Workflow, definice, charakteristika, trendy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Workflow, definice, charakteristika, trendy"

Transkript

1 Workflow, definice, charakteristika, trendy Workflow management je efektivní správa toku informací a řízení v podnikových procesech. Workflow automatizuje procesy. Workflow podporuje tok dokumentů, informací a úkolů od jednoho účastníka ke druhému. Workflow zprůhledňuje procesy a vede k jejich zjednodušení, zvýšení efektivnosti a zkrácení průběhu.

2 Ukázky workflow

3 Workflow https://www.edrawsoft.com/create-workflow-diagram.php Infrastruktura podniku je stvořena kombinací procesů, z nichž některé jsou klíčové pro přežití podniku a jeho další růst. Zvýšení efektivity správy procesů vede ke snížení nákladů, zlepšení služeb zákazníkům a zvýšení konkurenceschopnosti podniku. Výhody workflow technologie: Z hlediska managementu: Zjednodušení a modernizace podnikových procesů Snížení režijních nákladů Možnost sledování a řízení procesů Výroba just-in-time. Základním principem workflow systémů je oddělení logiky procesu do samostatné úrovně nad výkonné jádro informační podpory systému, což umožňuje flexibilně měnit jednotlivé prvky procesu bez nutnosti přeprogramování aplikace.

4 Workflow Výhody workflow technologie: Z technického hlediska: Automatizace složitých podnikových procesů Integrace existujících aplikací Vyšší spolehlivost Kvalitnější plánování zdrojů. Zavedení workflow v podniku přinese: Rozpoznání a pojmenování procesů ve firmě (proces a jeho počáteční a koncový stav) Rozpoznání nefungujících procesů (kvalita, cena, rychlost, spokojenost zákazníka, flexibilita) Zvýšení priority nefungujících procesů (faktory kritické pro úspěch firmy, strategické faktory)

5 Workflow Nestačí procesy pouze jednou definovat a následně jejich řízení automatizovat, ale je nezbytné do budoucna umožnit flexibilní změnu jejich průběhu, vstupů, výstupů či participujících rolí. Automatizovat řízení procesů je možné mnoha různými, více či méně výkonnými prostředky informačních technologií. Jedním z nejprogresivnějších nástrojů v této oblasti jsou workflow systémy, které automatizují řízení procesu a na základě sledování a vyhodnocování jeho průběhu jej umožňují s minimálními náklady měnit a upravovat. Nezbytné je provést analýzu současného stavu procesů, která zahrnuje popis procesů, navržení metrik a vyhodnocení efektivity procesů. K popisu procesu neodmyslitelně patří definice jeho dílčích činností a specifikace rolí, které se procesu i jeho částí účastní. Samozřejmostí je i identifikace vstupů a výstupů, včetně zjištění datových formátů informací, určení vazeb, přístupových práv a dalších pravidel, které jsou v procesu respektovány.

6 Workflow Mezi nejčastější příčiny snižující kvalitu procesů patří: přílišná složitost jednotlivých prvků procesu (složitost vazeb, velké množství paralelních alternativních toků, přílišná délka procesu, složité datové struktury na vstupu a výstupu, krátké doby mezi navazujícími činnostmi bez rozumného dorovnání předchozích zpoždění), úzká místa, která jsou obvykle tvořena závislostí na jedné osobě (respektive malé skupině osob), u které se hromadí úkoly nutné pro další průběh procesu, složitá organizační struktura, která přináší přeorganizovanost do procesů takovou nevyhovující organizační strukturu je třeba zjednodušit. Optimalizace spočívá tedy především v odstranění složitostí a úzkých míst procesů, čímž zvýšíme kvalitu výstupu i rychlost průběhu procesu. Výstupem analýzy procesů jsou tedy na základní úrovni optimalizované procesy, připravené pro zavedení informačního systému podporujícího jejich řízení.

7 Systém řízení workflow Workflows Management System (WfMS) WfMS definuje, vytváří a řídí průběh procesu a zajišťuje jeho procedurální automatizaci řízením posloupnosti pracovních činností a vyvoláváním odpovídajících lidských nebo technických zdrojů. Propojuje principy, metodiky a technologie různorodých oblastí informatiky a řízení (klient/server koncept, el. pošta, ERP, OIS, SŘBD, el. zpracování dokladů, řízení úkolů, modelování a monitoring procesů, ). mscomstc&videoid=63790e4e-3a9e-4723-ba2c- 0e30dfede093

8 Typy workflow systémů Podle charakteru procesů Administrativní workflow (rutinní činnosti administrativního charakteru) Ad hoc workflow (nestandardizované procesy, definují se, až když vzniknou, obsahují výjimky a unikátní operace) Kolaborativní workflow (podporuje týmovou spolupráci) Produkční workflow (podporuje hlavní procesy, dobře strukturovatelné, jejich výskyt je častý). Podle technologické infrastruktury Produkty založené na el. poště (MS Exchange, Lotus Notes) Produkty, založené na dokumentech (systémy pro převod listinných dokumentů do el. podoby, DIP Document Imaging Processing) Produkty založené na procesech (analýza a automatizace BP) Produkty založené na webu Podle orientace procesů Procesy orientované na lidi (předávané informace jsou nejednotné, proměnlivé, proces je závislý na jednotlivcích) Procesy orientované na sebe (klíčové procesy, předpověditelné, mají pevná pravidla, jsou měřitelné)

9 Pozn. BPM (zde ve významu management) a historie První vlna procesního řízení - Taylor (1920) (analýza metod a procedur, vznik samostatných manuálů o procesech). Druhá vlna procesního řízení cca před 15 lety (reengineering, ale pak zabetonování do SW ). Třetí vlna dnes, neustálá změna (často formou projektu), jde o syntézu a rozšíření BPR a SW do jednotícího celku, o systémovou integraci resp. integraci podnikových řešení jako nikdy nekončící proces.

10 Business Process Reengineering Business Process Reengineering (BPR) je rozhodné znovuzavedení základních podnikových procesů k dosažení dramatického zlepšení v produktivitě, cycle time a kvalitě. Jiný zdroj: BPR je analýza a design pracovních toků a procesů uvnitř a mezi organizacemi. Formální reengineering obsahuje: popis, který specifikuje každou činnost a výstup, výstupy ve formě podnikových modelů - architektura podniku, proces vývoje a zavádění IS v podniku. BPR znamená: Znovu se zaměřit na hodnoty společnosti a potřeby zákazníka. Znovuvytvořit základní procesy řízení využívající IT pro dosažení zlepšení. Reorganizaci do vzájemně provázaných pracovních týmů se zodpovědností spojenou s fungováním jednotlivých procesů. Změnu základních organizačních a lidských přístupů k řešení problémů. Zlepšení výkonu podnikových procesů skrze celou organizaci.

11 Business Process Reengineering Výsledkem BPR je: Snížení nákladů a cycle time odstraněním neproduktivních aktivit a lidí, kteří je vykonávali, vznikne týmová spolupráce s jinými úrovněmi řízení. Zlepšení kvality snížením roztříštěnosti práce a stanovením jasné zodpovědnosti za vykonávané procesy.

12 Business Process Improvement Business Process Improvement (BPI) je postupné zlepšování podnikových procesů. Rozdíl mezi BPR a BPI zatímco BPR je zásadní změna procesu, BPI je kontinuální (dílčí) změna procesu, lze také říci, že po BPR provádí firma dílčí úpravy (BPI) až do dalšího reengineeringu (BPR). Právě v souvislosti s BPR se více hovoří o podnikovém modelování, tedy o modelování podnikových procesů resp. podnikové architektury.

13 Vztah BPR a workflow Ne všechny aktivity BPR ústí do workflow, a ne všem implementacím workflow předchází BPR. Společné rysy: Pro obojí je třeba získat podporu maxima zaměstnanců (podmínkou je vysoká úroveň komunikace a informační kampaň po celou dobu projektu). Cílem BPR je optimalizovat stávající BP, aby byly efektivní pro firmu i zákazníka. Cílem Wf je automatizace řízení jednotlivých průběhů procesů. Význam Wf však není pouze v automatizaci procesů, ale v jejich koordinaci, v nastavení a kontrole termínů, lidí a dokumentů, v jejich sledování a vyhodnocování. Oba přístupy jsou odvozeny od myšlenek delegování pravomocí, jsou zaměřeny na proces a vedou k organizační restrukturalizaci.

14 Komponenty systému workflow Programové komponenty Pro definici procesů, rolí, pravidel, Řídící jádro spouští externí aplikace, udržuje statistiky o průběhu, Správce úkolů zprostředkovává komunikaci mezi jádrem a uživateli, Uživatelské rozhraní zprostředkovává komunikaci mezi správcem úkolů a uživatelem. Datové komponenty Definice procesu, Řídící data, Aplikační data (jsou řízena aplikacemi podporujícími proces), Věcná data (zpracovává je jádro systému a pak rozhoduje o dalším kroku), Seznam úkolů, Organizační schéma.

15 Komponenty systému workflow

16 Konkrétní produkty workflow MS/Series Workflow W4 RosaData IBM Lotus Workflow V7.0 Workflow software INOVIO Enterprise agilesworkflow - nadstavbové řešení k podnikovému informačnímu systému Microsoft Dynamics NAV Datahaven for Microsoft Dynamic AX SharePoint 2010,

17 Manažer procesu nová role v podniku Odpovědnosti Odpovídá za racionální a efektivní koncepci a realizaci procesu tak, aby optimálně využíval disponibilní zdroje a zabezpečoval splnění ostatních požadavků jako jsou: Pravomoci Návrh procesu, Podpora procesu systémem Wf, Odpovědnost za funkčnost, provozovatelnost, efektivnost, věcnou správnost, bezpečnost dat, Konkrétně vytvoření pracovního prostředí, zabezpečení Wf s cíli podniku, zabezpečení vazby na organizační schéma, v souladu s legislativou, specifikace činností, uživatele, jejich kvalifikaci, přístupových práv, zajištění ochrany dat, odstraňování chyb, revize procesů Rozhoduje o přístupových právech, navrhuje realizaci změn, navrhuje začlenění resp. vyjmutí pracovišť z Wf, rozhoduje o nestandardních operacích, kontroluje uživatele a opatření v rámci Wf. Nezávislý konzultant (další možná role) je člověk, jehož se průběh procesu netýká a proto může poskytovat objektivní pohled na proces.

18 Petriho sítě Vysoce formalizovaný způsob vizualizace procesů site.pdf

19 Petriho sítě

20 Petriho sítě

21 Petriho sítě

22 Petriho sítě

23 WF sítě modifikace Petriho sítí

24 Děkuji za pozornost

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE

METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE Jednou z klíčových úloh systémové integrace je efektivní řízení fungování IT v podniku. V konečném důsledku se jedná o poměrně složitý proces, do kterého

Více

Informační systémy Teorie. KICT přednáška

Informační systémy Teorie. KICT přednáška Informační systémy Teorie KICT přednáška Základní pojmy Informace jsou data, kterým jejich uživatel přisuzuje určitý význam a které uspokojují konkrétní objektivní informační potřebu svého příjemce. Informace

Více

Architektura řízení v návaznosti na IT systémy

Architektura řízení v návaznosti na IT systémy Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Architektura řízení v návaznosti na IT systémy 11. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 7 1.1

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ USING ICT FOR SUPPORT BUSINESS PROCESSES

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ USING ICT FOR SUPPORT BUSINESS PROCESSES VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

PODNIKOVÁ ARCHITEKTURA, INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A PODNIKOVÝ MANAGEMENT ENTERPRISE ARCHITECTURE, INFORMATION TECHNOLOGY AND BUSINESS MANAGEMENT

PODNIKOVÁ ARCHITEKTURA, INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A PODNIKOVÝ MANAGEMENT ENTERPRISE ARCHITECTURE, INFORMATION TECHNOLOGY AND BUSINESS MANAGEMENT PODNIKOVÁ ARCHITEKTURA, INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A PODNIKOVÝ MANAGEMENT ENTERPRISE ARCHITECTURE, INFORMATION TECHNOLOGY AND BUSINESS MANAGEMENT Ivana Rábová Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Více

Řízení projektu technologické integrace

Řízení projektu technologické integrace Libor Jirsák Katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická Nám. Winstona Churchilla 3, Praha 3 Email: jirsak@vse.cz Abstrakt Rostoucí složitost business požadavků znamená vyšší složitost IT

Více

a rámcový návrh dalšího postupu projektu

a rámcový návrh dalšího postupu projektu III. Informace o plnění první etapy cíle vlády č. 07.08. (Provést nezávislé procesní a organizační audity nejvýznamnějších agend státní správy s cílem je zjednodušit a zprůhlednit) a rámcový návrh dalšího

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza)

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza) Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Analýza kvality řízení a poskytovaných

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Diplomová práce 2013 Bc. Václav Kocián

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Diplomová práce 2013 Bc. Václav Kocián Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Diplomová práce 2013 Bc. Václav Kocián Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Integrace metodiky PRINCE2 do internetové

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

SROVNÁNÍ FUNKČNÍHO A PROCESNÍHO PŘÍSTUPU K ŘÍZENÍ ORGANIZACE

SROVNÁNÍ FUNKČNÍHO A PROCESNÍHO PŘÍSTUPU K ŘÍZENÍ ORGANIZACE Kapitola 2 SROVNÁNÍ FUNKČNÍHO A PROCESNÍHO PŘÍSTUPU K ŘÍZENÍ ORGANIZACE V této kapitole se naučíme A. Základní rozdíly mezi funkčním a procesním přístupem k řízení. B. Jaká je charakteristika procesního

Více

Srovnávací analýza metodik vývoje software

Srovnávací analýza metodik vývoje software Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb Vladimír Popelka Srovnávací analýza metodik vývoje software Bakalářská práce 2009 Zadání bakalářské

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řízení IT projektů v prostředí telekomunikačního operátora Autor BP: Miroslav Svoboda Vedoucí BP: Ing. Miloš Dvořák 2013 Praha é áš í

Více

Business Case v podmínkách obchodního řízení a IT Governance

Business Case v podmínkách obchodního řízení a IT Governance Acta Informatica Pragensia 3(1), 2014, 33 43, ISSN 1805-4951 Sekce / Section: Online: aip.vse.cz Recenzované stati / Peer-reviewed papers Business Case v podmínkách obchodního řízení a IT Governance Business

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Příloha. 3 k materiálu Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Část 2.: Návrh opatření Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 1. 12. 2014 (verze 1.04) - 1 - Údaje o zhotoviteli PADCOM,

Více

Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě

Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Adéla Weinsteinová Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě Bakalářská

Více

Tvorba informačních systémů

Tvorba informačních systémů MANAGEMENT V INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Tvorba informačních systémů Principy, metodiky, architektury Tomáš Bruckner, Jiří Voříšek, Alena Buchalcevová, Iva Stanovská, Dušan Chlapek, Václav Řepa VIP partner

Více

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce 4 Vytváření webových stránek pro e-commerce Výukové cíle modulu 1. Vytváření webových stránek pro e-commerce 2. Výběr software 3. Výběr hardware pro webové stránky e-commerce 4. Další nástroje pro e-commerce

Více

Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě

Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě Základní charakteristiky - zahrnují povinnosti a požadavky, které kvalitu a zdravotní nezávadnost výrobků zajišťují - kvalita (jakost) výrobků

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Projektový. management

Projektový. management Základní kurz Projektový pro interní auditory management ISO/TS 16 949:2002 Dr. Ing. Petr ŘEHÁČEKEK Consulting Group for Success PROJEKT Jedinečný proces koordinovaných činností s daty zahájení a ukončení,

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Modely CMMI a ITIL a způsoby jejich implementace

Modely CMMI a ITIL a způsoby jejich implementace Modely CMMI a ITIL a způsoby jejich implementace Příklad implementace modelu www.pdqm.cz 2009 PDQM, s.r.o, All rights reserved. Marks CMMI and SCAMPI are registered mark of the SEI CMU. www.pdqm.cz Tento

Více

ŘÍZENÍ RIZIK MODERNÍ INTERNÍ AUDIT. Kraj Vysočina

ŘÍZENÍ RIZIK MODERNÍ INTERNÍ AUDIT. Kraj Vysočina Business Risk Services ŘÍZENÍ RIZIK a Josef Severa MODERNÍ INTERNÍ AUDIT Kraj Vysočina 28. května 2004 Program Definice rizika a vymezení pojmů Představení základního modelu řízení rizik Hlavní kroky při

Více

Informační systém ve veřejné správě

Informační systém ve veřejné správě Informační systém ve veřejné správě texty pro distanční studium Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Vysoká škola sociálně - správní Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Ostrava 2006 OBSAH 1 CO JE

Více