B. Souhrnná technická zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "B. Souhrnná technická zpráva"

Transkript

1 STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 1 B. Souhrnná technická zpráva Obsah : B.1 Architektonické a stavebně technické řešení B.1.a. Zhodnocení staveniště B.1.b. Urbanistické a architektonické řešení stavby B.1.c. Technické řešení budovy B.1.d. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu B.1.e. Řešení technické a dopravní infrastruktury budovy, včetně dopravy v klidu B.1.f. Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany B.1.g. Řešení bezbariérového užívání, navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací B.1.h. Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace B.1.i. Údaje o podkladech pro vytyčení stavby B.1.j. Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory B.1.k. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby B.1.l. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků B.2. Mechanická odolnost a stabilita B.3. Požární bezpečnost B.3.a Zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu B.3.b. Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě B.3.c. Omezení šíření požáru na sousední stavbu B.3.d. Umožnění evakuace osob a zvířat B.3.e. Umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany B.4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí B.5. Bezpečnost při užívání B.6. Ochrana proti hluku B.7. Úspora energie a ochrana tepla B.7.a. Splnění požadavku na energetickou náročnost budov B.7.b. Stanovení celkové energetické náročnosti stavby B.8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace B.9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí B.10. Ochrana obyvatelstva B.11. Inženýrské objekty B.11a. Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod B.11.b. Zásobování vodou B.11.c. Zásobování energiemi B.11.d. Příprava území B.11.e. Komunikace a zpevněné plochy, dopravní značení B.11.f. Povrchové úpravy okolí stavby včetně vegetačních úprav B.11.g. Elektronické komunikace B.12. Zásady organizace výstavby

2 STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 2 B.1. Architektonické a stavebně technické řešení B.1.a. Zhodnocení staveniště Projektová dokumentace řeší Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10 Brno, která zahrnuje projektové práce a to nový systém vytápění a nový zdroj tepla pro ústřední vytápění a přípravu teplé užitkové vody, výměnu stávajících stupaček (voda, kanál a plyn) za nové stupačky (voda, kanál a plyn) v instalačných šachtách ve všech bytových jednotkách (včetně souvisejících stavebních úprav) dále menší stavební dispoziční úpravy ve vybraných bytech bytového domu na ulici Klíčova a tržní v Brně-Černovice. Bytový dům je řadový, stojící na nároží ulic Klíčova a Tržní. Bytový dům má z těchto přiléhajících ulic dohromady dva samostatné vstupy. Objekt je má jedno podzemní podlaží, čtyři nadzemní podlaží a obytné podkroví. Střecha objektu je sedlová s vikýři. V nároží do ulice a v části objektu do nádvoří je pak nově provedena střecha pultová. B.1.b. Urbanistické a architektonické řešení stavby Urbanistické a architektonické řešení objektu se nemění. Bytový dům je řadový, stojící na nároží ulic Klíčova a Tržní. Bytový dům má z těchto přiléhajících ulic dohromady dva samostatné vstupy. Objekt je má jedno podzemní podlaží, čtyři nadzemní podlaží a obytné podkroví. Střecha objektu je sedlová s vikýři. V nároží do ulice a v části objektu do nádvoří je pak nově provedena střecha pultová. Stavební úpravy budou probíhat ve vnitř stavebního objektu. Jedná se o úpravy objektu stávajícího bytového domu, kde se prostory nemění ani jejich účel užívání. B.1.c. Technické řešení budovy Stávající objekt pozůstává ze stavebního materiálu z plných pálených cihel. Tloušťka jednotlivých nosných stěn od suterénu až po 4NP je různé šířky a to od 850mm až po 300mm. Příčky jsou taky zděné v tloušťkách 100 až 150mm. Stávající stropy a schody jsou železobetonové. Krov je dřevěný a krytina pálená. Výplně otvorů jsou plastová. Návrh stavebních úpravy pro projektovou dokumentaci Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10 Brno, byl prokonzultován s investorem stavby. Po konzultacích se zástupcem investora budou v objektu nově zřízeny dva samostatné centrální zdroje tepla. Jeden zdroj tepla bude pro část objektu přístupnou z ulice Klíčova a druhý pro část objektu přístupnou z ulice Tržní. Oba zdroje tepla budou umístěny v samostatných, k tomuto účelu vybraných místnostech, které se nachází v suterénu objektu. Každý z těchto zdrojů tepla bude pro příslušnou část objektu zajišťovat teplo pro centrální vytápění a přípravu teplé vody. Dále budou v objektu probíhat výměny všech stupaček (voda, kanál plyn) za nové rozvody. Při probíhajících výměnách všech rozvodů, budou upraveny dispozičně koupelny a záchody, kde se přemístí záchodové mísy do koupelen. V některých bytech dle výkresové dokumentace proběhne dispoziční úpravy předsíně a kuchyně. Stavební úpravy pro bourací práce budou spočívat hlavně odstranění stávajících keramických obkladů a dlažeb v koupelnách a v záchodech, vysekání drážek ve zdivech a v podlahách, průrazy do stropů pro výměnu stávajících rozvodů za nové, odstranění potrubí pro odkouření waw zařízení a pro větrání spíže v kuchyních pod okny, vybourání nových otvorů pro VZT potrubí pro odtah digestoře a koupelen, vybourání části podlah pro rozvody topení, vysekání stávajících instalačních šachet

3 STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 3 pro výměnu stupaček (voda, kanál, plyn), odstranění stávajících instalačních jádrech apod. Další stavební úpravy budou spočívat v zapravení všech bouracích prací a to zapravení drážek, průrazů, vyzdění nových instalačních jádrech včetně osazení revizních dvířek, zapravení všech otvorů, výměnu stávajících oken v koupelnách za nové, zapravení instalačních jádrech, v koupelnách a v záchodech se znovu vyskládají nové keramické obklady na stěnách a nové keramické dlažby na podlahách včetně hydroizolační štěrky pod nimi. Barva nových dveří včetně zárubní bude upřesněna na stavbě dle výběru investora. Všechny neomítnuté konstrukce budou omítané a všechny místnosti budou na novo vymalovány. B.1.d. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu Dopravní napojení : Jedná se o stavební úpravy vevnitř stávajícího objektu. Žádné dopravní řešení není navrhováno. Nedochází k navýšení počtu bydlících osob v objektu. U projektovaného rozsahu prací nedochází k navýšení požadavků na řešení dopravy v klidu (zvýšení počtu odstavných stání) a proto další parkovací stání nejsou v rámci stavebních úprav objektu předmětem řešení a nejsou zřizována (je využito stávajících kapacit na veřejném prostranství). Napojení na technickou infrastrukturu : Objekt je napojen na všechny stávající rozvody infrastruktury-přípojky, které se nemění. B.1.e. Řešení technické a dopravní infrastruktury budovy, včetně dopravy v klidu Jedná se o stavební úpravy vevnitř stávajícího objektu. Žádné dopravní řešení není navrhováno. Nedochází k navýšení počtu bydlících osob v objektu. U projektovaného rozsahu prací nedochází k navýšení požadavků na řešení dopravy v klidu (zvýšení počtu odstavných stání) a proto další parkovací stání nejsou v rámci stavebních úprav objektu předmětem řešení a nejsou zřizována (je využito stávajících kapacit na veřejném prostranství). B.1.f. Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany Emise škodlivin do ovzduší Žádné nové zdroje emisí škodlivin v rámci stavebních úprav objektu nevznikají. Ochrana vod Řešený prostor je napojeny na stávající rozvody vody. Jiné možné zdroje ovlivňující kvalitu podzemních vod v rámci těchto úprav nevznikají. Nepříznivé účinky hluku a vibrací Nejsou žádné (bez úprav). Odpadové hospodářství Nakládání a likvidace odpadů bude zajištěna smluvně.

4 STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 4 Ve fázi realizace stavby bude za nakládání a likvidaci odpadů odpovědná firma provádějící výstavbu. V průběhu výstavby budou vznikat odpady převážně z vlastních stavebních prací. Ve fázi provozu bude za nakládání a likvidaci odpadů odpovědný vlastník nemovitosti. Odpady vznikající při realizaci stavby Odpady budou vznikat při stavebních pracích v prostoru výstavby. Nakládání a likvidace odpadů bude zajištěna smluvně a bude za ni odpovědná firma provádějící výstavbu. Standardní postup odstraňování odpadů Odpady ze stavebních prací budou bezprostředně po svém vzniku tříděny a předávány k likvidaci. Kontaminované odpady nebudou v prostoru stavby ukládány ani skladovány s výjimkou doby nezbytně nutné pro nakládku a odvoz. Likvidaci odpadů bude provádět firma nebo více firem, mající pro likvidaci takovýchto odpadů příslušné oprávnění. Způsob nakládání s odpady vznikajícími při realizaci stavby: Na staveniště budou umístěny kontejnery (resp. Sběrné nádoby) pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů, a to dle způsobu dalšího nakládání s nimi. Tyto kontejnery budou označeny druhem odpadů, který je určen pro shromažďování. Předávací místa Předávací místa budou shodná s místy vzniku odpadů (objekt) nebo budou odpady předávány ze sběrných nádob. Technologický postup shromažďování a vážení odpadů Odpady budou: fyzicky převzaty firmou odpovědnou za odstranění odpadu, odděleně podle druhů zaevidovány do evidence odpadů, v případě potřeby uloženy do příslušných shromažďovacích nádob, po dopravení do zařízení k odstranění nebo využití odpadu bude zjištěna na váze jejich celková čistá hmotnost a dokladována vážním lístkem. Vytipovaní odběratelé stavebního odpadu : Dufonev, s.r.o., Hlinky 102, Brno Setra, s.r.o., Zvonařka 16, Brno Stapo, a.s., Holzova 52, Brno SATESO, s.r.o., Dlouhá 1157/36, Šlapanice, SAKO Brno Opatření pro případ havárie Havárie, jejíž následky by mohly ohrozit kvalitu povrchových a podzemních vod, připadá v úvahu při převozu (manipulaci) tekutých odpadů kat. N. V případě, že k úniku látek ohrožujících kvalitu vod by mělo dojít při manipulaci a odvozu odpadů k jejich využití nebo likvidaci, by bylo nutno ihned zahájit opatření k omezení rozsahu havárie (použít Vapex, nebo jiné sorpční materiály a neprodleně uložit a zabezpečit uniklý materiál). Havárie, týkající se vzniku požáru, je nezbytné bezodkladně oznámit požárnímu technikovi firmy odpovědné za výstavbu.

5 STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 5 Povinností firmy odpovědné za výstavbu je řídit se požárním řádem a požárními směrnicemi. Ve všech případech platí zásada, že ten, kdo havárii zavinil, nebo jako první zjistil, je povinen učinit výše uvedená opatření a uvědomit o této skutečnosti: osobu odpovědnou za odpadové hospodářství ve firmě odpovědné za výstavbu požární útvar - příslušný úřad RŽP Doprava odpadu Při přepravě a odstraňování odpadu je nezbytné postupovat podle zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění, dále podle obecně závazné vyhlášky č. 6/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území statutárního města Brna. Toto nakládání nesmí být v rozporu s programem odpadového hospodářství Jihomoravského kraje a města Brna. Sběrné nádoby Žádné ze vzniklých odpadů nebudou ukládány do velkoobjemových ani jiných kontejnerů, zajišťovaných městem pro potřeby obyvatel. Na staveništi budou umístěny sběrné nádoby (např. kontejnery) pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů (kromě odpadů jež budou odváženy přímo z místa vzniku), a to dle způsobu dalšího nakládání s nimi. Tyto kontejnery budou označeny druhy odpadů, pro které je určen pro shromažďování. Za správný chod odpadového hospodářství je odpovědná firma odpovědná za výstavbu. Odpady vznikající při užívání objektu Za nakládání a likvidaci odpadů bude odpovědný vlastník nemovitosti Nakládání a likvidace odpadů bude zajištěna smluvně a smluvními závazky bude definována odpovědná firma. Standardní postup odstraňování odpadů Odpady z provozu budou bezprostředně po svém vzniku tříděny a předávány k likvidaci (využití). Likvidaci odpadů bude provádět firma, nebo více firem, mající pro likvidaci takovýchto odpadů příslušné oprávnění. Jednotlivé druhy odpadu budou odkládány do sběrných nádob označených příslušným nápisem ukládaného odpadu. B.1.g. Řešení bezbariérového užívání, navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o stavební úpravy stávajícího objektu, není tato problematika řešena. B.1.h. Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace Z hlediska rozsahu stavebních úprav objektu byl v rámci přípravy projektu proveden pouze stavebně technický průzkum stavebních konstrukcí a instalačních rozvodů. Polohy vnitřních rozvodů a stavebních konstrukcí byly zaměřeny přímo na stavbě. B.1.i. Údaje o podkladech pro vytyčení stavby

6 STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 6 Vzhledem k charakteru řešení není třeba provádět vytyčování stavby. B.1.j. Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory Stavba není členěna na žádné stavební ani provozní soubory. B.1.k. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby Při provádění stavby jsou dodavatelé povinni omezit škodlivé důsledky stavební činnosti na životní prostředí. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o úpravy vnitřních prostor objektu, je vliv na okolní stavby malý. Dodavatelské organizace jsou povinny provádět zejména tato opatření : - maximálně omezit prašnost při stavebních pracích a dopravě. - přepravovaný materiál zajistit tak, aby neznečišťoval dopravní trasy (plachty, vlhčení, snížení rychlosti apod.). - příjezdové vozovky na staveniště provádět zpevněné (neprašné) s odvodněním. - omezit pojíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy. - provádět pravidelnou kontrolu příjezdových komunikací na staveniště a nevyhnutelné znečištění komunikací neprodleně odstraňovat. - udržovat pořádek na staveništi. Materiály ukládat odborně na vyhrazená místa. - zamezit znečištění vod (ropné látky, bláto, umývárna vozidel apod.) - k realizaci stavby využívat jen plochy v obvodu staveniště. Je samozřejmě nutné neprovádět hlučné stavební práce v noční době (22:00 až 6:00 hod). B.1.l. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků jsou podrobně popsány v kapitolách B4, B5, a B6. B.2. Mechanická odolnost a stabilita Neřeší se. B.3. Požární bezpečnost Viz. samostatná příloha F 1.3 B.4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí Pracovní ovzduší, větrání V místnostech koupelen bude zajištěna výměna vzduchu tak, aby byly splněny požadavky nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Osvětlení Umělé osvětlení je navrženo v souladu s ČSN Prostorové poměry Neřeší se. Vybavení pracoviště

7 STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 7 Pracoviště je třeba vybavit následujícími bezpečnostními tabulkami a návody: a) vybavení pracoviště výstražnými značkami dle ČSN , ČSN , ČSN a NV 11/2001 Sb.: - zákaz kouření a vstupu s otevřeným ohněm - zákaz požívání potravin a nápojů - nepovolaným vstup zakázán - nehas vodou ani pěnovými přístroji - zařízení smí obsluhovat jen osoba tím pověřená b) na pracovišti musí být umístěn: - návod k obsluze zařízení včetně pracovně bezpečnostních podmínek a termínů čištění - návod pro poskytnutí první pomoci při spáleninách, úrazech elektrickým proudem, potřísnění chemikáliemi a jiných možných úrazech a označení nejbližšího místa první pomoci - požární řád a poplachové směrnice c) potrubí vnitřních rozvodů bude označeno dle druhu protékajících látek ve smyslu ČSN a čl přílohy NV č. 101/2005 Sb. d) vybavení pracoviště provozně bezpečnostním řádem Jednotlivá zařízení je třeba kontrolovat a udržovat podle příslušné technické dokumentace dodávané se zařízením a podle popisu a návodu pro obsluhu a údržbu jednotlivých strojních zařízení. Protiskluzová úprava podlah musí splňovat požadavky vyhl. č.268/2009 Sb. B.5. Bezpečnost při užívání Je podrobněji popsána v předchozí kapitole. Pro splnění podmínek v oblasti BOZP je třeba dodržovat zejména nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Protiskluzová úprava podlah musí splňovat požadavky vyhl. č.268/2009 Sb. Při provádění veškerých stavebních prací je nutno dodržovat nařízení vlády č.591/2006 Sb. o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Od ustanovení těchto právních předpisů je možné se odchýlit na nezbytně nutnou obu v případě, kdy hrozí nebezpečí z prodlení při záchraně lidí nebo při likvidaci závažné provozní nehody /havárie/, pokud budou provedena nejnutnější bezpečnostní opatření. Další odchylky může povolit jen Český úřad bezpečnosti práce. Návrh na odchylku, doložený potřebnými náhradními opatřeními k zajištění bezpečnosti práce, předkládá dodavatel stavební práce prostřednictvím příslušného inspektorátu bezpečnosti práce. B.6. Ochrana proti hluku Hluk Limitní hodnoty hluku v pracovním prostředí jsou stanoveny nařízením vlády č.502/2000 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Vzhledem k charakteru úprav se stávající hluková zátěž nemění. Překročení limitů se nepředpokládá.

8 STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 8 Vibrace Vlivy tohoto charakteru se nepředpokládají. Pracovníci nebudou ve styku s vibrujícími částmi technologického zařízení. Záření Vlivy tohoto charakteru se nepředpokládají. B.7. Splnění požadavku na energetickou náročnost budov Jedná se o stavební úpravy a nepožaduje se energetická náročnost budovy a toto tedy není předmětem řešení. B.8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o stavební úpravy stávajícího objektu, není tato problematika řešena. B.9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí RADON Není předmětem řešení. PODZEMNÍ VODA Vzhledem k charakteru území se nepředpokládá výskyt podzemní vody v dosahu stavebních konstrukcí 1.p.p. Jiné škodlivé vlivy na stavbu v okolí nejsou. B.10. Ochrana obyvatelstva Požadavky na stavbu z hlediska ochrany obyvatelstva nejsou u tohoto objektu předpokládány. B.11. Inženýrské objekty Neřeší se vše je stávající. B.11.a. Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod Kanalizace : jsou ponechány stávající (bez úprav). B.11.b. Zásobování vodou Vodovod : je napojen na stávající (bez úpravy) B.11.c. Zásobování energiemi Zásobování teplem : je řešená samostatně viz příloha Silnoproud : neřeší se B.11.d. Příprava území

9 STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 9 Stavební úpravy nejsou podmíněny žádnými dalšími stavbami ani jakoukoliv přípravou území. B.11.e. Komunikace a zpevněné plochy, dopravní značení Stávající objekt je dopravně napojen na stávající komunikační síť města Brna a uvedená problematika není (vzhledem k charakteru úprav) předmětem řešení. B.11.f. Povrchové úpravy okolí stavby včetně vegetačních úprav Venkovní plochy kolem objektu nejsou předmětem řešení, proto nejsou povrchové úpravy okolí stavby navrhovány. B.11.g. Elektronické komunikace Elektronické komunikace nejsou předmětem řešení (jsou ponechány stávající). B.12. Zásady organizace výstavby Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny Napojení staveniště na zdroj vody a elektrické energie bude ze stávajících vodovodních a elektrických rozvodů v objektu přes zařízení umožňující samostatné měření spotřeb jednotlivých médií. Úpravy z hlediska bezpečnosti ochrany zdraví třetích osob, vč. nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace Stavba bude zabezpečena proti vstupu nepovolaných osob vyčleněním a uzamčením vstupních dveří do řešeného prostoru. Úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace nesou nutná. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů Při znečištění veřejných komunikací při přepravě stavebního materiálu či vybourané suti provede stavba neprodleně jejich očištění. Výstavbou nedojde k záboru zemědělského ani lesního půdního fondu. K zamezení prašnosti bude provedeno kropením suti. Jedná se o stavební úpravy ve vnitř objektu, návrh nového topení a výměna rozvodů (voda, kanál a plyn). Řešení zařízení staveniště včetně využití stávajících a nových objektů Sociální a kancelářské zařízení staveniště Nutné sociální zařízení pro pracovníky na stavbě bude zajištěno pomocí mobilního zařízení (případně po dohodě s investorem ve vyčleněném zařízení v objektu). S ubytováním pracovníků není uvažováno, bude zajištěno dodavatelskou firmou v rámci jejich stávajících zařízení. Stravování je možno zajistit v provozovnách v okolí stavby (provozovny v městě Brně). Veškeré sociální, správní a provozní zařízení staveniště musí odpovídat základním hygienickým předpisům a směrnicím. Lékařská péče bude zajištěna v nejbližším zdravotnickém středisku. Budou dodrženy zákon péče o zdraví, zákon o ochraně

10 STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 10 ovzduší, vládní nařízení o jedech, vyhláška MZD ČR o hluku a vibraci, směrnice o pracovním prostředí, metodické opatření o měření škodlivin a další. Počet zaměstnanců Stálý počet zaměstnanců bude cca 0. Práce budou smluvně najímány podle potřeby externími firmami. Zábory ploch pro zařízení staveniště Všechny stavební činnosti budou probíhat uvnitř areálu na pozemku investora. Z tohoto důvodu není třeba záboru venkovních ploch ani jejich následné úpravy. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě Při provádění stavby jsou dodavatelé povinni omezit škodlivé důsledky stavební činnosti na životní prostředí. Dodavatelské organizace jsou povinny provádět zejména tato opatření : -Maximálně omezit prašnost při stavebních pracích a dopravě. -Přepravovaný materiál zajistit tak, aby neznečišťoval dopravní trasy (plachty, vlhčení, snížení rychlosti apod.). -Udržovat pořádek na staveništích. Materiály ukládat odborně na vyhrazená místa. -Zamezit znečištění vod (ropné látky, bláto, umývárna vozidel apod.) Hluk ze stavební činnosti nesmí přesáhnout hodnoty : - v době od 700 do 2100 hod Laeq= 60dB - v době od 600 do 700 hod a od 2100 do 2200 hod Laeq= 50dB - v době od 2200 do 600 hod Laeq= 40dB Využívat mechanizaci s nízkou hlučností, omezit hlučné práce po 22. hodině, zamezit běhu strojů naprázdno zvláště se spalovacími motory. Odpady Nakládání a likvidace odpadů bude zajištěna smluvně. Ve fázi realizace stavby bude za nakládání a likvidaci odpadů odpovědná firma provádějící výstavbu. Odpady budou vznikat především při stavebních pracích. Ukládání odpadů před jejich likvidací bude na pozemku investora, jejich odvoz bude pomocí kontejnerů. Odpady ze stavebních prací budou bezprostředně po svém vzniku tříděny a předávány k likvidaci. Kontaminované odpady nebudou v prostoru stavby ukládány ani skladovány s výjimkou doby nezbytně nutné pro nakládku a odvoz. Likvidaci odpadů bude provádět firma nebo více firem, mající pro likvidaci takovýchto odpadů příslušné oprávnění. Způsob nakládání s odpady vznikajícími při realizaci stavby:

11 STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 11 Na staveniště budou umístěny kontejnery (resp. sběrné nádoby) pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů, a to dle způsobu dalšího nakládání s nimi. Tyto kontejnery budou označeny druhem odpadů, který je určen pro shromažďování. Odpady budou fyzicky převzaty firmou odpovědnou za odstranění odpadu, odděleně podle druhů zaevidovány do evidence odpadů, po dopravení do zařízení k odstranění nebo využití odpadu bude zjištěna na váze jejich celková čistá hmotnost a dokladována vážním lístkem. Správný chod odpadového hospodářství zabezpečuje firma odpovědná za výstavbu. V Brně Vypracoval:Ing. Kamil Kocmánek Ing. Peter Juhász

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Františka 2.01 B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - 1 z 22 OBSAH: B.1 Popis území stavby... 3 B.2 Celkový popis stavby... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek...

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby: ŘEŠENÍ PROSTŘEDÍ V GARÁŽÍCH Místo stavby: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Stupeň: Jednostupňová dokumentace Charakter stavby:

Více

REKONSTRUKCE HAVARIJNÍ ODLEHČOVACÍ STOKY V UL. RYBÁŘSKÁ KOLÍN 2

REKONSTRUKCE HAVARIJNÍ ODLEHČOVACÍ STOKY V UL. RYBÁŘSKÁ KOLÍN 2 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE HAVARIJNÍ ODLEHČOVACÍ STOKY V UL. RYBÁŘSKÁ KOLÍN 2 STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Dokumentace pro výběr zhotovitele DATUM: 04/2015 VODOS, S.R.O. Sweco Hydroprojekt

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O STAVBĚ A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O STAVBĚ A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 1/12 Obsah A PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2 A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o stavebníkovi... 2 A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace... 2 A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ...

Více

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení

Více

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE

Více

Čl. 3 Pojmy. (1) Pro účely této vyhlášky se rozumí

Čl. 3 Pojmy. (1) Pro účely této vyhlášky se rozumí VYHLÁŠKA č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění nařízení č. 7/2001 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č. 26/2001 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č.

Více

VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby

VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby Strana 3702 Sbírka zákonů č. 268 / 2009 Částka 81 268 VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

Vyhláška hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze

Vyhláška hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Vyhláška hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Právní předpis hl. m. Prahy č.26/1999 Datum vydání: 19.10.1999 Datum účinnosti: 1.1.2000 Pozměňovací vyhlášky/nařízení

Více

k vydání stavebního povolení (DSP) betonového skateparku v Prachaticích

k vydání stavebního povolení (DSP) betonového skateparku v Prachaticích A - Průvodní zpráva rekonstrukce skateparku k vydání stavebního povolení (DSP) betonového skateparku v Prachaticích Zadavatel : Město Prachatice OBSAH 1 a) Identifikace a základní charakteristika stavby...2

Více

INVESTOR: OBEC ZAŠOVÁ PROFESE: STAV.TECHNICKÉ ŘEŠENÍ JAN DUDR jan.dudr@centrum.cz tel.606720364 www.projektovani-sportovist.cz

INVESTOR: OBEC ZAŠOVÁ PROFESE: STAV.TECHNICKÉ ŘEŠENÍ JAN DUDR jan.dudr@centrum.cz tel.606720364 www.projektovani-sportovist.cz PARÉ ČÍSLO: AUTORIZACE: Projektová činnost ve výstavbě Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce Jan

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Mateřská škola jiříkov Jiříkov k.ú. Jiříkov st.p. 638/1, 638/6 a p.p.č. 180/1, 180/2, 185/3,

Více

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná

Více

KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing.

KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing. AKCE:TVORBA PARKOVACÍCH MÍST PŘI KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing.Luboš Kašpárek Zakázkové číslo: 0411 Datum:

Více

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti 26. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 19. 10. 1999 vydat podle 24 odst. 1 a 45 písm. l) zákona ČNR č.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 259/11-Mo 259/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874

Více

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTA BRNA BRNO KRÁLOVO POLE ODBOR ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ PALACKÉHO TŘÍDA 59, 612 93 BRNO Č.j. 12806/12/2300/1737/Sch V Brně, 3.1.2013 Vyřizuje: Oprávněná úřední osoba: Ing. Renata

Více

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona

Více

F.1.1.1 Technická zpráva

F.1.1.1 Technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina F.1.1.1 Technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997,

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451 Vyřizuje: Zuzana Polčáková samostatný odborný referent stavebního oddělení

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum Pulická 695, Č.j.: VZ-02/06-2013 518 01 Dobruška Dobruška, 27. června 2013 Počet listů: 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce č. VZ 201300013 zadávané ve

Více

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX,

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, HOTEL, KANCELÁŘE, OBCHODY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Více

E. - Zásady organizace výstavby Technická zpráva

E. - Zásady organizace výstavby Technická zpráva E. - Zásady organizace výstavby Technická zpráva Obsah technické zprávy 1. IDETIFIKAČÍ ÚDAJE 2. OBSAH A ČLEĚÍ STAVBY 3. CHARAKTERISTIKA STAVEIŠTĚ 4. HRAICE STAVEIŠTĚ 5. VJEZD A VÝJEZD A STAVEIŠTĚ 6. VÝKOPOVÝ

Více

Sběrný dvůr papíru, lepenky, železných a neželezných kovů Čakovice, ulice Cukrovarská

Sběrný dvůr papíru, lepenky, železných a neželezných kovů Čakovice, ulice Cukrovarská tel.: 777 311 175, e-mail: pizova@iol.cz RNDr.Naděžda Pízová, 155 00 Praha 5, Bavorská 856, Oznamovatel: KOVO GROUP sdružení podnikatelů Jateční 11, Praha 7 Provozovna: Kolbenova 450/35, 190 00 Praha 9

Více

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel Pravidel Účelem Pravidel je přispět k zajištění maximální bezpečnosti

Více

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 odbor výstavby a územního rozvoje Sokolovská č.p.14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 odbor výstavby a územního rozvoje Sokolovská č.p.14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 odbor výstavby a územního rozvoje Sokolovská č.p.14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany S P09 070769/2013/OVÚR/Sk P09 047524/2014/OVÚR/Sk

Více

G-Consult, spol. s r.o.

G-Consult, spol. s r.o. G-Consult, spol. s r.o. SPOLEČENSKÉ CENTRUM BREDA & WEINSTEIN OPAVA OZNÁMENÍ podle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu přílohy č. 4 Číslo zakázky Katastrální území

Více