THERAVADA DHAMMA. Thánissaró Bhikkhu Jeden nástroj mezi mnoha. Co je to vipassaná?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "THERAVADA DHAMMA. Thánissaró Bhikkhu Jeden nástroj mezi mnoha. Co je to vipassaná?"

Transkript

1 THERAVADA DHAMMA Alle Medien auf Theravada Dhamma sind ein Geschenk des dhamma und somit ausschliesslich zur kostenlosen Verteilung. All media on Theravada Dhamma are for free distribution only as a gift of Dhamma. Všechny soubory uložené na serveru Theravada Dhamma jsou darem Dhammy a proto výlučně pro distribuci zdarma. Thánissaró Bhikkhu Jeden nástroj mezi mnoha Přeložil Bhikkhu Gavésakó Co je to vipassaná? Téměř každá kniha věnovaná rané buddhistické meditaci vás informuje o tom, že Buddha učil dva druhy meditace: samatha a vipassaná. Samatha, utišení či uklidnění, má být metoda vedoucí k hlubokým stavům mentálního pohroužení zvaným džhána. Vipassaná doslova jasné vidění, častěji však překládáno jako meditace vhledu je popisována jako metoda, která používá jistou míru uklidnění k rozvoji všímavosti zaznamenávající pomíjivost zakoušených jevů v přítomném okamžiku. Tato všímavost vede k ztrátě zájmu o veškeré jevy, což osvobodí mysl od strasti a utrpení. Tyto dvě metody jsou údajně zcela odlišné, a pouze vipassaná je tím opravdu buddhistickým příspěvkem k meditační vědě. Jiné předbuddhistické systémy meditace rovněž učily samathu, ale teprve až Buddha objevil a začal učit vipassanu. Ačkoliv někteří meditující mohou pěstovat samathu před vipassanou, praxe samatha není nezbytně nutná k dosažení probuzení. Jakožto meditační nástroj je vipassaná vše, co potřebujeme k dosažení cíle. Či tak je to alespoň podáváno. Podíváte-li se však přímo do pálijských rozprav, jež jsou nejstarším dochovaným zdrojem Buddhovy nauky, zjistíte, že ačkoliv používají výrazů samatha ve smyslu uklidnění a vipassaná ve smyslu jasného vidění, neposkytují žádnou oporu pro to, co se o nich dnes traduje. Slovo vipassaná se v nich vyskytuje jen zřídka, zatímco slovo džhána je zmiňováno mnohem častěji. Když Buddha nabádá své žáky, aby šli meditovat, nikdy neříká: Jděte a cvičte vipassanu, nýbrž: Jděte a cvičte džhánu. Samotné slovo vipassaná není také nikdy spojováno s nacvičováním nějakých technik všímavosti. Na těch pár místech, kde sutty zmiňují slovo vipassaná, ho téměř vždy spojují se slovem samatha ne jako dvě volitelné metody, nýbrž jako dvě vlastnosti, které člověk může získat či jimi být obdařen a jež by měly být

2 rozvíjeny společně. V jedné pasáži (S. XXXV,204) je samatha a vipassaná přirovnávána k dvojici rychlých poslů, kteří dorazí do pevnosti těla po ušlechtilé osmičlenné stezce a předají pravdivé poselství nibbánu či vyvanutí jejímu veliteli, jímž je vědomí. Jiná pasáž (A. X,71) doporučuje tomu, kdo se chce očistit od mentálních poskvrn, aby se zdokonaloval v morálním jednání a prodléval v odloučení, nezanedbával samathu a byl obdařen vipassanou. To není samo o sobě ničím pozoruhodným, ale tatáž rozprava dává stejnou radu i tomu, kdo chce rozvíjet džhánu: nezanedbávat samathu a být obdařen vipassanou. Z toho by vyplývalo, že v očích autorů pálijských rozprav byly samatha, džhána a vipassaná součástí jediné stezky. Samatha a vipassaná byly používány společně k rozvinutí džhány, a poté na podkladě džhány byly dále pěstovány za účelem vyhlazení mentálních nečistot a osvobození od strasti. Toto čtení nachází oporu i v jiných rozpravách. V jedné pasáži jsou například popisovány tři způsoby, jimiž samatha a vipassaná spolupracují na dosažení osvobozujícího poznání: buďto samatha předchází vipassanu, nebo vipassaná předchází samathu, anebo jsou rozvíjeny současně (A. IV,170). Tato formulace připomíná obraz dvou buvolů táhnoucích vůz: buďto jeden kráčí za druhým, anebo jsou zapřaženi vedle sebe. Jiná pasáž (A. IV,94) naznačuje, že pokud samatha předchází vipassanu či vipassaná samathu, je zapotřebí svou praxi vyvážit, tak aby byla v rovnováze. Meditující, který už rozvinul samathu do určité míry, ale chybí mu vipassaná ve vztahu k jevům založená na vyšším porozumění (adhipaňňá-dhamma-vipassaná), by se měl otázat jiného meditujícího, který již rozvinul vipassanu: Jak by měly být nahlíženy formace (sankhárá)? Jak by měly být zkoumány? Jak by měly být jasně nazírány?, a pak by měl pěstovat vipassanu podle jeho rady. Slovesa užívaná v těchto otázkách nahlížet, zkoumat, nazírat naznačují, že pěstování vipassany zahrnuje víc než jen pouhé nacvičování techniky všímavosti. Jak ještě uvidíme, tato slova ve skutečnosti popisují proces vnitřního tázání zvaný moudré uvažování. V opačném případě když meditující už rozvinul vipassanu ve vztahu k jevům založenou na vyšším porozumění do určité míry, ale chybí mu samatha by se měl člověk otázat někoho, kdo již zvládl praxi samathy: Jak by se měla mysl ustálit? Jak by se měla uklidnit? Jak by se měla sjednotit? Jak by se měla soustředit?, a pak měl následovat jeho doporučení za účelem rozvinutí samathy. Zde užívaná slovesa naznačují, že samatha v tomto kontextu představuje džhánu, neboť tatáž formulace je v pálijských rozpravách často uplatňována při popisu džhány mysl se ustálí, uklidní, sjednotí a soustředí. Rovněž si můžeme povšimnout toho, že ve všech případech, kdy se sutty výslovně zmiňují o úrovních soustředění, jež jsou nutné k dosažení osvobozujícího vhledu, jedná se o džhány. Když je meditující obdařen jak samathou, tak vipassanou, měl by se snažit upevnit tytéž prospěšné vlastnosti do větší míry za účelem vyhlazení mentálních zákalů (ásavá smyslnost, bytí, názory a nevědomost). To odpovídá způsobu praxe, kdy jsou samatha a vipassaná rozvíjeny současně. Pasáž v M. 149 popisuje tento proces: Člověk zná a vidí v souladu se skutečností šest smyslových základen (pět tělesných smyslů plus mysl), jejich předměty, vědomí vyvstávající u každé základny, příslušných šest druhů doteku a cokoliv je zakoušeno příjemně, nepříjemně či neutrálně v závislosti na něm. Meditující prodlévá nerozvášněn těmito jevy, nepřipoután k nim, nezmaten, pozoruje jejich vady a zanechává toužení ve vztahu k nim: tím je rozvíjena vipassaná. Současně mizí jeho tělesné a duševní

3 starosti, trýzně a horečnatost, a on zakouší tělesné i duševní blaho: tak je rozvíjena samatha. Touto praxí je nejenom současně pěstována samatha s vipassanou, ale je zdokonalováno všech 37 vlastností vedoucích k probuzení (bódhi-pakkhija-dhammá), což zahrnuje zvládnutí džhány. Správná stezka je tedy taková, která slaďuje samathu s vipassanou tak, že se vzájemně podporují a vyvažují. Vipassaná zabraňuje tomu, aby se klid změnil ve stav nehybné otupělosti. Samatha zase zabraňuje projevům averze jako jsou znechucení, závrať, dezorientace či úplné vypnutí vědomí, které mohou nastat, je-li mysl proti své vůli uvězněna v přítomném okamžiku. Z tohoto rozboru je zřejmé, že samatha a vipassaná nejsou dvě rozdílné stezky, nýbrž vzájemně se doplňující způsoby, jimiž se mysl vztahuje k přítomnému okamžiku: samatha poskytuje pocit lehkého spočinutí v přítomnosti; vipassaná zase jasné vidění jevů, jak se skutečně odehrávají. Je také zřejmé, proč tyto dva faktory musí spolupracovat při zvládnutí praxe džhány. Buddhovy instrukce týkající se dechové meditace (M. 118) se zmiňují o třech stupních: povznášení, soustřeďování a osvobozování mysli. Povznášení znamená nalezení pocitu osvěžení a uspokojení v přítomném okamžiku. Soustřeďování znamená udržování mysli u jednoho předmětu. A osvobozování znamená oprošťování mysli od hrubších faktorů tvořících nižší stupeň soustředění, což umožňuje dosažení vyššího stupně. První dvě činnosti jsou funkcemi samathy, třetí je funkcí vipassany. Všechny tři musí pracovat společně. Kdyby například docházelo pouze k soustřeďování a povznášení bez oprošťování, mysl by nikdy nebyla schopna zjemnit své soustředění. Faktory, jež musejí být opuštěny při pozdvižení mysli z úrovně x na úroveň y, náležejí k souboru faktorů, díky nimž mysl původně dospěla do samotného stavu x (A. IX,34). Bez schopnosti jasně vidět mentální procesy v přítomném okamžiku by nebylo možno oprostit mysl od právě těch faktorů, jež ji poutají k nižší úrovni soustředění a zabraňují v přechodu k vyšší úrovni. Kdyby naopak docházelo pouze k opuštění oněch faktorů bez uspokojení či usebrání v přetrvávajícím stavu uklidnění, mysl by tím úplně vypadla ze džhány. Proto musí samatha s vipassanou spolupracovat na zdokonalení správného soustředění (sammá samádhi). Nabízí se otázka: je-li vipassaná součástí praxe džhány, a džhána není výlučně buddhistická, co je potom buddhistického na vipassaně? Odpoveď zní, že vipassaná sama o sobě také není výlučně buddhistická. Co je zvláštním rysem buddhistické stezky, je 1. míra, do které jsou samatha s vipassanou společně rozvíjeny; 2. způsob, jakým jsou rozvíjeny tj. metoda vnitřního tázání, která napomáhá v jejich rozvoji; a 3. to, jak jsou kombinovány s celou škálou meditačních nástrojů za účelem úplného osvobození mysli. V jedné rozpravě (M. 73) Buddha radí mnichovi, který již zvládl praxi džhány, aby dále rozvíjel samathu a vipassanu, dokud nedosáhne šesti druhů přímého poznání (abhiňňá). Tím nejdůležitějším je, že mnich, s vyhlazením mentálních zákalů, zde a nyní vstupuje do nezkaleného osvobození mysli a osvobození porozuměním, jež uskutečnil svým vlastním přímým poznáním, a prodlévá v něm. Takto je popisován cíl buddhistické stezky. Ačkoliv někteří komentátoři tvrdí, že toto osvobození je zcela funkcí vipassany, pálijské rozpravy naznačují, že tomu tak není.

4 Osvobození má totiž dva aspekty: osvobození mysli (čétóvimutti) a osvobození porozuměním (paňňávimutti). Osvobození mysli nastává tehdy, když v meditujícím vymizí veškerá vášeň (rága): to je konečnou funkcí samathy. K osvobození porozuměním dochází s vymizením nevědomosti (avidždžá): to je konečnou funkcí vipassany (A. II,29-30). Samatha s vipassanou se proto společně podílejí na dvojím charakteru tohoto osvobození. V Sabbásava-suttě (M. 2) Buddha říká, že osvobození může být nezkalené jen tehdy, pokud člověk poznává a vidí s použitím moudrého uvažování (jónisó manasikára). To znamená klást si ty správné otázky ohledně zakoušených jevů, nahlížet je z hlediska čtyř ušlechtilých pravd namísto z hlediska co patří ke mě/co nepatří ke mě či bytí/nebytí. Jinými slovy, člověk se táže: Je toto strast? Vznik strasti? Ustání strasti? Cesta vedoucí k ustání strasti? a nikoliv: Existuji? Neexistuji? Kdo jsem? Protože každá z ušlechtilých pravd zahrnuje určitý úkol, odpovědi na tyto otázky vybízejí k činům: strast by měla být pochopena, její vznik by měl být opuštěn, ustání by mělo být uskutečněno, a cesta k ustání by měla být rozvinuta. Samatha a vipassaná jsou součástí stezky, a měly by proto být rozvíjeny. Je třeba zaměřit svou pozornost na úkol spočívající v porozumění strasti a utrpení. To se týká pěti skupin uchopování hmotné formy, pociťování, vnímání, mentálních formací a vědomí. Moudré uvažování ve vztahu k těmto pěti skupinám znamená vidění jejich vad. Měly by být nazírány jako nestálé, strastné, jako choroba, nádor, šíp, bolest, nemoc, jako cizí, chřadnoucí, prázdné a ne-já (S. XXII,122). Tomu napomáhá skupina otázek, jež je charakteristická právě pro Buddhu: Je tento jev stálý nebo nestálý? Je to, co je nestálé, slastné nebo strastné? A je správné nahlížet to, co je nestálé, strastné a podrobené změně, jako to je moje, to jsem já, toto je mé Já? (S. XXII,59) Takto jsou zkoumány všechny aspekty pěti skupin, ať minulé, budoucí či přítomné; vnitřní či vnější; hrubé či jemné; nízké či vznešené; vzdálené či blízké. Jinými slovy, meditující si klade tyto otázky ve vztahu ke všem prožitkům v rámci šesti smyslových sfér. Tento způsob tázání je součástí strategie vedoucí k poznání a vidění věcí tak, jak skutečně jsou (jathá-bhúta-ňána-dassana), kdy jsou věci nahlíženy z pěti hledisek, jimiž jsou: jejich vznikání, jejich zanikání, jejich vnady, jejich vady a únik od nich přičemž únikem je zde bezvášnivost. Někteří komentátoři říkají, že v praxi může být tento vhled získán prostým zaznamenáváním vzniku a zániku jevů v přítomném okamžiku; pokud je člověk dostatečně vytrvalý, přirozeně vyvstane poznání vnad, vad a úniku umožňující úplné osvobození. Rozpravy ani praktická zkušenost však nepodporují toto čtení. Jak poukazuje M. 101, meditující v průběhu praxe zjistí, že v některých případech mohou opustit vášeň vůči určitému zdroji strasti pouhým pozorováním s vyrovnaností; ale v jiných případech budou muset vynaložit značné úsilí, aby dospěli k bezvášnivosti, jež vede k úniku. Rozprava nekonkretizuje možná úmyslně, ve kterém případě aplikovat který přístup. Na to musí přijít každý meditující sám ve své praxi. Sabbásava-sutta dále rozvíjí toto téma, když uvádí sedm přístupů vedoucích k bezvášnivosti. Vipassaná, jakožto kvalita mysli, souvisí se všemi sedmi, ale nejvíce s tím prvním, kterým je vidění, tj. nahlížení jevů z hlediska čtyř ušlechtilých pravd a jim příslušných úkolů. Zbývajících šest přístupů popisuje způsoby, jak by měl meditující vykonávat tyto úkoly:

5 nedovolovat mysli, aby se zaměřovala na smyslové vjemy vyvolávající neblahé mentální stavy; rozjímat o správných důvodech užívání životních potřeb jídla, oděvu, příbytku a léků; snášet bolestivé pocity; vyhýbat se zřejmým nebezpečím a nevhodným společníkům; odstraňovat neprospěšné myšlenky smyslné touhy, zlovůle a ubližování; a rozvíjet sedm článků probuzení bdělost, zkoumání jevů, energii, nadšení, zklidnění, soustředění a vyrovnanost. Každý z těchto přístupů zahrnuje širší spektrum metod. V případě odstraňování, kupříkladu, může meditující nahradit neprospěšný mentální stav jiným, prospěšným stavem, může rozjímat o jeho neblahých důsledcích, odklonit od něj svou pozornost, zklidnit samotný proces formování myšlenek, či ho potlačit silou vůle (M. 20). Bylo by možno uvést mnoho podobných příkladů na základě jiných rozprav. Z toho, co říkají, vyplývá, že chování mysli je složité a komplikované. Různé zákaly se mohou projevit v mnoha podobách a musejí být překonány různými způsoby. Úkolem meditujícího je osvojit si řadu rozličných přístupů a rovněž schopnost vycítit, jaký přístup bude nejlépe fungovat v jaké situaci. K zvládnutí této dovednosti je však v první řadě zapotřebí silné motivace. Jelikož moudré uvažování vyžaduje opuštění některých hluboce zakořeněných způsobů myšlení bytí/nebytí či co patří ke mě/co nepatří ke mě, meditující musí pro to mít přesvědčivé důvody. Jak praví Sabbásava-sutta, člověk pěstující moudré uvažování musí mít nejprve úctu k ušlechtilým (tj. k Buddhovi a jeho probuzeným žákům). Jinak řečeno, musí chtít následovat příklad těch, kteří dospěli na konec stezky. Také musí být znalý ohledně jejich nauky a disciplíny. Být znalý ohledně nauky, jak naznačuje M. 117, začíná důvěrou v principy kammy a znovuzrozování, což poskytuje intelektuální a emocionální kontext pro přijetí čtyř ušlechtilých pravd jakožto základních zkušenostních kategorií. Být znalý ohledně disciplíny by kromě dodržování etických pravidel také zahrnovalo jistou dovednost v již zmíněných sedmi přístupech k vyhlazování mentálních zákalů. Bez takovéto opory by meditující mohli totiž vnášet nesprávné postoje a otázky do praxe sledování vzniku a zániku jevů v přítomném okamžiku. Například by mohli hledat své pravé Já a ztotožňovat se vědomě či nevědomě s oním širokým, všeobsáhlým polem vědomí, v němž se odehrává veškerá změna, odkud zdánlivě všechno pochází a kam se vše zase navrací. Nebo by se mohli snažit navodit pocit sounáležitosti s vesmírným procesem neustálé proměny, považujíce touhu po neměnnosti za neurotickou a odporující životu. Pro lidi s takovýmto přesvědčením nepovede prosté zakoušení okamžikového vzniku a zániku jevů k poznání věcí tak, jak skutečně jsou. Nebudou ochotni připustit, že domněnky, kterých se drží, jsou zákalem v podobě názorů (ditthásava), či že prožitky utišení, jež zdánlivě podporují ony domněnky, jsou pouze zákalem ve formě bytí (bhavásava). V důsledku toho nebudou chtít aplikovat čtyři ušlechtilé pravdy právě na tyto domněnky či zážitky. Pouze člověk ochotný rozpoznat pravou povahu těchto zákalů, a vidoucí potřebu je opustit, bude schopen uplatnit principy moudrého uvažování ve vztahu k nim a díky tomu je překonat. Odpověď na otázku, kterou jsme začali, tedy zní: Vipassaná není žádná meditační technika. Je to kvalita mysli schopnost jasně vidět zakoušené jevy v přítomném okamžiku. Ačkoliv bdělost a všímavost napomáhají při rozvoji vipassany, nepostačují k jejímu zdokonalení umožňujícímu úplné osvobození; k tomu jsou zapotřebí další metody a přístupy. Vipassaná musí být především spojena se samathou schopností soustředit mysl pohodlně v přítomném

6 okamžiku, což vede k stavům hlubokého pohroužení zvaným džhána. Po zvládnutí praxe džhány je samatha a vipassaná zaměřena na proces dovedného tázání ( moudrého uvažování ) ve vztahu k zakoušené skutečnosti: zkoumání jevů ne z hlediska bytí/nebytí či co patří ke mě/co nepatří ke mě, nýbrž z hlediska čtyř ušlechtilých pravd. Meditující prohlubuje tento proces tázání, dokud ho nedovede k pochopení všech jevů v jejich pěti aspektech: jejich vznikání, jejich zanikání, jejich vnad, jejich vad a úniku od nich. Pouze tehdy může mysl zakusit osvobození. Tomuto postupu rozvíjení samathy a vipassany dále napomáhá velké množství jiných postojů, vlastností a praktik. Proto ho Buddha v rámci své nauky zařazuje do ještě širšího programu, jenž zahrnuje úctu k ušlechtilým, zvládnutí všech sedmi způsobů vyhlazování mentálních zákalů, a všech osm článků ušlechtilé stezky. Redukcionistický přístup k praxi může vést pouze k omezeným výsledkům, neboť meditace je všestrannou dovedností tak jako truhlařina, jež vyžaduje ovládnutí mnoha nástrojů potřebných pro různé účely. Omezovat se v meditaci pouze na jediný přístup je jako snažit se stavět dům s pochybnou motivací a za použití kladiva jako jediného nástroje.

THERAVADA DHAMMA. Adžán Brahmavamsó Prázdnota a blažené stavy

THERAVADA DHAMMA. Adžán Brahmavamsó Prázdnota a blažené stavy THERAVADA DHAMMA Alle Medien auf Theravada Dhamma sind ein Geschenk des dhamma und somit ausschliesslich zur kostenlosen Verteilung. All media on Theravada Dhamma are for free distribution only as a gift

Více

Rozprava o roztočení kola Nauky

Rozprava o roztočení kola Nauky Silvie Kotherová: Proseminář k Buddhismu I. Rozprava o roztočení kola Nauky (Dharmačakrapravartanasútra, Dhammačakkappavattanasutta) analýza textu DOCHOVANÝ TEXT Odkazy různých filosofických škol a sekt

Více

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Mgr. Michael Martinek 1. CHARAKTERISTIKA Dům Ignáce Stuchlého (dále jen DIS) je pobytovým výchovně vzdělávacím zařízením pro mládež. Patří

Více

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob P7_TA(2011)0390 Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. září 2011 o postoji a závazku EU před summitem

Více

JOHN P. KOTTER VĚDOMÍ NALÉHAVOSTI PRVNÍ A NEJDŮLEŽITĚJŠÍ KROK REALIZACE ZMĚNY

JOHN P. KOTTER VĚDOMÍ NALÉHAVOSTI PRVNÍ A NEJDŮLEŽITĚJŠÍ KROK REALIZACE ZMĚNY JOHN P. KOTTER VĚDOMÍ NALÉHAVOSTI PRVNÍ A NEJDŮLEŽITĚJŠÍ KROK REALIZACE ZMĚNY MANAGEMENT PRESS, PRAHA 2009 Z angličtiny přeložila Irena Grusová John P. Kotter: A Sense of Urgency Copyright 2008 John P.

Více

Rozprava v Řádu Lyricus

Rozprava v Řádu Lyricus Rozprava v Řádu Lyricus Prožitek Navigátora Celistvosti Tyto rozpravy přeložil James, tvůrce materiálů o Tvůrcích Křídel. Jsou velmi významnou součástí učebních metod, které používají instruktoři Výukového

Více

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori V tomto článku se blíže zamyslíme nad dílem světoznámé pedagogické pracovnice a zakladatelky pedagogického směru Marie Montessori.

Více

Rozprava v Řádu Lyricus

Rozprava v Řádu Lyricus Rozprava v Řádu Lyricus Vztahy s Vesmírem James, tvůrce materiálů o Tvůrcích Křídel, přeložil tyto rozpravy. Jsou velmi významnou součástí učebních metod, které používají instruktoři Výukového Řádu Lyricus,

Více

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129 Obsah ÚVOD DÍTĚ V NAŠEM NITRU 7 ČÁST PRVNÍ UČENÍ O LÉČBĚ A UZDRAVENÍ 1. Energie uvědomění 15 2. Jsme našimi předky i našimi dětmi 23 3. Prvotní strach, prvotní touha 33 4. Jak dýchat, chodit a nechat věci

Více

Buddhismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN25

Buddhismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN25 Buddhismus M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 BUDDHISMUS Patří mezi nejstarší náboženství, vzniká v Asii. Od 19. století se šíří dále. Je historickou postavou. Narodil se zhruba v 5. století jako indický

Více

VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. individuálního plánování poskytovaných

VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. individuálního plánování poskytovaných VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (Individuální plánování poskytovaných služeb) Jiří Miler Anotace: I lidé s mentální retardací mají vědomí sebe sama.

Více

IVA ŽLÁBKOVÁ, LUBOŠ KRNINSKÝ

IVA ŽLÁBKOVÁ, LUBOŠ KRNINSKÝ ZKUŠENOST V PROCESU UČENÍ STUDENTŮ UČITELSTVÍ IVA ŽLÁBKOVÁ, LUBOŠ KRNINSKÝ Anotace Článek je zaměřen na analýzu širších souvislostí využívání zkušeností v procesu učení. Za tímto účelem bylo realizováno

Více

Nové přístupy k výuce přírodovědných předmětů s využitím ICT pomůcek na ZŠ Obecná část

Nové přístupy k výuce přírodovědných předmětů s využitím ICT pomůcek na ZŠ Obecná část Název: Nové přístupy k výuce přírodovědných předmětů s využitím ICT pomůcek na ZŠ Obecná část Autor: Prof. RNDr. Erika Mechlová, CSc., RNDr. Martin Malčík, Ph.D. Vydání: 1. vydání, 2010 Počet stran: 93

Více

DESATERO PRO VAŠE OČI

DESATERO PRO VAŠE OČI Jak si zlepšit zrak Podmínky nutné, nikoliv postačující DESATERO PRO VAŠE OČI V TÉTO E-KNIZE SE DOZVÍTE: že zrak se přizpůsobuje vnějším podmínkám a dioptrické korekci jaké jsou podmínky nutné pro to,

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

I. DUCHOVNÍ SVÌT. MICHAEL NEWTON, PhD. UÈENÍ DUŠÍ

I. DUCHOVNÍ SVÌT. MICHAEL NEWTON, PhD. UÈENÍ DUŠÍ MICHAEL NEWTON, PhD. UÈENÍ DUŠÍ I. DUCHOVNÍ SVÌT V okamžiku smrti vystoupí duše ze svého těla. Je-li duše starší a má zkušenosti z mnoha předchozích životů, ihned pozná, že je volná, a vydá se domů. Tyto

Více

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Všichni si přejeme být šťastní

Více

Mezinárodní výzkum čtenářské gramotnosti PIRLS 2001: Koncepce hodnocení

Mezinárodní výzkum čtenářské gramotnosti PIRLS 2001: Koncepce hodnocení Mezinárodní výzkum čtenářské gramotnosti PIRLS 2001: Koncepce hodnocení (Upravený překlad publikace Framework and Specifications for PIRLS Assessment 2001 vydané mezinárodním centrem výzkumu PIRLS na Boston

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI ZDRAVÉHO ŢIVOTNÍHO STYLU SEMINÁŘ POŘÁDÁ: REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM PRO ÚSTECKÝ KRAJ: LEKTOR SEMINÁŘE: MGR. BC. ANNA HRUBÁ GARANT SEMINÁŘE: ING. MICHAELA ROZBOROVÁ Obsah

Více

MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ. Radim Bačuvčík

MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ. Radim Bačuvčík MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Radim Bačuvčík Radim Bačuvčík VeRBuM, 2011 2 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Recenzovali: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Knihu doporučila

Více

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku Pierre Franckh 21 způsobů, jak najít lásku Důležité upozornění: Rady uveřejněné v této knížce byly autorem a nakladatelstvím pečlivě zpracovány a prověřeny, nemůže však za ně být převzata jakákoliv záruka.

Více

1. KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ. 1.1. EU Kids Online šetření. 1.2. Klíčová zjištění

1. KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ. 1.1. EU Kids Online šetření. 1.2. Klíčová zjištění 1. KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ 1.1. EU Kids Online šetření Tato zpráva dává nahlédnout do základních zjištění z nového unikátního šetření navrženého a uskutečněného podle přesných standardů, daných EU Kids Online

Více

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí 7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí symbolickému způsobu vyjadřování v jazyce Bible a v jazyce

Více

Otázka: Buddhismus. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): zofie02 ÚVOD

Otázka: Buddhismus. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): zofie02 ÚVOD Otázka: Buddhismus Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): zofie02 ÚVOD Jako téma mého referátu jsem si vybrala buddhismus. Práci budu prezentovat v předmětu společenskovědního semináře. Toto téma

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

Problém identity instancí asociačních tříd

Problém identity instancí asociačních tříd Problém identity instancí asociačních tříd Autor RNDr. Ilja Kraval Ve školeních a také následně po jejich ukončení se stále častěji objevují dotazy, které se týkají tzv. identity instancí asociační třídy.

Více

2. kapitola. Šamanský pohled na svět

2. kapitola. Šamanský pohled na svět 2. kapitola Šamanský pohled na svět Mýty a legendy existujících šamanských kmenů nám mohou poskytnout vodítka k odpovědi na otázku, jak a kdy šamanismus vznikl, ale vždy musíme mít na paměti, že každý

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 093 50/99-5073 Oblastní pracoviště č. 9 Hradec Králové Signatura: bi3cs104 Okresní pracoviště Náchod

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 093 50/99-5073 Oblastní pracoviště č. 9 Hradec Králové Signatura: bi3cs104 Okresní pracoviště Náchod Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 093 50/99-5073 Oblastní pracoviště č. 9 Hradec Králové Signatura: bi3cs104 Okresní pracoviště Náchod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Náchod, Komenského

Více

Vysoká pec ve vašem nitru

Vysoká pec ve vašem nitru Obsah Předmluva... 7 Úvod... 10 Chcete-li objevit své pravé Já, já musí zemřít... 19 Vysoká pec ve vašem nitru... 49 Jak nechávat vše plynout a pozorovat... 80 Jak kráčet beze stop... 95 Mysl: velká pokladnice

Více

Sp. zn./ident.: 2013/257/LOJ/CET Č.j.: LOJ/3456/2013 Zasedání Rady č. 14-2013 / poř.č.: 66 ROZHODNUTÍ

Sp. zn./ident.: 2013/257/LOJ/CET Č.j.: LOJ/3456/2013 Zasedání Rady č. 14-2013 / poř.č.: 66 ROZHODNUTÍ CET 21 spol.s r.o. Kříženeckého náměstí 1078/5 15200 Praha Kroupa Vladimír, JUDr. Zavadilova 1925/15 16000 Praha Sp. zn./ident.: 2013/257/LOJ/CET Č.j.: LOJ/3456/2013 Zasedání Rady č. 14-2013 / poř.č.:

Více

3.3. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.3. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.3. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním

Více

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Otázka: Novodobá pedagogika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): luculd Úvod,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Pedagogické

Více

JAK SI TVOŘÍME SVÉ ŽIVOTY, VZTAHY A NAŠI REALITU?

JAK SI TVOŘÍME SVÉ ŽIVOTY, VZTAHY A NAŠI REALITU? JAK SI TVOŘÍME SVÉ ŽIVOTY, VZTAHY A NAŠI REALITU? aneb BOŽSKÝ ZDROJ jako MATRICE PRO NÁŠ ŽIVOT A PRO NAŠI EVOLUCI Jitka Třešňáková, www.inspirala.cz Vše vzniká a existuje pouze díky síle. Musíme předpokládat,

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

PROJEKT PRO MATEŘSKOU ŠKOLU

PROJEKT PRO MATEŘSKOU ŠKOLU Základní škola a Mateřská škola Žleby, okres Kutná Hora Školní 190, 285 61 Žleby Dodatek č. 1 k ŠVP-MŠ-1/2014 PROJEKT PRO MATEŘSKOU ŠKOLU 2015 2016 ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ PROJEKT PRO MATEŘSKOU ŠKOLU ANGLIČTINA

Více

Účetní předpisy versus obchodní zákoník

Účetní předpisy versus obchodní zákoník Účetní předpisy versus obchodní zákoník V souvislosti s platnými účetními předpisy se již v roce 2002 vyskytly některé problémy ve vztahu k obchodnímu zákoníku. Zejména změny v promítání odložené daně

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Ca 96/2009-30 URAD RADY, 1 pro rozhlasové a televizní vysílání DOŠLO 1B-09-2009 Počet listů: Číslo lednací: /? U...~...~ JMX ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě

Více

Elektrická energie: Kolik ji potřebujeme? Odkud ji vezmeme?

Elektrická energie: Kolik ji potřebujeme? Odkud ji vezmeme? Elektrická energie: Kolik ji potřebujeme? Odkud ji vezmeme? 1 V současné době patří problematika výroby a distribuce elektrické energie k nejdiskutovanějším problémům novodobého světa. Ať se jedná o nedávnou

Více

Most do páté dimenze. Tattatuo. TA je určeno těm, kteří kladou otázky Vesmíru, chtějí rozumět svému životu. a hledají vlastní cestu.

Most do páté dimenze. Tattatuo. TA je určeno těm, kteří kladou otázky Vesmíru, chtějí rozumět svému životu. a hledají vlastní cestu. Motto: TA je určeno těm, kteří kladou otázky Vesmíru, chtějí rozumět svému životu a hledají vlastní cestu. TA1/1.část str. 35 Září 2013 Stránka 1 I. Úvod Milí přátelé, prázdniny nám utekly jako voda, pro

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění Rudolf Steiner Ita Wegmanová Poznání duchovního člověka V tomto spise poukazujeme na nové možnosti lékařského vědění a působení. To co tu podáváme,

Více

Průzkum škol: ICT a výuka MANUÁL PRO ŠKOLNÍ KOORDINÁTORY

Průzkum škol: ICT a výuka MANUÁL PRO ŠKOLNÍ KOORDINÁTORY Průzkum škol: ICT a výuka MANUÁL PRO ŠKOLNÍ KOORDINÁTORY European Schoolnet Service d Approches Quantitatives des faits éducatifs Obsah Úvod... 2 1. PŘEHLED ORGANIZACE STUDIE... 3 2. POVINNOSTI A ÚKOLY...

Více

děkuji Vám, že jste mi

děkuji Vám, že jste mi Mistryně, děkuji Vám, děkuji Vám, že jste mi Rádo se stalo. že jste mi sem pomohla přivést devět starších lidí v jejich 60 nebo 70 letech, aby Vás tentokrát viděli. Přeji Vám stále dobré zdraví a krásu.

Více

Nezničitelná nevinnost A. H. Almaas

Nezničitelná nevinnost A. H. Almaas DIAMANTOVÉ SRDCE ČTVRTÁ KNIHA Nezničitelná nevinnost A. H. Almaas Přeložila Jana Žlábková KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Almaas, A. H. [Diamondhearth. Book 4. Česky] Diamantové srdce. IV, Nezničitelná

Více

Bhikkhuní Áyukusala Vajira

Bhikkhuní Áyukusala Vajira Copyright ACES-ESA, 2004 JHÁNANGA ÈLÁNKY POHROUŽENÍ Bhikkhuní Áyukusala Vajira (Záznam pøednesu na kurzu Meditace Dibba-Vihára, Pekaøov, 7. záøí 2004) Buddha uèil tøi typy meditace. Ve dvou pøedchozích

Více

Z LEGISLATIVY EVROPSKÉ UNIE

Z LEGISLATIVY EVROPSKÉ UNIE Z LEGISLATIVY EVROPSKÉ UNIE Cílem této rubriky je podat přehled o vybraných významných právě připravovaných či již přijatých legislativních aktech Evropské unie, které mají z hlediska svého obsahu vazby

Více

Kodex profesionálního jednání Evropské asociace tradiční čínské medicíny (ETCMA) Verze 1_090227

Kodex profesionálního jednání Evropské asociace tradiční čínské medicíny (ETCMA) Verze 1_090227 Kodex profesionálního jednání Evropské asociace tradiční čínské medicíny (ETCMA) Verze 1_090227 Přeložila Nina Fibigerová Tento Kodex profesionálního jednání budiž přeložen do jazyků všech členských asociací

Více

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2007, ročník VII, řada stavební

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2007, ročník VII, řada stavební Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2007, ročník VII, řada stavební Abstrakt Vítězslav KUTA 1, František KUDA 2, Martin FERKO 3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA

Více

Uvolnění energie, která je blokovaná dávnými utkvělými představami

Uvolnění energie, která je blokovaná dávnými utkvělými představami Uvolnění energie, která je blokovaná dávnými utkvělými představami Co to je utkvělá víra v náboženský systém? Je to obraz promítnutý do vědomí. Síť utkaná v naší duši. Je to postoj k životu, kterému jsme

Více

Děti migrantů v monokulturní zemi. Gergõ Pulay

Děti migrantů v monokulturní zemi. Gergõ Pulay Leden 2007 Děti migrantů v monokulturní zemi Gergõ Pulay Recenze na jednu z nejzajímavějších knih, která v poslední době vyšla v Maďarsku o migraci. Zabývá se druhou generací migrantů v Maďarsku. Recenze

Více

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga sex a 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga a sex Sexuální síla z pohledu jogína cesta od rozkoše k duchovnímu štěstí Elisabeth Haichová Přeložil Jan Menděl 3 Jóga a sex Elisabeth

Více

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu. Nadstandardní aktivity v mateřských školách výzkum současného stavu

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu. Nadstandardní aktivity v mateřských školách výzkum současného stavu Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2119 (pracoviště 01240, činnost 1210) Nadstandardní aktivity v mateřských školách výzkum současného stavu Odpovědný řešitel: PaedDr. Vladimíra

Více

S t a n o vi s k o odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra

S t a n o vi s k o odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra S t a n o vi s k o odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 2/2014 Označení stanoviska: Kontrola příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky a aplikace kontrolního

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Diplomová práce. Pavel Fučík

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Diplomová práce. Pavel Fučík Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Diplomová práce Pavel Fučík 2007 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu Jindřichův Hradec Diplomová práce Pavel Fučík

Více

Projekt CZ.1.07/2.2.00/28.0216 Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia

Projekt CZ.1.07/2.2.00/28.0216 Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia Gottlob FREGE: O smyslu a významu, 1892 In: Zeitschrift fűr Philosophie und philos. Kritik, NF 100, 1892 Překlad: Jiří Fiala, In: Scientia Philosophia (SciPhi) 4, červen 1992, Praha Rovnost 1 ) vyžaduje

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 35/2007 81 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary

Více

INOVACE V PRACOVNÍM PORADENSTVÍ

INOVACE V PRACOVNÍM PORADENSTVÍ INOVACE V PRACOVNÍM PORADENSTVÍ za období realizace projektu Příprava a podpora vstupu na trh práce pro bývalé uživatele návykových látek a osoby ohrožené drogovou závislostí v konfliktu se zákonem CZ.2.17/2.1.00/32326

Více

Organizační směrnice Obchodní podmínky pro internetový obchod KAYSER, s.r.o.

Organizační směrnice Obchodní podmínky pro internetový obchod KAYSER, s.r.o. Strana 1 (celkem 10) Rozsah platnosti Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností na internetových stránkách eshop.kayser.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 2 9 Autor i nakladatelství

Více

P R Ů Z K U M SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SLUŽEB PATRONÁTNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY V ROCE 2013

P R Ů Z K U M SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SLUŽEB PATRONÁTNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY V ROCE 2013 POMOCNÍK v akci o.p.s. Kosmonautů 167, 530 09 Pardubice Mobil + 420 723 244 979 www.pomocnikvakci.estranky.cz P R Ů Z K U M SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SLUŽEB PATRONÁTNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY V ROCE 2013 Zpracovala:

Více

Psychologie ve sportu. Kateřina Kantová M.A. et M.A.

Psychologie ve sportu. Kateřina Kantová M.A. et M.A. Psychologie ve sportu Kateřina Kantová M.A. et M.A. Basketbalová legenda Kareem Abdul-Jabbal řekl: Vaše mysl je to, co ovládá vše ostatní. A Novak Djokovic to doplnil: Mezi top 100 hráči světa, není tak

Více

Ochrana spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.

Ochrana spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. Ochrana spotřebitele JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. Obsah přednášky: 1) Proč mimosoudní vyrovnání sporů 2) Možnosti v České republice 2 Ad 1) Proč mimosoudní vyrovnání sporů Evropská komise požaduje

Více

magazín senátní magazín senátní senátní volební obvod 78 Zlín Jen mluvit nestačí! MUDr. Miroslav Šindlář kandidát do Senátu

magazín senátní magazín senátní senátní volební obvod 78 Zlín Jen mluvit nestačí! MUDr. Miroslav Šindlář kandidát do Senátu senátní volební obvod 78 Zlín senátní 2008 Jen mluvit nestačí! kandidát do Senátu 1 Úvodní slovo Dopis kandidáta Velmi vítám, když do Senátu kandiduje výrazná osobnost daného regionu a za takového člověka

Více

Nižší arkany - Meče ESO MEČŮ (ACE OF SWORDS) Klíčová slova: Intelektuální jasnost, originální myšlení, jasná myšlení, božská inspirace.

Nižší arkany - Meče ESO MEČŮ (ACE OF SWORDS) Klíčová slova: Intelektuální jasnost, originální myšlení, jasná myšlení, božská inspirace. Nižší arkany - Meče ESO MEČŮ (ACE OF SWORDS) Klíčová slova: Intelektuální jasnost, originální myšlení, jasná myšlení, božská inspirace. Na čepeli zeleného meče je vyryto řecké slovo, jehož význam je jasnost.

Více

Seznámit účastníky se základními principy bezpečnosti práce. Cíl výukový: Návod pro práci s dospělými, jak předávat informace o BOZP.

Seznámit účastníky se základními principy bezpečnosti práce. Cíl výukový: Návod pro práci s dospělými, jak předávat informace o BOZP. Název lekce: Bezpečnost práce /1L/ Seznámit účastníky se základními principy bezpečnosti práce Návod pro práci s dospělými, jak předávat informace o BOZP Technické zabezpečení: Zpětný projektor, počítač,

Více

Semestrální projekt Hear me. Intermediální tvorba a technologie 1

Semestrální projekt Hear me. Intermediální tvorba a technologie 1 Semestrální projekt Hear me Intermediální tvorba a technologie 1 ČVUT FEL FAMU Karel Antonín Anastasia Kozitsyna Jiří Nižník Dina Chernova 1. Úvod Cílem naší instalace je zprostředkovat jejím návštěvníkům

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA SEKRETARIÁTU RADY VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY

TISKOVÁ ZPRÁVA SEKRETARIÁTU RADY VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY TISKOVÁ ZPRÁVA SEKRETARIÁTU RADY VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY Testování moči ani hledání drog pomocí psů nepatří mezi preventivní opatření ve školách V posledních týdnech se v médiích opakovaně

Více

Tvorba jednotek výsledků učení ECVET na základě standardů profesních kvalifikací v NSK. Verze připravená pro úpravu již vytvořených jednotek

Tvorba jednotek výsledků učení ECVET na základě standardů profesních kvalifikací v NSK. Verze připravená pro úpravu již vytvořených jednotek Tvorba jednotek výsledků učení ECVET na základě standardů profesních kvalifikací v NSK Verze připravená pro úpravu již vytvořených jednotek Pracovní návrh 7 září 2015 Pracovní verze metodiky tvorby jednotek

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA SEKRETARIÁTU RADY VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY

TISKOVÁ ZPRÁVA SEKRETARIÁTU RADY VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY TISKOVÁ ZPRÁVA SEKRETARIÁTU RADY VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY Testování moči ani hledání drog pomocí psů nepatří mezi preventivní opatření ve školách Datum uvolnění zprávy: 25.3.2003 V posledních

Více

Odstíny a nuance Open Access

Odstíny a nuance Open Access Odstíny a nuance Open Access Jindra Planková Ústav informatiky, Slezská univerzita FPF, Opava jindra.plankova@fpf.slu.cz INFORUM 2014: 20. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 27.

Více

Implementace inkluzívního hodnocení

Implementace inkluzívního hodnocení Implementace inkluzívního hodnocení Závěrečným bodem první fáze projektu Agentury s názvem Hodnocení v inkluzívních podmínkách byla diskuze a posléze výklad konceptu inkluzívní hodnocení a formulace souhrnu

Více

KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ

KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ STUDIE Tematické oddělení B Strukturální politika a politika soudržnosti ANALÝZA AKADEMICKÉ A ODBORNÉ KARIÉRY ABSOLVENTŮ EVROPSKÝCH ŠKOL SHRNUTÍ KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ 2008 CS Generální ředitelství pro

Více

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 77 odst. 2 písm. d) této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 77 odst. 2 písm. d) této smlouvy, 27.6.2014 Úřední věstník Evropské unie L 189/93 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 656/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se stanoví pravidla pro ostrahu vnějších námořních hranic v kontextu

Více

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení 1. Úvod Podle Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky,

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura 9. ročník Výstupy ŠVP Učivo Přesahy, metody a průřezová témata Žák KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA směřuje k vytříbenému ústnímu i písemnému projevu,uspořádání vybraných jazykových

Více

ŠKOLA JAKO ÚŘAD. 8. Úraz žáka. Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol

ŠKOLA JAKO ÚŘAD. 8. Úraz žáka. Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol Realizátor: Sykora Swiss Consulting CZ, s.r.o Projekt: Škola jako úřad reg. č. CZ.1.07/1.3.49/02.0015 ŠKOLA JAKO ÚŘAD 8. Úraz žáka 8.1 Úvod Úraz žáka patří k

Více

PROFIL BUDOUCÍHO ABSOLVENTA OBORU INFORMATIKA

PROFIL BUDOUCÍHO ABSOLVENTA OBORU INFORMATIKA PROFIL BUDOUCÍHO ABSOLVENTA OBORU INFORMATIKA Cyril Klimeš Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR, e-mail: cyril.klimes@osu.cz Abstrakt Tento příspěvek si

Více

ČÁST E OPERACE PROVÁDĚNÉ V REJSTŘÍKU ODDÍL 2 KONVERZE

ČÁST E OPERACE PROVÁDĚNÉ V REJSTŘÍKU ODDÍL 2 KONVERZE METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) V OBLASTI OCHRANNÝCH ZNÁMEK SPOLEČENSTVÍ ČÁST E OPERACE PROVÁDĚNÉ V REJSTŘÍKU

Více

Povinná školní docházka

Povinná školní docházka Povinná školní docházka Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění k 1. 1.2012 36 Plnění povinnosti školní docházky (3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě

Více

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu výborná práce obsahově i formálně. Hodnocení A+ Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Více

Vážení členové komise Evropského společenství.

Vážení členové komise Evropského společenství. Vážení členové komise Evropského společenství. Občanské sdružení Wikimedia Česká republika využívá tímto možnost reagovat na dotazy položené k diskusi ohledně Zelené knihy o autorských právech a podpoře

Více

1 Konstrukce pregraduální přípravy učitelů občanské výchovy a základů společenských věd na vysokých školách v České republice

1 Konstrukce pregraduální přípravy učitelů občanské výchovy a základů společenských věd na vysokých školách v České republice Shrnutí a interpretace výstupů z analýzy oborově didaktického kurikula v pregraduální přípravě učitelů občanské nauky / občanské výchovy / výchovy k občanství / základů společenských věd / psychologie

Více

Staňme se architekty vlastního života i světa

Staňme se architekty vlastního života i světa Staňme se architekty vlastního života i světa Miluše Kubíčková Všichni lidé se rodíme do proměnlivého a velmi členitého světa, který je podivuhodně vnitřně spojitý a celistvý. V něm společně se vším stvořeným

Více

Pedagogická psychologie. PhDr. Kristýna Krejčová, PhD. kris.krejcova@gmail.com

Pedagogická psychologie. PhDr. Kristýna Krejčová, PhD. kris.krejcova@gmail.com Pedagogická psychologie PhDr. Kristýna Krejčová, PhD. kris.krejcova@gmail.com Pedagogická psychologie - psychologické aspekty výchovy a vyučování - Školní psychologie výchovné a vzdělávací problémy ve

Více

4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova. 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova. 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 21. května 1973

SMĚRNICE RADY. ze dne 21. května 1973 SMĚRNICE RADY ze dne 21. května 1973 o odstranění omezení pohybu a pobytu státních příslušníků členských států uvnitř Společenství v oblasti usazování a pohybu služeb (73/148/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

Každý si zaslouží, žít život naplněný, radostný a v zdravém těle s bystrou myslí. I Vy si to zasloužíte!

Každý si zaslouží, žít život naplněný, radostný a v zdravém těle s bystrou myslí. I Vy si to zasloužíte! Ctěná paní, ctěný pane, pokud máte zdravotní i jiný problém a hledáte řešení k uzdravení/vyřešení Vašeho problému našli jste neobyčejné přesto to nejpřirozenější řešení. Ať je Vaše situace jakkoliv vážná,

Více

hudbu. Tvoření hudby slouží k celistvému rozvoji člověka, protože se věnuje hudbě, rozvíjí se celistvě po stránce rozumové i emoční.

hudbu. Tvoření hudby slouží k celistvému rozvoji člověka, protože se věnuje hudbě, rozvíjí se celistvě po stránce rozumové i emoční. Cílové skupiny muzikoterapie Hudba pro každého Každý člověk, a především každé dítě by mělo mít příležitost tvořit hudbu. Tvoření hudby slouží k celistvému rozvoji člověka, protože zaměstnává zároveň levou

Více

Roční plán pro školní rok 2015-2016

Roční plán pro školní rok 2015-2016 Mateřská škola Klubíčko Tlumačov, s.r.o., U Trojice 336, 763 62 Tlumačov Roční plán pro školní rok 2015-2016 Obsah: stránka 1. Informace o škole.. 2 2. Organizace provozu školy. 2 3. Organizace školního

Více

NOVÉ TRENDY VE VZDĚLAVÁNÍ VOJENSKÝCH PROFESIONÁLŮ MANAŽERŮ V ARMÁDĚ ČESKÉ REPUBLIKY

NOVÉ TRENDY VE VZDĚLAVÁNÍ VOJENSKÝCH PROFESIONÁLŮ MANAŽERŮ V ARMÁDĚ ČESKÉ REPUBLIKY NOVÉ TRENDY VE VZDĚLAVÁNÍ VOJENSKÝCH PROFESIONÁLŮ MANAŽERŮ V ARMÁDĚ ČESKÉ REPUBLIKY New Trends in Education of the Military Professional Managers in the Army of the Czech Republic pplk. Mgr. Janusz Mika,

Více

Stabilní makroekonomická politika podporuje kvalitní výkonnost trhu práce

Stabilní makroekonomická politika podporuje kvalitní výkonnost trhu práce OECD Employment Outlook 2006 Edition: Boosting Jobs and Incomes Summary in Czech Výhled zaměstnanosti v zemích OECD Vydání 2006: Nárůst pracovních míst a příjmů Přehled v českém jazyce V roce 1994, po

Více

Kruhů přátel o vzájemné podpoře vrstevníků a inkluzi

Kruhů přátel o vzájemné podpoře vrstevníků a inkluzi vytváření Kruhů přátel o vzájemné podpoře vrstevníků a inkluzi metodický průvodce Colin Newton a Derek Wilson Inclusive Solutions Česká verze je v České republice vydána a šířena občanským sdružením Rytmus.

Více

Okružník jaro - 2015

Okružník jaro - 2015 Okružník jaro - 2015 Milí přátelé, nejprve vám přejeme vše nejlepší do roku 2015. Někteří z nás do něj vstoupili na Novoročním kurzu (vedeným Adžán Čandasiri). Mezitím uplynula řada všedních dní, ale přesto

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.5.2016 COM(2016) 289 final 2016/0152 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o řešení zeměpisného blokování a jiných forem diskriminace na vnitřním trhu kvůli

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností, zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytuje živý

Více

Ekologické spínání. Publikace Platformy ekologického spínání

Ekologické spínání. Publikace Platformy ekologického spínání Ekologické spínání Publikace Platformy ekologického spínání Úvod Tato publikace vyjadřuje stanoviska Platformy ekologického spínání (Green Switching Platform). Shrnuje informace o důsledcích použití skleníkového

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský V Brně dne 25. listopadu 2013 Sp. zn.: 9/2013/SZD/MP Vaše sp.zn.: Pl. ÚS 44/13 Ústavní soud Joštova 8 660 83 Brno Navrhovatel: Skupina senátorů Senátu Parlamentu

Více