Anglicko - český slovníček. Level 3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anglicko - český slovníček. Level 3. www.cambridge.org/elt/primarycolours www.cambridge.org/elt/cz"

Transkript

1 Anglicko - český slovníček Level 3

2 Slovníček byl zpracován kanceláří Cambridge University Press pro potřeby učebnice Primary Colours vydané nakladatelstvím Cambridge University Press. České významy ve slovníčku použité odpovídají pouze situacím a významům, ve kterých se slova objevují v jednotlivých lekcích učebnice. Výslovnost Výslovnost je u každého slova uvedena v hranaté závorce. Využívá znaků mezinárodní fonetické abecedy IPA. Hlavní přízvuk je označen přízvukovou čárkou nahoře, pokud se nejedná o jednoslabičné slovo (např. goodbye ZfTc!a`H\(+a vedlejší přízvuk je označen přízvukovou čárkou dole (např. teddy bear Z!sdc-h$ad? q \). Větný přízvuk se neoznačuje. Tečka v přepisu výslovnosti označuje slabiku. Znaky mezinárodní fonetické abecedy použité v transkripci počeštěná forma znak mezinárodní mezinárodní příkladové slovo fonetické abecedy fonetické abecedy transkripce příkladového slova Zz\ - hat Zgzs\ ZU\ a cut ZjUs\ á car ZP\ o pot ZoPs\ ZN9\ ó ball ZaN9k\ ZT\ u put ZoTs\ Zt9\ ú room Zqt9l\ Z?\ - again Z?!fdm\ Z29\ - bird Za29c\ ZH\ i sit ZrHs\ Zh9\ í key Zjh9\ ZcY\ dž gin ZcYHm\ ZM\ - bank ZazMj\ ZR\ š ship ZRHo\ ZsR\ č cheese ZsRh9y\ ZS\ - thank ZSzMj\ ZC\ - they Z CdH\ Zv\ w wave ZvdHu\ ZY\ ž measure Z!ldY-? q \ ZNH\ oi boy ZaNH\ Z`T\ au how Zg`T\ Z?T\ - know Zm?T\ ZH?\ - here ZgH? q \ Zd?\ - there ZCd? q \ ZT?\ - moor ZlT?q\ 2

3 Welcome back! Z!vdk-j?lazj\ Vítejte zpátky! bar q \ tabulka (čokolády) can / can t umět/neumět, moci/nemoci chocolate Z!sRPj-? k-hs\ čokoláda complete Zj?l!okh9s\ úplný, kompletní dance tančit everyone Z!du-qh-vUm\ každý (člověk) go swimming Zf?TrvHlHM\ jít plavat I m He s She s It s We re You re They re ing. Z`Hl Zgh9y ZRh9y ZHsrHM\ ZvH? q ZiN9 q ZCd? q Já on ona ono/to my ty vy oni (přítomný čas průběhový) He s / She s got Zgh9y.Rh9y fps\ On/Ona má No, I m not. Zm?T`HlmPs\ Ne, já ne part část power pack Z!o`T? q $ozj\ motorový batoh screen Zrjqh9m\ obrazovka What s got? ZvPsrfPs\ Co má? 1 The first question ZC?!e29rs!jvdr-sR?m\ První otázka ago Z?!f?T\ před Art výtvarná výchova ask(ed) zeptat se + (minulý čas) be on holiday Zah9Pm!gPk-H-cdH\ být na prázdninách choose ZsRt9y\ vybrat cover Z!jUu-? q \ zakrýt different Z!cHe-? q-? ms\ různý dinosaur Z!c`H-m?-rN9 q \ dinosaurus each Zh9sR\ každý English Z!HM-fkHR\ angličtina enjoy ZHm!cYNH\ líbit se evaluation ZH$uzk-it!dH-R? m\ hodnocení first Z!e29rs\ první fisherman / fishermen Z!eHR-?-l?m.!eHR-?-ldm\ rybář / rybáři fishing boat ZeHRHMa?Ts\ rybářský člun Geography ZcYh!Pf-q?-eh\ zeměpis hill ZgHk\ hora 3

4 History Z!gHr-s? q-h\ dějepis How many were there? Zg`T!ldm-hv? q Cd? q \ Kolik tam bylo? Hurry up! Z!gUq-hUo\ Pospěš si! It was ZHsvPy\ To bylo It wasn t ZHs!vPy-? ms\ To nebylo lake ZkdHj\ jezero Loch Ness ZkPjmdr\ Loch Ness (jezero ve Skotsku) lunch ZkUmR\ oběd Maths ZlzSr\ matematika meat eater Zlh9sh9-s? q \ masožravec meteorite Z!lh9-sh-? q-`hs\ meteorit million Z!lHk-i?m\ milion minute Z!lHm-Hs\ minuta monster Z!lPm-rs? q \ příšera, obluda picnic Z!oHj-mHj\ piknik plant eater q \ býložravec problem Z!oqPa-k?l\ problém project Z!oqPcY-djs\ projekt reply (replied) ZqH!ok`H.qH!ok`Hc\ odpovědět + (minulý čas) say (said) ZrdH.rdc\ říci + (minulý čas) Science Zr`H?mr\ přírodověda Scotland Z!rjPs-k?mc\ Skotsko shout(ed) ZR`Ts.R`TsHc\ křičet + (minulý čas) slow Zrk?T\ pomalý Social Studies Z!r?T-R? k!rsuc-hy\ občanská výchova Sport ZroN9s\ tělesná výchova subject Z!rUa-cYHjs\ předmět submarine Z$rUa-l? q!h9m\ ponorka test Zsdrs\ test There were ZC? q v? q \ Tam byli(y) They were ZCdHv? q \ Oni byli They weren t ZCdHv29ms\ Oni nebyli timetable Z!s`Hl$sdH-ak<\ rozvrh hodin travel Z!sqzu-? k\ cestovat type(d) Zs`Ho.s`Hos\ psát na počítači/psacím stroji + (minulý čas) under Z!Um-c? q \ pod was / were ZvPy.v29 q \ byl / byli wasn t / weren t Z!vPy-? ms.v29ms\ nebyl / nebyli weather Z!vdC-? q \ počasí Yum yum. Z$iUl!iUl\ Mňam mňam. 2 The second question ZC?!rdj-? mc!jvdr-sr?m\ Druhá otázka 21st Z$svdm-sh!e29rs\ dvacátý první alone Z?!k?Tm\ sám, osamělý bar chart sloupcový graf birthday present Z!a29S-cdH!oqdy-?ms\ dárek k narozeninám 4

5 bread Zaqdc\ chléb British Z!aqHs-HR\ britský, Brit buy (bought) Za`H.aN9s\ koupit + (minulý čas) camp Zjzlo\ tábor, tábořiště CD Z$rh9!ch9\ CD century Z!rdm-sR? q-h\ století China Z!sR`H-m?\ Čína Chinese ZsR`H!mh9y\ čínský, Číňan clean (the kitchen) Zjkh9mC?!jHsR-Hm\ uklízet (kuchyň) column Z!jPk-?l\ sloupec, rubrika come (came) ZjUl.jdHl\ přijít + (minulý čas) comic Z!jPl-Hj\ komiks, komik, směšný cook(ed) ZjTj.jTjs\ vařit + (minulý čas) country Z!jUm-sqh\ země Did you go to the cinema? ZcHcitf?TstC?!rHm-?-l?\ Šel/Šla jsi do kina? dinner Z!cHm-? q \ večeře do the shopping ZctC?!RPo-HM\ nakupovat do the washing up ZctC?!vPR-HMUo\ umývat nádobí dollar Z!cPk-?q\ dolar earn Z29m\ vydělávat exchange(d) ZHjr!sRdHmcY.Hjr!sRdHmcYc\ vyměnit + (minulý čas) false ZeN9kr\ nepravdivý fill(ed) ZeHk.eHkc\ naplnit + (minulý čas) film ZeHkl\ film, filmovat find (found) Ze`Hmc.e`Tmc\ najít + (minulý čas) fizzy drink Z!eHy-hcqHMj\ šumivý nápoj frightening Z!eq`H-s? mhm\ strašidelný, děsivý get (got) ready Zfds.fPs!qdc-h\ připravit se + (minulý čas) give (gave) ZfHu.fdHu\ dát + (minulý čas) gold Zf?Tkc\ zlato have (had) Zgzu.gzc\ mít + (minulý čas) heads or tails ZgdcyN9qsdHky\ panna nebo orel (při házení mincí) heavy Z!gdu-h\ těžký horrible Z!gPq-?-ak<\ hrozný, strašný How much? Zg`TlUsR\ Kolik? invent(ed) ZHm!udms.Hm!udm-sHc\ vynalézt + (minulý čas) job ZcYPa\ práce look(ed) for ZkTj.kTjseN9 q \ hledat + (minulý čas) Lydia Z!kHc-h-?\ Lydia make (made) ZldHj.ldHc\ udělat + (minulý čas) make the beds ZldHjC?adcy\ ustlat postel market trh meal Zlh9k\ jídlo money Z!lUm-h\ peníze 5

6 money box Z!lUm-h$aPjr\ pokladnička music Z!lit9-yHj\ hudba next Zmdjrs\ další No, I didn t. Zm?T`H!cHc-? ms\ Ne, já jsem ne On Thursday she played football in the park. Ve čtvrtek hrála v parku fotbal. pack(ed) up Zozj.ozjsUo\ sbalit + (minulý čas) paper money Z!odH-o? q!lum-h\ papírové peníze pocket Z!oPj-Hs\ kapsa pocket money Z!oPj-Hs!lUm-h\ kapesné purse Zo29r\ peněženka run (ran) ZqUm.qzm\ běžet + (minulý čas) restaurant restaurace Roman Z!q?T-l?m\ Říman, římský same ZrdHl\ týž, stejný second Z!rdj-?mc\ druhý sell (sold) Zrdk.r?Tkc\ prodat + (minulý čas) silver Z!rHk-u? q \ stříbro start(ed) začít + (minulý čas) study (studied) Z!rsUc-h.!rsUc-hc\ učit se, studovat + (minulý čas) survey Z!r29-udH\ průzkum table Z!sdH-ak<\ tabulka the USA ZC?$it9-dr!dH\ Spojené státy americké (USA) theatre Z!SH?-s? q \ divadlo They went to China. ZCdHvdmsst!sR`H-m?\ Oni jeli do Číny. ticket Z!sHj-Hs\ lístek toss(ed) a coin ZsPr.sPrs?jNHm\ hodit si mincí + (minulý čas) vegetable Z!udcY-s?-ak\ zelenina walk the dog ZvN9jC?cPf\ jít na procházku se psem week Zvh9j\ týden What did she do? ZvPscHcRhct9\ Co udělala? Where did the children go? Zvd? q chcc?!srhk-cq? mf?t\ Kam odjely děti? win ZvHm\ vyhrát, zvítězit work in the garden Zv29j m\ pracovat na zahradě Yes, I did. Zidr`HcHc\ Ano, já (krátká odpověď v minulém čase prostém) 3 The third question ZC?S29c!jvdr-sR?m\ Třetí otázka above Z?!aUu\ nad, nahoře adjectives + -er 2. stupeň krátkých přídavných (nicer) adjectives + -est (the nicest) jmen (hezčí) 3. stupeň krátkých přídavných jmen (nejhezčí) 6

7 Africa Z!ze-qH-j?\ Afrika Asia Z!dH-Y?\ Asie believe ZaH!kh9u\ věřit best Zadrs\ nejlepší catch (caught) ZjzsR.jN9s\ chytit + (minulý čas) chain story ZsRdHm!rsN9-qh\ řetězový příběh cloth ZjkPS\ látka come out ZjUl `Ts\ vyjít (ven) correct Zj?!qdjs\ správný coyote ZjNH!?T-sh\ kojot, stepní vlk cry Zjq`H\ plakat cup ZjUo\ pohár, hrneček dark tmavý describe ZcH!rjq`Ha\ popsat desert Z!cdy-?s\ poušť discuss ZcH!rjUr\ (pro)diskutovat drink (drank) ZcqHMj.cqUMj\ pít + (minulý čas) drop (dropped) ZcqPo.cqPos\ upustit + (minulý čas) eat (ate) Zh9s.dHs\ jíst + (minulý čas) encyclopaedia ZHm$r`H-jk?!oh9-ch-?\ encyklopedie English is more difficult than Science. Z!HM-fkHRHylN9 q!che-h-j? ks C? m r`h?mr\ example příklad fall asleep ZeN9k?!rkh9o\ usnout flower Zek`T? q \ květina footprint Z!eTs-oqHms\ stopa, otisk chodidla fox ZePjr\ liška grandmother Z!fqzm$lUC-? q \ babička group Zfqt9o\ skupina Harry s boots are smaller bigger longer q rln9k? q ahf? q kpm? q RN9s? q C?m!gdk-?my\ Angličtina je obtížnější než přírodověda. Harryho boty jsou menší větší vyšší shorter than Helen s. nižší hour Z`T? q \ hodina important ZHl!oN9-s? ms\ důležitý information Z$Hm-e?!ldH-R? m\ informace journey Z!cY29-mh\ cesta kind Zj`Hmc\ laskavý, vlídný, dobrosrdečný large velký laugh(ed) smát se + (minulý čas) look after q \ starat se, pečovat maiden Z!ldH-c? m\ dívka než Heleniny. 7

8 more + adjectives (more difficult) ZlN9 q \ 2.stupeň dlouhých přídavných jmen (náročnější) most + adjectives (the most difficult) Zl?Trs\ 3.stupeň dlouhých přídavných jmen (nejnáročnější) pass předat, podat play a trick ZokdH?sqHj\ vyvést někomu něco (nějaký kousek, schválnost, trik) pet Zods\ domácí mazlíček- zvířátko power Zo`T? q \ síla, moc, energie prefer(red) ZoqH!e29 q.oqh!e29 q c\ dávat přednost + (minulý čas) rabbit Z!qza-Hs\ králík remember ZqH!ldl-a? q \ pamatovat si scarf šála sleep (slept) Zrkh9o.rkdos\ spát + (minulý čas) student Z!rsit9-c? ms\ student suddenly Z!rUc-?mkh\ náhle sunshine Z!rUm-R`Hm\ sluneční světlo syllable Z!rHk-?-ak<\ slabika take (took) ZsdHj.sTj\ vzít + (minulý čas) tell (told) Zsdk.s?Tkc\ říct + (minulý čas) the UK ZC?$it9!jdH\ Spojené království (UK) third ZS29c\ třetí This is the coldest / the most beautiful place in the world. ZCHrHyC?j?Tkc Hrs.C? l?trs!ait9-sh-e? kokdhr HmC?v29kc\ Tohle je nejstudenější / nejkrásnější místo na světě. tomorrow Zs?!lPq-?T\ zítra trick ZsqHj\ úskok, šprým, podvod, trik turn into Zs29m!Hm-s?\ změnit se na unkind ZUm!j`Hmc\ nelaskavý, nepřátelský village Z!uHk-HcY\ vesnice wake (woke) up ZvdHj.v?TjUo\ probudit se + (minulý čas) worst Zv29rs\ nejhorší yeti Z!ids-h\ yeti 4 The fourth question ZC?eN9S!jvdr-sR?m\ Čtvrtá otázka American Z?!ldq-H-j?m\ Američan, americký any Z!dm-h\ nějaký Anything else? Z!dm-h-SHMdkr\ Ještě něco? Anything to drink? Z!dm-h-SHMstcqHMj\ Něco k pití? arrive(d) Z?!q`Hu.?!q`Huc\ přijet, přijít + (minulý čas) Australian ZPr!sqdH-kh-?m\ Australan, australský barbecue opékání na rožni basket košík biscuit Z!aHr-jHs\ sušenka 8

9 bowl (of rice) Za?TkPuq`Hr\ miska (rýže) breakfast Z!aqdj-e?rs\ snídaně Bye! Za`H\ Pá! Nazdar! can (of fizzy drink) ZjzmPu!eHy-hcqHMj\ plechovka (šumivého nápoje) Can I have some/a, please? Zj?m`Hg?urUl.?okh9y\ Můžu dostat nějaký prosím? celebration Z$rdk-?!aqdH-R? m\ oslava cheeseburger Z!sRh9y$a29-f? q \ cheeseburger chicken Z!sRHj-Hm\ kuře chips ZsRHor\ hranolky coffee Z!jPe-h\ káva cola Z!j?T-k?\ kola crisps ZjqHror\ brambůrky, chipsy curry Z!jUq-h\ kari customer Z!jUr-s?-l? q \ zákazník design ZcH!y`Hm\ navrhnout, načrtnout dictionary Z!cHj-R? m-? q-h\ slovník easy Z!h9-yh\ snadný evening Z!h9u-mHM\ večer every Z!du-qh\ každý farmer q \ farmář, zemědělec, hospodář fish ZeHR\ chytat ryby, rybařit fourth ZeN9S\ čtvrtý gold mine Zf?Tkcl`Hm\ zlatý důl grape ZfqdHo\ hroznové víno Have you got any oranges? Zg?uitfPs?-mh!Pq-HmcYHy\ Máte nějaké pomeranče? hot dog ZgPscPf\ hot dog How many? Zg`T!ldm-h\ Kolik? (počitatelná pod. jména) How much? Zg`TlUsR\ Kolik? (nepočitatelná pod. jména) I d like some, please. Z`Hck`HjrUlokh9y\ Chtěl(a) bych nějaké prosím. Indian Z!Hm-ch-?m\ Ind, indický Italian ZH!szk-h-?m\ Ital, italský I ve got some apples. Z`HufPs rul!zo-k<y\ Mám nějaká jablka. kill ZjHk\ zabít lemonade Z$kdl-?!mdHc\ citronáda line Zk`Hm\ čára litre (of water) Z!kh9-s?qPu!vN9-s? q \ litr (vody) lorry Z!kPq-h\ náklaďák lunch time ZkUmRs`Hl\ čas na oběd meet Zlh9s\ potkat, sejít se melon Z!ldk-?m\ meloun menu Z!ldm-it9\ jídelní lístek, menu 9

10 milk shake ZlHkj RdHj\ mléčný koktejl negative Z!mdf-?-sHu\ záporný No, I haven t. Zm?T`H!gzu-? ms\ Ne, já nemám. none ZmUm\ žádný noodles Z!mt9-cky<\ nudle orange juice Z!Pq-HmcY cyt9r\ pomerančový džus other Z!UC-? q \ jiný pasta Z!ozr-s?\ těstoviny pattern Z!ozs-? m\ vzor, model peas Zoh9y\ hrášek pizza Z!oh9s-r?\ pizza positive Z!oPy-?-sHu\ kladný potato Zo?!sdH-s?T\ brambora prepare ZoqH!od? q \ připravit rice Zq`Hr\ rýže role play Zq?TkokdH\ zahrát scénku salad Z!rzk-?c\ salát salt ZrN9ks\ sůl sit (sat) ZrHs.rzs\ sedět slice (of bread) Zrk`Hr?uaqdc\ krajíc (chleba) some ZrUl\ nějaký / trochu Some, please. ZrUlokh9y\ Nějaký / Trochu prosím. Sorry, we haven t got any Z!rPq-h vh!gzu-? mfps?-mh\ Omlouvám se, ale žádný nemáme. south Zr`TS\ jih spaghetti Zro?!fds-h\ špagety spring roll ZroqHMq?Tk\ jarní rolka sugar cane Z!RTf-? q jdhm\ cukrová třtina supermarket obchodní dům se samoobsluhou tea Zsh9\ čaj text Zsdjrs\ text tomato rajče train ZsqdHm\ vlak type Zs`Ho\ psát na stoji, počítači waiter Z!vdH-s? q \ číšník waitress Z!vdH-sq?r\ servírka What would you like to eat / ZvPs vtc it Co byste chtěli k jídlu / pití? drink? k`hjsth9s.cqhmj\ wonderful Z!vUm-c?-e? k\ výtečný, znamenitý, úžasný Would you like any..? ZvTc it k`hj?-mh\ Chtěli byste nějaký? Yes, I have. Zidr`Hgzu\ Ano, já mám. yoghurt Z!iPf-?s\ jogurt 5 The fifth question ZC?eHeS!jvdr-sR?m\ Pátá otázka along Z?!kPM\ podél, podle, kolem 10

11 Are you ready? q it!qdc-h\ Jste připraveni? bad Zazc\ špatný, ošklivý battery Z!azs-? q-h\ baterie better Z!ads-? q \ lepší bin ZaHm\ odpadkový koš both Za?TS\ oba, obojí bottom Z!aPs-?l\ dolní konec, základy domu carefully Z!jd?-e? kh\ opatrně clean Zjkh9m\ čistý compost bin Z!jPl-oPrsaHm\ nádoba na kompost dirty Z!c29-sh\ špinavý dotted line ZcPsHck`Hm\ přerušovaná čára electricity Z$dk-Hj!sqHr-?-sh\ elektrika everything Z!du-qh-SHM\ všechno explain ZHj!rokdHm\ vysvětlit fat Zezs\ tlustý fifth ZeHeS\ pátý finish Z!eHm-HR\ ukončit fly (flew) Zek`H.ekt9\ létat + minulý čas future Z!eit9-sR? q \ budoucnost, budoucí going to Zf?THMst\ chystat se, hodlat (blízká budoucnost) hold Zg?Tkc\ držet, podržet hygiene Z!g`H-cYh9m\ hygiena kind Zj`Hmc\ druh label Z!kdH-a? k\ označit, popsat machine Zl?!Rh9m\ stroj middle Z!lHc-k<\ střední, prostřední neat Zmh9s\ úhledný, čistý past minulost, minulý peel Zoh9k\ slupka, kůra, loupat person Z!o29-r? m\ osoba People should / shouldn t Z!oh9-ok<RTc.!RTc-? ms\ Lidé by měli / neměli plastic Z!okzr-sHj\ umělá hmota pollution Zo?!kt9-R? m\ znečištění rainwater Z!qdHm$vN9-s? q \ dešťová voda recycle Z$qh9!r`H-jk<\ recyklovat recycling bin Z$qh9!r`H-jk< HMaHm\ nádoba na tříděný odpad reduce ZqH!cit9r\ snížit reeds Zqh9cy\ rákosí reuse Z$qh9!it9r\ použít znovu road safety Zq?Tc!rdHe-sh\ bezpečnost silničního provozu rubbish Z!qUa-HR\ odpadky, smetí separate Z!rdo-? q-?s\ oddělit 11

12 She s going to ride her bike. ZRh9yf?THMstq`Hcg? q a`hj\ Ona pojede na kole. (chystá se) shopping bag Z!RPo-HMazf\ nákupní taška should / shouldn t ZRTc.!RTc-? ms\ měl bys / neměl bys bad smell Zazcrldk\ zápach smell Zrldk\ pach, vůně smoke Zrl?Tj\ kouř solar panel Z!r?T-k?q!ozm-? k\ solární panel someone Z!rUl-vUm\ někdo street Zrsqh9s\ ulice tank ZszMj\ nádrž This person isn t going to ZCHr!o29-r? m!hy-? msf?thm Tato osoba nebude (se play tennis. stokdh!sdm-hr\ nechystá) hrát tenis. throw (out) ZSq?T`Ts\ vyhodit thumb ZSUl\ palec tickle Z!sHj-k<\ lechtat tin ZsHm\ konzerva, plechovka tip ZsHo\ špička, návod, tip, tipovat tummy Z!sUl-h\ bříško, žaludek wind generator ZvHmc!cYdm-? -qdh-s? q \ větrný generátor 6 The last question Poslední otázka accident Z!zj-rH-c? ms\ nehoda assembly Z?!rdl-akh\ shromáždění awake Z?!vdHj\ probudit se, bdící back Zazj\ zpátky bandage Z!azm-cHcY\ obvaz, obinadlo beach Zah9sR\ pláž bee sting Zah9rsHM\ včelí bodnutí, žihadlo blood ZakUc\ krev break time ZaqdHjs`Hl\ přestávka choke ZsR?Tj\ dusit se clear ZjkH? q \ čistý comfortable Z!jUle-s?-ak\ pohodlný cut ZjUs\ řezná rána, říznout se dialogue Z!c`H?-kPf\ rozhovor, dialog dining room Z!c`HmHMqt9l\ jídelna dinner lady Z!cHm-? q!kdh-ch\ kuchařka Z!h9-ldHk\ England Z!HM-fk?mc\ Anglie English Z!HM-fkHR\ anglický, Angličan first aid Z!e29rsdHc\ první pomoc floor ZekN9 q \ poschodí glass sklo hall ZgN9k\ hala hanky Z!gzM-jh\ kapesník 12

13 Harry likes ing. Z!gzq-hk`HjrHM\ Harry rád headteacher Z$gdc!sh9-sR? q \ ředitel(ka) hit ZgHs\ uhodit, udeřit (se) hurt Zg29s\ zranit I like ing. Z`Hk`HjHM\ Já rád(a) ice Z`Hr\ led land Zkzmc\ země library Z!k`H-aq? q-h\ knihovna lie (down) Zk`Hc`Tm\ lehnout (si) like ing Zk`HjHM\ rád (+ sloveso s tvarem ing) lovely Z!kUu-kh\ roztomilý, krásný low Zk?T\ nízký meet / met Zlh9s.lds\ potkat, sejít, setkat se + minulý čas must ZlUrs\ muset over Z!?T-u? q \ přes own Z?Tm\ vlastní pie Zo`H\ koláč, piroh plaster q \ náplast playground Z!okdH-fq`Tmc\ hřiště pleased Zokh9yc\ potěšený shall ZRzk\ mít (povinnost) Shall I / we? ZRzk`H.vh9\ Mám / máme? size Zr`Hy\ velikost skipping ZrjHoHM\ skákání přes švihadlo snack Zrmzj\ svačina sound Zr`Tmc\ zvuk swim ZrvHl\ plavat, plavání thermometer ZS?!lPl-H-s? q \ teploměr tweezers Z!svh9-y?y\ pinzeta uniform Z!it9-mH-eN9l\ uniforma wear Zvd? q \ nosit, mít na sobě What do they like doing? ZvPsctCdHk`Hj!ct9-HM\ Co (oni) rádi dělají? What s the matter? ZvPsrC?!lzs-? q \ Co se děje? 13

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií (II_UNIT _namluveno.jbb) Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ POČITATELNÁ A NEPOČITATELNÁ PODSTATNÁ JMÉNA VY_32_INOVACE_AH_2_04 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný Greetings and simple conversation Žák: pozdraví, poprosí, poděkuje jednoduše konverzuje - Hi, hello, bye, goodbye - What s your name? My name is... - How are you? I m fine, thank you/thanks.

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

Anglicky u snídaně - věty

Anglicky u snídaně - věty www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Anglicky u snídaně - věty (_anglicky_u_snidane_vety.jbb) Anglicky u snídaně - věty Lekce: Pozdravení a uvítání hosta Cvičení:. POZDRAVENÍ A UVÍTÁNÍ

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

Cestování, komunikace a svět kolem nás. časů v anglickém jazyce. Studenti si procvičí použití časů v anglickém jazyce.

Cestování, komunikace a svět kolem nás. časů v anglickém jazyce. Studenti si procvičí použití časů v anglickém jazyce. VY_22_INOVACE_AJM46464JEŘ Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: Název projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Rozvoj vzdělanosti II/2 Datum vytvoření:

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future Thema 4 Building Management Grammar: Expressing the future Time needed for the studying of materials: 8 lessons Time needed for the testing of studied materials: 45 minutes KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., NIVENOVÁ,

Více

Refreshment / Občerstvení

Refreshment / Občerstvení unit 9 Refreshment / Občerstvení V této lekci budeme hovořit o návrzích a nápadech a jedním z nich bude jít do restaurace. Umíte seřadit následující chody tak, jak jdou za sebou? Dessert, starter, main

Více

Project 2. My projects

Project 2. My projects Project 2 My projects Project 2: Unit 1 About me Task: Write about you. Include your photo. Outcome: a poster, 15 sentences (15 points) Ideas: where you live your age what you usually do every day hobbies

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

COMPARATIVE AND SUPERLATIVE ADJECTIVES

COMPARATIVE AND SUPERLATIVE ADJECTIVES COMPARATIVE AND SUPERLATIVE ADJECTIVES STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN MEXICO CITY IS BIGGER THAN LONDON. FOOTBALL IS MORE POPULAR THAN TENNIS. YESTERDAY WAS THE HOTTEST DAY OF THE YEAR. THEY BOUGHT THE MOST

Více

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK Žák vyslovuje foneticky správně odlišné hlásky. Umí se pozdravit při setkání a rozloučení. Popíše barvy ve svém okolí. Rozumí a reaguje na základní rozkazy a dokáže popsat školní věci, které má ve školní

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména (4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména A + vyslovená souhláska podstatného jména (a good idea) = neurčitý člen AN + vyslovená samohláska a,e,i,o,u podstatného jména

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

VY_22_INOVACE_57. The Great Fire Of London

VY_22_INOVACE_57. The Great Fire Of London VY_22_INOVACE_57 The Great Fire Of London Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:7. THE GREAT FIRE OF LONDON 1/ Complete the missing words. Then listen and

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 37 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Passive Trpný rod Pracovní list

Passive Trpný rod Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_137 Passive Trpný rod Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 2. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.12.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.12.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.12.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

Conditionals. grammar book. tea-learning.cz

Conditionals. grammar book. tea-learning.cz Conditionals grammar book tea-learning.cz Všechna práva vyhrazena (c) tea-learning.cz 2014 Šíření pro potřeby vzdělávání dovoleno. Zero conditional Pokud mluvíme o věcech, které mají obecnou platnost:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL otestuj základní znalost modálních sloves, opakování učiva ze základní školy: http://www.helpforenglish.cz/article/2006062301-modalni-slovesa-test-1

Více

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places VY_22_INOVACE_81 P3 U4A Times and Places Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. P3 U4A Pracovní list A, Find in the map 1.Tokyo 2. Delhi 3. Sydney 4.

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. draw son slim hat bike dad long class finish best

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická oblast Anglický jazyk Příprava na maturitní zkoušku

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 225 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 21. 5. 2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk

Více

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Ve školním roce 2012/2013 bude zahájena výuka anglického jazyka od 1.ročníku. ad 4.1. Tabulace učebního plánu 1. stupně Vyučovací předmět

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_08_AJ_CON_1

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_08_AJ_CON_1 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_08_AJ_CON_1 Ročník: II. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

Otázky pro 3.ročník. Hello, my name s Ivana.

Otázky pro 3.ročník. Hello, my name s Ivana. Otázky pro 3.ročník 1/ Co znamená: Hello, what s your name? Hello, my name s Ivana. 2/ Doplň vhodné slovo: My favourite.. is blue. Co znamená tato věta? :. Vyjmenuj alespoň 6 barev: 3/ Napiš slovy číslo,

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný : Conversation Žák: přirozeně konverzuje používá fráze a obraty zvládá dialog správně vyslovuje What s your name? My name is... How are you? I m fine, thank you/thanks. How old are you?

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_305 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Základní škola Nový Bor,

Základní škola Nový Bor, Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Číslo Označení materiálu hodiny

Číslo Označení materiálu hodiny Označení materiálu 1. Unit 1- fráze a slovíčka 2. U1 - Greetings 3. U1 - Numbers 1-10 4. Školní potřeby U2 (School supplies) test - spojování 5. Školní potřeby U2 (School supplies) test - popis obrázků

Více

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Hello Bye Good morning Children Yes No Good afternoon Good night Good evening Dobrý den děti Ahoj Ano Dobrou noc Dobré

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA umí se vhodným způsobem představit, uvést do kolektivu je schopen vyžádat si základní informace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány s pečlivou výslovností rozumí jednoduchému

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Carl is for the first time in a new school. The teacher is asking Carl.

Více

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES DUM = Digitální Učební Materiál Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo Anglický jazyk MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES Autor: Mgr. Ivana Dvořáková Datum vytvoření: březen 2013 MAKE or DO? WHICH ONE TO

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Poř. číslo Název mat. Autor Použitá literatura a zdroje Metodika II-2- AJ-I-I- 1-4.r.

Poř. číslo Název mat. Autor Použitá literatura a zdroje Metodika II-2- AJ-I-I- 1-4.r. 1-4.r. Časování sloves Milena Kelly English 4 /učebnice + pracovní sešit/4.roč. 2-4.r. 3-4.r. 4-4.r. 5-4.r. 6-5.r. Osobní a přivlastňovací zájmena Čísla 20-100 Čísla 20-100 Předložky - in, to Lidské tělo

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 9. ročník Nemocní

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

17 Where are the toilets?

17 Where are the toilets? 17 Where are the toilets? T E P R A H C 1. Listen and read. Act the dialogues. Dnes jsem pro Tobiho připravil překvapení. Zorganizoval jsem s kamarády výlet na hrad. Než jsme se ale vůbec dostali z Londýna,

Více

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN VY_32_INOVACE_AH_2_06 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ Pokyny pro žáka: Na www.helpforenglish.cz si v sekci Četba Zjednodušená literární díla přečti povídku The wife of Bath s Tale (by Geofrey

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

1/ Srovnávání a používání přítomných časů

1/ Srovnávání a používání přítomných časů Úroveň jazyka Pre Intermediate 1/ Srovnávání a používání přítomných časů Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 A/ Přítomný čas prostý (present simple tense) užíváme: pokud hovoříme o situacích

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více