Anglicko - český slovníček. Level 3.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anglicko - český slovníček. Level 3. www.cambridge.org/elt/primarycolours www.cambridge.org/elt/cz"

Transkript

1 Anglicko - český slovníček Level 3

2 Slovníček byl zpracován kanceláří Cambridge University Press pro potřeby učebnice Primary Colours vydané nakladatelstvím Cambridge University Press. České významy ve slovníčku použité odpovídají pouze situacím a významům, ve kterých se slova objevují v jednotlivých lekcích učebnice. Výslovnost Výslovnost je u každého slova uvedena v hranaté závorce. Využívá znaků mezinárodní fonetické abecedy IPA. Hlavní přízvuk je označen přízvukovou čárkou nahoře, pokud se nejedná o jednoslabičné slovo (např. goodbye ZfTc!a`H\(+a vedlejší přízvuk je označen přízvukovou čárkou dole (např. teddy bear Z!sdc-h$ad? q \). Větný přízvuk se neoznačuje. Tečka v přepisu výslovnosti označuje slabiku. Znaky mezinárodní fonetické abecedy použité v transkripci počeštěná forma znak mezinárodní mezinárodní příkladové slovo fonetické abecedy fonetické abecedy transkripce příkladového slova Zz\ - hat Zgzs\ ZU\ a cut ZjUs\ á car ZP\ o pot ZoPs\ ZN9\ ó ball ZaN9k\ ZT\ u put ZoTs\ Zt9\ ú room Zqt9l\ Z?\ - again Z?!fdm\ Z29\ - bird Za29c\ ZH\ i sit ZrHs\ Zh9\ í key Zjh9\ ZcY\ dž gin ZcYHm\ ZM\ - bank ZazMj\ ZR\ š ship ZRHo\ ZsR\ č cheese ZsRh9y\ ZS\ - thank ZSzMj\ ZC\ - they Z CdH\ Zv\ w wave ZvdHu\ ZY\ ž measure Z!ldY-? q \ ZNH\ oi boy ZaNH\ Z`T\ au how Zg`T\ Z?T\ - know Zm?T\ ZH?\ - here ZgH? q \ Zd?\ - there ZCd? q \ ZT?\ - moor ZlT?q\ 2

3 Welcome back! Z!vdk-j?lazj\ Vítejte zpátky! bar q \ tabulka (čokolády) can / can t umět/neumět, moci/nemoci chocolate Z!sRPj-? k-hs\ čokoláda complete Zj?l!okh9s\ úplný, kompletní dance tančit everyone Z!du-qh-vUm\ každý (člověk) go swimming Zf?TrvHlHM\ jít plavat I m He s She s It s We re You re They re ing. Z`Hl Zgh9y ZRh9y ZHsrHM\ ZvH? q ZiN9 q ZCd? q Já on ona ono/to my ty vy oni (přítomný čas průběhový) He s / She s got Zgh9y.Rh9y fps\ On/Ona má No, I m not. Zm?T`HlmPs\ Ne, já ne part část power pack Z!o`T? q $ozj\ motorový batoh screen Zrjqh9m\ obrazovka What s got? ZvPsrfPs\ Co má? 1 The first question ZC?!e29rs!jvdr-sR?m\ První otázka ago Z?!f?T\ před Art výtvarná výchova ask(ed) zeptat se + (minulý čas) be on holiday Zah9Pm!gPk-H-cdH\ být na prázdninách choose ZsRt9y\ vybrat cover Z!jUu-? q \ zakrýt different Z!cHe-? q-? ms\ různý dinosaur Z!c`H-m?-rN9 q \ dinosaurus each Zh9sR\ každý English Z!HM-fkHR\ angličtina enjoy ZHm!cYNH\ líbit se evaluation ZH$uzk-it!dH-R? m\ hodnocení first Z!e29rs\ první fisherman / fishermen Z!eHR-?-l?m.!eHR-?-ldm\ rybář / rybáři fishing boat ZeHRHMa?Ts\ rybářský člun Geography ZcYh!Pf-q?-eh\ zeměpis hill ZgHk\ hora 3

4 History Z!gHr-s? q-h\ dějepis How many were there? Zg`T!ldm-hv? q Cd? q \ Kolik tam bylo? Hurry up! Z!gUq-hUo\ Pospěš si! It was ZHsvPy\ To bylo It wasn t ZHs!vPy-? ms\ To nebylo lake ZkdHj\ jezero Loch Ness ZkPjmdr\ Loch Ness (jezero ve Skotsku) lunch ZkUmR\ oběd Maths ZlzSr\ matematika meat eater Zlh9sh9-s? q \ masožravec meteorite Z!lh9-sh-? q-`hs\ meteorit million Z!lHk-i?m\ milion minute Z!lHm-Hs\ minuta monster Z!lPm-rs? q \ příšera, obluda picnic Z!oHj-mHj\ piknik plant eater q \ býložravec problem Z!oqPa-k?l\ problém project Z!oqPcY-djs\ projekt reply (replied) ZqH!ok`H.qH!ok`Hc\ odpovědět + (minulý čas) say (said) ZrdH.rdc\ říci + (minulý čas) Science Zr`H?mr\ přírodověda Scotland Z!rjPs-k?mc\ Skotsko shout(ed) ZR`Ts.R`TsHc\ křičet + (minulý čas) slow Zrk?T\ pomalý Social Studies Z!r?T-R? k!rsuc-hy\ občanská výchova Sport ZroN9s\ tělesná výchova subject Z!rUa-cYHjs\ předmět submarine Z$rUa-l? q!h9m\ ponorka test Zsdrs\ test There were ZC? q v? q \ Tam byli(y) They were ZCdHv? q \ Oni byli They weren t ZCdHv29ms\ Oni nebyli timetable Z!s`Hl$sdH-ak<\ rozvrh hodin travel Z!sqzu-? k\ cestovat type(d) Zs`Ho.s`Hos\ psát na počítači/psacím stroji + (minulý čas) under Z!Um-c? q \ pod was / were ZvPy.v29 q \ byl / byli wasn t / weren t Z!vPy-? ms.v29ms\ nebyl / nebyli weather Z!vdC-? q \ počasí Yum yum. Z$iUl!iUl\ Mňam mňam. 2 The second question ZC?!rdj-? mc!jvdr-sr?m\ Druhá otázka 21st Z$svdm-sh!e29rs\ dvacátý první alone Z?!k?Tm\ sám, osamělý bar chart sloupcový graf birthday present Z!a29S-cdH!oqdy-?ms\ dárek k narozeninám 4

5 bread Zaqdc\ chléb British Z!aqHs-HR\ britský, Brit buy (bought) Za`H.aN9s\ koupit + (minulý čas) camp Zjzlo\ tábor, tábořiště CD Z$rh9!ch9\ CD century Z!rdm-sR? q-h\ století China Z!sR`H-m?\ Čína Chinese ZsR`H!mh9y\ čínský, Číňan clean (the kitchen) Zjkh9mC?!jHsR-Hm\ uklízet (kuchyň) column Z!jPk-?l\ sloupec, rubrika come (came) ZjUl.jdHl\ přijít + (minulý čas) comic Z!jPl-Hj\ komiks, komik, směšný cook(ed) ZjTj.jTjs\ vařit + (minulý čas) country Z!jUm-sqh\ země Did you go to the cinema? ZcHcitf?TstC?!rHm-?-l?\ Šel/Šla jsi do kina? dinner Z!cHm-? q \ večeře do the shopping ZctC?!RPo-HM\ nakupovat do the washing up ZctC?!vPR-HMUo\ umývat nádobí dollar Z!cPk-?q\ dolar earn Z29m\ vydělávat exchange(d) ZHjr!sRdHmcY.Hjr!sRdHmcYc\ vyměnit + (minulý čas) false ZeN9kr\ nepravdivý fill(ed) ZeHk.eHkc\ naplnit + (minulý čas) film ZeHkl\ film, filmovat find (found) Ze`Hmc.e`Tmc\ najít + (minulý čas) fizzy drink Z!eHy-hcqHMj\ šumivý nápoj frightening Z!eq`H-s? mhm\ strašidelný, děsivý get (got) ready Zfds.fPs!qdc-h\ připravit se + (minulý čas) give (gave) ZfHu.fdHu\ dát + (minulý čas) gold Zf?Tkc\ zlato have (had) Zgzu.gzc\ mít + (minulý čas) heads or tails ZgdcyN9qsdHky\ panna nebo orel (při házení mincí) heavy Z!gdu-h\ těžký horrible Z!gPq-?-ak<\ hrozný, strašný How much? Zg`TlUsR\ Kolik? invent(ed) ZHm!udms.Hm!udm-sHc\ vynalézt + (minulý čas) job ZcYPa\ práce look(ed) for ZkTj.kTjseN9 q \ hledat + (minulý čas) Lydia Z!kHc-h-?\ Lydia make (made) ZldHj.ldHc\ udělat + (minulý čas) make the beds ZldHjC?adcy\ ustlat postel market trh meal Zlh9k\ jídlo money Z!lUm-h\ peníze 5

6 money box Z!lUm-h$aPjr\ pokladnička music Z!lit9-yHj\ hudba next Zmdjrs\ další No, I didn t. Zm?T`H!cHc-? ms\ Ne, já jsem ne On Thursday she played football in the park. Ve čtvrtek hrála v parku fotbal. pack(ed) up Zozj.ozjsUo\ sbalit + (minulý čas) paper money Z!odH-o? q!lum-h\ papírové peníze pocket Z!oPj-Hs\ kapsa pocket money Z!oPj-Hs!lUm-h\ kapesné purse Zo29r\ peněženka run (ran) ZqUm.qzm\ běžet + (minulý čas) restaurant restaurace Roman Z!q?T-l?m\ Říman, římský same ZrdHl\ týž, stejný second Z!rdj-?mc\ druhý sell (sold) Zrdk.r?Tkc\ prodat + (minulý čas) silver Z!rHk-u? q \ stříbro start(ed) začít + (minulý čas) study (studied) Z!rsUc-h.!rsUc-hc\ učit se, studovat + (minulý čas) survey Z!r29-udH\ průzkum table Z!sdH-ak<\ tabulka the USA ZC?$it9-dr!dH\ Spojené státy americké (USA) theatre Z!SH?-s? q \ divadlo They went to China. ZCdHvdmsst!sR`H-m?\ Oni jeli do Číny. ticket Z!sHj-Hs\ lístek toss(ed) a coin ZsPr.sPrs?jNHm\ hodit si mincí + (minulý čas) vegetable Z!udcY-s?-ak\ zelenina walk the dog ZvN9jC?cPf\ jít na procházku se psem week Zvh9j\ týden What did she do? ZvPscHcRhct9\ Co udělala? Where did the children go? Zvd? q chcc?!srhk-cq? mf?t\ Kam odjely děti? win ZvHm\ vyhrát, zvítězit work in the garden Zv29j m\ pracovat na zahradě Yes, I did. Zidr`HcHc\ Ano, já (krátká odpověď v minulém čase prostém) 3 The third question ZC?S29c!jvdr-sR?m\ Třetí otázka above Z?!aUu\ nad, nahoře adjectives + -er 2. stupeň krátkých přídavných (nicer) adjectives + -est (the nicest) jmen (hezčí) 3. stupeň krátkých přídavných jmen (nejhezčí) 6

7 Africa Z!ze-qH-j?\ Afrika Asia Z!dH-Y?\ Asie believe ZaH!kh9u\ věřit best Zadrs\ nejlepší catch (caught) ZjzsR.jN9s\ chytit + (minulý čas) chain story ZsRdHm!rsN9-qh\ řetězový příběh cloth ZjkPS\ látka come out ZjUl `Ts\ vyjít (ven) correct Zj?!qdjs\ správný coyote ZjNH!?T-sh\ kojot, stepní vlk cry Zjq`H\ plakat cup ZjUo\ pohár, hrneček dark tmavý describe ZcH!rjq`Ha\ popsat desert Z!cdy-?s\ poušť discuss ZcH!rjUr\ (pro)diskutovat drink (drank) ZcqHMj.cqUMj\ pít + (minulý čas) drop (dropped) ZcqPo.cqPos\ upustit + (minulý čas) eat (ate) Zh9s.dHs\ jíst + (minulý čas) encyclopaedia ZHm$r`H-jk?!oh9-ch-?\ encyklopedie English is more difficult than Science. Z!HM-fkHRHylN9 q!che-h-j? ks C? m r`h?mr\ example příklad fall asleep ZeN9k?!rkh9o\ usnout flower Zek`T? q \ květina footprint Z!eTs-oqHms\ stopa, otisk chodidla fox ZePjr\ liška grandmother Z!fqzm$lUC-? q \ babička group Zfqt9o\ skupina Harry s boots are smaller bigger longer q rln9k? q ahf? q kpm? q RN9s? q C?m!gdk-?my\ Angličtina je obtížnější než přírodověda. Harryho boty jsou menší větší vyšší shorter than Helen s. nižší hour Z`T? q \ hodina important ZHl!oN9-s? ms\ důležitý information Z$Hm-e?!ldH-R? m\ informace journey Z!cY29-mh\ cesta kind Zj`Hmc\ laskavý, vlídný, dobrosrdečný large velký laugh(ed) smát se + (minulý čas) look after q \ starat se, pečovat maiden Z!ldH-c? m\ dívka než Heleniny. 7

8 more + adjectives (more difficult) ZlN9 q \ 2.stupeň dlouhých přídavných jmen (náročnější) most + adjectives (the most difficult) Zl?Trs\ 3.stupeň dlouhých přídavných jmen (nejnáročnější) pass předat, podat play a trick ZokdH?sqHj\ vyvést někomu něco (nějaký kousek, schválnost, trik) pet Zods\ domácí mazlíček- zvířátko power Zo`T? q \ síla, moc, energie prefer(red) ZoqH!e29 q.oqh!e29 q c\ dávat přednost + (minulý čas) rabbit Z!qza-Hs\ králík remember ZqH!ldl-a? q \ pamatovat si scarf šála sleep (slept) Zrkh9o.rkdos\ spát + (minulý čas) student Z!rsit9-c? ms\ student suddenly Z!rUc-?mkh\ náhle sunshine Z!rUm-R`Hm\ sluneční světlo syllable Z!rHk-?-ak<\ slabika take (took) ZsdHj.sTj\ vzít + (minulý čas) tell (told) Zsdk.s?Tkc\ říct + (minulý čas) the UK ZC?$it9!jdH\ Spojené království (UK) third ZS29c\ třetí This is the coldest / the most beautiful place in the world. ZCHrHyC?j?Tkc Hrs.C? l?trs!ait9-sh-e? kokdhr HmC?v29kc\ Tohle je nejstudenější / nejkrásnější místo na světě. tomorrow Zs?!lPq-?T\ zítra trick ZsqHj\ úskok, šprým, podvod, trik turn into Zs29m!Hm-s?\ změnit se na unkind ZUm!j`Hmc\ nelaskavý, nepřátelský village Z!uHk-HcY\ vesnice wake (woke) up ZvdHj.v?TjUo\ probudit se + (minulý čas) worst Zv29rs\ nejhorší yeti Z!ids-h\ yeti 4 The fourth question ZC?eN9S!jvdr-sR?m\ Čtvrtá otázka American Z?!ldq-H-j?m\ Američan, americký any Z!dm-h\ nějaký Anything else? Z!dm-h-SHMdkr\ Ještě něco? Anything to drink? Z!dm-h-SHMstcqHMj\ Něco k pití? arrive(d) Z?!q`Hu.?!q`Huc\ přijet, přijít + (minulý čas) Australian ZPr!sqdH-kh-?m\ Australan, australský barbecue opékání na rožni basket košík biscuit Z!aHr-jHs\ sušenka 8

9 bowl (of rice) Za?TkPuq`Hr\ miska (rýže) breakfast Z!aqdj-e?rs\ snídaně Bye! Za`H\ Pá! Nazdar! can (of fizzy drink) ZjzmPu!eHy-hcqHMj\ plechovka (šumivého nápoje) Can I have some/a, please? Zj?m`Hg?urUl.?okh9y\ Můžu dostat nějaký prosím? celebration Z$rdk-?!aqdH-R? m\ oslava cheeseburger Z!sRh9y$a29-f? q \ cheeseburger chicken Z!sRHj-Hm\ kuře chips ZsRHor\ hranolky coffee Z!jPe-h\ káva cola Z!j?T-k?\ kola crisps ZjqHror\ brambůrky, chipsy curry Z!jUq-h\ kari customer Z!jUr-s?-l? q \ zákazník design ZcH!y`Hm\ navrhnout, načrtnout dictionary Z!cHj-R? m-? q-h\ slovník easy Z!h9-yh\ snadný evening Z!h9u-mHM\ večer every Z!du-qh\ každý farmer q \ farmář, zemědělec, hospodář fish ZeHR\ chytat ryby, rybařit fourth ZeN9S\ čtvrtý gold mine Zf?Tkcl`Hm\ zlatý důl grape ZfqdHo\ hroznové víno Have you got any oranges? Zg?uitfPs?-mh!Pq-HmcYHy\ Máte nějaké pomeranče? hot dog ZgPscPf\ hot dog How many? Zg`T!ldm-h\ Kolik? (počitatelná pod. jména) How much? Zg`TlUsR\ Kolik? (nepočitatelná pod. jména) I d like some, please. Z`Hck`HjrUlokh9y\ Chtěl(a) bych nějaké prosím. Indian Z!Hm-ch-?m\ Ind, indický Italian ZH!szk-h-?m\ Ital, italský I ve got some apples. Z`HufPs rul!zo-k<y\ Mám nějaká jablka. kill ZjHk\ zabít lemonade Z$kdl-?!mdHc\ citronáda line Zk`Hm\ čára litre (of water) Z!kh9-s?qPu!vN9-s? q \ litr (vody) lorry Z!kPq-h\ náklaďák lunch time ZkUmRs`Hl\ čas na oběd meet Zlh9s\ potkat, sejít se melon Z!ldk-?m\ meloun menu Z!ldm-it9\ jídelní lístek, menu 9

10 milk shake ZlHkj RdHj\ mléčný koktejl negative Z!mdf-?-sHu\ záporný No, I haven t. Zm?T`H!gzu-? ms\ Ne, já nemám. none ZmUm\ žádný noodles Z!mt9-cky<\ nudle orange juice Z!Pq-HmcY cyt9r\ pomerančový džus other Z!UC-? q \ jiný pasta Z!ozr-s?\ těstoviny pattern Z!ozs-? m\ vzor, model peas Zoh9y\ hrášek pizza Z!oh9s-r?\ pizza positive Z!oPy-?-sHu\ kladný potato Zo?!sdH-s?T\ brambora prepare ZoqH!od? q \ připravit rice Zq`Hr\ rýže role play Zq?TkokdH\ zahrát scénku salad Z!rzk-?c\ salát salt ZrN9ks\ sůl sit (sat) ZrHs.rzs\ sedět slice (of bread) Zrk`Hr?uaqdc\ krajíc (chleba) some ZrUl\ nějaký / trochu Some, please. ZrUlokh9y\ Nějaký / Trochu prosím. Sorry, we haven t got any Z!rPq-h vh!gzu-? mfps?-mh\ Omlouvám se, ale žádný nemáme. south Zr`TS\ jih spaghetti Zro?!fds-h\ špagety spring roll ZroqHMq?Tk\ jarní rolka sugar cane Z!RTf-? q jdhm\ cukrová třtina supermarket obchodní dům se samoobsluhou tea Zsh9\ čaj text Zsdjrs\ text tomato rajče train ZsqdHm\ vlak type Zs`Ho\ psát na stoji, počítači waiter Z!vdH-s? q \ číšník waitress Z!vdH-sq?r\ servírka What would you like to eat / ZvPs vtc it Co byste chtěli k jídlu / pití? drink? k`hjsth9s.cqhmj\ wonderful Z!vUm-c?-e? k\ výtečný, znamenitý, úžasný Would you like any..? ZvTc it k`hj?-mh\ Chtěli byste nějaký? Yes, I have. Zidr`Hgzu\ Ano, já mám. yoghurt Z!iPf-?s\ jogurt 5 The fifth question ZC?eHeS!jvdr-sR?m\ Pátá otázka along Z?!kPM\ podél, podle, kolem 10

11 Are you ready? q it!qdc-h\ Jste připraveni? bad Zazc\ špatný, ošklivý battery Z!azs-? q-h\ baterie better Z!ads-? q \ lepší bin ZaHm\ odpadkový koš both Za?TS\ oba, obojí bottom Z!aPs-?l\ dolní konec, základy domu carefully Z!jd?-e? kh\ opatrně clean Zjkh9m\ čistý compost bin Z!jPl-oPrsaHm\ nádoba na kompost dirty Z!c29-sh\ špinavý dotted line ZcPsHck`Hm\ přerušovaná čára electricity Z$dk-Hj!sqHr-?-sh\ elektrika everything Z!du-qh-SHM\ všechno explain ZHj!rokdHm\ vysvětlit fat Zezs\ tlustý fifth ZeHeS\ pátý finish Z!eHm-HR\ ukončit fly (flew) Zek`H.ekt9\ létat + minulý čas future Z!eit9-sR? q \ budoucnost, budoucí going to Zf?THMst\ chystat se, hodlat (blízká budoucnost) hold Zg?Tkc\ držet, podržet hygiene Z!g`H-cYh9m\ hygiena kind Zj`Hmc\ druh label Z!kdH-a? k\ označit, popsat machine Zl?!Rh9m\ stroj middle Z!lHc-k<\ střední, prostřední neat Zmh9s\ úhledný, čistý past minulost, minulý peel Zoh9k\ slupka, kůra, loupat person Z!o29-r? m\ osoba People should / shouldn t Z!oh9-ok<RTc.!RTc-? ms\ Lidé by měli / neměli plastic Z!okzr-sHj\ umělá hmota pollution Zo?!kt9-R? m\ znečištění rainwater Z!qdHm$vN9-s? q \ dešťová voda recycle Z$qh9!r`H-jk<\ recyklovat recycling bin Z$qh9!r`H-jk< HMaHm\ nádoba na tříděný odpad reduce ZqH!cit9r\ snížit reeds Zqh9cy\ rákosí reuse Z$qh9!it9r\ použít znovu road safety Zq?Tc!rdHe-sh\ bezpečnost silničního provozu rubbish Z!qUa-HR\ odpadky, smetí separate Z!rdo-? q-?s\ oddělit 11

12 She s going to ride her bike. ZRh9yf?THMstq`Hcg? q a`hj\ Ona pojede na kole. (chystá se) shopping bag Z!RPo-HMazf\ nákupní taška should / shouldn t ZRTc.!RTc-? ms\ měl bys / neměl bys bad smell Zazcrldk\ zápach smell Zrldk\ pach, vůně smoke Zrl?Tj\ kouř solar panel Z!r?T-k?q!ozm-? k\ solární panel someone Z!rUl-vUm\ někdo street Zrsqh9s\ ulice tank ZszMj\ nádrž This person isn t going to ZCHr!o29-r? m!hy-? msf?thm Tato osoba nebude (se play tennis. stokdh!sdm-hr\ nechystá) hrát tenis. throw (out) ZSq?T`Ts\ vyhodit thumb ZSUl\ palec tickle Z!sHj-k<\ lechtat tin ZsHm\ konzerva, plechovka tip ZsHo\ špička, návod, tip, tipovat tummy Z!sUl-h\ bříško, žaludek wind generator ZvHmc!cYdm-? -qdh-s? q \ větrný generátor 6 The last question Poslední otázka accident Z!zj-rH-c? ms\ nehoda assembly Z?!rdl-akh\ shromáždění awake Z?!vdHj\ probudit se, bdící back Zazj\ zpátky bandage Z!azm-cHcY\ obvaz, obinadlo beach Zah9sR\ pláž bee sting Zah9rsHM\ včelí bodnutí, žihadlo blood ZakUc\ krev break time ZaqdHjs`Hl\ přestávka choke ZsR?Tj\ dusit se clear ZjkH? q \ čistý comfortable Z!jUle-s?-ak\ pohodlný cut ZjUs\ řezná rána, říznout se dialogue Z!c`H?-kPf\ rozhovor, dialog dining room Z!c`HmHMqt9l\ jídelna dinner lady Z!cHm-? q!kdh-ch\ kuchařka Z!h9-ldHk\ England Z!HM-fk?mc\ Anglie English Z!HM-fkHR\ anglický, Angličan first aid Z!e29rsdHc\ první pomoc floor ZekN9 q \ poschodí glass sklo hall ZgN9k\ hala hanky Z!gzM-jh\ kapesník 12

13 Harry likes ing. Z!gzq-hk`HjrHM\ Harry rád headteacher Z$gdc!sh9-sR? q \ ředitel(ka) hit ZgHs\ uhodit, udeřit (se) hurt Zg29s\ zranit I like ing. Z`Hk`HjHM\ Já rád(a) ice Z`Hr\ led land Zkzmc\ země library Z!k`H-aq? q-h\ knihovna lie (down) Zk`Hc`Tm\ lehnout (si) like ing Zk`HjHM\ rád (+ sloveso s tvarem ing) lovely Z!kUu-kh\ roztomilý, krásný low Zk?T\ nízký meet / met Zlh9s.lds\ potkat, sejít, setkat se + minulý čas must ZlUrs\ muset over Z!?T-u? q \ přes own Z?Tm\ vlastní pie Zo`H\ koláč, piroh plaster q \ náplast playground Z!okdH-fq`Tmc\ hřiště pleased Zokh9yc\ potěšený shall ZRzk\ mít (povinnost) Shall I / we? ZRzk`H.vh9\ Mám / máme? size Zr`Hy\ velikost skipping ZrjHoHM\ skákání přes švihadlo snack Zrmzj\ svačina sound Zr`Tmc\ zvuk swim ZrvHl\ plavat, plavání thermometer ZS?!lPl-H-s? q \ teploměr tweezers Z!svh9-y?y\ pinzeta uniform Z!it9-mH-eN9l\ uniforma wear Zvd? q \ nosit, mít na sobě What do they like doing? ZvPsctCdHk`Hj!ct9-HM\ Co (oni) rádi dělají? What s the matter? ZvPsrC?!lzs-? q \ Co se děje? 13

Věty k překladu From Unit 4 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 4 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 4 part A, Project 2 Unit 4 part A - translation practice 1. Máš rád kávu? Ne, nemám. Nikdy ji nepiji. Do you like coffee? No, I don't. I never drink it. 2. Můžu, prosím, mít sendvič

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

www.cambridge.org/elt/cz

www.cambridge.org/elt/cz Günter Gerngross, Herbert Puchta www.cambridge.org/elt/cz Slovníček byl zpracován kanceláří Cambridge University Press pro potřeby učebnice Join Us for English vydané nakladatelstvím Cambridge University

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Pracovní list je určen pro žáky 7. ročníku. Žáci se v něm budou zabývat gramatikou, kterou by měli na konci 7. ročníku ovládat.

Pracovní list je určen pro žáky 7. ročníku. Žáci se v něm budou zabývat gramatikou, kterou by měli na konci 7. ročníku ovládat. Název projektu: Spokojená škola Číslo projektu: OPVK.CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 7.10 Gramatika Pracovní list je určen pro žáky 7. ročníku. Žáci se v něm budou zabývat

Více

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS VY_INOVACE_61 MODAL VERBS Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:8. 1. Choose the correct pronunciation and translate MUST /must/ /moust/ /mast/ /most/ MUSTN

Více

Věty k překladu From Unit 4 part C, Project 2

Věty k překladu From Unit 4 part C, Project 2 Věty k překladu From Unit 4 part C, Project 2 Unit 4 part C - translation practice 1. Kam jdou Mickey a Millie? Co koupí? Where do Mickey and Millie go? What do they buy? 2. Co chce Mut? Proč si myslí,

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

Countable / uncountable nouns Articles

Countable / uncountable nouns Articles Countable / uncountable nouns Articles Countable / uncountable nouns = počitatelná / nepočitatelná podstatná jména Počitatelná jména = dají se spočítat, mají jednotné i množné číslo oranges Nepočitatelná

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

JÍDLO I. polévka Dám si polévku. dezert Dám si dezert. hlavní jídlo Dám si hlavní jídlo. salát Dám si salát. nápoj, pití Dám si pití.

JÍDLO I. polévka Dám si polévku. dezert Dám si dezert. hlavní jídlo Dám si hlavní jídlo. salát Dám si salát. nápoj, pití Dám si pití. JÍDLO I polévka Dám si polévku. dezert Dám si dezert. salát Dám si salát. hlavní jídlo Dám si hlavní jídlo. nápoj, pití Dám si pití. příloha Dám si přílohu. smažený sýr Dám si smažený sýr. hranolek, hranolky

Více

PRACOVNÍ LIST PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PRACOVNÍ LIST PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PART ONE Spelling of the verbs a) make present participles/add -ing b) put the verbs in the past read swim leave catch come rain hear burn wear think say take shine smoke give carry have take get can t

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : začátečník mírně pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje 6 různých cvičení včetně krátkého překladu, pomocí

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 40

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVAC ŠVP Fotograf, Kosmetička-vizážistka,

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Kód DUM : VY_22_INOVACE_CJ_III/2. 19 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162 / 4, Dobronín

Kód DUM : VY_22_INOVACE_CJ_III/2. 19 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162 / 4, Dobronín Kód DUM : VY_22_INOVACE_CJ_III/2. 19 Škola: Číslo projektu: Název projektu: Název šablony: Název materiálu: Autor materiálu: Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162

Více

Chit Chat 1 - Lekce 9

Chit Chat 1 - Lekce 9 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit fish ryba chicken kuře pizza pizza sausages párky salad

Více

Past Simple and Continuous Minulý čas prostý a průběhový Pracovní list

Past Simple and Continuous Minulý čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_132 Past Simple and Continuous Minulý čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Mgr. Lucie Cihlářová Datum vytvoření: Stup. vzdělávání: II. st. 9. třída

Mgr. Lucie Cihlářová Datum vytvoření: Stup. vzdělávání: II. st. 9. třída Téma: Anotace: Minulý čas prostý Prezentace vhodná k přímé výuce. Seznámí žáka s problematikou tvoření minulého času prostého (tvoření kladné věty, záporné věty, otázky a krátkých odpovědí). Příklady k

Více

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou Od dotace EU k proměně vyučovací hodiny registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0196 Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice

Více

PS 2 - LEKCE 4. Lekce: 4.1 Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména. - KNIHOVNA. Cvičení: Vajíčka. Cvičení: Sýr.

PS 2 - LEKCE 4. Lekce: 4.1 Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména.  - KNIHOVNA. Cvičení: Vajíčka. Cvičení: Sýr. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména Cvičení: Vajíčka. an egg vajíčko 7 8 9 five eggs vajíček

Více

Verb + -ing or infinitive

Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive There are 3 groups of verbs: 1. Verbs followed by ing form 2. Verbs followed by infinitive 3. Verbs that can have ing form or infinitive, but the meaning

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výklad a cvičení z větné stavby, vy_32_inovace_ma_33_01

Více

The form of the verb in past simple is the same for all persons. In questions and negatives we use did/didn t auxiliary verb and the base form.

The form of the verb in past simple is the same for all persons. In questions and negatives we use did/didn t auxiliary verb and the base form. PAST SIMPLE FOR PRE-INTERMEDIATE STUDENTS Author: Mgr. Jan Hájek Content Introduction Use Past simple affirmative Past simple negative Past simple questions Short answers Spelling of the verb Exercises

Více

Anglicko - český slovníček. Starter. www.cambridge.org/elt/primarycolours www.cambridge.org/elt/cz

Anglicko - český slovníček. Starter. www.cambridge.org/elt/primarycolours www.cambridge.org/elt/cz Anglicko - český slovníček Starter www.cambridge.org/elt/primarycolours www.cambridge.org/elt/cz Slovníček byl zpracován kanceláří Cambridge University Press pro potřeby učebnice Primary Colours vydané

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision VY_22_INOVACE_84 P3 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. Complete with will/won t have travel drive solve need be (2x) My dad thinks

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 7 (ch_unit7.jbb) Chit Chat - Unit 7 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit English angličtina Maths matematika It s nine o clock.

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií (II_UNIT _namluveno.jbb) Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim. a/ s _ i b/ s t _ c/ d e. Yes, I.. No, I.

1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim. a/ s _ i b/ s t _ c/ d e. Yes, I.. No, I. 1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim a/ s _ i b/ s t _ c/ d e 2/ Dokonči odpověď na otázku: Can you play the piano? Yes, I.. No, I. Otázku

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Mgr. Marie Šíchová. At the railway station

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Mgr. Marie Šíchová. At the railway station Název SŠ: Autor: Název: Tematická oblast: VOŠ, SPŠ automobilní a technická Mgr. Marie Šíchová At the railway station VOŠ, Provoz a ekonomika dopravy, cizí jazyk, angličtina B, odborné téma Železniční doprava

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

PS 2 - LEKCE 3. Lekce: 3.1 Minulý čas prostý u slovesa to be. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Byla jsem na horách minulý týden.

PS 2 - LEKCE 3. Lekce: 3.1 Minulý čas prostý u slovesa to be. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Byla jsem na horách minulý týden. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Minulý čas prostý u slovesa to be Cvičení: Byla jsem na horách minulý týden. I was in the mountains

Více

VY_22_INOVACE_90 Project 3 U5 Revision

VY_22_INOVACE_90 Project 3 U5 Revision VY_22_INOVACE_90 Project 3 U5 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. THE? Bank of England London Palladium Cambridge Theatre Greenwich Park

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Chit Chat 2 - Lekce 3

Chit Chat 2 - Lekce 3 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit a doctor lékař Drink this. Vypij toto. Drink this.

Více

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Přítomný čas prostý/ průběhový Present simple/ present continuous Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Present continuous Přítomný čas průběhový použijeme pro situace, které: 1) Probíhají

Více

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno-Tuřany Název práce: Half term test, 6yr Pořadové číslo: III_2-05_54 Předmět: Anglický jazyk Třída: 6. B Téma hodiny: Pololetní písemná práce Vyučující: Ing. Olga

Více

Jazyk a jazyková komunikace - Anglický jazyk - 8. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy)

Jazyk a jazyková komunikace - Anglický jazyk - 8. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) Rozvíjení vyjadřovacích Umí využívat dvoujazyčný slovník, rozumí autentickému materiálu. Rozumí jednoduchým textům z učebnice; dorozumí se v běžných každodenních situacích. učebnice za použití vizuálních

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ POČITATELNÁ A NEPOČITATELNÁ PODSTATNÁ JMÉNA VY_32_INOVACE_AH_2_04 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

T or I SLOVESA S PŘEDMĚTEM A SLOVESA BEZ PŘEDMĚTU

T or I SLOVESA S PŘEDMĚTEM A SLOVESA BEZ PŘEDMĚTU SLOVESA S PŘEDMĚTEM A SLOVESA BEZ PŘEDMĚTU Po některých slovesech musí stát předmět. Těmto slovesům se říká tranzitivní či přechodná a v anglických slovnících u nich najdete značku [T], kde T = transitive

Více

Chit Chat 2 - Lekce 1

Chit Chat 2 - Lekce 1 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit I can / can t. Já umím / neumím. ski lyžovat skate

Více

II_ _Listening Pracovní list č. 2.doc II_ _Listening Pracovní list č. 3.doc II_ _Listening Řešení 1,2.doc

II_ _Listening Pracovní list č. 2.doc II_ _Listening Pracovní list č. 3.doc II_ _Listening Řešení 1,2.doc Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno -Tuřany Název práce: Listening Pořadové číslo: II_2-01-06 Předmět: Anglický jazyk Třída: 9. AC Téma hodiny: Problémy Vyučující: Mgr. Milena Polášková Cíl hodiny:

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Life in the past. Life in the past. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Life in the past. Life in the past. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Life in the past Stručná anotace učební jednotky Žáci používají minulý čas prostý při práci s textem

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení.

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení. Škola Autor Číslo projektu Číslo Tematický celek Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Martina Suntychová CZ.1.07/1.5.00/34.0394

Více

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská VY_32_INOVACE_AJ_140 Verbs Slovesa Test PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis způsobu

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Mut goes shopping VY_22_INOVACE_27. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Anglický jazyk. Ročník: 6

Mut goes shopping VY_22_INOVACE_27. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Anglický jazyk. Ročník: 6 Mut goes shopping VY_22_INOVACE_27 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 6 1.Find the hidden words in the word search and write their meaning: A O U P T

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/05. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/05. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Tenses Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová PRESENT SIMPLE/PRESENT CONTINUOUS WORKSHEET 1. Use present simple or present continuous tense:

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

Past Perfect opakování předminulý čas

Past Perfect opakování předminulý čas 1. Udělal jsem oběd,než přišla domů. 2. Když jsem přišel na autobusovou zastávku, autobus už odjel. 3. Do pondělí už všichni turisté opustili hotel. 4. Začala zpívat píseň, kterou napsala pro svého kamaráda.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John.

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-pos-14 Z á k l a d o v ý t e x t : Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big

Více

Are you a healthy eater?

Are you a healthy eater? Are you a healthy eater? VY_32_INOVACE_97 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. 9.roč. 1. What does a nutrition expert tell four teenagers about their

Více

Project 1, 3.vydání, 4.lekce Time

Project 1, 3.vydání, 4.lekce Time www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Project,.vydání,.lekce Time (time_cas.jbb) Project,.vydání,.lekce Time Lekce: A What s the time, please? clock hodiny concert koncert dance tancovat;

Více

PS 1 - LEKCE 5. Lekce: 5.1 Předložky místa. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Na židli, pod židlí. Cvičení: Před krabicí, za krabicí.

PS 1 - LEKCE 5. Lekce: 5.1 Předložky místa. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Na židli, pod židlí. Cvičení: Před krabicí, za krabicí. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE 5 (ps lekce_5.jbb) PS - LEKCE 5 Lekce: 5. Předložky místa Cvičení: Na židli, pod židlí. on the chair na židli The cat is on the chair.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

IF Clauses Podmínkové věty Pracovní list

IF Clauses Podmínkové věty Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_135 IF Clauses Podmínkové věty Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický jazyk

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

Chit Chat 2 - Unit 6. Lekce: STRANA KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 6. Lekce: STRANA KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 6 (chch_unit_6.jbb) Chit Chat - Unit 6 Lekce: STRANA 8 Cvičení: SLOVÍČKA naučit It s sunny. Svítí slunce. (It s) hot. (Je) horko.

Více

Přeložit věty v přítomném čase prostém Pomůcky: Kartičky s větami Zdroje: Vlastní Počet příloh: 2 Název příloh:

Přeložit věty v přítomném čase prostém Pomůcky: Kartičky s větami Zdroje: Vlastní Počet příloh: 2 Název příloh: Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno -Tuřany Název práce: Test your English Pořadové číslo: III_2-05-46 Předmět: Anglický jazyk Třída: 6. AC Téma hodiny: Přítomný čas prostý Vyučující: Mgr. Milena

Více

Happy House 2 - lekce 5

Happy House 2 - lekce 5 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Happy House - lekce (happy_house unit_.jbb) Happy House - lekce Lekce: Lekce Cvičení: Strana - poslech Lunchtime! Lunch is on the table in the

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný Greetings and simple conversation Žák: pozdraví, poprosí, poděkuje jednoduše konverzuje - Hi, hello, bye, goodbye - What s your name? My name is... - How are you? I m fine, thank you/thanks.

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více