4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova. 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova"

Transkript

1 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu s hudební výchovou do vzdělávací oblasti Člověk a umění. Navazuje na výuku výtvarné výchovy na prvním stupni. Z průřezových témat mají na výtvarnou výchovu návaznost zejména výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, osobnostní a sociální výchova, environmentální výchova, multikulturní výchova, mediální výchova. Výtvarný výchova umožňuje žákům hlouběji porozumět výtvarným činnostem, jejich druhům. Poznání svého tvořivého já také zákonitostem přírodních jevů a procesů. Umožňuje v rámci výuky zkoušet rozličné výtvarné techniky, a tím i nalézat odpovědi na nejrůznější otázky, spjaté s touto oblastí lidské činnosti. Výtvarná výchova nabízí dobrodružství poznávání, nejen druhů výtvarných materiálů. Probouzí v žácích přirozenou zvídavost a to jak k umění samotnému, tak i k vyzkoušení všech možných variant činností. Žáci mohou zažít radost z vlastního zkoušení, objevování a poznatků, které při tom sami odvodí. Klademe důraz především na praktické činnosti, jež jsou prováděny metodou, experimentu a samotného zkoušení různých výtvarných činností a technik. Takto získané hodnoty, vědomosti a výsledky se učí sami vyhodnotit, vyvodit patřičný závěr a ten pak propojit s podmínkami reálného života. Úkolem výtvarné výchovy je podporovat samostatné činnosti žáků, procvičování jemné motoriky, fantazie, kreativity, sebeovládání. Otevřené myšlení žáků, má umožnit kriticky se zamyslet nad zadanými výtvarnými úkoly souvisejícími s výtvarným uměním a zaujmout k nim vlastní stanovisko, výběr techniky a samostatné zpracování zadaného úkolu..žáci by měli zejména pochopit složitost a komplexnost vztahů člověka 468

2 a výtvarného umění, měli by si rozvíjet povědomí této problematice a v neposlední řadě by měli získat náhled na nové výtvarné technologie a techniky, užívané v v historii ale i současné praxi významných výtvarných umělců. Cílem je umožnit žákům hlouběji porozumět zákonitostem nejen přírodních jevů a procesů, ale také vztahů rozličných materiálů a umožnit v rámci výuky bádat a tím i nalézat odpovědi na nejrůznější otázky, spjaté s touto oblastí vědy. Výtvarný výchova nabízí dobrodružství poznávání, dokáže probouzet v žácích přirozenou zvídavost a to jak k výtvarnému umění samotnému, tak i k ostatním disciplínám které je spojují.žáci mohou zažít radost z vlastního objevování a poznatků. Klademe důraz na praktické činnosti, jež jsou prováděny metodou experimentu a samotného zkoušení rozličných technik. Takto získané informace a zkušenosti a výsledky umět vyhodnotit, vyvodit patřičný závěr a získané zkušenosti použít v podmínkách reálného života. Volíme takové formy a metody výuky, které žákům umožňují optimální zvládnutí učiva. Jedná se o aktivizující činnosti podporující samostatnost a tvořivost, realizují se pomocí problémového vyučování, skupinové i samostatné práci. Výchovněvzdělávacích cílů se snažíme dosahovat i s ohledem na individuální osobnosti žáků a jejich aktuální zdravotní stav. V neposlední řadě směřujeme k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí v oblasti zapojení se do aktivit směřujících k šetrnému chování se k přírodním systémům, k vlastnímu zdraví i zdraví ostatních lidí. Klademe důraz na pochopení souvislostí mezi činností lidí, na správné nakládání a využívání materiálů a jejich bezpečné využívání. Při tvorbě učebních osnov předmětu výtvarná výchova vycházíme z individuálních potřeb žáků a respektování jejich postižení. 2. Časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět výtvarná výchova má u dětí vzdělávaných podle ŠVP ZŠ na 1. stupni v 1.,3. a 4. ročníku pevně stanovenou dotaci 1 vyučovací hodina týdně, v 2. a 5. ročníku 2 hodiny týdně, na 2. stupni v 6. a 7. ročníku pevně stanovenou časovou dotaci 2 vyučovací hodiny týdně, v 8. a v 9. ročníku pevně stanovenou časovou 469

3 dotaci 1 vyučovací hodina týdně. Výtvarná výchova u dětí vzdělávaných podle ŠVP ZŠ - LMP probíhá na 1. i 2. stupni v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně. Obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a umění stanovených RVP pro základní vzdělávání a související očekávané výstupy průřezových témat. 3. Výchovné a vzdělávací strategie rozvíjející kompetence žáků Kompetence k učení Učitel: - zadává úkoly, při kterých žáci získávají zkušenosti a praxi při práci s rozličnými materiály, získávají informace z rozličných zdrojů ( např. Internet, časopisy, odborná literatura apod.) - společně s žáky vytýčí cíl činnosti, sleduje jejich pokroky a úspěšnost při práci - se zajímá, jak žákům vyhovuje jeho styl výuky Kompetence k řešení problémů Učitel: - zařazuje do výuky úkoly, které rozvíjí u žáků tvořivost a žáci sami směřují k cíli, - vede žáky k zamyšlení nad názory a výkony druhých - umožní žákům pracovat s rozličnými materiály a zdroji, aby si mohli ověřit jejich chování v praxi - vede žáky k šetrnému a správnému užití materiálu, techniky a vybavení Kompetence komunikativní Učitel: - se zajímá o názory a zkušenosti žáků, pracuje s náměty žáků, vybízí žáky ke kladení otázek 470

4 - vede žáky ke sledování současného uměleckého vývoje a následně s žáky diskutuje o jejich významu, důležitosti Kompetence sociální a personální Učitel: - podporuje vzájemnou komunikaci mezi žáky při řešení problému a jejich vzájemnou spolupráci - povzbuzuje každého žáka, snahou je navodit příjemnou atmosféru v třídním prostředí Kompetence občanské Učitel: - vede žáky ke kladnému vztahu k umění a životnímu prostředí - osvětluje rozdíly mezi druhy materiálů jejich vlastností a zátěži na životní prostředí a vede žáky k jejich úspornému využívání Kompetence pracovní Učitel: - zohlední individuální tempo žáků v závislosti na míře jejich zdravotního postižení a zajistí jejich vzdělávací potřeby - zajistí studijní materiály a kompenzační pomůcky, jež jsou žákům při výuce dostupné v dostatečném množství - vede žáky k jejich budoucí profesní orientaci (při zohlednění jejich možností) 4. Průřezová témata Osobnostní a sociální výchova - OSV 471

5 Průřezové téma se zabývá jedincem a jeho individualitou. Nabízí možnost rozvoje jeho emocionálních vztahů, osobních postojů a dobrých mezilidských vztahů. Nabádá ke spolupráci, vzájemné komunikaci a případnému řešení konfliktů. - rozvoj schopností poznávání - kreativita - mezilidské vztahy - komunikace - kooperace a kompetice Výchova demokratického občana - VDO Průřezové téma má žáka připravit k pozdějšímu řešení problémů, konfliktů a nenadálých situací, jež mohou nastat v otevřené demokratické společnosti. Smyslem je poznat a pochopit nutnost pravidel, s nimiž se denně setkáváme. - občan, občanská společnost a stát - principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - VMEGS Průřezové téma rozvíjí vědomí evropské sounáležitosti a zároveň vědomí vlastní národní identity. Poukazuje na nutnost dodržování morálky, uplatnění práva, prosazování humanismu. - Evropa a svět nás zajímá - objevujeme Evropu a svět - Multikulturní výchova MK 472

6 Průřezové téma učí žáky komunikovat a žít ve skupině lidí, řešit konflikty a spory, poznat různé úhly pohledu a pochopit, že všechny kultury jsou si rovnocenné a žádná není nadřazena jiné. - lidské vztahy Environmentální výchova EV Průřezové téma nabádá žáky k lepšímu pochopení složitých dějů v přírodě, k nutnosti péče o životní prostředí a k zodpovědnosti za vlastní jednání i jednání jiných. - ekosystémy - základní podmínky života - lidské aktivity a problémy životního prostředí - vztah člověka k prostředí Mediální výchova MV Průřezové téma má vytvořit kritický odstup od mediálních sdělení, schopnost vytvoření vlastního úsudku o událostech, zprávách, ale i selekci toho nejpodstatnějšího ve zpravodajství. - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - práce v realizačním týmu 473

7 Učební osnovy ZŠ Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. ZŠ Žák: - zvládá podle svých možností základní mezipředmětová VDO - výchova k samostatnosti tvořivé dovednosti integrace - rozvíjí pozorovací schopnost a paměť - poznává a zobrazuje tvary a funkce práce dekorativní Hv, Pč OSV - rozvoj poznávacích schopností kreativita - zná pojem barva základní - zkouší míchat barvy výtvarné umění a životní prostředí Prvouka - poznává vlastnosti barev a učí se využívat je v praxi - seznamuje se s možností hry s linií a barvou - prakticky rozlišuje pojem kresba a malba kresba, malba - zjišťuje vlastnosti plastických materiálů kompozice z různých materiálů při modelování - rozvíjí svůj cit pro prostor prostorové tvoření - zobrazuje tvary a funkce věcí Ma - poznává a rozlišuje pojmy - hračka, loutka, školní potřeba 474

8 Ročník: 2. ZŠ Žák: - učí se ztvárňovat vlastní prožitky výtvarné vyjádření skutečnosti mezipředmětová VDO - výchova k samostatnosti a představy integrace - rozvíjí své pozorovací schopnosti - pokouší se o výtvarné vyprávění děje pohádek a příběhů Hv, Pč OSV - rozvoj poznávacích schopností, - rozlišuje funkce a tvary předmětů práce dekorativní a postorové Ma kreativita - rozumí pojmu barva základní, barvy teplé a studené, řídké a husté, světlé a tmavé - zvládá přiměřené ředění a míchání barev EV - výchova k životnímu prostředí - pomocí hry si osvojuje dovednosti - rozvíjí svůj cit pro barvu, proporce, prostor - rozvíjí své praktické znalosti a zkušenosti při modelování - při práci s linií používá přítlak, odlehčení - dokáže si sám vybrat podle potřeby a svých schopností jednoduchý výtvar. Ma nástroj - štětec, špejle, dřívko - aktivně pracuje s ilustracemi, popisuje výtvarné umění a životní prostředí Čj obrázky - z 1. ročníku zná ilustrace známých ilustrátorů, seznamuje se s obrázky dalších ilustrátorů - rozumí pojmu hračka, loutka, maňásek - učí se citlivě vnímat výtvarná díla 475

9 Ročník: 3. ZŠ Žák : - pokouší se výtvarně ztvárnit své prožitky výtvarné vyjádření skutečnosti mezipředmětová VDO - výchova k samostatnosti - pozná základní barvy, dokáže je vhodně integrace použít kresba,malba - učí se výtvarně vyjádřit postavy pohádko- Hv, Pč vých bytostí - seznamuje se s proporcemi lidské postavy postavy OSV - kreativita,rozvoj poznávacích - vyhlédává a třídí přírodniny a výtvarně výtvarné umění a životní prostředí Prvouka schopností je dotváří na základě svých představ - rozpoznává lidské výtvory, pozoruje EV - výchova k životnímu prostředí a porovnává jejich tvar práce dekorativní a prostorové Ma - poznává vlastnosti barev a jejich výrazové možnosti - učí se poznávat různé druhy línie - rozvíjí svůj smysl pro výtvarný rytmus ( rytmické řazení prvků ) - poznává základní vlastnosti plastických materiálů - objem vytváří modelováním kompozice z různých materiálů - ví, co je ilustrace a její výrazové prostředky - poznává výtvarnou hodnotu hračky, loutky 476

10 Ročník: 4. ZŠ Žák : - ztvárňuje vlastní prožitky a představy výtvarné vyjádřen skutečnostií mezipředmětová - umí rozvíjet své pozorovací schopnosti integrace OSV - rozvoj poznávacích shopností - pokouší se o výtavrné vyprávění děje Čj, Hv kreativita pohádek a příběhů Ma - rozlišuje tvary a funkci předmětů - snaží se o postižení jednoduchých EV - ekosystémy, vztah člověka k prostře proporcí i předmětů v různém prostředí dí - prolíná výuku Vv během celého období - zná a rozumí pojmu barva základní, teplé kresba, malba a studené, řídké a husté, světlé a tmavé zvládá přiměřeně ředění a míchaní barev pomocí hry si osvojuje dovednosti - práce s línií, využívá přítlak, odlehčení, Ma šrafování, zhušťování čar - rozvíjí svůj cit pro barvu, proporce i prostor kompozice z různých materiálů - kombinodále rozvíjí své praktické znalosti vané techniky, koláže, frotáže Pč a zkušenosti při modelování - ví, co je výtvarný rytmus a využívá znalosti prostorové tvoření o barvách - dokáže si sám podle potřeby vybrat jednoduchý výtvarný nástroj tj. dřívko, špejle, štětec dekorativní práce - aktivně pracuje s ilustracemi - porovnává ilustrace a popisuje obrázky kolektivní práce - výstavy, výzdoba školy Čj - z minulých. ročníku zná ilustrace známých účast na soutěžích ilustátorů a dále se seznamuje s obrázky dalších ilustrátorů - rozumí pojmům hračka, loutka, maňásek, - citlivě vnímá výtvarná díla 477

11 Ročník: 5. ZŠ Očekávané výstupy - kompetence Učivo (obsah) Mezipř. Vztahy Průřezová témata Žák: výtvarné vyjádření skutečnosti - rozvíjí svou fantazii a představivost Čj - vyprávění OSV - rozvoj poznávacích schopnstí - ztvárňuje vlastní prožitky - kresba malba Hv - malba na hudbu - pozná základní a podvojné barvy - proporce a správně je použije OSV - kreativita - dokáže výtvarně vyjádřit proporce lidské postavy - rozvíjí své prostorové vidění, cítění - plocha, prostor - dokáže tvary užitkových předmětů vyjádřit v ploše i v prostoru Žák: práce dekorativní a prostorové - dokáže řešit úkoly dekorativního charakteru v ploše Čj - písmo - seznamuje se a využívá písmo jako dekorativní prvek - rozvíjí sví zkušenosti v modelování - překreslí a upraví dle předlohy ilustraci Žák: práce s drobným materiálem - využívá různé druhy materiálů Pč - práce s přir. - samostatně používá jednoduché nástroje - dekorativní práce materiálem - dbá na bezpečnost při práci - jednoduché výtvarné nástroje - pracuje samostatně dle předlohy - bezpečnost při práci - osvojí si výtvarné techniky - koláž - výtvarné techniky frotáž Žák: kolektivní práce - tvoří společnou práci pro výzdobu školy OSV - hodnoty, postoje, praktická etika - aktivně se účastní výtvarných soutěží - účast na soutěžích MkV - lidské vztahy 478

12 Ročník: 6. ZŠ Žák: Rozvíjení smyslové citlivosti Tv - pohyb. aktivity OSV - rozvoj schopností poznávání - zvládá prvky vizuálně obrazného Vizuálně výtvarné prvky - linie, tvar OSV - kreativita vyjádření - linie, tvary Vyjádření vztahů, pohybu Hv - hud. inspirace - uspořádá objekty do celků v ploše Objekt - plocha - vyjádří vztahy, pohyby a proměny Sebereflexe uvnitř a mezi objekty - lineárně, světlostně - při analýze budoucího výtvarného záměru upřednostňuje vědomé vnímání - sebereflektuje smyslové účinky při umělecké výtvarné tvorbě Žák: Uplatňování subjektivity Rv - sociální vnímání OSV - komunikace - vyjádří emoce, pocity, nálady manipulací Vyjádření emocí, pocitů, nálad s objekty, pohybem těla a jeho Výtvarné zpracování konkrétních předmětů umístěním v prostoru Vizuální vnímání - výtvarně zpracuje hračky, objekty, Motivační fantazie ilustrace textů - upřednostňuje vizuální vnímání - používá fantazijní motivaci při výtvarné činnosti - vědomě uplatňuje reflexi při vlastní tvorbě Žák: Ověřování komunikačních účinků Kd - komunikace OSV - hodnoty, postoje, praktická etika - zaujímá osobní postoj při utváření vlastní Osobní postoj při tvorbě s okolím MkV - lidské vztahy tvorby a dokáže ho zdůvodnit a obhájit - vysvětlí záměry své tvorby 479

13 Ročník: 7. ZŠ Žák: Rozvíjení smyslové citlivosti Tv - pohyb. aktivity OSV - rozvoj schopností poznávání - zvládá prvky vizuálně obrazného Vizuálně výtvarné prvky - objem, textura OSV - kreativita vyjádření - objemy, světlostní a barevné Vyjádření vztahů, pohybu Hv - hud. inspirace kvality, textury Objekt - plocha a fantazie - vnímá uspořádání prvků v ploše, objemu Sebereflexe - uspořádá objekty do celků v objemu Mimovizuální podněty - vyjádří vztahy, pohyby a proměny uvnitř a mezi objekty - barevně a plasticky - při analýze budoucího výtvarného záměru upřednostňuje mimovizuální podněty - sebereflektuje smyslové účinky při práci s fotografií, filmem, tiskovinami Žák: Uplatňování subjektivity Rv - sociální vnímání OSV - komunikace - vyjádří emoce, pocity, nálady, fantazii Vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie akčním tvarem malby a kresby, Výtvarné zpracování animovaného filmu Čj - popis uspořádáním prostoru Haptické vnímání - výtvarně zpracuje animovaný film Smyslová fantazie - upřednostňuje haptické vnímání - používá smyslovou motivaci při výtvarné činnosti - vědomě uplatňuje reflexi při vlastní tvorbě Žák: Ověřování komunikačních účinků Kd - komunikace OSV - hodnoty, postoje, praktická etika - zaujímá osobní postoj při utváření vlastní Osobní postoj při tvorbě s okolím MkV - lidské vztahy tvorby, dokáže zdůvodnit jeho odlišnou Odlišná interpretace OSV - řešení problémů a rozhodovací interpretaci Hodnoty a proměny výtvarného díla dovednosti - vysvětlí záměry své tvorby a proměny obsahu svého díla 480

14 Ročník: 8. ZŠ Žák: Rozvíjení smyslové citlivosti Tv - pohyb. aktivity OSV - rozvoj schopností poznávání - zvládá prvky vizuálně obrazného Vizuálně výtvarné prvky - časový průběh OSV - kreativita vyjádření v časovém průběhu - podobnost, Sebereflexe Hv - hud. inspirace MV - práce v realizačním týmu kontrast, rytmus Vyjádření vztahů, pohybu, proměn a fantazie - vnímá plastické a prostorové prostředky Prostorové prostředky - vyjádří vztahy, pohyby a proměny Mimovizuální podněty Info - práce s PC uvnitř a mezi objekty pomocí statického vyjádření - při analýze budoucího výtvarného záměru upřednostňuje mimovizuální podněty - sebereflektuje smyslové účinky při práci s televizí, elektronickými médii Žák: Uplatňování subjektivity Rv - sociální vnímání OSV - komunikace - vyjádří emoce, pocity, nálady, fantazii Vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie OSV - psychohygiena celku vizuálně obrazným vyjádřením Výtvarné zpracování comicsu, fotografie Čj - vypravování EV - základní podmínky života a vyjádřením proměn Statické vnímání - výtvarně zpracuje comics, fotografii Racionálně konstruktivní fantazie - upřednostňuje statické vnímání - používá racionálně konstruktivní motivaci při výtvarné činnosti - vědomě uplatňuje reflexi při vlastní tvorbě Žák: Ověřování komunikačních účinků Kd - komunikace OSV - hodnoty, postoje, praktická etika - zaujímá osobní postoj při utváření vlastní Osobní postoj při tvorbě s okolím MkV - lidské vztahy tvorby, dokáže zdůvodnit jeho odlišnou Odlišná interpretace OSV - řešení problémů a rozhodovací interpretaci Hodnoty a proměny výtvarného díla D - život a dílo dovednosti - vytvoří kritéria pro porovnávání Výtvarné umění starých mistrů starých mistrů - vysvětlí záměry své tvorby a proměny obsahu svého díla - zhodnotí výtvarné umění různých historických období 481

15 Ročník: 9. ZŠ Žák: Rozvíjení smyslové citlivosti Tv - pohyb. aktivity OSV - rozvoj schopností poznávání - zvládá prvky vizuálně obrazného Vizuálně výtvarné prvky - dynamika OSV - kreativita vyjádření - dynamika, dynamické Reklama Hv - hud. inspirace MV - práce v realizačním týmu proměny Vyjádření vztahů, pohybu a fantazie MV - tvorba mediálního sdělení - vnímá časový průběh Prostorové prostředky - vyjádří vztahy, pohyby a proměny Hudebně dramatické podněty Info - práce s PC uvnitř a mezi objekty pomocí Sebereflexe dynamického vyjádření Čj - časopis, noviny - při analýze výtv. záměru upřednostňuje hudebně dramatické podněty - sebereflektuje smyslové účinky při práci s reklamou Žák: Uplatňování subjektivity Rv - sociální vnímání OSV - komunikace - vyjádří představy a osobní zkušenosti Vyjádření představ a osobních zkušeností OSV - psychohygiena interpretací Plastika, grafika, skulptura Čj - popis EV - vztah člověka k prostředí - výtvarně zpracuje plastiku, skulpturu Dynamické vnímání MkV - podpora multikulturality a komunikační grafiku Expresivní fantazie Z - státy světa - upřednostňuje dynamické vnímání - používá expresivní motivaci při výtvarné činnosti - vědomě uplatňuje reflexi při vlastní tvorbě Žák: Ověřování komunikačních účinků Kd - komunikace OSV - hodnoty, postoje, praktická etika - zaujímá osobní postoj při utváření vlastní Osobní postoj při tvorbě s okolím MkV - lidské vztahy a přejaté tvorby Prezentace OSV - řešení problémů a rozhodovací - prezentuje svoji tvorbu ve veřejném Záměry vlastní tvorby Ov - sociální kultury dovednosti i mediálním prostoru Sociální kultury - vysvětlí záměry své tvorby a proměny obsahu svého díla - zhodnotí výtvarné umění různých sociálních kultur 482

16 Učební osnovy ZŠ LMP Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. LMP Žák by měl: - učit se zvládat základní tvořivé dovednosti mezipředmětová VDO - výchova k samostatnosti, - rozvíjet pozorovací schopnost a paměť integrace kreativita - poznávat a zobrazovat tvary a funkce Pč - stříhání, lepení - seznamovat se s pojmem barva základní práce dekorativní Hv - zkoušet míchat barvy - poznávat vlastnosti barev a využívat jich v praxi - seznamovat se s možnostmi hry s linií a barvou - učit se prakticky rozlišovat pojem kresba kresba, malba a malba - zjišťovat vlastnosti plastických materiálů kompozice z různých materiálů Prvouka - rozmanipři modelování tost přírody OSV - rozvoj poznávacích schopností - rozvíjet svůj cit pro prostor prostorové tvoření Ma - třídění prvků - zobrazovat tvary a funkce věcí výtvarné umění a životní prostředí - poznávat a rozlišovat pojmy hračka, loutka školní potřeba 483

17 Ročník: 2. LMP Žák by měl: práce dekorativní a prostorové mezipředmětová VDO - výchova k samostatnosti - učit se zvládat základní tvořivé dovednosti integrace - rozvíjet pozorovací schopnost a paměť EGS - poznávání evropských kultur - poznávat a zobrazovat tvary a funkce kompozice z různých materiálů Pč, Hv Ma - seznamovat se s pojmem barva základní MV - interpretace - zkoušet míchat barvy kresba, malba - poznávat vlastnosti barev a využívat jich v praxi - seznamovat se s možnostmi hry s linií a barvou - učit se prakticky rozlišovat pojem kresba a malba - zjišťovat vlastnosti plastických materiálů Prvouka při modelování - rozvíjet svůj cit pro prostor Ma výtvarné umění a životní prostředí - zobrazovat tvary a funkce věcí - poznávat a rozlišovat pojmy hračka, loutka školní potřeba 484

18 Ročník: 3. LMP Žák by měl: - výtvarně ztvárňovat své prožitky výtvarné vyjádření skutečnosti mezipředmětová OSV - rozvoj schopností poznávání, kresba, malba integrace osobnostní rozvoj - poznat základní barvy a dokázat je vhodně použít ČJ - výtvarně vyjádřit pohádkové bytosti práce dekorativní a prostorové - seznamovat se s proporcemi lidské postavy Prvouka - vyhledávat a třídit přírodniny, výtvarně je kompozice z různých materiálů HV, TV dotvářet na základě svých představ - rozpoznávat lidské výtvory, pozorovat a porovnávat jejich tvar výtvarné umění a životní prostředí - poznávat vlastnosti barev a jejjich výrazové možnosti - učit se poznávat základní vlastnosti plastických materiálů, objem vytvářet modelováním - vědět, co je ilustrace a její výrazové prostředky - poznávat výtvarnou hodnotu hračky, loutky 485

19 Ročník: 4. LMP Žák by měl: - zvládat základní tvořivé dovednosti kresba, malba ( tužka, uhel, voskové mezipředmětová EV - základní podmínky života, ekosystépastely, křídy, prstové barvy ) integrace my, lidské aktivity a problémy životního - vnímat a pojmenovávat vztahy mezi tvary, základní dovednosti při práci štětcem prostředí, vztah člověka k prostředí barvami ( barevné kontrasty ) ( akvarel, temperové barvy, malování na Hv, Pč, Tv ( prolíná výuku Vv během celého - uplatňovat vlastní fantazii a představivost papír, přírodniny na sklo, hry s barvou, období) - zachytit základní tvar zobrazovaného malba prsty ) předmětu MkV - kulturní rozdíly, lidské vztahy - zvládat základní kompozice výtvarného prostorové tvoření - hlína, modelovací Pč etnický původ díla hmota, modurit, sádra, stavebnice, - používat na elementární úrovni základní karton OSV - rozvoj schopností poznávání, výtvarné techniky kreativita - poznávat nejznámější ilustrace knih dekorativní práce - práce s papírem, textilií a filmů pro děti přírodninami - výtvarně zpracovávat přírodní materiály kompozice z různých materiálů - ( nalepování, dotváření apod. ) kompbinované techniky, koláže, frotáže kolektivní práce - výstavy - výzdoba Čj školy, účast ve VV soutěžích 486

20 Ročník: 5. LMP Očekávané výstupy - kompetence Učivo (obsah) Mezipř. Vztahy Průřezová témata Žák by měl: výtvarné vyjádření skutečnosti - rozvíjet svou fantazii a představivost Čj - vyprávění OSV - rozvoj poznávacích schopnstí - ztvárňovat vlastní prožitky - kresba malba Hv - malba na hudbu - poznat barvy teplé a studené a správně je použije - kontrast OSV - kreativita - rozpoznat základní vlastnosti a vztahy (kontrasty - velikost, barevný kontrast) - barevné spektrum - rozvíjet své prostorové vidění, cítění - vyjdářit kresbou pocit z uměleckého díla, - výtvarné hodnocení i z vlastní tvůrčí činnosti Žák by měl: práce dekorativní a prostorové - dokázat vytvořit jednoduchou prostorovou dekoraci - modelování Pč - práce s - rozvíjet své zkušenosti v modelování hlínou, dřevem - upravit dle vzoru jednoduchou ilustraci - tradiční a netradiční prostředky - osvojit si používání tradičnich i netradičních prostředků Žák by měl: práce s drobným materiálem - využívat různé druhy materiálů Pč - práce s přir. - samostatně používat jednoduché nástroje - dekorativní práce materiálem - dbát na bezpečnost při práci - jednoduché výtvarné nástroje - pracovat s pomocí dle předlohy - bezpečnost při práci - osvojit si výtvarné techniky - koláž - výtvarné techniky frotáž Žák by měl: kolektivní práce - tvořit společnou práci pro výzdobu školy OSV - hodnoty, postoje, praktická etika - aktivně se účastnit výtvarných soutěží - účast na soutěžích MkV - lidské vztahy 487

21 Ročník: 6. LMP Žák by měl: Rozvíjení smyslové citlivosti Tv - pohyb. aktivity OSV - rozvoj schopností poznávání - zvládnout prvky vizuálně obrazného Vizuálně výtvarné prvky - linie tvar OSV - kreativita vyjádření - linie, tvary v malbě a kresbě Vyjádření vztahů, pohybu Hv - hud. inspirace - uspořádat objekty do celků v ploše Objekt - plocha - vyjádřit vztahy, pohyby a proměny Malba, kresba uvnitř a mezi objekty - lineárně, - při analýze budoucího výtvarného záměru upřednostňovat vědomé vnímání Žák by měl: Uplatňování subjektivity Ov - mezilidské OSV - komunikace - vyjádřit emoce, pocity, nálady manipulací Vyjádření emocí, pocitů, nálad vztahy s objekty, pohybem těla a jeho Výtvarné zpracování konkrétních předmětů umístěním v prostoru Vizuální vnímání - výtvarně zpracovat hračky, objekty, Motivační fantazie - upřednostňovat vizuální vnímání - používat fantazijní motivaci při výtvarné činnosti Žák by měl: Ověřování komunikačních účinků Kd - komunikace OSV - hodnoty, postoje, praktická etika - zaujímat osobní postoj při utváření vlastní Osobní postoj při tvorbě s okolím MkV - lidské vztahy tvorby a dokáže ho zdůvodnit a obhájit - vysvětlit záměry své tvorby 488

22 Ročník: 7. LMP Žák by měl: Rozvíjení smyslové citlivosti Tv - pohyb. aktivity OSV - rozvoj schopností poznávání - zvládat prvky vizuálně obrazného Vizuálně výtvarné prvky - objem, textura OSV - kreativita vyjádření - objemy, barevné kvality Vyjádření vztahů, pohybu Hv - hud. inspirace - vnímat uspořádání prvků v prostoru Objekt - plocha a fantazie - vyjádřit vztahy, pohyby a proměny Sebereflexe uvnitř a mezi objekty v malbě a kresbě Mimovizuální podněty - při analýze budoucího výtvarného záměru upřednostňovat mimovizuální podněty - sebereflektovat smyslové účinky při práci s fotografiií, anim. filmem Žák by měl: Uplatňování subjektivity Ov - rodina OSV - komunikace - vyjádřit prožitky a představy Vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie akční tvarem malby a kresby, Výtvarné zpracování animovaného filmu Čj - vyprávění uspořádáním prostoru Haptické vnímání vnímání - rozlišit a porovnat fotografii a anim. film, Smyslová fantazie pokusit se o jejich zpracování - upřednostňovat haptické vnímání - používat smyslovou motivaci při výtvarné činnosti - vědomě uplatňovat reflexi při vlastní tvorbě tvůrčí činnosti Žák by měl: Ověřování komunikačních účinků Kd - komunikace OSV - hodnoty, postoje, praktická etika - zaujímat osobní postoj při utváření vlastní Osobní postoj při tvorbě s okolím MkV - lidské vztahy tvorby Odlišná interpretace OSV - řešení problémů a rozhodovací - dokázat, zdůvodnit jeho odlišnou Hodnoty a proměny výtvarného díla Čj - popis díla dovednosti interpretaci Prezentace - vysvětlit záměry své tvorby a proměny obsahu svého díla - provést prezentaci před spolužáky 489

23 Ročník: 8. LMP Žák by měl: Rozvíjení smyslové citlivosti Info - práce s PC OSV - rozvoj schopností poznávání - zvládat prvky vizuálně obrazného Vizuálně výtvarné prvky - barevný kontrast OSV - kreativita vyjádření v barevném kontrastu Sebereflexe Hv - hud. inspirace MV - práce v realizačním týmu v grafice, koláži Vyjádření vztahů, pohybu, proměn a fantazie - vnímat plastické a prostorové prostředky Barevné vnímání - vyjádřit vztahy, pohyby a proměny Mimovizuální podněty uvnitř a mezi objekty pomocí Elektronický obraz barevného vyjádření Grafika, koláž - při analýze budoucího výtvarného záměru upřednostňovat mimovizuální podněty - sebereflektovat smyslové účinky při práci s elektronickým obrazem Žák by měl: Uplatňování subjektivity Čj - vypravování OSV - komunikace - vyjádřit zkušenosti a myšlenky Vyjádření zkušeností a myšlenek OSV - psychohygiena vizuálně obrazným vyjádřením Výtvarné zpracování elek. obrazu Info - práce s PC EV - základní podmínky života v grafice a koláži Třídění a hodnocení výsledků - výtvarně zpracovat elektronický obraz - vědomě uplatňovat reflexi při vlastní tvorbě tvorbě - třídit a hodnotit výsledky tvůrčí činnosti vlastní i ostatních Žák by měl: Ověřování komunikačních účinků Čj - charakteristika OSV - hodnoty, postoje, praktická etika - zaujímat osobní postoj při utváření vlastní Osobní postoj při tvorbě výtvarného díla MkV - lidské vztahy tvorby, dokázat zdůvodnit jeho odlišnou Odlišná interpretace OSV - řešení problémů a rozhodovací interpretaci Hodnoty a proměny výtvarného díla dovednosti - vytvořit kritéria pro hodnocení výsledků Kritéria hodnocení - vysvětlit záměry své tvorby a proměny Prezentace obsahu svého díla - provést prezentaci před rodiči 490

24 Ročník: 9. LMP Žák by měl: Rozvíjení smyslové citlivosti Tv - pohyb. aktivity OSV - rozvoj schopností poznávání - zvládat prvky vizuálně obrazného Vizuálně výtvarné prvky - plocha, prostor OSV - kreativita vyjádření v ploše a prostoru Reklama Hv - hud. inspirace - vnímat časový a prostorový průběh Grafické editory a fantazie MV - tvorba mediálního sdělení - zvládat jednoduché výtvarné vyjádření Druhy písma v grafických editorech Hudebně dramatické podněty Info - práce s PC - při analýze výtv. záměru upřednostňovat Sebereflexe hudebně dramatické podněty Čj - časopis, noviny - sebereflektovat smyslové účinky při práci s reklamou - poznat rozdíly mezi druhy písma a uplatnit je ve výtvarném záměru Žák by měl: Uplatňování subjektivity Čj - hodnocení OSV - komunikace - vyjádřit situace a události a dokázat je Vyjádření situací a událostí OSV - psychohygiena interpretovat Plastika D - staří mistři EV - vztah člověka k prostředí - výtvarně zpracuje plastiku Tradiční a netradiční prostředky - používat tradiční a netradiční prostředky Běžná a umělecká produkce snažit se o jejich kombinaci - rozlišit, porovnat a vyhodnotit výsledky běžné a umělecké produkce - uplatňovat reflexi při vlastní tvorbě Žák by měl: Ověřování komunikačních účinků Čj - vypravování OSV - hodnoty, postoje, praktická etika - zaujímat osobní postoj při utváření vlastní Osobní postoj při tvorbě MkV - lidské vztahy a přejaté tvorby Prezentace D - historické OSV - řešení problémů a rozhodovací - prezentovat svoji tvorbu ve veřejném Záměry vlastní tvorby výtvarné směry dovednosti prostoru - škola Hodnocení historické výtvarného díla - vysvětlit záměry své tvorby a proměny obsahu svého díla - subjektivně zhodnotit zvolené historické výtvarné dílo 491

25 492

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

4.10.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Německý jazyk

4.10.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Německý jazyk 4.10. Doplňující vzdělávací obory Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 4.10.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Německý jazyk 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsahem je naplňování očekávaných

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Časové, organizační a obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět,

Časové, organizační a obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět, VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu -2. stupeň Časové, organizační a obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět, v 6., 7. ročníku

Více

Učební osnovy Výtvarná výchova

Učební osnovy Výtvarná výchova Učební osnovy Výtvarná výchova PŘEDMĚT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Ročník: 1. 1. rozpozná a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barva/, porovnává je a třídit na základě odlišností

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Práce s barvou Žák: vnímá barvy, vytváří odstíny, kontrasty vytvoří barevnou a tvarovou kompozici s prvky - kontrast, světlostní poměr - barevnost přírodních objektů

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 66 66 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Obor vzdělávací oblasti : Výtvarná výchova Ročník: 1..

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Obor vzdělávací oblasti : Výtvarná výchova Ročník: 1.. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Ročník: 1.. Výstupy - kompetence Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky zvládne techniku malby vodovými barvami, voskovkami dovede používat různé druhy štětců dle potřeby,rozpoznává

Více

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST Ruská 355, 353 69 Dodatek č. 1 k ŠVP NG 1. verze Zpracovány podle: RVP ZV 2013 ŠKOLA PRO BUDOUCNOST změna učebního plánu učební osnovy AJK, NJK Razítko školy: Podpis ředitele: V Mariánských Lázních dne

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

Výtvarná výchova 6. ročník

Výtvarná výchova 6. ročník Výtvarná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura září-červen Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.3.1 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Informatika 9. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ICT9101

Více

6.15 Výtvarná výchova

6.15 Výtvarná výchova 6.15 Výtvarná výchova 6.15.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: je založen na tvůrčích činnostech-tvorbě,vnímání a interpretaci

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání, č.j.: 142/2013, ze dne 25. 6. 2013

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání, č.j.: 142/2013, ze dne 25. 6. 2013 Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání, č.j.: 142/2013, ze dne 25. 6. 2013 Č.j.: ZŠKom/121/2015 IV. Učební plán IV. 1. Tabulace učebního plánu Učební plán pro 1. stupeň

Více

1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA ( OSV )

1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA ( OSV ) Začlenění průřezových témat Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a svým formativním charakterem vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Průřezová témata budou realizována třemi základními

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Obecné směřování školy vize Výchovně vzdělávací péči celého školského zařízení zaměřujeme především na děti s těžkým zdravotním postižením, a to zejména

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Pojetí základního vzdělávání ŠVP Základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a na výchovu v rodině. Je jedinou etapou vzdělávání, kterou povinně

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Obsahové vymezení

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Obsahové vymezení VÝTVARNÁ Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova je zpracován na základě vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím

Více

Předmět: Tvořivá dílna

Předmět: Tvořivá dílna Předmět: Tvořivá dílna Charakteristika předmětu tvořivá dílna 1. stupeň (3., 4. a 5. ročník) Předmět Volitelná tvořivá dílna vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v tomto předmětu přispěje

Více

Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu od školního

Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu od školního Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací předmět

Více

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Charakteristika předmětu Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací:

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu - 2. stupeň

OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu - 2. stupeň OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu - 2. stupeň Obsahové, časové a organizační zařazení Předmět Občanská výchova je realizován v 6., 7. A 9. ročníku 1 hodinu týdně. Výuka probíhá v kmenové nebo multimediální

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI Volitelné předměty 1 Obsah: Volitelné předměty pro 7.-9. ročník... 3 Český jazyk vážně i nevážně...6 Seminář z českého jazyka...

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

Dramatická výchova ročník TÉMA

Dramatická výchova ročník TÉMA Dramatická výchova ročník TÉMA ČASOVÁ DOTACE 1 Dramatická/divadelní výchova a její postavení v oboru předškolní a mimoškolní Základy hlasové průpravy, hlasová hygiena VÝSTUP Žák: oboru dramatická/divadelní

Více

Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova

Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti oboru umění a kultura. V počáteční

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika předmětu V předmětech Pracovní činnosti a Praktické činnosti je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

5.1.3 Anglický jazyk - 1. stupeň

5.1.3 Anglický jazyk - 1. stupeň 5.1.3 Anglický jazyk - 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Anglický jazyk. Vyučovaný

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk Učební osnovy 20 Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

Umění a kultura. Výtvarná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Umění a kultura. Výtvarná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Umění a kultura Výtvarná výchova 1. 9. ročník 1. 3. ročník 1 hodina týdně 4. 5. ročník 2 hodiny týdně 6. 7.

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět. V 6., 8. a

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu KULTURNÍ SEMINÁŘ. Volitelný předmět

Charakteristika vyučovacího předmětu KULTURNÍ SEMINÁŘ. Volitelný předmět Charakteristika vyučovacího předmětu KULTURNÍ SEMINÁŘ Volitelný předmět Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Organizační vymezení předmětu: Kulturní seminář Hodiny jsou čerpány z disponibilních

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Další cizí jazyk - německý - navazuje na vzdělávání v jazyce mateřském a v cizím jazyce první volby. Poskytuje širší jazykový

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 102 b) Počet tříd: 6 I.st. 3 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní i vnitřní svět prostřednictvím výtvarných činností. Je součástí vzdělávací oblasti

Více

Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP. Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk

Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP. Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk Platnost dokumentu : od 1. 9. 2015 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia a SOŠ ekonomické Sedlčany byl v uvedené

Více

Školní vzdělávací program Veselá škola Základní školy Prosetín, Prosetín 70, 59264

Školní vzdělávací program Veselá škola Základní školy Prosetín, Prosetín 70, 59264 Školní vzdělávací program Veselá škola Základní školy Prosetín, Prosetín 70, 59264 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSETÍN A MATEŘSKÁ ŠKOLA PROSETÍN OKRES ŽĎÁR NAD SÁZAVOU PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PROSETÍN ZÁŘÍ

Více

2. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 2. stupeň. 2.1. Jazyk a jazyková komunikace. 2.1.1. Český jazyk a literatura

2. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 2. stupeň. 2.1. Jazyk a jazyková komunikace. 2.1.1. Český jazyk a literatura 2. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 2. stupeň 2.1. Jazyk a jazyková komunikace 2.1.1. Český jazyk a literatura 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Čj 6/1 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou

Více

Hudební výchova 6.ročník

Hudební výchova 6.ročník Hudební výchova 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura Vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění. Orientuje se v hudebních

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část Základní škola T.G.Masaryka Kutná Hora, příspěvková organizace se sídlem v Kutné Hoře, Jiráskovy sady 387 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část

Více

5. 9 Vzdělávací oblast Člověk a svět práce

5. 9 Vzdělávací oblast Člověk a svět práce 5. 9 Vzdělávací oblast Člověk a svět práce 5. 9. 1 Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a svět práce - Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast je zařazena na obou stupních ZŠ. Vědomosti

Více

Obsah vzdělávání kroužků oddělení KERAMIKY

Obsah vzdělávání kroužků oddělení KERAMIKY Obsah vzdělávání kroužků oddělení KERAMIKY KERAMIKA Věková skupina: 6 14 let Délka kroužku: 2 hod. Doba trvání: září - červen Vzhledem k bezpečnosti - používání nářadí a elektrických, hrnčířských kruhů

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO TŘÍDY NIŽŠÍHO GYMNÁZIA VE ŠKOLNÍM ROCE 2016-2017

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO TŘÍDY NIŽŠÍHO GYMNÁZIA VE ŠKOLNÍM ROCE 2016-2017 VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO TŘÍDY NIŽŠÍHO GYMNÁZIA VE ŠKOLNÍM ROCE 2016-2017 - 1 - Výběr volitelného předmětu může výrazně ovlivnit míru rozvoje jednotlivých klíčových kompetencí a zcela jistě se výrazně podílí

Více

4.1 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 4.1.4. Evropská studia

4.1 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 4.1.4. Evropská studia C.1.07/1.1.00/14.0143 4.1 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 4.1.4. Evropská studia Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Evropská studia 2 2 1 R Předmět Evropská studia realizuje v anglickém jazyce

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití Změny v životě člověka a jejich

Vztahy mezi lidmi a formy soužití Změny v životě člověka a jejich 5.8 Člověk a zdraví Charakteristika vzdělávací oblasti Zdraví je základním předpokladem pro aktivní a spokojený život a pro optimální pracovní výkonnost. Proto se stává poznávání a praktické ovlivňování

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 822/2007 ZŠ Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: ZŠ Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková

Více

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 3. období 9. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. respektuje přijatá

Více

5.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

5.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 5.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Předmět: Matematika Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) používá přirozená čísla

Více

Vzdělávací obor - Výtvarná výchova - obsah

Vzdělávací obor - Výtvarná výchova - obsah 1. ročník Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Vzdělávací obor - Výtvarná výchova - obsah Kompetence pracovní 1. ZÁKLADNÍ Pořádek na pracovní desce Základní barvy, jejich míchání,

Více

Vzdělávací obor Výtvarná výchova Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Výtvarná výchova je dotován hodinami podle školou stanovených pravidel, uvedených v tabulaci učebního plánu.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání CESTA Č. j.: 365/2013 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...1 2.1 Vybavení školy...1 2.2 Charakteristika pedagogického sboru...1

Více

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ PŘÍLOHA Č. 1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (platné od školního roku 2013/2014) UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01

Více

Člověk a svět práce - okruh práce s technickými materiály

Člověk a svět práce - okruh práce s technickými materiály Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - okruh práce s technickými materiály Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět

Více

5.1.5.2. Výtvarná výchova

5.1.5.2. Výtvarná výchova 5.1.5.2. Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. stupeň: Vzdělávací obor Výtvarná výchova ze vzdělávací oblasti Umění a kultura je zařazen do všech ročníků prvního stupně a je zaměřen

Více

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. ZÁŘÍ 2011 Obsah 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Charakteristika zařízení...3 1.3 Konkrétní cíle vzdělávání...3 1.4 Délka

Více

5.2.4.2. Výchova k občanství

5.2.4.2. Výchova k občanství 5.2.4.2. Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Předmět Výchova k občanství vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Je vnímán jako předmět výchovný, směřující zejména

Více

Začlenění. Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434

Začlenění. Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 školní vzdělávací program I ve mně je lídr č.j.: mand/650/2014. Každý může být úspěšný. Začlenění Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 PLACE HERE I ve mně je lídr č.j.:

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu speciální zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní školu speciální zpracovaný podle RVP ZV Školní vzdělávací program pro základní školu speciální zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a Mateřská škola při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé Luže, Košumberk 37 1. Identifikační údaje Název

Více

3 Charakteristika školního vzdělávacího programu

3 Charakteristika školního vzdělávacího programu 3 Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Zaměření školy poskytuje všeobecně zaměřené vzdělávání, jehoţ prioritou je připravit ţáky po odborné i jazykové stránce ke studiu na vysokých školách

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník)

HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník) HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník) Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a umění. Vytváří plnohodnotnou protiváhu k převážně vzdělávacím, naukově orientovaným

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura 9. ročník Výstupy ŠVP Učivo Přesahy, metody a průřezová témata Žák KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA směřuje k vytříbenému ústnímu i písemnému projevu,uspořádání vybraných jazykových

Více

DODATEK č. 2. k ŠVP ZV Do života s jedničkou, 1.9.2012. Škola: Základní škola Litoměřice, Na Valech 53

DODATEK č. 2. k ŠVP ZV Do života s jedničkou, 1.9.2012. Škola: Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 DODATEK č. 2 k ŠVP ZV Do života s jedničkou, 1.9.2012 Škola: Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 Dokument byl projednán na pedagogické radě dne 10.04.2014 Dokument byl schválen školskou radou dne 2.6.2014

Více

5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1.

5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. 5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. Výstup Zná jednotlivá písmena tiskací a psací, malá

Více

Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: ŠIKOVNÉ RUCE

Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: ŠIKOVNÉ RUCE Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: ŠIKOVNÉ RUCE CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD:

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD: Školní vzdělávací program pro školní družinu Motivační název ŠVP ŠD: Každý po svém, ale spolu Předkladatel Adresa školy Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín ZŠ a MŠ Vysoké Veselí,

Více

.5. Př írodověda 5.5.1. charakteristika vyučovacího předmětu 5.5.2. začlenění průřezových témat 5.5.3. zaměření na klíčové kompetence

.5. Př írodověda 5.5.1. charakteristika vyučovacího předmětu 5.5.2. začlenění průřezových témat 5.5.3. zaměření na klíčové kompetence 5.5. Přírodověda obsah stránka 5.5.1. charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.5.2. začlenění průřezových témat 2 5.5.3. zaměření na klíčové kompetence 2 5.5.4. formy a metody práce 3 5.5.5. způsoby, formy

Více

Výtvarná výchova - 3. období

Výtvarná výchova - 3. období Výtvarná výchova - 3. období Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Rozvíjení smyslové citlivosti Prvky vizuálně obrazného - linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality, textury;

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. Časová dotace: 3 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné preventivní návyky a využitím elementárních

Více

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura, oboru hudební výchova.

Více

UMĚNÍ A KULTURA. VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2.stupeň ZŠ

UMĚNÍ A KULTURA. VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2.stupeň ZŠ 348 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 2 2 2 1 1

Více

Z Čj 1.st (2. ročník): Abeceda Čj 1.st (2. ročník): Slovní druhy Čj 1.st (2. ročník): Stavba věty

Z Čj 1.st (2. ročník): Abeceda Čj 1.st (2. ročník): Slovní druhy Čj 1.st (2. ročník): Stavba věty 1.1.3. ANGLICKÝ JAZYK I.ST. - ve znění dodatku č.37 - platný od 1.9.2012, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, Standardů - platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní svět i svůj vnitřní svět prostřednictvím

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ)

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) 5. Učební osnovy 5.1. Jazyk a jazyková komunikace 5.1.3 Německý jazyk Blok předmětů: Název předmětu: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) Další cizí jazyk - NECKÝ JAZYK Charakteristika

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM RVP ZV Obsah Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČSP-5-1-01 ČSP-5-1-02 ČSP-5-1-03

Více

Zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Pravopis (lexikální a morfologický) Tvarosloví (ohebné slovní druhy)

Zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Pravopis (lexikální a morfologický) Tvarosloví (ohebné slovní druhy) Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor vzdělávací oblasti: Český jazyk a literatura (jazyková výchova) Ročník: 6. Výstupy - kompetence Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky samostatně pracuje

Více

význam pohybu pro zdraví hygiena v TV - při sportu zdravotně zaměřené činnosti

význam pohybu pro zdraví hygiena v TV - při sportu zdravotně zaměřené činnosti Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1., 2., 3., (1. období) Žák spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti zvládá

Více

Učební osnovy Tělesná výchova Do osnov Tv jsou zapracovány výstupy zdravotní Tv.

Učební osnovy Tělesná výchova Do osnov Tv jsou zapracovány výstupy zdravotní Tv. Učební osnovy Tělesná výchova Do osnov Tv jsou zapracovány výstupy zdravotní Tv. PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 1. Výstup Doporučené učivo Související PT 1. spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

Rybí pásma - zákonitosti

Rybí pásma - zákonitosti Tabulka přípravy učební jednotky s cíli v oblasti průřezových témat a čtenářství Učební jednotka Příprava na vyučování přírodopisu s cíli v oblastech matematika, EV a čtenářství Název učební jednotky (téma)

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Školní vzdělávací program. Školní vzdělávací program

Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Školní vzdělávací program. Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1 NÁZEV VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: BRÁNA DO ŽIVOTA... 5 1.2 PŘEDKLADATEL... 5 1.3 ZŘIZOVATEL ŠKOLY... 5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1 HISTORIE ŠKOLY...

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 4 Vzdělávací oblast Člověk a společnost 1 Výchova k občanství 2. Hodinová dotace 1 1 1 1 Výchova k občanství Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výchova

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program č. j. MŠZŠ 300/2013 Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Platnost od 1. 9. 2013 Projednáno a schváleno na pedagogické radě

Více

HROU A UČENÍM DOJÍT K VĚDĚNÍ

HROU A UČENÍM DOJÍT K VĚDĚNÍ Školní vzdělávací program Aktualizace 1. 9. 2013 HROU A UČENÍM DOJÍT K VĚDĚNÍ Základní škola Ostrava Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK

Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK Školní družina při ZŠ praktické, 1. máje 59, 411 45 Úštěk Název ŠVP: Klíč Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s úpravami pro žáky s lehkým mentálním

Více