Měření nákladů na kvalitu ve výrobním procesu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měření nákladů na kvalitu ve výrobním procesu"

Transkript

1 Měření nákladů na kvalitu ve výrobním procesu Ing. Dita Beyrová, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ústav metrologie a zkušebnictví, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně Proces je logicky a cílevědomě uspořádaná posloupnost činností, které mění vstupy na výstupy s plánovanými znaky parametry, které činí tento výstup produkt užitečným pro uživatele (zákazníka). Z řečeného je zřejmé, že předmětem zájmu budou procesy naplánované s určitým záměrem a řízené tak, aby tento záměr byl naplněn. Aby procesy mohly produkovat užitečné produkty, musí být k dispozici vhodné a přiměřené zdroje. Musí existovat zdroje, z nichž jsou čerpány vstupy do procesu (např. dodavatel materiálu, který je v procesu zpracován); dále zdroje, jejichž aktivací se realizují činnosti transformující vstupy do podoby produktu. z hlediska majitele procesu je informací prvořadého významu, zda výstupy produkty splnily požadavky a očekávání zákazníků a lze očekávat uhrazení dohodnuté ceny. Základem monitorování procesu tedy bude určitě zaznamenávání údajů reprezentujících výkonnost procesu. 1 Důvody měření výkonnosti procesů Neustálé zlepšování je základním úkolem všech systémů managementu jakosti. V sou časné době si již žádná organizace nemůže dovolit absenci promyšleného systému říze ní (managementu). Malá organizace s jedno duchými procesy a nenáročnými zákazníky vystačí s jednoduchým a nenáročným systé mem řízení; velká organizace (s desítkami zaměstnanců), která zpravidla operuje ve značně turbulentním prostředí náročných zákazníků musí uplatňovat velmi propraco vaný systém managementu, který přesahuje hranice vlastní organizace, ovlivňuje systé my řízení dodavatelů a umožňuje nahlížet do systémů managementu svých zákazníků. Proto jak EFQM Model Excelence (zejmé na v kritériu 5 Procesy), tak i soubor nových norem ISO 9000:2001 (v kapitole 8) vyžadují měření výkonnosti procesů. Norma ISO 9001:2001 pak vyžaduje, aby tomuto měření byly podrobeny všechny procesy za řazené do systému managementu jakosti [1]. Říkáme li požaduje, pak se tím myslí dobrovolné rozhodnutí organizace srovnávat se s jinými subjekty podle určitých kritérií. Hlavními cíli řízení a zlepšování klíčo vých procesů je zvyšování výkonnosti orga nizace cestou: zajišťování efektivnosti procesu produ kování žádoucích výstupů, zajišťování účinnosti procesu maxima lizace výtěžnosti použitých zdrojů. 34 SVĚT KVALITY 4/2005

2 Existuje několik dobrých důvodů, proč měřit výkonnost podnikových procesů: 1. pokud má organizace dobře zmapovány a popsány všechny své procesy, může být takto snadno odhalena duplicita či nadby tečnost některých činností. Tato analýza také umožňuje komplexní pohled na fir mu, který může manažerům nabízet mno ho otázek k zamyšlení a poskytnout podklady pro jejich rozhodnutí, 2. pokud jsou procesy popsány, je načase se ptát, jak poznáme, že náš proces funguje správně a je dostatečně efektivní, což je podklad k navržení ukazatelů výkonnos ti procesu, 3. v případě, že jsou indikátory vybrány správně, lze jimi efektivně hodnotit daný proces a definovat kroky pro jeho neustá lé zlepšování. Kromě toho jsou tu samo zřejmě ještě další výhody jako např. eliminace chyb minimalizace zpoždění maximální využití zdrojů podpora pochopení důležitosti procesu při naplňování požadavků zákazníka. V tomto článku je navržen optimální způ sob, jakým bychom měli dospět k zjištění ukazatelů výkonnosti procesu a to konkrét ně na příkladu zjišťování nákladů na kvali tu výrobního procesu. 2 Popis procesu teorie Proces je definován jako ohraničená sku pina vzájemně provázaných pracovních čin ností s předem definovanými vstupy a výstupy. Má jasně definovaný začátek a konec. Výstupem z procesu je konečný produkt. Smysl produktivního procesu spo čívá v přetvoření souboru vstupů v jeden či více výstupů s větší přidanou hodnotou, než měly vstupy před první transformační čin ností na začátku procesu. Dvěma klíčovými prvky procesu jsou: 1. transformace (viz obr. 1) 2. zpětná řídící vazba zahrnuje prostředky, pomocí nichž jsou transformační činnosti modifikovány nebo korigovány s cílem udržet požadované a předem definované vlastnosti výstupů. Smyslem zpětné vaz by je předejít degradaci procesu. Materiál Požadavky Zařízení Instrukce Vstupy Transformace fyzická (změna stavu vstupů) Změna umístění (přeprava, skladování) Transformace informační (přeměna dat v informace) Transformace transakční (změna hodnoty) V systémech managementu jakosti musí mít každý proces svého vlastníka, tj. osobu, která je odpovědná za jakost výstupů a za efektivní průběh vlastního procesu. K pra vomocím vlastníka procesu patří: pravomoc naslouchat přáním zákazníků, pravomoc de finovat vlastní požadavky na dodavatele a také pravomoc monitorovat, měřit a řídit průběh procesu. 3 Metodika realizace procesního přístupu proces výroby Konkrétně je uveden příklad popisu výro by v podniku vyrábějícím tepelné výmění ky. Cílem je implementovat ukazatele tak, abychom zjistili, zda a jak plníme požadav ky jednotlivých zákazníků. Celý postup je rozdělen do sedmi kroků [2]: 1. Stanovení vlastníka procesu Vlastník procesu je osoba zodpovědná celkově za daný proces, v tomto případě je to Manažer výroby. Vlastníci jednotlivých subprocesů jsou zobrazeni na obr Stanovení vnějších hranic a vnitřních rozhraní včetně zákazníků a dodavate lů (obr. 2) 3. Popis procesu a dokumentace U procesu jsou definovány vstupy a výstu py a související dokumentace (obr. 3): Dokumentace procesu: směrnice, pracov ní instrukce, kontrolní plány... Výrobek, služba Informace Výstupy Obr. 1: Transformační model SVĚT KVALITY 4/

3 Oddělení vstupní kontroly Výroba voštin Mistr linka 1 Mistr linka 2 Mistr linka 3 náklady na třídění náklady na kalibrace čas strávený kontro lou kvality Logistika DODAVATELÉ Sklad kompo nentů Výroba desek DFS Komple tace bloků Pájící pec Testy Montáž trubek Kontrola těsnosti heliem Vizuální kontrola a balení ZÁKAZNÍK Nýtování insertů Fluxování insertů náklady na třídění validační testy procesní audity u dodavatelů Obr. 2: Zobrazení procesů výroby s určením nákladů na kvalitu Obr. 3: Vstupy a výstupy procesu požadavky zákazníka kontrolní plán Vstupy ostatní reg. předpisy komponenty infrastruktura (stroje, energie...) neshodné kusy (scrap) mimořádné operace během výrobního času školení zaměstnanců léčebná a preventivní údržba Výroba výparníků Výstupy náklady za reklamace pokuty za zpoždění dodávek soudní výlohy externí audity hotový produkt dle specifikací zákazníka býrobní výkaz Tabulka 4: 4. Stanovení požadavků zákazníka Pro stanovení požadavků zákazníků je tře ba vyjít z bodu 2. Každý vlastník procesu by měl znát přesně požadavky svých zákazní ků. Jednotlivé požadavky a související uka zatele uvádí tabulka Stanovení kontrolních bodů a ukazate lů výkonnosti procesu, které jsou obra zem požadavků zákazníka přeložených do parametrů produktu a procesu a je jich cílových hodnot Z tabulky 4 vyplývá, že pro zajištění po žadavku co nejmenší výrobní náklady je třeba implementovat ukazatel, kterým bude me zjišťovat vývoj nákladů na kvalitu výro by. Náklady na kvalitu si nejprve rozčleníme do těchto kategorií [3] náklady na neshody (jsou ještě dále členě ny na interní a externí) náklady na prevenci náklady na hodnocení Zákazník Požadavek Ukazatel Oddělení Dodávky od dodavatelů včas součást hodnocení dodavatelů vstupní kontroly Dodávky v požadované kvalitě dle specifikací výsledky procesních auditů u dodavatelů Mistr linky 1 3 Pouze shodné komponenty uvolněné vstupní kontrolou výsledky vstupní kontroly Podpora infrastruktury údržba, opravy MTBF, MTTR Výroba přesného počtu požadovaných kusů výkonnost (počet vyrobených kusů k počtu požadovaného množství KS) Shodné kusy dodané předešlým pracovištěm interní ppm Logistika Produkty dodané včas a v požadovaném množství vyhodnocení logistických neshod Manažer výroby zajištění kontrol tak, aby všechny neshodné kusy byly odhaleny SPC, interní ppm Co nejnižší výrobní náklady??? plynulé výrobní toky v souladu se specifikacemi ukazatel efektivity (% pouze výrobního času), čas na změnu verze Finální zákazník Produkty přesně dle specifikací ppm reklamovaných kusů 36 SVĚT KVALITY 4/2005

4 Cílem je zvyšování nákladů na prevenci a snižování nákladů na neshody. Poté je třeba definovat jednotlivé položky těchto nákladů, přičemž je třeba vyjít z pro Tabulka 5: Popis položek skupin nákladů Náklady na hodnocení Náklady na prevenci Externí náklady na nekvalitu Interní náklady na nekvalitu Druh nákladů Scrap neshody Náklady na třídění Náklady na opravy (léčebná údržba) Mimořádná přeprava Mimořádné operace během výrobního času celkem Vrácené zboží od zákazníka Z toho náklady vzniklé dodavatelem Náklady na opravy externích organizací (léčebná údržba) Pokuty za porušení bezpečnosti, EMS Pokuty za zpoždění dodávky Povinné ručení a soudní odpovědnost Školení a tréninky zaměstnanců Preventivní údržba externí Preventivní údržba interní Náklady na kalibrace Zajištění kvality dodavatelů Externí audity Hodnocení kvality ve výrobě Náklady na nákup kontrolních či zkušebních prostředků Náklady na validační testy Popis položky Celkové náklady za scrapovaný materiál. Přesný popis zadávání dat viz směrnice Z Scrap analýza je prováděna každý den. Výrobní odpad je zahrnut v kusovníku daného produktu, takže tato hodnota není řazena do scrapu. Výsledek tedy tvoří náklady na neshody a náklady na produkty zničené při testech. Náklady na třídění se vypočtou jako počet hodin strávených při třídění násobeno průměrnou mzdou operátorů. Záznamy jsou prováděny do xls tabulky, kde Manažer kvality výroby eviduje počty hodin třídění. Náklady z třídění Vstupní kontroly nejsou zahrnuty, protože jsou zpětně vyfakturovány od dodavatele. Náklady na údržbu vzniklé selháním stroje. Výsledná položka tvořena součtem nákladů na náhradní díly a součtem hodin vynaložených interně na opravy (evidence v SAP) násobeným průměrnou mzdou. Výsledek není zcela přesný, protože průměrná cena dílu se někdy neshoduje s aktuální prodejní cenou dílu, v případě že dojde k prodloužení intervalu mezi vznikem interní objednávky a jejím uzavřením. Náklady vzniklé neplánovanou přepravou spojenou s naléhavým nákupem nebo dodávkou. Záznamy o mimořádné dopravě jsou evidovány oddělením logistiky. Vypočteno evidencí neproduktivního času na jednotlivé operace na lince. Položky jsou tvořeny: porucha nástroje, porucha stroje, údržba, opravy. Celkový počet hodin na tyto akce je vynásoben průměrnou hodinovou mzdou. Vrácené zboží + expertizy vráceného zboží. Určeno jako součet vyfakturovaných položek zákazníky + ceny za expertýzy, externí testy. Od výše vrácených položek je odečtena hodnota, která je vyfakturována zpět od dodavatele. Požadavek na provedení externí léčebné údržby. Položka tvořena součtem přijatých objednávek za dané období. Počet je doplněn o zúčtované objednávky daný měsíc. Mezi přijatou objednávkou a zaúčtovanou objednávkou je někdy delší časový interval (cca 3 týdny), a protože se v některých případech liší cena uvedená v objednávce a skutečná vyfakturovaná cena, jsou údaje trochu zkreslené. Přijaté faktury, které je nutno zaplatit za porušení bezpečnosti nebo životního prostředí. Náklady vzniklé zpožděním dodávky pro zákazníka. Zákazník fakturuje náklady. Výdaje za soudy, náhrady škod nebo pojištění, za újmy spojené s použitím vadného výrobku. Složeno z nákladů na interní a externí školení. Interní školení se počítá jako součet hodin věnovaných školení od interních školitelů násobený průměrnou hodinovou mzdou. Do externího školení jsou zahrnuty i náklady na cestovné a diety. Požadavek na provedení externí preventivní údržby. Položka tvořena součtem přijatých objednávek za dané období. Výsledná položka tvořena součtem nákladů na náhradní díly a součtem hodin vynaložených interně na opravy (evidence v SAP) násobeným průměrnou mzdou. Náklady na externí kalibrace kontrolních nebo zkušebních prostředků. Výsledná položka je získána součtem schválených objednávek. Fakturovaná cena se někdy může lišit od ceny uvedené na objednávce. Vypočteno z evidence počtu hodin strávených na procesních auditech u dodavatele násobeným průměrnou hodinovou mzdou. K tomuto jsou připočteny náklady za cestovné. Fakturované položky za externí audity (ISO TS 16949, ISO 14000). Problémem může být časová prodleva fakturace za audit, je třeba zjišťovat pouze faktury přijaté. Tato hodnota je složena z těchto položek: náklady na změnu verze, spuštění výroby a mimořádné kontroly kvality. Jsou vypočteny jako počet hodin na tyto operace (evidováno mistry na lince) násobeno průměrnou hodinovou mzdou výroby. Náklady za nakoupení kontrolních a zkušebních prostředků, vypočteno součtem objednávek. Fakturovaná cena se někdy může lišit od ceny uvedené na objednávce. Z tohoto důvodu je výsledek trochu nepřesný. Náklady za provedení externích validačních testů. Je třeba počítat jako součet vyfakturovaných a zbytek doplnit pouze schválenými objednávkami pro daný měsíc SVĚT KVALITY 4/

5 Tabulka 6: Analýza dat Tabulka 7: Úspora za externí testy cesního modelu (obr. 2) a uvědomit si jaké náklady jsou s procesem spojeny. U každé položky je dále nutné stanovit, jakým způ sobem budou získána data. Jednotlivé položky skupin nákladů jsou podrobně charakterizovány v tabulce 5: 6. Měření a vyhodnocování výkonnosti procesu U každé položky je určena zodpovědná funkce, která musí předat na začátku měsí ce data. Všechna data jsou shromážděna na oddělení kvality a tam je prováděno jejich vyhodnocování. Analýza nákladů je zaměřena na tyto tři ukazatele: 1) trend vývoje jednotlivých skupin nákladů 2) poměr nákladů na neshody a nákladů na prevenci 3) podíl nákladů na nekvalitu z celkového obratu firmy Tabulka 6 (nahoře) uvádí příklad analýzy těchto dat. 7. Realizace zpětné vazby a uskutečnění opatření ke zlepšení výkonnosti procesu Na základě analýzy je třeba sestavit akční plán, jehož cílem je: snížit náklady na nekvalitu zvýšit prevenci nalézt možné úspory v procesu napří klad: Možnost úspory za provedení externích testů (snížení nákladů na hodnocení) viz tabulka 7. Závěr Ukazatele k procesům nedefinujeme pro tože to vyžaduje norma, ale abychom došli k nějakému zlepšení, v tomto případě k úspoře. Sledování ukazatelů bez akčního plánu je bezvýznamné, proto lze říci, že bod 7 je nejdůležitější. Cílem tohoto článku bylo ukázat na kon krétním příkladě možnost měření výkonnos ti procesů tak, aby to firmě přinášelo pozitivní výsledky a poskytnout inspiraci pro případ, že někdo uvažuje jakým způso bem bude firma měřit a vyhodnocovat ná klady na kvalitu. LITERATURA: [1] ČSN EN ISO 9001:2001 Systém managementu jakosti požadavky. ČNI, Praha, [2] Opletal, P.: Procesní modelování v praxi. [3] Nenadál, J.: Měření v systémech managementu jakosti, Management Press, Praha 2001, ISBN SVĚT KVALITY 4/2005

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 P Ř Í R U Č K A J A K O S T I Pro: montáž, opravu a revizi vyhrazených elektrických zařízení montáž, údržbu a servis telekomunikačních zařízení projektovou činnost

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Strana 1 (celkem 11) Příručka jakosti a environmentu Nová verze Číslo výtisku Majitel výtisku funkce podpis 1 M. Zajacová, TEP 2 M.Zeman JED 3 Ing. P.Kopecký OTM 4 M.Vicanyová EAP, A.Roženková 5 Nižaradze

Více

NÁZVOSLOVNÉ NORMY SPOLEHLIVOSTI. IDENTIFIKACE NÁZEV Stručná charakteristika NORMY PRO MANAGEMENT SPOLEHLIVOSTI

NÁZVOSLOVNÉ NORMY SPOLEHLIVOSTI. IDENTIFIKACE NÁZEV Stručná charakteristika NORMY PRO MANAGEMENT SPOLEHLIVOSTI PŘEHLED TECHNICKÝCH NOREM Z OBLASTI SPOLEHLIVOSTI (Stav k 31. 12. 2013) RNDr. Jaroslav Matějček, CSc., Praha Oborem spolehlivosti se zabývá přibližně 60 technických norem zavedených do ČSN. Vesměs se jedná

Více

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. PŘÍNOSY METODY TPM VE ŠKODA AUTO a.s.

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. PŘÍNOSY METODY TPM VE ŠKODA AUTO a.s. ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: 6208R087 Podniková ekonomika a management obchodu PŘÍNOSY METODY TPM VE ŠKODA AUTO a.s. Luděk PIESCHE Vedoucí

Více

Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP. Bc. Mária Štafurová

Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP. Bc. Mária Štafurová Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP Bc. Mária Štafurová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Předkládaná práce je věnována problematice měření výkonnosti v podniku

Více

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA Analýza ekonomické a finanční situace podniku Ing. Lenka Krutnorádová, MBA LEGISLATIVNÍ RÁMEC Zákon o účetnictví 353/2001 Sb. ve znění p.p. poslední novela 410/2010 a 188/2011 Sb. a prováděcí vyhláška

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH ROZŠÍŘENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO PODPORU

Více

Příručka jakosti a environmentálního managementu

Příručka jakosti a environmentálního managementu Příručka jakosti a environmentálního managementu Tato příručka jakosti a environmentu zahrnuje základní ustanovení systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 (QMS) a systému řízení a ochrany životního prostředí

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: N4101 Zemědělské inženýrství Studijní obor: Agropodnikání Katedra: Katedra veterinárních disciplín a kvality produktů Vedoucí

Více

POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP

POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP Učební texty ke školení ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY Ing. Monika Becková 1 Cíl školení Základní požadavky systému managementu kvality organizací

Více

Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH

Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 9. Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro zpracování dokumentů Zásady, cíle a politika prevence

Více

Příručka Integrovaného systému řízení

Příručka Integrovaného systému řízení Dokument integrovaného systému řízení Příručka Integrovaného systému řízení Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání, kopírování, sdělování obsahu a vynášení dokumentace mimo prostory společnosti firmy

Více

Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS.

Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS. Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS. Bakalářská práce 2011 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské

Více

Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA. Praha 2006 Nakladatelství ČVUT

Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA. Praha 2006 Nakladatelství ČVUT B4563 Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA Praha 2006 Nakladatelství ČVUT Úvodní část specifikuje základy, definice a cíle průmyslové logistiky, základy optimalizace logistických výkonů

Více

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ BRANDÝS NAD LABEM 2015 Obsah

Více

ZKUŠENOSTI S ÚDRŽBOU ZAMĚŘENOU NA BEZPORUCHOVOST (RCM)

ZKUŠENOSTI S ÚDRŽBOU ZAMĚŘENOU NA BEZPORUCHOVOST (RCM) ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZKUŠENOSTI S ÚDRŽBOU ZAMĚŘENOU NA BEZPORUCHOVOST (RCM) MATERIÁLY Z XXI. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, prosinec 2005 1 OBSAH

Více

ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ

ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ

Více

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005 Bc. Tomáš Zajíček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Zajíček Tomáš Obor: Řízení jakosti P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Analýza logistického systému ve vybrané organizaci bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Veronika Vítková Autor práce: Jan Novák PRAHA 2012 Prohlášení

Více

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06 Příručka kvality společnosti MEDESA s.r.o. Na Vyšehradě 1092 Polička Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Otakar Klepárník, 22.04.2013 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Otakar Klepárník,

Více

NÁVRH WWW STRÁNEK PRO PODPORU ŘÍZENÍ FIRMY DESIGN WWW PAGES FOR ENTERPRISE MANAGEMENT SUPPORT

NÁVRH WWW STRÁNEK PRO PODPORU ŘÍZENÍ FIRMY DESIGN WWW PAGES FOR ENTERPRISE MANAGEMENT SUPPORT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE

Více

1. ÚVOD... 5 2. CHARAKTERISTIKA IMS... 5 3. POJMY, DEFINICE A POUŽITÉ ZKRATKY... 6 3.1 Výklad pojmů... 6 3.2 Použité zkratky... 6

1. ÚVOD... 5 2. CHARAKTERISTIKA IMS... 5 3. POJMY, DEFINICE A POUŽITÉ ZKRATKY... 6 3.1 Výklad pojmů... 6 3.2 Použité zkratky... 6 PŘÍRUČKA IMS INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAGEMENTU PODLE ČSN EN ISO 9001 IRIS ČSN EN ISO 14001 ČSN OHSAS 18001 ČSN EN 50126 Vydání Autor Schválil Platnost od 1 Miroslav Šmiřák, dipl. tech., ŘJ Ing. Jaromír Šilhánek,

Více

Informace o spolehlivosti produktů v provozu a jejich využití

Informace o spolehlivosti produktů v provozu a jejich využití ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 51. SEMINÁŘ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST pořádané výborem Odborné skupiny pro spolehlivost k problematice Informace o spolehlivosti produktů

Více

Zvyšování výkonnosti lidských zdrojů zavedením manažerské hry

Zvyšování výkonnosti lidských zdrojů zavedením manažerské hry Zvyšování výkonnosti lidských zdrojů zavedením manažerské hry Aleš Horčička, Lucie Jelínková ÚVOD Soudobý management nepředstavuje jen dynamicky se rozvíjející vědeckou disciplínu, pružně reagující na

Více

MANUÁL PRO PREVENCI A MINIMALIZACI ODPADU MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

MANUÁL PRO PREVENCI A MINIMALIZACI ODPADU MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY MANUÁL PRO PREVENCI A MINIMALIZACI ODPADU MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY Manuál je jedním z výstupů grantového projektu VaV/720/7/01, Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů, vypsaného a zastřešeného

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více