Současný systém očkování v Armádě České republiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Současný systém očkování v Armádě České republiky"

Transkript

1 Současný systém očkování v Armádě České republiky Mjr. MUDr. Petr DÍTĚ Pplk. MUDr. Radovan SMETANA Mjr. MUDr. Martina POKORNÁ Ústřední vojenský zdravotní ústav 1

2 Legislativní rámec Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání. Zde je v 94 uvedeno, že v zájmu ochrany zdraví osob a vojenských kolektivů může ministerstvo nařizovat mimořádné preventivní prohlídky a protiepidemická opatření, včetně očkování. Metodické opatření náčelníka vojenské zdravotnické služby č. 2/2000 Očkování osob vysílaných do zahraničí v zájmu vojenské správy. V něm se uvádí, že osoby vysílané v zájmu vojenské správy do zahraničí se podrobují před cestou očkování, vyžadují-li to mezinárodní zdravotnické předpisy a doporučení, úřady cílových zemí nebo rozhodne-li o očko-vání hlavní hygienik AČR s přihlédnutím k epidemiologické situaci v místě určení 2

3 Zákon č. 258/2000 Sb., 45 (2) Zdravotnická zařízení jsou povinna zajistit a provést pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování, očkování při úrazech, poraněních, nehojících se ranách a před některými léčebnými výkony 47a (1) Pravidelná očkování provádějí praktičtí lékaři pro děti a dorost, praktičtí lékaři pro dospělé, lékaři zdravotních ústavů (2) Zvláštní a mimořádné očkování provádějí praktičtí lékaři, lékaři závodní preventivní péče nebo lékaři zdravotních ústavů. (3) Očkování proti tetanu při poraněních a nehojících se ranách provádějí lékaři, kteří ošetřují poranění 3

4 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem (1) Očkování proti infekčním nemocem se člení na a) pravidelné očkování proti tuberkulóze, proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae b, přenosné dětské obrně a virové hepatitidě B, proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím, proti chřipce, proti pneumokokovým nákazám a proti virové hepatitidě B, b) zvláštní očkování proti virové hepatitidě A a virové hepatitidě B, proti vzteklině a proti chřipce, c) mimořádné očkování, kterým se rozumí očkování fyzických osob k prevenci infekcí v mimořádných situacích, d) očkování při úrazech, poraněních, nehojících se ranách a před některými léčebnými výkony, a to proti tetanu a proti vzteklině e) očkování, provedené na žádost fyzické osoby, která si přeje být očkováním chráněna proti infekcím, proti kterým je k dispozici očkovací látka. 4

5 Očkující pracoviště (dospělí) pravidelné očkování dospělých: Očkování proti tetanu Civil: praktičtí lékaři Armáda: posádková a spádová voj.zdravotnická zařízení zvláštní očkování: Očkování proti virové hepatitidě A,B u zdravotníků,izs Civil: praktičtí lékaři, lékaři závodní preventivní péče nebo lékaři zdravotních ústavů Armáda: posádková a spádová voj.zdravotnická zařízení, vakcinační střediska ÚVZÚ očkování při úrazech, poraněních Očkování proti tetanu Civil: lékaři, kteří ošetřují poranění (LSPP apod.), praktičtí a závodní lékaři Armáda: posádková a spádová voj.zdravotnická zařízení, lékaři ve VN, ÚVN Očkování do zahraničí (armáda-mimořádné, civil-na žádost ) Civil: očkovací centra zdravotních ústavů, infekčních klinik, soukromá centra cestovní medicíny Armáda: vakcinační střediska ÚVZÚ 5

6 Očkování do zahraničí v armáděvýznam vojáci jsou často vysíláni do zemí s nízkým hygienickým standardem tropické nebo subtropické klima výskyt infekcí, které se v ČR již řadu let nevyskytují nebo jen v omezené míře. na základně zásobování hygienicky nezávadnou vodou a potravinami, avšak při pobytu mimo základnu nelze vždy tento standard zaručit. dlouhodobý kontakt s místním obyvatelstvem, pobyt v přírodě, pobyt ve venkovském prostředí (pozorovatelé). Pro vysílaný zdravotnický personál je rizikové poskytování zdravotnické péče místnímu obyvatelstvu. 6

7 Metodické opatření NVzdrS č. 2/2000 Očkování osob vysílaných do zahraničí v zájmu vojenské správy Týká se vojáků, občanských zaměstnanců, zaměstnanců organizací v resortu Ministerstva obrany Toto očkování provádějí vakcinační střediska,vytvořená na bázi Ústředního vojenského zdravotního ústavu: -vakcinační středisko ÚVZÚ Praha -vakcinační středisko ÚVZÚ v Č.Budějovicích (vykonává funkci metodického a odborného centra) -vakcinační středisko ÚVZÚ v Brně 7

8 Vyžadování očkování do zahraničí v armádě Očkování vyžaduje složka AČR (resortu MO), která jednotky do zahraničí vysílá. Požadavky mají písemnou formu a zasílají se hlavnímu hygienikovi AČR. Při nebezpečí z prodlení se může osoba nebo skupina osob dostavit neprodleně na vakcinační středisko a dohodnout s vedoucím střediska své očkování přímo. Písemný požadavek na očkování obsahuje údaje identifikující složku AČR (resortu MO), která očkování vyžaduje; charakter předpokládaných úkolů, které má nasazená jednotka (osoby) plnit; počet osob; termín a místo přípravy před nasazením; termín odjezdu nebo dobu pohotovosti k odjezdu do zahraničí;cílovou zemi, popř. tranzitní země; způsob přepravy; geografickou oblast působení; předpokládanou dobu působení v zahraničí. Údaje v písemném požadavku slouží pro stanovení rozsahu vakcinace a sestavení vakcinačního schématu 8

9 Očkování do zahraničí v armáděstanovení rozsahu a způsobu očkování Pro každou jednotlivou misi bývá vydáno Nařízení náčelníka Vojenské zdravotnické služby a Hlavního hygienika MO ČR k mimořádnému očkování příslušníků kontingentu. stanoví, proti kterým přenosným chorobám se budou osoby očkovat (nebo kontrola údajů o platném očkování) a eventuálně i další profylaktická opatření zohledňovány faktory jako epidemiologická situace v dané zemi, roční období, riziko expozice vojáků dané infekci apod. 9

10 Rozsah očkování do mise většinou obsahuje osvědčený rozsah očkování proti: -virové hepatitidě typu A a B (VHA, VHB), -meningokokovým infekcím, -tyfu -přenosné dětské obrně Nařízena bývá i kontrola řádného přeočkování proti tetanu (pravidelné očkování) Sezóně i očkování proti chřipce (většinou prováděné na posádkových a spádových zdrav.zařízeních) V některých případech může být dále zařazeno dále například očkování proti vzteklině, žluté zimnici, choleře a klíšťové encefalitidě, příp. přeočkování (booster dávka) proti černému kašli či záškrtu. Pokud má voják platnou ochranu po očkování do předchozí mise, očkující personálonál údaje o předchozích očkováních zkontroluje a doplní jen případná chybějící očkování 10

11 Mezinárodní očkovací průkaz 11

12 Mezinárodní očkovací průkaz Každému očkovanému vojákovi je jako doklad o očkování vystaven Mezinárodní očkovací průkaz. Očkování podávaná vojákům před misí jsou zapisována do rubriky Pravidelná a doporučená očko-vání. Údaje udáváme v anglickém jazyce. Datum podání se zapisuje v mezinárodním formátu, tj. měsíc se uvádí slovně (např. 14 December 2009 ). Je možné použít i ve zkratce pouze první tři písmena v názvu měsíce. Zapisuje se, proti jakému onemocnění je dotyčný očkován, název vakcíny, dávka aplikované vakcíny, její pořadí (příp. zda jde o booster), způsob aplikace (i. m., s. c.), číslo šarže, předpokládaná délka protekce (podle současných poznatků lékařské vědy). V případě dlouhodobé ochrany se do kolonky napíše LONG-LIFE, pokud neznáme délku ochrany, zkratka N.A. (not aplicable). Zápis stvrzuje lékař svým podpisem. Součástí Mezinárodního očkovacího průkazu je i Mezinárodní osvědčení o očkování nebo profylaxi proti žluté zimnici, podle revize Mezinárodního zdravotního řádu (IHR) schválené V případě, že je toto očkování vojákovi podáno, je potřeba provést i řádný zápis do tohoto osvědčení. 12

13 Mezinárodní očkovací průkaz 13

14 Provádění očkování do zahraničí v armádě Jedná se o mimořádné očkování Očkování osob vysílaných v zájmu vojenské správy do zahraničí provádějí vakcinační střediska vytvořená na bázi Ústředního vojenského zdravotního ústavu (ÚVZÚ) Očkující personál zpravidla vyjíždí na místo soustředění jednotky, často v rámci výcviku před nasazením. Při volbě termínů a místa vakcinační středisko úzce spolupracuje s velitelem kontingentu. Vhodné je začít s očkováním nejpozději 6 týdnů před odjezdem vojáků do mise. Je možno aplikovat naráz více očkovacích látek, nejlépe do různých končetin, tedy maximálně čtyři v jednom termínu. Očkování zpravidla probíhá ve dvou termínech, mezi kterými se dodržuje přibližně měsíční odstup (kvůli 1. a 2. dávce TWINRIXU AD). Druhý termín je často spojený s odběrem do SB AČR.Třetí dávka očkování proti virové hepatitidě A a B potřebná k zajištění dlouhodobé ochrany se aplikuje zpravidla při návratu z mise. 14

15 15

16 16

17 17

18 Očkování proti chřipce Klinická účinnost dosahuje 70-90% u dospělých osob mladších 65 let Snížení počtu onemocnění, komplikací a úmrtí Snížení pracovní neschopnosti a využívání zdravotní péče, snížení spotřeby antibiotik V AČR a u příslušníků zahraničních operací jde o preventivní opatření pro ochranu zdraví vojenských kolektivů 18

19 Očkování proti chřipce v AČR Mimořádné opatření dle 69 Zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (nařízení další určité činnosti k likvidaci epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku ) každý rok vydáváno Nařízení NGŠ AČR k provedení mimořádného opatření proti sezónní chřipce a rozhodnutí HH MO které vymezuje pro koho bude očkování povinné a pro koho dobrovolné 19

20 Očkování proti klíšťové encefalitidě v AČR Formou očkování na vlastní žádost za úhradu na posádkových a spádových vojenských zdrav.zařízeních VoZP pro všechny věkové skupiny přispívá částkou 500 Kč ročně na očkování proti závažným infekčním nemocem, tedy i proti KME Podmínky proplacení: Vyplněná žádost Paragon z lékárny Potvrzení o aplikaci u lékaře ( např. očkovací průkaz) Očkování prováděné u rizikových skupin vakcinačními centry ÚVZÚ : strážní, psovodi,zaměstnanci výcvikových prostorů apod. dle pečlivého zvážení spádovým epidemiologem 20

21 Očkování proti tetanu v AČR, resortu MO Jednak pravidelné očkování dospělých. Očkují SVZdrZ, PZdrZ, praktičtí lékaři v ÚVN, VN, v rámci očkování před misí i vakcinační střediska ÚVZÚ. Očkování při úrazech, poraněních očkuje lékař,který poranění ošetřuje, případně registrující lékař 21

22 Očkování proti meningokokovým infekcím v AČR Mimořádné očkování dle Nařízení NVZdrS a HH k mimořádnému očkování příslušníků AČR proti invazivním meningokokovým infekcím: -u všech vojáků při zahájení základní přípravy ( SVZdrZ Vyškov) -u všech žáků vojenských středních škol při zahájení základní přípravy (PZdrZ Moravská Třebová) -u všech studentů Univerzity obrany při zahájení základní přípravy ( SVZdrZ Vyškov) U všech účastníků zahraničních misí před vysláním (vakcinační střediska ÚVZÚ) Používá se stále jak konjugovaná (mono i tetravalentní), tak i polysacharidová vakcína 22

23 Očkování proti virovým hepatitidám v AČR Jednak jako očkování do zahraničí (mimořádné očkování) podávané vakcinačními středisky ÚVZÚ Zvláštní očkování proti VHB pracoviště s vyšším rizikem (pracoviště chirurgických oborů, oddělení hemodialyzační a infekční, lůžková interní oddělení včetně léčeben dlouhodobě nemocných a interní pracoviště provádějící invazivní výkony, oddělení anesteziologicko-resuscitační, jednotky intenzivní péče, laboratoře pracující s lidským biologickým materiálem, zařízení transfuzní služby, pracoviště stomatologická, patologicko-anatomická, soudního lékařství, psychiatrická a pracoviště zdravotnické záchranné služby a dále domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem a azylové domy) a dále studující provádí praktičtí, závodní lékaři, u kurzů i vakcinační střediska ÚVZÚ Platí i Metodické opatření NZS 1/1997 Očkování pracovníků zdravotnických zařízení AČR proti virové hepatitidě B Mimořádné očkování proti VHA povodně apod. 23

24 Evidence očkování v AČR, resortu MO ÚVZÚ vede databázi očkovaných v systému BMIS databázi VAKCINACE (webová aplikace) Vakcinační střediska ÚVZÚ jsou vzájemně propojena a data sdílena Program kromě databáze plní statistické funkce (přehled počtu vyočkovaných vakcín za období ) Očkování prováděná na PZdrZ, SVdrZ vedená v programu PC Doktor, počítače jsou propojeny se serverem v HK, ale pro běžné uživatele (lékaři vojenských zdrav.zařízení) nejsou data sdílena Není zajištěno propojení a sdílení dat o očkování z VAKCINACE a počítačích s PC Doktorem jde nebo nejde o problém? 24

25 Další perspektivy očkování v armádě Současný systém dobře fungující vojenští praktičtí lékaři provádějí především pravidelná očkování a dále očkování proti chřipce Specializovaná očkovací pracoviště - vakcinační střediska ÚVZÚ provádějí očkování do zahraničí v rámci komplexnějšího servisu pro zahraniční mise: spojení s poradenstvím v oblasti cestovní medicíny, zajištění širšího okruhu protiepidemických opatření, odběrů do Sérové banky AČR, odběrů na sérologická a mikrobiologická vyšetření, možnost hodnocení imunogenity i účinnosti vakcinace (přehled o výskytu infekčních onemocnění ve spádové oblasti) 25

26 Děkuji za pozornost 26

M e t o d i c k ý n á v o d : ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

M e t o d i c k ý n á v o d : ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo zdravotnictví Č.j. MZDR 36368/2007 Prevence virového zánětu jater A(VHA), B(VHB), C(VHC), D(VHD) a E(VHE) K zabezpečení jednotného postupu zdravotnických zařízení a orgánů ochrany veřejného

Více

Očkování vykazování, úhrady

Očkování vykazování, úhrady Očkování vykazování, úhrady Rozdělení očkování z hlediska úhrad: Úhrada očkování je dána platnou legislativou Vyhlášky 537/2006 a 299/2010 o očkování proti infekčním nemocem, Zákon 48/1997 Sb ve znění

Více

CÍL 7: PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ

CÍL 7: PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ CÍL 7: PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ PODSTATNĚ SNÍŽIT NEPŘÍZNIVÉ DŮSLEDKY INFEKČNÍCH NEMOCÍ PROSTŘEDNICTVÍM SYSTEMATICKY REALIZOVANÝCH PROGRAMŮ NA VYMÝCENÍ, ELIMINACI NEBO ZVLÁDNUTÍ INFEKČNÍCH NEMOCÍ,

Více

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souv. zákonů

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souv. zákonů Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souv. zákonů Část pátá Podmínky poskytování zdravotní péče a její úhrady Zdravotní péče hrazená ze zdravotního pojištění

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Osobní rozsah zdravotního pojištění

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Osobní rozsah zdravotního pojištění ÚPLNÉ NĚNÍ ÁKONA č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 242/1997 Sb., č. 2/1998 Sb., č. 127/1998

Více

Vzorec výpočtu pro celkovou úhradu za konkrétní výkon: Čas výkonu x minutová režijní sazba + počet bodů za výkon, to celé krát platná hodnota bodu

Vzorec výpočtu pro celkovou úhradu za konkrétní výkon: Čas výkonu x minutová režijní sazba + počet bodů za výkon, to celé krát platná hodnota bodu VYHLÁŠKA č. 439, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů Vzorec výpočtu pro celkovou

Více

I. Postup pro vykazování pravidelného očkování včetně očkování rizikových skupin

I. Postup pro vykazování pravidelného očkování včetně očkování rizikových skupin Metodický postup k vykazování pravidelného, nepovinného, zvláštního a mimořádného očkování od 1. 5. 2015 S účinností od 1. ledna 2012 jsou zdravotní pojišťovny (dále jen pojišťovny ) působící v České republice

Více

VYHLÁŠKA ze dne 25. října 2010, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů

VYHLÁŠKA ze dne 25. října 2010, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů Strana 4244 Sbírka zákonů č. 299 / 2010 Částka 110 299 VYHLÁŠKA ze dne 25. října 2010, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo

Více

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR Metodický pokyn pro zdravotnická zařízení, zařízení lékárenské péče a zdravotní pojišťovny k aplikaci novely zákona č. 48/1997 Sb. v oblasti regulačních poplatků a doplatků na léčivé přípravky nebo potraviny

Více

Ú v o d a z á k l a d n í p o k y n y

Ú v o d a z á k l a d n í p o k y n y Ú v o d a z á k l a d n í p o k y n y V plánu kurzů a odborných stáží Vojenské zdravotnické služby jsou uvedeny školicí akce realizované Fakultou vojenského zdravotnictví Univerzity obrany (dále jen FVZ)

Více

Ing. Jana Kučerová Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Ing. Jana Kučerová Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci Zdraví jako podmínka rozvoje regionu Ing. Jana Kučerová Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci Udržitelný rozvoj nebo také trvale udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který uspokojuje

Více

Zdenka Manďáková Očkovací centrum a poradna pro cestovatele Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n.l. Regionální pracoviště Praha

Zdenka Manďáková Očkovací centrum a poradna pro cestovatele Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n.l. Regionální pracoviště Praha Zdenka Manďáková Očkovací centrum a poradna pro cestovatele Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n.l. Regionální pracoviště Praha 90. léta - 457 miliónů mezinárodních příjezdů /rok rok 2005-783 milionů mezinárodních

Více

Vakcíny a Oèkování. Èlánky ze serveru www.vakciny.net

Vakcíny a Oèkování. Èlánky ze serveru www.vakciny.net Vakcíny a Oèkování Roèník 2003 Èlánky ze serveru www.vakciny.net Obsah Selhalo očkování proti dávivému kašli?... 2 Jaké bude očkování v roce 2003?... 2 Očkování ve Spolkové republice Německo... 3 Očkování

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997 o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů ve znění zákonů č. 242/1997 Sb., č. 2/1998 Sb., č. 127/1998 Sb., č. 225/1999

Více

KONCEPCE OBORU EPIDEMIOLOGIE (2012)

KONCEPCE OBORU EPIDEMIOLOGIE (2012) KONCEPCE OBORU EPIDEMIOLOGIE (2012) Koncepci zpracovala skupina odborníků jmenovaná výborem Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP ve složení (uvedeno abecedně): MUDr. Jitka Částková, CSc.

Více

č. 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997 o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

č. 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997 o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Ve znění: č. 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997 o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Předpis č. K datu Poznámka 242/1997 Sb. (k 1.1.1998) doplňuje 2/1998

Více

Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 48/1997 Sb Zákon o veřejném zdravotním pojištění Ve znění: 296/2007 Znění platné od 1.1.2008 do 31.12.2008 Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Parlament

Více

1. Hlavní strategické cíle programu

1. Hlavní strategické cíle programu III. Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice v období let 2008 2012 (dále jen program) Veškeré aktivity programu musí vycházet z následujících principů: - musí být v souladu s cíli

Více

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů III. Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů A. Přehled dosavadní právní úpravy Jednotný systém poskytování komplexní rehabilitace

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2013 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských

Více

Moderátor nebo lékař? MUDr. Roman Šmucler

Moderátor nebo lékař? MUDr. Roman Šmucler 2009 Vojenské zdravotní pojišťovny ČR Moderátor nebo lékař? MUDr. Roman Šmucler Náš organizmus Doc. PaedDr. Pavel Kolář Cestujeme do zahraničí Preventivní programy PODROBNÉ INFORMACE ZÍSKÁTE na všech pracovištích

Více

48_1997_Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

48_1997_Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997 o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Změna: 242/1997 Sb. Změna: 2/1998 Sb. Změna: 127/1998 Sb. Změna: 225/1999 Sb.

Více

385/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o zdravotnické dokumentaci

385/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o zdravotnické dokumentaci 385/2006 Sb. VYHLÁŠKA o zdravotnické dokumentaci Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 67b odst. 19 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 285/2002 Sb. a zákona č. 225/2006

Více

[Krizová připravenost zdravotnictví]

[Krizová připravenost zdravotnictví] 0 Číslo: 1/2013 3. ročník Čtvrtletník se věnuje krizovému řízení a plánování ve všech složkách IZS, organizacích působících ve zdravotnictví a dalších subjektech, které vytvářejí, příp. se spolupodílejí

Více

Subjekty zajišťující v regionu opatření při výskytu VNN ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb

Subjekty zajišťující v regionu opatření při výskytu VNN ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb Č.j.: KHSV/ 16258/2014/JI/Ř/Říha Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnickém

Více

Průvodce zdravotní péčí o děti v ČR

Průvodce zdravotní péčí o děti v ČR Průvodce zdravotní péčí o děti v ČR Informační příručka pro cizince, kteří společně se svými dětmi dlouhodobě pobývají v ČR. INSTITUT ZDRAVOTNÍ POLITIKY A EKONOMIKY Kostelec nad Černými lesy 2005 Tato

Více

Vnitřní předpis zaměstnavatele Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 IČ: 70844194, příspěvková organizace Zřizovatel: Kraj Vysočina

Vnitřní předpis zaměstnavatele Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 IČ: 70844194, příspěvková organizace Zřizovatel: Kraj Vysočina Vnitřní předpis zaměstnavatele Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 IČ: 70844194, příspěvková organizace Zřizovatel: Kraj Vysočina SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ ŠKOLY Označení:

Více

Aktualizovaný metodický pokyn k organizaci lyžařského výcviku žáků s komentářem - MŠMT ČR, č. j. 24 799/ 93 50

Aktualizovaný metodický pokyn k organizaci lyžařského výcviku žáků s komentářem - MŠMT ČR, č. j. 24 799/ 93 50 Aktualizovaný metodický pokyn k organizaci lyžařského výcviku žáků s komentářem - MŠMT ČR, č. j. 24 799/ 93 50 Pro zajištění jednotného postupu při organizaci lyžařského výcviku žáků základních a středních

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN ČESKÉ REPUBLIKY pro případ vzniku události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005)

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN ČESKÉ REPUBLIKY pro případ vzniku události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN ČESKÉ REPUBLIKY pro případ vzniku události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) OBSAH I. ÚVOD 3 II. IMPLEMENTACE MZP 2005 V ČESKÉ REPUBLICE 4 II. 1. Kapacity požadované

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Vláda USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. února 2008 č. 165 k Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 a o Koncepci ochrany

Více