem, interpretací hudby, pa

Umělecký výkon Performativní umění (prováděné, předváděné, přetvářené, manipulující) Provedení uměleckého díla (zpěvem, tancem, interpretací hudby, pa Práva související s právem autorským Práva výkonného umělce (tvůrčí, 67 a násl AutZ) Právo výrobce zvukového záznamu (netvůrčí, 75 a násl.) Právo výrobce zvukově obrazového záznamu (netv. 79 a násl.) Právo

Více

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie II Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu

Více

Seznámení se s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Právní ochrana technických řešení

Seznámení se s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Právní ochrana technických řešení Úřad průmyslového vlastnictví www.upv.cz Seznámení se s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Právní ochrana technických řešení Zuzana Čapková, oddělení rešerší ÚPV, 2015 Duševní vlastnictví

Více

JEDNÁ SE O DÍLA ZAMĚSTNANECKÁ KOLEKTIVNÍ ŠKOLNÍ VYTVOŘENÁ NA ZAKÁZKU AUDIOVIZUÁLNÍ AUDIOVIZUÁLNĚ UŢITÁ POČÍTAČOVÉ PROGRAMY

JEDNÁ SE O DÍLA ZAMĚSTNANECKÁ KOLEKTIVNÍ ŠKOLNÍ VYTVOŘENÁ NA ZAKÁZKU AUDIOVIZUÁLNÍ AUDIOVIZUÁLNĚ UŢITÁ POČÍTAČOVÉ PROGRAMY JINÁ DÍLA 58-66 JEDNÁ SE O DÍLA ZAMĚSTNANECKÁ KOLEKTIVNÍ ŠKOLNÍ VYTVOŘENÁ NA ZAKÁZKU AUDIOVIZUÁLNÍ AUDIOVIZUÁLNĚ UŢITÁ POČÍTAČOVÉ PROGRAMY ZAMĚSTNANECKÉ DÍLO..\ASPI\121.29.doc NOVÁ ÚPRAVA FILOZOFIE ZAMĚSTNAVATEL

Více

Právní aspekty knihovních služeb

Právní aspekty knihovních služeb Právní aspekty knihovních služeb Jaromír Šavelka Konf. EFI NTK, 21. 3. 2012 Přehled přednášky Knihovní databáze Citace Knihovní licence Novela autorského zákona a knihovny Právní aspekty knihovních služeb

Více

Legislativní rámec rešerší (představení právního výkladu) 210 mm

Legislativní rámec rešerší (představení právního výkladu) 210 mm 1 Zákon č.257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (dále jen knihovní zákon ), + prováděcí vyhláška knihovního zákona č.88/2002 Sb. zákon č.101/2000

Více

Obsah. Autorské dílo. Autorská práva na Internetu 23. března Marie Šebelová, advokátka. Technologické centrum AV ČR. Marie Šebelová, advokátka

Obsah. Autorské dílo. Autorská práva na Internetu 23. března Marie Šebelová, advokátka. Technologické centrum AV ČR. Marie Šebelová, advokátka Technologické centrum AV ČR Autorská práva na Internetu 23. března 2012 Obsah autorská díla na Internetu autoři autorských děl smlouvy s autory, smlouva na ukázku užití děl na základě zákonných licencí

Více

Duševní vlastnictví - mezinárodní a evropská ochrana

Duševní vlastnictví - mezinárodní a evropská ochrana Duševní vlastnictví - mezinárodní a evropská ochrana Pojem a smysl duševního vlastnictví výsledky tvůrčí činnosti lidí: myšlenky projevy smysl: šíření myšlenek a jejich projevů ve veřejnosti, vyuţití jejich

Více

Autorské právo v lektorské praxi CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Autorské právo v lektorské praxi CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Autorské právo v lektorské praxi CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Právní úprava duševního vlastnictví Duševním vlastnictvím se rozumí výhradní

Více

Jak postupovat při použití děl cizích autorů v materiálech pro výuku

Jak postupovat při použití děl cizích autorů v materiálech pro výuku Jak postupovat při použití děl cizích autorů v materiálech pro výuku Úvod Autoři tištěných i elektronických děl na VŠCHT Praha dlouhodobě řeší problém vkládání textů, tabulek, obrázků apod., které získali

Více

Základy redakční práce. Eva Dibuszová Vydavatelství VŠCHT Praha ICT Press Tel:

Základy redakční práce. Eva Dibuszová Vydavatelství VŠCHT Praha ICT Press   Tel: Základy redakční práce Eva Dibuszová Vydavatelství VŠCHT Praha ICT Press E-mail: eva.dibuszova@vscht.cz Tel: 220 44 3071 Vydavatelský blok Jak funguje vydavatelství Ekonomické minimum Základní právní normy

Více

ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ. Předmět úpravy. Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1) a upravuje

ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ. Předmět úpravy. Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1) a upravuje Úplné znění zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 81/2005 Sb., č.

Více

Ing. Jiří Sedlák Evropský patentový zástupce, soudní znalec

Ing. Jiří Sedlák Evropský patentový zástupce, soudní znalec Ing. Jiří Sedlák Evropský patentový zástupce, soudní znalec Charakteristika a specifika jednotlivých průmyslových práv, předmět ochrany, udělovací řízení, úloha patentového zástupce a Úřadu průmyslového

Více

Užití cizího díla ve výuce. Matěj Myška

Užití cizího díla ve výuce. Matěj Myška Užití cizího díla ve výuce Matěj Myška 102870 Obsah I. Dílo a práva k němu II. Užití cizího díla III. FAQ I. Dílo a práva k němu Dílo ( 2)» Předpoklady:» Literární nebo jiné dílo umělecké nebo vědecké»

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Autorské právo. JUDr. Hana Kelblová, Ph.D.

Autorské právo. JUDr. Hana Kelblová, Ph.D. Autorské právo JUDr. Hana Kelblová, Ph.D. 1 Autorské právo z.č.121/2000 Sb. o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským, účinnost od 1.12.2000, významná novela účinnost 22.5.2006 Upravuje:

Více

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PRÁVO ZAMĚSTNANECKÝCH, ZAKÁZKOVÝCH A ŠKOLNÍCH VÝTVORŮ Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice.

Více

Seznámení se s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Právní ochrana technických řešení

Seznámení se s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Právní ochrana technických řešení Úřad průmyslového vlastnictví www.upv.cz Seznámení se s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Právní ochrana technických řešení Zuzana Čapková, oddělení rešerší ÚPV, 2016 Práva využitelná v průmyslu

Více

Duševní vlastnictví a problematika průmyslově právní ochrany

Duševní vlastnictví a problematika průmyslově právní ochrany Duševní vlastnictví a problematika průmyslově právní ochrany předkládá: Ing. Dana Kreizlová patentový a známkový zástupce, manažer transferu technologií Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační

Více

Minireferát Autorské právo

Minireferát Autorské právo Historie Minireferát Autorské právo Lucie Záluská (učo: 98745) Radka Cacková (učo: 146351) Jan Labohý (učo: 144166) Autorské zákony se u nás datují od roku 1895, ale dodnes se v nich nachazí mnoho nejednoznačností.

Více

Část I. Úvod. Vysoká škola polytechnická Jihlava Č.j. : KR/12/00113-12/02262

Část I. Úvod. Vysoká škola polytechnická Jihlava Č.j. : KR/12/00113-12/02262 Vysoká škola polytechnická Jihlava Č.j. : KR/12/00113-12/02262 Směrnice k ochraně a realizaci práv duševního vlastnictví jako výsledku výzkumu, vývoje a inovací nebo vytvořeného jinak na Vysoké škole polytechnické

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Podniková ekonomika NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Kupní smlouva, zejména z pohledu převodu nemovitosti TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK) Červen / 2012 JMÉNO A PŘÍJMENÍ / STUDIJNÍ

Více

Licenční smlouva (nejen) k předmětům průmyslového vlastnictví (v.2009)

Licenční smlouva (nejen) k předmětům průmyslového vlastnictví (v.2009) Licenční smlouva (nejen) k předmětům průmyslového vlastnictví (v.2009) (2005 ) 2009 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Nehmotný statek 2 základní vlastnosti: Efemerní materializace

Více

Právo k duševnímu vlastnictví Práva autorská a práva s autorským právem související Autorské

Právo k duševnímu vlastnictví Práva autorská a práva s autorským právem související Autorské Právo k duševnímu vlastnictví Duševní vlastnictví jako celek je nástrojem rozvoje celé společnosti, umožňuje pokrok technický kulturní i obecněji socioekonomický. Ve své šíři zahrnuje vynálezy, ochranné

Více

Legenda smluvního vzoru

Legenda smluvního vzoru Legenda smluvního vzoru Text psaný kurzivou se užívá tam, kde z uvedených variant je třeba jednu zvolit a ostatní vyškrtnout. Text psaný šedou barvou se užívá u ustanovení, jejichž uvedení ve Smlouvě doporučujeme,

Více

Analýza ochrany duševního vlastnictví

Analýza ochrany duševního vlastnictví Analýza ochrany duševního vlastnictví Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví 12/2017 Analýza národních patentů a užitných vzorů

Více

Duševní vlastnictví DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ & PRŮMYSLOVÁ PRÁVA. Průmyslová práva 20.8.2015

Duševní vlastnictví DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ & PRŮMYSLOVÁ PRÁVA. Průmyslová práva 20.8.2015 DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ & PRŮMYSLOVÁ PRÁVA Business workout - letní škola podnikání Technická univerzita v Liberci 3. 9. 2015 Duševní vlastnictví Autorské právo a podobná práva Průmyslová práva Patenty * Užitné

Více

Důvody zamítnutí ochranné známky Absolutní důvody zamítnutí

Důvody zamítnutí ochranné známky Absolutní důvody zamítnutí Další z možností, jak přihlásit ochrannou známku v zahraničí, tentokrát na území Evropské unie, představuje systém ochranné známky Evropské unie (European Union trade mark). Na základě jediné přihlášky

Více

Licenční smlouva a smlouva o postoupení práv

Licenční smlouva a smlouva o postoupení práv Licenční smlouva a smlouva o postoupení práv uzavřená podle 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících

Více

OBSAH. Úvod 1 Novela autorského zákona 3. Obecně o autorském právu 9. Kořeny autorského práva na území České republiky 15 Prameny autorského práva 19

OBSAH. Úvod 1 Novela autorského zákona 3. Obecně o autorském právu 9. Kořeny autorského práva na území České republiky 15 Prameny autorského práva 19 OBSAH Úvod 1 Novela autorského zákona 3 1.1. Proč novela vznikla 3 1.2. Co je smyslem novely 3 1.3. Co novela autorského zákona upravuje 4 Obecně o autorském právu 9 2.1. Začlenění autorského práva do

Více

Test pojmových znaků literárního, jiného uměleckého nebo vědeckého díla

Test pojmových znaků literárního, jiného uměleckého nebo vědeckého díla Test pojmových znaků literárního, jiného uměleckého nebo vědeckého díla verze 1.1 Prohlášení shody Test pojmových znaků literárního, jiného uměleckého nebo vědeckého díla, rozuměno a dále též použito autorského

Více

Předměty průmyslového vlastnictví a jejich ochrana

Předměty průmyslového vlastnictví a jejich ochrana Předměty průmyslového vlastnictví a jejich ochrana Ing. Miloslav Macho, CSc. Vojenský technický ústav ochrany Brno Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Informační

Více

Směrnice rektora č. 2/2011, o ochraně a realizaci práv duševního vlastnictví na ČZU

Směrnice rektora č. 2/2011, o ochraně a realizaci práv duševního vlastnictví na ČZU Směrnice rektora č. 2/2011, o ochraně a realizaci práv duševního vlastnictví na ČZU Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Duševním vlastnictvím se rozumí pro účely této směrnice výsledky duševní činnosti, které

Více

Zpráva o šetření. postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol. A.

Zpráva o šetření. postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol. A. V Brně dne 4.9.2008 Sp. zn.: 3186/2008/VOP/DS Zpráva o šetření postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol A. Důvody šetření Z tiskového

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Ochrana a uplatňování práv duševního vlastnictví

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Ochrana a uplatňování práv duševního vlastnictví Vysoká škola chemicko-technologická v Praze C.j. 11/961/104 V Praze dne 5. května 2011 Směrnice VŠCHT Praha č. 60.39/11 I. Předmět směrnice 1.1 Předmětem této směrnice je upravit a sjednotit postupy v

Více

Seznámení s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem. Zuzana Čapková, Eva Křováková Úřad průmyslového vlastnictví

Seznámení s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem. Zuzana Čapková, Eva Křováková Úřad průmyslového vlastnictví Seznámení s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Zuzana Čapková, Eva Křováková Úřad průmyslového vlastnictví Základní pojmy Duševní vlastnictví Autorské právo a práva s ním související Průmyslová

Více

121/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. dubna 2000. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů

121/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. dubna 2000. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 121/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů Změna: 227/2009 Sb., 153/2010 Sb. Změna: 424/2010 Sb. Parlament se usnesl

Více

Zákon č. 478/1992 Sb., ze dne 24. září 1992, o užitných vzorech, ve znění zákona č. 116/2000 Sb., zákona č. 501/2004 Sb. a zákona č. 221/2006 Sb.

Zákon č. 478/1992 Sb., ze dne 24. září 1992, o užitných vzorech, ve znění zákona č. 116/2000 Sb., zákona č. 501/2004 Sb. a zákona č. 221/2006 Sb. Zákon č. 478/1992 Sb., ze dne 24. září 1992, o užitných vzorech, ve znění zákona č. 116/2000 Sb., zákona č. 501/2004 Sb. a zákona č. 221/2006 Sb. Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky

Více

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 32 Cdo 2016/98

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 32 Cdo 2016/98 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 16. 11. 1999, sp. zn.: 32 Cdo 2016/98 Právní vztahy, na něž dopadá ust. 1 obch. zákoníku, které vznikly po 1. 1. 1992, se podle 763 odst. 1 obch. zákoníku řídí tímto

Více

1 Vybrané paragrafy autorského zákona (nejedná se o úplné znění tohoto zákona)

1 Vybrané paragrafy autorského zákona (nejedná se o úplné znění tohoto zákona) 1 Vybrané paragrafy autorského zákona (nejedná se o úplné znění tohoto zákona) 2 Dílo 2 (1) Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem

Více

rektor Plzeň 28. dubna 2008 R-202-08 Směrnice rektora č. 15R/2008 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Vymezení pojmů

rektor Plzeň 28. dubna 2008 R-202-08 Směrnice rektora č. 15R/2008 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Vymezení pojmů rektor Plzeň 28. dubna 2008 R-202-08 Směrnice rektora č. 15R/2008 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Tato směrnice stanoví pravidla ochrany duševního vlastnictví a způsoby využití poznatků Západočeské univerzity

Více

Užitné a průmyslové vzory jako nástroj ochrany duševního vlastnictví

Užitné a průmyslové vzory jako nástroj ochrany duševního vlastnictví Užitné a průmyslové vzory jako nástroj ochrany duševního vlastnictví Praktická doporučení pro podávání přihlášek UV a PVz, a pro postup při určovacích a výmazovýchřízeních Ochrana technického řešení užitným

Více

KODEX CHOVÁNÍ SCHVÁLENÝ SKUPINOU KOORDINÁTORŮ PRO SMĚRNICI 2005/36/ES O UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH KVALIFIKACÍ 1

KODEX CHOVÁNÍ SCHVÁLENÝ SKUPINOU KOORDINÁTORŮ PRO SMĚRNICI 2005/36/ES O UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH KVALIFIKACÍ 1 KODEX CHOVÁNÍ SCHVÁLENÝ SKUPINOU KOORDINÁTORŮ PRO SMĚRNICI 2005/36/ES O UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH KVALIFIKACÍ 1 VNITROSTÁTNÍ SPRÁVNÍ SPADAJÍCÍ DO OBLASTI PŮSOBNOSTI SMĚRNICE 2005/36/ES Prohlášení o vyloučení

Více

550/1990 Sb. VYHLÁŠKA Federálního úřadu pro vynálezy ze dne 11. prosince 1990 o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů

550/1990 Sb. VYHLÁŠKA Federálního úřadu pro vynálezy ze dne 11. prosince 1990 o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů 550/1990 Sb. VYHLÁŠKA Federálního úřadu pro vynálezy ze dne 11. prosince 1990 o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů Federální úřad pro vynálezy v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle

Více

Obsah. Univerzita Palackého v Olomouci. Pojem autorského práva (2) Pojem autorského práva (1) Z historie (1) Z historie (2) Pavel Tůma

Obsah. Univerzita Palackého v Olomouci. Pojem autorského práva (2) Pojem autorského práva (1) Z historie (1) Z historie (2) Pavel Tůma Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Autorské právo Pavel Tůma Obsah A. Pojem, historie, prameny,zásady B. Předmět autorské dílo C. Subjekt autor D. Obsah osobnostní absolutní

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Autorské právo

Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Autorské právo Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Autorské právo Pavel Tůma Obsah A. Pojem, historie, prameny,zásady B. Předmět autorské dílo C. Subjekt autor D. Obsah osobnostní absolutní

Více

Průmyslové vlastnictví a licence při podnikání. Tomáš Ciprovský

Průmyslové vlastnictví a licence při podnikání. Tomáš Ciprovský Průmyslové vlastnictví a licence při podnikání Tomáš Ciprovský Pojem duševního vlastnictví přednáška č. 1 Duševní vlastnictví specifická forma vlastnictví, jejímţ předmětem není hmotná věc (movitá nebo

Více

Efektivní právní služby

Efektivní právní služby REGISTRACE LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ A ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ - PATENTOVÁ OCHRANA LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ Efektivní právní služby 21. 10. 2014 1 Co nás čeká? 21. 10. 2014 PATENTOVÁ OCHRANA LP 2 Přehled legislativy

Více

Pojem a smysl duševního vlastnictví

Pojem a smysl duševního vlastnictví Pojem a smysl duševního vlastnictví Pojem a smysl duševního vlastnictví výsledky tvůrčí činnosti lidí: myšlenky projevy smysl: šíření myšlenek a jejich projevů ve veřejnosti, vyuţití jejich ochrana (ekonomická

Více

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví 221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) Parlament se

Více

Creative Commons v ČR, Open Access, Horizont Přehled. Creative Commons, otevřený přístup a program Horizont (ZÁKLADNÍ POJMY)

Creative Commons v ČR, Open Access, Horizont Přehled. Creative Commons, otevřený přístup a program Horizont (ZÁKLADNÍ POJMY) Creative Commons v ČR, Open Access, Horizont 2020 Matěj Myška @matejmyska creativecommons.cz Přehled (Základní pojmy) Open Access Horizont 2020 Realizace Open Access Právo Creative Commons Infrastrukutra

Více

AUTORSKÉ PRÁVO V PRAXI

AUTORSKÉ PRÁVO V PRAXI AUTORSKÉ PRÁVO V PRAXI Využívání audiovizuálních materiálů spadá do oblasti autorského práva. Chceme-li tedy ve výuce tyto materiály používat, je nezbytné mít o autorském právu alespoň základní povědomí.

Více

ZÁKON ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

ZÁKON ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ZÁKON ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PRÁVO

Více

Patent. Roman Šebesta 6.12.2011

Patent. Roman Šebesta 6.12.2011 Patent Roman Šebesta 6.12.2011 Bližší specifikace Patentem je vynález, kterému je vydáno osvědčení o vynálezu, které uděluje: u českého patentu Úřad průmyslového vlastnictví za podmínek stanovených zákonem

Více

PRAKTICKÉ POSTUPY A NÁSTRAHY PŘI OCHRANĚ PRŮMYSLOVÝCH PRÁV. Karel Čada karel.cada@seznam.cz

PRAKTICKÉ POSTUPY A NÁSTRAHY PŘI OCHRANĚ PRŮMYSLOVÝCH PRÁV. Karel Čada karel.cada@seznam.cz PRAKTICKÉ POSTUPY A NÁSTRAHY PŘI OCHRANĚ PRŮMYSLOVÝCH PRÁV Karel Čada karel.cada@seznam.cz Nehmotné statky Právo na ochranu osobnosti svoboda občanská čest osobní jméno projevy osobnosti člověka Autorské

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Příkaz rektora č. 5/2009 Postup při ochraně a využití průmyslového vlastnictví ČVUT v Praze Č.j.: 1011/09/5109 V Praze dne 30.3.2009 I. Právo na chránitelné řešení

Více

Seznámení se s právy z duševního vlastnictví Práva průmyslově využitelná

Seznámení se s právy z duševního vlastnictví Práva průmyslově využitelná ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ WWW.UPV.CZ Česká republika Seznámení se s právy z duševního vlastnictví Práva průmyslově využitelná Zuzana Čapková, oddělení rešerší ÚPV 2014 Duševní vlastnictví majetek nehmotné

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění. Čl. I ZÁKON ze dne 2011, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament

Více

Práva duševního vlastnictví

Práva duševního vlastnictví INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Práva duševního vlastnictví Učební texty k semináři Autoři: Mgr. Tomáš Šetina ( Advokátní kancelář Paroulek, Zrůstek, Lůdl v.o.s.) Datum: 27. 5. 2011 Centrum pro rozvoj

Více

OPEN ACCESS. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Proč open access?

OPEN ACCESS. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Proč open access? OPEN ACCESS Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz Proč open access? ústřední myšlenka výsledky výzkumu financovaného z veřejných zdrojů dostupné veřejnosti lepší přístup je základem pro přenos, vytváření

Více

Právo duševního vlastnictví (VB042) Seminář práva duševního vlastnictví (VV059)

Právo duševního vlastnictví (VB042) Seminář práva duševního vlastnictví (VV059) Masarykova univerzita Fakulta informatiky Právo duševního vlastnictví (VB042) Seminář práva duševního vlastnictví (VV059) Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. Ivo.Telec@law.muni.cz Sylabus přednášek 1. Úvod do

Více

Autorské a průmyslové právo LS 2010

Autorské a průmyslové právo LS 2010 Autorské a průmyslové právo LS 2010 Základní informace Přednášky: doc. Ing. Jiří Tupa, Ph.D. Každé úterý od 13:55 17:25 (od 16.2. do 23.3. 2009, 30.3. - rezerva) EP 110 Kontakt: Katedra technologií a měření

Více

2010 KUDRLIČKA & SEDLÁK

2010 KUDRLIČKA & SEDLÁK Ing. Jiří Sedlák, patentový zástupce KUDRLIČKA & SEDLÁK Advokátní, patentová a známková kancelář, České Budějovice Charakteristika a specifika jednotlivých průmyslových práv, předmět ochrany, udělovací

Více