květen 2011 Komunitní plán sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Tábor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "květen 2011 Komunitní plán sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Tábor"

Transkript

1 květen 2011 Komunitní plán sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Tábor

2 Seznam použitých zkratek AA AD ADHD DD DD DPC DPL DPS DS ESF EU JČK KP KPSS MMR MŠ MÚ (MěÚ) MV MZd NNO OP LZZ ORP OÚ PS PS SS ZP ZŠ anonymní alkoholici azylový dům Attention Deficit Hyperactivity Disorders hyperaktivita s poruchou pozornosti dětský domov domov důchodců dům na půl cesty dětská psychiatrická léčebna dům s pečovatelskou službou domov pro seniory Evropský sociální fond Evropská unie komunitní plán komunitní plán sociálních služeb Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí mateřská škola městský úřad Ministerstvo vnitra Ministerstvo zdravotnictví nestátní nezisková organizace Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost obec s rozšířenou působností obecní úřad pečovatelská služba pracovní skupina sociální služba/y zdravotní postižení základní škola 1

3 Obsah Na úvod - otázky a odpovědi...3 Základní pojmy...4 Projekt...6 Harmonogram projektu...8 Struktura a personální zajištění projektu...9 Základní výstupy dotazníkového šetření a sociodemografické analýzy území správního obvodu ORP Tábor...10 Výstupy z činnosti pracovních skupin (priority, opatření a aktivity komunitního plánu) Priorita: Společná opatření Priorita: Bechyňsko Priorita: Chotovinsko Priorita: Chýnovsko Priorita: Jistebnicko Priorita: Malšicko Priorita: Mladovožicko Priorita: Sezimoústecko...58 Financování sociálních a navazujících služeb...64 Realizace komunitního plánu sociálních služeb na území správního obvodu ORP Tábor...65 Závěr a poděkování...66 Příloha č. 1 Přehled typologie sociálních služeb (podle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)...67 Příloha č. 2 Obce na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor (rozdělení podle území pracovních skupin)

4 Na úvod - otázky a odpovědi Na počátku realizace projektu podpory procesů zavádění komunitního plánování sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor proběhla setkání se zástupci obcí a poskytovatelů služeb, kteří byli požádáni o spolupráci. V rámci diskuze bylo vzneseno mnoho podnětných otázek, například:? Proč by měly být plánovány a rozvíjeny sociální služby ve městech, obcích a společně na celých územích správních obvodů?? Mají malé obce vůbec možnost zřídit a financovat sociální službu?? Mohou obce navzájem spolupracovat a sdílet sociální služby?? Je povinností větších měst poskytovat služby do okolních obcí?? Proč zavádět sociální služby v obcích, kde funguje a vždy fungovala vzájemná výpomoc mezi rodinami a sousedy? Odpovědi na tyto otázky jsme hledali společně tak, aby dávaly smysl všem zástupcům obcí, poskytovatelů a uživatelů služeb, kteří se do projektu zapojili. Cílem přitom nebylo uměle zavádět moderní metody pomoci tam, kde často funguje silná odpovědnost v rámci rodin a celé komunity ( staří se starají o mladé, mladí o staré, sousedi o osamělé ). Vzájemná výpomoc je pro mnoho obcí optimálním řešením, a to hlavně z důvodu finanční a administrativní náročnosti provozu registrované sociální služby. Na druhé straně, v mnoha obcích se situace přirozeně proměňuje, mladí lidé odcházejí za prací do větších měst a je stále obtížnější zajistit péči například o osamělé seniory. Komunitní plánování sociálních služeb by tedy mělo respektovat místní fungující zdroje pomoci a zároveň doplňovat služby, které občané vlastními silami nezajistí. V průběhu přípravy plánu potom došlo k postupnému vyjasnění dalších otázek zejména ve strategické části projektu nalezly pracovní skupiny v jednotlivých obcích řadu opatření, která mohou zlepšit kvalitu života potřebných občanů. Některá opatření byla vymezena již z nově nastolené komunikace mezi obcemi, sdílení problémů a zdrojů pomoci. Mnoho návrhů také vzniklo ze vzájemné inspirace obcí a přenosu příkladů dobré praxe. Prvním výstupem aktivit projektu je text komunitního plánu, který držíte v ruce. Tím nejdůležitějším je ale samotná realizace plánu, tj. skutečné naplnění potřeb občanů v regionu. Realizace plánu závisí především na samotných obcích a komunitní plán sociálních služeb by jim měl být užitečnou oporou a inspirací. 3

5 Základní pojmy V rámci plánování sociálních služeb se používá řada pojmů vyplývajících ze zákona o sociálních službách 1 a metodologie komunitního plánování sociálních služeb. Tyto pojmy jsou v projektu a v textu komunitního plánu respektovány z důvodu jednotného terminologického porozumění 2 : Sociální služby: prostřednictvím sociálních služeb je zajišťována pomoc při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poskytnutí informace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, psycho- a socioterapie, pomoc při prosazování práv a zájmů. Cílem služeb bývá mimo jiné podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení nebo zachování původního životního stylu, rozvíjet schopnosti uživatelů služeb a umožnit jim, pokud toho mohou být schopni, vést samostatný život, a snížit sociální a zdravotní rizika související se způsobem života uživatelů. Základní přehled sociálních služeb je uveden v příloze č. 1. Navazující (doplňkové) služby: služby, které nejsou vymezeny zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ale přispívají ke zvýšení kvality života občanů. Výčet těchto služeb není přesně ohraničen, ale mělo by jít zejména o služby, které doplňují síť služeb sociálních (může jít například o služby sociálně-právní ochrany, zdravotní, vzdělávací, volnočasové, odborné, atd.). Poskytovatelé sociálních služeb: poskytovatelé sociálních služeb jsou subjekty, které služby poskytují a nabízejí, bez ohledu na to, zda se jedná například o nestátní neziskové organizace, organizace zřízené obcí nebo krajem, příp. státem. Poskytovatelé vědí, jak služby fungují, a znají systémové i provozní záležitosti. Dokážou popsat stávající poptávku i předpokládané trendy a obecně se v celé problematice dobře orientují. Jejich přínos je proto v tomto ohledu nenahraditelný. Uživatelé sociálních služeb: nejdůležitějšími účastníky komunitního plánování jsou uživatelé - klienti sociálních služeb. Uživateli rozumíme lidi v nepříznivé nebo tíživé sociální situaci, kteří služby využívají, kterým jsou určeny. Jejich pohled je v komunitním plánování sociálních služeb nepostradatelný, právě oni mohou vyjádřit svůj pohled, zviditelnit své zájmy, přímo se vyslovit k tomu, co vnímají jako nejlepší a nejpotřebnější, a spolupodílet se tak na utváření podoby sociálních služeb. Zadavatelé sociálních služeb: zadavateli sociálních služeb rozumíme zejména obce a kraje. Zadavatelé jsou odpovědni za zajištění sociálních služeb na příslušném území. 1 Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 2 Sociální služby (www.mpsv.cz) 4

6 Vstupují do procesu jako aktivní účastníci, zejména proto, že jsou garanty realizace výstupů komunitního plánování. Proto podpora komunitního plánování ze strany obce a jejích politických reprezentantů představuje nejzákladnější podmínku pro jeho uskutečňování. Komunitní plánování sociálních služeb (KPSS): Posláním komunitního plánování je zajišťování dostupnosti sociálních služeb. Prakticky se jedná o zjištění stavu poskytování sociálních služeb v dané lokalitě a zároveň potřeb, které nejsou naplněny. Srovnáním těchto dvou základních parametrů a v souladu s množstvím finančních prostředků, které obec na sociální služby vynakládá, vzniká v procesu vzájemných konzultací komunitní plán, který je konsenzem mezi tím, co je možné, a tím, co bylo označeno jako potřebné či prioritní. Komunitní plánování představuje cyklický, spirálovitě se opakující proces. Slovo komunitní dává tušit, že celé plánování sociálních služeb probíhá za účasti komunity - v případě sociálních služeb se tedy jedná zejména o zástupce uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb, ale i další veřejnosti, jíž je téma sociálních služeb blízké. KPSS se zpracovává na určité časové období (obvykle 3 roky) a pravidelně je aktualizován. Zákon o sociálních službách: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, vymezuje typy sociálních služeb, podmínky poskytování služeb a inspekce kvality služeb a podmínky poskytování příspěvku na péči. Standardy kvality sociálních služeb: určují podmínky poskytování sociálních služeb s cílem garantovat kvalitu služeb pro jejich uživatele, vyrovnávat příležitosti uživatelů sociálních služeb ve společnosti a podporovat setrvání člověka nacházejícího se v nepříznivé životní situaci v jeho přirozeném prostředí a zachování jeho přirozených sociálních vazeb. Naplňování standardů kvality sociálních služeb je předmětem inspekce kvality sociálních služeb. Příspěvek na péči: náleží osobám, které jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislé na pomoci jiné osoby, a to v oblasti běžné denní péče o vlastní osobu a v soběstačnosti. O využití příspěvku rozhoduje jeho příjemce (např. nákup služeb). Výše příspěvku závisí na míře potřebnosti jeho příjemce. 5

7 Projekt Jedná se o individuální projekt Jihočeského kraje s názvem Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji a registračním číslem CZ.1.04/3.1.00/ Projekt je realizován od srpna roku 2009 do července roku Hlavním cílem projektu je metodická podpora rozšíření komunitního plánování na celá území obcí s rozšířenou působností, zavedení spolupráce mezi obcemi v rámci komunitního plánování a zvýšení efektivity plánování sociálních služeb (služby využívané více obcemi zároveň, doplňující se služby). V rámci tohoto projektu byla v červnu roku 2010 uzavřena smlouva o dílo mezi městem Tábor a Jihočeským krajem. Předmětem této smlouvy byla podpora procesů plánování sociálních služeb ve správním obvodu území obce s rozšířenou působností Tábor; zavádění metody komunitního plánování sociálních služeb. V rámci plnění smlouvy postupně vznikl obecní plán, který bude podkladem pro zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na další období. Z projektu bylo dodatkem ke smlouvě o dílo vyjmuto území samotného města Tábora a jeho příměstských částí, protože na tomto území souběžně probíhá samostatný projekt města Tábora Aktualizace komunitního plánu sociálních služeb města Tábora na roky , financovaný taktéž prostřednictvím OP LZZ. Dodatek také upravuje termín plnění na květen roku Oba projekty jsou propojeny realizačním týmem, koordinační skupinou a některými členy pracovních skupin, takže dochází k přenosu informací a činnosti i výstupy jsou koordinovány. Předpokládaná následná aktualizace plánů by již měla zahrnovat celé území ORP Tábor. Přínosem projektu pro obce je především možnost využití metodického vedení a podpory pro plánování sociálních služeb. To znamená: kvalitní vyhodnocení potřeb uživatelů služeb a veřejnosti zmapování dostupnosti a kvality poskytovaných služeb provedení sociodemografické analýzy, jejíž výstupy obec využije také pro své účely na základě získaných dat vytvoření plánu na (minimálně) následující dva roky, kde bude přehledně popsáno co, kdy, jak, za co, kým a proč bude v sociálních službách realizováno řešení a zejména prevence sociálních problémů v obci by tak byly jasně definovány a přijímala by se jen skutečně potřebná a účelná opatření (ne nahodilé a neefektivní aktivity) plán rozvoje sociálních služeb také slouží jako podklad pro prosazování opatření v rámci obce tvorba komunitního plánu sociálních služeb nemá být zatěžující (práce navíc ), ale naopak usnadňovat a urychlovat řešení sociálních problémů v obci 6

8 Komunitní plán ORP Tábor je zaměřen na sociální služby vymezené zákonem o sociálních službách a zároveň na tzv. doplňkové (navazující) služby. Důvodem byl požadavek na komplexnost služeb pro občany, kdy samotné sociální služby často nemusí pokrýt potřeby občanů a je třeba dbát také na zajištění navazujících služeb (např. existuje-li v obci pečovatelská služba, ale není zajištěna přeprava potřebných občanů k lékaři, je často situace řešena zbytečným umístěním do pobytového zařízení). V rámci projektu komunitního plánování sociálních služeb na území ORP Tábor jsou podporovány především služby terénní a ambulantní (umožňující setrvání v jejich prostředí), služby komplexní (kombinované) a služby široce dostupné. Podpora procesů plánování sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor je v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb na území Jihočeského kraje na období

9 Harmonogram projektu Časový harmonogram projektu byl dán požadavky zaštiťujícího projektu Jihočeského kraje a souběhem s dalším projektem města Tábora, kdy bylo třeba sladit procesy komunitního plánování sociálních služeb ve všech zapojených území ORP. Časová dispozice byla vzhledem k rozsahu práce poměrně napjatá a termín ukončení projektu byl stanoven na květen Postup realizace: srpen až září 2010: byl sestaven realizační tým, ve spolupráci s představiteli obcí byli nominováni vedoucí a členové pracovních skupin, bylo navrženo rozdělení území ORP Tábor, proběhla úvodní setkání vedoucích pracovních skupin a byly předány základní metodiky (informace o projektu, metodika činnosti pracovních skupin, vymezení vize pracovní skupiny, atd.) říjen 2010: zahájení práce pracovních skupin zpracování úvodního podkladu (přehled poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v regionu, včetně odhadu počtu klientů, návrh způsobu distribuce informací uživatelům služeb a veřejnosti), zpracování zadání pro analytickou část projektu (dotazníkové šetření a sociodemografická analýza) říjen 2010 až leden 2011: analytická část projektu realizovaná na základě výběrového řízení Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR, v jejímž rámci proběhlo dotazníkové šetření mezi poskytovateli, uživateli a zadavateli sociálních služeb a veřejností, a byla zpracována sociodemografická analýza území ORP Tábor únor až duben 2011: na základě výstupů analytické části projektu a vlastních zkušeností členů pracovních skupin byla vymezena témata pro dílčí části komunitního plánu, následně byla rozpracována do přehledových tabulek květen 2011: zpracování první verze textu komunitního plánu, připomínkování a odeslání požadovaných výstupů Jihočeskému kraji září (2011) až? (dle typu opatření): schválení komunitního plánu zástupci místních samospráv, realizace komunitního plánu 8

10 Struktura a personální zajištění projektu V rámci projektu byla určena koordinační skupina jako řídící orgán realizační tým a dále pracovní skupiny, jako tvůrci samotného plánu. Koordinační skupinu projektu tvoří Komise Rady města Tábora pro komunitní plánování. Skupina schvalovala postup realizace projektu, personální obsazení a jednotlivé výstupy z činností. Realizační tým tvořily: manažerka projektu Mgr. Lucie Manková, vedoucí odboru sociálních věcí MÚ Tábor koordinátorka projektu Mgr. Kristýna Jůzová Kotalová, dohoda o provedení práce administrátorka projektu Mgr. Tereza Musilová, projektový manažer odboru investic a strukturálních fondů MÚ Tábor Území ORP Tábor bylo rozděleno mezi pracovní skupiny s respektem k obvodu správního území pověřených obcí (obce II. typu) jednalo se o území Bechyňska, Sezimoústecka, Mladovožicka a Táborska. Území pověřené obce Tábor bylo vzhledem ke svému rozsahu dále rozděleno v rámci debaty se zástupci obcí (bez ohledu na správní nebo matriční dělení území) na území Chýnovska, Jistebnicka, Malšicka a Chotovinska. Přehled obcí zahrnutých do území jednotlivých pracovních skupin je uveden v příloze č. 2. Vymezená území zahrnovala obce stejného typu a podobné velikosti, z nichž byl vždy určen zástupce obce jako vedoucí pracovní skupiny: Bechyňsko Chotovinsko Chýnovsko Jistebnicko Malšicko Mladovožicko Sezimoústecko Kateřina Jančíková, Dis., MÚ Bechyně Štěpánka Petrásková Dagmar Mládková, MÚ Chýnov Zuzana Kothajová, OÚ Jistebnice Lada Kupková Eva Novotná, MÚ Mladá Vožice JUDr. Ing. Miroslav Nosek (po Heleně Řežábkové), MÚ Sezimovo Ústí Území Bechyňska bylo v rámci projektu pojato samostatně, a to z důvodu existence Komunitního plánu sociálních služeb mikroregionu Bechyňska. Bylo dohodnuto, že pro účely komunitního plánu na území ORP Tábor budou přímo využity výstupy tohoto komunitního plánu. Pracovní skupiny byly vedoucími sestaveny ze zástupců poskytovatelů sociálních služeb (zastoupeni vzhledem k nízkému počtu všichni), uživatelů služeb (převažovali senioři a rodiny s malými dětmi) a zadavatelů služeb (zástupci obcí dané oblasti). 9

11 Základní výstupy dotazníkového šetření a sociodemografické analýzy území správního obvodu ORP Tábor Dotazníkové šetření a sociodemografická analýza byly provedeny na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor, mimo samotné město Tábor a jeho příměstských částí. Na základě výběrového řízení byla jako realizátor analytické části projektu stanovena Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. Základní cíle dotazníkového šetření byly následující: zjistit spokojenost uživatelů služeb s jejich rozsahem a kvalitou zjistit jaké služby uživatelé postrádají a z jakých důvodů zjistit, jaká je nabídka služeb poskytovatelů (obsah a rozsah) zjistit, jaké jsou podmínky pro poskytování služeb zjistit postoj zadavatelů služeb k jejich zajištění a případnému rozvoji na území vlastní obce zjistit potřeby veřejnosti (osob, které v současnosti nevyužívají žádnou službu) v oblasti sociálních služeb zjistit jakým způsobem a kde by se občané chtěli informovat o službách v případě, že by je potřebovali V rámci dotazníkového šetření probíhajícího na celém území ORP Tábor (mimo samotné město Tábor a jeho příměstských částí) bylo zpracováno celkem 769 vyplněných dotazníkových formulářů a anketních lístků: 10 dotazníků pro poskytovatele, 34 dotazníků pro zadavatele, 199 dotazníků pro uživatele sociálních služeb a 528 anketních lístků pro veřejnost. Z výsledků ankety pro veřejnost je patrné, že převážná většina (84 %) respondentů uvedla, že oni sami ani nikdo z jejich blízké rodiny sociální služby na území Táborska nevyužívá. Pouze 13 % respondentů uvedlo, že využívá nějakou sociální službu. Konkrétně jsou nejvíce využívány tyto sociální služby a další navazující služby: dovoz obědů (53 %), pomoc při úklidu (25 %), donáška nákupů (17 %), pomoc s praním prádla (13 %), sociální služby spojené s pobytem v domově pro seniory (7 %), pomoc při mytí oken a při pochůzkách (4 %). Z odpovědí uživatelů sociálních služeb a veřejnosti je patrné, že převážná většina dotazovaných (95 %) ani nikdo z blízké rodiny nemá problémy, které by nemohla vyřešit sociální služba, která je na 10

12 území Táborska. Nejčastější problémy, které respondenti uvedli, byly spjaty s nedostatečnou informovaností o nabídce a dostupnosti sociálních služeb na tomto území. Tento problém je důsledkem skutečnosti, že lidé nevědí, kde a jakým způsobem mohou získat potřebné informace o dostupné sociální službě, která by jim mohla pomoci. Nejpočetnější skupinou oslovených uživatelů sociálních služeb byli senioři, žijící v domácnosti sami či s manželkou/manželem, družkou/druhem. Z odpovědí seniorů je patrné, že ve svém okolí postrádají následující služby: dům s pečovatelskou službou, domov pro seniory, osobní asistence, poradna ve finanční oblasti, pomoc osobám v tíživé životní situaci, podpora osobám se zdravotním postižením. Problémem je rovněž nemožnost nalézt práci na území Táborska na zkrácený úvazek při péči o malé dítě. Služby, které uživatelé na území ORP Tábor nejvíce postrádají, jsou znázorněny v níže uvedené tabulce (pozn.: v rámci dotazování není možné přesně identifikovat, jaké služby občané skutečně aktuálně potřebují a jaké byly v dotazníku označeny jako možná potřeba do budoucnosti): Název sociální služby Počet respondentů Pečovatelská služba 160 Domovy pro seniory 160 Osobní asistence 129 Sociální poradenství 72 Odlehčovací služby 46 Domovy se zvláštním režimem 36 Centra denních služeb 29 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 29 Denní stacionáře 27 Tísňová péče 24 Chráněné bydlení 22 Azylové domy 21 Telefonická krizová pomoc 20 Domy na půli cesty 19 Krizová pomoc 16 Podpora samostatného bydlení 16 Raná péče 14 Průvodcovské a předčitatelské služby 10 Kontaktní centra 10 Tlumočnické služby 8 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 8 Nejčastější příčinou problémů a potřeb v oblasti poskytování sociálních služeb dle respondentů je neexistence dostupné sociální služby, která by jim mohla pomoci (23 %) a nedostatečná informovanost o dostupné sociální službě na území ORP Tábor. 11

13 Vhodným zdrojem informací, který by lidé využívali, je osobní dotazování na městském či obecním úřadě (46 %) či u svého obvodního lékaře. Uživatelé sociálních služeb uvedli jako nejvhodnější informovat se přímo v organizaci poskytující sociální službu (38 %), osobně na obecním úřadě (26 %) nebo u obvodního lékaře (25 %). Život v obcích by respondenti zlepšili zejména v oblasti dopravní obslužnosti, nabídky kulturních a volnočasových aktivit a zajištění bezpečného života v obci (dohled nad vandalstvím). Velkým problémem seniorů a zdravotně postižených občanů je neexistence bezbariérových přístupů do obchodů a veřejných budov a nedostupnost lékaře v místě bydliště. Dalším častým problémem obcí je neexistence veřejných WC. Veřejnost, uživatelé sociálních služeb i zástupci samospráv v ORP Tábor spatřují jako největší problém absenci domovů pro seniory a nedostatečné územní pokrytí pečovatelskou službou. Současná kapacita zařízení pro seniory je již v dnešní době nedostačující. To znamená, že by bylo potřeba vybudovat domovy pro seniory, domy s pečovatelskou službou, které by mohly zabránit zvyšování počtu odmítnutých zájemců o tyto služby u stávajících zařízení na ORP Tábor. Z pohledu ekonomické náročnosti je nejefektivnější podporovat péči o seniora v jeho přirozeném domácím prostředí spolu se zajištěním dostupné pečovatelské a ošetřovatelské péče a vhodných aktivizačních činností. Problémy se však projevují v zajištění celodenní péče o seniory z důvodů financování, pracovního vytížení střední generace, jejich priorit (neumějí, nemohou nebo se nechtějí starat o své rodiče) a nedokonalosti kontrolních systémů. Zejména v malých obcích je stále otevřena otázka a možnost využít při péči o seniora či zdravotně postiženého občana sousedskou výpomoc, která může být hrazena ze sociální dávky příspěvek na péči. Dalším významným krokem je udržení a především rozvoj terénních pečovatelských služeb a plány obcí na výstavbu domů s pečovatelskou službou. V blízké budoucnosti by se měla pozornost na území ORP Tábor zaměřit i na cílovou skupinu rodiny s dětmi. V současné době je problémem nedostačující kapacita mateřských škol a neexistence jeslí. Sice se nejedná o sociální službu, ale společnost by se měla zaměřit i na budování mateřských a rodičovských center a na rozšíření nabídky sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Šetření rovněž poukázalo na potřebnost existence sociálních zařízení pro děti a mládež. Zájem o vybudování nízkoprahového zařízení pro děti a mládež byl prokázán zejména v obvodu Bechyně, Mladá Vožice a Sezimovo Ústí, kde je větší koncentrace dětí a mladistvých. 12

14 Výstupy z činnosti pracovních skupin (opatření a aktivity komunitního plánu) V rámci činnosti pracovních skupin byla na základě výsledků analytické části projektu a vlastní odborné zkušenosti členů pracovních skupin vymezena témata, která je třeba řešit na daných územích. Tato témata byla následně seřazena podle důležitosti (významu a potřebnosti), byla rozpracována a následně zanesena do přehledových tabulek. V těchto tabulkách je uveden základní popis tématu, potřebné opatření, návrhy řešení, časový harmonogram realizace, dopady na cílové skupiny a finanční požadavky. Širší opatření byla rozpracována do dílčích aktivit. Opatření, která byla řešena všemi pracovními skupinami, jsou uvedena jako souhrnná opatření a budou realizována v rámci všech pracovních skupin. Přehledové tabulky jsou zpracovány v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje a pro projekt byly poskytnuty Centrem pro komunitní práci. Vzhledem k požadavku odlišení služeb sociálních (dle zákona o sociálních službách) a doplňkových jsou jednotlivá opatření a priority odlišeny stylem písma (běžným písmem sociální služby, kurzívou doplňkové služby). Opatření jsou potom označena červeným písmem, aktivity písmem modrým. Pro tvorbu komunitního plánu byly vymezeny priority podle území zajištěných jednotlivými pracovními skupinami: 1. Priorita: Společná opatření 2. Priorita: Bechyňsko 3. Priorita: Chotovinsko 4. Priorita: Chýnovsko 5. Priorita: Jistebnicko 6. Priorita: Malšicko 7. Priorita: Mladovožicko 8. Priorita: Sezimoústecko 13

15 1. Priorita: Společná opatření Společná opatření byla vymezena jako témata komunitního plánování sociálních služeb shodně všemi pracovními skupinami zároveň. Jsou podmínkou pro úspěšný rozvoj sociálních a doplňkových služeb v celém regionu. Číslo a název opatření: 1.1 Informovanost a poradenství Z jaké priority opatření 1. Společná opatření vychází: Stručný popis opatření: V rámci přípravy komunitního plánu byly všemi pracovními skupinami shodně identifikovány nejvýznamnější potřeby občanů (zadavatelů, uživatelů a poskytovatelů služeb a veřejnosti). Jedná se dostatečnou informovanost o sociálních a doplňkových službách jako podmínky čerpání těchto služeb, poradenství (zajištění jeho dostupnosti) a podmínky poskytování a financování sociálních služeb (zejména administrativní zátěž spojená s poskytováním služeb a nedostatečná finanční podpora). Aktivity vedoucí k naplnění opatření: Zvýšení informovanosti o sociálních službách Zajištění poradenství Podmínky poskytování a financování sociálních služeb Číslo a název aktivity: Charakteristika aktivity: Zvýšení informovanosti o sociálních službách Podmínkou zvýšení přístupu občanů k sociálním službám je jejich informovanost. Zejména v menších obcích jsou informace o sociálních službách velmi špatně dostupné. V rámci projektu bude zpracován katalog poskytovatelů sociálních služeb, stejně jako v projektu Aktualizace komunitního plánu sociálních služeb v Táboře. Oba budou distribuovány obcím v regionu Táborsko v písemné a elektronické formě. Zástupci obcí vytipují vhodná místa k zajištění distribuce katalogů (obecní úřad, poskytovatelé sociálních služeb, lékaři, atd.) a zajistí jejich distribuci. Katalog v elektronické podobě bude umístěn na webové stránky obcí. V místním tisku bude pravidelně zveřejňována informace o některém typu sociální služby spolu s kontakty na příslušné organizace. Časový harmonogram: 2011: distribuce katalogu sociálních služeb v písemné a elektronické podobě, informace o katalogu v místním tisku : průběžné informace o sociálních službách v místním tisku, aktualizace katalogu Realizátor: Představitelé obcí 14

16 spolupracující subjekty: Obce, MÚ Tábor, JČK Bez omezení finanční zdroje: Ostatní CELKEM Poznámka: Bude zajištěno v rámci stávajících zdrojů Zvýšení informovanosti o sociálních službách Počet klientů odvozen od populace ORP Tábor mimo město Tábor. Číslo a název aktivity: Zajištění poradenství Charakteristika aktivity: Občané v regionu nemají v současné době k dispozici odborné poradenství o sociálních a doplňkových službách. Za tímto účelem bude zřízena občanská poradna (osobní, telefonické a on-line poradenství) v Táboře nebo v některé obci Táborska, občanům v regionu bude o této službě poskytnuta informace. V rámci poradny bude zajišťováno přímé sociální poradenství (včetně dluhového) a poradenství o sociálních službách. Časový harmonogram: 2011: zmapování potřebnosti (odhad počtu klientů, rozsah a četnost služeb), zmapování možností zřízení poradny : zřízení a poskytování služby Předpokládaný spolupracující subjekty: MÚ Tábor, NNO Ostatní obce Široká veřejnost finanční zdroje: 15

17 Ostatní CELKEM Bude odvozeno ze zjištěného rozsahu potřebných služeb Zajištění včasné informovanosti občanů o dostupných sociálních službách, poskytnutí odborného poradenství občanům, zvýšení kvality života občanů, zvýšení dostupnosti služeb občanům. Číslo a název aktivity: Podmínky poskytování a financování sociálních služeb Charakteristika aktivity: Podmínky poskytování a financování sociálních služeb byly identifikovány jako základní překážka zřizování vlastních sociálních služeb, zejména v rámci malých obcí. Sociální služby jsou financovány vícezdrojově a je proto žádoucí maximálně využívat všech dostupných zdrojů. Na místní úrovni budou zpracovány přehledy možných finančních zdrojů pro sociální služby, bude sdíleno know-how čerpání finančních prostředků a obce budou uvažovat případnou finanční spoluúčast na přesahových projektech. Na úrovni kraje a státu bude posilována vzájemná informovanost o možnostech financování sociálních služeb. Bude nastavena vzájemná spolupráce obcí při optimalizaci podmínek poskytování sociálních služeb (administrativa, kvalita, atd.). Časový harmonogram: 2011: zmapování možností financování sociálních a doplňkových služeb na místní a krajské/státní/evropské úrovni, zpracování přehledu finančních zdrojů, nastavení spolupráce obcí za účelem společného prosazování zájmů v oblasti sociálních služeb : využití zjištěných finančních zdrojů, spolupráce mezi obcemi, využití komunikace na úrovni kraje/státu (informace o nedostatcích financování služeb), vyjednávání o podmínkách poskytování sociálních služeb Předpokládaný spolupracující subjekty: Představitelé obcí (vedoucí pracovních skupin) JČK, finanční zdroje:

18 Ostatní CELKEM Pouze organizace a administrativa. Poznámka: Rozvoj finančního zajištění sociálních služeb na úrovni obcí. Počet klientů odvozen od populace ORP Tábor mimo město Tábor. Číslo a název opatření: 1.2 Rozvoj chybějících ambulantních a pobytových služeb Z jaké priority opatření 1. Společné priority vychází: Stručný popis opatření: Na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor neexistuje pobytové zařízení pro osoby ohrožené závislostí na alkoholu a jiných návykových látkách a zařízení pro děti a mladé lidi opouštějící ústavní nebo náhradní rodinnou péči. Aktivity vedoucí k naplnění opatření: Zřízení zařízení pro osoby ohrožené závislostí na alkoholu a jiných návykových látkách Zřízení Domu na půl cesty Číslo a název aktivity: Zřízení zařízení pro osoby ohrožené závislostí na alkoholu a jiných návykových látkách Charakteristika aktivity: V současné době na území Táborska služba neexistuje. Problém nastává např. s umístěním seniorů se závislostí nebo jiných osob do stávajících zařízení pobytové péče. Pro osoby ohrožené závislostí na jiných návykových látkách je vhodné zřízení komunitního centra. Časový harmonogram: 2011: zmapování potřeby uživatelů a možností poskytovatelů 2012: společné jednání v rámci ORP Tábor a dalších území ORP o zřízení zařízení/komunitního centra Předpokládaný spolupracující subjekty: MÚ Tábor, obce Obecní úřady, poskytovatelé souvisejících sociálních služeb (Auritus Tábor, Communio Tábor (AA), atd.), JČK Bude vymezeno. Bude vymezeno. Bude vymezeno. 17

19 finanční zdroje: Ostatní CELKEM Bude vymezeno. Bude vymezeno. Bude vymezeno. Zajištění péče o potřebné občany, kteří nemohou být umístěni do stávajících typů pobytových zařízení. Číslo a název aktivity: Zřízení domu na půl cesty Charakteristika aktivity: V současné době v regionu Táborska a okolí služba neexistuje, není podpora pro děti opouštějící DD v regionu, ale ani pro děti a mladé lidi navracející se z ústavní péče nebo náhradní péče do regionu. Časový harmonogram: 2011: zjištění potřebnosti (počet dětí v ústavní péči bez vazby na rodinu, včetně dětí umístěných z regionu Táborska), zmapování možností zřízení DPC u stávajících poskytovatelů služeb podobného charakteru (DD, AD, pobytové služby), zjištění prostorových, finančních a personálních podmínek Předpokládaný spolupracující subjekty: MÚ Tábor, DD Radenín JČK, obce, NNO Odhad MÚ Tábor, DD finanční zdroje: Ostatní CELKEM Bude vymezeno. Bude vymezeno. Bude vymezeno. Zvýšení kvality života a poskytnutí podpory ohroženým dětem a mladým lidem, usnadnění startu do života, osamostatnění. 18

20 2. Priorita: Bechyňsko Na území Bechyně probíhal od června 2009 do července 2010 projekt Komunitní plánování sociálních služeb na Bechyňsku. Vzhledem k aktuálnosti údajů za dané území, které zpracovaný dokument obsahuje, nebyly obce v rámci obvodu Bechyně do dotazníkového šetření pro zadavatele sociálních služeb po dohodě se zadavatelem Městem Tábor zapojeny. Výsledky projektu (anketa pro veřejnost, dotazník pro uživatele služeb domov pro seniory a pečovatelská služba) jsou zveřejněny na této internetové adrese: 19

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU Vyhodnocení ankety pro veřejnost 1. Cíl ankety Předat všem obyvatelům mikroregionu základní informace o projektu Komunitní plánování sociálních služeb

Více

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma ŠKOLSTVÍ ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS Téma Problémový okruh Cíl Opatření Neefektivní (nedostatečná) naplněnost obecních škol Cíl 1.1 Zavedení školských obvodů spádových škol Gestor cíle: Město

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Finální sestavení nového komunitního plánu sociální služeb pro roky 2015-2018 (03-06/2015)

Finální sestavení nového komunitního plánu sociální služeb pro roky 2015-2018 (03-06/2015) Aktuální projekt komunitního plánování sociálních služeb na Třeboňsku Právě probíhá realizace projektu Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Třeboň 2015-2018", reg. č.: CZ.1.04/3.1.03/97.00023,

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Tato informace je zpracována na základě usnesení č. 27 výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019 Realizační plán byl zpracován v rámci projektu Podpora udržitelnosti

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2013 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

B) cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Podpora rozvoje nízkoprahových denních center

B) cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Podpora rozvoje nízkoprahových denních center Podporované aktivity sociálních služeb pro výzvy ROP Jihovýchod vyhlášené dne 12. 9. 2011 (příloha výzev do oblastí podpory 3.2 Rozvoj regionálních středisek a 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část)

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Název správního území ORP : Název obce: Velikost obce (počet obyvatel) : 0-500 501-3000 3001-10000 10001-25000 více než 25000

Více

DomA Domácí asistence Občanské sdružení

DomA Domácí asistence Občanské sdružení Nezisková organizace DomA Domácí asistence Občanské sdružení Občanské sdružení DomA Domácí asistence DomA domácí asistence, o.s. zaregistrováno 11.5.2006 Ministerstvem vnitra pod č.j. VS /1-1/64 152/06

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP Semily 2011 Akční plán pro rok 2013 Aktualizovaná verze /duben 2013/ Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

Rozvoj odborného právního poradenství pro specifické cílové skupiny

Rozvoj odborného právního poradenství pro specifické cílové skupiny PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU SENIOŘI Priorita 1 Rozvoj odborného právního poradenství pro specifické cílové skupiny Opatření 1.1. Zajištění právního poradenství pro seniory Priorita 2. Opatření 2.1 Udržení

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Setkání pracovních skupin Kravaře

Setkání pracovních skupin Kravaře Setkání pracovních skupin Kravaře Dana Diváková 10. 9. 2013 1 Co je komunitní plánování Komunitní plánování /dále jen KP/ je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015 Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok vypracoval Odbor sociální problematiky Obsah Úvod... 3 Přehled priorit... 4 Rozšířené priority o

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Vyhodnocení ankety. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007

Vyhodnocení ankety. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007 Vyhodnocení ankety Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007 Srpen 2007 1 Projekt Podpora vytváření krajských plánů střednědobého rozvoje sociálních služeb a vytváření místních partnerství v

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolín Komunitní plán sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Podpora péče o seniory v Hořovicích a spádových obcích

Podpora péče o seniory v Hořovicích a spádových obcích Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci střední Čechy Komunitní plán sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2014 2018, který je podpořen z Evropského sociálního

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin)

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA NA ZÁKLADĚ SITUAČNÍ ANALÝZY STATUTÁRNÍHO MĚSTA Mladá Boleslav zaměřeni na oblast sociálních služeb pro seniory

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Priority v oblasti sociálních služeb pro připravované výzvy ROP Jihovýchod

Priority v oblasti sociálních služeb pro připravované výzvy ROP Jihovýchod Priority v oblasti sociálních služeb pro připravované výzvy ROP Jihovýchod Ve druhém pololetí 2011 plánuje Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod vyhlásit výzvy na aktivity sociální péče v následujících

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

Základní metodika pro tvorbu priorit, cílů a opatření 2.KPSS

Základní metodika pro tvorbu priorit, cílů a opatření 2.KPSS Pracovní metodika pro tvorbu 1) SWOT analýz 2) priorit a 3) cílů, opatření a aktivit 2. KPSS města ČK Metodika obsahuje vzorový příklad pro tvorbu cílů a opatření 1) SWOT analýza *Pozn.: převzato z metodik

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Zápis č. 3 /2013 z jednání všech pracovních skupin plánování sociálních služeb v Kopřivnici Datum jednání: 7. 10. 2013 v 16:00

Více

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních Komunitní plán města Slaný 2007 Analýza poskytovatelů sociálních Zjištěné informace: podklad pro plánování rozvoje sociálních výchozí materiál pro Katalog poskytovatelů

Více

Cíl ankety. Koncepce ankety

Cíl ankety. Koncepce ankety Cíl ankety Cílem ankety bylo zjistit názory a připomínky obyvatel související s rozvojem sociálních služeb na Sušicku a to na základě dílčích otázek zaměřených zejména na informovanost o sociálních službách

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené PS. - Město Nymburk má v roce 2017 zajištěné dostupné sociální

Více

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB PRO OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB PRO OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ROŽNOV POD RADHOŠTĚM KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB PRO OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ROŽNOV POD RADHOŠTĚM NA OBDOBÍ LET 2014- Komunitní plánování Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

III. Národní plán rozvoje sociálních služeb pro období 2011-2016

III. Národní plán rozvoje sociálních služeb pro období 2011-2016 III. Národní plán rozvoje sociálních služeb pro období 2011-2016 M I N I S T E R S T V O P R Á C E A S O C I Á L N Í C H V Ě C Í ČR Úvod Národní plán rozvoje sociálních služeb pro období 2011 2016 (dále

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI

KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI Statutární město Ostrava KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI DUBEN 2011 ZPRACOVAL: Odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit, oddělení

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro poskytovatele sociálních

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

SWOT analýza. konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby

SWOT analýza. konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby úvod SWOT analýza konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby Jedná se o komplexní metodu vyhodnocení. Jádro metody spočívá v klasifikaci, ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Obsah 1. ČLENSKÁ ZÁKLADNA... 1 2. POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE... 2 3. PŮSOBENÍ... 3 4. BILANCE AKTIVIT ORGANIZACE V ROCE 2014... 4 5. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA...

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) I. Kontakty: MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji. Zlín, 14. 5. 2009. Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb

Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji. Zlín, 14. 5. 2009. Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji Zlín, 14. 5. 2009 Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb Osnova: 1. Právní zakotvení inspekcí 2. Provedené inspekce v ZK v roce

Více

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Vybraná data z analytické části RPSS ČB Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Obsah prezentace Sociodemografická data Socioekonomická data nezaměstnanost sociální dávky Výskyt kriminality

Více

INFORMACE K REALIZOVANÉMU PROJEKTU

INFORMACE K REALIZOVANÉMU PROJEKTU Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA INFORMACE K REALIZOVANÉMU PROJEKTU Název projektu: Celoživotním vzděláváním ke zvýšení kvality sociálních služeb Zkrácený název projektu: Vzděláváním

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ

Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ Program jednání: 1. Zahájení v 13.00 hod, přivítání přítomných 2. Představení firmy Eduflex,

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu

Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu VYTVOŘENÍ STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PROSTĚJOVĚ čtvrtek 7. října 2010 9:00 14:00 hodin Kulturní klub u hradeb DUHA

Více