Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění"

Transkript

1 Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje - uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění Seminář sdružení CzechBio, Praha Přednášející: Ing. Ondřej Burian Daňový poradce evid. č. KDP ČR 2477 Burian a partner, s.r.o. IČ: Burian a partner, s.r.o. tel.: č.ú.: /4000 Na Pankráci 1062/58 ID datové schránky: qf2jvy8 IČ: , DIČ: CZ Praha 4 Obchodní rejstřík MS v Praze, oddíl C, vložka

2 Osnova: 1. Úvod 1.1. DPH - základní principy 1.2. Předmět DPH, ekonomická činnost, osoba povinná k dani 1.3. Plátce DPH, osoba identifikovaná k dani, registrační povinnost 2. Rozdělení výnosů (resp. příjmů) z hlediska povinnosti k DPH 3. Rozdělení nákladů (resp. výdajů) z hlediska uplatnění odpočtu DPH na vstupu 4. Některé další souvislostí na DPH 1. Úvod 1.1. DPH - základní principy - daň ze spotřeby - daň nepřímá Obr. 1: Plátce 1 Plátce 2 Plátce 3... Plátce X Konečný spotřebitel (neplátce) Plátce 1 - každý plátce odvádí daň z té části hodnoty daného zboží či služby, kterou svou ekonomickou činností přispěl k jeho celkové hodnotě; uplatněnou daň zakalkuluje do ceny = daní je reálně zatížen konečný spotřebitel (poplatník daně) - princip rozdílu vstupů a výstupů Obr. 2: Plátce: Přidaná hodnota Vstupy (přijaté výkony, náklady) Výstupy poskytnuté výkony, výnosy) DAŇ NA VSTUPU (nárok na odpočet..?) DAŇ NA VÝSTUPU (povinnost odvodu..) V RÁMCI EKONOMICKÉ ČINNOSTI! ZDANITELNÉ PLNĚNÍ! - podmíněnost poskytovaného zdaňovaného plnění daným vstupem (nákladem) => souvislost daného vstupu (nákladu) s konkrétním typem plnění na výstupu, ekonomickou činností.. Stránka 1 z 7

3 1.2. Předmět DPH, ekonomická činnost, osoba povinná k dani Předmět daně / 2 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále ZDPH )/ - dodání zboží nebo převod (přechod) nemovitosti; poskytnutí služby; (dále pořízení zboží z JČS EU, dovoz zboží), - osobou povinnou k dani, - v rámci uskutečňování ekonomické činnosti, - za úplatu (nikoli bezúplatně), - v tuzemsku Ekonomická činnost / 5 odst. 2 ZDPH/ - soustavná činnost výrobců, obchodníků a osob poskytujících služby, včetně důlní činnosti a zemědělské výroby a soustavné činnosti vykonávané podle zvláštních předpisů, zejména nezávislé činnosti vědecké, literární, umělecké, vychovatelské nebo učitelů, jakož i nezávislé činnosti lékařů, právníků, inženýrů, architektů, dentistů a účetních znalců - také využití hmotného a nehmotného majetku za účelem získání příjmů, pokud je tento majetek využíván soustavně - ne závislá činnost (v rámci zaměstnání) - tj. účel = získání příjmů, realizace zisku Osoba povinná k dani / 5 odst. 1 ZDPH/ - fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomickou činnost; i nezisková právnická osoba, za předpokladu, že uskutečňuje ekonomickou činnost - u neziskových subjektů nutno rozlišovat činnosti (a poskytovaná plnění) v rámci ekonomické ( hospodářské ) činnosti mimo ekonomickou činnost (tj. v rámci hlavní činnosti apod.) - u činností výzkumu a vývoje: jsou tyto činnosti prováděny v rámci ekonomické činnosti (tj. pro dosažení hospodářského efektu - výnosů, zisku..), nebo mimo ekonomickou činnost..? (pohled na granty a dotace z tohoto pohledu ekonomická činnost viz dále) 1.3. Plátce DPH, osoba identifikovaná k dani, registrační povinnost Plátce DPH / 6, 94 ZDPH/ - jako plátce DPH je zaregistrována (dobrovolně nebo ex lege), má přiděleno DIČ ( CZ.. ) pro účely DPH - taková osoba povinná k dani, na níž nelze aplikovat osvobození od uplatňování daně (viz 6 obrat do 1 mil. za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců), nebo ji vznikla registrační povinnost z jiného důvodu než překročením obratu Osoba identifikovaná k dani / ZDPH/ - právnická osoba nepovinná k dani, pořizující zboží z JČS EU, objem v kalendářním roce nad ,- Kč, nebo nový dopravní prostředek - povinnost odvést v ČR daň z pořízeného zboží, bez možnosti odpočtu této daně Registrace k DPH / 95 ZDPH/ - dobrovolná - překročením rozhodného obratu - pořízením zboží z JČS ( jiného členského státu ) EU (od osoby registrované k dani v JČS EU) s hodnotou nad ,- Kč za kal. rok, nebo nový dopravní prostředek, Stránka 2 z 7

4 - přijetím služby z JČS EU, s místem plnění v tuzemsku, - přijetím zboží dodaného s montáží nebo instalací z JČS EU, s místem plnění v tuzemsku, - uzavřením sdružení bez právní subjektivity s plátcem DPH, - v důsledku právního nástupnictví (přeměny obchodních společností..) nebo nabytí majetku (vklad, prodej podniku..) - poskytnutím služby s místem plnění v JČS EU - další 2. Rozdělení výnosů (resp. příjmů) z hlediska povinnosti k DPH Obr. 3: Příjmy (výnosy): - úhrady za zboží - úhrady za služby (včetně převodu práv, např. licenčních..) NÁROK NA ODPOČET U VSTUPŮ: V RÁMCI EKONOMICKÉ ČINNOSTI - úhrady za prodej majetku (dlouhodobý majetek; pohledávky; majetkové účasti ) - granty, dotace - pojistná plnění - přijaté smluvní sankce (penále, úroky z prodlení..) - náhrady škod - přijaté dary - přijaté odstupné - jistotní platby, kauce - podíly na zisku, dividendy - příjmy plynoucí z transakcí s vlastním kapitálem, z přeměn - další ZDANITELNÁ PLNĚNÍ ZDPH PLNĚNÍ OSVOBOZENÁ (s nárokem na odpočet) 63-71g ZDPH PLNĚNÍ OSVOBOZENÁ (bez nároku na odpočet) ZDPH MIMO EKONOMICKOU ČINNOST ANO NE Plnění osvobozená s nárokem - dodání zboží do JČS EU, pořízení zboží z JČS EU, vývoz zboží, dovoz zboží poskytnutí služby do 3. země, další ( ve zvláštních případech = 68 ZDPH), přeprava a služby vázané na vývoz a dovoz, přeprava osob (kromě ryze tuzemské) Plnění osvobozená bez nároku - poštovní služby, rozhlasové a TV vysílání, finanční služby, pojišťovací činnosti, převod a nájem nemovitostí (v některých případech), výchova a vzdělávání, zdravotní služby a zboží, sociální pomoc, provozování loterií, další ( 61 ZDPH) Stránka 3 z 7

5 Hodnocení výstupů, resp. příjmů (výnosů) : - jde o úplatné dodání zboží, převod nemovitosti nebo poskytnutí služby? - pokud ano, jde o plnění zdaňované DPH, osvobozené s nárokem na odpočet, nebo osvobozené bez nároku na odpočet? Hodnocení dotací a grantů - nutno rozlišovat: dotace k ceně - 4 odst. 1 písm. l) ZDPH přijaté finanční prostředky poskytované ze státního rozpočtu, z rozpočtů územních samosprávných celků, státních fondů, z grantů přidělených podle zvláštního zákona, z rozpočtu cizího státu, z grantů Evropské unie či podle programů obdobných, pokud je příjemci dotace stanovena povinnost poskytovat plnění se slevou z ceny a výše slevy se váže k jednotkové ceně plnění; za dotaci k ceně se nepovažuje zejména dotace k výsledku hospodaření a na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jiné granty a dotace, které nejsou dotací k ceně Dotace k ceně = součást ekonomické činnosti příjemce v tom smyslu, že je stanovena povinnost zahrnout přijatou dotaci do základu daně u poskytovaného plnění (prodej zákazníkovi za cenu po slevě, ale základem daně je tato cena po slevě, plus dotace k ceně..) 3. Rozdělení nákladů (resp. výdajů) z hlediska uplatnění odpočtu DPH na vstupu - nárok na odpočet obecně (viz ZDPH): věcné podmínky: daný vstup (náklad) využit v rámci ekonomické činnosti, a to k plněním zdaňovaným, nebo osvobozeným s nárokem na odpočet ; došlo k uskutečnění (resp. přijetí) daného plnění formální podmínky: povinnost mít daňový doklad, se všemi náležitostmi (od r podmínka držby dokladu již v období, kdy má k uplatnění dojít..) - časové hledisko: není stanoveno, dokdy má daný vstup (náklad) být využit pro ekonomickou ( zdaňovanou ) činnost plátce - činnosti výzkumu a vývoje: vyvíjí subjekt ekonomické činnosti? pokud ano, souvisí daný vstup (náklad) s ekonomickou činností? Zcela nebo částečně? - pokud ano, podmiňuje plnění zdaňovaná (resp. osvobozená s nárokem na odpočet), která subjekt poskytuje svým odběratelům? Zcela nebo částečně? - pozor na vyhodnocení podmíněnosti resp. příčinné souvislosti, zejména u grantů a dotací: vynaložení daného nákladu nepodmiňuje přijetí grantu/dotace, ale naopak účelem přijetí grantu/dotace je financovat vynaložení nákladu.. Příklad 1: Veřejná výzkumná instituce, financovaná výhradně z dotací či grantů nemá žádnou ekonomickou činnost. Tj. nemůže vzniknout žádný nárok na odpočet daně na vstupu. Příklad 2: Veřejná výzkumná instituce, financovaná převážně z dotací, ale má i ekonomickou činnost. Tj. nutno vyhodnotit, zda daný vstup je použit v rámci takového výzkumného programu, jehož výsledky budou využity v rámci ekonomické činnosti. Pokud ano, je nárok na odpočet (plný nebo částečný). Pokud ne, nárok na odpočet nevznikne. Stránka 4 z 7

6 Příklad 3: Obchodní společnost, vyvíjející ekonomickou činnost, která realizuje výzkum a vývoj, kofinancovaný z dotace či grantu. i grantů nutno vyhodnotit, zda výsledky výzkumu a vývoje, na který byl daný vstup použit, budou nebo nebudou využity v rámci ekonomické činnosti (např. poskytnuty další osobě za úplatu formou licence, využity při výrobě vlastních výrobků apod.). Pokud ano, je nárok odpočet (plný nebo částečný). Pokud ne, nárok na odpočet nevznikne. (Tj. že výzkum a vývoj je kofinancován z dotace, není samo o sobě důvodem neuplatnění odpočtu DPH z přijatých vstupů.) Příklad 4: Veřejná vysoká škola použije daný vstup (náklad) v rámci výzkumu a vývoje, jehož výsledky využije částečně v rámci své hlavní činnosti (poskytování vzdělávání = plnění od DPH osvobozené, bez nároku na odpočet), částečně v rámci své hospodářské činnosti (úplatné poskytnutí sublicencí k využití výsledků výzkumu a vývoje, na bázi komerčních smluv). Škola jako plátce DPH má nárok na částečný nárok na odpočet (použije koeficient krácení podle 76 ZDPH). Obr. 4: Vstupy (náklady, přijatá plnění): NÁROK NA ODPOČET U VSTUPŮ: NIJAK NESOUVISEJÍCÍ S EKONOMICKOU ČINNOSTÍ NE PODMIŇUJÍCÍ EKONOMICKOU ČINNOST POUZE ČÁSTEČNĚ (A ČÁSTEČNĚ S EK. ČINNOSTÍ NESOUVISEJÍCÍ) ČÁSTEČNÝ, krácení poměrným koeficientem viz 75 ZDPH PODMIŇUJÍCÍ VÝHRADNĚ EKONOMICKOU ČINNOST PODMIŇUJÍCÍ VÝHRADNĚ POSKYTOVÁNÍ - ZDANITELNÝCH PLNĚNÍ - PLNĚNÍ OSVOBOZENÝCH S NÁROKEM NA ODPOČET (včetně plnění s místem plnění mimo tuzemsko) - NĚKTERÝCH DALŠÍCH ANO, PLNÝ NÁROK Viz 72 odst. 1 ZDPH PODMIŇUJÍCÍ VÝHRADNĚ POSKYTOVÁNÍ - PLNĚNÍ OSVOBOZENÝCH BEZ NÁROKU NA ODPOČET NE PODMIŇUJÍCÍ - ČÁSTEČNĚ POSKYTOVÁNÍ PLNĚNÍ TYPU A, - ĆÁSTEČNĚ POSKYTOVÁNÍ PLNĚNÍ TYPU B ČÁSTEČNÝ, krácení koeficientem krácení viz 76 ZDPH Viz 76 odst. 1 ZDPH Stránka 5 z 7

7 Poměrný koeficient / 75 ZDPH/ - metoda v zásadě na plátci ( podíl použití daného plnění pro ekonomické činnosti ). Nelze-li stanovit podle skutečného podílu použití, stanoví se kvalifikovaným odhadem. - od r povinnost vypořádat na posledním přiznání kalendářního roku uplatněný nárok (resp. poměrný koeficient), pokud se odhad od reality liší o víc než 10 procentních bodů. Koeficient krácení / 76 ZDPH/ - poměr poskytovaných plnění zdaňovaných, s nárokem na odpočet (čitatel), a všech poskytovaných plnění (jmenovatel) - v průběhu roku koeficient zálohový, na konci kalendářního roku vypořádání koeficientu; vyrovnání odpočtu daně ( 77 ZDPH) úprava odpočtu daně ( 78 a násl. ZDPH) 4. Některé další souvislosti na DPH Režim vrácení daně / 81 odst. 2 ZDPH/ - pokud příjemce grantu či dotace nemá nárok na odpočet z hlediska pravidel stanovených v ZDPH a pokud podmínkou přidělené dotace je, že z dotace nelze hradit DPH, lze požádat o vrácení daně v režimu 81 odst. 2 a násl. ZDPH. Dlouhodobý majetek ve vlastní režii používaný k plněním zdaňovaným i jiným - tj. zdanitelné plnění podle 13 odst. 4 písm. b) ZDP od r je-li dlouhodobý majetek, vytvořený ve vlastní režii, používán k oběma typům plnění na výstupu (zdaňovaným i osvobozeným, tedy je dán částečný nárok na odpočet), pak od se uvedení takového majetku do užívání považuje za zdanitelné plnění; plátce má povinnost při uvedení majetku do užívání přiznat a odvést daň, a to podle 36 odst. 6 ZDPH z ceny obvyklé, případně z celkových nákladů (včetně nákladů, u kterých nebyla uplatněna DPH), - v oblasti výzkumu a vývoje se může týkat nehmotného majetku, vytvořeného ve vlastní režii. Nehmotným majetkem přitom jsou takové nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (dále software, ocenitelná práva či jiný majetek), které splňují zákonnou definici stanovenou v 32a zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů (mj. vytvořen vlastní činností za účelem obchodování s ním ). Režim přenesení daňové povinnosti od / 82a, 82e ZDPH/ - týká se stavebních a montážních prací, přijatých od jiného plátce, - při aplikaci RPDP zásada,částečný plátce je také plátce (tj. nezáleží na míře využití pro ekonomickou činnost resp. na tom, zda bude nárok na odpočet příjemcem krácen), ale zároveň by mělo platit že i příjemce pořizuje danou dodávku jako plátce, tj. v rámci ekonomické činnosti. Stanovisko České daňové správy (resp. MF ČR) k aplikaci DPH u činností výzkumu a vývoje - viz Uplatnění nároku na odpočet daně u institucí výzkumu a vývoje (vysoké školy, příspěvkové organizace Akademie věd ČR od vědecko výzkumné instituce) Úvod Instituce výzkumu a vývoje ( VVI ) a vysoké školy ( VŠ ), uplatňují v případě, že jsou plátci daně z přidané hodnoty (DPH) podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů ( zákon o DPH ) svoje povinnosti a práva stejným způsobem a podle stejných ustanovení zákona o DPH jako ostatní plátci DPH. Uplatnění nároku na odpočet daně ekonomická činnost Nárok na odpočet daně se uplatňuje podle ustanovení 72 až 79 zákona o DPH. Přitom základní podmínkou pro uplatnění Stránka 6 z 7

8 nároku na odpočet daně je použití přijatých zdanitelných plnění (zboží, služeb, popř. nemovitostí) plátcem pro uskutečnění jeho ekonomické činnosti. Pro účely zákona o DPH se podle 5 odst. 2 zákona o DPH ekonomickou činností rozumí soustavná činnost výrobců, obchodníků a osob poskytujících služby, včetně důlní činnosti a zemědělské výroby a soustavné činnosti vykonávané podle zvláštních právních předpisů, zejména nezávislé činnosti vědecké, literární, umělecké, vychovatelské nebo učitelů, jakož i nezávislé činnosti lékařů, právníků, inženýrů, architektů, dentistů a účetních znalců. Přitom za ekonomickou činnost se považuje také využití hmotného a nehmotného majetku za účelem získání příjmů, pokud je tento majetek využíván soustavně. Jestliže tedy VVI nebo VŠ je plátcem DPH a pořizuje vstupy pro svoji činnost, je pro uplatnění nároku na odpočet daně u vstupů používaných pro vědu a výzkum třeba, aby VVI a VŠ uskutečňovala ekonomickou činnost, a to činnost soustavnou, nikoliv příležitostnou nebo nahodilou. U vědy a výzkumu není pro účely zákona o DPH podstatné, že v definici ekonomické činnosti se v 5 odst. 2 mezi jednotlivými činnostmi uvádí pouze vědecká činnost. Především je třeba mít na paměti, že aby jakákoli činnost byla předmětem DPH, musí se jednat o činnost ekonomickou, tj. prováděnou s určitým úmyslem z provedených aktivit vytěžit nějaký ekonomický výsledek. Předmětem DPH je přitom (mimo jiného) poskytování služeb pouze v případě, že je prováděno za úplatu. Upozorňujeme, že není možné shodně posuzovat a srovnávat vědecko výzkumné instituce s běžnými obchodními společnostmi (podnikatelskými subjekty), protože důvod jejich vzniku a způsob jejich fungování je naprosto rozdílný. Obchodní společnosti nebo obecně podnikatelé, pokud provádějí vědecké nebo výzkumné činnosti, činí tak zejména z toho důvodu, že jsou k tomu ekonomicky motivováni. Je proto možno v obecné rovině konstatovat, že tuto činnost provádějí jen proto, že vědí (či pevně věří), že bude ekonomicky zhodnocena (pro účely DPH ve zdanitelných výstupech) a budou z ní profitovat. Vědecké a výzkumné instituce jsou však subjekty, jejichž hlavním posláním je obvykle něco jiného než ekonomická činnost, většinou tedy provádění výzkumu a vývoje, bez ohledu na to, jak je věda či výzkum definována. Je nepochybné, že v případech, kdy je taková instituce plátcem DPH, provádí ekonomickou činnost, bude mít u souvisejících vstupů nárok na odpočet DPH. Podstatné pro uplatnění nároku na odpočet daně VVI, či VŠ, která je plátcem DPH, je však posouzení toho, zda ta konkrétní instituce při provádění toho konkrétního výzkumu provádí ekonomickou činnost či nikoli, a zda jí tedy u příslušných plnění vzniká nárok na odpočet DPH na vstupu. S ohledem na důvod existence těchto institucí a způsob jejich financování (ve srovnání s podnikatelskými subjekty) nelze vyloučit, že takový plátce v tom konkrétním případě ekonomickou činnost neprovádí, a nárok na odpočet DPH na vstupu ve vztahu k takové činnosti nemá. Zda je daná činnost VVI a VŠ ekonomickou činností u toho konkrétního plátce či nikoli, bude vždy záležet na posouzení konkrétní důkazní situace správcem daně na místě, nelze proto dělat obecné závěry předem, ale je třeba vycházet vždy z konkrétní situace a konkrétních podmínek. Odpočet daně a časová prodleva mezi pořízením vstupů pro ekonomickou činnost a mezi uskutečněním výstupů (zdanitelných plnění VVI a VŠ. Ve VVI a VŠ nastává často situace, kdy mezi pořízením vstupů pro jejich činnost (zdanitelných plnění) a mezi výstupy (uskutečněním vlastních zdanitelných plnění) je časová prodleva, dosahující i délky několika let. Samotná časová prodleva mezi uplatněním nároku na odpočet DPH u nakoupených vstupů a uplatněním DPH na výstupu u poskytovaného zdanitelného plnění není sama o sobě překážkou pro to, aby plátce nárok na odpočet daně mohl uplatnit. Podstatná je však skutečnost, že vstupy nakoupené plátcem, u kterých plátce nárok na odpočet DPH uplatňuje, mají souvislost s ekonomickou činností tohoto plátce. Jako příklad toho, kdy taková prodleva mezi uplatněním nároku na odpočet daně a uplatněním daně na výstupu vzniká a není překážkou pro uplatnění nároku na odpočet daně, můžeme uvést situaci podnikatelského subjektu, kdy stavební společnost nejprve 2-3 roky staví dům, takže nemá po tuto dobu žádná plnění na výstupu, která by podléhala DPH. Přesto po celou dobu vykonává ekonomickou činnost a ke zdanitelnému plnění dochází až ve chvíli, kdy je prodej domu uskutečněn. Z pohledu zákona o DPH se tedy jedná o časovou prodlevu, ale je splněna základní podmínka, tedy použití nakoupených vstupů pro ekonomickou činnost, u které vzniká povinnost odvést DPH na výstupu. Obdobně se posuzuje situace, kdy VVI a VŠ v rámci ekonomické činnosti jeden rok pořizuje vstupy, používá je pro činnost, u které za určité období uskuteční výstupy (zdanitelná plnění, např. prodej patentu, licence, vydání publikace a její prodej, a to za úplatu). Stránka 7 z 7

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Daňový systém měl stanoveny následující principy: spravedlivost zdanění stejné podmínky pro různé typy subjektů všeobecnost zdanění zdanění podléhají všechny typy vlastnictví

Více

422/23.04.14 Příjmy autorů dle 7 odst. 6 zákona 586/1992 Sb. o dani z příjmů

422/23.04.14 Příjmy autorů dle 7 odst. 6 zákona 586/1992 Sb. o dani z příjmů 422/23.04.14 Příjmy autorů dle 7 odst. 6 zákona 586/1992 Sb. o dani z příjmů Předkládají: Ing. Alena Foukalová, daňový poradce, č. osvědčení 557 MVDr. Milan Vodička, daňový poradce, č. osvědčení 1366 Mgr.

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

Změna zákona o daních z příjmů

Změna zákona o daních z příjmů Změna zákona o daních z příjmů ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Ing. Ilona Součková Hlavní změny

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý Projekt komparace daňových soustav ČR a USA Bc. Daniel Chudý Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na porovnání daňových soustav České republiky a Spojených států amerických. Práce

Více

Pokyn GFŘ-D-21 k promíjení příslušenství daně. Čl. I. - Obecná ustanovení

Pokyn GFŘ-D-21 k promíjení příslušenství daně. Čl. I. - Obecná ustanovení Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 č. j. 4260/15/7100-40123 Pokyn GFŘ-D-21 k promíjení příslušenství daně Čl. I. - Obecná ustanovení [právní úprava] S účinností od 1. 1. 2015

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015

Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015 Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015 Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH ) s účinností od 1. ledna

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 Číslo výzvy I. Datum vyhlášení výzvy 24. 2. 2015 Příjem žádostí Od 24. 2. 2015 do 31. 12. 2017 Systém sběru žádostí Kontinuální Obsah 1. CÍL PROGRAMU...

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Informace. k 36a - stanovení základu daně ve zvláštních případech

Informace. k 36a - stanovení základu daně ve zvláštních případech Informace k 36a - stanovení základu daně ve zvláštních případech Cílem informace k ustanovení 36a zákona o DPH, který se týká stanovení základu daně ve výši ceny obvyklé ve zvláštních případech, je sjednocení

Více

Informace GFŘ k uplatnění DPH u pojišťovacích činností

Informace GFŘ k uplatnění DPH u pojišťovacích činností Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor nepřímých daní V Praze dne 14.5.2013 čj. 22526/13/7001-21000-011695 Informace GFŘ k uplatnění DPH u pojišťovacích

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování květen 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI MAJETKOVÝCH

Více

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Položka Název Realizace VLASTNÍ PŘÍJMY - BĚŽNÉ 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových

Více

14 POSKYTNUTÍ SLUŽBY. Vymezení plnění

14 POSKYTNUTÍ SLUŽBY. Vymezení plnění (35) V případě hudebních nahrávek tak může být pro recenze a propagaci CD nezbytné, aby bylo zprostředkovatelům poskytnuto velké množství jeho exemplářů, aby je tito mohli dále předat cílovým osobám podle

Více

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 29 (5) Pojištěnec

Více

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015 1/14 Město vyhlašuje v oblasti památkové péče program pro poskytování dotací na městské památkové zóny pro rok 2015. Čl. I. FINANČNÍ PROSTŘEDKY 1. Celkový finanční objem prostředků vyčleněných v rozpočtu

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu OBSAH: I. Obecná část - účinnost - periodicita předávání - termíny předávání, vykazované období - vykazující jednotky - obsah Pomocného analytického přehledu

Více

Doporučený postup č. 4 /2013. Doporučený postup k zajišťování fakultativních činností při poskytování sociálních služeb

Doporučený postup č. 4 /2013. Doporučený postup k zajišťování fakultativních činností při poskytování sociálních služeb Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb a sociální práce Doporučený postup č. 4 /2013 Doporučený postup k zajišťování fakultativních činností při poskytování sociálních služeb 1 K

Více

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 Úvod Předmluva Mezinárodní standardy účetního výkaznictví () byly v roce 2005 aplikovány

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi Uživatelská příručka www.mmr.cz Tento materiál vznikl v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více