GIS Geografické informační systémy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GIS Geografické informační systémy"

Transkript

1 GIS Geografickéinformační systémy

2 GIS Prostorovémodely Obsahpřednášky Náhledynasvět Reprezentacevanalogovýchmapách Prostorovémodely Reprezentacegeoprvků

3 Náhledynasvětvgeoinformatice Vúvahuberemečástreálnéhosvěta,okterouse zajímáme.snažímesezachytitinformacez reálnéhosvěta.používámetřipřístupy: objektový, jevový, procesnínáhled Každýpřístuppředstavujeurčitýzpůsob zachyceníinformacíogeoprvcích.

4 Objektovýnáhled Reálnýsvětjepopsánpomocíobjektů(realworldobject, feature). Objektreálnéhosvětajejakákolivodlišitelná, vymezitelná(prostorově,časově,tematicky,funkčněi vztahově)ajednoznačněidentifikovatelnáčást reálnéhosvěta.

5 Objektovýnáhled Každýobjektmůžemepopsatn ticí{e,a,s,r,f,t}, kde e objekt, a atributovádata(neprostorovévlastnostiobjektu) s prostorovévlastnostiobjektu, r vztahy,dokterýchobjektvstupuje, f akce,kteréjemožnésobjektemprovádět, t čas

6 Objektovýnáhled Objekty,kterésledujememohoubýtfyzickénebo abstraktní. Například řekaodra;dům,vekterémbydlíme; pozemekskukuřicíxkrajmoravskoslezský, volebníobvod,... Třídyobjektů,popistřídpomocíatributů Například Řeka,délkatoku,průtok,...

7 Jevovýnáhled Pojemjev(phenomenon)chápemev geoinformaticejakojakoukolivlastnost(nebo logickysouvisejícísaduvlastností)reálného světa,unížnásprimárnězajímározložení jejíchhodnotvprostoru,případněčase. (studujemevlastnost,kterámáhodnoty definovanévkaždémboděstudovaného prostoru).

8 Jevovýnáhled Uobjektusejednáoprostorověvymezitelnou částreálnéhosvěta,ujevusejednáo vlastnost,ukteréstudujemečasovéa prostorovérozloženíjejíchhodnotpopisujících různámístavtomtoprostoru.

9 Jevovýnáhled Každýjevreálnéhosvětapopisujemen ticí {a,x,y,z,b,t} a vlastnost(sadavlastností)prostoru x,y,z polohavprostoru,knížsevztahujekonkrétní hodnotasledovanévlastnosti b prostorovévymezeníoblasti t čas

10 Jevovýnáhled Děleníjevůdlerůznýchkritérií: kvalitativní(využitíúzemí)xkvantitativní (nadmořskávýška) podlehodnotovédomény(dlespojitostiprostoru): kontinuální(nadmořskávýška)xdiskrétní(osídlení) dleproměnlinostivčase:statické(nadmořskávýška) Xdynamické(meteorologickéjevy)

11 Jevovýnáhled Podlepočtuprostorovýchdimenzíjevu: 0 rozměrné bodové(koncentracechemických látekvdanémbodě) 1 rozměrné liniové(rozloženíkoncentrace znečišťujícíchlátekvřece,čilipodélvodníhotoku) 2 rozměrné plošnérovinné(využitíúzemí, geologickástavba)

12 Jevovýnáhled Podlepočtuprostorovýchdimenzíjevu: 2.5 rozměrné plošnéprostorové tzv.povrchy (surface)(nadmořskávýška,rozloženíkoncentrace znečišťujícíchlátekvpůdáchdanéhoúzemí) 3 rozměrné objemové(rozloženívlhkostiv troposféře,koncentraceminerálůvložisku)

13 Procesnínáhled Proces(process)jevgeoinformaticedefinován jakojakákolivaktivitaneboposloupnostaktivit (přirozenáneboumělevytvořená),ovlivňujících objektyajevyreálnéhosvěta,příp.iprocesy reálnéhosvěta. Děleníprocesůdlerůznýchkritérií: kvalitativní(změnavyužitíúzemí)xkvantitativní (šířeníznečišťujícíchlátekvřece) kontinuální(erozepůdy)xdiskrétní(zemětřesení)

14 Reprezentaceprvků Každýprvek(zobrazenvmapě)jeurčenpoložkami: prostorováinformace polohasledovanéhoobjektu,(nikolipozice!) tvarobjektu,obětvořígeometriiobjektu, topologie(vztahkostatnímobjektům), popisnáinformace(atributovádata) hodnoty sledovanýchvlastnostídanéhoobjektu(sřbd) časováinformace,vpřípadědynamickéhosystému

15 Objektyvanalogovémapě Reprezentacevklasickémapě: Bod(0dim) objekty,kterénemajížádnýrozměr (trigonometrickýbod)nebojenenímožnévyjádřit vzhledemkpoužitémuměřítkumapyjakoplochu (město). Linie(1dim) objekty,kteréjsouúzkéaprotojev měřítkumapynenívhodnéreprezentovatplochami (řeka,silnice,potrubí)nebotakéobjekty,kterénemají definovanoušířku(vrstevnice, ).

16 Objektyvanalogovémapě Plocha(2dim) objekty,kteréjsou charakterizoványjakohomogenníoblast (jezero,les,parcela, ). Všechnyobjektyjsouzobrazenynamapě: vurčitémkartografickémzobrazení, vurčitémrovinnémsouřadnicovémsystému, vměřítku.

17 Vztahyvanalogovémapě Nazákladěnašichznalostíodvozujemesami, nejsoudányexplicitně.narůznétypyvztahů meziprvkymapylzeusuzovatnazákladě polohyatvaruobjektů.

18

19 Popisnéinformace Vmapáchjsouzobrazenypomocí kartografickýchvyjadřovacíchprostředků (symboly typ,tvar;barvy,čáry,nápisy ). Charakterobjektujevyjádřendlehodnotyatributu určitýmgrafickýmvyjádřením(silnicerůzné třídyrozeznámedlejejichbarevčitypučar, porostyjsourozlišenyrůznýmibarvami,...).

20

21 Reprezentaceprostorovýchdat Převedeníminformacízreálnéhosvětado digitálnípodobyprovádímepomocízvoleného prostorovéhomodelu.každýsledovaný objektbudemeoznačovatpojmemgeoprvek. Volbareprezentaceprostorovýchdatjedána podleúčeluaplikace. Volbapoužitýchalgoritmů,kterézajišťují funkčnostaplikace,závisínatypudatových strukturazpůsobuuložení.

22 Reprezentaceprostorovýchdat Názevprostorovéhomodelujeodvozenod základníinformačníjednotky. Atributy(neprostorovásložkadat)sevždyvážík celéjednotce.

23 Převzato:CVIČENÍÚVODDOGIT,D.Vojtek

24 Modelyprostorovýchdat Rastrový základníkódovacíjednotka buňka Vektorový založennageometrickémparametru bod (resp.úsečcedvabodyspojující)

25 Reprezentacegeoprvkůvmodelech vektorový rastrový bod linie oblastbuněk polygon

26 Popisgeoprvku geometrickásložka polohageoprvkuajeho geometrickévlastnosti( prostorovádata ) poloha přímosouřadnicemi,nepřímogeokódem,v topologickémprostoruprostorovýmivztahy prostorovévlastnosti délka,rozloha,objem,tvar, nepravidelnosttvaru,orientace,střed(linie,plochy), sklon

27 Popisgeoprvku popisná(tematická)složka negeometrické vlastnosti( neprostorovádata ) doména potenčnímnožinadat,zekterýchjevybírána hodnotaatributu poměr(%),interval,pořadí,výčet (typysilnic)

28 Převzato:CVIČENÍÚVODDOGIT,D.Vojtek

29 Popisgeoprvku časovásložka historiezměngeoprvkuvčase,lzez níodvoditdobuexistenceprvkuvdanémstavu (časoprostorovátopologie dosudneuspokojivýstav) vztahovásložka popisujevztahydonichž geoprvekvstupujesjinýmigeoprvky topologické,časové,metrické,syntaktické,ječástí,.. funkčnísložka popisoperací,kterélzesprvkem provádět doplňující kvalitativní metadata

30 Prostorovádata digitální reprezentace Modelyproreprezentacigeodat vektorový rastrový Organizacedat povrstváchdletématu(layer,theme,coverage) objektová

31 Vztahymeziprostorovýmidaty Vyjadřujívztahymeziprvkyreálnéhosvěta. formalizovanýzpůsobzachycenívztahů prouloženídogis typyvztahůsledoványzedvouhledisek zhlediskageometrie zhlediskatopologie

32 Vztahymeziprostorovýmidaty Geometrickéhlediskopřizachycenívztahůmezi geoprvkylzevyužítvpřípadech: výpočtemzesouřadnicobjektu(protnuté čáry,překrytépolygony) dopočítánímzestrukturyobjektu uloženéjakoatributy(výškamimoúrovňových křižovatek)

33 Topologickévztahy Vycházejíznegeometrickýchvlastnostíobjektů(spojení meziuzly,sousednostploch,...).rozlišujemečtyři základnítypyvztahů: konektivita spojitostprvků(propojenostleteckými linkami) přilehlost sousednostprvků(sousedícíparcely) orientace směrzdo(směrtokuřek) obsahování(prvekjeumístěnnanebovjinémprvku, napříkladpasekauvnitřlesa)

34 Topologickévztahy

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci pracovní postupy v GIS zpracování statistických dat atributové a prostorové výběry dat interpolační metody geostatistické

Více

Geoinformační technologie

Geoinformační technologie Geoinformační technologie Geografické informační systémy (GIS) Výukový materiál l pro gymnázia a ostatní středn ední školy Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 Vytvořeno v rámci projektu SIPVZ 1357P2006

Více

Okruhy otázek pro státní závěrečné zkoušky Bc. Geoinformatika a geografie

Okruhy otázek pro státní závěrečné zkoušky Bc. Geoinformatika a geografie Okruhy otázek pro státní závěrečné zkoušky Bc. Geoinformatika a geografie Povinné předměty GEOINFORMATIKA 1. Geoinformační technologie (rámcové vymezení technologie, specifika, GIS vs. CAD) 2. Topologie

Více

MISYS import dat MISYS. Import dat. www.gepro.cz. II/2012 Gepro, spol. s r.o. Ing. Stanislav Tomeš

MISYS import dat MISYS. Import dat. www.gepro.cz. II/2012 Gepro, spol. s r.o. Ing. Stanislav Tomeš MISYS Import dat Obsah Základní informace Import SHP typ TEXT Import SHP typ BOD Import SHP typ LINIE Import SHP typ PLOCHA Import DGN Import DXF Základní informace Import dat provádí konverzi datových

Více

Jednotlivé prvky mohou být vektorově reprezentovány pomocí: - bodů - linií - ploch (nebo-li polygonů)

Jednotlivé prvky mohou být vektorově reprezentovány pomocí: - bodů - linií - ploch (nebo-li polygonů) Vektorizace digitalizace prostorových dat Při vektorizaci vytváříme digitální vektorovou reprezentaci vybraných prostorových prvků jako například geologických jednotek, dokumentačních bodů, zlomů, vodních

Více

Grafické editory. Ing. Jan Steringa 2008

Grafické editory. Ing. Jan Steringa 2008 Grafické editory Ing. Jan Steringa 2008 Grafický editor aplikace určená pro tvorbu nebo úpravu grafických dat (obrázky, výkresy) rozdělení grafických editorů vektorové rastrové jednoúčelové komplexní pro

Více

Základy práce v programu ArcGIS 3D Analyst

Základy práce v programu ArcGIS 3D Analyst Základy práce 3D Analyst patří do skupiny nadstaveb systému ArcGIS. Jeho sadu nástrojů lze využívat v prostředí aplikace ArcMap nebo v aplikacích ArcScene a ArcGlobe, které umožňují prostorové zobrazení

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky DIPLOMOVÁ PRÁCE

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky DIPLOMOVÁ PRÁCE Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky DIPLOMOVÁ PRÁCE Plzeň, 2006 Jan Jedlinský Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky Diplomová

Více

Struktura kartografie

Struktura kartografie Struktura kartografie V této kapitole je popsáno několik možných členění kartografie. Je uvedena stručná charakteristika těchto členění, jejich disciplíny a popis těchto odvětví. Jako téměř u všech vědních

Více

Kartografické znaky. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Kartografické znaky. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Kartografické znaky Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vytvoření příspěvku: 20. 9. 2004 Poslední aktualizace: 2. 10. 2012 Obsah přednášky Teorie

Více

Bezešvá vektorová reprezentace III. vojenského mapování

Bezešvá vektorová reprezentace III. vojenského mapování Bezešvá vektorová reprezentace III. vojenského mapování David Velhartický Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra matematiky, Geomatika e-mail: david.velharticky@seznam.cz Abstrakt:

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOINFORMATIKY Libor KIMPL PROSTOROVÉ NADSTAVBY NEKOMERČNÍCH DATABÁZÍ VSTUP A SPRÁVA GEOOBJEKTŮ Bakalářská práce Vedoucí práce: RNDr. Vilém

Více

Tematické okruhy ústní maturitní zkoušky 2015

Tematické okruhy ústní maturitní zkoušky 2015 Obor: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Tematické okruhy ústní maturitní zkoušky 2015 Předmět: Aplikační SW Květen 2015 I. Aplikační SW 1. Hardwarové vybavení počítačů Pojmy: komponenty, BIOS, UEFI, MBR, GPT, POST

Více

1. Geografické informační systémy v dopravě 1.1. Úvod do GIS Teorie geografických informačních systémů (zkráceně GIS) je poměrně mladá a nemá proto jednotné třídění ani terminologii. Označení GIS zavedl

Více

Rekonstrukce reliéfu ze starých map... 43 Vizualizace budov a stromů ve 3D... 44 Zdroje... 46 Virtuální realita... 48 Úvod... 49 Historie...

Rekonstrukce reliéfu ze starých map... 43 Vizualizace budov a stromů ve 3D... 44 Zdroje... 46 Virtuální realita... 48 Úvod... 49 Historie... Publikace byla financována z projektu CZ.1.07.2.2.00/07.0053 Inovace geograficky orientovaných studijních oborů s cílem zvýšit míru uplatnění absolventů na trhu práce (řešitel T. Oršulák). Autoři tímto

Více

Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje

Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje stanovují způsob tvorby ÚKM Jihočeského kraje a její aktualizace do doby než dojde ke zprovoznění RUIAN, poté přechází

Více

MOŽNOSTI KONVERZE DAT MEZI FORMÁTY MICROSTATION A ARCGIS A TVORBY DATOVÉHO SKLADU S VYUŽITÍM PROSTOROVÝCH DATABÁZÍ POSTGRESQL A MS SQL

MOŽNOSTI KONVERZE DAT MEZI FORMÁTY MICROSTATION A ARCGIS A TVORBY DATOVÉHO SKLADU S VYUŽITÍM PROSTOROVÝCH DATABÁZÍ POSTGRESQL A MS SQL MOŽNOSTI KONVERZE DAT MEZI FORMÁTY MICROSTATION A ARCGIS A TVORBY DATOVÉHO SKLADU S VYUŽITÍM PROSTOROVÝCH DATABÁZÍ POSTGRESQL A MS SQL Jiří Ardielli 1, Jiří Horák 2, Jiří Kostelníček 3, Milan Krmíček 4

Více

Informační systém státního mapového díla Zeměměřického úřadu

Informační systém státního mapového díla Zeměměřického úřadu Tento článek byl uveřejněný v časopise Geodetický a kartografický obzor č. 8/2011 Informační systém státního mapového díla Zeměměřického úřadu RNDr. Ing. Michal Traurig Zeměměřický úřad Mgr. Jan Langr

Více

Digitální geografická databáze 1 : 500 000. ArcČR 500. Verze 3.0. Popis dat. ArcČR, ARCDATA PRAHA, ZÚ, ČSÚ, 2012

Digitální geografická databáze 1 : 500 000. ArcČR 500. Verze 3.0. Popis dat. ArcČR, ARCDATA PRAHA, ZÚ, ČSÚ, 2012 Digitální geografická databáze 1 : 500 000 ArcČR 500 Verze 3.0 ArcČR, ARCDATA PRAHA, ZÚ, ČSÚ, 2012 říjen 2012 Obsah ÚVOD... 4 1... 5 1.1 Zdroje dat... 5 1.2 Formát dat a přesnost... 5 1.3 Souřadnicové

Více

VYUŽITÍ STARÝCH MAP PRO VÝZKUM KRAJINY. Jiří Cajthaml 1, Jiří Krejčí 2

VYUŽITÍ STARÝCH MAP PRO VÝZKUM KRAJINY. Jiří Cajthaml 1, Jiří Krejčí 2 VYUŽITÍ STARÝCH MAP PRO VÝZKUM KRAJINY Jiří Cajthaml 1, Jiří Krejčí 2 1 Katedra mapování a kartografie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze, Thákurova 7, 166 29, Praha 6, ČR jiri.cajthaml@fsv.cvut.cz 2 Katedra

Více

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje část Nástroje pro tvorbu a údržbu Územně analytických podkladů

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje část Nástroje pro tvorbu a údržbu Územně analytických podkladů T-MAPY spol. s r.o. Špitálská 150 500 03 Hradec Králové tel. 495513335 fax 495513371 e-mail: tmapy@tmapy.cz http://www.tmapy.cz http://www.tmapserver.cz Plzeňský kraj Škroupova 18 306 13 Plzeň tel. 377

Více

METODY SBĚRU A POŘIZOVÁNÍ DAT PRO MODELY TERÉNU

METODY SBĚRU A POŘIZOVÁNÍ DAT PRO MODELY TERÉNU Vojenská akademie v Brně Fakulta vojensko technická druhů vojsk katedra vojenských informací o území METODY SBĚRU A POŘIZOVÁNÍ DAT PRO MODELY TERÉNU Václav Talhofer Brno 2000 1 Obsah 1. Sběr a pořizování

Více

Digitalizační centrum včetně plnění databáze rastrových map uživateli

Digitalizační centrum včetně plnění databáze rastrových map uživateli Digitalizační centrum včetně plnění databáze rastrových map uživateli Filip Antoš, Milan Talich Seminář Kartografické zdroje jako kulturní dědictví 11. června 2015, Praha Jak digitalizovat staré mapy a

Více

Michal LOUTHAN VZTAH DIGITÁLNÍHO MODELU RELIÉFU A SÍŤOVÝCH ANALÝZ PŘI ŘEŠENÍ DOPRAVNÍCH ÚLOH

Michal LOUTHAN VZTAH DIGITÁLNÍHO MODELU RELIÉFU A SÍŤOVÝCH ANALÝZ PŘI ŘEŠENÍ DOPRAVNÍCH ÚLOH UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOINFORMATIKY Michal LOUTHAN VZTAH DIGITÁLNÍHO MODELU RELIÉFU A SÍŤOVÝCH ANALÝZ PŘI ŘEŠENÍ DOPRAVNÍCH ÚLOH magisterská práce Vedoucí práce:

Více

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y 1 Základy informatiky a teorie informace 1.1 Digitální reprezentace a přenos informací Jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky, převody

Více

Souřadnicov. Cassini Soldnerovo zobrazení. Cassini-Soldnerovo. b) Evropský terestrický referenční systém m (ETRS), adnicové systémy

Souřadnicov. Cassini Soldnerovo zobrazení. Cassini-Soldnerovo. b) Evropský terestrický referenční systém m (ETRS), adnicové systémy Závazné referenční systémy dle 430/2006 Sb. Souřadnicov adnicové systémy na území Nařízen zení vlády o stanovení geodetických referenčních systémů a státn tních mapových děl d l závazných z na území státu

Více

Posouzení vlastností elektronických dokumentů z hlediska jejich dlouhodobého uchovávání

Posouzení vlastností elektronických dokumentů z hlediska jejich dlouhodobého uchovávání Posouzení vlastností elektronických dokumentů z hlediska jejich dlouhodobého uchovávání Ing. Ivan Zderadička, spolupracovník společnosti Central European Advisory Group S pokračujícím rozvojem informačních

Více

VYUŽITÍ TÉMATU DIPLOMOVÉ PRÁCE V GEOGRAFICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE VE VAZBĚ NA RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

VYUŽITÍ TÉMATU DIPLOMOVÉ PRÁCE V GEOGRAFICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE VE VAZBĚ NA RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VYUŽITÍ TÉMATU DIPLOMOVÉ PRÁCE V GEOGRAFICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE VE VAZBĚ NA RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Protože s odbornou geografií a kartografií současně studuji obor

Více

Tematické okruhy ústní maturitní zkoušky 2014

Tematické okruhy ústní maturitní zkoušky 2014 Obor: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Tematické okruhy ústní maturitní zkoušky 2014 Předměty: Aplikační SW Programování a správa sítí Konstrukce na PC Červen 2013 Témata ústní maturitní zkoušky z předmětu Aplikační

Více

Wonderware InTouch. Vaše průlomové řešení pro podnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI

Wonderware InTouch. Vaše průlomové řešení pro podnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI Wonderware InTouch Vaše průlomové řešení pro podnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI Vaše průlomové řešení pro celopodnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI InTouch přináší na

Více