4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova. 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova"

Transkript

1 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu s hudební výchovou do vzdělávací oblasti Člověk a umění. Navazuje na výuku výtvarné výchovy na prvním stupni. Z průřezových témat mají na výtvarnou výchovu návaznost zejména výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, osobnostní a sociální výchova, environmentální výchova, multikulturní výchova, mediální výchova. Výtvarný výchova umožňuje žákům hlouběji porozumět výtvarným činnostem, jejich druhům. Poznání svého tvořivého já také zákonitostem přírodních jevů a procesů. Umožňuje v rámci výuky zkoušet rozličné výtvarné techniky, a tím i nalézat odpovědi na nejrůznější otázky, spjaté s touto oblastí lidské činnosti. Výtvarná výchova nabízí dobrodružství poznávání, nejen druhů výtvarných materiálů. Probouzí v žácích přirozenou zvídavost a to jak k umění samotnému, tak i k vyzkoušení všech možných variant činností. Žáci mohou zažít radost z vlastního zkoušení, objevování a poznatků, které při tom sami odvodí. Klademe důraz především na praktické činnosti, jež jsou prováděny metodou, experimentu a samotného zkoušení různých výtvarných činností a technik. Takto získané hodnoty, vědomosti a výsledky se učí sami vyhodnotit, vyvodit patřičný závěr a ten pak propojit s podmínkami reálného života. Úkolem výtvarné výchovy je podporovat samostatné činnosti žáků, procvičování jemné motoriky, fantazie, kreativity, sebeovládání. Otevřené myšlení žáků, má umožnit kriticky se zamyslet nad zadanými výtvarnými úkoly souvisejícími s výtvarným uměním a zaujmout k nim vlastní stanovisko, výběr techniky a samostatné zpracování zadaného úkolu..žáci by měli zejména pochopit složitost a komplexnost vztahů člověka 468

2 a výtvarného umění, měli by si rozvíjet povědomí této problematice a v neposlední řadě by měli získat náhled na nové výtvarné technologie a techniky, užívané v v historii ale i současné praxi významných výtvarných umělců. Cílem je umožnit žákům hlouběji porozumět zákonitostem nejen přírodních jevů a procesů, ale také vztahů rozličných materiálů a umožnit v rámci výuky bádat a tím i nalézat odpovědi na nejrůznější otázky, spjaté s touto oblastí vědy. Výtvarný výchova nabízí dobrodružství poznávání, dokáže probouzet v žácích přirozenou zvídavost a to jak k výtvarnému umění samotnému, tak i k ostatním disciplínám které je spojují.žáci mohou zažít radost z vlastního objevování a poznatků. Klademe důraz na praktické činnosti, jež jsou prováděny metodou experimentu a samotného zkoušení rozličných technik. Takto získané informace a zkušenosti a výsledky umět vyhodnotit, vyvodit patřičný závěr a získané zkušenosti použít v podmínkách reálného života. Volíme takové formy a metody výuky, které žákům umožňují optimální zvládnutí učiva. Jedná se o aktivizující činnosti podporující samostatnost a tvořivost, realizují se pomocí problémového vyučování, skupinové i samostatné práci. Výchovněvzdělávacích cílů se snažíme dosahovat i s ohledem na individuální osobnosti žáků a jejich aktuální zdravotní stav. V neposlední řadě směřujeme k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí v oblasti zapojení se do aktivit směřujících k šetrnému chování se k přírodním systémům, k vlastnímu zdraví i zdraví ostatních lidí. Klademe důraz na pochopení souvislostí mezi činností lidí, na správné nakládání a využívání materiálů a jejich bezpečné využívání. Při tvorbě učebních osnov předmětu výtvarná výchova vycházíme z individuálních potřeb žáků a respektování jejich postižení. 2. Časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět výtvarná výchova má u dětí vzdělávaných podle ŠVP ZŠ na 1. stupni v 1.,3. a 4. ročníku pevně stanovenou dotaci 1 vyučovací hodina týdně, v 2. a 5. ročníku 2 hodiny týdně, na 2. stupni v 6. a 7. ročníku pevně stanovenou časovou dotaci 2 vyučovací hodiny týdně, v 8. a v 9. ročníku pevně stanovenou časovou 469

3 dotaci 1 vyučovací hodina týdně. Výtvarná výchova u dětí vzdělávaných podle ŠVP ZŠ - LMP probíhá na 1. i 2. stupni v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně. Obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a umění stanovených RVP pro základní vzdělávání a související očekávané výstupy průřezových témat. 3. Výchovné a vzdělávací strategie rozvíjející kompetence žáků Kompetence k učení Učitel: - zadává úkoly, při kterých žáci získávají zkušenosti a praxi při práci s rozličnými materiály, získávají informace z rozličných zdrojů ( např. Internet, časopisy, odborná literatura apod.) - společně s žáky vytýčí cíl činnosti, sleduje jejich pokroky a úspěšnost při práci - se zajímá, jak žákům vyhovuje jeho styl výuky Kompetence k řešení problémů Učitel: - zařazuje do výuky úkoly, které rozvíjí u žáků tvořivost a žáci sami směřují k cíli, - vede žáky k zamyšlení nad názory a výkony druhých - umožní žákům pracovat s rozličnými materiály a zdroji, aby si mohli ověřit jejich chování v praxi - vede žáky k šetrnému a správnému užití materiálu, techniky a vybavení Kompetence komunikativní Učitel: - se zajímá o názory a zkušenosti žáků, pracuje s náměty žáků, vybízí žáky ke kladení otázek 470

4 - vede žáky ke sledování současného uměleckého vývoje a následně s žáky diskutuje o jejich významu, důležitosti Kompetence sociální a personální Učitel: - podporuje vzájemnou komunikaci mezi žáky při řešení problému a jejich vzájemnou spolupráci - povzbuzuje každého žáka, snahou je navodit příjemnou atmosféru v třídním prostředí Kompetence občanské Učitel: - vede žáky ke kladnému vztahu k umění a životnímu prostředí - osvětluje rozdíly mezi druhy materiálů jejich vlastností a zátěži na životní prostředí a vede žáky k jejich úspornému využívání Kompetence pracovní Učitel: - zohlední individuální tempo žáků v závislosti na míře jejich zdravotního postižení a zajistí jejich vzdělávací potřeby - zajistí studijní materiály a kompenzační pomůcky, jež jsou žákům při výuce dostupné v dostatečném množství - vede žáky k jejich budoucí profesní orientaci (při zohlednění jejich možností) 4. Průřezová témata Osobnostní a sociální výchova - OSV 471

5 Průřezové téma se zabývá jedincem a jeho individualitou. Nabízí možnost rozvoje jeho emocionálních vztahů, osobních postojů a dobrých mezilidských vztahů. Nabádá ke spolupráci, vzájemné komunikaci a případnému řešení konfliktů. - rozvoj schopností poznávání - kreativita - mezilidské vztahy - komunikace - kooperace a kompetice Výchova demokratického občana - VDO Průřezové téma má žáka připravit k pozdějšímu řešení problémů, konfliktů a nenadálých situací, jež mohou nastat v otevřené demokratické společnosti. Smyslem je poznat a pochopit nutnost pravidel, s nimiž se denně setkáváme. - občan, občanská společnost a stát - principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - VMEGS Průřezové téma rozvíjí vědomí evropské sounáležitosti a zároveň vědomí vlastní národní identity. Poukazuje na nutnost dodržování morálky, uplatnění práva, prosazování humanismu. - Evropa a svět nás zajímá - objevujeme Evropu a svět - Multikulturní výchova MK 472

6 Průřezové téma učí žáky komunikovat a žít ve skupině lidí, řešit konflikty a spory, poznat různé úhly pohledu a pochopit, že všechny kultury jsou si rovnocenné a žádná není nadřazena jiné. - lidské vztahy Environmentální výchova EV Průřezové téma nabádá žáky k lepšímu pochopení složitých dějů v přírodě, k nutnosti péče o životní prostředí a k zodpovědnosti za vlastní jednání i jednání jiných. - ekosystémy - základní podmínky života - lidské aktivity a problémy životního prostředí - vztah člověka k prostředí Mediální výchova MV Průřezové téma má vytvořit kritický odstup od mediálních sdělení, schopnost vytvoření vlastního úsudku o událostech, zprávách, ale i selekci toho nejpodstatnějšího ve zpravodajství. - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - práce v realizačním týmu 473

7 Učební osnovy ZŠ Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. ZŠ Žák: - zvládá podle svých možností základní mezipředmětová VDO - výchova k samostatnosti tvořivé dovednosti integrace - rozvíjí pozorovací schopnost a paměť - poznává a zobrazuje tvary a funkce práce dekorativní Hv, Pč OSV - rozvoj poznávacích schopností kreativita - zná pojem barva základní - zkouší míchat barvy výtvarné umění a životní prostředí Prvouka - poznává vlastnosti barev a učí se využívat je v praxi - seznamuje se s možností hry s linií a barvou - prakticky rozlišuje pojem kresba a malba kresba, malba - zjišťuje vlastnosti plastických materiálů kompozice z různých materiálů při modelování - rozvíjí svůj cit pro prostor prostorové tvoření - zobrazuje tvary a funkce věcí Ma - poznává a rozlišuje pojmy - hračka, loutka, školní potřeba 474

8 Ročník: 2. ZŠ Žák: - učí se ztvárňovat vlastní prožitky výtvarné vyjádření skutečnosti mezipředmětová VDO - výchova k samostatnosti a představy integrace - rozvíjí své pozorovací schopnosti - pokouší se o výtvarné vyprávění děje pohádek a příběhů Hv, Pč OSV - rozvoj poznávacích schopností, - rozlišuje funkce a tvary předmětů práce dekorativní a postorové Ma kreativita - rozumí pojmu barva základní, barvy teplé a studené, řídké a husté, světlé a tmavé - zvládá přiměřené ředění a míchání barev EV - výchova k životnímu prostředí - pomocí hry si osvojuje dovednosti - rozvíjí svůj cit pro barvu, proporce, prostor - rozvíjí své praktické znalosti a zkušenosti při modelování - při práci s linií používá přítlak, odlehčení - dokáže si sám vybrat podle potřeby a svých schopností jednoduchý výtvar. Ma nástroj - štětec, špejle, dřívko - aktivně pracuje s ilustracemi, popisuje výtvarné umění a životní prostředí Čj obrázky - z 1. ročníku zná ilustrace známých ilustrátorů, seznamuje se s obrázky dalších ilustrátorů - rozumí pojmu hračka, loutka, maňásek - učí se citlivě vnímat výtvarná díla 475

9 Ročník: 3. ZŠ Žák : - pokouší se výtvarně ztvárnit své prožitky výtvarné vyjádření skutečnosti mezipředmětová VDO - výchova k samostatnosti - pozná základní barvy, dokáže je vhodně integrace použít kresba,malba - učí se výtvarně vyjádřit postavy pohádko- Hv, Pč vých bytostí - seznamuje se s proporcemi lidské postavy postavy OSV - kreativita,rozvoj poznávacích - vyhlédává a třídí přírodniny a výtvarně výtvarné umění a životní prostředí Prvouka schopností je dotváří na základě svých představ - rozpoznává lidské výtvory, pozoruje EV - výchova k životnímu prostředí a porovnává jejich tvar práce dekorativní a prostorové Ma - poznává vlastnosti barev a jejich výrazové možnosti - učí se poznávat různé druhy línie - rozvíjí svůj smysl pro výtvarný rytmus ( rytmické řazení prvků ) - poznává základní vlastnosti plastických materiálů - objem vytváří modelováním kompozice z různých materiálů - ví, co je ilustrace a její výrazové prostředky - poznává výtvarnou hodnotu hračky, loutky 476

10 Ročník: 4. ZŠ Žák : - ztvárňuje vlastní prožitky a představy výtvarné vyjádřen skutečnostií mezipředmětová - umí rozvíjet své pozorovací schopnosti integrace OSV - rozvoj poznávacích shopností - pokouší se o výtavrné vyprávění děje Čj, Hv kreativita pohádek a příběhů Ma - rozlišuje tvary a funkci předmětů - snaží se o postižení jednoduchých EV - ekosystémy, vztah člověka k prostře proporcí i předmětů v různém prostředí dí - prolíná výuku Vv během celého období - zná a rozumí pojmu barva základní, teplé kresba, malba a studené, řídké a husté, světlé a tmavé zvládá přiměřeně ředění a míchaní barev pomocí hry si osvojuje dovednosti - práce s línií, využívá přítlak, odlehčení, Ma šrafování, zhušťování čar - rozvíjí svůj cit pro barvu, proporce i prostor kompozice z různých materiálů - kombinodále rozvíjí své praktické znalosti vané techniky, koláže, frotáže Pč a zkušenosti při modelování - ví, co je výtvarný rytmus a využívá znalosti prostorové tvoření o barvách - dokáže si sám podle potřeby vybrat jednoduchý výtvarný nástroj tj. dřívko, špejle, štětec dekorativní práce - aktivně pracuje s ilustracemi - porovnává ilustrace a popisuje obrázky kolektivní práce - výstavy, výzdoba školy Čj - z minulých. ročníku zná ilustrace známých účast na soutěžích ilustátorů a dále se seznamuje s obrázky dalších ilustrátorů - rozumí pojmům hračka, loutka, maňásek, - citlivě vnímá výtvarná díla 477

11 Ročník: 5. ZŠ Očekávané výstupy - kompetence Učivo (obsah) Mezipř. Vztahy Průřezová témata Žák: výtvarné vyjádření skutečnosti - rozvíjí svou fantazii a představivost Čj - vyprávění OSV - rozvoj poznávacích schopnstí - ztvárňuje vlastní prožitky - kresba malba Hv - malba na hudbu - pozná základní a podvojné barvy - proporce a správně je použije OSV - kreativita - dokáže výtvarně vyjádřit proporce lidské postavy - rozvíjí své prostorové vidění, cítění - plocha, prostor - dokáže tvary užitkových předmětů vyjádřit v ploše i v prostoru Žák: práce dekorativní a prostorové - dokáže řešit úkoly dekorativního charakteru v ploše Čj - písmo - seznamuje se a využívá písmo jako dekorativní prvek - rozvíjí sví zkušenosti v modelování - překreslí a upraví dle předlohy ilustraci Žák: práce s drobným materiálem - využívá různé druhy materiálů Pč - práce s přir. - samostatně používá jednoduché nástroje - dekorativní práce materiálem - dbá na bezpečnost při práci - jednoduché výtvarné nástroje - pracuje samostatně dle předlohy - bezpečnost při práci - osvojí si výtvarné techniky - koláž - výtvarné techniky frotáž Žák: kolektivní práce - tvoří společnou práci pro výzdobu školy OSV - hodnoty, postoje, praktická etika - aktivně se účastní výtvarných soutěží - účast na soutěžích MkV - lidské vztahy 478

12 Ročník: 6. ZŠ Žák: Rozvíjení smyslové citlivosti Tv - pohyb. aktivity OSV - rozvoj schopností poznávání - zvládá prvky vizuálně obrazného Vizuálně výtvarné prvky - linie, tvar OSV - kreativita vyjádření - linie, tvary Vyjádření vztahů, pohybu Hv - hud. inspirace - uspořádá objekty do celků v ploše Objekt - plocha - vyjádří vztahy, pohyby a proměny Sebereflexe uvnitř a mezi objekty - lineárně, světlostně - při analýze budoucího výtvarného záměru upřednostňuje vědomé vnímání - sebereflektuje smyslové účinky při umělecké výtvarné tvorbě Žák: Uplatňování subjektivity Rv - sociální vnímání OSV - komunikace - vyjádří emoce, pocity, nálady manipulací Vyjádření emocí, pocitů, nálad s objekty, pohybem těla a jeho Výtvarné zpracování konkrétních předmětů umístěním v prostoru Vizuální vnímání - výtvarně zpracuje hračky, objekty, Motivační fantazie ilustrace textů - upřednostňuje vizuální vnímání - používá fantazijní motivaci při výtvarné činnosti - vědomě uplatňuje reflexi při vlastní tvorbě Žák: Ověřování komunikačních účinků Kd - komunikace OSV - hodnoty, postoje, praktická etika - zaujímá osobní postoj při utváření vlastní Osobní postoj při tvorbě s okolím MkV - lidské vztahy tvorby a dokáže ho zdůvodnit a obhájit - vysvětlí záměry své tvorby 479

13 Ročník: 7. ZŠ Žák: Rozvíjení smyslové citlivosti Tv - pohyb. aktivity OSV - rozvoj schopností poznávání - zvládá prvky vizuálně obrazného Vizuálně výtvarné prvky - objem, textura OSV - kreativita vyjádření - objemy, světlostní a barevné Vyjádření vztahů, pohybu Hv - hud. inspirace kvality, textury Objekt - plocha a fantazie - vnímá uspořádání prvků v ploše, objemu Sebereflexe - uspořádá objekty do celků v objemu Mimovizuální podněty - vyjádří vztahy, pohyby a proměny uvnitř a mezi objekty - barevně a plasticky - při analýze budoucího výtvarného záměru upřednostňuje mimovizuální podněty - sebereflektuje smyslové účinky při práci s fotografií, filmem, tiskovinami Žák: Uplatňování subjektivity Rv - sociální vnímání OSV - komunikace - vyjádří emoce, pocity, nálady, fantazii Vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie akčním tvarem malby a kresby, Výtvarné zpracování animovaného filmu Čj - popis uspořádáním prostoru Haptické vnímání - výtvarně zpracuje animovaný film Smyslová fantazie - upřednostňuje haptické vnímání - používá smyslovou motivaci při výtvarné činnosti - vědomě uplatňuje reflexi při vlastní tvorbě Žák: Ověřování komunikačních účinků Kd - komunikace OSV - hodnoty, postoje, praktická etika - zaujímá osobní postoj při utváření vlastní Osobní postoj při tvorbě s okolím MkV - lidské vztahy tvorby, dokáže zdůvodnit jeho odlišnou Odlišná interpretace OSV - řešení problémů a rozhodovací interpretaci Hodnoty a proměny výtvarného díla dovednosti - vysvětlí záměry své tvorby a proměny obsahu svého díla 480

14 Ročník: 8. ZŠ Žák: Rozvíjení smyslové citlivosti Tv - pohyb. aktivity OSV - rozvoj schopností poznávání - zvládá prvky vizuálně obrazného Vizuálně výtvarné prvky - časový průběh OSV - kreativita vyjádření v časovém průběhu - podobnost, Sebereflexe Hv - hud. inspirace MV - práce v realizačním týmu kontrast, rytmus Vyjádření vztahů, pohybu, proměn a fantazie - vnímá plastické a prostorové prostředky Prostorové prostředky - vyjádří vztahy, pohyby a proměny Mimovizuální podněty Info - práce s PC uvnitř a mezi objekty pomocí statického vyjádření - při analýze budoucího výtvarného záměru upřednostňuje mimovizuální podněty - sebereflektuje smyslové účinky při práci s televizí, elektronickými médii Žák: Uplatňování subjektivity Rv - sociální vnímání OSV - komunikace - vyjádří emoce, pocity, nálady, fantazii Vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie OSV - psychohygiena celku vizuálně obrazným vyjádřením Výtvarné zpracování comicsu, fotografie Čj - vypravování EV - základní podmínky života a vyjádřením proměn Statické vnímání - výtvarně zpracuje comics, fotografii Racionálně konstruktivní fantazie - upřednostňuje statické vnímání - používá racionálně konstruktivní motivaci při výtvarné činnosti - vědomě uplatňuje reflexi při vlastní tvorbě Žák: Ověřování komunikačních účinků Kd - komunikace OSV - hodnoty, postoje, praktická etika - zaujímá osobní postoj při utváření vlastní Osobní postoj při tvorbě s okolím MkV - lidské vztahy tvorby, dokáže zdůvodnit jeho odlišnou Odlišná interpretace OSV - řešení problémů a rozhodovací interpretaci Hodnoty a proměny výtvarného díla D - život a dílo dovednosti - vytvoří kritéria pro porovnávání Výtvarné umění starých mistrů starých mistrů - vysvětlí záměry své tvorby a proměny obsahu svého díla - zhodnotí výtvarné umění různých historických období 481

15 Ročník: 9. ZŠ Žák: Rozvíjení smyslové citlivosti Tv - pohyb. aktivity OSV - rozvoj schopností poznávání - zvládá prvky vizuálně obrazného Vizuálně výtvarné prvky - dynamika OSV - kreativita vyjádření - dynamika, dynamické Reklama Hv - hud. inspirace MV - práce v realizačním týmu proměny Vyjádření vztahů, pohybu a fantazie MV - tvorba mediálního sdělení - vnímá časový průběh Prostorové prostředky - vyjádří vztahy, pohyby a proměny Hudebně dramatické podněty Info - práce s PC uvnitř a mezi objekty pomocí Sebereflexe dynamického vyjádření Čj - časopis, noviny - při analýze výtv. záměru upřednostňuje hudebně dramatické podněty - sebereflektuje smyslové účinky při práci s reklamou Žák: Uplatňování subjektivity Rv - sociální vnímání OSV - komunikace - vyjádří představy a osobní zkušenosti Vyjádření představ a osobních zkušeností OSV - psychohygiena interpretací Plastika, grafika, skulptura Čj - popis EV - vztah člověka k prostředí - výtvarně zpracuje plastiku, skulpturu Dynamické vnímání MkV - podpora multikulturality a komunikační grafiku Expresivní fantazie Z - státy světa - upřednostňuje dynamické vnímání - používá expresivní motivaci při výtvarné činnosti - vědomě uplatňuje reflexi při vlastní tvorbě Žák: Ověřování komunikačních účinků Kd - komunikace OSV - hodnoty, postoje, praktická etika - zaujímá osobní postoj při utváření vlastní Osobní postoj při tvorbě s okolím MkV - lidské vztahy a přejaté tvorby Prezentace OSV - řešení problémů a rozhodovací - prezentuje svoji tvorbu ve veřejném Záměry vlastní tvorby Ov - sociální kultury dovednosti i mediálním prostoru Sociální kultury - vysvětlí záměry své tvorby a proměny obsahu svého díla - zhodnotí výtvarné umění různých sociálních kultur 482

16 Učební osnovy ZŠ LMP Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. LMP Žák by měl: - učit se zvládat základní tvořivé dovednosti mezipředmětová VDO - výchova k samostatnosti, - rozvíjet pozorovací schopnost a paměť integrace kreativita - poznávat a zobrazovat tvary a funkce Pč - stříhání, lepení - seznamovat se s pojmem barva základní práce dekorativní Hv - zkoušet míchat barvy - poznávat vlastnosti barev a využívat jich v praxi - seznamovat se s možnostmi hry s linií a barvou - učit se prakticky rozlišovat pojem kresba kresba, malba a malba - zjišťovat vlastnosti plastických materiálů kompozice z různých materiálů Prvouka - rozmanipři modelování tost přírody OSV - rozvoj poznávacích schopností - rozvíjet svůj cit pro prostor prostorové tvoření Ma - třídění prvků - zobrazovat tvary a funkce věcí výtvarné umění a životní prostředí - poznávat a rozlišovat pojmy hračka, loutka školní potřeba 483

17 Ročník: 2. LMP Žák by měl: práce dekorativní a prostorové mezipředmětová VDO - výchova k samostatnosti - učit se zvládat základní tvořivé dovednosti integrace - rozvíjet pozorovací schopnost a paměť EGS - poznávání evropských kultur - poznávat a zobrazovat tvary a funkce kompozice z různých materiálů Pč, Hv Ma - seznamovat se s pojmem barva základní MV - interpretace - zkoušet míchat barvy kresba, malba - poznávat vlastnosti barev a využívat jich v praxi - seznamovat se s možnostmi hry s linií a barvou - učit se prakticky rozlišovat pojem kresba a malba - zjišťovat vlastnosti plastických materiálů Prvouka při modelování - rozvíjet svůj cit pro prostor Ma výtvarné umění a životní prostředí - zobrazovat tvary a funkce věcí - poznávat a rozlišovat pojmy hračka, loutka školní potřeba 484

18 Ročník: 3. LMP Žák by měl: - výtvarně ztvárňovat své prožitky výtvarné vyjádření skutečnosti mezipředmětová OSV - rozvoj schopností poznávání, kresba, malba integrace osobnostní rozvoj - poznat základní barvy a dokázat je vhodně použít ČJ - výtvarně vyjádřit pohádkové bytosti práce dekorativní a prostorové - seznamovat se s proporcemi lidské postavy Prvouka - vyhledávat a třídit přírodniny, výtvarně je kompozice z různých materiálů HV, TV dotvářet na základě svých představ - rozpoznávat lidské výtvory, pozorovat a porovnávat jejich tvar výtvarné umění a životní prostředí - poznávat vlastnosti barev a jejjich výrazové možnosti - učit se poznávat základní vlastnosti plastických materiálů, objem vytvářet modelováním - vědět, co je ilustrace a její výrazové prostředky - poznávat výtvarnou hodnotu hračky, loutky 485

19 Ročník: 4. LMP Žák by měl: - zvládat základní tvořivé dovednosti kresba, malba ( tužka, uhel, voskové mezipředmětová EV - základní podmínky života, ekosystépastely, křídy, prstové barvy ) integrace my, lidské aktivity a problémy životního - vnímat a pojmenovávat vztahy mezi tvary, základní dovednosti při práci štětcem prostředí, vztah člověka k prostředí barvami ( barevné kontrasty ) ( akvarel, temperové barvy, malování na Hv, Pč, Tv ( prolíná výuku Vv během celého - uplatňovat vlastní fantazii a představivost papír, přírodniny na sklo, hry s barvou, období) - zachytit základní tvar zobrazovaného malba prsty ) předmětu MkV - kulturní rozdíly, lidské vztahy - zvládat základní kompozice výtvarného prostorové tvoření - hlína, modelovací Pč etnický původ díla hmota, modurit, sádra, stavebnice, - používat na elementární úrovni základní karton OSV - rozvoj schopností poznávání, výtvarné techniky kreativita - poznávat nejznámější ilustrace knih dekorativní práce - práce s papírem, textilií a filmů pro děti přírodninami - výtvarně zpracovávat přírodní materiály kompozice z různých materiálů - ( nalepování, dotváření apod. ) kompbinované techniky, koláže, frotáže kolektivní práce - výstavy - výzdoba Čj školy, účast ve VV soutěžích 486

20 Ročník: 5. LMP Očekávané výstupy - kompetence Učivo (obsah) Mezipř. Vztahy Průřezová témata Žák by měl: výtvarné vyjádření skutečnosti - rozvíjet svou fantazii a představivost Čj - vyprávění OSV - rozvoj poznávacích schopnstí - ztvárňovat vlastní prožitky - kresba malba Hv - malba na hudbu - poznat barvy teplé a studené a správně je použije - kontrast OSV - kreativita - rozpoznat základní vlastnosti a vztahy (kontrasty - velikost, barevný kontrast) - barevné spektrum - rozvíjet své prostorové vidění, cítění - vyjdářit kresbou pocit z uměleckého díla, - výtvarné hodnocení i z vlastní tvůrčí činnosti Žák by měl: práce dekorativní a prostorové - dokázat vytvořit jednoduchou prostorovou dekoraci - modelování Pč - práce s - rozvíjet své zkušenosti v modelování hlínou, dřevem - upravit dle vzoru jednoduchou ilustraci - tradiční a netradiční prostředky - osvojit si používání tradičnich i netradičních prostředků Žák by měl: práce s drobným materiálem - využívat různé druhy materiálů Pč - práce s přir. - samostatně používat jednoduché nástroje - dekorativní práce materiálem - dbát na bezpečnost při práci - jednoduché výtvarné nástroje - pracovat s pomocí dle předlohy - bezpečnost při práci - osvojit si výtvarné techniky - koláž - výtvarné techniky frotáž Žák by měl: kolektivní práce - tvořit společnou práci pro výzdobu školy OSV - hodnoty, postoje, praktická etika - aktivně se účastnit výtvarných soutěží - účast na soutěžích MkV - lidské vztahy 487

21 Ročník: 6. LMP Žák by měl: Rozvíjení smyslové citlivosti Tv - pohyb. aktivity OSV - rozvoj schopností poznávání - zvládnout prvky vizuálně obrazného Vizuálně výtvarné prvky - linie tvar OSV - kreativita vyjádření - linie, tvary v malbě a kresbě Vyjádření vztahů, pohybu Hv - hud. inspirace - uspořádat objekty do celků v ploše Objekt - plocha - vyjádřit vztahy, pohyby a proměny Malba, kresba uvnitř a mezi objekty - lineárně, - při analýze budoucího výtvarného záměru upřednostňovat vědomé vnímání Žák by měl: Uplatňování subjektivity Ov - mezilidské OSV - komunikace - vyjádřit emoce, pocity, nálady manipulací Vyjádření emocí, pocitů, nálad vztahy s objekty, pohybem těla a jeho Výtvarné zpracování konkrétních předmětů umístěním v prostoru Vizuální vnímání - výtvarně zpracovat hračky, objekty, Motivační fantazie - upřednostňovat vizuální vnímání - používat fantazijní motivaci při výtvarné činnosti Žák by měl: Ověřování komunikačních účinků Kd - komunikace OSV - hodnoty, postoje, praktická etika - zaujímat osobní postoj při utváření vlastní Osobní postoj při tvorbě s okolím MkV - lidské vztahy tvorby a dokáže ho zdůvodnit a obhájit - vysvětlit záměry své tvorby 488

22 Ročník: 7. LMP Žák by měl: Rozvíjení smyslové citlivosti Tv - pohyb. aktivity OSV - rozvoj schopností poznávání - zvládat prvky vizuálně obrazného Vizuálně výtvarné prvky - objem, textura OSV - kreativita vyjádření - objemy, barevné kvality Vyjádření vztahů, pohybu Hv - hud. inspirace - vnímat uspořádání prvků v prostoru Objekt - plocha a fantazie - vyjádřit vztahy, pohyby a proměny Sebereflexe uvnitř a mezi objekty v malbě a kresbě Mimovizuální podněty - při analýze budoucího výtvarného záměru upřednostňovat mimovizuální podněty - sebereflektovat smyslové účinky při práci s fotografiií, anim. filmem Žák by měl: Uplatňování subjektivity Ov - rodina OSV - komunikace - vyjádřit prožitky a představy Vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie akční tvarem malby a kresby, Výtvarné zpracování animovaného filmu Čj - vyprávění uspořádáním prostoru Haptické vnímání vnímání - rozlišit a porovnat fotografii a anim. film, Smyslová fantazie pokusit se o jejich zpracování - upřednostňovat haptické vnímání - používat smyslovou motivaci při výtvarné činnosti - vědomě uplatňovat reflexi při vlastní tvorbě tvůrčí činnosti Žák by měl: Ověřování komunikačních účinků Kd - komunikace OSV - hodnoty, postoje, praktická etika - zaujímat osobní postoj při utváření vlastní Osobní postoj při tvorbě s okolím MkV - lidské vztahy tvorby Odlišná interpretace OSV - řešení problémů a rozhodovací - dokázat, zdůvodnit jeho odlišnou Hodnoty a proměny výtvarného díla Čj - popis díla dovednosti interpretaci Prezentace - vysvětlit záměry své tvorby a proměny obsahu svého díla - provést prezentaci před spolužáky 489

23 Ročník: 8. LMP Žák by měl: Rozvíjení smyslové citlivosti Info - práce s PC OSV - rozvoj schopností poznávání - zvládat prvky vizuálně obrazného Vizuálně výtvarné prvky - barevný kontrast OSV - kreativita vyjádření v barevném kontrastu Sebereflexe Hv - hud. inspirace MV - práce v realizačním týmu v grafice, koláži Vyjádření vztahů, pohybu, proměn a fantazie - vnímat plastické a prostorové prostředky Barevné vnímání - vyjádřit vztahy, pohyby a proměny Mimovizuální podněty uvnitř a mezi objekty pomocí Elektronický obraz barevného vyjádření Grafika, koláž - při analýze budoucího výtvarného záměru upřednostňovat mimovizuální podněty - sebereflektovat smyslové účinky při práci s elektronickým obrazem Žák by měl: Uplatňování subjektivity Čj - vypravování OSV - komunikace - vyjádřit zkušenosti a myšlenky Vyjádření zkušeností a myšlenek OSV - psychohygiena vizuálně obrazným vyjádřením Výtvarné zpracování elek. obrazu Info - práce s PC EV - základní podmínky života v grafice a koláži Třídění a hodnocení výsledků - výtvarně zpracovat elektronický obraz - vědomě uplatňovat reflexi při vlastní tvorbě tvorbě - třídit a hodnotit výsledky tvůrčí činnosti vlastní i ostatních Žák by měl: Ověřování komunikačních účinků Čj - charakteristika OSV - hodnoty, postoje, praktická etika - zaujímat osobní postoj při utváření vlastní Osobní postoj při tvorbě výtvarného díla MkV - lidské vztahy tvorby, dokázat zdůvodnit jeho odlišnou Odlišná interpretace OSV - řešení problémů a rozhodovací interpretaci Hodnoty a proměny výtvarného díla dovednosti - vytvořit kritéria pro hodnocení výsledků Kritéria hodnocení - vysvětlit záměry své tvorby a proměny Prezentace obsahu svého díla - provést prezentaci před rodiči 490

24 Ročník: 9. LMP Žák by měl: Rozvíjení smyslové citlivosti Tv - pohyb. aktivity OSV - rozvoj schopností poznávání - zvládat prvky vizuálně obrazného Vizuálně výtvarné prvky - plocha, prostor OSV - kreativita vyjádření v ploše a prostoru Reklama Hv - hud. inspirace - vnímat časový a prostorový průběh Grafické editory a fantazie MV - tvorba mediálního sdělení - zvládat jednoduché výtvarné vyjádření Druhy písma v grafických editorech Hudebně dramatické podněty Info - práce s PC - při analýze výtv. záměru upřednostňovat Sebereflexe hudebně dramatické podněty Čj - časopis, noviny - sebereflektovat smyslové účinky při práci s reklamou - poznat rozdíly mezi druhy písma a uplatnit je ve výtvarném záměru Žák by měl: Uplatňování subjektivity Čj - hodnocení OSV - komunikace - vyjádřit situace a události a dokázat je Vyjádření situací a událostí OSV - psychohygiena interpretovat Plastika D - staří mistři EV - vztah člověka k prostředí - výtvarně zpracuje plastiku Tradiční a netradiční prostředky - používat tradiční a netradiční prostředky Běžná a umělecká produkce snažit se o jejich kombinaci - rozlišit, porovnat a vyhodnotit výsledky běžné a umělecké produkce - uplatňovat reflexi při vlastní tvorbě Žák by měl: Ověřování komunikačních účinků Čj - vypravování OSV - hodnoty, postoje, praktická etika - zaujímat osobní postoj při utváření vlastní Osobní postoj při tvorbě MkV - lidské vztahy a přejaté tvorby Prezentace D - historické OSV - řešení problémů a rozhodovací - prezentovat svoji tvorbu ve veřejném Záměry vlastní tvorby výtvarné směry dovednosti prostoru - škola Hodnocení historické výtvarného díla - vysvětlit záměry své tvorby a proměny obsahu svého díla - subjektivně zhodnotit zvolené historické výtvarné dílo 491

25 492

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

5.8.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

5.8.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 5.8.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) zorganizuje si

Více

4.10.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Německý jazyk

4.10.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Německý jazyk 4.10. Doplňující vzdělávací obory Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 4.10.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Německý jazyk 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsahem je naplňování očekávaných

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Učební osnovy Výtvarná výchova

Učební osnovy Výtvarná výchova Učební osnovy Výtvarná výchova PŘEDMĚT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Ročník: 1. 1. rozpozná a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barva/, porovnává je a třídit na základě odlišností

Více

Časové, organizační a obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět,

Časové, organizační a obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět, VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu -2. stupeň Časové, organizační a obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět, v 6., 7. ročníku

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Práce s barvou Žák: vnímá barvy, vytváří odstíny, kontrasty vytvoří barevnou a tvarovou kompozici s prvky - kontrast, světlostní poměr - barevnost přírodních objektů

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Obor vzdělávací oblasti : Výtvarná výchova Ročník: 1..

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Obor vzdělávací oblasti : Výtvarná výchova Ročník: 1.. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Ročník: 1.. Výstupy - kompetence Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky zvládne techniku malby vodovými barvami, voskovkami dovede používat různé druhy štětců dle potřeby,rozpoznává

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 66 66 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: 6. VV6 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: 6. vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro

Více

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST Ruská 355, 353 69 Dodatek č. 1 k ŠVP NG 1. verze Zpracovány podle: RVP ZV 2013 ŠKOLA PRO BUDOUCNOST změna učebního plánu učební osnovy AJK, NJK Razítko školy: Podpis ředitele: V Mariánských Lázních dne

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 2.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 2. Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VÝTVARNÁ VÝCHOVA VV-3-1-01 VV-3-1-02 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty);

Více

Výtvarná výchova 6. ročník

Výtvarná výchova 6. ročník Výtvarná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura září-červen Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Výstup předmětu Učivo Přesahy a vazby

Výstup předmětu Učivo Přesahy a vazby Ročník: šestý Žák vytvoří a pojmenuje prvky vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahy Žák vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření, hodnotí jeho účinky s účinky již existujících vizuálně obrazných

Více

Vyučovací hodiny mohou probíhat v kmenové třídě, kreslírně i v plenéru.

Vyučovací hodiny mohou probíhat v kmenové třídě, kreslírně i v plenéru. Charakteristika předmětu 2. stupně Výtvarná výchova (VV) Výtvarná výchova je zařazena do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Je samostatným předmětem s časovou dotací 2 hodiny týdně v 6. a 7. ročníku,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.3.1 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Informatika 9. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ICT9101

Více

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 3. ročník

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 3. ročník VÝTVARNÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah Základní škola Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VV-3-1-01 VV-3-1-02 VV-3-1-03 VV-3-1-04 rozpozná a

Více

Výtvarná výchova 6. ročník

Výtvarná výchova 6. ročník Výtvarná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Výtvarná výchova 6.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Výtvarná výchova 6. RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací oblast: Umění a kultura Ročník: I. Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové zvládá základní dovednosti pro vlastní

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Výtvarná výchova 8.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Výtvarná výchova 8. 5.7 UMĚNÍ A KULTURA 5.7.2 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 8. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VÝTVARNÁ VÝCHOVA VV9101 VV9102 vybírá, vytváří

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Ročník: 2. Časová dotace: 1 hodina týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Rozpoznává a pojmenovává

Více

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 BAREVNÁ OKNA ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina ul. Sv. Čecha 565 Příbor 742 58 tel. 556 725 595 Naše školní družina má vlastní domek se zahradou. Z toho vychází i

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Výtvarná výchova 9.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Výtvarná výchova 9. 5.7 UMĚNÍ A KULTURA 5.7.2 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 9. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VÝTVARNÁ VÝCHOVA VV9101 VV9102 vybírá, vytváří

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání, č.j.: 142/2013, ze dne 25. 6. 2013

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání, č.j.: 142/2013, ze dne 25. 6. 2013 Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání, č.j.: 142/2013, ze dne 25. 6. 2013 Č.j.: ZŠKom/121/2015 IV. Učební plán IV. 1. Tabulace učebního plánu Učební plán pro 1. stupeň

Více

6.15 Výtvarná výchova

6.15 Výtvarná výchova 6.15 Výtvarná výchova 6.15.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: je založen na tvůrčích činnostech-tvorbě,vnímání a interpretaci

Více

Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu od školního

Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu od školního Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací předmět

Více

5.7. P rvouka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.7.2. Začlenění průřezových témat 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence

5.7. P rvouka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.7.2. Začlenění průřezových témat 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence 5.7. Prvouka obsah stránka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.7.2. Začlenění průřezových témat 2 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.7.4. Formy a metody práce 3 5.7.5. Způsoby, formy

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Předmět: Tvořivá dílna

Předmět: Tvořivá dílna Předmět: Tvořivá dílna Charakteristika předmětu tvořivá dílna 1. stupeň (3., 4. a 5. ročník) Předmět Volitelná tvořivá dílna vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v tomto předmětu přispěje

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.13.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZĚLÁVACÍ OBLAST:Umění a kultura PŘEMĚT: Výtvarná výchova ROČNÍK: 6. Organizuje plochu pomocí linie Výstupy Učivo Průřezová témata kresba linie v ploše, technika

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Na krásný čistý papír se dá nakreslit celý svět

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Na krásný čistý papír se dá nakreslit celý svět VÝTVARNÁ VÝCHOVA Na krásný čistý papír se dá nakreslit celý svět Charakteristika vzdělávacího oboru Výtvarná výchova Vzdělávací obor Výtvarná výchova obsahuje rozvíjení smyslové citlivosti, uplatňování

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 2. období 4.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 2. období 4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VV-5-1-01 VV-5-1-02 při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Obecné směřování školy vize Výchovně vzdělávací péči celého školského zařízení zaměřujeme především na děti s těžkým zdravotním postižením, a to zejména

Více

3.1. Environmentální výchova - zařazení průřezových témat formou integrace

3.1. Environmentální výchova - zařazení průřezových témat formou integrace 3.1. Environmentální výchova - zařazení průřezových témat formou integrace EV vytváří podmínky k poznání a angažované ochraně životního prostředí začínající v nejbližším okolí žáků na školní zahradě a

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Obsahové vymezení

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Obsahové vymezení VÝTVARNÁ Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova je zpracován na základě vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím

Více

3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE UČEBNÍ OSNOVY

3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE UČEBNÍ OSNOVY 3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE UČEBNÍ OSNOVY 3. 1 Informační a komunikační technologie Časová dotace 4. ročník 1 hodina 5. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni je 2 hodiny. 6. ročník 1 hodina

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu - 2. stupeň

OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu - 2. stupeň OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu - 2. stupeň Obsahové, časové a organizační zařazení Předmět Občanská výchova je realizován v 6., 7. A 9. ročníku 1 hodinu týdně. Výuka probíhá v kmenové nebo multimediální

Více

Vzdělávací oblast:umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova. Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova. Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:umění a kultura Ročník: 1. - rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření, porovnává je na základě zkušeností a vjemů ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI Prvky vizuálně obrazného

Více

1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA ( OSV )

1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA ( OSV ) Začlenění průřezových témat Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a svým formativním charakterem vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Průřezová témata budou realizována třemi základními

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Období: 1.

Vzdělávací oblast: Umění a kultura. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Období: 1. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Období: 1. Výtvarné činnosti Zvládne techniku malby vodovými barvami, temperami, suchým pastelem, voskovkami Umí míchat barvy Dovede

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS Mgr. Zdeněk Kettner

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS Mgr. Zdeněk Kettner CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS Mgr. Zdeněk Kettner Vzdělávací obsah směřuje směřujeme k: - získávání a rozvíjení orientace v geografickém prostředí,

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Pojetí základního vzdělávání ŠVP Základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a na výchovu v rodině. Je jedinou etapou vzdělávání, kterou povinně

Více

Předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Ročník: 1.

Předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Ročník: 1. Ročník: 1. - rozpozná a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty), porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků

Více

Umění a kultura. Výtvarná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Umění a kultura. Výtvarná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Umění a kultura Výtvarná výchova 1. 9. ročník 1. 3. ročník 1 hodina týdně 4. 5. ročník 2 hodiny týdně 6. 7.

Více

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Charakteristika předmětu Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací:

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

Dramatická výchova ročník TÉMA

Dramatická výchova ročník TÉMA Dramatická výchova ročník TÉMA ČASOVÁ DOTACE 1 Dramatická/divadelní výchova a její postavení v oboru předškolní a mimoškolní Základy hlasové průpravy, hlasová hygiena VÝSTUP Žák: oboru dramatická/divadelní

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná - 1.období Na 1.stupni základního vzdělávání se žáci seznamují prostřednictvím výtvarných činností s výrazovými prostředky výtvarného umění.učí se s nimi tvořivě

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI Volitelné předměty 1 Obsah: Volitelné předměty pro 7.-9. ročník... 3 Český jazyk vážně i nevážně...6 Seminář z českého jazyka...

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

5.1.3 Anglický jazyk - 1. stupeň

5.1.3 Anglický jazyk - 1. stupeň 5.1.3 Anglický jazyk - 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Anglický jazyk. Vyučovaný

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření OSV rozvoj schopnosti tvar, objem a prostor poznávání světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura OSV sebepoznání a jejich uspořádání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika předmětu V předmětech Pracovní činnosti a Praktické činnosti je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence umění a kulturu.

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ (6. 9. ročník)

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ (6. 9. ročník) VÝCHOVA KE ZDRAVÍ (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu Předmět VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, v návaznosti na Přírodovědu ve 4. a 5. ročníku, rozvíjí a prohlubuje daná témata o specifické poznatky a dovednosti,

Více

Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova

Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti oboru umění a kultura. V počáteční

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět. V 6., 8. a

Více

Výtvarná výchova. Počet vyučovacích hodin za týden

Výtvarná výchova. Počet vyučovacích hodin za týden 1 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 2 2 1 1 2 2 13 Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: (1. období)

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: (1. období) Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. (1. období) Žák: rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty),

Více

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV)

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvůrčí činnosti tvorbu, vnímání a interpretaci

Více

5. 9 Vzdělávací oblast Člověk a svět práce

5. 9 Vzdělávací oblast Člověk a svět práce 5. 9 Vzdělávací oblast Člověk a svět práce 5. 9. 1 Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a svět práce - Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast je zařazena na obou stupních ZŠ. Vědomosti

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk Učební osnovy 20 Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Výtvarná výchova 1. období / 1.- 3. ročník 1hod. / týd Tato vzdělávací oblast přispívá

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 102 b) Počet tříd: 6 I.st. 3 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní i vnitřní svět prostřednictvím výtvarných činností. Je součástí vzdělávací oblasti

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství 4.5.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsahem vyučovacího

Více

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence umění a kulturu.

Více

4.1 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 4.1.4. Evropská studia

4.1 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 4.1.4. Evropská studia C.1.07/1.1.00/14.0143 4.1 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 4.1.4. Evropská studia Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Evropská studia 2 2 1 R Předmět Evropská studia realizuje v anglickém jazyce

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA (1. 9. ročník)

VÝTVARNÁ VÝCHOVA (1. 9. ročník) VÝTVARNÁ VÝCHOVA (1. 9. ročník) Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura a v sobě obsahuje v sobě dva souběžně probíhající,

Více

Školní vzdělávací program Veselá škola Základní školy Prosetín, Prosetín 70, 59264

Školní vzdělávací program Veselá škola Základní školy Prosetín, Prosetín 70, 59264 Školní vzdělávací program Veselá škola Základní školy Prosetín, Prosetín 70, 59264 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSETÍN A MATEŘSKÁ ŠKOLA PROSETÍN OKRES ŽĎÁR NAD SÁZAVOU PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PROSETÍN ZÁŘÍ

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Další cizí jazyk - německý - navazuje na vzdělávání v jazyce mateřském a v cizím jazyce první volby. Poskytuje širší jazykový

Více

Vzdělávací obor Výtvarná výchova Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Výtvarná výchova je dotován hodinami podle školou stanovených pravidel, uvedených v tabulaci učebního plánu.

Více

2. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 2. stupeň. 2.1. Jazyk a jazyková komunikace. 2.1.1. Český jazyk a literatura

2. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 2. stupeň. 2.1. Jazyk a jazyková komunikace. 2.1.1. Český jazyk a literatura 2. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 2. stupeň 2.1. Jazyk a jazyková komunikace 2.1.1. Český jazyk a literatura 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Čj 6/1 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou

Více

17. Výtvarná výchova

17. Výtvarná výchova 17. 202 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět výtvarná výchova patří do vzdělávací oblasti. Je zařazen do všech čtyř ročníků nižšího

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu KULTURNÍ SEMINÁŘ. Volitelný předmět

Charakteristika vyučovacího předmětu KULTURNÍ SEMINÁŘ. Volitelný předmět Charakteristika vyučovacího předmětu KULTURNÍ SEMINÁŘ Volitelný předmět Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Organizační vymezení předmětu: Kulturní seminář Hodiny jsou čerpány z disponibilních

Více

Vzdělávací obor - Výtvarná výchova - obsah

Vzdělávací obor - Výtvarná výchova - obsah Vzdělávací obor - Výtvarná výchova - obsah 6. ročník 1. ROZVÍJENÍ Kompetence k učení SMYSLOVÉ Kompetence k řešení problémů CITLIVOSTI Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Žák vybírá,

Více

Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP. Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk

Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP. Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk Platnost dokumentu : od 1. 9. 2015 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia a SOŠ ekonomické Sedlčany byl v uvedené

Více

Obsah vzdělávání kroužků oddělení KERAMIKY

Obsah vzdělávání kroužků oddělení KERAMIKY Obsah vzdělávání kroužků oddělení KERAMIKY KERAMIKA Věková skupina: 6 14 let Délka kroužku: 2 hod. Doba trvání: září - červen Vzhledem k bezpečnosti - používání nářadí a elektrických, hrnčířských kruhů

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

Výtvarná výchova - 3. období

Výtvarná výchova - 3. období Výtvarná výchova - 3. období Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Rozvíjení smyslové citlivosti Prvky vizuálně obrazného - linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality, textury;

Více

Školní výstupy. Průřezová témata. Očekávané výstupy. Přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy. Žák: Žák:

Školní výstupy. Průřezová témata. Očekávané výstupy. Přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy. Žák: Žák: VV1 1. rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazového vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO TŘÍDY NIŽŠÍHO GYMNÁZIA VE ŠKOLNÍM ROCE 2016-2017

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO TŘÍDY NIŽŠÍHO GYMNÁZIA VE ŠKOLNÍM ROCE 2016-2017 VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO TŘÍDY NIŽŠÍHO GYMNÁZIA VE ŠKOLNÍM ROCE 2016-2017 - 1 - Výběr volitelného předmětu může výrazně ovlivnit míru rozvoje jednotlivých klíčových kompetencí a zcela jistě se výrazně podílí

Více

Hudební výchova 6.ročník

Hudební výchova 6.ročník Hudební výchova 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura Vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění. Orientuje se v hudebních

Více

Volitelné předměty školní rok 2015/2016

Volitelné předměty školní rok 2015/2016 Volitelné předměty školní rok 2015/2016 1. stupeň Tvořivá dílna Volitelné předměty jsou dle učebního plánu školy vyučovány v rozsahu jedné vyučovací hodiny ve všech ročnících prvního stupně. Jedná se o

Více

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 3. období 9. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. respektuje přijatá

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní i vnitřní svět prostřednictvím výtvarných činností. Je součástí vzdělávací oblasti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání CESTA Č. j.: 365/2013 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...1 2.1 Vybavení školy...1 2.2 Charakteristika pedagogického sboru...1

Více

Začlenění. Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434

Začlenění. Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 školní vzdělávací program I ve mně je lídr č.j.: mand/650/2014. Každý může být úspěšný. Začlenění Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 PLACE HERE I ve mně je lídr č.j.:

Více

Vzdělávací obor - Výtvarná výchova - obsah

Vzdělávací obor - Výtvarná výchova - obsah 1. ročník Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Vzdělávací obor - Výtvarná výchova - obsah Kompetence pracovní 1. ZÁKLADNÍ Pořádek na pracovní desce Základní barvy, jejich míchání,

Více

Člověk a svět práce - okruh práce s technickými materiály

Člověk a svět práce - okruh práce s technickými materiály Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - okruh práce s technickými materiály Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět

Více