Vědecký výbor veterinární

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vědecký výbor veterinární"

Transkript

1 Vědecký výbor veterinární Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVV Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVV Finální dokument X Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití BLUETONGUE A JEHO MOŢNÝ VLIV NA PRODUKCI A KVALITU POTRAVIN ŢIVOČIŠNÉHO PŮVODU Garant studie : Doc. MVDr. Dagmar Zendulková, CSc. Spoluautoři studie: Prof. MVDr. Zdeněk Pospíšil, DrSc. Listopad 2007 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého 1/3, Brno tel.: / fax , URL: Výzkumný ústav veterinárního lékařství v.v.i., Hudcova 70, , Brno Tel / fax , URL:

2 Obsah 1. ÚVOD CHARAKTERISTIKA VIRU ZDROJE A CESTY ŠÍŘENÍ VIRŮ BT GEOGRAFICKÝ VÝSKYT BTV SEROTYPŮ V EVROPĚ A JEJICH PŮVOD PATOGENEZE KLINICKÉ PŘÍZNAKY PATOLOGICKÁ MORFOLOGIE TERAPIE IMUNOPROFYLAXE PREVENTIVNÍ A ERADIKAČNÍ OPATŘENÍ BLUETONGUE A JEHO NEBEZPEČÍ PRO JINÉ ZVÍŘECÍ HOSTITELE BLUETONGUE A JEHO NEBEZPEČÍ PRO ČLOVĚKA FINANČNÍ NÁKLADY SPOJENÉ S VÝSKYTEM BT VLIV BLUETONGUE NA OBJEM A KVALITU PRODUKCE POTRAVIN ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU SOUHRN POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE INFORMACÍ... 18

3 1. Úvod Bluetongue neboli katarální horečka ovcí je infekční, nekontagiózní onemocnění virového původu, přenášené pakomárky (nověji tiplíky) z rodu Culicoides. Patří mezi velmi nebezpečné nákazy listu A OIE a Přílohy 1 Zákona 166/ 1999 Sb. Postihuje domácí i volně ţijící přeţvýkavce, klinicky však obvykle onemocní jen určitá plemena ovcí a některé druhy jelenovitých. Bluetongue doprovází nejčastěji vysoká horečka, celková slabost, laminitida, ulcerace a cyanóza sliznic, hyperémie, hemoragie, edémy a torticollis. Nákaza byla poprvé popsána v jiţní Africe u ovcí plemene merino, které tam byly importovány na konci 18. století z Evropy. Dlouho se věřilo, ţe bluetongue je nákazou pouze afrického kontinentu. Později došlo k jeho postupnému rozvlékání a za místo tradičního výskytu je nyní povaţována oblast přibliţně mezi 35. stupněm jiţní zeměpisné šířky aţ 44. stupněm severní zeměpisné šířky, kde se přirozeně vyskytují určité druhy tiplíků klasičtí vektoři tohoto onemocnění. První výskyt nákazy mimo africký kontinent byl potvrzen v roce 1924 na Kypru. Bluetongue je zjišťován všude tam, kde se vnímavá zvířata dostávají do kontaktu s cirkulujícími kmeny viru, nebo kde virulentní kmeny viru překročí jejich dosavadní geografickou působnost a uplatní se v populacích přeţvýkavců, které nikdy předtím nepřišly do styku s touto nákazou. Běţně se objevuje v Africe, na Středním Východě, americkém kontinentě, v Karibské oblasti, Asii a v Austrálii. Avšak v nedávné době začal bluetongue překračovat své tradiční geografické hranice. Aţ do roku 1998 se totiţ jen zřídka vyskytoval v Evropě, nyní je ale v zemích jiţní Evropy zjišťován téměř pravidelně. Naprosto nečekaně udeřil v létě 2006 v zemích severní Evropy (Holandsko, Belgie, Německo a Francie). Byl zde identifikován serotyp 8, který ještě nikdy předtím nebyl v Evropě diagnostikován a který je obvykle zjišťován jen v Keni, Nigérii, ve státech jiţní Afriky či ve Střední a Jiţní Americe. Zmíněný serotyp v západní Evropě navíc vyvolával závaţné klinické projevy onemocnění, a to nejen u ovcí, ale i u skotu. V zimě 2007 pak bluetongue zasáhl poprvé Lucembursko a na podzim roku 2007 Velká Británii, Dánsko a Švýcarsko. Bluetongue se tak připojil ke skupině nákaz, které jsou označovány jako emerging disease (nově se objevivší nákaza), případně re-emerging disease v oblastech či zemích, kde se začal po určité době opět vyskytovat. Zdroj infekce v zemích severní Evropy je zatím nejasný. Předpokládá se, ţe virus mohl být do těchto míst zavlečen infikovanými importovanými zvířaty ve stadiu virémie a ţe se při šíření infekce uplatnily i jiné druhy tiplíků. Někteří autoři nevylučují ani vliv postupného globálního oteplování

4 a s tím související jednak posun tiplíků do severněji poloţených oblastí a jednak vyšší vnímavost domácích druhů tiplíků k cirkulujícímu viru. Další z uvaţovaných moţností je nedávno prokázaný overwintering mechanismus (viz. Kap. Zdroje a cesty šíření BT), díky jemuţ můţe mít virus schopnost přeţít chladná zimní období. 2. Charakteristika viru Původcem bluetongue je virus (BTV) z čeledi Reoviridae a rodu Orbivirus. V rámci této čeledi bylo dosud popsáno 12 rodů, které v sobě zahrnují patogeny rostlin, korýšů, ryb, hmyzu, obojţivelníků a savců, včetně člověka. Rod Orbivirus obsahuje 14 seroskupin, které je moţné navzájem odlišit serologickými metodami. BTV reprezentuje prototypový virus zmíněného rodu. Má sférickou morfologii, měří nm v průměru a vykazuje ikosaedrální symetrii (obr. 1). Jeho genom je tvořen dvouřetězcovou RNA (ds RNA) a skládá se z 10 segmentů, které kódují celkem 7 strukturálních proteinů (VP1 VP7) a 4 nestrukturální proteiny (NS1 NS3 a NS3A). Virovou partikuli tvoří tři vrstvy. Vnější vrstva obsahuje dva proteiny - VP2 a VP5. VP2 je hlavním neutralizačním antigenem a determinuje serotypovou specifitu. Je rovněţ zodpovědný za hemaglutinační aktivitu viru a za jeho navázání se na savčí buňku. VP5 se také podílí na neutralizačních schopnostech viru a byla potvrzena jeho úloha při kříţových reakcích mezi jednotlivými zástupci rodu Orbivirus. Prostřední vrstva virové partikule je dvojvrstevná a skládá se ze dvou hlavních proteinů VP7 a VP3, tří menších proteinů VP1, VP4 a VP6 a z deseti segmentů dvouřetězcové RNA. VP7 je hlavní determinantou seroskupinové specifity a epitopovým místem vyuţívaným v kompetitivnímu ELISA testu (celisa) detekujícím anti-btv protilátky. VP7 můţe rovněţ zprostředkovávat kontakt BTV s hmyzí hostitelskou buňkou. Po stránce imunologické je BTV velmi heterogenní, aţ dosud bylo v rámci BTV seroskupiny identifikováno 24 serotypů, označovaných jako BTV 1 BTV 24, z toho dvacet z nich je zjišťováno v jiţní Africe. Všechny serotypy mají společný skupinový antigen, ale lze je vzájemně odlišit pomocí serotypově specifických virus neutralizačních testů (VNT). Existuje však značná variabilita mezi terénními kmeny BTV, a to dokonce i mezi kmeny stejného serotypu, coţ je odrazem rozdílných sekvencí nukleotidů kaţdého z deseti odlišných segmetů dsrna genomu BTV. Geneticky jsou terénní kmeny BTV rovněţ značně variabilní. Příčinou jsou genetické drifty a shifty. K shiftům dochází v důsledku reassortmentu (výměny) mezi segmenty virů, pokud jsou přeţvýkavci nebo vektoři současně infikováni více neţ jedním kmenem viru. Situace je o to komplikovanější, ţe biologický cyklus BTV probíhá jak

5 v buňkách hmyzího vektora, tak přeţvýkavce a dochází tak prakticky k nepřetrţitému genetickému vývoji kmenů BTV. Virulence jednotlivých serotypů i kmenů v rámci serotypu se rovněţ výrazně liší. Pokud se týče tenacity virů BT, jsou citlivé vůči kyselinám, 3% NaOH a organickým jódovým sloučeninám. Inaktivuje je ph niţší jak 6. Obr. č. 1 Schéma viru Zdroj: ac.uk 3. Zdroje a cesty šíření virů BT BTV se vyskytuje a šíří pouze v těch lokalitách, kde je přítomen příslušný hmyzí vektor a současně vnímavá populace přeţvýkavců (viz kap. Úvod). Rod Culicoides je početně velmi rozsáhlý a zahrnuje asi popsaných druhů. Skutečným či potenciálním vektorem BTV je však nanejvýš dvacet z nich. Všichni příslušníci toho rodu jsou velmi drobní, dosahují délky přibliţně 1 mm a jejich štípnutí je pro všechny hostitele velmi bolestivé (obr. č. 2). Na přenos infekce mají velký vliv i podmínky vnějšího prostředí, a to především dešťové sráţky, teplota a vlhko. V řadě oblastí má proto onemocnění pouze sezónní charakter, protoţe tiplíky ničí jiţ první silný mráz. V USA je nejvýznamnějším vektorem BTV Culicoides sonorensis (= C. variipenis) a v Austrálii C. brevitarsis. Za klasického vektora bluetongue Starého světa je povaţován C. imicola, který se běţně vyskytuje v Africe, na Středním Východě, v jiţní Asii, v Portugalsku, v jihovýchodním Španělsku a na Kanárských ostrovech; dále na řeckých

6 ostrovech, částečně i na řecké pevnině, na Korsice, Sicílii a Sardinii a v oblasti jiţní a střední Itálie. Jeho akční radius se sice postupně a pomalu rozšiřuje severním a západním směrem, nicméně stále zůstává vázán na jiţní oblasti Evropy (obr. č. 3). Je to teplomilný druh, který ke své existenci vyţaduje dlouhodobě průměrnou teplotu prostředí nad 12 C a pro pomnoţení viru v jeho organismu nad 15 C. Nejvyšší aktivitu vykazuje v teplotním rozmezí C. C. imicola se, vzhledem k zeměpisné poloze a odpovídajícím teplotním podmínkám prostředí, na území severní Evropy, včetně České republiky nevyskytuje. Na našem území však hojně ţijí jiné, studenomilné druhy tiplíků, rovněţ schopné případného přenosu, např. C. obsoletus, C. pulicaris, C. impunctatus, C. punctatus a další (tab. č. 1). Tyto druhy tiplíků začínají být aktivní uţ při teplotě +8 C. V sousedících státech byl zjištěn ještě další studenomilný tiplík C. de Wulfi, pro kterého zmíněný teplotní limit neplatí a který se, narozdíl od výše jmenovaných druhů, nevyhýbá ani stájovým prostorám, kde vyhledává vhodného vnímavého hostitele. Přenos onemocnění prostřednictvím C. obsoletus byl potvrzen při epizootii bluetongue v letech 2006 a 2007 v Německu, vyvolané BTV serotypem 8. Úloha tohoto vektora zde mohla být vyšší díky zvláštnostem v jeho ţivotním cyklu. Aktivní období tohoto druhu se v Německu pohybuje od března do konce října, v průběhu zmíněné epizootie však byly samičky C. obsoletus odchyceny ještě koncem prosince. Tento druh obvykle neţije déle neţ 1 měsíc, experimentálně však bylo zjištěno, ţe někteří jedinci se doţili aţ 3,5 měsíce stáří. Nelze proto vyloučit, ţe C. obsoletus by se v blízké budoucnosti mohl stát nejvýznamnějším vektorem BTV v mírném pásmu. K infekci jsou vnímaví domácí i volně ţijící přeţvýkavci, ale závaţnost průběhu se liší v závislosti na individuální vnímavosti zvířete, jeho imunitním stavu a virulenci daného kmene. Za přirozených podmínek nastává infekce u ovcí a skotu, dále u losů, jelenců virginských, vidlorohů amerických, velbloudů a dalších volně ţijících přeţvýkavců, např. slonů. Jen zřídka dojde k přirozené infekci u koz. BTV vyvolává závaţné klinické příznaky většinou jen u ovcí. Skot obvykle neonemocní, ale můţe slouţit jako významný a dlouhodobý rezervoár viru (aţ 100 dnů) a hraje tak důleţitou úlohu v šíření infekce. Tiplíci totiţ preferenčně vyhledávají skot jako zdroj krve. Sají však pouze samičky, které pro zdárné dokončení reprodukčního cyklu (dozrání vajíček před nakladením), nutně potřebují savčí krev a vlhké prostředí, kde se můţe vyvinout další generace. Její vývoj probíhá přes vajíčko, larvu a kuklu a podle podmínek trvá aţ šest týdnů. Samičky neţijí déle jak dva týdny, během kterých vyhledávají hostitele kaţdý 2. aţ 3. den. Aktivně se pohybují do vzdálenosti maximálně dvou kilometrů. Tiplíci se infikují sáním krve z těla infikovaných přeţvýkavců.

7 V jejich zaţívacím traktu se virus mnoţí. Replikační cyklus trvá přibliţně 6-8 dnů a poté se virus objevuje ve slinných ţlázách. Infekce vektora je celoţivotní. Transovariální přenos u tiplíků však nebyl zatím prokázán. K infekci vnímavých hostitelů dochází nejčastěji prostřednictvím infikovaných tiplíků při sání krve. Mechanický přenos viru jinými druhy krev sajícího hmyzu je povaţován za zanedbatelný. Velký význam při šíření infekce je však přisuzován větrné činnosti, kdy mohou být infikovaní tiplíci v příhodném terénu transportováni větrem aţ na vzdálenost 100 km. Další moţností šíření je přenos semenem býků ve stádiu virémie či transplacentární cestou. Určité riziko mohou představovat i ţivé atenuované vakcíny při ochranném očkování zvířat (viz Kap. Imunoprofylaxe). Zcela novým poznatkem je jiţ zmíněný overwintering mechanismus, coţ znamená přeţívání viru v období mezi dvěma po sobě následujícími vektorovými sezónami. Bylo zjištěno, ţe BTV můţe přeţít 9 12 měsíců, především v zimním období, bez účasti dospělého vektora a bez příznaků klinického onemocnění u infikovaného zvířete. Podstatou tohoto mechanismu je perzistentní infekce γδ T buněk virem BT. Obr. č. 2 Tiplík Zdroj:

8 Obr. č. 3 Mapa tradičního geografického výskytu Culicoides imicola Zdroj:

9 Tab. 1 Přehled tiplíků ţijících na území České republiky Zdroj: Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. a RNDr. Jan Votýpka, Ph.D. 4. Geografický výskyt BTV serotypů v Evropě a jejich původ Díky vytvoření molekulárně epidemiologické databáze, obsahující údaje o sekvenci velkého počtu BTV izolátů, mohla být provedena sekvenační analýza a porovnání jejich genomu v segmetu 2. Získané výsledky umoţnily jednak přesné určení serotypu, ale i původu jednotlivých kmenů BTV. Jejich analýzou bylo zjištěno, ţe od roku 1998 se na evropském území objevilo šest serotypů (1, 2, 4, 8, 9, a 16) (obr. č. 4). Pokud se týče jejich původu, prozatím byly prokázány čtyři cesty zavlečení na evropský kontinent: z východu přes Turecko či Kypr; ze severní Afriky (Alţírsko, Tunis) do Itálie a na východní ostrovy Středomoří; z Maroka do jiţního Španělska a Portugalska a dosud neznámým způsobem do severní Evropy. Aktuální výskyt BT v evropských zemích znázorňuje obr. č. 5.

10 V Izraeli byl v roce 2006 zjištěn serotyp BTV- 15, jehoţ původ je také stále nejasný a který by mohl do budoucna představovat další případnou hrozbu pro Evropu. Spektrum výše uvedených kmenů bylo nechtěně rozšířeno ještě o vakcinační kmeny pocházející z ţivých vakcín proti BT, které byly pouţity v některých oblastech jiţní Evropy při ochranném očkování. V nedávné době bylo prokázáno, ţe se jiţ uskutečnil reassortment mezi výše uvedenými vakcinačními kmeny a terénními kmeny. Obr. č. 4 Geografické rozšíření jednotlivých BTV serotypů Zdroj:

11 Obr. č. 5 Mapa současného výskytu BT v Evropě Zdroj: 5. Patogeneze Po bodnutí zvířete infikovaným hmyzem dochází nejprve k replikaci viru v regionálních mízních uzlinách. Krevním a lymfatickým řečištěm je virus následně zanesen do sekundárních míst replikace, zvláště do dalších lymfatických uzlin, sleziny, plic a na endoteliální výstelku cév. Cirkulující virus se váţe na krevní buněčné elementy a touto cestou nastává jeho šíření v organismu hostitele. Poškození endoteliálních buněk má za následek hemoragie a edémy - typické projevy BT. Patogeneze BT u skotu se, ve srovnání s ovcemi, pravděpodobně poněkud liší a spočívá v bezprostřední IgE hypersenzitivní reakci.

12 Mezi různými serotypy BTV existují výrazné rozdíly ve virulenci. Pokud se týče délky trvání virémie, ovce zůstávají viremické 8 aţ 15 dnů, skot 1 aţ 2 měsíce, někdy však i déle. 6. Klinické příznaky Většina BTV infekcí probíhá subklinicky. Pokud se však klinické příznaky rozvinou, mohou být velmi závaţné. U ovcí inkubační doba trvá obvykle pět aţ deset dnů. Nejčastěji onemocní vysoce šlechtěná plemena. Je u nich pozorována horečka (40-41 C), nechutenství, zvýšená dechová frekvence, výtok z nozder, slzení, salivace, strnulý postoj, koronitída a laminitída. V dutině ústní jsou zjišťovány edémy a hyperémie sliznice, ulcerace na jazyku, pyscích, tvrdém patře a zubním lůţku. V důsledku těchto změn kolem sebe postiţená zvířata šíří smrdutý zápach. Můţe být zjišťována torticollis a edém a cyanóza jazyka. Ovce často po prodělaném onemocnění trpí částečnou nebo úplnou ztrátou rouna. U skotu ke vzniku klinických příznaků obvykle nedochází, pokud se objeví, mají podobný průběh jako u ovcí. Je popisována ulcerativní dermatitída, koronitída a někdy i hemoragická diarea. Nápadný je pokles mléčné produkce. Na mléčné ţláze se objevují edémy a hyperémie, především na strucích; později se tvoří i na vemeni. Podobně jako na mulci a kolem nozder, jsou i zde pozorovány eroze a krusty. Infekce gravidních zvířat můţe mít za následek aborty, malformace plodů (hydrocefalus, mikrocefalus, deformity končetin nebo čelistí, slepotu, ataxii) či porody mláďat se sníţenou ţivotností. Morbidita i mortalita je v enzooticky zamořených oblastech většinou nízká. U ovcí závaţnost průběhu závisí na plemeni, kmeni viru a vlivu prostředí. V oblastech nového výskytu můţe však morbidita místy dosahovat aţ 100% a úroveň mortality můţe oscilovat mezi 0 30%; u vysoce vnímavých ovcí můţe dojít k nárůstu aţ na 70%. U skotu můţe klinicky onemocnět aţ 5% infikovaných zvířat, úhyny jsou však poměrně vzácné. Onemocnění u všech postiţených zvířat způsobuje dlouhou rekonvalescenci, sníţenou kondici, niţší přírůstky na váze a sníţenou produkci mléka. Po prodělaní nemoci zvířata získávají silnou imunitu pouze proti kmeni viru, který infekci vyvolal, byla ale prokázána částečná kříţová protektivita i proti jiným serotypům a kmenům BTV.

13 7. Patologická morfologie Patologicko morfologický nález souvisí s poškozením cévního endotelu, coţ následně vede ke změnám permeability drobných cév a k jejich fragilitě. Jsou zjišťovány intravaskulární sraţeniny a nekrózy tkání zásobovaných poškozenými kapilárami. V důsledku těchto změn jsou pozorovány edémy, hyperémie, hemoragie, záněty a nekrózy v řadě tkání. Nejčastějším nálezem jsou hyperémie, edémy a ulcerace na sliznici dutiny ústní. V dutině hrudní a břišní bývá přítomno velké mnoţství naţloutlého serózního výpotku. Objevuje se koronitída a laminitída. Dále mohou být pozorovány rozsáhlé degenerativní léze gastrointestinálního traktu, zvětšené a hemoragické lymfatické uzliny, nekrózy v kosterní svalovině, hemoragie ve slezině a ledvinách a sekundární pneumonie.u ovcí poměrně často dochází k hemoragiím na endokardu, zvláště v místě výstupu plicní artérie. U kongenitálně infikovaných zvířat jsou nalézány různé abnormality hydrocefalus, ataxie, artrogrypóza, skolióza a krvácivé stavy. U skotu s rozvinutými klinickými příznaky jsou zjišťovány změny na mléčné ţláze. Struky jsou hyperemické a edematózní, u laktujících zvířat dochází k odlupování epidermis a na povrchu struků se vytvářejí krusty. Při histologickém vyšetření slizničních lézí jsou nalézány infiltrace mononukleárů a degenerace a nekrózy epiteliálních buněk. Postiţená svalovina je edematózní a hemoragická. Často je popisována hyalinní degenerace a nekróza svalové tkáně. 8. Terapie V případě BT neexistuje účinná terapie. Postiţeným zvířatům by však měla být poskytnuta podpůrná, symptomatická léčba a měla by být neprodleně přemístěna z pastevních ploch do stájí či přístřešků. 9. Imunoprofylaxe Vakcinace proti BT se jeví jako jediné moţné účinné opatření v ochraně před touto nákazou. Eradikace BT cestou vakcinace však můţe být dosaţeno pouze za současného příznivého působení geoklimatických podmínek. Tyto podmínky omezují nebo zabraňují aktivitám vektorů, a tím brání cirkulaci BT viru v prostředí. Celá tato strategie je však vystavěna na předpokladu, ţe v hmyzím vektoru neprobíhá vertikální přenos viru. Aţ donedávna byly komerčně dostupné pouze ţivé atenuované vakcíny. Původně byly připraveny jen za účelem jejich pouţití v enzooticky zamořených oblastech, kde se současně

14 vyskytuje mnoho různých serotypů BTV (např. jiţní Afrika). Cílem bylo spíše chránit ovce před vznikem onemocnění, neţ zabránit přenosu viru. V těchto oblastech se provádí vakcinace sdruţenou ţivou atenuovanou vakcínou, obsahující nejdůleţitější sérotypy vyskytující se v daném regionu. Vakcinují se pouze ovce, protoţe skot v těchto oblastech obvykle neonemocní. Ovce je nezbytné kaţdoročně revakcinovat. Ţivé atenuované vakcíny jsou dostatečně imunogenní i schopné navodit silnou protektivní imunitu. Nesou s sebou však řadu nepříznivých vedlejších účinků a rizik. U některých zvířat mohou vyvolat klinické příznaky onemocnění - horečku, edémy hlavy či laminitídu. U laktujících zvířat můţe dojít k poklesu mléčné produkce a gravidní zvířata mohou zmetat. Vakcína můţe mít také teratogenní efekt pro fétus, nedoporučuje se proto vakcinovat březí zvířata. U beranů můţe vyvolat dočasnou neplodnost, aby se tomuto jevu zabránilo, doporučuje se vakcinovat berany vţdy nejpozději šest týdnů před zahájením připouštěcího období. Po imunizaci těmito vakcínami cirkuluje atenuovaný virus po určitou dobu v krevním řečišti zvířete, které se tak můţe stát potenciálním zdrojem viru pro kompetentní vektory. Z těchto důvodů by proto vakcinace měla probíhat pouze v chladnějších měsících, kdy populace tiplíků a jejich aktivity jsou na nejniţší úrovni. V neposlední řadě ţivý atenuovaný virus můţe zmutovat do plně virulentní podoby a být tak schopen způsobit onemocnění. Tyto typy vakcín byly sice v omezeném rozsahu po roce 1998 v některých oblastech jiţní Evropy pouţity, ale nyní nejsou v rámci EU povoleny. Prvními inaktivovanými vakcínami, které byly vyvinuty a pouţity v terénu po vzplanutí BT v Evropě v roce 1998, byla monovalentní vakcína proti serotypu BTV-2, následovala vakcína proti BTV-4 a bivalentní proti BTV-2 a BTV-4. V současné době stále ještě není k dispozici inaktivovaná vakcína proti evropskému BTV-8. Její uvedení na trh se předpokládá v létě příštího roku. Výše uvedené inaktivované vakcíny proti BTV, obsahující celý virus, jsou bezpečné a jsou povaţovány za vysoce účinné. Nevýhodou těchto typů vakcín je jejich vysoká výrobní cena a nutnost revakcinovat, protoţe navozují pouze krátkodobou a nízkou úroveň imunity. Velké naděje jsou vkládány do přípravy rekombinantních vakcín. Některé z nich by kromě rychlého nástupu imunity, naprosté bezpečnosti z hlediska přenosu viru a moţnosti konstruovat je jako polyvalentní vakcíny, mohly fungovat i jako tzv. markerové vakcíny. Bylo by tak moţné odlišit zvířata vakcinovaná od přirozeně infikovaných. Zatím jsou ale všechy ve stádiu vývoje.

15 10. Preventivní a eradikační opatření Prvořadým preventivním opatřením je zákaz dovozu zvířat z rizikových oblastí. K dalším patří monitoring prováděný v chovech skotu a ovcí, který zahrnuje klinické vyšetření zvířat, odběr krve k sérologickému a virologickému vyšetření a entomologické sledování tiplíků. Sérologické vyšetření se provádí i u odlovených volně ţijících přeţvýkavců i u přeţvýkavců z faremních chovů. V České republice sérologické a virologické vyšetření zajišťuje Státní veterinární ústav v Jihlavě. Diferenciální diagnostiku (slintavka a kulhavka) provádí Státní veterinární ústav v Praze a entomologické vyšetření zabezpečuje Veterinární a farmaceutická univerzita Brno nebo Ústav parazitologie České akademie věd. Součástí preventivních opatření u pastevně odchovávaných zvířat je regulace doby jejich pobytu na pastvě. Zavírají se do stájí hodinu před západem slunce a vyhánějí na pastvu hodinu po východu slunce, aby se riziko kontaktu s kompetentními vektory sníţilo na minimum. V oblastech, kde se vyskytuje C. de Wulfi, je nezbytné předtím dezinsikovat stáj, aby se zabránilo případnému přenosu nákazy. Dezinsekce patří k velmi důleţitým preventivním opatřením v ochraně před touto nákazou. Naopak dezinfekce v případě BT nemá, vzhledem k charakteru této nákazy, ţádný praktický význam. Existuje řada schválených repelentních přípravků, které je moţné pouţít přímo na zvířata či ve stájovém prostředí. U některých z nich, např. u deltamethrinu, je však nutné dodrţet předepsanou ochrannou lhůtu na maso v délce 18 dnů.. Povinností chovatele je provádět i desinsekci dopravních prostředků před transportem zvířat, jak ukládá Nařízení Komise (ES) č. 1266/2007 ze dne Optimální by byla i ochrana venkovního prostředí před vektory, v praxi je to však velmi obtíţně řešitelné a téměř neproveditelné. Svůj význam mají proto meliorační zásahy, především vysušování půdy, případně sprayování chovatelsky vyuţívaných ploch. Při výskytu nákazy jsou uplatňována přísná opatření. Dochází k vymezení ohniska o poloměru 20 km a vymezení ochranných pásem (obr. č. 6), která se od sebe liší opatřeními, která specifikují podmínky, za jakých je moţné obchodovat se zvířaty a uskutečňovat jejich přesuny (Nařízení Komise [ES] č. 1266/2007 ze dne ). Provádí se pravidelné klinické vyšetřování vnímavých zvířat a jsou jim odebírány vzorky pro laboratorní vyšetření. V závaţnějších případech se zvířata utrácejí a kadávery se přemísťují do asanačních podniků.

16 Obr. č. 6 Ochranná pásma vymezená při výskytu BT v Německu v září 2007 Zdroj: 11. Bluetongue a jeho nebezpečí pro jiné zvířecí hostitele V minulosti byla provedena řada studií s cílem experimentálně infikovat různé savce virem BT (králíci, kočky a psi). Ani v jediném případě se však nepodařilo potvrdit, ţe by tyto druhy zvířat mohly slouţit jako rezervoár infekce. Je proto velmi nepravděpodobné, ţe by BTV mohl přeţít v jiných hostitelích neţ v přeţvýkavcích. Nicméně literární údaje zmiňují průkaz specifických protilátek proti bluetongue u velkých šelem ţijících v Africe. V USA se zase vyskytl bluetongue u psů po aplikaci vakcíny kontaminované virem BT, byly v této souvislosti popsány aborty a úhyny gravidních fen. 12. Bluetongue a jeho nebezpečí pro člověka Tiplíci napadají celou řadu hostitelských druhů, včetně člověka. Sají krev nejčastěji během pozdního odpoledne či v noci. Nebylo však prokázáno, ţe by bluetongue představoval zdravotní riziko pro člověka. BTV se nešíří masem, ani mlékem ani jinými mléčnými produkty. Z dostupných literárních zdrojů je však znám zatím jediný případ onemocnění člověka, kdy došlo k infekci laboratorního pracovníka. Lze proto doporučit zvýšenou opatrnost a dodrţování zásad hygieny a bezpečnosti práce při manipulaci s původcem této nákazy.

17 13. Finanční náklady spojené s výskytem BT Na základě dostupných informací jsou celosvětové ztráty způsobené BTV odhadovány na 3 miliardy dolarů ročně. Jednoznačně nejvyšší ztráty jsou hlášeny ze zemí, které exportují ţivá zvířata, embrya, sperma či jiné biologické produkty, jako je např. bovinní fetální sérum. Příčinou je jednak zákaz obchodování s těmito komoditami v případě výskytu BT a jednak náklady vynaloţené na kontrolu zdraví zvířat v postiţených oblastech. V zemích s enzootickým výskytem BT, např. jiţní Afrika či některé státy v USA, tvoří významnou poloţku finančních nákladů ochranná vakcinace vnímavých zvířat. 14. Vliv bluetongue na objem a kvalitu produkce potravin ţivočišného původu Bluetongue představuje především závaţný ekonomický problém. Patří k nákazám Listu A OIE, a to hlavně kvůli dramatickému průběhu onemocnění, které se vyskytlo v roce 1943 na Kypru a v roce 1956 v Portugalsku a Španělsku. Za epizootii na Kypru byl zodpovědný vysoce virulentní virus, který usmrtil 60-70% infikovaných zvířat. Vzplanutí nákazy na Iberijském poloostrově bylo rovněţ děsivé. Během prvních čtyř měsíců uhynulo v Portugalsku ovcí a ve Španělsku. Přesné údaje, vypovídající o dopadu BT na produkci potravin ţivočišného původu, spojené s výskytem BT na evropském kontinentě po roce 1998, však chybí a nebyly zatím ani vyčísleny. Z dosavadních informací je však zřejmé, ţe počet ohnisek evidovaných v Evropě od roku 1998 představuje nejrozsáhlejší epizootii této nákazy, která kdy byla zaznamenána. Morbidita v některých oblastech dosahovala aţ 18% a mortalita 3,4%. Bluetongue je povaţován za potenciální biologickou zbraň a jeho rozšíření by mohlo mít za následek velké ekonomické ztráty dané zákazem obchodování s embryi, spermatem a produkty ţivočišného původu. Zmíněné skutečnosti by proto mohly mít velmi nepříznivý dopad na zásobování trhu potravinami ţivočišného původu, především pokud se týče objemu produkce. 15. Souhrn V předkládané práci byly popsány obecné otázky nebezpečné nákazy zahrnuté v Listu A OIE a Přílohy 1 Zákona 166.Sb. / katarální horečky ovcí neboli bluetongue. Hlavní pozornost však byla zaměřena na nedávný a nečekaný výskyt BTV serotypu 8 ve státech severní Evropy a na zvláštnosti spojené s průběhem tohoto onemocnění v uvedeném regionu.

18 Je podán přehled o zdrojích a cestách šíření této nákazy, o moţnostech přeţívání původce v hostiteli či vývojových stádiích vektora, o hostitelském spektru a o geografickém výskytu nákazy, která v posledních letech výrazně překračuje dosavadní známé hranice. Jsou diskutovány moţnosti prevence, imunoprofylaxe i eradikace BT na zasaţeném území. V souvislosti s hostitelským spektrem viru BT jsou zvaţovány i jiné druhy zvířat. Na základě dostupných literárních zdrojů se zdá, ţe BTV není pro člověka v přirozených podmínkách nebezpečný. Dále se práce věnuje rozsahu ekonomických ztrát v důsledku výskytu BT ve světě a nákladům spojeným s prevencí či tlumením nákazy, vlivu na bezpečnost potravin ţivočišného původu, jejich kvalitu i objem produkce. 16. Summary General issues of bluetongue (BT) disease, an infection involved in OIE List A and in the Annex No 1 of the Veterinary Act No 166/1999, are described in the present study. The main attention was focused on the recent and unexpected onset of BT caused by serotype 8 virus in North European countries. The peculiarities of the course of this disease in that geographical region are also mentioned. This paper provides an overview of the sources and ways of BT spreading, conditions for virus survival in a sensitive host or life stages of a vector (Culicoides biting midges), lists sensitive animal species and discusses the geographical onset of BT as the disease that, in the last years, has overstepped the previously known borders. The options for prevention, vaccination and eradication in affected areas are discussed. In relation to the host species sensitive to BT virus, other animal species are also considered. The literature sources available up to now suggest that, under natural conditions, BT virus is not dangerous for humans. In addition, this study deals with the extent of financial losses due to BT onsets all over the world and the costs connected with prevention of this disease or efforts aimed at its eradication. Much attention is paid to a potential influence of BT virus on the safety of foodstuffs of animal origin, their quality and the capacity of their production 17. Pouţitá literatura a zdroje informací Alexander, K. A., MacLachlan, N. J., Kat, P. W. et al. (1994) Evidence of natural bluetongue virus infection among African carnivores. Am. J. Trop. Med. Hyg., 51,

19 Bluetongue. In: The Merck Veterinary Manual (2005), 9th edition, ed. C. M. Kahn, Merck and Co., Inc., White ouse Station, N. J., USA, DEFRA, Technical Review Bluetongue: The virus, Hosts and Vectors, 2002, Version 1.5, 25 p Melhorn, H., Walldorf, V., Klimper, S., Jahn, B., Jaeger, F., Eschweiler, J., Hoffmann B., Beer, M (2007): First occurrence of Culicoides obsoletus- transmitted Bluetongue virus epidemic in Central Europe. Parasitol. Res. 101 (1), Nařízení Komise (ES) č. 1266/207 ze dne o prováděcích předpisech ke směrnici Rady 2000/75/ES, co se týče tlumení, sledování, dozoru a omezení přesunů některých zvířat vnímavých druhů ve vztahu ke katarální horečce ovcí Radostits, O. M., Blood, D. C. and Gay, C. C. Bluetongue. Veterinary Medicine. A Textbook of the Diseases of Cattle, Sheep, Pigs, Goats and Horses. WB Saunders Company Ltd. 8th edition, 1994, Roberts, D. H., Lucas, M. H., Bell, R. A. ( 1993): Animal and animal product importation and the assesment of risk from bluetongue and other ruminant orbiviruses. Br. Vet. J.149, Savini, G., MacLachlan, N. J., Calistri, P., J.M. Sanchez-Vizcaino, Zientara, S. (2007): Vaccines against bluetongue in Europe. Comp. Immunol. Microbiol. Infect. Dis. Doi: /j.cimid Takamatsu, H., Mellor, P. S., Mertens, P. C., Kirkham, P. A., Burroughs, J. N., Parkhouse, R. M. E. (2003): A possible overwintering mechanism for bluetongue virus in the absence of the insect vector. J. Gen. Virol., 84, White, D. M.., Wilson, W. C., Blair, C. D., Beaty, B. J. (2005): Studies on overwintering of bluetongue viruses in insects. J. Gen. Virol., 86,

20 Wilbur, L. A., Evermann, J. F., Levings R. L., Stoll, I. R., Starling, D. E., Spillers, C. A., Gustafson, G. A., McKeiran, A. J. (1994): Abortion and death in pregnant bitches associated with a canine vaccine contaminated with bluetongue virus. J. Am. Vet. Med. Assoc. 204, Zientara, S., Sailleau, C., Breard, E. : Epidemiology and diagnostics of bluetongue in Europe. Proc. of World Buiatrics Congress, Nice, France, 2006, p

N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007

N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007 N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007 Č.j. 191/07-EPI-2397/2007 Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj ze dne 30. listopadu 2007 Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj, jako místně a věcně příslušný

Více

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ Se sídlem v Benešově, Černoleská 1929, 256 38 Benešov,kvss@svscr.cz IČ: 65392191

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ Se sídlem v Benešově, Černoleská 1929, 256 38 Benešov,kvss@svscr.cz IČ: 65392191 KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ Se sídlem v Benešově, Černoleská 1929, 256 38 Benešov,kvss@svscr.cz IČ: 65392191 NAŘÍZENÍ KRAJSKÉ VETERINÁRNÍ SPRÁVY PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ č. 17 / 2007 o

Více

Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti

Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti MVDr. Kirsten Stemme Základní údaje o BVD Virus BVD - pestivirus - různé genotypy a subtypy - dva rozdílné biotypy (necytopatogenní, cytopatogenní) podle Heckerta

Více

N A Ř Í Z E N Í č. 2 /2007

N A Ř Í Z E N Í č. 2 /2007 N A Ř Í Z E N Í č. 2 /2007 č.j. 164/07-EPI-1956/2007 Krajské veterinární správy ze dne 9. října 2007 Krajská veterinární správa, jako místně a věcně příslušný správní orgán podle 47 odst. (1) písm. b)

Více

Očkování proti klíšťové encefalitidě v létě a po přisátí klíštěte

Očkování proti klíšťové encefalitidě v létě a po přisátí klíštěte Očkování proti klíšťové encefalitidě v létě a po přisátí klíštěte Jan Smetana Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec Králové X. Hradecké vakcinologické dny, 2. - 4. 0. 204 2 Klíšťová encefalitida

Více

Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR

Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR Kateřina Fabiánová, Čestmír Beneš SZÚ Praha 24. Pečenkovy epidemiologické dny, 15. 17. 9.2010 České Budějovice Epidemiologické charakteristiky Původce: Coxiella

Více

Kontroly podmínenosti v roce 2011

Kontroly podmínenosti v roce 2011 Kontroly podmínenosti v roce 2011 SMR 12 15 MVDr. Radek Axmann Chovatel, jím zaměstnávané osoby při chovu, přepravě, svodu a prodeji zvířat, jakož i další osoby, které přicházejí do styku se zvířaty a

Více

V případě bodů a) a b) může být prohlášení podáno formou odkazu na publikovanou literaturu.

V případě bodů a) a b) může být prohlášení podáno formou odkazu na publikovanou literaturu. TABULKA ZEVNÍCH PŮVODCŮ, NA KTERÉ MÁ BÝT VYŠETŘOVÁNO VE VZTAHU K OBECNÝM A DRUHOVĚ SPECIFICKÝM POKYNŮM K VÝROBĚ A KONTROLE SAVČÍCH VETERINÁRNÍCH VAKCÍN 1. VYSVĚTLUJÍCÍ POZNÁMKA V obecných požadavcích pro

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Ebola a Česká republika máme se bát? Jaké je riziko, že se Ebola dostane do České republiky a začne se tu šířit? Riziko pro turisty nebo obchodní

Více

Prevence fasciolózy Helena Neumayerová, Matin Kašný, David Modrý

Prevence fasciolózy Helena Neumayerová, Matin Kašný, David Modrý Prevence fasciolózy Helena Neumayerová, Matin Kašný, David Modrý Ústav patologické morfologie a parazitologie, VFU Brno, Katedra parazitologie, UK Praha Českého svazu chovatelů masného skotu, Hotel Skalský

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA pohledem epidemiologa

KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA pohledem epidemiologa KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA pohledem epidemiologa MUDr. Renata Vaverková Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně HVD - Hradec Králové 4. 10. 2013 KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA je nákazou s přírodní

Více

KORONAVIROVÉ INFEKCE PRASAT

KORONAVIROVÉ INFEKCE PRASAT KORONAVIROVÉ INFEKCE PRASAT Jana Prodělalová Oddělení virologie Virové choroby prasat Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Brno Evoluce koronavirů: 8 100 př.n.l. rekombinace, mutace adaptace

Více

Molekulární diagnostika infekční bronchitidy v České republice a na Slovensku. Richard J W Currie

Molekulární diagnostika infekční bronchitidy v České republice a na Slovensku. Richard J W Currie Molekulární diagnostika infekční bronchitidy v České republice a na Slovensku Richard J W Currie Virus infekční bronchitidy RNA (nukleová kyselina) uvnitř Proteiny (spike proteiny S1 a S2) na vnější straně

Více

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena MODUL č. III Epidemiologie a Hygiena Definice epidemiologie a rozdělení Definice: Epidemiologie je nauka o teoretických a praktických otázkách ochrany před chorobami (infekčními i neinfekčními). Rozdělení

Více

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ Interaktivní prezentace Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. Centrum očkování a cestovní medicíny Hradec Králové JAKÁ JSOU RIZIKA PRO CESTOVATELE V ZAHRANIČÍ?

Více

Vědecký výbor veterinární

Vědecký výbor veterinární Vědecký výbor veterinární Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVV Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVV Finální dokument X Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití MOŽNOSTI

Více

Co víme nového o borelióze a klíšťové meningoencefalitidě?

Co víme nového o borelióze a klíšťové meningoencefalitidě? Co víme nového o borelióze a klíšťové meningoencefalitidě? Schánilec P. Hájek I. Agudelo C. F. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Rozšíření

Více

Vrozený zarděnkový syndrom - kazuistika. MUDr. Martina Marešová HS hl.m. Prahy

Vrozený zarděnkový syndrom - kazuistika. MUDr. Martina Marešová HS hl.m. Prahy Vrozený zarděnkový syndrom - kazuistika MUDr. Martina Marešová HS hl.m. Prahy Zarděnky - historie zarděnky byly poprvé popsány ve 2. pol. 18. stol. v roce 1866 nazvány rubella v roce 1941 australský oftalmolog

Více

Martina Havlíčková Helena Jiřincová. NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav

Martina Havlíčková Helena Jiřincová. NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav Pandemic H1N1 2009 Martina Havlíčková Helena Jiřincová NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav Z historie H1N1 1916-1917 pravděpodobná cirkulace viru, malá ohniska, lokální epidemie ve vojenských táborech,

Více

Vakcíny z nádorových buněk

Vakcíny z nádorových buněk Protinádorové terapeutické vakcíny Vakcíny z nádorových buněk V. Vonka, ÚHKT, Praha Výhody vakcín z nádorových buněk 1.Nabízejí imunitnímu systému pacienta celé spektrum nádorových antigenů. 2. Jejich

Více

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Porod Příznaky blížícího se porodu uvolněné pánevní vazy pokleslé břicho zduření a zvětšení

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Seminář z aktuárských věd 14.5.2010 PANDEMIE KATASTROFICKÉ RIZIKO V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ

Seminář z aktuárských věd 14.5.2010 PANDEMIE KATASTROFICKÉ RIZIKO V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ Seminář z aktuárských věd 14.5.2010 PANDEMIE KATASTROFICKÉ RIZIKO V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ PANDEMII NELZE ZABRÁNIT 1918 MOŽNÁ NEBYL NEJHORŠÍ PŘÍPAD EKONOMICKÉ DOPADY MOHOU BÝT VÝZNAMNÉ ZASAHUJE DO ŘADY POJISTNÝCH

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák

Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák Success story - skot Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák 12.3.2015 ZAS Koloveč Chov skotu - plemeno Montbélliarde (cca 928 dojnic) - zaměřeno na: produkci mléka výkrm skotu prodej

Více

OČKOVÁNÍ POLYSACHARIDOVÝMI A KONJUGOVANÝMI VAKCÍNAMI Aneb kdy a proč je výhodná imunologická paměť a kdy cirkulující protilátky

OČKOVÁNÍ POLYSACHARIDOVÝMI A KONJUGOVANÝMI VAKCÍNAMI Aneb kdy a proč je výhodná imunologická paměť a kdy cirkulující protilátky OČKOVÁNÍ POLYSACHARIDOVÝMI A KONJUGOVANÝMI VAKCÍNAMI Aneb kdy a proč je výhodná imunologická paměť a kdy cirkulující protilátky Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. Centrum očkování a cestovní medicíny Hradec

Více

36-47-M/01 Chovatelství

36-47-M/01 Chovatelství Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Chovatelství ŠVP

Více

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření. Čl. 1 Poučení o nákaze

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření. Čl. 1 Poučení o nákaze Č. j.: SVS/2014/096566-L Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Liberecký kraj jako místně a věcně příslušný orgán podle ustanovení 49 odst.1 písm.

Více

West Nile Virus, aneb je třeba být připraven

West Nile Virus, aneb je třeba být připraven West Nile Virus, aneb je třeba být připraven RNDr. Eva Křížová, Ph.D Transfuzní a tkáňové oddělení Fakultní nemocnice Brno Taxonomické zařazení a charakteristika WNV Rod: Flavivirus Charakteristika: RNA

Více

Vědecký výbor pro potraviny

Vědecký výbor pro potraviny Vědecký výbor pro potraviny Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVP Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVP Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument X Pro veřejné použití Název

Více

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010 Změna klimatu a lidské zdraví Brno, 4. května 2010 odborný konzultant v oblasti zdravotních a ekologických rizik e-mail: miroslav.suta (at) centrum.cz Světový den zdraví 2008 Globální hrozba pro zdraví

Více

Pandemický plán Ústeckého kraje. MUDr. Josef Trmal Ph.D.

Pandemický plán Ústeckého kraje. MUDr. Josef Trmal Ph.D. Pandemický plán Ústeckého kraje MUDr. Josef Trmal Ph.D. Pandemický plán Ústeckého kraje Pandemický plán je zpracován v souladu s krizovým a havarijním plánováním a tvoří součást Krizového plánu Ústeckého

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Mléčná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Mléčná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Mléčná plemena skotu Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Plemena skotu Nejvíce zvířat v Asii a Americe, stavy skotu v Evropě tvoří přibližně 9 %, populace skotu = 300-350 plemeny (mléko,

Více

SITUAČNÍ ZPRÁVA EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ

SITUAČNÍ ZPRÁVA EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ SITUAČNÍ ZPRÁVA EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ Nejdůležitější vývoj v posledních 24 hodinách V rámci EU a zemí regionu EFTA hlášeno 17 nových potvrzených případů; První potvrzené případy

Více

Alena Šteflová 22.duben 2014

Alena Šteflová 22.duben 2014 European Immunization Week 22-26 April 2014 Alena Šteflová 22.duben 2014 Proč European Immunization Week? Očkování učinilo mnoho infekčních onemocnění vzácnými nebo téměř se nevyskytujícími. Tento úspěch

Více

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha interakce antigenu s protilátkou probíhá pouze v místech epitopů Jeden antigen může na svém povrchu nést

Více

Epidemiologie virových hepatitid, vakcinace

Epidemiologie virových hepatitid, vakcinace Epidemiologie virových hepatitid, vakcinace MUDr. Jan Smetana Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Hradec Králové Virové hepatitidy - zánětlivé onemocnění jater vyvolané

Více

Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B

Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B Níže uvedené komentáře by měly pomoci soutěžícím z kategorie B ke snazší orientaci

Více

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Imunita a infekční nemoci Anotace Pracovní list seznamuje žáka s druhy infekčních chorob a se způsoby jejich

Více

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY Pavel Rauch Ústav biochemie a mikrobiologie, VŠCHT Praha Týden bezpečnosti potravin, VŠCHT Praha, květen 2006 ALERGIE JAKO MÓDA SOUČASNOSTI 20% POPULACE VĚŘÍ, ŽE MÁ INTOLERANCI

Více

Huntingtonova choroba

Huntingtonova choroba Huntingtonova choroba Renata Gaillyová OLG FN Brno Huntingtonova choroba je dědičné neurodegenerativní onemocnění mozku, které postihuje jedince obojího pohlaví příznaky se obvykle začínají objevovat mezi

Více

Tel: 495 279 059, Fax: 495 279 059, E-mail: epodatelna.kvsh@svscr.cz, ID datové schránky: qk4aiki

Tel: 495 279 059, Fax: 495 279 059, E-mail: epodatelna.kvsh@svscr.cz, ID datové schránky: qk4aiki KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Jana Černého 370, 503 41 Hradec Králové, Tel: 495 279 059, Fax: 495 279 059, E-mail: epodatelna.kvsh@svscr.cz, ID datové schránky: qk4aiki N A Ř Í ZE

Více

Štítenka zhoubná (Quadraspidiotus perniciosus Comstock) důvody pro zpracování PRA

Štítenka zhoubná (Quadraspidiotus perniciosus Comstock) důvody pro zpracování PRA Štítenka zhoubná (Quadraspidiotus perniciosus Comstock) důvody pro zpracování Pilotní projekt v ČR pro rok 2010 Michal Hnízdil 1 Štítenka zhoubná důvody pro zpracování Štítenka zhoubná Quadraspidiotus

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) L 161/22 26.6.2015 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2015/1009 ze dne 24. června 2015, kterým se mění příloha I rozhodnutí 92/260/EHS a 93/195/EHS, pokud jde o položky pro Izrael, Libyi a Sýrii, příloha

Více

Azbest a jeho účinky na zdraví

Azbest a jeho účinky na zdraví Azbest a jeho účinky na zdraví B. Dlouhá Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Státní zdravotní ústav Praha Azbest prevence a minimalizace rizik 15.3.2012 Azbest. Azbestové vlákno RIZIKOVOST AZBESTU

Více

Nebuněční Viry, viroidy, priony

Nebuněční Viry, viroidy, priony Nebuněční Viry, viroidy, priony Viry - Stavba virionu Virové kapsidy Nukleová kyselina viru a) DNA - dvouřetězcová - jednořetězcová (jen u virů) b) RNA -dvouřetězcová (jen u virů) - jednořetězcová Lytický

Více

VIROVÉ HEPATITIDY. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

VIROVÉ HEPATITIDY. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové VIROVÉ HEPATITIDY Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Hepatitidy 1 Zánět jaterního parenchymu Nejčastější jaterní onemocnění v celosvětovém měřítku Hepatotropní viry A, B, C, D, E, G, TTV (transfusion

Více

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014 Syfilis přehledně MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-214 LEGISLATIVA Zákon č. 258/2 Sb., o ochraně veřejného zdraví Vyhláška MZ ČR č. 36/212 Sb., podmínky předcházení

Více

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Oběhová soustava Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Zabezpečuje: Přepravu (transport): - přepravcem je krev (soustava oběhová) - zabezpečuje přísun základních kamenů živin do buněk,

Více

doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D.

doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D. doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D. Konference Klonování a geneticky modifikované organismy Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 7. května 2015, Praha Výroba léků rekombinantních léčiv Výroba diagnostických

Více

Mimotělní oplození. léčebně řeší stavy, kdy:

Mimotělní oplození. léčebně řeší stavy, kdy: VÝZNAM VYŠETŘENÍ REPRODUKČNÍ IMUNITY PRO IVF-ET Jindřich Madar pracoviště reprodukční imunologie Ústavu pro péči o matku a dítě Praha Podolí Metoda mimotělního oplození s následným přenosem embrya do dělohy

Více

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Vratislav Němeček, Marek Malý Souhrn V roce 2012 bylo zachyceno 212 nových případů HIV infekce u občanů ČR a cizinců s dlouhodobým pobytem (rezidentů), což je dosud nejvyšší

Více

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha Imunoprofylaxe RSV infekce M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha RSV - RNA (objeven 1956) - Skupina paramyxoviridae - 2 skupiny (povrchové

Více

TĚHOTENSTVÍ U HIV POZITIVNÍCH ŽEN (jen občané ČR a cizinci s trvalým pobytem) Absolutní údaje ke dni 30.4. 2012

TĚHOTENSTVÍ U HIV POZITIVNÍCH ŽEN (jen občané ČR a cizinci s trvalým pobytem) Absolutní údaje ke dni 30.4. 2012 TĚHOTENSTVÍ U HIV POZITIVNÍCH ŽEN Absolutní údaje ke dni 30.4. 2012 POROD 122 NOVOROZENCI 125 (dvojčata 3x) TĚHOTENSTVÍ 165 (rutinní testování 77) POTRAT HIV STATUS umělé ukončení 33 pozitivní 3 spontánní

Více

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5 PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÁ FORMA, KONCENTRACE VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB(Y) PODÁNÍ, DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH Page 1 of 5 Členský stát Žadatel

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Firma Abbott Laboratories nabízí na imunoanalytických systémech ARCHITECT test ke stanovení biologicky aktivní části vitaminu

Více

Klinika infekčních nemocí, FN Hradec Králové

Klinika infekčních nemocí, FN Hradec Králové Pavel Kosina Klinika infekčních nemocí, FN Hradec Králové Centrum očkování a cestovní medicíny historie imunizace charakteristika očkovací látky bezpečnost, imunogenita a účinnost vakcíny vakcinační schémata,

Více

VAKCÍNU, OCHRÁNIT. JE JEN JEDNA. ZEPTEJTE SE NA KTERÁ VÁM MÙ E POMOCI VAŠI DCERU BUDOUCNOST VAŠÍ DCERY

VAKCÍNU, OCHRÁNIT. JE JEN JEDNA. ZEPTEJTE SE NA KTERÁ VÁM MÙ E POMOCI VAŠI DCERU BUDOUCNOST VAŠÍ DCERY BUDOUCNOST VAŠÍ DCERY JE JEN JEDNA. ZEPTEJTE SE NA VAKCÍNU, KTERÁ VÁM MÙ E POMOCI VAŠI DCERU OCHRÁNIT. Registrovaná ochranná známka MERCK & CO., INC., Whitehouse Station, N.J., U.S.A. Copyright MERCK &

Více

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Brno, 17.5.2011 Izidor (Easy Door) Osnova přednášky 1. Proč nás rakovina tolik zajímá?

Více

DEN ZEMĚ MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU

DEN ZEMĚ MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU DEN ZEMĚ JE MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH 22. 4. 1970 V ČESKÉ REPUBLICE SE DEN ZEMĚ SLAVIL POPRVÉ 22. 4. 1990 VLAJKU DNE

Více

Základní škola a Mateřská škola Žirovnice

Základní škola a Mateřská škola Žirovnice Základní škola a Mateřská škola Žirovnice Autor: Mgr. Veronika Koukalová Vytvořeno: 29.2.2012 Název: VY_32_INOVACE_6.2.06_zoologie Téma: Klíště obecné Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1204

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

Neodolatelný SELECTAN ORAL SELECTAN ORAL. 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě. Vysoký příjem, nejlepší léčba.

Neodolatelný SELECTAN ORAL SELECTAN ORAL. 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě. Vysoký příjem, nejlepší léčba. SELECTAN ORAL 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě Neodolatelný Vysoký příjem, nejlepší léčba. SELECTAN ORAL představuje léčivý roztok v pitné vodě řešící opakující se infekce u prasat. : nová molekula

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.4. 2015

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.4. 2015 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.4. 2015 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE

Více

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr.Jitka Fuchsová MÍZA (lymfa) Krevní kapiláry mají propustné stěny

Více

EBOLA CO MOŽNÁ NEVÍTE

EBOLA CO MOŽNÁ NEVÍTE EBOLA CO MOŽNÁ NEVÍTE MUDr. Jana Vidunová ZZS Plzeňského kraje HISTORIE poprvé popsána již v roce 1976 název podle říčky Ebola nacházející na území dnešní Demokratické republiky Kongo od roku 1976 asi

Více

Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz

Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz Zpět Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz Ing. Jaroslav Humpál VÚZE Praha Osnova presentace Úvod kdy a proč Závaznost pro ČR Jednotlivé požadavky a ekonomické dopady jejich dodržování

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.7. 2011

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.7. 2011 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE 31.7. 2011 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE ZVÝŠENÉM RIZIKU HIV 229930

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.8. 2014

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.8. 2014 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE 31.8. 2014 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE ZVÝŠENÉM RIZIKU HIV 256611

Více

OZDRAVOVACÍ PROGRAM od BOVINNÍ VIROVÉ DIARHOE (BVD)

OZDRAVOVACÍ PROGRAM od BOVINNÍ VIROVÉ DIARHOE (BVD) STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ÚSTAV JIHLAVA Referenční laboratoř pro bovinní virovou diarrhoeu (BVD/MD) Oddělení virologie Rantířovská 93, 586 05 Jihlava Tel.: +420 567 143 263, Fax: +420 567 143 262, Web: www.svujihlava.cz,

Více

389/2004 Sb. VYHLÁŠKA

389/2004 Sb. VYHLÁŠKA 389/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2004 o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.6. 2014

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.6. 2014 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE 30.6. 2014 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE ZVÝŠENÉM RIZIKU HIV 254814

Více

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 11.3.2011 Mgr.Petra Siřínková Rozdělení živé přírody 1.nadříše.PROKARYOTA 1.říše:Nebuněční

Více

Správna výživa méně civilizačných chorob!!!

Správna výživa méně civilizačných chorob!!! Správna výživa = méně civilizačných chorob!!! Cash flow života krávy měsíčně a nápočtem Kč/měsíc 5000 4000 3000 2000 1000 0-10000 10 20 30 40 50 60 70-2000 -3000 věk měsíce měsíšně nápočtem nápočtem 100000

Více

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII Milan Kolář Lékařská fakulta UP v Olomouci ZÁVĚRY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH SETKÁNÍ Výuka lékařské mikrobiologie patří k nezbytným předpokladům pro výuku klinických

Více

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU Podstata prezentace antigenu (MHC restrikce) byla objevena v roce 1974 V současnosti je zřejmé, že to je jeden z klíčových

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Státní veterinární správa ČR. Metodický návod SVS ČR č. 10/2005 čj. 2346/2005/RED ze dne 30.12.2005

Státní veterinární správa ČR. Metodický návod SVS ČR č. 10/2005 čj. 2346/2005/RED ze dne 30.12.2005 Státní veterinární správa ČR Metodický návod SVS ČR č. 10/2005 čj. 2346/2005/RED ze dne 30.12.2005 k realizaci Národního ozdravovacího programu od infekční rinotracheitidy skotu (IBR) v ČR schváleného

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.7. 2015

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.7. 2015 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.7. 2015 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE

Více

Zjišťování toxicity látek

Zjišťování toxicity látek Zjišťování toxicity látek 1. Úvod 2. Literární údaje 3. Testy in vitro 4. Testy na zvířatech in vivo 5. Epidemiologické studie 6. Zjišťování úrovně expozice Úvod Je známo 2 10 7 chemických látek. Prostudování

Více

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY Mgr. Jitka Pokorná, Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví, výživy a potravin Palackého 3a, 612 42 Brno www.szu.cz, e-mail: pokorna@chpr.szu.cz

Více

VY_32_INOVACE_07_B_18.notebook. July 08, 2013

VY_32_INOVACE_07_B_18.notebook. July 08, 2013 1 Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová VY_32_INOVACE_07_B_18_ZDR Vzdušné nákazy Datum tvorby 6.5.2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0557III/2 Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

Rakovina děložního čípku Co by měly pacientky vědět

Rakovina děložního čípku Co by měly pacientky vědět Rakovina děložního čípku Co by měly pacientky vědět Vejcovod Lidský papilomavirus (HPV) Vaječník Děloha Děložní čípek Co je HPV? HPV je běžným virem, jež postihuje ženy i muže. 1 Existuje více než 100

Více

Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace

Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace Andrea Krsková Humánní biomonitoring současný stav a perspektivy SZÚ, 23. 11. 2011 Úvod v životním prostředí se vyskytuje

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

Závažnost chřipky, analýza výskytu úmrtí v interpandemickém a pandemickém období. Jan Kynčl

Závažnost chřipky, analýza výskytu úmrtí v interpandemickém a pandemickém období. Jan Kynčl Závažnost chřipky, analýza výskytu úmrtí v interpandemickém a pandemickém období Jan Kynčl Chřipka akutní vysoce nakažlivé virové onemocnění postihuje lidstvo každoročně v epidemiích, někdy v pandemiích

Více

Klíšťová encefalitida

Klíšťová encefalitida Klíšťová encefalitida MUDr. Tomáš Simota 12.5. 2012 Šafránkův pavilon, Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační číslo projektu

Více

po přisátí klíštěte virus prokazován kůže virémie buňky RES (slezina, játra, kostní dřeň) mechanismus invaze do CNS nejasný, HEB při virémii

po přisátí klíštěte virus prokazován kůže virémie buňky RES (slezina, játra, kostní dřeň) mechanismus invaze do CNS nejasný, HEB při virémii Středoevropská klíšťová meningoencefalitida klinický obraz MUDr. Dita Smíšková, PhD Doc.MUDr.Vilma Marešová, CSc. MEK patogeneze po přisátí klíštěte virus prokazován nejprve v Langerhansových h buňkách

Více

Měření rizika států pohledem finančních trhů

Měření rizika států pohledem finančních trhů Měření rizika států pohledem finančních trhů PETR BUDINSKÝ Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., Estonská 500, Praha Abstrakt: Financial markets can reflect the risks of default by three following measures:

Více

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová 23.Pečenkovy epidemiologické dny Jihlava 2009

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová 23.Pečenkovy epidemiologické dny Jihlava 2009 Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009 MUDr. Jana Prattingerová 23.Pečenkovy epidemiologické dny Jihlava 2009 Masové akce (Olympijské hry,hajj ) WHO Technical workshop Communicable

Více

Surveillance infekčních nemocí v ČR

Surveillance infekčních nemocí v ČR Kyjevská 44, 532 03 Pardubice Tel. 465 352 040, Fax: 465 524 328 podatelna@zupu.cz, www.zupu.cz Surveillance infekčních nemocí v ČR MUDr. Pavel Slezák VI. konference Medicína katastrof, traumatologické

Více

246/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 15. dubna 1992 na ochranu zvířat proti týrání. 8 Veřejná vystoupení zvířat

246/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 15. dubna 1992 na ochranu zvířat proti týrání. 8 Veřejná vystoupení zvířat 246/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 15. dubna 1992 na ochranu zvířat proti týrání 8 Veřejná vystoupení zvířat (1) Veřejným vystoupením se rozumí jednorázové nebo opakované provádění činnosti se

Více

Využití přirozených obranných mechanismů vemene v boji proti vzniku mastitid

Využití přirozených obranných mechanismů vemene v boji proti vzniku mastitid Využití přirozených obranných mechanismů vemene v boji proti vzniku mastitid Jana Jelínková 10.května 2012, Větrný Jeníkov Dojící technologie Dojení - postupy Hygiena, dezinfekce.. Mastitis Typ a hygiena

Více