PRÁVNÍ POMOC OBĚTEM TRESTNÝCH ČINŮ. Mgr. Katarína Danková JUDr. Vladimír Pelc

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRÁVNÍ POMOC OBĚTEM TRESTNÝCH ČINŮ. Mgr. Katarína Danková JUDr. Vladimír Pelc"

Transkript

1

2

3 PRÁVNÍ POMOC OBĚTEM TRESTNÝCH ČINŮ Mgr. Katarína Danková JUDr. Vladimír Pelc CSSP 2014

4 Publikace vznikla díky finanční podpoře z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Odpovědný redaktor: PhDr. Marie Šusterová Korektorka: PhDr. Hana Pelešková Grafická úprava publikace a obálky: Jaroslava Jones Tisk: Ing. Bohuslav Šír 1. vydání Náklad: 700 ks Copyright CSSP 2014

5 Obsah Seznam zkratek 4 1. Úvodní slovo 5 2. Klíčové pojmy problematiky obětí trestných činů Oběť trestného činu a osoba poškozená Viktimizace Trestný čin Trestní řízení Orientace v zákoně o obětech trestných činů První kontakt s obětí Právo na informace Rozsah informační povinnosti Fáze poskytování právních informací a způsob plnění informačních povinností 27 Poučovací formuláře pro prosté oběti trestných činů a pro zvlášť zranitelné oběti (možno stáhnout na 6. Účast oběti v trestním řízení Nutná účast oběti v trestním řízení Trestní oznámení Souhlas s trestním stíháním Výslech oběti Dobrovolná účast oběti v trestním řízení Ochrana oběti před pachatelem Ochrana oběti v soukromí Ochrana oběti při úkonech trestního řízení Náhrada újmy způsobené trestným činem Právo na peněžitou pomoc od státu (odškodnění) Účel peněžité pomoci Nejdůležitější ustanovení zákona o obětech trestných činů z pohledu peněžité pomoci Okruh oprávněných osob, výše peněžité pomoci a další podmínky peněžité pomoci Žádost o poskytnutí peněžité pomoci 51 Přílohy č Vzor trestního oznámení Vzor prohlášení oběti o dopadech trestného činu na její život Vzor žádosti o bezplatného zmocněnce Vzor návrhu na předběžné opatření podle trestního řádu 56 O autorech 58 30

6 Seznam zkratek LPS Listina základních práv a svobod, vyhlášená předsednictvem České národní rady dne jako součást ústavního pořádku České republiky (č. 2/1993 Sb.), ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. NOZ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (účinný od ) obč. zák. přest. zák. tr. řád tr. zák. Ústava ZOTČ Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (účinný do ) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., ústavního zákona č. 300/2000 Sb., ústavního zákona č. 395/2001 Sb., ústavního zákona č. 448/2001 Sb., ústavního zákona č. 515/2002 Sb., ústavního zákona č. 319/2009 Sb., ústavního zákona č. 98/2013 Sb.) Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů).

7 1. Úvodní slovo autorů Právní pomoc obětem trestných činů Centrum sociálních služeb Praha středisko Intervenční centrum přišlo s ideou vytvořit publikaci, která novým způsobem zpracuje problematiku právní pomoci obětem trestných činů. Základní myšlenkou, která se zrodila v průběhu vzdělávacího semináře věnovaného novému zákonu o obětech trestných činů, jenž pod záštitou Intervenčního centra Praha vedli v červnu 2013 autoři této publikace, bylo vytvořit dílo, které by poskytlo komplexní metodiku k plnému využití právního instrumentária, jež může v konkrétní situaci pomoci oběti trestného činu. Tohoto vzdělávacího semináře pořádaného v krásných secesních prostorách primátora hlavního města Prahy se účastnili kromě pracovníků pomáhajících organizací a neziskového sektoru také policisté a zástupci justice. Publikace byla vytvořena v průběhu projektu Efektivnější pomoc obětem domácího násilí prostřednictvím interdisciplinární spolupráce - přenos znalostí a zkušeností ze zahraničí. Tento projekt s mezinárodním rozměrem realizovala v letech příspěvková organizace Centrum sociálních služeb Praha. Projekt byl podpořen globálním grantem Mezinárodní spolupráce z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Je zaměřený na posílení profesionálních kompetencí cílové skupiny českých odborníků, kteří se dostávají do kontaktu s oběťmi domácího násilí. Patří mezi ně zástupci organizací a institucí vyšších a nižších územně samosprávných celků a pracovníci pomáhajících organizací. Hlavním účelem projektu bylo přispět ke zlepšení interdisciplinární spolupráce při ochraně před domácím násilím a ke zvýšení senzibility odborníků k této problematice. Vzdělávací workshopy, semináře a pracovní stáže napomohly ke zvýšení informovanosti odborníků. Partnery v projektu byly zkušené organizace z Rakouska, Itálie a Velké Británie, konkrétně se jedná o Centrum na ochranu proti násilí v Linci, azylový dům Kolping Österreich v Mistelbachu, Asociaci GEA pro solidaritu žen proti násilí v italském Bolzanu a jednu z největších britských charitativních organizací The Haven Wolverhampton. Pracovníci Intervenčního centra Praha získali u zahraničních partnerů podněty zaměřit se mimo jiné i na ochranu obětí trestných činů v praxi. Podle našeho názoru je pro důslednou ochranu a efektivní pomoc důležitým článkem informovaný a citlivý člověk, který přichází do kontaktu s obětí (sociální pracovník, právník, úředník, informační pracovník, policista, státní zástupce, soudce, justiční pracovník apod.). Z pohledu neziskového sektoru je žádoucí, aby jeho pracovníci byli dobře seznámeni s problematikou domácího násilí, znali síť pomáhajících organizací v regionu a dokázali oběť v první fázi efektivně podpořit v dalších krocích, které ji vedou ven z kruhu násilí. Publikace se proto zaměřuje na metodiku práce s oběťmi trestných činů pro pomáhající profese v kontextu nového zákona o obětech trestných činů. Proto v názvu úmyslně hovoříme o právní pomoci, ačkoli to není úplně přesné, avšak je 7

8 to jistě výstižnější než spojení, které používá zákon o obětech trestných činů, a sice poskytování právních informací. Naší snahou je, aby výklady znění zákona byly srozumitelné a jasné, přitom fakticky správné. Usilovali jsme o přehledně strukturovanou charakteristiku postupů při efektivním pomáhání obětem trestných činů. Z hlediska metodiky je totiž důležité informovat oběť postupně o možnosti ochrany a využívat přitom jednoduchých pouček. Profesionálním přístupem pomáhajícího pracovníka se daří oběť připravit na jednotlivé úkony trestního řízení tak, aby složitý proces fyzicky i psychicky zvládla, nebála se spolupracovat, vypovídat a získala zpět svou sebedůvěru a sebejistotu. Z pracovní stáže v Centru na ochranu proti násilí v Linci si účastníci odnesli zkušenost, že i zvlášť zranitelná oběť, která cítí oporu u kontaktního pracovníka a získá v pravý čas potřebné informace, se může stát suverénním svědkem před soudem. Čtenáři této publikace mohou být prakticky všichni zájemci o problematiku obětí trestných činů. Primárně však bude sloužit pro pracovníky intervenčních center, ale i jiných pomáhajících organizací. Dále může být cennou pomůckou i pro pracovníky orgánů sociálněprávní ochrany dětí (tzv. OSPOD) a sociální pracovníky městských částí, kteří pracují se seniory, ale i další odborníky, kteří se dostávají do kontaktu s oběťmi trestných činů. Autoři se snažili vypořádat s nelehkým úkolem vtělit rozbor složitých právních institutů do podoby čitelné i pro neprávníky a zachovat přitom věcnou správnost vyjádření. Pro řešení složitých právních problémů bude proto čas od času nezbytné, aby čtenář nahlédl do komentáře 1, který rozpracovává jednotlivé otázky vyčerpávajícím způsobem a komplexně, tedy z více úhlů pohledu. Pro názorné pochopení problematiky a právních institutů, týkajících se ochrany obětí trestných činů a pomoci jim, se v textu uvádí několik názorných příkladů vycházejících z následujícího smyšleného příběhu: Manželský pár, Lenka a Lukáš, se přestěhoval natrvalo do Prahy. Oba manželé zde měli slušnou práci a několik opravdu dobrých přátel. Přesto jejich životy nebyly zality sluncem. Z důvodu zvýšení přehlednosti je na závěr dvou kapitol (2 a 4) obsaženo krátké heslovité shrnutí probrané problematiky. Bližší informace o projektu najdete: nebo 1 Doporučujeme následující komentář: Jelínek, J. a kol. Zákon o obětech trestných činů. Komentář s judikaturou. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, 320 str. 8

9 2. Klíčové pojmy problematiky obětí trestných činů Předpokladem poskytování služeb obětem trestných činů v oblasti práva je znalost základních právních termínů, které používá zákon (či jiný právní předpis) nebo které jsou používány praxí. Porozumění těmto pojmům je klíčové pro dobrou orientaci v problematice a následně pro poskytování pomoci k efektivnímu uplatnění práv obětí trestných činů. V této kapitole se proto zabýváme stěžejními pojmy, se kterými se nezbytně potká každý při poskytování služeb obětem trestných činů, např. při poskytování tzv. právních informací ve smyslu zákona o obětech trestných činů (k poskytování právních informací srov. 4 a 6 ZOTČ) 2. Výběr pojmů není nahodilý a obsahuje pouze ty, u nichž nestačí pouhá definice nebo stručná charakteristika, ale které je nutné rozebrat podrobněji, a to z důvodu jejich obecnosti nebo charakteristického vztahu k pojmům obdobným. Jedná se o následující pojmy: oběť trestného činu, poškozený, viktimizace, trestný čin, trestní řízení. Výchozím pojmem právní úpravy zkoumané materie je pojem oběť, který se od účinnosti zákona o obětech trestných činů (tj. od ) významově přiblížil skutečnému obsahu tohoto pojmu, jak je obecně vnímán. Přiblížil se tím pádem také významu pojmu oběti, jak je používán v jiných společenskovědních disciplínách, než je právo (např. ve viktimologii), Před účinností tohoto zákona byla oběť v právním řádu vymezena velmi restriktivně, a to tak, že zákon opomíjel velkou část obětí trestných činů. Důvodem byla mimo jiné skutečnost, že pojem oběti byl vymezen pouze pro účely peněžité pomoci. Navíc faktický obsah tohoto pojmu byl do značné míry tvořen tzv. bodovou vyhláškou (srov. vyhlášku č. 440/2001 Sb.), tedy podzákonným právním předpisem. Jelikož jedním z hlavních účelů přijetí ZOTČ bylo upravit náležitě vztah mezi orgány činnými v trestním řízení a obětí, byl pojem oběti rozšířen. Na tomto místě se však sluší připomenout, že při aplikaci ZOTČ je nutné, i přes významové přiblížení pojmu oběti v zákoně a pojmu oběti, jak je obecně pojímán, vnímat rozdíly mezi nimi. Při poskytování právní pomoci a právních informací je třeba vykládat pojem oběti pouze ve smyslu zákonné definice. Zákon dále nově zavedl pojem zvlášť zranitelné oběti. Rozšířená práva obětí se nezbytně projevila i v jejich postavení v rámci trestního řízení, kde je pro osobu zasaženou trestným činem tradičně užíván pojem poškozený. Vztahem těchto pojmů je nutné se zabývat a rozlišovat je (k pojmům oběti a poškozeného viz kap. 2.1). 2 Právní informace ve smyslu zákona o obětech trestných činů podrobně rozebírá kap. 5 této publikace. 9

10 Ačkoli viktimizace není logicky zákonným pojmem, zákonodárce již pracuje s termínem druhotná újma (srov. 2 odst. 4 písm. d), odst. 5, 3 odst. 2 a rubriku nad 17 až 22 ZOTČ), která představuje výsledek tzv. sekundární viktimizace 3. Zákon ve vztahu k tzv. zvlášť zranitelným obětem hovoří o zvýšeném nebezpečí způsobení druhotné újmy. V rámci pojmu viktimizace se budeme zabývat i podřazenými pojmy, kterými jsou primární viktimizace, sekundární viktimizace a opakovaná viktimizace. Pochopení pojmu viktimizace má praktický význam pro určení, zda určitá osoba je či není obětí trestného činu, určení charakteristiky oběti a míry její možné další viktimizace. Rozpoznání všech uvedených atributů je předpokladem efektivního a individuálně zaměřeného poskytnutí pomoci oběti trestného činu. Potřeby obětí totiž mohou být stejně jedinečné a komplikované jako lidské povahy a jejich příběhy, zvláště když jsou zasaženy trestnou činností, jejíž rozmanitost (v tomto případě v negativním slova smyslu) často předčí i naše nejdivočejší představy. Taková identifikace pak z druhé strany vymezuje rozsah práv dotyčné osoby a případné povinnosti orgánů činných v trestním řízení, ale také pomáhajících profesí, např. kontaktních pracovníků pomáhajících organizací (k pojmu viktimizace viz kap. 2.2). O oběti lze hovořit pouze tam, kde došlo ke spáchání trestného činu. Nikoli každá újma, která je člověku způsobena protiprávním jednáním, je způsobena trestným činem (může jít např. o přestupek nebo soukromoprávní delikt). Vedle toho také platí, že újma ve smyslu právním nemusí odpovídat představě konkrétního člověka o újmě, kterou mu někdo jiný způsobil, nebo která mu byla způsobena (např. absence příčinné souvislosti mezi jednáním domnělého škůdce a újmou, která nastala u osoby, jež se považuje za oběť). Trestnými činy jsou pouze nejzávažnější protiprávní jednání narušující nejdůležitější individuální nebo společenské zájmy a ohrožující tak hodnoty, přijímané většinou společnosti jako základní a nezbytné. Charakter těchto jednání ve spojení s jejich závažností pak odůvodňuje široký katalog práv, který zákonodárce obětem trestných činů přiznává, neboť v zásadě platí přímá úměra mezi závažností trestného činu a velikostí újmy, způsobené oběti (k pojmu trestný čin viz kap. 2.3). Trestné činy se projednávají v trestním řízení. Jedná se o poměrně složitý a vysoce formalizovaný proces, jehož se účastní osoby disponující silnými pravomocemi (orgány činné v trestním řízení), osoba obviněná z trestného činu, která má právo na spravedlivý proces a právo na obhajobu, jež zpravidla realizuje prostřednictvím kvalifikované osoby, kterou může být pouze advokát. Postavení oběti jako poškozeného v trestním řízení se postupně posiluje, což pro oběť představuje větší možnost dosažení satisfakce, o kterou usiluje. V daném kontextu nemáme na mysli pouze satisfakci materiální (např. v podobě obdržení peněžité náhrady za újmu způsobenou trestným činem), ale i satisfakci morální, a to např. v podobě náležitého objasnění trestného činu a spravedlivého potrestání pachatele (k pojmu trestní řízení viz kap. 2.4 a podrobněji k němu z pohledu účasti oběti v něm viz kap. 6). 3 Důvodová zpráva k ZOTČ dokonce druhotnou újmu a sekundární viktimizaci ztotožňuje, což je drobná nepřesnost. 10

11 Právní pomoc obětem trestných činů 2.1 Oběť trestného činu a osoba poškozená Oběť trestného činu a osobu poškozenou bychom mohli ve vztahu k trestnému činu označit za pasivní subjekt oproti pachateli, který je ve vztahu k trestnému činu subjektem aktivním 4. Pojmem oběti se zabývají především vědecké disciplíny, jakými jsou kriminologie, viktimologie, kriminalistika a psychologie. Používá jej také zákon o obětech trestných činů. Oběť je v legislativním pojetí předně subjektem pomoci ze strany státu. Pojem poškozený je naproti tomu pojmem čistě procesním a používá jej trestní řád, který upravuje trestní řízení. Zákon o obětech trestných činů definuje oběť, osobu pozůstalou, kterou rovněž považuje za oběť, a oběť zvlášť zranitelnou, která je podkategorií obecnějšího pojmu oběť. Obětí se rozumí fyzická osoba, které bylo nebo mělo být trestným činem ublíženo na zdraví, byla způsobena majetková nebo nemajetková újma nebo na jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatil ( 2 odst. 2 ZOTČ). V tomto případě se jedná o tzv. přímou oběť. Byla-li trestným činem způsobena smrt oběti, považuje se za oběť též její příbuzný v pokolení přímém, sourozenec, osvojenec, osvojitel, manžel nebo registrovaný partner nebo druh, je-li osobou blízkou ( 2 odst. 3 ZOTČ). Taková oběť se v literatuře označuje jako oběť nepřímá 5. Pojem zvlášť zranitelná oběť je podkategorií pojmu oběť a je vymezena v 2 odst. 4 ZOTČ. Platí tedy, že každá zvlášť zranitelná oběť musí zároveň splňovat kritéria oběti. Zvlášť zranitelná oběť vyžaduje vyšší míru péče a ochrany, zvláštní přístup, a to z důvodu zvýšeného rizika sekundární nebo opakované viktimizace. Zvlášť zranitelnou obětí podle zákona je: dítě (každá osoba mladší 18 let), osoba, která je postižena fyzickým, mentálním nebo psychickým hendikepem nebo smyslovým poškozením, které ve spojení s různými překážkami může bránit plnému a účelnému uplatnění této osoby ve společnosti ve srovnání s jejími ostatními členy, oběť trestného činu obchodování s lidmi podle 168 tr. zák., oběť trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti nebo trestného činu, který zahrnoval násilí či pohrůžku násilím, jestliže je v konkrétním případě zvýšené nebezpečí způsobení druhotné újmy zejména s ohledem na její věk, pohlaví, rasu, národnost, sexuální orientaci, náboženské vyznání, zdravotní stav, rozumovou vyspělost, schopnost vyjadřovat se, životní situaci, v níž se nachází, nebo s ohledem na vztah k osobě podezřelé ze spáchání trestného činu nebo závislost na ní. 4 Rozdělení subjektu trestného činu je tradiční v některých zahraničních naukách trestního práva. 5 K pojmům přímá a nepřímá oběť srov. Danková, K. Pojem obeť trestného činu a jej postavenie v trestnom konaní v komparatívnom kontexte. In Jelínek, J., Gřivna, T. Poškozený a oběť trestného činu z trestněprávního a kriminologického pohledu. Praha: Leges, 2014, str

12 V případě, že je obětí dítě nebo jde o oběť trestného činu obchodování s lidmi, jde bez dalšího o zvlášť zranitelnou oběť. Složitější je posouzení statusu zvlášť zranitelné oběti u osob hendikepovaných nebo osob se smyslovým poškozením a u obětí sexuálních a násilných trestných činů. Oběti, které jsou hendikepované nebo trpí smyslovým poškozením, budou zároveň zvlášť zranitelnými oběťmi pouze v případě, že to může bránit plnému a účelnému uplatnění této osoby ve společnosti ve srovnání s jejími ostatními členy. Musí jít tedy o hendikep nebo smyslové poškození určité závažnosti. Hendikepem tak bude např. mentální retardace, duševní nemoc nebo těžká asociální porucha osobnosti. Fyzický hendikep takové intenzity bude představovat např. dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav nebo tělesné postižení v důsledku ochromení končetin nebo mozkové obrny. U poslední skupiny zvlášť zranitelných obětí existují tři problematická místa. Především je nutné určit, co lze rozumět trestným činem proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti. Otázkou je, zda sem mohou patřit pouze trestné činy uvedené v hlavě III trestního zákoníku, nebo i některé jiné, které sice nejsou zařazeny v uvedené hlavě, avšak materiálně (obsahově) jde o tzv. sexuální trestné činy. Podle našeho názoru je na místě extenzivní výklad, což bylo již v nauce zdůvodněno 6. Trestnými činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti pro potřeby vymezení zvlášť zranitelné oběti tedy podle našeho názoru jsou zejména: znásilnění ( 185 tr. zák.), sexuální nátlak ( 186 tr. zák.), kuplířství ( 189 tr. zák.). Druhým problematickým bodem je určení existence zvýšeného nebezpečí způsobení druhotné újmy zejména s ohledem na věk oběti, její pohlaví, rasu, národnost, sexuální orientaci, náboženské vyznání, zdravotní stav, rozumovou vyspělost, schopnost vyjadřovat se, životní situaci, v níž se nachází, nebo vztah oběti k osobě podezřelé ze spáchání trestného činu nebo závislost oběti na takové osobě. Ačkoli se nejedná o kritérium, které by mělo být primární a které by bylo určující podle zákona o obětech trestných činů, o statusu zvlášť zranitelné oběti může napovědět závažnost spáchaného trestného činu (je však třeba ji bezpodmínečně znát). Další skutečností, která by mohla pomoci při určení statusu oběti, je porovnání závažnosti trestného činu a jejich následků, jak jej vnímá oběť, a jak je vnímána obecně (srov. např. praktické zkušenosti svoje i svých spolupracovníků). V případě pochybností se i v tomto případě pravidlo o presumpci tvrzeného postavení oběti, podle kterého každou osobu, která se cítí být zvlášť zranitelnou obětí, je třeba považovat za zvlášť zranitelnou, dokud nevyjde najevo opak (srov. přiměřeně 3 odst. 1 ZOTČ). Posledním kritickým místem je určení trestných činů, které typicky obsahují prvek násilí či pohrůžku násilím. 6 Viz Jelínek, J. a kol. Zákon o obětech trestných činů. Komentář s judikaturou. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, str. 37 a násl. 12

13 Právní pomoc obětem trestných činů Za násilí se považuje použití fyzické síly k překonání nebo zamezení kladeného či očekávaného odporu. Podle trestního zákoníku se za násilí považuje i uvedení jiného do stavu bezbrannosti lstí (viz 119 tr. zák.). Stavem bezbrannosti se rozumí kupř. hluboký spánek, silná opilost nebo omámení způsobené drogou. Taková lest pak může spočívat například v podání alkoholického nápoje s uspávacím prostředkem. Prvek násilí nebo pohrůžky násilí je přítomen zejména u následujících trestných činů: trestné činy proti zdraví (trestné činy těžkého ublížení na zdraví podle 145 tr. zák., ublížení na zdraví podle 146 tr. zák., ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky podle 146a tr. zák., těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti podle 147 tr. zák., ublížení na zdraví z nedbalosti podle 148 tr. zák.), vydírání podle 175 tr. zák., některé trestné činy proti rodině a dětem (týrání svěřené osoby podle 198 tr. zák. a týrání osoby žijící ve společném obydlí podle 199 tr. zák.), některé trestné činy narušující soužití lidí (zejm. trestné činy nebezpečného vyhrožování podle 353 tr. zák. a nebezpečného pronásledování podle 354 tr. zák.). V uvedeném výčtu nejsou uvedeny ty trestné činy, které spadají bez pochybností do jiné kategorie, např. trestný čin znásilnění podle 185 tr. zák., který je trestným činem proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti. V konkrétním případě je totiž možné a u některých trestných činů to bude i obvyklé, že jejich oběti jsou tzv. zvlášť zranitelnými oběťmi, a to z více zákonných důvodů (je zde např. jak násilí, tak sexuální podtext, přičemž oběť je navíc dítětem, tedy osobou mladší 18 let). 13

14 Posouzení statusu oběti a zvlášť zranitelné oběti OBĚŤ ZVLÁŠŤ ZRANITELNÁ OBĚŤ bez dalšího bez dalšího je-li znevýhodněna při uplatňování práv oběti existuje-li zvýšené riziko sekundární viktimizace tzv. přímá oběť ( 2 odst. 2 ZOTČ), tj. fyzická osoba, které byla nebo měla být trestným činem způsobena majetková nebo nemajetková újma tzv. nepřímá oběť ( 2 odst. 3 ZOTČ), tj. pozůstalý po oběti, která v důsledku trestného činu zemřela dítě [ 2 odst. 4 písm. a) ZOTČ] oběť trestného činu obchodování s lidmi podle 168 tr. zák. [ 2 odst. 4 písm. c) ZOTČ] hendikepovaná osoba [ 2 odst. 4 písm. b) ZOTČ] oběť trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti [ 2 odst. 4 písm. d) ZOTČ] oběť násilného trestného činu [ 2 odst. 4 písm. d) ZOTČ] Poškozeným je ten, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková škoda nebo nemajetková újma, nebo ten, na jehož úkor se pachatel trestným činem obohatil ( 43 odst. 1 tr. řádu). Rozlišení pojmu oběti a poškozeného je složité v tom, že v určitých směrech je oběť pojmem širším a v určitých naopak pojmem užším. Nejdůležitějším rozdílem mezi oběma pojmy je, že obětí může být pouze fyzická a nikoli právnická osoba, neboť pouze člověk je schopen svými smysly vnímat útrapy spojené s trestným činem namířeným proti němu. Pojem poškozeného je také širší v tom smyslu, že osobou poškozenou může být i její právní nástupce (např. v případě postoupení pohledávky). Naopak poškozený je pojmem užším z toho pohledu, že újma této osobě již vznikla, kdežto obětí může být i osoba, které z trestného činu újma pouze hrozila, a dále v tom, že obětí může být na rozdíl od poškozeného i osoba pozůstalá po osobě, jež v důsledku trestného činu zemřela. 14

15 Právní pomoc obětem trestných činů Rozdíly mezi obětí a poškozeným CHARAKTERISTIKA SUBJEKT ÚJMA POSTAVENÍ PRÁVNÍHO NÁSTUPCE OBĚŤ subjekt pomoci ze strany státu fyzická osoba vzniklá hrozící nemá právního nástupce POŠKOZENÝ procesní subjekt fyzická osoba právnická osoba vzniklá právní nástupce nastupuje do majetkových práv poškozeného Oběti trestné činnosti lze, jak vyplývá z předešlého textu, rozdělovat podle druhu újmy, která jim byla trestným činem způsobena nebo způsobena být měla - např. pachatel se o trestný čin pouze pokusil nebo jej připravoval (v takovém případě však oběť nemůže být zároveň poškozeným, neboť u toho se vyžaduje reálný vznik újmy, tj. zpravidla dokonání trestného činu). Z uvedené tabulky vyplývá, že mohou nastat různé situace. Nejčastější samozřejmě bude, že oběť je zároveň osobou poškozenou. Může ovšem nastat případ, kdy půjde o oběť trestného činu, který byl pouze připravován nebo o nějž se pachatel neúspěšně pokusil. I v těchto situacích však nelze a priori vyloučit vznik újmy (zejm. nemajetkové). V případě absence újmy o osobu poškozenou jít nemůže. Přesto může existovat reálné nebezpečí opakované viktimizace, což bude znamenat nutnou péči o osobu jako oběť trestného činu. 15

16 Rozdělení obětí podle druhu újmy OBĚŤ POŠKOZENÝ DRUH ÚJMY újma na zdraví majetková škoda nemajetková újma bezdůvodné obohacení PŘÍKLADY fyzická: zlomenina (např. končetiny, žeber, sanice), poškození důležitého orgánu, zohyzdění, popáleniny, vyražení zubů, nakažení pohlavní nemocí psychická: např. prodělání mučivých psychických útrap nebo vznik posttraumatické stresové poruchy ztráta věci (např. finančních prostředků, ať již hotovostních či bezhotovostních, šperků, motorového vozidla, výpočetní techniky), poškození věci (např. vylomení dveří, poškození nábytku, vysklení oken, poškození oblečení a šperků), usmrcení domácího zvířete rozvrácení rodinného života, ztráta zaměstnání, ztráta dobré pověsti (např. v důsledku obvinění z trestného činu, nařčení, šíření nepravdivých informací, zveřejněním citlivých fotografií nebo videí), narušení svobody rozhodování (např. uzamčením v bytě a neustálým kontrolováním), v intimní oblasti (např. donucením k pohlavnímu styku, ponižováním) například neoprávněným užíváním cizí věci, čímž na jedné straně dojde k obohacení pachatele a na druhé straně k ochuzení oběti (např. amortizace automobilu, ztráta možnosti užívat byt apod.) Příklad č. 1: Lenku při nákupu potravin okradl neznámý muž, když jí v nestřežené chvíli, kdy si prohlížela zboží v regálu, sebral z nákupního košíku kabelku, ve které měla věci v hodnotě Kč, a utekl z prodejny potravin. Řešení č. 1: V daném případě je Lenka prostou obětí, které vznikla majetková újma, a je zároveň osobou poškozenou. (Trestný čin neměl násilnou nebo sexuální povahu a nejde o trestný čin obchodování s lidmi, Lenka není dítětem ani hendikepovanou osobou a zároveň nemá žádný vztah k pachateli. Z útoku pachatele jí nevznikla újma na zdraví ani jiná nemajetková újma.) Příklad č. 2: Lenku cestou domů ze zaměstnání přepadl neznámý muž, který se jí snažil z ruky vytrhnout kabelku, ve které měla Kč. To se mu však napoprvé nepodařilo, neboť Lenka ji pevně držela v rukou. Lupič musel Lenku dvakrát silně udeřit do obličeje, aby se zmocnil kabelky, čímž Lence způsobil zranění, která si vyžádala léčení po dobu 14 dní. 16

17 Právní pomoc obětem trestných činů Řešení č. 2: V daném případě je Lenka prostou obětí, které vznikla jednak majetková újma, jednak jí bylo ublíženo na zdraví. (V daném případě jde o násilný trestný čin, bude tedy nutné zvažovat, zda Lenka nemůže být zvlášť zranitelnou obětí z důvodu existence zvýšeného rizika sekundární viktimizace. V případě, že by oběť byla např. cizinkou, může tato okolnost hrát významnou roli, neboť v důsledku toho může existovat zvýšené riziko sekundární viktimizace.) Příklad č. 3: Paní Lenka se stala obětí trestného činu znásilnění. Řešení č. 3: V takovém případě je Lenku třeba považovat za tzv. zvlášť zranitelnou oběť. (U oběti znásilnění zpravidla existuje nebezpečí vzniku druhotné újmy. Ke kritériím srov. 2 odst. 4 písm. d) ZOTČ. Pozor, tato kritéria jsou uvedena demonstrativně a je vždy nutné citlivě posoudit okolnosti konkrétního případu. V případech znásilnění je třeba zpravidla zkoumat kromě možného ublížení na zdraví, zejména rozsah nemajetkové újmy.) Příklad č. 4: Paní Lenka se stala obětí trestného činu, jejž proti ní spáchal její manžel Lukáš, kterého milovala, a nedokázala si vůbec vysvětlit, jak se něco takového mohlo stát, neboť mezi nimi panovala vždy maximální důvěra. Řešení č. 4: Bez ohledu na typ trestného činu je třeba Lenku považovat za zvlášť zranitelnou oběť, neboť zvýšené nebezpečí vzniku sekundární újmy je dáno blízkým vztahem k pachateli. Obdobné jsou případy, kdy je zvýšené nebezpečí vzniku sekundární újmy dáno závislostí oběti na pachateli (např. pachatel má vůči oběti vyživovací povinnost). 2.2 Viktimizace Viktimizaci můžeme definovat jako proces, v jehož průběhu vzniká v důsledku spáchaného trestného činu určité osobě újma. Tuto újmu můžeme z hlediska jejího původu rozdělit na újmu primární, sekundární a opakovanou; taktéž lze v této souvislosti hovořit o primární, sekundární a opakované viktimizaci. Těmto pojmům pak částečně odpovídají pojmy primární a sekundární oběť. Primární (prvotní) újma je způsobena přímo a bezprostředně trestným činem. Sekundární (druhotná) újma obecně není způsobena přímo trestným činem, ale přístupem orgánů a osob odlišných od pachatele, a to po spáchání trestného činu. Od sekundární újmy musíme odlišovat újmu opakovanou, která vzniká v důsledku dalšího trestného činu pachatele směřujícího vůči oběti (např. opětovné fyzické napadení). Příklad č. 5: Paní Lenka byla soustavně fyzicky napadána ze strany svého manžela Lukáše. Ten svou manželku rovněž soustavně psychicky týral. Jednoho dne napadání eskalovalo ve fyzický útok, při kterém Lenka utrpěla mnohočetnou komplikovanou zlomeninu ruky. Toto zranění si vyžádalo léčení po dobu 6 měsíců. Další tři měsíce se Lenka léčila na psychiatrii. Tyto újmy považujeme za újmy primární. 17

18 Paní Lenka vyhledala pomoc Policie ČR, kde se setkala převážně s ohleduplným jednáním. Jeden z policistů si však neodpustil poznámku, že za způsobenou újmu mohou její krátké sukně, které nosí. Toto jednání přispělo ke zhoršení jejího psychického stavu a následnému zhroucení, neboť se začala obviňovat, že za situaci si může ona sama. Tuto újmu považujeme za újmu sekundární. Po uzdravení se Lenka vrátila k manželovi, který ji v posledním měsíci léčení pravidelně navštěvoval v léčebně a přesvědčil ji o tom, že už nikdy nedopustí, aby se pohádali a došlo mezi nimi k vzájemnému konfliktu. Po návratu domů se však situace vrátila do starých kolejí a Lukáš pokračoval ve svém násilnickém chování. Tuto újmu označujeme jako opakovanou. Smyslem zákona o obětech trestných činů je především ochrana obětí před sekundární a opakovanou viktimizací a jeho správné uchopení ze strany osob pomáhajících obětem může být efektivním nástrojem k předcházení druhotné nebo opakované újmy. Primární újmě musí zabraňovat především systém veřejné moci. 2.3 Trestný čin O oběti ve smyslu zákona o obětech trestných činů lze hovořit v zásadě pouze tehdy, když došlo ke spáchání trestného činu. Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákoník označuje za trestný (srov. 13 odst. 1 tr. zák.). Jde o jednání popsaná v trestním zákoníku (srov. zejm. jeho zvláštní část, tj. 140 až 418 tr. zák.). Trestným činem není pouze dokonaný čin, ale také jeho příprava a pokus, nebo organizátorství trestného činu či návod a pomoc k němu ( 111 tr. zák.). Zákon o obětech trestných činů považuje za trestný čin (tj. pro potřeby pomoci obětem) také čin jinak trestný. Umožňuje tak, aby pomoc obětem a jejich ochrana byla poskytnuta i v případech, kdy útočník není trestně odpovědný např. pro nedostatek věku (osoba mladší 15 let) či příčetnosti (osoba trpící vážnou trvalou duševní poruchou, která jí znemožňuje ovládat své jednání nebo rozpoznat jeho protiprávnost), avšak újma způsobená oběti je v zásadě stejná, jako by šlo o trestně odpovědnou osobu, tedy o pachatele trestného činu. Důležité je rozlišovat různé kategorie protiprávních činů, zejména odlišovat trestný čin a přestupek. Například u majetkových trestných činů je rozhodujícím kritériem výše způsobené škody. U násilných trestných činů může být určující např. doba potřebného léčení újmy na zdraví. Podle praxe se za trestný čin považuje úmyslné ublížení na zdraví, pokud porucha zdraví trvá po dobu nejméně 7 dnů a vyžaduje lékařské ošetření. V opačném případě (při tzv. drobné újmě na zdraví) půjde pouze o přestupek proti občanskému soužití [podle 49 odst. 1 písm. c) přest. zák.]. 18

19 Právní pomoc obětem trestných činů Příklad č. 6: Lukáš byl při obědě vyrušen zvukem sekačky ze sousedního pozemku, kde nově přistěhovaný soused sekal trávu. Lukáš v úmyslu sousedovi naznačit, aby ho u oběda nerušil, hodil po sousedovi jablko, kterým ho zasáhl do obličeje a způsobil mu lehkou pohmožděninu, která zmizela do tří dnů. Řešení č. 6: Soused není obětí trestného činu, neboť Lukáš spáchal pouhý přestupek proti občanskému soužití (způsobil sousedovi drobnou újmu na zdraví). Příklad č. 7: Lukáše sousedovo rušení rozlítilo natolik, že druhý den ráno při cestě do práce napadl souseda na ulici. Jedním úderem pěstí mu zlomil nos. Doba léčení byla 14 dní. Řešení č. 7: Soused je obětí trestného činu ublížení na zdraví podle 146 tr. zák. 7 [Pokud by porucha zdraví byla závažnější a doba léčení by byla minimálně 6 týdnů, jednalo by se zpravidla o těžkou újmu na zdraví, tj. o trestný čin těžkého ublížení na zdraví podle 145 tr. zák. V dané situaci bude složité posoudit, zda soused nemůže být zvlášť zranitelnou obětí. Bude nutné v obou variantách, tj. při ublížení na zdraví i těžkém ublížení na zdraví, posoudit, zda zde existuje okolnost, která u souseda zvyšuje nebezpečí jeho sekundární viktimizace, např. z důvodu jeho vysokého věku nebo zdravotního stavu. K tomu srov. kritéria uvedená v 2 odst. 4 písm. d) ZOTČ.] Příklad č. 8: Lukáš byl ten den natolik rozčilen, že poté, co mu Lenka vyčetla, že doma vůbec nepomáhá s úklidem a dělá po sobě jen nepořádek, napadl ji stejným způsobem jako souseda, tj. úderem pěstí jí zlomil nos. Doba léčení byla u Lenky stejně dlouhá jako v případě napadeného souseda. Řešení č. 8: V daném případě nebude Lenka pouze prostou obětí, ale bude zvlášť zranitelnou obětí, a to s ohledem na vztah k pachateli. (V rodině se mohou typicky vyskytnout zvlášť zranitelné oběti, a to jednak s ohledem na blízký vztah k pachateli, jednak kvůli možné závislosti oběti na pachateli. Závislost totiž může mít jak materiální, tak citový charakter.) 2.4 Trestní řízení Pokud policie nebo státní zastupitelství odhalí trestný čin, nebo oběť podá trestní oznámení, následuje zpravidla trestní řízení. Trestní stíhání se zahajuje procesním úkonem policie, a to po prošetření základních okolností, které nasvědčují spáchání trestného činu, nikoli tedy samotným podáním trestního oznámení. Trestní oznámení je pouhým podnětem pro policii, aby prošetřila, zda určité jednání je nebo není trestným činem (vzor trestního oznámení je obsažen v příloze č. 1). 7 Takové jednání se bude posuzovat jako trestný čin výtržnictví podle 358 tr. zák., což však z hlediska kvalifikace oběti trestného činu není až tak důležité. Tato okolnost však může mít význam pro stanovení rozsahu primární újmy, neboť obětí může být útrpně vnímána i skutečnost, že byla napadena na místě veřejnosti přístupném. 19

20 Příklad č. 9: Paní Lenka šla po události popsané v příkladu č. 8 po ošetření v nemocnici na nejbližší služebnu Policie ČR, kde ústně (do protokolu) podala trestní oznámení na svého manžela Lukáše, který ji napadl. Zároveň s sebou přinesla lékařskou zprávu o způsobených zraněních, která byla ještě viditelná. Řešení č. 9: Policejní orgán sepsal úřední záznam o zahájení úkonů trestního řízení a začal prošetřovat okolnosti případu. Trestní řízení je proces, jehož hlavním účelem je objasnění trestného činu, zjištění a spravedlivé potrestání pachatele. Lze ho pro naše potřeby rozdělit na dvě základní fáze: I. přípravné řízení Přípravné řízení vede policejní orgán či státní zástupce. Tato fáze je neveřejná a můžete se jí účastnit jen na výzvu policejního orgánu. Legální definice přípravného řízení je obsažena v ustanovení 12 odst. 10 tr. řádu, kde je pro potřeby trestního řádu definováno i samotné trestní řízení. 8 II. řízení před soudem Řízení před soudem vede soudce. Tato fáze probíhá zpravidla ústně a je v zásadě veřejná. Ačkoli trend je takový, že těžiště trestního procesu se postupně přesouvá z přípravného řízení do řízení před soudem (v tomto případě do hlavního líčení konaného před soudem), je nutné, aby práva obětí (popř. poškozených) byla se stejnou pečlivostí realizována již v přípravném řízení (podrobně k účasti oběti v trestním řízení viz kap. 6). 8 Ustanovení 12 odst. 10 tr. řádu zní: Trestním řízením se rozumí řízení podle tohoto zákona a zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, trestním stíháním pak úsek řízení od zahájení trestního stíhání až do právní moci rozsudku, případně jiného rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení ve věci samé a přípravným řízením úsek řízení podle tohoto zákona od sepsání záznamu o zahájení úkonů trestního řízení nebo provedení neodkladných a neopakovatelných úkonů, které mu bezprostředně předcházejí, a nebyly-li tyto úkony provedeny, od zahájení trestního stíhání do podání obžaloby, návrhu na schválení dohody o vině a trestu, postoupení věci jinému orgánu, zastavení trestního stíhání, nebo do rozhodnutí či vzniku jiné skutečnosti, jež mají účinky zastavení trestního stíhání před podáním obžaloby, anebo do jiného rozhodnutí ukončujícího přípravné řízení, zahrnující objasňování a prověřování skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, a vyšetřování. 20

Zákon o obětech trestných činů

Zákon o obětech trestných činů Zákon o obětech trestných činů Doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. Úvodem Historický vývoj proměny trestněprávního vztahu (z hlediska subjektů) stát přejímá roli, kterou měla dříve oběť, zájmy oběti se podřizují

Více

Zvlášť zranitelné oběti. Petra Vitoušová Copyright, Bílý kruh bezpečí, 2014

Zvlášť zranitelné oběti. Petra Vitoušová Copyright, Bílý kruh bezpečí, 2014 Zvlášť zranitelné oběti Petra Vitoušová Copyright, Bílý kruh bezpečí, 2014 Oběť? Míra zranitelnosti? 22 let LP banka, ozbrojení pachatelé, útěk na WC, reakce po činu 22 let Vražda druha, za bílého dne

Více

Zákon o obětech trestných činů. zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů)

Zákon o obětech trestných činů. zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů) Zákon o obětech trestných činů zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů) Které zákony zákon o obětech trestných činů mění ČÁST PRVNÍ: Práva

Více

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště Brno

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště Brno INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ 2014 VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště PODĚKOVÁNÍ, ZDROJE Prezentace je součástí projektu: Ze školy do škol II. Vznikla za finanční

Více

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ POMOC

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ POMOC BEZPLATNÁ PRÁVNÍ POMOC Poskytnutí bezplatné právní pomoci je jedním ze základních požadavků moderního demokratického státu. A to zejména jako jeden z prvků práva na spravedlivý proces. Toto základní lidské

Více

Trestní právo procesní III. Obviněný, obhájce, poškozený a další osoby. 17. března 2016 J. Provazník

Trestní právo procesní III. Obviněný, obhájce, poškozený a další osoby. 17. března 2016 J. Provazník Trestní právo procesní III. Obviněný, obhájce, poškozený a další osoby 17. března 2016 J. Provazník Osoba, proti které se řízení vede subjekt trestněprocesního vztahu cílem je zjistit, je-li pachatelem

Více

Zákon o obětech trestné činnosti. Tisková konference 11. 7. 2011

Zákon o obětech trestné činnosti. Tisková konference 11. 7. 2011 Tisková konference 11. 7. 2011 Hlavní cíle navrhované právní úpravy Sjednocení právní úpravy ochrany obětí. Posílení práv obětí a účinnější pomoc obětem. Zvýšení účasti vnějších subjektů (neziskových organizací

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 580 Sbírka zákonů č. 56 / 2017 Částka 20 56 ZÁKON ze dne 19. ledna 2017, kterým se mění zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů),

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Osoba, proti níž se Základy práva, 23. května 2016 Přehled přednášky Osoba, proti níž se Osoba, proti níž se Pojem trestního Trestní právem upravený

Více

PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Obecně. Znaky domácího násilí. VIII. Trestněprávní instituty. Trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.)

PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Obecně. Znaky domácího násilí. VIII. Trestněprávní instituty. Trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.) PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ Trestněprávní aspekty Obecně VIII. Trestněprávní instituty Eva Žatecká, 2011 Trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.) Účinný od 1.1.2010 Ultima ratio trestního práva Subsidiární

Více

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost zdravotníka Přednášející: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Zdrojem trestního práva procesního je Zákon o trestním řízení soudním trestní řád.

Zdrojem trestního práva procesního je Zákon o trestním řízení soudním trestní řád. Otázka: Trestní právo procesní Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): zuza Trestní řád Zdroj trestního práva procesního Zdrojem trestního práva procesního je Zákon o trestním řízení soudním trestní

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 16. května 2016 Přehled přednášky soubor právních norem stanovujících, co je trestným činem a jaké sankce za něj lze ukládat procesní

Více

Procesní postavení zvlášť zranitelné oběti dítěte v přípravném řízení. Povinnosti orgánů činných v trestním řízení Poslanecká sněmovna 2. 6.

Procesní postavení zvlášť zranitelné oběti dítěte v přípravném řízení. Povinnosti orgánů činných v trestním řízení Poslanecká sněmovna 2. 6. Procesní postavení zvlášť zranitelné oběti dítěte v přípravném řízení Povinnosti orgánů činných v trestním řízení Poslanecká sněmovna 2. 6. 2015 Z textu novely Z takto shromážděných poznatků bylo zjištěno,

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

TRESTNÍ PRÁVO. Vývojová stádia trestné činnosti. Mgr. Petr Čechák, Ph.D.

TRESTNÍ PRÁVO. Vývojová stádia trestné činnosti. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. TRESTNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz Trestní postih pouze za konání (netrestá se pouhá myšlenka) Trestné jsou pouze: a) příprava (u některých trestných činů) b) pokus c) dokonaný trestný

Více

TRESTNÍ PRÁVO. Objektivní stránka trestného činu. Mgr. Petr Čechák, Ph.D.

TRESTNÍ PRÁVO. Objektivní stránka trestného činu. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. TRESTNÍ PRÁVO Objektivní stránka trestného činu Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz Objektivní stránka trestného činu charakterizována jednáním a jeho následkem Obligatorní znaky: jednání, následek a

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz STANOVISKO č. 1/2007 červen 2007 Stanovisko k aplikaci práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací

Více

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 OBSAH Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST ( 1 139)...17 HLAVA I PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ ( 1 11)...17 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona ( 1)...17 Díl 2 Časová působnost

Více

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ 209/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 265/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Národní kongres - Dopravní úrazy června 2016 NOVÉ POJETÍ TRESTNÍHO ŘÍZENÍ U SLUŽBY DOPRAVNÍCH NEHOD

Národní kongres - Dopravní úrazy června 2016 NOVÉ POJETÍ TRESTNÍHO ŘÍZENÍ U SLUŽBY DOPRAVNÍCH NEHOD Národní kongres - Dopravní úrazy 2. 3. června 2016 NOVÉ POJETÍ TRESTNÍHO ŘÍZENÍ U SLUŽBY DOPRAVNÍCH NEHOD Trestné činy v dopravě Trestná činnost v silniční dopravě se vyznačuje některými charakteristickými

Více

PRŮVODCE STUDIEM PŘEDMĚTU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA (CYBERCRIME) Mgr. Radim Vičar. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu

PRŮVODCE STUDIEM PŘEDMĚTU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA (CYBERCRIME) Mgr. Radim Vičar. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu PRŮVODCE STUDIEM PŘEDMĚTU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA (CYBERCRIME) Mgr. Radim Vičar Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu radim.vicar@unob.cz Tento předmět se zaměřuje na právní aspekty kybernetické

Více

Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky Statutární město: Opava (dále jen město ) STATUT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVA (dále jen návrh OZV ). Na

Více

FYZICKÉ OSOBY 1. Zpracovala Mgr. Tereza Novotná

FYZICKÉ OSOBY 1. Zpracovala Mgr. Tereza Novotná FYZICKÉ OSOBY 1 Zpracovala Mgr. Tereza Novotná Fyzická osoba, tedy člověk, jakákoli lidská či jinak řečeno biosociální bytost, zásadně bez ohledu na další charakteristiku, představují spolu s osobou právnickou

Více

Souhlas poškozeného jako okolnost vylučující protiprávnost 1. JUDr. Miroslav. Mitlöhner, CSc.

Souhlas poškozeného jako okolnost vylučující protiprávnost 1. JUDr. Miroslav. Mitlöhner, CSc. Souhlas poškozeného jako okolnost vylučující protiprávnost 1 JUDr. Miroslav. Mitlöhner, CSc. Po opuštění materiálního pojetí skutkové podstaty trestného činu a nahrazení pojetím formálním či pojetím formálním

Více

A) Základní pojmy trestního práva, přečin a zločin, znaky skutkové podstaty trestného činu, trestní sankce, druhy trestů

A) Základní pojmy trestního práva, přečin a zločin, znaky skutkové podstaty trestného činu, trestní sankce, druhy trestů Trestní právo A) Základní pojmy trestního práva, přečin a zločin, znaky skutkové podstaty trestného činu, trestní sankce, druhy trestů - nový trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb., dále jen TZ ) nahradil

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 390/1

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 390/1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 390/1 Stanovisko vlády k návrhu poslanců Zuzky Bebarové Rujbrové, Stanislava Grospiče, Zdeňka Ondráčka, Jaroslava Borky a Soni Markové

Více

minulost, současnost, budoucnost

minulost, současnost, budoucnost Ochrana osobnosti při poskytování zdravotních služeb minulost, současnost, budoucnost Lukáš Prudil advokát Dotčené předpisy Listina základních práv a svobod Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále

Více

Způsoby ukončení spisů příslušná ustanovení trestního řádu

Způsoby ukončení spisů příslušná ustanovení trestního řádu Způsoby ukončení spisů příslušná ustanovení trestního řádu 159a Odložení nebo jiné vyřízení věci (1) Nejde-li ve věci o podezření z trestného činu, státní zástupce nebo policejní orgán věc odloží usnesením,

Více

č. 22/2008 Ustanovení: 10, 12, 35, 123 test čtyř kroků, pravomoc obce, působnost obce

č. 22/2008 Ustanovení: 10, 12, 35, 123 test čtyř kroků, pravomoc obce, působnost obce S t a novisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 22/2008 Označení stanoviska: Postup Ministerstva vnitra při hodnocení souladu obecně závazných vyhlášek obcí se zákonem Právní

Více

Povinné uveřejňování smluv, Registr smluv - týden před zahájením ostrého provozu

Povinné uveřejňování smluv, Registr smluv - týden před zahájením ostrého provozu si dovoluje Vás pozvat na speciální praktický konzultační seminář Povinné uveřejňování smluv, Registr smluv - týden před zahájením ostrého provozu (Prodloužený seminář lze vzít s sebou smlouvy a jiné podklady

Více

Teorie práva VOŠ Sokrates

Teorie práva VOŠ Sokrates Teorie práva VOŠ Sokrates Realizace práva Mgr. Ondřej Havránek Pojem realizace Realizací právních norem rozumíme uskutečňování právních norem v právní praxi, tj. využívání oprávnění a dodržování právních

Více

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Trestní právo wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 10.12.2009 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.13 Integrovaná střední škola

Více

Hlava II: Trestní odpovědnost

Hlava II: Trestní odpovědnost Kdyby na naše stránky zabrousil čirou náhodou zastupitel města, který ještě nepochopil, že je úřední osobou a musí se podle toho chovat, předkládáme nejdůležitější pasáže z Trestního zákoníku, které by

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

Trestná činnost související s pojištěním a náhrada škody. Seminář pro Justiční akademii SR

Trestná činnost související s pojištěním a náhrada škody. Seminář pro Justiční akademii SR Trestná činnost související s pojištěním a náhrada škody Seminář pro Justiční akademii SR Omšenie dne 19. 5. 2015 JUDr. František Púry Nejvyšší soud České republiky 1 Pojistný podvod Osnova Některé jiné

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

Závěr č. 131 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Nápomoc při rozhodování a zastupování členem domácnosti

Závěr č. 131 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Nápomoc při rozhodování a zastupování členem domácnosti MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Příloha č. 2 k zápisu z 14. 2. 2014 Závěr č. 131 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 2. 2014 Nápomoc

Více

20. maturitní otázka (B)

20. maturitní otázka (B) 20. maturitní otázka (B) 20) Trestní právo obsah, druhy, prameny, podmínky trestní odpovědnosti, trestní odpovědnost v závislosti na věku pachatele, okolnosti vylučující trestnost, orgány činné v trestním

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Kurz Domácí násilí přílohy školících materiálů/ výběr z legislativy Zákon o Policii a oprávnění o vykázání násilné osoby 44 (1) Lze-li

Více

Pochybení v perioperační péči

Pochybení v perioperační péči Pochybení v perioperační péči M G R. E R N A M I Č U D O V Á 2 0 1 6 Odpovědnost Základem odpovědnosti je spáchání takového činu, kdy vzniká povinnost strpět sankce stanovené platnou legislativou. Legislativa

Více

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením Způsobilost k právním úkonům Právní ochrana lidí s postižením 1 Rozhodování lidí s postižením Autonomní - Člověk rozhoduje samostatně, nese důsledky svých rozhodnutí sám a je za ně odpovědný. Náhradní

Více

Čl.8. Osobní svoboda Právo na osobní svobodu

Čl.8. Osobní svoboda Právo na osobní svobodu Právo na osobní svobodu JUDr. Tomáš Pezl Čl.8 1) Osobní svoboda je zaručena. 2) Nikdo nesmí být stíhán nebo zbaven svobody jinak než z důvodů a způsobem, který stanoví zákon. Nikdo nesmí být zbaven svobody

Více

Nový občanský zákoník a zdravotnictví. JUDr. Jan Mach

Nový občanský zákoník a zdravotnictví. JUDr. Jan Mach Nový občanský zákoník a zdravotnictví JUDr. Jan Mach Změny dotýkající se zdravotnictví Nová úprava náhrady škody na zdraví Nová úprava náhrady osobnostní újmy Nová úprava odškodnění pozůstalých, ale též

Více

Podezřelý je ten, kdo byl zadržen v souladu s ustanovením trestního řádu a dosud proti němu nebylo zahájeno trestní stíhání.

Podezřelý je ten, kdo byl zadržen v souladu s ustanovením trestního řádu a dosud proti němu nebylo zahájeno trestní stíhání. Obviněný je osoba, proti níž je vedeno trestní stíhání. Obviněný je jedním ze subjektů trestního řízení. Trestní řád označuje tuto osobu několika pojmy (podle stadia řízení a jejího postavení). Podezřelý

Více

Rizikové skupiny 7 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D.

Rizikové skupiny 7 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. Rizikové skupiny 7 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. Opakování Jaký je rozdíl mezi latentní a registrovanou kriminalitou? Která je vyšší? Jaké máme prameny informací o latentní kriminalitě? Jaké

Více

S t a n o v í m : 1. V čl. 2 odst. 4 se slovo hodnost nahrazuje slovy hodnostní označení.

S t a n o v í m : 1. V čl. 2 odst. 4 se slovo hodnost nahrazuje slovy hodnostní označení. S t a n o v í m : 150 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 5. listopadu 2009, kterým se mění závazný pokyn policejního prezidenta č. 30/2009, o plnění úkolů v trestním řízení Čl. I Změna závazného

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ Vypracoval: Základní škola Česká Lípa, Školní 2520 SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ 1 Schválil: Účinnost od : 1.9.2005 Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním,

Více

OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA

OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších Terénní sociální pracovníci výchovu dítěte a dalšími

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice č. j.: Spr 00562/2015-022 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014 Základní definice Základní statistickou jednotkou v případě tohoto statistického vyhodnocení

Více

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 3-4/2010 Rozhodnutí č. 23 vydírání

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 3-4/2010 Rozhodnutí č. 23 vydírání JUDIKATURA Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 3-4/2010 Rozhodnutí č. 23 vydírání Jinou těžkou újmou ve smyslu znaku trestného činu vydírání podle 235 odst. 1 tr. zák. může být i zahájení trestního

Více

Obsah Celex č. Ustanovení (čl., písm., bod, odst. apod.) 32004L0080 čl 3 odst. 1 a 2. Obsah. Poznámka. Ustanovení (bod novely) Hodnocení slučitelnosti

Obsah Celex č. Ustanovení (čl., písm., bod, odst. apod.) 32004L0080 čl 3 odst. 1 a 2. Obsah. Poznámka. Ustanovení (bod novely) Hodnocení slučitelnosti Srovnávací tabulka návrhu právního předpisu ČR s legislativou ES - návrh novely zákona č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů Ustanovení

Více

Poškozeným je ten, komu bylo trestným činem: - ublíženo na zdraví. - způsobena majetková škoda. - způsobena nemajetková újma

Poškozeným je ten, komu bylo trestným činem: - ublíženo na zdraví. - způsobena majetková škoda. - způsobena nemajetková újma Poškozeným je ten, komu bylo trestným činem: - ublíženo na zdraví - způsobena majetková škoda - způsobena nemajetková újma - nebo, na jehož úkor se pachatel trestným činem obohatil. Poškozeným je i osoba,

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD: Obecní úřad Bříza je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany

Více

Audit hodnocení VKS z pohledu zákona 418/2011Sb.

Audit hodnocení VKS z pohledu zákona 418/2011Sb. Audit hodnocení VKS z pohledu zákona 418/2011Sb. Zákon 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob (TOPO) a řízení proti nim Cílem tohoto zákona, který vstoupil v České republice v účinnost dnem

Více

Rozpaky při spolupráci s policií ČR a komerčními pojišťovnami

Rozpaky při spolupráci s policií ČR a komerčními pojišťovnami Rozpaky při spolupráci s policií ČR a komerčními pojišťovnami Mach P. Klinika úrazové chirurgie LF MU a FN Brno Policie ČR Zpráva o zranění 2012-124 2013-103 2014-84 2015-92 2016 - zatím 76 Doba vyžádání

Více

Standard kvality sociálně-právní ochrany

Standard kvality sociálně-právní ochrany Standard kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Ploskovice Ploskovice 2015 1 Obecní úřad Ploskovice je v souladu s ustanovením

Více

16. maturitní otázka (A)

16. maturitní otázka (A) 16. maturitní otázka (A) 16) Právní instituce soustava obecných soudů,druhy soudní moci Ústavní soud, státní zastupitelství, advokacie, notářství Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství

Více

Trestní právo procesní a trestní řízení. Přednáška

Trestní právo procesní a trestní řízení. Přednáška Trestní právo procesní a trestní řízení Přednáška 4. 3. 2015 Pojmy Trestní právo procesní = soubor právních norem upravujících trestní řízení Trestní řízení =zákonem stanovený postup orgánů činných v trestním

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Zkušenosti s využitím videokonferencí v trestním řízení

Zkušenosti s využitím videokonferencí v trestním řízení Zkušenosti s využitím videokonferencí v trestním řízení Zkušenosti s využitím videokonferencí v trestním řízení Plk. JUDr. Václav KUČERA, ředitel Krajského ředitelství policie Středočeského kraje Zkušenosti

Více

Č. j. MV /OBP-2015 Praha 5. října 2015 Počet listů: 5

Č. j. MV /OBP-2015 Praha 5. října 2015 Počet listů: 5 odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Nad Štolou 3 Praha 7 170 34 Č. j. MV-136105-3/OBP-2015 Praha 5. října 2015 Počet listů: 5 Společné stanovisko odboru bezpečnostní politiky a prevence

Více

SPOLUPRÁCE ORGÁNU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ S OBECNÍMI ÚŘADY

SPOLUPRÁCE ORGÁNU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ S OBECNÍMI ÚŘADY SPOLUPRÁCE ORGÁNU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ S OBECNÍMI ÚŘADY MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mgr. Marta Muchová 04.12.2014 Sociálně-právní ochranou dětí (dále jen "SPOD")

Více

Část první. Úvodní ustanovení

Část první. Úvodní ustanovení Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5.4.2007 č.j. 142/2007-ODS-Org,

Více

ZÁKON. ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů ČÁST PRVNÍ. Čl. I.

ZÁKON. ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů ČÁST PRVNÍ. Čl. I. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů ČÁST PRVNÍ Čl. I. Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění zákona č. 322/2006

Více

PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Strana: 1/5 PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Platí od: Ověřil: Schválil: Jméno: Mgr. Jiří Reiniš Jméno: Mgr. Jiří Reiniš Datum: 16. 8. 2015 16. 8. 2015 Strana: 2/5 Obsah: 1. Účel 2. Platnost směrnice.

Více

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene 1 Definice - EU Článek 2 ods.t1 písm.a) Směrnice

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Omezení osobní svobody II. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013

Více

Trestní právo Generováno

Trestní právo Generováno Trestní právo Generováno 6. 12. 2016 A Okruh A.......................................................... A.1 Pojem trestního práva hmotného, trestněprávní vztah, funkce trestního práva a jeho základní

Více

Trestný čin /přečin/ nebezpečné pronásledování podle 354 tr. zákoníku

Trestný čin /přečin/ nebezpečné pronásledování podle 354 tr. zákoníku Trestný čin /přečin/ nebezpečné pronásledování podle 354 tr. zákoníku - dlouhodobé pronásledování jiného - tím, že pachatel vyhrožuje ublížením na zdraví nebo jinou újmou oběti nebo oběti osobám blízkým

Více

Povinnosti poskytovatelů podle 88 a 89 a navazující delikty

Povinnosti poskytovatelů podle 88 a 89 a navazující delikty Povinnosti poskytovatelů podle 88 a 89 a navazující delikty Jan Strnad Tento materiál obsahuje přehled povinností poskytovatelů uvedených v dotyčných paragrafech, tedy povinnosti vztahující se primárně

Více

Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE, Palackého 49, Ostrava-Přívoz

Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE, Palackého 49, Ostrava-Přívoz 1 Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE, Palackého 49, Ostrava-Přívoz Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE, kontaktní místo Dělnická 20, Ostrava-Poruba INFORMACE POSKYTOVANÉ OBĚTEM DLE ZÁKONA O OBĚTECH TRESTNÝCH

Více

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ), přináší oproti předchozí právní úpravě zcela novou povinnost

Více

Název projektu: Digitalizace výuky oboru Kosmetické služby Číslo projektu: CZ 1 07/1 500/ Předmět: Občanská nauka Ročník: 2.

Název projektu: Digitalizace výuky oboru Kosmetické služby Číslo projektu: CZ 1 07/1 500/ Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. TRESTNÍ PRÁVO Název projektu: Digitalizace výuky oboru Kosmetické služby Číslo projektu: CZ 1 07/1 500/34 0535 Škola: Soukromá střední odborná škola Břeclav, s.r.o. Mládežnická 3, 690 02 Břeclav Předmět:

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 = souhrn právních norem, které chrání společnost, stát a občany před nežádoucím

Více

Z rozhodovací činnosti Úřadu

Z rozhodovací činnosti Úřadu Z rozhodovací činnosti Úřadu Sdělení úvodem: Úřad pro ochranu osobních údajů se prostřednictvím následující stručné charakteristiky vyjadřuje k některým problematickým okruhům případů porušování povinností

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2003 V Praze dne 7. května 2003 Částka 73 OBSAH Část I 61. Závazný pokyn policejního prezidenta ze dne 7. května 2003 k postupu

Více

Zdravotní pojišťovny jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb.

Zdravotní pojišťovny jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb. Zdravotní pojišťovny jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb. Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv 2 zákona č. 106/1999 Sb. (1) Povinnými subjekty, které mají podle

Více

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa S t ř e d i s k o Z l í n PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa PRÁCE S PACHATELI NÁSILNÝCH TRESTNÝCH ČINŮ Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje NEPŘEHLÍŽEJME DOMÁCÍ

Více

Kurz trestního práva - BIVŠ 2013

Kurz trestního práva - BIVŠ 2013 TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ Zvláštní způsoby řízení Obecné ustanovení a typy zvláštních způsobů řízení (Hlava XX., 290 314s) Obecné ustanovení - pokud v následujících ustanoveních není obsažena zvláštní úprava,

Více

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI SLEVA LIDÉ FOR SALE % OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI 1 Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Policií České republiky a nestátními neziskovými organizacemi realizuje

Více

Inspekce ministra vnitra

Inspekce ministra vnitra Zpráva o činnosti Inspekce ministra vnitra a trestné činnosti policistů Policie České republiky za rok 2006 Ministerstvo vnitra je resort, do jehož působnosti patří i boj s trestnou činností policistů,

Více

Povinnost státního zástupce stíhat všechny trestné činy, o kterých se dozví.

Povinnost státního zástupce stíhat všechny trestné činy, o kterých se dozví. Otázka: Trestní právo procesní Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): adelka Zásady trestného řízeni, subjekty Zásady trestného řízení Zásada stíhání jen ze zák. důvodů Někoho stíhat lze jen způsobem

Více

OBSAH. Seznam zkratek používaných v textu 13 ÚVOD 15

OBSAH. Seznam zkratek používaných v textu 13 ÚVOD 15 OBSAH Seznam zkratek používaných v textu 13 ÚVOD 15 1. ALTERNATIVNÍ OPATŘENÍ: ÚČEL, PODSTATA, VÝHODY. RESTORATIVNÍ JUSTICE 19 1.1. Krize trestu odnětí svobody 19 1.2. Alternativy k uvěznění 21 1.3. Restorativní

Více

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007 - Vymezení předmětu správního řízení I.

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 15 VY 32 INOVACE 0114 0215

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 15 VY 32 INOVACE 0114 0215 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 15 VY 32 INOVACE 0114 0215 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická

Více

Vaše oznámení či svědectví je důležitým momentem v trestním řízení i pro poškozeného, kterému může být nahrazena škoda způsobená trestným činem.

Vaše oznámení či svědectví je důležitým momentem v trestním řízení i pro poškozeného, kterému může být nahrazena škoda způsobená trestným činem. Úvod Každý z nás se může v životě setkat s protiprávním jednáním jiných osob, můžeme se stát poškozeným, oznamovatelem či svědkem v této události. To protiprávní jednání, které označujeme jako trestný

Více

Příjem oznámení, informace o právech oběti a poškozeného, o průběhu trestního řízení, vykázání osoby

Příjem oznámení, informace o právech oběti a poškozeného, o průběhu trestního řízení, vykázání osoby Služby pro oběti - Liberec Služba Přijímání trestního oznámení Přijímání trestního oznámení Instituce Okresní státní zastupitelství Policie ČR Specifikace cílové skupiny Adresa poskytování služby, kontakt

Více

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009 Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního

Více

Otázka: Tresty a trestní řízení. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): zuza. Trestní řízení

Otázka: Tresty a trestní řízení. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): zuza. Trestní řízení Otázka: Tresty a trestní řízení Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): zuza Trestní řízení Trestní řízení začíná podnětem, zpravidla trestným oznámením. Jde o proces upravený trestním řádem, kde

Více

Základní škola Mohelnice, Vodní 27 KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY

Základní škola Mohelnice, Vodní 27 KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY Základní škola Mohelnice, Vodní 27 KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY PŘÍLOHA K MINIMÁLNÍMU PREVENTIVNÍMU PROGRAMU Školní rok 2015/2016 Krizový plán nastiňuje všem zaměstnancům školy postup při řešení vybraných krizových

Více

Násilí očima seniorů

Násilí očima seniorů Násilí očima seniorů Policie ČR Policie slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku, veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti... Prokazování příslušnosti služební stejnokroj,

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více