SÍTÍ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SÍTÍ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY"

Transkript

1 PROVOZNÍ ŘÁD INFORMAČNÍHO SYSTÉMU A SÍTÍ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Obsah 1. Účel provozního řádů Definice základních pojmů Všeobecné informace Organizační struktura Poskytované služby Zakládání a rušení uživatelských účtů Postup při nástupu a výstupu zaměstnance OU Postup při nástupu a výstupu studenta OU Zakládání a rušení uživatelských účtů k informačním systémům Práva a povinnosti uživatele IS a sítí OU Přístupová práva k síti a identifikace uživatele Zásady pro práci s hesly Přístupová práva k Internetu a dalším externím sítím Vlastnická práva Uživatelská podpora Help Desk Zálohování IS OU Ochrana dat a informací Antivirová a antispamová ochrana Reakce na bezpečnostní incidenty Sankce Závěrečná ustanovení Žádost o registraci neosobní adresy elektronické pošty Žádost o zřízení konta v počítačové síti OU Žádost o zřízení www stránky Seznam služeb CIT Tabulka odpovědností IS OU...13 CIT Ostravská univerzita 1 / 13

2 1. Účel provozního řádů Provozní řád stanovuje jednotný způsob pro systematické zabezpečování a udržování informačních systémů (dále jen IS) na Ostravské univerzitě v Ostravě (dále jen OU). Tento provozní řád se vztahuje na všechny uživatele počítačové sítě OU a počítačů nebo obdobných zařízení, které jsou libovolnými prostředky přímo funkčně připojeny k počítačové síti OU nebo jejím počítačům, i na uživatele výpočetní techniky OU, která není k počítačové síti OU připojená. Při práci v počítačové síti je dodržování zásad zvláště důležité, protože provozní nekázeň jednoho uživatele může ohrozit práci ostatních uživatelů sítě. 2. Definice základních pojmů Administrátoři skupina uživatelů pověřená administrací informačních systémů (dále jen IS) a sítí OU či jejich dílčích částí. Privilegovaní autorizovaní uživatelé - skupina uživatelů s rozšířenými uživatelskými právy aktivně pracujících s IS OU, osoba v pracovně právním vztahu popř. jiném smluvním vztahu s OU. Autorizovaní uživatelé - skupina uživatelů aktivně pracujících s IS ve studijním poměru popř. jiném smluvním vztahu s OU. Anonymní uživatelé - skupina uživatelů s pasivním přístupem k veřejně přístupným informacím vedených v IS OU. Centrum informačních technologií (CIT) pracoviště poskytující služby uživatelům IS a sítí OU. Počítačové viry - speciální programy, či části programového kódu, schopné sebe reprodukce bez vědomí uživatele. Účelem je obvykle poškození IS uživatele. Outsourcing - zabezpečení služeb IS/IT externím dodavatelem. Software (SW) programové vybavení. Zálohování - Pravidelné ukládání souborů na externí paměťové médium pro případ obnovy dat a programů. 3. Všeobecné informace Správcem sítě je CIT, které odpovídá za obsahové vymezení, rozvoj a bezpečný provoz informačních systémů. Síť se skládá z jednotlivých částí, které jsou vytvářeny podle lokalit budov a slouží výhradně k plnění pracovních úkolů zaměstnanců a studijních úkolů studentů. Jednotlivé části sítě jsou spravovány zaměstnanci CIT nebo vybranou externí firmou na základě smlouvy (tzn. outsourcing). 4. Organizační struktura Organizační struktura vyplývá ze Statutu Centra informačních technologií. CIT je řízeno ředitelem, v případě jeho nepřítomnosti jsou jeho pravomoci vykonávány jeho zástupci. CIT Ostravská univerzita 2 / 13

3 5. Poskytované služby CIT provádí analýzu informačních toků, struktur a správních činností a na základě potřeb OU koordinuje a vypracovává projekty informačního systému OU a jeho složek a podílí se na jeho realizaci. Dále navrhuje koncepci rozvoje Informačních technologií (IT) na OU. Zabezpečuje provoz IS OU po technické a systémové stránce. Seznam poskytovaných služeb je uveden v závěru řádu. 6. Zakládání a rušení uživatelských účtů 6.1 Postup při nástupu a výstupu zaměstnance OU Při nástupu zaměstnance je tomuto zřízen účet v síti OU a přidělena elektronická schránka. Každý nově nastupující zaměstnanec musí požadavek na zřízení uživatelského účtu a elektronické schránky ve formuláři Žádost o zřízení konta v počítačové síti OU (je uveden v závěru řádu) předat přímo administrátorovy IS nebo technikovy svého útvaru. Administrátor IS vytvoří na základě žádosti uživatelský účet a elektronickou schránku. Při předání hesla je zaměstnanec seznámen s pravidly používání sítě OU. Při nástupu je zaměstnanci nabídnut PIN pro soukromá tel.volání a dohoda o srážkách ze mzdy. Tento účet pro soukromá volání (PIN) je zřízen až na základě podepsané dohody o srážkách ze mzdy oběmi stranami a to v nejbližším možném termínu vůči podpisu o převzetí. Při výstupu zaměstnance je automaticky zablokován (a později zrušen) účet k síti OU, ová schránka a veškeré uživatelské účty k jednotlivým IS. Po uplynutí 30 dnů jsou tyto účty zrušeny. 6.2 Postup při nástupu a výstupu studenta OU Uživatelské účty k síti OU (včetně u) jsou studentům zřizovány automaticky do 24 hodin po zavedení informace o vzniku studijního poměru s OU do IS STAG. Uživatelské účty k síti OU (včetně u) jsou studentům zablokovány automaticky do jednoho pracovního dne po zavedení informace o ukončení studijní poměru s OU do IS STAG. Po uplynutí 180 dní jsou tyto účty rušeny. Správce sítě, resp. systémový administrátor má právo provádět všechny operace nutné k výkonu jeho funkce. 6.3 Zakládání a rušení uživatelských účtů k informačním systémům Garanti informačních systémů a vlastníci informací jsou uvedeni v Tabulce odpovědností IS OU v závěru řádu. Administrátory IS pověřuje ředitel CIT. Privilegované autorizované uživatele pověřuje garant IS případně vlastník informací vytvoření uživatelského účtu pro tuto skupinu uživatelů se provádí na základě písemné (např. ové) žádosti garanta IS/vlastníka informací, případně jim stanoveného zástupce, předané k vyřízení administrátorovi IS. Žádost musí obsahovat i požadovaný rozsah přístupových práv pro konkrétního uživatele. Administrátor je povinen vyhovět takovéto žádosti nejpozději do jednoho pracovního dne po jejím doručení. O stavu vyřízení žádosti je žadatel informován elektronickou formou. Uživatelské jméno a heslo bude uživateli předáno proti podpisu. Při zániku nároku na přístup k údajům IS (ukončení pracovně právního vztahu, převedení na jinou práci apod.) je garant/vlastník informací, případně jim stanovený zástupce, povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost administrátorovi IS. CIT Ostravská univerzita 3 / 13

4 Autorizovaní uživatelé (pokud v daném IS existují) o zřízení uživatelského účtu nežádají. Je jim zřizován automaticky, pokud není stanoveno jinak. Anonymní uživatelé přistupují k IS pomocí transparentního anonymního účtu z velmi omezeným přístupem jen pro prohlížení veřejně dostupných údajů. 7. Práva a povinnosti uživatele IS a sítí OU Při komunikaci v síti i s jinými sítěmi je uživatel povinen dodržovat následující pravidla: uživatel má právo přístupu k IS v rozsahu přístupových práv jeho funkce, uživatel má právo na školení / opakované školení pro daný IS (za proškolení uživatelů odpovídá vedoucí příslušného pracoviště), uživatel má právo na technickou pomoc oddělení péče o zákazníky (kapitola č.10 Uživatelská podpora - Helpdesk), uživatel má právo podávat návrhy nebo podněty pro úpravy či opravy IS, uživatel je povinen tyto návrhy řešit s administrátorem daného IS, uživatel nesmí u dodavatelsky poskytnutých IS objednávat jakékoli zásahy přímo u dodavatele IS bez předchozího souhlasu administrátora IS (v případě porušení tohoto bodu je OU oprávněna veškeré náklady vzniklé v této souvislosti žádat po uživateli), uživatel je povinen zachovávat v naprosté tajnosti heslo, které mu bylo přiděleno, uživatel je povinen pořizovat nebo modifikovat údaje v IS pouze v souladu se skutečností a v rozsahu svého oprávnění, uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost o zjištěných údajích se kterými v rozsahu svých oprávnění přichází do styku vůči třetím osobám, uživatel je povinen provádět průběžnou kontrolu dat pořizovaných do IS, uživatel nesmí zpřístupnit svůj uživatelský účet jiným uživatelům, uživatel nesmí zneužít nedbalosti jiného uživatele (např. opomenuté odhlášení) k tomu, aby v síti pracoval pod cizí identitou, uživateli je přísně zakázáno pověřovat jiné osoby prací v IS za použití jeho přihlašovacích údajů, uživatel pracuje na síti pouze pod těmi uživatelskými jmény, která mu byla přidělena, uživatel nesmí používat vulgárních a silně emotivních výrazů při komunikaci otevřené dalším účastníkům (elektronické diskusní skupiny, news,..), uživatel nesmí používat síť pro politickou, náboženskou a rasovou agitaci. uživatel nesmí využívat elektronických prostředků (především elektronické pošty) k obtěžování nebo zastrašování jiných uživatelů; do této kategorie spadá i rozesílání řetězových dopisů či dopisů na náhodně vybrané adresy v síti, uživatel nesmí zneužívat elektronickou poštu k reklamním a jiným účelům, sloužícím k získání osobního prospěchu, uživatel nesmí využívat IS a sítě OU k páchání trestných činů, uživatel nesmí používat IS a sítě OU k činnostem namířeným proti jakékoliv další organizaci, jejíž počítačové prostředky jsou dostupné prostřednictvím IS a sítí OU, CIT Ostravská univerzita 4 / 13

5 uživatel se nesmí pokoušet získávat přístupová práva či privilegovaný stav, který mu nebyl přidělen; pokud taková situace nastane chybou, je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit příslušnému administrátorovi, uživatel smí používat pouze přístupová práva, která mu řádným způsobem náleží a nesmí vyvíjet žádnou činnost směřující k porušení tohoto ustanovení; pokud uživatel jakýmkoliv způsobem získá přístupová práva, která mu nebyla přidělena (např. chybou programu nebo technického vybavení), je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit administrátorovi sítě; takto získaná práva nesmí použít, správce sítě, resp. systémový administrátor má právo provádět všechny operace nutné k výkonu jeho funkce, včetně monitorování provozu na síti, ve zdůvodněných případech ohrožení bezpečnosti informací na OU je správce sítě resp. správce IS oprávněn zastavit poskytování služby, odpojit uživatele od sítě OU, 7.1 Přístupová práva k síti a identifikace uživatele Přístup k síti předpokládá nutnost jednoznačné identifikace každého uživatele. S každým jednotlivým uživatelským účtem jsou spojena určitá přístupová práva, která rozhodujícím způsobem určují oprávnění uživatele ve vztahu ke zdrojům sítě. Uživatel, kterému je uživatelský účet zřízen, je povinen zabezpečit svůj uživatelský účet netriviálním heslem a toto heslo udržovat v tajnosti. Heslo k vlastnímu (individuálnímu) uživatelskému účtu uživatel nesmí sdělit druhé osobě. V případě potřeby přístupu k datům nepřítomných zaměstnanců je nutné zajistit písemný souhlas vedoucího příslušného útvaru k této operaci a kontaktovat zaměstnance útvaru informačních systémů, kteří zajistí zpřístupnění dat žadateli. Uživatel nesmí zpřístupnit svůj uživatelský účet jiným uživatelům počítačové sítě. Uživatel nesmí zneužít nedbalosti jiného uživatele (např. opomenuté odhlášení) k tomu, abych v síti pracoval pod cizí identitou. Uživatel smí používat pouze přístupová práva, která řádným způsobem náleží a nesmí vyvíjet žádnou činnost směřující k obejití tohoto ustanovení. Pokud uživatel jakýmkoliv způsobem získá přístupová práva, která mu nebyla přidělena ( např. chybou programu nebo technického vybavení), je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit administrátorovi sítě. Takto získaná práva nesmí použít. 7.2 Zásady pro práci s hesly Mezi zabezpečení síťových prostředků patří zavedení přísných zásad pro hesla. Kromě samotného hesla prosazujeme zásady používání hesel, které zahrnují: heslo jsou všichni uživatelé povinni uchovávat v naprosté tajnosti, je zakázáno hesla ukládat na volně dostupná místa (kalendář, monitor, diář apod.), heslo musí mít minimálně 6 znaků a musí obsahovat znaky z těchto kategorií: o velká písmena anglické abecedy (A..Z), o malá písmena anglické abecedy (a..z), o číslice (0..9). zakazuje se jako heslo volit výrazy úzce spjaté s uživatelovou osobou jako jsou např. jméno, jméno dětí, psa či jiného rodinného příslušníka, každý IS má nastavenu expirační dobu hesla, před vypršením platnosti hesla je třeba nastavit heslo nové; pokud tak uživatel neučiní je jeho účet automaticky zablokován a o jeho aktivaci je třeba požádat administrátora IS, CIT Ostravská univerzita 5 / 13

6 při zapomenutí, ztrátě popř. podezření na zneužití hesla je uživatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat administrátora IS, ten provede okamžitou změnu hesla, případně zablokuje celý uživatelský účet a zahájí řízení o podezření ze zneužití hesla, Uživatelé jsou povinni dodržovat Pravidla pro používání a manipulaci s hesly. 7.3 Přístupová práva k Internetu a dalším externím sítím Možnosti přístupu k Internetu jsou pro všechny uživatele, kterým byla přidělena přístupová práva k síti OU kvalitativně stejné. Technickými prostředky může být blokován přístup na nežádoucí stránky. Je nepřípustné stahování stránek s nežádoucím obsahem (erotické, vulgární, propagující nenávist, politickou, náboženskou a rasovou agitaci, videoklipy, on-line audio a video atd.). Je zakázáno hraní počítačových her. Provoz Internetu je z bezpečnostních důvodů (napadení sítě atd.) monitorován. Lze tedy vyhledat důkazy o činnosti uživatelů až na úroveň PC, na kterém se tato činnost vykonávala. 7.4 Vlastnická práva Uživatelé využívají síť a IS OU ve shodě se svými pracovními úkoly. Efektivní plnění pracovních úkolů předpokládá vzájemnou spolupráci uživatelů při důsledném respektování vlastnických práv k datům uloženým v elektronické podobě. Uživatelé se musí při přístupu k této formě uložení dat řídit naprosto stejnými etickými i zákonnými normami jako při přístupu k objektům a informacím v jiné podobě. Všechny prvky sítě jsou vlastnictvím OU, případně k nim OU vlastní či vykonává práva užívání; nepřípustnost krádeže a vandalismu (poškození) se pak vztahuje na elektronickou podobu dat a informací stejně jako na vlastní fyzické prostředky. Uživatelé nesmí jakýmkoliv způsobem dále šířit (a to ani bezúplatně) jakýkoliv SW, který je součástí počítačové sítě OU. SW se může používat a šířit pouze v souladu s licenčními podmínkami pro daný typ SW. Je proto dále zakázáno: neautorizované kopírování i částí SW nebo dat k nimž OU vykonává vlastnická práva, resp. práva k užívání, neautorizovaná modifikace SW nebo dat v majetku či užívání OU, vědomě využívat nelegální SW a data, případně takovýto SW či data nabízet jiným, používat síť k získání neautorizovaného přístupu k neveřejným informačním zdrojům (i v majetku/správě jiných organizací), 7.5 Uživatelská podpora Help Desk CIT používá centralizovaný helpdeskový systém pro poskytování uživatelské podpory IS. Systém je přístupný z intranetu všem uživatelům IS OU na adrese : komunikace mezi uživatelem a pracovníky Helpdesku probíhá pomocí elektronické pošty; centrální adresa helpdesku CIT OU je nebo právo na zaslání požadavku na helpdesk má každý uživatel IS OU, prvotní reakce pracovníku helpdesku na zaslaný požadavek musí být uskutečněna nejpozději následujícího pracovního dne po dni zaslání požadavku, nebráni-li tomu jiné závažné skutečnosti, podrobný popis helpdeskového systému CIT je uveden ve sdělení ředitele CIT o zavedení centrálního helpdeskového systému CIT OU, CIT Ostravská univerzita 6 / 13

7 8. Zálohování IS OU OU používá centralizovaný systém zálohování IS. Vlastníci informací odpovídají za stanovení požadavků na zálohování dat v souladu s potřebami organizace případně v souladu s legislativními požadavky. Za zálohování dat IS odpovídá příslušný administrátor, který je jmenován ředitelem CIT. Za zálohování dat na osobních počítačích jsou odpovědni uživatelé. 9. Ochrana dat a informací OU chrání (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů), občanská, osobní i vlastnická práva všech uživatelů sítě a v této souvislosti chrání soukromí dat a informací. Pro zajištění maximální možné míry soukromí a bezpečnosti dat je uživatelům zakázáno: provádět jakékoli akce, které vedou k narušení soukromí jiného uživatele, a to i v případech, kdy uživatel svá vlastní data explicitně nechrání, kopírovat jakákoliv data nebo programy z uživatelských adresářů bez souhlasu jejich majitele (to zahrnuje i samotné prohlížení těchto adresářů), používat síť k získání neautorizovaného přístupu k neveřejným informačním zdrojům (i v majetku/správě jiných organizací). 9.1 Antivirová a antispamová ochrana V síti OU je nainstalován centrální antivirový a antispamový program, který zabezpečuje kontrolu sítě a zpráv elektronické pošty, včetně jejich příloh. Program vytváří rezidentní štít, který brání vniknutí a šíření viru do uživatelského počítače. Na uživatelských počítačích je nainstalován lokální antivirový program a uživatelé nesmí přerušovat aktualizaci antivirového prostředku a jsou povinni se řídit pokyny antivirového programu. Je důležité dodržovat tato základní pravidla antivirové prevence: nespouštět SW s nejasným či neznámým původem, používat jen legální odsouhlasený SW, PC podezřelý z infikování virem nesmí být do odstranění viru dále používán. 10. Reakce na bezpečnostní incidenty Bezpečnostní incidenty představují narušení bezpečnosti informačního systému a stanovených pravidel k jeho ochraně. Zjištěné bezpečnostní incidenty a nedostatky musí být nahlášeny, zdokumentovány a vyšetřeny s ohledem na příčiny, které je vyvolaly, aby mohlo být dosaženo nápravy. Uživatelům je zakázáno podávat jakékoli informace o bezpečnostních incidentech a nedostatcích mimo organizaci. Uživatelé si musí počínat tak, aby informace, které mohou odkrýt slabiny informačního systému, nemohly být druhotně zneužity proti zájmům organizace. Zásady bezpečnosti jsou definovány v dokumentu Bezpečností politika informačního systému OU a jsou pro všechny uživatele IS a sítí OU závazné. Při zjištění zavinění bezpečnostního incidentu ze strany uživatele informačního systému v důsledku nedodržení Provozního řádu IS a sítí OU a Bezpečnostní politiky informačního systému OU nebo jiných bezpečnostních předpisů je proti tomuto uživateli zahájeno disciplinární řízení. CIT Ostravská univerzita 7 / 13

8 11. Sankce Administrátor má právo zrušit přístup k síti uživatelům, kteří prokazatelně porušili ustanovení tohoto provozního řádu, a to na dobu vyřešení tohoto případu. Porušení povinností, kladených na uživatele v jednotlivých ustanoveních Provozní řádu IS a sítí OU, bude považováno za porušení pracovní kázně resp. disciplinárního řádu pro studenty OU. 12. Závěrečná ustanovení Provozní řád IS a sítí OU je závazný pro všechny pracovníky OU a všechny uživatele informačního systému a musí být prosazován ve vztazích i k jiným subjektům. Provozní řád IS sítí OU rozvíjí základní dokument Bezpečnostní politika informačního systému OU. CIT Ostravská univerzita 8 / 13

9 13. Žádost o registraci neosobní adresy elektronické pošty Zodpovědná osoba: Jméno: Příjmení: Fakulta: Telefon: Název adresy elektronické pošty (max. 8 znaků, bez diakritiky a Důvod zřízení ové adresy: Závazné podmínky registrace: 1. Využíváním této adresy elektronické pošty se zodpovědná osoba (dále jen uživatel) zavazuje dodržovat Provozní řád Informačních systémů a sítí OU. 2. Uživatel se registrací zavazuje, že se nebude podílet na činnostech, uváděných v tomto seznamu, které jsou považovány za hrubé porušení pravidel: a. využívat adresu pro rozesílání nevyžádaných ů, řetězových ů, případně jejich duplikaci b. vytvářet falešné y, hlavičky v ech, apod. za účelem falšování identity odesílatele c. odesílat zprávy se soubory obsahující viry, trojské koně a jiné nebezpečné programy d. pokoušet se proniknout na účty jiných uživatelů e. porušovat jakýmkoliv způsobem platné zákony ČR a dobré mravy 3. Pominou-li důvody pro něž byla registrace adresy provedena je zodpovědná osoba povinna tuto skutečnost neprodleně nahlásit správci poštovního serveru. 4. Zodpovědná osoba svým podpisem souhlasí, aby Centrum informačních technologií Ostravské univerzity v Ostravě, zpracovávalo uvedené údaje pro účely evidence a zasílání informací o poskytované službě, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. dne.. zodpovědná osoba CIT Ostravská univerzita 9 / 13

10 14. Žádost o zřízení konta v počítačové síti OU Jméno a příjmení... Rodné číslo.../... Fakulta... Katedra Ročník... Účel využití Typ uživatele: Zaměstnanec v HPP Externí pracovník Student Ostatní... Používám tyto konta na síti OU (uživatelské jméno/počítač)... Potvrzuji, že jsem se seznámil s Pravidly pro používání počítačových sítí OU a budu je dodržovat Datum Podpis žadatele * Pokud budou některé kolonky nevyplněny nebo budou použity nepravdivé údaje, konto nebude vytvořeno Vyplní pracovník správy sítě: Uživatelské jméno... Heslo... Jméno serveru... CIT Ostravská univerzita 10 / 13

11 15. Žádost o zřízení www stránky Jméno a příjmení... Fakulta... Katedra Ročník..... Účel využití Plné uživatelské jméno na Novell síti... Potvrzuji, že jsem se seznámil s Pravidly pro používání počítačových sítí OU a budu je dodržovat Datum Podpis žadatele Podpis Vedoucího katedry * Pokud budou některé kolonky nevyplněny nebo budou použity nepravdivé údaje, stránky nebudou vytvořeny CIT Ostravská univerzita 11 / 13

12 16. Seznam služeb CIT a) On-line přístup k Internetu, b) Telekomunikace, c) Telefonní ústředny, d) Telefonní přístroje, uživatelé, e) (UNIX) zaměstnanci OU, f) NOVELL, g) GROUPWISE, h) Webové služby OU, Web OU, Osobní WWW stránky uživatelů, i) Studijní agenda, věda a výzkum, Vedení studijní agendy STAG, Správa systému evaluace Eval, Správa systému akreditace Akros, Testování pro přijímací řízení Test, Publikační činnost Publ, j) Hospodářsko-správní agenda, Ekonomika a pokladna, Personalistika, Mzdy, Sklady, Pasportizace, k) Studentské systémy, Bezhotovostní služby tisk, kopírování Banka, studenti, Karty studentské a zaměstnanecké, l) Další systémy Audio, didaktická technika Přístupový systém Kamerový systém Knihovní systém T-Series, Tinweb Ultranet, Evidence závěrečných prací - Dipl Učebna OU m) Zálohování n) Vývoj o) Video p) Ediční středisko q) Technici CIT CIT Ostravská univerzita 12 / 13

13 17. Tabulka odpovědností IS OU Aktivum ( IS OU ) Vlastník Garant IS Správce Stag fakulty, ústavy, institut prorektor pro studium CIT Magion fakulty, ústavy, institut, UK, CIT, rektorát kvestor CIT Publ fakulty, ústavy, institut prorektor pro vědu a výzkum CIT Karty CIT ředitel CIT CIT Ivar přístupový sys. fakulty, ústavy, institut, UK, CIT, rektorát ředitel CIT CIT Akros fakulty, ústavy, institut prorektor pro studium CIT WWW fakulty, ústavy, institut, UK, CIT, rektorát prorektor pro strategii, organizaci a rozvoj CIT Banka CIT ředitel CIT CIT Group Wise CIT ředitel CIT CIT Nowell CIT ředitel CIT CIT T-Series (TinLib) UK ředitel UK CIT TinWeb UK ředitel UK CIT Ultranet fakulty, ústavy, institut, UK, CIT, rektorát ředitel CIT CIT Přijímačky testy fakulty prorektor pro studium CIT Pasportizace fakulty, ústavy, institut, UK, CIT, rektorát kvestor CIT Evaluace fakulty, ústavy, institut prorektor pro studium CIT Softscan CIT ředitel CIT CIT Knos UK ředitel UK CIT Alias CIT ředitel CIT CIT Monitor CIT ředitel CIT CIT Networker Legato CIT ředitel CIT CIT Prodejna knih rektorát kvestor CIT Big Sister CIT ředitel CIT CIT Solar Winds CIT ředitel CIT CIT Dipl fakulty, ústavy, institut, UK ředitel UK CIT Workplace fakulty, ústavy, institut prorektor pro studium CIT Burza praxe fakulty, ústavy, institut, UK, CIT, rektorát prorektor pro studium CIT Zope CIT ředitel CIT CIT OU fakulty, ústavy, institut, UK, CIT, rektorát ředitel CIT CIT student fakulty, ústavy, institut ředitel CIT CIT Výměna UK ředitel UK CIT Projekt fakulty, ústavy, institut, UK, CIT, rektorát prorektor pro strategii, organizaci a rozvoj CIT Portál fakulty, ústavy, institut, UK, CIT, rektorát ředitel CIT CIT Provozní deník CIT ředitel CIT CIT OU Digest fakulty, ústavy, institut prorektor pro vědu a výzkum CIT Vlastník Garant IS Správce odpovědná osoba za konkrétní informační aktiva, stanovuje požadavky na dostupnost, důvěrnost a integritu odpovídají za správnost, využitelnost, ochranu informací v rámci své působnosti odborná správa technologie a jeho údržba, je pověřován vlastníkem za plnění běžných úkonů s informacemi CIT Ostravská univerzita 13 / 13

Provozní řád výpočetní techniky Fakulty. informatiky. managementu Univerzity Hradec Králové

Provozní řád výpočetní techniky Fakulty. informatiky. managementu Univerzity Hradec Králové Provozní řád výpočetní techniky Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Září 2010 Obsah: 1. Účel 2. Definice základních pojmů 3. Všeobecné informace 4. Organizační struktura 5. Přidělování

Více

Směrnice k používání ICT na VŠPJ. Obsah. Vysoká škola polytechnická Jihlava. Č.j.: KR/08/00063-01060. Obsah...1. Zkratky a výklad pojmů...

Směrnice k používání ICT na VŠPJ. Obsah. Vysoká škola polytechnická Jihlava. Č.j.: KR/08/00063-01060. Obsah...1. Zkratky a výklad pojmů... Č.j.: KR/08/00063-01060 Obsah Obsah...1 Čl. I. Zkratky a výklad pojmů...2 Čl. II. Uživatelské účty...3 Čl. III. Hardware...4 Čl. IV. Software...5 Čl. V. Nakládání s daty a jejich zabezpečení...8 Čl. VI.

Více

PRAVIDLA PROVOZU POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR

PRAVIDLA PROVOZU POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR PRAVIDLA PROVOZU POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR Článek 1 Základní ustanovení 1. Počítačová síť Biofyzikálního ústavu AV ČR (dále jen BFÚ) je součástí Brněnské akademické počítačové sítě (BAPS)

Více

Organizační řád CIT Základní účel existence CIT Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Základní ustanovení Článek 3 Náplň činnosti

Organizační řád CIT Základní účel existence CIT Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Základní ustanovení Článek 3 Náplň činnosti Organizační řád CIT Základní účel existence CIT Být partnerem poskytujícím komplexní informační podporu, informační systémy a infrastrukturu s cílem zajistit realizaci strategických cílů Ostravské univerzity.

Více

Obsah: Č.j.: 641360/2007-SPDU-PD-F

Obsah: Č.j.: 641360/2007-SPDU-PD-F Provozní podmínky pro poskytování Veřejně dostupné služby připojení k Internetu ve znění dodatku č. 1, č.j.:619466/2005, s účinností od 1.11.2005, č. 2, č.j.: 791661/2005-SMU-PSD, s účinností od 19.12.2005,

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Podmínky ) tvoří obecný právní

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 23/2012. Směrnice pro ochranu osobních údajů

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 23/2012. Směrnice pro ochranu osobních údajů Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 23/2012 Směrnice pro ochranu osobních údajů OBSAH... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1 ÚVOD... 4 1.1 PŘEDMĚT A ÚČEL... 4 1.2 POJMY... 4 2 URČENÍ ROLÍ V SYSTÉMU

Více

Provozní podmínky pro poskytování Veřejně dostupné služby připojení k Internetu s účinností od 1. února 2010. Obsah: Č.j.: 511635/2008-SPDU-PD-F

Provozní podmínky pro poskytování Veřejně dostupné služby připojení k Internetu s účinností od 1. února 2010. Obsah: Č.j.: 511635/2008-SPDU-PD-F Provozní podmínky pro poskytování Veřejně dostupné služby připojení k Internetu s účinností od 1. února 2010. Č.j.: 511635/2008-SPDU-PD-F Obsah: Výklad použitých pojmů...2 Článek 1 Charakteristika Služeb,

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba.

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba. Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba. Provozovatel: MobilBonus s.r.o., se sídlem Úvoz 18, 58601 Jihlava,

Více

evidování Poskytovatele jako majitele týká. Ze strany Poskytovatele je Mandátní smlouva uzavřena Zahájením poskytování Služby registrace této domény.

evidování Poskytovatele jako majitele týká. Ze strany Poskytovatele je Mandátní smlouva uzavřena Zahájením poskytování Služby registrace této domény. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní společnost POLOMINO Services, spol. s r.o. vydává tímto postupem podle 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Podmínky ) tvoří obecný právní

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Ujednáním Všeobecných podmínek se v obecné rovině upravuje způsob a rozsah poskytování služeb elektronických komunikací na základě provedené

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY CPS společnosti PALMAFONE, a.s.

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY CPS společnosti PALMAFONE, a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY CPS společnosti PALMAFONE, a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen ZoEK ) a ustanoveními 1800 a následujících

Více

1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen "VOP") upravují smluvní vztah mezi Provozovatelem internetových služeb a Zákazníkem.

1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VOP) upravují smluvní vztah mezi Provozovatelem internetových služeb a Zákazníkem. Všeobecné smluvní podmínky Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen "VOP") upravují smluvní vztah mezi Provozovatelem internetových služeb a Zákazníkem. 2. Provozovatelem internetových

Více

Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů

Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů 1 Obsah: Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů Úvod ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Bance Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice pojmů Článek 4: Výkladová pravidla

Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Bance Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice pojmů Článek 4: Výkladová pravidla Obchodní podmínky J&T BANKY, a. s., k Rámcové smlouvě o sjednávání a vedení vkladových produktů pro právnické osoby a podnikatele Účinnost od 15.01.2015 Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace

Více

Všeobecné obchodní podmínky METRONET (dále jen Všeobecné obchodní podmínky nebo VOP )

Všeobecné obchodní podmínky METRONET (dále jen Všeobecné obchodní podmínky nebo VOP ) Všeobecné obchodní podmínky METRONET (dále jen Všeobecné obchodní podmínky nebo VOP ) Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky stanovují a blíže rozvádějí podmínky, za nichž poskytuje Poskytovatel

Více

Všeobecné podmínky společnosti WMS s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti WMS s.r.o. Všeobecné podmínky společnosti WMS s.r.o. Článek 1 Definice 1.1 Pro účely VOP mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu použito jinak: 1.1.1 Cena cena za Služby, tj. zejména

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společností PilsFree servis, s.r.o. (dále jen nebo VOP )

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společností PilsFree servis, s.r.o. (dále jen nebo VOP ) Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společností PilsFree servis, s.r.o. (dále jen nebo VOP ) čl. 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto VOP stanovují podmínky, za nichž

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTÍ ČEZ PRODEJ, s. r. o.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTÍ ČEZ PRODEJ, s. r. o. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTÍ ČEZ PRODEJ, s. r. o. 1/8 SKUPINA ČEZ Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společností ČEZ

Více

Obchodní podmínky společnosti OVANET a.s.

Obchodní podmínky společnosti OVANET a.s. Obchodní podmínky společnosti OVANET a.s. 1. Úvodní ustanovení. 1.1 Obchodní podmínky společnosti OVANET a.s. (dále jen Obchodní podmínky) vymezují základní obchodní podmínky, za kterých společnost OVANET

Více

Veřejné obchodní podmínky poskytovábní služeb zákazníkům. Dokument je platný od 1.6.2015 ISO 9001:2008

Veřejné obchodní podmínky poskytovábní služeb zákazníkům. Dokument je platný od 1.6.2015 ISO 9001:2008 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní korporace Unico Europe s.r.o., IČO: 242 97 747, sídlem: Kaprova 42, 110 00 Praha Staré město (dále UNICO nebo Poskytovatel ) publikuje tímto v souladu s 1751 zákona č. 89/2012

Více

Obchodní podmínky společnosti savana.cz

Obchodní podmínky společnosti savana.cz platné od 25. března 2014 Obchodní podmínky společnosti savana.cz Obecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů 1.1. Poskytovatelem se rozumí společnost savana.cz s.r.o., se sídlem Lounská 983/43, 405 02

Více

Smlouva o poskytování služeb v oblasti přenosu dat číslo VZOR verze 30.5.2014

Smlouva o poskytování služeb v oblasti přenosu dat číslo VZOR verze 30.5.2014 1. Smluvní strany 1.1. poskytovatel COMA s.r.o., Masarykova 8, 57201 Polička, IČ:47471557, DIČ: CZ47471557, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové v oddíle C, vložka 3024, jejímž jednatelem

Více

3. Činnost knihovny dále navazuje na čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod a na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

3. Činnost knihovny dále navazuje na čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod a na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Knihovní řád Obsah I. Základní ustanovení 3 Čl. 1 Právní zakotvení 3 Čl. 2 Poslání a činnost knihovny 3 Čl. 3 Veřejné knihovnické a informační služby 4 II. Uživatelé knihovnických, informačních a elektronických

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti PLnet s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti PLnet s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti PLnet s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky platné od 8.2.2014 společnosti PLnet s.r.o. (dále jen Poskytovatel), IČ:29213771, pro poskytování přístupu k síti internet

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Thosting

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Thosting Obsah Všeobecných podmínek 1. Úvodní ustanovení 1.1. S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí Smlouvy 2. Vznik smluvního vztahu a jeho změny, popis Služeb 2.1. Uzavření Smlouvy 2.2. Forma Smlouvy,

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1 Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Více

VÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

VÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ĚSTNÍK VÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 2012 Částka 62 29. června 2012 Cena 124,- Kč OBSAH Úvod.......................................................................... 3430 I. Registrace Přehled zrušených

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací 1 Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Obsah 2. Definice pojmu... 3 3. Služba a její rozsah... 4 4. HelpDesk centrum... 4 5. Vznik, změna, trvání a ukončení smlouvy...

Více