Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115"

Transkript

1 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: I/2 Inovace výuky ČJL Husovi předchůdci kvinta ZAH_12_32_Husovi předchůdci Zdeněk Záhrobský Český jazyk a literatura Středověká literatura Demokratizace, laicizace, počešťování, nové podoby literární tvorby, Konrád Waldhauser, Jan Milíč z Kroměříže, Matěj z Janova, Tomáš Štítný ze Štítného Datum:

2 *Husovi předchůdci

3 * prohloubení rozporů ve společnosti, odpor proti náboženskému a mravnímu úpadku katolické církve úsilí myslitelů a kazatelů o nápravu (reformu); rostoucí zájem o bibli (vzor pro mezilidské vztahy) úplný překlad do češtiny * mizí: duchovní a rytířská epika (světec a rytíř) = vysoký styl * středověké drama * světská lyrika * v popředí: * satira (kritika nedostatků) * duchovní píseň (možnost účasti lidu; má funkci nejen modlitby, ale reaguje * na otázky běžného života) * traktát (učené pojednání, středověká náboženská úvaha) * kronika * kázání (působivost živého slova, funkce informační a agitační) * Literatura konce14. a počátku 15.století

4 Pražský traktát z poč. 15.století Duchovní píseň

5 *Změny: česká literatura = literatura psaná česky, určena Čechům *převládá prostá forma, srozumitelnost *vrcholí proces * q počešťování literatury (čeština i v oblasti teologické a správní) * q demokratizace (literatura pro lid) * q laicizace (zesvětštění, sepětí s dobovými problémy) *Změny

6 většinou kazatelé, usilují o nápravu společnosti na náboženském podkladě Matěj z Janova učenec, latinské spisy * Konrád Waldhauser kazatel německého patriciátu a univerzitních studentů (pozván Karlem IV.) * Jan Milíč z Kroměříže český kazatel, nejradikálnější, zřekl se bohatství; největší vliv na chudinu centrum kazatelství Betlémská kaple * Tomáš Štítný laik (bez teologického vzdělání), zchudlý šlechtic, zeman, o náboženských otázkách píše česky * Husovi předchůdci

7 *Konrád Waldhauser (* asi 1326; + 8. prosinec 1369) byl kazatel, spisovatel a církevní reformátor. Narodil se někde v Rakousích, zemřel v Praze. *V Praze začal kázat 29. září 1363 v kostele u svatého Havla. Jeho kázání byla velmi populární (chodili na ně i Židé), kázal proti lakotě a pýše Pražanů *V listopadu 1368 se jako císařský kaplan vydal do Říma za císařem Karlem IV., vedl spor s papežem, v červenci 1369 s Karlem IV. do Prahy vrátil. *Konrád Waldhauser

8 *Matěj z Janova( nar. mezi lety 1350 až 1355 zemřel 30. listopadu 1393) byl kazatel, filozof a spisovatel. *Studoval v Praze, od roku 1373 následovalo studium filozofie a teologie v Paříži, kde vystudoval filozofii a teologii. * Matějovým spolužákem byl i Jan z Jenštejna, pozdější pražský arcibiskup. *Matěj z Janova působil jako kanovník pražské kapituly a zpovědník u sv. Víta *Odvážně vystupoval proti přílišnému uctívání obrazů a ostatků svatých. * Vyzýval k částečnému přijímání oltářní svátosti. * Na nátlak odpůrců musel některé myšlenky odvolat. *Matěj z Janova

9 Matěj z Janova Betlémská kaple Sv. Vít v Praze

10 *Větší význam než činnost kazatelská měla u Matěje z Janova činnost spisovatelská. *Svými spisy ovlivnil i Husovy názory a Jakoubka ze Stříbra. Regulae Veteris et Novi Testamenti (Pravidla Starého a Nového zákona) Nejdůležitější rozsáhlé latinské dílo, s řadou traktátů vyjadřujících názory, jimiž předjímá husitství. * Jak Matěj z Janova připravoval husitskou reformační praxi, je patrné již z jeho myšlenek o uctívání obrazů. Jeden z citátů: Prostý lid je do záhuby uváděn, vkládá-li nějakou boží moc do dřevěného nebo kamenného obrazu, který jest dřevo nebo kámen bez čití a bez života, neposvěcený a nepožehnaný slovem božím. *Dílo

11 * (narozen mezi 1320 a 1325 zemřel 29. červen 1374, Avignon) * Pracoval v královské kanceláři. * Stal se kanovníkem a sakristou pražského kostela * Pod vlivem Konráda Waldhausera se vzdal svých funkcí, začal kázat česky. Došel k závěru, že Antikrist se zmocní vlády. * Při hledání Antikrista, usoudil, že jím bude Karel IV., za šíření této zprávy byl uvězněn. * V roce 1367 odešel do Říma, papeže vyzýval ke svolání všeobecného sněmu. Téhož roku se vrátil do Prahy a věnoval se kázání. * Existuje podezření, že u něj v roce 1363 propukla duševní porucha. Milíč byl jako kazatel velmi populární. * Obracel se především na chudinu, kázal česky. * Jeho kázání byla jakýmsi soubor poučení o světě. * Jeho žáci a následovníci se soustředili v Betlémské kapli. *Jan Milíč z Kroměříže

12 *Dochováno několik latinských spisů např. Gratiae Dei *Uváživ to, řekl jsem duchu, jenž ve mně mluvil: Kdo je Antikrist? A odpověděl: Antikristové jsou mnozí, a kdo zrazuje a zapírá Krista, je Antikrist. A čím jej zapírají? Když mlčí a neodvažují se ho a jeho pravdu před lidmi vyznávat, kdož pravdu a spravedlnost Boží v zajetí drží. Podle toho suď, kdo je Antikrist, o němž pravil Jan ve své I. kanonické epištole 4,3, že přijde a je nyní již ve světě. Zda nevidíš jeho vojsko, totiž roty a jiné tyrany a utiskovatele chudých? Ti jsou tak utiskováni, že bývají nuceni výživu hledat s mnohými hříchy lichvy, zlých obchodů, lží, křivých přísah atd. Jan Milíč z Kroměříže: Spisek o Antikristovi, 1367 *Dílo

13 * spisovatel, církevní reformátor, překladatel a kazatel. * Psal česky o náboženských otázkách. * Je považován za prvního českého klasika. Ve svých kázáních a dílech se obrací především na nižší šlechtu, která by měla působit na lidi * pocházel z jihočeské zemanské rodiny. * Mezi lety studoval na artistické fakultě pražské univerzity, ale ještě než dosáhl akademické hodnosti, odešel z Prahy. * Pod vlivem reformních kazatelů, zvláště Milíče z Kroměříže, začal svou vlastní literární a překladatelskou činnost. * Obracel se k malému kroužku svých nejbližších, dětem a sousedům, aby posílil jejich mravnost i víru a prohloubil náboženský život. * V roce 1381 přesídlil do Prahy, aby se mohl literární tvorbě plně věnovat, po několika letech se vrátil do jižních Čech. * Zde někdy mezi lety 1401 až 1409 umírá *Tomáš Štítný ze Štítného

14 Tomáš Štítný ze Štítného

15 *Tomáš Štítný ze Štítného byl ovlivněn především myšlením Konrada Waldhausera a Jana Milíče. *Je prvním, kdo píše o náboženské tématice ryze česky. *Musel nacházet české výrazy pro filosofické a teologické pojmy, neboť filozofie a náboženství byly v jeho době psány pouze latinsky. * Musel najít způsob, jak převést do češtiny složité latinské větné konstrukce. *Štítný tyto problémy vyřešil více než obstojně - jeho textům je zachována srozumitelnost i názornost textu. * Bývá přezdíván nejstarším klasikem české prózy. *Dílo

16 * Jedná se o nejstarší sborník autorových traktátů, který vznikl kolem roku * Je tvořen dvěma předmluvami, šesti traktáty a doslovem. * Předmluvy První je adresována dětem, druhá čtenářům vůbec. Štítný v nich poukazuje na výchovný cíl svého spisu - vzor křesťanského života. Obhajuje se zde za to, že píše, i když je laik, o věcech náboženských. Pokud se dopustí nějakých chyb v otázkách věroučných, věří, že jej církev a učení lidé opraví. * 1. traktát: O vieře, o naději a milosti 2. traktát: O trojiech staviech - panenském, vdovském a manželském 3. traktát: O hospodáři, hospodyni a čeledi 4. traktát: Kak se zdejší stavové lidští připodobnávají k andělským kuoróm 5. traktát: Ostnec svědomie a o pokušení ďábelském 6. traktát: Kak se očistijem toho, že hřešíme * Doslov: Dokonánie kněh těchto Autor se opět vrací k otázce, zda je kompetentní psát o věcech náboženských. Otázku řeší odkazem na to, že pravda spočívá ve věci, nikoli v osobě a jednotlivých slovíčkách * Knížky šestery o obecných věcech křesťanských

17 * PÁNÓM * Protož páni tak mají panovati, jakož je práva vedú, ale ne, jakž chtiec; neb ne oni jsú nad právem ustaveni, ale nad nimi j právo, avšakž mohú podlé práva některá práva nehodná proměňovati a dobrá ustavovati s povolením své obce aneb starších z obce, úřadu svého právem. * A protož snad také i slovú páni, neb jim toho přeje právo; ale slušie jim to činiti s múdrostí pro obecné dobré a s dobrú radú. * A protož slušné j pánóm Písma poslúchati a kazatelóv spravedlivých a býti rozumnu, jakož jim i Šalamún radí, řka: Poslúchajte, králi, a rozumějte! Naučte se, súdce, ješto súdíte kraje zemské! Přichylte svoji uši, ješto máte pod sebú lid mnohý, a mílo j vám, že se okolo vás trú zástupové lidští. Neb dána j vám od Boha moc Najvyššieho, jenž otieže vašich skutkov a projde myšlenie vaše, že jsúce služebníci jeho právě jste nesúdili. *Ukázka

18 *Řeči besední - po roce 1376, formou rozmluvy otce s dětmi vysvětluje laickou metodou křesťanskou věrouku i nejsložitější problémy scholastické filozofie. Tím autor pomohl odstranit rozdíly mezi věděním duchovních a věděním obyčejných lidí. *Řeči nedělní a sváteční - asi 1392, soubor pojednání na evanglické téma, slouží jako česká postila pro širší veřejnost a svojí čtivostí a přitažlivostí témat vzbuzuje živou odezvu. *Knihy o šašiech - asi 1390, překlad a volná adaptace díla Jacoba de Cessolis *Další dílo

19 * Merhaut, Luboš, a kol.: Lexikon české literatury - osobnosti, díla, instituce. 4/I. S T. Praha, Academia, 2008 * Hrabák, Josef a kol.: Průvodce po dějinách české literatury, edice Pyramida, Panorama, Praha, 1984 * * * * * * _Tom%C3%A1%C5%A1_%C5%A0t%C3%ADtn%C3%BD_ze_%C5%A0t%C3%ADtn%C3%A9ho.jpg * * * * Literatura a zdroje

4. Vývoj české literatury v době předhusitské a husitské ( konec 14. století polovina 15. století )

4. Vývoj české literatury v době předhusitské a husitské ( konec 14. století polovina 15. století ) 1 4. Vývoj české literatury v době předhusitské a husitské ( konec 14. století polovina 15. století ) Počátkem 15. stol. nastává v Evropě krize ve společnosti. Narůstají rozpory v církvi. Vzrůstá napětí

Více

antologie literatury pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku Kristián Šujan

antologie literatury pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku Kristián Šujan antologie literatury pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku Kristián Šujan 1 Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít. Jan

Více

Středověká literatura na našem území

Středověká literatura na našem území Středověká literatura na našem území Úvod: - písemnictví se na našem území objevuje až ve vrcholném středověku - české písemnictví ještě později. První souvislá česká věta je v zakládací listině litoměřické

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Copyright Petr Zelinka 2002-2003 VYPRACOVANÉ MATURITNÍ OKRUHY http://tlbx.ic.cz/tlbx.php?title=skola Český jazyk a literatura Přínos starověkých kultur pro evropskou vzdělanost... 2 Bible, středověké evropské

Více

Christologie, pneumatologie, mariologie, eklesiologie a angelologie v kázáních Jana Valeriána Jirsíka

Christologie, pneumatologie, mariologie, eklesiologie a angelologie v kázáních Jana Valeriána Jirsíka UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra systematické teologie Michal Cvingráf Christologie, pneumatologie, mariologie, eklesiologie a angelologie v kázáních Jana Valeriána

Více

Církev - teologie - sněm. Soubor přednášek z teologické konference v Brně

Církev - teologie - sněm. Soubor přednášek z teologické konference v Brně Církev - teologie - sněm Soubor přednášek z teologické konference v Brně Červen 2014 Obsah: Slovo na úvod................................................. 3 (ThDr. Tomáš Butta) Dokončit reformaci českou.

Více

Historie řádu dominikánů v Plzni

Historie řádu dominikánů v Plzni Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Historie řádu dominikánů v Plzni Aneta Benešová Plzeň 2013 Aneta Benešová Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra

Více

...úvodník. sborech. Vidíme, že je čas vzájemného povzbuzování. Je čas oslavování Boha a Jeho Syna Ježíše za mocné činy, které nám dává zakoušet.

...úvodník. sborech. Vidíme, že je čas vzájemného povzbuzování. Je čas oslavování Boha a Jeho Syna Ježíše za mocné činy, které nám dává zakoušet. ...úvodník Milý čtenáři, dostáváš do ruky první číslo internetového časopisu Jednoty bratrské. Proč jsme se rozhodli vydávat tento časopis? Bůh nás za posledních 12 let vedl obdivuhodným způsobem: Provedl

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce 2009 Lenka NEZBEDOVÁ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra systematické teologie

Více

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY ÚVOD DO RELIGIONISTIKY JÓZEF SZYMECZEK CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více

VIII. SNùM CÍRKVE âeskoslovenské HUSITSKÉ KOMENTÁŘ K ZÁKLADŮM VÍRY CČSH. Sborník pracovních textů

VIII. SNùM CÍRKVE âeskoslovenské HUSITSKÉ KOMENTÁŘ K ZÁKLADŮM VÍRY CČSH. Sborník pracovních textů VIII. SNùM CÍRKVE âeskoslovenské HUSITSKÉ KOMENTÁŘ K ZÁKLADŮM VÍRY CČSH Sborník pracovních textů Sněmovní centrum listopad 2004 PŘEDMLUVA K PRACOVNÍMU TEXTU KOMENTÁŘE K ZV Naukový výbor VIII. sněmu CČSH

Více

Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi.

Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. FARNÍ INFORMÁTOR 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 21. ŘÍJNA 2007 S V Ě T O V Ý D E N M I S I Í Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. PEREGRINATIO AD LIMINA APOSTOLORUM J. E. Giovanni Coppa při

Více

PŘI SJEDNÁVÁNÍ KOMPAKTÁT The role of Jan Rokycana at concluding Compactatus

PŘI SJEDNÁVÁNÍ KOMPAKTÁT The role of Jan Rokycana at concluding Compactatus UNIVERSITA KARLOVA HUSITSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA MAGISTERSKÁ PRÁCE NA TÉMA: ROLE JANA ROKYCANY PŘI SJEDNÁVÁNÍ KOMPAKTÁT The role of Jan Rokycana at concluding Compactatus MILAN ŠIMEK 2005 Dejž Bože vprostřed

Více

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Doba reformace Německo: zakladatel reformace v Německu a současně její ideologický představitel byl Martin Luther odmítal scholastickou filozofii jeho spor s katolickou církví vyvrcholil v r. 1517, kdy

Více

Jaroslav Boubín Klára Kavanová Mušková. Petr Chelčický

Jaroslav Boubín Klára Kavanová Mušková. Petr Chelčický Jaroslav Boubín Klára Kavanová Mušková Petr Chelčický Jaroslav Boubín Klára Kavanová Mušková Petr Chelčický Realizováno v rámci projektu DĚDICTVÍ REGIONU: po stopách předků, tento projekt je spolufinancován

Více

DOPIS MÉMU ČESKÉMU PŘÍTELI

DOPIS MÉMU ČESKÉMU PŘÍTELI DOPIS MÉMU ČESKÉMU PŘÍTELI Svědectví Pravé Víry ALAN EYRE DOPIS MÉMU ČESKÉMU PŘÍTELI CO SE STALO S PŮVODNÍM EVANGELIEM? Drahý Františku, Bylo krásné číst ve Tvém dopise o všech těch udivujících změnách,

Více

SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ. Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF

SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ. Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF I N S T I T U T F R A N T I Š K Á N S K Ý C H S T U D I Í SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF PRAHA 2013 Mgr. Jana Pospíšilová 2 OBSAH LITERATURA...

Více

Křesťanství a jeho postavení v evropské kultuře

Křesťanství a jeho postavení v evropské kultuře Křesťanství a jeho postavení v evropské kultuře Vznik a šíření křesťanství V letech následujících po ukřižování Ježíše byly stále ti, co věřili, že Ježíš byl Mesiáš hlavně palestinští Židé. Ale to se výrazně

Více

Školství v Jednotě bratrské

Školství v Jednotě bratrské 4/13 speciál Školství v Jednotě bratrské Když se řekne bratrské školství, každého jako první napadne Jan Amos Komenský. A bude to oprávněné, protože právě Komenského myšlenky se staly vyvrcholením propracovaného

Více

Józef Szymeczek Úvod do religionistiky Studijní opora k inovovanému předmětu: Religionistika(3ELIG/33LIG) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-425-2

Józef Szymeczek Úvod do religionistiky Studijní opora k inovovanému předmětu: Religionistika(3ELIG/33LIG) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-425-2 Průvodka dokumentem: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní popisky vložené

Více

Theatrum historiae 6, Pardubice 2010

Theatrum historiae 6, Pardubice 2010 Theatrum historiae 6, Pardubice 2010 Zuzana ČEVELOVÁ Modlitební knihy jako pramen k obrazu zbožnosti a genderovým konstruktům 19. století Modlitební kniha jako pramen a literární útvar byla předmětem zájmu

Více

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký OTEVŘENÉ BRÁNY Jsem rád, že k loňské zkušenosti s projektem Otevřené brány se letos přidávají další kostely. Kdysi bylo samozřejmostí, že kostely byly otevřené denně a zastavovali se v nich nejen věřící

Více

Literatura pro děti a mládež

Literatura pro děti a mládež Literatura pro děti a mládež Distanční text Olga Kubeczková Obsah 1. Úvod 4 2. Literatura pro děti a mládež v počátcích 6 2.1 Počátky 6 2.2 Národní obrození 11 2.3 Folklor 17 2.4 Shrnutí kapitoly o počátcích

Více

Evangelické sbory - vybavení

Evangelické sbory - vybavení Evangelické sbory - vybavení (včetně sborů CČSH) Proseminární práce Martin Šanda 1 2 ÚVOD Téma této práce je tématem velice zajímavým a z hlediska dějin umění prakticky neprobádaným. Práce které toto téma

Více

Vilém D. Schneeberger. Lid chválící. Nástin metodistické hymnologie. Evangelická církev metodistická

Vilém D. Schneeberger. Lid chválící. Nástin metodistické hymnologie. Evangelická církev metodistická Vilém D. Schneeberger Lid chválící Nástin metodistické hymnologie n a základě zpěvníku ECM Evangelická církev metodistická Praha 2006 Vilém D.Schneeberger Lid chválící Nástin metodistické hymnologie na

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI. Cena 20,-Kč

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI. Cena 20,-Kč L A Ž I Š T Ě EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Cena 20,-Kč ilustrační foto Joswf Hora Z MYŠLENEK P. JOSEFA DOUBRAVY KNIHA MOZAIKA ŽIVOTA (pokračování) Z obsahu

Více

Osobnost Přemysla Otakara II. v historiografii

Osobnost Přemysla Otakara II. v historiografii Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Osobnost Přemysla Otakara II. v historiografii Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D. Bc. Hana Jandová Olomouc 2011 Ráda

Více

Českobratrská církev evangelická... průvodce čili baedeker

Českobratrská církev evangelická... průvodce čili baedeker Českobratrská církev evangelická... průvodce čili baedeker ed. Ondřej Macek Tento text požívá veškeré ochrany autorských práv ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Veškerá autorská práva jednotlivých

Více

PODÍL TOVARYŠSTVA JEŽÍŠOVA NA PASTORACI V ČESKÉ REPUBLICE

PODÍL TOVARYŠSTVA JEŽÍŠOVA NA PASTORACI V ČESKÉ REPUBLICE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Katolická teologická fakulta Kombinované studium Náboženské nauky Katedra Pastorálních oborů a právních věd Milan Boldi PODÍL TOVARYŠSTVA JEŽÍŠOVA NA PASTORACI V ČESKÉ REPUBLICE

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice Bakalářská práce Brno 2012 Vedoucí práce: prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. Autor práce:

Více