PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ VE VĚDĚ A VÝZKUMU"

Transkript

1 PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Jakub Dohnal Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010

2 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Text neprošel jazykovou úpravou. Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Autor: Recenzovali: Mgr. Jakub DOHNAL prof. Dr. Zdeněk SOUČEK, DrSc. JUDr. Vlastislav LEXA JUDr. Blanka TOMANČÁKOVÁ, Ph.D., LL.M. Olomouc 2010 ISBN

3 Obsah Úvod Právo autorské a práva související... 6 Cíl Definice, zařazení, právní úprava, obsah Autorské dílo a jeho autor Autorská práva, jejich výkon, výjimky a omezení autorskoprávní ochrany Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Právo průmyslového vlastnictví Cíl Definice, zařazení, právní úprava, obsah Vynálezy a patenty Zlepšovací návrhy a uţitné vzory Průmyslové vzory Ochranné známky Označení původu a zeměpisná označení Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Další právní předpisy Cíl Topografie polovodičů Biotechnologické vynálezy Léčiva Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Literatura... 40

4 Úvod Právo duševního vlastnictví ve vědě je důleţitou oblastí, která v souladu s cíli Evropské unie 1 upravuje podmínky, za kterých je moţno konat vědeckou činnost v souladu s právem Unie i s právním řádem České republiky. Je právem nehmotných statků, které jsou v posledních letech stále cennějším obchodním i vědeckým artiklem, coţ se odráţí v potřebě chránit ty, kdo plody duševní činnosti uţívají, i ty, kdo jsou jejich tvůrci. Ochrana a dodrţování práv k duševnímu vlastnictví by měly přispět k podpoře technických inovací, k převodu a rozšiřování technologií, ke vzájemným výhodám výrobců a uţivatelů technických znalostí, a to způsobem přispívajícím k sociálnímu a ekonomickému blahobytu a k rovnováze práv a povinností. 2 Práva duševního vlastnictví jsou pro svou dvojkolejnost svým způsobem unikátní. Teorií jsou řazena do práva soukromého, ale zároveň v nich lze najít prvky veřejnoprávní 3, kdy například k zápisu ochranných známek je potřeba veřejnoprávního řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví, ovšem ve sporech z práva autorského rozhodují běţné občanskoprávní soudy na úrovni soudů krajských. 4 Problematiku duševních statků můţeme rozdělit na dva okruhy: právo autorské, kam z hlediska vědy spadají vědecké práce a počítačové programy, a právo průmyslového vlastnictví, kde najdeme vynálezy, patenty, ochranné známky atp. Jednotícím prvkem, který nás bude následujícími kapitolami o sférách duševního vlastnictví provázet, je právě ona anima neboli duše, ale také (z lat.) ţivot a odvaha, tedy hybatelé veškeré lidské činnosti. Tato publikace je určena designerům, inţenýrům, počítačovým expertům a dalším odborníkům, vzdělaným v technických oborech, kteří se chtějí dozvědět více o právních aspektech své činnosti, jakoţ i o tom, čeho se vyvarovat a jak svá vědecká díla chránit. Jejím úkolem je obeznámit čtenáře, a to jak vědce, tak i laiky ve vědecké oblasti, s moţnostmi ochrany a aplikace jejich práv v nejrůznějších sférách činnosti, které jsou propojeny tvořivostí a individualitou; můţe slouţit i jako učební pomůcka pro studenty práv. Ačkoli nebývá zvykem citovat v učebnicích právní předpisy, pokud je v této publikaci uţito znění zákona, je označeno poznámkou pod čarou, nebo označením zákona ve zkratce, i kdyţ to autorský zákon nevyţaduje. 5 Tento způsob je zvolen proto, aby se čtenář mohl v kaţdém okamţiku v problematice dobře orientovat a naučil se pracovat se zněním jednotlivých předpisů, bez kterých se v případě práva ve vědě neobejde. 1 ) Článek 179 Smlouvy o Evropské unii (bývalý článek 163 Smlouvy o ES): Unie má za cíl posilovat své vědecké a technologické základy vytvořením evropského výzkumného prostoru, ve kterém se vědci, vědecké poznatky a technologie volně pohybují, a podporovat rozvoj své konkurenceschopnosti, včetně konkurenceschopnosti průmyslu, jakoţ i podporovat všechny výzkumné činnosti, které jsou z hlediska ostatních kapitol Smluv pokládány za nezbytné. 2 ) Článek 7 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (dohoda TRIPS) 3 ) Poznámka autora: doktrinálně je právo duševního vlastnictví povaţováno za část práva soukromého, nicméně velkou roli v něm hraje tzv. správní právo (řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví apod.) 4 ) K rozlišení pojmů veřejného a soukromého práva blíţe viz např. KUBŮ, L., HUNGR, P., OSINA, P. Teorie práva. Praha : Linde Praha a.s., str. 22 a násl. 5 ) ust. 3 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) - 4 -

5 Co je to vlastně vynález? Jak označuje právní řád vynálezce? Jaká oprávnění má autor vědeckého díla a jak chránit pracně vytvořené počítačové programy nebo průmyslové vzory? Odpovědi na podobné časté, ale běţně nezodpovězené otázky se snaţíme v dalším textu čtenářům nabídnout. Je přece tolik zajímavých oblastí lidské činnosti a byla by přinejmenším škoda, kdyby se kdokoli dopouštěl bez postihu zásahů do tvorby někoho jiného jen proto, ţe ne všichni jsou znalí právních úprav. Ať je tedy kaţdý chráněn tak, jak si zaslouţí a jak má sám snahu být chráněn. Individuální lidská činnost poskytuje kaţdému z nás moţnost uplatňovat se v různých sférách; nesmíme ovšem nikdy zapomínat na starořímskou právní zásadu Vigilantibus iura scripta sunt! Tento latinský citát říká, ţe právo přeje bdělým, a podle všeobecného mínění je nutné se jím řídit dnes více, neţ kdykoliv jindy. Ten, kdo nezná a nestřeţí svá práva, nemůţe se později dostatečně efektivně dovolávat jejich ochrany a doufejme, ţe i v tomto smyslu bude tato publikace pro čtenáře přínosem

6 1 Právo autorské a práva související CÍL Po prostudování kapitoly budete umět: definovat pojem autorské právo, správně zařadit pojem počítačový program v oblasti autorského práva, pouţít praktické znalosti z oblasti autorského práva, rozpoznat moţná rizika při pouţívání autorských děl. KLÍČOVÁ SLOVA Autorské právo, autorské dílo, autor, druhy autorských děl, práva autora, počítačový program. 1.1 Definice, zařazení, právní úprava, obsah Autorské právo je souborem právních norem, které upravují práva autora k jeho autorskému dílu, umožňují mu výkon jeho práv s autorským dílem souvisejících a upravují některá další práva a povinnosti v oblasti práva autorského a práv obdobných. Definice Autorské právo řadíme do oblasti, která je v myslích některých právníků vnímána jako hraniční oblast civilního, respektive soukromého práva. Právo duševního vlastnictví se obecně rozpadá do dvou rovin, a to do roviny práva autorského, tak jak bude předmětem následujícího výkladu, a do roviny práva průmyslového vlastnictví, s jehoţ podstatou a úpravou se seznámíme v následujících kapitolách. Právo průmyslového vlastnictví zasahuje svou podstatou částečně i do práva veřejného 6, jelikoţ o jeho ochranu se starají některé veřejné instituce. 7 Co se týče rozlišení pojmů veřejné a soukromé právo, lze zjednodušeně uvést, ţe soukromé právo je oblastí s minimálním nebo ţádným zásahem veřejné moci, kdy je akcentována smluvní volnost účastníků jednotlivých právních vztahů, kterým je dáno, aby své vzájemné vztahy regulovali sami (např. právo občanské, potaţmo smluvní). Právo veřejné je naopak sférou, kde jsou ingerence veřejné moci a regulace chování subjektů práva více dominantními, s ohledem na nutnost státního zásahu (např. právo trestní). Práva duševního vlastnictví jsou v podstatě kombinací 6 K rozlišení pojmů veřejného a soukromého práva blíţe viz např. KUBŮ, L.; HUNGR, P.; OSINA, P. Teorie práva, str. 22 a násl. 7 Úřad průmyslového vlastnictví se sídlem v Praze - 6 -

7 výše uvedeného, kdy jsou autoři, vynálezci a vědci oprávněni prakticky libovolně nakládat se svými díly, vynálezy atd. (nakládání s vlastními právy jako prvky práva soukromého), ale k tomu, aby jejich práva byla chráněna, musí leckdy projít veřejnoprávním řízením, protoţe je zde zájem státu, aby byla zachována jeho určitá sféra vlivu (prvky práva veřejného). K jednotlivým příkladům se dostaneme dále. Pro účely této publikace je důleţité, abychom pochopili současnou právní úpravu autorského práva, obsaţenou v zákoně č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), dále současné právní pojetí autorského díla, pojem autor díla, jakoţ i pojmy aplikace a rozdělení jednotlivých autorských práv, které autorovi přísluší. Předchozí úprava autorského práva v zákoně č. 35/1965 Sb. některé instituty upravovala jinak a logicky ani nezapracovávala příslušné předpisy Evropských společenství tak, jako současná úprava autorského práva v zákoně č. 121/2000 Sb. Jak jsem jiţ zmínil, autorské právo obsahuje několik zdánlivě samostatných, ve svém výsledku ovšem vzájemně provázaných a neoddělitelných institutů. Pro jednodušší pochopení problematiky můţeme celé pojetí autorského práva rozdělit na několik částí: a) autorské dílo a jeho autor, b) práva plynoucí z autorského díla, c) aplikace práva plynoucího z autorského práva, potaţmo autorství. V dalším textu budeme pouţívat toto členění, protoţe autorské právo ve vědě se zřejmě omezí pouze na díla vědecká, počítačové programy a databáze, tak jak o nich bude pojednáváno dále. 1.2 Autorské dílo a jeho autor Autorské dílo Autorské dílo je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě, včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam (dále jen "dílo"). 8 Definice Jak uvádí Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. 9, dílo je jakýmsi duševním plodem, kdy slovo duševní je chápáno jako synonymum pojmu nehmotný. Z tohoto ontologického důvodu také hovoří o tom, ţe dílo nese pečeť osobnosti svého tvůrce, je výrazem a výronem jeho ducha vedeného svobodnou vůlí, se svobodným výběrem tvůrčích 8 ) ust. 2 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 9 ) Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. je jednou z nejvýznamnějších kapacit práva duševního vlastnictví v České republice, profesor občanského práva a vedoucí katedry občanského práva a pracovního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

8 postupů, metod, stylů apod. 10 Individuálnost díla je ostatně jako pojmový prvek autorského díla chápána napříč doktrinálním pojetím celé oblasti a najdeme ji i u jiných autorů, kteří se autorským právem zabývají. 11 Současná právní úprava rozlišuje dva základní druhy autorských děl, a to: i. díla umělecká, ii. díla vědecká a několik forem autorských děl, a to: A. dílo slovesné, vyjádřené slovem, či písmem, B. počítačový program v rovině díla literárního 12 a databáze, C. dílo dramatické a hudebně dramatické, D. dílo choreografické a pantomimické, E. dílo fotografické a vyjádřené postupem podobným fotografii, F. dílo audiovizuální kinematografické, G. dílo výtvarné malířské, grafické a sochařské, H. dílo architektonické včetně díla urbanistického, I. dílo kartografické. Toto členění je sice v souladu s doktrínou, nicméně panuje všeobecná shoda na tom, ţe výčet autorských děl a takovéto dělení je pouze dělením demonstrativním. Ačkoli je v současném zákoně upuštěno od zákonné definice tzv. pojmových znaků autorského díla 13, stále se má za to, ţe autorským dílem je i jiný výtvor individuální lidské činnosti, pokud splňuje pojmové znaky autorského díla. Těmito znaky jsou jednak vznik samotného díla tvůrčí činností a jedinečnost takového díla, jednak jeho schopnost být vůbec předmětem autorskoprávní ochrany a jeho hmotná vyjádřitelnost, kdy podle ust. 9 odst. 1 autorského zákona v platném znění, právo autorské k dílu vzniká okamţikem, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě. Některé z těchto znaků mohou být ovšem prolomeny u počítačových programů Počítačový program v pojetí autorského práva S ohledem na skutečnost, ţe počítačové programy jsou momentálně jedním z nejakcentovanějších prvků autorského práva, povaţujeme za nutné, abychom se s právním rámcem jejich úpravy seznámili podrobněji. Za dílo je dle ustanovení 2 odst. 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 10 ) TELEC, I.; TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář: I. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s ) KŘÍŢ, J. a kol. Autorský zákon. Komentář: VI. vydání. Praha: Linde, 1998, s ) Počítačový program je momentálně pokládán za dílo literární a pro potřeby této publikace je zařazen v uvedeném smyslu, pro jeho důleţitost pro vědu a výzkum. 13 ) ust. 1 odst. 1) zákona č. 35/1965 Sb. o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) - 8 -

9 zákonů (autorský zákon), povaţován téţ počítačový program, je-li původní v tom smyslu, ţe je autorovým vlastním duševním výtvorem. Dochází zde tedy k prolomení poţadavku na jedinečnost autorského díla a nahrazení jedinečnosti tzv. původností. S ohledem na aktuální trendy v tvorbě počítačových programů je to logické, neboť splnit veškeré pojmové znaky autorského díla bylo před novelou autorského zákona prakticky nemoţné, a proto došlo k jakémusi oslabení poţadavků na počítačové programy, tak aby jim mohlo být dopřáno ochrany podle autorského zákona. Platí tedy, ţe autorským zákonem je chráněno to, co je v počítačovém programu původní. Pro konkrétní zjednodušenou představu si například uveďme hypotetický program na tvorbu a modelaci garáţových vrat Vratotvor, který umoţňuje stavebním firmám vytvářet grafické návrhy finální podoby vrat na základě zadání stavitele a poţadavků zákazníka (materiál, typ, velikost atp.). Na počítačovém programu Vratotvor je v tomto případě původní a autorským zákonem chráněná ona myšlenka moţnosti tvorby a ukázky vrat na základě přání zákazníka přímo v počítači. Jak je všeobecně známo, počítačové programy jsou dnes stavěny na myšlenkách a principech, na nichţ je zaloţen některý z prvků počítačového programu 14, a ty chráněny autorským právem nejsou. Jedná se o různé algoritmy, matematické vzorce apod. Co se týče uţitých programovacích nástrojů a jazyků, je vhodné informovat se na moţnost jejich uţití u jejich autora, popřípadě se v těchto případech poradit s kvalifikovaným právníkem. Uţití programovacích nástrojů k vytvoření autorského díla je tedy moţné, ale takovou činnost doporučuji konzultovat s odborníky na právo duševního vlastnictví Autor K tomu, aby jakékoli autorské dílo ve smyslu výše uvedeného výkladu vzniklo, je logicky zapotřebí iniciátor; určení autora je proto velmi důleţité z hlediska určení osoby, které přísluší náleţitá osobnostní a věcná práva, o kterých bude hovořeno dále. Osobou disponující s těmito právy je logicky autor takového díla, kdy v problematice autorského práva je chápán dle definice jako fyzická osoba, která dílo vytvořila 16 a má se za to (vyvratitelná právní domněnka), že autorem je osoba, jejíž pravé jméno je obvyklým způsobem uvedeno na díle nebo je u díla uvedeno v rejstříku předmětů ochrany vedeném příslušným kolektivním správcem, není-li Definice 14 ) ust. 65 odst. 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 15 ) Jedná se o tzv. komerční licence pro programátory apod. Tvůrci programovacích nástrojů počítají s tím, ţe jejich dílo bude dále uţito a nabízí tuto moţnost za příslušnou úplatu. V případě nezaplacení této úplaty a uţití programovacích nástrojů načerno se jedná o protiprávní uţití, které je moţno sankcionovat! 16 ) ust. 5 odst. 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) - 9 -

10 prokázán opak; toto však neplatí v případech, kdy je údaj v rozporu s jiným údajem takto uvedeným. 17 V praxi je to například autor kniţního titulu, který je uveden u příslušného ISBN 18, autor písně, který je zaregistrován u Ochranného svazu autorského apod. Bývá časté, ţe autor není jen jeden, a proto spoluautorům náleţí práva plynoucí z práva autorského společně a nerozdílně 19, s tím ţe zákon uvádí, ţe spoluautorem není ten, kdo ke vzniku díla přispěl pouze poskytnutím pomoci nebo rady technické, administrativní nebo odborné povahy, nebo poskytnutím dokumentačního nebo technického materiálu, anebo kdo pouze dal ke vzniku díla podnět Autorská práva, jejich výkon, výjimky a omezení autorskoprávní ochrany Z výše uvedeného vyplývá, ţe s tvůrčí činností autora přichází i jeho moţnost s dílem určitým způsobem zacházet a z tohoto díla vykonávat práva. Moţnost samotného vlastnictví práv připouští i zákon. 21 Jestliţe je tedy na základě občanského zákoníku vlastník věci oprávněn předmět svého vlastnictví drţet, uţívat, poţívat jeho plody a nakládat s ním, obdobně lze přistupovat i k právům, která má autor díla ve smyslu autorského zákona. Práva autora lze rozdělit na práva osobnostní a věcná (tzv. výlučná práva majetková), přičemţ obě kategorie jsou dále děleny. Časová platnost těchto práv je v určitých oblastech omezena 22. V oblasti majetkových autorských práv proto odkazujeme čtenáře na příslušná ustanovení autorského zákona, která upravují způsoby uţití autorského díla 23 a budeme se věnovat oblasti, která je pro tuto publikaci zásadní, tedy právo uţít dílo z hlediska tzv. autorských licencí a uţití díla všeobecně. 17 ) ust. 6 odst. 2 tamtéţ 18 ) International standart book number (mezinárodní standardní číslo knihy) 19 ) ust. 8 odst. 1) zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 20 ) ust. 8 odst. 2 tamtéţ 21 ) ust. 118 odst. 1) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 22 ) ust. 27 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon: majetková práva trvají po dobu autorova ţivota a 70 let po jeho smrti. 23 ) TELEC, I.; TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář: I. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 166 a násl

11 1.3.1 Autorská práva 1. Osobnostní autorská práva a) právo dílo zveřejnit, b) právo osobovat si autorství, c) právo na ochranu díla. 2. Majetková autorská práva d) právo dílo uţít, e) právo na odměnu při opětném prodeji originálu, f) právo na odměnu v souvislosti s rozmnoţováním díla pro osobní potřebu a vlastní vnitřní potřebu. Jedině autor je tím, kdo rozhoduje o tom, zda bude jeho dílo v původní formě zveřejněno, tzn. autor rozhoduje o jeho prvotním zveřejnění. Další zveřejnění díla, jak je chápáno laickou veřejností, je uţ jeho pouhým uţitím ve smyslu autorského zákona. Autor má právo osobovat si autorství včetně práva rozhodnout, zda a jakým způsobem má být jeho autorství uvedeno při zveřejnění a dalším uţití jeho díla, je-li uvedení autorství při takovém uţití obvyklé. 24 Autor má právo na nedotknutelnost svého díla, zejména právo udělit svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu do svého díla, coţ je ovšem omezeno způsobem, o kterém bude hovořeno dále. Je-li dílo uţíváno jinou osobou, nesmí se tak dít způsobem sniţujícím hodnotu díla. Autor má právo na dohled nad plněním této povinnosti jinou osobou (autorský dohled), nevyplývá-li z povahy díla nebo jeho uţití jinak, anebo nelze-li po uţivateli spravedlivě poţadovat, aby autorovi výkon práva na autorský dohled umoţnil. 25 ad A) ad B) ad C) K výše uvedeným autorským právům nutno podotknout, ţe osobnostních práv se autor nemůţe vzdát; tato práva jsou nepřevoditelná a smrtí autora zanikají. 26 Bylo by ovšem nelogické, kdyby autor mohl zajišťovat ochranu svého díla pouze za svého ţivota, a proto práva majetková, o kterých bude pojednáno dále, přecházejí na autorovy právní nástupce. 27 Proto jsou takováto práva i nadále předmětem ochrany a i po autorově smrti lze zabránit jejich porušení. Autorský zákon navíc v duchu zásady zákazu obcházení zákona zabraňuje tomu, aby si kdokoli osoboval autorství díla po autorově smrti, kdyţ stanoví, ţe po smrti autora si nikdo nesmí osobovat jeho autorství k dílu, dílo smí být uţito jen způsobem nesniţujícím jeho 24 ) ust. 11 odst. 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 25 ) ust. 11 odst. 3 tamtéţ 26 ) ust. 11 odst. 4 tamtéţ 27 ) ust. 26 odst. 2 tamtéţ

12 hodnotu a je-li to obvyklé, musí být uveden autor díla, nejde-li o dílo anonymní. Navíc je stanoveno, ţe ochrany se můţe domáhat kterákoli z osob autorovi blízkých a toto oprávnění má, i kdyţ uplynula doba trvání majetkových práv autorských. Autor má právo uţít své dílo v původní nebo jiným zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky a udělit jiné osobě smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva; jiná osoba můţe dílo uţít bez udělení takového oprávnění pouze v případech stanovených tímto zákonem. 28 ad D) Jak bylo uvedeno, osoba odlišná od autora můţe dílo uţít pouze s autorovým svolením (na základě tzv. licenčních smluv viz dále), popřípadě v situacích, které jsou stanoveny zákonem (k tomu viz část Výjimky a omezení autorského práva). V této souvislosti si dovolujeme upozornit na skutečnost, ţe neexistuje pojem autorské smlouvy, ale pouze smlouvy licenční (exkluzivní a neexkluzivní), přičemţ tedy autorství jako takové nelze prodat, coţ je rozšířený, ale mylný názor. Právo k uţívání know-how lze pouze pronajmout, a to prostřednictvím zmíněných licenčních smluv Licenční smlouvy Rozdělili jsme autorská práva na osobnostní a majetková a uvedli, ţe se souhlasem autora lze dílo uţít na základě tzv. licenční smlouvy. Co je to vlastně licenční smlouva? Je to tzv. smluvní typ, který je uveden v ustanovení 46 autorského zákona, které praví, ţe licenční smlouvou autor poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva dílo uţít (licenci) k jednotlivým způsobům nebo ke všem způsobům uţití, v rozsahu omezeném nebo neomezeném, a nabyvatel se zavazuje, není-li podle 49 odst. 2 písm. b) autorského zákona (tzv. bezúplatná licence) sjednáno jinak, poskytnout autorovi odměnu. V praxi to například znamená uţití počítačového programu v počítačové síti jeho uţivatelům za konkrétní úplatu. Čtenářům jsou ostatně jistě známy síťové licence počítačových programů pro několik počítačů atp. Pro vypracování takovéto smlouvy je lépe kontaktovat kvalifikovaného právníka či advokáta, který pro autora případnou smlouvu vypracuje. Náleţitosti těchto smluv stanoví autorský zákon v ustanovení 46 aţ 55; podrobnosti oblasti uzavírání smluv lze nastudovat v jiných publikacích. 29 Obecně lze říci, ţe udělování licencí autorem je zaloţeno na základě dobrovolnosti, s výjimkou případů týkajících se škol a školních pracovišť. Ustanovení 60 a násl. autorského zákona totiţ stanoví, ţe škola nebo školské či vzdělávací zařízení mají za obvyklých podmínek právo na uzavření licenční smlouvy o uţití 28 ) ust. 12 odst. 1 zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 29 ) Učebnice občanského a obchodního práva apod

13 školního díla ( 35 odst. 3 autorského zákona). Odpírá-li autor takového díla udělit svolení bez závaţného důvodu, mohou se tyto osoby domáhat nahrazení chybějícího projevu jeho vůle u soudu. Ustanovení 35 odst. 3 autorského zákona zůstává nedotčeno. Není-li sjednáno jinak, můţe autor školního díla své dílo uţít nebo poskytnout jinému licenci, není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy školy nebo školského či vzdělávacího zařízení. Škola nebo školské či vzdělávací zařízení jsou oprávněny poţadovat, aby jim autor školního díla z výdělku jím dosaţeného v souvislosti s uţitím díla nebo poskytnutím licence podle 35 odst. 2 autorského zákona, přiměřeně přispěl na úhradu nákladů, které na vytvoření díla vynaloţily, a to podle okolností aţ do jejich skutečné výše. Přitom se přihlédne k výši výdělku dosaţeného školou nebo školským či vzdělávacím zařízením z uţití školního díla podle odst. 1. Znamená to například, ţe student vytvoří v rámci vysokoškolského studia počítačový program, a ten by měl poskytnout k uţití na základě licence své škole, s tím ţe je to jakási refundace za náklady školy do něj vloţené. Obdobně tomu je i u tzv. zaměstnaneckých děl, které autorský zákon zmiňuje a upravuje v ust. 58. Licence ve smyslu výše uvedeného jsou ovšem pouhým zlomkem moţného uţití díla, které bylo uvedeno s ohledem na cílenost této práce na oblast vědy. Právem dílo uţít rozumíme i další oprávnění autora, popřípadě jeho smluvních partnerů nebo právních nástupců podle autorského zákona, a to zejména: právo na rozmnoţování díla ( 13), právo na rozšiřování originálu nebo rozmnoţeniny díla ( 14), právo na pronájem originálu nebo rozmnoţeniny díla ( 15), právo na půjčování originálu nebo rozmnoţeniny díla ( 16), právo na vystavování originálu nebo rozmnoţeniny díla ( 17), právo na sdělování díla veřejnosti ( 18), tzn. zejména právo na provozování díla ţivě nebo ze záznamu právo na přenos provozování díla ( 19 a 20), právo na vysílání díla rozhlasem či televizí ( 21), právo na přenos rozhlasového či televizního vysílání díla ( 22), právo na provozování rozhlasového či televizního vysílání díla ( 23). Pro upřesnění nutno podotknout, ţe v tomto ohledu je uplatněna jakási elasticita obdobná vlastnickému právu, kdy sám autorský zákon stanoví, ţe poskytnutím oprávnění podle výše uvedeného právo autorovi nezaniká; autorovi vzniká pouze povinnost strpět zásah do práva, a to dílo uţít jinou osobou v rozsahu vyplývajícím ze smlouvy. Jakmile je omezení autorových práv ukončeno, jeho práva se obnovují v plném rozsahu. 30 Doplňme, ţe ani poskytnutím autorské licence v ţádném případě nezaniká autorovi moţnost kontroly jeho díla, neboť autor má právo poţadovat na vlastníku věci, jejímţ prostřednictvím je dílo vyjádřeno, aby mu ji zpřístupnil, pokud je toho 30 ) Viz např. KNAPPOVÁ, M.; ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J. Občanské právo hmotné. 4. akt. vyd. Praha: ASPI, s

14 třeba k výkonu práv autorských podle autorského zákona. Toto právo nelze uplatnit v rozporu s oprávněnými zájmy vlastníka; vlastník není povinen autorovi takovou věc vydat, je však povinen na ţádost a náklady autora zhotovit fotografii nebo jinou rozmnoţeninu díla a odevzdat ji autorovi Výkon autorských práv kolektivní Je zajímavé sledovat, ţe v oblasti výkonu autorského práva existuje stále institut jakéhosi smluvního přímusu 32, kdy autorský zákon v ustanovení 95 a násl. určuje, ţe některá práva je nutno spravovat kolektivně a výkon v rozporu s tímto kolektivním výkonem je nedovolený. Takovýto výkon se týká ovšem převáţně uměleckých děl, děl z uţití uměleckého výkonu anebo vydaných děl. Vědecká díla a počítačové programy lze chránit individuálně, coţ je v některých případech zřejmě efektivnější, neţ kolektivní správa některou z organizací, které se takovouto ochranou zabývají. 33 Taková ochrana je totiţ ochranou celku a nelze jednoznačně určit, zda dokáţe efektivně pojmout individuální případy, popřípadě řádně a spravedlivě účtovat autorské odměny. Obecně je kolektivní ochrana autorských práv předmětem odborné diskuze a momentálně se mění v duchu sjednocení s evropskou úpravou této oblasti. Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění autorský zákon ze dne sama uvádí, ţe změnou 97 odst. 2 autorského zákona bude odstraněn rozpor české právní úpravy s úpravou komunitární, konkrétně s články 43 a 49 Smlouvy o zaloţení ES, na který byla Česká republika formálně upozorněna v březnu 2007 Evropskou komisí, v rámci řízení o porušení Smlouvy o zaloţení ES č. 2006/4091. Budoucí trendy tedy budou směřovat k individuální ochraně autorů Výkon autorských práv individuální - praktická ochrana autorských práv jednotlivci Jestliţe se zaměříme na individuální správu a výkon autorských práv, přesněji na jejich ochranu, ocitáme se mimo oblast autorského zákona, ze kterého se pro tento účel uţijí pouze fragmenty, tzn. autorství díla, autor, ochrana osobnostních práv apod. Těţiště ochrany takovýchto práv se přesouvá do běţné občanskoprávní, potaţmo obchodněprávní roviny, jak v rovině smluvní (licenční smlouvy, pracovní smlouvy apod.) tak v rovině soudní. Civilněprávní spory z autorského práva řeší dle ustanovení 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 31 ) Viz ust. 12 odst. 3 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 32 ) tj. povinnosti jednat určitým způsobem, uzavřít určitou smlouvu, coţ jinak civilní právo nezná 33 ) Osa, Intergram, Dilia apod

15 příslušné krajské soudy s ohledem na svou odbornost. Jestliţe se tedy vrátíme zpět k autorům počítačových programů, je vhodné upozornit na skutečnost, ţe ve výsledku je to vţdy autor, kdo je odpovědný za to, jakou úroveň ochrany svých práv si nastavil. Autor rozhoduje o tom, jaký smluvní typ s případnými uţivateli svého díla uzavře, jak své dílo chrání před zneuţitím a autor sám dokazuje své autorství. Více o ochraně autora, do jehoţ práva bylo neoprávněně zasaţeno, nebo jehoţ právu hrozí neoprávněný zásah, lze nalézt přímo v příslušných ustanoveních autorského zákona. 34 Autorský zákon ve svém aktuálním znění zakládá moţnost ochrany autorského práva také ze strany státu. V hlavě VI. autorského zákona jsou zakotveny správní delikty, které řeší příslušný správní úřad, v tomto případě v prvním stupni obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jejímţ obvodu byl takový správní delikt spáchán. Za porušení autorského práva, tady za neoprávněné uţití autorského díla, lze uloţit pokutu aţ do výše ,- Kč. 35 Jak ale autorství prokázat například v soudní při? Jak dokázat, ţe Vy jste autory původní nosné myšlenky, ţe právě Vy jste vytvořili například počítačový program? Jan Kříţ i Ivo Telec 36 shodně zmiňují vhodnost zaslání doporučeného dopisu obsahujícího předmět autorského díla na vlastní adresu a jeho otevření aţ v případě sporu, anebo notářskou úschovu popisu autorského díla v listinné podobě, coţ je například při sloţitosti počítačových programů úkol téměř nadlidský. Dalšími způsoby jistého zajištění budoucích autorských práv můţe být podle našeho mínění také například uloţení autorského díla do některé internetové databáze s označením data 37, popřípadě jeho odeslání em, ovšem se zaručeným elektronickým podpisem od osoby, u které se má za to, ţe nemá zájem na zneuţití a falšování listin nebo času odeslání, eventuálně vylisování díla na CD nosič s přesnou datovou stopou a uschování potvrzené objednávky vylisování. Tolik k moţným způsobům, jak pro případné spory dokázat, ţe vědecké dílo je dílem vaším a nikoli dílem třetí osoby, která do vašeho díla zasahuje. V soudní při totiţ musí autor dokázat, ţe právě on autorem je a unést tzv. důkazní břemeno. V praxi se totiţ často stává, ţe si autorství připisuje více osob ) ust zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 35 ) ust. 105 b tamtéţ 36 ) Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. a doc. JUDr. Jan Kříţ, CSc. jsou významné právní kapacity v oblasti autorského práva v České republice. 37 ) rapidshare.com, zippyshare.com apod. 38 ) 120 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení

Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. advokát a společník Advokátní kanceláře Kříž a partneři s.r.o. odborný asistent Ústavu autorského práva,

Více

PRÁVA AUTORSKÁ A PRŮMYSLOVÁ. rychlokurz. JUDr. Jiří Pleva

PRÁVA AUTORSKÁ A PRŮMYSLOVÁ. rychlokurz. JUDr. Jiří Pleva PRÁVA AUTORSKÁ A PRŮMYSLOVÁ rychlokurz JUDr. Jiří Pleva PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ z anglického intellectual property česky také právo k nehmotným statkům (X věci movité a nemovitosti) výtvory lidského

Více

AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH

AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH PŘEHLED TÉMAT AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH Mgr. Jiří Slavík Související právní předpisy Dílo Autorské právo Některá zvláštní díla Omezení autorského práva Licenční smlouva Ochrana autorského

Více

Minireferát Autorské právo

Minireferát Autorské právo Historie Minireferát Autorské právo Lucie Záluská (učo: 98745) Radka Cacková (učo: 146351) Jan Labohý (učo: 144166) Autorské zákony se u nás datují od roku 1895, ale dodnes se v nich nachazí mnoho nejednoznačností.

Více

Autorské právo v lektorské praxi CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Autorské právo v lektorské praxi CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Autorské právo v lektorské praxi CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Právní úprava duševního vlastnictví Duševním vlastnictvím se rozumí výhradní

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo duševního vlastnictví

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo duševního vlastnictví Cíl předmětu: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo duševního vlastnictví Cílem je získat znalosti z oboru soukromého práva, týkajícího se všech druhů práv duševního vlastnictví, které

Více

Autorské právo v kartografii a geoinformatice

Autorské právo v kartografii a geoinformatice Autorské právo v kartografii a geoinformatice RNDr. Alena Vondráková, Ph.D. alena.vondrakova@upol.cz Katedra geoinformatiky, Univerzita Palackého v Olomouci Přehled témat Co je to autorské právo? Jak souvisejí

Více

ZÁKON ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

ZÁKON ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ZÁKON ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PRÁVO

Více

Autorské a průmyslové právo LS 2010

Autorské a průmyslové právo LS 2010 Autorské a průmyslové právo LS 2010 Základní informace Přednášky: doc. Ing. Jiří Tupa, Ph.D. Každé úterý od 13:55 17:25 (od 16.2. do 23.3. 2009, 30.3. - rezerva) EP 110 Kontakt: Katedra technologií a měření

Více

LICENČNÍ SMLOUVA I. ÚČEL SMLOUVY

LICENČNÍ SMLOUVA I. ÚČEL SMLOUVY LICENČNÍ SMLOUVA k předmětům chráněným právem duševního vlastnictví, zejména autorským právem a právem průmyslového vlastnictví, uzavřená dle 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku. Téma 12 Nakládání s průmyslovým vlastnictvím v ČR a legislativa EU

Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku. Téma 12 Nakládání s průmyslovým vlastnictvím v ČR a legislativa EU Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku Téma 12 Nakládání s průmyslovým vlastnictvím v ČR a legislativa EU Zákon o ochraně průmyslových vzorů Zákon upravuje problematiku ochrany

Více

Jak úspěšně napsat bakalářskou/diplomovou práci na MUP z pohledu autorského zákona Základy práva duševního vlastnictví

Jak úspěšně napsat bakalářskou/diplomovou práci na MUP z pohledu autorského zákona Základy práva duševního vlastnictví Jak úspěšně napsat bakalářskou/diplomovou práci na MUP z pohledu autorského zákona Základy práva duševního vlastnictví Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. Systém práva duševního vlastnictví 1. Autorská práva

Více

Práva k duševnímu vlastnictví, přehled a rozdělení, úloha patentového zástupce

Práva k duševnímu vlastnictví, přehled a rozdělení, úloha patentového zástupce Seminář Ochrana duševního vlastnictví Vodňany 21.3.2012 Práva k duševnímu vlastnictví, přehled a rozdělení, úloha patentového zástupce Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák &Partners s.r.o.

Více

PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku

PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku (Vyplní Úřad)

Více

Pojem a předmět obchodního práva

Pojem a předmět obchodního práva Úvod Podnikání (EK!) organizování kapitálu a práce za účelem produkce výrobků a služeb => nezbytná regulace! Právní úpravy podnikání v různých státech odlišné (politické, geografické, sociální, historické

Více

Autorská práva, licence programů

Autorská práva, licence programů Autorská práva, licence programů Základní typy licencí Freeware Freeware jsou programy, u nichž se tvůrce nevzdává autorského práva, ale jejich šíření i používání je zcela zdarma. Je pouze zakázáno programy

Více

Výňatky zákona o autorských právech

Výňatky zákona o autorských právech Výňatky zákona o autorských právech Marek Beneš 1) Politické projevy již bohužel od novely autorského zákona z roku 2006 jsou považovány za autorské dílo a jejich zařazeni do sborníku (kterým by e-learningová

Více

Realizace práv průmyslového vlastnictví na Univerzitě Palackého v Olomouci

Realizace práv průmyslového vlastnictví na Univerzitě Palackého v Olomouci B3-09/1-SR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORA UP (SR) B3-09/1-SR Realizace práv průmyslového vlastnictví na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Tato směrnice stanovuje jednotný

Více

Užitné a průmyslové vzory jako nástroj ochrany duševního vlastnictví

Užitné a průmyslové vzory jako nástroj ochrany duševního vlastnictví Užitné a průmyslové vzory jako nástroj ochrany duševního vlastnictví Praktická doporučení pro podávání přihlášek UV a PVz, a pro postup při určovacích a výmazovýchřízeních Ochrana technického řešení užitným

Více

OBSAH. Úvod 1 Novela autorského zákona 3. Obecně o autorském právu 9. Kořeny autorského práva na území České republiky 15 Prameny autorského práva 19

OBSAH. Úvod 1 Novela autorského zákona 3. Obecně o autorském právu 9. Kořeny autorského práva na území České republiky 15 Prameny autorského práva 19 OBSAH Úvod 1 Novela autorského zákona 3 1.1. Proč novela vznikla 3 1.2. Co je smyslem novely 3 1.3. Co novela autorského zákona upravuje 4 Obecně o autorském právu 9 2.1. Začlenění autorského práva do

Více

Autorský zákon principy nakládání s daty v rámci

Autorský zákon principy nakládání s daty v rámci Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Autorský zákon principy nakládání s daty v rámci e-gov 28. 08. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace...

Více

Právo průmyslového vlastnictví. Pojem průmyslového vlastnictví. Základní principy Pařížské úmluvy a dohody TRIPS

Právo průmyslového vlastnictví. Pojem průmyslového vlastnictví. Základní principy Pařížské úmluvy a dohody TRIPS Právo průmyslového vlastnictví Pojem průmyslového vlastnictví je užším pojmem duševního vlastnictví základními prvky jsou Pařížská úmluva a dohoda TRIPS Základní principy Pařížské úmluvy a dohody TRIPS

Více

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Tento pokyn se vydává na základě 12 odst. 1 zákona č.564/1990 Sb., o státní správě

Více

Právo duševního vlastnictví (VB042) Seminář práva duševního vlastnictví (VV059)

Právo duševního vlastnictví (VB042) Seminář práva duševního vlastnictví (VV059) Masarykova univerzita Fakulta informatiky Právo duševního vlastnictví (VB042) Seminář práva duševního vlastnictví (VV059) Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. Ivo.Telec@law.muni.cz Sylabus přednášek 1. Úvod do

Více

UŽITÍ TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ V HOTELECH A JINÝCH UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍCH POVINNOSTI POSKYTOVATELŮ UBYTOVACÍCH SLUŽEB VE VZTAHU K OCHRANĚ AUTORSKÝCH PRÁV

UŽITÍ TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ V HOTELECH A JINÝCH UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍCH POVINNOSTI POSKYTOVATELŮ UBYTOVACÍCH SLUŽEB VE VZTAHU K OCHRANĚ AUTORSKÝCH PRÁV UŽITÍ TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ V HOTELECH A JINÝCH UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍCH POVINNOSTI POSKYTOVATELŮ UBYTOVACÍCH SLUŽEB VE VZTAHU K OCHRANĚ AUTORSKÝCH PRÁV Tento rozbor si klade za cíl přesně a nezaujatě vysvětlit

Více

Life-netdesigning 5 x PRAXE workshop 24.10.2012

Life-netdesigning 5 x PRAXE workshop 24.10.2012 Life-netdesigning 5 x PRAXE workshop 24.10.2012 I. Obecně k autor. právu II. Možnosti ochrany III. Smluvní právo IV. Chronologie vztahu s klientem I. Obecně k autor. právu Cílová skupina - autor - uživatel

Více

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu Příjemce podpory z OP VK financovaného Evropským sociálním fondem (ESF) je v souladu s

Více

Stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 121/2000 Sb. - poslední stav textu

Stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 121/2000 Sb. - poslední stav textu Stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 121/2000 Sb. - poslední stav textu 121/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským

Více

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví 221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) Parlament se

Více

AUTORSKÁ PRÁVA NA INTERNETU. www.medialnivychova.org

AUTORSKÁ PRÁVA NA INTERNETU. www.medialnivychova.org AUTORSKÁ PRÁVA NA INTERNETU Otázky, které se nám honí hlavou... Co je a co není autorské dílo? Jak si můžu legálně stahovat/kopírovat hudbu a filmy? Jaká práva má autor na své dílo? Kde najdu obrázky a

Více

PROBLEMATIKA AUTORSKÉHO PRÁVA V KOMERČNÍ KARTOGRAFII

PROBLEMATIKA AUTORSKÉHO PRÁVA V KOMERČNÍ KARTOGRAFII PROBLEMATIKA AUTORSKÉHO PRÁVA V KOMERČNÍ KARTOGRAFII ING. MILADA SVOBODOVÁ Praha, 2013 Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím, Confucius (čínský filosof, politik a

Více

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. PRÁVO ZLEPŠOVATELSKÉ verze 1.1 (2006) Ivo Telec, 2006

Více

Patent. Roman Šebesta 6.12.2011

Patent. Roman Šebesta 6.12.2011 Patent Roman Šebesta 6.12.2011 Bližší specifikace Patentem je vynález, kterému je vydáno osvědčení o vynálezu, které uděluje: u českého patentu Úřad průmyslového vlastnictví za podmínek stanovených zákonem

Více

121/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. dubna 2000 ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ

121/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. dubna 2000 ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ Systém ASPI - stav k 21.11.2010 do částky 115/2010 Sb. a 47/2010 Sb.m.s. - 70 Obsah a text 121/2000 Sb. - poslední stav textu 121/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

Průběžná zpráva. o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M. A Obsah podnětu

Průběžná zpráva. o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M. A Obsah podnětu V Brně dne 10. února 2011 Sp. zn.: 3303/2010/VOP/JPL Průběžná zpráva o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M A Obsah podnětu Dne 3. června 2010 jsem obdrţela prostřednictvím pana Michaela Kocába, zmocněnce

Více

Právo duševního vlastnictví

Právo duševního vlastnictví Právo duševního Organizační záležitosti Prof. Vladimír Smejkal rektor VŠFS soudní znalec člen Legislativní rady vlády Způsob výuky Prezentace & literatura Vzhledem k rozsahu látky a možnostem výuky na

Více

O svobodném přístupu k informací dle zákona č.106/1999 Sb.

O svobodném přístupu k informací dle zákona č.106/1999 Sb. Poskytování informací v Dětském domově a Školní jídelně v Lipové u Šluknova podle ustanovení 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v v platném znění SMĚRNICE č.j. 001/2009

Více

Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI

Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI 1 Úvod Tato metodika se zabývá dílčí problematikou vykazování skutečných způsobilých nákladů

Více

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE FINANČNÍ GRAMOTNOST Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe Finanční gramotnost (1) Soutěţ Finanční gramotnost (dále téţ jen soutěţ

Více

Obsah. O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19. Úvod do problematiky softwarového práva 21. Definice softwaru, práva k softwaru, licence, databáze 29

Obsah. O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19. Úvod do problematiky softwarového práva 21. Definice softwaru, práva k softwaru, licence, databáze 29 Obsah O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19 KAPITOLA 1 Úvod do problematiky softwarového práva 21 Právo informačních technologií 21 Softwarové právo 22 Internetové právo 23 Proč je softwarové právo

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Návrh věcného záměru zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Návrh věcného záměru zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení k materiálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Návrh věcného záměru zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení V Praze dne 26. března 2008 Č. j.: 2008/910/039 1. Zásadní připomínka

Více

Platné znění nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, s vyznačením navrhovaných změn V. 267/2002 SB. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne ze dne ze dne 29. května 2002, o informačním systému

Více

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací Poskytování informací Poznámka Kč 1. Kopírování na kopírovacích strojích A4 jednostranné 1,00 A4 oboustranné 2,00 A3 jednostranné 2,00 A3 oboustranné 3,00 2. Tisk

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

Spolupráce s firmami jak na to

Spolupráce s firmami jak na to VaV pro praxi: ochrana výsledků VaV, licencování patentů a know-how a podpora spolupráce s průmyslem, komunikace výsledků VaV a motivace k zapojení do VaV činnosti, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0047 Spolupráce

Více

GIVS 2013 28. 5. 2013 Praha

GIVS 2013 28. 5. 2013 Praha Autorské právo v geoinformatice GIVS 2013 28. 5. 2013 Praha www.cagi.cz Sekce GIVS 2013 Autorské právo v geoinformatice 11.15 11.45 RNDr. Alena Vondráková Univerzita Palackého v Olomouci Práce s prostorovými

Více

Veřejná licence Evropské unie

Veřejná licence Evropské unie Veřejná licence Evropské unie V.1.1 EUPL Evropské společenství 2007 Tato veřejná licence Evropské unie ( EUPL ) 1 se vztahuje na dílo nebo software (ve smyslu níže uvedených definic), které se poskytují

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A D O R U Č E N Í O P A T Ř E N Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A D O R U Č E N Í O P A T Ř E N Í Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu *MMFMX000UTXU* Frýdek-Místek, dne 14. srpna 2009 Sp. zn.:

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY 9 Ubi societate, ibi ius. Kde je společnost, tam je i právo. Výrok ze starého Říma. 1.1 Právní vědomí 1.2 Právní akt 1.3 Normativní systémy 1.4 Právní řád 1.5 Právní systém 1.6 Charakteristika právních

Více

OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V PROJEKTECH EU Miloslav Špunda

OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V PROJEKTECH EU Miloslav Špunda OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V PROJEKTECH EU Miloslav Špunda Anotace Příspěvek se zabývá problematikou duševního vlastnictví ve vědeckovýzkumných projektech se speciálním zaměřením na projekty EU. Probírá

Více

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. PRÁVO ZLEPŠOVATELSKÉ verze 1.3 (2007) Ivo Telec, 2006

Více

ČÁST D ZRUŠENÍ A/NEBO PROHLÁŠENÍ NEPLATNOSTI ODDÍL 2 HMOTNĚPRÁVNÍ USTANOVENÍ

ČÁST D ZRUŠENÍ A/NEBO PROHLÁŠENÍ NEPLATNOSTI ODDÍL 2 HMOTNĚPRÁVNÍ USTANOVENÍ METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) V OBLASTI OCHRANNÝCH ZNÁMEK SPOLEČENSTVÍ ČÁST D ZRUŠENÍ A/NEBO PROHLÁŠENÍ

Více

Fotografie: autorské právo a právo na ochranu

Fotografie: autorské právo a právo na ochranu Fotografie: autorské právo a právo na ochranu Fotografování je skvělá zábava, vynikající koníček nebo podmanivě krásná profese. Jaká máte ke svým snímkům práva? Tam, kde si vy jen kupujete rohlík na svačinu,

Více

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba je právní pojem odlišující člověka od jiných právních subjektů, které mají právní subjektivitu (právnická

Více

Související právní problematika

Související právní problematika Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Související právní problematika 1 Úvodem Pro začínající

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ

SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ JUDr. Vladimír NOVOTNÝ katedra právních disciplín a veřejné správy Metropolitní univerzita Praha SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ Pokud vyjdeme z obecného dělení

Více

NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ

NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ strana 1 z 6 Dne 19. října 2005 nabyl účinnosti zákon č. 360/2005

Více

SMLOUVU O VYTVOŘENÍ UMĚLECKÉHO VÝKONU A POSKYTNUTÍ LICENCE

SMLOUVU O VYTVOŘENÍ UMĚLECKÉHO VÝKONU A POSKYTNUTÍ LICENCE příloha č.10 Pan/í... r.č.:... bytem:... (dále jen Herec ) a divadlo / jméno:... sídlo:... IČ:...DIČ:... jejímž jménem jedná:... (dále jen Nabyvatel ) na straně druhé uzavírají níže uvedeného dne, měsíce

Více

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.wap-treservis.cz Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Více

1. Právo k duševnímu vlastnictví

1. Právo k duševnímu vlastnictví 1. Právo k duševnímu vlastnictví Duševní vlastnictví jako celek je nástrojem rozvoje celé společnosti, umožňuje pokrok technický kulturní i obecněji socioekonomický. Ve své šíři zahrnuje vynálezy, ochranné

Více

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. č. 6/2013

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. č. 6/2013 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím č. 6/2013 Realizace zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Více

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, Praha 1, PSČ 117 22 Sekce metodiky a výkonu daní V Praze Č. j.: 58463/13/7001-21000-101206 Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých

Více

Článek 1 Předmět úpravy

Článek 1 Předmět úpravy UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 10/2012 Věc: Pravidla pro vkládání nepeněžitých vkladů Univerzity Pardubice do spin-off společností Působnost pro: všechny útvary Univerzity Účinnost od: 1. listopadu 2012

Více

Součásti školy: Školní družina IZO 113 500 530 Školní jídelna IZO 102 786 127 tel. 315 696 759

Součásti školy: Školní družina IZO 113 500 530 Školní jídelna IZO 102 786 127 tel. 315 696 759 Informace Základní informace, které je škola v souladu s dikcí zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů povinna zveřejňovat, budou veřejnosti zpřístupněny: - na nástěnce vedle ředitelny - na

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) upravuje vstup do podnikání. Tento zákon prošel za dobu své existence

Více

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 4. března 2004

Více

Autoři: Recenzenti: JUDr. et. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. JUDr. et. RNDr. Vlastislav MAN. Grafická úprava: PhDr. Jana VITOVSKÁ ISBN 978 80

Autoři: Recenzenti: JUDr. et. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. JUDr. et. RNDr. Vlastislav MAN. Grafická úprava: PhDr. Jana VITOVSKÁ ISBN 978 80 1 Publikace podává přehled o českém občanském právu. Kromě vysvětlení základních občanskoprávních pojmů se čtenáři seznámí se základy obligačního práva, práva dědického, práva autorského a samozřejmě s

Více

UŽITÍ VEŘEJNÝCH LICENCÍ KE

UŽITÍ VEŘEJNÝCH LICENCÍ KE UŽITÍ VEŘEJNÝCH LICENCÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ DATABÁZE METADAT MICHAL REINÖHL m ichal@re inohl.cz 7. R O Č NÍK KO NFERENCE O Š E D É L I T E R AT U Ř E A R E P OZ I TÁ Ř Í CH Prezentace je dostupná pod licencí

Více

Osnovy IPPV od 1. ročníku šk. roku 2015/16

Osnovy IPPV od 1. ročníku šk. roku 2015/16 Osnovy IPPV od 1. ročníku šk. roku 2015/16 ŘP Patent/užitný vzor Václav Převrátil 2. semestr (16+4/ zkouška) - Náležitosti přihlášky - Průzkum přihlášky vynálezu - Průzkum přihlášky užitného vzoru - Specifika

Více

V ztah rodičů a školy

V ztah rodičů a školy V ztah rodičů a školy pohledem práva Vztah rodičů a školy pohledem práva Podle ustanovení 32 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, mají ve výchově dětí rozhodující úlohu

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM ČÁSTI PROSTOR SLOUŢÍCÍCH K PODNIKÁNÍ V NEMOVITOSTI HLAVNÍHO MĚSTA PRAHA SVĚŘENÉ MČ PRAHA 1 A VYMEZENÉ K HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI NEMOCNICE NA FRANTIŠKU,

Více

Postup školy při výskytu nebo uţití alkoholu ve škole

Postup školy při výskytu nebo uţití alkoholu ve škole POSTUP ŠKOLY PŘI ŘEŠENÍ RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŢÁKŮ Zpracováno podle Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, ţáků a studentů ve školách a školských zřízeních, č. j. 21291/2010

Více

OBČANSKÉ PRÁVO 1. část

OBČANSKÉ PRÁVO 1. část OBČANSKÉ PRÁVO 1. část Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

UPOZORNĚNÍ: SOFTWARE MŮŽE OBSAHOVAT FUNKCI ČASOVÉHO OMEZENÍ, KTERÁ UKONČÍ NEBO OMEZÍ JEHO FUNKČNOST NA KONCI DOBY PLATNOSTI (DEFINOVANÉ NÍŽE).

UPOZORNĚNÍ: SOFTWARE MŮŽE OBSAHOVAT FUNKCI ČASOVÉHO OMEZENÍ, KTERÁ UKONČÍ NEBO OMEZÍ JEHO FUNKČNOST NA KONCI DOBY PLATNOSTI (DEFINOVANÉ NÍŽE). DŮLEŽITÉ: ČTĚTĚ PROSÍM POZORNĚ! TOTO JE PRÁVNÍ DOHODA MEZI SPOLEČNOSTÍ AVG TECHNOLOGIES CZ, S.R.O. (DÁLE JEN "AVG TECHNOLOGIES") A VÁMI (JAKO JEDNOTLIVCEM A PŘÍPADNĚ ZÁSTUPCEM FYZICKÉ NEBO PRÁVNICKÉ OSOBY,

Více

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona;

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona; APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Cílem následujícího textu je poskytnout základní přehled o způsobech a rozsahu aplikace správního řádu v oblasti odpadového hospodářství. Může

Více

Licenční smlouva s koncovým uživatelem softwaru společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s.

Licenční smlouva s koncovým uživatelem softwaru společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. Licenční smlouva s koncovým uživatelem softwaru společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. DŮLEŢITÉ! ČTĚTE POZORNĚ: Tato licenční smlouva společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., s koncovým uţivatelem (dále jen LICENČNÍ

Více

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: 32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2013 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2013 ZSBOS/233/2013

Více

Pracovní právo a jeho obecné vymezení

Pracovní právo a jeho obecné vymezení 1 Pracovní právo a jeho obecné vymezení Pracovní právo je právním odvětvím, které upravuje vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci při výkonu práce a některé další vztahy. Základní znaky pracovněprávních

Více

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) Ing. Michal Zaorálek, náměstek ministra školství, mládeţe

Více

Autorské právo se týká ochrany výsledků práce autora nějakého díla (autorského díla). Může jít o knihu, obraz, umělecký výkon, fotografii, záznam,

Autorské právo se týká ochrany výsledků práce autora nějakého díla (autorského díla). Může jít o knihu, obraz, umělecký výkon, fotografii, záznam, Autorské právo se týká ochrany výsledků práce autora nějakého díla (autorského díla). Může jít o knihu, obraz, umělecký výkon, fotografii, záznam, film, vysílání, databáze, ale také o programové vybavení.

Více

OCHRANNÉ ZNÁMKY (v praxi)

OCHRANNÉ ZNÁMKY (v praxi) OCHRANNÉ ZNÁMKY (v praxi) Mgr. Jana Burešová Osnova 1. Cíl, metodika a teoreticko - právní východiska 2. Klíčové pojmy 3. Ochranné známky 4. Ochrana známek 5. Registrace ochranné známky 1. Cíl, metodika

Více

Obsah XIII XV. Použité zkratky zákonů Úvod. Kapitola první Ochrana softwaru 1

Obsah XIII XV. Použité zkratky zákonů Úvod. Kapitola první Ochrana softwaru 1 Použité zkratky zákonů Úvod XIII XV Kapitola první Ochrana softwaru 1 1.1 Vymezení základní terminologie 2 1.1.1 Počítačový program 2 1.1.2 Duševní vlastnictví 4 1.1.3 Autorské právo 7 1.2 Exkurz do mezinárodní

Více

Úřední věstník Evropské unie L 77/20 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 27.3.1996

Úřední věstník Evropské unie L 77/20 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 27.3.1996 459 31996L0009 L 77/20 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 27.3.1996 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 96/9/ES ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

480/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 29. července 2004 o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů

480/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 29. července 2004 o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů 480/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 2004 o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) Změna: 444/2005 Sb. Změna: 214/2006

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření jménem Evropské unie Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým

Více

Pravidla pro poskytování informaci

Pravidla pro poskytování informaci Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace Pravidla pro poskytování informaci Č.j.: 04/2012/VPP Účinnost od: 18. 12. 2014 Spisový znak: A. 1. Skartační

Více

Základní legislativní dokumenty

Základní legislativní dokumenty Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Knihovní zákon 257/2001 Sb. Autorský zákon 121/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Manifest UNESCO a IFLA o školních knihovnách Doporučení

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, systému ochrany spotřebitele JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Finanční arbitr České republiky, Vedoucí katedry finančních obchodů BIVS, a. s. Dne 20. června 2006 systému Program: ochrany spotřebitele 1)

Více

Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik

Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik Pojem "certifikovaná " je zaveden Metodikou hodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovaci jako jeden z výsledků výzkumu, experimentálního

Více

Knihovní řád školní knihovny

Knihovní řád školní knihovny Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Knihovní řád školní knihovny I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu

Více

FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání Je možné v rámci projektu pořádat kurz / školení? Ne, nelze financovat vlastní realizaci kurzu, finanční prostředky (a tudíţ celý projekt) musí

Více