Nové knihy ze dne Dív í románky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nové knihy ze dne 10.7.2007. Dív í románky"

Transkript

1 Nové knihy ze dne Nau ná literatura pro dosp lé tená e Beletrie pro dosp lé. Napínavé a zábavné tení pro d v ata a kluky. Napínavá etba Kní ky pro malé tená e. Dív í románky tení pro eny Dív í románky Mlynowska Sarah - prndy a ko ata. Rozvád jí se ti rodi e?, Trápí t láska a be ary?, Pomohou ti kouzla a áry! Mlynowska Sarah - áby a francouzáky arod jnice existují!!! Tady a te Harrison Lisi - Dív í parta Láska je láska aneb rva ka o kluky. Harrison,Lisi - Dív í parta Pomsta bude sladká. Wilson,Jacquelina - Narozeniny Narozky jsou bezva! Zvlá kdy se m ou slavit s nejlep ími kamarádkami a kdy ty kamarádky u vás m ou p espat. Mangold Maud - Královna noci W.I.T.C.H., kouzla,fantazie, tení pro malé sle ny. P íru ka pro dospívající d v ata - Já jsem to dostala! V echno, na co nemá chu se ptát(ale co bys rozhodn m la v d t). Napínavé a zábavné tení pro d v ata a kluky. Wilson,Jacqueline - Zlod j stín a jiné povídky pro d ti Pestrá skladba napínavých,vtipných i stra idelných povídek a básni ek od více autor. Brown,Toby - Julius Caesar a jeho proradní p átelé Vítejte ve starov kém ím, sv t plném skandál, intrik a politických spiknutí! edice Drazí zesnulí Brezina,Thomas - Pomsta ervené mumie. ty i kamarádi v akci. Parta detektiv se na prázdninách v Egypt dostává do velice

2 nebezpe ných situací. Brezina,Thomas - 13 modrých ko ek ty i kamarádi se tentokrát p ipletou ke smrti výst edního milioná e. Brezina,Thomas - Záhada tajemného záme ku. Na i ty i kamarádi si dobrodru ství u ijí do sytosti. A ne jen tak oby ejného. Odhalí nebezpe ný gang pa erák. Kní ky pro malé tená e. Lindgren Astrid - Já chci taky do koly. Veselé p íb hy z prost edí koly,rodiny. tení pro prv á ky. - O ma ince Tomá ovi 8.díl U ite né ma inky jsou tu s p ti zbrusu novými p íb hy. Setkáte se tu v nich s autobusem Bertiem, s tvrdohlavou ma inkou Daisy, s parním traktorem Trevorem a také se supermoderní a elegantní lokomotivou Spencerem. Bárta,Václav - Uspávanky. Jedenáct pohádek s ukolébavkou. O princezn ze mlejna. O plavá kovi. O turecké zemi. Za ka dou pohádkou následuje písni ka (s notovým záznamem). - Co si zví átka eptají. Tém 100 zajímavostí ze sv ta lesních zví at. Tato neoby ejná kní ka seznámí d ti se ivotem esti zví átek. Krátký p íb h na ka dé stran dopl uje zvídavá otázka, ve které je ukryta i odpov. tení pro eny Kubátová,Marie: Arcibáby aneb ivote, já nechci, abys byl vo klivej! Laskavý humor, povzbuzující a dojemn lidské p íb hy. Kubátová,Marie: Arcid dkové. V centru laskavé pozornosti autorky jsou tentokrát zajímaví zralí mu i. Monyová,Simona:Kudlanka bezbo ná. Ffordeo,Katie: Um ní ít. Bude nep ítel z d tství ideálním man elem? Julia pochybuje,ale Obermannová,Irena: V p n. Toto je kní ka do p ny, líbezné a bezstarostné hmoty. Je mo né ji íst od konce i od prost edka, po chvilkách i na jeden hlt, m ete ji íst ve vlaku, v letedle, ve stanu, v lese nebo ve van. Poj me se spolu nalo it do vany

3 Bradford,Barbara Taylor: Nástrahy osudu. Tato rodinná sága navazuje na p ede lé ty i knihy: 1.díl Zámo ná ena, 2.díl Uchovej si sv j sen, 3.díl Bát nejlep í, 4.díl Nevítaný host v echny tyto knihy má knihovna ve fondu. Nikdo z mocné rodiny Harteových není v bezpe í. Ergeme,Choga,Regina: Za závojem slz. Mé rozlou ené s harémem. Autentický p íb h eny, která je proti své v li provdána za mu e o t icet let star ího. Je znásiln na a naka ena virem HIV, stává se lé itelkou a na farm zd d né po matce napl uje sv j sen - pe uje o eny a d ti, kterým chybí nad je a pocit bezpe í. Za ívá dal í rány osudu. Sasson,Jean: Láska v zemi alu. Skute ný p íb h kurdské bojovnice za svobodu. Beletrie pro dosp lé. Waltari,Mika: Tanec na hrobech. Historický román sv toznámého finského spisovatele zachycuje dobu 19.století v carském Rusku. Napier,William: Attila. Konec sv ta p ijde z Východu. Historický román zachycuje út k mladého hunského prince ze ímského paláce na svobodu. Attilovi jsou v patách nejen strá e královského paláce. Gallo,Max: K es ané. Ve své velkolepé historické fresce K es ané vypráví sv toznámý francouzský prozaik Max Gallo nejen o po átcích zrodu k es anské Francie, ale i o úsvitu moderní evropské civilizace. Smith,Wilbur: eka boh IV.díl Vnit ní oko. Za vlády faraona Nefera Setiho postihne Egypt nenadálá pohroma Nil, matka ek, vysychá a za íná umírat. Vav incová,fan: Vrah a srdcová dáma. Vlk a sedm k zlátek. Motivem k vra d je v obou p ípadech chorobná láska a árlivost. Towsend,Sue: Adrian Mole a zbran hromadného ni ení. Kniha o v ném smola i a ousiderovi Adrianovi. Napínavá etba Turow,Scott: Oby ejní hrdinové. Oby ejní hrdinové jsou nádhern zpracovaná historická rekonstrukce záhadného a tajemného ivota, který se odehrává na pozadí 2.sv tové války.

4 Ludlum,Robert: Matlockovo pov ení. Univerzitní profesor se proti své v li ocitá ve víru d sivých událostí.. S nasazením ivota postupn odkrývá jednotlivé vrstvy zlov stného spiknutí a zárove získává dal í mocné nep átele. King,Stephen: Mlha. Ve vynikající sbírce dvaceti povídek Stephen King tená m poodhaluje temná zákoutí své jedine né fantazie. Murphy,Margaret: Nepohodlní. Napínavý p íb h vy et ování vra dy mladé afgánské imigrantky, její t lo je nalezeno v kontejneru, v n m ji vrah nechal vykrvácet. Child,Lee: Únos. Jack si neobjednává kádu do klasického hrnku, ale do um lohmotného pohárku. Aby mohl kdykoliv zmizet. Nikomu nic nedlu í a nic s sebou nevlá í. Dosud nenarazil na enu, která by ho odmítla. Nebo na p ípad, který by nevy e il. Nyní v ak stojí p ed p ípadem tak komplikovaným, e si není ni ím jistý. Clarke,Arthur C.: Výprava na Zemi. Sbírka jedenácti povídek vyjíme ného autora, který obohatil sv tovou science fiction originálními nápady. Kessler,Leo: Smrtihlav. Autor knihy Leo Kessler znovu prokázal svou schopnost barvit, se smyslem pro dramati nost a nap tí, p iblí it tená m kruté roky 2.sv tové války. Preston,Douglas,Child,Lincoln: Záti í s vranami. Nep edstavitelné zlo íhá v srdci malom sta Nau ná literatura pro dosp lé tená e. Hejkalová,Markéta: Fin Mika Waltari. Doba, ivot a knihy sv toznámého spisovatele. Klí k alamounovu klí i. Kniha se zabývá legendární postavou krále alamouna z historického a esoterického pohledu, p i em d kladn zkoumá historii ádu templá a nabízí p ekvapivá odhalení jejich tajemství. Tro ka,zden k: Nebe v hub aneb Chrocht,chrocht Kucha ské recepty Zde ka Tro ky a jiná veselá vypráv ní nejen o jídle. Spiegel,Paul: Kdo jsou idé? Kniha o idovské kulturní tradici. V N mecku se stala bestsellerem a v eském jazyce vychází poprvé.

5

Regionální literatura Litom ic

Regionální literatura Litom ic Technická univerzita v Liberci Seminární práce Regionální literatura Litom ic Zpracovala: árka KINDLOVÁ Obor studia: Filologie Forma studia: denní Ro ník: I. Akademický rok: 2012/2013 Vyu ující: Dr. Eva

Více

Sv tová premiéra 19. ervna 2014 na Letní scén, p edpremiéry v kv tnu 2014 v Divadle Ungelt. ete vid t také na Letní scén Divadla Ungelt.

Sv tová premiéra 19. ervna 2014 na Letní scén, p edpremiéry v kv tnu 2014 v Divadle Ungelt. ete vid t také na Letní scén Divadla Ungelt. KURTIZÁNA P vodní hra na motivy dvou novel Sidonie-Gabrielly Colettové Chéri /1920/ a La Fin de Chéri /1926/, které v e tin vy ly spole n pod názvem ivot a smrt drahou ka Freda /1978/ v p ekladu Jaroslava

Více

Car Mikulá II. Alexandrovi Romanov

Car Mikulá II. Alexandrovi Romanov Západo eská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalá ská práce Car Mikulá II. Alexandrovi Romanov Veronika Plachá Plze 2012 Západo eská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra historických

Více

Vzd lávání o interkulturním setkávání. Mgr. Ji í Kocourek

Vzd lávání o interkulturním setkávání. Mgr. Ji í Kocourek Vzd lávání o interkulturním setkávání Mgr. Ji í Kocourek Tento text vznikl p eskupením, výrazným p epracováním a novým dopln ním výchozích lánk autora Kocourek, J.: O em je multikulturní výchova v publikaci

Více

Revizionismus Holocaustu a jeho politické d sledky

Revizionismus Holocaustu a jeho politické d sledky Organizace NATIONAL SOCIALIST EDUCATION CENTER vám v nuje sv j ji druh p eklad odborné kní ní NS literatury. Tentokrát se jedná o dílo Jürgena Grafa, jednoho z p edních revizionist dne ní doby, kter se

Více

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 Rok 2004 z hlediska místního klimatu dosud nejlépe odpovídal dlouhodobému pr m ru za posledních 15 let. Pr m rná m sí ní teplota se po celý rok

Více

eské republiky vyhrálo sout ž v p tiboji junior i juniorek a získalo i zlaté medaile za sout ž družstev.

eské republiky vyhrálo sout ž v p tiboji junior i juniorek a získalo i zlaté medaile za sout ž družstev. Ro ník XXXVI / 2008 ERVENEC - SRPEN - 2008 www.mestovolary.cz e-mail: zpravodaj.volary@seznam.cz Sobota 23.8.2008 9,00 Slavnostní zahájení 15. ro níku Volarských slavností d eva 9,00 18,00 P edvád ní starých

Více

Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče. Romana Suchánková, DiS.

Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče. Romana Suchánková, DiS. Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče Romana Suchánková, DiS. Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalá ská práce je v novaná problematice p stounské pé e v SOS d tské vesni ce a

Více

e tí a slovin tí vojáci za první sv tové války na italské front - v osobních sv dectvích

e tí a slovin tí vojáci za první sv tové války na italské front - v osobních sv dectvích Univerzita Pardubice Fakulta filozofická e tí a slovin tí vojáci za první sv tové války na italské front - v osobních sv dectvích Jaroslava Patermanová Bakalá ská práce 2011 Prohla uji: Tuto práci jsem

Více

vychází 15. b ezna 2009 ro ník VII. (2009), íslo 1

vychází 15. b ezna 2009 ro ník VII. (2009), íslo 1 1 z 8 ob asník dolnopo ernické farnosti vydávaný pro vnit ní pot ebu vychází 15. b ezna 2009 ro ník VII. (2009), íslo 1 Úvodník Je snad p st v cí úst? (Iz 58,5-7) Vá ení a milí tená i DoPoLí, brat i a

Více

Úvodník. Obsah: Ahoj spolu áci

Úvodník. Obsah: Ahoj spolu áci Ahoj spolu áci Úvodník Za tento m síc se událo hodn v cí a my jsme se sna ili vybrat ty nejd le it j í. Doufám, e si vzpomínáte na minule vydání,kde jsem zmínil kometu,která bude vid t na no ní obloze

Více

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní koly Horní Dunajovice ZÁKLADNÍ KOLA A MATE SKÁ KOLA, HORNÍ DUNAJOVICE 184, 671 34 Identifika ní údaje Název vzd lávacího programu: Název koly:

Více

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu 10/2015 22. května 2015 26. ročník Cena 7,00 Kč Aktuálně z radnice Starosta Sušice Petr Mottl p ivítal v pond lí 11. kv tna na sušické radnici starostu Bavorské Rudy Charly Bauera. Na programu bylo jednání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle Praha 2006 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle Škola je zařazena v programu SZ Škola podporující zdraví Školní vzdělávací program pro

Více

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová Dobrovolnictví pro všechny Bc. Ilona Hofbauerová Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Diplomová práce se v nuje dobrovolnictví. Je zde p edstaveno tak, aby si každý uv domil, že dobrovolnictví má mnoho podob

Více

Hledám program na ned li, aby mi kamarádi závid li!

Hledám program na ned li, aby mi kamarádi závid li! Hledám program na ned li, aby mi kamarádi závid li! Co m že d lat osvícená rodina v Praze v ned li? Jít do ZOO? Tam chodí každý a zví ata jsou v menšin. Do cukrárny na dortík? I v t ch baby-friendly je

Více

zá í 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas DVOUM SÍ NÍK

zá í 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas DVOUM SÍ NÍK DVOUM SÍ NÍK 40 íslo Slovo na úvod VIII. ro ník zá í 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas Žijí s námi aneb lidé na Blatensku Hynek Bo an K místu pat í lidé, tedy lidé d lají místo místem, vytvá ejí

Více

Vále ný deník eského vojáka Ji ího Vopa ila z let 1915 1918

Vále ný deník eského vojáka Ji ího Vopa ila z let 1915 1918 Univerzita Pardubice Fakulta Filozofická Vále ný deník eského vojáka Ji ího Vopa ila z let 1915 1918 Miroslav ehák Bakalá ská práce 2011 Prohla uji, e jsem tuto práci vypracoval samostatn. Ve keré prameny,

Více

P íprava st edo kolských student na vysokou kolu v oblasti p írodov dného a odborného vzd lávání

P íprava st edo kolských student na vysokou kolu v oblasti p írodov dného a odborného vzd lávání Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Pedagogická fakulta Bakalá ská práce P íprava st edo kolských student na vysokou kolu v oblasti p írodov dného a odborného vzd lávání Vypracovala: Ing. Miroslava

Více

John Sack: Bez pravdy není nic

John Sack: Bez pravdy není nic AAARGH esky a Slovensky John Sack: Bez pravdy není nic John Sack (1930) - americk noviná, autor desítky reportá ních knih, p edev ím z míst r zn ch vále n ch konflikt. Jako reportér byl v Koreji, Vietnamu,

Více

eská beletrie podle autora St ední pr myslová škola stavební eské Bud jovice, Resslova 2 Seznam beletrie

eská beletrie podle autora St ední pr myslová škola stavební eské Bud jovice, Resslova 2 Seznam beletrie J29 Adlová, V ra Jarní symfonie J30 Adlová, V ra že z Flander J31 Adlová, V ra íkáte, abych v il J38 Ajvaz, Michal Zlatý v k J34 Arbes, Jakub Akrobati. Zázra ná Madona J36 Arbes, Jakub Okolí Prahy J33

Více

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti UNIVERZITA TOMÁ E BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jaromír Baran

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

Kompendium. katechismu katolické církve

Kompendium. katechismu katolické církve 1 Kompendium katechismu katolické církve Italský originál: Catechismo della Chiesa Cattolica, Compendio Libreria Editrice Vaticana 2005 P eklad z italštiny: Josef Kolá ek Text neprošel jazykovou úpravou

Více

Pracovní migrace a systémy sociálního zabezpe ení: védsko. Miguel Benito

Pracovní migrace a systémy sociálního zabezpe ení: védsko. Miguel Benito Pracovní migrace a systémy sociálního zabezpe ení: védsko Miguel Benito 1 O autorovi: Miguel Benito je zakladatelem Immigrant-institutet (IMMI) v Boråsu, védsku. Dlouhodob se v nuje situaci migrant v vedsku.

Více

5/2000 Panny Marie Marii chudé a ubohé Marii Bohorodi ce Marii Pann Marii Matce Marii pod k Marii Nanebevzaté milovat Boha Mariiným srdcem íjnu

5/2000 Panny Marie Marii chudé a ubohé Marii Bohorodi ce Marii Pann Marii Matce Marii pod k Marii Nanebevzaté milovat Boha Mariiným srdcem íjnu 5/2000 4 MIILÍÍ FARNÍÍCII Vstupujeme do m síce íjna, který nás p ivádí do náru í Panny Marie. Spolu s ní se chceme p iblí it k Bohu, který nám ji dal jako sv j krásný dar. Na Marii chudé a ubohé vidíme,

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

Slaný představí Tibet

Slaný představí Tibet informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 3 ročník XII březen 2009 Slovo starosty Vážení spoluob ané, milí Sla áci, v souvislosti s p ípadem, který v sou

Více

Na vydání almanachu se podíleli:

Na vydání almanachu se podíleli: Na vydání almanachu se podíleli: Bek Jaroslav, ornej Pavel, Dlouhý Miroslav, Duánek Karel, Hanzlík Karel, Hlavá ek Even, Holub Ji í, Hromádka Tomá, Hujer Ji í, Indra Zden k, Jaro Frantiek, Jur ková Marie,

Více

Kulturní programy. M stské muzeum - Váno ní ozdoby výstava.

Kulturní programy. M stské muzeum - Váno ní ozdoby výstava. KRONIKA M STA DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2006 LEDEN Kulturní programy Hank v d m - Ples absolvent tane ních. - Když ty, tak já taky, milá ku - divadelní spole nost Háta. - XVI. Reprezenta ní ples Hankova domu.

Více