VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Ver. 1.03

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Ver. 1.03"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Ver Obchodní podmínky pro umísťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků na internetové portály provozované společností PRIMOCO INVESTMENTS LIMITED (dále jen Obchodní podmínky ) 1) Obecná ustanovení 1.1 Společnost PRIMOCO INVESTMENTS LIMITED, se sídlem 100 Yiannis Kranidiotis Avenue, Office 102, PSČ 2235, Nicosia, Kyperská republika zapsaná v Rejstříku společností vedeném Ministerstvem obchodu, průmyslu a turismu, oddělením registru společností a správců, v Nikósii, Kypr, pod registračním číslem (dále jen "Provozovatel"), je provozovatelem internetových portálů dostupných na internetové adrese (URL) a (dále jen "Servery"). Provozovatel je oprávněn poskytovat zájemcům reklamní plochy na Serverech k prezentaci reklamních sdělení a jiných reklamních prvků. Těmi jsou např. reklamní bannery, custom skins, prezentace firem, prezentace cestovních zájezdů a další, a to v souladu s platnou nabídkou Provozovatele uvedenou na Serverech (dále jen Reklamní sdělení ). 1.2 Zadavatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, popř. jiný subjekt, objednávající Reklamu na Serverech (dále jen "Zadavatel"). (Zadavatel a Provozovatel dále společně jen jako Smluvní strany ). 2) Zadávání reklamy 2.1 Objednávka Poskytování reklamní plochy na Serverech k prezentaci Reklamních sdělení (dále jen Reklama ) se objednává na základě on-line objednávky Zadavatele na Serverech nebo na základě objednávky Zadavatele učiněné písemně (dále jen Objednávka ). On-line Objednávka musí být provedena řádným vyplněním formuláře na internetovém portálu dostupném na internetové adrese nebo a musí obsahovat náležitosti stanovené Provozovatelem na Serverech a v těchto Obchodních podmínkách. Objednávka učiněná 1 z 9

2 písemně musí obsahovat stejné náležitosti jako on-line Objednávka, tedy údaje obsažené ve formuláři pro objednávky. Objednávka musí předcházet okamžiku, kdy má být poskytování Reklamy zahájeno, tj. kdy má být započato se zobrazováním Reklamního sdělení na Serverech, alespoň o 3 pracovní dny. Poskytování Reklamy lze objednat a sjednat jen na dobu určitou. Objednávka je závazná až potvrzením zaslaným na Zadavatele uvedený v Objednávce. Objednávka bude potvrzena nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne jejího přijetí. V případě marného uplynutí této lhůty platnost Objednávky zaniká. Součástí potvrzovacího e- mailu bude zejména potvrzení o tom, kdo Objednávku objednal, co je předmětem Objednávky, v jaké době bude realizována Reklama pro Zadavatele a jaká je cena Reklamy. Provozovatel není povinen Objednávku potvrdit. Smlouva o poskytování Reklamy je uzavřena mezi Zadavatelem a Provozovatelem momentem odeslání Objednávky Zadavatelem (dále jen Smlouva ). Moment odeslání Objednávky Zadavatelem je stanoven na okamžik kliknutí na tlačítko Odeslat závaznou objednávku v Objednávce. Závaznost Objednávky pro Zadavatele nastává momentem uzavření Smlouvy, závaznost Objednávky pro Poskytovatele nastává doručením ového potvrzení Objednávky Zadavateli na ovou adresu Zadavatele uvedenou v Objednávce. 2.2 Podklady Reklamních sdělení, Reklamní kampaň Reklamní kampaní se rozumí poskytování Reklamy Provozovatelem pro Zadavatele na základě konkrétní Objednávky Zadavatele (dále jen Reklamní kampaň ). Součástí Reklamní kampaně může být jedno nebo více Reklamních sdělení. Poskytování Reklamy může zahrnovat jednu nebo více Reklamních kampaní. Podklady se rozumí veškeré grafické, technické či jiné prvky Reklamních sdělení, které jsou nutné pro zveřejnění Reklamního sdělení a Reklamní kampaně Zadavatele na Serverech (dále jen Podklady ). Zadavatel je povinen dodat Provozovateli nezbytné Podklady pro zahájení poskytování Reklamy. Podklady musí být Zadavatelem poskytnuty v souladu s technickými požadavky stanovenými v u, kterým se potvrzuje Objednávka Zadavatele Provozovatelem podle čl. 2 (2.1) těchto Obchodních podmínek. Zadavatel musí doručit Podklady Provozovateli alespoň 3 pracovní dny před plánovaným zahájením poskytování Reklamy. V případě, že v takto určené lhůtě Podklady nebudou dodány, Provozovatel nebude povinen zahájit poskytování Reklamy. Provozovatel zahájí poskytování Reklamy ve lhůtě 3 pracovních dnů od opožděného doručení Podkladů Zadavatelem. Zadavatel nemá v případě jeho prodlení s včasným dodáním Podkladů nárok na slevu z Ceny (Cena je definována v článku 4 (4.1) těchto Obchodních podmínek) nebo na vrácení části Ceny. Celková doba poskytování Reklamy dle Smlouvy se neprodlužuje o dobu 2 z 9

3 prodlení s dodáním Podkladů Provozovateli. Pokud bude prodlení Zadavatele dle tohoto odstavce trvat déle než 15 pracovních dnů, má Provozovatel právo od Smlouvy odstoupit. Provozovatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy i v případě, že dodané Podklady nebudou kompletní, nebo nebudou splňovat technické požadavky stanovené v u, kterým se potvrzuje Objednávka Zadavatele Provozovatelem podle čl. 2 (2.1) těchto Obchodních podmínek. Zadavatel je povinen dodat pro každou Reklamní kampaň příslušné Podklady, jež splňují podmínky stanovené tímto článkem. Provozovatel není povinen Podklady po ukončení Reklamní kampaně Zadavateli navracet. Tyto Podklady budou Provozovatelem odstraněny do 30 pracovních dnů ode dne ukončení příslušné Reklamní kampaně. Zadavatel je oprávněn poskytnout Provozovateli dopředu Podklady pro více Reklamních kampaní, které Zadavatel objednává, a současně je o tomto Zadavatel povinen Provozovatele výslovně informovat s jednoznačným určením, které Podklady mají být pro kterou Reklamní kampaň použity. V každé následující Reklamní kampani je pak Zadavatel oprávněn odkázat na tyto Podklady, aniž by je musel Provozovateli znovu poskytovat. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu technických požadavků (např. formátů a kategorií) pro Podklady, příp. úplné zrušení některého z formátu nebo kategorií. V případě, že dojde ke zrušení či změně formátu či kategorie, ve kterém jsou Reklamní sdělení uveřejňována, Provozovatel se zavazuje nabídnout Zadavateli plnění v obdobné kvalitě, jež bude odpovídat původnímu záměru Zadavatele, a nevysloví-li Zadavatel s takovýmto obdobným plněním souhlas, Provozovatel mu bezodkladně vrátí část uhrazené Ceny určené poměrně s ohledem na trvání Reklamní kampaně a dobu zbývající do původně zamýšleného trvání Reklamní kampaně. V případě, že Zadavatel s takovým plněním vysloví souhlas, je povinen Provozovateli poskytnout nové Podklady v souladu s tímto článkem, pokud to bude pro změnu či zrušení formátu nebo kategorie nutné, a to ve lhůtě stanovené Provozovatelem, ne kratší jak 15 kalendářních dnů. Pokud nebudou v této lhůtě Podklady dodány, uplatní se výše uvedené, jako kdyby Zadavatel s náhradním plněním vyslovil nesouhlas. V případě, že dojde k ukončení činnosti Serveru, popřípadě zrušení Serveru, a tedy k zastavení poskytování Reklamy Provozovatelem, zavazuje se Provozovatel, že Zadavateli vrátí část uhrazené Ceny určené poměrně s ohledem na dobu trvání Reklamní kampaně a dobu sjednanou pro trvání Reklamní kampaně. 3) Práva a povinnosti Zadavatele a Provozovatele 3.1 Práva a povinnosti Zadavatele, Odpovědnost za obsah inzerce Zadavatel je plně odpovědný za formální a obsahovou stránku Reklamního sdělení umísťovaného na Serverech. 3 z 9

4 Zadavatel je odpovědný zejména za soulad obsahu jím dodávaných Reklamních sdělení s platnou právní úpravou Ruské federace nebo Čínské lidové republiky a dobrými mravy. V případě, že Reklamní sdělení dodané Zadavatelem nebudou v takovémto souladu, odpovídá Zadavatel Provozovateli za veškerou způsobenou škodu v plné výši. Zadavatel je povinen průběžně kontrolovat soulad Reklamního sdělení s právními předpisy Ruské federace nebo Čínské lidové republiky. V případě, že Zadavatel zjistí, že Reklamní sdělení porušuje práva třetích osob nebo je v rozporu s právními předpisy, je povinen na tuto skutečnost Provozovatele neprodleně upozornit. Provozovatel v takovémto případě v souladu s článkem 3 (3.2) těchto Obchodních podmínek pozastaví poskytování Reklamy na dobu nezbytnou pro zajištění nápravy Zadavatelem, ne však delší jak 15 kalendářních dnů. Nebude-li do té doby zajištěna náprava Zadavatelem, je Provozovatel oprávněn Smlouvu vypovědět s účinností výpovědi jejím doručením Zadavateli. Uhrazená Cena se nevrací. Zadavatel současně s dodáním Podkladů Objednávky dává Provozovateli souhlas s šířením daného Reklamního sdělení prostřednictvím Serverů v rámci celosvětové počítačové sítě internet a prohlašuje, že je oprávněnou osobou k výkonu veškerých potřebných práv k Reklamnímu sdělení, které bude umístěno na některém ze Serverů Provozovatele, zejména pak, že je oprávněn vykonávat případná majetková autorská práva k příslušnému Reklamnímu sdělení a je oprávněným k užití případných ochranných známek nebo jiných prvků, které jsou předmětem ochrany průmyslového nebo duševního vlastnictví v Reklamním sdělení obsažených, a přijetím těchto Obchodních podmínek potvrzuje, že neporušuje práva žádné jiné třetí osoby. Pokud by se výše zmíněná tvrzení ukázala jako nepravdivá, nese Zadavatel veškeré následky z toho vyplývající včetně povinnosti uhradit oprávněným osobám a Provozovateli náhradu vzniklé škody. Zadavatel se též zavazuje doložit Provozovateli na jeho vyžádání skutečnosti týkající se oprávnění Zadavatele vykonávat majetková autorská práva k Reklamnímu sdělení. 3.2 Práva a povinnosti Provozovatele Provozovatel je povinen poskytovat Reklamu Zadavateli dle podmínek této Smlouvy, a to zejména v dohodnutých termínech poskytování Reklamy a podle dohodnutého umístění Reklamních sdělení na Serverech. Provozovatel se dále zavazuje poskytovat Reklamu v odpovídající kvalitě. Provozovatel si vyhrazuje právo pozastavit, popř. nezahájit poskytování Reklamy, zejména pokud: i. Reklamní sdělení je v zřejmém rozporu s právními předpisy Ruské federace nebo Čínské lidové republiky a/nebo mezinárodními smlouvami, jimiž je Ruská federace nebo Čínská lidová republika vázána; 4 z 9

5 ii. Reklamní sdělení je v rozporu s dobrými mravy, etickými pravidly a/nebo ohrožuje veřejný pořádek; iii. Reklamní sdělení svojí formou nebo obsahem neodpovídá oprávněným zájmům Provozovatele; iv. Zadavatel je v prodlení s uhrazením Ceny za zveřejnění Reklamních sdělení umístěných na Serverech; v. Reklamní sdělení propaguje konkurenta Provozovatele nebo některého jeho partnera nebo směřuje po prokliku na stránky takového subjektu; vi. Reklamní sdělení porušuje práva třetích osob; vii. Reklamní sdělení je zobrazováno prostřednictvím tzv.tagů (tj. HTML kódu umožňujícího zobrazení Reklamního sdělení prostřednictvím na Provozovateli nezávislého systému) nebo doplňovanou o měřící bod (body) či jiným způsobem umožňující sbírání dat o uživatelích, kteří Reklamní sdělení na Serverech Provozovatele načtou, jestliže má být uskutečněno pomocí systému nebo způsobem, který Provozovatel neakceptuje. Provozovatel bude o pozastavení, popř. nezahájení poskytování Reklamy informovat Zadavatele bez zbytečného odkladu. Pozastavením nebo nezahájením poskytování Reklamy se rozumí okamžité zrušení zobrazování Reklamního sdělení na Serverech nebo nezapočetí se zobrazováním Reklamního sdělení na Serverech v určeném termínu, a to do doby, než Zadavatel zjedná odpovídajícím způsobem nápravu. Provozovatel může v tomto případě nezahájení či pozastavení poskytování Reklamy vypovědět Smlouvu tehdy, pokud Zadavatel nezjedná nápravu do 15 pracovních dnů od chvíle, kdy je mu oznámeno pozastavení či nezahájení poskytování Reklamy. V případě, že bude pozastaveno nebo nebude zahájeno poskytování Reklamy z výše uvedených důvodů, nebo Provozovatel vypoví Smlouvu v souladu s tímto článkem, nebude mít Zadavatel nárok na vrácení již uhrazené Ceny ani na slevu z Ceny. 3.3 Změny v Reklamních kampaních Zadavatel je oprávněn v průběhu poskytování Reklamy měnit obsah Reklamního sdělení. Zadavatel musí o této změně informovat Provozovatele s uvedením data, od kdy se má změna uskutečnit. Zadavatel musí poskytnout Podklady pro plánovanou změnu v obsahu Reklamního sdělení alespoň 3 pracovní dny před plánovanou změnou. Ustanovení článku 2 (2.2) těchto Obchodních podmínek týkající se Podkladů se přiměřeně použijí i pro změny v obsahu Reklamního sdělení. Reklamní kampaň s novým Reklamním sdělením je Provozovatel povinen zajistit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení řádných Podkladů pro provedení změny Reklamního sdělení. 5 z 9

6 4) Finanční podmínky 4.1 Cena Zadavatel je povinen zaplatit za poskytování Reklamy Cenu, s kterou souhlasil při objednání Reklamy a která byla zobrazena na Objednávce (dále jen Cena ). Cena za poskytnutí Reklamy je stanovena dle ceníku zveřejněného na Serverech. Ceny uvedené v ceníku neobsahují DPH, jejíž výše bude stanovena v souladu s právními předpisy. 4.2 Platební podmínky a fakturace Cena může být Zadavatelem zaplacena platební kartou přes zabezpečené internetové rozhraní banky při odesílání Objednávky, nebo platbou převodem na bankovní účet Provozovatele dle elektronické faktury, která bude odeslána Zadavateli spolu s potvrzujícím em. Na vyžádání a za poplatek dle sazebníku je možné zaslání faktury v tištěné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Bez ohledu na způsob platby zašle Provozovatel elektronický daňový doklad (fakturu) o provedení Objednávky na Zadavatele uvedený v Objednávce. V případě, že Zadavatel zaplatí Cenu platební kartou přes zabezpečené internetové rozhraní banky při odesílání Objednávky, avšak Objednávka nebude potvrzena v souladu s článkem 2 (2.1) těchto Obchodních podmínek, bude částka odpovídající této Ceně vrácena Provozovatelem na účet Zadavatele bez zbytečného odkladu. Splatnost jakékoliv faktury (či jiného daňového dokladu) dle této Smlouvy je 15 dnů od data vystavení faktury (takového daňového dokladu). Uhrazením se rozumí den připsání finančních prostředků na účet Provozovatele. V případě prodlení s úhradou Ceny je Provozovatel oprávněn účtovat Zadavateli za každý i započatý den prodlení úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky. V případě prodlení Zadavatele s jakoukoliv platbou, k níž je Zadavatel povinen dle Objednávky, je Provozovatel oprávněn podat na Zadavatele bez dalšího žalobu k Rozhodčímu soudu (definice Rozhodčího soudu je uvedena v čl. 7 těchto Obchodních podmínek). Zadavatel bude v takovém případě povinen uhradit veškeré náklady Provozovatele vzniklé v souvislosti s podáním takové žaloby, zejména náklady na právní zastoupení a hotové výdaje (např. soudní poplatek apod.). Podáním žaloby se neomezují žádná práva Provozovatele a Provozovatel je nadále oprávněn je dle své vůle uplatnit (např. pozastavit poskytování Reklamy, ukončit jednostranně smluvní vztah se Zadavatelem, vymáhat po Zadavateli náhradu škody apod.). Provozovatel je rovněž oprávněn uvést na jím provozovaných internetových stránkách, že Zadavatel je jeho dlužníkem a že určitá pohledávka je neuhrazená po splatnosti. 6 z 9

7 4.3 Storno podmínky Zadavatel může zrušit již potvrzenou Objednávku a odstoupit tak od Smlouvy, jen pokud tak učiní do 24 hodin od přijetí potvrzení Objednávky od Provozovatele. 5) Statistika Ke každé Reklamní kampani se automaticky generuje statistika, která je Zadavateli zdarma přístupná. Údaje ve statistice mohou být zpožděny o jeden den. Pro účel případné reklamace jsou však závazné pouze a výlučně hodnoty počtu impresí (tj. zobrazení). 6) Reklamace 6.1 Pochybení Provozovatele Zadavatel má právo reklamovat poskytování Reklamy Provozovatelem v případě, že dojde k pochybení na straně Provozovatele. Pochybením na straně Provozovatele se rozumí zejména nefunkčnost jeho služeb, které se týkají potvrzené Objednávky Zadavatele, po dobu delší než 12 hodin v průběhu kalendářního dne, nesplnění objednaného nebo garantovaného počtu impresí nebo nedodržení exkluzivity u formátu Reklamního sdělení prodávaného fixně na časové období, nefunkčnost prokliku reklamního formátu zapříčiněná zaviněním Provozovatele nebo zobrazování Reklamního sdělení Zadavatele ve výrazně odlišné části stránky než bylo potvrzeno v Objednávce. Za pochybení na straně Provozovatele se nepovažují zejména výkyvy v návštěvnosti jednotlivých Serverů Provozovatele. Dále se za pochybení nepovažuje nefunkčnost služeb Provozovatele zapříčiněná okolnostmi, které Provozovatel nemohl ovlivnit, nebo přerušení poskytování Reklamní kampaně v případě zcela mimořádných událostí (např. mnohonásobně zvýšená návštěvnost přetěžující Servery Provozovatele). Lhůta pro uplatnění reklamace je 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Zadavatel zjistil nebo mohl zjistit pochybení, nejpozději však v poslední den dané Reklamní kampaně. Provozovatel si vyhrazuje lhůtu 30 kalendářních dnů pro rozhodnutí o reklamaci. Reklamace musí být uplatněna u Provozovatele a musí z ní být zřejmé, v čem přesně pochybení Provozovatele spočívá, jaké Objednávky Zadavatele se týká a v jakém čase mělo k pochybení dojít. V případě, že došlo k pochybení na straně Provozovatele, je Provozovatel povinen toto pochybení odstranit. Současně má Zadavatel nárok na přiměřenou náhradu, a to zejména ve formě prodloužení Reklamní kampaně, pokud je takové prodloužení možné, nebo na vrácení části z již zaplacené Ceny nebo na slevu z Ceny. Volba mezi těmito nároky náleží Provozovateli. 7 z 9

8 6.2 Námitky vůči fakturám Námitky vůči vystaveným fakturám je povinen Zadavatel uplatnit u Provozovatele do 3 pracovních dnů od doručení faktury Zadavateli. 7) Závěrečná ustanovení Smlouvu mezi Zadavatelem a Provozovatelem tvoří tyto Obchodní podmínky, Objednávka a veškeré dokumenty, na které tyto Obchodní podmínky odkazují. Komunikace mezi Provozovatelem a Zadavatelem bude probíhat zásadně prostřednictvím elektronické pošty ( u). Za doručení Provozovateli se rozumí doručení potvrzujícího e- mailu od Provozovatele Zadavateli. Zadavatel souhlasí a potvrzením těchto podmínek stvrzuje svůj souhlas se zpracováním a využitím údajů, které by mohly být osobním údajem ve smyslu právních předpisů o ochraně osobních údajů s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Souhlas ke zpracování údajů se poskytuje na dobu neurčitou s tím, že svůj souhlas může Zadavatel bezplatně kdykoliv u Provozovatele písemnou formou odvolat. Provozovatel i Zadavatel se zavazují, že nevyužijí pro sebe a neposkytnou žádné třetí osobě důvěrné informace, které jim budou zpřístupněny v rámci smluvního vztahu založeného Smlouvou. To neplatí, pokud se jedná o poskytování informací osobám, které jsou s Provozovatelem ve skupině. Provozovatel může také užívat informace o Zadavateli pro účely referencí. Dohody, které se odchylují od těchto Obchodních podmínek, je možné sjednat pouze písemnou formou. Zadavatel objednáním Reklamy akceptuje tyto Obchodní podmínky v plném rozsahu. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. Nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek jsou i veškeré materiály, ceníky, popř. další podmínky, na které se odkazuje text těchto Obchodních podmínek. V případě, že jedno nebo více ustanovení těchto Obchodních podmínek bude považováno za nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, taková nezákonnost, neplatnost nebo nevynutitelnost se nebude dotýkat ostatních ustanovení těchto Obchodních podmínek, která budou vykládána tak, jako kdyby tato nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení neexistovala. Provozovatel i Zadavatel souhlasí s tím, že veškerá nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení budou nahrazena ustanoveními zákonnými, platnými a vynutitelnými, která se nejvíce blíží smyslu a účelu těchto obchodních podmínek. 8 z 9

9 Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě Smlouvy a souvislosti s ní, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou rozhodovány v rozhodčím řízení s vyloučením pravomoci obecných soudů, a to u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen Rozhodčí soud ) dle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci. Jednacím jazykem bude jazyk český anebo anglický a místem jednání bude Praha, Česká republika. Tyto Obchodní podmínky lze použít i na případy, kdy je poskytování Reklamy sjednáno jiným způsobem než na základě on-line Objednávky. Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. ledna z 9

Pro zasílání Reklamních podkladů je dále potřeba dodržet následující: - Název kampaně - Reklamní pozice - Termín - URL

Pro zasílání Reklamních podkladů je dále potřeba dodržet následující: - Název kampaně - Reklamní pozice - Termín - URL Obchodní podmínky společnosti ABSOLOOK s.r.o. se sídlem Praha 1 - Nové Město, Petrská 1426/1, PSČ 110 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 167732, IČ: 24708259 (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Obchodní podmínky pro realizaci internetových reklamních kampaní agenturou BenedaGroup.com na internetových serverech dle příslušného mediaplánu. 1) OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Agentura

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Kuchaři do domu s.r.o. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Kuchaři do domu s.r.o. Souhlas se zpracováním osobních údajů Všeobecné obchodní podmínky společnosti Kuchaři do domu s.r.o. Souhlas se zpracováním osobních údajů 1 Úvodní ustanovení, definice a výklad pojmů 1.1 Definice některých pojmů 1.1.1 Systém Kuchaři do domu

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

Veřejné obchodní podmínky poskytovábní služeb zákazníkům. Dokument je platný od 1.6.2015 ISO 9001:2008

Veřejné obchodní podmínky poskytovábní služeb zákazníkům. Dokument je platný od 1.6.2015 ISO 9001:2008 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní korporace Unico Europe s.r.o., IČO: 242 97 747, sídlem: Kaprova 42, 110 00 Praha Staré město (dále UNICO nebo Poskytovatel ) publikuje tímto v souladu s 1751 zákona č. 89/2012

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica)

Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica) Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica) vydané s platností a účinností od 1. 11. 2013 1. Všeobecné

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Sys-DataCom, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Sys-DataCom, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Sys-DataCom, s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Zákazníkem při poskytování webhostingových služeb Klenot.cz, dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AXIGON a.s.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AXIGON a.s. Všeobecné obchodní podmínky společnosti AXIGON a.s. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jako VOP ) společnosti AXIGON a.s. se sídlem: Výtvarná 1023/4, 161 00 Praha 6, IČ: 64949320 (dále jako AXIGON

Více

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3. Práva a povinnosti smluvních stran Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti ha-vel internet s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 8. 2. 2014. Obecná část Podmínek 1. Předmět

Více

Definice pojmů. Scanfore s.r.o. - IT divize egen. se sídlem Podpěrova 2, Brno, 621 00 IČ: 28288351 DIČ: CZ28288351

Definice pojmů. Scanfore s.r.o. - IT divize egen. se sídlem Podpěrova 2, Brno, 621 00 IČ: 28288351 DIČ: CZ28288351 Scanfore s.r.o. - IT divize egen se sídlem Podpěrova 2, Brno, 621 00 IČ: 28288351 DIČ: CZ28288351 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 58827 www.egen.cz

Více

Obecná část Podmínek. 1. Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1. Předmět Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti Fast Communication s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.9.2013. Obecná část Podmínek 1. Předmět

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

1. SMLOUVA, JEJÍ ZMĚNY A TRVÁNÍ 2. DEFINICE POJMŮ

1. SMLOUVA, JEJÍ ZMĚNY A TRVÁNÍ 2. DEFINICE POJMŮ Obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací a dalších souvisejících služeb společností Fibernet a.s. pro spotřebitele platné od 1. 9. 2015 Tyto obchodní podmínky upravují provozní a

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o 1. Předmět Podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o. stanovují podmínky uzavření Smlouvy a poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Wolfstein s.r.o..

Více

Všeobecné smluvní podmínky registrace a správy doménových jmen prostřednictvím Web4U s.r.o. ( Pravidla )

Všeobecné smluvní podmínky registrace a správy doménových jmen prostřednictvím Web4U s.r.o. ( Pravidla ) Všeobecné smluvní podmínky registrace a správy doménových jmen prostřednictvím Web4U s.r.o. ( Pravidla ) V platnosti od 1.10.2007 Níže uvedená Pravidla poskytování služeb vydaná v souladu 273 odst. 1 zákona

Více

evidování Poskytovatele jako majitele týká. Ze strany Poskytovatele je Mandátní smlouva uzavřena Zahájením poskytování Služby registrace této domény.

evidování Poskytovatele jako majitele týká. Ze strany Poskytovatele je Mandátní smlouva uzavřena Zahájením poskytování Služby registrace této domény. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní společnost POLOMINO Services, spol. s r.o. vydává tímto postupem podle 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.!

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.! Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o. Tyto Obchodní podmínky (dále jen OP) spolu s ceníkem a aktuální nabídkou na internetových stránkách Provozovatele stanoví základní technické, provozní a obchodní podmínky

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Účinné od 10.5.2015 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP

Více

Všeobecné obchodní podmínky strana 1 / 15

Všeobecné obchodní podmínky strana 1 / 15 strana 1 / 15 MgA. Zdeněk Klauda - FinalTek.com Bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s. Mikovcova 574/3, 120 04 Praha 2 - Vinohrady Na Příkopě 19, 117 19 Praha 1, ČR zapsán v ŽR, příslušný ÚMČ Praha 2 Číslo

Více

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění Všeobecné obchodní podmínky společnosti OFFICE ASSISTANCE s.r.o. Se sídlem Veselská 686, 199 00 Praha 9 IČ: 48110205, DIČ: CZ48110205 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB SPOLEČNOSTÍ MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB SPOLEČNOSTÍ MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB SPOLEČNOSTÍ MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ I.1 Společnost MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o., se sídlem Drtinova 557/10, Praha 5, PSČ

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací 1 Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Obsah 2. Definice pojmu... 3 3. Služba a její rozsah... 4 4. HelpDesk centrum... 4 5. Vznik, změna, trvání a ukončení smlouvy...

Více

Všeobecné obchodní podmínky zprostředkování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné obchodní podmínky zprostředkování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné obchodní podmínky zprostředkování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Preambule Zprostředkovatel služby je vlastníkem Osvědčení o registraci podle všeobecného oprávnění VO- S/1/07.2007-11

Více

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Služba přístupu k síti Internet Veřejně dostupná telefonní služba Služby pronájmu

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Základní ustanovení Společnost HostingSolutions s.r.o. vydává v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen Občanský zákoník ), tyto

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti INTERNET Pb, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SKYLAB SPOL. S R.O.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SKYLAB SPOL. S R.O. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SKYLAB SPOL. S R.O. vyplývající z novely zákona č. 127/2005 o elektronických komunikacích (novela č. 214/2013 Sb.

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva )

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) 1. Smluvní strany 1.1 Zákazník *) Číslo Smlouvy: Číslo doplňkové Služby: Obchodní firma jméno a příjmení Sídlo / bydliště IČ / Rodné číslo / Dat.nar: Oprávněná

Více