VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Ver. 1.03

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Ver. 1.03"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Ver Obchodní podmínky pro umísťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků na internetové portály provozované společností PRIMOCO INVESTMENTS LIMITED (dále jen Obchodní podmínky ) 1) Obecná ustanovení 1.1 Společnost PRIMOCO INVESTMENTS LIMITED, se sídlem 100 Yiannis Kranidiotis Avenue, Office 102, PSČ 2235, Nicosia, Kyperská republika zapsaná v Rejstříku společností vedeném Ministerstvem obchodu, průmyslu a turismu, oddělením registru společností a správců, v Nikósii, Kypr, pod registračním číslem (dále jen "Provozovatel"), je provozovatelem internetových portálů dostupných na internetové adrese (URL) a (dále jen "Servery"). Provozovatel je oprávněn poskytovat zájemcům reklamní plochy na Serverech k prezentaci reklamních sdělení a jiných reklamních prvků. Těmi jsou např. reklamní bannery, custom skins, prezentace firem, prezentace cestovních zájezdů a další, a to v souladu s platnou nabídkou Provozovatele uvedenou na Serverech (dále jen Reklamní sdělení ). 1.2 Zadavatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, popř. jiný subjekt, objednávající Reklamu na Serverech (dále jen "Zadavatel"). (Zadavatel a Provozovatel dále společně jen jako Smluvní strany ). 2) Zadávání reklamy 2.1 Objednávka Poskytování reklamní plochy na Serverech k prezentaci Reklamních sdělení (dále jen Reklama ) se objednává na základě on-line objednávky Zadavatele na Serverech nebo na základě objednávky Zadavatele učiněné písemně (dále jen Objednávka ). On-line Objednávka musí být provedena řádným vyplněním formuláře na internetovém portálu dostupném na internetové adrese nebo a musí obsahovat náležitosti stanovené Provozovatelem na Serverech a v těchto Obchodních podmínkách. Objednávka učiněná 1 z 9

2 písemně musí obsahovat stejné náležitosti jako on-line Objednávka, tedy údaje obsažené ve formuláři pro objednávky. Objednávka musí předcházet okamžiku, kdy má být poskytování Reklamy zahájeno, tj. kdy má být započato se zobrazováním Reklamního sdělení na Serverech, alespoň o 3 pracovní dny. Poskytování Reklamy lze objednat a sjednat jen na dobu určitou. Objednávka je závazná až potvrzením zaslaným na Zadavatele uvedený v Objednávce. Objednávka bude potvrzena nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne jejího přijetí. V případě marného uplynutí této lhůty platnost Objednávky zaniká. Součástí potvrzovacího e- mailu bude zejména potvrzení o tom, kdo Objednávku objednal, co je předmětem Objednávky, v jaké době bude realizována Reklama pro Zadavatele a jaká je cena Reklamy. Provozovatel není povinen Objednávku potvrdit. Smlouva o poskytování Reklamy je uzavřena mezi Zadavatelem a Provozovatelem momentem odeslání Objednávky Zadavatelem (dále jen Smlouva ). Moment odeslání Objednávky Zadavatelem je stanoven na okamžik kliknutí na tlačítko Odeslat závaznou objednávku v Objednávce. Závaznost Objednávky pro Zadavatele nastává momentem uzavření Smlouvy, závaznost Objednávky pro Poskytovatele nastává doručením ového potvrzení Objednávky Zadavateli na ovou adresu Zadavatele uvedenou v Objednávce. 2.2 Podklady Reklamních sdělení, Reklamní kampaň Reklamní kampaní se rozumí poskytování Reklamy Provozovatelem pro Zadavatele na základě konkrétní Objednávky Zadavatele (dále jen Reklamní kampaň ). Součástí Reklamní kampaně může být jedno nebo více Reklamních sdělení. Poskytování Reklamy může zahrnovat jednu nebo více Reklamních kampaní. Podklady se rozumí veškeré grafické, technické či jiné prvky Reklamních sdělení, které jsou nutné pro zveřejnění Reklamního sdělení a Reklamní kampaně Zadavatele na Serverech (dále jen Podklady ). Zadavatel je povinen dodat Provozovateli nezbytné Podklady pro zahájení poskytování Reklamy. Podklady musí být Zadavatelem poskytnuty v souladu s technickými požadavky stanovenými v u, kterým se potvrzuje Objednávka Zadavatele Provozovatelem podle čl. 2 (2.1) těchto Obchodních podmínek. Zadavatel musí doručit Podklady Provozovateli alespoň 3 pracovní dny před plánovaným zahájením poskytování Reklamy. V případě, že v takto určené lhůtě Podklady nebudou dodány, Provozovatel nebude povinen zahájit poskytování Reklamy. Provozovatel zahájí poskytování Reklamy ve lhůtě 3 pracovních dnů od opožděného doručení Podkladů Zadavatelem. Zadavatel nemá v případě jeho prodlení s včasným dodáním Podkladů nárok na slevu z Ceny (Cena je definována v článku 4 (4.1) těchto Obchodních podmínek) nebo na vrácení části Ceny. Celková doba poskytování Reklamy dle Smlouvy se neprodlužuje o dobu 2 z 9

3 prodlení s dodáním Podkladů Provozovateli. Pokud bude prodlení Zadavatele dle tohoto odstavce trvat déle než 15 pracovních dnů, má Provozovatel právo od Smlouvy odstoupit. Provozovatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy i v případě, že dodané Podklady nebudou kompletní, nebo nebudou splňovat technické požadavky stanovené v u, kterým se potvrzuje Objednávka Zadavatele Provozovatelem podle čl. 2 (2.1) těchto Obchodních podmínek. Zadavatel je povinen dodat pro každou Reklamní kampaň příslušné Podklady, jež splňují podmínky stanovené tímto článkem. Provozovatel není povinen Podklady po ukončení Reklamní kampaně Zadavateli navracet. Tyto Podklady budou Provozovatelem odstraněny do 30 pracovních dnů ode dne ukončení příslušné Reklamní kampaně. Zadavatel je oprávněn poskytnout Provozovateli dopředu Podklady pro více Reklamních kampaní, které Zadavatel objednává, a současně je o tomto Zadavatel povinen Provozovatele výslovně informovat s jednoznačným určením, které Podklady mají být pro kterou Reklamní kampaň použity. V každé následující Reklamní kampani je pak Zadavatel oprávněn odkázat na tyto Podklady, aniž by je musel Provozovateli znovu poskytovat. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu technických požadavků (např. formátů a kategorií) pro Podklady, příp. úplné zrušení některého z formátu nebo kategorií. V případě, že dojde ke zrušení či změně formátu či kategorie, ve kterém jsou Reklamní sdělení uveřejňována, Provozovatel se zavazuje nabídnout Zadavateli plnění v obdobné kvalitě, jež bude odpovídat původnímu záměru Zadavatele, a nevysloví-li Zadavatel s takovýmto obdobným plněním souhlas, Provozovatel mu bezodkladně vrátí část uhrazené Ceny určené poměrně s ohledem na trvání Reklamní kampaně a dobu zbývající do původně zamýšleného trvání Reklamní kampaně. V případě, že Zadavatel s takovým plněním vysloví souhlas, je povinen Provozovateli poskytnout nové Podklady v souladu s tímto článkem, pokud to bude pro změnu či zrušení formátu nebo kategorie nutné, a to ve lhůtě stanovené Provozovatelem, ne kratší jak 15 kalendářních dnů. Pokud nebudou v této lhůtě Podklady dodány, uplatní se výše uvedené, jako kdyby Zadavatel s náhradním plněním vyslovil nesouhlas. V případě, že dojde k ukončení činnosti Serveru, popřípadě zrušení Serveru, a tedy k zastavení poskytování Reklamy Provozovatelem, zavazuje se Provozovatel, že Zadavateli vrátí část uhrazené Ceny určené poměrně s ohledem na dobu trvání Reklamní kampaně a dobu sjednanou pro trvání Reklamní kampaně. 3) Práva a povinnosti Zadavatele a Provozovatele 3.1 Práva a povinnosti Zadavatele, Odpovědnost za obsah inzerce Zadavatel je plně odpovědný za formální a obsahovou stránku Reklamního sdělení umísťovaného na Serverech. 3 z 9

4 Zadavatel je odpovědný zejména za soulad obsahu jím dodávaných Reklamních sdělení s platnou právní úpravou Ruské federace nebo Čínské lidové republiky a dobrými mravy. V případě, že Reklamní sdělení dodané Zadavatelem nebudou v takovémto souladu, odpovídá Zadavatel Provozovateli za veškerou způsobenou škodu v plné výši. Zadavatel je povinen průběžně kontrolovat soulad Reklamního sdělení s právními předpisy Ruské federace nebo Čínské lidové republiky. V případě, že Zadavatel zjistí, že Reklamní sdělení porušuje práva třetích osob nebo je v rozporu s právními předpisy, je povinen na tuto skutečnost Provozovatele neprodleně upozornit. Provozovatel v takovémto případě v souladu s článkem 3 (3.2) těchto Obchodních podmínek pozastaví poskytování Reklamy na dobu nezbytnou pro zajištění nápravy Zadavatelem, ne však delší jak 15 kalendářních dnů. Nebude-li do té doby zajištěna náprava Zadavatelem, je Provozovatel oprávněn Smlouvu vypovědět s účinností výpovědi jejím doručením Zadavateli. Uhrazená Cena se nevrací. Zadavatel současně s dodáním Podkladů Objednávky dává Provozovateli souhlas s šířením daného Reklamního sdělení prostřednictvím Serverů v rámci celosvětové počítačové sítě internet a prohlašuje, že je oprávněnou osobou k výkonu veškerých potřebných práv k Reklamnímu sdělení, které bude umístěno na některém ze Serverů Provozovatele, zejména pak, že je oprávněn vykonávat případná majetková autorská práva k příslušnému Reklamnímu sdělení a je oprávněným k užití případných ochranných známek nebo jiných prvků, které jsou předmětem ochrany průmyslového nebo duševního vlastnictví v Reklamním sdělení obsažených, a přijetím těchto Obchodních podmínek potvrzuje, že neporušuje práva žádné jiné třetí osoby. Pokud by se výše zmíněná tvrzení ukázala jako nepravdivá, nese Zadavatel veškeré následky z toho vyplývající včetně povinnosti uhradit oprávněným osobám a Provozovateli náhradu vzniklé škody. Zadavatel se též zavazuje doložit Provozovateli na jeho vyžádání skutečnosti týkající se oprávnění Zadavatele vykonávat majetková autorská práva k Reklamnímu sdělení. 3.2 Práva a povinnosti Provozovatele Provozovatel je povinen poskytovat Reklamu Zadavateli dle podmínek této Smlouvy, a to zejména v dohodnutých termínech poskytování Reklamy a podle dohodnutého umístění Reklamních sdělení na Serverech. Provozovatel se dále zavazuje poskytovat Reklamu v odpovídající kvalitě. Provozovatel si vyhrazuje právo pozastavit, popř. nezahájit poskytování Reklamy, zejména pokud: i. Reklamní sdělení je v zřejmém rozporu s právními předpisy Ruské federace nebo Čínské lidové republiky a/nebo mezinárodními smlouvami, jimiž je Ruská federace nebo Čínská lidová republika vázána; 4 z 9

5 ii. Reklamní sdělení je v rozporu s dobrými mravy, etickými pravidly a/nebo ohrožuje veřejný pořádek; iii. Reklamní sdělení svojí formou nebo obsahem neodpovídá oprávněným zájmům Provozovatele; iv. Zadavatel je v prodlení s uhrazením Ceny za zveřejnění Reklamních sdělení umístěných na Serverech; v. Reklamní sdělení propaguje konkurenta Provozovatele nebo některého jeho partnera nebo směřuje po prokliku na stránky takového subjektu; vi. Reklamní sdělení porušuje práva třetích osob; vii. Reklamní sdělení je zobrazováno prostřednictvím tzv.tagů (tj. HTML kódu umožňujícího zobrazení Reklamního sdělení prostřednictvím na Provozovateli nezávislého systému) nebo doplňovanou o měřící bod (body) či jiným způsobem umožňující sbírání dat o uživatelích, kteří Reklamní sdělení na Serverech Provozovatele načtou, jestliže má být uskutečněno pomocí systému nebo způsobem, který Provozovatel neakceptuje. Provozovatel bude o pozastavení, popř. nezahájení poskytování Reklamy informovat Zadavatele bez zbytečného odkladu. Pozastavením nebo nezahájením poskytování Reklamy se rozumí okamžité zrušení zobrazování Reklamního sdělení na Serverech nebo nezapočetí se zobrazováním Reklamního sdělení na Serverech v určeném termínu, a to do doby, než Zadavatel zjedná odpovídajícím způsobem nápravu. Provozovatel může v tomto případě nezahájení či pozastavení poskytování Reklamy vypovědět Smlouvu tehdy, pokud Zadavatel nezjedná nápravu do 15 pracovních dnů od chvíle, kdy je mu oznámeno pozastavení či nezahájení poskytování Reklamy. V případě, že bude pozastaveno nebo nebude zahájeno poskytování Reklamy z výše uvedených důvodů, nebo Provozovatel vypoví Smlouvu v souladu s tímto článkem, nebude mít Zadavatel nárok na vrácení již uhrazené Ceny ani na slevu z Ceny. 3.3 Změny v Reklamních kampaních Zadavatel je oprávněn v průběhu poskytování Reklamy měnit obsah Reklamního sdělení. Zadavatel musí o této změně informovat Provozovatele s uvedením data, od kdy se má změna uskutečnit. Zadavatel musí poskytnout Podklady pro plánovanou změnu v obsahu Reklamního sdělení alespoň 3 pracovní dny před plánovanou změnou. Ustanovení článku 2 (2.2) těchto Obchodních podmínek týkající se Podkladů se přiměřeně použijí i pro změny v obsahu Reklamního sdělení. Reklamní kampaň s novým Reklamním sdělením je Provozovatel povinen zajistit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení řádných Podkladů pro provedení změny Reklamního sdělení. 5 z 9

6 4) Finanční podmínky 4.1 Cena Zadavatel je povinen zaplatit za poskytování Reklamy Cenu, s kterou souhlasil při objednání Reklamy a která byla zobrazena na Objednávce (dále jen Cena ). Cena za poskytnutí Reklamy je stanovena dle ceníku zveřejněného na Serverech. Ceny uvedené v ceníku neobsahují DPH, jejíž výše bude stanovena v souladu s právními předpisy. 4.2 Platební podmínky a fakturace Cena může být Zadavatelem zaplacena platební kartou přes zabezpečené internetové rozhraní banky při odesílání Objednávky, nebo platbou převodem na bankovní účet Provozovatele dle elektronické faktury, která bude odeslána Zadavateli spolu s potvrzujícím em. Na vyžádání a za poplatek dle sazebníku je možné zaslání faktury v tištěné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Bez ohledu na způsob platby zašle Provozovatel elektronický daňový doklad (fakturu) o provedení Objednávky na Zadavatele uvedený v Objednávce. V případě, že Zadavatel zaplatí Cenu platební kartou přes zabezpečené internetové rozhraní banky při odesílání Objednávky, avšak Objednávka nebude potvrzena v souladu s článkem 2 (2.1) těchto Obchodních podmínek, bude částka odpovídající této Ceně vrácena Provozovatelem na účet Zadavatele bez zbytečného odkladu. Splatnost jakékoliv faktury (či jiného daňového dokladu) dle této Smlouvy je 15 dnů od data vystavení faktury (takového daňového dokladu). Uhrazením se rozumí den připsání finančních prostředků na účet Provozovatele. V případě prodlení s úhradou Ceny je Provozovatel oprávněn účtovat Zadavateli za každý i započatý den prodlení úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky. V případě prodlení Zadavatele s jakoukoliv platbou, k níž je Zadavatel povinen dle Objednávky, je Provozovatel oprávněn podat na Zadavatele bez dalšího žalobu k Rozhodčímu soudu (definice Rozhodčího soudu je uvedena v čl. 7 těchto Obchodních podmínek). Zadavatel bude v takovém případě povinen uhradit veškeré náklady Provozovatele vzniklé v souvislosti s podáním takové žaloby, zejména náklady na právní zastoupení a hotové výdaje (např. soudní poplatek apod.). Podáním žaloby se neomezují žádná práva Provozovatele a Provozovatel je nadále oprávněn je dle své vůle uplatnit (např. pozastavit poskytování Reklamy, ukončit jednostranně smluvní vztah se Zadavatelem, vymáhat po Zadavateli náhradu škody apod.). Provozovatel je rovněž oprávněn uvést na jím provozovaných internetových stránkách, že Zadavatel je jeho dlužníkem a že určitá pohledávka je neuhrazená po splatnosti. 6 z 9

7 4.3 Storno podmínky Zadavatel může zrušit již potvrzenou Objednávku a odstoupit tak od Smlouvy, jen pokud tak učiní do 24 hodin od přijetí potvrzení Objednávky od Provozovatele. 5) Statistika Ke každé Reklamní kampani se automaticky generuje statistika, která je Zadavateli zdarma přístupná. Údaje ve statistice mohou být zpožděny o jeden den. Pro účel případné reklamace jsou však závazné pouze a výlučně hodnoty počtu impresí (tj. zobrazení). 6) Reklamace 6.1 Pochybení Provozovatele Zadavatel má právo reklamovat poskytování Reklamy Provozovatelem v případě, že dojde k pochybení na straně Provozovatele. Pochybením na straně Provozovatele se rozumí zejména nefunkčnost jeho služeb, které se týkají potvrzené Objednávky Zadavatele, po dobu delší než 12 hodin v průběhu kalendářního dne, nesplnění objednaného nebo garantovaného počtu impresí nebo nedodržení exkluzivity u formátu Reklamního sdělení prodávaného fixně na časové období, nefunkčnost prokliku reklamního formátu zapříčiněná zaviněním Provozovatele nebo zobrazování Reklamního sdělení Zadavatele ve výrazně odlišné části stránky než bylo potvrzeno v Objednávce. Za pochybení na straně Provozovatele se nepovažují zejména výkyvy v návštěvnosti jednotlivých Serverů Provozovatele. Dále se za pochybení nepovažuje nefunkčnost služeb Provozovatele zapříčiněná okolnostmi, které Provozovatel nemohl ovlivnit, nebo přerušení poskytování Reklamní kampaně v případě zcela mimořádných událostí (např. mnohonásobně zvýšená návštěvnost přetěžující Servery Provozovatele). Lhůta pro uplatnění reklamace je 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Zadavatel zjistil nebo mohl zjistit pochybení, nejpozději však v poslední den dané Reklamní kampaně. Provozovatel si vyhrazuje lhůtu 30 kalendářních dnů pro rozhodnutí o reklamaci. Reklamace musí být uplatněna u Provozovatele a musí z ní být zřejmé, v čem přesně pochybení Provozovatele spočívá, jaké Objednávky Zadavatele se týká a v jakém čase mělo k pochybení dojít. V případě, že došlo k pochybení na straně Provozovatele, je Provozovatel povinen toto pochybení odstranit. Současně má Zadavatel nárok na přiměřenou náhradu, a to zejména ve formě prodloužení Reklamní kampaně, pokud je takové prodloužení možné, nebo na vrácení části z již zaplacené Ceny nebo na slevu z Ceny. Volba mezi těmito nároky náleží Provozovateli. 7 z 9

8 6.2 Námitky vůči fakturám Námitky vůči vystaveným fakturám je povinen Zadavatel uplatnit u Provozovatele do 3 pracovních dnů od doručení faktury Zadavateli. 7) Závěrečná ustanovení Smlouvu mezi Zadavatelem a Provozovatelem tvoří tyto Obchodní podmínky, Objednávka a veškeré dokumenty, na které tyto Obchodní podmínky odkazují. Komunikace mezi Provozovatelem a Zadavatelem bude probíhat zásadně prostřednictvím elektronické pošty ( u). Za doručení Provozovateli se rozumí doručení potvrzujícího e- mailu od Provozovatele Zadavateli. Zadavatel souhlasí a potvrzením těchto podmínek stvrzuje svůj souhlas se zpracováním a využitím údajů, které by mohly být osobním údajem ve smyslu právních předpisů o ochraně osobních údajů s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Souhlas ke zpracování údajů se poskytuje na dobu neurčitou s tím, že svůj souhlas může Zadavatel bezplatně kdykoliv u Provozovatele písemnou formou odvolat. Provozovatel i Zadavatel se zavazují, že nevyužijí pro sebe a neposkytnou žádné třetí osobě důvěrné informace, které jim budou zpřístupněny v rámci smluvního vztahu založeného Smlouvou. To neplatí, pokud se jedná o poskytování informací osobám, které jsou s Provozovatelem ve skupině. Provozovatel může také užívat informace o Zadavateli pro účely referencí. Dohody, které se odchylují od těchto Obchodních podmínek, je možné sjednat pouze písemnou formou. Zadavatel objednáním Reklamy akceptuje tyto Obchodní podmínky v plném rozsahu. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. Nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek jsou i veškeré materiály, ceníky, popř. další podmínky, na které se odkazuje text těchto Obchodních podmínek. V případě, že jedno nebo více ustanovení těchto Obchodních podmínek bude považováno za nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, taková nezákonnost, neplatnost nebo nevynutitelnost se nebude dotýkat ostatních ustanovení těchto Obchodních podmínek, která budou vykládána tak, jako kdyby tato nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení neexistovala. Provozovatel i Zadavatel souhlasí s tím, že veškerá nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení budou nahrazena ustanoveními zákonnými, platnými a vynutitelnými, která se nejvíce blíží smyslu a účelu těchto obchodních podmínek. 8 z 9

9 Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě Smlouvy a souvislosti s ní, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou rozhodovány v rozhodčím řízení s vyloučením pravomoci obecných soudů, a to u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen Rozhodčí soud ) dle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci. Jednacím jazykem bude jazyk český anebo anglický a místem jednání bude Praha, Česká republika. Tyto Obchodní podmínky lze použít i na případy, kdy je poskytování Reklamy sjednáno jiným způsobem než na základě on-line Objednávky. Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. ledna z 9

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Obchodní podmínky pro realizaci internetových reklamních kampaní agenturou BenedaGroup.com na internetových serverech dle příslušného mediaplánu. 1) OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Agentura

Více

Obchodní podmínky ORLICKÁ TELEVIZE. se sídlem Kosmonautů 861, 561 69 Králíky. identifikační číslo: 87084708

Obchodní podmínky ORLICKÁ TELEVIZE. se sídlem Kosmonautů 861, 561 69 Králíky. identifikační číslo: 87084708 Obchodní podmínky ORLICKÁ TELEVIZE se sídlem Kosmonautů 861, 561 69 Králíky identifikační číslo: 87084708 poskytující výrobu televizních pořadů, dokumentů, reportáží, reklam a jiných audiovizuálních děl,

Více

Obchodní podmínky Platné od 1. března 2011 1) OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 1.2 2) ZADÁVÁNÍ REKLAMY 2.1 Rezervace 2.2 Objednávka Fakturační údaje Kontakt

Obchodní podmínky Platné od 1. března 2011 1) OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 1.2 2) ZADÁVÁNÍ REKLAMY 2.1 Rezervace 2.2 Objednávka Fakturační údaje Kontakt Obchodní podmínky Platné od 1. března 2011 Obchodní podmínky pro umísťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do internetového serveru www.istrojirenstvi.cz provozovaným společností BeSeen s.r.o.

Více

Rezervovaná reklamní plocha a pozice musí být v souladu s platnou nabídkou Provozovatele.

Rezervovaná reklamní plocha a pozice musí být v souladu s platnou nabídkou Provozovatele. OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1. LISTOPADU 2009 Obchodní podmínky pro umísťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do internetového serveru www.cocky.cz provozovaného společností 1) OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

VYBERTE SI Z DNESNICH SLEV OBCHODNÍ PODMÍNKY

VYBERTE SI Z DNESNICH SLEV OBCHODNÍ PODMÍNKY VYBERTE SI Z DNESNICH SLEV OBCHODNÍ PODMÍNKY Platné od 1. května 2013 Obchodní podmínky pro umísťování reklamních sdělení a jiných reklamních sdělení při využití desktopu GATEE provozovaných společností

Více

JAK NEJDE?! Obchodní podmínky

JAK NEJDE?! Obchodní podmínky JAK NEJDE?! Obchodní podmínky Platné od 18. října 2012 Obchodní podmínky pro umísťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do internetových serverů provozovaných společností JAK NEJDE?! s.r.o.

Více

Pro zasílání Reklamních podkladů je dále potřeba dodržet následující: - Název kampaně - Reklamní pozice - Termín - URL

Pro zasílání Reklamních podkladů je dále potřeba dodržet následující: - Název kampaně - Reklamní pozice - Termín - URL Obchodní podmínky společnosti ABSOLOOK s.r.o. se sídlem Praha 1 - Nové Město, Petrská 1426/1, PSČ 110 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 167732, IČ: 24708259 (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Obchodní podmínky společnosti Sanoma Media Praha s.r.o. pro umísťování inzerce na internetových stránkách provozovaných společností. 1. Obecná Ustanovení Společnost Sanoma Media

Více

SMLUVNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platné od 1.1.2012 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 2. DEFINICE POJMŮ 3. PŘEDMĚT SMLOUVY

SMLUVNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platné od 1.1.2012 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 2. DEFINICE POJMŮ 3. PŘEDMĚT SMLOUVY SMLUVNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY Platné od 1.1.2012 Obchodní podmínky pro umisťování reklamních sdělení, bannerů, log a jiných reklamních prvků do portálu Asociace Kuchařů a Cukrářů České republiky, o.s. 1. OBECNÁ

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 1) Úvodní ustanovení 1.1. Předmětem úpravy jsou podmínky poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím sítě LiveNet

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

Obchodní podmínky MeDitorial, s.r.o., platné od 1. 1. 2015

Obchodní podmínky MeDitorial, s.r.o., platné od 1. 1. 2015 Obchodní podmínky MeDitorial, s.r.o., platné od 1. 1. 2015 1. Obecná ustanovení 1.1 Společnost MeDitorial s.r.o., se sídlem Lékařský dům, Sokolská 31/490, 120 26 Praha 2, IČO: 27199151, zapsaná v obchodním

Více

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR)

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) se sídlem v ulici Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany identifikační číslo: 69781389 zapsaného ve

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK

SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK Platné od 1. 2. 2011 Těmito Všeobecnými podmínkami inzerce upravuje společnost Sanoma Media Praha s.r.o. (dále jen "vydavatel"), poskytování a zveřejňování

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Lázně Lednice jsou poskytovatelem lázeňských a léčebných pobytů, procedur, ubytování, stravování a navazujících služeb. Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

kupující ) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, nebo prostřednictvím jiné formy vzájemné domluvy.

kupující ) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, nebo prostřednictvím jiné formy vzájemné domluvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY Společnost Profea Educational s.r.o. se sídlem třída Kpt. Jaroše 1922/3, Černá Pole, 60200 Brno, IČO: 2233401, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

Více

obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Zadávání reklamy

obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Zadávání reklamy obchodní podmínky Obchodní podmínky inzerce na internetových serverech a dalších službách pro malé a střední podniky provozovaných společností Economia, a.s. (dále jen obchodní podmínky ) 1. Obecná ustanovení

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

BABYCORNER.CZ. Vše pro maminky na novém portálu Baby corner

BABYCORNER.CZ. Vše pro maminky na novém portálu Baby corner Vše pro maminky na novém portálu Baby corner Portál pro maminky i těhotné ženy Komunitní server Diskusní fórum Poradny odborníků Fotogalerie miminek Klub Miminko Efektivní oslovení maminek Hlavní páteří

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují uveřejňování internetové reklamy (internetové inzerce) na internetových stránkách provozovaných společností

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis LICENČNÍ PODMÍNKY užívání softwarové aplikace Beautis Tyto licenční podmínky užívání softwarové aplikace Beautis (dále jen Licenční podmínky ) představují smlouvu uzavřenou mezi Geesoft.net s.r.o. se sídlem

Více

MOTOR-PRESSE BOHEMIA s.r.o., U Krčského nádraží 79/36, 140 00 Praha 4

MOTOR-PRESSE BOHEMIA s.r.o., U Krčského nádraží 79/36, 140 00 Praha 4 MOTOR-PRESSE BOHEMIA s.r.o., U Krčského nádraží 79/36, 140 00 Praha 4 Všeobecné podmínky prodeje inzertního prostoru do titulů Motor-Presse Bohemia s.r.o. (dále jen MPB ) pro tisk i on-line I. Všeobecná

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO REKLAMNÍ SDĚLENÍ NA SÍTI INTERNET

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO REKLAMNÍ SDĚLENÍ NA SÍTI INTERNET VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO REKLAMNÍ SDĚLENÍ NA SÍTI INTERNET 1.ROZSAH PLATNOSTI a) Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují uveřejňování reklamních sdělení prostřednictvím obchodních aktivit společnosti

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

Smlouva o spolupráci partnerský program

Smlouva o spolupráci partnerský program Smlouva o spolupráci partnerský program uzavřená podle ust. 269 odst.2 obchodního zákoníku mezi: chytryhonza.cz s.r.o. se sídlem: Office park budova B, Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4 IČ: 289 336 48, DIČ:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB ČÍSLO SMLOUVY : xxxxxx (VARIABILNÍ SYMBOL) Dodavatel Název NET2U s.r.o. IČ 27513858 DIČ CZ27513858 Sídlo Husova 393, 506 01 Jičín Bankovní spojení UniCredit Bank Czech

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

SMLOUVA O UŽÍVÁNÍ národní referenční databáze přenesených čísel v prostředí mobilních sítí RNPDB-M (dále jen Smlouva )

SMLOUVA O UŽÍVÁNÍ národní referenční databáze přenesených čísel v prostředí mobilních sítí RNPDB-M (dále jen Smlouva ) SMLOUVA O UŽÍVÁNÍ národní referenční databáze přenesených čísel v prostředí mobilních sítí RNPDB-M (dále jen Smlouva ) uzavřená podle 269 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, a

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet I. Smluvní strany Poskytovatel: Mgr. Ondřej Skipala Skipala Networks Rybník 162 56002 Česká Třebová IČ: 74764799 DIČ: CZ8610256215 Peněžní ústav: mbank Číslo účtu: 670100-2205746382/6210 Kontaktní telefon:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

ZULU F&E s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZULU F&E s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZULU F&E s.r.o. IČ 284 00 216 se sídlem Volmanova 1886, 250 88 Čelákovice zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 138812 I. Vymezení základních

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, níže uvedené smluvní strany: Prodávající:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Smluvní strany 1.1 Poskytovatel Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 1.2 Klient 2. Smluvní vztahy Předmět podnikání Předmětem podnikání

Více

Obchodní podmínky pro umísťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do internetových serverů provozovaných společností Seznam.cz, a.s.

Obchodní podmínky pro umísťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do internetových serverů provozovaných společností Seznam.cz, a.s. Obchodní podmínky Platné od 1. dubna 2015 Obchodní podmínky pro umísťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do internetových serverů provozovaných společností Seznam.cz, a.s. 1) OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

FinCall s.r.o. Reklamační řád upravuje rozsah odpovědnosti společnosti FinCall s.r.o.,

FinCall s.r.o. Reklamační řád upravuje rozsah odpovědnosti společnosti FinCall s.r.o., REKLAMAČNÍ ŘÁD Společnost FinCall s.r.o., se sídlem Čihákova 872/17, IČ 27854477, DIČ CZ27854477 zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praha, oddíl C., vložka 198125, vydává v souladu s příslušnými

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní

Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní Registrací do provizního programu potvrzuje partner i poskytovatel provizního programu svůj závazek řídit se těmito Obchodními podmínkami. Poskytovatelem

Více

1. Definice základních pojmů

1. Definice základních pojmů Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb společnosti iwebs s.r.o., IČ: 26977966, se sídlem Praha, Kunratice, Františka Šimáčka

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby) Obchodní podmínky společnosti BAMTYRE s.r.o., se sídlem České družiny 2049/29, 160 00 Praha 6 Dejvice, IČO 01408763, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205944

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti LightBlue, a.s. pro kompletní služby spojené s prezentací na internetu a zprostředkování inzerce na WWW stránkách. I. Smysl a účel všeobecných obchodních podmínek

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva)

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smlouva Traktor s příslušenstvím a servis str. 1 Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smluvní strany: KAREL HAHN Zastoupená: Karlem Hahnem Se sídlem: Čs. armády 1884/1a, 74801 Hlučín IČO:

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO: 02145138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava OBCHODNÍ PODMÍNKY organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande Michaely Strnadové se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava identifikační číslo: 88655717 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v

Více

Obchodní podmínky Svoz Bioodpadu

Obchodní podmínky Svoz Bioodpadu Obchodní podmínky Svoz Bioodpadu Tyto obchodní podmínky (dále jen OP ) platí bez výjimky na poskytování služby Svoz Bioodpadu společností Pražské služby a.s. (dále jen Poskytovatel ) Objednateli. Pokud

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ProAš z.s. se sídlem Palackého 2424/2, Aš 352 01 identifikační číslo: 22708294 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou

Více

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA PORTÁLU GASTROPRŮVODCE.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY VERZE STANDARD

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA PORTÁLU GASTROPRŮVODCE.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY VERZE STANDARD uzavřená mezi DOHODA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA PORTÁLU GASTROPRŮVODCE.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY LEONN promotion s.r.o. Zašová 756, 756 51 IČ: 27853411 DIČ: CZ27853411 zastoupená: Antonín Bedřich, jednatel (dále

Více

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů uzavřená dle 652 a násl. Obchodního zákoníku mezi Zastoupeným: Cestovní kancelář: CK KLEA s.r.o. Sídlo: Okružní 560, Dolní Smržovka, Tanvald, 468 41 Kontaktní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné pro všechny Smlouvy o poskytování odborné, organizační a technické pomoci při čerpání dotací z fondů EU. Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy o

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto:

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto: KUPNÍ SMLOUVA, kterou níže uvedeného data uzavírají: 1. Kanlux s.r.o. sídlem Frýdek-Místek, ul. Sadová čp. 618, PSČ: 738 01 IČ: 27804861 registrace: obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C.

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj I. Vymezení pojmů Společnost zapsána dne 17. února 2010 v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddílu B, vložka 15969, zastoupena

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky platné od 1. září 2012 1) Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné smluvní podmínky upravují poskytování služeb a definují vztah mezi firmou Tomáš Meloun idatabaze.cz se sídlem Novoměstská

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více