KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SERVIS PRO KLIENTY REGIONÁLNÍ RADY MORAVSKOSLEZSKO. Příručka projektového manažera. Manuál k aplikaci Přehled účetních dokladů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SERVIS PRO KLIENTY REGIONÁLNÍ RADY MORAVSKOSLEZSKO. Příručka projektového manažera. Manuál k aplikaci Přehled účetních dokladů"

Transkript

1 KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SERVIS PRO KLIENTY REGIONÁLNÍ RADY MORAVSKOSLEZSKO Příručka projektového manažera Manuál k aplikaci Přehled účetních dokladů

2 O aplikaci Aplikace PUD (přehled účetních dokladů) slouží příjemcům dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko k jednoduchému a rychlému předávání žádostí o platbu (ŽoP) Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko. Tato aplikace je přístupná na webových stránkách Regionální rady Moravskoslezsko ( respektive a to pro všechny registrované uživatele, kteří ji naleznou v pravém sloupci webu v sekci NÁSTROJE. Klepnutím na ikonu aplikace se nepřihlášenému uživateli nejprve otevře stránka s přihlašovacím formulářem, do něhož vyplní své údaje pro přístup ke klientské části webu rada.cz. Po přihlášení se pak dostane přímo k aplikaci samotné. Uživatelský účet na webu získáte registrací přímo na webových stránkách. Na následujících stranách naleznete informace, jak se v aplikaci orientovat a jak připravit a dále zpracovat vaši žádost o platbu z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. POJMY, ZKRATKY, NÁZVOSLOVÍ AFK FÚ IP ŽoP OIP OPL Stav ŽoP VOPL ŽoP administrativní a finanční kontrola finanční útvar Úřadu Regionální rady Informace příjemce k žádosti o platbu odbor implementace programu Úřadu Regionální rady odbor plateb Úřadu Regionální rady stav zpracování žádosti o platbu od její přípravy až po proces schvalování a proplacení. vedoucí odboru plateb žádost o platbu Úřadu Regionální rady Modifikovaná žádost o platbu druh žádosti o platbu; minimální objem prostředků modifikované žádosti o platbu je 3 mil. Kč nebo 15 % celkových způsobilých výdajů. Jedná se o profinancování příjemcem dosud nezaplacených faktur. Platba celé částky faktury odchází po schválení modifikované žádosti o platbu na účet dodavatele. Standardní žádost o platbu (tzv. Ex-post platba) druh žádosti o platbu; minimální objem prostředků standardní žádosti o platbu je 15 % celkové přidělené dotace projektu a zároveň nesmí být nižší než Kč. Jedná se o profinancování příjemcem již zaplacených účetních dokladů na účet příjemce (případně příjemcova zřizovatele). 1

3 Orientace v aplikaci Informace o počtu podaných standardních a modifikovaných plateb, ke kterým máte přístup, naleznete po přihlášení do aplikace PUD na webu Poté se zobrazí základní obrazovka s přehledem projektů a hlavní menu s dostupnými operacemi v podobě modře a zeleně podbarvených tlačítek. V základní nabídce jsou k dispozici dvě volby Projekty a Přijmout projekt. obrázek 1 Základní obrazovka aplikace PUD po přihlášení nového uživatele Tlačítko Projekty zobrazí seznam vámi přijatých projektů. V rámci těchto projektů pak máte přístup k jednotlivým žádostem o platbu. Tlačítko Přijmout projekt slouží k přijetí projektu přihlášeným uživatelem na základě přiděleného klíče k projektu. Tento krok pro každý projekt provádí uživatel pouze jednou a následně může u projektu vytvářet žádosti o platbu bez dalších omezení. Přijetí projektu je podrobněji rozepsáno v kapitole Práce s projektem. Zatímco tlačítko Projekty zůstává vždy zobrazeno a můžete jej kdykoliv použít pro přístup ke stránce přehledu projektů, tlačítka modré části nabídky se mění v závislosti na tom, kde se v aplikaci momentálně nacházíte. Vedle přijetí projektu nebo vytvoření nové žádosti o platbu zde naleznete i tlačítka umožňující přepnutí mezi přehledem účetních dokladů a čerpáním, případně vygenerování PDF aktuálně zobrazeného přehledu. Práce s projektem Práce na projektu, resp. žádosti o platbu (ŽoP), je podmíněna jeho přijetím (načtením) příjemcem dotace na základě přiděleného klíče k projektu. V rámci jednoho klíče může s projektem pracovat libovolný počet osob 1. Přijetí projektu provedete klepnutím na tlačítko Přijmout projekt, čímž vyvoláte zobrazení formuláře pro vložení unikátního přístupového klíče k projektu, který jste obdrželi po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace z ROP Moravskoslezsko. Vložením klíče do příslušného formulářového pole a odesláním tlačítkem Přijmout dojde k přijetí projektu do seznamu vašich projektů v aplikaci. Proces přijetí projektu lze zrušit bez uložení změn (přijetí projektu) tlačítkem Zpět. Po úspěšném přijetí se váš projekt automaticky zobrazí v přehledu projektů. obrázek 2 Formulář pro přijetí projektu obrázek 3 Přehled přijatých projektů aktivního uživatele 1 Za přidělení přístupu k projektu (a tím k žádostem o platbu, které pod něj spadají) dalším osobám je zodpovědný příjemce dotace z ROP Moravskoslezsko. Povinností příjemce je zajistit, aby nedošlo ke zneužití klíče k projektu neoprávněnou osobou. 2

4 Pokud projekt nechcete nadále spravovat, můžete jej odebrat klepnutím na ikonu Odhlásit (křížek) na příslušném řádku v přehledu projektů. Pro opětovné spravování projektu je nutno jej znovu přijmout. Žádosti o platbu Klepnutím na ikonu ŽoP na příslušném řádku v přehledu projektů vám systém zobrazí přehled všech podaných žádostí o platbu vybraného projektu, umožní vám vytvořit novou (tlačítkem Nová žádost o platbu) a prohlížet a případně upravovat již vytvořené žádosti. obrázek 4 Charakteristické údaje o ŽoP v přehledu žádostí o platbu U každé žádosti o platbu jsou uvedeny její charakteristické údaje: Číslo ŽoP při vytvoření 00, po finalizaci ŽoP pak chronologicky dle již podaných ŽoP Stav možnost sledování, co se s danou ŽoP aktuálně děje (jednotlivé stavy jsou popsány dále) Projekt uvedeno číslo projektu Datum požadavku (datum finalizace a předání ŽoP na Úřad Regionální rady Moravskoslezsko) Volba, zda se jedná o poslední žádost o platbu (ve výchozím stavu nastaveno na hodnotu Ne, dostupné pro standardní ŽoP) Druh platby modifikovaná nebo standardní Celkové výdaje načítají se při vyplňování soupisky Celkové způsobilé výdaje a z toho neinvestiční načítají se při vyplňování soupisky Kontaktní osoba osoba, která vyplňuje žádost o platbu, pro rychlý kontakt v případě nutnosti opravy kontaktní osoby Příjmy uvést v případě, kdy má projekt ve smlouvě uvedeny příjmy dle čl. 55 nařízení rady č. 1083/2006 Nabídka akcí na záložce Přehled žádostí o platbu projektu, které lze s danou žádostí o platbu provést je Upravit, Kopírovat (pro rychlejší vytvoření další ŽoP z údajů předchozí), zobrazení jejího Přehledu čerpání, možnost žádost finalizovat a případně náhled na Avíza. Stavy žádosti o platbu V průběhu času se může vaše žádost o platbu nacházet v různých stavech zpracování, od její přípravy až po proces schvalování a proplacení. Většina stavů má převážně informativní charakter, s výjimkou stavů indikujících požadavek na vaši spolupráci (1, S2.13, S3.13, M5 a M11). V těchto stavech máte možnost žádost vytvářet (stav 1), případně opravovat nebo doplnit údaje a dokumenty (stav S2.13, S3.13, M5). Mezi možné varianty stavů patří (pro standardní (S) i modifikovanou (M) platbu): 1 Tvorba ŽoP vlastní vytváření žádosti o platbu příjemcem Pro standardní platbu (Ex-post platbu): S2 Standardní platba finalizována příjemcem žádost digitálně podepsána a odeslána na Úřad Regionální rady Moravskoslezsko S2.2 Věcná kontrola zahájena probíhá věcná kontrola žádosti o platbu S2.11 Zjištěny nedostatky (příprava výzvy) probíhá příprava výzvy z odboru implementace k doplnění pro příjemce S2.13 Výzva k doplnění odeslána příjemci byla odeslána výzva k doplnění S2.14 ŽoP opravena příjemce přepnutím ŽoP do tohoto stavu oznamuje/potvrzuje opravení ŽoP S3 Předáno na OPL věcná kontrola na odboru implementace ukončena, ŽoP předána na odbor plateb S3.1 Připraveno k AFK probíhá administrativní finanční kontrola S3.11 Zjištěny nedostatky (příprava výzvy) probíhá příprava výzvy z odboru plateb k doplnění pro příjemce S3.13 Výzva k doplnění odeslána příjemci byla odeslána výzva k doplnění 3

5 S3.14 ŽoP opravena příjemce tímto stavem oznamuje/potvrzuje opravení ŽoP S3.9 Schváleno VOPL Ex-post vedoucí odboru plateb schválil Ex-post ŽoP S4.2 Schváleno FÚ ŽoP schválena finančním útvarem, příjemce může podat další ŽoP S5 ŽOP proplacena (Avíza odeslána) dotace byla proplacena na účet příjemce/zřizovatele příjemce S6 Zamítnuto ŽoP nebyla schválena, bez možnosti opravy, příjemce může podat další ŽoP K1 K2 K3 K4 K5 Režim kontroly spuštěn spouští se kontrola na místě u příjemce dotace, zadal referent OPL Kontrola naplánována byla naplánována kontrola na místě u příjemce dotace Kontrola zahájena kontrola na místě u příjemce dotace zahájena Protokol připraven protokol o absolvované kontrole na místě u příjemce dotace připraven Převzato příjemcem příjemce dotace převzal protokol o absolvované kontrole Pro modifikovanou platbu: M2 Modifikovaná platba finalizována příjemcem žádost digitálně podepsána a odeslána na Úřad Regionální rady Moravskoslezsko M3 Připraveno AFK probíhá administrativní finanční kontrola modifikované ŽoP M4 Zjištěny nedostatky (příprava výzvy) probíhá příprava výzvy k doplnění pro příjemce M5 Výzva k doplnění odeslána příjemci byla odeslána výzva k doplnění M6 ŽoP opravena příjemce tímto stavem oznamuje/potvrzuje opravení ŽoP M7 Administrace v IS Monit administrace žádosti v informačním systému MONIT7+ M8 Schváleno VOPL ŽoP schválena odborem plateb M8.2 Schváleno FU ŽoP schválena finančním útvarem, příjemce může podat další ŽoP M10 Zamítnuto ŽoP nebyla schválena, bez možnosti opravy, příjemce může podat další ŽoP M11 Schváleno FÚ + Avíza odeslány byla odeslána avíza příjemci ohledně platby M14 ŽoP proplacena faktury byly uhrazeny dodavatelům Jednotlivé stavy žádostí o platbu s informací, jak v těchto stavech postupovat, jsou rozepsány v kapitole Práce s žádostí o platbu. 4

6 Práce s žádostí o platbu Tvorba Žádosti o platbu (stav 1) V přehledu projektů klepněte na ikonu ŽoP u příslušného projektu. Tímto se vám zobrazí přehled všech podaných a připravovaných žádostí o platbu konkrétního projektu. Pokud jste ještě u vybraného projektu žádnou žádost o platbu elektronicky nebo písemně nepodávali, bude jejich seznam prázdný. Formulář pro novou žádost o platbu vyvoláte klepnutím na modré tlačítko Nová žádost o platbu. obrázek 5 Seznam žádostí o platbu vybraného projektu Formulář žádosti o platbu se skládá ze dvou částí. Horní část obsahuje informace o žádosti spolu s údaji o příjemci dotace, respektive kontaktní osobě. Pod tímto přehledem se pak nachází soupiska účetních dokladů, která bude popsána dále. Žádost o platbu se nyní nachází ve stavu 1 Tvorba ŽoP. obrázek 6 V případě potřeby můžete druh platby v průběhu přípravy ŽoP měnit (pokud jste ŽoP nezfinalizovali). Jako příjemce doplňujete tyto údaje: a) Druh platby: volíte mezi modifikovanou a standardní b) Kontaktní osoba (nejlépe přímo osoba zpracovávající danou žádost o platbu) c) ( kontaktní osoby) d) Příjmy (příjmy dle čl. 55 nařízení rady č. 1083/2006; uvést pouze v případě, že jsou uvedeny ve smlouvě o poskytnutí dotace) e) V případě že se jedná o závěrečnou žádost o platbu u příslušného projetu, zatrháváte políčko nacházející se vedle druhu platby. Poslední žádost o platbu musí být typu standardní platba. Všechny červeně zvýrazněné položky v obou částech formuláře jsou povinné. Druhá část formuláře (soupiska účetních dokladů) je pak rozdělena do jednotlivých rozpočtových kapitol, v rámci kterých vyplňujete informace potřebné pro žádost o platbu přehled účetních dokladů. K vyplnění výdajů za jednotlivé kapitoly využijte ikon v daném řádku rozpočtové kapitoly. Klepnutím na ikonu vložíte nový řádek pro výdaje v dané kapitole. Ikonou konkrétní řádek s údaji nenávratně odstraníte. obrázek 7 Nový řádek ve formuláři pro vkládání položek soupisky účetních dokladů 5

7 Do formuláře soupisky účetních dokladů pak vkládáme tyto údaje: Číslo účetního dokladu povolena jsou pouze čísla, písmena, znak _ (podtržítko) a znak (pomlčka) Kód výdaje výběr dle položek rozpočtu (kódy výdajů a nemají nastavenu kontrolu na IČO a variabilní symbol) Variabilní symbol ve formě čísel a znaků IČ osmimístné číslo, v případě smlouvy s fyzickou osobou, která nemá IČ, zadáváte rodné číslo tak, že vložená hodnota bude začínat písmenem R a pokračovat rodným číslem včetně lomítka (např. R801111/4856) Číslo účtu vyplňuje se u modifikované ŽoP. Jedná se o číslo účtu a posledních pět symbolů musí být ve formátu lomítko a čtyři číslice (např. /0800) Datum uskutečnění zdanitelného plnění datum předání služby případně dodávky, nesmí být po datu splatnosti. Datum splatnosti vyplňuje se u modifikované ŽoP a nesmí být menší než 50 kalendářních dní ode dne finalizace ŽoP Datum úhrady vyplňuje se u standardní ŽoP, jedná se o datum úhrady účetního dokladu. V případě úhrady po částech se uvede do soupisky poslední datum dílčí úhrady. Zbylé předchozí dílčí úhrady se uvedou pouze do přílohy k danému účetnímu dokladu. Typ výdaje k dispozici možnosti IV (investiční výdaje) a NIV (neinvestiční výdaje) Způsobilost DPH Ano/Ne DPH v Kč částka DPH z účetního dokladu, pokud nezatrhnete způsobilost DPH, pak nebude tato položka vyplnitelná Částka celkem celková částka z účetního dokladu Výdaj bez DPH v Kč (dopočítává se automaticky po potvrzení údajů tlačítkem umístěným pod tabulkou např. jen přepočítat nebo Uložit a pokračovat) obrázek 8 Chyba při vyplňování soupisky se vysvítí červeně. S chybou je možné soupisku uložit, nelze ji však finalizovat. Způsob vyplnění soupisky účetních dokladů pro položky dotčené DPH v režimu přenesené daňové povinnosti u modifikovaných žádostí o platbu: V řádku 05.05: do sloupce částka celkem uvedete fakturovanou částku pro předmětnou položku bez DPH do sloupce DPH v Kč uvede 0 (nula) ve sloupci Výdaj bez DPH v Kč se automaticky generuje rozdíl, budou tedy v těchto případech hodnoty sloupce částka celkem a sloupce Výdaj bez DPH v Kč rovny V řádku (vyhrazena pouze pro DPH, kdy není nárok na odpočet na vstupu v režimu přenesené daňové povinnosti): do sloupce DPH v Kč uvedete částku DPH, která se vztahuje k předmětné položce ve sloupci částka celkem se automaticky generuje částka ze sloupce DPH v Kč ve sloupci Výdaj bez DPH v Kč se automaticky generuje 0 (nula) 6

8 V řádku 16.PDP (vyhrazena pouze pro DPH nezpůsobilé, kdy je nárok na odpočet na vstupu v režimu přenesené daňové povinnosti): do sloupce DPH v Kč uvedete částku DPH, která se vztahuje k předmětné položce ve sloupci částka celkem se automaticky generuje částka ze sloupce DPH v Kč ve sloupci Výdaj bez DPH v Kč se automaticky generuje 0 (nula) Po vyplnění údajů (i v jeho průběhu) máte pod formulářem k dispozici následující akce v podobě tlačítek: a) Jen přepočítat data nejsou uložena. Tato varianta umožňuje aktualizovat soupisku a provést automatické dopočty. b) Uložit a pokračovat data se uloží a můžete pokračovat v práci. c) Uložit a ukončit data se uloží a systém zobrazí přehled ŽoP, které spravujete. V rámci této tabulky se můžete k ŽoP vrátit a znovu s ní pracovat (klepnutím na odkaz Upravit respektive Náhled). d) Uložit a finalizovat data se uloží a přechází se k možnosti odeslat danou ŽoP na Úřad Regionální rady Moravskoslezsko. Pro finalizaci žádosti o platbu je zapotřebí použít digitální podpis oprávněné osoby. Během vyplňování informací do formuláře Žádosti o platbu/přehledu účetních dokladů nezapomínejte průběžně svou práci ukládat (možnost b). V případě nečinnosti delší než 15 minut vás systém automaticky odhlásí a neuložená práce bude ztracena. Pět minut před uplynutím tohoto časového intervalu vás aplikace upozorní zprávou. Tvorba ŽoP kopírováním Novou ŽoP si můžete připravit také zkopírovaním předchozí ŽoP v rámci jednoho projektu pomocí ikony Kopírovat (viz obrázek 9). Pokud budete tvořit novou ŽoP z původní standardní, nastaví se vám zkopírovaná ŽoP také do standardní ŽoP. Pokud původní bude modifikovaná, tak se i zkopírovaná automaticky nastaví na tvorbu modifikované ŽoP. obrázek 9 Řádky přehledu žádostí o platbu s možností ŽoP kopírovat Informace příjemce k žádosti o platbu (IP-ŽOP) Pro vyplnění IP-ŽoP je zapotřebí nejprve Vaši žádost o platbu uložit. Pro průběžné uložení aplikace PUD zvolte uložit a pokračovat. Proběhne-li uložení správně, objeví se v části navigačního panelu nové modré tlačítko IP-ŽoP. obrázek 10 Tlačítko pro přístup k IP-ŽoP Nyní lze po volbě tlačítka IP-ŽoP přistoupit k vyplnění standardního formuláře IP-ŽoP. Doplňte údaje v editovatelných polích, přičemž pole povinná k vyplnění jsou podbarvena růžově. Bez vyplnění těchto růžově podbarvených polí nebude možno Vaši žádost finalizovat. Popis polí v sekci IP-ŽoP: Popis realizace projektu ve vztahu k nárokovaným výdajům v rámci žádosti o platbu Stručně popište realizaci projektu ve vztahu k výdajům, které nárokujete v rámci této žádosti o platbu (tzn. jaké stavební práce byly provedeny, jaké služby byly provedeny, jaké dodávky byly dodány apod.). Změny ve finančním plánu Pokud došlo ke změně finančního plánu označte pole Ano. Pokud ke změně finančního harmonogramu nedochází, označte Ne. V případě první možnosti (zatržení pole Ano ) dojde k vytvoření editovatelného pole, kde je nutné uvést důvody změn. Nezapomeňte rovněž na doložení formuláře Harmonogramu plateb dle přílohy č. 8 Příručky pro žadatele. 7

9 Udržitelný rozvoj a rovné příležitosti Zatrhněte relevantní pole. Publicita projektu Do editovatelného pole popište doposud realizovanou publicitu projektu. Nepodstatné změny v projektu Pokud během realizace nastaly nepodstatné změny, které se bezprostředně týkají předkládaných výdajů (zejména změny v rozpočtu), popište je v editovatelném poli. Jiné příjmy V případě, že je pro Vás Tato část relevantní, je nutné po volbě přidat řádek popsat zdroje příjmu (případně další komentář) a příjem vyčíslit. Volbu přidat řádek je možné několikrát opakovat (pro každý zdroj příjmu). Přidané řádky lze také prostřednictvím ikony odpadkového koše smazat. Veřejné zakázky vztahující se k nárokovaným výdajům V případě, že se k této žádosti o platbu vztahuje nějaká veřejná zakázka (ukončená) zatrhněte pole Ano (mimo zakázek zanedbatelného rozsahu). Následně budete mít možnost prostřednictvím volby přidat veřejnou zakázku veřejnou zakázku popsat. Volbu přidat veřejnou zakázku lze několikrát opakovat. Vytvořené zakázky lze prostřednictvím ikony odpadkového koše smazat. Při editaci popisu veřejné zakázky vyplňte všechna pole. V případě zatržení volby byl uzavřen dodatek (dodatky) ke smlouvě, vyplňte také nově vytvořené editovatelné pole pro popis důvodu uzavření dodatku (dodatků). K IP-ŽoP je možné přiložit přílohy jako soubory a to prostřednictvím tlačítka Přidat soubor. obrázek 11 Formulář pro nahrání souboru do aplikace Do pole Název uveďte název přílohy, která přílohu bude exaktně identifikovat. Následně prostřednictvím pole soubor a volbou procházet vyberte přílohu z vašeho počítače. Maximální povolená velikost jednoho souboru je 2,5 MB, ale počet příloh není omezen. Ostatní dokumenty (např. originály) je nutno doložit na URR nejpozději do 3 pracovních dnů od finalizace IP-ŽoP (ŽoP) v PUD. Po vyplnění údajů v IP-ŽoP nezapomeňte přes tlačítko Uložit ukončit práce v sekci IP-ŽoP. Tlačítko uložit naleznete v dolní části sekce IP-ŽoP. Po uložení údajů v IP-ŽoP se přes modré tlačítko ŽoP (v horní části sekce) můžete vrátit k Vaši žádosti o platbu v aplikaci PUD. Povinnost vyplnění IP-ŽoP platí pouze pro předložení modifikované a standardní žádosti o platbu (v papírové formě se již nedokládá). Pro předložení závěrečné žádosti o platbu je stále povinnost předložení pouze v papírové podobě. 8

10 Finalizace a odeslání žádosti o platbu (včetně IP ŽOP) Abyste mohli novou žádost o platbu (s IP ŽOP) finalizovat, musí se předcházející žádost nacházet minimálně ve stavu S4.2, resp. M8.2 Schváleno FU, případně S6 Zamítnuto, resp. M10 Zamítnuto. Pokud je ŽoP s předcházejícím pořadovým číslem v jiném (nižším) než uvedeném stavu, pak si můžete novou ŽoP předpřipravit (např. zkopírováním předchozí ŽoP), ale nebude ji možné finalizovat, dokud se stav předchozí žádosti nezmění na výše uvedené. Vytvořenou a již uloženou ŽoP ve stavu 1 Tvorba ŽoP nelze z aplikace smazat. Pokud chcete žádost finalizovat, po úplném dokončení vkládání dat do žádosti o platbu klepněte na tlačítko Uložit a finalizovat. Automaticky se vám otevře obrazovka s možností výběru digitálního podpisu (obrázek 12). Při finalizaci dojde k ověření, zda zvolená ŽoP a IP ŽoP plní požadované parametry. Výběr certifikátu pro digitální podpis žádosti o platbu vám nabídne dva způsoby, jak podpis provést, a to buď výběrem z nainstalovaných certifikátů, nebo pomocí certifikátu v souboru, který obsahuje digitální podpis uložený jinde na vašem počítači případně na jiném zařízení (USB disk ). V tomto kroku máte poslední možnost vrátit se k podávané žádosti o platbu nebo IP ŽoP a upravit je, a to klepnutím a digitální podpis žádosti o platbu obrázek 12 Dialogové okno pro výběr certifikátu na tlačítko Zpět. Výběrem certifikátu a klepnutím na tlačítko Podepsat dojde k vygenerování a podepsání žádosti o platbu a IP ŽoP a k jejich odeslání na Úřad Regionální rady Moravskoslezsko. Po tomto kroku již nelze žádost o platbu a IP ŽoP nijak změnit. Pro práci s elektronickým podpisem je potřeba mít v prohlížeči nainstalován a povolen doplněk aplikace Java verze 1.5 a vyšší (nejnovější verze je k dispozici na adrese Aby byly k dispozici i certifikáty nainstalované v systému Windows, je nutná Java ve verzi 1.6, případně novější. U některých zabezpečení počítače se může před digitálním podpisem zobrazit informace např. o certifikátu webových stránek poskytovatele, případně jiné informace. Digitální podpis můžete získat u certifikačních autorit, kterými v České republice jsou První certifikační autorita, a.s. ( Česká Pošta, s.p. ( a APCS eidentity a. s. ( Podepsáním a odesláním přechází žádost o platbu do stavu 2 Finalizováno příjemcem ( S2 Finalizováno příjemcem u standardní ŽoP a M2 Finalizováno příjemcem u modifikované ŽoP) a s tímto stavem bude zobrazena v seznamu ŽoP příslušného projektu. PDF s podepsanou žádostí o platbu ve stejné podobě, jak byla odeslána na Úřad Regionální rady Moravskoslezsko, pak naleznete ve formě odkazu v náhledu žádosti. obrázek 13 Informace o podepsané žádosti o platbu Do 3 dnů od odeslání žádosti o platbu je příjemce povinen dodat listinné podoby originálů faktur a dalších příloh, které jsou obsahem žádosti. 9

11 Pozastavení žádosti o platbu V případě, že se u vaší žádosti o platbu vyskytnou potíže, může být její administrace pozastavena. Informaci o pozastavení obdržíte em a současně je signalizována ikonou v seznamu žádostí o platbu (důvod pozastavení administrace se zobrazí také po najetí myší na tuto ikonu). Kompletní seznam pozastavení administrace dané žádosti o platbu pak naleznete pod modrým tlačítkem Historie pozastavení v náhledu žádosti o platbu. obrázek 14 Informace o pozastavení administrace ŽoP je signalizována ikonou a podbarvením řádku v seznamu žádostí ZJIŠTĚNí NEDOSTATKů v Modifikované Žádosti o platbu Příprava výzvy k doplnění (stav M4) Pokud poskytovatel dotace neschválil vaši žádost o platbu z důvodu nedostatečných nebo chybějících podkladů, můžete jím být vyzváni k jejich doplnění. O této skutečnosti budete informováni em a stavem ŽoP M4 Zjištěny nedostatky (příprava výzvy). Informace je zasílána jak kontaktní osobě pro danou žádost o platbu, tak i kontaktní osobě celého projektu. V tomto stavu není ještě možné žádost o platbu upravovat, stav pouze signalizuje, že v nejbližší době můžete očekávat žádost o doplnění. Oprava bude možná až po zaslání výzvy, tedy po přepnutí ŽoP do stavu M5. obrázek 15 Informace o stavu žádosti o platbu o platbu v seznamu žádostí Oprava žádosti o platbu (stav M5) Pokud budete vyzváni k opravě Vaši žádosti o platbu je možné ji opravit ve stavu M5 Výzva k doplnění odeslána. Opravu provedete klepnutím na ikonu Náhled (viz obrázek 16) u příslušné žádosti o platbu a úpravou příslušných řádků v přehledu účetních dokladů. Odemknuty (a tedy k dispozici pro opravu) budou pouze řádky, ve kterých je rozpor, případně chyba, a jako takové budou obsahovat příslušná formulářová pole. Pokud budete vyzváni k opravám/doplnění v sekci IP-ŽOP, bude Vám tato sekce zpřístupněna pro možné revize. Opravu ve zpřístupněné sekci IP-ŽOP provedete přes tlačítko IP-ŽOP. obrázek 16 Klepnutím na ikonu Náhled (lupa) u ŽoP vyžadující opravu (stav M5) přejdete k úpravám problematické položky Pokud je možné doložit některé dokumenty elektronicky, můžete je nahrát v sekci IP-ŽOP prostřednictvím tlačítka Přidat soubor. Souborů lze nahrát více, ale omezení velikosti souboru je nastaveno na 2,5 MB. Ostatní dokumenty (např. originály) je nutno doručit osobně, poštou, apod. a to do 3 dnů od přepnutí do stavu M6 ŽoP opravena (viz níže). Ve výjimečných případech se může stát, že nebude odemknut ani jeden řádek, pak je po vás požadováno dodání příslušných dokumentů uvedených v zaslané výzvě k doplnění. obrázek 17 Aktivovaná pole vyžadující opravu v přehledu účetních dokladů Po opravě údajů (i v jejím průběhu) máte možnost vybrat jednu z akcí: a) Jen přepočítat data nejsou uložena k finalizaci. Tato varianta umožňuje aktualizovat soupisku včetně automaticky vypočítávaných polí. b) Uložit a pokračovat data se uloží a můžete pokračovat dál v práci. c) Uložit a ukončit data se uloží a systém zobrazí seznam žádostí o platbu. V rámci tohoto seznamu se lze k ŽoP vrátit a případně ji upravit. d) Uložit v sekci IP-ŽOP, pokud je Vám zpřístupněna. obrázek 18 e) Opraveno tímto oznámíte, že bylo z vaší strany provedeno doplnění a předáváte opravenou ŽoP zpátky na Úřad Regionální rady Moravskoslezsko. Tlačítko vyvolá dialogové okno (obrázek 18) vyžadující potvrzení provedení opravy. Potvrzení provedení opravy žádosti o platbu 10

12 Finální zaslání opravené ŽoP je nutno potvrdit dialogovým oknem (i v případě kdy zasíláte pouze dokumenty v písemné podobě), které se otevře po klepnutí na tlačítko Opraveno. Po odeslání oprav již nelze žádné další úpravy provádět. ŽoP přejde do stavu M6 ŽoP opravena. obrázek 19 Potvrzení provedení opravy žádosti o platbu OSTATNÍ RELEVANTNÍ STAVY MODIFIKOVANÉ ŽÁDOSTI O PLATBU Schváleno FÚ (stav M8.2) Vaše žádost o platbu byla schválena finančním útvarem. Můžete podat (finalizovat) novou žádost o platbu. Zamítnuto (stav M10) Žádost o platbu neprošla kontrolou Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko bez možnosti nápravy nalezených chyb. Můžete podat (finalizovat) novou žádost o platbu. Odeslání avíza o platbě (stav M11) Bylo odesláno avízo o platbě, kterým budete vyzváni k doložení vlastního podílu dotace na bankovní účet. Proplacení ŽoP (stav M14) Žádost o platbu byla proplacena Úřadem Regionální rady Moravskoslezsko na účty dodavatelů vašeho projektu. 11

13 ZJIŠTĚNí NEDOSTATKů ve standardní Žádosti o platbu Příprava výzvy k doplnění (stavy S2.11, S2.13, S3.11, S3.13) Pokud poskytovatel dotace neschválil vaši žádost o platbu z důvodu nedostatečných nebo chybějících podkladů, můžete jím být vyzváni k jejich doplnění. O této skutečnosti budete informováni em a stavem ŽoP S2.13, resp. S3.13 Výzva k doplnění odeslána. Informace je zasílána jak kontaktní osobě pro danou žádost o platbu, tak i hlavní kontaktní osobě celého projektu. Stav S2.11, resp. S3.11 pouze signalizuje, že v nejbližší době můžete očekávat výzvu k doplnění. Oprava bude možná až po zaslání výzvy, tedy po přepnutí ŽoP do stavu S2.13, resp. S3.13. obrázek 20 Standardní žádost o platbu nacházející se ve stavu S3.11 Jste-li k tomu vyzváni, doplnit žádost o platbu je možné ve stavu S2.13, resp. S3.13 Výzva k doplnění odeslána. Výzvu naleznete v Náhledu u příslušné žádosti o platbu, je umístěná v horní tabulce vpravo. Tato výzva bude také součástí informačního u zaslaného kontaktní osobě ŽoP a hlavní kontaktní osobě projektu. obrázek 21 Žádost o platbu se zaslanou výzvou k doplnění Oprava žádosti o platbu Na výzvu reagujte dle pokynů ve výzvě k doplnění. Pokud budete vyzváni k úpravám v sekci IP-ŽOP bude Vám tato sekce zpřístupněna přes tlačítko IP-ŽOP. Pokud je možné doložit některé dokumenty elektronicky, lze je nahrát v sekci IP-ŽOP prostřednictvím tlačítka Přidat soubor. Omezení velikosti souboru je nastaveno na 2,5 MB. Souborů je možno nahrát vícero. Ostatní dokumenty (např. originály) je nutno doručit osobně, poštou, apod. a to do 3 dnů od přepnutí do stavu S2.14, respektive S3.14 ŽoP opravena (viz níže). obrázek 22 Formulář pro nahrání souboru do aplikace Nachází-li se ŽoP ve stavu S3.13 a jste vyzváni k opravě soupisky účetních dokladů, pak mohou být odemknuty pouze ty řádky, ve kterých je rozpor, případně chyba, a jako takové budou obsahovat příslušná formulářová pole. obrázek 23 Aktivovaná pole vyžadující opravu v přehledu účetních dokladů Po opravě údajů (i v jejím průběhu) máte možnost vybrat jednu z akcí: a) Jen přepočítat data nejsou uložena k finalizaci. Tato varianta umožňuje aktualizovat soupisku včetně automaticky vypočítávaných polí. b) Uložit a pokračovat data se uloží a můžete pokračovat dál v práci. c) Uložit a ukončit data se uloží a systém zobrazí seznam žádostí o platbu. V rámci něj se lze k ŽoP vrátit a případně ji upravit. 12

14 d) Uložit v sekci IP-ŽOP, pokud je Vám zpřístupněna. e) Opraveno tímto oznámíte, že bylo z vaší strany provedeno doplnění a předáváte opravenou ŽoP zpátky na Úřad Regionální rady Moravskoslezsko. Tlačítko vyvolá dialogové okno (obrázek 24) vyžadující potvrzení provedení opravy. obrázek 24 Potvrzení provedení opravy žádosti o platbu Finální zaslání opravené ŽoP je nutno potvrdit dialogovým oknem (i v případě kdy zasíláte pouze dokumenty v písemné podobě), které se otevře po klepnutí na tlačítko Opraveno. Po odeslání oprav již nelze žádné další úpravy provádět. ŽoP přejde do stavu S2.14, respektive S3.14 ŽoP opravena. OSTATNÍ RELEVANTNÍ STAVY STANDARDNÍ ŽÁDOSTI O PLATBU Schváleno FÚ (S4.2) Standardní ŽoP schválena finančním útvarem, můžete podat (finalizovat) novou žádost o platbu. ŽOP proplacena (Stav S5) Standardní žádost o platbu byla proplacena Úřadem Regionální rady Moravskoslezsko na učet příjemce (zřizovatele). Zamítnuto (stav S6) Pokud byla standardní žádost o platbu převedena do stavu S6 Zamítnuto, pak neprošla kontrolou Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko bez možnosti nápravy nalezených chyb. Můžete podat (finalizovat) novou žádost o platbu. Režim kontroly spuštěn (Stav K1) Spuštěn režim kontrol na místě u příjemce. Kontrola naplánována (Stav K2) Dohodnut termín kontroly u příjemce. Kontrola zahájena (Stav K3) Kontrola na místě u příjemce zahájena. Protokol připraven (Stav K4) Protokol o absolvované kontrole byl Úřadem Regionální rady vyhotoven. Převzato příjemcem (Stav K5) Protokol o absolvované kontrole byl přijat příjemcem. 13

15

Manuál pro předložení elektronické zprávy o zajištění udržitelnosti projektu

Manuál pro předložení elektronické zprávy o zajištění udržitelnosti projektu KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SERVIS PRO KLIENTY REGIONÁLNÍ RADY MORAVSKOSLEZSKO PŘÍRUČKA PROJEKTOVÉHO MANAŽERA Manuál pro předložení elektronické zprávy o zajištění udržitelnosti projektu O aplikaci Aplikace pro

Více

KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SERVIS PRO KLIENTY REGIONÁLNÍ RADY MORAVSKOSLEZSKO. Příručka projektového manažera. Manuál k aplikaci Přehled účetních dokladů

KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SERVIS PRO KLIENTY REGIONÁLNÍ RADY MORAVSKOSLEZSKO. Příručka projektového manažera. Manuál k aplikaci Přehled účetních dokladů KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SERVIS PRO KLIENTY REGIONÁLNÍ RADY MORAVSKOSLEZSKO Příručka projektového manažera Manuál k aplikaci Přehled účetních dokladů O aplikaci Aplikace PUD (přehled účetních dokladů) slouží

Více

KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SERVIS PRO KLIENTY REGIONÁLNÍ RADY MORAVSKOSLEZSKO. Příručka projektového manažera. Manuál k aplikaci Podání změny

KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SERVIS PRO KLIENTY REGIONÁLNÍ RADY MORAVSKOSLEZSKO. Příručka projektového manažera. Manuál k aplikaci Podání změny KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SERVIS PRO KLIENTY REGIONÁLNÍ RADY MORAVSKOSLEZSKO Příručka projektového manažera Manuál k aplikaci Podání změny O aplikaci Aplikace Podání změny (PZ) slouží k podávání změn v projektu

Více

KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SERVIS PRO KLIENTY REGIONÁLNÍ RADY MORAVSKOSLEZSKO. Příručka projektového manažera. Manuál k aplikaci Přehled účetních dokladů

KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SERVIS PRO KLIENTY REGIONÁLNÍ RADY MORAVSKOSLEZSKO. Příručka projektového manažera. Manuál k aplikaci Přehled účetních dokladů KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SERVIS PRO KLIENTY REGIONÁLNÍ RADY MORAVSKOSLEZSKO Příručka projektového manažera Manuál k aplikaci Přehled účetních dokladů O aplikaci Aplikace PUD (přehled účetních dokladů) slouží

Více

Elektronická monitorovací zpráva 1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Elektronická monitorovací zpráva 1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Elektronická monitorovací zpráva 1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 1. Obecná pravidla aplikace Benefit7... 3 1.1 Přístup

Více

elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA výzva č. 56 a č. 57

elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA výzva č. 56 a č. 57 elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA výzva č. 56 a č. 57 1. Obecná pravidla aplikace Benefit7... 4 1.1 Přístup a spuštění Benefit7... 4 1.2 Požadavky na softwarové vybavení... 4 1.3 Další požadavky pro bezproblémové

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Příručka pro příjemce výzvy 2.2-16 Inovační vouchery

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Příručka pro příjemce výzvy 2.2-16 Inovační vouchery Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Příručka pro příjemce výzvy 2.2-16 Inovační vouchery Obsah 1 ZÁKLADNÍ PODMÍNKY A POSTUP PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI... 3 1.1 Způsobilost výdajů... 3 1.2

Více

Elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA v BENEFIT7 platnost k 3. 9. 2012

Elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA v BENEFIT7 platnost k 3. 9. 2012 Elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA v BENEFIT7 platnost k 3. 9. 2012 Obsah 1. Obecná pravidla aplikace Benefit7... 4 1.1. Přístup a spuštění Benefit7... 4 1.2. Požadavky na softwarové vybavení... 4 1.3. Další

Více

Postup pro vyplnění závěrečné Monitorovací zprávy Czech POINT

Postup pro vyplnění závěrečné Monitorovací zprávy Czech POINT 1. Postup pro vyplnění závěrečné Monitorovací zprávy Czech POINT Závěrečnou monitorovací zprávu se Žádostí o platbu je příjemce povinen předložit do 20 pracovních dnů po ukončení realizace projektu (datum

Více

Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu

Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu Verze: 2.0 Březen 2015 1 Obsah 1. Portál IS KP14+... 4 1.1. Stručné představení... 4 1.2. Obecné funkcionality formuláře žádosti

Více

Postup zprovoznění aplikace Crypta 2

Postup zprovoznění aplikace Crypta 2 Identifikace Číslo jednací Nahrazuje Klasifikace Veřejný Platnost 8. 11. 2015 Účinnost 8. 11. 2015 Postup zprovoznění aplikace Crypta 2 verze 3.1 Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225

Více

Veřejné. Aplikace EP2W. Uživatelská příručka pro externího uživatele

Veřejné. Aplikace EP2W. Uživatelská příručka pro externího uživatele Aplikace EP2W Uživatelská příručka pro externího uživatele Verze: 1.04 Datum: 14.8.2012 Upozornění V dokumentu bylo použito názvů firem a produktů, které mohou být chráněny patentovými a autorskými právy

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.02 Účinnost od 2. 5. 2014 Počet stran: 77 Počet příloh: 5 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

Návod pro vystavení karty stáže

Návod pro vystavení karty stáže Návod pro vystavení karty stáže Platný od 18. 9. 2014 Obsah 1 Zobrazení šablony stáže... 2 2 Údaje o mentorovi a místu výkonu stáže... 4 2.1 Zadání osoby poskytovatele... 5 2.2 Zadání adresy místa výkonu

Více

Podpora Poski.com. Popis a návod pro práci se systémem

Podpora Poski.com. Popis a návod pro práci se systémem Podpora Poski.com Popis a návod pro práci se systémem v Ostravě dne 1.5.2014 Obsah 1.Obecný popis systému... 3 2.Přihlášení do systému... 3 3.Zadání nového úkolu... 4 4.Úspěšné přihlášení... 4 4.1.Hlavní

Více

Představení portálu MS2014+ a IS KP14+ Mgr. Lukáš Frolík

Představení portálu MS2014+ a IS KP14+ Mgr. Lukáš Frolík Představení portálu MS2014+ a IS KP14+ Mgr. Lukáš Frolík 19. listopadu 2015 Portál MS2014+ Webová aplikace pro žadatele o podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v období 2014-2020.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka PC výkaznictví JASU (program pro zpracování účetního výkaznictví) březen 2012 Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 P.O.Box 36 111 21 Praha 1 telefon: 224 091 619 fax:

Více

PŘÍPRAVA ZJEDNODUŠENÉ ŢÁDOSTI O PLATBU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY

PŘÍPRAVA ZJEDNODUŠENÉ ŢÁDOSTI O PLATBU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY 22/03/2011 Úřad RR RS SČ PŘÍPRAVA ZJEDNODUŠENÉ ŢÁDOSTI O PLATBU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY ROP SČ 2007-2013 Zpracovala: Ing. Renata Merhautová Program 1. Postupy a průběh administrativní kontroly Zjednodušené

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.03 Účinnost od 15. 5. 2015 Počet stran: 79 Počet příloh: 5 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora krizového řízení Vytvořeno dne: 15. 6. 2011 Aktualizováno: 22. 10. 2014 Verze: 2.2 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje

Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj. Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje Příručka pro Informační centra Olomouckého

Více

Postup pro vyplnění žádosti o dotaci v aplikaci Benefit

Postup pro vyplnění žádosti o dotaci v aplikaci Benefit Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Postup pro vyplnění žádosti o dotaci v aplikaci Benefit 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Více

Jak začít s ed MARKETEM

Jak začít s ed MARKETEM Jak začít s ed MARKETEM Ostrava, 26. ledna 2016 E LINKX a.s. Novoveská 1262/95, 709 00 Ostrava tel.: +420 597 444 777 e-mail: obchod@elinkx.cz www.elinkx.cz Obsah 1. Úvod... 3 2. Jak nastavit e-shop...

Více

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍCH ZPRÁV O REALIZACI PROJEKTU OP LZZ A JEJICH PŘÍLOH

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍCH ZPRÁV O REALIZACI PROJEKTU OP LZZ A JEJICH PŘÍLOH POKYNY PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍCH ZPRÁV O REALIZACI PROJEKTU OP LZZ A JEJICH PŘÍLOH Identifikační číslo: MAD 100 Příloha OM OP LZZ: D 10 Obsah 1. ÚVOD... 6 2. ZPRÁVA O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU... 7

Více

Manuál pro žadatele o inovační voucher

Manuál pro žadatele o inovační voucher Příloha č. 6 Manuál pro žadatele o inovační voucher Obsah 1 PODÁNÍ ŽÁDOSTI O INOVAČNÍ VOUCHER... 2 1.1 PODPORA SPOLUPRÁCE S VAV INSTITUCÍ PROSTŘEDNICTVÍM INOVAČNÍHO VOUCHERU... 2 1.2 PŘÍPRAVA, FINALIZACE

Více

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Softwarová podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Verze 1.3 Zpracováno v rámci projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 ELEKTRONICKÁ

Více

Webová aplikace IS KP14+ Mgr. Lukáš Frolík

Webová aplikace IS KP14+ Mgr. Lukáš Frolík Webová aplikace IS KP14+ Mgr. Lukáš Frolík 21. ledna 2016 MS2014+ tvoří 4 uživatelské portály: Portál MS2014+ IS KP14+ - jednotný portál pro žadatele/příjemce (externí uživatelé); IS CSSF14+ - portál určený

Více

Databázový systém Grantys manuál pro žadatele

Databázový systém Grantys manuál pro žadatele Databázový systém Grantys manuál pro žadatele Obsah: Databázový systém Grantys manuál pro žadatele... 1 1. Grantys... 1 2. Přístup do Grantysu... 1 3. První přihlášení do Grantysu... 1 3.1 Nová registrace...

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Zlepšení prostředí v problémových sídlištích PŘÍLOHA Č. 5 POKYNY PRO VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Vydání 01, platnost od 22. května 2009 OBSAH: 1.

Více

Uživatelská příručka IS KP14+ Žádost o změnu. Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020

Uživatelská příručka IS KP14+ Žádost o změnu. Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Uživatelská příručka IS KP14+ Žádost o změnu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Obsah 1. Úvod... 3 2. Vytvoření a editace IoP/ZoR... 4 3. Vyplnění zprávy o realizaci

Více

Uživatelská příručka pro Účetní / Vedoucí finanční účtárny. Projekt DMS modul Faktury

Uživatelská příručka pro Účetní / Vedoucí finanční účtárny. Projekt DMS modul Faktury S Y C O N I X, a. s. Freyova 12 Telefon: +420 2 83 10 90 10 190 00 Praha 9 Fax: +420 2 83 10 90 11 Česká republika w w w. s y c o n i x. c z pro Účetní / Vedoucí finanční účtárny Projekt DMS modul Faktury

Více

Věc: 1. výzva k doplnění a zpřesnění údajů v průběžné monitorovací zprávě č. 3 (závěrečná monitorovací zpráva) a zjednodušené žádosti o platbu

Věc: 1. výzva k doplnění a zpřesnění údajů v průběžné monitorovací zprávě č. 3 (závěrečná monitorovací zpráva) a zjednodušené žádosti o platbu Číslo výzvy: 23 Název globálního grantu: Název programu podpory: Vyhlašovatel: Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Adaptabilita a konkurenceschopnost 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti

Více

PŘÍLOHA Č. 12B POSTUP PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY/ HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 18

PŘÍLOHA Č. 12B POSTUP PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY/ HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 18 PŘÍLOHA Č. 12B POSTUP PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY/ HLÁŠENÍ O POKROKU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 18 OBSAH: Konto žádostí... 3 Konto projektů... 3 Záložka Monitorovací

Více

PŘÍLOHA Č. 13 A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7

PŘÍLOHA Č. 13 A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7 PŘÍLOHA Č. 13 A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7 Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 17 OBSAH: Postup při vyplňování žádosti o platbu v IS Benefit7... 3 Konto žádostí... 3 Žádost

Více

Grantové řízení Oranžové hřiště

Grantové řízení Oranžové hřiště Grantové řízení Oranžové hřiště Jak podat žádost? Jak vyplnit formulář? Jak získat informace o stavu zpracování žádosti? 1/12 Jak podat Žádost o nadační příspěvek Podat žádost lze výhradně vyplněním a

Více

PŘÍLOHA Č. 22 A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 13

PŘÍLOHA Č. 22 A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 13 PŘÍLOHA Č. 22 A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 13 Postup při vyplňování žádosti o platbu v IS Benefit7 (EX-ANTE)

Více

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress www.webdevel.cz Webdevel s.r.o. IČ 285 97 192 DIČ CZ28597192 W www.webdevel.cz E info@webdevel.cz Ostrava Obránců míru 863/7 703 00 Ostrava Vítkovice M 603

Více

SPORTONGO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SPORTONGO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SPORTONGO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Managerské rozhraní... 3 1.1 Kroužky a nábory do kroužků... 3 1.1.1 Předpoklady... 3 1.1.2 Vytvoření kroužku... 3 1.1.3 Členství... 4 1.1.4 Vytvoření náboru... Chyba!

Více

Obecné. Výzva k účasti v e-aukci Město Počátky Oprava komunikací v Počátkách a okolí

Obecné. Výzva k účasti v e-aukci Město Počátky Oprava komunikací v Počátkách a okolí Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese https://pocatky.proe.biz dne 17. 03. 2014 v 13:00. V případě Vašeho

Více

Centrální evidence závětí NK ČR

Centrální evidence závětí NK ČR CIS NK ČR Centrální evidence závětí NK ČR Uživatelská příručka Dodavatel: Corpus Solutions a.s. V Praze dne 15. 4. 2005 Pod Pekařkou 1 Praha 4 Podolí Verze: 1.0 Obsah 1 Úvod...3 1.1 Přístup do aplikace...3

Více

PŘÍLOHA Č. 13A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 17

PŘÍLOHA Č. 13A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 17 PŘÍLOHA Č. 13A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 17 OBSAH: Postup při vyplňování žádosti o platbu v IS Benefit7...

Více

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 JEDNODUCHÉ PŘIHLÁŠENÍ 4 ADMINISTRAČNÍ PROSTŘEDÍ 5 PŘEPÍNÁNÍ JAZYKOVÉ VERZE 5 POLOŽKY HORNÍHO MENU 5 DOPLŇKOVÉ POLOŽKY MENU: 6 STROM SE STRÁNKAMI, RUBRIKAMI A ČLÁNKY 7 TITULNÍ

Více

Gilda. Po spuštění programu v základním seznamu vidíte veřejné zakázky za Váš odbor.

Gilda. Po spuštění programu v základním seznamu vidíte veřejné zakázky za Váš odbor. Gilda Program spustíme na webové stránce Intranetové a internetové aplikace městského úřadu, nebo odkazem z plochy vašeho PC. Konkrétní adresa: GILDA Pokud Vám odkaz nebude fungovat, pravděpodobně nemáte

Více

Metodika Portálu pohledávek ve vztahu k uživateli

Metodika Portálu pohledávek ve vztahu k uživateli Metodika Portálu pohledávek ve vztahu k uživateli Obsah Úvod 1. Základní vlastnosti a pojmy 1.1. Ikony 1.2. Vaše první přihlášení do aplikace 1.3. Přístupové údaje 2. Popis práce v aplikaci portálu pohledávek

Více

Výzva k účasti v elektronické aukci pro Město Bystřice pod Hostýnem Oprava povrchu parkoviště Za kostelem v Bystřici pod Hostýnem

Výzva k účasti v elektronické aukci pro Město Bystřice pod Hostýnem Oprava povrchu parkoviště Za kostelem v Bystřici pod Hostýnem Pozvánka Výzva k účasti, IČ: 00287113, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, vypisuje podle 12 odst.3 zákona č.137/2006 Sb., - o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro TERMONTA PRAHA a.s. Dodávka nerezového materiálu na akci Pujmanová

Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro TERMONTA PRAHA a.s. Dodávka nerezového materiálu na akci Pujmanová Obecné Dovolujeme si vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese https://vrepe.proe.biz dne 02. 07. 2014 v 14:00. V případě vašeho zájmu

Více

PŘÍLOHA Č. 13A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ (PLATNÉ OD ) ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7

PŘÍLOHA Č. 13A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ (PLATNÉ OD ) ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7 PŘÍLOHA Č. 13A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7 (PLATNÉ OD 16. 9. 2014) Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 19 Obsah Postup při vyplňování žádosti o platbu v IS Benefit7...

Více

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Word 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Přehled funkcí a vlastností nejnovější verze textového editoru Word Jak psát na počítači správně, úpravy a formátování textu a stránky Zpracování dalších objektů

Více

Generování žádostí o kvalifikovaný certifikát pro uložení na eop Uživatelská příručka pro prohlížeč Internet Explorer

Generování žádostí o kvalifikovaný certifikát pro uložení na eop Uživatelská příručka pro prohlížeč Internet Explorer Generování žádostí o kvalifikovaný certifikát pro uložení na eop Uživatelská příručka pro prohlížeč Internet Explorer 1 První certifikační autorita, a.s. 5. 1. 2011 Obsah 1. Kvalifikované a komerční certifikáty...

Více

Uživatelská příručka ISKP14+ pro Integrované nástroje: Žádost o podporu strategie ITI/IPRÚ

Uživatelská příručka ISKP14+ pro Integrované nástroje: Žádost o podporu strategie ITI/IPRÚ Uživatelská příručka ISKP14+ pro Integrované nástroje: Žádost o podporu strategie ITI/IPRÚ Verze: 1.0 Listopad 2015 1 Obsah 1 Přehled provedených změn... 3 2 Žádost o integrovanou strategii... 4 2.1. Registrace

Více

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 OBSAH 1 Zabezpečení systému... 3 1.1 Přístup do systému... 3 1.2 První přihlášení... 3 1.3 Heslo nefunguje nebo jej uživatel

Více

Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro United Energy a.s. Materiál pro výměnu separátorů a jízkových plechů kotle K7

Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro United Energy a.s. Materiál pro výměnu separátorů a jízkových plechů kotle K7 Výzva k účasti Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 01. 03. 2016 v 13:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. Část III: Komunikace s Bankou, oznámení o vybraných událostech Verze: 201401118 Strana 1 (celkem 34) Obsah: I. Úvod... 3 II. Komunikace s Bankou...

Více

INTERNET SERVIS MANUÁL

INTERNET SERVIS MANUÁL INTERNET SERVIS MANUÁL VÍTÁME VÁS! Právě jste otevřeli manuál Raiffeisen stavební spořitelny a.s. (dále jen RSTS ) pro práci s první aplikací internetového servisu s aktivními operacemi pro stavební spoření

Více

Obecné. Přihlášeným účastníkům bude dle harmonogramu zaslán desetimístný přístupový klíč. Praha 10, dne: 18. 05. 2015 v 14:05

Obecné. Přihlášeným účastníkům bude dle harmonogramu zaslán desetimístný přístupový klíč. Praha 10, dne: 18. 05. 2015 v 14:05 Obecné Dovolujeme si vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese https://vrepe.proebiz.com dne 26. 05. 2015 v 14:00. V případě vašeho

Více

WiFiS Uživatelská příručka Obsah

WiFiS Uživatelská příručka Obsah WiFiS Uživatelská příručka Obsah Nastavení aplikace Popis jednotlivých číselníků Agenda ISP internet service provider Obecné Nastavení Nastavení jednotlivých číselníků Skupiny číselníku Agenda, ISP a Obecné

Více

Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv. V prostředí společnosti. Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv. V prostředí společnosti. Pražská vodohospodářská společnost a.s. Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv V prostředí společnosti Pražská vodohospodářská společnost a.s. Obsah 1. ÚVOD... 5 2. PROSTŘEDÍ WORKSPACE... 5 2.1 TECHNOLOGIE

Více

Uživatelská příručka pro dodavatele

Uživatelská příručka pro dodavatele Uživatelská příručka pro dodavatele Release 1.x.x B2B CENTRUM a.s. 3.2009 Obsah Úvod... 3 Obecná pravidla formátování... 3 Pravidla pro formátování písma... 3 Poznámky, Důležité, Varování... 4 Začínáme...

Více

Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů. Docházka 3000 Personalistika

Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů. Docházka 3000 Personalistika BM Software, Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů Tel: 519 430 765, Mobil: 608 447 546 e-mail: bmsoft@seznam.cz web: http://www.dochazka.eu

Více

Postup při vyplňování žádosti o platbu v Benefit7 EX-POST

Postup při vyplňování žádosti o platbu v Benefit7 EX-POST Postup při vyplňování žádosti o platbu v Benefit7 EX-POST Výběr projektu Přihlášení v IS Benefit Konto projektů Výběr projektu Žádost o platbu 27.8.2010 2 Založení nové ŽoP Nový záznam + uložení Načtení

Více

Můj účet Uživatelský manuál

Můj účet Uživatelský manuál Můj účet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum............................................................................. 4 2 Zprávy systému..................................................................................................

Více

1 of 14 14.12.2004 14:27

1 of 14 14.12.2004 14:27 1 of 14 14.12.2004 14:27 Popis systému EDOX je systém vyvinutý ve společnosti Evektor spol. s r.o. určený pro bezpečné sdílení technické dokumentace a dalších dokumentů. Systém je umístěn na webovém serveru

Více

Příručka pro zájemce o status externího hodnotitele projektů OP VVV

Příručka pro zájemce o status externího hodnotitele projektů OP VVV Příručka pro zájemce o status externího hodnotitele projektů OP VVV Verze: 1.0 Duben 2015 Stránka 1 z 34 O B S A H Úvod... 3 A) Pravidla a procesy hodnocení... 3 1. Externí hodnotitelé a jejich role...

Více

Obecné. Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro TERMONTA PRAHA a.s. Dodávka čerpadel na akci TVP Metronom

Obecné. Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro TERMONTA PRAHA a.s. Dodávka čerpadel na akci TVP Metronom Obecné Dovolujeme si vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese https://vrepe.proe.biz dne 22. 04. 2014 v 14:00. V případě vašeho zájmu

Více

Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod

Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod Pro projekt s názvem: Prioritní osa: Oblast podpory Číslo projektu: kód dle vyhl. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu

Více

Uživatelská příručka + základní informace o IS o ISVS

Uživatelská příručka + základní informace o IS o ISVS Uživatelská příručka + základní informace o IS o ISVS Vážení uživatelé, vítejte v Informačním systému o informačních systémech veřejné správy (dále jen IS o ISVS ) Obsah uživatelské příručky: 1. Obecně

Více

Webová aplikace IS KP14+ Mgr. Lukáš Frolík

Webová aplikace IS KP14+ Mgr. Lukáš Frolík Webová aplikace IS KP14+ Mgr. Lukáš Frolík 16. prosince 2015 MS2014+ tvoří 4 uživatelské portály: Portál MS2014+ IS KP14+ - jednotný portál pro žadatele/příjemce (externí uživatelé); IS CSSF14+ - portál

Více

PŘÍLOHA č. 13 a) POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1.2 Revize: 2 Strana 1 z 17

PŘÍLOHA č. 13 a) POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1.2 Revize: 2 Strana 1 z 17 PŘÍLOHA č. 13 a) POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1.2 Revize: 2 Strana 1 z 17 Zjednodušenou žádost o platbu (ZŽoP) včetně Monitorovací

Více

SMLOUVA O PROVEDENÍ ADMINISTRATIVNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI

SMLOUVA O PROVEDENÍ ADMINISTRATIVNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI SMLOUVA O PROVEDENÍ ADMINISTRATIVNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI Střední zdravotnická škola, Cheb, Hradební 2 sídlo: Hradební 2, 350 38 Cheb, IČ: 00669733 zastupující osoba: Mgr. Zdeněk Hrkal IČ: (dále jen zadavatel

Více

Výzva k účasti v e-aukci pro Město Počátky Zpracování projektové dokumentace na ZTV lokalita Z2 Počátky

Výzva k účasti v e-aukci pro Město Počátky Zpracování projektové dokumentace na ZTV lokalita Z2 Počátky Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou elektronické aukce na adrese https://pocatky.proebiz.com dne 08. 06. 2015 v 13:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte

Více

Smluvní strany. Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Vzor pro poskytnutí dotace nad 1 000 000 Kč. evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /.

Smluvní strany. Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Vzor pro poskytnutí dotace nad 1 000 000 Kč. evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /. Vzor pro poskytnutí dotace nad 1 000 000 Kč evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského

Více

ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI

ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI 22, odst. 2, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a vyhl. č. 431/2001 Sb., přílohy 1-4 Odběr podzemní vody ( 10 vyhl. č. 431/2001

Více

PŘÍLOHA Č. 12A POSTUP PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY/ HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 16

PŘÍLOHA Č. 12A POSTUP PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY/ HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 16 PŘÍLOHA Č. 12A POSTUP PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY/ HLÁŠENÍ O POKROKU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 16 OBSAH: Konto žádostí... 3 Konto projektů... 3 Záložka Monitorovací

Více

Uživatelská příručka pro Příkazce / Správce zdrojů financování. Projekt DMS modul Faktury

Uživatelská příručka pro Příkazce / Správce zdrojů financování. Projekt DMS modul Faktury S Y C O N I X, a. s. Freyova 12 Telefon: +420 2 83 10 90 10 190 00 Praha 9 Fax: +420 2 83 10 90 11 Česká republika w w w. s y c o n i x. c z pro Příkazce / Správce zdrojů financování Projekt DMS modul

Více

Patenty. 1. Spuštění modulu Patenty. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Patenty

Patenty. 1. Spuštění modulu Patenty. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Patenty Patenty Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o patentech do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích

Více

Elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba Uživatelská příručka Vytvořeno dne: 17.5.2012 Aktualizováno: 28.11.2014 2014, a.s. Obsah 1. O aplikaci... 4 1.1. 2. Obecný postup práce s Elektronickou spisovou službou... 5 2.1. Přihlášení... 5 2.2. Uspořádání

Více

Práce s aplikací pro zpracování statistických výkonových výkazů

Práce s aplikací pro zpracování statistických výkonových výkazů Práce s aplikací pro zpracování statistických výkonových výkazů Aplikace nezpracovává ani nepřijímá údaje předávané ze školních matrik ZŠ, SŠ, konzervatoří a VOŠ. Po zpracování dat jen vystavuje jejich

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OP PIK PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Helios RED a Internetový obchod

Helios RED a Internetový obchod (pracovní verze!) Helios RED a Internetový obchod Obsah dokumetace: 1. Úvod 2. Evidované údaje na skladové kartě 3. Přenos skladových karet z Helios RED do e-shopu 4. Přenos objednávek z e-shopu do Helios

Více

Příručka pro příjemce podpory. k ukončování OPPP

Příručka pro příjemce podpory. k ukončování OPPP Příručka pro příjemce podpory k ukončování Praha, září 2008 Obsah 1 Realizace projektu...3 1.1 Zahájení realizace projektu uznatelnost nákladů...3 1.2 Povinnosti žadatele při zahájení realizace projektu...3

Více

CADKON/TZB verze 2007.1

CADKON/TZB verze 2007.1 Stránka č. 1 z 12 Pospis propojení programů CADKON/TZB a PROTECH (TZ, DIMOSW) CADKON/TZB verze 2007.1 Výpočet tepelných ztrát Rozmístění otopných těles Vkládání těles z databáze PROTECHu Vykreslení půdorysných

Více

Databáze produktů ESF. Postup pro vkládání produktů pro příjemce (realizátory projektů)

Databáze produktů ESF. Postup pro vkládání produktů pro příjemce (realizátory projektů) Databáze produktů ESF Postup pro vkládání produktů pro příjemce (realizátory projektů) Obsah 1. Registrace a přihlášení... 1 Vyplnění registračních údajů... 1 Potvrzení registračních údajů... 3 Přihlášení...

Více

Manuál k aplikaci SDO PILOT v.0.2

Manuál k aplikaci SDO PILOT v.0.2 Manuál k aplikaci SDO PILOT v.0.2 Základní informace o aplikaci Aplikace slouží pro zjednodušené vytváření dokumentů Souhrnů doporučených opatření pro Evropsky významné lokality. Vznikala přírustkovým

Více

Konec roku, tvorba hlášení o odpadech. Uzavření průběžné evidence konec roku

Konec roku, tvorba hlášení o odpadech. Uzavření průběžné evidence konec roku Konec roku, tvorba hlášení o odpadech Téma: Pokyny pro uživatele programu EVI 8 s koncem evidenčního roku Program: EVI 8 Vypracoval: Mgr. Tomáš Čejchan (oddělení technické podpory) Revize: 29.12.2014 Cílem

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA III

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA III Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA III Praha květen 2010 Dokument je výhradním vlastnictvím

Více

PŘESTUP/HOSTOVÁNÍ HRÁČE MANUÁL

PŘESTUP/HOSTOVÁNÍ HRÁČE MANUÁL PŘESTUP/HOSTOVÁNÍ HRÁČE MANUÁL Platný od 1. července 2015 17. ČERVNA 2015 ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Manuál pro elektronické vyřízení hostování či přestupu hráče. 1. Zájemce

Více

TouchGuard Online pochůzkový systém

TouchGuard Online pochůzkový systém TouchGuard Online pochůzkový systém Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz

Více

Uživatelská příručka pro program

Uživatelská příručka pro program NEWARE Uživatelský manuál Uživatelská příručka pro program ve spojení se zabezpečovacím systémem strana 1 Uživatelský manuál NEWARE strana 2 NEWARE Uživatelský manuál Vaše zabezpečovací ústředna DIGIPLEX

Více

MANUÁL. k snadnému vyplnění webové žádosti o dotaci z Královéhradeckého kraje. Zpracoval: Ing. Marcel Zadrobílek, vedoucí oddělení krajských dotací

MANUÁL. k snadnému vyplnění webové žádosti o dotaci z Královéhradeckého kraje. Zpracoval: Ing. Marcel Zadrobílek, vedoucí oddělení krajských dotací MANUÁL k snadnému vyplnění webové žádosti o dotaci z Královéhradeckého kraje Zpracoval: Ing. Marcel Zadrobílek, vedoucí oddělení krajských dotací Úvodní slovo Vážení uživatelé, mám tu čest vám představit

Více

PROGRAMOVÁ DOKUMENTACE

PROGRAMOVÁ DOKUMENTACE SYSTÉM EDS SMVS PROGRAMOVÁ DOKUMENTACE Dokumentace systému EDS SMVS Předáno dne: 10. 6. 2010 Dokumentace systému EDS SMVS Příručka pro školení EDS a SMVS Datum předání: 10. 6. 2010 EZI: ES/UD/1/4 Zpracovala:

Více

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 96 Příloha OM OP LZZ: D6 Číslo revize: 3 Číslo vydání: 1.3 Stránka:

Více

Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod

Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod Pro projekt s názvem: Prioritní osa: Oblast podpory Číslo projektu: kód dle vyhl. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu

Více

Uživatelská příručka - Outlook Web App (OWA)

Uživatelská příručka - Outlook Web App (OWA) Uživatelská příručka - Outlook Web App (OWA) Obsah Úvod... 3 Webový přístup OWA... 3 Přihlášení... 3 Odhlášení... 4 Příjem a odesílání pošty... 4 Vytvoření nové zprávy... 5 Adresář... 5 Úkoly... 7 Kalendář,

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Předmět: Řízení softwarových projektů (A7B36SI2) Vyučující předmětu: Ing. Martin Komárek, Ing. Ondřej Macek Vedoucí práce: Ing. Martin Komárek

Více

Systém integrované péče. Návod online aplikace SIP ČPZP

Systém integrované péče. Návod online aplikace SIP ČPZP Systém integrované péče Návod online aplikace SIP ČPZP aktualizace: 31. leden 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Registrace do projektu SIP... 4 3. Práce s online aplikací SIP ČPZP... 6 3.1 Přihlášení do aplikace...6

Více

Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro TERMONTA PRAHA a.s. Pronájem dopravního značení na akci Ortenovo náměstí

Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro TERMONTA PRAHA a.s. Pronájem dopravního značení na akci Ortenovo náměstí Obecné Dovolujeme si vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese https://vrepe.proe.biz dne 28. 05. 2014 v 14:00. V případě vašeho zájmu

Více

Smlouva o zpracování Analýzy situace příbuzenecké pěstounské péče

Smlouva o zpracování Analýzy situace příbuzenecké pěstounské péče Příloha č. 3 ZD Návrh smlouvy (část 6) Smlouva o zpracování Analýzy situace příbuzenecké pěstounské péče uzavíraná dle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník )

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OP PIK PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb. UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb http://lesycr.bestdrive.cz/ Tento manuál je určen pracovníkům, kteří jsou pověřeni nákupem pneumatik a pneuservisních služeb pro svou OJ.

Více

SPZ 2010 13.13. Uživatelská příručka

SPZ 2010 13.13. Uživatelská příručka SPZ 2010 13.13 Uživatelská příručka Listopad, 2010 Obsah Obsah ÚVOD... 2 Nápověda programu... 2 POŽADAVKY... 2 INSTALACE... 3 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ... 5 PRVNÍ NAČTENÍ DAT... 6 Automatické načtení... 6 Doplnění

Více