Anglicko - český slovníček. Level 3.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anglicko - český slovníček. Level 3. www.cambridge.org/elt/primarycolours www.cambridge.org/elt/cz"

Transkript

1 Anglicko - český slovníček Level 3

2 Slovníček byl zpracován kanceláří Cambridge University Press pro potřeby učebnice Primary Colours vydané nakladatelstvím Cambridge University Press. České významy ve slovníčku použité odpovídají pouze situacím a významům, ve kterých se slova objevují v jednotlivých lekcích učebnice. Výslovnost Výslovnost je u každého slova uvedena v hranaté závorce. Využívá znaků mezinárodní fonetické abecedy IPA. Hlavní přízvuk je označen přízvukovou čárkou nahoře, pokud se nejedná o jednoslabičné slovo (např. goodbye ZfTc!a`H\(+a vedlejší přízvuk je označen přízvukovou čárkou dole (např. teddy bear Z!sdc-h$ad? q \). Větný přízvuk se neoznačuje. Tečka v přepisu výslovnosti označuje slabiku. Znaky mezinárodní fonetické abecedy použité v transkripci počeštěná forma znak mezinárodní mezinárodní příkladové slovo fonetické abecedy fonetické abecedy transkripce příkladového slova Zz\ - hat Zgzs\ ZU\ a cut ZjUs\ á car ZP\ o pot ZoPs\ ZN9\ ó ball ZaN9k\ ZT\ u put ZoTs\ Zt9\ ú room Zqt9l\ Z?\ - again Z?!fdm\ Z29\ - bird Za29c\ ZH\ i sit ZrHs\ Zh9\ í key Zjh9\ ZcY\ dž gin ZcYHm\ ZM\ - bank ZazMj\ ZR\ š ship ZRHo\ ZsR\ č cheese ZsRh9y\ ZS\ - thank ZSzMj\ ZC\ - they Z CdH\ Zv\ w wave ZvdHu\ ZY\ ž measure Z!ldY-? q \ ZNH\ oi boy ZaNH\ Z`T\ au how Zg`T\ Z?T\ - know Zm?T\ ZH?\ - here ZgH? q \ Zd?\ - there ZCd? q \ ZT?\ - moor ZlT?q\ 2

3 Welcome back! Z!vdk-j?lazj\ Vítejte zpátky! bar q \ tabulka (čokolády) can / can t umět/neumět, moci/nemoci chocolate Z!sRPj-? k-hs\ čokoláda complete Zj?l!okh9s\ úplný, kompletní dance tančit everyone Z!du-qh-vUm\ každý (člověk) go swimming Zf?TrvHlHM\ jít plavat I m He s She s It s We re You re They re ing. Z`Hl Zgh9y ZRh9y ZHsrHM\ ZvH? q ZiN9 q ZCd? q Já on ona ono/to my ty vy oni (přítomný čas průběhový) He s / She s got Zgh9y.Rh9y fps\ On/Ona má No, I m not. Zm?T`HlmPs\ Ne, já ne part část power pack Z!o`T? q $ozj\ motorový batoh screen Zrjqh9m\ obrazovka What s got? ZvPsrfPs\ Co má? 1 The first question ZC?!e29rs!jvdr-sR?m\ První otázka ago Z?!f?T\ před Art výtvarná výchova ask(ed) zeptat se + (minulý čas) be on holiday Zah9Pm!gPk-H-cdH\ být na prázdninách choose ZsRt9y\ vybrat cover Z!jUu-? q \ zakrýt different Z!cHe-? q-? ms\ různý dinosaur Z!c`H-m?-rN9 q \ dinosaurus each Zh9sR\ každý English Z!HM-fkHR\ angličtina enjoy ZHm!cYNH\ líbit se evaluation ZH$uzk-it!dH-R? m\ hodnocení first Z!e29rs\ první fisherman / fishermen Z!eHR-?-l?m.!eHR-?-ldm\ rybář / rybáři fishing boat ZeHRHMa?Ts\ rybářský člun Geography ZcYh!Pf-q?-eh\ zeměpis hill ZgHk\ hora 3

4 History Z!gHr-s? q-h\ dějepis How many were there? Zg`T!ldm-hv? q Cd? q \ Kolik tam bylo? Hurry up! Z!gUq-hUo\ Pospěš si! It was ZHsvPy\ To bylo It wasn t ZHs!vPy-? ms\ To nebylo lake ZkdHj\ jezero Loch Ness ZkPjmdr\ Loch Ness (jezero ve Skotsku) lunch ZkUmR\ oběd Maths ZlzSr\ matematika meat eater Zlh9sh9-s? q \ masožravec meteorite Z!lh9-sh-? q-`hs\ meteorit million Z!lHk-i?m\ milion minute Z!lHm-Hs\ minuta monster Z!lPm-rs? q \ příšera, obluda picnic Z!oHj-mHj\ piknik plant eater q \ býložravec problem Z!oqPa-k?l\ problém project Z!oqPcY-djs\ projekt reply (replied) ZqH!ok`H.qH!ok`Hc\ odpovědět + (minulý čas) say (said) ZrdH.rdc\ říci + (minulý čas) Science Zr`H?mr\ přírodověda Scotland Z!rjPs-k?mc\ Skotsko shout(ed) ZR`Ts.R`TsHc\ křičet + (minulý čas) slow Zrk?T\ pomalý Social Studies Z!r?T-R? k!rsuc-hy\ občanská výchova Sport ZroN9s\ tělesná výchova subject Z!rUa-cYHjs\ předmět submarine Z$rUa-l? q!h9m\ ponorka test Zsdrs\ test There were ZC? q v? q \ Tam byli(y) They were ZCdHv? q \ Oni byli They weren t ZCdHv29ms\ Oni nebyli timetable Z!s`Hl$sdH-ak<\ rozvrh hodin travel Z!sqzu-? k\ cestovat type(d) Zs`Ho.s`Hos\ psát na počítači/psacím stroji + (minulý čas) under Z!Um-c? q \ pod was / were ZvPy.v29 q \ byl / byli wasn t / weren t Z!vPy-? ms.v29ms\ nebyl / nebyli weather Z!vdC-? q \ počasí Yum yum. Z$iUl!iUl\ Mňam mňam. 2 The second question ZC?!rdj-? mc!jvdr-sr?m\ Druhá otázka 21st Z$svdm-sh!e29rs\ dvacátý první alone Z?!k?Tm\ sám, osamělý bar chart sloupcový graf birthday present Z!a29S-cdH!oqdy-?ms\ dárek k narozeninám 4

5 bread Zaqdc\ chléb British Z!aqHs-HR\ britský, Brit buy (bought) Za`H.aN9s\ koupit + (minulý čas) camp Zjzlo\ tábor, tábořiště CD Z$rh9!ch9\ CD century Z!rdm-sR? q-h\ století China Z!sR`H-m?\ Čína Chinese ZsR`H!mh9y\ čínský, Číňan clean (the kitchen) Zjkh9mC?!jHsR-Hm\ uklízet (kuchyň) column Z!jPk-?l\ sloupec, rubrika come (came) ZjUl.jdHl\ přijít + (minulý čas) comic Z!jPl-Hj\ komiks, komik, směšný cook(ed) ZjTj.jTjs\ vařit + (minulý čas) country Z!jUm-sqh\ země Did you go to the cinema? ZcHcitf?TstC?!rHm-?-l?\ Šel/Šla jsi do kina? dinner Z!cHm-? q \ večeře do the shopping ZctC?!RPo-HM\ nakupovat do the washing up ZctC?!vPR-HMUo\ umývat nádobí dollar Z!cPk-?q\ dolar earn Z29m\ vydělávat exchange(d) ZHjr!sRdHmcY.Hjr!sRdHmcYc\ vyměnit + (minulý čas) false ZeN9kr\ nepravdivý fill(ed) ZeHk.eHkc\ naplnit + (minulý čas) film ZeHkl\ film, filmovat find (found) Ze`Hmc.e`Tmc\ najít + (minulý čas) fizzy drink Z!eHy-hcqHMj\ šumivý nápoj frightening Z!eq`H-s? mhm\ strašidelný, děsivý get (got) ready Zfds.fPs!qdc-h\ připravit se + (minulý čas) give (gave) ZfHu.fdHu\ dát + (minulý čas) gold Zf?Tkc\ zlato have (had) Zgzu.gzc\ mít + (minulý čas) heads or tails ZgdcyN9qsdHky\ panna nebo orel (při házení mincí) heavy Z!gdu-h\ těžký horrible Z!gPq-?-ak<\ hrozný, strašný How much? Zg`TlUsR\ Kolik? invent(ed) ZHm!udms.Hm!udm-sHc\ vynalézt + (minulý čas) job ZcYPa\ práce look(ed) for ZkTj.kTjseN9 q \ hledat + (minulý čas) Lydia Z!kHc-h-?\ Lydia make (made) ZldHj.ldHc\ udělat + (minulý čas) make the beds ZldHjC?adcy\ ustlat postel market trh meal Zlh9k\ jídlo money Z!lUm-h\ peníze 5

6 money box Z!lUm-h$aPjr\ pokladnička music Z!lit9-yHj\ hudba next Zmdjrs\ další No, I didn t. Zm?T`H!cHc-? ms\ Ne, já jsem ne On Thursday she played football in the park. Ve čtvrtek hrála v parku fotbal. pack(ed) up Zozj.ozjsUo\ sbalit + (minulý čas) paper money Z!odH-o? q!lum-h\ papírové peníze pocket Z!oPj-Hs\ kapsa pocket money Z!oPj-Hs!lUm-h\ kapesné purse Zo29r\ peněženka run (ran) ZqUm.qzm\ běžet + (minulý čas) restaurant restaurace Roman Z!q?T-l?m\ Říman, římský same ZrdHl\ týž, stejný second Z!rdj-?mc\ druhý sell (sold) Zrdk.r?Tkc\ prodat + (minulý čas) silver Z!rHk-u? q \ stříbro start(ed) začít + (minulý čas) study (studied) Z!rsUc-h.!rsUc-hc\ učit se, studovat + (minulý čas) survey Z!r29-udH\ průzkum table Z!sdH-ak<\ tabulka the USA ZC?$it9-dr!dH\ Spojené státy americké (USA) theatre Z!SH?-s? q \ divadlo They went to China. ZCdHvdmsst!sR`H-m?\ Oni jeli do Číny. ticket Z!sHj-Hs\ lístek toss(ed) a coin ZsPr.sPrs?jNHm\ hodit si mincí + (minulý čas) vegetable Z!udcY-s?-ak\ zelenina walk the dog ZvN9jC?cPf\ jít na procházku se psem week Zvh9j\ týden What did she do? ZvPscHcRhct9\ Co udělala? Where did the children go? Zvd? q chcc?!srhk-cq? mf?t\ Kam odjely děti? win ZvHm\ vyhrát, zvítězit work in the garden Zv29j m\ pracovat na zahradě Yes, I did. Zidr`HcHc\ Ano, já (krátká odpověď v minulém čase prostém) 3 The third question ZC?S29c!jvdr-sR?m\ Třetí otázka above Z?!aUu\ nad, nahoře adjectives + -er 2. stupeň krátkých přídavných (nicer) adjectives + -est (the nicest) jmen (hezčí) 3. stupeň krátkých přídavných jmen (nejhezčí) 6

7 Africa Z!ze-qH-j?\ Afrika Asia Z!dH-Y?\ Asie believe ZaH!kh9u\ věřit best Zadrs\ nejlepší catch (caught) ZjzsR.jN9s\ chytit + (minulý čas) chain story ZsRdHm!rsN9-qh\ řetězový příběh cloth ZjkPS\ látka come out ZjUl `Ts\ vyjít (ven) correct Zj?!qdjs\ správný coyote ZjNH!?T-sh\ kojot, stepní vlk cry Zjq`H\ plakat cup ZjUo\ pohár, hrneček dark tmavý describe ZcH!rjq`Ha\ popsat desert Z!cdy-?s\ poušť discuss ZcH!rjUr\ (pro)diskutovat drink (drank) ZcqHMj.cqUMj\ pít + (minulý čas) drop (dropped) ZcqPo.cqPos\ upustit + (minulý čas) eat (ate) Zh9s.dHs\ jíst + (minulý čas) encyclopaedia ZHm$r`H-jk?!oh9-ch-?\ encyklopedie English is more difficult than Science. Z!HM-fkHRHylN9 q!che-h-j? ks C? m r`h?mr\ example příklad fall asleep ZeN9k?!rkh9o\ usnout flower Zek`T? q \ květina footprint Z!eTs-oqHms\ stopa, otisk chodidla fox ZePjr\ liška grandmother Z!fqzm$lUC-? q \ babička group Zfqt9o\ skupina Harry s boots are smaller bigger longer q rln9k? q ahf? q kpm? q RN9s? q C?m!gdk-?my\ Angličtina je obtížnější než přírodověda. Harryho boty jsou menší větší vyšší shorter than Helen s. nižší hour Z`T? q \ hodina important ZHl!oN9-s? ms\ důležitý information Z$Hm-e?!ldH-R? m\ informace journey Z!cY29-mh\ cesta kind Zj`Hmc\ laskavý, vlídný, dobrosrdečný large velký laugh(ed) smát se + (minulý čas) look after q \ starat se, pečovat maiden Z!ldH-c? m\ dívka než Heleniny. 7

8 more + adjectives (more difficult) ZlN9 q \ 2.stupeň dlouhých přídavných jmen (náročnější) most + adjectives (the most difficult) Zl?Trs\ 3.stupeň dlouhých přídavných jmen (nejnáročnější) pass předat, podat play a trick ZokdH?sqHj\ vyvést někomu něco (nějaký kousek, schválnost, trik) pet Zods\ domácí mazlíček- zvířátko power Zo`T? q \ síla, moc, energie prefer(red) ZoqH!e29 q.oqh!e29 q c\ dávat přednost + (minulý čas) rabbit Z!qza-Hs\ králík remember ZqH!ldl-a? q \ pamatovat si scarf šála sleep (slept) Zrkh9o.rkdos\ spát + (minulý čas) student Z!rsit9-c? ms\ student suddenly Z!rUc-?mkh\ náhle sunshine Z!rUm-R`Hm\ sluneční světlo syllable Z!rHk-?-ak<\ slabika take (took) ZsdHj.sTj\ vzít + (minulý čas) tell (told) Zsdk.s?Tkc\ říct + (minulý čas) the UK ZC?$it9!jdH\ Spojené království (UK) third ZS29c\ třetí This is the coldest / the most beautiful place in the world. ZCHrHyC?j?Tkc Hrs.C? l?trs!ait9-sh-e? kokdhr HmC?v29kc\ Tohle je nejstudenější / nejkrásnější místo na světě. tomorrow Zs?!lPq-?T\ zítra trick ZsqHj\ úskok, šprým, podvod, trik turn into Zs29m!Hm-s?\ změnit se na unkind ZUm!j`Hmc\ nelaskavý, nepřátelský village Z!uHk-HcY\ vesnice wake (woke) up ZvdHj.v?TjUo\ probudit se + (minulý čas) worst Zv29rs\ nejhorší yeti Z!ids-h\ yeti 4 The fourth question ZC?eN9S!jvdr-sR?m\ Čtvrtá otázka American Z?!ldq-H-j?m\ Američan, americký any Z!dm-h\ nějaký Anything else? Z!dm-h-SHMdkr\ Ještě něco? Anything to drink? Z!dm-h-SHMstcqHMj\ Něco k pití? arrive(d) Z?!q`Hu.?!q`Huc\ přijet, přijít + (minulý čas) Australian ZPr!sqdH-kh-?m\ Australan, australský barbecue opékání na rožni basket košík biscuit Z!aHr-jHs\ sušenka 8

9 bowl (of rice) Za?TkPuq`Hr\ miska (rýže) breakfast Z!aqdj-e?rs\ snídaně Bye! Za`H\ Pá! Nazdar! can (of fizzy drink) ZjzmPu!eHy-hcqHMj\ plechovka (šumivého nápoje) Can I have some/a, please? Zj?m`Hg?urUl.?okh9y\ Můžu dostat nějaký prosím? celebration Z$rdk-?!aqdH-R? m\ oslava cheeseburger Z!sRh9y$a29-f? q \ cheeseburger chicken Z!sRHj-Hm\ kuře chips ZsRHor\ hranolky coffee Z!jPe-h\ káva cola Z!j?T-k?\ kola crisps ZjqHror\ brambůrky, chipsy curry Z!jUq-h\ kari customer Z!jUr-s?-l? q \ zákazník design ZcH!y`Hm\ navrhnout, načrtnout dictionary Z!cHj-R? m-? q-h\ slovník easy Z!h9-yh\ snadný evening Z!h9u-mHM\ večer every Z!du-qh\ každý farmer q \ farmář, zemědělec, hospodář fish ZeHR\ chytat ryby, rybařit fourth ZeN9S\ čtvrtý gold mine Zf?Tkcl`Hm\ zlatý důl grape ZfqdHo\ hroznové víno Have you got any oranges? Zg?uitfPs?-mh!Pq-HmcYHy\ Máte nějaké pomeranče? hot dog ZgPscPf\ hot dog How many? Zg`T!ldm-h\ Kolik? (počitatelná pod. jména) How much? Zg`TlUsR\ Kolik? (nepočitatelná pod. jména) I d like some, please. Z`Hck`HjrUlokh9y\ Chtěl(a) bych nějaké prosím. Indian Z!Hm-ch-?m\ Ind, indický Italian ZH!szk-h-?m\ Ital, italský I ve got some apples. Z`HufPs rul!zo-k<y\ Mám nějaká jablka. kill ZjHk\ zabít lemonade Z$kdl-?!mdHc\ citronáda line Zk`Hm\ čára litre (of water) Z!kh9-s?qPu!vN9-s? q \ litr (vody) lorry Z!kPq-h\ náklaďák lunch time ZkUmRs`Hl\ čas na oběd meet Zlh9s\ potkat, sejít se melon Z!ldk-?m\ meloun menu Z!ldm-it9\ jídelní lístek, menu 9

10 milk shake ZlHkj RdHj\ mléčný koktejl negative Z!mdf-?-sHu\ záporný No, I haven t. Zm?T`H!gzu-? ms\ Ne, já nemám. none ZmUm\ žádný noodles Z!mt9-cky<\ nudle orange juice Z!Pq-HmcY cyt9r\ pomerančový džus other Z!UC-? q \ jiný pasta Z!ozr-s?\ těstoviny pattern Z!ozs-? m\ vzor, model peas Zoh9y\ hrášek pizza Z!oh9s-r?\ pizza positive Z!oPy-?-sHu\ kladný potato Zo?!sdH-s?T\ brambora prepare ZoqH!od? q \ připravit rice Zq`Hr\ rýže role play Zq?TkokdH\ zahrát scénku salad Z!rzk-?c\ salát salt ZrN9ks\ sůl sit (sat) ZrHs.rzs\ sedět slice (of bread) Zrk`Hr?uaqdc\ krajíc (chleba) some ZrUl\ nějaký / trochu Some, please. ZrUlokh9y\ Nějaký / Trochu prosím. Sorry, we haven t got any Z!rPq-h vh!gzu-? mfps?-mh\ Omlouvám se, ale žádný nemáme. south Zr`TS\ jih spaghetti Zro?!fds-h\ špagety spring roll ZroqHMq?Tk\ jarní rolka sugar cane Z!RTf-? q jdhm\ cukrová třtina supermarket obchodní dům se samoobsluhou tea Zsh9\ čaj text Zsdjrs\ text tomato rajče train ZsqdHm\ vlak type Zs`Ho\ psát na stoji, počítači waiter Z!vdH-s? q \ číšník waitress Z!vdH-sq?r\ servírka What would you like to eat / ZvPs vtc it Co byste chtěli k jídlu / pití? drink? k`hjsth9s.cqhmj\ wonderful Z!vUm-c?-e? k\ výtečný, znamenitý, úžasný Would you like any..? ZvTc it k`hj?-mh\ Chtěli byste nějaký? Yes, I have. Zidr`Hgzu\ Ano, já mám. yoghurt Z!iPf-?s\ jogurt 5 The fifth question ZC?eHeS!jvdr-sR?m\ Pátá otázka along Z?!kPM\ podél, podle, kolem 10

11 Are you ready? q it!qdc-h\ Jste připraveni? bad Zazc\ špatný, ošklivý battery Z!azs-? q-h\ baterie better Z!ads-? q \ lepší bin ZaHm\ odpadkový koš both Za?TS\ oba, obojí bottom Z!aPs-?l\ dolní konec, základy domu carefully Z!jd?-e? kh\ opatrně clean Zjkh9m\ čistý compost bin Z!jPl-oPrsaHm\ nádoba na kompost dirty Z!c29-sh\ špinavý dotted line ZcPsHck`Hm\ přerušovaná čára electricity Z$dk-Hj!sqHr-?-sh\ elektrika everything Z!du-qh-SHM\ všechno explain ZHj!rokdHm\ vysvětlit fat Zezs\ tlustý fifth ZeHeS\ pátý finish Z!eHm-HR\ ukončit fly (flew) Zek`H.ekt9\ létat + minulý čas future Z!eit9-sR? q \ budoucnost, budoucí going to Zf?THMst\ chystat se, hodlat (blízká budoucnost) hold Zg?Tkc\ držet, podržet hygiene Z!g`H-cYh9m\ hygiena kind Zj`Hmc\ druh label Z!kdH-a? k\ označit, popsat machine Zl?!Rh9m\ stroj middle Z!lHc-k<\ střední, prostřední neat Zmh9s\ úhledný, čistý past minulost, minulý peel Zoh9k\ slupka, kůra, loupat person Z!o29-r? m\ osoba People should / shouldn t Z!oh9-ok<RTc.!RTc-? ms\ Lidé by měli / neměli plastic Z!okzr-sHj\ umělá hmota pollution Zo?!kt9-R? m\ znečištění rainwater Z!qdHm$vN9-s? q \ dešťová voda recycle Z$qh9!r`H-jk<\ recyklovat recycling bin Z$qh9!r`H-jk< HMaHm\ nádoba na tříděný odpad reduce ZqH!cit9r\ snížit reeds Zqh9cy\ rákosí reuse Z$qh9!it9r\ použít znovu road safety Zq?Tc!rdHe-sh\ bezpečnost silničního provozu rubbish Z!qUa-HR\ odpadky, smetí separate Z!rdo-? q-?s\ oddělit 11

12 She s going to ride her bike. ZRh9yf?THMstq`Hcg? q a`hj\ Ona pojede na kole. (chystá se) shopping bag Z!RPo-HMazf\ nákupní taška should / shouldn t ZRTc.!RTc-? ms\ měl bys / neměl bys bad smell Zazcrldk\ zápach smell Zrldk\ pach, vůně smoke Zrl?Tj\ kouř solar panel Z!r?T-k?q!ozm-? k\ solární panel someone Z!rUl-vUm\ někdo street Zrsqh9s\ ulice tank ZszMj\ nádrž This person isn t going to ZCHr!o29-r? m!hy-? msf?thm Tato osoba nebude (se play tennis. stokdh!sdm-hr\ nechystá) hrát tenis. throw (out) ZSq?T`Ts\ vyhodit thumb ZSUl\ palec tickle Z!sHj-k<\ lechtat tin ZsHm\ konzerva, plechovka tip ZsHo\ špička, návod, tip, tipovat tummy Z!sUl-h\ bříško, žaludek wind generator ZvHmc!cYdm-? -qdh-s? q \ větrný generátor 6 The last question Poslední otázka accident Z!zj-rH-c? ms\ nehoda assembly Z?!rdl-akh\ shromáždění awake Z?!vdHj\ probudit se, bdící back Zazj\ zpátky bandage Z!azm-cHcY\ obvaz, obinadlo beach Zah9sR\ pláž bee sting Zah9rsHM\ včelí bodnutí, žihadlo blood ZakUc\ krev break time ZaqdHjs`Hl\ přestávka choke ZsR?Tj\ dusit se clear ZjkH? q \ čistý comfortable Z!jUle-s?-ak\ pohodlný cut ZjUs\ řezná rána, říznout se dialogue Z!c`H?-kPf\ rozhovor, dialog dining room Z!c`HmHMqt9l\ jídelna dinner lady Z!cHm-? q!kdh-ch\ kuchařka Z!h9-ldHk\ England Z!HM-fk?mc\ Anglie English Z!HM-fkHR\ anglický, Angličan first aid Z!e29rsdHc\ první pomoc floor ZekN9 q \ poschodí glass sklo hall ZgN9k\ hala hanky Z!gzM-jh\ kapesník 12

13 Harry likes ing. Z!gzq-hk`HjrHM\ Harry rád headteacher Z$gdc!sh9-sR? q \ ředitel(ka) hit ZgHs\ uhodit, udeřit (se) hurt Zg29s\ zranit I like ing. Z`Hk`HjHM\ Já rád(a) ice Z`Hr\ led land Zkzmc\ země library Z!k`H-aq? q-h\ knihovna lie (down) Zk`Hc`Tm\ lehnout (si) like ing Zk`HjHM\ rád (+ sloveso s tvarem ing) lovely Z!kUu-kh\ roztomilý, krásný low Zk?T\ nízký meet / met Zlh9s.lds\ potkat, sejít, setkat se + minulý čas must ZlUrs\ muset over Z!?T-u? q \ přes own Z?Tm\ vlastní pie Zo`H\ koláč, piroh plaster q \ náplast playground Z!okdH-fq`Tmc\ hřiště pleased Zokh9yc\ potěšený shall ZRzk\ mít (povinnost) Shall I / we? ZRzk`H.vh9\ Mám / máme? size Zr`Hy\ velikost skipping ZrjHoHM\ skákání přes švihadlo snack Zrmzj\ svačina sound Zr`Tmc\ zvuk swim ZrvHl\ plavat, plavání thermometer ZS?!lPl-H-s? q \ teploměr tweezers Z!svh9-y?y\ pinzeta uniform Z!it9-mH-eN9l\ uniforma wear Zvd? q \ nosit, mít na sobě What do they like doing? ZvPsctCdHk`Hj!ct9-HM\ Co (oni) rádi dělají? What s the matter? ZvPsrC?!lzs-? q \ Co se děje? 13

Wordlist. Starter unit

Wordlist. Starter unit Starter unit actor (n) herec actress (n) herečka address (n) adresa after all nakonec, přece jen age (n) věk all right tak dobře alphabet (n) abeceda American (adj) americký; Američan angry (adj) rozzlobený

Více

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Text Iva Dostálová Kresby Pavel Kantorek Obálka a grafická úprava Fragment DTP s. r. o., Kamila Flonerová

Více

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS jazyková úroveň: falešní začátečníci, mírně pokročilí pomůcky: příloha 1A, 1B, 1C, 1D postup: odpovídejte na běžné otázky v přítomném čase příklad: How old is

Více

Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů

Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková Mgr. Daniela Peikerová PaedDr. Eva Petrášová Mgr.

Více

Slovníček a přehled české mluvnice

Slovníček a přehled české mluvnice English for Life Beginner Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP verze slovníčku Tom Hutchinson Grammar reference Lekce 4 Zkrácené tvary

Více

ANGLIČTINA pro kombinované studium

ANGLIČTINA pro kombinované studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ANGLIČTINA pro kombinované studium cvičení pro 3. semestr Miroslava Weberová a kol. Ostrava 2011 Recenze: Mgr. Radka Juříčková Název: Angličtina pro kombinované

Více

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY Slovosled v anglické větě: oznam.věta: 1.podmět, 2.přísudek, 3.předmět, 4.příslovečná určení místa, času, způsobu např.: I did the homework easily at home yesterday. otázka:

Více

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE face2face Studijní příručka Pre-intermediate Pro české vydání zpracováno podle anglického originálu face2face Pre-intermediate a s laskavým svolením nakladatelství Cambridge University Press doplněno.

Více

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel English for work, socializing & travel Elementary Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1 Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 3. 1. 2013

Více

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k)

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) Společná část základní úroveň; poslech s porozuměním úloha 1 V prvním oddílu poslechové části testu žáci uslyší

Více

Gateway A2. Unit 1 School Activities ask/answer a /ˌɑːsk/ˌɑnsə ə

Gateway A2. Unit 1 School Activities ask/answer a /ˌɑːsk/ˌɑnsə ə Gateway A2 Unit 1 Back to school Unit 1 School subjects art /ɑːt/ výtvarná výchova biology /baɪˈɒlədʒi/ biologie chemistry /ˈkemɪstri/ chemie English /ˈɪŋɡlɪʃ/ angličtina; anglicky French /frentʃ/ francouzština;

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Elementary (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Elementary (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Elementary (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková Mgr.

Více

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36 VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková

Více

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 actor [ækt ] actress [æktris] age [eidž] Ankara [ ænk r ] Argentina [a:dž n tain] artist [a:tist] astronaut [æstr no:t] be from [bi: from] Beijing [beižiη]

Více

like arm big blond body dark eye face foot hair hand happy head here I ve got leg long look look for hair hand happy head here

like arm big blond body dark eye face foot hair hand happy head here I ve got leg long look look for hair hand happy head here MERRY ENGLISH 2 Part 1 Chapter 0 action animal apple bike can clothes dog food football friend hello hi play ride skateboard swim tree house T-shirt Welcome! Chapter 1 at Australia Australian ball bird

Více

Přehled učiva ve 4. ročníku - nejazykově a jazykově zaměřené třídy (pomůcka pro žáky a rodiče)

Přehled učiva ve 4. ročníku - nejazykově a jazykově zaměřené třídy (pomůcka pro žáky a rodiče) Přehled učiva ve 4. ročníku - nejazykově a jazykově zaměřené třídy (pomůcka pro žáky a rodiče) Tato pomůcka byla vytvořena na pomoc rodičům dětí, které jsou například dlouhodobě nemocné nebo si ve škole

Více

30.8.2010. 2. Minulý čas pravidelných sloves tvoříme přidáním koncovky ed k významovému slovesu. Minulý čas prostý má stejný tvar ve všech osobách:

30.8.2010. 2. Minulý čas pravidelných sloves tvoříme přidáním koncovky ed k významovému slovesu. Minulý čas prostý má stejný tvar ve všech osobách: 1 MINULÝ ČAS PROSTÝ PAST SIMPLE 1. Minulý čas slovesa to be se tvoří nepravidelně. 1. I was I was in Prague last month. Minulý měsíc jsem byl v Praze. 2. you were You were late. Opozdil jsi se. 3. he,

Více

přepsat docela unavený včera italský

přepsat docela unavený včera italský Unit 1 1)Opakování mluvnice - present simple, past simple 2) Subject pronouns, object pronouns, possessive adjectives Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva:

Více

ANGLICKÁ GRAMATIKA PRO STUDENTY OBORU Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast OLOMOUC 2013 UNIT 3 ZÁJMENA PRONOUNS

ANGLICKÁ GRAMATIKA PRO STUDENTY OBORU Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast OLOMOUC 2013 UNIT 3 ZÁJMENA PRONOUNS ANGLICKÁ GRAMATIKA PRO STUDENTY OBORU Ruština se zaměřením na hospodářskoprávní a turistickou oblast OLOMOUC 2013 UNIT 3 ZÁJMENA PRONOUNS OSOBNÍ PERSONAL U osobních zájmen se ve 3. osobě sg. projevuje

Více

Česko-anglický slovníček

Česko-anglický slovníček Bezplatná příloha učebnice Čeština expres 1 Česko-anglický slovníček Bezplatná příloha učebnice Čeština expres 1 Lída Holá, Pavla Bořilová 2011 GLOSSARY Glossary APPENDIX A a ach jo áčko, áčkem adresa

Více

Vyjadřování budoucnosti

Vyjadřování budoucnosti 5. Vyjadřování budoucnosti Vyjadřování budoucnosti Úroveň A (Cvičení 1 40) going to pro plánované nebo jisté události v budoucnosti a pro rozhodnutí Úroveň B (Cvičení 41 125) budoucí čas (will) (nabídky,

Více

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace Alena Kuzmová 2011 Computer Press Brno ????????????? Get Talking! intenzivní kurz anglické konverzace ALENA KUZMOVÁ Computer Press, a. s., 2011. Vydání

Více

Aktivity pro výuku podle témat

Aktivity pro výuku podle témat Aktivity pro výuku podle témat Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková Mgr. Daniela Peikerová PaedDr. Eva Petrášová Mgr. Hana Šebestová Marie Ševčíková

Více

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK Vypracovala skupina pro přípravu standardů z anglického jazyka ve složení: Vedoucí: Mgr. Štěpánka Legemzová, ZŠ Angel, Praha 12 Koordinátor za VÚP: Členové: Mgr. Kamila Sladkovská,

Více

ANGLIČTINA pro kombinované studium

ANGLIČTINA pro kombinované studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ANGLIČTINA pro kombinované studium cvičení pro 2. semestr Miroslava Weberová a kol. Ostrava 2011 Recenze: Mgr. Radka Juříčková Název: Angličtina pro kombinované

Více

7 TRAVELLING 8 CULTURE 110. 9 SPORT 118.

7 TRAVELLING 8 CULTURE 110. 9 SPORT 118. OBSAH Úvod REFERENčNÍ část PÍSEMNÁ ZKOUšKA POSLECH S POROZUMěNÍM Informace o zkoušce 0. Zkouškové strategie. Cvičení typu pravda / nepravda (true/false). Varianta cvičení výběr odpovědí z více možností

Více

Hry ve výuce angličtiny

Hry ve výuce angličtiny Klaudia Eibenová Mojmír Vavrečka Hana Foltová Irena Eibenová Hry ve výuce angličtiny Jazykové hry, hádanky k rozvoji řeči, dramatizace pohádek, tematické slovníčky A1 B2 Edika Brno 2013 Hry ve výuce angličtiny

Více

Elementary slovníček 4 TECH TALK. Vicki Hollet. Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová

Elementary slovníček 4 TECH TALK. Vicki Hollet. Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová Elementary slovníček 4 TECH TALK Vicki Hollet Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová Tech Talk Elementary slovníček UNIT 1 alarm clock (n) budík apple (n) jablko area

Více