4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova. 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova"

Transkript

1 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu s hudební výchovou do vzdělávací oblasti Člověk a umění. Navazuje na výuku výtvarné výchovy na prvním stupni. Z průřezových témat mají na výtvarnou výchovu návaznost zejména výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, osobnostní a sociální výchova, environmentální výchova, multikulturní výchova, mediální výchova. Výtvarný výchova umožňuje žákům hlouběji porozumět výtvarným činnostem, jejich druhům. Poznání svého tvořivého já také zákonitostem přírodních jevů a procesů. Umožňuje v rámci výuky zkoušet rozličné výtvarné techniky, a tím i nalézat odpovědi na nejrůznější otázky, spjaté s touto oblastí lidské činnosti. Výtvarná výchova nabízí dobrodružství poznávání, nejen druhů výtvarných materiálů. Probouzí v žácích přirozenou zvídavost a to jak k umění samotnému, tak i k vyzkoušení všech možných variant činností. Žáci mohou zažít radost z vlastního zkoušení, objevování a poznatků, které při tom sami odvodí. Klademe důraz především na praktické činnosti, jež jsou prováděny metodou, experimentu a samotného zkoušení různých výtvarných činností a technik. Takto získané hodnoty, vědomosti a výsledky se učí sami vyhodnotit, vyvodit patřičný závěr a ten pak propojit s podmínkami reálného života. Úkolem výtvarné výchovy je podporovat samostatné činnosti žáků, procvičování jemné motoriky, fantazie, kreativity, sebeovládání. Otevřené myšlení žáků, má umožnit kriticky se zamyslet nad zadanými výtvarnými úkoly souvisejícími s výtvarným uměním a zaujmout k nim vlastní stanovisko, výběr techniky a samostatné zpracování zadaného úkolu..žáci by měli zejména pochopit složitost a komplexnost vztahů člověka 468

2 a výtvarného umění, měli by si rozvíjet povědomí této problematice a v neposlední řadě by měli získat náhled na nové výtvarné technologie a techniky, užívané v v historii ale i současné praxi významných výtvarných umělců. Cílem je umožnit žákům hlouběji porozumět zákonitostem nejen přírodních jevů a procesů, ale také vztahů rozličných materiálů a umožnit v rámci výuky bádat a tím i nalézat odpovědi na nejrůznější otázky, spjaté s touto oblastí vědy. Výtvarný výchova nabízí dobrodružství poznávání, dokáže probouzet v žácích přirozenou zvídavost a to jak k výtvarnému umění samotnému, tak i k ostatním disciplínám které je spojují.žáci mohou zažít radost z vlastního objevování a poznatků. Klademe důraz na praktické činnosti, jež jsou prováděny metodou experimentu a samotného zkoušení rozličných technik. Takto získané informace a zkušenosti a výsledky umět vyhodnotit, vyvodit patřičný závěr a získané zkušenosti použít v podmínkách reálného života. Volíme takové formy a metody výuky, které žákům umožňují optimální zvládnutí učiva. Jedná se o aktivizující činnosti podporující samostatnost a tvořivost, realizují se pomocí problémového vyučování, skupinové i samostatné práci. Výchovněvzdělávacích cílů se snažíme dosahovat i s ohledem na individuální osobnosti žáků a jejich aktuální zdravotní stav. V neposlední řadě směřujeme k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí v oblasti zapojení se do aktivit směřujících k šetrnému chování se k přírodním systémům, k vlastnímu zdraví i zdraví ostatních lidí. Klademe důraz na pochopení souvislostí mezi činností lidí, na správné nakládání a využívání materiálů a jejich bezpečné využívání. Při tvorbě učebních osnov předmětu výtvarná výchova vycházíme z individuálních potřeb žáků a respektování jejich postižení. 2. Časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět výtvarná výchova má u dětí vzdělávaných podle ŠVP ZŠ na 1. stupni v 1.,3. a 4. ročníku pevně stanovenou dotaci 1 vyučovací hodina týdně, v 2. a 5. ročníku 2 hodiny týdně, na 2. stupni v 6. a 7. ročníku pevně stanovenou časovou dotaci 2 vyučovací hodiny týdně, v 8. a v 9. ročníku pevně stanovenou časovou 469

3 dotaci 1 vyučovací hodina týdně. Výtvarná výchova u dětí vzdělávaných podle ŠVP ZŠ - LMP probíhá na 1. i 2. stupni v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně. Obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a umění stanovených RVP pro základní vzdělávání a související očekávané výstupy průřezových témat. 3. Výchovné a vzdělávací strategie rozvíjející kompetence žáků Kompetence k učení Učitel: - zadává úkoly, při kterých žáci získávají zkušenosti a praxi při práci s rozličnými materiály, získávají informace z rozličných zdrojů ( např. Internet, časopisy, odborná literatura apod.) - společně s žáky vytýčí cíl činnosti, sleduje jejich pokroky a úspěšnost při práci - se zajímá, jak žákům vyhovuje jeho styl výuky Kompetence k řešení problémů Učitel: - zařazuje do výuky úkoly, které rozvíjí u žáků tvořivost a žáci sami směřují k cíli, - vede žáky k zamyšlení nad názory a výkony druhých - umožní žákům pracovat s rozličnými materiály a zdroji, aby si mohli ověřit jejich chování v praxi - vede žáky k šetrnému a správnému užití materiálu, techniky a vybavení Kompetence komunikativní Učitel: - se zajímá o názory a zkušenosti žáků, pracuje s náměty žáků, vybízí žáky ke kladení otázek 470

4 - vede žáky ke sledování současného uměleckého vývoje a následně s žáky diskutuje o jejich významu, důležitosti Kompetence sociální a personální Učitel: - podporuje vzájemnou komunikaci mezi žáky při řešení problému a jejich vzájemnou spolupráci - povzbuzuje každého žáka, snahou je navodit příjemnou atmosféru v třídním prostředí Kompetence občanské Učitel: - vede žáky ke kladnému vztahu k umění a životnímu prostředí - osvětluje rozdíly mezi druhy materiálů jejich vlastností a zátěži na životní prostředí a vede žáky k jejich úspornému využívání Kompetence pracovní Učitel: - zohlední individuální tempo žáků v závislosti na míře jejich zdravotního postižení a zajistí jejich vzdělávací potřeby - zajistí studijní materiály a kompenzační pomůcky, jež jsou žákům při výuce dostupné v dostatečném množství - vede žáky k jejich budoucí profesní orientaci (při zohlednění jejich možností) 4. Průřezová témata Osobnostní a sociální výchova - OSV 471

5 Průřezové téma se zabývá jedincem a jeho individualitou. Nabízí možnost rozvoje jeho emocionálních vztahů, osobních postojů a dobrých mezilidských vztahů. Nabádá ke spolupráci, vzájemné komunikaci a případnému řešení konfliktů. - rozvoj schopností poznávání - kreativita - mezilidské vztahy - komunikace - kooperace a kompetice Výchova demokratického občana - VDO Průřezové téma má žáka připravit k pozdějšímu řešení problémů, konfliktů a nenadálých situací, jež mohou nastat v otevřené demokratické společnosti. Smyslem je poznat a pochopit nutnost pravidel, s nimiž se denně setkáváme. - občan, občanská společnost a stát - principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - VMEGS Průřezové téma rozvíjí vědomí evropské sounáležitosti a zároveň vědomí vlastní národní identity. Poukazuje na nutnost dodržování morálky, uplatnění práva, prosazování humanismu. - Evropa a svět nás zajímá - objevujeme Evropu a svět - Multikulturní výchova MK 472

6 Průřezové téma učí žáky komunikovat a žít ve skupině lidí, řešit konflikty a spory, poznat různé úhly pohledu a pochopit, že všechny kultury jsou si rovnocenné a žádná není nadřazena jiné. - lidské vztahy Environmentální výchova EV Průřezové téma nabádá žáky k lepšímu pochopení složitých dějů v přírodě, k nutnosti péče o životní prostředí a k zodpovědnosti za vlastní jednání i jednání jiných. - ekosystémy - základní podmínky života - lidské aktivity a problémy životního prostředí - vztah člověka k prostředí Mediální výchova MV Průřezové téma má vytvořit kritický odstup od mediálních sdělení, schopnost vytvoření vlastního úsudku o událostech, zprávách, ale i selekci toho nejpodstatnějšího ve zpravodajství. - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - práce v realizačním týmu 473

7 Učební osnovy ZŠ Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. ZŠ Žák: - zvládá podle svých možností základní mezipředmětová VDO - výchova k samostatnosti tvořivé dovednosti integrace - rozvíjí pozorovací schopnost a paměť - poznává a zobrazuje tvary a funkce práce dekorativní Hv, Pč OSV - rozvoj poznávacích schopností kreativita - zná pojem barva základní - zkouší míchat barvy výtvarné umění a životní prostředí Prvouka - poznává vlastnosti barev a učí se využívat je v praxi - seznamuje se s možností hry s linií a barvou - prakticky rozlišuje pojem kresba a malba kresba, malba - zjišťuje vlastnosti plastických materiálů kompozice z různých materiálů při modelování - rozvíjí svůj cit pro prostor prostorové tvoření - zobrazuje tvary a funkce věcí Ma - poznává a rozlišuje pojmy - hračka, loutka, školní potřeba 474

8 Ročník: 2. ZŠ Žák: - učí se ztvárňovat vlastní prožitky výtvarné vyjádření skutečnosti mezipředmětová VDO - výchova k samostatnosti a představy integrace - rozvíjí své pozorovací schopnosti - pokouší se o výtvarné vyprávění děje pohádek a příběhů Hv, Pč OSV - rozvoj poznávacích schopností, - rozlišuje funkce a tvary předmětů práce dekorativní a postorové Ma kreativita - rozumí pojmu barva základní, barvy teplé a studené, řídké a husté, světlé a tmavé - zvládá přiměřené ředění a míchání barev EV - výchova k životnímu prostředí - pomocí hry si osvojuje dovednosti - rozvíjí svůj cit pro barvu, proporce, prostor - rozvíjí své praktické znalosti a zkušenosti při modelování - při práci s linií používá přítlak, odlehčení - dokáže si sám vybrat podle potřeby a svých schopností jednoduchý výtvar. Ma nástroj - štětec, špejle, dřívko - aktivně pracuje s ilustracemi, popisuje výtvarné umění a životní prostředí Čj obrázky - z 1. ročníku zná ilustrace známých ilustrátorů, seznamuje se s obrázky dalších ilustrátorů - rozumí pojmu hračka, loutka, maňásek - učí se citlivě vnímat výtvarná díla 475

9 Ročník: 3. ZŠ Žák : - pokouší se výtvarně ztvárnit své prožitky výtvarné vyjádření skutečnosti mezipředmětová VDO - výchova k samostatnosti - pozná základní barvy, dokáže je vhodně integrace použít kresba,malba - učí se výtvarně vyjádřit postavy pohádko- Hv, Pč vých bytostí - seznamuje se s proporcemi lidské postavy postavy OSV - kreativita,rozvoj poznávacích - vyhlédává a třídí přírodniny a výtvarně výtvarné umění a životní prostředí Prvouka schopností je dotváří na základě svých představ - rozpoznává lidské výtvory, pozoruje EV - výchova k životnímu prostředí a porovnává jejich tvar práce dekorativní a prostorové Ma - poznává vlastnosti barev a jejich výrazové možnosti - učí se poznávat různé druhy línie - rozvíjí svůj smysl pro výtvarný rytmus ( rytmické řazení prvků ) - poznává základní vlastnosti plastických materiálů - objem vytváří modelováním kompozice z různých materiálů - ví, co je ilustrace a její výrazové prostředky - poznává výtvarnou hodnotu hračky, loutky 476

10 Ročník: 4. ZŠ Žák : - ztvárňuje vlastní prožitky a představy výtvarné vyjádřen skutečnostií mezipředmětová - umí rozvíjet své pozorovací schopnosti integrace OSV - rozvoj poznávacích shopností - pokouší se o výtavrné vyprávění děje Čj, Hv kreativita pohádek a příběhů Ma - rozlišuje tvary a funkci předmětů - snaží se o postižení jednoduchých EV - ekosystémy, vztah člověka k prostře proporcí i předmětů v různém prostředí dí - prolíná výuku Vv během celého období - zná a rozumí pojmu barva základní, teplé kresba, malba a studené, řídké a husté, světlé a tmavé zvládá přiměřeně ředění a míchaní barev pomocí hry si osvojuje dovednosti - práce s línií, využívá přítlak, odlehčení, Ma šrafování, zhušťování čar - rozvíjí svůj cit pro barvu, proporce i prostor kompozice z různých materiálů - kombinodále rozvíjí své praktické znalosti vané techniky, koláže, frotáže Pč a zkušenosti při modelování - ví, co je výtvarný rytmus a využívá znalosti prostorové tvoření o barvách - dokáže si sám podle potřeby vybrat jednoduchý výtvarný nástroj tj. dřívko, špejle, štětec dekorativní práce - aktivně pracuje s ilustracemi - porovnává ilustrace a popisuje obrázky kolektivní práce - výstavy, výzdoba školy Čj - z minulých. ročníku zná ilustrace známých účast na soutěžích ilustátorů a dále se seznamuje s obrázky dalších ilustrátorů - rozumí pojmům hračka, loutka, maňásek, - citlivě vnímá výtvarná díla 477

11 Ročník: 5. ZŠ Očekávané výstupy - kompetence Učivo (obsah) Mezipř. Vztahy Průřezová témata Žák: výtvarné vyjádření skutečnosti - rozvíjí svou fantazii a představivost Čj - vyprávění OSV - rozvoj poznávacích schopnstí - ztvárňuje vlastní prožitky - kresba malba Hv - malba na hudbu - pozná základní a podvojné barvy - proporce a správně je použije OSV - kreativita - dokáže výtvarně vyjádřit proporce lidské postavy - rozvíjí své prostorové vidění, cítění - plocha, prostor - dokáže tvary užitkových předmětů vyjádřit v ploše i v prostoru Žák: práce dekorativní a prostorové - dokáže řešit úkoly dekorativního charakteru v ploše Čj - písmo - seznamuje se a využívá písmo jako dekorativní prvek - rozvíjí sví zkušenosti v modelování - překreslí a upraví dle předlohy ilustraci Žák: práce s drobným materiálem - využívá různé druhy materiálů Pč - práce s přir. - samostatně používá jednoduché nástroje - dekorativní práce materiálem - dbá na bezpečnost při práci - jednoduché výtvarné nástroje - pracuje samostatně dle předlohy - bezpečnost při práci - osvojí si výtvarné techniky - koláž - výtvarné techniky frotáž Žák: kolektivní práce - tvoří společnou práci pro výzdobu školy OSV - hodnoty, postoje, praktická etika - aktivně se účastní výtvarných soutěží - účast na soutěžích MkV - lidské vztahy 478

12 Ročník: 6. ZŠ Žák: Rozvíjení smyslové citlivosti Tv - pohyb. aktivity OSV - rozvoj schopností poznávání - zvládá prvky vizuálně obrazného Vizuálně výtvarné prvky - linie, tvar OSV - kreativita vyjádření - linie, tvary Vyjádření vztahů, pohybu Hv - hud. inspirace - uspořádá objekty do celků v ploše Objekt - plocha - vyjádří vztahy, pohyby a proměny Sebereflexe uvnitř a mezi objekty - lineárně, světlostně - při analýze budoucího výtvarného záměru upřednostňuje vědomé vnímání - sebereflektuje smyslové účinky při umělecké výtvarné tvorbě Žák: Uplatňování subjektivity Rv - sociální vnímání OSV - komunikace - vyjádří emoce, pocity, nálady manipulací Vyjádření emocí, pocitů, nálad s objekty, pohybem těla a jeho Výtvarné zpracování konkrétních předmětů umístěním v prostoru Vizuální vnímání - výtvarně zpracuje hračky, objekty, Motivační fantazie ilustrace textů - upřednostňuje vizuální vnímání - používá fantazijní motivaci při výtvarné činnosti - vědomě uplatňuje reflexi při vlastní tvorbě Žák: Ověřování komunikačních účinků Kd - komunikace OSV - hodnoty, postoje, praktická etika - zaujímá osobní postoj při utváření vlastní Osobní postoj při tvorbě s okolím MkV - lidské vztahy tvorby a dokáže ho zdůvodnit a obhájit - vysvětlí záměry své tvorby 479

13 Ročník: 7. ZŠ Žák: Rozvíjení smyslové citlivosti Tv - pohyb. aktivity OSV - rozvoj schopností poznávání - zvládá prvky vizuálně obrazného Vizuálně výtvarné prvky - objem, textura OSV - kreativita vyjádření - objemy, světlostní a barevné Vyjádření vztahů, pohybu Hv - hud. inspirace kvality, textury Objekt - plocha a fantazie - vnímá uspořádání prvků v ploše, objemu Sebereflexe - uspořádá objekty do celků v objemu Mimovizuální podněty - vyjádří vztahy, pohyby a proměny uvnitř a mezi objekty - barevně a plasticky - při analýze budoucího výtvarného záměru upřednostňuje mimovizuální podněty - sebereflektuje smyslové účinky při práci s fotografií, filmem, tiskovinami Žák: Uplatňování subjektivity Rv - sociální vnímání OSV - komunikace - vyjádří emoce, pocity, nálady, fantazii Vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie akčním tvarem malby a kresby, Výtvarné zpracování animovaného filmu Čj - popis uspořádáním prostoru Haptické vnímání - výtvarně zpracuje animovaný film Smyslová fantazie - upřednostňuje haptické vnímání - používá smyslovou motivaci při výtvarné činnosti - vědomě uplatňuje reflexi při vlastní tvorbě Žák: Ověřování komunikačních účinků Kd - komunikace OSV - hodnoty, postoje, praktická etika - zaujímá osobní postoj při utváření vlastní Osobní postoj při tvorbě s okolím MkV - lidské vztahy tvorby, dokáže zdůvodnit jeho odlišnou Odlišná interpretace OSV - řešení problémů a rozhodovací interpretaci Hodnoty a proměny výtvarného díla dovednosti - vysvětlí záměry své tvorby a proměny obsahu svého díla 480

14 Ročník: 8. ZŠ Žák: Rozvíjení smyslové citlivosti Tv - pohyb. aktivity OSV - rozvoj schopností poznávání - zvládá prvky vizuálně obrazného Vizuálně výtvarné prvky - časový průběh OSV - kreativita vyjádření v časovém průběhu - podobnost, Sebereflexe Hv - hud. inspirace MV - práce v realizačním týmu kontrast, rytmus Vyjádření vztahů, pohybu, proměn a fantazie - vnímá plastické a prostorové prostředky Prostorové prostředky - vyjádří vztahy, pohyby a proměny Mimovizuální podněty Info - práce s PC uvnitř a mezi objekty pomocí statického vyjádření - při analýze budoucího výtvarného záměru upřednostňuje mimovizuální podněty - sebereflektuje smyslové účinky při práci s televizí, elektronickými médii Žák: Uplatňování subjektivity Rv - sociální vnímání OSV - komunikace - vyjádří emoce, pocity, nálady, fantazii Vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie OSV - psychohygiena celku vizuálně obrazným vyjádřením Výtvarné zpracování comicsu, fotografie Čj - vypravování EV - základní podmínky života a vyjádřením proměn Statické vnímání - výtvarně zpracuje comics, fotografii Racionálně konstruktivní fantazie - upřednostňuje statické vnímání - používá racionálně konstruktivní motivaci při výtvarné činnosti - vědomě uplatňuje reflexi při vlastní tvorbě Žák: Ověřování komunikačních účinků Kd - komunikace OSV - hodnoty, postoje, praktická etika - zaujímá osobní postoj při utváření vlastní Osobní postoj při tvorbě s okolím MkV - lidské vztahy tvorby, dokáže zdůvodnit jeho odlišnou Odlišná interpretace OSV - řešení problémů a rozhodovací interpretaci Hodnoty a proměny výtvarného díla D - život a dílo dovednosti - vytvoří kritéria pro porovnávání Výtvarné umění starých mistrů starých mistrů - vysvětlí záměry své tvorby a proměny obsahu svého díla - zhodnotí výtvarné umění různých historických období 481

15 Ročník: 9. ZŠ Žák: Rozvíjení smyslové citlivosti Tv - pohyb. aktivity OSV - rozvoj schopností poznávání - zvládá prvky vizuálně obrazného Vizuálně výtvarné prvky - dynamika OSV - kreativita vyjádření - dynamika, dynamické Reklama Hv - hud. inspirace MV - práce v realizačním týmu proměny Vyjádření vztahů, pohybu a fantazie MV - tvorba mediálního sdělení - vnímá časový průběh Prostorové prostředky - vyjádří vztahy, pohyby a proměny Hudebně dramatické podněty Info - práce s PC uvnitř a mezi objekty pomocí Sebereflexe dynamického vyjádření Čj - časopis, noviny - při analýze výtv. záměru upřednostňuje hudebně dramatické podněty - sebereflektuje smyslové účinky při práci s reklamou Žák: Uplatňování subjektivity Rv - sociální vnímání OSV - komunikace - vyjádří představy a osobní zkušenosti Vyjádření představ a osobních zkušeností OSV - psychohygiena interpretací Plastika, grafika, skulptura Čj - popis EV - vztah člověka k prostředí - výtvarně zpracuje plastiku, skulpturu Dynamické vnímání MkV - podpora multikulturality a komunikační grafiku Expresivní fantazie Z - státy světa - upřednostňuje dynamické vnímání - používá expresivní motivaci při výtvarné činnosti - vědomě uplatňuje reflexi při vlastní tvorbě Žák: Ověřování komunikačních účinků Kd - komunikace OSV - hodnoty, postoje, praktická etika - zaujímá osobní postoj při utváření vlastní Osobní postoj při tvorbě s okolím MkV - lidské vztahy a přejaté tvorby Prezentace OSV - řešení problémů a rozhodovací - prezentuje svoji tvorbu ve veřejném Záměry vlastní tvorby Ov - sociální kultury dovednosti i mediálním prostoru Sociální kultury - vysvětlí záměry své tvorby a proměny obsahu svého díla - zhodnotí výtvarné umění různých sociálních kultur 482

16 Učební osnovy ZŠ LMP Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. LMP Žák by měl: - učit se zvládat základní tvořivé dovednosti mezipředmětová VDO - výchova k samostatnosti, - rozvíjet pozorovací schopnost a paměť integrace kreativita - poznávat a zobrazovat tvary a funkce Pč - stříhání, lepení - seznamovat se s pojmem barva základní práce dekorativní Hv - zkoušet míchat barvy - poznávat vlastnosti barev a využívat jich v praxi - seznamovat se s možnostmi hry s linií a barvou - učit se prakticky rozlišovat pojem kresba kresba, malba a malba - zjišťovat vlastnosti plastických materiálů kompozice z různých materiálů Prvouka - rozmanipři modelování tost přírody OSV - rozvoj poznávacích schopností - rozvíjet svůj cit pro prostor prostorové tvoření Ma - třídění prvků - zobrazovat tvary a funkce věcí výtvarné umění a životní prostředí - poznávat a rozlišovat pojmy hračka, loutka školní potřeba 483

17 Ročník: 2. LMP Žák by měl: práce dekorativní a prostorové mezipředmětová VDO - výchova k samostatnosti - učit se zvládat základní tvořivé dovednosti integrace - rozvíjet pozorovací schopnost a paměť EGS - poznávání evropských kultur - poznávat a zobrazovat tvary a funkce kompozice z různých materiálů Pč, Hv Ma - seznamovat se s pojmem barva základní MV - interpretace - zkoušet míchat barvy kresba, malba - poznávat vlastnosti barev a využívat jich v praxi - seznamovat se s možnostmi hry s linií a barvou - učit se prakticky rozlišovat pojem kresba a malba - zjišťovat vlastnosti plastických materiálů Prvouka při modelování - rozvíjet svůj cit pro prostor Ma výtvarné umění a životní prostředí - zobrazovat tvary a funkce věcí - poznávat a rozlišovat pojmy hračka, loutka školní potřeba 484

18 Ročník: 3. LMP Žák by měl: - výtvarně ztvárňovat své prožitky výtvarné vyjádření skutečnosti mezipředmětová OSV - rozvoj schopností poznávání, kresba, malba integrace osobnostní rozvoj - poznat základní barvy a dokázat je vhodně použít ČJ - výtvarně vyjádřit pohádkové bytosti práce dekorativní a prostorové - seznamovat se s proporcemi lidské postavy Prvouka - vyhledávat a třídit přírodniny, výtvarně je kompozice z různých materiálů HV, TV dotvářet na základě svých představ - rozpoznávat lidské výtvory, pozorovat a porovnávat jejich tvar výtvarné umění a životní prostředí - poznávat vlastnosti barev a jejjich výrazové možnosti - učit se poznávat základní vlastnosti plastických materiálů, objem vytvářet modelováním - vědět, co je ilustrace a její výrazové prostředky - poznávat výtvarnou hodnotu hračky, loutky 485

19 Ročník: 4. LMP Žák by měl: - zvládat základní tvořivé dovednosti kresba, malba ( tužka, uhel, voskové mezipředmětová EV - základní podmínky života, ekosystépastely, křídy, prstové barvy ) integrace my, lidské aktivity a problémy životního - vnímat a pojmenovávat vztahy mezi tvary, základní dovednosti při práci štětcem prostředí, vztah člověka k prostředí barvami ( barevné kontrasty ) ( akvarel, temperové barvy, malování na Hv, Pč, Tv ( prolíná výuku Vv během celého - uplatňovat vlastní fantazii a představivost papír, přírodniny na sklo, hry s barvou, období) - zachytit základní tvar zobrazovaného malba prsty ) předmětu MkV - kulturní rozdíly, lidské vztahy - zvládat základní kompozice výtvarného prostorové tvoření - hlína, modelovací Pč etnický původ díla hmota, modurit, sádra, stavebnice, - používat na elementární úrovni základní karton OSV - rozvoj schopností poznávání, výtvarné techniky kreativita - poznávat nejznámější ilustrace knih dekorativní práce - práce s papírem, textilií a filmů pro děti přírodninami - výtvarně zpracovávat přírodní materiály kompozice z různých materiálů - ( nalepování, dotváření apod. ) kompbinované techniky, koláže, frotáže kolektivní práce - výstavy - výzdoba Čj školy, účast ve VV soutěžích 486

20 Ročník: 5. LMP Očekávané výstupy - kompetence Učivo (obsah) Mezipř. Vztahy Průřezová témata Žák by měl: výtvarné vyjádření skutečnosti - rozvíjet svou fantazii a představivost Čj - vyprávění OSV - rozvoj poznávacích schopnstí - ztvárňovat vlastní prožitky - kresba malba Hv - malba na hudbu - poznat barvy teplé a studené a správně je použije - kontrast OSV - kreativita - rozpoznat základní vlastnosti a vztahy (kontrasty - velikost, barevný kontrast) - barevné spektrum - rozvíjet své prostorové vidění, cítění - vyjdářit kresbou pocit z uměleckého díla, - výtvarné hodnocení i z vlastní tvůrčí činnosti Žák by měl: práce dekorativní a prostorové - dokázat vytvořit jednoduchou prostorovou dekoraci - modelování Pč - práce s - rozvíjet své zkušenosti v modelování hlínou, dřevem - upravit dle vzoru jednoduchou ilustraci - tradiční a netradiční prostředky - osvojit si používání tradičnich i netradičních prostředků Žák by měl: práce s drobným materiálem - využívat různé druhy materiálů Pč - práce s přir. - samostatně používat jednoduché nástroje - dekorativní práce materiálem - dbát na bezpečnost při práci - jednoduché výtvarné nástroje - pracovat s pomocí dle předlohy - bezpečnost při práci - osvojit si výtvarné techniky - koláž - výtvarné techniky frotáž Žák by měl: kolektivní práce - tvořit společnou práci pro výzdobu školy OSV - hodnoty, postoje, praktická etika - aktivně se účastnit výtvarných soutěží - účast na soutěžích MkV - lidské vztahy 487

21 Ročník: 6. LMP Žák by měl: Rozvíjení smyslové citlivosti Tv - pohyb. aktivity OSV - rozvoj schopností poznávání - zvládnout prvky vizuálně obrazného Vizuálně výtvarné prvky - linie tvar OSV - kreativita vyjádření - linie, tvary v malbě a kresbě Vyjádření vztahů, pohybu Hv - hud. inspirace - uspořádat objekty do celků v ploše Objekt - plocha - vyjádřit vztahy, pohyby a proměny Malba, kresba uvnitř a mezi objekty - lineárně, - při analýze budoucího výtvarného záměru upřednostňovat vědomé vnímání Žák by měl: Uplatňování subjektivity Ov - mezilidské OSV - komunikace - vyjádřit emoce, pocity, nálady manipulací Vyjádření emocí, pocitů, nálad vztahy s objekty, pohybem těla a jeho Výtvarné zpracování konkrétních předmětů umístěním v prostoru Vizuální vnímání - výtvarně zpracovat hračky, objekty, Motivační fantazie - upřednostňovat vizuální vnímání - používat fantazijní motivaci při výtvarné činnosti Žák by měl: Ověřování komunikačních účinků Kd - komunikace OSV - hodnoty, postoje, praktická etika - zaujímat osobní postoj při utváření vlastní Osobní postoj při tvorbě s okolím MkV - lidské vztahy tvorby a dokáže ho zdůvodnit a obhájit - vysvětlit záměry své tvorby 488

22 Ročník: 7. LMP Žák by měl: Rozvíjení smyslové citlivosti Tv - pohyb. aktivity OSV - rozvoj schopností poznávání - zvládat prvky vizuálně obrazného Vizuálně výtvarné prvky - objem, textura OSV - kreativita vyjádření - objemy, barevné kvality Vyjádření vztahů, pohybu Hv - hud. inspirace - vnímat uspořádání prvků v prostoru Objekt - plocha a fantazie - vyjádřit vztahy, pohyby a proměny Sebereflexe uvnitř a mezi objekty v malbě a kresbě Mimovizuální podněty - při analýze budoucího výtvarného záměru upřednostňovat mimovizuální podněty - sebereflektovat smyslové účinky při práci s fotografiií, anim. filmem Žák by měl: Uplatňování subjektivity Ov - rodina OSV - komunikace - vyjádřit prožitky a představy Vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie akční tvarem malby a kresby, Výtvarné zpracování animovaného filmu Čj - vyprávění uspořádáním prostoru Haptické vnímání vnímání - rozlišit a porovnat fotografii a anim. film, Smyslová fantazie pokusit se o jejich zpracování - upřednostňovat haptické vnímání - používat smyslovou motivaci při výtvarné činnosti - vědomě uplatňovat reflexi při vlastní tvorbě tvůrčí činnosti Žák by měl: Ověřování komunikačních účinků Kd - komunikace OSV - hodnoty, postoje, praktická etika - zaujímat osobní postoj při utváření vlastní Osobní postoj při tvorbě s okolím MkV - lidské vztahy tvorby Odlišná interpretace OSV - řešení problémů a rozhodovací - dokázat, zdůvodnit jeho odlišnou Hodnoty a proměny výtvarného díla Čj - popis díla dovednosti interpretaci Prezentace - vysvětlit záměry své tvorby a proměny obsahu svého díla - provést prezentaci před spolužáky 489

23 Ročník: 8. LMP Žák by měl: Rozvíjení smyslové citlivosti Info - práce s PC OSV - rozvoj schopností poznávání - zvládat prvky vizuálně obrazného Vizuálně výtvarné prvky - barevný kontrast OSV - kreativita vyjádření v barevném kontrastu Sebereflexe Hv - hud. inspirace MV - práce v realizačním týmu v grafice, koláži Vyjádření vztahů, pohybu, proměn a fantazie - vnímat plastické a prostorové prostředky Barevné vnímání - vyjádřit vztahy, pohyby a proměny Mimovizuální podněty uvnitř a mezi objekty pomocí Elektronický obraz barevného vyjádření Grafika, koláž - při analýze budoucího výtvarného záměru upřednostňovat mimovizuální podněty - sebereflektovat smyslové účinky při práci s elektronickým obrazem Žák by měl: Uplatňování subjektivity Čj - vypravování OSV - komunikace - vyjádřit zkušenosti a myšlenky Vyjádření zkušeností a myšlenek OSV - psychohygiena vizuálně obrazným vyjádřením Výtvarné zpracování elek. obrazu Info - práce s PC EV - základní podmínky života v grafice a koláži Třídění a hodnocení výsledků - výtvarně zpracovat elektronický obraz - vědomě uplatňovat reflexi při vlastní tvorbě tvorbě - třídit a hodnotit výsledky tvůrčí činnosti vlastní i ostatních Žák by měl: Ověřování komunikačních účinků Čj - charakteristika OSV - hodnoty, postoje, praktická etika - zaujímat osobní postoj při utváření vlastní Osobní postoj při tvorbě výtvarného díla MkV - lidské vztahy tvorby, dokázat zdůvodnit jeho odlišnou Odlišná interpretace OSV - řešení problémů a rozhodovací interpretaci Hodnoty a proměny výtvarného díla dovednosti - vytvořit kritéria pro hodnocení výsledků Kritéria hodnocení - vysvětlit záměry své tvorby a proměny Prezentace obsahu svého díla - provést prezentaci před rodiči 490

24 Ročník: 9. LMP Žák by měl: Rozvíjení smyslové citlivosti Tv - pohyb. aktivity OSV - rozvoj schopností poznávání - zvládat prvky vizuálně obrazného Vizuálně výtvarné prvky - plocha, prostor OSV - kreativita vyjádření v ploše a prostoru Reklama Hv - hud. inspirace - vnímat časový a prostorový průběh Grafické editory a fantazie MV - tvorba mediálního sdělení - zvládat jednoduché výtvarné vyjádření Druhy písma v grafických editorech Hudebně dramatické podněty Info - práce s PC - při analýze výtv. záměru upřednostňovat Sebereflexe hudebně dramatické podněty Čj - časopis, noviny - sebereflektovat smyslové účinky při práci s reklamou - poznat rozdíly mezi druhy písma a uplatnit je ve výtvarném záměru Žák by měl: Uplatňování subjektivity Čj - hodnocení OSV - komunikace - vyjádřit situace a události a dokázat je Vyjádření situací a událostí OSV - psychohygiena interpretovat Plastika D - staří mistři EV - vztah člověka k prostředí - výtvarně zpracuje plastiku Tradiční a netradiční prostředky - používat tradiční a netradiční prostředky Běžná a umělecká produkce snažit se o jejich kombinaci - rozlišit, porovnat a vyhodnotit výsledky běžné a umělecké produkce - uplatňovat reflexi při vlastní tvorbě Žák by měl: Ověřování komunikačních účinků Čj - vypravování OSV - hodnoty, postoje, praktická etika - zaujímat osobní postoj při utváření vlastní Osobní postoj při tvorbě MkV - lidské vztahy a přejaté tvorby Prezentace D - historické OSV - řešení problémů a rozhodovací - prezentovat svoji tvorbu ve veřejném Záměry vlastní tvorby výtvarné směry dovednosti prostoru - škola Hodnocení historické výtvarného díla - vysvětlit záměry své tvorby a proměny obsahu svého díla - subjektivně zhodnotit zvolené historické výtvarné dílo 491

25 492

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní i vnitřní svět prostřednictvím výtvarných činností. Je součástí vzdělávací oblasti

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň

5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň 5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět patří do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Charakteristickým znakem vyučování

Více

Výtvarná výchova - 3. období

Výtvarná výchova - 3. období Výtvarná výchova - 3. období Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Rozvíjení smyslové citlivosti Prvky vizuálně obrazného - linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality, textury;

Více

6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1.stupeň Předmět výtvarná výchova je na prvním stupni vyučován od prvního do pátého ročníku 2 hodiny týdně. Výtvarná výchova je realizována prostřednictvím

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

5.7.2 Výtvarná výchova (VV)

5.7.2 Výtvarná výchova (VV) 5.7.2 Výtvarná výchova (VV) 5.7.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní svět i svůj vnitřní svět prostřednictvím

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti

4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti 4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsahem vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti je naplňování očekávaných výstupů vzdělávací

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. Uplatňuje ve své činnosti poznatky a dovednosti s výrazovými prostředky linie

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. Uplatňuje ve své činnosti poznatky a dovednosti s výrazovými prostředky linie Předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Ročník: 5. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Rozpoznává a pojmenovává

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení:

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Výtvarná výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Ve výuce vede žáky k tomu, aby chápali umění a kulturu jako neoddělitelnou

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět výtvarná výchova je vyučován na 1. stupni jako samostatný předmět v tomto časovém vymezení: 1. ročník - 1 hodina týdně

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

Předmět: Výtvarná výchova

Předmět: Výtvarná výchova 5.7.2 Obor: Výtvarná výchova Předmět: Výtvarná výchova Charakteristika předmětu výtvarná výchova 1. stupeň Vyučovací předmět výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v

Více

Výtvarná výchova - 1. ročník

Výtvarná výchova - 1. ročník Výtvarná výchova - 1. ročník rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barvy, objekty dokáže uspořádat, střídat nebo kombinovat jednoduché prvky interpretuje různá

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. roč. Časová

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

V.7.2 Výtvarná výchova

V.7.2 Výtvarná výchova 1/7 V.7.2 Výtvarná výchova V.7.2.I 1. stupeň V.7.2.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Ve výtvarné výchově se žáci seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

5.7.4 Výtvarná výchova - 2. stupeň

5.7.4 Výtvarná výchova - 2. stupeň 5.7.4 Výtvarná výchova - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obrazovými znakovými systémy a má velký význam

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů OSV - Rozvoj

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Vlastivěda je naplňování očekávaných

Více

6.16 Výtvarná výchova

6.16 Výtvarná výchova 6.16 Výtvarná výchova 6.16.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět výtvarná výchova realizuje vzdělávací obsah Výtvarného oboru ze vzdělávací oblasti Umění

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

VOLITELNÝ PŘEDMĚT UŢITÉ VÝTVARNÉ ČINNOSTI

VOLITELNÝ PŘEDMĚT UŢITÉ VÝTVARNÉ ČINNOSTI 492 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: VOLITELNÝ PŘEDMĚT UŢITÉ VÝTVARNÉ ČINNOSTI CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+1 0+3 0+3 0+3 Povinnost

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Informační a komunikační technologie PŘEDMĚT: Informatika ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - orientuje se v druzích PC - vysvětlí

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Umění a kultura Výtvarná výchova Výtvarná výchova Časové vymezení předmětu: 1., 3.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Výtvarná výchova 2. verze UČEBNÍ OSNOVY V Ý T

Více

Předmět: pracovní činnosti

Předmět: pracovní činnosti 5.9 Oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Obor: Člověk a svět práce Předmět: pracovní činnosti Charakteristika předmětu pracovní činnosti 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a svět práce, obor Člověk a svět

Více

VÝTVARNÁ ŘADA - ČAS. Charakteristika výtvarné řady. Téma: Čas. Cílové zaměření :

VÝTVARNÁ ŘADA - ČAS. Charakteristika výtvarné řady. Téma: Čas. Cílové zaměření : VÝTVARNÁ ŘADA - ČAS Charakteristika výtvarné řady Téma: Čas Cílové zaměření : -k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy; k rozvíjení

Více

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu 4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Svým obsahem učiva úzce souvisí se vzdělávacím oborem Český

Více

Výtvarná výchova ve 4. ročníku

Výtvarná výchova ve 4. ročníku Výtvarná výchova ve 4. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Připomene si zásady bezpečnosti a hygieny při práci. Užívá v plošném vyjádření linie a barevné plochy, kombinuje prvky ve vztahu Místo

Více

Vzdělávací obor: Umění a kultura. Výtvarná výchova. Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu 5.24.

Vzdělávací obor: Umění a kultura. Výtvarná výchova. Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu 5.24. 5.24. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Umění a kultura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura a umožňuje žákům jiné než

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Práce s barvou Žák: vnímá, rozliší a použije barvy míchá barvy, vytváří odstíny - míchání barev, rozlévání barev - hra s barvou - podzimní krajina, duha Angličtina

Více

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: KERAMIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět keramika je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Umění a kultura. Svým vzdělávacím obsahem navazuje na předmět výtvarná

Více

Předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika předmětu Časové a organizační vymezení předmětu Průřezová témata Metody a formy práce Výtvarná výchova jako předmět je součástí

Více

MEDIÁLNÍ SEMINÁŘ Mediální seminář - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění průřezových témat)

MEDIÁLNÍ SEMINÁŘ Mediální seminář - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění průřezových témat) MEDIÁLNÍ SEMINÁŘ Mediální seminář - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění průřezových témat) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační V předmětu Mediální seminář je realizován

Více

Příloha č. 24 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 24 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Příloha č. VÝTVARNÁ VÝCHOVA Zná a dodržuje zásady bezpečného chování, hygieny v ách VV. Vybírá, vytváří, pojmenovává škálu vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů, uplatňuje je pro vyjádření vlastních

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

INFORMATIKA (5. 7. ročník)

INFORMATIKA (5. 7. ročník) INFORMATIKA (5. 7. ročník) Charakteristika předmětu Obsahem vyučovacího předmětu Informatika je orientace v základních pojmech z oblasti informačních technologií, seznámení se základními součástmi výpočetní

Více

Umění a kultura. Předmět: Hudební výchova

Umění a kultura. Předmět: Hudební výchova Umění a kultura Předmět: Hudební výchova Charakteristika vyučovací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než racionální světa a odráží součást lidské existence. Vzdělávání v této

Více

Výtvarná výchova 1.ročník

Výtvarná výchova 1.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Výtvarná výchova 1.ročník Rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně Uvědomělé pozorování prvků vizuálně obrazného vyjádření - linie, tvary, barvy, obrazného vyjádření, jejich

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Učební osnovy 1. stupně 5.1.9. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu jako předmět je součást procesu rozvoje estetických

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům:

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací

Více

Ročník: Žák: Učitel: VVS jsou stejné jako v předchozích ročnících, s přihlédnutím k věku a schopnostem žáka.

Ročník: Žák: Učitel: VVS jsou stejné jako v předchozích ročnících, s přihlédnutím k věku a schopnostem žáka. PVV intuitivně ovládá výtvarný jazyk zvládá systém a organizaci práce ve vyučovací jednotce osvojí si správné pracovní návyky naučí se trpělivosti respektuje spolužáky umí spolupracovat ve skupině zapojí

Více

Výtvarná výchova v 5. ročníku

Výtvarná výchova v 5. ročníku Výtvarná výchova v 5. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Řeší úkoly dekorativního charakteru v ploše (symetrická a asymetrická řešení). Místo mých prázdnin Využívá přítlak, odlehčení, šrafování,

Více

Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. Vzdělávací oblast: Umění a kultura

Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Zpracovala: Mgr. Petra Stejskalová Vyučuje: Strana: 1./2 Vv - 1.-3. roč. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU - PRVOUKA, VLASTIVĚDA A PŘÍRODOVĚDA 1. STUPEŇ Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

I. Sekaniny1804 Výtvarná výchova

I. Sekaniny1804 Výtvarná výchova Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Výtvarná výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání ve vyučovacím

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Hudební výchova, 1. a 2. období

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Hudební výchova, 1. a 2. období UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova, 1. a 2. období Charakteristika předmětu Je realizován jako povinný předmět ve všech ročnících po jedné hodině týdně.

Více

Výtvarná výchova nižší gymnázium

Výtvarná výchova nižší gymnázium Výtvarná výchova nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura. V praktické části výuky žáci pracují s nejrůznějšími výtvarnými technikami

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Umění a kultura Výtvarná výchova Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Výtvarná výchova je vzdělávací obsah vzdělávacího

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Výtvarná výchova. 2. období 4. ročník. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Očekávané výstupy předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Výtvarná výchova. 2. období 4. ročník. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Očekávané výstupy předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Umění a kultura Výtvarná výchova 2. období 4. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 1 1 6

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 1 1 6 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy rozvíjí tvůrčí činnosti, smyslovou citlivost a uplatňování subjektivity

Více

Informatika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cíle vzdělávací oblasti. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Informatika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cíle vzdělávací oblasti. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

Ročníkové výstupy jsou dobře zpracované, učivo je v některých případech zpracováno velmi stručně.

Ročníkové výstupy jsou dobře zpracované, učivo je v některých případech zpracováno velmi stručně. Ukázka zpracování učebních osnov předmětu Výtvarná výchova Základní škola pro zrakově postižené, Plzeň Ročníkové výstupy jsou dobře zpracované, učivo je v některých případech zpracováno velmi stručně.

Více

5.7.2. Výtvarná výchova pro 2. stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU :

5.7.2. Výtvarná výchova pro 2. stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU : 5.7.2. Výtvarná výchova pro 2. stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU : Vyučovací předmět výtvarná výchova je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7.roč. dvě hodiny týdně, 8. a v 9. ročníku jednu hodinu týdně.

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

PRŮŘEZOVÁ TEMATA. Předmět třída. Tematické okruhy průřezového tématu. Téma. Značka

PRŮŘEZOVÁ TEMATA. Předmět třída. Tematické okruhy průřezového tématu. Téma. Značka Značka OSV 1 OSV 2 OSV 3 OSV 4 OSV 5 OSV 6 OSV 7 Tematické okruhy průřezového tématu - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor : Výtvarná výchova VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu Obsahové vymezení vyučovacího procesu Výtvarná výchova - přesahuje svým obsahem přes hranice svého předmětu do všech oblastí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství 9. ročník Zpracovala: Mgr. Romana Křížová Člověk, stát a právo Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a

Více

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí)

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více