Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometod jská teologická fakulta. Katedra k es anské výchovy. Dagmar Je ková. Studijní obor: Sociální pedagogika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometod jská teologická fakulta. Katedra k es anské výchovy. Dagmar Je ková. Studijní obor: Sociální pedagogika"

Transkript

1 Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometod jská teologická fakulta Katedra k es anské výchovy Dagmar Je ková Studijní obor: Sociální pedagogika SMYSL IVOTA SENIOR Bakalá ská práce Vedoucí bakalá ské práce: Doc. Ing. Mgr. Mgr. Peter Tavel, Ph.D. Olomouc 2013

2 Prohlá ení: Prohla uji, e jsem tuto bakalá skou práci vypracovala samostatn a e jsou v ní uvedené ve keré zdroje a prameny, ze kterých jsem p i psaní bakalá ské práce erpala. V Olomouci dne podpis studentky

3 Pod kování: D kuji tímto Doc. Ing. Mgr. Mgr. Peterovi Tavelovi, Ph.D. za odborné rady a laskavé vedení bakalá ské práce. D kuji své rodin a p átel m za pomoc a podporu. D kuji i koleg m v zam stnání za pevné nervy i ú astník m výzkumu, e mi dovolily nahlédnout do svých ivotních osud.

4 OBSAH Úvod...6 TEORETICKÁ ÁST Stá í a stárnutí Stá í Stárnutí Biologické stárnutí Psychologické stárnutí Sociální stárnutí Senior Pojem senior Vývojové období seniora Pot eby senior Kvalita ivota senior Smysl ivota Definice smyslu Podstata a význam smyslu ivota Cesta ke smyslu ivota...23 PRAKTICKÁ ÁST Výzkum v m st Hole ov a okolí...27

5 4.1 Popis výzkumu P ístup výzkumu Souhlas o vykonání výzkumu Jednotliví respondenti a jejich charakteristika Rozhovor s respondenty Analýza rozhovor podle výzkumných otázek Analýza nap í rozhovory Záv r výzkumu...48 Záv r...50 Seznam pou ité literatury a zdroj...52 Seznam p íloh...56 P íloha P1 dopis pro respondenty...57 P íloha P2 informovaný souhlas...58

6 Úvod Pro mou bakalá skou práci jsem si zvolila téma Smysl ivota senior. Toto téma jsem si vybrala z d vodu, e m samotnou velmi zajímalo a senio i jako oblast pracovní je mi blízká a je jedním z povolání, v kterém bych se cht la uplatnit. Nem la jsem ádná o ekávání, ale zárove jsem se t ila, jak budou probíhat mé náv t vy u respondent. Sou ástí této práce bylo provád no et ení v p irozeném domácím prost edí senior. S t mito lidmi jsem strávila spoustu asu v jejich domácnosti, tj. v jejich p irozeném prost edí, i n kolik hodin a troufám si íci, e díky své snaze co nejvíce jim aktivn naslouchat, jsem dokázala získat jejich d v ru a oni mi za to na oplátku otev eli svá srdce, abych mohla poznat jejich ivot, ale i trápení, bolest a mnohdy i osam ní, která s sebou dlouhodob nep íznivý zdravotní stav a p ibývající v k ruku v ruce p iná ejí. Smysluplnost ivota má vliv na psychické, ale i na fyzické zdraví. Lidé, kte í mají pochybnosti o smysluplnosti svého ivota a jednání, mají i výrazn vy í míru uzavírání se do sebe. ivotní smysl nebo smysl v ivot je pojem znovu uvedený do moderního léka ství, psychologie a psychoterapie a to hlavn V. E. Franklem. Smysluplnost ivota m e být ot esena zvlá t v pozdním stá í, a u p i jednostranném zájmu o pouhou zabezpe enost, uspokojení základních pot eb, i pod tlakem tragických ivotních událostí a v situaci pro ívaného utrpení. Kdy lov k necítí u ite nost pro druhé, shází mu komunikace a b né denní radosti nemá d vod k zvládání mnohdy záva ných obtí í. Zajímalo m do jaké míry vnímají senio i sv j ivot jako smysluplný. Cílem mé bakalá ské práce je objasnit d vody pro n kdo nenachází smysl ve svém ivot a naopak jaký smysl v ivot senio i mají a pro zrovna tento smysl a za jakých podmínek. Zjistit smysl jejich ivota, to v jakém ijí prost edí, s kým se stýkají a jak vypl ují sv j volný as. V teoretické ásti budu popisovat stá í jako takové, jeho znaky a zm ny, které p iná í. Také stárnutí, které souvisí s jeho odli nostmi. Rozd lení stárnutí na biologické, psychologické a sociální. V druhé kapitole se zabývám pojmem senior, vývojovými obdobími seniora jako je rané stá í a pravé stá í. Dále upozor uji na pot eby senior, do kterých za azuji fyziologické pot eby, pot eby jistoty a bezpe í, sociální pot eby, pot eba 6

7 autonomie a seberealizace. Popisuji také kvalitu ivota senior, jak je definována a co v echno zahrnuje. V poslední teoretické ásti se zabývám pojmem smysl ivota, co tím rozumíme a jak ho definujeme a chápeme. Neopomíjím ani podstatu a význam smyslu ivota, kde se zabývám otázkou smyslu ivota a to, e lov k by m l vnímat vy í smysl ve svém ivot. Také upozor uji na téma cesty ke smyslu ivota, v em spo ívá svoboda lov ka, jaký ivot je smysluplný. Vysv tluji zá itkové, tv r í a postojové hodnoty. V praktické ásti popisuji výzkum na téma smysl ivota senior. Vybrala jsem si kvalitativní p ístup formou p ímého pozorování a polostrukturovaného rozhovoru, který jsem provád la v m st Hole ov a okolí. Na tento výzkum jsem si vybrala est respondent v jejich p irozeném domácím prost edí. Popisuji jejich smysl ivota, to v jakém ijí prost edí, s kým se stýkají a jak tráví sv j volný as. Ka dý z nás stojí p ed úkolem najít smysl svého ivota navzdory p ítomnosti smrti, t lesným i du evním bolestem, promarn ným p íle itostem a neuti itelné touze po milovaném, nav dy ztraceném lov ku. Terapii p itom p ipadá jen relativn skromná úloha. S její pomocí se lze pokusit osvobodit pacienta natolik, e je pak schopen v sob smysl ivota sám nalézt. ( ) Krom milostných problém a problém v zam stnání se hodn lidí musí vyrovnávat práv s v udyp ítomnými pocity nedostatku t stí a s prázdnotou. Takoví lidé mají v echno, ale p esto cítí, e nic z toho je nem e skute n u init astnými. Tento pocit z ídka klame, nebo je to skute n tak. ivotu nem e prop j it trvalý smysl nic, co p ichází zven í. Smysl ivota i t stí musíme hledat ve svém nitru. Otázka po smyslu ivota je existenciální otázkou, mo ná existenciální otázkou v pravém slova smyslu, sahající dále a hloub ji ne jakákoli psychoterapie i medikamentózní lé ba. 1 1 YOVELL, Y., Nep ítel v mém pokoji a jiné p íb hy z psychoterapie, s. 38 7

8 TEORETICKÁ ÁST 1 Stá í a stárnutí Stá í tak jak ho známe je takové, jaké je, ale p edstava toho, co to je být starý, co je to stá í, je opravdu jiná a m e být docela protich dná, a to nejen ze smyslu historie, ale i aktuáln. V dy i v pr b hu ivota se jeden jediný lov k dívá na stá í r znýma o ima, rozdíln je p ijímá a hodnotí. Ka dá spole nost si vytvá ela speciální pojetí stá í, od n ho bylo pak odvíjeno také konkrétní sebepojetí starých lidí. 1.1 Stá í Jsem si velice dob e v dom toho, e jsem opravdu starý. Ve svém nitru z stávám v ak v mnoha ohledech stále stejným lov kem, ani starým, ani mladým. 2 Stá í má své znaky, které vidíme na venek. Nelze je zakrýt a ani p ehlédnout. Dokonce i v pr b hu ivota se jeden jediný lov k dívá na stá í r znýma o ima, rozdíln je p ijímá a hodnotí. Stá í je p irozené období lidského ivota, které vztahujeme také k ostatním ivotním obdobím: k d tství, mládí, k dob zralosti. Marie Vágnerová stá í charakterizuje jako poslední etapu ivota, fázi, která bývá ozna ována jako postvývojová, proto e ji byly realizovány v echny latentní schopnosti vývoje. 3 Kdy je vlastn lov k starý? Tato otázka se ur it honí hlavou ka dému z nás. Stá í se m e stát skute ným ne t stím pro jednotlivce a jeho rodinu. Na druhé stran známe p ece také starce inorodé a produktivní do vysokého v ku, setkáváme se s roztomilými babi kami a starými dámami plnými osobního kouzla a optimismu. Jenom e ti z obrazu stá í v obecném pov domí jaksi vypadli, a proto se nem eme divit, e sou asný obsah pojmu být starý je pro za ínající penzistku i penzistu skute n t ko p ijatelný. Kdy se cítíme dob e, tak p ece je t nejsme sta í i kdy je nám t eba 60. Nebo ano? Ostatn lov k na pokraji své d chodové kariéry je opravdu 2 ROGERS, C.R., Zp sob bytí, s VÁGNEROVÁ, M., Vývojová psychologie II, s. 299, p vodn S-H a v n m p vodn Bromley. 8

9 n kdo jiný ne ten, který za patnáct a dvacet let bude svým zevn j kem tvo it viditelný a hr zu nahán jící obraz stá í pro ty mlad í. Stá í je výsledkem celo ivotního vývoje. Je charakteristické ubývající plodností, sni ováním pohybových a kognitivních schopností a úbytkem dal ích t lesných funkcí. Vyzna uje se rovn p ibýváním sta eckých chorob, jako jsou rakovina, kardiovaskulární onemocn ní nebo demence. 4 Není nutn synonymem nemoci, i kdy se ve stá í skute n více st n. Zm n, které stá í p iná í, je hodn a jejich d sledky mají r znou povahu. V kone ném d sledku v ak v dy vedou ke zm nám ivotního stylu, p ístupu k ivotu, pot ebám a o ekáváním. P i práci se seniory je pot eba tuto skute nost respektovat a proto více ne v jiných p ípadech uplat ovat individuální p ístup k t mto jednotlivc m. Dle MUDr. To nerové je stá í proces p irozených a p edvídatelných zm n, je se vyzna uje zna nou variabilitou v typech a rychlosti. Zm ny se týkají fyzického vzhledu, energetického stavu, du evních schopností a té i spole enského ivota. Komplexn jsou v t inou osob vnímány jako ztráty Stárnutí Obecn lze íci, e stárnutí je série zm n, která se specificky projevuje na t le i na du i. Je t eba d razn odli ovat tzv. fyziologický typ stárnutí od patologického. Fyziologické stárnutí je normální sou ástí ivota, zákonitou epochou ontogeneze. N kte í lidé v ak stárnou tak rychle, e se jeví p ed asn zestárlí. P ed asné patologické stárnutí lze hodnotit p edev ím empiricky, nebo vy erpávající odborné definice není známá. Termín patologické stá í je v ak pou íván je t v jiném významu. V kontrastu ke stá í fyziologickému, tedy p im enému a p evá n zdravému, se termín patologické pou ívá pro stá í nemocemi výrazn su ované. Pavel Mühlpachr uvádí, e stá í je obecným ozna ením pozdních fází ontogeneze, p irozeného pr b hu ivota. Je d sledkem a projevem geneticky podmín ných involu ních proces modifikovaných dal ími faktory (p edev ím chorobami, ivotním zp sobem a ivotními podmínkami) a je spojeno s adou významných zm n sociálních (osamostat ování d tí, penzionování a jiné zm ny sociálních 4 Srov. ANTEBI, A. Modelové organismy stárnutí. In P. Gruss (Eds.), Perspektivy stárnutí, s Srov. TO NEROVÁ, T. Jak si vychutnat seniorská léta, s. 14 9

10 rolí). (...) Stárnutí je celo ivotní proces, jeho involu ní projevy se stávají z eteln j ími zhruba od p elomu 4. a 5. decenia, a to v závislosti na náro nosti prost edí. 6 Stárnutí a stá í je spojeno s postupným ubýváním sil, zm nami fyzickými viditelnými na pohled a zm nami skrytými v t le a v orgánech i zm nami psychickými. A pokud se na lov ka podíváme jako na celek, nastávají také zm ny v sociální oblasti. Podle Hocmana je stárnutí ubývání t lesných i du evních sil, zpomalování chemických proces v organismu, zm ny ve v ech orgánech, vráskovat ní poko ky, ediv ní vlas, sni ování ostrosti smysl, v t í náchylnost k nemocem. V ivém t le nastává v pr b hu stárnutí velice mnoho zm n, a to na úrovni molekulární, bun né, tká ové i na úrovni celého organismu. 7 Stárnutí se pova uje za problém psychologicko-technologický, nýbr se posuzuje zejména z hlediska spole enského a etického. Spo ívá v charakteristice sou asné spole nosti za juvenilní, kdy se úct a obdivu t í hlavn mládí, síla, výkon. Sta í lidé jako sou ást populace se zneva ují, staví se na okraj zájmu, v extrémní poloze dochází a k jejich odmítání. Stárnutí probíhá na biologické, psychologické a sociální úrovni Biologické stárnutí Biologické stárnutí ozna uje zm ny organismu, které probíhají na fyziologické úrovni. Zm ny postihují t lesné tkán a orgány, av ak neprobíhají u ka dého jedince stejn, jsou determinovány genetickými dispozicemi a ivotním stylem. Jednotlivé systémy v t le zaznamenávají zpomalení a oslabení d ív j ích funkcí a pokles biologických adapta ních mechanism. Pacovský rozli uje t i typy funk ních zm n: - úbytek funkcí na úrovni molekulární, tká ové, orgánové a systémové - vy erpání bun ných rezerv, které se projevují p i reakci na zát ovou situaci - zpomalení v t iny funkcí 8 Dochází také k involu ním zm nám smyslového vnímání. U zraku se projevuje zhor ení akomodace (schopnost zaost it na r zné vzdálenosti), zrakové ostrosti a barvocitu. Sta í lidé patn rozli ují modrou a zelenou barvu, u sv tlých barev je rozli ovací schopnost 6 MÜHLPACHR, P., Gerontopedagogika, s HOCMAN, G., Stárnutí: Co víme o tom, co nás nemine, s. 6 8 Srov. PACOVSKÝ, V., Proti v ku není léku? Úvahy o stárnutí a stá í, s

11 lep í. 9 Druhým nejvýrazn j ím znakem slábnutí smysl je zhor ení sluchu. Sluch, stejn jako zrak, slábne ji v pr b hu dosp losti a ada padesátiletých lidí má alespo za ur itých okolností hor í sluch. Zhor ení je zp sobeno zvápn ním (artrózou) kostí st edního ucha, co má vliv na p enos zvuku, p edev ím vysokofrekven ního Psychologické stárnutí Psychologickým stárnutím m eme rozum t p ístup ke stá í z hlediska jednotlivce a psychologických zm n jeho vnímání, my lení, pro ívání a chování. Jedná se p edev ím o zm ny v oblasti poznávacích proces (pokles aktiva ní úrovn, smyslového vnímání a s tím spojené orientace, pam ových kompetencí a u ení, intelektových schopností), regula ních proces (labiln j í emo ní pro ívání a reaktivita, pokles aktivní v le a naopak zbytn ní v le pasivní v podob zarputilosti a asto nesmyslného ulpívání), ale také o zm ny osobnosti (punti ká ství, opatrnost, nerozhodnost, úzkostnost, nespokojenost, egocentrismus, prohloubená introverze i vztahova nost). V pozdních fázích ivotního cyklu pak m eme hovo it o zm nách v psychice lov ka, které souvisejí p edev ím s prohlubováním záva nosti n kterých chronických onemocn ní, celkovým poklesem výkonu organismu, nesob sta ností a s tím v ím související zm nou zp sobu ivota, v neposlední ad pak p ípravou na smrt. Efekt ivotní dráhy lov ka se uplat uje ve stá í siln j í m rou ne v p edchozích etapách ivotního cyklu. Ve stá í mají psychické schopnosti a vlastnosti je t v t í rozptyl ne v p edchozích etapách; je to d sledek zvýrazn né individualizace a vlivu ivotních zku eností Sociální stárnutí Nej ast j í zm nou v ivot lov ka ve star ím v ku je odchod do d chodu (sociální událost), respektive dosa ení d chodového v ku, atomizace rodiny, ztráta partnera. Syndrom prázdného hnízda odchod d tí z domu, m e být vnímáno jako pocit náhlé osam losti, postihuje více eny, h e se s tím vyrovnávají, a to m e vyústit v ur ité psychické poruchy (deprese, úzkost, neklid, nespokojenost, zaho klost, st ování, vý itky). 9 Srov. KALVACH, Z., kolektiv, Geriatrie a gerontologie, s KALVACH, Z., kolektiv, Geriatrie a gerontologie, s

12 Odchodem d tí z domova se man elé ocitají sami jeden s druhým. Za íná hledání nového zp sobu man elského ivota bez d tí, nové rovnováhy. Zm na m e partnery sblí it a upevnit jejich vztah nebo naopak zhor it. Ztráta rodi ovské role bývá kompenzována rolí prarodi e. Ve v ku kolem 50 let lov k dosáhne pracovního a profesionálního vrcholu, zbývá mu v ak je t let práce. Nastává hledání nových aktivit, sledování zm n v oboru. P ed vlastním odchodem obavy ze sociálního vylou ení, pocit ztráty, pro lov ka je to nelehké období a musí se vyrovnat s existující zm nou. Sociální stá í je dáno zm nou rolí, zp sobu ivota i zm nou ekonomického zaji t ní. 11 Velký vliv na dosavadní zp sob ivota mají i zm ny komunika ních schopností. Zhor ení komunika ních schopností je d sledek zejména sni ování výkonnosti zraku a sluchu. lov k má v dycky, tedy i ve stá í ur ité mo nosti. M l by z stat aktivní, proto e to, co se nepou ívá, chátrá. M l by vyu ít své pozdní svobody ke kvalitnímu ivotu. M l by v d t, e svým chováním i svou vizá í se stává modelem stá í pro druhé. M l by v d t, e nem e ádat nemo né. A p edev ím by m l svým ka dodenní ivotem dokazovat sob i okolí, e p ijal odpov dnost za své stá í. Sociální stá í m eme obecn rozd lit na první a druhý v k, tj. období vzd lávání se a produktivity, a na v k t etí a tvrtý, který se nese ve znamení zklidn ní ivotního tempa MÜHLPACHR, P., Gerontopedagogika, s Srov. KALVACH, Z., kolektiv, Geriatrie a gerontologie, s

13 2 Senior 2.1 Pojem senior Vymezení pojmu senior není jednozna né. Existují r zná p i azení pro ozna ení takového jedince. Nej ast j ími výrazy jsou: - star í lov k, - starý lov k, - p estárlý lov k, - d chodce, - penzista, - jedinec s ozna ením 60 +, - jedinec kategorie III. i IV. v ku, - geront, aj. Slovník spisovné e tiny pro kolu a ve ejnost: D chodce: - osoba pobírající d chod, - penzista. Senior: - star í ze dvou lidí stejného jména, zpravidla otec (x junior), - nejstar í len v n jaké spole nosti, sta e ina, nestor, - sportovec star í v kové t ídy (x junior). Pro ozna ení lov ka ijícího v období stá í nacházíme v odborné literatu e r zné pojmy. Gerontologie pracuje nej ast ji s pojmem geront, v psychologické literatu e se pou ívá pojem senescent, jinde se hovo í o starých nebo o d chodcích. Zejména ozna ení starý má negativní citový náboj jeho nevhodnost kritizovaly i materiály OSN p i p íle itosti Mezinárodního roku star ích lidí PET KOVÁ, A., ORNANI OVÁ, R., Gerontagogika, s

14 2.2 Vývojové období seniora Erikson charakterizuje období stá í z hlediska vývojového úkolu, který má lov k v tomto období splnit. Ozna uje ho pomocí vyjád ení konfliktu dvou protikladných aspekt, které se ve stá í objevují - integrity a zoufalství. Starý lov k se má zam it na to, aby vnímal sv j ivot jako dob e pro itý a smí il se s tím, jaké ud lal v ivot chyby, s tím, co by nyní t eba i zm nil. 14 Prvním obdobím je rané stá í, které se vymezuje od 60 do 75 let. V tomto období je hlavním vývojovým úkol dosa ení integrity v pojetí vlastního ivota. Podmínkou dosa ení je: - pravdivost k sob samému - smí ení se s vlastním ivotem - stabilizace a generalizace postoje k ivotu, co umo uje nadhled - kontinuita (vlastní ivot jako sou ást genera ní posloupnosti). Ur ení v kové hranice stá í je p edev ím konvencí a sociálním konstruktem, který vznikl z pot eb administrativy sociálního státu. 15 Druhým obdobím je pravé stá í, které se vymezuje od 75 let a více. V tomto období je d le itá kvalita ivota a sní související subjektivní pocit pohody, který m e být individuáln rozdílný. Obecn platí, e kvalita ivota spí e klesá. Úkolem pravého stá í je udr ení p ijatelného ivotní stylu ( udr ení autonomie proti bezmocnosti a závislosti, udr ení sociálních kontakt a vztah proti izolaci a osam losti, udr ení sebeúcty). Vyskytují se zde typické situace dané pro toto období: - nemoc a úmrtí partnera, p átel (20 25 % star ích senior pravd podobn ije v sociální izolaci) - zhor ení zdravotního stavu, úbytek fyzických a psychických kompetencí (pouze 51% lidí nad 75 let sob sta ní) - ztráta jistoty a soukromí (domov d chodc, LDN) K problematice p esného vymezení stá í se vyjad uje i Stuart-Hamilton, který íká, e neexistuje jediné spolehlivé m ítko stárnutí v t ina gerontolog ale z praktických 14 Srov. ERIKSON, E. ivotní cyklus roz í ený a dokon ený, s VOHRALÍKOVÁ, L., RABU IC, L., e tí senio i v era, dnes a zítra, s. 6 14

15 d vod ozna uje za po átek stá í v k 60 a 65 let. V tomto v ku je ji dob e patrné oslabení celé ady fyzických a psychických proces Pot eby senior Americký psycholog Abraham H. Maslow vytvo il hierarchické uspo ádání lidských pot eb, zobrazované ve tvaru pyramidy. Obecn p itom platí, e uspokojení ni ích pot eb je nutné pro uspokojení pot eb vy ích. 17 Pot ebou se tedy nerozumí pouze n co, co lov ku chybí, ale také a hlavn to, k emu jedinec skrze ni sm uje. Pot eba je ur itá síla, která lov kem hýbe a posunuje ho sm rem ke lov ku, p edm tu nebo innosti. Pot eba je projevem bytostného p ání. 18 Pot eby jsou jednou ze základních otázek vztahu lov ka k sob, k ivotu a ke svému prost edí. Ale také naopak, kdy pot eby jsou výrazem nárok prost edí na lov ka. Pot eby jsou základní motiva ní silou v chování lov ka, pomáhají udr et rovnováhu nejen uvnit organismu, ale i rovnováhu mezi lov kem a prost edím. Pot eby p ispívají k adaptaci lov ka na zm ny prost edí a naopak pot eby lov ka prost edí m ní. Jako první bych zmínila fyziologické pot eby, které jsou základní, prvotní a p irozené. Zde pat í: - dýchání, - vý iva - vym ování - spánek a odpo inek, - pohyb a ch ze - hygiena - správná teplota - zdraví, ti ení bolestí - fyzické kontakty 16 Srov. STUART-HAMILTON, I., Psychologie stárnutí, s WIKIPEDIE: Pot eba [online] 2010, [cit ]. Dostupné na: <http://cs.wikipedia.org/wiki/pot%c5%99eba> 18 Srov. PICHAUD, C., THAREAUOVÁ, I. Sou ití se star ími lidmi, s

16 Pot eba jistoty a bezpe í je u senior obzvlá t d le itá. M eme zde zahrnout: - pot ebu ekonomického zabezpe ení - pot ebu fyzického bezpe í - pot ebu psychického bezpe í Se sociální pot ebou souvisí, podle Vágnerové i pot eba sociálního kontaktu. Av ak velké mno ství nových vztah stojí v protikladu k pot eb soukromí a samoty. Se sociálními kontakty a vztahy úzce souvisí pot eba komunikace. 19 Ta bývá ve stá í naru ena zm nami smyslového vnímání, úbytkem kognitivních funkcí i p ípadným neurologickým onemocn ním. 20 M eme zde zahrnout: - pot ebu informovanosti - pot ebu nále et k n jaké skupin - pot ebu lásky - pot ebu vyjad ovat se a být vyslechnut Pot eba autonomie - uznání, ocen ní a sebeúcty (uznání sebe sama, snaha neud lat ostudu, pot eba úsp chu, poznání a intimity). Autonomie je definována jako schopnost vést ivot podle vlastních pravidel. Být autonomní znamená z stat pánem svého chování a zp sobu ivota. 21 Pot eba seberealizace je dána touhou nalézt smysl ivota. Starý lov k je postaven do situace, kdy musí hledat nový zp sob seberealizace. Pokud ji není schopen seberealizace ve svém v ku, zd raz uje aspo své d ív j í ivotní úsp chy. Pot eba seberealizace je tak uspokojována p inejmen ím v rámci vzpomínek. Kdybych cht la pou ít ur ité nad azenosti a p irovnání, ekla bych, e sta í lidé ji nemají své vysoké domy ivotních pot eb, jako je to u dosp lých. Starým lidem sta í 19 Srov. VÁGNEROVÁ, M., Vývojová psychologie II. - dosp lost a stá í, s Srov. SURÁ, Z., Komparace ka dodenního ivota senior v sociálních za ízeních a p irozeném domácím prost edí. Brno: Léka ská fakulta MU, Diplomová práce. 21 Srov. PICHAUD, C., THAREAUOVÁ, I. Sou ití se star ími lidmi, s

17 malé, ale ú elné domky s pevnými základy t lesných pot eb zdraví. V t chto pomyslných domcích, budou sice d le ité místnosti, kterým se starý lov k rád vyhýbá nap. t locvi na, koupelna. Jiné místnosti obývá rád a asto: kuchyni s jídelním stolem, toaletu, lo nici a pohodné k eslo, ze kterého je dob e vid t televizi i pohyb na silnici. 2.4 Kvalita ivota senior Podle Sv tové zdravotnické organizace (WHO) je kvalita ivota definována jako jedincova percepce jeho pozice v ivot v kontextu své kultury a hodnotového systému a ve vztahu k jeho cíl m, o ekáváním, normám a obavám. Jedná se o velice iroký koncept, multifaktoriáln ovlivn ný jedincovým fyzickým zdravím, psychickým stavem, osobním vyznáním, sociálními vztahy a vztahem ke klí ovým oblastem jeho ivotního prost edí. 22 Smyslem existence lov ka se ím dál víc stává ivot sám. Kvalita ivota je slo itý a velmi iroký pojem. Dotýká se pochopení lidské existence, smyslu ivota a samotného bytí. Zahrnuje hledání klí ových faktor bytí a sebepochopení. Zkoumá materiální, psychologické, sociální, duchovní a dal í podmínky pro zdravý a astný ivot lov ka. Komplexní pohled na ivot postihuje jak vn j í podmínky, tak i vnit ní rozm ry lov ka. Ve spole nosti dochází k výrazným strukturálním zm nám, a to ve prosp ch senior. Stárnoucích a starých lidí postupn p ibývá, co nez stává bez odezvy ze strany odborník a jejich snahy o zkoumání v ech aspekt ivota této v kové skupiny. Zaujal mne p íb h jednoho starého mu e. Co je to kvalita ivota? Otázka, na kterou jist není pouze jedna správná odpov. Ka dý lov k má jiné priority, jiný eb í ek hodnot. Ale pokud mohu mluvit za sebe a myslím si, e i za v t inu populace nejen mé v kové kategorie, je to p edev ím schopnost být sob sta ný. Za neme- li od bazálních lidských pot eb, které jsou jaksi posunuty na okraj, proto e jsou a p íli samoz ejmé, jako nap íklad dojít si sám na toaletu, sám se napít, najíst, umýt se, obléci se, obout si boty. Pokud tyto schopnosti máme, stáváme se kvalitní sou ástí lidské populace, pokud máme dostate né zázemí, nadání, inteligenci, m eme vystudovat základní, st ední, vysokou kolu, získat titul, nastoupit do zam stnání a vyd lávat peníze. Poté si postavit d m, vzít si 22 Srov. VA UROVÁ, H., MÜHLPACHR, P., Kvalita ivota, s

18 ivotního partnera, zplodit d ti a zasadit strom. Tomu by se jinak dalo íci, ít kvalitní ivot. Co se v ak stane, kdy nás postihne vá ná nemoc? Postupn se v e zbo í jako dome ek z karet. Vzhledem ke stálým zdravotním problém m a absenci v práci ztratíme zam stnání, tím zna nou ást p íjmu do rodinného rozpo tu, nezvládáme splácet hypotéku na d m, nem eme koupit d tem stejn hodnotné dárky jako minulá léta, man elce p sobíme trápení a starosti a i kdy víme, e za to vlastn nem eme, e nemoc zaklepala zrovna na na e dve e, stále si p ipadáme vinni. P emý líme o jiném zp sobu, jak ukon it tyto problémy. Selhali jsme. Cht li jsme mít v e pod kontrolou a tak dlouho se nám da ilo. Pro zrovna já? Postupn ztrácíme schopnost obstarat si bazální pot eby, hygienu, místo pohodlného k esla v kancelá i nám jako podu ka slou í plena zna ky Abena, man el ino kucha ské um ní u oce ujeme jen ze zvyku a také proto, e zastíráme, e je to pro nás jako kus bláta, e necítíme chu jak stárneme, e jediné, co cítíme, je bolest. Bolest a ho kost nad tím, co se nám stalo, e se n kde stala chyba, e se n kdo naho e p epo ítal, e my jsme se m li do ít toho, jak budeme nadávat na nízké d chody, na poplatky u diabetologa, e jsme se cht li strkat v supermarketu o zlevn né zbo í, e jsme si cht li u ít estného místa v MHD, kdy jsme to dote byli my, kdo místa na sed ní opou t l. Ale co to, najednou je v e jinak. Dovolená v Dominikánské republice se nekoná. Le íme na l ku a my lenky b í jedna za druhou. My lenka, poslední a jediný poz statek po bytosti, které se íká lov k. O em si to po ád eptají, v dí více ne já? A jak se tvá í? Nechci, aby m litovali. Nikdy jsem necht l, aby m n kdo, kdokoliv, litoval. Cht l bych n co ud lat, cht l bych jim n co íci. Chci íci, e to zvládnu, e jsem state ný a a jsou taky state ní. Ale jsem state ný? Cht l bych se projet na kole, nebo si zab hat. Cht l bych zajít s kamarády na fotbal, potom sednout do hospody na jedno a povykládat o tom bouráku, co se mi blýská v gará i. Mám ho je t? Cht l bych se podívat je t jednou k Viktoriinu jezeru, tam se nám v em tak líbilo. Cht l bych je t syna, svoje holky mám rád, miluji je, ale je t toho syna bych si p ál, nau il bych ho v e, co umím. A kon, kon bych si koupil. A projel bych se po stráni za domem, let l by jako íp, a na v echno bych zapomn l, jen vítr by mi echral vlasy. A já bych se k n mu p itiskl a on by mi rozum l, on by ml el, ale rozum l. Pro mi nikdo nerozumí? A pro se na m tak zvlá tn dívají? 18

19 Zítra jim eknu, e si koupím kon ETERNITY: Co pro m znamená kvalita ivota [online], [cit ]. Dostupné na: <https://doorbell.signaly.cz/1204/co-pro-me-znamena-kvalita> 19

20 3 Smysl ivota Co zde rozumíme smyslem" - Hledání smyslu spo ívá za prvé ve svobod lov ka, v jeho otev enosti; za druhé v rozdílné hodnot v cí; za t etí v neustálé zm n situací - Je lov k opravdu svobodný? - ivot je tv r ím úkolem - Svoboda a následky p edchozích rozhodnutí 24 Spousta lidí za ne d íve i pozd ji p emý let o tom co vlastn cht jí a jak najít to své t stí. Je snad smysl ivota to, e jsme se náhodou narodili, p lku ivota promrhali tím, e jsme se t ili a za neme skute n ít, pak nás eká t ká práce, abychom zlep ili své ivotní podmínky a uspokojily své pot eby, m li d ti a o ty se postarali, zhruba v 70 a 80 letech zem eli a pak ji nikdy neexistovali? Mo ná ano, mo ná ne. 3.1 Definice smyslu N jakou jednotnou definici smyslu ivota hledáme t ko. Vycházím z toho, e to, pro ijeme, je d le ité hledat sám v sob, v lidech a v cech kolem nás, ve t stí, kdy si m eme íct, e máme n koho rádi a on nám svou lásku oplácí, e stále n co nového poznáváme, e pom eme napravit t eba zdevastovanou p írodu, která nám n kdy krut oplácí na i lhostejnost, e pom eme ostatním, e... atd. Zkrátka ít a nechat ít. Termín smysl jsme si zvykli pou ívat takovým zp sobem, jen je ka dému pochopitelný. Existence lov ka je smysluplná, pokud obsahuje n jakou nápl, ú ely nebo cíle, pro n stojí za to ít. Lidé si pot ebují ve svém ivot stanovovat cíle, plánovat, utvá et si svoji budoucnost. 25 Tavel uvádí p ehled n kterých definic smyslu ivota: - Smysl je stav, kdy má lov k ivotní cíle, pocit sm ru, po ádku a d vodu k existenci. (G. T. Reker) - Smysl ivota je individuální konstruovaný kognitivní systém, který dává ivotu 24 LÄNGLE, A., Smyslupln ít. Aplikovaná existenciální analýza, s.7 25 Srov. RABAN, M., Duchovní smysl lov ka dnes: od objektivního k existenciálnímu a v nému, s

21 osobní hodnotu. (P. T. P. Wong) - Smysl ivota je mentální reprezentace mo ných souvislostí mezi v cmi, událostmi a vztahy. (H. Baumeister) - Smysl ivota je individuáln vytvá ený systémový regulátor lidského konání intrapsychického slo ení, kterým jednotlivec p ipisuje podstatný, existen ní význam vlastnímu bytí, druhým a sv tu, v souladu s vyznávanými hodnotami. Intrapsychický v daném p ípad znamená, e smysl ivota je vytvá en integrací kognitivních emo ních a motiva ních, resp. volních potenciál lov ka, k nim pat í schopnost poznávat sebe, porozum t druhým, hledat optimální e ení, dále pak pohoda, sebekontrola, ú innost, plánování událostí, vyhledávání cíl, zvládání náro ných ivotních situací a podobn. (D. Ková ) 26 Halama chápe smysl ivota v ontologickém p ístupu jako nejvy í integrující základnu osobnosti, tj. jako základní ivotní orientaci, ivotní úlohu, sv tonázor, interpretaci sv ta a ivota ve v eobecnosti. 27 Smysl v ivot m eme podle Rabana popsat také jako pot ebu orientace v mezních situacích, na které stále znovu nará íme na na í cest ivotem. Je t dopl uje, e stále jsme vyzíváni k rozhodování o dal ím sm ování na í cesty. P itom nacházíme svou volbu na základ hodnot, za pomoci na í schopnosti hodnotit, která je neodd liteln spojena s na ím lidstvím. 28 Kdy známe smysl na eho ivota je ná ivot plný harmonie a dostatku. 3.2 Podstata a význam smyslu ivota Podstatu smyslu ivota chápu jako to, co je t eba, aby si jedinec uv domil ve své snaze dosa ení daného smyslu a významem smyslu ivota ji chápu jako interakci jedince a spole enství, ve kterém se orientuje ve sm rnici definovaných i p edur ených cíl. Frankl zd raz uje, e nelze íci nikomu jinému, co je smyslem, tedy podstatou jeho ivota. Je mo né ale ukázat, e vlastní ivot má smysl a nep estane jej mít za ádných okolností. Nalézat ho pro sebe musí ka dý sám TAVEL, P., Smysl ivota podle Viktora Emanuela Frankla, s Srov. HALAMA, P., Zmysel ivota z poh adu psychologie, s Srov. RABAN, M., Duchovní smysl lov ka dnes: od objektivního k existenciálnímu a v nému, s Srov. LUCASOVÁ, E., I tvoje utrpení má smysl, s

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Efektivita kariérového kou ování

Efektivita kariérového kou ování Efektivita kariérového kou ování Anotace Sylvie Navarová P ísp vek prezentuje provedený výzkum mezi áky st edních kol v oblasti jejich volby st ední koly a pov domí o dal ích mo nostech studia i zam stnání.

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN P edkládaný návrh koncepce dal ího rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek (ABS) s výhledem na dobu

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty. Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz

Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty. Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz Komunikace je základním atributem a pot ebou každého živého tvora. Jako spole

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stroj na peníze I. díl Námitky a jak na n IVO TOMAN Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007 A Kluby R Výro ní zpráva 2007 Obsah Poslání Slovo úvodem Poskytované slu by A Poradna Kontaktní centrum Následná pé e Pomoc v krizi Linka d v ry Internetová Poradna Krizová intervence Svépomocné terapeutické

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov

Více

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE Obecný cíl: Zlepšit kompetence využívání marketingu k podpo

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 Prezentace Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 1 OBSAH OBSAH Obsah 1 Úvodní slovo 3 2 P íprava prezentace 4 2.1 Jak prezentace ned lat........................ 4 2.1.1 Kontrast písma a pozadí...................

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS Reformy pro lidi NE proti lidem Otevřete oči Kampa MKOS 6 l í Jaromíra DRÁBKA První le Teorii, e privatizace povede ke zvý ení d chod, prosazovala v polovin 90. let také Sv tová banka. Teorie se v praxi

Více

kolní vzd lávací program

kolní vzd lávací program 1 Mate ská kola Brno, Sýpka 26a, p ísp vková organizace Sýpka 26a/796 613 00 Brno kolní vzd lávací program Vydala : Mo ická Lenka editelka koly Vypracoval kolektiv mate ské koly Platnost od 1. 9. 2007

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram.

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. ZNALECKÝ POSUDEK. 3254/08 O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. Objednatel posudku: Ú el posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

Číslo materiálu v sad :8

Číslo materiálu v sad :8 St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Motivace sv. enc. Martina Clausová. Brno, 3.-4.

Motivace sv. enc. Martina Clausová. Brno, 3.-4. Motivace sv enc Martina Clausová Obsah 1. Úvod 2. Motivace 3. Psychologie 4. as 5. Desatero vychovatele 6. Hra 7. Zajímav mavá literatura 8. Shrnutí a diskuse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Motivace Motivace

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct 6.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekologie a životní prost edí Obecné cíle výuky p edm tu Ekologie a životní prost edí P edm t Ekologie a životní prost edí a jeho výuka je koncipována tak, aby žáka vedla

Více

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr, Je objevitel nových

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov.

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. 1) Inflace mimo jiné vyjad uje: a) snižování všeobecné cenové hladiny b) že dochází k deflaci c) že roste kupní síla pen z d) i tu

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Prodej skla a materiálu ve Skalici

Prodej skla a materiálu ve Skalici XII. Domácí veletrh TGK ve Skalici Vá ení p íznivci a p átelé barevného a jiného skla, TGK-technika,sklo a um ní s.r.o. Skalice 230 CZ 471 17 Skalice u.lípy dovolujeme si Vás pozvat na ji XII. Domácí veletrh

Více

Zp soby sledování pohybu zraku

Zp soby sledování pohybu zraku Mechanické metody Zp soby sledování pohybu zraku Mgr. Jeroným Klimeš DIMAR s.r.o. 200 P esné monitorování zraku se objevilo po válce, kdy se pokusné osob na rohovku oka nalepilo malé zrcátko, na které

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o.

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Znalecký posudek Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Monitoring obsahu As, Cr, Ni v zeminách a podzemní vod v prostoru pískovny H rka u Plané nad Lu nicí Brno, duben 2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 044 02/2011

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Souhlasím se zve ejn ním návrhu koncepce na webových stránkách Archivu

Více

Výroční zpráva 2006. Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby.

Výroční zpráva 2006. Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby. Výroční zpráva 2006 Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby. Obsah 1. Úvod Poslání Cíle Principy 2. A Poradna a následná pé e Kontaktní centrum 3. Anonymní alkoholici svépomocná terapeutická skupina 4.

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

VIZE 2020 DLOUHOV KOST

VIZE 2020 DLOUHOV KOST Tento programový dokument vzniká v otev ené diskusi odborník a politik jako podklad pro práci Ob anské demokratické strany. Zabývá se celým komplexem spole enských zm n spojených s prodlužováním života,

Více

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 Pono te se do velkoleposti minulosti, která o ívá ve paletových oknech a historických dve ích. Tato díla starých truhlá ských mistr zdobí

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3.

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. Koncepce HS Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. 2010 Obsah KONCEPCE HS... 1 OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 1.1. Informace

Více

Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení

Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení S laskavým svolením Andrey Polokové a slovenského sdružení na podporu kojení o.z.mamila www.mamila mamila.sk Mlá ata jsou rozd lena na cache, carry

Více

Slovo pro rodi e! N kolik nabídnutých otázek Také jste už slyšeli v ty o zodpov dném p ístupu k rozhodování p i volb povolání u žák kon ících

Slovo pro rodi e! N kolik nabídnutých otázek Také jste už slyšeli v ty o zodpov dném p ístupu k rozhodování p i volb povolání u žák kon ících Brozura A5.indd 1 8.9.2010 7:20:19 Slovo pro rodi e! N kolik nabídnutých otázek Také jste už slyšeli v ty o zodpov dném p ístupu k rozhodování p i volb povolání u žák kon ících povinnou školní docházku?

Více

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7.

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 2010) edkladatel: Základní škola a Mate ská škola, Tachov, Petra Jilemnického

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) v rámci zjednodu eného podlimitního ízení pro ve ejnou zakázku na slu by: Zpracování generel a pasportizace

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Analýza pojistného trhu v R

Analýza pojistného trhu v R Bankovní institut vysoká kola Praha Analýza pojistného trhu v R Bakalá ská práce Petra Pytlová Kv ten 2009 Prohlá ení: Prohla uji, e jsem bakalá skou práci na téma Analýza pojistného trhu v R vypracovala

Více

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Zpracoval Vydal Ji í Rangl Rada m sta Planá nad Lu nicí Po et stran 12 Po et p íloh 8 Schválil Originál ulo en Elektronická

Více

Pracovní list klienta

Pracovní list klienta I. OSOBNÍ ÚDAJE Pracovní list klienta jméno:... p íjmení:... datum narození:... trvalé bydlišt :... kontaktní adresa:... e-mail:... telefon:... mobil:... II. ZDRAVOTNÍ STAV 1. zraková vada, jak vidím:

Více

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa koly, pro kterou platí tento MPP Základní kola pro t lesn posti

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Teologická fakulta Katedra praktické teologie. Bakalá ská práce

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Teologická fakulta Katedra praktické teologie. Bakalá ská práce Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Teologická fakulta Katedra praktické teologie Bakalá ská práce PROBLEMATIKA KONCEPCE DOM S PE OVATELSKOU SLU BOU Vedoucí práce: Mgr. Jana ime ková Autor práce:

Více

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Východiska pro zpracování návrhu odpov di: Návrh odpov dí vychází z doposud projednaných názor kraj. Je d ležité

Více

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD)

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD) 57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí Ministerstvo zahrani ních v cí sd luje, že dne 6. íjna 1999 byl v New Yorku p ijat Op ní protokol k Úmluv o odstran ní všech forem diskriminace žen.

Více

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Program Úvod: Již nemusíte zavírat, dve e to ud lají za vás JIS, spol. s r.o. osv ený výrobce oken a dve í Bezpe nostní

Více

DIGITÁLNÍ ZDRAVOTNICTVÍ

DIGITÁLNÍ ZDRAVOTNICTVÍ ZKU ENOSTI EVROPSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH ZA ÍZENÍ DIGITÁLNÍ ZDRAVOTNICTVÍ Preferred we can do it! we can do it! Preferred 4 Blackpool Teaching Hospitals NHS Foundation Trust (UK) 5 Leveste (The Netherlands)

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole.

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole. a.s. n ebu b rn r erných Obchodní jméno sta Liberce a.s. Sídlo spole nosti: Erbenova 376, 46 8 Liberec 8 I O: 25717 Právní forma: akciová spole nost Rok a zp sob vzniku: Spole nost Struktura základního

Více

Pracovní skupina SVV a její činnost proti zdan ní výsluh.

Pracovní skupina SVV a její činnost proti zdan ní výsluh. Pracovní skupina SVV a její činnost proti zdan ní výsluh. Od leto ního roku je zda ován výsluhový p ísp vek (nejen bývalým voják m z povolání patnácti procentní srá kovou daní. Podle vyjád ení ministra

Více

Krizové a Kontaktní centrum Pod slune níkem VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012

Krizové a Kontaktní centrum Pod slune níkem VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012 ˇ ˇ Krizové a Kontaktní centrum Pod slune níkem VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012 Obsah Úvod 2 1. Informace o organizaci 3 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6 2.7 2.8 2.9 Kontaktní centrum Poslání Cíle Zásady poskytované

Více