SÍTÍ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SÍTÍ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY"

Transkript

1 PROVOZNÍ ŘÁD INFORMAČNÍHO SYSTÉMU A SÍTÍ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Obsah 1. Účel provozního řádů Definice základních pojmů Všeobecné informace Organizační struktura Poskytované služby Zakládání a rušení uživatelských účtů Postup při nástupu a výstupu zaměstnance OU Postup při nástupu a výstupu studenta OU Zakládání a rušení uživatelských účtů k informačním systémům Práva a povinnosti uživatele IS a sítí OU Přístupová práva k síti a identifikace uživatele Zásady pro práci s hesly Přístupová práva k Internetu a dalším externím sítím Vlastnická práva Uživatelská podpora Help Desk Zálohování IS OU Ochrana dat a informací Antivirová a antispamová ochrana Reakce na bezpečnostní incidenty Sankce Závěrečná ustanovení Žádost o registraci neosobní adresy elektronické pošty Žádost o zřízení konta v počítačové síti OU Žádost o zřízení www stránky Seznam služeb CIT Tabulka odpovědností IS OU...13 CIT Ostravská univerzita 1 / 13

2 1. Účel provozního řádů Provozní řád stanovuje jednotný způsob pro systematické zabezpečování a udržování informačních systémů (dále jen IS) na Ostravské univerzitě v Ostravě (dále jen OU). Tento provozní řád se vztahuje na všechny uživatele počítačové sítě OU a počítačů nebo obdobných zařízení, které jsou libovolnými prostředky přímo funkčně připojeny k počítačové síti OU nebo jejím počítačům, i na uživatele výpočetní techniky OU, která není k počítačové síti OU připojená. Při práci v počítačové síti je dodržování zásad zvláště důležité, protože provozní nekázeň jednoho uživatele může ohrozit práci ostatních uživatelů sítě. 2. Definice základních pojmů Administrátoři skupina uživatelů pověřená administrací informačních systémů (dále jen IS) a sítí OU či jejich dílčích částí. Privilegovaní autorizovaní uživatelé - skupina uživatelů s rozšířenými uživatelskými právy aktivně pracujících s IS OU, osoba v pracovně právním vztahu popř. jiném smluvním vztahu s OU. Autorizovaní uživatelé - skupina uživatelů aktivně pracujících s IS ve studijním poměru popř. jiném smluvním vztahu s OU. Anonymní uživatelé - skupina uživatelů s pasivním přístupem k veřejně přístupným informacím vedených v IS OU. Centrum informačních technologií (CIT) pracoviště poskytující služby uživatelům IS a sítí OU. Počítačové viry - speciální programy, či části programového kódu, schopné sebe reprodukce bez vědomí uživatele. Účelem je obvykle poškození IS uživatele. Outsourcing - zabezpečení služeb IS/IT externím dodavatelem. Software (SW) programové vybavení. Zálohování - Pravidelné ukládání souborů na externí paměťové médium pro případ obnovy dat a programů. 3. Všeobecné informace Správcem sítě je CIT, které odpovídá za obsahové vymezení, rozvoj a bezpečný provoz informačních systémů. Síť se skládá z jednotlivých částí, které jsou vytvářeny podle lokalit budov a slouží výhradně k plnění pracovních úkolů zaměstnanců a studijních úkolů studentů. Jednotlivé části sítě jsou spravovány zaměstnanci CIT nebo vybranou externí firmou na základě smlouvy (tzn. outsourcing). 4. Organizační struktura Organizační struktura vyplývá ze Statutu Centra informačních technologií. CIT je řízeno ředitelem, v případě jeho nepřítomnosti jsou jeho pravomoci vykonávány jeho zástupci. CIT Ostravská univerzita 2 / 13

3 5. Poskytované služby CIT provádí analýzu informačních toků, struktur a správních činností a na základě potřeb OU koordinuje a vypracovává projekty informačního systému OU a jeho složek a podílí se na jeho realizaci. Dále navrhuje koncepci rozvoje Informačních technologií (IT) na OU. Zabezpečuje provoz IS OU po technické a systémové stránce. Seznam poskytovaných služeb je uveden v závěru řádu. 6. Zakládání a rušení uživatelských účtů 6.1 Postup při nástupu a výstupu zaměstnance OU Při nástupu zaměstnance je tomuto zřízen účet v síti OU a přidělena elektronická schránka. Každý nově nastupující zaměstnanec musí požadavek na zřízení uživatelského účtu a elektronické schránky ve formuláři Žádost o zřízení konta v počítačové síti OU (je uveden v závěru řádu) předat přímo administrátorovy IS nebo technikovy svého útvaru. Administrátor IS vytvoří na základě žádosti uživatelský účet a elektronickou schránku. Při předání hesla je zaměstnanec seznámen s pravidly používání sítě OU. Při nástupu je zaměstnanci nabídnut PIN pro soukromá tel.volání a dohoda o srážkách ze mzdy. Tento účet pro soukromá volání (PIN) je zřízen až na základě podepsané dohody o srážkách ze mzdy oběmi stranami a to v nejbližším možném termínu vůči podpisu o převzetí. Při výstupu zaměstnance je automaticky zablokován (a později zrušen) účet k síti OU, ová schránka a veškeré uživatelské účty k jednotlivým IS. Po uplynutí 30 dnů jsou tyto účty zrušeny. 6.2 Postup při nástupu a výstupu studenta OU Uživatelské účty k síti OU (včetně u) jsou studentům zřizovány automaticky do 24 hodin po zavedení informace o vzniku studijního poměru s OU do IS STAG. Uživatelské účty k síti OU (včetně u) jsou studentům zablokovány automaticky do jednoho pracovního dne po zavedení informace o ukončení studijní poměru s OU do IS STAG. Po uplynutí 180 dní jsou tyto účty rušeny. Správce sítě, resp. systémový administrátor má právo provádět všechny operace nutné k výkonu jeho funkce. 6.3 Zakládání a rušení uživatelských účtů k informačním systémům Garanti informačních systémů a vlastníci informací jsou uvedeni v Tabulce odpovědností IS OU v závěru řádu. Administrátory IS pověřuje ředitel CIT. Privilegované autorizované uživatele pověřuje garant IS případně vlastník informací vytvoření uživatelského účtu pro tuto skupinu uživatelů se provádí na základě písemné (např. ové) žádosti garanta IS/vlastníka informací, případně jim stanoveného zástupce, předané k vyřízení administrátorovi IS. Žádost musí obsahovat i požadovaný rozsah přístupových práv pro konkrétního uživatele. Administrátor je povinen vyhovět takovéto žádosti nejpozději do jednoho pracovního dne po jejím doručení. O stavu vyřízení žádosti je žadatel informován elektronickou formou. Uživatelské jméno a heslo bude uživateli předáno proti podpisu. Při zániku nároku na přístup k údajům IS (ukončení pracovně právního vztahu, převedení na jinou práci apod.) je garant/vlastník informací, případně jim stanovený zástupce, povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost administrátorovi IS. CIT Ostravská univerzita 3 / 13

4 Autorizovaní uživatelé (pokud v daném IS existují) o zřízení uživatelského účtu nežádají. Je jim zřizován automaticky, pokud není stanoveno jinak. Anonymní uživatelé přistupují k IS pomocí transparentního anonymního účtu z velmi omezeným přístupem jen pro prohlížení veřejně dostupných údajů. 7. Práva a povinnosti uživatele IS a sítí OU Při komunikaci v síti i s jinými sítěmi je uživatel povinen dodržovat následující pravidla: uživatel má právo přístupu k IS v rozsahu přístupových práv jeho funkce, uživatel má právo na školení / opakované školení pro daný IS (za proškolení uživatelů odpovídá vedoucí příslušného pracoviště), uživatel má právo na technickou pomoc oddělení péče o zákazníky (kapitola č.10 Uživatelská podpora - Helpdesk), uživatel má právo podávat návrhy nebo podněty pro úpravy či opravy IS, uživatel je povinen tyto návrhy řešit s administrátorem daného IS, uživatel nesmí u dodavatelsky poskytnutých IS objednávat jakékoli zásahy přímo u dodavatele IS bez předchozího souhlasu administrátora IS (v případě porušení tohoto bodu je OU oprávněna veškeré náklady vzniklé v této souvislosti žádat po uživateli), uživatel je povinen zachovávat v naprosté tajnosti heslo, které mu bylo přiděleno, uživatel je povinen pořizovat nebo modifikovat údaje v IS pouze v souladu se skutečností a v rozsahu svého oprávnění, uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost o zjištěných údajích se kterými v rozsahu svých oprávnění přichází do styku vůči třetím osobám, uživatel je povinen provádět průběžnou kontrolu dat pořizovaných do IS, uživatel nesmí zpřístupnit svůj uživatelský účet jiným uživatelům, uživatel nesmí zneužít nedbalosti jiného uživatele (např. opomenuté odhlášení) k tomu, aby v síti pracoval pod cizí identitou, uživateli je přísně zakázáno pověřovat jiné osoby prací v IS za použití jeho přihlašovacích údajů, uživatel pracuje na síti pouze pod těmi uživatelskými jmény, která mu byla přidělena, uživatel nesmí používat vulgárních a silně emotivních výrazů při komunikaci otevřené dalším účastníkům (elektronické diskusní skupiny, news,..), uživatel nesmí používat síť pro politickou, náboženskou a rasovou agitaci. uživatel nesmí využívat elektronických prostředků (především elektronické pošty) k obtěžování nebo zastrašování jiných uživatelů; do této kategorie spadá i rozesílání řetězových dopisů či dopisů na náhodně vybrané adresy v síti, uživatel nesmí zneužívat elektronickou poštu k reklamním a jiným účelům, sloužícím k získání osobního prospěchu, uživatel nesmí využívat IS a sítě OU k páchání trestných činů, uživatel nesmí používat IS a sítě OU k činnostem namířeným proti jakékoliv další organizaci, jejíž počítačové prostředky jsou dostupné prostřednictvím IS a sítí OU, CIT Ostravská univerzita 4 / 13

5 uživatel se nesmí pokoušet získávat přístupová práva či privilegovaný stav, který mu nebyl přidělen; pokud taková situace nastane chybou, je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit příslušnému administrátorovi, uživatel smí používat pouze přístupová práva, která mu řádným způsobem náleží a nesmí vyvíjet žádnou činnost směřující k porušení tohoto ustanovení; pokud uživatel jakýmkoliv způsobem získá přístupová práva, která mu nebyla přidělena (např. chybou programu nebo technického vybavení), je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit administrátorovi sítě; takto získaná práva nesmí použít, správce sítě, resp. systémový administrátor má právo provádět všechny operace nutné k výkonu jeho funkce, včetně monitorování provozu na síti, ve zdůvodněných případech ohrožení bezpečnosti informací na OU je správce sítě resp. správce IS oprávněn zastavit poskytování služby, odpojit uživatele od sítě OU, 7.1 Přístupová práva k síti a identifikace uživatele Přístup k síti předpokládá nutnost jednoznačné identifikace každého uživatele. S každým jednotlivým uživatelským účtem jsou spojena určitá přístupová práva, která rozhodujícím způsobem určují oprávnění uživatele ve vztahu ke zdrojům sítě. Uživatel, kterému je uživatelský účet zřízen, je povinen zabezpečit svůj uživatelský účet netriviálním heslem a toto heslo udržovat v tajnosti. Heslo k vlastnímu (individuálnímu) uživatelskému účtu uživatel nesmí sdělit druhé osobě. V případě potřeby přístupu k datům nepřítomných zaměstnanců je nutné zajistit písemný souhlas vedoucího příslušného útvaru k této operaci a kontaktovat zaměstnance útvaru informačních systémů, kteří zajistí zpřístupnění dat žadateli. Uživatel nesmí zpřístupnit svůj uživatelský účet jiným uživatelům počítačové sítě. Uživatel nesmí zneužít nedbalosti jiného uživatele (např. opomenuté odhlášení) k tomu, abych v síti pracoval pod cizí identitou. Uživatel smí používat pouze přístupová práva, která řádným způsobem náleží a nesmí vyvíjet žádnou činnost směřující k obejití tohoto ustanovení. Pokud uživatel jakýmkoliv způsobem získá přístupová práva, která mu nebyla přidělena ( např. chybou programu nebo technického vybavení), je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit administrátorovi sítě. Takto získaná práva nesmí použít. 7.2 Zásady pro práci s hesly Mezi zabezpečení síťových prostředků patří zavedení přísných zásad pro hesla. Kromě samotného hesla prosazujeme zásady používání hesel, které zahrnují: heslo jsou všichni uživatelé povinni uchovávat v naprosté tajnosti, je zakázáno hesla ukládat na volně dostupná místa (kalendář, monitor, diář apod.), heslo musí mít minimálně 6 znaků a musí obsahovat znaky z těchto kategorií: o velká písmena anglické abecedy (A..Z), o malá písmena anglické abecedy (a..z), o číslice (0..9). zakazuje se jako heslo volit výrazy úzce spjaté s uživatelovou osobou jako jsou např. jméno, jméno dětí, psa či jiného rodinného příslušníka, každý IS má nastavenu expirační dobu hesla, před vypršením platnosti hesla je třeba nastavit heslo nové; pokud tak uživatel neučiní je jeho účet automaticky zablokován a o jeho aktivaci je třeba požádat administrátora IS, CIT Ostravská univerzita 5 / 13

6 při zapomenutí, ztrátě popř. podezření na zneužití hesla je uživatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat administrátora IS, ten provede okamžitou změnu hesla, případně zablokuje celý uživatelský účet a zahájí řízení o podezření ze zneužití hesla, Uživatelé jsou povinni dodržovat Pravidla pro používání a manipulaci s hesly. 7.3 Přístupová práva k Internetu a dalším externím sítím Možnosti přístupu k Internetu jsou pro všechny uživatele, kterým byla přidělena přístupová práva k síti OU kvalitativně stejné. Technickými prostředky může být blokován přístup na nežádoucí stránky. Je nepřípustné stahování stránek s nežádoucím obsahem (erotické, vulgární, propagující nenávist, politickou, náboženskou a rasovou agitaci, videoklipy, on-line audio a video atd.). Je zakázáno hraní počítačových her. Provoz Internetu je z bezpečnostních důvodů (napadení sítě atd.) monitorován. Lze tedy vyhledat důkazy o činnosti uživatelů až na úroveň PC, na kterém se tato činnost vykonávala. 7.4 Vlastnická práva Uživatelé využívají síť a IS OU ve shodě se svými pracovními úkoly. Efektivní plnění pracovních úkolů předpokládá vzájemnou spolupráci uživatelů při důsledném respektování vlastnických práv k datům uloženým v elektronické podobě. Uživatelé se musí při přístupu k této formě uložení dat řídit naprosto stejnými etickými i zákonnými normami jako při přístupu k objektům a informacím v jiné podobě. Všechny prvky sítě jsou vlastnictvím OU, případně k nim OU vlastní či vykonává práva užívání; nepřípustnost krádeže a vandalismu (poškození) se pak vztahuje na elektronickou podobu dat a informací stejně jako na vlastní fyzické prostředky. Uživatelé nesmí jakýmkoliv způsobem dále šířit (a to ani bezúplatně) jakýkoliv SW, který je součástí počítačové sítě OU. SW se může používat a šířit pouze v souladu s licenčními podmínkami pro daný typ SW. Je proto dále zakázáno: neautorizované kopírování i částí SW nebo dat k nimž OU vykonává vlastnická práva, resp. práva k užívání, neautorizovaná modifikace SW nebo dat v majetku či užívání OU, vědomě využívat nelegální SW a data, případně takovýto SW či data nabízet jiným, používat síť k získání neautorizovaného přístupu k neveřejným informačním zdrojům (i v majetku/správě jiných organizací), 7.5 Uživatelská podpora Help Desk CIT používá centralizovaný helpdeskový systém pro poskytování uživatelské podpory IS. Systém je přístupný z intranetu všem uživatelům IS OU na adrese : komunikace mezi uživatelem a pracovníky Helpdesku probíhá pomocí elektronické pošty; centrální adresa helpdesku CIT OU je nebo právo na zaslání požadavku na helpdesk má každý uživatel IS OU, prvotní reakce pracovníku helpdesku na zaslaný požadavek musí být uskutečněna nejpozději následujícího pracovního dne po dni zaslání požadavku, nebráni-li tomu jiné závažné skutečnosti, podrobný popis helpdeskového systému CIT je uveden ve sdělení ředitele CIT o zavedení centrálního helpdeskového systému CIT OU, CIT Ostravská univerzita 6 / 13

7 8. Zálohování IS OU OU používá centralizovaný systém zálohování IS. Vlastníci informací odpovídají za stanovení požadavků na zálohování dat v souladu s potřebami organizace případně v souladu s legislativními požadavky. Za zálohování dat IS odpovídá příslušný administrátor, který je jmenován ředitelem CIT. Za zálohování dat na osobních počítačích jsou odpovědni uživatelé. 9. Ochrana dat a informací OU chrání (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů), občanská, osobní i vlastnická práva všech uživatelů sítě a v této souvislosti chrání soukromí dat a informací. Pro zajištění maximální možné míry soukromí a bezpečnosti dat je uživatelům zakázáno: provádět jakékoli akce, které vedou k narušení soukromí jiného uživatele, a to i v případech, kdy uživatel svá vlastní data explicitně nechrání, kopírovat jakákoliv data nebo programy z uživatelských adresářů bez souhlasu jejich majitele (to zahrnuje i samotné prohlížení těchto adresářů), používat síť k získání neautorizovaného přístupu k neveřejným informačním zdrojům (i v majetku/správě jiných organizací). 9.1 Antivirová a antispamová ochrana V síti OU je nainstalován centrální antivirový a antispamový program, který zabezpečuje kontrolu sítě a zpráv elektronické pošty, včetně jejich příloh. Program vytváří rezidentní štít, který brání vniknutí a šíření viru do uživatelského počítače. Na uživatelských počítačích je nainstalován lokální antivirový program a uživatelé nesmí přerušovat aktualizaci antivirového prostředku a jsou povinni se řídit pokyny antivirového programu. Je důležité dodržovat tato základní pravidla antivirové prevence: nespouštět SW s nejasným či neznámým původem, používat jen legální odsouhlasený SW, PC podezřelý z infikování virem nesmí být do odstranění viru dále používán. 10. Reakce na bezpečnostní incidenty Bezpečnostní incidenty představují narušení bezpečnosti informačního systému a stanovených pravidel k jeho ochraně. Zjištěné bezpečnostní incidenty a nedostatky musí být nahlášeny, zdokumentovány a vyšetřeny s ohledem na příčiny, které je vyvolaly, aby mohlo být dosaženo nápravy. Uživatelům je zakázáno podávat jakékoli informace o bezpečnostních incidentech a nedostatcích mimo organizaci. Uživatelé si musí počínat tak, aby informace, které mohou odkrýt slabiny informačního systému, nemohly být druhotně zneužity proti zájmům organizace. Zásady bezpečnosti jsou definovány v dokumentu Bezpečností politika informačního systému OU a jsou pro všechny uživatele IS a sítí OU závazné. Při zjištění zavinění bezpečnostního incidentu ze strany uživatele informačního systému v důsledku nedodržení Provozního řádu IS a sítí OU a Bezpečnostní politiky informačního systému OU nebo jiných bezpečnostních předpisů je proti tomuto uživateli zahájeno disciplinární řízení. CIT Ostravská univerzita 7 / 13

8 11. Sankce Administrátor má právo zrušit přístup k síti uživatelům, kteří prokazatelně porušili ustanovení tohoto provozního řádu, a to na dobu vyřešení tohoto případu. Porušení povinností, kladených na uživatele v jednotlivých ustanoveních Provozní řádu IS a sítí OU, bude považováno za porušení pracovní kázně resp. disciplinárního řádu pro studenty OU. 12. Závěrečná ustanovení Provozní řád IS a sítí OU je závazný pro všechny pracovníky OU a všechny uživatele informačního systému a musí být prosazován ve vztazích i k jiným subjektům. Provozní řád IS sítí OU rozvíjí základní dokument Bezpečnostní politika informačního systému OU. CIT Ostravská univerzita 8 / 13

9 13. Žádost o registraci neosobní adresy elektronické pošty Zodpovědná osoba: Jméno: Příjmení: Fakulta: Telefon: Název adresy elektronické pošty (max. 8 znaků, bez diakritiky a Důvod zřízení ové adresy: Závazné podmínky registrace: 1. Využíváním této adresy elektronické pošty se zodpovědná osoba (dále jen uživatel) zavazuje dodržovat Provozní řád Informačních systémů a sítí OU. 2. Uživatel se registrací zavazuje, že se nebude podílet na činnostech, uváděných v tomto seznamu, které jsou považovány za hrubé porušení pravidel: a. využívat adresu pro rozesílání nevyžádaných ů, řetězových ů, případně jejich duplikaci b. vytvářet falešné y, hlavičky v ech, apod. za účelem falšování identity odesílatele c. odesílat zprávy se soubory obsahující viry, trojské koně a jiné nebezpečné programy d. pokoušet se proniknout na účty jiných uživatelů e. porušovat jakýmkoliv způsobem platné zákony ČR a dobré mravy 3. Pominou-li důvody pro něž byla registrace adresy provedena je zodpovědná osoba povinna tuto skutečnost neprodleně nahlásit správci poštovního serveru. 4. Zodpovědná osoba svým podpisem souhlasí, aby Centrum informačních technologií Ostravské univerzity v Ostravě, zpracovávalo uvedené údaje pro účely evidence a zasílání informací o poskytované službě, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. dne.. zodpovědná osoba CIT Ostravská univerzita 9 / 13

10 14. Žádost o zřízení konta v počítačové síti OU Jméno a příjmení... Rodné číslo.../... Fakulta... Katedra Ročník... Účel využití Typ uživatele: Zaměstnanec v HPP Externí pracovník Student Ostatní... Používám tyto konta na síti OU (uživatelské jméno/počítač)... Potvrzuji, že jsem se seznámil s Pravidly pro používání počítačových sítí OU a budu je dodržovat Datum Podpis žadatele * Pokud budou některé kolonky nevyplněny nebo budou použity nepravdivé údaje, konto nebude vytvořeno Vyplní pracovník správy sítě: Uživatelské jméno... Heslo... Jméno serveru... CIT Ostravská univerzita 10 / 13

11 15. Žádost o zřízení www stránky Jméno a příjmení... Fakulta... Katedra Ročník..... Účel využití Plné uživatelské jméno na Novell síti... Potvrzuji, že jsem se seznámil s Pravidly pro používání počítačových sítí OU a budu je dodržovat Datum Podpis žadatele Podpis Vedoucího katedry * Pokud budou některé kolonky nevyplněny nebo budou použity nepravdivé údaje, stránky nebudou vytvořeny CIT Ostravská univerzita 11 / 13

12 16. Seznam služeb CIT a) On-line přístup k Internetu, b) Telekomunikace, c) Telefonní ústředny, d) Telefonní přístroje, uživatelé, e) (UNIX) zaměstnanci OU, f) NOVELL, g) GROUPWISE, h) Webové služby OU, Web OU, Osobní WWW stránky uživatelů, i) Studijní agenda, věda a výzkum, Vedení studijní agendy STAG, Správa systému evaluace Eval, Správa systému akreditace Akros, Testování pro přijímací řízení Test, Publikační činnost Publ, j) Hospodářsko-správní agenda, Ekonomika a pokladna, Personalistika, Mzdy, Sklady, Pasportizace, k) Studentské systémy, Bezhotovostní služby tisk, kopírování Banka, studenti, Karty studentské a zaměstnanecké, l) Další systémy Audio, didaktická technika Přístupový systém Kamerový systém Knihovní systém T-Series, Tinweb Ultranet, Evidence závěrečných prací - Dipl Učebna OU m) Zálohování n) Vývoj o) Video p) Ediční středisko q) Technici CIT CIT Ostravská univerzita 12 / 13

13 17. Tabulka odpovědností IS OU Aktivum ( IS OU ) Vlastník Garant IS Správce Stag fakulty, ústavy, institut prorektor pro studium CIT Magion fakulty, ústavy, institut, UK, CIT, rektorát kvestor CIT Publ fakulty, ústavy, institut prorektor pro vědu a výzkum CIT Karty CIT ředitel CIT CIT Ivar přístupový sys. fakulty, ústavy, institut, UK, CIT, rektorát ředitel CIT CIT Akros fakulty, ústavy, institut prorektor pro studium CIT WWW fakulty, ústavy, institut, UK, CIT, rektorát prorektor pro strategii, organizaci a rozvoj CIT Banka CIT ředitel CIT CIT Group Wise CIT ředitel CIT CIT Nowell CIT ředitel CIT CIT T-Series (TinLib) UK ředitel UK CIT TinWeb UK ředitel UK CIT Ultranet fakulty, ústavy, institut, UK, CIT, rektorát ředitel CIT CIT Přijímačky testy fakulty prorektor pro studium CIT Pasportizace fakulty, ústavy, institut, UK, CIT, rektorát kvestor CIT Evaluace fakulty, ústavy, institut prorektor pro studium CIT Softscan CIT ředitel CIT CIT Knos UK ředitel UK CIT Alias CIT ředitel CIT CIT Monitor CIT ředitel CIT CIT Networker Legato CIT ředitel CIT CIT Prodejna knih rektorát kvestor CIT Big Sister CIT ředitel CIT CIT Solar Winds CIT ředitel CIT CIT Dipl fakulty, ústavy, institut, UK ředitel UK CIT Workplace fakulty, ústavy, institut prorektor pro studium CIT Burza praxe fakulty, ústavy, institut, UK, CIT, rektorát prorektor pro studium CIT Zope CIT ředitel CIT CIT OU fakulty, ústavy, institut, UK, CIT, rektorát ředitel CIT CIT student fakulty, ústavy, institut ředitel CIT CIT Výměna UK ředitel UK CIT Projekt fakulty, ústavy, institut, UK, CIT, rektorát prorektor pro strategii, organizaci a rozvoj CIT Portál fakulty, ústavy, institut, UK, CIT, rektorát ředitel CIT CIT Provozní deník CIT ředitel CIT CIT OU Digest fakulty, ústavy, institut prorektor pro vědu a výzkum CIT Vlastník Garant IS Správce odpovědná osoba za konkrétní informační aktiva, stanovuje požadavky na dostupnost, důvěrnost a integritu odpovídají za správnost, využitelnost, ochranu informací v rámci své působnosti odborná správa technologie a jeho údržba, je pověřován vlastníkem za plnění běžných úkonů s informacemi CIT Ostravská univerzita 13 / 13

Provozní řád výpočetní techniky Fakulty. informatiky. managementu Univerzity Hradec Králové

Provozní řád výpočetní techniky Fakulty. informatiky. managementu Univerzity Hradec Králové Provozní řád výpočetní techniky Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Září 2010 Obsah: 1. Účel 2. Definice základních pojmů 3. Všeobecné informace 4. Organizační struktura 5. Přidělování

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Druh dokumentu: POKYN PŘEDSEDY Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 1.11.2006 2.1 12 1 Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 22. 6. 2005 Daniel Smrtka správce sítě Datum:

Více

PRAVIDLA PROVOZU POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR

PRAVIDLA PROVOZU POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR PRAVIDLA PROVOZU POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR Článek 1 Základní ustanovení 1. Počítačová síť Biofyzikálního ústavu AV ČR (dále jen BFÚ) je součástí Brněnské akademické počítačové sítě (BAPS)

Více

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ na Střední škole automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Úvodní ustanovení Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více

srpen 2008 Ing. Jan Káda

srpen 2008 Ing. Jan Káda nauka o srpen 2008 Ing. Jan Káda ČSN ISO/IEC 27001:2006 (1) aktivum cokoliv, co má pro organizaci hodnotu důvěrnost zajištění, že informace jsou přístupné pouze těm, kteří jsou k přístupu oprávněni integrita

Více

Provozní řád počítačových učeben

Provozní řád počítačových učeben Účinnost dokumentu od: 18. 4. 2011 Provozní řád počítačových učeben Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/6 Provozní řád počítačových učeben

Více

Organizační řád CIT Základní účel existence CIT Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Základní ustanovení Článek 3 Náplň činnosti

Organizační řád CIT Základní účel existence CIT Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Základní ustanovení Článek 3 Náplň činnosti Organizační řád CIT Základní účel existence CIT Být partnerem poskytujícím komplexní informační podporu, informační systémy a infrastrukturu s cílem zajistit realizaci strategických cílů Ostravské univerzity.

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 13/2006. Zásady provozování a využívání datové sítě a výpočetní techniky na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 13/2006. Zásady provozování a využívání datové sítě a výpočetní techniky na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 13/2006 Věc: Působnost pro: Účinnost od: Vypracoval: Předkládá: Schválil: Zásady provozování a využívání datové sítě a výpočetní techniky na Univerzitě Pardubice všechny

Více

PRO ROZVOJ A INFORMATIZACI

PRO ROZVOJ A INFORMATIZACI SMĚRNICE PROREKTORA PRO ROZVOJ A INFORMATIZACI Č. 1/2012 PROVOZNÍ ŘÁD INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ N. L. doc. ak. mal. Vladimír Švec S M Ě R N I C E P R O U J E P Platná

Více

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. Stránka 1 z 8 Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Cíle a zásady bezpečnosti informací... 3 3. Organizace bezpečnosti... 4 4. Klasifikace

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

PRAVIDLA SPRÁVY POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR

PRAVIDLA SPRÁVY POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR PRAVIDLA SPRÁVY POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR Článek 1 Základní ustanovení 1. Počítačová síť Biofyzikálního ústavu AV ČR (dále jen BFÚ) je součástí Brněnské akademické počítačové sítě (BAPS).

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO: 02145138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek )

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) Vodafone Czech Republic, a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby pronájmu kapacitních, výpočetních a programových prostředků počítače připojeného

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Přístup a pravidla používání počítačové sítě VFU Brno. VFU Brno, CIT

Přístup a pravidla používání počítačové sítě VFU Brno. VFU Brno, CIT Přístup a pravidla používání počítačové sítě VFU Brno Obsah Síť CESNET2 Pravidla používání poč. sítě VFU Brno Ověřování identity uživatele Elektronická pošta Další služby sítě VFU Brno Studijní agenda,

Více

Federační politika eduid.cz

Federační politika eduid.cz Obsah Federační politika eduid.cz Verze 1.1 1. Úvod...1 2. Definice...1 3. Obecná ustanovení...3 4. Vymezení rolí a povinností subjektů zapojených do federace...3 4.1. Operátor federace...3 4.2. Poskytovatelé

Více

... PRAVIDLA ŘÍZENÍ VZDÁLENÝCH PŘÍSTUPŮ DO SÍTĚ LIBERECKÉ IS A.S. PRO ZÁKAZNÍKY

... PRAVIDLA ŘÍZENÍ VZDÁLENÝCH PŘÍSTUPŮ DO SÍTĚ LIBERECKÉ IS A.S. PRO ZÁKAZNÍKY ... PRAVIDLA ŘÍZENÍ VZDÁLENÝCH PŘÍSTUPŮ DO SÍTĚ LIBERECKÉ IS A.S. PRO ZÁKAZNÍKY Platné od 1.4.2010 OBSAH ÚVOD... 3 PRAVIDLA PŘÍSTUPŮ... 3 PŘÍLOHY... 4 LEGENDA... 4 SOUVISEJÍCÍ MATERIÁLY... 4 SEZNAM REVIZÍ

Více

Provozní řád datové sítě MiloviceFree

Provozní řád datové sítě MiloviceFree Provozní řád datové sítě MiloviceFree Občanského sdružení "MiloviceFree" se sídlem: Mírová 473, Milovice, 289 23 1. ÚVOD 1.1. Občanské sdružení MiloviceFree, se sídlem: Mírová 473, Milovice, 289 23, IČO:

Více

Právní ohledy využití dat o návštěvnících a zákaznících. JUDr. Pavel Pešek Legal Department Director

Právní ohledy využití dat o návštěvnících a zákaznících. JUDr. Pavel Pešek Legal Department Director Právní ohledy využití dat o návštěvnících a zákaznících JUDr. Pavel Pešek Legal Department Director 11/06/2010 Obsah Základní pojmy zákon na ochranu osobních údajů Základní pojmy zákon o některých službách

Více

Provozní řád počítačové sítě ERnet

Provozní řád počítačové sítě ERnet Provozní řád počítačové sítě ERnet občanského sdružení "ERnetFree " se sídlem v: Přerov nad Labem 289 16, čp. 249 ("Sdružení") platný k 1.9.2005 1 1. Úvod Občanské sdružení ErnetFree, se sídlem v: Přerov

Více

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů (dále jen Podmínky ) Před zahájením užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů umístěných na internetovém serveru www.martinu.cz si prosím

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů 1 Ochrana osobních údajů vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti 2 Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis je vydán v souladu se zákonem č.

Více

Základy programování Úvodní informace. doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D. VŠB-TUO, FEI (přednáška připravena z podkladů Ing. Michala Radeckého)

Základy programování Úvodní informace. doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D. VŠB-TUO, FEI (přednáška připravena z podkladů Ing. Michala Radeckého) Základy programování Úvodní informace doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D. VŠB-TUO, FEI (přednáška připravena z podkladů Ing. Michala Radeckého) Kontakt doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D. Kancelář: A1025 Telefon:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Směrnice k používání ICT na VŠPJ. Obsah. Vysoká škola polytechnická Jihlava. Č.j.: KR/08/00063-01060. Obsah...1. Zkratky a výklad pojmů...

Směrnice k používání ICT na VŠPJ. Obsah. Vysoká škola polytechnická Jihlava. Č.j.: KR/08/00063-01060. Obsah...1. Zkratky a výklad pojmů... Č.j.: KR/08/00063-01060 Obsah Obsah...1 Čl. I. Zkratky a výklad pojmů...2 Čl. II. Uživatelské účty...3 Čl. III. Hardware...4 Čl. IV. Software...5 Čl. V. Nakládání s daty a jejich zabezpečení...8 Čl. VI.

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání

Všeobecné smluvní podmínky užívání Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb poskytovaných na serveru Ovcee.cz (dále jen Podmínky ) Nahráním souboru na server Ovcee.cz nebo zaregistrováním se a vytvořením účtu uživatele souhlasí uživatel

Více

Seznámení studentů prvních ročníků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně

Seznámení studentů prvních ročníků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně Směrnice ředitele ÚSP UHK č. 12/2011 Seznámení studentů prvních ročníků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně Podle platných zákonů jsou nově přijatí studenti povinni seznámit se s

Více

Správa a užívání počítačové sítě Masarykovy univerzity

Správa a užívání počítačové sítě Masarykovy univerzity Směrnice MU č. 6/2011 Správa a užívání počítačové sítě Masarykovy univerzity (ve znění účinném od 24. 5. 2010) Podle 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Rozsah zpracovávaných osobních údajů uživatele

Rozsah zpracovávaných osobních údajů uživatele Příloha č. 3 Poučení o ochraně osobních údajů uživatelů Ústřední knihovny VŠB TU Ostrava Ústřední knihovna VŠB-TUO (dále jen ÚK), shromažďuje a zpracovává osobní údaje uživatelů za účelem poskytování knihovnických

Více

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci...

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci... Obsah 1. Obecná ustanovení...2 1.1. Účel registrace...2 1.2. Vyznačení činnosti v průkazu zápasu...2 1.3. Počet funkcí vykonávaných jednotlivcem...2 1.4. Registrace evidence...2 2. Registrační činnost...2

Více

Pravidla pro kamerový systém SA, SV

Pravidla pro kamerový systém SA, SV Pravidla pro kamerový systém SA, SV Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.7.2014 1.7.2014 1 Dne: 10.6.2014 Dne: 23.6.2014 1 / 6 I) Počáteční ustanovení 1) Tato pravidla jsou určena pro bytové domy

Více

PŘÍLOHA 5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ. Bezpečnost, ochrana majetku a osob

PŘÍLOHA 5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ. Bezpečnost, ochrana majetku a osob PŘÍLOHA 5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ Bezpečnost, ochrana majetku a osob OBSAH 1 Rozsah dokumentu... 3 2 Vstup do objektů... 3 3 Ochrana majetku... 3 4 Požární ochrana... 4

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE Bytové družstvo Ohradní 1344/51, se sídlem Praha 4, Ohradní 1344/51, PSČ 140 00, IČ: 266 90 934, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

1. Definice základních pojmů

1. Definice základních pojmů Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb společnosti iwebs s.r.o., IČ: 26977966, se sídlem Praha, Kunratice, Františka Šimáčka

Více

Obchodní podmínky pro poskytování Služeb přímého bankovnictví Equa bank a.s.

Obchodní podmínky pro poskytování Služeb přímého bankovnictví Equa bank a.s. Stránka 1 z 7 Obchodní podmínky pro poskytování Služeb přímého bankovnictví Equa bank a.s. I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Podmínky jsou obchodními podmínkami ve smyslu čl. I. bod 3 VOP vydané v souladu se

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby Eshopnafacebook objednacím formulářem

OBCHODNÍ PODMÍNKY. a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby Eshopnafacebook objednacím formulářem OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. SMLUVNÍ STRANY Eshop na Facebook se sídlem Malešická 13 Praha-3 Žižkov 130 00 IČ: 87409178 (dále jen "Poskytovatel") a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

SMĚRNICE KE KAMEROVÉMU SYSTÉMU ŠKOLY

SMĚRNICE KE KAMEROVÉMU SYSTÉMU ŠKOLY Střední škola MESIT, o.p.s. Družstevní 818 686 01 Uherské Hradiště Č.j.: SŠMESIT 1520/2013 SMĚRNICE KE KAMEROVÉMU SYSTÉMU ŠKOLY Střední škola MESIT, o.p.s. Uherské Hradiště Účinnost od 1. 12. 2013 I. Účel

Více

Pravidla provozování a využívání univerzitního informačního systému Vysoké školy ekonomické v Praze

Pravidla provozování a využívání univerzitního informačního systému Vysoké školy ekonomické v Praze Strana 1 / 9 Pravidla provozování a využívání univerzitního informačního systému Vysoké školy ekonomické Anotace: Tento příkaz s celoškolskou působností stanovuje dle zákona č. 101/2000 Sb., v platném

Více

Pravidla užívání počítačových sítí a provozování programového vybavení Univerzity Palackého v Olomouci

Pravidla užívání počítačových sítí a provozování programového vybavení Univerzity Palackého v Olomouci B3-07/7-SR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORA UP (SR) B3-07/7-SR Pravidla užívání počítačových sítí a provozování programového vybavení Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Tato

Více

Bezepečnost IS v organizaci

Bezepečnost IS v organizaci Bezepečnost IS v organizaci analýza rizik Zabezpečení informačního systému je nutné provést tímto postupem: Zjistit zranitelná místa, hlavně to, jak se dají využít a kdo toho může zneužít a pravděpodobnost

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

Státní technická knihovna Mariánské nám. 5, 110 01, Praha 1, pošt. přihr. 206

Státní technická knihovna Mariánské nám. 5, 110 01, Praha 1, pošt. přihr. 206 Státní technická knihovna Mariánské nám. 5, 110 01, Praha 1, pošt. přihr. 206 Směrnice č. 1/2002 ředitele Státní technické knihovny k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

Více

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 1) Úvodní ustanovení 1.1. Předmětem úpravy jsou podmínky poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím sítě LiveNet

Více

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s.

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému MultiCash

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB COPROSYS Ústí spol. s r.o.

PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB COPROSYS Ústí spol. s r.o. PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB COPROSYS Ústí spol. s r.o. Platnost od 1.7.2011 Strana 1 (celkem 6) 1. Zřizování, změny a rušení služeb 1.1 Zřízení služby 1.1.1 Typická doba zřízení služeb Doba zřízení služeb

Více

MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb

MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb V platnosti od 1. 3. 2015 1 Vyhlašovatel CZ.NIC, z. s. p. o. Milešovská 5, 130 00 Praha 3 IČ: 67985726 DIČ: CZ67985726 Zapsáno ve spolkovém

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

Využívání telefonie a datového přenosu pro služební účely

Využívání telefonie a datového přenosu pro služební účely Využívání telefonie a datového přenosu pro služební účely Vnitřní předpis Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č. j. 194/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze:

Více

NÁVOD K NASTAVENÍ BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ FNUSA-GUEST PRO HOSPITALIZOVANÉ PACIENTY

NÁVOD K NASTAVENÍ BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ FNUSA-GUEST PRO HOSPITALIZOVANÉ PACIENTY NÁVOD K NASTAVENÍ BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ FNUSA-GUEST PRO HOSPITALIZOVANÉ PACIENTY OBSAH: ÚVODEM... 1 NASTAVENÍ BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ PRO WINDOWS XP... 3 NASTAVENÍ BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ PRO WINDOWS 7... 7 NASTAVENÍ BEZDRÁTOVÉ

Více

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk Směrnice pro nakládání s osobními údaji Městský úřad Vamberk Copyright Pro IT, a. s., 2010 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Citlivé údaje... 4 3. Pověřené osoby... 5 4. Bezpečnost informací... 6 4.1.

Více

Hygiena, ergonomie a bezpečnost práce s ICT

Hygiena, ergonomie a bezpečnost práce s ICT Hygiena, ergonomie a bezpečnost práce s ICT Bezpečnost práce 1. V počítačové učebně 2. Při akcích mimo učebnu Bezpečnost práce v počítačové učebně Kromě vhodného pracovního prostředí zabraňujícího poškozování

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

PRAVIDLA PROVOZU ELEKTRONICKÉ POŠTY V BIOFYZIKÁLNÍM ÚSTAVU AV ČR

PRAVIDLA PROVOZU ELEKTRONICKÉ POŠTY V BIOFYZIKÁLNÍM ÚSTAVU AV ČR PRAVIDLA PROVOZU ELEKTRONICKÉ POŠTY V BIOFYZIKÁLNÍM ÚSTAVU AV ČR Článek 1 Obecná ustanovení 1. Elektronická pošta slouží pro výměnu krátkých sdělení a dokumentů formou elektronických dopisů. 2. Přístup

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. O b s a h : ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. O b s a h : ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ O b s a h : Článek 1: Článek 2: Článek 3: Článek 4: Článek 5: Článek 6: Článek 7: Článek 8:

Více

M ě s t s k ý ú ř a d. V a m b e r k SMĚRNICE. k vyřizování žádostí o poskytování informací v podmínkách Městského úřadu Vamberk

M ě s t s k ý ú ř a d. V a m b e r k SMĚRNICE. k vyřizování žádostí o poskytování informací v podmínkách Městského úřadu Vamberk M ě s t s k ý ú ř a d V a m b e r k SMĚRNICE k vyřizování žádostí o poskytování informací v podmínkách Městského úřadu Vamberk 1 SMĚRNICE vyřizování žádostí o poskytování informací v podmínkách Městského

Více

Adaptace nových zaměstnanců

Adaptace nových zaměstnanců Adaptace nových zaměstnanců OBECNÁ ČÁST Adaptace nových zaměstnanců Adaptací nového zaměstnance je myšleno jeho začlenění do firemní struktury a kolektivu, efektivní zapracování a zjednodušení orientace

Více

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice A. Smlouva o poskytování internetových služeb 1. Smluvní strany Smluvními stranami je firma

Více

Bezpečnostní tým na VŠB-TUO

Bezpečnostní tým na VŠB-TUO Bezpečnostní tým na VŠB-TUO Ing. Radomír Orkáč VŠB-TUO, CIT 9872 14.4.2011, Ostrava radomir.orkac@vsb.cz O nás Bezpečnostní tým Martin Pustka, Jiří Grygárek, Pavel Jeníček, Radomír Orkáč. Síť VŠB-TUO má

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Provozní řád

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Provozní řád Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Provozní řád Vytvořeno dne: 1. 6. 2011 Aktualizováno: 17. 6. 2011 Platnost od: 18. 6. 2011 Verze: 1.0 2011 MVČR MV-65578-1/REG/1-2011 Uveřejnění jakékoli

Více

! Nemovitostí se rozumí pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem nacházející se na území České republiky.

! Nemovitostí se rozumí pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem nacházející se na území České republiky. Obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky jsou platné pro užívání služeb systému SdíleníZakázek.cz URL: http://www.sdilenizakazek.cz, který je provozován a spravován Davidem Horáčkem,

Více

Směrnice rektorky SR 01/2015

Směrnice rektorky SR 01/2015 SR 01/2015 Strana č. 1 z 9 Směrnice rektorky SR 01/2015 Garant předpisu: Schválil(a): Jméno: Ing. Milan Hála Ing. Lucie Marková, Ph.D. Funkce: kvestor rektorka Datum: 1. 1. 2015 1. 1. 2015 Podpis: Ing.

Více

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL Smluvní strany: Člověk v tísni, o.p.s. IČ 25755277 se sídlem Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 zastoupený Karlem Strachotou, ředitelem programu Jeden

Více

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE Smluvní strany: 1) Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o., zastoupená Mgr. Zdeňkem Musilem, ředitelem (dále jen ředitel školy) (dále jen

Více

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů Obchodní podmínky 1. Vymezení pojmů Poskytovatel poskytovatelem se pro účely těchto všeobecných podmínek rozumí Společnost HRS Hotelonline s.r.o., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Vinohradská 2165/48, okres

Více

Předmět směrnice. Čl. 2 Základní pojmy, technické pojmy a zkratky

Předmět směrnice. Čl. 2 Základní pojmy, technické pojmy a zkratky SMĚRNICE Č. 5/2013 PRÁCE UŽIVATELŮ V POČÍTAČOVÉ SÍTI MĚÚ MILOVICE Předmět směrnice (1) Touto směrnicí jsou stanoveny vnitřní pravidla pro a) užívání výpočetní techniky (hardware) a programového vybavení

Více

Fyzická bezpečnost, organizační opatření. RNDr. Igor Čermák, CSc.

Fyzická bezpečnost, organizační opatření. RNDr. Igor Čermák, CSc. Fyzická bezpečnost, organizační opatření RNDr. Igor Čermák, CSc. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Igor Čermák, 2011 Informační bezpečnost,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PROVOZ UBYTOVACÍ DATABÁZE KAMNACHATU.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PROVOZ UBYTOVACÍ DATABÁZE KAMNACHATU.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PROVOZ UBYTOVACÍ DATABÁZE KAMNACHATU.CZ 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Firma Tomáš Novosad se sídlem Konečná 1177, 755 01 Vsetín, IČ: 73294438 (dále jen Provozovatel ) je provozovatelem

Více

Smlouva o spolupráci partnerský program

Smlouva o spolupráci partnerský program Smlouva o spolupráci partnerský program uzavřená podle ust. 269 odst.2 obchodního zákoníku mezi: chytryhonza.cz s.r.o. se sídlem: Office park budova B, Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4 IČ: 289 336 48, DIČ:

Více

Akademie múzických umění v Praze Rektorát Kvestorka. Směrnice kvestorky AMU č. 5/2003

Akademie múzických umění v Praze Rektorát Kvestorka. Směrnice kvestorky AMU č. 5/2003 Akademie múzických umění v Praze Rektorát Kvestorka Malostranské náměstí 12 118 00 Praha 1 V Praze dne 21.11.2003 Sekr.12394 /2003 Směrnice kvestorky AMU č. 5/2003 o vnitřním kontrolním systému S platností

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00988328 Název vnitřního předpisu: PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA PŘÍBORA Číslo: 1/2007 Schválil:

Více

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD č. O/8/2014 ze dne 1. 7. 2014 Obsah: Část I. Úvodní ustanovení Část II. Rozsah svěřených agend Část III. Závěrečná ustanovení 1 Část I.

Více

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA I N F O R M AČNÍHO SYSTÉMU OSTRAVSKÉ UNIVERZITY CENTRUM INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 2005 OBSAH 1. Úvod... 4 1.1 Cíl dokumentu... 4 1.2 Definice základních

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Příručka pro lokální administrátory v období voleb do obecních zastupitelstev

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Příručka pro lokální administrátory v období voleb do obecních zastupitelstev Dokumentace k projektu Czech POINT Příručka pro lokální administrátory v období voleb do obecních Vytvořeno dne: 1. 7. 2014 Aktualizováno: 1.9.2014 Verze: 1.6 2014 MVČR Obsah 1. Legislativní rámec:...

Více

Manuál pro správu uživatelských účtů aplikace MoneyWeb

Manuál pro správu uživatelských účtů aplikace MoneyWeb Manuál pro správu uživatelských účtů aplikace MoneyWeb Poznámka: Tento manuál byl vytvořen za použití Microsoft Internet Exploreru verze 6 cs. Používáte-li jinou verzi MS Internet Exploreru nebo jiný prohlížeč

Více

Smlouva o poskytování služeb č. VS-XXX/20XX ()

Smlouva o poskytování služeb č. VS-XXX/20XX () Smlouva o poskytování služeb č. VS-XXX/20XX () I. Smluvní strany Poskytovatel: COOLHOUSING s.r.o. sídlo: Na Okraji 6, Praha 6, 162 00 bankovní spojení: zastoupená: Komerční Banka, č.ú. 51-1028170217/0100

Více

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY ŘEŠENÍ GROUPWARE (EXCHANGE) NABÍDKA INDIVIDUAL Poslední verze ze dne 13. června 2011

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY ŘEŠENÍ GROUPWARE (EXCHANGE) NABÍDKA INDIVIDUAL Poslední verze ze dne 13. června 2011 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY ŘEŠENÍ GROUPWARE (EXCHANGE) NABÍDKA INDIVIDUAL Poslední verze ze dne 13. června 2011 DEFINICE: Aktivace Služby: Aktivace Služby se provádí po potvrzení platby Zákazníka a vyznačuje se

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÉ BANK OVNICTVÍ

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÉ BANK OVNICTVÍ PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÉ BANK OVNICTVÍ ČÁST PRVNÍ ZŘÍZENÍ SLUŽEB INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ 1. O zřízení služeb internetového bankovnictví může požádat pouze Majitel účtu. 2. Služby

Více

Směrnice na ochranu osobních údajů

Směrnice na ochranu osobních údajů Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma:. Název: Pokyn ředitele školy o užívání počítačových programů a ostatních prostředků ICT Č.j.:

Více

Český svaz plaveckých sportů směrnice č. 4/2011 schválena dne: 29.5. 2011 REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 1 REGISTRACE ČLENŮ ČSPS

Český svaz plaveckých sportů směrnice č. 4/2011 schválena dne: 29.5. 2011 REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 1 REGISTRACE ČLENŮ ČSPS REGISTRAČNÍ ŘÁD Českého svazu plaveckých sportů Článek 1 REGISTRACE ČLENŮ ČSPS 1.1 Sportovec, který se chce aktivně zapojit do činnosti v plaveckých sportech, musí být registrován v ČSPS. 1.2 Každý rozhodčí,

Více

Podmínky provozu, užívání a registrace uživatelů informačního systému Hroší kůže OSHK Podmínky Aktivní Registrace HK Pasivní Registrace

Podmínky provozu, užívání a registrace uživatelů informačního systému Hroší kůže OSHK Podmínky Aktivní Registrace HK Pasivní Registrace Podmínky provozu, užívání a registrace uživatelů informačního systému Hroší kůže občanského sdružení Hroší kůže, se sídlem Chotiměř 96, 410 02, IČ: 01221906 registrované Ministerstvem vnitra ČR dne 9.11.2012

Více

Smlouva o poskytnutí příspěvku z účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města

Smlouva o poskytnutí příspěvku z účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města Čj.: MULA 13676/2012 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56 6 V/5 Smlouva o poskytnutí příspěvku z účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města dle 51 zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

SMLOUVA O VYMEZENÍ VZÁJEMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ MEZI

SMLOUVA O VYMEZENÍ VZÁJEMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ MEZI Evidenční číslo smlouvy:... Č. j.:... Výtisk č.:.. SMLOUVA O VYMEZENÍ VZÁJEMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ MEZI CENTRÁLNÍM A POVĚŘUJÍCÍM ZADAVATELEM PŘI CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V RESORTU DOPRAVY

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb 1. Úvodní ustanovení 1.1. Obecná ustanovení Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) společnosti ebrothers Software

Více

Tematický celek: Základy hardware a sítí. Učivo (téma): Hrozby internetu škodlivé programy

Tematický celek: Základy hardware a sítí. Učivo (téma): Hrozby internetu škodlivé programy Označení materiálu: VY_32_INOVACE_IKT_K_55 Autor: Jaromír Škrabal Tematický celek: Základy hardware a sítí Učivo (téma): Hrozby internetu škodlivé programy www.zlinskedumy.cz Stručná charakteristika Materiál

Více

Elektronická pošta. Miloš Wimmer

Elektronická pošta. Miloš Wimmer <wimmer@civ.zcu.cz> Elektronická pošta Miloš Wimmer Poštovní účet každý student a zaměstnanec ZČU získává emailovou adresu a schránku automaticky společně se svým uživatelským účtem v prostředí Orion

Více

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Příručka pro statutárního zástupce

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Příručka pro statutárního zástupce Provozní dokumentace Seznam datových schránek Příručka pro statutárního zástupce Vytvořeno dne: 2. 8. 2011 Aktualizováno: 28. 11. 2011 Verze: 1.2 2011 MVČR Obsah Příručka pro statutárního zástupce 1 Úvod...3

Více

Směrnice rektora č. 05R/2005 POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLUV

Směrnice rektora č. 05R/2005 POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLUV rektor Plzeň 31. ledna 2005 R-057-05 Směrnice rektora č. 05R/2005 POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLUV Tato směrnice upravuje postup při uzavírání písemných smluv, jejich následnou evidenci včetně centrální elektronické

Více