evropský SOCialni^ 1 _ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, OP Vzdělávání fond V CR EVROPSKÁ UNIE MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY pro konkurenceschopnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "evropský SOCialni^ 1 _ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, OP Vzdělávání fond V CR EVROPSKÁ UNIE MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY pro konkurenceschopnost"

Transkript

1 KUMSP08K0812 evropský SOCialni^ 1 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, OP Vzdělávání fond V CR EVROPSKÁ UNIE MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNI Licenční smlouva Moravskoslezský kraj se sídlem: 28 října 117, Ostrava zastoupený: íng. Tomášem Kotyzou, ředitelem krajského úřadu IČ: DIČ: CZ na straně jedné (dále jako nabyvatel"), jmora\'skohi.i/sky kila.f KRAJSKY URADÍ ; ČÍSLO SMí.u f VVfDODATKU,. fiisk rok /kr Ostravská univerzita v Ostravě se sídlem: Dvořákova 138/7, Ostrava Moravská Ostrava zastoupena: prof. RNDr. Jiřím Močkořem, DrSc, rektorem IČ: DIČ: CZ na straně druhé (dále jako poskytovatel"), uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2358 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dáiejen OZ"), tuto licenční smlouvu: I. 1. Poskytovatel prohlašuje, že je vykonavatelem majetkových autorských práv k autorským dílům uvedeným v příloze Č. 1 této smlouvy (dáiejen autorské dílo"). 2. Autorské dílo bylo vytvořeno za využití finančních prostředků poskytnutých poskytovateli nabyvatelem jako dotace z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci projektu Zvyšování odborných kompetencí pracovníků škol a školských zařízení v MSK v oblasti matematiky, VT a využívání ICT ve školách", reg. č. CZ.1.07/1.3.44/ , Smlouvou o financování grantového projektu č /2012/RRC ze dne (dáiejen Smlouva"). 3. Dílo bylo vytvořeno původním autorem na objednávku poskytovatele dle 61 autorského zákona / jakožto zaměstnanecké dílo dle 58 autorského zákona. 4. Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn k poskytnutí licence v celém rozsahu díe této smlouvy a že v souvislosti s tím vypořádal veškerá práva třetích osob. 5. Poskytovatel se zároveň zavazuje, že vypořádá vlastním jménem a na vlastní účet veškeré nároky třetích osob, které by byly vzneseny v souvislosti s poskytnutím licence dle této smlouvy a uhradí případnou škodu, která by tím vznikla nabyvateli.

2 evropský sociální MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, OP Vzdělávání fond V ČR EVROPSKÁ UNIE MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II. 1. Vsouladu sust. článku VIII Smlouvy poskytuje poskytovatel touto smlouvou nabyvateli bezúplatně nevýhradní oprávnění kvýkonu práva autorské dílo užít (dáiejen licence") ke všem způsobům užití, které jsou ke dni nabytí účinnosti této smlouvy známy. 2. Smluvní strany si ujednaly, že územní rozsah licence je neomezený, resp. nabyvatel je oprávněn k užití díla s územním rozsahem celý svět. 3. Poskytovatel poskytuje touto smlouvou nabyvateli oprávnění užít autorské dílo po dobu trváni majetkových práv k dílu. 4. Smluvní strany se dohodly, že množstevní rozsah licence k autorskému dílu, poskytované podle této smlouvy, je neomezený. 5. Poskytovatel není povinen zdržet se užití autorského díla. 6. Nabyvatel není povinen licenci využít. HI. 1. Nabyvatel může oprávnění tvořící součást licence poskytované podle této smlouvy zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence). 2. Nabyvatel je oprávněn poskytnout podlícenci jako nevýhradní. IV. 1. Poskytovatel je povinen předat nabyvateli předmět licence na datovém nosiči (CD, DVD apod.) ve formátu umožňujícím řádné užití díla. V případě, že je dílem počítačový program, je poskytovatel povinen předat nabyvateli veškeré strojové a zdrojové kódy vztahující se k dílu a zároveň je povinen předat dílo ve formátu umožňujícím jeho spuštění v některém z obecně dostupných počítačových programů či prostředí. 2. Poskytovatel je povinen dílo předat nabyvateli formou určenou nabyvatelem. 3. Poskytovatel je povinen předat nabyvateli předmět licence způsobem umožňujícím jeho řádné užití nabyvatelem nejpozději ke dni podpisu této smlouvy. 4. V případě, že bude dílo předáno nabyvateli ve formátu, který neumožňuje nabyvateli řádné užití díla, je nabyvatel oprávněn požadovat opětovné předání díla ve formátu, který si sám zvolí.

3 i evropský sociální MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, OP Vzdělávání fond V ČR EVROPSKÁ UNIE MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNI 5. Nabyvatel je oprávněn vyžádat sí kdykoliv v době trvání této smlouvy (maximálně do konce roku ) od poskytovatele opětovné předám datového nosiče s předmětem licence ve formátu umožňujícím užití díla, a to zejména v případech, kdy dojde ke ztrátě, poškození nebo zničení původního nosiče předaného nabyvateli. 1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V. 2. Závazkový právní vztah založený touto smlouvou se v otázkách jí výslovně neupravených řídí zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících spraveni autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 3. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými datovanými pořadově číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. 4. Tato smlouva se pořizuje ve třech vyhotoveních s povahou originálu, z nichž dvě obdrží nabyvatel a jednu poskytovatel licence. Příloha: Příloha č. 1 Seznam výstupů grantového projektu VOstravédne... 1!. 06,^ Ing. Tomáš Kotyza / ředitel krajského úřadu ( za nabyvatele " \ \ >\ '! i / v frtum dne i * ^ te?r :: (Ay prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc. rektor za poskytovatele (K. ; r'up.; AA\\\ \yyasai.y\y Ostrava AAAl A ^ i sy" y v'" 1 Příručka pro příjemce, kap příjemce a partneři projektu musejí pro účely kontroly ze strany Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších oprávněných osob uchovávat veškerou dokumentaci projektu minimálně do konce roku 2025, pokud český právní systém nestanovuje lhůtu delší. 3 Us

4 Příloha č. 1 Licenční smlouvy MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ. fond V Ql EVROPSKÁ UNIE MI.JS.OSSS fl TÉLOVÍOHQVI' po kumranncncimpnou INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Seznam výstupů grantového projektu li. 1*1. II.I..11.(1,11.07/1.3.44/ \./ ll'.lk< 1 N / \ ] l i lil i' 1 i. i],[.'i ;> 11. ni' ování odborných kompetencí pracovníků škol a školských zařízení "'SK v obiasti matematiky, VT a využívání ICT ve školéch avská univerzita v Ostravě \>/.\! \iinii lij >![ l.i :.!,i k'1,,11. I k 8 př Aplikovaná počítačová grafika 100 stran Databáze MS Accesa 2010 přípravní kur? k ECDL MS Didaktika informatiky a ICT Sehnafová Vladimíra 90 stran Didaktika matematiky VavroŠ Michal 90 stran Efektivní tvorba testovacích nástrojů s adaptivní složkou v LMS Moodle Fojtík Rostislav Euklidovská a neeuklidovské geometrie Hrajeme si s počítačem kurz pro učitele MŠ Hry v hodinách matematiky informační a komunikační technobeie pro MŠ Informační a komunikační technologie pro učitele MŠ a ZŠ II Internet a komunikace přípravní kurz k ECDLM7 Jak na Windows 8 Malíková Radka Ferdiánová VĚra,, Šmolka Pavel, Šmolka Pavel 63 stran 91 stran 69 stran 79 stran 118 stran 74 stran Jak píšeme matematický text Kolouch Ondřej, Novotný Lukáš, Štěpnička Jan, Šustek Jan 89 stran Jak využít ICT v projektovém vyučování Konst rukčn í ge o met ri e Kresleni a poznáváni s využitím počítače v oredškolnfm vzdělávání Lineární algebra Malíková Radka 84 stran 81 stran Logika pro učitese informatiky Kotyrba Martin 82 stran Objektově orientované programovaniv.net Plánování projektů v MS Proiect 2010 Počítačové sítě ve školách Vajgl Marek 88 stran 71 stran Pokročilé techniky pouliti databází v aplikaci Microsoft Office přípravný kurz k ECDL Modul AM5 dílo sío vesně 93 stran Pokročilé techniky práce s interaktivní tabulí s důrazem na interaktivní komponentu 98 stran Pokročilé techniky práce s tabulkovým procesorem AM4 Pokročilé techniky prezentace v aplikaci Microsoft Office AM6 89 stran Pokročilé techniky tvorby dokumentů a přípravy orezentad Dm víuku 74 stran

5 ^i/>> Sir1 1 ip výstupu Foiitiíivjifijpu Ii.oH.ali Boka místo vydání Pokročilé techniky zpracováni textu přípravný kurz k ECDL Modul AM3 Používáme CSS (kaskádové stvivl oři tvorbě webů Smoíka Pavel 59 stran PowerPoint 2010 využití v přípravě učíteíe a ve výuce 68 stran Práce se soubory a operačním systémem přípravný kurz kecdi.m2 dli o slovesné Pravdě podobnost a statistika Štěpnička Jan Prezentace jako nástroj výuky podporující interakci žáků dli o slovesné PowerPoint 2010 formou příkladů a cvičení PowerPoint 2013 formou příkladů a cvičení (inovace) Relační databáze Rizika pohybu dětí a mládeže na Internetu Speciální dovednosti učitele v LMS Moodle Tabulkový kalkulátor Excel 2010 využiti v přípravě učitele a ve Wuce Tabulkový procesor Excel 2010 formou příkladů a cvičení Tabulkový procesor Excel 2015 formou příkladů a cvičení (Inovace) Tabulkový procesor MS Excel 2010 přípravný kurz k ECDL M4 Technologie PHP a ASP, srovnáni a možnosti využití v přípravě učitele a ve Wuce Brechlerová Dagmar Chmelařova Magdalena S6 stran 112 stran 61 stran 90 stran 85 stran 86 stran 100 stran jako pomůcka k tvorbě dokumentů v humanitních předmětech (jazyk český, dějepis a další) Textový editor Word 2010 formou příkladů a cvičení Textový editor Word 2013 formou příkladů a cvičení í lnová cel Tvorba moderních www stránek ve vvuce na ZŠ a SŠ Tvorba prezentací v MS PowerPoint 2010 přípravný kurzkecdlm6 Tvorba www aplikací Tvoříme šablony a formuláře v MS Word 2010 a MS Excel 2010 Tvoříme www stránky formou příkladů a cvičení Tvoříme www stránky jako prezentací školy Tvoříme www stránky na 1. stupni ZŠ a MŠ, Treterová Eliška 91 stran 66 stran 117 stran 68 stran Úprava digitálních obrázků a základy počítačové grafikypřipravný kurz k ECDL 83 stran Úprava vzhledu webových stra Úvod do bezpečnosti ICT Úvod do lineární algebry Úvod do numerické matematiky Úvod do programování pro učitele Úvod do studia matematiky Ferdiánová Věra, Undovský Jan, štěpnička lan, ŠusekJan Kolouch Ondřej, dílo sbvesné dilo slovesné 62 stran 78 stran 61 stran

6 Název AII.OI Typ výstu n 1 M «\' 11 l<> /ali Rok t místo vy ilán i VeE.oi ov'3 Erd..*a Zcner Caílisto v příkladech Virtuální prostředí školy, žákovské desktopykoncepce, možnosti, přístupy 70 stran Výpočty a grafy s pomocí tabulkového kalkulátoru MS Excel stran Využiti aplikačních programů MS Office 2010 ve všeobecně vzdělávacích předmětech 88 Stran Využití možností MS Word a MS Excel (verze 2010) v matematických a příbuzných oředmětech Vyuiití Wukových programů nazšasš Využití vzdělávacích programů pro prácí s dětmi v mateřské škole Webové stránky novinky, nové programy Začínáme publikovat na Internetu Začínáme s tvorbou databází MSAccess2010, Treterová Eliška, Šmolka Páve i 69 stran 82 stran 93 stran 78 stran 98 stran Začínáme s MS Office stran Základy práce s interaktivní tabulí Základy tvorby www die standardu xhtmt Zpracování textu v MS Word 2010 přípravný kurz k ECDL M3 Databáze MS Access 2010 přípravný kurz k ECDL M5 Hrajeme si s počítačem kurz pro učitele MŠ Informační a komunikační technologie pro MŠ Internet a komunikace přípravný kurz k ECDL M7 Jak na Windows 8 Kreslení a poznávání s využitím počítače v předškolním vzdělávání Plánování projektů v MS Proiect 2010 dilo slovesné 74 stran 94 stran Pokročilé techniky použití databází vaplikaci Microsoft Office přípravný kurz k ECDL Modu! AM5 Pokročilé techniky práce s interaktivní tabulí s důrazem na interaktivní komponentu Pokročilé techniky práce s tabulkovým procesorem AM4 Pokročilé techniky prezentace v aplikaci Microsoft Office ~ AMS strav3 Pokročilé techniky tvorby dokumentů a přípravy prezentací orowuku ~ Pokročilé techniky zpracování textu přípravný kurz k ECDL Modu! AM3 multimediálniučebnice PowerPoint 2010 využití v přípravě učitele a ve výuce multimedia lni učebnice Práce se soubory a operačním systémem přípravný kurz kecdl~m2 PowerPoint 2010 formou oříkiadů a cvičení Burianové Eva

7 Náj.t >',ii l.. \N>u i Formavýstupu Rořiiifi Kut místo vviíííni PowerPoint 2013 formou příkladů a cvičení (inovace) Tabulkový kalkulátor Excel 2010 využíti v přípravě učitele a ve Wuce Tabulkový procesor Excel 2013 formou příkladů a cvičení (Inovace! Tabulkový procesor MS Excel 2010 přípravný kurz k ECDL M4 využití v přípravě učitele a ve wuce ~ 2033 Ostrava jako pomůcka k tvorbě dokumentů v humanitních předmětech (Jazyk český, dějepis a další) Textový editor Word 2010 formou Rřikladů a cvičení Textový editor Word 2013 formou příkladů a cvičení (Inovace) Tvorba prezentací v MS PowerPoint 2010 přípravný kurz k ECDLM6 Tvoříme Šablony a formuláře v MS Word 2010 a MS Exce! 2010 Tvoříme www stránky formou příkladů a cvičení Tvoříme www stránky jako prezentaci íkoh/ Tvoříme www stránky na 1. stupni ZŠ a MŠ Úprava digitálních obrázků a základy počítačové grafikyprípravný kurz k ECDL Úprava vzhledu webových stránek pomocí iazvka CSS Úvod do bezpečností ICT Vektorová grafika Zoner Callisto v příkladech Virtuální prostředí školy, žákovské desfctopykoncepce, možnosti, přístupy Výpočty a grafy s pomocí tabulkového kalkulátoru MS Exce! 2010 Využití aplikačních programů MS Office 2010 ve všeobecně vzdělávacích předmětech Využití možností MS Word a MS Excel (verze 2010) v matematických a příbuzných předmětech Webové stránky novinky, nové program v Začínáme publikovat na internetu Začínáme s tvorbou databází MS Access 2010 Začínáme s MS Office 2010 Základy práce s interaktivní tabulí Základy tvorby www dle standardu xhtml Zpracování textu v MS Word 2010 přípravný kurz k ECDL M3 Smoika Pavel multimediálniučebnice AT

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smluvní strany Objednatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastoupený:

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL Smluvní strany: Člověk v tísni, o.p.s. IČ 25755277 se sídlem Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 zastoupený Karlem Strachotou, ředitelem programu Jeden

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB Příloha č. 1 Zadávací dokumentace SMLOUVA O POSKYTNUTÍ VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB Uchazeč upraví návrh smlouvy dle pokynů zadavatele podle toho, pro kterou část veřejné zakázky podává nabídku. Pro každou část

Více

Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Pásková knihovna a zálohovací software KUPNÍ SMLOUVA

Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Pásková knihovna a zálohovací software KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00BOZ8I SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, zejména dle 536 a následujících Článek I. Smluvní strany Název Adresa: IČ: 00300535

Více

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5 INFORMÁTOR č e r v e n 2 0 1 5 region Nový Jičín Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 014, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT č. 56 Rozvoj čtenářské

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Projektová dokumentace Lázeňská zóna Lednice, doplnění

Více

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

SMLOUVA. o poskytování technické podpory (maintenance), servisní podpory a rozvoje aplikace Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje

SMLOUVA. o poskytování technické podpory (maintenance), servisní podpory a rozvoje aplikace Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje SMLOUVA o poskytování technické podpory (maintenance), servisní podpory a rozvoje aplikace Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 269 odst. 2 zákona

Více

Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy. Partnerská smlouva s přílohami. Page 1 of 69

Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy. Partnerská smlouva s přílohami. Page 1 of 69 Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy Partnerská smlouva s přílohami Page 1 of 69 Obsah: 1. Partnerská smlouva.. 3 2. Příloha č. 1 Plán výnosů a plán předpokládaných

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁvANf. Výsledek výběrového

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁvANf. Výsledek výběrového evropský ~ IVrr t e ~ sociální J1INISTERS-VO ŠKOLSTV fond v CR EVROPSKÁ UNIE "" P.OF ŽE- A rl:: OVV'"::HOVV INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁvANf OP Vzděláváni Výsledek výběrového řízení Číslo veřejné zakázky:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení: KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Rakvice Zastoupená: Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

Více

DODATEK K LICENČNÍM UJEDNÁNÍM K SOFTWARE SKC (DODATEK Č. 1 K LICENČNÍ SMLOUVĚ Č. LIC/40/01/001613/2008)

DODATEK K LICENČNÍM UJEDNÁNÍM K SOFTWARE SKC (DODATEK Č. 1 K LICENČNÍ SMLOUVĚ Č. LIC/40/01/001613/2008) DODATEK K LICENČNÍM UJEDNÁNÍM K SOFTWARE SKC (DODATEK Č. 1 K LICENČNÍ SMLOUVĚ Č. LIC/40/01/001613/008) SMLUVNÍ STRANY: Hlavní město Praha IČ: 00064581 DIČ: CZ00064581 sídlem: Mariánské nám. /, 110 01 Praha

Více

Výzva a Zadávací dokumentace k podání nabídky na zakázku Redesign turistického portálu

Výzva a Zadávací dokumentace k podání nabídky na zakázku Redesign turistického portálu Výzva a Zadávací dokumentace k podání nabídky na zakázku Redesign turistického portálu zadané v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o veřejných

Více

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů Jihočeský kraj Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje 2. VÝZVU k předkládání žádostí o

Více

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vývoj, implementace, provozování a podpora Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci

Více

^AAAA u ' y^y^a^^ý^^'

^AAAA u ' y^y^a^^ý^^' li ^AAAA u ' y^y^a^^ý^^' KUHSP08G67CG - AAAA:A"A^AKA Aí ý0 SMLOUVA ' ya!a _] ^k 'AZZáb. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskosiezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 8 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 29. 1. 2014 Obsah: ÚVOD 7

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

2. Příjemce: (název tučně) Právní forma: (státní příspěvková organizace / veřejná vysoká škola / veřejná výzkumná instituce / ) Adresa:

2. Příjemce: (název tučně) Právní forma: (státní příspěvková organizace / veřejná vysoká škola / veřejná výzkumná instituce / ) Adresa: Příloha č. 5 Příloha č. 5- vzorová smlouva vymezuje práva a povinnosti smluvních stran. Tato vzorová smlouva odpovídá projektu typu D (vyjma přílohy č. 3 - Všeobecné podmínky, které jsou stejné pro všechny

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257042590 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 3.5.2013 PID: MFCR3XFBCD Č. j.: MF-39358/2013/23-2302/T

Více

Část I Obecné vymezení. 1. Specifikace příjemce [PO název] [PO adresa sídla] Statutární orgán: [ ]

Část I Obecné vymezení. 1. Specifikace příjemce [PO název] [PO adresa sídla] Statutární orgán: [ ] VZOR PODMÍNEK POUŽITÍ PODPORY PRO SITUACE, KDY PŘÍJEMCEM JE OSS, JEJÍMŽ ZŘIZOVATELEM NENÍ MŠMT PODMÍNKY POUŽITÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ, VZDĚLÁVÁNÍ (DÁLE JEN PODMÍNKY ) Na základě žádosti

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 k výzvě k podání nabídky na zakázku Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí zajištění vzdělávacích kurzů. Zadávací řízení se řídí Závaznými postupy

Více

Příloha č.4. se sídlem: [ ] jednající:

Příloha č.4. se sídlem: [ ] jednající: Příloha č.4 Smlouva o implementaci a pronájmu informačního systému v rámci realizace projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více