Obsah...2. Úvod...4. Business Process Management...7. Podnikové procesy...5. Typy podnikových procesů...5. Procesně orientované řízení...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah...2. Úvod...4. Business Process Management...7. Podnikové procesy...5. Typy podnikových procesů...5. Procesně orientované řízení..."

Transkript

1

2 Obsah...2 Úvod...4 Business Process Management...5 Podnikové procesy...5 Typy podnikových procesů...5 Procesně orientované řízení...6 Historický přehled v přístupech k podnikovým procesům...6 Postupné zlepšování procesů...6 Business Process Reengineering...6 Business Process Management...7 Potřeba modelování podnikových procesů...8 BPMS...9 Procesní engine...12 Business Rules Engine...13 Business Activity Monitoring...14 Vybrané nástroje BPMS...15 Oracle Business Process Management Suite 11g...15 Pegasystems SmartBPM Suite...16 IBM BPM Suite...18 TIBCO iprocess Suite...19 Intalio BPM...20 Standardy BPM - BPEL, BPMN...22 BPEL...22 BPEL proces...25 BPMN...25

3 Srovnání BPMN s ostatními notacemi...27 CABE nástroje...29 Hlavní přínosy CABE...29 Vybrané nástroje CABE...30 PowerDesigner System Architect...32 Visio...33 Aris Business Architect...34 Casewise Corporate Modeler...35 Open ModelSphere...36 Nástroje modelování pracovních toků...38 Modelovácí nástroje...40 Bonita...40 BizAgi...44 COSA...46 Balanced scorecard a BPE...49 Seznámení s Balanced scorecard...49 Proč používat Balanced scorecard?...50 Balanced scorecard jako nástroj...50 Aplikace metody Balanced scorecard...50 Aplikace metody balanced scorecard na fiktivní firmě...52 Zhodnocení aplikace techniky BSC...58 Zhodnocení využití aplikace techniky BSC...58 Závěr...60 Zdroje...61

4 Tato práce se zabývá nástroji modelování a řízení podnikových procesů z několika hledisek: kromě klasických modelovacích nástrojů jsme do práce zařadili rovněž nástroje, které lze využít před samotným procesním modelováním, jako možné vstupy. Takovým nástrojem je například metoda Balanced scorecard. Dále jsme do práce zařadili nástroje podporující celý procesní cyklus v podnikání, tzv. platformu nástrojů Business Process Management Suite (BPMS). Celá práce je strukturována do tří tematických bloků. V prvním bloku autoři definují oblast Business Process Managementu (BPM), která je mateřskou základnou pro podnikové procesy. Tato část vystihuje podstatu procesního modelování proč se vůbec podnikovými procesy zabývat, modelovat je. Druhá a zároveň stěžejní část práce je zaměřena na nástroje sloužící k modelování podnikových procesů. V rámci týmu jsme se rozhodli nezaměřovat práci na jeden určitý typ nástrojů užívaný při procesním modelování, ale vybrali jsme všechny, podle nás, zásadní softwarové i další prostředky související s podnikovými procesy. Konkrétně se jedná o nástroje typu CABE/CASE, Workflow, již zmíněnou metodu Balanced Scorecard, jež není typickým nástrojem chápaným jakožto softwarová aplikace, a platformu nástrojů BPMS. Každá kategorie nástrojů je popsána z hlediska teorie a rovněž jsme pro ni zařadili a uvedli několik produktů. Třetí oblastí, je podpora standardů v procesním modelování grafická notace BPMN a jazyk BPEL. Tyto standardy jsme popsali v teoretické rovině a hledali jejich místo na poli nástrojů BPM.

5 Tradiční způsob podnikání je založení společnosti, náboru nových zaměstnanců a jejich rozdělení do jednotlivých oddělení (zejména v případě větších společností). Každý zaměstnanec má v rámci svého oddělení přidělené pravomoci a odpovědnosti. Každý se zároveň soustředí zejména sám na sebe na náplň své vlastní práce. V důsledku to znamená, že nikdo příliš nesleduje ucelenost práce jednotlivých zaměstnanců. To logicky může vést k otázkám typu Nedělá se něco zbytečně? Nevykonávají se některé činnosti duplicitně? Nechybí nějaká klíčová akce, kterou nikdo nevykonává? Vzhledem k tomu, že se každý zaměstnanec orientuje na svou část práce, neexistuje jednotný přehled o činnostech různých zaměstnanců, které by měly tvořit určitý proces. V našem případě pod pojmem proces budeme rozumět vždy podnikový proces (z anglického originálu business process). Co to je podnikový proces? Podnikový proces je souhrnem činností, transformujících souhrn vstupů do souhrnu výstupů (zboží nebo služeb) pro jiné lidi nebo procesy, používajíce k tomu lidi a nástroje. (Řepa, 2007) Pokud bychom měli uvést vlastní definici podnikového procesu, mohla by být například takováto - jedná se o ucelený řetězec navazujících činností, jež vedou ke konkrétnímu cíli (v případě podniku uspokojení zákazníka), a během nichž jsou spotřebovávány zdroje (vstupy), které jsou transformovány na výstupy. Na tomto místě bychom rádi upozornili, že ačkoli užití výrazu uspokojení zákazníka může evokovat představu o zákazníkovi společnosti, není tomu vždy tak. Zákazníkem se myslí obecný zákazník daného procesu vždy to závisí na povaze podnikového procesu. Zákazníkem tudíž může být skutečný zákazník společnosti v případě objednávkového procesu, ale rovněž například zaměstnanec v případě procesu čerpání dovolené. Podnikové procesy lze dle prof. Řepy (Řepa, 2007) dělit na klíčové a podpůrné. Rozdíl mezi nimi je ten, že klíčové procesy jsou jakousi hnací silou daného podniku jsou základem daného byznysu a jsou tím, co přináší zisk. Jsou to takové procesy, které samy o sobě generují přidanou 5

6 hodnotu pro koncového zákazníka (tedy skutečného zákazníka společnosti). Naproti tomu podpůrné procesy nejsou pro koncového zákazníka nikterak významné, avšak své opodstatnění mají. Důvodem jejich existence je podpora klíčových procesů. Jsou to zdroje nutné pro fungování klíčových procesů. Příkladem podpůrného procesu je například čerpání dovolené, zatímco klíčový proces je například proces zpracování objednávky. Pokud by podpůrný proces čerpání dovolené neexistoval, těžko by se nějaký pracovník, jemuž je odpíráno vzít si dovolenou, staral o obchodní případy. Tento případ je poměrně extrémní, nicméně názorný. V posledních letech se stále více rozmáhá nový směr způsobu řízení podniku Business Process Management (v českém jazyce se užívá nejvíce pojem procesní řízení, případně procesně orientované řízení). Toto pojetí řízení se snaží oprostit od klasických struktur se zavedenými organizačními útvary a namísto toho staví jako svůj primární nástroj a cíl podnikové procesy. Business Process Management je manažerská disciplína a zároveň technologie, která říká, že podnikové procesy jsou alfou a omegou každé organizace. Procesy jsou tím, co firmu živí, a proto je třeba je dokonale ovládnout. V klasické literatuře (Šmída, 2007; Řepa, 2007) se často lze setkat s dělením BPM do tří etap. První etapa má počátek ve dvacátých letech minulého století a je spojována s Frederickem Taylorem. V této fázi jsou podnikové procesy ve firmě nastaveny pevně, nejsou za běhu nijak měřeny a na základě toho optimalizovány. Nicméně již v této době jsou procesy zdokumentovány a popsány pro využití při práci a čas od času dochází k jejich vylepšování. Druhá etapa se nazývá Business Process Reengineering (BPR). S reengineeringem jsou spojováni Michael Hammer a James Champy, tento přístup má kořeny v polovině devadesátých let. 6

7 BPR je kulturně zcela jiným přístupem, než průběžné zlepšování procesů. Ve své extrémní podobě BPR předpokládá, že stávající podnikový proces (procesy) je zcela nevyhovující nefunguje, je špatný, je třeba jej z podstaty změnit, od počátku. (Řepa, 2007) Tato definice nám říká, že není třeba se ohlížet na minulost je možné, a reengineering to přímo vyžaduje, stávající proces ignorovat a namodelovat (nadefinovat) proces zcela nově. Díky tomu můžeme proces navrhnout tak, aby reflektoval skutečné požadavky kladené ze strany svého zákazníka. Třetí etapu zformulovali Howard Smith a Peter Fingar, kteří v roce 2003 publikovali knihu BPM: The Third Wave (Fingar, 2003). Podle těchto průkopníků BPM není ani reengineering podnikových procesů, ani trvalé konzervování podoby podnikových procesů. Neklade si za cíl zcela změnit veškeré procesy a ignorovat jejich stávající podobu. Naopak, bere je v potaz, vychází z nich a snaží se je průběžně vylepšovat na základě zvolených metrik. BPM není reengineering podnikových procesů, integrace dílčích podnikových aplikací, řízení workflow nebo další aplikace jde o sjednocení a prolnutí těchto technologií a metod do jednoho komplexního celku. Cílem BPM je optimalizace podnikových procesů s důrazem na jejich další rozvoj, nikoli na jednorázovou akci jako v případě reengineeringu. Význam 3. vlny spočívá ve schopnosti vytvořit jedinou definici (standardní vyjádření) procesu, v níž mohou být poskytnuty různé úhly pohledu na ten samý proces a postaveny různé informační systémy. To prakticky znamená, že různí lidé s různými odbornostmi mohou vidět stejný proces různě a nakládat s ním tak, jak jim to vyhovuje. Všichni přitom pracují s jediným zdrojem Například manažer může pracovat s výkonností procesu a porovnávat ji s KPI (Key Performance Indicators, klíčovými měřítky výkonnosti). Analytik si může zobrazit podrobnou procesní mapu, pro výkonné pracovníky je k dispozici procesní portál, výstupem pro programátora může být jazyk procesu, kompatibilní s programovacím jazykem atd. Právě schopnost vytvářet tyto různé pohledy z jednoho zdroje odlišuje 3. Vlnu BPM od předcházejících inovací. (Šmída, 2007) Zásadní odlišnosti těchto tří etap vystihuje tabulka 1. Faktor Zlepšování procesů (Kaizen) Inovace procesů (reengineering) 3. vlna BPM Úroveň změny inkrementální radikální týká se celého životního cyklu 7

8 Interpretace as is, to be současný proces, nová vylepšená verze starý proces, zcela nový procesdiskontinuita žádná způsobilost BPM, způsobilost BPM Výchozí bod existující procesy čistý list papíru nové nebo existující procesy Frekvence změn jednorázové nebo kontinuální změny periodicky prováděné jednorázové změny jednorázové, pravidelné, pokračující i evoluční Potřebný čas krátkodobý horizont dlouhodobý horizont v reálném čase Participace zdola nahoru shora dolů zdola nahoru i shora dolů Počet dotčených procesů Typický rozsah působnosti simultánní realizace, napříč několika procesy každý proces samostatně simultánní realizace, napříč mnoha procesy úzký, uvnitř funkcí široký, mezifunkční všechny procesy v rámci hodnotového řetězce Horizont minulost a současnost budoucnost minulost, současnost i budoucnost Riziko mírné vysoké nízké Primární umožňující nástroj statistická regulace informační technologie Nástroje off-line žádné on-line Zapojení odborníci odvětvoví specialisté všestranní pracovníci v oblasti businessu procesní technologie procesní inženýři a všichni zaměstnanci Práce praxe, zkušenost procesní procesní praxe, zkušenost Cesta k realizaci kulturní změna kulturní i strukturní změna matematický základ, procesní tech. standardy Tabulka 1 - Porovnání neustálého zlepšování procesů, reengineeringu a 3. vlny BPM. Upraveno podle (Šmída, 2007) Abychom mohli s podnikovými procesy pracovat, je třeba je poznat. Klasická poučka managementu říká, že co chceme řídit, musíme nejprve umět měřit. Jak jinak lze dosáhnout porovnání výkonnosti, pokud nemáme nastavené meze? 8

9 Jedním z východisek zkoumání reality je model. Model je svým způsobem zjednodušením reality abstrahuje od nepodstatných prvků (pro danou problémovou doménu). Zároveň model slouží jako vhodný komunikační prostředek, neboť běžná řeč je často příliš zavádějící, až vágní. Model nám nabízí prostředek, jakým můžeme nahlížet na danou problematiku obdobným pohledem. Nad stejným modelem (pokud je vhodně zvolen) mohou diskutovat lidé z oblasti byznysu i IT, což v případě mluveného slova neplatí vždy. Užitím modelu jako prostředku komunikace se snažíme eliminovat případné nejasnosti. Podnikové procesy nelze jen tak z hlavy vymyslet a doufat, že si všichni budou pamatovat, co kdy mají dělat. Naopak - pokud chceme práci řídit, musíme vědět, jak má být správně prováděna. Jestliže práce znamená procesy, pak vědět, jak práci dělat, znamená mít procesy zdokumentované. Touto dokumentací je procesní model společnosti, kde jsou zachyceny veškeré klíčové procesy a procesy podpůrné. Procesní mapa nám má ukázat souvislosti mezi klíčovými procesy generujícími přidanou hodnotu pro zákazníka a procesy podpůrnými. Modelování procesů však nesouvisí pouze s organizací práce. V dnešní době je pádným argumentem pro modelování procesů jejich další softwarová podpora, například pomocí nástrojů workflow. Automatizací procesů lze alespoň částečně omezit vznik chybových stavů a průběh jednotlivých procesů zrychlit, což obojí vede k vyšší spokojenost zaměstnanců i koncových zákazníků. Bez kvalitní dokumentace v podobě procesních modelů nelze podnikové procesy nikdy zcela poznat a ovládnout. A tím se vracíme zpět na rozpor mezi řízením a měřením pokud chceme procesy řídit, musíme je umět měřit. Pokud je chceme měřit, musíme zvolit nejen odpovídající metriky, ale hlavně vědět, co máme ve skutečnosti řídit. A právě zde se nalézá pravá podstata procesního modelování. Nástroje BPM prošly podle Ing. Kalendy (Kalenda, 2008) od devadesátých let minulého století dvěma etapami. V první etapě BPM byly nástroje neintegrované, nastavení nešla snadno překlopit do IS. Bylo třeba procesy namodelovat, v jiném nástroji je spustit, upravit IS, atd. V první generaci procesního řízení od počátku devadesátých let minulého století, šlo především o nástroje pro modelování podnikových struktur a jejich analýzu a také pro dokumentaci podnikové architektury. (BPM Portál, 2008) 9

10 Tento problém podle Ing. Kalendy řeší druhá generace nástrojů BPM - rozdíl v modelování je nově ve využití business modelu. Business model je konzistentní a vzájemně provázaný popis strategických cílů, měřitelných ukazatelů výkonnosti, procesů, pravidel podnikání, znalostí, organizačních struktur, rizik a IT služeb. (Kalenda, 2008) Tato změna chápání nástrojů BPM a nové technologie spadají pod koncept BPM 2.0 BPM druhé generace. O té lze podle Ing. Kalendy hovořit od roku Zásadní rozdíl oproti první etapě nástrojů BPM v sobě skrývá zkratka BPMS Business Process Management Suite. BPMS je platforma či soubor nástrojů, které dokážou podporovat uceleně celý životní cyklus podnikání. Jejich využívání je označování jako BPM 2. generace. (BPM Portál, 2008) Pod tím si lze představit fáze počínající od analýzy a designu procesu, přes implementaci a nasazení až po monitoring a následný koloběh tohoto cyklu. Tyto nástroje dnes podle Ing. Kalendy umožňují v reálném čase poskytovat data o jednotlivých průbězích procesu. To, co stojí za BPMS je servisně orientovaná architektura. V následující tabulce je stručně zpracován přehled základních rozdílů mezi nástroji BPM první a druhé generace. Nástroje BPM 1.0 Nástroje BPM 2.0 Funkcionalita prodávána business analytikům Modelování procesů Proprietární modelovací jazyky Průběžné zlepšování procesů Vysoké počáteční náklady Dílčí produkty pro jednotlivé fáze životního cyklu procesu Nástroje reálně využívány procesními analytiky Business model společnosti Standardizované modelovací jazyky Dynamické zvyšování výkonnosti Řešení možné i na bázi open source nebo jako služba Podpora celého životního cyklu business modelu společnosti integrovaně Tabulka 2 - Porovnání nástrojů první a druhé generace BPM. Upraveno podle (BPM portál, 2008) Odlišnosti nalezneme ať již v používání standardizované notace Business Process Management Notation (BPMN) a exekutivního jazyka Business Process Execution Language (BPEL) při samotném modelování podnikových procesů s vazbou na business model společnosti, či nově ucelenou podporou celého životního cyklu podnikání. 10

11 Ing. Kalenda shrnuje přínosy a jistou převratnost BPM 2.0 následovně: Analýza a design procesů, pravidel, dat, rolí a jiných zdrojů včetně výjimek je přímo propojeno na jednotnou repository - srdce BPMS, které oživuje řízení workflow, pravidel a chování volaných služeb. Navržené změny se tak přes integrační rozhraní přímo promítají do nastavení a chování celého IS. (Kalenda, 2008) Odpadá potřeba využívání duplicitních modelů a dat, BPMS pracuje s jednotnou repository. Hlavní moduly BPMS jsou: Procesní engine prostředí interpretující chování procesů popsaných v jazyce BPEL, Business Rules Engine (BRE) pro uložená pravidla dodává rozhodovací data nebo znalosti např. ze systému Business Intelligence, výsledky poskytuje jak pro řízení procesů, tak pro služby, které je vyžadují, Workflow zajištění interakce lidí v rámci procesů. Této části BPMS je věnována kapitola Nástroje modelování pracovních toků, Business Activity Monitoring (BAM) sledování výkonnosti procesů v reálném čase. Platformu nástrojů BPMS a vazby mezi jednotlivými prvky systému BPM v návaznosti na podnikové informační systémy znázorňuje obrázek 1. Podrobnější popis hlavních modulů BPMS následuje pod obrázkem 1. 11

12 Obrázek 1 - Platforma BPMS. Upraveno podle (BPM Portál, 2008) Jednou z hlavních komponent BPMS je na obrázku 1 znázorněný procesní engine. Vzhledem k tomu, že dnes je jazyk BPEL, kterému je věnována kapitola Standardy BPM BPEL, BPMN, chápán jako standard pro popis procesů v orchestraci webových služeb, lze pojmy procesní engine a BPEL engine zaměňovat dle potřeby. Jazyk BPEL pracuje se dvěma typy procesů dle úrovně abstrakce: Abstraktní proces - pouze zčásti specifikovaný proces, u kterého se nepředpokládá, že bude někdy spuštěn. Specifikuje pouze režim výměny zpráv, nikoli samotný procesní tok, Exekutivní proces do detailů specifikovaný a spustitelný proces v běhovém prostředí, tzv. engine. V našem případě se tím rozumí BPEL engine, jelikož BPEL je jazykem navrženým pro potřeby orchestrace. Proces popsaný v jazyce BPEL je vlastně XML dokument, který je vygenerován z modelu zhotoveném v příslušném modelovacím nástroji. S tímto dokumentem pak pracuje BPEL engine buďto jako rozhraní webové služby, případně pomocí podmínek nastavených uvnitř daného procesu. Procesní engine spouští daný proces a poskytuje ho svým uživatelům. 12

13 Možná podoba BPEL engine je webová služba, často s vlastním klientským prostředím. BPEL proces lze vytvořit v jakémkoliv textovém editoru, ale z praktických důvodů je tento postup značně neefektivní a vyžaduje hlubší znalosti XML. V současné době je dostupná spousta různých grafických editorů. Jedná se jak o komerční, tak i o volně dostupné a open-source produkty. Když zanedbáme jejich uživatelská prostředí, složitost, stabilitu ap., tak se většinou od sebe liší úrovní implementace BPEL a rozšiřitelností. Každá společnost většinou k danému editoru má i svůj vlastní stroj, na kterém lze daný proces spouštět. Vzhledem k trochu odlišné implementaci jazyka BPEL různými společnostmi a jeho možností rozšiřitelnosti o vlastní funkce dochází zde k nekompatibilitě těchto editorů a strojů. V případě nutnosti spouštět daný proces na jiném stroji než pro který byl určen, budeme v lepším případě potřebovat dobrou znalost obou produktů a jazyka BPEL. V horším případě to vůbec nebude možné. (Maršík, 2008) Do češtiny lze Business Rules přeložit jako pravidla podnikání. Pravidla podnikání jsou rozhodovací kritéria dodávaná pro jednotlivé procesy či služby. Příkladem může být proces přijetí objednávky pokud je objednávka vystavena na větší finanční hodnotu než Kč, musí ji schválit finanční ředitel. Kritérium hodnoty objednávky vytváří v tomto případě pravidlo pokud je částka větší než určitá mez, udělej toto. Odlišný příklad může být situace, kdy pro všechny zákazníky, kteří nakoupí za 1000 a více Kč, bude udělena sleva ve výši 10% z celkové ceny. Opět se jedná o pravidlo podnikání. Pravidla podnikání je třeba důsledně evidovat, klasifikovat, hledat mezi nimi vztahy a řídit je. Ve vazbě na podnikové procesy platí, že ty zůstávají relativně neměnné, avšak pravidla, která jsou součástmi procesů, se mění velmi dynamicky. Proto je snaha pravidla podnikání od procesů oddělit, zpracovat je do samostatné komponenty. Podle (Raden, 2007) je Business Rules Engine samostatná softwarová komponenta, která pravidla podnikání vykonává. Tato pravidla nejsou přímou součástí aplikačního kódu, a tudíž je lze velmi rychle měnit bez nutnosti zasahovat do zdrojového kódu jednotlivých aplikací. Typicky jsou uložena v databázi, XML souborech, excelovské tabulce, či v různých skriptech. 13

14 Existuje několik druhů procesních strojů, v závislosti na tom, jak uložená pravidla vykonávají. Nejtypičtější jsou stroje, jež s pravidly pracují na bázi booleovského konstruktu IF-THEN. Tedy například jestliže je zákazník starší 18 let, smí si koupit výhodné balení alkoholu na e-shopu. Dalším typem stroje je reakční engine. Ten detekuje a reaguje na vzniklé situace například může upozornit skladníka, že na skladu je malá zásoba konkrétního typu zboží. Rozdíl mezi těmito dvěma typy strojů je ten, že první typ reaguje na konkrétní interakci s uživatelem, ten druhý vykonává pravidla automaticky. Většina dnešních Business Rules Engines umí zastávat obě zmíněné role. Výše zmíněný druh vykonávání pravidel postupuje směrem dopředu. Existují však i stroje jdoucí směrem dozadu tedy zjišťují co je potřeba, aby byl naplněn určitý cíl. Poslední kategorií Business Ruless Engine je deterministický engine. Ten může pracovat jak směrem dopředu, tak plánovat a zajišťovat potřebné akce na základě vytyčeného cíle, tedy zpětně. Jedná se o použití software, které sleduje průběh jednotlivých činností a procesu jako celku v čase. Vychází z agregace, analýzy a prezentace informací v reálném čase. Účelem aplikace tohoto typu je poskytovat data (analýzu) vlastníkům procesů a operačnímu managementu obecně. Umožňuje rychle nalézt problém a zavést potřebná protiopatření. BAM využívá obdobně jako systémy Business Intelligence tzv. dashboard k zobrazování dat. Na rozdíl od BI však pracuje s daty poskytovanými v reálném čase (on-line, případně near on-line daty), zatímco BI komunikuje s OLAP databází pomocí dotazů na data historická. Jinak si však BAM a BI dashboards mohou být vizuálně velmi podobné. Některé BAM systémy přímo poskytují možnost reagovat na vzniklé problémy, například formou zaslání zprávy ( , text, hlasová zpráva) odpovědným lidem. Tento modul BPMS je sice klíčový, jedná se však o čistě komerční softwarové produkty. Pro předchozí uvedené komponenty existují různé open source varianty, které s vyvinutím úsilí lze vzájemně kombinovat a de facto si BPMS prostředí integrovat z volně dostupných nástrojů. BAM v současné době volně dostupný či jako open source neexistuje, lze ho do jisté míry simulovat pomocí nástrojů pro reporting. 14

15 V této podkapitole uvádíme několik konkrétních BPMS od různých dodavatelů. Vybrali jsme zástupce z kategorie komerčních BPMS od velkých softwarových firem a vedoucích hráčů na trhu s těmito produkty. Při volbě konkrétních platforem BPMS jsme vycházeli z výsledků analýzy provedené společností Gartner. Zvolili jsme řešení ze všech kvadrantů kromě třetího, ve kterém jsou nejméně konkurenčně výhodné produkty pro danou oblast. Obrázek 2 - Magic Quadrant BPMS dle Garner Producent Oracle Název Oracle Business Process Management Suite Verze 11g Datum vydání 07/2009 Licencování komerční WWW odkaz 15

16 Oracle Business Process Management Suite je dobrým příkladem komplexního BPMS. Ten je vystavěný nad databázovým systémem Oracle 11g, tedy nejnovější verzí. Mezi konkrétní moduly patří všechny hlavní zmíněné prvky. Jmenovitě Oracle BPM Suite nabízí následující komponenty: Oracle BPM kompletní IDE pro vývoj a optimalizaci business procesů, Oracle Business Rules Business Rules Engine, Oracle BPEL Process Manager procesní engine sloužící k vykonávání procesů popsané exekutivním jazykem BPEL, Oracle Business Activity Monitoring Business Activity Monitoring, Oracle WebCenter Suite portálová platforma. Producent Název Pegasystems Pegasystems SmartBPM Suite Verze 5.5 Datum vydání 07/2009 Licencování komerční WWW odkaz Společnost Pegasystems nabízí svá řešení BPM na trhu již 26 let. Za tu dobu se firma dostala do pozice lídra trhu díky svému rules-driven BPM. SmartBMP Suite se skládá z těchto komponent: PegaRULES Process Commander mozek a srdce SmartBPM řešení, Business Rules Engine je skrytý pod prvním názvem - PegaRULES. Process Commander je vývojové, exekutivní i monitorovací (pomocí dashboard) prostředí pro procesy, realizováné jako tenký klient pro spolupráci byznysu a IT, Process Analyzer využívá datové sklady, na nichž pomocí on-line nástrojů provádí analýzu (obdoba Business Activity Monitoring), 16

17 Process Simulator simulace nových podnikových procesů, předtím než jsou spuštěny v ostrém provozu. To umožňuje analytikům měřit a porovnávat výkonnostní charakteristiky a proces následně odladit před ostrým provozem, Enterprise Integration SmartBPM je vystaveno na SOA architektuře. Tato část se stará o integraci podnikových nástavců a konektorů, Case Management case-management aplikace, Content Management Integration integrace obrazových a dokumentových repository včetně DMS za účelem řízení veškerých procesů souvisejících s Records Managementem, Portal Integration integrace na úrovni webovských portálů pro spolupráci na bázi B2B. Jak je vidět, tento BPMS není pouhé BRE, BAM, workflow a procesní engine. SmartBPM jde dál a snaží se postihnout integraci řízení všech komponent, kterými podnikové procesy procházejí. Architekturu, ve které je SmartBPM vystavěno, znázorňuje obrázek Obrázek 3 - Architektura SmartBPM

18 Obrázek 4 - Varianty IBM BPM Suite Producent Název Verze Datum vydání Licencování WWW odkaz IBM IBM BPM Suite komerční Řešení od IBM pokrývá celý životní cyklus podnikání, tedy od návrhu, po implementaci procesu, vykonávání a monitorování a následné změny. Zajímavostí je, že IBM nemá pouze jeden produkt, ale nabízí dvě možné varianty BPMS IBM WebSphere Dynamic Process Edition a IBM FileNet Active Content Edition. První ze zmíněných je vystavěno na platformě WebSphere, zatímco druhé řešení je založeno na nástroji workflow FileNet, jež IBM sama pokládá za lepší řešení pro firmy s BPM teprve začínajícími. IBM navíc nabízí jakési rozšíření obsahující pokročilé analytické nástroje, BPM repository, akcelerátory, nástroje pro spolupráci. Rozdíly mezi popsanými variantami znázorňuje obrázek níže. 18

19 Producent Název Verze Datum vydání Licencování WWW odkaz TIBCO Software TIBCO iprocess Suite Komerční / free TIBCO Software je obdobně jako IBM jedním z lídrů na trhu BPMS. iprocess Suite poskytuje kompletní end-to-end řešení procesního řízení, po světě má více než 1000 zákazníků. Konkrétní komponenty, ze kterých se řešení skládá, jsou tyto: TIBCO Business Studio volně dostupný nástroj pro modelování a vykonávání podnikových procesů, TIBCO iprocess Decisions prostředí pro business analytiky k definování a řízení pravidel podnikání užívaných v procesních tocích, TIBCO iprocess Engine procesní engine, TIBCO iprocess Workspace rozhraní poskytující byznys uživatelům interakci s procesními instancemi. Toto rozhraní lze velmi snadno integrovat do portálových nástrojů či klientských aplikací, TIBCO iprocess Spotfire nástroj pro měření výkonnosti procesů a jejich analýzu (BAM), 19

20 TIBCO iprocess Conductor nástroj, jež se využívá pro procesy, které je obtížné modelovat strukturovaně, jelikož jsou příliš komplexní a dynamické. Tyto procesy jsou vykonávány za pomoci individuálních pomocných procesů. Producent Název Verze Datum vydání Licencování WWW odkaz Intalio IntalioWorks BPM Free / komerční IntalioWorks BPM má dvě možnosti řešení. První volbou je IntalioWorks BPM Community Edition, která je zcela zdarma a 80% kódu je realizováno jako open source. Toto řešení se hodí spíše na menší BPM projekty. Pro velké společnosti zavádějící BPM je k dispozici čistě komerční IntalioWorks BPM Enterprise Edition, realizované jako open code. Obě řešení mají nástroje pro modelování procesů a jejich vykonávání spolu s návazností na workflow, nicméně nástroje typu BAM a BRE, které jsou dnes poměrně klíčové, jsou pouze ve zpoplatněné verzi. Enterprise Edition navíc nabízí portálové řešení, ESB, ECM. Architektura Enterprise Edition je ilustrována na obrázku. Řešení je vystaveno jako plugin pro vývojové prostředí Eclipse, kde lze procesy modelovat, a na BPEL engine Apache ODE, které je rovněž open source produktem. 20

21 Obrázek 5 - Architektura Intalio 21

22 V této kapitole blíže nahlédneme do kuchyně standardů BPM, konkrétně BPEL a BPMN. První část zmiňuje historický vývoj jazyka BPEL, jeho strukturu, vlastnosti a možnosti. Druhá část, věnovaná BPMN, se po stručném popisu notace věnuje porovnání této notace s ostatními, a predikci dalšího vývoje standardů vůbec. Standardizovaný jazyk Business Process Execution Language (BPEL) vznikl na základě spolupráce firem IBM, EA Systems a Microsoft. Nyní je pod vývojem Organizace pro pokrok ve standardizaci strukturovaných informací (OASIS). BPEL je exekutivním jazykem založeným na jazyce XML. Uplatňuje se při spolupráci a koordinaci mezi obchodními partnery, zejména v oblasti e-business a poskytování webových služeb. BPEL není pouze prostředkem pro modelování podnikových procesů umožňuje vytvářet spustitelné procesy, z nichž se volají jednotlivé webové služby. Jazyk BPEL je tak v jistém ohledu spíše programovacím jazykem. Vytváření spustitelných procesů v současné době představuje jeden z hlavních směrů vývoje a využití procesního modelování proto byl jazyk BPEL do této práce zahrnut. BPEL je založen na čtyřech standardech, bez kterých by nemohl fungovat. První z nich, zřejmě nejdůležitější, je XML - značkovací jazyk popisující strukturu a věcný obsah. Pro formální definici struktury dokumentu jazyka BPEL se využívá XML schémat, která striktně určují, co může a co nesmí být obsahem dokumentu. Pro orientaci ve vytvořeném dokumentu slouží jiný ze standardů s XML spjatých XPath. Posledním standardem je jazyk WSDL, využívaný pro popis rozhraní webových služeb. Kombinace výše zmíněných standardů nám poskytuje nutné minimum pro vytváření procesů v jazyce BPEL. Vytvořený proces v jazyce BPEL je ovšem pouze dokumentem ve formátu XML. Jako takový spustitelný není, k tomu je potřeba běhové prostředí. Běhová prostředí různých společností přistupují k exekuci BPEL procesu odlišně; buďto rovnou interpretují XML dokument nebo ho transformují do jiné podoby, kterou pak zkompilují a až poté proces lze spustit. Přehled vývoje jazyka BPEL: BPEL4WS IBM, Microsoft, BEA BPEL4WS 1.1 OASIS 22

23 WS-CDL - W3C (Kandidát) WSBPEL 2.0 OASIS BPEL je výrazně podobný tradičním programovacím jazykům, obsahuje smyčky, větvení, proměnné, přiřazení atd. Tyto konstrukty nám dovolují namodelovat prakticky libovolný proces. Ovšem nejdůležitější vlastnosti jsou spojené s voláním webových služeb. Ty můžeme volat dvojím způsobem, synchronně a asynchronně. Můžeme spouštět operace jak sekvenčně, tak paralelně. Po asynchronním volání máme možnost čekat na tzv. callback (zpětné volání). BPEL také disponuje bohatou výbavou v oblasti obsluhy chyb, což je velmi důležité při vytváření robustních byznys procesů, a poskytuje podporu pro dlouho trvající procesy. Pomocí BPEL tedy můžeme: popisovat business procesy pomocí skládání služeb, skládat větší procesy ze služeb a již vytvořených procesů, pracovat se synchronními a asynchronními operacemi a přijímat tzv. callbacks, spouštět služby sekvenčně či paralelně, kompenzovat služby v případě chyby, přesměrovat příchozí zprávu patřičnému procesu, pracovat s událostmi, spouštět aktivity v určitém pořadí či za určitý čas, strukturovat business procesy." (Šafář, 2007) Jednotlivé služby mohou být skládány dvojím způsobem: centrální proces (může se jednat o další webovou službu) přebírá kontrolu nad službami, které jsou do procesu zapojeny, a koordinuje spouštění jednotlivých operací. Zúčastněné služby nevědí, a ani nemusí vědět, že jsou účastníky nějakého vyššího procesu. nevyužívá centrálního koordinátora. Každá zúčastněná služba přesně ví, kdy se má spustit a s kým má komunikovat. Všichni účastníci 23

24 Z hlediska skládání webových služeb, je orchestrace flexibilnější přístup než choreografie a jazyk BPEL je právě orchestračním jazykem. Instrumentace nabízí podle Šafáře (Šafář, 2007) tyto výhody: přesně víme, kdo je zodpovědný za celý business proces, můžeme spojovat služby, aniž by věděly, že jsou součástí procesu, v případě chyb můžeme vybrat jiný scénář procesu. BPEL rozlišuje procesy na spustitelné a abstraktní. Spustitelný business proces specifikuje veškeré detaily o procesu a může být spouštěn pomocí běhového prostředí BPEL. Abstraktní business proces není specifikován tak detailně a proto není spustitelný. Obrázek 6 Příklad schematického znázornění BPEL procesu. Upraveno dle (Šafář, 2007) Jazyk BPEL rozlišuje základní a složené aktivity. Základní aktivitou může být např. spuštění jiné webové služby, čekání na zprávu, generování odpovědi atp. Složené aktivity, podobně jako v BPML, řídí tok procesu. Komunikace probíhá tak, že BPEL proces obdrží požadavek, následně spustí patřičné webové služby a nakonec odešle odpověď zpět původnímu volajícímu. (Šafář, 2007) Webové služby mohou být spouštěny sekvenčně nebo paralelně, synchronně (čeká se na odpověď) a asynchronně (na odpověď se nečeká, pokračuje se v provádění procesu). 24

25 Spojení (links, též partner links) představují spojení ke všem účastníkům, s nimiž proces komunikuje. Rozlišujeme: spojení na webovou službu (invoked partner link), která je spouštěna, spojení ke klientovi (client partner link), který může spustit BPEL proces. Každý BPEL proces musí mít alespoň jeden client partner link, protože zde musí být nějaký klient, který spustí daný BPEL proces. Obvykle každý BPEL proces bude mít alespoň jeden invoked partner link, protože ve většině případů bude spouštět nějakou webovou službu. (Šafář, 2007) Jak uvádí samotná specifikace jazyka WS-BPEL (OASIS, 2007) BPEL proces specifikuje řád, ve kterém jsou služby sekvenčně či paralelně spouštěny. Umožňuje specifikovat podmínky, cykly, deklarovat proměnné, přiřazovat těmto proměnným hodnoty, ošetřovat výjimky a další. Doporučováno je grafické vyjádření BPEL procesu, tj. BPEL proces vhodným způsobem vizualizovat. Obvykle se tak děje buď v notaci UML či podobným způsobem v rámci komplexního řešení CASE nástrojů v portfoliu produktů společností tímto se zabývajících. S BPEL se lze setkat skutečně v řadě nástrojů, pro příklad uveďme Oracle BPEL Process Manager, Microsoft BizTalk, IBM WebSphere Business Integration Server, BEA WebLogic a další. Tento standard pro modelování podnikových procesů byl vyvinut konsorciem BPMI (Business Process Management Initiative), nyní za jeho vývoj zodpovídá skupina OMG. Modely BPMN využívají různých prvků, které jsou pro přehlednost rozděleny do čtyř kategorií a v rámci každé kategorie ještě do několika typů: 1) Objekty toku (flow objects): událost (event), aktivita/činnost (activity), brána (gateway). 2) Spojovací objekty (connecting objects): 25

26 sekvenční tok (sequence flow), tok zpráv (message flow), asociace (association). 3) Plavecké dráhy (swimlanes): bazén (pool), dráha (lane). 4) Rozšiřující objekty (artifacts): datový objekt (data object), skupina (group), poznámka (annotation). Z hlediska byznys perspektivy postrádá tento standard adekvátní prostředky pro modelování podstatné části náležitostí, jež hrají z hlediska modelování podnikových procesů organizace významnou roli. Již samotná filosofie tohoto standardu je čistě zaměřená na konkrétní technologickou realizaci modelovaných procesů. Jednotlivé atributy modelových elementů jsou čistě spojené se svým následným zpracováním v rámci integračního SW. Z těchto důvodů míra obecnosti standardu a jednoduchost standardu příliš nevyhovují. To samé lze tvrdit o možnostech modelování dimenzí jako je návaznost na organizační strukturu nebo spojitost s cíli organizace. Ačkoliv je BPMN silně specializovaným jazykem, má v nezanedbatelné míře podstatné průsečíky s obecnými nároky na standardy pro modelování podnikových procesů, pro potřeby vývoje SW, nebo jejich automatizace specializovaným SW. Svým konkrétním předjímáním provedení jednotlivých procesů standard přímo navádí své uživatele na jistý způsob uvažování o problémech. Z hlediska metodické podpory tohoto standardu lze konstatovat, že sama specifikace tohoto standardu se těmito otázkami nezabývá. Jedná se pouze o holý popis elementů a jejich atributů. Naopak, jelikož je BPMN do jisté míry relativně velmi rozšířeným standardem, je jeho vlastní podpora napříč nástroji velmi vysoká, a to i oproti faktu, že není zcela standardizované vlastní mapování na formát pro výměnu dat. Zároveň je specifikace tohoto standardu velmi konkrétní z hlediska popisu pravidel vlastní syntaxe což je žádoucí pro potenciální validování modelů. 26

27 Obrázek 7 - Porovnání BPMN s jinými notacemi. Upraveno dle (Kalina, 2009) Ačkoliv jsou všechny tyto standardy svým vznikem vztažené k oblasti informačních technologií, je vidět, že jak IDEF3, tak BPMN jsou v této perspektivě zhruba na stejné úrovni, a oproti EPC zaostávají přibližně o 20%. To je relativně zajímavé, neboť svým způsobem, jsou BPMN a IDEF3 víceméně antagonisticky pojaté standardy. BPMN je ryze specializovaný modelovací standard pro využití v oblasti tvorby procesů pro zpracování integračním SW, kdežto IDEF3 se zabývá obecným popisem sémantiky podnikového procesu, jako metoda pro konceptuální analýzu ve vztahu k budování IS/ICT. Možná interpretace by mohla být, že EPC poskytuje ideální rovnováhu mezi mírou konceptuality a využitelností výstupů modelování v dalších fázích vývoje SW. Je nicméně nutné připomenout, že je zde nutné brát ohled na možné zkreslení, které je dané konstrukcí variant jednotlivých charakteristik. Z vlastních hodnotících tabulek je patrné, že u IDEF3 je převažující jednoduchost a obecnost modelování, kdežto Scheer-EPC obětuje část těchto charakteristik a přidává robustnější popisné schopnosti. Z hlediska počtu charakteristik početně převažují ty spojené se samotnou vyjadřovací schopností standardu. To je jeden z důvodů vychýlení tohoto poměru na stranu EPC. Z hlediska BPMN je možné částečně prohlásit to samé jako o IDEF3, nicméně s tím, že BPMN se k Scheer-EPC přibližuje z opačné strany spektra a výsledky tohoto standardu jsou poznamenány jeho vlastní přespecializovaností. Druhým zjevným faktem je výrazný propad BPMN v rámci byznys perspektivy, kde dosahuje velmi nízkého výsledku. Tento výsledek se dá interpretovat jako zjevná nevhodnost používat tento standard k činnostem, jež jsou touto perspektivou zastupovány. Svým prvořadým zaměřením BPMN přehlíží mnoho dimenzí, které jsou pro modelování podnikových procesů v rámci organizace stěžejní (cíle, organizační struktura, apod.). Standard obsahuje také velké 27

28 množství elementů, které mají místy nepříliš intuitivní význam a pro uživatele mohou být následně obtížně interpretovatelné. Tyto vlastnosti jednotlivých elementů jsou samozřejmě dány tím, aby bylo možné v rámci BPMN modelovat klíčové rysy, které jsou třeba pro generování předpisu pro zpracování vhodným integračním nástrojem. Zajímavá je míra podobnosti mezi výsledky v rámci byznys perspektivy a ohodnocením vlivu standardů na zralost podnikového procesu dle modelu PEMM. Ačkoliv jsou jednotlivé standardy mezi sebou dost odlišné, jsou všechny postaveny na tzv. flow chart, navíc z pohledu PEMM nejsou kladeny přílišné nároky na deskriptivní schopnosti jednotlivých standardů. V oblasti procesního modelování existují (prozatím neúspěšné) snahy o jistou globální standardizaci, která by především měla usnadnit sdílení modelů mezi různými organizacemi. Nepředpokládáme přílišný úspěch těchto snah. Procesní modely nacházejí stále nová, navzájem odlišná, využití. To s sebou nese i nutnost jejich značné diverzifikace. Ve svých počátcích se procesní modely využívaly téměř výhradně k analýze a optimalizaci podnikových procesů (ať již ve smyslu postupného zlepšování či Business Process Reengineeringu) a snaha o jejich globální standardizaci jistě měla svá opodstatnění. V současné době se procesní modely vedle svého původního účelu používají i v oblastech celopodnikové komunikace, mezipodnikové spolupráce podnikových informačních systémů a webových služeb. V takto odlišných oblastech jsou na ně kladeny rozličné požadavky. Zatímco pro celopodnikové použití potřebujeme model srozumitelný a přehledný, v oblasti webových služeb je klíčová spustitelnost modelu. V některých zmíněných oblastech se zároveň odehrává velmi rychlý vývoj, a je tedy nutno, aby se modelovací nástroje vyvíjely spolu s modelovanou skutečností (to se týká zejména oblasti webových služeb). Proto předpokládáme, že budou i nadále vznikat mnohé nové standardy a metodiky a ty stávající se budou dále vyvíjet. 28

29 Zkratka CABE je akronym pro Computer Aided Business Engineering. Představuje skupinu nástrojů, které slouží ke komplexnímu modelování architektury podniku. Největší přínos znamenají v procesně řízených firmách, kde dokážou popsat strukturu všech procesů, vztahů mezi nimi a hierarchického uspořádání. Věcně správný popis procesů, klíčových i podpůrných, informačních a datových toků lze využít k efektivnímu dosahování podnikových cílů. Identifikace těchto cílů může sloužit k přesnější definici podnikové strategie. Nástroje CABE slouží k modelování podniku, jeho procesů, organizační struktury, datových toků, informační infrastruktury a cílů. S těmito nástroji se lze setkat i v dalších oblastech např. při plánování a budování worklow. (Řepa, 2007) Výstupy CABE nástrojů se využívají při návrhu nových podnikových informačních systémů a k optimalizaci či reengeneeringu struktury podniku a procesů. V současné době rozvoje servisně orientované architektury, jež přináší nový koncept pojetí a budování podnikových informačních systémů, jsou přínosy CABE nástrojů k optimalizaci podnikové struktury ještě významnější. Rovněž s využitím modelu Software as a Service lze výstupy CABE nástrojů podpořit přesnější formulaci požadavků na odebírané služby a jejich strukturu. CABE nástroje mohou sloužit v rámci podniku při vytváření katalogu a architektury ICT služeb. Hlavním přínosem CABE nástrojů je podpora podnikového řízení investic v oblasti ICT. Na základě analýzy výstupních dat CABE nástrojů lze formulovat informace využitelné při rozhodování v investiční oblasti. Lepší znalost organizační struktury, podnikových procesů, podnikové strategie vede k zefektivnění fungování celého podniku, jak na procesní úrovni, tak na technologické. Pomocí CABE nástrojů lze také odhalit potřebu modifikace, nebo nové implementace ICT infrastruktury. Přínosy využívání CABE nástrojů lze shrnout jako podporu při: Řízení investic v oblasti ICT, Identifikaci podnikových cílů a následné přesnější formulace podnikové strategie, Optimalizaci podnikové struktury a podnikových procesů, 29

30 Zvyšování efektivity podnikových procesů (reengineeringu), Optimalizaci ICT infrastruktury, Zavádění SOA, Rozhodování o outsourcingu. V přehledu vybraných nástrojů CABE jsme vyšli z materiálů předchozích zpracování tohoto tématu a doplnili je o aktuální informace. Jiný přístup ke CABE nástrojům jsme nezvolili z toho důvodu, že trh tvůrců a jejich produktů v této oblasti se příliš nemění. Vyvíjejí se pouze jednotlivé produkty, škála funkcionality a jejich prostředí jako reakce na požadavky zákazníků. Nástroje, jež jsme vybrali k popisu a srovnání: PowerDesigner, System Architect, Visio, ARIS Business Architect, Casewise Corporate Modeler, Open ModelSphere. PowerDesigner vyvíjí společnost Sybase a od roku 2008 je k dispozici ve verzi Tento nástroj má přesah do oblasti CASE, jedná se o robustní modelovací nástroj. Slouží k vytváření objektových modelů, datových modelů, modelů business procesů, XML a DTD schémat. Lze jej využít pro návrh databáze od konceptuální úrovně, až po fyzickou úroveň datové základny. Umí u datových modelů generovat testovací data pro testování integrity databázového schématu. 30

31 Z objektových modelů podporuje PowerDesigner tvorbu modelu tříd, use case diagramu, diagramu sekvencí, komponent a aktivit. Umožňuje využití celé řady standardů a metodik. Podporuje UML 2.0, XML, DTD, BPEL4WS, BPMN a další. Podporuje velmi komplexní tvorbu dokumentace. Podporuje celou řadu vývojových prostředí (Java, C#, VB.NET, Hibernate, EJB3, NHibernate, JSF, WinForm (.NET and.net CF)) Vzhledem k poměrně velkému rozšíření představuje jakýsi etalon v praktičnosti a uživatelské přívětivosti designu pracovního prostředí, které je intuitivní a snadno ovladatelné. Obrázek 8 - Ukázka rozhraní v PowerDesigneru Producent Název Sybase Verze 15.0 Datum vydání 8/2008 Licencování PowerDesigner DataArchitect (datové modelování), Developer (objektové modelování), Studio (datové + objektové + modelování business procesů), Enterprise (+repository), Standalone (pevná licence na 1 PC) x Floating (plovoucí 31

32 licence) WWW odkaz Za vývojem programu System Architect stojí nyní společnost IBM, která odkoupila Telelogic v roce Jedná se opět o robustní modelovací nástroj a je jedním z lídrů na trhu CABE nástrojů. Těžiště jeho využití leží v propracovaném modelování podnikových procesů. Podporuje vytváření procesních modelů, datových modelů, technologických modelů, metodu balanced scorecard, modelů servisně orientovaných architektur, aplikačních modelů. Podporuje standardy jako BPMN, UML, BPEL4WS, IDEF, TOGAF a další. Umožňuje přehledně propojit modely různých kategorií a skládat je jako komponenty jednoho celku. Podporuje analýzu míry podpory podnikových cílů. Podporuje přímé sledování nákladů v modelech pro jednotlivé ICT služby. Uživatelské prostředí není natolik intuitivní a přehledné jako například v případě PowerDesigneru. Obrázek 9 - Ukázka rozhraní System Architect Producent IBM Název Rational System Architect Verze

33 Datum vydání 10/2009 Licencování User License USD $3, WWW odkaz Program Visio původně vyvíjela Visio Corporation a nyní, díky akvizici, spadá její vývoj pod křídla společnosti Microsoft. Visio je nabízeno jako součást určitých verzí kancelářského balíku Microsoft Office, nebo také jako samostatná aplikaci. V současnosti je ve verzi Co do funkcionality a podpory podnikových procesů se nejedná o tolik robustní program, jako PowerDesigner nebo System Architect. Primárně slouží k vizualizaci schémat. Obsahuje mnoho šablon pro různé diagramy a schémata. Podporuje metodiku UML a proprietární Microsoft SmartShapes. Vytvořená schémata lze snadno exportovat do všech programů kancelářského balíku Office. Obrázek 10 - Ukázka rozhraní Visio Producent Microsoft Název Microsoft Visio Verze 2007 ( ) 33

34 Datum vydání 4/ 2009 Licencování Retail price $559/$349 for Professional WWW odkaz Aris Business Architect vyvíjí německá společnost IDS Scheer. Jde o robustní nástroj pro komplexní řízení podnikových procesů a podnikové architektury. Funguje v moderním webovém prostředí. Disponuje intuitivním ovládáním a uživatelsky přívětivým prostředím. Podporuje standardy a metodiky BPMN, BPEL, ARIS, UML a další. Umožňuje detailní modelování, analýzu a optimalizaci podnikových procesů. Dále obsahuje celou řadu analytických funkcí, které mohou být využity při řízení podnikových procesů společnosti. Usnadňuje vytváření servisně orientované architektury, podporuje celou řadu metrik pro hodnocení výkonnosti jednotlivých procesů. Umožňuje správu rolí, práv a odpovědností. Obrázek 11 - Ukázka rozhraní Aris Business Architect Producent IDS Scheer Název ARIS Business Architect 34

35 Verze RSC-3 Datum vydání 2/2009 Licencování komerční WWW odkaz Corporate Modeler od firmy Casewise je nástroj, jenž slouží ke komplexnímu modelování podnikových procesů. Umožňuje přehledné zobrazení celé podnikové struktury, která zahrnuje i zaměstnance, včetně všech podnikových procesů a vztahů mezi nimi. Pracuje s dynamickými objekty, které propojují IT architekturu s daty a procesy. Uživatelé mohou simulovat průběh jednotlivých procesů a testovat výsledky. Obrázek 12 - Ukázka rozhraní Casewise Corporate Modeler Producent Casewise Ltd Název Corporate Modeler Verze

36 Datum vydání 11/2009 Licencování komerční WWW odkaz r Open ModelSphere od firmy Grandite je freewarový software určený k modelování podnikových procesů, databází a UML diagramů. Jde u multiplatformní nástroj, který je vytvořen v Javě. Původně komerční produkt je nyní nabízen jako freeware. 36

37 Obrázek 13 - Ukázka rozhraní Open ModelSphere Producent Grandite Název Open ModelSphere Verze 3.1 Datum vydání 11/2008 Licencování GNU General Public License WWW odkaz 37

38 Ve spojitosti s podnikovými procesy se často objevuje termín workflow (do češtiny se obvykle překládá jako pracovní tok). Zjednodušeně lze říci, že workflow specifikuje, jak probíhá určitá práce od začátku do konce. Pracovní tok tvoří logika procesů a řídící pravidla. Logika procesů definuje sekvenci úkolů, jež mají být provedeny, řídící pravidla pak definují v jakých závislostech a limitech mohou být úkoly vykonány. Definice seskupení WfMC (Workflow Management Coalition), která je platná již 10 let, říká o workflow a podnikových procesech následující: Business proces je množinou procedur či aktivit, které dohromady realizují obchodní cíle v rámci organizační struktury, jenž definuje funkční role a vztahy. (Aalst, 2002) Workflow je automatizace podnikových procesů jako celku či jen jeho části, během níž dokumenty, úkoly a informace přecházejí mezi účastníky procesu na základě definované množiny pravidel. Skládá se z aktivit a jejich vztahů, identifikuje počátek a konec procesu, účastníky, aplikace a data. Workflow lze typicky hledat uvnitř velkých organizací, jako jsou banky, pojišťovny či státní správa. Velkým problémem dosavadního workflow je, že bylo vyvinuto mnoho standardů pro podporu workflow systémů, ale žádný z nich se nestal globálně uznávaným standardem, jaký představuje např. UML (Unified Modeling Language) v kategorii informačních systémů. Nejblíže k tomu dnes má jazyk WPDL (Workflow Process Definition Language). Nejprve se vyvinuly dokumentově orientované workflow systémy, jelikož kancelářská práce byla často spojena s velkým množstvím papírových dokumentů lišících se svojí funkčností. Množství dřívějších workflow systémů bylo zaměřeno na tok dokumentů mezi lidmi, kteří se workflow procesu zúčastňovali zejména tak, že k dokumentům přistupovali a měnili je podle toho, jaká role jim v rámci procesu byla udělena. Novější systémy jsou již obecnější. Nenabízejí pouze dokumenty, ale jakékoliv strukturované informace, komplexní zpracování událostí, programovatelnou manipulaci s informacemi a možnost rozšířit informace o webové služby a další externí zdroje informací. Vedle byznys požadavků na workflow systémy stojí rovněž požadavky vývojářů, kteří tlačili na standardizovaný přístup k návrhu workflow systémů. Během vývoje se objevila celá řada modelovacích jazyků či jiných formálních modelů, jež sloužily pro specifikaci vznikajícího 38

39 workflow systému. Velmi oblíbenými se staly Petriho síťe. Ty jsou stále velmi oblíbené mezi vývojáři workflow systémů, avšak vyžadují jistou dávku pochopení, která nemusí být vždy vlastní manažerům zadávajících komerční požadavky. Tudíž se stále hledají další modely, které by byly blízké oběma skupinám zúčastněným v rámci workflow systému. V dnešní době získávají na velké oblibě zejména standardy BPM, které se zabývají životním cyklem definice procesů. Vývojáři je mohou efektivně využít a podnikoví analytici jim rozumějí. V roce 1999 začala skupina na Eindhovenské technické univerzitě s výzkumem takzvaných Workflow Patterns (workflow šablon). Cílem je poskytnout koncepční základ pro modelování a návrh procesů. Jejich výzkum je rozdělen do několika kategorií (řízení, data, zdroje a správa přerušení procesů), které je třeba podporovat v rámci jazyka pro definování firemních procesů. Podle (WPI, 2009) jsou workflow šablony ustálená řešení typických situací při modelování firemních procesů s využitím diagramů BPD. Popisují jak modelovat určitou specifickou návaznost aktivit, např.: modelování paralelních procesů, modelování cyklů, modelování přerušení procesů. Workflow patterns jsou děleny do 4 základních kategorií: Control-flow patterns (vzory pro tok řízení) představují vzory struktur pro řízení toku, Data patterns (datové vzory) představují vzory, ve kterých jsou data reprezentována a využívána v rámci workflow, Resource patterns (zdrojové vzory) představují vzory, ve kterých jsou zdroje dat reprezentovány a využívány v rámci workflow, Exception patterns (vzory přerušení) popisují zpracování přerušení procesu. Důležitou institucí pro standartizaci v oblasti workflow je také WfMC (Workflow Management Coalition) fungující od roku 1993, která standratizovala jazyk XPDL, což je XML obdoba jazyka WPDL (Workflow Process Definition Language), z něhož byl odvozen a v němž se názvy a význam XML elementů a atributů používaných pro popis workflow entit shodují s klíčovými slovy jazyka WPDL. 39

40 Producent Bonitasoft Název Bonita Open Solution Verze 5.0 Datum vydání 10/2009 WWW odkaz Bonita Open Solution 5.0 je open source projektem umožňujícím definovat procesy v rámci organizace. Bonita vyhovuje standardu XPDL Systémové řešení Bonita je založeno na Process Virtual Machine (PVM). Obrázek 14 - Architektura BPM Bonita Bonita umožňuje snadné modelování workflow s pomocí grafického nástroje Proed (Process Editor). Proed je nástroj v jazyce Java, jenž umožňuje vytvoření, editaci a vizualizaci workflow procesů s využitím BPMN notace. Po vytvoření v modelovacím nástroji je proces uložen pomocí standardu XPDL. Proces je v prostředí Bonita definován jako množina aktivit. Každá aktivita může být vykonána automaticky nebo manuálně. Ke každému procesu lze definovat účastníky procesu, workflow data (definice dat, jenž budou vstupovat do procesu), přechody v rámci procesu, akce, aktivity a způsob spuštění aktivit (manuální, 40

41 automatický). Pokud má proces definovány workflow data, umožňuje Bonita generovat automatické formuláře pro zadání těchto dat během vykonání procesu. Proces uložený pomocí standardu XPDL lze nahrát pomocí workflow konzole do virtuálního stroje PVM, kde lze vytvářet jednotlivé instance procesu. Workflow konzole je vytvořena jako Web 2.0 aplikace, která umožňuje uživatelům spravovat procesy a jejich instance. Bonita rozlišuje mezi uživatelem a účastníkem procesu: Uživatel používá workflow systém bez ohledu na to, zda je účastníkem nějakého procesu, Účastník procesu v rámci definované role se účastní procesu. Bonita je plně založena na platformě J2EE. Poskytuje několik API, pomocí nichž lze graficky vytvářet modely procesů (Project API) či spouštět, zastavovat a sledovat procesy nebo dynamicky měnit procesy (User API). Obrázek 15 - Bonita API 41

42 User Registration Session Bean - Umožňuje vytváření a správu uživatelů, Project Session Bean - Umožňuje vytvářet procesy, User Session Bean - Provádí vykonání aktivit, spravuje TODO list, Engine Bean- Implementuje stavový stroj a kontrolu vykonávání procesů, Message Driven Bean - Zasílá uživateli upozornění např. pomocí ového serveru, Bonita Hook - Pomocí Bonita Hook lze přistupovat k různým systémům za pomoci např. webových služeb. Na příkladu workflow pro schválení požadavku lze ukázat využití Bonita systému v praxi. V rámci aktivity Approval osoba rozhoduje o přijmutí (Acceptance) či zamítnutí (Rejection) požadavku (Request). Obrázek 16 - Grafický návrh procesu Bonita Takto navržený model je posléze s využitím XPDL notace nahrán do virtuálního stroje PVM, kde je skrze webové rozhraní přístupný uživatelům. Následující obrázky ukazují některé prvky webového rozhraní, které umožňují interakci s běžícím procesem. 42

43 Obrázek 17 - Správa procesů Bonita Obrázek 18 - Seznam TODO aktivit Bonita 43

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ O společnosti IBA CZ Společnost IBA CZ je vývojovým centrem nadnárodní korporace IBA Group, které se specializuje na zakázkový vývoj software

Více

Základní informace. Modelování. Notace

Základní informace. Modelování. Notace Základní informace BPMS = business process management systems - systémy pro modelování a optimalizace business procesů uvnitř organizace BPMN = business process modeling notation - součást BPMS, notace

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Simulace procesů pomocí Witness Visio Simulation Solution ve výuce

Simulace procesů pomocí Witness Visio Simulation Solution ve výuce Simulace procesů pomocí Witness Visio Simulation Solution ve výuce Zdeňka Videcká 1, Vladimír Bartošek 2 Anotace Jednou ze základních znalostí studentů je schopnost analyzovat, modelovat a efektivně řídit

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Vnořený Ensemble nové integrované aplikace. Martin Zubek, Account manager

Vnořený Ensemble nové integrované aplikace. Martin Zubek, Account manager Vnořený Ensemble nové integrované aplikace Martin Zubek, Account manager Nové užití známých technologií Vnořená integrace? Vnořená integrace a její typy Příklady Jak na to obchodně? Kdy použít? Spolupráce

Více

Workflow, definice, charakteristika, trendy

Workflow, definice, charakteristika, trendy Workflow, definice, charakteristika, trendy Workflow management je efektivní správa toku informací a řízení v podnikových procesech. Workflow automatizuje procesy. Workflow podporuje tok dokumentů, informací

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky. www.ids-scheer.cz

ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky. www.ids-scheer.cz ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky www.ids-scheer.cz Agenda Představení IDS Scheer ARIS Platform Scénáře možné spolupráce Vybudování komplexní

Více

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování X36SIN: Softwarové inženýrství Životní cyklus a plánování 1 Kontext Minule jsme si řekli, co to je deklarace záměru, odborný článek, katalog požadavků, seznam aktérů a seznam událostí. Seznam aktérů a

Více

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr 5/2010 IBM Content Manager Collaboration Edition O produktu IBM Content Manager Collaboration Edition IBM Content Manager Collaboration

Více

CPM/BI a jeho návaznost na podnikové informační systémy. Martin Závodný

CPM/BI a jeho návaznost na podnikové informační systémy. Martin Závodný CPM/BI a jeho návaznost na podnikové informační systémy Martin Závodný Agenda Význam CPM/BI Aplikace CPM/BI Projekty CPM/BI Kritické body CPM/BI projektů Trendy v oblasti CPM/BI Diskuse Manažerské rozhodování

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

Jak efektivně řídit životní cyklus dokumentů

Jak efektivně řídit životní cyklus dokumentů Jak efektivně řídit životní cyklus dokumentů Václav Bahník, ECM Solution Consultant 2014 IBM Corporation Nestrukturovaná data Strukturovaná Nestrukturovaná 2 Document Management System Vyhledávání Sdílení

Více

Aplikační Dokumentace Standardy ICT MPSV

Aplikační Dokumentace Standardy ICT MPSV Standardy ICT MPSV Datum: 19.12.2014 Informace o dokumentu Název dokumentu: Aplikační Dokumentace Historie verzí Číslo verze Datum verze Vypracoval Popis Jméno souboru 1.0 31.8.2012 Jan Apfelthaler Doplnění

Více

Využití SysML pro tvorbu modelů v systémovém inženýrství

Využití SysML pro tvorbu modelů v systémovém inženýrství Využití SysML pro tvorbu modelů v systémovém inženýrství Antonín Srna, Ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, xsrna2@mendelu.cz Abstrakt Článek se zaobírá univerzálním

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

PROCESNÍ ANALÝZA Fáze III. Metodická příručka pro řízení procesů

PROCESNÍ ANALÝZA Fáze III. Metodická příručka pro řízení procesů PROCESNÍ ANALÝZA Fáze III. Metodická příručka pro řízení procesů Zadavatel: Město Tišnov Datum vytvoření: 13. 12. 2010 Zpra Projekt Nastavení systému projektového a procesního řízení na MěÚ Tišnov r. č.

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 30 Téma: INFORMAČNÍ SYSTÉMY A ARCHITEKTURA IT V PODNIKU Lektor: Ing. Michal Beránek Třída/y:

Více

Jiří Mašek BIVŠ V Pra r ha 20 2 08

Jiří Mašek BIVŠ V Pra r ha 20 2 08 Jiří Mašek BIVŠ Praha 2008 Procesvývoje IS Unifiedprocess(UP) Iterace vývoje Rysy CASE nástrojů Podpora metodických přístupů modelování Integrační mechanismy propojení modelů Podpora etap vývoje Generování

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Představuje. Technický Informační Systém nové generace

Představuje. Technický Informační Systém nové generace Představuje Technický Informační Systém nové generace Nový náhled na položky Sjednocení typů položek - položky nejsou striktně dělené na vyráběné a nakupované. Do tohoto typu je zahrnuté i nakupované a

Více

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI Cyril Klimeš a) Jan Melzer b) a) Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz b) DC Concept

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Dominik Vymětal. Informační technologie pro praxi 2009, Ostrava 1.-2.10.2009 1

Dominik Vymětal. Informační technologie pro praxi 2009, Ostrava 1.-2.10.2009 1 Dominik Vymětal 2009, Ostrava 1.-2.10.2009 1 Procesní model Výhody Orientace na konkrétní činnosti a možnost reengineeringu Nevýhody Malá orientace na průřezové nebo opakované činnosti Modely na základě

Více

Analýza a Návrh. Analýza

Analýza a Návrh. Analýza Analysis & Design Návrh nebo Design? Design = návrh Není vytváření použitelného uživatelského prostředí (pouze malinká podmnožina celého návrhu) Často takto omezeně chápáno studenty nedokáží si představit,

Více

Implementace SOA v GE Money

Implementace SOA v GE Money 3 Shared Experience Informační systémy a integrace Implementace SOA v GE Money Vybudování fungující SOA architektury a zavedení konceptu Enterprise Service Bus přineslo GE Money moderní a flexibilní IT

Více

Zpráva o zhotoveném plnění

Zpráva o zhotoveném plnění Zpráva o zhotoveném plnění Aplikace byla vytvořena v souladu se Smlouvou a na základě průběžných konzultací s pověřenými pracovníky referátu Manuscriptorium. Toto je zpráva o zhotoveném plnění. Autor:

Více

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Microsoft Windows Server System Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Přehled Země: Česká republika Odvětví: Služby, zábavní průmysl Vedení

Více

Principy UML. Clear View Training 2005 v2.2 1

Principy UML. Clear View Training 2005 v2.2 1 Principy UML Clear View Training 2005 v2.2 1 1.2 Co je touml? Unified Modelling Language (UML) je univerzálníjazyk pro vizuální modelování systémů Podporuje všechny životní cykly Mohou jej implementovat

Více

Reportingová platforma v České spořitelně

Reportingová platforma v České spořitelně Reportingová platforma v České spořitelně Agenda Implementované prostředí Cognos 8 v ČS Marek Varga, Česká spořitelna, a.s. Využití platformy Cognos z pohledu businessu Petr Kozák, Česká spořitelna, a.s.

Více

Business Intelligence nástroje a plánování

Business Intelligence nástroje a plánování Business Intelligence nástroje a plánování pro snadné reportování a vizualizaci Petr Mlejnský Business Intelligence pro reporting, analýzy a vizualizaci Business Intelligence eporting Dashboardy a vizualizace

Více

Komponenta Human Task v Oracle SOA Suite

Komponenta Human Task v Oracle SOA Suite Komponenta Human Task v Oracle SOA Suite Marek Rychlý Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Ústav informačních systémů Přednáška pro IOA 19. listopadu 2014 Marek Rychlý Komponenta

Více

Nástroje pro tvorbu wireframes

Nástroje pro tvorbu wireframes Nástroje pro tvorbu wireframes Tento dokument stručně popisuje dostupné nástroje, které slouží pro tvorbu modelů stránek, tzv. wireframes. Michal Pařízek v červnu 2009 vyzkoušel celkem sedm nástrojů, z

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta. Začínáme s BPM. Učební pomůcka. Vypracoval: Ing.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta. Začínáme s BPM. Učební pomůcka. Vypracoval: Ing. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Začínáme s BPM Učební pomůcka Vypracoval: Ing. Michael Štencl Brno 2007 OBSAH 2 Obsah 1 Jak přistupovat k BPM 3 2 Prvky BPM

Více

Řízení procesů ICT prostřednictvím Architektury

Řízení procesů ICT prostřednictvím Architektury Petr Klučka Solution architect / ARKO 03/06 2 0 1 5 Řízení procesů ICT prostřednictvím Architektury prezentace pro Krajský úřad Plzeňského kraje Agenda souvislosti o nichž bude řeč Strategie Soubor souvisejících

Více

Novinky 2012. Vladimír Bartoš Ředitel podpory prodeje

Novinky 2012. Vladimír Bartoš Ředitel podpory prodeje Novinky 2012 Vladimír Bartoš Ředitel podpory prodeje 13.6.2012 Doba je složitá Je krize x Není krize??? Blbá nálada x Optimizmus??? Komunikace na dálku x Plné silnice??? Přichází globální oteplování x

Více

Procesní řízení. Hlavní zásady a praxe dodavatele Komix

Procesní řízení. Hlavní zásady a praxe dodavatele Komix Procesní řízení Hlavní zásady a praxe dodavatele Komix 1 Obsah prezentace Teoretická část (menšího objemu) orientace na zákazníka hodnocení procesu podmínky procesního řízení cyklus zlepšování procesu

Více

7.5 Diagram tříd pokročilé techniky

7.5 Diagram tříd pokročilé techniky 7.5 Diagram tříd pokročilé techniky Stereotypy - jeden ze základních prostředků rozšiřitelnosti UML - pro modelovací konstrukce neexistující v UML, ale podobné předdefinované v UML definované uživatelem

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Zátěžové testy aplikací

Zátěžové testy aplikací Zátěžové testy aplikací Obsah Zátěžové testy v životním cyklu vývoje software Kdy a proč provádět zátěžové testy Projekt zátěžového testu Fáze zátěžového testu Software pro zátěžové testy Zátěžové testy

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

Jan Horák. Pilíře řešení

Jan Horák. Pilíře řešení Jan Horák Pilíře řešení Nová generace systémů Důsledek rozvoje a změn informatiky ve zdravotnictví: Nové technologie Výkonnost, mobilita, velikost monitorů, dotykové ovládání, vzdálené přístupy Nové možnosti

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Informační systémy Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Úvod - co možná umíte z předmětu SWENG Rozdělení IT Architektura IS Klíčový prvek řízení IS z něj vycházejí detailní analytické i plánovací charakteristiky

Více

Ř Í Z E N Í F I R E M N Í C H P R O C E S Ů/ BPM

Ř Í Z E N Í F I R E M N Í C H P R O C E S Ů/ BPM Ř Í Z E N Í F I R E M N Í C H P R O C E S Ů/ BPM efektivní řízení procesů ve Vaší firmě Lead it Robustní nástroj firemního managementu Zvyšuje výkonnost a šetří náklady Komplexní řešení Vašich firemních

Více

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: prof. Ing. Milan Turčáni, CSc. prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. Tato kniha vznikla za finanční podpory Studentské grantové

Více

Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013. Od Indoše ke Cloudu

Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013. Od Indoše ke Cloudu Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013 Od Indoše ke Cloudu Jediná jistota je změna Rychlost vstupu na trh, zvyšování efektivity, zjednodušení funkčnosti, snižování nákladů Obtížnost řízení a kontroly

Více

3. Je defenzivní programování technikou skrývání implementace? Vyberte jednu z nabízených možností: Pravda Nepravda

3. Je defenzivní programování technikou skrývání implementace? Vyberte jednu z nabízených možností: Pravda Nepravda 1. Lze vždy z tzv. instanční třídy vytvořit objekt? 2. Co je nejčastější příčinou vzniku chyb? A. Specifikace B. Testování C. Návrh D. Analýza E. Kódování 3. Je defenzivní programování technikou skrývání

Více

Orbit. Workflow a Docflow System

Orbit. Workflow a Docflow System Orbit Workflow a Docflow System Management Specifikace nového procesu Šablona procesu Databáze bussines procesů procesy podle ISO 9001:2000 Business procesy Necertifikované Procesy Zákazníci Dodavatelé

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

Aplikační standard - Dokumentace ICT Standardy MPSV MPSV

Aplikační standard - Dokumentace ICT Standardy MPSV MPSV ICT Standardy MPSV MPSV Vedoucí projektu Objednatele: Milan Hojer Vedoucí projektu Zhotovitele: Michal Čanda HEWLETT-PACKARD s.r.o. Vyskočilova 1/1410 140 21 Praha 4 Tel: 261 307 111 Datum: 7.10.2012 Informace

Více

Referenční model Integrovaného Systému Řízení Výkonnosti Městského Úřadu

Referenční model Integrovaného Systému Řízení Výkonnosti Městského Úřadu Český institut efektivního managementu Referenční model Integrovaného Systému Řízení Výkonnosti Městského Úřadu Spoluautor: Národní síť zdravých měst České republiky Certifikované společnosti: ATTN Consulting

Více

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Obec Senorady Miroslav Patočka 2006 Obsah: 1. Úvodní informace 1.1 Informace pro uživatele 1.1.1 Přístupnost HTML, PDA, WAP, XML

Více

Implementace MS SharePoint 2010

Implementace MS SharePoint 2010 7 Shared Experience Informační systémy a integrace Implementace MS SharePoint 2010 Růstová strategie Škoda Auto potřebuje v oblasti servisního businessu nová řešení a platformy pro globální komunikaci

Více

Řízení procesů zkušenosti v ČR

Řízení procesů zkušenosti v ČR Řízení procesů zkušenosti v ČR V Praze dne 16.4.2013 Done, s.r.o. Done, s.r.o. Na Krčské stráni 1434/30 140 00 Praha 4 Tel.: Fax: E-mail: +420 222 362 551 +420 222 362 594 vkopriva@done.cz Obsah 1. Procesy

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Začínáme s BPM Učební pomůcka Autor: Ing. Michael Štencl Brno 2007 OBSAH 2 Obsah 1 Jak přistupovat k BPM 3 2 Prvky BPM 5 2.1

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

ADVANTA / Dokumentace: Přehled funkčních modulů

ADVANTA / Dokumentace: Přehled funkčních modulů ADVANTA / Dokumentace: Přehled funkčních modulů Primárním účelem nástroje ADVANTA je pokrýt aktuální potřeby správy projektového portfolia. Jak postupně roste úroveň akceptace a integrace do prostředí

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

Obchodní procesy v GE Money o 50% rychleji a levněji

Obchodní procesy v GE Money o 50% rychleji a levněji 4 Shared Experience Informační systémy a integrace Obchodní procesy v GE Money o 50% rychleji a levněji BPM řešení v GE Money - nejen rychlejší a levnější zavádění automatizovaných procesů, ale i přehlednější

Více

Základy analýzy. autor. Jan Novotný http://blog.novoj.net/ 15. února 2007

Základy analýzy. autor. Jan Novotný http://blog.novoj.net/ 15. února 2007 Základy analýzy autor Jan Novotný http://blog.novoj.net/ 15. února 2007 V prezentaci jsou použity diagramy z: Wikipedia, Sparx UML Tutorial, Argo UML Metodiky vývoje Různé metodiky vývoje vazba na fáze

Více

ARBES Technologies, s.r.o. Enterprise Content Management Konference ISSS 2013

ARBES Technologies, s.r.o. Enterprise Content Management Konference ISSS 2013 ARBES Technologies, s.r.o. Enterprise Content Management Konference ISSS 2013 Agenda Představení ARBES a divize Proč potřebujeme DMS ve státní správě Práce s dokumenty od A do Z Zabezpečení obsahu pro

Více

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s.

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. Něco málo historie Terminálové sítě PC sítě Sálové počítače centrální zpracování dat Počet uživatelů podnikového IS v

Více

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství Číslo otázky : 21. Otázka : Softwarový process. Jeho definice, modely a vyspělostní úrovně. Standardizovaný přístup pomocí RUP (Rational Unified Process). Obsah :

Více

Možnosti propojení Lotus Notes/Domino a jiných systémů. Ondřej Fuxa Your System spol. s r.o.

Možnosti propojení Lotus Notes/Domino a jiných systémů. Ondřej Fuxa Your System spol. s r.o. Možnosti propojení Lotus Notes/Domino a jiných systémů Ondřej Fuxa Your System spol. s r.o. Lotus Symposium 2010 Agenda Integrace proč o ní uvažujeme? Možnosti integrace Lotus Notes/Domino a jiných systémů

Více

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ Podle toho, zda informační systém funguje na operativní, taktické nebo strategické řídicí úrovni, můžeme systémy rozdělit do skupin. Tuto pyramidu

Více

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Případová studie Name Description Projektové řízení pro progresivní společnost Implementace systému Atollon Workshop ve společnosti WDF Version

Více

REALIZACE PROJEKTU ZAVEDENÍ INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ (strategické, procesní, řízení lidských zdrojů)

REALIZACE PROJEKTU ZAVEDENÍ INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ (strategické, procesní, řízení lidských zdrojů) REALIZACE PROJEKTU ZAVEDENÍ INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ (strategické, procesní, řízení lidských zdrojů) Abstrakt: Projekt byl zaměřen na implementaci nového způsobu řízení a výkonu činností organizace

Více

Identity Manager 4. Poskytujte okamžitý přístup ke zdrojům v rámci celého podniku

Identity Manager 4. Poskytujte okamžitý přístup ke zdrojům v rámci celého podniku Produktový leták Identity Manager 4 Ve vašem podniku probíhá neustálý boj s časově náročnými manuálně prováděnými procesy a strmě rostoucími náklady na obsluhu přístupů ke zdrojům v rámci celých systémů,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

B2 Organizace jako systém

B2 Organizace jako systém Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B2 Organizace jako systém Toto téma obsahuje informace o způsobech a přístupech k řízení organizace jako

Více

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací.

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací. Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS je tvořena datovým obsahem, službami a softwarovými produkty, které spolu vzájemně komunikují. Je určena každému, kdo chce snadno a rychle sdělit informaci

Více

GIS a Business Intelligence

GIS a Business Intelligence GIS pre územnú samosprávu GIS a Business Intelligence (pohled ze strany GIS) Rudolf Richter, BERIT services s.r.o. 1 Východiska pro rozhodování Data existují, ale jsou fragmentována v různorodých produkčních

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cíl: Cílem předmětu je získat přehled o možnostech a principech databázového zpracování, získat v tomto směru znalosti potřebné pro informačního manažera. Databázové systémy, databázové

Více

DAMAS. Flexibilní platforma pro energetiku a utility

DAMAS. Flexibilní platforma pro energetiku a utility DAMAS Flexibilní platforma pro energetiku a utility > > Stavebnice pro tvorbu obchodních a technických informačních systémů > > Použití v energetice, utilitách a obecně pro data s časovým rozměrem > >

Více

One Life, live it well

One Life, live it well One Life, live it well DATASYS UMS - UNIFIED MESSAGING SYSTEM with integrated it s possible! 1 Společnost DATASYS poskytuje specializované služby v oblasti implementace, vývoje a dodávek komunikačních

Více

Koncept řešení EOS EVIDENCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY

Koncept řešení EOS EVIDENCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY Koncept řešení EOS komplexní řešení informačních systémů EVIDENCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY Městský rok informatiky v Olomouci Datum: 12.6. 2009 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16, 326 00 Plzeň Jaroslav PEROUTKA

Více

Úvod do Web Services

Úvod do Web Services Úvod do Web Services Základy webových služeb a jejich implementace na platformě OS/2 Jarda Kačer jarda@kacer.biz Český Warpstock 2008 Brno, 20.-21.9.2008 Co je to webová služba? Část business logiky přístupná

Více

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014 Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia Integrační platforma innosys Květen 2014 Technologické trendy 2014 Narušitelé zavedených postupů Kognitivní analýza Industrializace zdrojů mas Blízká setkávání

Více

Komercializace veřejné správy

Komercializace veřejné správy Komercializace veřejné správy Seminář ebrno, 17.4.2008 Miroslav Bublík, výkonný řed. IDS Scheer Petr Železník, Presales Expert SAP www.ids-scheer.cz Co je to IDS Scheer ČR, s.r.o. www.ids-scheer.cz 2 Jsme

Více

Personální audit. Audit informačního systému. Audit SW a HW

Personální audit. Audit informačního systému. Audit SW a HW Personální audit Audit informačního systému Audit SW a HW Jméno: UČO: forma studia: ročník: 2014 Brno Úvodní zpráva Konkretizujte předmět auditovaní. Identifikace objektu pozorování. Účel auditu. Stanovené

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

UML: Unified Modeling Language

UML: Unified Modeling Language UML 1 UML: Unified Modeling Language Systém kombinace softwaru, hardwaru, dat a uživatelů, která umožňuje řešení konkrétního problému Vývoj systémů vytváření systémů pro klienta Vývoj probíhá na základě

Více

Příloha č. 12. Systém společného přihlašování, tzv. Single Sign On, ochrana dat

Příloha č. 12. Systém společného přihlašování, tzv. Single Sign On, ochrana dat Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

PPM umožňuje: PPM napomáhá: Systém je postaven na čtyřech základních pilířích, vedoucích k efektivnímu vývoji a optimalizaci portfolia:

PPM umožňuje: PPM napomáhá: Systém je postaven na čtyřech základních pilířích, vedoucích k efektivnímu vývoji a optimalizaci portfolia: Solutions s.r.o. PPM umožňuje: Komplexní analýzu vývoje portfolia Strategické řízení Evidenci projektů Evidenci projektových a souvisejících dat Závislost procesů, podpora workflow definovaná událost

Více

S M Ě R N I C E č. 6/2014 ministra financí ------------------------------------------------------------------------

S M Ě R N I C E č. 6/2014 ministra financí ------------------------------------------------------------------------ MINISTERSTVO FINANCÍ Praha 1, Letenská 15 V Praze dne 12. prosince 2014 Č.j.: MF 69 949/2014/4703-2 S M Ě R N I C E č. 6/2014 ministra financí ------------------------------------------------------------------------

Více

Modely datové. Další úrovní je logická úroveň Databázové modely Relační, Síťový, Hierarchický. Na fyzické úrovni se jedná o množinu souborů.

Modely datové. Další úrovní je logická úroveň Databázové modely Relační, Síťový, Hierarchický. Na fyzické úrovni se jedná o množinu souborů. Modely datové Existují různé úrovně pohledu na data. Nejvyšší úroveň je úroveň, která zachycuje pouze vztahy a struktury dat samotných. Konceptuální model - E-R model. Další úrovní je logická úroveň Databázové

Více

Nová dimenze rozhodovacího procesu

Nová dimenze rozhodovacího procesu Nová dimenze rozhodovacího procesu Marek Matoušek Pavel Mašek Data, nebo INFORMACE Využití dostupných firemních dat Několik systémů, mnoho různých dat Různé divize, různé potřeby Potřeba integrace dat

Více

Lotus Quickr - ECM Integrace s LD/LN aplikacemi. Ing. Josef Homolka VUMS Legend

Lotus Quickr - ECM Integrace s LD/LN aplikacemi. Ing. Josef Homolka VUMS Legend Lotus Quickr - ECM Integrace s LD/LN aplikacemi Ing. Josef Homolka VUMS Legend Lotus Symposium 2010 Co nám přinesl systém ISDS?? Informační Systém Datových Schránek 2 Otázku Kam s ním? 3 Ptáte se s čím?

Více

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka Metody tvorby ontologií a sémantický web Martin Malčík, Rostislav Miarka Obsah Reprezentace znalostí Ontologie a sémantický web Tvorba ontologií Hierarchie znalostí (D.R.Tobin) Data jakékoliv znakové řetězce

Více