Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometod jská teologická fakulta. Katedra k es anské výchovy. Dagmar Je ková. Studijní obor: Sociální pedagogika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometod jská teologická fakulta. Katedra k es anské výchovy. Dagmar Je ková. Studijní obor: Sociální pedagogika"

Transkript

1 Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometod jská teologická fakulta Katedra k es anské výchovy Dagmar Je ková Studijní obor: Sociální pedagogika SMYSL IVOTA SENIOR Bakalá ská práce Vedoucí bakalá ské práce: Doc. Ing. Mgr. Mgr. Peter Tavel, Ph.D. Olomouc 2013

2 Prohlá ení: Prohla uji, e jsem tuto bakalá skou práci vypracovala samostatn a e jsou v ní uvedené ve keré zdroje a prameny, ze kterých jsem p i psaní bakalá ské práce erpala. V Olomouci dne podpis studentky

3 Pod kování: D kuji tímto Doc. Ing. Mgr. Mgr. Peterovi Tavelovi, Ph.D. za odborné rady a laskavé vedení bakalá ské práce. D kuji své rodin a p átel m za pomoc a podporu. D kuji i koleg m v zam stnání za pevné nervy i ú astník m výzkumu, e mi dovolily nahlédnout do svých ivotních osud.

4 OBSAH Úvod...6 TEORETICKÁ ÁST Stá í a stárnutí Stá í Stárnutí Biologické stárnutí Psychologické stárnutí Sociální stárnutí Senior Pojem senior Vývojové období seniora Pot eby senior Kvalita ivota senior Smysl ivota Definice smyslu Podstata a význam smyslu ivota Cesta ke smyslu ivota...23 PRAKTICKÁ ÁST Výzkum v m st Hole ov a okolí...27

5 4.1 Popis výzkumu P ístup výzkumu Souhlas o vykonání výzkumu Jednotliví respondenti a jejich charakteristika Rozhovor s respondenty Analýza rozhovor podle výzkumných otázek Analýza nap í rozhovory Záv r výzkumu...48 Záv r...50 Seznam pou ité literatury a zdroj...52 Seznam p íloh...56 P íloha P1 dopis pro respondenty...57 P íloha P2 informovaný souhlas...58

6 Úvod Pro mou bakalá skou práci jsem si zvolila téma Smysl ivota senior. Toto téma jsem si vybrala z d vodu, e m samotnou velmi zajímalo a senio i jako oblast pracovní je mi blízká a je jedním z povolání, v kterém bych se cht la uplatnit. Nem la jsem ádná o ekávání, ale zárove jsem se t ila, jak budou probíhat mé náv t vy u respondent. Sou ástí této práce bylo provád no et ení v p irozeném domácím prost edí senior. S t mito lidmi jsem strávila spoustu asu v jejich domácnosti, tj. v jejich p irozeném prost edí, i n kolik hodin a troufám si íci, e díky své snaze co nejvíce jim aktivn naslouchat, jsem dokázala získat jejich d v ru a oni mi za to na oplátku otev eli svá srdce, abych mohla poznat jejich ivot, ale i trápení, bolest a mnohdy i osam ní, která s sebou dlouhodob nep íznivý zdravotní stav a p ibývající v k ruku v ruce p iná ejí. Smysluplnost ivota má vliv na psychické, ale i na fyzické zdraví. Lidé, kte í mají pochybnosti o smysluplnosti svého ivota a jednání, mají i výrazn vy í míru uzavírání se do sebe. ivotní smysl nebo smysl v ivot je pojem znovu uvedený do moderního léka ství, psychologie a psychoterapie a to hlavn V. E. Franklem. Smysluplnost ivota m e být ot esena zvlá t v pozdním stá í, a u p i jednostranném zájmu o pouhou zabezpe enost, uspokojení základních pot eb, i pod tlakem tragických ivotních událostí a v situaci pro ívaného utrpení. Kdy lov k necítí u ite nost pro druhé, shází mu komunikace a b né denní radosti nemá d vod k zvládání mnohdy záva ných obtí í. Zajímalo m do jaké míry vnímají senio i sv j ivot jako smysluplný. Cílem mé bakalá ské práce je objasnit d vody pro n kdo nenachází smysl ve svém ivot a naopak jaký smysl v ivot senio i mají a pro zrovna tento smysl a za jakých podmínek. Zjistit smysl jejich ivota, to v jakém ijí prost edí, s kým se stýkají a jak vypl ují sv j volný as. V teoretické ásti budu popisovat stá í jako takové, jeho znaky a zm ny, které p iná í. Také stárnutí, které souvisí s jeho odli nostmi. Rozd lení stárnutí na biologické, psychologické a sociální. V druhé kapitole se zabývám pojmem senior, vývojovými obdobími seniora jako je rané stá í a pravé stá í. Dále upozor uji na pot eby senior, do kterých za azuji fyziologické pot eby, pot eby jistoty a bezpe í, sociální pot eby, pot eba 6

7 autonomie a seberealizace. Popisuji také kvalitu ivota senior, jak je definována a co v echno zahrnuje. V poslední teoretické ásti se zabývám pojmem smysl ivota, co tím rozumíme a jak ho definujeme a chápeme. Neopomíjím ani podstatu a význam smyslu ivota, kde se zabývám otázkou smyslu ivota a to, e lov k by m l vnímat vy í smysl ve svém ivot. Také upozor uji na téma cesty ke smyslu ivota, v em spo ívá svoboda lov ka, jaký ivot je smysluplný. Vysv tluji zá itkové, tv r í a postojové hodnoty. V praktické ásti popisuji výzkum na téma smysl ivota senior. Vybrala jsem si kvalitativní p ístup formou p ímého pozorování a polostrukturovaného rozhovoru, který jsem provád la v m st Hole ov a okolí. Na tento výzkum jsem si vybrala est respondent v jejich p irozeném domácím prost edí. Popisuji jejich smysl ivota, to v jakém ijí prost edí, s kým se stýkají a jak tráví sv j volný as. Ka dý z nás stojí p ed úkolem najít smysl svého ivota navzdory p ítomnosti smrti, t lesným i du evním bolestem, promarn ným p íle itostem a neuti itelné touze po milovaném, nav dy ztraceném lov ku. Terapii p itom p ipadá jen relativn skromná úloha. S její pomocí se lze pokusit osvobodit pacienta natolik, e je pak schopen v sob smysl ivota sám nalézt. ( ) Krom milostných problém a problém v zam stnání se hodn lidí musí vyrovnávat práv s v udyp ítomnými pocity nedostatku t stí a s prázdnotou. Takoví lidé mají v echno, ale p esto cítí, e nic z toho je nem e skute n u init astnými. Tento pocit z ídka klame, nebo je to skute n tak. ivotu nem e prop j it trvalý smysl nic, co p ichází zven í. Smysl ivota i t stí musíme hledat ve svém nitru. Otázka po smyslu ivota je existenciální otázkou, mo ná existenciální otázkou v pravém slova smyslu, sahající dále a hloub ji ne jakákoli psychoterapie i medikamentózní lé ba. 1 1 YOVELL, Y., Nep ítel v mém pokoji a jiné p íb hy z psychoterapie, s. 38 7

8 TEORETICKÁ ÁST 1 Stá í a stárnutí Stá í tak jak ho známe je takové, jaké je, ale p edstava toho, co to je být starý, co je to stá í, je opravdu jiná a m e být docela protich dná, a to nejen ze smyslu historie, ale i aktuáln. V dy i v pr b hu ivota se jeden jediný lov k dívá na stá í r znýma o ima, rozdíln je p ijímá a hodnotí. Ka dá spole nost si vytvá ela speciální pojetí stá í, od n ho bylo pak odvíjeno také konkrétní sebepojetí starých lidí. 1.1 Stá í Jsem si velice dob e v dom toho, e jsem opravdu starý. Ve svém nitru z stávám v ak v mnoha ohledech stále stejným lov kem, ani starým, ani mladým. 2 Stá í má své znaky, které vidíme na venek. Nelze je zakrýt a ani p ehlédnout. Dokonce i v pr b hu ivota se jeden jediný lov k dívá na stá í r znýma o ima, rozdíln je p ijímá a hodnotí. Stá í je p irozené období lidského ivota, které vztahujeme také k ostatním ivotním obdobím: k d tství, mládí, k dob zralosti. Marie Vágnerová stá í charakterizuje jako poslední etapu ivota, fázi, která bývá ozna ována jako postvývojová, proto e ji byly realizovány v echny latentní schopnosti vývoje. 3 Kdy je vlastn lov k starý? Tato otázka se ur it honí hlavou ka dému z nás. Stá í se m e stát skute ným ne t stím pro jednotlivce a jeho rodinu. Na druhé stran známe p ece také starce inorodé a produktivní do vysokého v ku, setkáváme se s roztomilými babi kami a starými dámami plnými osobního kouzla a optimismu. Jenom e ti z obrazu stá í v obecném pov domí jaksi vypadli, a proto se nem eme divit, e sou asný obsah pojmu být starý je pro za ínající penzistku i penzistu skute n t ko p ijatelný. Kdy se cítíme dob e, tak p ece je t nejsme sta í i kdy je nám t eba 60. Nebo ano? Ostatn lov k na pokraji své d chodové kariéry je opravdu 2 ROGERS, C.R., Zp sob bytí, s VÁGNEROVÁ, M., Vývojová psychologie II, s. 299, p vodn S-H a v n m p vodn Bromley. 8

9 n kdo jiný ne ten, který za patnáct a dvacet let bude svým zevn j kem tvo it viditelný a hr zu nahán jící obraz stá í pro ty mlad í. Stá í je výsledkem celo ivotního vývoje. Je charakteristické ubývající plodností, sni ováním pohybových a kognitivních schopností a úbytkem dal ích t lesných funkcí. Vyzna uje se rovn p ibýváním sta eckých chorob, jako jsou rakovina, kardiovaskulární onemocn ní nebo demence. 4 Není nutn synonymem nemoci, i kdy se ve stá í skute n více st n. Zm n, které stá í p iná í, je hodn a jejich d sledky mají r znou povahu. V kone ném d sledku v ak v dy vedou ke zm nám ivotního stylu, p ístupu k ivotu, pot ebám a o ekáváním. P i práci se seniory je pot eba tuto skute nost respektovat a proto více ne v jiných p ípadech uplat ovat individuální p ístup k t mto jednotlivc m. Dle MUDr. To nerové je stá í proces p irozených a p edvídatelných zm n, je se vyzna uje zna nou variabilitou v typech a rychlosti. Zm ny se týkají fyzického vzhledu, energetického stavu, du evních schopností a té i spole enského ivota. Komplexn jsou v t inou osob vnímány jako ztráty Stárnutí Obecn lze íci, e stárnutí je série zm n, která se specificky projevuje na t le i na du i. Je t eba d razn odli ovat tzv. fyziologický typ stárnutí od patologického. Fyziologické stárnutí je normální sou ástí ivota, zákonitou epochou ontogeneze. N kte í lidé v ak stárnou tak rychle, e se jeví p ed asn zestárlí. P ed asné patologické stárnutí lze hodnotit p edev ím empiricky, nebo vy erpávající odborné definice není známá. Termín patologické stá í je v ak pou íván je t v jiném významu. V kontrastu ke stá í fyziologickému, tedy p im enému a p evá n zdravému, se termín patologické pou ívá pro stá í nemocemi výrazn su ované. Pavel Mühlpachr uvádí, e stá í je obecným ozna ením pozdních fází ontogeneze, p irozeného pr b hu ivota. Je d sledkem a projevem geneticky podmín ných involu ních proces modifikovaných dal ími faktory (p edev ím chorobami, ivotním zp sobem a ivotními podmínkami) a je spojeno s adou významných zm n sociálních (osamostat ování d tí, penzionování a jiné zm ny sociálních 4 Srov. ANTEBI, A. Modelové organismy stárnutí. In P. Gruss (Eds.), Perspektivy stárnutí, s Srov. TO NEROVÁ, T. Jak si vychutnat seniorská léta, s. 14 9

10 rolí). (...) Stárnutí je celo ivotní proces, jeho involu ní projevy se stávají z eteln j ími zhruba od p elomu 4. a 5. decenia, a to v závislosti na náro nosti prost edí. 6 Stárnutí a stá í je spojeno s postupným ubýváním sil, zm nami fyzickými viditelnými na pohled a zm nami skrytými v t le a v orgánech i zm nami psychickými. A pokud se na lov ka podíváme jako na celek, nastávají také zm ny v sociální oblasti. Podle Hocmana je stárnutí ubývání t lesných i du evních sil, zpomalování chemických proces v organismu, zm ny ve v ech orgánech, vráskovat ní poko ky, ediv ní vlas, sni ování ostrosti smysl, v t í náchylnost k nemocem. V ivém t le nastává v pr b hu stárnutí velice mnoho zm n, a to na úrovni molekulární, bun né, tká ové i na úrovni celého organismu. 7 Stárnutí se pova uje za problém psychologicko-technologický, nýbr se posuzuje zejména z hlediska spole enského a etického. Spo ívá v charakteristice sou asné spole nosti za juvenilní, kdy se úct a obdivu t í hlavn mládí, síla, výkon. Sta í lidé jako sou ást populace se zneva ují, staví se na okraj zájmu, v extrémní poloze dochází a k jejich odmítání. Stárnutí probíhá na biologické, psychologické a sociální úrovni Biologické stárnutí Biologické stárnutí ozna uje zm ny organismu, které probíhají na fyziologické úrovni. Zm ny postihují t lesné tkán a orgány, av ak neprobíhají u ka dého jedince stejn, jsou determinovány genetickými dispozicemi a ivotním stylem. Jednotlivé systémy v t le zaznamenávají zpomalení a oslabení d ív j ích funkcí a pokles biologických adapta ních mechanism. Pacovský rozli uje t i typy funk ních zm n: - úbytek funkcí na úrovni molekulární, tká ové, orgánové a systémové - vy erpání bun ných rezerv, které se projevují p i reakci na zát ovou situaci - zpomalení v t iny funkcí 8 Dochází také k involu ním zm nám smyslového vnímání. U zraku se projevuje zhor ení akomodace (schopnost zaost it na r zné vzdálenosti), zrakové ostrosti a barvocitu. Sta í lidé patn rozli ují modrou a zelenou barvu, u sv tlých barev je rozli ovací schopnost 6 MÜHLPACHR, P., Gerontopedagogika, s HOCMAN, G., Stárnutí: Co víme o tom, co nás nemine, s. 6 8 Srov. PACOVSKÝ, V., Proti v ku není léku? Úvahy o stárnutí a stá í, s

11 lep í. 9 Druhým nejvýrazn j ím znakem slábnutí smysl je zhor ení sluchu. Sluch, stejn jako zrak, slábne ji v pr b hu dosp losti a ada padesátiletých lidí má alespo za ur itých okolností hor í sluch. Zhor ení je zp sobeno zvápn ním (artrózou) kostí st edního ucha, co má vliv na p enos zvuku, p edev ím vysokofrekven ního Psychologické stárnutí Psychologickým stárnutím m eme rozum t p ístup ke stá í z hlediska jednotlivce a psychologických zm n jeho vnímání, my lení, pro ívání a chování. Jedná se p edev ím o zm ny v oblasti poznávacích proces (pokles aktiva ní úrovn, smyslového vnímání a s tím spojené orientace, pam ových kompetencí a u ení, intelektových schopností), regula ních proces (labiln j í emo ní pro ívání a reaktivita, pokles aktivní v le a naopak zbytn ní v le pasivní v podob zarputilosti a asto nesmyslného ulpívání), ale také o zm ny osobnosti (punti ká ství, opatrnost, nerozhodnost, úzkostnost, nespokojenost, egocentrismus, prohloubená introverze i vztahova nost). V pozdních fázích ivotního cyklu pak m eme hovo it o zm nách v psychice lov ka, které souvisejí p edev ím s prohlubováním záva nosti n kterých chronických onemocn ní, celkovým poklesem výkonu organismu, nesob sta ností a s tím v ím související zm nou zp sobu ivota, v neposlední ad pak p ípravou na smrt. Efekt ivotní dráhy lov ka se uplat uje ve stá í siln j í m rou ne v p edchozích etapách ivotního cyklu. Ve stá í mají psychické schopnosti a vlastnosti je t v t í rozptyl ne v p edchozích etapách; je to d sledek zvýrazn né individualizace a vlivu ivotních zku eností Sociální stárnutí Nej ast j í zm nou v ivot lov ka ve star ím v ku je odchod do d chodu (sociální událost), respektive dosa ení d chodového v ku, atomizace rodiny, ztráta partnera. Syndrom prázdného hnízda odchod d tí z domu, m e být vnímáno jako pocit náhlé osam losti, postihuje více eny, h e se s tím vyrovnávají, a to m e vyústit v ur ité psychické poruchy (deprese, úzkost, neklid, nespokojenost, zaho klost, st ování, vý itky). 9 Srov. KALVACH, Z., kolektiv, Geriatrie a gerontologie, s KALVACH, Z., kolektiv, Geriatrie a gerontologie, s

12 Odchodem d tí z domova se man elé ocitají sami jeden s druhým. Za íná hledání nového zp sobu man elského ivota bez d tí, nové rovnováhy. Zm na m e partnery sblí it a upevnit jejich vztah nebo naopak zhor it. Ztráta rodi ovské role bývá kompenzována rolí prarodi e. Ve v ku kolem 50 let lov k dosáhne pracovního a profesionálního vrcholu, zbývá mu v ak je t let práce. Nastává hledání nových aktivit, sledování zm n v oboru. P ed vlastním odchodem obavy ze sociálního vylou ení, pocit ztráty, pro lov ka je to nelehké období a musí se vyrovnat s existující zm nou. Sociální stá í je dáno zm nou rolí, zp sobu ivota i zm nou ekonomického zaji t ní. 11 Velký vliv na dosavadní zp sob ivota mají i zm ny komunika ních schopností. Zhor ení komunika ních schopností je d sledek zejména sni ování výkonnosti zraku a sluchu. lov k má v dycky, tedy i ve stá í ur ité mo nosti. M l by z stat aktivní, proto e to, co se nepou ívá, chátrá. M l by vyu ít své pozdní svobody ke kvalitnímu ivotu. M l by v d t, e svým chováním i svou vizá í se stává modelem stá í pro druhé. M l by v d t, e nem e ádat nemo né. A p edev ím by m l svým ka dodenní ivotem dokazovat sob i okolí, e p ijal odpov dnost za své stá í. Sociální stá í m eme obecn rozd lit na první a druhý v k, tj. období vzd lávání se a produktivity, a na v k t etí a tvrtý, který se nese ve znamení zklidn ní ivotního tempa MÜHLPACHR, P., Gerontopedagogika, s Srov. KALVACH, Z., kolektiv, Geriatrie a gerontologie, s

13 2 Senior 2.1 Pojem senior Vymezení pojmu senior není jednozna né. Existují r zná p i azení pro ozna ení takového jedince. Nej ast j ími výrazy jsou: - star í lov k, - starý lov k, - p estárlý lov k, - d chodce, - penzista, - jedinec s ozna ením 60 +, - jedinec kategorie III. i IV. v ku, - geront, aj. Slovník spisovné e tiny pro kolu a ve ejnost: D chodce: - osoba pobírající d chod, - penzista. Senior: - star í ze dvou lidí stejného jména, zpravidla otec (x junior), - nejstar í len v n jaké spole nosti, sta e ina, nestor, - sportovec star í v kové t ídy (x junior). Pro ozna ení lov ka ijícího v období stá í nacházíme v odborné literatu e r zné pojmy. Gerontologie pracuje nej ast ji s pojmem geront, v psychologické literatu e se pou ívá pojem senescent, jinde se hovo í o starých nebo o d chodcích. Zejména ozna ení starý má negativní citový náboj jeho nevhodnost kritizovaly i materiály OSN p i p íle itosti Mezinárodního roku star ích lidí PET KOVÁ, A., ORNANI OVÁ, R., Gerontagogika, s

14 2.2 Vývojové období seniora Erikson charakterizuje období stá í z hlediska vývojového úkolu, který má lov k v tomto období splnit. Ozna uje ho pomocí vyjád ení konfliktu dvou protikladných aspekt, které se ve stá í objevují - integrity a zoufalství. Starý lov k se má zam it na to, aby vnímal sv j ivot jako dob e pro itý a smí il se s tím, jaké ud lal v ivot chyby, s tím, co by nyní t eba i zm nil. 14 Prvním obdobím je rané stá í, které se vymezuje od 60 do 75 let. V tomto období je hlavním vývojovým úkol dosa ení integrity v pojetí vlastního ivota. Podmínkou dosa ení je: - pravdivost k sob samému - smí ení se s vlastním ivotem - stabilizace a generalizace postoje k ivotu, co umo uje nadhled - kontinuita (vlastní ivot jako sou ást genera ní posloupnosti). Ur ení v kové hranice stá í je p edev ím konvencí a sociálním konstruktem, který vznikl z pot eb administrativy sociálního státu. 15 Druhým obdobím je pravé stá í, které se vymezuje od 75 let a více. V tomto období je d le itá kvalita ivota a sní související subjektivní pocit pohody, který m e být individuáln rozdílný. Obecn platí, e kvalita ivota spí e klesá. Úkolem pravého stá í je udr ení p ijatelného ivotní stylu ( udr ení autonomie proti bezmocnosti a závislosti, udr ení sociálních kontakt a vztah proti izolaci a osam losti, udr ení sebeúcty). Vyskytují se zde typické situace dané pro toto období: - nemoc a úmrtí partnera, p átel (20 25 % star ích senior pravd podobn ije v sociální izolaci) - zhor ení zdravotního stavu, úbytek fyzických a psychických kompetencí (pouze 51% lidí nad 75 let sob sta ní) - ztráta jistoty a soukromí (domov d chodc, LDN) K problematice p esného vymezení stá í se vyjad uje i Stuart-Hamilton, který íká, e neexistuje jediné spolehlivé m ítko stárnutí v t ina gerontolog ale z praktických 14 Srov. ERIKSON, E. ivotní cyklus roz í ený a dokon ený, s VOHRALÍKOVÁ, L., RABU IC, L., e tí senio i v era, dnes a zítra, s. 6 14

15 d vod ozna uje za po átek stá í v k 60 a 65 let. V tomto v ku je ji dob e patrné oslabení celé ady fyzických a psychických proces Pot eby senior Americký psycholog Abraham H. Maslow vytvo il hierarchické uspo ádání lidských pot eb, zobrazované ve tvaru pyramidy. Obecn p itom platí, e uspokojení ni ích pot eb je nutné pro uspokojení pot eb vy ích. 17 Pot ebou se tedy nerozumí pouze n co, co lov ku chybí, ale také a hlavn to, k emu jedinec skrze ni sm uje. Pot eba je ur itá síla, která lov kem hýbe a posunuje ho sm rem ke lov ku, p edm tu nebo innosti. Pot eba je projevem bytostného p ání. 18 Pot eby jsou jednou ze základních otázek vztahu lov ka k sob, k ivotu a ke svému prost edí. Ale také naopak, kdy pot eby jsou výrazem nárok prost edí na lov ka. Pot eby jsou základní motiva ní silou v chování lov ka, pomáhají udr et rovnováhu nejen uvnit organismu, ale i rovnováhu mezi lov kem a prost edím. Pot eby p ispívají k adaptaci lov ka na zm ny prost edí a naopak pot eby lov ka prost edí m ní. Jako první bych zmínila fyziologické pot eby, které jsou základní, prvotní a p irozené. Zde pat í: - dýchání, - vý iva - vym ování - spánek a odpo inek, - pohyb a ch ze - hygiena - správná teplota - zdraví, ti ení bolestí - fyzické kontakty 16 Srov. STUART-HAMILTON, I., Psychologie stárnutí, s WIKIPEDIE: Pot eba [online] 2010, [cit ]. Dostupné na: <http://cs.wikipedia.org/wiki/pot%c5%99eba> 18 Srov. PICHAUD, C., THAREAUOVÁ, I. Sou ití se star ími lidmi, s

16 Pot eba jistoty a bezpe í je u senior obzvlá t d le itá. M eme zde zahrnout: - pot ebu ekonomického zabezpe ení - pot ebu fyzického bezpe í - pot ebu psychického bezpe í Se sociální pot ebou souvisí, podle Vágnerové i pot eba sociálního kontaktu. Av ak velké mno ství nových vztah stojí v protikladu k pot eb soukromí a samoty. Se sociálními kontakty a vztahy úzce souvisí pot eba komunikace. 19 Ta bývá ve stá í naru ena zm nami smyslového vnímání, úbytkem kognitivních funkcí i p ípadným neurologickým onemocn ním. 20 M eme zde zahrnout: - pot ebu informovanosti - pot ebu nále et k n jaké skupin - pot ebu lásky - pot ebu vyjad ovat se a být vyslechnut Pot eba autonomie - uznání, ocen ní a sebeúcty (uznání sebe sama, snaha neud lat ostudu, pot eba úsp chu, poznání a intimity). Autonomie je definována jako schopnost vést ivot podle vlastních pravidel. Být autonomní znamená z stat pánem svého chování a zp sobu ivota. 21 Pot eba seberealizace je dána touhou nalézt smysl ivota. Starý lov k je postaven do situace, kdy musí hledat nový zp sob seberealizace. Pokud ji není schopen seberealizace ve svém v ku, zd raz uje aspo své d ív j í ivotní úsp chy. Pot eba seberealizace je tak uspokojována p inejmen ím v rámci vzpomínek. Kdybych cht la pou ít ur ité nad azenosti a p irovnání, ekla bych, e sta í lidé ji nemají své vysoké domy ivotních pot eb, jako je to u dosp lých. Starým lidem sta í 19 Srov. VÁGNEROVÁ, M., Vývojová psychologie II. - dosp lost a stá í, s Srov. SURÁ, Z., Komparace ka dodenního ivota senior v sociálních za ízeních a p irozeném domácím prost edí. Brno: Léka ská fakulta MU, Diplomová práce. 21 Srov. PICHAUD, C., THAREAUOVÁ, I. Sou ití se star ími lidmi, s

17 malé, ale ú elné domky s pevnými základy t lesných pot eb zdraví. V t chto pomyslných domcích, budou sice d le ité místnosti, kterým se starý lov k rád vyhýbá nap. t locvi na, koupelna. Jiné místnosti obývá rád a asto: kuchyni s jídelním stolem, toaletu, lo nici a pohodné k eslo, ze kterého je dob e vid t televizi i pohyb na silnici. 2.4 Kvalita ivota senior Podle Sv tové zdravotnické organizace (WHO) je kvalita ivota definována jako jedincova percepce jeho pozice v ivot v kontextu své kultury a hodnotového systému a ve vztahu k jeho cíl m, o ekáváním, normám a obavám. Jedná se o velice iroký koncept, multifaktoriáln ovlivn ný jedincovým fyzickým zdravím, psychickým stavem, osobním vyznáním, sociálními vztahy a vztahem ke klí ovým oblastem jeho ivotního prost edí. 22 Smyslem existence lov ka se ím dál víc stává ivot sám. Kvalita ivota je slo itý a velmi iroký pojem. Dotýká se pochopení lidské existence, smyslu ivota a samotného bytí. Zahrnuje hledání klí ových faktor bytí a sebepochopení. Zkoumá materiální, psychologické, sociální, duchovní a dal í podmínky pro zdravý a astný ivot lov ka. Komplexní pohled na ivot postihuje jak vn j í podmínky, tak i vnit ní rozm ry lov ka. Ve spole nosti dochází k výrazným strukturálním zm nám, a to ve prosp ch senior. Stárnoucích a starých lidí postupn p ibývá, co nez stává bez odezvy ze strany odborník a jejich snahy o zkoumání v ech aspekt ivota této v kové skupiny. Zaujal mne p íb h jednoho starého mu e. Co je to kvalita ivota? Otázka, na kterou jist není pouze jedna správná odpov. Ka dý lov k má jiné priority, jiný eb í ek hodnot. Ale pokud mohu mluvit za sebe a myslím si, e i za v t inu populace nejen mé v kové kategorie, je to p edev ím schopnost být sob sta ný. Za neme- li od bazálních lidských pot eb, které jsou jaksi posunuty na okraj, proto e jsou a p íli samoz ejmé, jako nap íklad dojít si sám na toaletu, sám se napít, najíst, umýt se, obléci se, obout si boty. Pokud tyto schopnosti máme, stáváme se kvalitní sou ástí lidské populace, pokud máme dostate né zázemí, nadání, inteligenci, m eme vystudovat základní, st ední, vysokou kolu, získat titul, nastoupit do zam stnání a vyd lávat peníze. Poté si postavit d m, vzít si 22 Srov. VA UROVÁ, H., MÜHLPACHR, P., Kvalita ivota, s

18 ivotního partnera, zplodit d ti a zasadit strom. Tomu by se jinak dalo íci, ít kvalitní ivot. Co se v ak stane, kdy nás postihne vá ná nemoc? Postupn se v e zbo í jako dome ek z karet. Vzhledem ke stálým zdravotním problém m a absenci v práci ztratíme zam stnání, tím zna nou ást p íjmu do rodinného rozpo tu, nezvládáme splácet hypotéku na d m, nem eme koupit d tem stejn hodnotné dárky jako minulá léta, man elce p sobíme trápení a starosti a i kdy víme, e za to vlastn nem eme, e nemoc zaklepala zrovna na na e dve e, stále si p ipadáme vinni. P emý líme o jiném zp sobu, jak ukon it tyto problémy. Selhali jsme. Cht li jsme mít v e pod kontrolou a tak dlouho se nám da ilo. Pro zrovna já? Postupn ztrácíme schopnost obstarat si bazální pot eby, hygienu, místo pohodlného k esla v kancelá i nám jako podu ka slou í plena zna ky Abena, man el ino kucha ské um ní u oce ujeme jen ze zvyku a také proto, e zastíráme, e je to pro nás jako kus bláta, e necítíme chu jak stárneme, e jediné, co cítíme, je bolest. Bolest a ho kost nad tím, co se nám stalo, e se n kde stala chyba, e se n kdo naho e p epo ítal, e my jsme se m li do ít toho, jak budeme nadávat na nízké d chody, na poplatky u diabetologa, e jsme se cht li strkat v supermarketu o zlevn né zbo í, e jsme si cht li u ít estného místa v MHD, kdy jsme to dote byli my, kdo místa na sed ní opou t l. Ale co to, najednou je v e jinak. Dovolená v Dominikánské republice se nekoná. Le íme na l ku a my lenky b í jedna za druhou. My lenka, poslední a jediný poz statek po bytosti, které se íká lov k. O em si to po ád eptají, v dí více ne já? A jak se tvá í? Nechci, aby m litovali. Nikdy jsem necht l, aby m n kdo, kdokoliv, litoval. Cht l bych n co ud lat, cht l bych jim n co íci. Chci íci, e to zvládnu, e jsem state ný a a jsou taky state ní. Ale jsem state ný? Cht l bych se projet na kole, nebo si zab hat. Cht l bych zajít s kamarády na fotbal, potom sednout do hospody na jedno a povykládat o tom bouráku, co se mi blýská v gará i. Mám ho je t? Cht l bych se podívat je t jednou k Viktoriinu jezeru, tam se nám v em tak líbilo. Cht l bych je t syna, svoje holky mám rád, miluji je, ale je t toho syna bych si p ál, nau il bych ho v e, co umím. A kon, kon bych si koupil. A projel bych se po stráni za domem, let l by jako íp, a na v echno bych zapomn l, jen vítr by mi echral vlasy. A já bych se k n mu p itiskl a on by mi rozum l, on by ml el, ale rozum l. Pro mi nikdo nerozumí? A pro se na m tak zvlá tn dívají? 18

19 Zítra jim eknu, e si koupím kon ETERNITY: Co pro m znamená kvalita ivota [online], [cit ]. Dostupné na: <https://doorbell.signaly.cz/1204/co-pro-me-znamena-kvalita> 19

20 3 Smysl ivota Co zde rozumíme smyslem" - Hledání smyslu spo ívá za prvé ve svobod lov ka, v jeho otev enosti; za druhé v rozdílné hodnot v cí; za t etí v neustálé zm n situací - Je lov k opravdu svobodný? - ivot je tv r ím úkolem - Svoboda a následky p edchozích rozhodnutí 24 Spousta lidí za ne d íve i pozd ji p emý let o tom co vlastn cht jí a jak najít to své t stí. Je snad smysl ivota to, e jsme se náhodou narodili, p lku ivota promrhali tím, e jsme se t ili a za neme skute n ít, pak nás eká t ká práce, abychom zlep ili své ivotní podmínky a uspokojily své pot eby, m li d ti a o ty se postarali, zhruba v 70 a 80 letech zem eli a pak ji nikdy neexistovali? Mo ná ano, mo ná ne. 3.1 Definice smyslu N jakou jednotnou definici smyslu ivota hledáme t ko. Vycházím z toho, e to, pro ijeme, je d le ité hledat sám v sob, v lidech a v cech kolem nás, ve t stí, kdy si m eme íct, e máme n koho rádi a on nám svou lásku oplácí, e stále n co nového poznáváme, e pom eme napravit t eba zdevastovanou p írodu, která nám n kdy krut oplácí na i lhostejnost, e pom eme ostatním, e... atd. Zkrátka ít a nechat ít. Termín smysl jsme si zvykli pou ívat takovým zp sobem, jen je ka dému pochopitelný. Existence lov ka je smysluplná, pokud obsahuje n jakou nápl, ú ely nebo cíle, pro n stojí za to ít. Lidé si pot ebují ve svém ivot stanovovat cíle, plánovat, utvá et si svoji budoucnost. 25 Tavel uvádí p ehled n kterých definic smyslu ivota: - Smysl je stav, kdy má lov k ivotní cíle, pocit sm ru, po ádku a d vodu k existenci. (G. T. Reker) - Smysl ivota je individuální konstruovaný kognitivní systém, který dává ivotu 24 LÄNGLE, A., Smyslupln ít. Aplikovaná existenciální analýza, s.7 25 Srov. RABAN, M., Duchovní smysl lov ka dnes: od objektivního k existenciálnímu a v nému, s

21 osobní hodnotu. (P. T. P. Wong) - Smysl ivota je mentální reprezentace mo ných souvislostí mezi v cmi, událostmi a vztahy. (H. Baumeister) - Smysl ivota je individuáln vytvá ený systémový regulátor lidského konání intrapsychického slo ení, kterým jednotlivec p ipisuje podstatný, existen ní význam vlastnímu bytí, druhým a sv tu, v souladu s vyznávanými hodnotami. Intrapsychický v daném p ípad znamená, e smysl ivota je vytvá en integrací kognitivních emo ních a motiva ních, resp. volních potenciál lov ka, k nim pat í schopnost poznávat sebe, porozum t druhým, hledat optimální e ení, dále pak pohoda, sebekontrola, ú innost, plánování událostí, vyhledávání cíl, zvládání náro ných ivotních situací a podobn. (D. Ková ) 26 Halama chápe smysl ivota v ontologickém p ístupu jako nejvy í integrující základnu osobnosti, tj. jako základní ivotní orientaci, ivotní úlohu, sv tonázor, interpretaci sv ta a ivota ve v eobecnosti. 27 Smysl v ivot m eme podle Rabana popsat také jako pot ebu orientace v mezních situacích, na které stále znovu nará íme na na í cest ivotem. Je t dopl uje, e stále jsme vyzíváni k rozhodování o dal ím sm ování na í cesty. P itom nacházíme svou volbu na základ hodnot, za pomoci na í schopnosti hodnotit, která je neodd liteln spojena s na ím lidstvím. 28 Kdy známe smysl na eho ivota je ná ivot plný harmonie a dostatku. 3.2 Podstata a význam smyslu ivota Podstatu smyslu ivota chápu jako to, co je t eba, aby si jedinec uv domil ve své snaze dosa ení daného smyslu a významem smyslu ivota ji chápu jako interakci jedince a spole enství, ve kterém se orientuje ve sm rnici definovaných i p edur ených cíl. Frankl zd raz uje, e nelze íci nikomu jinému, co je smyslem, tedy podstatou jeho ivota. Je mo né ale ukázat, e vlastní ivot má smysl a nep estane jej mít za ádných okolností. Nalézat ho pro sebe musí ka dý sám TAVEL, P., Smysl ivota podle Viktora Emanuela Frankla, s Srov. HALAMA, P., Zmysel ivota z poh adu psychologie, s Srov. RABAN, M., Duchovní smysl lov ka dnes: od objektivního k existenciálnímu a v nému, s Srov. LUCASOVÁ, E., I tvoje utrpení má smysl, s

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti Vyučovací předmět: Psychologie a komunikace Škola: SZŠ a VOŠZ Znojmo Učitel: Mgr. Olga Černá Třída + počet žáků: 2. ročník, obor ZA, 24 žáků Časová jednotka: 1 vyučovací jednotka

Více

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná:

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Rozhovor Alla Na začátek tohoto rozhovoru Alla ti řeknu, že máme čtyři fáze kulturního šoku. Aby sis to mohla také připomenout a mohla se opět vžít do té situace. Takže první fázi je fáze medových týdnů

Více

Preference v u ívání prost edk elektronické komunikace áky a studenty

Preference v u ívání prost edk elektronické komunikace áky a studenty Preference v u ívání prost edk elektronické komunikace áky a studenty (dotazníkový pr zkum) Zuzana Pustinová Dne ní doba nabízí mnohé mo nosti, jak komunikovat, ani by se ú astníci hovoru nacházeli na

Více

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta

Masarykova univerzita Právnická fakulta Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Dávám na první místo to nejdůležitější? Zpracovala: Dominika Vašendová (348603) Datum zadání

Více

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš Poslání Posláním Keramické dílny Eliáš je umožňovat lidem s postižením začlenění do společnosti s ohledem na jejich zvláštní situaci. Posláním je pomoci

Více

Duchovní služba ve věznicích

Duchovní služba ve věznicích Duchovní služba ve věznicích Obsah 1. ÚVOD... 3 2. VZNIK DUCHOVNÍ SLUŽBY... 3 3. POSLÁNÍ, SMYSL A VÝZNAM SLUŽBY... 4 4. ZÁVĚR... 6 2 1. ÚVOD Už před mnoha tisíci lety se považovalo za tělesné milosrdenství,

Více

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním 1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním Ad hoc modul 2007 vymezuje Nařízení Komise (ES) č. 431/2006 z 24. února 2006. Účelem ad hoc modulu 2007

Více

využívá svých schopností

využívá svých schopností Táto relácia využívá svých schopností je pro nás svaté. pojednáva o možnostiach breathariánstva, teda života bez jedenia jedla, no nie je to kompletný návod. V záujme vašej bezpečnosti, nepokúšajte sa

Více

Zapamatujte si: Žijeme ve vibračním Vesmíru, kde vládne Zákon Přitažlivosti.

Zapamatujte si: Žijeme ve vibračním Vesmíru, kde vládne Zákon Přitažlivosti. ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI je magnetická síla působící v celém Vesmíru.Všechno kolem nás je ZP ovlivněno. Je to podstata všech projevů, které vidíme. Vrána k vráně sedá, rovného si hledá a smolné dny jsou důkazem

Více

Zdravotní nauka 2. díl

Zdravotní nauka 2. díl Iva Nováková Učebnice pro obor sociální činnost stavba lidského těla Zdravotní nauka 1. díl Učebnice pro obor sociální činnost Iva Nováková ISBN 978-80-247-3708-9 Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22,

Více

6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE

6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE 6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE Úvod Pro bezproblémové vztahy ve školním prostředí je třeba znát dynamiku interakcí a pravidla komunikace. Je nutné, aby všichni měli možnost se svobodně

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2460/10-S Název kontrolované osoby: Mateřská škola Klubíčko s. r. o Sídlo: Želivského 805, 280 02 Kolín IV IČ: 26 131 021 Identifikátor:

Více

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení?

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení? březen 2009 Kvůli permanentní nejistotě s vízy nemůže být mongolská komunita v ČR stabilní a rozvíjet se. Rozhovor s Ariunjurgal Dashnyam, ředitelkou Česko-mongolské společnosti Abstrakt: Tereza Rejšková

Více

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Číslo jednací: 113/2007 Předkladatel : Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové

Více

Marketing. Modul 3 Zásady marketingu

Marketing. Modul 3 Zásady marketingu Marketing Modul 3 Zásady marketingu Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován z Evropského

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) Téma 7: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

Více

Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí:

Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí: Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí: 1. Dítě a jeho tělo - stimulace a podpora růstu a neurosvalového vývoje dítěte - podpora jeho fyzické pohody, zlepšení tělesné zdatnosti, pohybové

Více

VZDĚLÁVÁNÍ A OSOBNOST KNIHOVNÍKA

VZDĚLÁVÁNÍ A OSOBNOST KNIHOVNÍKA VZDĚLÁVÁNÍ A OSOBNOST KNIHOVNÍKA Jana Nejezchlebová, Moravská zemská knihovna Zpráva Mezinárodní komise UNESCO Vzdělávání pro 21. století zpracovaná v roce 1993 reflektovala změny globální společnosti

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl MÍSTO, KDE ŽIJEME + MP vazby Domov EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl - orientuje se v místě domova - orientuje se ve svém pokoji, ví, kde má své hračky, školní kout,

Více

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Statutární město Most Radniční 1 Most Úsvit Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Dílčí projekt Projekt rozšířené estetické výchovy Projekt rozšířené estetické výchovy

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů

Nabídka vzdělávacích seminářů Nabídka vzdělávacích seminářů Vzdělávací semináře na nabízená témata je možné si objednat přímo pro vaší organizaci. Poptávku lze zasílat na emailovou adresu vzdelavani@amalthea.cz. Seznam vzdělávacích

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec 1. Poslání Sociální rehabilitace Třinec poskytuje služby sociální rehabilitace lidem bez zaměstnání. Posláním organizace je pomáhat

Více

Zpráva z auditu programu Ekoškola

Zpráva z auditu programu Ekoškola Zpráva z auditu programu Ekoškola Název školy Adresa školy Jméno ředitele školy Jméno koordinátora programu Datum auditu Jména auditorů Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700 Ratibořická

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT. CS Jednotná v rozmanitosti CS 6. 2. 2013. o situaci nezletilých osob bez doprovodu v Evropské unii. Zpravodajka: Nathalie Griesbeck

PRACOVNÍ DOKUMENT. CS Jednotná v rozmanitosti CS 6. 2. 2013. o situaci nezletilých osob bez doprovodu v Evropské unii. Zpravodajka: Nathalie Griesbeck EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 6. 2. 2013 PRACOVNÍ DOKUMENT o situaci nezletilých osob bez doprovodu v Evropské unii Výbor pro občanské svobody, spravedlnost

Více

Studijní opora. Název předmětu: Organizační chování. Zpracoval: Mgr. Jaromír Ďuriš

Studijní opora. Název předmětu: Organizační chování. Zpracoval: Mgr. Jaromír Ďuriš Studijní opora Název předmětu: Organizační chování Zpracoval: Mgr. Jaromír Ďuriš Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského

Více

Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí

Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí v Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí v Skolní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v v Skolní družina při ZS Spálené Poříčí Obsah: 1) Identifikační

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVANÉ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVANÉ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVANÉ SLUŽBY Název zřizovatele: Název zařízení: Ruprechtický farní spolek Denní stacionář U Antonína Místo poskytovaní služby: Markova 1186, Liberec 14, 460 14 Forma služby: Kapacita

Více

,, Školka plná pohody

,, Školka plná pohody ,, Školka plná pohody 1. Identifikační údaje o mateřské škole Název: Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice Adresa: ZŠ a MŠ Horní Moštěnice, Pod Vinohrady 30, 751 17 Zřizovatel školy: OÚ Horní

Více

Denně utváříte svůj život a vztahy k lidem a nasazujete

Denně utváříte svůj život a vztahy k lidem a nasazujete TAJEMSTVÍ SÍLY SRDCE Tajemství ve vašem srdci Denně utváříte svůj život a vztahy k lidem a nasazujete k tomu spoustu dovedností a energie. Tato energie působí ven do světa, dotýká se lidí a spouští děje.

Více

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj.

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. 19485/2001-22 V Praze dne 2.7.2001 V současné dynamické době dochází k pohybu

Více

Marketing. Modul 5 Marketingový plán

Marketing. Modul 5 Marketingový plán Marketing Modul 5 Marketingový plán Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován z Evropského

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace vydává školní časopis č.19/2016 Začal nový školní rok 2015/2016 Letní prázdniny uběhly jako voda a začal další školní rok. Tentokrát ve znamení

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 Příloha č. 2 ANIMA VIVA o. s. 1/16 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Mgr. Jitka Hůsková, Mgr. Petra Kašná OŠETŘOVATELSTVÍ OŠETŘOVATELSKÉ POSTUPY PRO ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY Pracovní sešit II/2. díl Recenze: Mgr. Taťána

Více

Dům Naděje Praha-Radotín azylový dům Otínská 43, 153 00 Praha 5

Dům Naděje Praha-Radotín azylový dům Otínská 43, 153 00 Praha 5 Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Identifikátor v registru sociálních služeb Forma služby Název střediska a místo poskytování NADĚJE azylový dům 7129878 pobytová

Více

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu 7. Domy a byty Sčítání lidu, domů a bytů 2011 podléhají všechny domy, které jsou určeny k bydlení (např. rodinné, bytové domy), ubytovací zařízení určená k bydlení (domovy důchodců, penziony pro důchodce,

Více

ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU

ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU 1. Oblast použití Řád upravující postup do dalšího ročníku ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU na Německé škole v Praze 1.1. Ve školském systému s třináctiletým studijním cyklem zahrnuje nižší stupeň

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme Školní družina Školní družina důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí - pomáhá dětem překonávat jejich handicapy - má důležitou roli v prevenci negativních

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Definice matematických pojmů Matematika a její aplikace

Více

ZA POHÁDKOU POHÁDKA. MOTTO: A svět dětem vždycky znova do té pohádky se schová.

ZA POHÁDKOU POHÁDKA. MOTTO: A svět dětem vždycky znova do té pohádky se schová. ZA POHÁDKOU POHÁDKA MOTTO: A svět dětem vždycky znova do té pohádky se schová. Integrované bloky 1. Kamarádi, ti se mají 2. Za lesními skřítky 3. Než zazvoní zvoneček 4. Zima čaruje 5. Voňavé království

Více

Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011

Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011 Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011 Účelové komunikace jsou důležitou a rozsáhlou částí sítě pozemních komunikací v České republice. Na rozdíl od ostatních kategorií

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_207_VES_07 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

Principy soužití menšiny s většinovou společností

Principy soužití menšiny s většinovou společností Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-02 Principy soužití menšiny s většinovou společností Autor: Mgr. Petra Lušňáková Šluknov 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek

Více

Metodická pomůcka pro hodnotitele

Metodická pomůcka pro hodnotitele Metodická pomůcka pro hodnotitele Hodnocení činnosti vysokých škol a jejich součástí Akreditační komisí listopad 2015 Hodnocení vysokých škol Dle článku 3 Statutu Akreditační komise provádí Akreditační

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016

Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016

Více

Obsah ZÁVĚREČNÁ POZNÁMKA... 188 REJSTŘÍK... 190 PODĚKOVÁNÍ... 192

Obsah ZÁVĚREČNÁ POZNÁMKA... 188 REJSTŘÍK... 190 PODĚKOVÁNÍ... 192 Obsah ÚVOD............................... 6 1. Otevřete se lásce síla myšlenky...... 12 2. Uzdravte svou minulost............. 38 3. Zamilujte se sami do sebe........... 58 4. Zvolte si svou budoucnost...........

Více

Výstup. Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004. PaedDr. Vladimír Hůlka, PaedDr. Zdenka Kınigsmarková

Výstup. Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004. PaedDr. Vladimír Hůlka, PaedDr. Zdenka Kınigsmarková Projekt: Přispějme k ještě kvalitnější a modernější výuce na ZŠ Chotěboř Buttulova Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

METODICKÝ POKYN - DEFINICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ

METODICKÝ POKYN - DEFINICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko METODICKÝ POKYN - DEFINICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ verze 1.06 Evidence změn Verze Platnost od Předmět změny Strany č. 1.01 22. 10. 2007 Sestavování

Více

3 nadbytek. 4 bez starostí

3 nadbytek. 4 bez starostí Metody měření spokojenosti zákazníka Postupy měření spokojenosti zákazníků jsou nejefektivnější činnosti při naplňování principu tzv. zpětné vazby. Tento princip patří k základním principům jakéhokoliv

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace. Na vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace. Na vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace Na vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou Identifikátor:

Více

JAK BÝT MÉNĚ ZRANITELNÝ

JAK BÝT MÉNĚ ZRANITELNÝ KAY POLLAK 65 JAK BÝT MÉNĚ ZRANITELNÝ Zdalipak je tedy pravda, že: Když se cítím rozhněvaný nebo se na někoho rozčílím, svědčí to o tom, že jsem si nesprávně nebo nedostatečně vysvětlil skutečnost. Hněvám-li

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY ve škole přece nejde o to, abychom věděli, co žáci vědí, ale aby žáci věděli. 6.1 Cíle hodnocení cílem hodnocení je poskytnout žákovi okamžitou zpětnou vazbu (co

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

06. 06. 2016 22:08 1/5 Rodina a manželství jako formální a neformální instituce

06. 06. 2016 22:08 1/5 Rodina a manželství jako formální a neformální instituce 06. 06. 2016 22:08 1/5 Rodina a manželství jako formální a neformální instituce Rodina a manželství jako formální a neformální instituce Úvod V současné době můžeme pozorovat fungování mnoha sociálních

Více

Jak se ČNB stará o českou korunu

Jak se ČNB stará o českou korunu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Jak se ČNB stará o českou korunu Esej na odborné téma Jméno: Nicola Lužíková Ročník: 3. JAK SE ČNB STARÁ O

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10985-73/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10985-73/2015 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 05160/12-028 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10985-73/2015 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: ideální 1/16 pozemků p.č. 971/4 zastavěná plocha a nádvoří

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : 27. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Strana 234

Více

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty DAŇOVÉ AKTULITY 2013 Po dlouhém období daňově lability v oblasti očekávání pro rok 2013 a následující došlo ke schválení kontroverzního daňového balíčku a dalších daňových zákonů a jejich zveřejnění ve

Více

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 27/2016 Sb. - vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - poslední stav textu 27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. ledna

Více

Kritéria pro získání titulu Ekoškola

Kritéria pro získání titulu Ekoškola Kritéria pro získání titulu Ekoškola Zde uvedená kritéria jsou nezbytným minimem pro udělení prvního titulu Ekoškola na dvouleté období. Při auditu bude přihlédnuto ke konkrétním podmínkám a možnostem

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ze dne 17.12.2012 Částka 177/2012 Účinnost od 01.01.2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-473

Více

Zapojení do běžného života ve společnosti a nácvik překonávání překážek a nástrah vnějšího světa

Zapojení do běžného života ve společnosti a nácvik překonávání překážek a nástrah vnějšího světa Cíle, realizace, těžiště, výsledky, organizační aspekty a financování (přehled dosavadního rozpočtu) projektu. Co konkrétně v projektu děláte a jak pracujete. Cíle: Zlepšení kvality života lidí s duševním

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015

Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015 Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Ze dne 21.01.2016 Částka 10/2016 Účinnost od 01.09.2016 (za 184 dní) http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27

Více

CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE

CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE 1. Identifikační údaje. 1.1.Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro mimoškolní

Více

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Motto: Nemůţete neuspět... pokud se nevzdáte Abraham Lincoln

Více

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE,

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE, Úkolem diplomové práce, jejíž téma je Politika zaměstnanosti (srovnání podmínek v ČR a EU), je na základě vyhodnocení postupného vývoje nezaměstnanosti v České republice od roku 1990 analyzovat jednotlivé

Více

Hrozí-li nesplnění termínů odevzdání práce, je třeba: Nejraději mám takového spolupracovníka, který:

Hrozí-li nesplnění termínů odevzdání práce, je třeba: Nejraději mám takového spolupracovníka, který: Styly řízení Řízení lidí je dosahování cílů prostřednictvím druhých lidí. Řízení lidí je proces, do kterého vstupuje široké spektrum faktorů, jehož podstatou jsou různí lidé. Jaký styl řízení charakterizuje

Více

Studie proveditelnosti. Marketingová analýza trhu

Studie proveditelnosti. Marketingová analýza trhu Studie proveditelnosti Marketingová analýza trhu Cíl semináře Seznámení se strukturou marketingové analýzy trhu jakou součástí studie proveditelnosti Obsah 1. Analýza makroprostředí 2. Definování cílové

Více

Zodpovědné podniky Dotazník pro zvýšení informovanosti

Zodpovědné podniky Dotazník pro zvýšení informovanosti Zodpovědné podniky Dotazník pro zvýšení informovanosti 1. Úvod Tento dotazník vám pomůže zamyslet se nad tím, jak se vaše společnost může stát zodpovědným podnikem, a to za pomoci otázek zaměřených na

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta provozně ekonomická Obor: Provoz a ekonomika Statistické aspekty terénních průzkumů Vedoucí diplomové práce: Ing. Pavla Hošková Vypracoval: Martin Šimek 2003

Více

D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí.

D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí. D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí. Tento certifikát má hodnotu jedné ivé a zdravé kozy. Díky pomoci eských dárc nakupuje lov k v tísni tato veselá zví ata pro rodiny v chudých zemích Afriky a Asie.

Více

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Ing. Jiří Čarský, Ph.D. (Duben 2007) Komplexní přehled o podílu jednotlivých druhů

Více

ÚMLUVA NA OCHRANU LIDSKÝCH PRÁV A DŮSTOJNOSTI LIDSKÉ BYTOSTI V SOUVISLOSTI S APLIKACÍ BIOLOGIE A MEDICÍNY

ÚMLUVA NA OCHRANU LIDSKÝCH PRÁV A DŮSTOJNOSTI LIDSKÉ BYTOSTI V SOUVISLOSTI S APLIKACÍ BIOLOGIE A MEDICÍNY ÚMLUVA NA OCHRANU LIDSKÝCH PRÁV A DŮSTOJNOSTI LIDSKÉ BYTOSTI V SOUVISLOSTI S APLIKACÍ BIOLOGIE A MEDICÍNY Preambule Členské státy Rady Evropy, další státy a členské státy Evropského společenství, signatáři

Více

Tabulka přípravy učební jednotky s cíli v oblasti průřezových témat a čtenářství

Tabulka přípravy učební jednotky s cíli v oblasti průřezových témat a čtenářství Tabulka přípravy učební jednotky s cíli v oblasti průřezových témat a čtenářství Učební jednotka Příprava na vyučování Globální výchovy s cíli v oblastech EV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Varování

Více

Názory na bankovní úvěry

Názory na bankovní úvěry INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2007 DLUHY NÁM PŘIPADAJÍ NORMÁLNÍ. LIDÉ POKLÁDAJÍ ZA ROZUMNÉ PŮJČKY NA BYDLENÍ, NIKOLIV NA VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI. Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu prvouka 2.období Prvouka ve 4.a 5.ročníku má časovou dotaci 3 hodiny týdně. Výuka je rozdělena do pěti oblastí : 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s. se sídlem Bílá 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 8/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Věková struktura cílové skupiny od jednoho roku věku s podmínkou splnění cílové skupiny

Věková struktura cílové skupiny od jednoho roku věku s podmínkou splnění cílové skupiny FARNÍ CHARITA Kamenice nad Lipou Informace pro zájemce pečovatelské služby Husovo nám. 94, PSČ 394 70 IČO: 49026852 Č. účtu u ČSOB:170318142/0300 E-mail: charita.kamenice@atlas.cz, www.kamenice.charita.cz

Více

KOMUNIKACÍ K ÚSPĚCHU PRACOVNÍ SEŠIT 1 KOMUNIKACE JE CESTA

KOMUNIKACÍ K ÚSPĚCHU PRACOVNÍ SEŠIT 1 KOMUNIKACE JE CESTA KOMUNIKACÍ K ÚSPĚCHU PRACOVNÍ SEŠIT 1 KOMUNIKACE JE CESTA Copyright 2014 Komunikací k úspěchu Všechna práva vyhrazena. KOMUNIKACE JE CESTA Ne náhodou používáme slovo komunikace i ve významu "spojení dvou

Více

Krize ve vztahu. Udělejte si audit partnerského vztahu

Krize ve vztahu. Udělejte si audit partnerského vztahu Krize ve vztahu Krize ke vztahům neodmyslitelně patří. Mění se naše nálady, mění se naše preference, měníme se v průběhu života sami o sobě. A nyní to vynásobte dvěma. Ještě je nutné podotknout, že tyto

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory obyvatel na zadlužení a přijatelnost

Více

The University of Plymouth

The University of Plymouth The University of Plymouth Jmenuji se Lukáš Widomski, je mi 19 let a tento rok jsem udělal maturitu na SPŠ EI Kratochvílova 7. Označil bych se jako průměrný, cílevědomý student, který vzal osud do svých

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-112/10-U Mateřská škola Velká Bukovina, okres Děčín Adresa: 407 29 Velká Bukovina 184 Identifikátor: 600 075 320 IČ: 72

Více

Příklad možnosti využití studentů k provádění evaluace v zařízeních poskytujících sociální služby

Příklad možnosti využití studentů k provádění evaluace v zařízeních poskytujících sociální služby Příklad možnosti využití studentů k provádění evaluace v zařízeních poskytujících sociální služby Zdroj: HALL, I., HALL, D. Evaluation and Social Research, Introducing Small-Scale Practice. Palgrave Macmillan.

Více

MATEMATIKA A BYZNYS. Finanční řízení firmy. Příjmení: Rajská Jméno: Ivana

MATEMATIKA A BYZNYS. Finanční řízení firmy. Příjmení: Rajská Jméno: Ivana MATEMATIKA A BYZNYS Finanční řízení firmy Příjmení: Rajská Jméno: Ivana Os. číslo: A06483 Datum: 5.2.2009 FINANČNÍ ŘÍZENÍ FIRMY Finanční analýza, plánování a controlling Důležité pro rozhodování o řízení

Více

Role projektu Klí e pro ivot v podpo e práce s d tmi a mláde í

Role projektu Klí e pro ivot v podpo e práce s d tmi a mláde í Role projektu Klí e pro ivot v podpo e práce s d tmi a mláde í Irena Ho ková Národní institut d tí a mláde e M MT, projektová mana erka Anotace P ísp vek se zabývá hlavními cíli a zam ením projektu Klí

Více

views přehled motivačních faktorů Jan Vzor Administrace: 03.11.2010 Zpráva vytvořena: 03.10.2011 powered by

views přehled motivačních faktorů Jan Vzor Administrace: 03.11.2010 Zpráva vytvořena: 03.10.2011 powered by views přehled motivačních faktorů Jan Vzor Administrace: 03.11.2010 Zpráva vytvořena: 03.10.2011 powered by S Definice nízkého skóre 1 2 3 6 7 8 9 Definice vysokého skóre Cíle 7 8 Preferuje takovou práci,

Více

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu V předmětu Výchova ke zdraví je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, v oboru Výchova ke

Více

Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče

Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče Z r nk Z učebního cyklu Pouta milosti (GraceLink) Ročník I., první čtvrtletí Přeloženo z anglického originálu: Beginner Bible Study Guide, GraceLink

Více

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Číslo dokumentu: SPŠEIT 34 _ 2015 _ 1.01 Platnost od: 1. 9. 2015 Nahrazuje: SPŠEIT 34 _ 2012 _ 1.01 Počet listů: 12 Obsah

Více

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc Často kladené otázky Dotazy k celému PO: Dotaz: Co to přesně

Více

Dotazník bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci ve skandinávských zemích

Dotazník bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci ve skandinávských zemích NOSACQ-50- Czech Dotazník bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci ve skandinávských zemích Ú elem tohoto dotazníku je získat Vá názor na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na Va em pracovi ti. Va e odpov

Více

Provozní řád ELMÍK Dětské centrum

Provozní řád ELMÍK Dětské centrum Provozní řád ELMÍK Dětské centrum ELMET, spol. s r. o. Vypracoval: ing. Lenka Koterová Schválil: Lumír Kysela Platnost od: Revize: Kopie: Podpis: Podpis: 05-01-2015 B 2 z 12 Obsah: ODDÍL I.- Úvodní ustanovení

Více

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami PŘEVZATO Z MINISTERSTVA FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo financí Odbor 39 Č.j.: 39/116 682/2005-393 Referent: Mgr. Lucie Vojáčková, tel. 257 044 157 Ing. Michal Roháček, tel. 257 044 162 Pokyn D -

Více

Katalog vzdělávání 2015

Katalog vzdělávání 2015 Katalog vzdělávání 2015 Obsah Osobnostní rozvoj... 3 1. Komunikační dovednosti... 3 2. Prezentační dovednosti... 3 3. Lektorské dovednosti a kompetence... 3 4. Vyjednávání v každodenní praxi... 4 5. Jak

Více

Příloha č. 1: Seznam respondentů

Příloha č. 1: Seznam respondentů Seznam příloh Příloha č. 1: Seznam respondentů (tabulka) Příloha č. 2: Scénář otázek pracovníci ÚP Příloha č. 3: Scénář otázek zahraniční pracovníci Příloha č. 4: Scénář otázek zaměstnavatelé Příloha č.

Více