Výzva k podání soutěžního návrhu a soutěžní podmínky soutěže o návrh na vytvoření a zpracování nového vizuálního stylu VIDA science centrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva k podání soutěžního návrhu a soutěžní podmínky soutěže o návrh na vytvoření a zpracování nového vizuálního stylu VIDA science centrum"

Transkript

1 Výzva k podání soutěžního návrhu a soutěžní podmínky soutěže o návrh na vytvoření a zpracování nového vizuálního stylu VIDA science centrum Moravian Science Centre Brno, p.o. jako veřejný zadavatel vyhlašuje soutěž o návrh na vytvoření a zpracování nového vizuálního stylu VIDA science centrum za podmínek této Výzvy k podání soutěžního návrhu a soutěžních podmínek. I. Zadavatel Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace (příp. jen MSCB ) Žerotínovo nám. 3/5, , Brno IČO: DIČ: CZ ID datové schránky: 2jyregu Moravian Science Centre Brno, p.o. je příspěvkovou organizací zřízenou Jihomoravským krajem. Je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu Pr, vložce číslo Statutární orgán: Mgr. Lukáš Richter ředitel Telefon: +(420) Kontaktní osoba: Ing. Helena Foltýnková PR & marketing Telefon: +(420) II. Předmět soutěže o návrh a předpokládaná hodnota Předmětem soutěže o návrh je návrh jednotného vizuálního stylu, jehož základem bude logo (grafický symbol, značka organizace) a logotyp (slovní označení organizace). Zadavatel vyhlašuje v souladu s 103 odst. 4 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, soutěž o návrh. Stránka 1 z 12

2 Předpokládaná hodnota soutěže o návrh je stanovena dle 103 odst. 5 písm. c) zákona: celkem ,- Kč vč. DPH. Zadavatel vyhlašuje soutěž o návrh jako soutěž o návrh malého rozsahu. Zadavatel uvádí, že na předmětnou soutěž o návrh navazuje jednací řízení bez uveřejnění zadávané jako veřejná zakázka malého rozsahu s předpokládanou hodnotou ,- Kč vč. DPH. Veřejná zakázka bude zadána vybranému účastníkovi soutěže o návrh. Účastníkům soutěže o návrh, kteří se umístí na 1. až 5. místě, budou poskytnuty soutěžní ceny ve výši Kč vč. DPH (každému účastníkovi umístěnému na 1. až 5. místě, tzv. skicovné). Důležité upozornění: Dne byl odsouhlasen nový název, který nahradí nyní používané Moravian Science Centre Brno. Tento název je VIDA. Nový vizuální styl, který je předmětem soutěže o návrh, bude proto tvořen a následně implementován již pro název VIDA science centrum. Logo/logotyp musí proto obsahovat název VIDA. Celý nový název vč. podnázvu pak zní VIDA science centrum (česky) a VIDA Science Center (anglicky). Název VIDA vychází primárně z citoslovce vida, které tým MSCB chápe jako český ekvivalent zvolání heuréka. Vida v sobě nese údiv, provází chvíli, kdy se lidé těší z toho, že něco pochopili, něco jim došlo, uvědomili si souvislosti. Na zvážení autora necháme, zdali se bude v logu/logotypu název psát ve formě Vida, VIDA, Vida!, nebo VIDA!. Ve všech případech však autor jako součást textové části svého soutěžního návrhu objasní, proč byla daná varianta zvolena. III. Podmínky účasti v soutěži o návrh Soutěže o návrh se mohou zúčastnit všichni účastníci, kteří splňují požadavky zadavatele stanovené zadavatelem v těchto soutěžních podmínkách a nejsou osobami vyloučenými (viz dále). V případě, že návrh podá více osob společně, musí být součástí návrhu řádně uzavřená smlouva mezi těmito osobami podávajícími společný návrh, ve které je obsažen závazek, že všechny tyto osoby budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s návrhem zavázány společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění předmětu soutěže o návrh i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze soutěže o návrh. Stránka 2 z 12

3 Ze soutěže o návrh jsou vyloučeny osoby, které: se bezprostředně účastnily na vypracování zadání soutěžního úkolu a na vyhlášení soutěže o návrh, jsou členy komise nebo soutěžní poroty, odbornými znalci přizvanými soutěžní porotou nebo pomocnými orgány soutěžní poroty (např. sekretář), jsou příbuznými v řadě přímé, sourozenci, manželem, bezprostředními nadřízenými nebo spolupracovníky vyloučených osob. Osoby vyjmenované v tomto odstavci se nemohou zúčastnit ani soutěžními návrhy podanými mimo soutěž. IV. Požadavky zadavatele na obsah a způsob zpracování soutěžních návrhů, lhůta pro podání soutěžních návrhů, průběh hodnocení soutěžních návrhů a hodnotící kritéria Soutěž o návrh má 2 kola. 1. kolo soutěže o návrh: Soutěžní návrhy je možno podávat po celou dobu lhůty pro podání soutěžních návrhů, a to osobně či prostřednictvím poštovního doručovatele vždy v pracovních dnech od 8:00 hodin do 14:00 hodin na níže uvedené místo. Lhůta pro podání soutěžních návrhů končí dne ve 14:00 hodin. Místem podání soutěžních návrhů je sídlo Moravian Science Centre, p.o., k rukám sekretáře Ing. Heleny Foltýnkové, Žerotínovo nám. 3/5, , Brno. Soutěžní návrh bude podán v řádně zalepené zcela neprůhledné hlavní obálce, která bude označena nápisem NEOTVÍRAT soutěž vizuální styl a bude obsahovat dvě samostatné, zcela neprůhledné a zalepené obálky. Obálky budou bez jakéhokoliv označení, ze kterého by bylo možné provést identifikaci uchazeče. Dvě samostatné obálky budou vloženy do obálky hlavní. První samostatná obálka bude obsahovat vlastní soutěžní návrh popsaný níže (tzv. anonymní obálka). Druhá samostatná obálka bude POUZE označena nápisem IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a bude obsahovat identifikační údaje (tj. obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, pokud jde o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno a příjmení, místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, pokud jde o fyzickou osobu) a podepsaný návrh výhradní licenční smlouvy (dle vzoru uvedeného v příloze č. 1 této výzvy k podání soutěžního návrhu). Jeden autor může Stránka 3 z 12

4 dodat do soutěže max. 5 návrhů. Podáním soutěžního návrhu souhlasí autor s podmínkami soutěže o návrh. Soutěžní návrh podaný do 1. kola soutěže o návrh bude obsahovat: Samostatné logo a logotyp obsahující barevnou, černobílou a průhlednou verzi Použité barvy by měly být slučitelné s barvami Jihomoravského kraje (dále jen JMK ), manuál jednotného vizuálního stylu JMK je ke stažení na stránce Logo a logotyp v kombinaci s podnázvem science centrum obsahující barevnou, černobílou a průhlednou verzi Průvodní zpráva textová část soutěžního návrhu (max. 1 normostrana) popis ideového řešení daného loga vč. objasnění autorem zvolené varianty v logu/logotypu (tj. Vida, nebo VIDA, nebo Vida!, nebo VIDA!) Přijaté soutěžní návrhy do 1. kola budou předloženy v podobě: 1 CD/DVD (logo a logotyp, logo a logotyp s podnázvem, průvodní zpráva). obsahující barevnou, černobílou a průhlednou verzi 1 vytištěné na formátu A3 (logo a logotyp, logo a logotyp s podnázvem). obsahující pouze barevnou verzi 1 vytištěné na formátu A4 (průvodní zpráva) Sekretář soutěže o návrh hlavní obálku a druhou samostatnou obálku obsahující identifikační údaje uchazeče a podepsaný návrh výhradní licenční smlouvy otevře a označí obálku s identifikací uchazeče a anonymní obálku obsahující vlastní soutěžní návrh stejnými symboly. O tomto úkonu sepíše sekretář zápis, dle kterého budou návrhy identifikovány. Po posouzení soutěžní porotou postoupí do 2. kola soutěže o návrh 5 různých soutěžních návrhů. Sekretář soutěže obeznámí všechny účastníky 1. kola s jeho výsledkem nejpozději do třech dnů od rozhodnutí soutěžní poroty. Předmětem hodnocení soutěžních návrhů v 1. kole bude: Celková výtvarná úroveň řešení Srozumitelnost a návaznost na ideu MSCB Soulad s grafickým a architektonickým řešením expozice (viz. Příloha č. 2) Stránka 4 z 12

5 2. kolo soutěže o návrh: Účastníci, kteří postoupí na základě hodnocení soutěžní poroty do 2. kola soutěže o návrh, budou vyzváni sekretářem soutěže k doručení soutěžních návrhů pro 2. kolo soutěže o návrh ve lhůtě pro podávání soutěžních návrhů do 2. kola soutěže o návrh. Soutěžní návrhy do 2. kola soutěže o návrh je možno podávat po celou dobu lhůty pro podání soutěžních návrhů do 2. kola soutěže o návrh, a to osobně či prostřednictvím poštovního doručovatele vždy v pracovních dnech od 8:00 hodin do 14:00 hodin na níže uvedené místo. Lhůta pro podání soutěžních návrhů končí dne ve 14:00 hodin. Místem podání soutěžních návrhů do 2. kola soutěže o návrh je sídlo Moravian Science Centre, p.o., k rukám sekretáře Ing. Heleny Foltýnkové, Žerotínovo nám. 3/5, , Brno. Soutěžní návrh do 2. kola soutěže o návrh bude podán v řádně zalepené zcela neprůhledné hlavní obálce, která bude označena nápisem NEOTVÍRAT soutěž vizuální styl 2. kolo a bude obsahovat dvě samostatné, zcela neprůhledné a zalepené obálky. Obálky budou bez jakéhokoliv označení, ze kterého by bylo možné provést identifikaci uchazeče. Dvě samostatné obálky budou vloženy do obálky hlavní. První samostatná obálka bude obsahovat vlastní soutěžní návrh do 2. kola soutěže o návrh popsaný níže (tzv. anonymní obálka). Druhá samostatná obálka bude POUZE označena nápisem IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a bude obsahovat identifikační údaje (tj. obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, pokud jde o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno a příjmení, místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, pokud jde o fyzickou osobu). Soutěžní návrh podaný do 2. kola soutěže o návrh bude obsahovat: aplikaci na plakát formátu A2 v barevné i černobílé verzi informační leták, resp. skládačku určenou pro školy v barevné i černobílé verzi. Leták se musí vejít do obálky formátu DL, resp. A5, příp. být sám obálkou, a horní cenový limit na výrobu 1ks letáku v nákladu 1000 ks musí být max. 5 Kč. Obsah celkového textu bude 1 normostrana externí označení budovy. Autor předloží návrh horního označení budovy ve tvaru 2m 14m (v š). Plánovaný finální stav budovy je možno vidět na obrázcích na Průvodní zpráva (max. 2 normostrany) představení ideového řešení na základě rozpracování aplikace loga, myšlenky vedoucí autora k možnostem využití loga, jiné důležité návaznosti, funkčnost a použitelnost loga v dalších aplikacích, aj. Stránka 5 z 12

6 Přijaté soutěžní návrhy do 2. kola budou předloženy v podobě: 1 CD/DVD (plakát, leták, označení budovy, průvodní zpráva) obsahující barevnou, černobílou a průhlednou verzi 1 vytištěné na formátu A3 (plakát, leták, označení budovy) obsahující pouze barevnou verzi 1 vytištěné na formátu A4 (průvodní zpráva) Návrh, který postoupí a následně bude zaslán do 2. kola a bude splňovat všechny podmínky Výzvy k podání soutěžních návrhů a soutěžních podmínek, bude zadavatelem honorován tzv. skicovným ve výši Kč vč. DPH za 1 návrh (viz. také čl. II). Sekretář soutěže o návrh hlavní obálku a druhou samostatnou obálku obsahující identifikační údaje uchazeče a podepsaný návrh výhradní licenční smlouvy otevře a označí obálku s identifikací uchazeče a anonymní obálku obsahující vlastní soutěžní návrh stejnými symboly. O tomto úkonu sepíše sekretář zápis, dle kterého budou návrhy identifikovány. Ve 2. kole budou hodnoceny soutěžní návrhy podané do 2. kola soutěže o návrh řádně a včas a v souladu s Výzvou k podání soutěžních návrhů a soutěžními podmínkami. Soutěžní návrhy ve 2. kole budou hodnoceny soutěžní porotou. Soutěžní porota stanoví pořadí soutěžních návrhů (1. až 5. místo, při menším počtu hodnocených návrhů 1. až 2., 3. nebo 4. místo). Předmětem hodnocení soutěžních návrhů ve 2. kole bude: Celková výtvarná úroveň řešení Srozumitelnost a návaznost na ideu MSCB Soulad s grafickým a architektonickým řešením expozice (viz. Příloha č. 2) VI. Veřejná zakázka navazující na soutěž o návrh Zadavatel uvádí, že na předmětnou soutěž o návrh navazuje jednací řízení bez uveřejnění zadávané jako veřejná zakázka malého rozsahu s předpokládanou hodnotou ,- Kč vč. DPH. Veřejná zakázka bude zadána vybranému účastníkovi soutěže o návrh. Předmětem veřejné zakázky navazující na soutěž o návrh bude vytvoření kompletního manuálu jednotného vizuálního stylu za smluvní a konečnou odměnu ve výši ,- Kč, vč. DPH. K realizaci veřejné zakázky navazující na soutěž o návrh bude uzavřena mezi vítězným uchazečem a Moravian Science Centre Brno, p.o. smlouva o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb. V případě, že vítězný uchazeč neposkytne zadavateli řádnou součinnost k uzavření smlouvy o dílo ve stanovené lhůtě, může zadavatel uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem, který se Stránka 6 z 12

7 umístil na 2. místě. V případě neposkytnutí řádné součinnosti k uzavření smlouvy o dílo ani uchazeče na 2. místě, může zadavatel uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem, který se umístil na 3. místě. Řádnou součinností k uzavření smlouvy o dílo se rozumí předložení návrhu smlouvy o dílo podepsaného uchazečem bez výhrad, v požadovaném počtu originálních vyhotovení a včas. Pouze uchazeči, se kterým bude uzavřena smlouva o dílo a který řádně a včas provede dílo, které je jejím předmětem, náleží odměna ve výši ,- Kč vč. DPH. Další specifikace veřejné zakázky navazující na soutěž o návrh je stanovena viz. níže. VII. Soutěžní porota Soutěžní porota pro hodnocení soutěžních návrhů (v 1. i ve. 2 kole soutěže o návrh) je následující: Členové: 1. Mgr. Lukáš Richter, Moravian Science Centre Brno 2. Mgr. Hana Laudátová, Ph.D, Moravian Science Centre Brno 3. Ing. Ivo Minařík, MBA, Jihomoravský kraj 4. Mgr. Jiří Dušek, Ph.D, Hvězdárna a planetárium Brno 5. Pavel Hrach, Typo Design Club 6. Ing. arch. Rostislav Koryčánek, Dům umění města Brna 7. Mgr. Marta Sylvestrová, Moravská galerie v Brně Náhradníci: 1. Ing. arch. Tomáš Doležal, Moravian Science Centre Brno, za člena soutěžní poroty č Mgr. Ing. Ilona Zlomková, Ph.D., Moravian Science Centre Brno, za člena soutěžní poroty č Ing. Miloš Pydych, Jihomoravský kraj, za člena soutěžní poroty č Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D., Mendelovo Muzeum MU, za člena soutěžní poroty č Václav Kučera, Typo Design Club, za člena soutěžní poroty č Ing. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, PEF, za člena soutěžní poroty č doc. Mgr. Richard Fajnor, Vysoké učení technické v Brně, FaVU, za člena soutěžní poroty č. 7 Sekretářem soutěže je jmenovaná Ing. Helena Foltýnková. Sekretář eviduje soutěžní návrhy, vypracuje jejich seznam, připraví je k hodnocení a kontroluje dodržení podmínek soutěže. Stránka 7 z 12

8 Sekretář u sebe uchovává v tajnosti kontakty na autory soutěžních návrhů, řídí zasedání hodnotící komise a informuje účastníky o výsledcích. Sekretář zachová mlčenlivost o údajích, které se dozvěděl při své činnosti. Hodnotící komise rozhoduje většinou hlasů přítomných členů a její rozhodnutí jsou konečná a nelze se proti nim odvolat, ani je podrobit soudnímu přezkumu. VIII. Předmět veřejné zakázky navazující na soutěž o návrh K realizaci veřejné zakázky navazující na soutěž o návrh bude uzavřena mezi vítězným uchazečem (resp. uchazečem na 2. nebo 3. místě v souladu s č. VI.) a Moravian Science Centre Brno, p.o. smlouva o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb. Předmětem veřejné zakázky navazující na soutěž o návrh bude zpracování manuálu jednotného vizuálního stylu, který bude obsahovat: logo a logotyp ve vektorové grafice ve verzi barevné, černobílé, průhledné logo a logotyp v kombinaci s podnázvem science centrum pro českou verzi ve verzi barevné, černobílé, průhledné logo a logotyp v kombinaci s podnázvem Science Center pro anglickou verzi ve verzi barevné, černobílé, průhledné definice základního a doplňkového písma a elektronickou verzi základního a doplňkového písma (s ohledem na univerzální zobrazitelnost v různých editorech) definice barevnosti (základní a doplňkové barvy). Použité barvy by měly být slučitelné s barvami JMK více na hmatová podoba pro nevidomé šablony prezentace (ppt), formálního dopisu (doc) a tiskové zprávy elektronický podpis do u multimediální aplikace loga www stránky, použití ve videospotu, banneru na webu newsletter 1 normostrana plakát formátu A2 plakát formátu citylight inzerce A6 programový leták skládačka A5/DL umístění loga/logotypu na obálku publikace, katalogu, přebalu vstupenka firemní tričko pro pracovníky a reklamní tričko pro návštěvníky banner na budově a vlajka vizitky dopisní papír, obálky, razítko pozvánka A4 Stránka 8 z 12

9 potisk CD včetně obalu upomínkové předměty (samolepky, tašky, dárkové předměty apod.) navigační systém v budově štítky s popisy kanceláří aplikace loga na billboard Uchazeč zpracuje výsledné grafické materiály ve formě vytištěného design manuálu i v elektronické podobě (vč. všech zdrojových souborů, které byly k tvorbě využity). IX. Další specifikace soutěže Nový design by měl splňovat tato obecná kritéria: logo i logotyp musí být čitelné, jednoduché a srozumitelné musí aktivně podporovat/spoluvytvářet komunikaci mise a hodnot instituce musí organizaci graficky asociovat a jednoznačně ji odlišit od konkurence pro veškeré dodané návrhy upozorňuje zadavatel i na nutnost dodržet jejich univerzálnost ve smyslu obecných fontů (použitelných na internetu; stejně se zobrazujících na všech PC, apod.) a dále univerzálnost využívání pro českou a anglickou verzi. musí korespondovat s grafickým řešením expozice (viz. Příloha č. 2). X. Navrácení soutěžních návrhů Po uplynutí 10 dnů od konce lhůty pro předložení soutěžních návrhů do 2. kola soutěže o návrh může soutěžící písemně (poštou, em) požádat zadavatele o vrácení všech jim předložených soutěžních návrhů. Zadavatel se zavazuje vrátit soutěžní návrhy účastníkům nejpozději do 14 dnů. Nepožádá-li účastník o vrácení soutěžních návrhů do 30. března 2014, zadavatel mu soutěžní návrhy nevrátí. Po tomto termínu budou soutěžní návrhy skartovány. Předchozí odstavec se nevztahuje na soutěžní návrhy, které se umístí na 1. až. 5. místě. Tyto soutěžní návrhy není účastník oprávněn požadovat po zadavateli zpět a zadavatel je oprávněn si je ponechat a nakládat s nimi v souladu s výhradní licenční smlouvou uzavřenou s účastníky, kteří se umístí na 1. až 5. místě. Stránka 9 z 12

10 XI. Časový harmonogram Nový design by měl být implementován od března Zadavatel proto stanovuje následující časový harmonogram průběhu soutěže o návrh a veřejné zakázky navazující na soutěž o návrh: Lhůta pro podání soutěžních návrhů pro 1. kolo soutěže o návrh: 13. ledna 2014 Ukončení 1. kola soutěže a informování účastníků: 22. ledna 2014 Lhůta pro podání soutěžních návrhů pro 2. kolo soutěže o návrh: 10. února 2014 Ukončení 2. kola soutěže a informování účastníků: 17. února 2014 Dodání základních aplikací: 31. března 2014 Dodání komplexně vytvořené veřejné zakázky navazující na soutěž o návrh: 30. dubna 2014 Zadavatel si vyhrazuje právo, v případě potřeby, uvedené termíny soutěže změnit, nebo soutěž o návrh nebo navazující veřejnou zakázku zrušit. XII. Dodatečné dotazy a informace Žádost o dodatečné informace k soutěžním podmínkám je možno doručit písemně ( , pošta) nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání soutěžních návrhů, kontaktní osoba: Ing. Helena Foltýnková, telefon: Dodatečné informace k soutěžním podmínkám včetně přesného znění dotazů budou odeslány nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení dotazů účastníků soutěže. Dodatečné informace k soutěžním podmínkám včetně přesného znění dotazů budou uveřejněny způsobem, jakým byly poskytnuty soutěžní podmínky. XIII. Moravian Science Centre Brno informace o organizaci Ve městě Brně vzniká jedinečné, interaktivní a vysoce atraktivní centrum popularizace, propagace a medializace vědy a výzkumu, Moravian Science Centre Brno. Stejně jako ostatní science centra bude i MSCB interaktivní vzdělávací instituce, v níž mají návštěvníci možnost vlastníma rukama realizovat, na vlastní oči vidět a na vlastní kůži zažít experimenty s rozličnými přírodními jevy, a kde děláním a experimentováním může každý pochopit, jak funguje svět kolem nás. Science centrum využívá exponáty, které mají naučnou hodnotu. Ta spočívá v potenciálu provokovat myšlení prostřednictvím přímé interakce. Stránka 10 z 12

11 Hlavním účelem MSCB je seznamovat širokou veřejnost interaktivní a zajímavou formou s vědeckými poznatky z celé řady přírodních oborů a dalších příbuzných věd. Dále pak rozvíjet zájmovou činnost a podílet se na školním i mimoškolním vzdělávání mládeže i dospělých, organizovat a provádět metodickou a výzkumnou činnost. Jihomoravský kraj zajišťuje přípravu, realizaci a provoz MSCB, statutární město Brno je partnerem s finanční spoluúčastí. Partneři projektu i jsou také významné instituce vzdělávacího a výzkumného charakteru (např. MU, MENDELU, VUT, VFU, AV ČR, aj.) MSCB je zde pro širokou veřejnost, jeho cílovou skupinou jsou individuální návštěvníci, rodiny s dětmi, turisté, firmy a instituce. Plánovaná návštěvnost je 220 tisíc návštěvníků za rok, z toho podstatou část (75 tisíc) mají tvořit školní kolektivy. Věkové rozpětí návštěvníků očekáváme od nejmenších předškolních dětí, žáků základních a středních škol, vysokoškolských studentů a lidí středního věku, až po návštěvníky z řad seniorů. Většinu návštěvníků očekáváme z Jihomoravského kraje, další mohou být ze zbytku republiky. MSCB musí být připraveno i pro zahraniční návštěvníky. I když pro ně není primárně určeno, očekáváme, vzhledem k jeho lokalitě návštěvníky zejména ze Slovenska a Rakouska. Expozice MSCB bude rozdělená do čtyř hlavních tematických celků: Planeta, Civilizace, Člověk, Mikrosvět. Zvláštní sekci tvoří Dětské science centrum pro návštěvníky ve věku od 2 do 6 let. XIV. Moravian Science Centre Brno mise a hodnoty instituce Hlavním cílem MSCB je probouzet v lidech radost z objevování, chuť vnímat, hravost, experimentování a učení se z chyb a podporovat úvahy o souvislostech ve světě kolem nás. I když se do science center lidé chodí pobavit jako do zábavního parku, zábava zde není samoúčelná, je to motivační prvek a prostředek k poznání. Motto MSCB: Slyšel jsem a zapomněl. Viděl jsem a pamatuji. Dělal jsem a pochopil. (čínské přísloví) Nový design MSCB by měl vytvářet/podporovat následující: Hledání souvislostí a inspirace: jevy a exponáty by měly veřejnost inspirovat k tomu, aby chtěla vědět více, aby hledala souvislosti mezi věcmi kolem nás. Zábava a radost: Vzhledem k vysoké návštěvnosti, ke které se MSCB v projektu brněnského science centra zavázalo, je nezbytné, aby hlavním tématem vnější komunikace byla zábava a radost pro široké spektrum cílových skupin. Škola hrou: MSCB školu nenahrazuje, ani nesnižuje její význam. Právě naopak, doplňuje školu, dává jí nové možnosti, činní poznatky atraktivnější. Rukama a hlavou: Exponáty vyžadují interakci s návštěvníkem, který tak není jen v roli pasivního příjemce, ale aktivně se na experimentech podílí. Na vše se musí sahat. Stránka 11 z 12

12 Probouzení zvídavosti: Žádné dlouhé texty obsahující odpovědi na otázky, které návštěvník nepoložil. MSCB nejprve provokuje k přemýšlení, poté pomáhá nacházet odpovědi. Setkávání: vědců, veřejnosti, učitelů, studentů a žáků, dětí, dospělých a dalších skupin lidí. MSCB má být otevřený prostor, v němž se setkávají zajímaví lidé a zajímavé myšlenky. Popularizace vědy a výzkumu: MSCB dává vědeckým institucím možnost informovat veřejnost o své práci, o svých výsledcích a přesvědčovat každého, že investice do vědy se vyplácí. XV. Přílohy Příloha č. 1 Licenční smlouva Příloha č. 2 Grafické a architektonické řešení expozice V Brně dne 23. prosince Mgr. Lukáš Richter ředitel Stránka 12 z 12

Město Kolín Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I. Tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 748 911

Město Kolín Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I. Tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 748 911 Veřejná neanonymní soutěž na vytvoření jednotného vizuálního stylu města Kolína Město Kolín vyhlašuje veřejnou jednokolovou neanonymní soutěž na vytvoření jednotného vizuálního stylu reprezentujícího město

Více

INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary vyhlašuje veřejnou neanonymní soutěž na vytvoření návrhu grafického manuálu pro město Karlovy Vary

INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary vyhlašuje veřejnou neanonymní soutěž na vytvoření návrhu grafického manuálu pro město Karlovy Vary INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary vyhlašuje veřejnou neanonymní soutěž na vytvoření návrhu grafického manuálu pro město Karlovy Vary Vyhlašovatel: INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. Obsah 1. Předmět soutěže...

Více

VEŘEJNOU JEDNOKOLOVOU ARCHITEKTONICKO VÝTVARNOU SOUTĚŽ O NÁVRH NA ŘEŠENÍ INTERIÉRŮ SCIENCE CENTRA A PLANETÁRIA

VEŘEJNOU JEDNOKOLOVOU ARCHITEKTONICKO VÝTVARNOU SOUTĚŽ O NÁVRH NA ŘEŠENÍ INTERIÉRŮ SCIENCE CENTRA A PLANETÁRIA TECHMANIA SCIENCE CENTER, obecně prospěšná společnost, Plzeň v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

VZOR SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK ARCHITEKTONICKÉ /URBANISTICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH

VZOR SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK ARCHITEKTONICKÉ /URBANISTICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH - VZOR SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK ARCHITEKTONICKÉ /URBANISTICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH pro potřeby zadavatelů veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách V následujícím vzoru se texty psanými

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. v y h l a š u j e

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. v y h l a š u j e MĚSTO KROMĚŘÍŽ v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném.. soudem v.,

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v poptávkovém řízení na výběr dodavatele chladících technologií pro projekt Stěhování Olomouc 2016 Vážení, v rámci prováděného průzkumu trhu v tomto poptávkovém řízení Vás žádáme

Více

Č.J.: 01177/2015 NÁZEV ZAKÁZKY: VINOŘSKÝ ZPRAVODAJ. Předpokládaná hodnota zakázky: max. 1.200.000,- bez DPH

Č.J.: 01177/2015 NÁZEV ZAKÁZKY: VINOŘSKÝ ZPRAVODAJ. Předpokládaná hodnota zakázky: max. 1.200.000,- bez DPH Č.J.: 01177/2015 VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE K ŘÍZENÍ O ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU podle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Sídlem: Zarámí 88, 760 41 Zlín Evidenční číslo VZ Č. j. 4VZ40721/2012-130764

Sídlem: Zarámí 88, 760 41 Zlín Evidenční číslo VZ Č. j. 4VZ40721/2012-130764 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Zlín Název veřejné zakázky Geodetické práce dle 21a zákona č. 229/1991 Sb. v okrese Zlín Sídlem: Zarámí 88, 760 41 Zlín Evidenční číslo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem: Chráněné bydlení pro zdravotně postižené Olešnice opakované řízení zadávané v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006

Více

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY soutěže o návrh podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY soutěže o návrh podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY soutěže o návrh podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách INTERPRETAČNÍ CENTRUM ZÁMEK ŽDÁR NAD SÁZAVOU AUDIOVIZUÁLNÍ A VÝTVARNÁ EXPOZICE IC ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 1 OBSAH 1. OBECNÉ

Více

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ PŘEMĚNA ČÁSTI BÝVALÉ NEMOCNICE NA MĚSTO. v y h l a š u j e. a vydává k tomu tyto. s o u t ě ž n í p o d m í n k y

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ PŘEMĚNA ČÁSTI BÝVALÉ NEMOCNICE NA MĚSTO. v y h l a š u j e. a vydává k tomu tyto. s o u t ě ž n í p o d m í n k y MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Infrastruktura pro virtuální servery.

Infrastruktura pro virtuální servery. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky na dodávku s názvem:. Zdravotnická

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE vydaná v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020, č.j. 40495/2015-MZE

Více

Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o.

Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce na stavební práce s názvem: Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o. zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

1.1 Pro účely těchto Obchodních podmínek se pod dále uvedenými pojmy rozumí následující:

1.1 Pro účely těchto Obchodních podmínek se pod dále uvedenými pojmy rozumí následující: Obchodní podmínky společnosti BURDA Media 2000 s. r. o. platné pro spolupráci v rámci projektu Dny Marianne 2014 pro subjekty s provozovnami umístěnými na území České republiky 1. Obecná ustanovení 1.1

Více

Zadavatel: FEROX, a.s. Děčín, Ústecká 30, Děčín 5, 405 30; zastoupený Ing. Miroslavem Němcem, místopředsedou představenstva IČO 0008648 DIČ CZ8648

Zadavatel: FEROX, a.s. Děčín, Ústecká 30, Děčín 5, 405 30; zastoupený Ing. Miroslavem Němcem, místopředsedou představenstva IČO 0008648 DIČ CZ8648 Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu rozvoj lidských zdrojů I. Základní údaje Název zakázky : Jazykové

Více

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y ( V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E ) dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ke zjednodušenému podlimitnímu zadávacímu řízení veřejné

Více

Výzva a Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na službu. Grafické zpracování a dodání tištěných propagačních materiálů

Výzva a Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na službu. Grafické zpracování a dodání tištěných propagačních materiálů Výzva a Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na službu Grafické zpracování a dodání tištěných propagačních materiálů zadané v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

VR 121 Realizace novostavby objektu budovy SO 03A, včetně oplocení, vjezdu a souvisejících stavebních prací pro Dopravní VaV centrum

VR 121 Realizace novostavby objektu budovy SO 03A, včetně oplocení, vjezdu a souvisejících stavebních prací pro Dopravní VaV centrum Výzva k podání nabídek Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Sídlo: Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno - Líšeň Vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou v souladu s Pravidly pro

Více

SPORTOVNÍ AREÁL BLANICE VODŇANY

SPORTOVNÍ AREÁL BLANICE VODŇANY MĚSTO VODŇANY NÁM. SVOBODY 18/I 389 01 VODŇANY v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU 1, LÉKÁRNA FN BRNO, PMDV

REKONSTRUKCE OBJEKTU 1, LÉKÁRNA FN BRNO, PMDV FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Smlouva o dodávce č.../.../..

Smlouva o dodávce č.../.../.. Příloha č. 2 ZD Smlouva o dodávce č.../.../.. Nákup osobního, ložního, pacientského a operačního prádla pro Klatovskou nemocnici, a.s. část 2 podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

VEŘEJNÁ SOUTĚŽ ZNAČKA A LOGOTYP PŘEDSEDNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Soutěžní podmínky

VEŘEJNÁ SOUTĚŽ ZNAČKA A LOGOTYP PŘEDSEDNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Soutěžní podmínky ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY SEKCE PRO PŘEDSEDNICTVÍ ČR V RADĚ EU ODBOR KOMUNIKACE Mgr. Ondřej Karas, tiskový mluvčí pro předsednictví ČR v Radě EU, e-mail: karas.ondrej@vlada.cz, mobil: 724 516 813, tel:

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Zaměření a výše podpory

I. Úvodní ustanovení. II. Zaměření a výše podpory Příloha k Příkazu ministra č. 7/2011 Pravidla použití finančních prostředků dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností I. Úvodní

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky V Praze dne 28. dubna 2016 v poptávkovém řízení na výběr dodavatele injektoru kontrastních látek pro Podhorskou nemocnici Vážení, v rámci prováděného průzkumu trhu v tomto poptávkovém

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE. vyzývá. Regionální VaV CENTRUM FAST - AdMaS dokumentace pro územní rozhodnutí

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE. vyzývá. Regionální VaV CENTRUM FAST - AdMaS dokumentace pro územní rozhodnutí VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Vysoké učení technické v Brně, jako zadavatel veřejné zakázky, Vás v souladu s ustanovením 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Více

BURDA Praha spol. s. r. o. Přemyslovská 2845/43 130 00 Praha 3 Tel. +420 221 589 411 Fax. +420 296 521 368

BURDA Praha spol. s. r. o. Přemyslovská 2845/43 130 00 Praha 3 Tel. +420 221 589 411 Fax. +420 296 521 368 Obchodní podmínky společnosti BURDA Praha, spol. s r.o. platné pro spolupráci v rámci projektu Dny Marianne 2016 pro subjekty s provozovnami umístěnými na území České a Slovenské republiky 1. Obecná ustanovení

Více

SOUTĚŽ O NÁVRH LOGA OSLAV 750 LET EXISTENCE MĚSTA JESENÍKU

SOUTĚŽ O NÁVRH LOGA OSLAV 750 LET EXISTENCE MĚSTA JESENÍKU Město Jeseník vyhlašuje SOUTĚŽ O NÁVRH LOGA OSLAV 750 LET EXISTENCE MĚSTA JESENÍKU veřejnou zakázku malého rozsahu na služby nejedná se o zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.,

Více

PROJEKTOVOU SOUTĚŽ NA PLÁNI

PROJEKTOVOU SOUTĚŽ NA PLÁNI MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 vyhlašuje PROJEKTOVOU SOUTĚŽ NA PLÁNI a vydává k tomu tyto Soutěžní podmínky Městská část Praha 5 vyhlašuje tuto soutěž v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ev. č. 27002/2012 č. j. MUCL/22308/2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ELEKTRONICKÉHO PRŮVODCE V AREÁLU PRAŽSKÉHO HRADU

ELEKTRONICKÉHO PRŮVODCE V AREÁLU PRAŽSKÉHO HRADU Správa Pražského hradu vyhlašuje obchodní veřejnou soutěž o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v areálu Pražského hradu za účelem provozování ELEKTRONICKÉHO PRŮVODCE V AREÁLU

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na dodání služby zadané ve výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění Název zakázky: Identifikace:

Více

Zadávací dokumentace zakázky na dodávku stavebních prací Charita Zábřeh vybudování výtahu Valová 9, Zábřeh. Výzva k podání nabídek

Zadávací dokumentace zakázky na dodávku stavebních prací Charita Zábřeh vybudování výtahu Valová 9, Zábřeh. Výzva k podání nabídek Zadávací dokumentace zakázky na dodávku stavebních prací Charita Zábřeh vybudování výtahu Valová 9, Zábřeh 1. Identifikační údaje zadavatele Výzva k podání nabídek název: Charita Zábřeh sídlo: Žižkova

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Podpora produktů McAfee

Podpora produktů McAfee VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Lhůta pro podání nabídek: 7.8.2015, do 09.00 h Zodpovědná osoba: Ing. Martin Tauchen, MBA +420 377 103 639 tauchen@fnplzen.cz V souladu

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Zaměření a výše podpory

I. Úvodní ustanovení. II. Zaměření a výše podpory Příloha k Příkazu ministra č. 7/2011 Pravidla použití finančních prostředků dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností I. Úvodní

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na dodání služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění Název

Více

Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2016

Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2016 Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2016 I. Název dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2016. II. Vyhlašovatel

Více

Zajištění překladů pro MŽP a OPŽP 2014 2020

Zajištění překladů pro MŽP a OPŽP 2014 2020 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, k otevřenému nadlimitnímu řízení dle 27 zákona veřejné zakázky

Více

Věc: Výzva pro předložení nabídek

Věc: Výzva pro předložení nabídek Věc: Výzva pro předložení nabídek I. Označení zadavatele sídlo: Bratčice 49, 286 01 Čáslav IČO: 00640212 zastoupený: Ing. Jiřím Uhlířem, starostou obce tel.: +420 327 371 104 II. Specifikace druhu zakázky

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Tábora

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Tábora Město Tábor Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Tábora PLATNOST OD: ROZSAH PŮSOBNOSTI: Schválilo: Zastupitelstvo města Tábora Článek I. Úvodní ustanovení Na základě zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Projektový manažer a publicita projektu část 2 Zajištění publicity projektu

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Projektový manažer a publicita projektu část 2 Zajištění publicity projektu VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) zadávanou

Více

Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP. "Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov" ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP. Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP - "Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov" ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce ve smyslu 12 zákona č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Čj.: ČŠIG-2412/12-G21 Název programu Registrační číslo projektu Název projektu Zadavatel Kontaktní osoba zadavatele Název zakázky Číslo zakázky 46/12/45 Č. ev. ISVZUS 228067 Druh a typ zakázky Předmět

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY II. SERVISNÍ SMLOUVA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY II. SERVISNÍ SMLOUVA Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Počítačový tomograf (CT) pro oddělení radiologické a zobrazovacích

Více

Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce

Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce Statutární město Brno, MČ Brno-Kohoutovice Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce dle 38 a v souladu 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Regenerace panelového sídliště Havířov Šumbark, lokalita Za Teslou 4. etapa

Regenerace panelového sídliště Havířov Šumbark, lokalita Za Teslou 4. etapa Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou v užším řízení dle Příručky pro žadatele a příjemce Integrovaného operačního programu a dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu Tato zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (dále jen zakázka ) ve smyslu ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Rekonstrukce víceúčelového hřiště pro Gymnázium, Praha 2, Botičská 1

Rekonstrukce víceúčelového hřiště pro Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Č.j. GB0243/2015 Věc: Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10 Odbor životního prostředí

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10 Odbor životního prostředí MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10 Odbor životního prostředí VÁŠ DOPIS ZN.: SPISOVÁ ZNAČKA: 09 567/2016 ČJ.: ÚMČ P15 09 567/2016/OŽP/VVa VYŘIZUJE: Mgr. Zuzana Venclíková

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla I. Identifikační údaje zadavatele název: městská část Praha 12 se sídlem: Písková 830/25, Praha

Více

VÝZVA. Zástupce zadavatele: Mgr. Michal Šedivý, vrchní ředitel sekce kabinetu ministryně

VÝZVA. Zástupce zadavatele: Mgr. Michal Šedivý, vrchní ředitel sekce kabinetu ministryně VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby ve smyslu ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), dle Směrnice

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ve spolupráci s ČESKOU KOMOROU ARCHITEKTŮ. vyhlašuje

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ve spolupráci s ČESKOU KOMOROU ARCHITEKTŮ. vyhlašuje MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ve spolupráci s ČESKOU KOMOROU ARCHITEKTŮ vyhlašuje 3. ročník přehlídkové neanonymní jednokolové soutěže pro architekty, projektanty, investory, dodavatele a developery NOVÝ

Více

Hvězdárna a planetárium Brno vyhlašuje veřejnou neanonymní soutěž na vytvoření jednotného vizuálního stylu

Hvězdárna a planetárium Brno vyhlašuje veřejnou neanonymní soutěž na vytvoření jednotného vizuálního stylu Hvězdárna a planetárium Brno vyhlašuje veřejnou neanonymní soutěž na vytvoření jednotného vizuálního stylu Vyhlašovatel: Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace Kraví hora 2 616 00 Brno IČO/DIČ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE M A N A Ž E R S K É D O V E D N O S T I V Ř Í Z E N Í P R O J E K T Ů Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost v projektu Vzdělávejte se pro růst v Jihočeském kraji II Registrační

Více

Zadávací dokumentace. veřejné zakázky s názvem Stavební úpravy domu Táborská č.p. 376/40 a přízemí domů č.p. 375/38 a č.p.

Zadávací dokumentace. veřejné zakázky s názvem Stavební úpravy domu Táborská č.p. 376/40 a přízemí domů č.p. 375/38 a č.p. Zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem Stavební úpravy domu Táborská č.p. 376/40 a přízemí domů č.p. 375/38 a č.p. 372/36, Praha 4 Zadávací řízení na zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, k otevřenému nadlimitnímu řízení dle 27 zákona veřejné zakázky

Více

science ntrum Logotyp VIDA! v kombinaci s podnázvem science centrum a logotyp bez podnázvu.

science ntrum Logotyp VIDA! v kombinaci s podnázvem science centrum a logotyp bez podnázvu. science ntrum Logo science centra by mělo vybízet k aktivitě diváka, aby naznačilo, že expozice bude lákat k přemýšlení, dotýkání, zkoumání a hře. Proto je logo trochu rébusem. Logotyp VIDA! je reakcí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY Dodávka ICT 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE... 3 2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZAKÁZKY... 3 3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY...

Více

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany SMLOUVA na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru (číslo

Více

Rada Jihomoravského kraje 180. schůze konaná dne 4.10.2012

Rada Jihomoravského kraje 180. schůze konaná dne 4.10.2012 Rada Jihomoravského kraje 180. schůze konaná dne 4.10.2012 Materiál k bodu č. programu: Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Dodání propagačních předmětů v rámci projektu Zažít kraj

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Vybavení, nástroje a nářadí Identifikace zadavatele: Název / obchodní firma Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44 zadavatele: Sídlo zadavatele: Lomená

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen jako Výzva nebo případně Zadávací dokumentace )

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen jako Výzva nebo případně Zadávací dokumentace ) Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen jako Výzva nebo případně Zadávací dokumentace ) 1. Název veřejné zakázky Název veřejné zakázky Evidenční číslo VZ VZ 2016/330/18

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Propagační předměty OPŽP látkové a skládací tašky

Propagační předměty OPŽP látkové a skládací tašky Kontaktní osoba: Michaela Hošková, Kristína Miedzgová Telefon: 267 994 103 267 994 421 Fax: 272 936 597 272 936 597 E-mail: zakazky@sfzp.cz zakazky@sfzp.cz Č.j.: SFZP 156041/2015 Č.VZ: 41/2015 Systém.

Více

I. PŘEDMĚT II. KVALIFIKACE ZÁJEMCE

I. PŘEDMĚT II. KVALIFIKACE ZÁJEMCE FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

k příkazu ministryně č. 21/2015

k příkazu ministryně č. 21/2015 Příloha k příkazu ministryně č. 21/2015 Pravidla použití finančních prostředků dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností I. Úvodní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Nákup domácích kompostérů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Nákup domácích kompostérů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE vydaná v souladu se závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 27. 1. 2012 k veřejné zakázce na dodávky s názvem: zadávané v souladu s ustanovením 18 odst.

Více

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: ROP NUTS II Moravskoslezsko CZ.1.10/2.2.00/30.01665 Modernizace přírodovědné

Více

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení pro projekt REGIONÁLNÍ CENTRUM VÝZKUMU A VZDĚLÁVÁNÍ V MOLEKULÁRNÍ EKOLOGII ŽIVOČICHŮ

Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení pro projekt REGIONÁLNÍ CENTRUM VÝZKUMU A VZDĚLÁVÁNÍ V MOLEKULÁRNÍ EKOLOGII ŽIVOČICHŮ Ústav biologie obratlovců Akademie věd ČR v. v. i Oddělení populační biologie Studenec V Brně dne 25. dubna 2008 Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení pro projekt REGIONÁLNÍ CENTRUM VÝZKUMU

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o z n a m u j e z a h á j e n í VÝTVARNÉ SOUTĚŽE O NÁVRH NA ZTVÁRNĚNÍ SOCHY VĚNOVANÉ BÁSNÍKU, SPISOVATELI A PŘEKLADATELI JANU SKÁCELOVI podle 102 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Příloha č.5 Obchodní podmínky

Příloha č.5 Obchodní podmínky Příloha č.5 Obchodní podmínky Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu 1. CZ.1.07/1.1.32/01.0022

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE textová část V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE textová část V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE textová část V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ Dodávka a instalace digitální techniky I. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY... 2 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ

Více

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 20 ks nových mobilních (dotykových) zařízení, předmět plnění je specifikován popsán v Příloze č.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 20 ks nových mobilních (dotykových) zařízení, předmět plnění je specifikován popsán v Příloze č. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Teletník mléčné a rostlinné výživy

Teletník mléčné a rostlinné výživy Zemědělská společnost Ostřetín, a.s. Ostřetín č.p. 273 534 01 Ostřetín Věc: OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ- ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na zakázku: Teletník mléčné a rostlinné výživy Zakázka částečně financovaná

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní vymezení 1.Družstvo je založeno nájemníky bytů a nebytových prostor v domě Veveří 461/14 v Brně, postaveném na pozemku p.č. 320 a pozemku p.č.321, k.ú. Veveří, obec

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE č 1/2008 o postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí Vestec

VNITŘNÍ SMĚRNICE č 1/2008 o postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí Vestec VNITŘNÍ SMĚRNICE č 1/2008 o postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí Vestec I. Úvodní ustanovení 1.1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 1.2.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1) Identifikace zadavatele Název: Klastr českých nábytkářů, družstvo Sídlo: Kozí 26/4, 602 00 Brno Zastoupený: Ing. Radek Brychta zmocněnec k výkonu práv a povinností spojených s funkcí předsedy Klastru

Více

Město Moravský Krumlov V 000488 Refinancování stávajícího hypotečního úvěru Města Moravský Krumlov

Město Moravský Krumlov V 000488 Refinancování stávajícího hypotečního úvěru Města Moravský Krumlov Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: úvěru Města Moravský Krumlov

Více

Rámcová smlouva. uzavřená dle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník )

Rámcová smlouva. uzavřená dle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ) Rámcová smlouva uzavřená dle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Název: Ústav molekulární

Více

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: ev. č. 64397/2015 MUCL/53711/2015 Vyřizuje: Martina Hofmanová

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude C15944 doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031

Více

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I SMLUVNÍ STRANY 1. Kupující: Název: Město Pacov Sídlo: nám. Svobody 320,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Posuzování projektové dokumentace - podkladů žádostí o dotace MPSV na roky 2014 a 2015 zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení

Více

Výzva k podání nabídky. na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky. na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) Název veřejné zakázky: Předmět

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky V Praze dne 22. února 2016 v poptávkovém řízení na výběr dodavatele projektu na stavební opravu venkovních omítek pavilonu LDN Nemocnice Louny a. s. Vážení, v rámci prováděného průzkumu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Elektronické učebnice veřejná zakázka na služby zadávaná

Více

Část A Obecné podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství

Část A Obecné podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství Pravidla pro žadatele o finanční pomoc z OP Zemědělství - Opatření 2.1. Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí, podopatření 2.1.2. a 2.1.3. investiční záměr a) se zapracovaným zpřesněním

Více

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo jednací zakázky: HSKV-2285/2011-EKO Název zakázky: Předmět zakázky

Více

Úspora energií pro ZŠ Zubří

Úspora energií pro ZŠ Zubří ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 21 odst. 1 písm. f) a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Název zadavatele: Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912. Osoba oprávněná jednat Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka

Název zadavatele: Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912. Osoba oprávněná jednat Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON ZADAVATELSKÉ, KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ ČINNOSTI

NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON ZADAVATELSKÉ, KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ ČINNOSTI Příloha č. 1 Obchodní podmínky Číslo smlouvy mandanta: Veřejná zakázka: BC-2/2008 NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON ZADAVATELSKÉ, KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ ČINNOSTI I. Smluvní strany 1. Letiště Ostrava, a.s.

Více

Výzva pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu dle ust. 12 odst. 3 zákona.

Výzva pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu dle ust. 12 odst. 3 zákona. Zadavatel: Česká republika-ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad Jihlava Název veřejné zakázky: Projektová dokumentace pro stavební řízení a realizaci stavby polních cest v okrese Jihlava Sídlem:

Více

Dodávky alternativních tonerů do tiskáren v období duben 2012 březen 2013

Dodávky alternativních tonerů do tiskáren v období duben 2012 březen 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: v období duben 2012 březen 2013 Lhůta pro podání nabídek: 27.3.2012, do 09.00 h Zodpovědná osoba: Ing. Martin Tauchen, MBA +420 377 103

Více