Informační měsíčník občanů Semilska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační měsíčník občanů Semilska"

Transkript

1 Ročník XIII. číslo 11 (169) Středa 30. listopadu 2005 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 8, Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE V PÁTEK 30. PROSINCE Upozornění: Vzhledem k vánočním svátkům je uzávěrka čísla už 16. prosince! O první adventní neděli 27. listopadu byl na semilském náměstí rozsvícen vánoční strom. O kulturní program se postarali zástupci všech generací a slavnostní chvíle umocnilo předání cen občanského sdružení Cervus Semilensis za kulturní počin roku. Převzali je Ing. J. Novotný (druhý zleva) a akad. malíř V. Veselý (druhý zprava). Zcela vlevo je místostarosta S. Pěnička, který předal oceněným jménem města knižní publikace, uprostřed stojí předseda občanského sdružení Z. Lindner, zcela vpravo starosta města F. Mojžíš. (Foto: O. Kudrnáč) Cena za kulturní počin roku udělena Občanské sdružení Cervus Semilensis uděluje vždy na sklonku roku cenu občanům, kteří se zasloužili o mimořádný čin na poli kulturním. V letošním roce byla cena předána při příležitosti rozsvícení vánočního stromu o první adventní neděli 27. listopadu. Oceněnými za společné téma záchranu památek v Semilech se stali Ing. Josef Novotný a akademický malíř Vladimír Veselý. Ing. Josef Novotný se svými znalostmi, nápady, organizačními schopnostmi a zejména praktickým přístupem ke stavební matérii zasloužil o zdárné provedení mnoha staveb, rekonstrukcí a oprav v našem městě. Betlémské světlo v Semilech V pondělí 21. listopadu zapálil Světlo míru v jeskyni Narození Páně v Betlémě jedenáctiletý student gymnázia Jürgen Lengauer z Linzu v Horních Rakousích. Byl vybrán za odměnu proto, že loni v létě duchapřítomně zachránil život svému dvouletému bratranci Michalovi, který spadl na koupališti do vody a zůstal ležet bez hnutí pod hladinou. Jürgen se deset dnů před odletem do Tel Avivu musel podrobit operaci, ale jeho poslání, na které se velice těšil, nakonec nebylo (Pokračování na str. 11) Jako semilský rodák se v polovině 90. let minulého století vrátil do svého města a dobrovolně se ujal mnoha akcí; z těch největších jmenujme např. dohled nad realizací opravy kostela sv. Petra a Pavla, sokolovny nebo Koštofranku. Jeho práci je třeba ocenit o to více, že jako promovaný stavař neváhal účinně pomoci i vlastníma rukama. Akademický malíř Vladimír Veselý, spálovský chalupář, se zasloužil o záchranu spálovské kaple jako otec myšlenky uspořádat první výstavu (před 10 lety) ve zruinovaném interiéru. Společnými silami se podařilo připravit každý rok výstavy obsáhlejší a finanční výnosy z dobrovolného vstupného byly využívány na postupnou rekonstrukci kaple. Od sedmého ročníku převzalo záštitu nad spálovským pozdně letním setkáním město Semily ve spolupráci s občanským sdružením Cervus Semilensis. Jejich přičiněním byla kaple uvedena do původního stavu, a tak dnes můžeme opět obdivovat její jednoduchou a prostou krásu. (cs) Předvánoční zamyšlení o radosti Vstoupili jsme do období adventu a za krátký čas budeme slavit vánoční svátky. Ráda bych v této souvislosti napsala pár slov o radosti; jednoduše proto, že Vánoce bývají právě s radostí spojovány. Přejeme si, aby byly šťastné a veselé, a na vánočních pohlednicích, které si posíláme, bývá psáno: Radostné Vánoce. Dnes ale lidé často už ani klasické vánoční pohlednice neposílají, nýbrž si píší mobilními telefony textové zprávy. Jedna taková, kterou jsem kdysi dostala, zněla: O letošních Vánocích ti přeji hodně radosti. A mně se to přání moc líbilo, protože radostí by člověk měl skutečně o vánočních svátcích žít. Takovou radostí, která přetrvá a prozáří i další všední dny. Však i ta základní vánoční zvěst o radosti hovoří. Zvěstuji vám velikou radost, čteme v Písmu svatém; a je to vlastně taková esemeska, krátká textová zpráva od Boha, takový Boží vánoční pozdrav lidem. (Pokračování na str. 11) Myšlenka měsíce Jeden psychiatr mi řekl, že kdybychom přesně věděli, co se neustále odehrává v hlavě očividně úplně normálních lidí kolem nás, tak se utečeme někam schovat ROBERT FULGHUM

2 Strana 2 Semilské noviny LISTOPAD 2005 Informace z radnice Sestavování rozpočtu města pokročilo Rada města Semily vzala na své schůzi 21. listopadu na vědomí návrh městského rozpočtu na rok Průběh jeho sestavování vysvětluje místostarosta města Vladimír Šimek: Už v říjnu byly soustředěny návrhy rozpočtů jednotlivých městských organizací. Při prvních konzultacích za účasti členů finančního výboru byla posouzena reálnost návrhů a v řadě případů už v této fázi došlo ke zkrácení vysokých požadavků. Posléze následovalo sestavení první verze návrhu rozpočtu města, kde proti předpokládaným příjmům ve výši přibližně 150 mil. Kč stály na straně výdajů požadavky ve výši takřka 300 mil. Kč. Jak Vladimír Šimek dále řekl, při další analýze návrhu rozpočtu ve vedení města byly požadavky na straně výdajů zkráceny až na zhruba 190 mil. Kč. Má-li však zůstat rozpočet vyrovnaný, stojí před zastupitelstvem úkol snížit předpokládané výdaje ještě o dalších 40 mil. Kč. Školské rady zahájily činnost Školský zákon ukládá zřizovatelům základních škol zřízení tzv. školských rad. Školské rady jsou orgánem, který má umožnit zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli i dalším osobám podílet se na správě školy. Školské rady zasedají nejméně dvakrát ročně a funkční období jejich členů je tříleté. Členy školských rad nejsou ředitelé škol. Město Semily jako zřizovatel stanovilo počet členů školských rad (v základních školách jsou rady šestičlenné, ve zvláštní škole je rada tříčlenná) a současně vydalo volební řád. Třetinu členů školských rad jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu pedagogičtí pracovníci dané školy. Školská rada při Základní škole Ivana Olbrachta v Semilech zahájila činnost ve složení: - Mgr. Stanislav Pěnička, zástupce zřizovatele; - Petr Tichý, zástupce zřizovatele; - Martin Bušanský, zákonný zástupce nezletilých žáků; - Tomáš Misař, zákonný zástupce nezletilých žáků; - Mgr. Jiří Jiránek, zástupce pedagogických pracovníků; Poděkování za vánoční strom Ani letos nebyla porušena tradice, že některý ze semilských občanů daruje městu strom, který v čase adventním, vánočním i novoročním krášlí náměstí a připomíná nejkrásnější svátky roku. Letos vánoční strom douglasku tisolistou věnovali manželé Vacátkovi z Příčné ulice. Upřímně děkujeme a věříme, že i v letech příštích se v Semilech ochotní dárci najdou. JOSEF MATURA, tajemník MěÚ - Mgr. Ludmila Bachtíková, zástupce pedagogických pracovníků. Školská rada při Základní škole Dr. F. L. Riegra v Semilech zahájila činnost ve složení: - Ing. Josef Matura, zástupce zřizovatele; - Hana Mrklasová, zástupce zřizovatele; - Iveta Vokřínková, zákonný zástupce nezletilých žáků; - Ing. Jan Enkler, zákonný zástupce nezletilých žáků; - Mgr. Vlasta Mrkáčková, zástupce pedagogických pracovníků; - Mgr. Josef Brunclík, zástupce pedagogických pracovníků. Školská rada při Základní škole waldorfské v Semilech zahájila činnost ve složení: - Ing. František Mojžíš, zástupce zřizovatele; - Jana Svatošová, zástupce zřizovatele; - Martin Smutný, zákonný zástupce nezletilých žáků; - Michaela Vaníčková, zákonný zástupce nezletilých žáků; - Mgr. Ondřej Slavík, zástupce pedagogických pracovníků; - Mgr. Dušan Pleštil, zástupce pedagogických pracovníků. Školská rada při Zvláštní škole Semily zahájí svoji činnost k nejpozdějšímu termínu danému zákonem, tj. k 1. lednu EVA ŠÍROVÁ, odbor školství, kultury a vnějších vztahů Při snaze zachovat rozpočet jako vyrovnaný bude současně naší snahou financovat rozhodující investiční akce dle priorit stanovených výborem pro rozvoj města, doplňuje Vladimír Šimek. To znamená věnovat prostředky především na kanalizaci v ulici 3. května, rozšíření kapacity čistírny odpadních vod, rekonstrukci chodníků a veřejného osvětlení, na pokračující rekonstrukci bývalé okresní vojenské správy pro potřeby domu dětí a mládeže či na rekonstrukci stravovací části základní školy v Řekách. Zastupitelé se nad návrhem rozpočtu sejdou opět na pracovní schůzce 1. prosince. Dodejme, že definitivní verze rozpočtu bude schválena na prvním veřejném zasedání zastupitelstva města v příštím roce, které se bude konat 9. února. Do té doby bude město jako každoročně hospodařit v podmínkách rozpočtového provizoria. (bam) Kamery v příštím roce? Už v minulém čísle Semilských novin informoval starosta města František Mojžíš čtenáře o tom, že vandalskému ničení majetku a neurvalému počínání některých řidičů v ulicích města by mohl částečně bránit kamerový systém. Měl by být instalován v rámci projektu Partnerství, který spatřil světlo světa na Ministerstvu vnitra ČR. V listopadu se touto problematikou zabývalo zastupitelstvo, které pověřilo starostu města dalším jednáním v této věci. Starosty Františka Mojžíše se proto Semilské noviny zeptaly: Ministerstvo vnitra zařadilo Semily do projektu Partnerství jako město vhodné pro instalaci dohlížecího kamerového systému. Znamená to, že budou ve městě kamery skutečně rozmístěny? Především je nutné říci, že na uskutečnění projektu musí úzce spolupracovat Policie České republiky, jejímž úkolem bylo vytipování konkrétních lokalit vhodných pro umístění kamer. Dále projekt vyžaduje ustavení pracovní skupiny prevence kriminality. Rada města ji jmenovala 7. listopadu a jejími členy se stali pan Václav Baudys, strážník městské policie, paní Iva Kořínková, pracovnice odboru sociálních věcí městského úřadu a pan Martin Doležel, vedoucí střediska probační a mediační služby. Nyní probíhá zpracování studie, která musí být k posouzení odevzdána do 10. ledna Bude-li posouzena kladně, teprve pak má město naději na poskytnutí dotace. Jasno by mělo být do konce prvního čtvrtletí Z právě řečeného vyplývá, že náklady na kamerový systém by město neneslo jen na svých bedrech. Nikoliv, právě naopak. Celkové náklady nepřevýší 1,5 mil. Kč, ale podíl města by činil jen deset procent. Městský rozpočet tak může být zatížen částkou maximálně 150 tis. Kč. Vraťme se ještě k ustavené skupině pro prevenci kriminality. Jaké budou její úkoly? Pracovní skupina se bude scházet několikrát ročně a bude vyhodnocovat stav na poli bezpečnosti a kriminality ve městě. Z jejích podnětů by měl vycházet plán preventivních opatření, jejichž realizaci zajistí městská policie, případně Policie ČR. Skupina by současně měla posuzovat výsledky nápravných akcí a účinnost přijatých opatření. Kdy lze očekávat rozmístění kamerového dohlížecího systému? Bude-li posouzení studie příznivé a město dotaci skutečně získá, pak lze předpokládat, že kamerový systém bude instalován do konce příštího roku. Jeho obsluhu bude mít v náplni práce městská policie, paralelní sledovací místo bude ale i u Policie ČR. Jsem přesvědčen, že systém pomůže chránit náš společný majetek a že také zvýší jak obecnou bezpečnost semilských občanů, tak jejich bezpečnost jako účastníků dopravního provozu. (bam) Zasedání zastupitelstva města Nejbližší veřejné zasedání Zastupitelstva města Semily se koná ve čtvrtek 8. prosince 2005 od hodin v divadelním sále budovy radnice. Program jednání: 1. Zpráva kontrolního výboru (16.00 hod.) 2. Úprava vyhlášky č. 5/2003 o místním poplatku za komunální odpad (16.15 hod.) 3. Návrh zadání změny č. 5 územního plánu města Semily (16.40 hod.) 4. Návrh rozmístění zonizace městského mobiliáře (17.10 hod.) 5. Půjčky nemocnice, Městská bytová správa s. r. o. (17.40 hod.) 6. Schválení rozpočtového provizoria (17.50 hod.) 7. Rozpočtové změny roku 2005 (18.00 hod.) 8. Volba přísedících Okresního soudu v Semilech (18.10 hod.) 9. Nemovitosti koupě a prodej (18.20 hod.) 10. Různé, interpelace (18.50 hod.)

3 LISTOPAD 2005 Semilské noviny Strana 3 Informace z radnice Město vloží do VHS i vodárenský majetek Zastupitelstvo města na svém veřejném zasedání 10. listopadu schválilo záměr vstupu Svazku města a obcí Semily (Semily, Chuchelna, Benešov u Semil) do Vodohospodářského sdružení Turnov (VHS); současně zastupitelé schválili s tím související záměr bezplatného převodu vodárenského majetku Svazku na VHS. Co se pod touto formulací ukrývá, vysvětluje starosta města František Mojžíš: Čtenáři jistě vědí, že město Semily vstoupilo před časem částí svého vodohospodářského majetku konkrétně kanalizační sítí a čistírnou odpadních vod do dobrovolného svazku obcí s názvem Vodohospodářské sdružení Turnov. Obce a města semilského okresu však, až na náš svazek Semily Chuchelna Benešov u Semil, vstoupily do VHS nejen majetkovou částí kanalizační, ale i částí vodovodní. Zastupitelstvo tedy nyní rozhodlo vložit do VHS i naší vodárenskou síť. Pro město je to krok výhodný, neboť je tak zajištěna trvalá péče a rozvoj vodárenské sítě ekonomicky silným sdružením. Nákup nových vozidel Rada města schválila v listopadu nákup vozu vybaveného radlicí a posypovým zařízením pro zimní údržbu, který získají Technické služby Semily s. r. o. Rada vyjádřila souhlas také s nákupem vozu Škoda Fabia v úpravě pro Městskou policii Semily. Technické služby požádaly město jako zřizovatele o možnost koupit nový, moderní vůz na zimní údržbu, neboť jejich technika je přestárlá a i z dalších důvodů už nevyhovuje potřebám, vysvětluje tajemník městského úřadu J. Matura. Zakoupeno bude univerzální vozidlo, k němuž bude možné instalovat různá přídavná zařízení. A to jak na korbu, tak na hydraulický systém vpředu i vzadu. Nyní bude základní vybavení vozu tvořit nastavitelná čelní radlice a posypové zařízení pro různé druhy materiálu, dle finančních možností města by se však měl systém vozidla postupně rozšiřovat. Cena zmíněné základní sestavy činí přibližně 2 mil. Kč a vůz bude k dispozici na přelomu roku. Pokud jde o nový vůz Škoda Fabia pro městskou policii, bude jím nahrazen vůz stávající, který je deset let starý a každodenním používáním značně opotřebovaný. Aby mohla městská policie plnit úkoly, musí být vybavena vozem opravdu spolehlivým, uzavírá J. Matura. (bam) Internet pro městský úřad nově Rada města vyjádřila souhlas s výpovědí semilské firmě Mikroservis na poskytování internetových služeb pro Městský úřad Semily a následně schválila smlouvu o poskytnutí telekomunikačních služeb s firmou Mopos Communications, a. s., Pardubice. Bližší vysvětlení tohoto kroku poskytl Semilským novinám tajemník městského úřadu Josef Matura: Městský úřad v souvislosti s rostoucími požadavky na rychlost, kvalitu a spolehlivost provozu internetového připojení, zejména ve vztahu ke striktním požadavkům ústředních orgánů státní správy, si vyžádal informace od několika poskytovatelů této služby. Jako nejvhodnější nabídku doporučil radě po posouzení všech kvalitativních parametrů ve vztahu k ceně schválit smlouvu právě s výše uvedenou firmou. (bam) Pozvánka starosty města ke společnému vítání nového roku Jménem města Semil i jménem svým zvu touto cestou všechny spoluobčany na už tradiční společnou oslavu příchodu nového roku, která se uskuteční o silvestrovské půlnoci na Riegrově náměstí. Společnému vítání roku 2006 by rozhodně neměla chybět dobrá nálada, drobné občerstvení zajistí také už tradičně podmokličtí hasiči. FRANTIŠEK MOJŽÍŠ, starosta města Chválíme Podnikatelské aktivity Petra Jirásky a jeho firmy Habakuk vyústily v listopadu v další úspěšný krok otevření nově vybudované vzorkovny, v níž si mohou zájemci prohlédnout několik desítek vystavených koupelen. Je zřejmé, že pan Jiráska prostředky získané podnikáním vrací zpět do rozvoje firmy, ale dbá navíc i o estetické úpravy okolí a přispívá tak ke zlepšení tváře města. Jeho spolupráce s městem je opravdu výborná. Rozvoj jeho podnikatelských aktivit může veřejnost sledovat i díky tomu, že jsou doprovázeny vtipem a zábavou. Pochvala Petru Jiráskovi je tedy zcela na místě. Přejeme mu šťastnou ruku a podnikatelské úspěchy i do dalších let. FRANTIŠEK MOJŽÍŠ, starosta města Majetkovým vstupem do VHS se nemění provozovatel vodovodní sítě, kterým je firma Severočeské vodovody a kanalizace. Zastupitelstvo pověřilo v souvislosti s převodem majetku starostu města přípravou potřebných smluv. V nich by měla být mj. obsažena záruka, že v případě vystoupení z VHS Turnov bude městu jeho vložený majetek navrácen. (bam) Termíny jednání rady města a zastupitelstva Zastupitelstvo města schválilo harmonogram termínů schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města na první pololetí příštího roku. Rada města se bude scházet dvakrát měsíčně a její schůze jsou neveřejné, zasedání zastupitelstva jsou veřejná a budou se konat: 9. února 23. března, 4. května, 22. června. (red) Dnes má slovo Nová cena vodného a stočného Rada města schválila cenu vodného a stočného pro rok 2006, která je jednotná pro města a obce v rámci Vodohospodářského sdružení Turnov (Semilsko, Turnovsko, Jilemnicko, Rokytnicko): VODNÉ: 28,44 Kč / m 3 STOČNÉ: 19,61 Kč / m 3 CELKEM: 48,05 Kč / m 3 Oproti loňskému roku jde o nárůst ceny zhruba o 8,6 %. Zvýšení ceny vody plyne zejména ze zvýšení nájemného, které provozovatel Severočeské vodovody a kanalizace hradí Vodohospodářskému sdružení Turnov za pronájem sítí. Vodohospodářské sdružení tyto prostředky investuje do oprav sítí a budování nových, vysvětluje starosta města F. Mojžíš. Dalším důvodem zvýšení ceny je zdražení energetických vstupů včetně pohonných hmot, mzdový nárůst a zanedbatelný není ani vliv skutečného odběru vody, který je nižší než plánovaný, na nějž byla stanovena kalkulace. (bam) FRANTIŠEK MOJŽÍŠ starosta města Není mnoho aktivit v životě našeho města, které přesahují svým významem hranice kraje. Přesto se čas od času s některými setkáme. K významným aktivitám můžeme jistě počítat snahu vedení Základní školy waldorfské v Semilech a města o získání středního stupně waldorfského školství lycea. Díky skutečnosti, že se Semily mohou pochlubit jak mateřskou, tak základní školou waldorfskou, je samozřejmě logické usilovat i o zavedení středoškolského stupně waldorfského vzdělání. Čtenáři možná vzpomenou, že požadavky na zřízení středního stupně waldorfského školství jsme už v minulosti v rámci zastupitelstva Libereckého kraje vznášeli, tehdy však bez úspěchu. Kraj nebyl nakloněn myšlence ujmout se funkce zřizovatele střední školy tohoto typu. Proto se následně role zřizovatele ujalo město, vyčlenilo pro tento účel budovu bývalé základní školy v Podmoklicích a ve svém rozpočtu i část finančních prostředků na její nejnutnější opravy. I na základě těchto skutečností nakonec rada kraje zřízení waldorfského lycea v Semilech schválila a nyní očekáváme stanovisko ministerstva školství o zařazení lycea do sítě škol. Tím ovšem cesta zdaleka neskončí, neboť v následujících letech bude třeba najít dostatečné zdroje financí na další opravy a úpravy objektu, aby výuka probíhala v odpovídajících a důstojných podmínkách. Význam školy tohoto typu pro Semily je značný. Především jde o typ alternativní výuky, která je ojedinělá v rámci kraje i republiky. Zřízením lycea by ve městě bylo uzavřeno komplexní waldorfské vzdělání od mateřské školy až po školu střední. Není také žádným tajemstvím, že alternativní typ výuky je vyhledáván rodiči dětí i ze vzdálených měst a obcí, takže takřka polovina žáků do waldorfské školy dojíždí z pěti okresů tří krajů. Výjimkou nejsou ani rodiny, které se kvůli waldorfské pedagogice do Semil přistěhovaly za dobu působení školy jich bylo už 21 a škola tak získala 46 nových žáků z různých míst republiky. Přejme si, abychom společnými silami všechny zbývající podmínky státních úředníků splnili a waldorfské střední školy se ve městě brzy opravdu dočkali. Semily si ji nepochybně zaslouží.

4 Strana 4 Semilské noviny LISTOPAD 2005 Z jednání rady města Smlouva o veřejných záchodech Usnesení č. 370, schůze rady města 24. října: Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor čj. HSMH/950/05 (veřejné WC v budově čp. 74, ul. Husova). Josef Matura, tajemník MěÚ: Zmiňovaný dodatek ke smlouvě se týká veřejných záchodů, které jsou umístěny v budově patřící státu. Protože stát uvažuje o prodeji této budovy, byla smlouva dodatkem prodloužena zatím do poloviny příštího roku. V případě, že nedojde k dohodě s případným novým majitelem o provozování WC v této budově, bude město hledat jiné vhodné prostory v centru. Trhy na náměstí v roce 2006 Usnesení č. 374, schůze rady města 24. října: Rada města schvaluje konání trhů na Riegrově náměstí v Semilech každé třetí úterý v měsíci v období únor až prosinec 2006 a uzavření předložené smlouvy s firmou Radek Aleš, Trhy, Plzeň. Nájemné: - za každý velký stánek 420 Kč; - za každý malý stánek (stůl) 210 Kč; - za každý dodávkový a užitkový vůz do 1000 kg 160 Kč; - za osobní automobil 110 Kč; - ostatní dopravní prostředky 260 Kč. Kam s trhy do budoucna? Usnesení č. 375, schůze rady města 24. října: Rada města pověřuje odbor majetkoprávní a odbor výstavby a rozvoje navrhnout jiné vhodné prostranství na pořádání trhů mimo Riegrovo náměstí. Josef Matura, tajemník MěÚ: Byla prodloužena smlouva se stávajícím provozovatelem trhů s tím, že částky nájemného byly valorizovány zhruba o 10 %. Radou byla ovšem diskutována otázka nevhodnosti umístění trhů na polovině náměstí, zejména vzhledem k dopravní bezpečnosti v centru města. Z této diskuse vznikl také výše formulovaný úkol. Na hledání odpovědi, kde a zda se budou trhy konat v roce 2007, je zatím dostatek času. Příspěvek fotbalistům Usnesení č. 383, schůze rady města 24. října: Rada města schvaluje příspěvek ve výši 50 tis. Kč z rezervy rady města fotbalovému klubu SK Semily na úhradu skutečně vynaložených nákladů na dopravu na zápasy mládeže k zajištění konce sezony Seznam žadatelů o byt Usnesení č. 397, schůze rady města 7. listopadu: Rada města bere na vědomí seznam žadatelů o přidělení bytu v Semilech dle bodového hodnocení. Rada města současně souhlasí s tím, že žadatel o přidělení bytu v Semilech je povinen potvrdit v průběhu každého kalendářního roku u majetkoprávního odboru aktuální údaje uvedené ve formuláři žádosti o přidělení bytu, týkající se podmínek bydlení žadatele. V případě, že se tak nestane, je majetkoprávní odbor oprávněn v následujícím kalendářním roce žádost o přidělení bytu zrušit. Účinnost: od Knižní fond se přestěhuje Usnesení č. 400, schůze rady města 7. listopadu: Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v čp. 570, ul. Archivní, Semily (plnění funkce okresní knihovny). Josef Matura, tajemník MěÚ: Smlouva o výpůjčce řeší umístění knižního fondu bývalé okresní knihovny, jejíž roli převzala po delimitaci knihovna městská. Objekt městské knihovny v ulici Ke Stadionu nemá totiž potřebnou kapacitu k uskladnění knih, které zde bylo provizorní a nevyhovující. Proto bylo zvoleno přestěhování knižního fondu do volných prostor v suterénu budovy okresního archivu. Sportovec roku Usnesení č. 402, schůze rady města 7. listopadu: Rada města pověřuje starostu města Ing. F. Mojžíše převzetím záštity nad okresní akcí slavnostním vyhlášením ankety Sportovec roku Slavnostní večer se uskuteční v sále KC Golf. Odměny ředitelům Usnesení č. 408, schůze rady města 21. listopadu: Rada města souhlasí s vyplacením mimořádných odměn ředitelům škol a školských zařízení, zřizovaných městem, dle návrhu; v prosincovém výplatním termínu bude vyplaceno 80% této částky, zbývající část bude případně vyplacena po vyhodnocení hospodaření kalendářního roku na jaře Částky budou vyplaceny ze státních rozpočtových prostředků jednotlivých organizací. Příspěvek gymnáziu Usnesení č. 421, schůze rady města 21. listopadu: Rada města souhlasí s poskytnutím finanční částky Gymnáziu I. Olbrachta ve výši 5000 Kč z rezervy rady města jako příspěvek na vydání almanachu školy. Z jednání zastupitelstva města Smlouva je podepsána, práce mohou začít Usnesení č. 110, veřejné zasedání zastupitelstva 10. listopadu: Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy podepsané ředitelem Státního fondu životního prostředí ČR dne o poskytnutí podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze Státního fondu životního prostředí ČR mezi městem Semily a Státním fondem životního prostředí ČR na realizaci stavby Kanalizace a ČOV Semily. Starosta města F. Mojžíš: Podepsáním smlouvy skončila administrativní část přípravy rekonstrukce kanalizace v ulicích 3. května, Sokolské a Lhotecké a čistírny odpadních vod. Práce na rekonstrukci čistírny sice už začaly, ale jejich hlavní část je před námi v příštím roce. Rozpočtové náklady činí přibližně 43 mil. Kč bez DPH. Dům čp. 6 bude prodán v dražbě Usnesení č. 118, veřejné zasedání zastupitelstva 10. listopadu: Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 99 z 15. září 2005 a pověřuje radu města výběrem dražebníka a uzavřením smlouvy o provedení veřejné dobrovolné dražby budovy čp. 6 s pozemky (bývalý dům Střediska volného času dětí a mládeže Semily) s tím, že nejnižší podání stanovuje ve výši 2,5 mil. Kč a licitátor není oprávněn toto podání snížit. Změny v rozpočtu Usnesení č. 124, veřejné zasedání zastupitelstva 10. listopadu: Zastupitelstvo města schvaluje: - snížení příspěvku pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Pod Vartou o účelový příspěvek ( Kč) určený na instalaci konvektomatu do kuchyně akce nebude v roce 2005 realizována; - zvýšení příspěvku pro SK Semily o 50 tis. Kč (mládež kopaná); - zvýšení příspěvku pro příspěvkovou organizaci Muzeum a Pojizerská galerie v Semilech o Kč na výdaje spojené se služební cestou do Driebergenu; - zvýšení příspěvku pro příspěvkovou organizaci Sportovní centrum Semily o 140 tis. Kč na odkoupení majetku (osobního automobilu, magnetické tabule, přenosného počítače) z vlastnictví TJ Semily do vlastnictví Sportovního centra; - půjčku na období jednoho roku pro Základní školu Ivana Olbrachta Semily ve výši Kč na úhradu výdajů soudního smíru; schválení smlouvy zastupitelstvo města deleguje na radu města. Ekonomické analýzy Usnesení č. 126, veřejné zasedání zastupitelstva 10. listopadu: Zastupitelstvo města ukládá odboru finančnímu a plánovacímu vypracovat analýzu ekonomické výhodnosti dalšího fungování městských společností s ručením omezeným z pohledu DPH pro potřeby schvalování rozpočtu na rok 2006; analýzu případně doplnit návrhem optimálního řešení. Termín do Změna jednacího řádu Usnesení č. 129, veřejné zasedání zastupitelstva 10. listopadu: Zastupitelstvo města schvaluje doplnění nového odstavce do 10 Jednacího řádu Zastupitelstva města Semily ve znění: Po skončení bodu po 19. hodině je v programu vždy zařazen bod nazvaný Interpelace, v jehož rámci jsou předneseny dotazy členů zastupitelstva města podle 13 a umožněno občanům pokládat otázky, připomínky a podněty na zastupitele. Starosta města F. Mojžíš: Toto usnesení vychází vstříc občanům, kteří chtějí vznášet dotazy a připomínky k jiným než projednávaným bodům programu. Připomínky k projednávaným bodům schváleného programu mohou být nadále vznášeny hned při projednávání. Body jednání na internetu Usnesení č. 130, veřejné zasedání zastupitelstva 10. listopadu: Zastupitelstvo města ukládá vedení města zajistit zveřejňování jednotlivých materiálů pro jednání zastupitelstva na internetových stránkách města. Josef Matura, tajemník městského úřadu: Smyslem tohoto opatření je včasné informování veřejnosti o konkrétních záležitostech, které budou projednávány zastupitelstvem města. Není však možno zveřejňovat materiály zcela totožné s těmi, které obdrží jednotliví zastupitelé, a to s ohledem na platnost zákona o ochraně osobních údajů. (bam)

5 LISTOPAD 2005 Semilské noviny Strana 5 Hasičská kronika (Události, které v říjnu zaznamenal Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Semily) Během října letošního roku evidovali semilští profesionální hasiči celkem 42 událostí, mezi nimiž bylo 19 dopravních nehod (vyprošťování osob z havarovaných vozidel, odstraňování následků úniku provozních náplní na komunikace), dále 9 případů technické pomoci, jeden planý poplach a také jedno prověřovací cvičení jednotek požární ochrany. Hasiči museli zasahovat též u 12 požárů, které způsobily škodu odhadem za 137 tis. Kč; uchránit se podařilo hodnoty za 400 tis. Kč. K požáru s nejvyšší škodou došlo ve Valteřicích, kde hořel nákladní vůz zn. Avia. Příčinou vzniku požáru byla s největší pravděpodobností prasklá hadička přívodu nafty. Celková přímá škoda byla odhadnuta na 50 tis. Kč, uchráněné hodnoty na 150 tis. Kč. Škodu ve výši 40 tis. Kč způsobil požár osobního vozu v obci Vyskeř, jehož příčinou byla patrně závada na akumulátoru. Zásahem hasičů se podařilo uchránit hodnoty odhadem za 50 tis. Kč. K požáru osobního vozu došlo i v Semilech; příčinou byla závada na elektroinstalaci a odhadovaná škoda činí 15 tis. Kč. Do třetice hořel osobní vůz v Prackově, v tomto případě se však příčinu nepodařilo jednoznačně zjistit. Škoda byla vyčíslena na 30 tis. Kč. Další říjnové požáry byly už malého rozsahu. Ve Studenci zasahovali hasiči u požáru kůlny (škoda 2 tis. Kč), žádnou přímou škodu nezpůsobily požáry lesní hrabanky ani kontejnerů na domovní odpad. ALEŠ NAVRÁTIL, komisař PO ZPP Paragrafy ZLODĚJ, KTERÝ NEKRADL. V blíže nezjištěné době mezi 18. a 30. říjnem se do chalupy ve Slané Hořensku vloupal pachatel, který nejprve rozbil skleněnou výplň okna u koupelny a následně prohledal celý dům. Majitel později zjistil, že pachatel z domu ani z přilehlé dílny kromě klíčů nic neodcizil. Způsobená škoda činí 3 tis. Kč. VYKRADENÝ VŮZ. Ke vloupání do osobního vozidla zn. Škoda Pick-up došlo v době mezi 31. říjnem a 1. listopadem v Bavlnářské ulici. Pachatel z vozu odcizil autorádio značky Sonny, digitální fotoaparát značky Olympus a další věci. Poškozenému majiteli z Ústí nad Labem vznikla škoda ve výši 5700 Kč. VLOUPÁNÍ DO PRODEJNY. Prodejnu v Nádražní ulici v Semilech si v době mezi 12. a 14. listopadem vybral za cíl svých nekalých zájmů pachatel, který rozbil okno v zadní části budovy, vnikl do prodejny nábytku a prohledal pult obsluhy. Po vyražení dveří se dostal do prodejny obuvi, z níž si vedle bot odnesl i finanční hotovost. Předběžně vyčíslená škoda dosáhla výše takřka 50 tis. Kč. DO CHALUPY PRO BATOH. V době mezi 29. říjnem a 19. listopadem došlo ke vloupání do rekreační chalupy v Jesenném. Pachatel vnikl do objektu po rozbití okna a na památku si odnesl oděvní svršky a batoh. Poškozenému 55letému majiteli z Jablonce n. Nis. vznikla škoda za 2400 Kč. (sš) Městská policie informuje (VÝPIS ZE SVODKY UDÁLOSTÍ MĚSTSKÉ POLICIE ZA OBDOBÍ OD DO ) PŘÍLIŠ HLASITÁ HUDBA. K rušení nočního klidu docházelo dne 30. října po půlnoci v činžovním domě v Bořkovské ulici, kde naplno hrála hlasitá reprodukovaná hudba. Hlídka městské policie na místě zjistila, kdo je původcem hluku a věc projednala ve zkráceném řízení. Protože nebylo zjištěno, že by se u dotyčného jednalo o opakující se jednání a při řízení spolupracoval, obešlo se řízení bez sankce. DOMŮ BY NEDOŠEL. Po předchozím oznámení byl 1. listopadu krátce po 20. hodině za domy v Tyršově ulici nalezen spící podnapilý muž. Službu konající hlídka v něm poznala zaměstnance jedné ze semilských organizací, probudila jej a po zjištění, že by patrně do svého bydliště sám nedošel, raději jej domů dopravila sama. DOPADENÍ ZLODĚJŮ. Dne 3. listopadu před 22. hodinou pomohla službu konající hlídka městské policie pořádkové službě Policie ČR při zadržení pachatelů krádeže paliva a vybavení z osobního automobilu v Semilech. Pachatelé skutků neunikli. PES SKONČIL V ÚTULKU. Dne 15. listopadu bylo z domu čp. 466 v Jižní ulici podáno oznámení o toulavém psu, který se po delší dobu zdržuje u vchodu a obtěžuje. Hlídka psa odchytila a převezla na oddělení. Protože pes neměl identifikační známku ani jiný znak, dle kterého by se dal zjistit majitel, musel být převezen do útulku. JAROSLAV DUCHÁČ, vrchní strážník Přišla zima, buďme ohleduplní Zima začala a jako každoročně spolu s ní nastupují potíže s údržbou komunikací, parkovišť a chodníků ve městě. Problémy způsobují zejména vozidla, která jejich majitelé či provozovatelé využívají minimálně, po většinu času s nimi nehýbají a znemožňují tak odpovědným pracovníkům a organizacím úklid sněhu. Ten se pak kupí, místa je čím dál méně a problémy narůstají. Máli tedy kdokoliv možnost vůz na delší dobu během zimy odstavit tak, aby nebránil úklidu, měl by tak učinit. Odměnou mu může být vědomí, že pomohl řidičům využívajícím automobil denně a tudíž potřebujícím denně také zaparkovat, a že též významně pomohl k odklízení sněhu. Měli bychom si uvědomit, že nejde o paragrafy, ale o vstřícnost, kolegialitu a ochotu. Úklid sněhu z chodníků je povinností majitelů nemovitostí, které k chodníkům přiléhají. Nemusí se tedy vždy jednat o dům; může jít i o nezastavěný pozemek k chodníku přiléhající. Včasným úklidem nejenže majitelé přispívají k bezpečnosti chodců, ale vyhnou se i možnému postihu pro přestupek a případně i povinnosti finančního plnění tomu, kdo by si v důsledku neuklizeného chodníku způsobil úraz. Výše uvedené se dá vztáhnout i na sníh na střechách domů, zejména však na led visící ze střech a okapů. I v tomto případě je povinností majitele nemovitosti průběžně odstraňovat riziko pádu sněhu a ledu na chodník či silnici. A pozor: není přípustné z těchto důvodů uzavřít chodník tak, aby se po něm nedalo chodit! Takto uzavřít chodník lze pouze na dobu nezbytně nutnou pro odstranění převislého sněhu a ledu. JAROSLAV DUCHÁČ, vrchní strážník městské policie Dopravní nehody Na teritoriu Obvodního oddělení Policie ČR v Semilech byl v říjnu vývoj dopravní nehodovosti příznivý, když u všech hlavních ukazatelů došlo v porovnání se stejným měsícem roku minulého ke zlepšení. Celkem se odehrálo 21 nehod, což je o 8 méně než v říjnu Poprvé od roku 2000, kdy sleduji dopravní nehodovost podrobně podle jednotlivých obvodních oddělení v okrese, nedošlo na teritoriu OOP Semily k žádnému smrtelnému, těžkému ani lehkému zranění! Hmotné škody dosáhly výše 556 tis. Kč (pokles o 459 tis. Kč). Vliv alkoholu byl zjištěn u 3 nehod (pokles o dvě). Nejvíce (13) nehod bylo zaviněno nesprávným způsobem jízdy, šest nedáním přednosti a po jedné nepřiměřenou rychlostí a nesprávným předjížděním. Chodci nezavinili žádnou dopravní nehodu. Jako nehodu měsíce jsem vybral tu, ke které došlo 26. října dopoledne na silnici II. třídy v katastru obce Proseč. Devatenáctiletý řidič ze Semil jel s osobním automobilem Škoda Forman ve směru na Železný Brod. Při projíždění táhlé pravotočivé zatáčky začal na mokré vozovce brzdit, vozidlo však pokračovalo v přímém směru a v protisměru se čelně střetlo s nákladním automobilem zn. DAF (foto). Při nehodě naštěstí nedošlo ke zranění osob, vliv alkoholu u obou řidičů vyloučila dechová zkouška. Hmotná škoda na vozidlech byla odhadnuta na 50 tis. Kč. Nehoda byla vyřízena na místě uložením blokové pokuty ve výši 2000 Kč řidiči osobního vozu. Je třeba mít na paměti, že se v nastávajících týdnech a měsících budou klimatické podmínky a tím i sjízdnost vozovek spíše zhoršovat. Před nájezdem do zatáčky je třeba snížit rychlost natolik, abychom v zatáčce už nemuseli brzdit. Při brzdění na mokré, a o to více pak na zasněžené nebo zledovatělé vozovce, dojde snadno k zablokování předních kol a vozidlo pak přestane kopírovat zakřivení zatáčky. To vede často buď k havárii na pravé straně vozovky (zde je nebezpečný zejména náraz do stromu), nebo ke střetu s vozidlem v protisměru, jako v tomto případě. Jen šťastnou shodou okolností nedošlo ke zranění, což je u čelních nárazů spíše výjimkou. Mjr. Bc. MILAN ČERMÁK, vedoucí dopravního inspektorátu (Foto: archiv DI)

6 Strana 6 Semilské noviny LISTOPAD 2005 Anketa Pět otázek zastupitelům Právě uplynuly tři čtvrtiny volebního období. I v Semilech tak nastal čas na stručnou rekapitulaci práce městského zastupitelstva v uplynulých třech letech. Ale nejen to pro jednotlivé členky a členy zastupitelstva je to též doba vhodná k sebereflexi a možná i k plánům pro volební období nastávající. Semilské noviny proto položily všem zastupitelům pět otázek a odpovědi na ně nabízejí čtenářům. Příspěvky těch zastupitelů, kteří na anketu reagovali, jsou zveřejněny v pořadí, ve kterém byly doručeny. Mgr. JAROSLAV VÁVRA Mám radost z přestěhování domu dětí a mládeže do nových prostor, z nakročení do poslední fáze rekonstrukce školy v Řekách, z nového panelového domu na sídlišti v Řekách, z převodu KC Golf do vlastnictví města a provedení základních prací na jeho rekonstrukci (střešní krytina, WC). Pěkný je stadion, neuráží mě rekonstrukce Visty na budovu Městského úřadu Semily. Radost mám z kultury v širším slova smyslu: z údržby památek, nové tváře Semilských novin, akcí spojených s hledáním pravdy pro budoucí generace. Nepodařilo se však mnoho udělat pro zaměstnanost lidí v Semilech. A protože na všechno peníze nejsou, čeká budova kina, chátrající koupaliště i mnohé komunikace. Zastupitelstvo by mělo se vší rozhodností vpadnout do začátku poslední fáze akce kulový blesk, tj. přemístění a rekonstrukce semilských škol, neboť ty denně v Semilech ovlivňují životy několika set dětí a také spokojenost či nespokojenost jejich rodičů. zastupitelstva vaše obecné představy o tom, jak by zastupitelský sbor ve městě této velikosti měl pracovat? V současném městském politickém spektru nemůže existovat naprostá názorová shoda, nejdou vysílat jen samé pozitivní signály. Takový život není. Jedno však lze: více respektovat druhého, zbavit se osobní zášti a nemyslet si, že pouze já mám patent na rozum. Mít v sobě trochu pokory. Postrádám ji někdy v zastupitelstvu, ale také v širším politickém pozadí, městském i národním. Nevšimli jste si, že u nás často do důsledku platí, že co vymyslí politický protivník, je ze zásady úplně špatné? Nebudu kandidovat a vedou mě k tomu ryze osobní důvody spojené s určitou životní etapou. A ty si nechám pro sebe. Syndromem nenahraditelnosti netrpím, ten nechávám jiným. Jsem zvyklý podávat ruku lidem, s jejichž názory často nesouhlasím. To je běžná profesionální slušnost. Káva je o pozvání, o času, o námětu rozhovoru, pokud vás nepozve přítel. MUDr. PETR KRTIČKA Paradoxně výstavbu městského úřadu; podařilo se úspěšně centralizovat, do budoucna snad provozně zlevnit a především zpřístupnit úřad občanům. Na druhé straně způsob prosazování a následně všechna další projednávání mi přišla nešťastná a místy až nedůstojná jednání dospělých lidí. Některá veřejná jednání zastupitelstva obecně pokládám za mínus. Též velkým úspěchem je myslím získání dotace a dotažení rekonstrukce kanalizace v ulici 3. května, která propukne v plné míře na jaře 2007 a po dokončení značným způsobem vylepší tvář města. Připravit solidní rozpočet, udržet, případně zmírnit zadluženost. Rozhodnout a připravit koncepčně priority do příštích let. Rád bych také, aby již definitivně skončila přetahovaná kolem sociálních služeb. Nová paní ředitelka udělala kus práce, postupně napravuje chyby let minulých a další protahování kausy jí již pouze ztrpčuje život. zastupitelstva vaše obecné představy o tom, jak by zastupitelský sbor ve městě této velikosti měl pracovat? Představy naplňuje pouze zčásti. Domnívám se, že velkým přínosem bylo zřízení výboru pro rozvoj města, neboť zde se vydiskutuje mnoho nejasných otázek, mnoho problémů, které nás trápí. Snažíme se vždy každý problém rozebrat, připravit a předložit zastupitelům v solidně zpracované verzi. Kandidovat se zřejmě pokusím. Myslím, že se podařilo udělat část plánované práce. Je pěkné mít v programu rekonstrukci koupaliště, kulturního domu, úřadu, výstavbu bazénu, silnic, kanalizace, na druhé straně je však třeba žít na zemi a vidět reálné možnosti devítitisícového města v současném světě. Nejde žít bez vizí a dlouhodobých plánů, neb bez vizionářů není pokroku, avšak každá vize by měla mít reálnou skutkovou podstatu, na kterou lze skutečně dosáhnout, byť i za cenu jistých obětí. Na současném zastupitelstvu mne mrzí jedna věc možná to bylo i dříve, nedokážu však posoudit. Vždy jsem se domníval a stále se domnívám a tvrdím, že komunální politiku mají dělat lidé pro lidi a ne politické strany. Myslím si, že je ku škodě věci jistá podezíravost nebo nedůvěra jednotlivých politických subjektů či osob, mnohdy to ztěžuje řešení problémů. Na radnici v takto malém městě by měl být kolektiv lidí, kteří i přes názorové rozdíly potáhnou společně za jeden provaz město vždy nahoru. Nemám problém komukoliv ze zastupitelů podat ruku. RADOVAN HŘÍŠNÝ Zda toto zastupitelstvo bylo dosud v něčem úspěšné, ponechávám na posouzení občanům města. Spíše mně mrzí neúspěchy. A za největší považuji, že opět uteklo několik let a nepohnul se čím dál tíživější problém řešení dopravního řešení ve městě. Průtahy s průtahem se mohou vymstít. Momentálně přípravě rozpočtu na příští období. zastupitelstva vaše obecné představy o tom, jak by zastupitelský sbor ve městě této velikosti měl pracovat? Ne. Ano, rád bych se účastnil činnosti zastupitelstva, které by bylo akceschopnější v podstatných problémech a méně se zabývalo osobními spory. Samozřejmě ano, každý má právo na svůj názor a pro jiný než můj přece nemusím být nepřítelem na život a na smrt. Na rozum nemáme patent nikdo, byť si někdo někdy myslí opak. Objekt firmy Vista, zachycený dne 25. dubna Stará tvář budovy zmizela nenávratně v historii a fotografie, jako je tato, budou možná za dvacet či třicet let ceněnou raritou. Po rekonstrukci stojí dnes na místě výrobního provozu nová budova městského úřadu, která jak je zřejmé i z odpovědí na anketní otázky vyvolala v semilském zastupitelstvu (a nejen v něm) řadu diskusí. (Foto: O. Kudrnáč)

7 LISTOPAD 2005 Semilské noviny Strana 7 Anketa Pět otázek zastupitelům Ing. FRANTIŠEK MOJŽÍŠ Za úspěch považuji následující aktivity: - Podařilo se prosadit dobré jméno města v rámci nově konstituovaného krajského zřízení. Pro všechny členy libereckého krajského zastupitelstva i pro celý Krajský úřad Libereckého kraje je jméno Semily spojeno s respektem k našemu městu. - Ve městě se podařilo bez větších problémů uskutečnit a absorbovat všechny změny, které vyplynuly z reformy veřejné správy. Včetně zajištění moderních pracovišť v nové budově Městského úřadu v Semilech. - Podařilo se v termínu dokončit některé zásadní investiční akce, mezi něž patří například budova městského úřadu, tribuna na stadionu, kuchyň ve školce Luční, úprava objektu bývalé vojenské správy pro DDM. Pokračovalo se i když s obtížemi na dostavbě základní školy v Řekách a byly zahájeny práce na rekonstrukci kanalizace a čistírny odpadních vod. - Upevnila a prohloubila se spolupráce s partnerskými městy v Nizozemsku a Německu. - Podpora společenského, kulturního a sportovního života ve městě se nesnížila, ba naopak. Za neúspěch považuji: - Stále přetrvávající nedořešené investiční problémy typu koupaliště, kino, KC Golf. - Město stále ještě nedostatečně využívá možností dotačních titulů grantové politiky státu a Libereckého kraje. Zastupitelstvo by se mělo zabývat pouze úkoly, které mu přináleží, a to nejen z titulu zákona, ale zejména z titulu vrcholového řídícího orgánu města. Zastupitelé by měli řešit strategické úkoly. Měli by rozhodovat o problémech, které posilují prestiž města, zajišťují jeho stabilitu, přinášejí do města finanční prostředky a zlepšují podmínky pro jeho obyvatele. Z této úvahy vyplývá řada úkolů, například: - usilovat o rozvoj města ve všech oblastech, - zlepšit dopravní infrastrukturu, - vytvořit lepší podmínky pro rozvoj cestovního ruchu, - zvyšovat podíl zaměstnanosti, - zajistit bezpečnost občanů a ochranu jejich majetku, - vytvořit perfektní síť služeb i pro spádové obce ad. zastupitelstva vaše obecné představy o tom, jak by zastupitelský sbor ve městě této velikosti měl pracovat? Na otázku, zda práce současného zastupitelstva splňuje veškeré mé představy, musím odpovědět, že často bohužel nikoliv. Někdy se více času a energie věnuje podružným, i když jistě důležitým, lokálním otázkám a problémům. Většina takových by se dala a určitě měla řešit na jiných úrovních a v jiných grémiích. Při diskusích nad jednotlivými problémy bývají někdy překračovány etické normy a stává se, že nositelé odlišných myšlenek jsou za své názory skandalizováni a jejich počínání téměř kriminalizováno. Není stále vytvořeno dostatečné povědomí o demokratickém přístupu k odlišnému názoru partnera. Podle mého názoru nevládne zastupitelstvem dostatečně zdravý duch patriotismu k městu, ve kterém žijeme. Hodlám se i nadále ucházet o mandát člena zastupitelstva. Zejména proto, že nerad odcházím od rozdělané práce a nedokončených úkolů je stále dost. Ve volbách mně opakovaně voliči svými hlasy umožnili mandát zastávat a já se cítím být jim stále zavázán. Ani ty nejostřejší střety a názorové odlišnosti mně nemohou zabránit v tom, abych si nepodal ruku s kýmkoliv ze zastupitelů a zašel s ním obrazně i ve skutečnosti na pivo. VLADIMÍR ŠIMEK Každé zlepšení životních podmínek obyvatel Semil považuji za úspěch. Konkrétně např. že se v domově důchodců jedná podstatně lépe s obyvateli nebo že probíhá výstavba kanalizační sítě k nemocnici spojená Semilské koupaliště i o něm zastupitelé často hovoří. Stav nevábný a setrvalý; tato fotografie byla pořízena 24. dubna Městu by nové koupaliště s vodními atrakcemi a zázemím pro rekreační sport slušelo a nepochybně se ho jednou také dočká. V témže okamžiku se ovšem ve výdajové části městského rozpočtu objeví kolonka provoz koupaliště, kterou bude poté nutno rok co rok naplňovat. Jen pro zajímavost: koupaliště v sousední Lomnici n. Pop., jehož služeb využívají nejen Lomničtí, ale i zájemci ze Semilska, Turnovska, Jičínska i míst vzdálenějších, navštívilo za celé letošní léto pouhých 5015 lidí. Hospodaření skončilo se ztrátou přibližně sto tisíc korun. (Foto: O. Kudrnáč) s vybudováním chodníků a veřejného osvětlení. Souhrnným neúspěchem práce zastupitelstva je trvalý pokles počtu obyvatel Semil. Ve volebním roce se dokončují akce. Budou vynaloženy další finanční prostředky na novou budovu městského úřadu, což se mi nelíbí, ale taková je realita. Investiční akce by neměly být financovány na úkor provozu škol a školek, sociálních, kulturních, sportovních a zdravotních zařízení. zastupitelstva vaše obecné představy o tom, jak by zastupitelský sbor ve městě této velikosti měl pracovat? Jsem opravdu zvědavý, jestli podle někoho pracuje zastupitelstvo tak, jak by mělo pracovat. Vedení ODS prosazuje své návrhy hlava nehlava, což je zdroj stále nových konfliktů. Pletou si zastupitelstvo s parlamentem a nevidí, že cestou k tomu, jak by mělo zastupitelstvo pracovat, je spolupráce a ne konfrontace. O práci v zastupitelstvu mám zájem. Získal jsem zkušenosti jako zastupitel a místostarosta, který zná práci na městském úřadu. Vím, co se dá od koho očekávat. Myslím si, že bych mohl přispět ke zlepšené práci zastupitelstva a městského úřadu v příštím volebním období. Podám ruku každému, ať je nebo není členem zastupitelstva a jsem ochoten jednat s každým občanem. Na pivo bych nešel s úředníky městského úřadu, od kterých si chci zachovat odstup. Se dvěma zastupiteli bych na pivo nešel, protože bych měl obavu, aby mne nezatáhli do svých záležitostí. PhDr. VĚRA PICKOVÁ Dost věcí hodnotím kladně. Například to, že se výbor pro rozvoj snaží vnést do aktivit města řád, že mají děti pro své volnočasové aktivity nový domeček, že se podařilo zklidnit situaci v domově důchodců, získat prostředky na kanalizaci, že kontrolní výbor v tomto volebním období začal opravdu kontrolovat. Nejdražším úspěchem pak je jistě výstavba nové budovy radnice, největším ale jistě ne A neúspěch? Za největší chybu považuji to, že město prodalo i s nájemníky věžový dům zájemci, který obyvatelům znepříjemnil pořádný kus života. Tím netvrdím, že těch chyb a neúspěchů nebylo mnohem víc. Například to, že na radnici má velký vliv strana, která reprezentuje především zájmy podnikatelů a nezískala tyto podnikatele pro řešení problémů města, je také neúspěchem. Rok je velmi krátká doba a jak jistě víte, město je v současné době natolik zadlužené, že nemáme příliš velký (Pokračování na str. 8)

8 Strana 8 Semilské noviny LISTOPAD 2005 Anketa Pět otázek zastupitelům (Dokončení ze str. 7) manévrovací prostor pro nějaké zásadní změny. Myslím si, že bychom především měli dokončit poslední etapu rekonstrukce školy v Řekách a pokročit ve škole v Žižkově ulici. Od toho se totiž odvíjí řešení situace nejméně dvou dalších škol. Potěšilo by mne, kdyby se podařilo získat státní dotaci na odstranění bariérovosti alespoň jedné z veřejných budov ve městě. A také by mohl během roku 2006 spatřit světlo světa komunitní plán sociálních služeb na Semilsku. zastupitelstva vaše obecné představy o tom, jak by zastupitelský sbor ve městě této velikosti měl pracovat? Nevím, jaké jsou obecné představy o práci zastupitelstva desetitisícového města. Mně například dost vadí způsob získávání státních a krajských dotací. Podle mne se buduje to, na co se kde podaří získat finanční prostředky a ne to, co je pro občany nejdůležitější. Myslím si, že v podmínkách rozmanitosti pohledů v názorově pestrém zastupitelstvu a v podmínkách velmi omezených finančních možností města, zastupitelstvo dělá, co může. A jestli svou otázkou směřujete ke kultuře jednání, tak se mi samozřejmě mnohé nelíbí, ale vždycky jsem preferovala i bouřlivější diskusi před slepou důvěrou v to, že předkladatel návrhů musí mít za všech okolností ten jediný správný názor na věc. Na co ale nejsem pyšná, to jsou medializované kauzy všeho druhu, hádky na zastupitelstvu, obviňování ze lží, některá emotivní a sebelítostná prohlášení a neschopnost sebereflexe. Zaskočilo mne i několik neurvalých vystoupení malé části městských úředníků. A co ještě není zastupitelstvu ke cti, to jsou některé výroky, které neskrývají despekt k občanům. Jsem v zastupitelstvu již třetí volební období a zkušenosti jsou samozřejmě velmi rozmanité. Během roku 2005 jsem si myslela, že již ze zdravotních důvodů budu muset skončit. Tyto důvody pominuly, a tak mé další působení bude záviset na tom, jestli mne moje volební strana navrhne na kandidátku a pochopitelně na tom, jestli pak ve volbách dostanu tolik hlasů, abych získala mandát pokračovat. A ptáte se, proč? Protože si myslím, že ti, kteří mne již třikrát zvolili, ode mne něco očekávají. Mnozí z nich mne znají a vědí, co asi budu podporovat a co ne. A já se vždy a všude snažím naplnit očekávání druhých, považuji to za smysl života. Nejsem zvyklá stát opodál a čekat, jak se věci vyvrbí. letech činnosti zastupitelstva ochotna Víte, nikdy jsem neměla problém podat ruku žádnému člověku. Považuji to za základ slušnosti a dokážu se pozdravit i s lidmi, s nimiž se v mnoha věcech neshodnu. S členy zastupitelstva mne spojuje společná práce, a tak bych neodmítla ani pracovní posezení u kávy. Máte-li na mysli přátelské posezení, tak by se i v zastupitelstvu určitě našlo několik lidí, s nimiž by mi takové chvíle byly příjemné. Ostatně tomu tak čas od času i je. Mgr. JOSEF ZDRAŽIL Těžko mohu říci, co je největší úspěch a co největší neúspěch tohoto zastupitelstva. Určitě bych mohl jmenovat víc věcí, které se povedly a ty, které by určitě mohly být jinak. Navíc si myslím, že čas ukáže, jestli to, co se dnes jeví jako dobré, nebude jednou označováno jako omyl tohoto zastupitelstva. Když přijdu občas do okolních měst, zdá se mi, že tam se toho daří víc a jejich tvář se mění k lepšímu rychleji. Zároveň však doufám, že to je pohled člověka, který je zde pouze občas a těch změn si všimne. Možná ten, kdo se dostane do Semil jednou za čas, vidí proměny, které zde nastaly. Jako obyvatel Semil bych samozřejmě změn k lepšímu rád viděl víc. Mohl bych teď jmenovat řadu skutečností, s kterými nepohnulo nejen toto zastupitelstvo, ale ani ta předchozí. Jako člověk, který pracuje téměř 42 let ve školství, bych rád viděl, aby každá škola ve městě, a to i ta, kterou město nezřizuje, našla svoje relativně stabilní místo, navzdory systému, ve kterém musí neustále obhajovat svoji existenci, navzdory všem nesystémovým kotrmelcům našeho školství. Samozřejmě bych rád viděl, kdyby každé uskupení, které se účastní práce zastupitelstva (včetně toho, za které jsem kandidoval já), splnilo do konce volebního období ještě něco z toho, co před volbami slibovalo. zastupitelstva vaše obecné představy o tom, jak by zastupitelský sbor ve městě této velikosti měl pracovat? Nenaplňuje. Občané, kteří se na jednání zastupitelstva přijdou podívat, musejí mít často dojem, že to nejsou jejich problémy, které se tam řeší. A pochopitelně často odcházejí zklamaní. Nehodlám. Alespoň v této chvíli se mi to zdá velmi nepravděpodobné. Ale doufám, že mezi kandidujícími budou takoví, které budu rád volit. Mohu podat ruku každému ze zastupitelů, nevadí mi, když má někdo jiný názor, vadí mi, když někdo nehraje fér. A tak, jak už to v životě bývá, jdete s někým na pivo rádi, něčí společnost zas až tak často nevyhledáváte, pochopitelně to platí i obráceně. Dr. phil. TOMÁŠ ZDRAŽIL Nejviditelnější výsledek práce zastupitelstva je prodloužení náměstí a oprava budovy bývalé továrny Vista, tedy projekt dosti kontroverzní, ovšem z mého pohledu aniž bych se pouštěl do podrobné argumentace správný. Těžko říci, zda to byl největší úspěch, ale ke zkrášlení semilského náměstí a zlepšení fungování a práce městského úřadu to jistě přispělo. Za nezanedbatelný přínos pro město považuji také zřízení waldorfského lycea a začátek rekonstrukce budovy podmoklické školy. Přibližuje se tím okamžik, kdy se waldorfská škola přesune z centra města do Podmoklic a do jejich prostor se nastěhuje ZUŠ. Za velmi nešťastné považuji na druhou stranu především příkré osobní rozpory ve vedení města, které vypukly záhy po začátku volebního období, trvají dál a vybíjejí se snad na každé schůzi zastupitelstva. Myslím tím neschopnost sjednotit se v postoji k některým důležitým tématům života města. V tomto ohledu tzv. koalice (SOS-ODS) bohužel nenaplnila svá počáteční předsevzetí. Pevně doufám, že se v roce 2006 podaří definitivně dokončit rozsáhlé a dlouhodobé rekonstrukce areálu ZŠ Dr. F. L. Riegra v Řekách. Na ukončení této záležitosti jsou závislé některé další investiční akce v Semilech, především v oblasti školství. zastupitelstva vaše obecné představy o tom, jak by zastupitelský sbor ve městě této velikosti měl pracovat? Ano, s tím, že mi samozřejmě také připadá škoda, jakým osobním a lidsky dosti nedůstojným způsobem se projednávají některá témata na zastupitelstvu. Otázku, zda se budu v následujícím volebním období ucházet o zastupitelský mandát, bych chtěl ještě nechat otevřenou. Poznal jsem, že práce zastupitele vyžaduje nemálo práce, energie a času. Člověk, který se rozhodne kandidovat, by měl být ochoten a schopen tento čas a tuto energii práci pro město věnovat. Je to také otázka kompetencí a schopností. Na řešení problémů města je často zapotřebí nemalá znalost technických či právních záležitostí, schopnost komunikovat a domluvit se s občany, úředníky, zastupiteli. Navíc by zastupitele měly všechny otázky, kterými se zastupitelstvo zabývá, bytostně zajímat, jinak si myslím, je nemůže správně řešit. To jsou pro mě rozhodující otázky a kritéria, které budu zvažovat. Všechny další členy zastupitelstva respektuji a vážím si jich. Nemám dojem, že bych s někým z nich měl nějakým způsobem lidsky napjaté vztahy, přestože s leckterými jejich názory nebo postoji nesouhlasím. Ve všech věcných otázkách, které se staly tématem jednání zastupitelstva, jsem se snažil uvažovat věcně, nikoli osobně, a spolupracovat se všemi zastupiteli. Doufám, že tomu tak bude až do konce volebního období. Ing. STANISLAV PALAS Za pozitivní považuji stabilizaci úřadu při převodu části povinností z okresního úřadu na obec 3. stupně a jejich soustředění do jedné budovy. Dále pak stanovení priorit v investicích a zásadních opravách městského majetku. (Pokračování na str. 9)

9 LISTOPAD 2005 Semilské noviny Strana 9 Anketa Pět otázek zastupitelům (Dokončení ze strany 8) Nastavení hospodaření města a jeho příspěvkových organizací na úspory nákladů a zvýšení tržeb a otočení poměru prostředků spotřebovaných na provoz ve prospěch financování investic a zásadních rekonstrukcí městských nemovitostí (cesty, chodníky, kino, kulturní dům, školy atd.). zastupitelstva vaše obecné představy o tom, jak by zastupitelský sbor ve městě této velikosti měl pracovat? Je škodou, že se některé materiály staly jablkem sváru a často byly upřednostněny osobní antipatie některých členů zastupitelstva, vedení města a části veřejnosti (viz některé novinové články) před společným řešením a tahem na branku. V následujícím volebním období hodlám kandidovat do zastupitelstva města. Jsem rodák ze Semil a k mnohému místu mám vzpomínku nebo osobní vztah. Myslím, že je lepší chtít věci ovlivnit, než je pouze kritizovat. Jako představitel firmy s ročním obratem 2,5 mld. Kč chci některé principy řízení a rozhodování přenést do řízení města a také přispět k povědomí o městě Semily jako o příjemném místě k žití v rámci České republiky. S tím nemám problém. Každý máme jinou životní zkušenost, jiné postavení a rozdílnost názorů je přirozená věc. PhDr. JINDŘICH VOJTA Současné zastupitelstvo se muselo vyrovnat především s neuvěřitelným rozhodnutím z vyšších míst o tom, že budova bývalého okresního úřadu nepřipadne městu Semily. S tím souviselo rozhodnutí o umístění městského úřadu a investici, která zásadně ovlivnila další rozhodování semilského zastupitelstva. Nový úřad už slouží občanům, mnohé agendy byly tak centralizovány. Budova úřadu jistě není bez chyb vyžádá si další náklady. Celkově? Pro část zastupitelů úspěch, pro část neúspěch. Je však třeba jasně říct, že získat významné dotace na rekonstrukci původní tovární haly také není jednoduché. Závěr? Respektujme demokratické rozhodnutí zastupitelů v této věci a neveďme už další nekonečné debaty, co by bylo, kdyby Snad není jediný zastupitel, který by nelitoval, že peníze mohly jít úplně jinam Mnohé se v našem městě zlepšilo kdo není slepý, vidí to a uzná. Na mnohé dobře myšlené projekty však nezbyly peníze. Myslím, že jsme toho málo udělali pro místní podnikatele. Věřím, že bude muset být věnována pozornost síti škol ve městě v souvislosti se změnami v této oblasti. Doufám, že plánované investice do školství nebudou kráceny na úkor jiných akcí. Připravených plánů je mnoho. Domnívám se, že obrovskou práci odvedl v uplynulém období výbor pro rozvoj města. Z jeho návrhů vyplývají priority, o kterých zastupitelstvo rozhodne. Snad se nebude bát i razantnějších rozhodnutí. Samozřejmě, že příští zastupitelé by si zasloužili zdědit co nejméně dluhů. Ovšem už J. F. Kennedy kdysi řekl, že jenom lidé, kteří se nebojí riskovat a nebojí se neúspěchů, mohou dosáhnout úspěchů zastupitelstva vaše obecné představy o tom, jak by zastupitelský sbor ve městě této velikosti měl pracovat? Zastupitelstvo rozhoduje a plní své zákonné povinnosti. Mrzí mě jen, že někdy značně upadá kultura jednání. Jako by někdy mizela korektnost a slušnost, respekt k jiným názorům, úsilí a snahám druhých. Jsme svědky zvyšování hlasu, rozčílených projevů nad únosnou míru, mnohdy však až drzosti a někdy i hulvátství, připomínající jednání v Parlamentu České republiky. Osočování a trestní oznámení lítají v poslední době jak na běžícím páse. Jsem toho názoru, že např. trestní oznámení má jistě každý právo podat. Má-li k tomu důvod, nechť tak učiní. Avšak v klidu a s věcnou argumentací. Někdy naše jednání připomínají spíše tábory lidu a jsou ostudná. Přimlouval bych se za změnu v tomto smyslu. O práci v semilském zastupitelstvu mám zájem. Město Semily musí o své postavení v regionu neustále Píše se duben 2004 a na sídlišti v Řekách se chýlí ke konci výstavba panelového bytového domu. I když tato investiční akce také vyvolala diskuse, nezdá se, že by semilské zastupitelstvo nějak výrazně rozdělila. (Foto: O. Kudrnáč) a systematicky bojovat. Žabomyší spory musí jít stranou, jinak Semily nemají v ostré konkurenci příliš nadějí. Profesně se pohybuji velmi často i mimo Semily, jednám v mnoha souvislostech i s nejvyššími představiteli Libereckého kraje a republikových orgánů státní správy i samosprávy. Zajímám se hodně o to, jak jsou Semily vnímány zvenku. Myslím, že mohu být tomuto městu užitečný i jinak než jen jako ředitel gymnázia či soudní tlumočník. O přízeň voličů se jako nezávislý zastupitel budu ucházet i v příštích volbách. Považuji se za slušného člověka, a proto podám ruku každému ze zastupitelů. Byli zvoleni občany tohoto města v řádných volbách. I když nemohu s některými z nich někdy v mnohém souhlasit, nemám osobně problém s respektem k jejich názorům. A zajít s nimi na kávu či Klidně. Ale když už mám výjimečně na obojí čas, dal bych asi přednost třeba svým přátelům či bývalým studentům. S mnohými zastupiteli bychom asi stejně zase pracovali STANISLAV MACÁK Plusy: převzetí KC Golf do majetku města. Dále zahájení výstavby další části kanalizace ve městě, včetně intenzifikace ČOV v Bítouchově a tím i následné kompletní rekonstrukce ul. 3. května včetně chodníku od sokolovny k nemocnici, kde budou využity ve velké míře cizí zdroje. Mínusy: Absence městského koupaliště (nebo plaveckého bazénu) adekvátního významu a velikosti našeho města. I přesto, že tento bod byl na předním místě volebních programů většiny politických stran a uskupení. Dále nárůst mandatorních výdajů v našem městě a z toho vyplývající nedostatečné prostředky do investičního financování rozvoje města. Rozvoji města jako takovému, hlavně v investiční oblasti, za pomoci grantů a podpůrných programů, které v našem městě vážně pokulhávají. Dále podpoře podnikání a zaměstnanosti a tím i zastavení úbytku obyvatel v našem městě. A v neposlední řadě je třeba přehodnotit podporu nové bytové výstavbě, která se v posledním období přesunula z našeho města do okolních obcí. zastupitelstva vaše obecné představy o tom, jak by zastupitelský sbor ve městě této velikosti měl pracovat? Sleduji tuto oblast i mimo naše město a na základě tohoto porovnání si myslím, že práce semilského zastupitelstva je na slušné úrovni, i když na začátku tohoto volebního období jsem si myslel, že pojede na větší obrátky. Tomu ale nepomohli v tomto volební období ani dva místostarostové a některé účelové změny ve složení zastupitelstva. Hodláte se po zkušenostech z práce v zastupitelstvu ucházet o mandát v něm i v následujícím volebním období? Pokud ano, proč? Pokud Práce v komunální politice naplňuje některé mé představy; vždyť semilští sportovci (Unie pro sport a zdraví) se podílejí v celém spektru na chodu a rozvoji města. Pokud sportovci a jejich příznivci projeví přání a odvahu jít do nového volebního období a napomoci ke splnění toho, co splněno nebylo, jsem ochoten být při tom a tím se i ucházet o mandát v novém zastupitelstvu. (Pokračování na str. 10)

10 Strana 10 Semilské noviny LISTOPAD 2005 Anketa Pět otázek zastupitelům (Dokončení ze str. 9) Velmi krátce: já ano. Vždyť v komunální politice by tato otázka neměla ani existovat. Mgr. STANISLAV PĚNIČKA Za úspěch zcela jednoznačně soustředění úřadu města z pěti míst do nově zrekonstruované budovy a tím pádem každoroční úsporu v našem rozpočtu ve výši 1,5 2 mil. Kč. Na tuto investici včetně rekonstrukce Riegrova náměstí město vynaložilo necelých 11 mil. Kč., ostatní finanční prostředky se podařilo sehnat ze státního rozpočtu a z rozpočtu Libereckého kraje. Neúspěchem je skutečnost, že odpovědnému funkcionáři za finance se nedostalo času k napsání jediné žádosti o peníze z evropských fondů, a tak za minulé a současné volební období město Semily nepožádalo doposud ani o korunu. Komunikacím a zase komunikacím. To, po čem necháváme chodit naše občany, je tristní. Rád bych viděl začátek přestavby KINA, rekonstrukci stravovacího traktu v KC GOLF a další etapu úpravy Riegrova náměstí včetně kruhového objezdu. zastupitelstva vaše obecné představy o tom, jak by zastupitelský sbor ve městě této velikosti měl pracovat? V žádném případě. Při každém zasedání trpím dlouhými a nic neříkajícími proslovy jednotlivců. Tak liberální jednací řád nemá snad žádné zastupitelstvo. Uvedu pro názornost srovnání. Zastupitelstvo Libereckého kraje projednává 80 bodů programu s malou přestávkou tři hodiny. Naše zastupitelstvo 15 bodů projednává pět až šest hodin. Přimlouvám se za přímý televizní přenos našeho zasedání, aby naši spoluobčané viděli a slyšeli předvádění některých z nás. To by byla teprve ta správná a pravá REALITY SHOW s podtitulkem ODEPSANÍ. Naše jednání je upachtěné, ukecané a bez jakékoliv vize. Je také věrným obrazem našim výsledkům. Ano, pokud budu Občanskou demokratickou stranou nominován. S podáním ruky nemám problém. Na kávu či na pivo raději chodím s pozitivně laděnými lidmi, těmi však v našem zastupitelstvu příliš neoplýváme. MUDr. JIŘÍ VAVŘINA Za největší úspěch považuji dokončení některých investičních akcí, zejména zkulturnění části náměstí s přestavbou bývalé továrny Vista na městský úřad. Městem vložené náklady ve výši 11 mil. Kč se do městské pokladny vrátí na ušetřeném nájemném asi za pět let. Bohužel je nutno konstatovat, že investičních akcí mohlo být uskutečněno více, kdyby existovala mezi členy rady a zastupitelstva větší míra spolupráce. Pokud by se spolupráci v zastupitelstvu podařilo obnovit, bylo by možné učinit významné kroky v přípravě a uskutečnění výstavby bazénu, kina, kruhových křižovatek, modernizace škol a dalších potřebných akcí. zastupitelstva vaše obecné představy o tom, jak by zastupitelský sbor ve městě této velikosti měl pracovat? Ne. Ano, pokud mi dají občané ve volbách důvěru. Jsem ochoten a schopen diskutovat a komunikovat s každým členem zastupitelstva, ale s některými bych opravdu na kávu nezašel. Připravil: VLASTIMIL BAMBAS Zastupitelstvo města Semily Zastupitelstvo města Semily má ve volebním období jedenadvacet členů a ve volbách v roce 2002 se do něj dostali zástupci následujících šesti volebních subjektů: STRANA PRO OTEVŘENOU SPOLEČNOST (Ing. František Mojžíš, Mgr. Jaroslav Vávra, Dr. phil. Tomáš Zdražil, Mgr. Jan Farský, Ing. arch. Věra Blažková) OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA (PharmDr. Jana Roušarová, Ing. Stanislav Palas, MUDr. Jiří Vavřina, Vladimír Šimek, Mgr. Stanislav Pěnička) UNIE PRO SPORT A ZDRAVÍ (Josef Zajíc, Stanislav Macák, Věra Smetanová) KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY (PhDr. Věra Picková, Jiří Vanický, Milan Mašek) SDRUŽENÍ ODA, SZ a NK (PhDr. Jindřich Vojta, Mgr. Josef Zdražil, Zdeněk Kodoň) ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ (Radovan Hříšný, MUDr. Petr Krtička) Rada města Semily pracuje ve složení: Ing. František Mojžíš, Vladimír Šimek, Mgr. Stanislav Pěnička, Ing. arch. Věra Blažková, MUDr. Jiří Vavřina, Mgr. Jaroslav Vávra a MUDr. Petr Krtička. Město prodá domy Město Semily zveřejňuje záměr prodat následující dva domy: DŮM ČP. 234 Jde o obytný dům se dvěma bytovými jednotkami v Pekárenské ulici v Semilech Podmoklicích; ve dvoře se nacházejí kolny. Pozemek 426 m 2 zastavěná plocha a nádvoří (p.p.č. 1014/1). Minimální cena nabízených nemovitostí byla stanovena usnesením zastupitelstva města ve výši Kč. Každý zájemce je povinen složit zároveň s podáním nabídky kauci ve výši 5 % z minimální kupní ceny, tj Kč na účet č /0800, var. s. 234, vedený u České spořitelny, a. s., Semily. Kauce vítězného zájemce se započítává do kupní ceny, resp. do první splátky kupní ceny. Své nabídky zasílejte v zapečetěné obálce opatřené zpětnou adresou a označené heslem Dům čp. 234 NEOTVÍRAT na adresu: Město Semily, Husova čp. 82, Semily. DŮM ČP. 291 Jde o obytný dům se čtyřmi bytovými jednotkami v ul. Družstevní v Semilech Podmoklicích. Pozemek 185 m 2, zastavěné plochy a nádvoří (p.p.č. 1002). Minimální cena nabízených nemovitostí byla stanovena usnesením zastupitelstva města ve výši Kč. Každý zájemce je povinen složit zároveň s podáním nabídky kauci ve výši 5 % z minimální kupní ceny, tj Kč na účet č /0800, var. s. 291, vedený u České spořitelny, a. s., Semily. Kauce vítězného zájemce se započítává do kupní ceny, resp. do první splátky kupní ceny. Své nabídky zasílejte v zapečetěné obálce opatřené zpětnou adresou a označené heslem Dům čp. 291 NEOTVÍRAT na adresu: Město Semily, Husova čp. 82, Semily. Platební podmínky prodeje domů: - Před podpisem kupní smlouvy a jejím vkladem do katastru nemovitostí musí být uhrazena celá kupní cena, přičemž celá kupní cena musí být uhrazena do 90 dnů od schválení prodeje zastupitelstvem, jinak kauce propadá ve prospěch města a kupní smlouva nebude uzavřena. - Zájemcům, kteří neuspějí, bude kauce vrácena do 15 dnů od vyhodnocení nabídek zastupitelstvem. - Kauce propadá ve prospěch města i v případě, že zájemce od své nabídky odstoupí. Obsah nabídky: výše nabízené kupní ceny, kopie dokladu o složení kauce, účet, na který je případně možné kauci vrátit, sdělení, zda zájemce požaduje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní z důvodu čerpání úvěru na koupi nabízených nemovitostí. Další informace podá majetkoprávní odbor MěÚ Semily, telefon , (red)

11 LISTOPAD 2005 Semilské noviny Strana 11 Předvánoční zamyšlení o radosti (Dokončení ze str. 1) Co však způsobí, že se radujeme? Jistě nás v souvislosti s Vánocemi asi nejprve napadnou dárky. Rodiče budou asi vánoční radost spojovat především s dětmi snad každý potvrdí, že není nic krásnějšího než jejich rozzářená očka, v úžasu hledící na vánoční stromek, než jejich úsměv, když rozbalují vánoční balíčky. Také to je radost, když cítíme, že se někdo druhý raduje. Radost míváme, když nejsme sami, když máme kolem sebe blízké lidi, když jsou v pořádku všechny vztahy s nimi. Radost přináší i vědomí, že jsme my i všichni kolem nás zdraví. Kdo by nechtěl právě o Vánocích radost prožívat? A kdo by ji nechtěl prožívat stále? Jenomže Kolik je lidí, kteří jsou sami a opuštění? Kolik trpících a nemocných? Těch, kteří strádají hmotným nedostatkem, žijí v úzkosti o své blízké či jimž se rozpadají vztahy? A kdo z nás se nikdy nesetkal s trápením? Život prostě takový je a nese s sebou i bolesti a ztráty. Jak však člověk v takové situaci může mít nějakou radost? To zní spíš jako krásná utopie, říkají si mnozí a zvláště o Vánocích vnímají životní těžkosti zvlášť bolestně A přece jsou i lidé, kteří i přes bolesti mají v duši zvláštní světlo, jiskérku radosti. Té radosti, o níž zpívali andělé o vánoční noci nad městem Betlémem: Zvěstuji vám velikou radost Jistě je těm lidem často těžko a smutno, ale nepropadají beznaději. Oni totiž ve víře poznali, že na to všechno zdaleka nejsou sami. Že nestojí opuštěni a ponecháni napospas osudu, ale že kdysi dávno, tam v betlémské stáji, přišel na svět Boží Syn, že tím okamžikem se všechno proměnilo, tím okamžikem už žádná lidská situace není beznadějná. Vždyť zde sám Bůh přichází na pomoc světu a lidem, je stále člověku nablízku, přináší vysvobození ze všech zmatků, nejistot, trápení i smrti. Vzpomeňme na pastýře, kteří se přišli podívat k betlémským jeslím; žádný zvláštní důvod k radosti neměli, byli chudí, na okraji společnosti, a přece o nich čteme, že odcházeli radostně chválíce Boha. Radost je celé prostoupila a zůstala s nimi, i když se navrátili zpět na své pastviny. Zvěstuji vám velikou radost, radost z narození Spasitele. Tato radost není určena výhradně pro katolíka, evangelíka či husitu; je pro všechny lidi. Ale nevnucuje se. Záleží na každém, jestli ji přijme a nechá v srdci působit. Pokud ano, pak je to skutečně radost, která se nevytratí po skončení svátků, ale přetrvá a nese člověka dál do všech jeho všedních dnů a let. A tak vám, milí přátelé, o letošních Vánocích přeji hodně radosti. A nejen o nich, ale stále. LADA KOCOURKOVÁ, farářka CČSH Betlémské světlo v Semilech (Dokončení ze str. 1) ohroženo. Novodobý symbol Vánoc osobně předá nejen představitelům státu, země a města, ale také v Bruselu a Lucemburku. Vrcholem bude předání Betlémského světla papeži Benediktu XVI. při osobní audienci ve Vatikánu týden před Štědrým dnem. A to bude určitě taky cool, řekl se smíchem Jürgen, který je nadšeným fotbalistou. O rozšíření Betlémského světla se již po dvacáté postarají skauti a České dráhy. Do Semil připutuje rychlíkem R 782 v sobotu 17. prosince ve hod., pak je budeme celý týden střežit. Na Štědrý den mezi 9. a 11. hodinou si je budete moci převzít v knihkupectvích Hobit a u Kodoňů, v bývalé Bednářově vile (dříve též sídlo zvláštní školy) v Podmoklicích, v okresním archivu v Semilech- Řekách a ve skautské klubovně ve Vysocké ulici. Naše dlouholeté podporovatele, zasloužilé oldskauty a nemohoucí občany se světýlkem sami navštívíme (lze objednat na tel , dr. Navrátil). Od soboty si budete moci posla míru odnést také z kostela sv. Petra a Pavla. Středisko Junáka v Semilech přeje všem lidem dobré vůle krásné Vánoce! (in) Názory, ohlasy, dopisy Názor paní Ireny Vinczeové Příspěvky v této rubrice vyjadřují názory občanů, čtenářů Semilských novin, kteří prostřednictvím jejich stránek chtějí veřejnosti sdělit to, co sami považují za důležité. Musím reagovat na článek p. Ing. L. Karmáškové, která přes všechny překážky a problémy v ODS vydržela tak dlouho. Nejsem v žádné politické ani jiné straně, ale podle toho, co pouze slyším a mám oči i rozum, si myslím, že místní organizace ODS Semily opravdu nepracuje tak, jak má ve volebním programu! Paní Ing. Karmášková je člověk, který je velice známý pílí a velkou ochotou k lidem. Zajímá se o vše, co se okolo ní děje a je hlavně ochotna podat ruku tomu, který nic nemá a potřebuje pomoc. To snad už občané poznali! Např. do Domova důchodců v Semilech věnovala dvakrát finanční částku, za kterou se mohly koupit malé dárečky, které vyhráli obyvatelé DD, kteří se zúčastnili sportovních her a dalších akcí. Nemám žádné informace, že by někdo z této strany také něco věnoval. Je škoda, že takový člověk, který má chuť něco udělat pro občany našeho města, raději dobrovolně vystoupil z organizace, neboť jistí členové ODS čím dál méně uplatňují svá slova. Vážená paní Vinczeová, dovolte několik řádků mých jako reakci na několik řádků vašich, zejména na pasáž, cituji: se p. redaktor nejdříve jde poradit na radnici a pak, když se to schválí, tak se to dá veřejnosti. Za prvé, jedno ze základních etických pravidel (nejen) novinařiny zní, že ve sporu má vždy dostat slovo druhá strana. V novinách vycházejících denně lze reagovat druhý den, v měsíčníku však mezi zveřejněním názoru v jednom a protinázoru ve druhém čísle uplyne tak dlouhá doba, že jádro sporu už nemusí existovat, může být mezitím posunuto či zneužito, ba když to přeženu po měsíci nemusí existovat už ani účastníci sporu. Za druhé, dovolte mi ocitovat 4 tzv. tiskového zákona (zák. č. 46/2000 Sb.). Je velmi krátký a zní takto: Za obsah periodického tisku odpovídá vydavatel. Za třetí, vydavatelem Semilských novin je město Semily. Za čtvrté, rada města schválila usnesení č. 166 (ustanovení o zveřejňování příspěvků do Semilských novin), které zní takto: Každý příspěvek, který má být uveřejněn v Semilských novinách a který obsahuje adresnou kritiku konkrétní osoby (organizace, společnosti, sdružení apod.), bude před uveřejněním poskytnut adresné osobě k možnosti vyjádření stanoviska. Pokud bude takovéto stanovisko podáno, bude uveřejněno spolu s příspěvkem ve stejném čísle Semilských novin. Stanovisko je třeba dodat nejpozději do uzávěrky následujícího čísla Semilských novin. Nebude-li k tomuto termínu stanovisko k dispozici, bude příspěvek uveřejněn samostatně. Příspěvky i případné reakce na ně budou uveřejňovány na stránce označené jako ohlasy čtenářů s tím, že za obsahovou náplň příspěvků zodpovídá autor. Jednotlivé sporné případy v uveřejnění podléhají rozhodnutí rady města. Za páté, jak vyplývá i z ankety na předcházejících stranách, nejsou dnes vztahy panující v semilských zastupitelských orgánech vůbec idylické; sporným případem v uveřejnění ve Řádková inzerce Prodej vánočních smrčků bude zahájen v pondělí Prodejní doba: ve všední den od 14 hod., v sobotu a neděli celý den. Fantovi, Bítouchov 156, tel A také mě zaráží, že bylo ihned p. Ing. Karmáškové odpovězeno radou MS ODS Semily. Domnívám se, že nejdříve má reagovat veřejnost a pak teprve rada MS ODS Semily. Je vidět, že když se chce někomu ublížit, tak se rychle pracuje a ostatní práce jde stranou, že? Jak je vidět, v Semilech stále není svobodný tisk a asi hned tak nebude, když se p. redaktor nejdříve jde poradit na radnici a pak, když se to schválí, tak se to dá veřejnosti. Mám totiž osobní zkušenosti. A co se týče kariéry p. Ing. L. Karmáškové tak to říkají ti, co sami za kariérou jdou! Však p. Ing. L. Karmášková to určitě není. Takový je můj názor. IRENA VINCZEOVÁ smyslu předcházejícího odstavce je dnes v Semilech, bohužel, takřka všechno. Za šesté, něco poněkud osobnějšího k vaší větě, cituji: Mám totiž osobní zkušenosti. Moc té větě nerozumím. Málokterému občanu Semil a jeho problémům jsem totiž v minulosti osobně věnoval takovou pozitivní pozornost, jako vám. Platí to nejen pro Semilské noviny, ale i pro někdejší Pojizerské listy a všechny mé redakční kolegy v nich. Opravdu cenná zkušenost. Za sedmé, slibuji vám, vážená paní Vinczeová, že pokud by někdo někdy chtěl na těchto stránkách kritizovat třeba také vás osobně, pokud by se chtěl někdo dotknout vaší cti, důstojnosti nebo vašeho soukromí, nebude nejdříve reagovat veřejnost, jak zaznělo ve vašem názoru, ale slovo dostanete vy. Myslím, že k tomu nepotřebujeme ani tiskový zákon, ani usnesení rady, ale že vystačíme s obyčejnou lidskou slušností. Nebo se mýlím? VLASTIMIL BAMBAS, p. redaktor

12 Strana 12 Semilské noviny LISTOPAD 2005 Kultura Pozvání na prosincové výstavy v muzeu Radujme se, veselme se Semilské muzeum připravilo pro dobu předvánoční dvě výstavy, které budou zahájeny ve stejný den v sobotu 10. prosince v hodin. Do Pojizerské galerie zveme veřejnost na výstavu s názvem Směřování, která je semilskou premiérou výtvarnice Ivy Ouhrabkové, a především pro dětské návštěvníky je připravena také výstava knih a knižních ilustrací, pořádaná ve spolupráci s nakladatelstvím Meander Praha. Iva Ouhrabková (1957) žije a pracuje v Liberci. Vystudovala Vysokou školu strojní a textilní v Liberci, obor sklářské a keramické stroje, Pedagogickou fakultu v Liberci a AMU- ALD, obor scénografie, u profesora Pavla Kalfuse. Keramice se věnuje od roku Pracovala osm let v Divadle F. X. Šaldy v Liberci, v letech působila jako odborná asistentka na VŠST v Liberci na katedře oděvního a textilního designu. Byla i jedním z autorů, kteří se zúčastnili výběrové mezinárodní výstavy keramiky v Athénách v rámci olympijských her v roce Na semilské výstavě uvidíte neobvyklé prostorové plastiky keramické objekty. Iva Ouhrabková vnáší do současné keramické tvorby nejen osobitý a nekonvenční charakter děl, ale i zajímavé technologické postupy. Výstava je vlastně pokračováním cyklu Směřování, jehož první část mohli zhlédnout návštěvníci Oblastní galerie v Liberci v létě roku Poslední čtyři měsíce v šamotárně v Proseči vytváří I. Ouhrabková ručně velký hliněný betlém, který je určen pro dvoreček semilského muzea. Při dojednávání výstavy u nás se výtvarnice prostorem dvorečku, kde právě probíhala výstava Lípa 03, doslova nadchla. Návštěvníci se tak mohou těšit na netradičně vyvedené postavy Josefa, Marie, Jezulátka či Tří králů, pastýře s ovcemi, vše v životní velikosti. Postavy dýchají nezaměnitelným rukopisem výtvarnice. Její dílo klasické realistické betlémy nepřipomíná, přesto vystihuje atmosféru blížících se svátků. Chtěla bych především, aby to bylo čisté, sdělné a ne moc zdobné. Vánoční čas má totiž promlouvat čistotou, říká Iva Ouhrabková. Pro malou výstavní síň autorka připravila také prodejní výstavu Radujme se, veselme se. Na ní lze zakoupit netradiční keramiku, sklo, skleněné objekty a fotografie s andělskou tematikou. Výstavu Směřování uvede Mgr. Milan Hlaveš, kurátor UMPRUM v Praze, krátké vernisážové preludium na bicí předměty, buben a Orloj snivců přednese Jaroslav Kořán. V předvánočním čase chce muzeum potěšit i dětské návštěvníky. Hlavně pro ně je tedy připravena výstava pořádaná ve spolupráci s nakladatelstvím Meander Praha, založeném v roce Nakladatelství se zaměřuje na autorské knihy pro děti a mládež. Vydává knížky a leporela současných českých autorů píšících pro děti, vždy sličně vypravené. Edice Modrý slon je edicí uměleckou, v níž prvních sto knih je autorem a výtvarníkem číslovaných a signovaných. Vychází česky a anglicky. Edice Pražské legendy vychází také v cizojazyčných verzích. Naším úsilím jsou knihy, z nichž bude dětem jasné, proč se vůbec říká krásná literatura, vysvětluje nakladatelka Iva Pecháčková. K vidění budou ilustrace dětských autorů Ireny Šafránkové, Petra Nikla, Pavla Kadlece a Jirky Černického. Ilustrace doplní prodej knih nakladatelství Meander a zakoupit bude možno např. nedávno vydanou knihu Selmy Lagerlöfové Podivuhodná cesta Nilse Holgerssona Švédskem s ilustracemi Jiřího Sopka, dále Dokument z pohádky O Sasance od Jiřího Černického (kniha získala 2. místo v prestižní soutěži o nejkrásnější knihu roku 2004), dále tituly Pižďuchové od Václava Havla, O Rybabě a mořské duši od Petra Nikla, Duhové pohádky Daniely Fischerové s ilustracemi Ireny Šafránkové (na letošním 13. podzimním knižním veletrhu získala kniha cenu za nejkrásnější ilustrace). V prodeji bude i Adventní kalendář, originální publikace Ivy Pecháčkové. Těšíme se na setkání u nás v muzeu; přijďte si pro adventní pohodu v sobotu 10. prosince v hodin, kdy si u betlému také společně zazpíváme s dětmi a jejich maminkami ze sdružení M.E.D. Krásné prožití svátků vánočních a v roce 2006 hodně štěstí, zdraví a pohody přejí PRACOVNICE MUZEA A POJIZERSKÉ GALERIE Vánoční hra v podání učitelů Učitelé waldorfské školy sehrají 22. prosince od hod. v divadelním sále radnice vánoční hru O narození Páně Vstupné dobrovolné, srdečně zveme Na fotografii z vernisáže výstavy Malíři Pojizeří 2005 jsou zachyceni (zleva) Richard Náhlovský, Luboš Bucek, Michal Machat, Hana Hančová, Sylva Hlubučková (dcera vystavujících), Jan Kanyza, Jiří Salaba, Tomáš Plesl a Vladimír Veselý. (Foto. O. Kudrnáč) Malíři Pojizeří 2005 V pátek 4. listopadu byla v Pojizerské galerii slavnostně zahájena a po celý měsíc trvala výstava Malíři Pojizeří 2005, další ze společných přehlídek obrazů, kreseb a grafických listů. Jejich autory jsou umělci žijící v našem kraji nebo se k němu hlásícími životními osudy a tvorbou. Společným jmenovatelem letošní výstavy bylo číslo 24. Výstava Malíři Pojizeří se totiž koná každoročně od roku 1981 a ta letošní byla tedy již 24. v pořadí za sebou. Shodou okolností bylo i vystavujících umělců letos právě 24. I přes onu řadu let je výstava pokaždé jiná. Záměrem je vystavovat nejnovější díla, nebo alespoň práce, které v Pojizerské galerii dosud vystaveny nebyly. Snahou pořadatelů je, aby výstava byla živá, aby ukazovala neustále nové a nové věci. I proto nejsou vystavována díla těch umělců, kteří již bohužel nejsou mezi námi. Muzeum se snaží každoročně představit jednoho i více malířů, kteří se dosud výstavy neúčastnili. Letošní výstava tak byla premiérou akademické malířky Zuzany Kadlecové. Po delší odmlce svá díla představili akademický malíř Václav Žatečka a Markéta a Jiří Urbanovi, návštěvníci si mohli dále prohlédnout díla Václava Pokorného, Břetislavy Pospíšilové-Plívové, Vladimíra Veselého, Evy Vlasákové, Jaroslavy a Jana Solovjevových, Natalie Hlubučkové- Soukupové, Vladimíra a Kamila Hlubučkových, Jana Rapina, Hany Hančové, Michala Machata, Luboše Bucka, Richarda Náhlovského, Jiřího Salaby, Ludmily a Vlasty Matoušových, Jana Kanyzy, Tomáše Plesla a Martina Rusňáka. (jk) Pozvánka na vánoční jarmark Muzeum a Pojizerská galerie Semily zvou veřejnost na tradiční Vánoční jarmark, který se uskuteční v sobotu 3. prosince od 9.00 do hodin. Letos se na něj přihlásilo 49 prodejců, kteří už tradičně přijíždějí se svým zbožím nejen z míst Libereckého kraje, ale i z Jičína, Prahy, Červeného Kostelce, Vimperku, Rudníku i odjinud. A co nabídnou? K vidění a hlavně ke koupi budou vánoční vazby, perníčky, košíkářské zboží, koření a bylinky, čaje, kameny, bižuterie, vánoční pečivo, keramika, svíčky, med a včelí produkty, polštářky, koberečky, výrobky ze dřeva, děti potěší i Barbora s drobnými dárečky. Před muzeem si návštěvníci mohou pochutnat na pečeném selátku či klobáse, dát si pohárek punče nebo svařeného vína, nebude chybět ani medovina. Na dvorečku muzea budou v prodeji vánoční stromky. Loňská návštěvnost jarmarku byla rekordní; jistě i ten letošní potěší spoustu dětí i dospělých. (mpg) NEJPRODÁVANĚJŠÍ KNIHY V SEMILECH LISTOPAD 2005 KNIHKUPECTVÍ KODOŇOVÝCH: 1. Toulavá kamera 2. Aleš Cibulka: Zdenka Sulanová utajená hvězda 3. Olga Sommerová: O čem sní muži 4. Petr Svěcený: Milan Baroš 5. Christopher Paolini: Eldest KNIHKUPECTVÍ HOBIT: 1. Česko 2. Guinnes World Records Christopher Paolini: Eldest 4. Petr Svěcený: Milan Baroš 5. Encyklopedie lokomotiv a vlaků

13 LISTOPAD 2005 Semilské noviny Strana 13 Kultura Jizeran oslavil koncertem 145. výročí svého založení Dne 28. října v téměř zaplněném sále KC Golf oslavil Jizeran slavnostním koncertem 87. výročí vzniku Československé republiky a 145. výročí svého založení. Rok 1860, kdy vznikl, byl dobou, kdy přední představitelé českého kulturního života usilovali o povznesení národního uvědomění. Později vznikla Osvětová beseda, byl ustaven Sokol i jiné vlastenecké spolky; nejen v Praze, ale i na venkově. Jizeran zažil od té doby s přestávkou 20 let v době komunistického režimu časy slávy, úpadku i poroby našeho národa. Dnes je spolu s pěveckým sborem Jizerka významným představitelem sborového umění nejen v našem městě, ale i v zahraničí. Jak uvedl předseda sboru Jaroslav Vávra, který celý večer moderoval, vystoupil Jizeran od roku 1989 na veřejnosti celkem 260krát. To jistě svědčí dostatečně o obětavé práci všech, kteří svůj volný čas věnují této ušlechtilé činnosti i o nadšeném úsilí sbormistra Jiřího Kurfiřta. První část programu jubilejního koncertu byla jakýmsi průřezem sborové literatury od 16. stol. až po aranžmá písní současných autorů. Ve druhé části vystoupila sopranistka Jana Heryánová Ryklová. Výborně přednesla sopránové árie z Händelova oratoria Mesiáš i z méně známé opery J. Rossiniho Obležení Korintu. Společně se sólistou Karlem Jakubů, jehož příjemný baryton je semilskému publiku již dostatečně znám, zazpívali duchovní píseň A. Dvořáka O sanctissima. Sopranistka pak ještě přidala dvě Dvořákovy Biblické písně a árie z oper B. Smetany, odměněné bouřlivým aplausem. Tato část koncertu byla završena společným zpěvem obou sólistů árií Julie a Bohuše My cizinou jsme bloudili z Dvořákovy opery Jakobín. Vystoupení sólistů neslo znaky profesionality a případný kritik by těžko hledal nedostatky. Ve třetí části večera se představil Komorní symfonický orchestr Krkonošského metra, jehož dirigent Karel Jakubů se uplatnil současně jako sólista v árii hraběte Almavivy z Mozartovy opery Figarova svatba a též ve svatebním sboru z Dvořákovy Rusalky. Orchestrální vystoupení bylo ukončeno vstupním sborem ze Smetanovy Prodané nevěsty, písni vpravdě národní, plné optimismu a radosti. Jizeran zdařile oslavil obě výročí. Zpíval dobře, s chutí a radostí, čistě intonoval. Posluchači odcházeli jistě s pocitem příjemně prožitého slavnostního večera. JOSEF ZUMR Omluva Kritizuji neúměrně dlouhé koncerty, a to i tehdy, mají-li dobrou úroveň. Musím tedy zkritizovat i sám sebe za neúměrně dlouhý koncert k 28. říjnu. Omlouvám se nejen divákům, ale i účinkujícím. A věřte, že v tom není ani špetka ironie. JAROSLAV VÁVRA Desáté setkání kronikářů obcí Již podesáté se 18. listopadu konalo v sídle okresního archivu setkání obecních kronikářů. Pod záštitou Krajského úřadu Libereckého kraje se jich sešlo na třicet, aby si vyměnili zkušenosti, informovali se o novinkách v památkové péči, muzejnictví a archivnictví a vyslechli poutavou přednášku PhDr. Vladimíry Jakouběové, ředitelky Muzea Českého ráje v Turnově, o vývoji lidového domu v oblasti Podkrkonoší a Českého ráje. Zhlédli také první výsledky projektu Tvář našich měst a obcí na počátku XXI. století digitální snímky již zaslali kronikáři Víchové n. Jiz., Horní Branné, Peřimova, Bukoviny u Čisté a Lhoty- Komárov. K nejpilnějším kronikářům patří naše Mgr. Lenka Holubičková, jejíž kronika za loňský rok má dva díly o více než pěti stech stranách. (in) (Foto: P. Jakubec) Okresní archiv zve na výstavu Krajina v říši uhlí V pátek 25. listopadu byla ve Státním okresním archivu v Semilech (foto) otevřena výstava Krajina v říši uhlí Horní Lužice a Dolní Slezsko v malbě, grafice a fotografii. Je výsledkem plenéru, jehož se s dalšími 14 výtvarníky z Německa, Polska, Holandska a Švýcarska zúčastnili také semilský akademický malíř Jiří Salaba a jeho dcera Kateřina. Vernisáž zahájil zástupce zemského rady Dolnoslezsko-hornolužického okresu Jörg Dreier se starostou města Semil Františkem Mojžíšem, o výstavě promluvil Joachim Mühle. Všechny účastníky potěšil svým vystoupením Orchestr Základní školy waldorfské, řízený MUDr. Pavlem Kraťukem, obzvlášť se líbily sefardské židovské písně v podání B. Hoffmanové, D. Landovské a O. Pleštilové. Výstava potrvá do 6. ledna. (in) (Foto: O. Kudrnáč) Vánoční koncerty Jizeranu a KSOKrM Sbor Jizeran a Komorní symfonický orchestr Krkonošského metra se ve vánočním čase nejdříve představí posluchačům v Bakově n. Jiz. a v Mnichově Hradišti. V úterý 27. prosince od hod. pak vystoupí v bozkovském kostele Navštívení Panny Marie v monotematickém koncertu nazvaném Vánoce s Jiřím Ignácem Linkou. Koncert připomene odkaz tohoto slavného bakovského kantora, od jehož narození letos uplynulo 280 let ( ). V programu zazní pastorely Pojďme, bratře, k Betlému (pro dva basy a orchestr), Vzhůru, vzhůru, pastuškové (pro sopránové a basové sólo, sbor a orchestr), Narodil se Kristus Pán (pro sbor, bas a orchestr skladba zazněla ve slavném seriálu F. L. Věk), Pastorella iucunda (uváděna často v rozhlase, účinkuje ženský sbor, bas a orchestr) a Missa pastoralis ex F (soprán, alt, tenor, bas sóla, sbor a orchestr). Stejný program pak obě tělesa uvedou v pátek 6. ledna 2006 od hod. v pořadu Tříkrálové koledování také ve Statním okresním archivu. Atraktivní program je výsostným dramaturgickým počinem, který nemá pokud jde o Linkovo dílo v České republice obdobu. (jav) Tleskali nám vestoje Semilská veřejnost si jistě vzpomene na loňský slavnostní koncert k 86. výročí republiky Píseň česká slavně znívá v KC Golf, který pořádal Komorní symfonický orchestr Krkonošského metra ve spolupráci s Jizeranem a dalšími regionálními sbory a tělesy. Po Semilech, Lomnici n. Pop. a Turnově zavítal tento pořad v pátek 11. listopadu do Kulturního domu v Nové Pace. Orchestr byl nástrojově velmi dobře obsazen (např. tři violoncella, dva kontrabasy) a jeho zvuk byl opravdu pěkný. O velkém úspěchu koncertu svědčí fakt, že návštěvníci po závěrečné kantátě B. Smetany Píseň česká povstali a dlouhotrvajícím potleskem si vynutili přídavek. Může nás těšit, že tento projekt vznikl v Semilech a zasloužil se o něj zvláště Karel Jakubů. Bylo to od moderátorky příjemné poslouchat, proč se nepřiznat JAROSLAV VÁVRA KL RINK, v.o. s. Jesenný firma zabývající se výrobou nábytku, přijme asistentku administrativní pracovnici (znalost práce na PC, výhodou znalost NJ nebo AJ) dělníka na obsluhu a údržbu NC strojů (min. vzdělání vyučení, základní znalost na PC) truhláře montážní pracovníky (vyučení v oboru nebo min. 2 roky praxe v oboru) Nutná spolehlivost a časová flexibilita, nástup možný ihned Bližší informace: tel , Ing. Pekař

14 Strana 14 Semilské noviny LISTOPAD 2005 Školství Základní umělecká škola zve veřejnost na vánoční akce Základní umělecká škola v Semilech zve širokou veřejnost na koncerty, taneční představení a výstavu, které připravila pro předvánoční období. Vybírat lze z následující nabídky: Neděle 11. prosince od hod.: Vánoční koncert Jizerky. Koná se v kostele sv. Petra a Pavla a v programu zazní vánoční písně a koledy, skladby českých i světových mistrů. Účinkují dětský pěvecký sbor Jizerka (sbormistři Alena a Václav Brádlovi), dětský pěvecký sbor Čekanky (sbormistr Jitka Strnadová), sólisté Jizerky, klavírista Jiří Horčička a další instrumentalisté. Středa 14. prosince od hod.: Taneční představení. Koná se ve velkém sále KC Golf a na hudbu různých žánrů vystoupení připravila choreografka Lenka Kováříková. Účinkují žáci tanečního oboru, klavírista Zdeněk Novotný a další instrumentalisté. Od středy 14. prosince do neděle 8. ledna: Vánoční výstava žáků ZUŠ. Koná se ve foyer Kulturního centra Golf. Kupte si svůj strom Žáci Základní školy Ivana Olbrachta se zapojili do projektu, který se zabývá pěstováním původních a ohrožených druhů dřevin Jizerských hor, jejich výsadbou a ochranou. Přispěli finanční částkou a stali se tak majiteli několika stromů, které také sami vysadili u Oldřichova v Hájích. Za asistence lesníka sázely děti jedli bělokorou, v Jizerských horách původní dřevinu. Kromě výsadby prožily stromový den plný tvůrčí činnosti, soutěží a kvízů, svezly se na huculských koních, zhlédly divadlo, vyráběly ruční papír a opékaly uzeninu na ohni. Domů si odvezly nejen spoustu zážitků, ale i drobné dárky. V Jizerských horách mají teď už své stromy, vědí na co přispívaly a jakou to dá práci, než nový strom vyroste (rh) Mezinárodní veletrh jazyků V pátek 11. listopadu se žáci 9. ročníků ZŠ Ivana Olbrachta zúčastnili veletrhu jazyků, vzdělávání a kultury Expolingua 2005 v Praze. Sešlo se na něm 70 vystavovatelů z 15 zemí světa se širokou nabídkou jazykového vzdělávání pro všechny věkové skupiny. Žáci získali přehled o možnostech výuky jazyků na našich i zahraničních školách, o jazykových kurzech a brigádách v zahraničí spojených s výukou jazyka. Odpoledne strávili žáci prohlídkou sbírek Národního muzea. (zš) Středa 14. prosince od hod.: Vánoční koncert Sedmikrásky a Čekanek. Koná se ve Sboru dr. Karla Farského v Semilech. V programu zazní koledy a vánoční písně, účinkují dětský pěvecký sbor Sedmikráska (sbormistr Iva Srbová), dětský pěvecký sbor Čekanky (sbormistr Jitka Strnadová), klavírista Jiří Horčička a další instrumentalisté. Neděle 18. prosince od hod.: Vánoční koncert Komorního orchestru ZUŠ. Koná se ve Státním okresním archivu. Zazní hudba baroka, klasicismu, romantismu, koledy, pastorely i skladby populární hudby. Cenu dirigenta získá ten člen orchestru, který od fanoušků dostane největší počet hlasů. Účinkují: Komorní orchestr ZUŠ Semily (diriguje Jiří Kurfiřt), Jaroslav Dolenský (bas), Jaroslav Hlůže (housle), sólisté ZUŠ Semily i ctěné publikum při koledách. Úterý 20. prosince od hod.: Vánoční koncert žáků ZUŠ Semily. Koná se ve velkém sále KC Golf. V pořadu se představí všechny obory ZUŠ a dá se očekávat i překvapení Účinkují: sbor Sedmikráska, velký orchestr zobcových fléten, sóloví instrumentalisté, žáci tanečního a literárně dramatického oboru. JIŘÍ KURFIŘT Odisea Není v titulku pravopisná chyba; studenti ISŠ Semily Blažková a Luňák, autoři názvu divadelního kroužku ISŠ Semily, by vám totiž vysvětlili, že jde o ochotnickou divadelní aktivitu Náš kroužek navštívil představení Staré pověsti české, které ve Vysokém n. Jiz. uvedl Divadelní soubor Zmatkaři z Dobronína. A co se nám líbilo? Herecká kázeň, vybudování herecké akce, rychlá přestavba scény, stylizované loutky, využití detailů všechno náměty, jak zlepšit naše vlastní představení adaptaci Alenky v říši divů. Každé představení má ale i své mouchy. Ujasnili jsme si, že u některých jevišť nastává problém se svícením vrchní scény, a proto budeme muset zkrátit naši dřevěnou konstrukci. Je nutné ujasnit si žánr a herecké etudy, aby bylo představení jednotné. Kolegům z Dobronína se to moc nepovedlo. Docela nás potěšilo, že nejsme v teorii divadla úplnými nováčky, protože naše soudy o představení jsme si druhý den potvrdili na semináři s porotou. Věříme, že jsme dostali nový impuls něco s naším představením udělat, abychom mohli reprezentovat školu na divadelní přehlídce mladých. JANA STAŇKOVÁ Den otevřených dveří na ISŠ Semily Týden po burze středních škol v Turnově se žákům devátých tříd a jejich rodičům otevřely všechny učebny, dílny a domov mládeže Integrované střední školy v Semilech. Vybavením odborných učeben, pracemi a výrobky se zájemcům představily všechny obory. Studijní obor pozemní stavitelství (stavební průmyslovka) čtyřleté studium s maturitou. V roce 2006 nebudou uchazeči o studium na tomto oboru skládat přijímací zkoušky, ale součástí přijímacího řízení budou studijní výsledky ze základní školy a výsledky testů (CERMAT) z českého jazyka, matematiky a všeobecných studijních předpokladů, které v únoru napíší na své základní škole. Nástavbové studium podnikání dvouleté denní studium pouze pro vyučené, zakončené maturitou. Přijímací zkoušky se konají z českého jazyka, matematiky a všeobecných studijních předpokladů. Bez přijímacích zkoušek jsou v ISŠ Semily přijímáni žáci na následující tříleté učební obory: Klempíř pro stavební výrobu ruční, strojní dělení plechů, sestavování klempířských výrobků, pláště a opláštění střech, potrubí. Elektrikář pro silnoproud instalace, montáže, zkoušení, údržba a opravy elektrických. zařízení, elektrorozvodných sítí a kabelových rozvodů. Instalatér montáž, údržba a opravy vodovodních, odpadních, plynových a topných rozvodů a zařízení. Zedník veškeré odborné zednické práce, obkladové práce. Malíř příprava povrchů pro malby a nátěry, malba, nátěry, tapetování, napodobování, základní nápisy, písma. Truhlář ovládání nástrojů, strojů, výroba oken, dveří, obkladů, stěn, stropů, podlah, schodišť, nábytku a bytového zařízení. Krejčí pro pánské oděvy a krejčová pro dámské oděvy zhotovování pánské nebo dámské konfekce včetně konstrukce střihu. Provoz služeb zaměřeno na pečovatelství a vychovatelství, mimo hlavní zaměření se absolventi naučí šít, vařit, psát na stroji, pracovat na počítači, zvládnou i základy účetnictví. Studium uzavírají absolventi závěrečnou zkouškou (praktickou, písemnou a ústní), získají výuční list ati nejlepší mohou pokračovat v nástavbovém studiu. Zpestřením akce, která se konala 11. listopadu, byla módní přehlídka, kterou uspořádaly dívky z 2. a 3. ročníku oborů dámská krejčová a provoz služeb. Předvedly své vlastní výrobky oblečení sportovní, vycházkové, pro všední den i společenské, které navíc obohatily zajímavými módními doplňky, jak dokládá i fotografie z archivu školy. Zleva stojí I. Řehořková, J. Pšeničková, D. Nezbedová, ředitel ISŠ Ing. Livio Vaňátko, K. Kubíčková a D. Kosová. (isš) Mladí truhláři navštívili specializovanou výstavu Výstava WOOD TECH v Brně se stala cílem odborné exkurze organizované učiteli odborného výcviku pro všechny ročníky truhlářů Integrované střední školy Semily. Žáci se na výstavě seznámili s novými truhlářskými stroji, materiály a úpravou truhlářských výrobků. Neméně zajímavé byly ukázky výrobků jednotlivých firem a žáky obohatily i konzultace s výrobci. Také získané prospekty strojů a výrobků vhodně doplňují znalosti odborných předmětů. L. PROKOPOVÁ

15 LISTOPAD 2005 Semilské noviny Strana 15 Školství Základní škola Dr. F. L. Riegra a dvě dobročinné akce Škola by měla vždy reagovat na dobročinné akce, neboť to je jeden ze způsobů, jak vést mladé lidi k nezištnosti a pomoci potřebným. Sbírky jsou však organizačně náročné, a proto vítáme, když nás věrohodné organizace osloví. Už podruhé za námi přišli semilští pracovníci Sdružení České katolické charity. Její Tříkrálovou sbírku propagují české televizní i rozhlasové kanály a samozřejmě také tisk. V roce 2005 sbírka podpořila katastrofou zničenou jihovýchodní Asii, dále tzv. domy na půl cesty, domov pro matky s dětmi v tísni, komunitní centra pro děti a mládež, domy pokojného stáří, azylový dům pro rodiny s dětmi, občanské poradny, zdravotně postižené občany, dětský domov apod. Pro každou lokalitu je sbírka velmi důležitá, protože se 65 % z jejího výnosu vrátí pořadatelům, v našem případě tedy semilským organizacím, které pečují o zdravotně postižené občany. Tříkrálová sbírka proběhne v pátek 6. ledna 2006 a uzavře ji Tříkrálový koncert ve Státním okresním archivu (začátek v hod.), kam přijdou všichni koledníci. Jizeran spolu s Komorním symfonickým orchestrem Krkonošského metra uvedou pořad Vánoce s Jiřím Ignácem Linkou. Bezpečnost koledníků, celkem osmi skupinek dětí doprovázených dospělými, i jejich věrohodnost garantuje oprávnění, které bude mít u sebe každý vedoucí. Sbírka samozřejmě splňuje i další pravidla stanovená zákonem (záměr, soupis vedoucích skupinek koledníků, zapečetěné pokladničky, zápis o jejich rozpečeťování a finančním výnosu sbírky apod.). Školu opět kontaktovala také Nadace Euronisa. Jedna z nejkvalitnějších českých nadací chce před vánočními svátky v Semilech uskutečnit charitativní sbírku, jejíž výtěžek je určen semilským dobročinným organizacím. Osloví-li vás tedy mladí lidé, kteří budou mít pověření Nadace Euronisa a ředitelství ZŠ Dr. F. L. Riegra, pak vězte, že se nejedná o podvodníky, ale o lidi, kteří pracují pro dobrou věc. JAROSLAV VÁVRA, ředitel ZŠ Dr. F. L. Riegra Žáci devátých tříd se seznámili s komunistickými zločiny Dne 16. listopadu zhlédli žáci devátých ročníků Základní školy Dr. F. L. Riegra v Semilech film Věž smrti, věnovaný památce bojovníků proti komunismu, konkrétně pak případu Jaroslava Lukeše, jehož příslušník SNB Bohumír Vlačiha při pokusu o útěk nejprve postřelil a poté zblízka střelil do hlavy. Začátkem devadesátých let byly nalezeny dokumenty, které umožnily Vlačihu zažalovat; záznam soudního procesu ukázal však na nedostatek vůle české společnosti vyrovnat se se zločiny komunistické minulosti. Naše škola se tak zařadila mezi necelou desetinu českých škol, které reagovaly na akci Příběhy bezpráví komunistické Československo, pořádanou společností Člověk v tísni ve spolupráci s Českou televizí a Státním fondem ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie. Po filmu se uskutečnila beseda s paní Hanou Dvořákovou, odsouzenou v roce 1953 na patnáct let vězení, členkou semilské skupiny ILPKORG 1, o které psal PhDr. I. Navrátil v článku Ilegální protikomunistická organizace v Semilech (sborník Z Českého ráje a Podkrkonoší č. 13/2000, strany ; zájemcům o historii Semilska by rozhodně neměl tento příspěvek k dějinám třetího odboje uniknout!). Paní Hanu Dvořákovou Krskovou, fotografku semilského ateliéru, která se vyučila u fotografa Hilgra, žáci devátých ročníků poslouchali pozorně a kladli jí opravdu dobré otázky. Jejich důvěru si získala otevřeností, pravdivostí a optimismem, třebaže si v pardubické ženské káznici pobyla až do amnestie v roce (Její spoluvězeňkyní byla filmová hvězda Jiřina Štěpničková.) Žáci se seznámili nejen s odbojovou činností semilské skupiny, ale také s praktikami vyšetřovatelů či životem na samotce ve vazební věznici; omráčil je způsob, jak tehdy dozorkyně reagovala na smích paní Dvořákové, jež se snažila zlehčit svou situaci. Parafrázuji: Smích vás přejde, když vám řeknu, že táta spáchal sebevraždu Mladí posluchači si také uvědomili, že se lidé měnili v pouhá čísla (jako v koncentračních táborech fašistů) a pracovali v uranových dolech bez jakýchkoliv ochranných prostředků Poněvadž z osmadvacetičlenné semilské skupiny, v níž pracovali také malíř Jan Kristofori a skladatel Jindřich Hybler, žijí už pouze čtyři odsouzení, jsme vděční PhDr. I. Navrátilovi, že besedu zprostředkoval. JAROSLAV VÁVRA, ředitel ZŠ Dr. F. L. Riegra Waldorfská škola v Semilech zve veřejnost na VÁNOČNÍ TRH v pátek 9. prosince od 15 hodin Přijďte a vyberte si u nás vše, co udělá o Vánocích radost Vám i Vašim bližním PROGRAM: hod.: Vánoční zpívání (6. třída) hod.: Zpívání u betlémů hod.: Aukce hod.: Koncert školního orchestru hod.: Štědrý večer lampáře Kryštova (5. třída) Waldorfská škola soustřeďuje finanční zdroje Waldorfská škola a Sdružení přátel waldorfské školy v Semilech v současné době ruku v ruce napínají všechny síly k posílení vlastních finančních zdrojů, které budou sloužit k rekonstrukci nově získané budovy v Semilech. V tomto objektu má v září 2006 zahájit činnost také waldorfské lyceum, tj. třetí stupeň vzdělávacího komplexu waldorfského systému, který v Semilech již řadu let reprezentují mateřská a základní waldorfská škola. Finanční prostředky na rekonstrukci pocházejí z různých zdrojů. Jde o prostředky města, které je zřizovatelem všech stupňů waldorfské pedagogiky, a dále o příspěvky nadací. Ty přispějí dvěma způsoby jednak přímo, jednak formou tzv. mobbingu (tj. systém, kdy vlastní prostředky žadatele jsou z prostředků nadace ztrojnásobeny). Právě k posílení vlastních zdrojů formou mobbingu slouží prodej našich produktů: - waldorfská keramická dílna minimální hodnota 30 Kč, - nástěnný kalendář roku 2006, formát A3 minimální cena 120 Kč, - kompaktní disky nahrávky školního orchestru, 1. až 3. díl minimální cena 120 Kč za kus, komplet tří CD za 300 Kč. Produkty jsou k dostání v kanceláři školy. Za vaši přízeň děkují PETR ŠIMEK, ředitel školy ANTONÍN HOFFMAN, předseda Sdružení přátel waldorfské školy Waldorfská základní škola: vzpomínky a novinky Na Den stromů (20. října) byly sedmá, osmá a devátá třída na Treperce, kde společně nasbíraly a naplnily rovných 30 pytlů odpadků. Paní Michaela Vaníčková vede na waldorfské škole kurzy angličtiny a němčiny pro zájemce. Obdobně se to má i se školním orchestrem waldorfské školy, který hraje pod taktovkou pana MUDr. Pavla Kraťuka a je rovněž otevřen zájemcům z řad veřejnosti. Paní Beate Langer z waldorfské školy v Cottbusu dojíždí do semilské waldorfské školy, kde se střídá s paní Jindřiškou Kocvárovou v epochovém vyučování jazyků. Paní Kocvárová tak vždy jeden měsíc vyučuje angličtinu, paní Langer následující měsíc zase němčinu. Paní Beate Langer je rovněž zručnou písmomalířkou a pod jejím vedením proto probíhal ve dnech října kurs kaligrafie. Další se bude konat v únoru či v březnu. V úterý 8. listopadu schválila Rada Libereckého kraje vznik nové střední školy v Semilech waldorfského lycea. Nyní musí škola projít schvalovacím procesem na úrovni ministerstva školství, aby mohla zahájit činnost k 1. září Zřizovatelem lycea o předpokládané kapacitě 120 žáků ve čtyřech ročnících je město Semily. Tato střední škola je samozřejmě otevřena žákům všech základních škol, nikoliv pouze žákům škol waldorfských. První informativní schůzka pro rodiče potenciálních studentů lycea se konala v pondělí 28. listopadu. Den otevřených dveří waldorfského lycea bude 12. ledna Od 17. do 20. listopadu probíhal ve waldorfské škole intenzivní malířský kurz. Lektorkou byla paní Anina Bielser z Basileje. Témata: působení jednotlivých barev a jejich kombinací na lidskou duši, zvířata žijící převážně v noci a zvířata žijící převážně ve dne. Žákyně 8. třídy Denisa Kocvárová získala 2. místo na okresním přeboru v plavání, který se konal 16. listopadu v Jilemnici. Denisa zaplavala 50 m prsa v čase 47,5 sec. Děti ze šesté třídy vystoupí v sobotu 17. prosince s pásmem středověkých latinských a českých lidových koled na zámku v Mnichově Hradišti v rámci projektu Valdštejnské vánoce. ONDŘEJ SLAVÍK

16 Strana 16 Semilské noviny LISTOPAD 2005 Skautská hlídka Z kroniky světlušek V hojném počtu osmi děvčat jsme v sobotu vyrazily motoráčkem na Liberec. Cestu jsme si krátily hádankami a vyzkoušely si dorozumívání po zvířecím způsobu. Naším hlavním cílem byla návštěva Muzea zábavného poznávání, které sídlí v centru Babylon. Na první pohled malé místnosti skýtají návštěvníkům netušené možnosti. Každý si může vyzkoušet (ne)dokonalost lidského oka při zrakových klamech, pohotovost, motorické schopnosti a ověřit znalost lidského těla, vůni bylinek, principů fyziky apod. Největší část exponátů tvoří hlavolamy od těch úplně jednoduchých až po ty, na jejichž vyluštění bychom musely mít alespoň týden. Nejvíce se nám líbil optický klam, kdy naše hlava byla naservírována na talíři na stole, a magická 3D tabule pro vytváření otisků těla a kreslení obrázků. Ale abychom také trochu pocvičily tělo a nejen ducha, vyrazily jsme do bazénu. Po dvou hodinách dovádění na tobogánu, v umělé řece a vířivkách jsme byly notně utahané, přesto jsme našly ještě sílu si zahrát na zpáteční cestě vlakem na pistolníky. Do Semil jsme dorazily sice za tmy, ale s přesvědčením, že den opravdu stál za to! (effa) Účast v rádcovských kurzech V současné době pořádá okresní rada Junáka zdravotnický kurz, který ze semilského střediska navštěvuje sedm kluků a čtyři děvčata. Koná se střídavě v Turnově a v Semilech a během předepsaných 40 hodin by účastníci měli získat znalosti a praktické dovednosti, potřebné pro zkoušky skautských vedoucích, výkon funkce táborových zdravotníků, ale především pro běžný život každoročně umírá mnoho lidí zbytečně jen proto, že jim nebyla včas poskytnuta první pomoc. O víkendu listopadu vyrazila skupina patnácti rádců, podrádců a vedoucích do Rynoltic v Lužických Sbírka na školu v Africe Semily se letos opět připojily k veřejné sbírce, pořádané humanitární společností Člověk v tísni, z jejíhož výnosu bude postavena již druhá škola v jižní Etiopii. U nás proběhla o něco dříve než v jiných městech již 10. září během slavnosti Semilský pecen. Na konto společnosti č /0300 jsme mohli odeslat 8644 Kč ze sbírky skautů a skautek pod vedením Očka aze zisku z prodeje výborných sejkor, smažených Dušanem a Brimem (pytel brambor laskavě věnoval Ing. Josef Matura). Děkujeme všem, kdo jste podpořili tuto záslužnou akci vždyť vzdělání (spolu se zdravím) je tím nejcennějším majetkem. Celostátně se letos vybralo 1,45 mil. Kč a bylo odesláno 4355 dárcovských SMS. Více informací lze získat na (in) horách, aby strávila víkend vzděláváním a hrami. Rádcové mají ve skautském oddílu svěřenu družinu o 6 až 10 členech, za kterou zodpovídají, všestranně se o ni starají, připravují pro ni program a samostatně ji vedou. Ve vzdělávací části kurzu jsme probrali teorii programu družinové schůzky jak jej připravit co nejpoutavěji, metodiku skautského výcviku, čeho se vyvarovat atd., věnovali jsme se výkladu skautských zákonů a jejich dodržování. Nezapomněli jsme pochopitelně ani na zábavu: hodně jsme zpívali při kytaře a harmonice, hodovali a hráli bojovou hru zvanou paintball. (bagy) Z 3.oddílu junáků Vzhledem k nárůstu počtu členů byla založena nová (čtvrtá) družina Panterů. Vedení se v ní ujal Steve a pomáhat mu bude Tony. Díky tomu je možné přijímat nováčky, a tak pokud je ti mezi 10 a 14 lety, neváhej a přidej se k nám. Kontakty a informace najdeš na internetové adrese (bagy) Sport Pozvánka na vánoční výstavu Od 28. listopadu 2005 do 2. ledna 2006 se v Městském informačním středisku Semily koná výstava Šikovné ruce Jaroslava Šetka s podtitulem Jak se žije za zavřenými otevřenými dveřmi domova důchodců. Jaroslav Šetek přišel z Liberce a v Domě důchodců v Semilech žije už osmý rok. Aby zaplnil svůj volný čas, pustil se do tvorby domečků, kostelíků, nádraží, radnic, posedů, ale i stavbiček, které jinde nenaleznete. Přijďte si jeho kouzelná dílka prohlédnout. (mis) Fotbalovým dorostencům podzimní závěr v divizi nevyšel Spojené dorostenecké týmy Semil a Lomnice n. Pop. (hrající po dohodě obou klubů pod hlavičkou SK Semily) mají za sebou podzimní boje ve skupině C dorostenecké fotbalové divize. V soutěži jsou letošními nováčky. Po celý podzim si lépe vedli dorostenci starší, avšak v závěru se dostali do herního útlumu, prohráli pět ze šesti posledních zápasů a nakonec přezimují na 9. místě. Dorostenci mladší začali hůře a první divizní bod získali až v šestém utkání, potom ale třikrát zvítězili a odrazili se ode dna tabulky. Škoda, že ani jim se nevydařil podzimní závěr STARŠÍ DOROST 12. KOLO: SK Semily FC Zenit Čáslav 1:2 (0:0). V první půli hosté nastřelili břevno (21. min), ve 41. min. naopak střela Jodase olízla tyč čáslavské branky. Po přestávce byli hosté lepší a góly v 65. a 72. min. se dostali do dvoubrankového vedení. V 77. min. Medlík už jen snížil Sestava: Jirounek Vrchovský, Halíř, Rypl (62. Čížek), Štěpnička Coufal, Doležal, Kočí, Jodas (80. Soudil) Koucký (70. Vojtíšek), Medlík. 13. KOLO: FK Kolín SK Semily 7:2 (4:0). Chyba našich zadáků v 8. min., po které padl úvodní gól, nastartovala střelecký koncert domácích. Ti už ve 21. min. vedli 4:0. Po změně stran se střelecky prosadili Jodas a Medlík a za stavu 4:2 byli naši chlapci lepším týmem, domácí však v 65. min. z rychlého brejku zvýšili na 5:2 a hosté přestali zlobit. Sestava: Jirounek Coufal (85. Rypl), Halíř, Kočí, Štěpnička Vrchovský, Doležal, Čížek (77. Soudil), Jodas (75. Hasman) Koucký (46. Vojtíšek), Medlík. PODZIMNÍ TABULKA: 1. Viktoria Žižkov : Náchod-Deštné : FK Kolín : AFK Chrudim : Jablonec 97 B : Admira/Slavoj : Ml. Boleslav B : PFC Český Dub : Semily/Lomnice : Slovan Liberec B : FK Trutnov : FC Čáslav : AS Pardubice B : Tesla Pardubice :30 6 MLADŠÍ DOROST Městské informační středisko 12. KOLO: SK Semily FC Zenit Čáslav 0:3 (0:0). Čekání na gól prolomili v 62. min. hosté a vnesli do domácích řad nervozitu. Ta se projevila nepřesnostmi v obraně, které soupeř v 70. a 75. min. potrestal dalšími dvěma góly. Sestava: Kopal Kraus, Klazar, Novák (70. Košťál), Veselý Křapka, Bouška, Urbánek, Linhart Landiga, (52. Nečil), Vrábel (75. Košták). 13. KOLO: FK Kolín SK Semily 3:1 (3:1). O vítězi rozhodla lepší koncovka domácích. Ti se ujali vedení už ve 2. min. a děravá obrana hostů umožnila pak kolínským útočníkům do 20. minuty zvýšit až na 3:0. Domácí obraně dělali sice problémy Vrábel s Nečilem, chyběl jim však klid. Ve 25. min. se ale hosté snížení dočkali, když se z přímého kopu trefil právě Vrábel. Ve druhé půli se už skóre neměnilo, i když k tomu oba týmy měly blízko. Domácí neproměnili v 65. min. pokutový kop a hosté v 70. min. nastřelili Urbánkem tyč. Sestava: Kopal Kraus, Klazar, Novák (41. Bouška), Košťál Linhart, Křapka, Urbánek, Veselý Nečil (56. Landiga), Vrábel. (za) PODZIMNÍ TABULKA: 1. Viktoria Žižkov : AFK Chrudim : AS Pardubice B : Slovan Liberec B : Jablonec 97 B : FK Trutnov : Ml. Boleslav B : FC Čáslav : Náchod-Deštné : FK Kolín : Tesla Pardubice : Semily/Lomnice : Admira/Slavoj : PFC Český Dub :36 7 Zemřel Jirka Lejsek S hlubokým zármutkem v srdcích oznamujeme všem příznivcům volejbalu, že po tragické nehodě při návratu družstva B z mistrovského zápasu v Zákupech v sobotu 26. listopadu zemřel JIRKA LEJSEK, dvacetiletý sportovec, hráč hostující ze Železného Brodu. Jirka hrál v Semilech několik let za dorost a v této sezoně vypomáhal družstvu B v oblastním přeboru. Byl nejen poctivým a výborným volejbalistou, ale také skromným a hodným člověkem, výborným kamarádem, bezproblémovým mladým mužem. Tím víc nás všechny bolí to, co se stalo. Čest jeho památce. LIBOR HAMPL, oddíl volejbalu

17 LISTOPAD 2005 Semilské noviny Strana 17 Sport Fotbalisté přezimují v pásmu sestupu Krajský přebor fotbalistů má za sebou podzimní část, která se mužstvu SK Semily určitě nevydařila tak, jak by si přálo. Až 12. místo v podzimní tabulce vzbuzuje obavy a trenéra Jiřího Tymicha čeká v přípravném zimním období velký kus práce. Hráči musí náležitě zabrat a alespoň po fyzické stránce se dobře připravit na těžké jaro, které semilský fotbal v roce 2006 čeká. V závěru podzimu bylo v krajském přeboru předehráno první jarní kolo. 12. kolo: AUTOBRZDY HEJNICE SK SEMILY 1:2 (1:0) Sestava: Sedláček Liďák, Krystan, Kosina, Linek Kubán (46. Aster), Hanza, Brett, L. Vrabec (46. Stehlík), Preissler (80. Doubek), Hendrych. Fakta: Branky Šulc Hendrych, Brett. Řídil Mařík z Liberce, žluté karty 5:2, červené karty 1:0 (Pavlů). Přihlíželo 55 diváků. Domácí začali náporem a když ve 12. min. dostal Šulc přihrávku do třímetrového neodpískaného ofsajdu, zajistil domácím vedení 1:0. Po této brance se hosté zdravě nabudili a domácí celek už do šance nepustili, i jim však chybělo zakončení. Do druhé půle poslal trenér Tymich do středové řady dvě čerstvé síly, hra ve středu pole se zpřesnila a naši hráči od 46. minuty prakticky ovládli hru. V 50. min. zakončil výbornou akci parádním gólem Hendrych a vyrovnal na 1:1, v 54. min. pálil Aster těsně vedle, v 55. min. našim hráčům nebyl uznán gól, ale v 66. min. se trefil Brett a vstřelil vítěznou branku 1:2! V 77. min. se vyznamenal brankář Sedláček, když zázračně nohou zabránil vyrovnání. Trenér Jiří Tymich po utkání: Kluci hráli dobře, dodrželi stanovené taktické úkoly a s jejich výkonem jsem naprosto spokojen. Bojovnost hráčů byla příkladná. 13. kolo: SK SEMILY FK ČESKÁ LÍPA 0:2 (0:1) Sestava: Sedláček Liďák, Krystan, Kosina, Kubán Brett, Hanza (73. L. Vrabec), Medek (89. Coufal), Stehlík Aster, Hendrych. Fakta: Branky Kysela a Hanoušek. Rozhodčí Švanda z Liberce, žluté karty 2:4. Přihlíželo 100 diváků. Po vlažném úvodu vyšla hostům v 15. min. jediná akce za celý poločas, výborně se trefil Kysela a bylo to 0:1. Následná převaha našich hráčů byla pouze platonická. Ani ve druhé půli se obraz hry příliš nezměnil, ale v 50. min. přece jen bylo blízko k vyrovnání: Stehlík obešel vše, co mu stálo v cestě, avšak trefil jen padajícího gólmana a odražený míč napálili domácí do břevna. Od tohoto okamžiku Semilští jako by rezignovali a v 85. min. Hanoušek z těžkého úhlu střelou pod břevno potvrdil vítězství hostů. Bylo však šťastné vlastně jen dvě nebezpečnější střely šly na naší bránu a obě skončily gólem 14. kolo: SK SEMILY FK SEDMIHORKY 2:5 (0:1) Sestava: Jan Vrabec Liďák, Krystan, Kosina, Kubán Hendrych, Medek (56. Lukáš Vrabec), Hanza (56. Brett), Stehlík Aster, Preissler. Fakta: Branky Hendrych, Preissler Kněbort 2, Bakeš, Šafář, Tausig. Rozhodčí Švanda (Noviny p. Ral.), žluté karty 3:3. Hosté nastoupili s několika hráči, kteří hráli v Semilech úspěšně třetí nejvyšší soutěž (Kovář, Švarc, Vaníček, Šafář, Staněk). Utkání mělo v první půli vyrovnaný průběh, který kazil jednostranným rozhodováním hlavní rozhodčí; nechtěl vidět dva likvidační fauly na Medka a Astera. Jasné penalty! Hosté se ujali vedení ve 22. min. po Bakešově padáčku z 25 metrů, nejblíže k vyrovnání byl ve 37. min. Medek, ale pálil těsně mimo. Po obrátce se hosté začali na hřišti více pohybovat, dobře si přihrávali a dávali góly: v 50. min. zakončil akci nádhernou hlavičkou nejstarší hráč na hřišti Pavel Šafář 0:2, v 55. min. hbitý Kněbort skóroval zoufalou střelou potřetí a stejný hráč v 64. min. gólem podstatně vydařenějším zvýšil na 0:4. Teprve v 75. min. Hendrych snížil, ale hosté Tausigem kontrovali 1:5. Kosmetickou úpravu výsledku nakonec zařídil z vymodlené penalty Preissler. (kř) PODZIMNÍ TABULKA KRAJSKÉHO PŘEBORU: 1. Pěnčín/Turnov : Mimoň : Hrádek n. Nis : Nová Ves (Lb) : Sedmihorky : Višňová : Český Dub : Pěnčín (Jbc) : Česká Lípa : Lomnice n. Pop : Hejnice : SK Semily : Stráž n. Nis : Zásada :46 10 Kadetky přivezly zlato! Ve dnech listopadu se v Moskvě uskutečnil světový pohár kadetů v aerobiku. Tým Fit studia Jany Boučkové (se čtyřmi semilskými závodnicemi), který závodí v kategorii fitnes step, získal vynikající úspěch kadetky přivezly zlato! Závody byly tříkolové a přinesly napětí až do samotného konce. Ve finále naše dívky (na fotografii) porazily všechny soupeře, líbily se rozhodčím i příznivcům a jejich úspěch je zasloužený. I když organizace vlastních závodů byla perfektní, nebylo jednoduché vyřídit všechny formality před odjezdem. Trenérce Janě Boučkové se nakonec vše podařilo a o to větším poděkováním jistě pro ni zlaté medaile jsou. K poděkování se připojují i všichni rodiče kadetek! (dj) Fotbalový krajský přebor starších a mladších žáků Fotbaloví starší i mladší žáci startují v krajském přeboru a také oni už ukončili podzimní boje. Podstatně lépe si vedou žáci mladší, kteří přezimují na 5. místě. Jejich starší kolegové nedokázali na podzim ani jednou vyhrát a jsou zatím předposlední. STARŠÍ ŽÁCI 12. kolo: Jiskra Nový Bor SK Semily 7: kolo: SK Semily Autobrzdy Hejnice 0: kolo: SK Semily Slovan Frýdlant v Čechách 1:2. PODZIMNÍ TABULKA: 1. Slovan Liberec B : Jablonec B : Velké Hamry : Hejnice : Frýdlant : Ruprechtice : Loko Č. Lípa : Nový Bor : Pavlovice : Elitex : Česká Lípa B : Jilemnice : Semily : Lomnice n. P :64 2 MLADŠÍ ŽÁCI 12. kolo: Jiskra Nový Bor SK Semily 2: kolo: SK Semily Autobrzdy Hejnice 0: kolo: SK Semily Slovan Frýdlant v Čechách 3:1. PODZIMNÍ TABULKA: 1. Pavlovice : Slovan Liberec B : Loko Č. Lípa : Nový Bor : Semily : Jablonec B : Jilemnice : Hejnice : Desná : Ruprechtice : Elitex : Lomnice n. P : Česká Lípa B : Frýdlant :52 5 Pozvánky y k pohyb ybu u v přírodě NA A ŠTĚPÁN ÁNA A NA ŠTĚPÁNKU ÁNKU. Tradiční lyžařsko-turistické setkání, letos poprvé jako Memoriál Karla Kobra, pořádají v neděli 26. prosince TJ a KČT Benešov u Semil. Prezentace na Turnovské chatě je možná od do hodin, každý turista získá účastnický list s příležitostným razítkem. Jede se i jde se za každého počasí! NOVOROČNÍ VÝSTUP NA KOZÁKOV. Už 28. ročník tradičního hvězdicového výstupu na vrchol Kozákova (pěšky, na lyžích, na kole či na koni, z jakéhokoliv místa) pořádá semilský odbor KČT. Prezentace na vrcholu 1. ledna od 9.00 do hodin, účastníci obdrží diplom a odznak, startovné 5 a 10 Kč. (red)

18 Strana 18 Semilské noviny LISTOPAD 2005 Sport Florbalisté začali prohrávat Až na čtvrtém turnaji severovýchodního přeboru v Semilech utrpěli florbalisté SCC Semily první porážku sezony. Hned na dalším turnaji v Jičíně přišly ovšem další dvě, což znamenalo opuštění 1. místa tabulky. 4. TURNAJ SCC Semily Death Stars FBC Liberec 1:6 (0:2,0:2,1:2). Nepovedený zápas, i když prvních deset minut byl náš tým dokonce lepší. Hráčům Liberce pak ovšem vyšly dvě přesné střely a v dalším průběhu zápasu už dominovali. Svůj náskok postupně zvyšovali, přičemž pátý gól vstřelili při přesilovce a šestý dokonce v oslabení. Čestný úspěch Semil zaznamenal až v předposlední minutě V. Havrda. Fakta: Branka V. Havrda. Rozhodčí Sábl a Žofka, vyloučení 1:1. Slavia TU Liberec SCC Semily 3:5 (2:1,1:2,0:2). Slavia je podle předváděné hry právem předposlední v tabulce, tento zápas mohla však klidně vyhrát. Ujala se totiž už ve 3. min. vedení a i když pak v oslabení šťastnou střelou srovnal A. Hypšman, Slavia využila zahrávaný volný úder, vyhrála třetinu a hned v úvodu té druhé zvýšila až na 3:1. Semilští hráči se ale nesesypali, začali hrát srdcem a během minuty dvougólové manko smazali. Ve třetím dějství se dlouho nikdo nemohl trefit, až nakonec napětí prolomil svým gólem Schlesinger. Pak se naši hráči konečně uvolnili a dvě minuty před koncem po nejkrásnější akci zápasu pátým gólem výsledek zpečetili. Fakta: Branky: Schlesinger 2, A. Hypšman, Blažo a Petrásek. Rozhodčí Sábl a Žofka, vyloučení 3:4. Sestava SCC Semily na turnaji: T. Šimon Hloušek, Hovad, Petrásek, Sucharda (1. zápas) Blažo, J. Šimon, A. Hypšman, R. Hypšman, M. Strnad (1. zápas), Činovec, Schlesinger, R. Havrda, V. Havrda. 5. TURNAJ FBK Rachota Benátky SCC Semily 4:3 (0:1,1:1,3:1). Soupeř hrál jen v sedmi, šetřil silami a pustil náš tým do vedení. A když ve 21. min. vyrovnal, naši hráči rychle kontrovali a navíc nastřelili tyč. V úvodu 3. třetiny hosté podruhé srovnali, jenže hned po vhazování A. Hypšman potřetí dostal svůj tým do vedení. Ani to nestačilo: hosté i potřetí vyrovnali! A když se šťastně dokonce dostali do vedení, začaly semilským hráčům pochodovat nervy, nechali se vylučovat a nakonec přišli o body Fakta: Branky J. Šimon, Buriánek, A. Hypšman, vyloučení 2:7. Sestava: T. Šimon Hovad, Sucharda, Hloušek, R. Havrda J. Šimon, A. Hypšman, Činovec, R. Hypšman, Buriánek, L. Havrda. FBK Jičín SCC Semily 3:2 (0:1,0:0,3:1). Chyběli klíčoví hráči a to se projevilo. V první vyrovnané třetině skóroval Buriánek, ve druhé se však začal stupňovat tlak soupeře. I přesto ve třetím dějství podruhé skórovali naši hráči a byli blízko vítězství. Pak se ovšem projevila únava a soupeř během šesti minut třemi góly zápas otočil. Fakta: Branky Buriánek a R. Hypšman, vyloučení 0:1. Sestava: Strnad Hovad, Sucharda, Hloušek, R. Havrda Činovec, R. Hypšman, Buriánek, L. Havrda, T. Šimon, A. Hypšman. TABULKA: 1. UFOS Ml.Bol : SCC Semily : FbK Vrchlabí : Death Stars Lbc : FBK Jičín B : Český Dub : Čelákovice : Slavia TU Lbc : FBK Benátky :48 5 SEVEROVÝCHODNÍ SOUTĚŽ: Hráči TJ Sokol Semily startují v severovýchodní florbalové soutěži. Připsali si v ní druhou výhru, poté ale čtyřikrát těsně prohráli a s Turnovem utrpěli dokonce debakl. V tabulce jsou předposlední. 3. turnaj: TJ Sokol Semily Garden Band FBC Liberec 4:1, TJ Sokol Semily FBC Campus Jablonec 3:4. 4. turnaj: TJ Sokol Semily TJ Sokol JTC Nová Paka 1:3, TJ Sokol Semily Garden Band FBC Liberec 2:4. 5. turnaj: TJ Sokol Semily TJ Sokol Liberec 3:5, TJ Sokol Semily TJ Turnov 1:7. (pj) TABULKA: 1. TJ Sokol Lbc : Sokol N. Paka : TJ Turnov : FBC Jablonec : GB Liberec : Sokol Semily : Sokol Lysá n.l :46 4 Družstvo semilského gymnázia. Stojí V. Jirouš, T. Kubíček, M. Mach, Jan Suchánek, v podřepu Mgr. Patka, M. Midas, M. Vojta a Jiří Suchánek. Družstvo ISŠ Semily. Stojí M. Hudec, B. Patočka, D. Quirsfeld, T. Jílek, Mgr. Jiránek, v podřepu P. Roubal a J. Vilím. Volejbalový turnaj středních škol Při volejbalovém turnaji středních škol našeho okresu, pořádaném 15. a 16. listopadu semilskou ISŠ ve sportovním centru, nezapřeli studenti gymnázia (Mach, Jetel, Jirouš, Vojta), ISŠ Semily (Roubal, Vilím, Hudec) a OAHŠ Turnov (Vojtíšek, Petrlík) školu semilského trenéra mládeže L. Hampla. V krajském kole budou okres Semily reprezentovat vítězové. Dívky: 1. Gymnázium Jilemnice, 2. ISŠ Turnov, 3. Gymnázium Turnov. Chlapci: 1. GIO Semily, 2. ISŠ Semily, 3. OAHŠ Turnov. (lj) Areály Snowhill přiblíží skibusy i ze Semil Sjezdovkami pro pokročilé i začínající lyžaře disponuje v Krkonoších za celodenní skipas od 320 do 490 korun společnost Snowhill. Možnost volby skipasu takříkajíc na tělo umožňuje nabídka časových jízdenek. Střediska s logem firmy Snowhill navíc poskytují kompletní lyžařský servis pro lyžaře, kteří nemají vlastní výzbroj. Lyžaři kromě víkendové dopravy speciálními autobusy z vnitrozemí mohou v areálech Herlíkovice u Vrchlabí, Kamenec v Jablonci n. Jiz., Kozinec u Jilemnice a Šachty ve Vysokém n. Jiz. využít služeb půjčoven kompletní lyžařské výzbroje. Zájemce umíme vybavit prakticky od hlavy k patě vším, co obnáší lyžování nebo snowboarding. Jde přitom o moderní věci. Lidé, kteří k nám přijedou, nepotřebují vlastní lyžařskou výzbroj, říká Klára Veselá ze Snowhillu. Standardem areálů zůstává slušné restaurační zázemí, parkoviště zdarma, večerní lyžování, lyžařské školy i školky a snowparky pro snowboardisty. Požadavky rodinné rekreace splňují nedaleké Šachty ve Vysokém n. Jiz., které stejně jako Herlíkovice letos zatraktivnilo rozšířené dětské hřiště se cvičným vlekem na mírném svahu zdarma. Herlíkovice s lanovkou na vrch Žalý letos technicky zasněžují všechny sjezdové tratě. Děti pod dohledem proškoleného personálu v Herlíkovicích zabaví jízda na dětských skútrech, bobech nebo sáňkách. Zázemí poskytne nový hotelový objekt, kde lyžaři mohou využít restauraci, lyžárnu, sušárnu i saunu. Snowtubing lze spolu s Vysokým nově vyzkoušet v Kozinci u Jilemnice s letos technicky zasněžovanou sjezdovkou. Kamenec v Jablonci n. Jiz. představí novinky v podobě crossové dráhy, snowparku a lyžařskou školu specializovanou na carvingové a telemarkové lyžování. Skiareály společnosti Snowhill opět propojí s Prahou, Mladou Boleslaví, Dvorem Králové, Mnichovým Hradištěm, Železným Brodem, Semily, Lomnicí n. Pop., Novou Pakou, Lázněmi Bělohrad, Turnovem, Hostinným, Novým Bydžovem, Jičínem, Hradcem Králové nebo Trutnovem speciální víkendová doprava. Jízdní řád skibusů najdou zájemci na nebo infolince (pa)

19 LISTOPAD 2005 Semilské noviny Strana 19 Servis Kulturní centrum centrum GOLF Sobota 3. prosince: Mikulášská prodloužená kurzu tance. Vedou manželé Mertlíkovi, hraje skupina Allegro, možná přijde i Mikuláš. Začátek v hodin v sále KC Golf. Vstup pouze ve společenském oblečení. Neděle 4. prosince: Pavel Kohout: August, August, august. Repríza divadelního představení nastudovaného souborem Podio. V hlavních rolích Josef Brodský a Jitka Bažantová, režie Zdeněk Lindner. Pozor, začátek již v hodin v sále KC Golf. Středa 7. prosince: Vánoční odpoledne pro důchodce. Kulturní program, k tanci a poslechu zahraje skupina Elektrolux (Petr Lux, Jaroslav Křapka). Začátek ve hodin v sále KC Golf. Sobota 10.prosince: Věneček na ukončení kurzu tance a společenské výchovy. Hraje Allegro, začátek v hodin v sále KC Golf. Předprodej vstupenek s místenkou v kanceláři KC Golf. Vstup pouze ve společenském oblečení. Úterý 13. prosince: Vánoční koncert Orchestru Václava Hybše. Sólisté a hosté: Daniela Šinkorová, Jakub Ryba, Irena Kousalová, Hana Hložková. Zazní oblíbené vánoční písně (Bílé vánoce, Ave Maria, Rolničky,Vánoční zvony ad.), ale i známé vánoční koledy. Začátek v hodin v sále KC Golf. Vstupenky jsou v předprodeji v kanceláři KC Golf a v informačním středisku. Středa 14. prosince: Vánoční vystoupení žáků tanečního oboru ZUŠ. Začátek v hodin v sále KC Golf. V předsálí bude současně probíhat výstava prací žáků výtvarného oboru. Pátek 16. prosince: Štědrej večer nastal aneb anděl Páně zlámal sáně. Předvánoční večer herců a muzikantů divadla Drak Hradec Králové pro děti z MŠ a ZŠ. Začátky představení v 8.40 a hodin v sále KC Golf. Úterý 20. prosince: Zájezd do Divadla F. X. Šaldy Liberec na operetu J. Offenbacha Orfeus v podsvětí. Poslední představení sezony Odjezd autobusu v hodin z Riegrova náměstí. Úterý 20. prosince: Vánoční koncert žáků ZUŠ Semily. Účinkují žáci všech oborů, začátek v hodin v sále KC Golf. Středa 28. prosince: Zatoulaná prodloužená. Mimořádná prodloužená pro absolventy tanečních kurzů a všechny příznivce dobré společenské zábavy a tance. Hraje skupina Allegro, uvádí Petr Mertlík. Začátek v hodin v sále KC Golf. Vstup pouze ve společenském oblečení. Na leden připravujeme: Středa 4. ledna: Cimrman, Svěrák, Smoljak: Švestka. Jevištní sklerotikon, jehož děj se odehrává v železniční zastávce Středoplky. Již tradiční novoroční představení Divadla Járy Cimrmana Praha. V hlavní roli Přemysla Hájka, vechtra v. v., alternují Zdeněk Svěrák nebo Ladislav Smoljak. Začátek v hodin v sále KC Golf, předprodej vstupenek ve všech předprodejích. 14. ledna: Ples hasičů (Podmoklice). 16. ledna: Koncert KPH (absolventi ZUŠ). 18. ledna: Beseda s cestovatelem (Chile, Velikonoční ostrov). 20. ledna: Maturitní ples Gymnázia Turnov. 28. ledna: Ples hasičů (Semily). 31. ledna: Vyhlášení ankety o nejlepšího sportovce okresu. KC Golf po úspěšné řadě tanečních kurzů pro manželské a přátelské páry připravuje opět taneční kurz pro začátečníky (čtvrtky) a pro mírně pokročilé tanečníky (neděle). Se zahájením se počítá v únoru 2005, bližší informace příště. Sportovní centrum Sportovní centrum Sobota 3. prosince od do hod.: Turnaj I. CL v sálové kopané (pořádá SK SICO Jilemnice, p. Szabo). Čtvrtek 8. prosince od 9.00 a hod.: Turnaj zvláštních škol v přehazované (pořádá Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených). Sobota 10. prosince v a ve hod.: TJ Elite Bohemia Semily TJ VK Dukla Liberec B. Volejbal mužů II. liga. Sobota 10. prosince od 8.00 do hod.: Sportujeme s VZP. Sobota 17. prosince od 8.00 do hod.: Turnaj okresních výběrů fotbalových rozhodčích (pořádá OFS Semily, Ing. Dytrt). Neděle 18. prosince od 8.00 do hod.: Vánoční turnaj v judu (pořádá SEDDMA Semily). Neděle 25. prosince od hod.: Tradiční noční turnaj ve volejbale (pořádá ASPV Semily, p. Helena Prokopová). Úterý 27. prosince od 8.00 do hod.: KO ZA CUP. Tradiční turnaj v kopané (pořádá p. P. Zamastil). Dům dětí a mládeže Dům dětí a mládeže 5. prosince: Vánoční tvoření, zvyky a tradice. Koná se v DDM, začátek ve hod., určeno pro děti od 1. tříd. 9. prosince: Vánoční ruleta. Hry pro děti, koná se v DDM od hod. 9. prosince: Klub pařanů. Hry na počítačích pro děti od 3. tříd. Začátek v hod. v DDM. 13. prosince: Zdobení perníčků. Určeno dětem od 1. tříd, začátek ve hod. v DDM. 18. prosince: Vánoční turnaj žactva v judu. Koná se ve Sportovním centru Semily, začátek v hod. 31. prosince: Silvestrovský běh na lyžích. Určeno pro žactvo, začátek v hod., tratě Lhota-Komárov. Městská knihovna Měststká knihovna Čtvrtek 8. prosince v hod.: Křest 2. rozšířeného a upraveného vydání knížky Amálie Kutinové Krakonošův rok. Kniha je obrazem života na horách v lidových zvycích, poudačkách, pořekadlech, hádankách a písních. V roce svého prvního vydání (1958, Nakladatelství Kruh, Hradec Králové) vyšla v poměrně nízkém nákladu a byla zcela rozebraná. V novém vydání budou některé texty vyměněny, případně doplněny dcerou autorky, paní Marií Kubátovou, která se slavnostního večera v knihovně osobně zúčastní. Jako další hosté vystoupí vypravěčka Slávka Hubačíková a vydavatelky p. Koudelková a p. Karpašová. Atmosféru vánočních svátků navodí v knihovně v prosinci výstava fotografií vánočních stromů, betlémů a další výzdoby domovů našich čtenářů. Vánoční povídání pro školy bude v knihovně probíhat od 13. prosince. Půjčovní doba o vánočních svátcích: Oddělení pro dospělé a antikvariát: úterý 27. prosince a hod., středa 28. prosince a hod., 29. a 30. prosince zavřeno. Dětské oddělení: Od 27. do 30. prosince zavřeno. Bližší informace na telefonním čísle Sbor Sbor Dr. Karla Farského Farského 4. prosince od hod.: Adventní bohoslužba. (Je zajištěn paralelní program pro malé děti.) 7. prosince od hod.: Adventní pobožnost. Slouží B. Mlýnek, farář z Jablonce n. Nis. 14. prosince od hod.: Adventní pobožnost. Slouží O. Bezděčík, farář z Turnova. 14. prosince od hod.: Adventní koncert Čekanek a Sedmikrásek. 21. prosince od hod.: Adventní setkání s biskupem Štěpánem Kláskem. Modlitební ztišení při adventní pobožnosti, posezení s biskupem královéhradeckým, povídání a zpěv koled. 24. prosince ve hod.: Půlnoční bohoslužba. Vystoupí pěvecký sbor Jizerka pod vedením manželů Brádlových. 25. prosince od 9.00 hod.: Slavnostní bohoslužby. Bohoslužby s Večeří Páně a koledami v podání sólistů pěveckého sboru. 31. prosince od hod.: Pobožnost rozloučení se starým rokem. Poděkování za Boží ochranu a vedení v uplynulém roce, prosba o Boží požehnání do roku nadcházejícího, losování biblických hesel pro rok ledna 2006 od hod.: Novoroční bohoslužba. 7. ledna od hod.: Tříkrálová dětská besídka. Společné posezení s dětmi, rodiči i prarodiči, pásmo básniček, koledy a soutěže. BOHOSLUŽBY CČSH V REGIONU: Železný Brod (modlitebna Jednoty bratrské): 11. prosince od hod. adventní bohoslužba, 25. prosince od hod. vánoční bohoslužba. Benešov u Semil (obecní úřad): 1. ledna od hod. novoroční bohoslužba. Dolní Sytová (bývalá škola): 1. ledna od hod. novoroční bohoslužba. Bozkov (Husův sbor): 24. prosince ve hod. půlnoční bohoslužba. Jesenný (obecní úřad): 25. prosince od hod. vánoční bohoslužba. Státní okresní archiv Státní okresní archiv Do 6. ledna trvá putovní výstava Krajina v říši uhlí, jež je vytvořena z obrazů, grafik a fotografií, vzniklých na mezinárodním plenéru na podzim 2004 v Horní Lužici. Mezi 16 vystavujícími umělci a výtvarníky je také akad. malíř J. Salaba ze Semil. Díla si lze prohlédnout ve všední dny od 8.00 do hod., v pondělí a ve středu do hod., v pátek do hod. Muzeum a Pojizerská galerie Muzeum a Pojizerská galerie Sobota 3. prosince od 9.00 do hod.: Vánoční jarmark. Dárky, stromky, občerstvení. Neděle 10. prosince v hod.: Směřování. Zahájení výstavy plastik a hliněného betlému výtvarnice Ivy Ouhrabkové. Úvodní slovo M. Hlaveš, kulturní program J. Kořán. Výstava potrvá do 30. ledna. Současně bude pod názvem Radujme se, veselme se zahájena prodejní výstava keramiky, skleněných objektů a fotografií s andělskou tematikou stejné autorky. Do 30. ledna trvá výstava ilustrací dětských autorů I. Šafránkové, P. Kadlece, P. Nikla a J. Černického, prodej dětských knih a leporel nakladatelství Meander. Úterý 20. prosince od hod.: Hovory nad otevřenou biblí.

20 Strana 20 Semilské noviny LISTOPAD 2005 Semilská společenská kronika Životní výročí Občanům, kteří oslavili svá významná životní jubilea, srdečně blahopřejeme. 90 LET Frieda Výmolová 85 LET Jarmila Vrtílková Miloslava Patková Božena Kousalová 84 LET Ludmila Laurynová Ludmila Pokorná 83 LET Josef Fišer Ludmila Fialová Jaroslav Šimek Růžena Šimáčková 82 LET Julie Jílková Bohuslava Stejskalová Věra Němečková Vítězslava Jínová 81 LET František Brož Helena Suchardová Květuše Jeníčková 80 LET Antonín Matoušek Dušan Pittich Sylva Kozáková Jarmila Kubešová 70 LET Jan Patka Ladislav Kuršel Václav Patočka Zdeňka Kočová Zdeňka Kohoušková Manželství uzavřeli Pavel Jirásek a Barbora Polyáková uzavřeli manželství v Semilech Jan Vyhlídko a Dana Šolcová uzavřeli manželství v Lomnici nad Popelkou Opustili nás V uplynulých týdnech nás navždy opustili naši blízcí, přátelé a spoluobčané: Marie Vocelová ze Semil Stanislav Hladiš ze Semil-Podmoklic Anna Svobodová ze Spálova Pavel Bachtík z Bítouchova Miluška Palová z Bítouchova Kronika čtenářů Děkuji panu primáři MUDr. Kučerovi a MUDr. Markovi z oddělení ORL za profesionalitu a všestrannou péči, kterou mi věnovali. Též děkuji všem sestřičkám oddělení za obětavou péči. Přeji všem těmto lidem hodně štěstí a úspěchů v jejich náročné práci. Mé poděkování patří i sestřičkám na JIP chirurgického oddělení. BOŽENA BALCAROVÁ, Semily Osmdesátiny Dušana Pitticha Již druhé desetiletí doprovází Ing. Dušan Pittich delegace našeho města po západní Evropě, jako tlumočník absolvoval celou řadu koncertních zájezdů s pěveckým sborem Jizerka, často překládá i na setkáních s německy a francouzsky mluvícími představiteli měst a regionů, kteří zavítají do Semil. Pro svůj kultivovaný projev a všestranný rozhled je vyhledávaným společníkem na obou stranách naší hranice. Jako výborný hráč na zobcovou flétnu je významnou oporou Komorního symfonického orchestru Krkonošského metra, a ve výčtu jeho kulturních aktivit bychom mohli ještě dlouho pokračovat. Při příležitosti nadcházejících osmdesátých narozenin mu 25. listopadu 2005 starosta města Ing. František Mojžíš za jeho záslužnou činnost srdečně poděkoval a předal mu pamětní medaili města. S upřímnými gratulacemi se připojili i přítomní zástupci Dolnoslezsko-hornolužického okresu, knihovny, městského muzea, sboru Jizerka a okresního archivu. Také redakce tohoto listu mu přeje hodně zdraví, štěstí a spokojenosti z vykonaného díla. Na archivním snímku oslavenec v družném rozhovoru se starostkou Hirschfelde při oslavách 650 let města Semil v září (in) Vítání občánků Dne 16. září byly mezi občany našeho města slavnostně přivítány tyto děti: Filip Stehlík, Kristýna Bartošová, Adam Kašpárek, Karolína Šulavová, Tomáš Maňák, Zuzana Doubová, Adam Malý, Michaela Hrubá, Ondřej Fries, Michaela Kroutvarová, Ondřej Soukup, Linda Votočková, Petr Kousal, Dominika Dohelská, Filip Špidlen a Tereza Ceé. Ve vítání občánků jsme pokračovali také 4. listopadu (foto), kdy byli přivítáni: Jakub Šobáň, Anna Skrbková, Jan Grundz, Anna Marie Valentová, Jan Buriánek, Alena Bémová, Zdeněk Holec, Tereza Janatová, Lukáš Barbušín, Žaneta Vránková, Vendula Čermáková, Lucie Tereza Černá, Klára Lengyelová, Natálie Medková a Charlote Lenka Farbarová. Zaniklé Semily Hotel Slávii čp. 152 nedaleko mostu přes Jizeru dal roku 1887 vystavět v novorenesančním stylu Josef Václav Hybler a býval tu kromě hostince též řezník, hodinář nebo drogerie. Velký sál v prvním patře byl oblíbeným místem tanečních zábav a sokolských produkcí. Po znárodnění bez údržby rychle chátral a před demolicí jej v roce 1965 zachránilo rozhodnutí OV KSČ vybudovat v přízemí restauraci a výčep, v prvním patře kanceláře okresní odborové rady s velkou a malou zasedací síní, v podkroví kanceláře okresního výboru Československého svazu mládeže a byt. Během dvou let byl dům, který býval nejkrásnějším v Podmoklicích, zpotvořen k nepoznání Lešení, které jej nyní obklopilo, vzbuzuje naděje, že by mu mohl být alespoň zčásti vrácen dávný půvab. Fotografie Františka Havrdy je z ledna (in) (Repro: O. Kudrnáč) SEMILSKÉ NOVINY informační měsíčník občanů Semilska. Vycházejí poslední den v měsíci. Vydavatel: Město Semily. Rediguje: Ing. Vlastimil Bambas, Kavánova 1097, Lomnice n. Pop. (tel. a fax , mob. tel , Příjem příspěvků a inzerce: Městské informační středisko (Riegrovo náměstí 68, tel ), Kulturní centrum Golf (Vejvarovo nábřeží 199, telefon ), Městský úřad Semily (sekretariát, telefon ) a vedoucí redaktor. Sazba: Ing. Vlastimil Bambas. Tisk: Tiskárna Glos Semily, s.r.o., Špidlenova 436, Semily. Registrace: Ministerstvo kultury ČR, MK ČR E Semilské noviny na internetu: ISSN

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 Volební strany: Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL (dále jen účastníci

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

U S N E S E N Í. 59. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 02.12.2013 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 59. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 02.12.2013 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 59. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 02.12.2013 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Zápis č. 4/2010. z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce

Zápis č. 4/2010. z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce Zápis č. 4/2010 z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce Přítomni: - zastupitelé 14 viz pres. listina příloha č. 1 - omluven

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

RM 01/14/07 RM 02/14/07

RM 01/14/07 RM 02/14/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 14. zasedání dne 19.3.2007 RM 01/14/07 postup na odstranění autovraku vozu Liaz u objektu tzv. Cikorky dle zákona č. 13/1992 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Rozbor hospodaření města Benešov nad Ploučnicí za 2. čtvrtletí 2015 Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Projednáno: radou města dne: zastupitelstvem města dne: Zpracoval:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

ZÁPIS č. 1/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 17.1. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 1/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 17.1. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 1/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 17.1. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Josef Bedřich, Monika Peniaková, Ing. Petr Kollert,

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 19. zasedání konaného dne 21.2.2012 Rada města Železný Brod po projednání 68/12rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 69/12rm ruší odbor kultury a

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. V12_Zpracování žádosti o dotace Evropská unie a svět, P3 ANOTACE Jedná

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

PhDr. Říhová místostarostka. Program:

PhDr. Říhová místostarostka. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Pozdní příchod:

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Eva Gréeová Hosté

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

L I B E R E C. Prodej kanalizačního řadu v k.ú. Starý Harcov, ul. Na Skřivanech - změna usnesení. Návrh usnesení

L I B E R E C. Prodej kanalizačního řadu v k.ú. Starý Harcov, ul. Na Skřivanech - změna usnesení. Návrh usnesení S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 04. 2015 Bod pořadu jednání: Prodej kanalizačního řadu v k.ú. Starý Harcov, ul. Na Skřivanech - změna usnesení Zpracoval:

Více

Vystoupení k bodu Financování vodohospodářské infrastruktury, zastupitelstvo 14. 9. 2015 ing. arch. Tomáš Pejpek, politické hnutí ProOlomouc

Vystoupení k bodu Financování vodohospodářské infrastruktury, zastupitelstvo 14. 9. 2015 ing. arch. Tomáš Pejpek, politické hnutí ProOlomouc Vystoupení k bodu Financování vodohospodářské infrastruktury, zastupitelstvo 14. 9. 2015 ing. arch. Tomáš Pejpek, politické hnutí ProOlomouc Pro minulé zasedání zastupitelstva jsem připravil na stůl bod

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Usnesení č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 11. 12. 2012 na obecním úřadě

Usnesení č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 11. 12. 2012 na obecním úřadě Usnesení č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 11. 12. 2012 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - rozpočtové provizorium na první

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. března 2014 od 18.00 hodin v Lidovém domě

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 23.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Přítomní: Program: dle prezenční listiny přítomno: 6 (85 %) omluven Ing. Vachalec 1) Zahájení a návrh

Více

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013)

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013) Město Jeseník PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013) I. Úvodní ustanovení 1. Poslání a cíle: Město Jeseník v rámci své samostatné působnosti v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000

Více

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Lenka Brettlová, Ing. Petr Kollert,

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Zápis č. 24 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 8.6.2015

Zápis č. 24 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 8.6.2015 Zápis č. 24 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 8.6.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola zápisu a uložených úkolů

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

RM 01/05/06 RM 02/05/06

RM 01/05/06 RM 02/05/06 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 5. zasedání dne 11.12.2006 RM 01/05/06 vyžádat nabídky na provedení osvětlení chodníku u rybníka mezi ul. Hrad a Drahy bez výkopových prací, které zajistí

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení Číslo jednání: JedNR3-12/2015 Datum jednání: 12.05.2015 Žádost o povolení venkovního sezení u NONSTOP baru Nepomuk čp. 152 (USN-R3-313/2015) Nesouhlasí S umístěním venkovního sezení u NONSTOP baru v Nepomuku

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2014 Květen 2015 Vypracoval: Ing. Vladislav Tilsch vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena v souladu se

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem Zápis z jednání představenstva KHK StČ, které se uskutečnilo dne 30. 11. 2010 od 09.00 hodin V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI firmy AMZ Financial Group s.r.o., Pražská 298, 25001 Brandýs nad Labem Přítomni: Havlík

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 159. schůze konané dne 03.11.2014. Usnesení č. 159/3192/2014 159/3205/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 159. schůze konané dne 03.11.2014. Usnesení č. 159/3192/2014 159/3205/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 159. schůze konané dne 03.11.2014. Usnesení č. 159/3192/2014 159/3205/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

60. VÝPIS Z USNESENÍ

60. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 60. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 09. 11. 2004 1119/2004-60. RM - V a) s c h v a l u j e návrh Smlouvy o dílo č. 15/2004 Povodňový plán Domu

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Zastupitelstvo města schválilo na svém řádném zasedání dne 10. 2. 2015 usnesením č. 4/VII tuto

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Názory občanů sídla DOBŘEJICE

Názory občanů sídla DOBŘEJICE Názory občanů sídla DOBŘEJICE II. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Dobřejice: osob z celkového počtu

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více