INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE"

Transkript

1 Druh dokumentu: POKYN PŘEDSEDY Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: Daniel Smrtka správce sítě Datum: Ověřil: Funkce: Podpis: JUDr. Zdeněk Čáp ředitel odboru legislativněprávního Datum: Schválil: Funkce: Podpis: Jan Wiesner předseda Změna č.1: datum Garant: Ověřil Schválil: Daniel Smrtka JUDr. Zdeněk Čáp Jan Wiesner Změna č.2: datum Garant: Ověřil Schválil:

2 OBSAH: Část I ZKRATKY A POJMY Zkratky Pojmy...4 Část II ÚČEL...4 Část III ZÁVAZNOST...4 Část IV SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE Právní předpisy Vnitřní předpisy svazu a další závazné dokumenty Přílohy Související šablony a formuláře...5 Část V Základní informace Pořizování IT Přidělování a evidence IT Zakládání a rušení uživatelských účtů Instalace aplikací Uživatelská podpora Údržba a opravy IT Instruktáže v oblasti IT Přístupová práva k síti a identifikace uživatele Přístupová práva k internetu a dalším externím sítím Pravidla pro komunikaci v síti Vlastnická práva Ochrana dat a informací Antivirová ochrana Zálohování dat Další povinnosti uživatelů IT Povinnosti správce sítě Sankce...12

3 Číslo změny ZMĚNY V TEXTU Změny v textu Nahrazuje se (odstraněno) Vloženo Kapitola, bod Strana Kapitola, bod Strana Zrušení šablony Komentář 2 5.4, Změna působnosti, zrušení odkazu na šablonu 3 5.6, Formulační úprava 4 5.7, Formulační úprava 5 5.9, Změna působnosti , Formulační úprava , písm. f) 5.11, písm. a) 5.11, písm. b) 8 Formulační úprava 8 Formulační úprava 8 Formulační úprava 5.14, písm. d) 10 Formulační úprava ,, písm. p) 11 Změna působnosti

4 Část I ZKRATKY A POJMY 1.1 Zkratky svaz předseda ORSM IT SW HW IS PC Svaz českých a moravských výrobních družstev předseda Svazu českých a moravských výrobních družstev odbor rozpočtu a správy majetku informační technologie Software Hardware informační systém osobní počítač 1.2 Pojmy dokument síť informační systém správce sítě lokální stanice uživatel zaměstnanec každá písemná, obrazová, zvuková, elektronická nebo jiná informace, ať již v podobě analogové či digitální počítačová síť tvořená jednotlivými osobními počítači a příslušenstvím, vzájemně propojenými, využívaná k činnosti svazu soubor softwarových aplikací a dat sloužící pro vnitřní potřeby svazu osoba odpovědná za bezchybný provoz IT a IS a jejich rozvoj osobní počítač uživatele zapojený do sítě každá osoba pracující s IT a mající přidělena uživatelská práva k IT fyzická osoba, která je v pracovněprávním vztahu ke svazu Část II ÚČEL Tímto pokynem předsedy se řídí přidělování a používání informačních technologií jako pracovního nástroje při činnosti svazu. Část III ZÁVAZNOST Tento pokyn předsedy je závazný pro všechny zaměstnance, kteří se na činnostech v něm popsaných podílejí. Část IV SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE 4.1 Právní předpisy zákon o ochraně osobních údajů 4.2 Vnitřní předpisy svazu a další závazné dokumenty NP-04 Řízení dokumentů a záznamů NP-05 Pracovní řád NP-11 Spisový, skartační a archivní řád PT-08 Vnitřní hospodaření

5 Přílohy PR-/01 Seznam záznamů k 4.4 Související šablony a formuláře Bez šablon a formulářů. Část V 5.1 Základní informace Není-li správcem sítě určen zaměstnanec, vykonává tuto činnost externí dodavatel. Při výkonu své činnosti je podřízen řediteli ORSM Síť se skládá z jednotlivých částí, které jsou vytvářeny podle lokalit Síť slouží výhradně k plnění pracovních úkolů. 5.2 Pořizování IT Vedoucí útvaru v rámci své působnosti předkládá řediteli ORSM požadavky na nákup a obnovu IT a služeb spojených s provozováním sítě Pořizování a nákup IT se realizuje v souladu s PT-08 Vnitřní hospodaření Za výdaje na IT odpovídá ředitel ORSM. Výběr IT je prováděn v souladu se schválenou koncepcí rozvoje IT ve svazu a v rozsahu finančního rozpočtu vyčleněného pro tuto oblast Výdaje na IT jsou hrazeny z rozpočtu útvaru, který vznesl příslušný požadavek. Jedná-li se však o výdaje související s budováním informačního systému (řešení úloh na úrovni celého svazu) a výdaje související s provozováním veškeré IT, jsou tyto výdaje hrazeny z rozpočtu ORSM. 5.3 Přidělování a evidence IT Přidělování IT probíhá na základě zdůvodněných požadavků jednotlivých útvarů, podaných písemně na ORSM Příslušný zaměstnanec ORSM informuje vedoucího žádajícího útvaru o možnosti a termínu vyřízení jeho požadavku Evidenci IT provádí v souladu s příslušnými předpisy příslušný zaměstnanec ORSM, který rovněž ve spolupráci s jednotlivými vedoucími útvarů odpovídá za racionální rozmístění IT v rámci svazu a její efektivní využívání. Evidence jednotlivých částí IT je vedena v aplikaci Vnitřní evidence IT a inventárních seznamech. Zaměstnanec, kterému byla přidělena IT, je povinen o ni pečovat s péčí řádného hospodáře Vyřazené, určené k opravě nebo záložní IT jsou skladovány v příručním skladu ORSM. Za sklad odpovídá zaměstnanec určený ředitelem ORSM.

6 Zakládání a rušení uživatelských účtů Při nástupu nového zaměstnance předá jeho přímý nadřízený vedoucí zaměstnanec správci sítě přesně specifikovaný požadavek včetně potřebných údajů, na jehož základě vytvoří správce sítě potřebné uživatelské účty a přidělí přístupová práva k IT Při skončení pracovního poměru oznámí personalista tuto skutečnost spolu s datem ukončení pracovního poměru zaměstnanci určenému ředitelem ORSM, který zajistí zrušení přístupových práv a účtů k uvedenému datu Za uložení nebo předání všech elektronických dat, která jsou majetkem svazu a na jejichž tvorbě se zaměstnanec, kterému končí pracovní poměr, podílel nebo je pro svou pracovní činnost používal, odpovídá jeho přímý nadřízený vedoucí zaměstnanec. 5.5 Instalace aplikací Příslušný zaměstnanec ORSM provádí evidenci a kontrolu užívání SW ve svazu. Cílem je zajistit užívání počítačových programů výlučně na základě licenčních smluv a zajistit důsledný soulad užívání počítačových programů s příslušnými právními předpisy a příslušnými licenčními ujednáními, a respektovat zákonná práva nositelů autorských a průmyslových práv k jednotlivým softwarovým produktům Instalaci standardního SW na lokální stanici provádí správce sítě Instalace individuálního SW na lokální stanici může být provedena pouze se souhlasem správce sítě a přímého nadřízeného vedoucího zaměstnance. Požadavek na instalaci individuálního SW musí být doložen kopií smlouvy a dokladem o uhrazení SW, které musí být uloženy u příslušného zaměstnance ORSM Uživatelům je zakázáno instalovat na lokální PC jakékoli programy. Správce sítě může uživatelům povolit instalaci schválených programů, o instalaci však musí být proveden záznam v aplikaci Vnitřní evidence IT. 5.6 Uživatelská podpora Uživatelé předávají veškeré požadavky na uživatelskou podporu elektronickou poštou na adresu telefonicky, případně jiným způsobem příslušnému zaměstnanci ORSM nebo příslušnému správci sítě podle pracoviště. Požadavek i jeho řešení zaznamená příslušný zaměstnanec nebo správce sítě podle závažnosti v aplikaci Vnitřní evidence IT Pokud je uživatelská podpora prováděna dodavatelským způsobem externím pracovníkem, musí být o provedených úkonech proveden zápis, který bude zaslán na el. adresu Příslušný zaměstnanec ORSM nebo správce sítě na základě doručené zprávy provede záznam do aplikace Vnitřní evidence IT. 5.7 Údržba a opravy IT Příslušný zaměstnanec ORSM ve spolupráci se správcem sítě zajišťuje záruční a pozáruční servis IT, náhradní díly a spotřební materiál pro tuto techniku Správce sítě je oprávněn provádět zásahy a úpravy na jednotlivých PC a odstraňovat nelegální či nevhodný SW.

7 V případě, že uživatel zjistí závadu či podezřelé chování IT, je povinen ohlásit tuto okolnost ihned telefonicky nebo em na adresu případně jiným způsobem příslušnému zaměstnanci ORSM nebo příslušnému správci sítě podle pracoviště. Odstranění závady IT bude zajištěno buď správcem sítě nebo (např. v záruční době, při pozáručním servisu) dodavatelskou firmou Je zakázáno, aby uživatelé IT prováděli do IT jakékoli zásahy (kromě případů, kdy k tomu správce sítě dá výslovné svolení), které nesouvisejí s běžnou obsluhou IT. Přípustné jsou jen ty zásahy, které předepisuje výrobce IT konečnému uživateli, nebo pro které byl uživatel prokazatelně proškolen Servisní zásahy vyplývající z provozu sítě jsou prováděny zpravidla v době, kdy co nejméně zasahují do chodu svazu. Zaměstnanci jsou o této činnosti předem informováni a jsou obeznámeni, že po tuto dobu není garantována dostupnost síťových služeb v obvyklém rozsahu ani činnost sítě jako takové. 5.8 Instruktáže v oblasti IT Instruktáže uživatelů v oblasti IT v rámci svazu zajišťuje příslušný zaměstnanec ORSM. 5.9 Přístupová práva k síti a identifikace uživatele Přístup k síti předpokládá nutnost jednoznačné identifikace každého uživatele. S každým jednotlivým uživatelským účtem jsou spojena určitá přístupová práva (v závislosti na pracovní činnosti uživatele při správě systému), která rozhodujícím způsobem určují oprávnění uživatele ve vztahu ke zdrojům IT Uživatel, kterému je uživatelský účet zřízen, je povinen zabezpečit svůj uživatelský účet heslem a toto udržovat v tajnosti. Heslo k vlastnímu (individuálnímu) uživatelskému účtu uživatel nesmí sdělit druhé osobě V případě potřeby přístupu k datům nepřítomných zaměstnanců je nutné zajistit písemný souhlas vedoucího příslušného útvaru k této operaci a kontaktovat správce sítě, který zajistí zpřístupnění dat žadateli (pokud je to možné) Uživatel nesmí zpřístupnit svůj uživatelský účet jiným uživatelům sítě. Uživatelé však mohou svá data sdílet ve skupinách na úrovni projektových či řešitelských týmů, k čemuž jsou předem vyhrazeny příslušné diskové prostory v síti. Zveřejnit data je možno rovněž prostřednictvím sdíleného diskového prostoru na souborovém serveru při zachování zásad ochrany důvěrných informací Uživatel nesmí zneužít nedbalosti jiného uživatele (např. opomenuté odhlášení) k tomu, aby v síti pracoval pod cizí identitou Uživatel smí používat pouze přístupová práva, která svazu řádným způsobem náleží a nesmí vyvíjet žádnou činnost směrující k nedodržování tohoto ustanovení. Pokud uživatel jakýmkoliv způsobem získá přístupová práva, která mu nebyla přidělena (např. chybou programu nebo technického vybavení), je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit příslušnému zaměstnanci ORSM. Takto získaná práva nesmí využívat do doby, než bude provedena náprava V případě že dojde k prozrazení uživatelského hesla, je uživatel povinen neprodleně informovat příslušného zaměstnance ORSM nebo správce sítě podle pracoviště na adrese telefonicky, případně jiným způsobem a požádat o změnu hesla.

8 Přístupová práva k internetu a dalším externím sítím Přidělování přístupových práv je omezeno provozními možnostmi sítě. Možnosti přístupu k internetu jsou pro všechny uživatele, kterým byla přidělena přístupová práva, kvalitativně stejné Je nepřípustné stahování stránek s nežádoucím obsahem (erotické, vulgární, propagující nenávist, politickou, náboženskou a rasovou agitaci, videoklipy, on-line audio a video atd.). Provoz internetu může být z bezpečnostních důvodů (napadení sítě svazu atd.) monitorován s tím, že lze vyhledat důkazy o činnosti uživatelů až na úroveň PC, na kterém se tato činnost vykonávala Uživatelé sítě nesmějí bez písemného souhlasu správce sítě (např. em) provozovat jinými technickými prostředky (např. modemové) přístup do externích sítí Pravidla pro komunikaci v síti Při komunikaci v síti i s jinými sítěmi je uživatel povinen dodržovat následující pravidla: a) Je zakázáno používat vulgárních a silně emotivních výrazů při komunikaci otevřené dalším účastníkům (elektronické diskusní skupiny, news, ). b) Je zakázáno používat síť pro politickou, náboženskou a rasovou agitaci. c) Je zakázáno využívat IT (především elektronické pošty) k obtěžování nebo zastrašování jiných uživatelů. Do teto kategorie spadá i rozesílání řetězových dopisů či dopisů na náhodně vybrané adresy v síti. d) Je zakázáno využívat IT k páchaní trestných činů nebo jejich přípravě. e) Je zakázáno používat IT k činnostem namířeným proti jakékoliv další organizaci, jejíž počítačové prostředky jsou dostupné prostřednictvím počítačové sítě. f) Uživatel sítě je povinen dodržovat, aby jeho činnost pouze v minimálním rozsahu negativně ovlivňovala možnosti využití počítačových prostředků dalšími uživateli. To se týká jak neúměrného zatěžování linek v době jejich maximálního využití, tak i neúměrného zatěžování sdílených prostředků. g) Využívání sítě v rámci spolupráce s pracovníky jiných organizací je možné na základě souhlasu správce sítě. V případě, že se jedná o dlouhodobější vztah, je nezbytné konkrétní podmínky využívání sítě, včetně případných sankčních opatření, specifikovat ve smlouvě s organizací, jejíž pracovníci využívají sítě svazu Elektronická pošta slouží především ke služebním účelům. Aby nedocházelo k zahlcení sítě a zvlášť komunikace s internetem a dalšími externími sítěmi, je nutno dodržovat tato pravidla: a) Velikost odesílaných a přijímaných příloh by neměla být větší než 1MB. V případě nutnosti zasílání příloh o větší velikosti je nutné využít možnosti komprimace příloh. Bude-li to z technických příčin nutné, může správce sítě systémově omezit velikost příloh. b) Je třeba omezit zasílání hromadných ů. Rozesílat hromadné y všem uživatelům sítě lze jen po dohodě se správcem sítě, a to přednostně v mimopracovní době. Bude-li to z technických příčin nutné, může správce sítě systémově omezit odesílání hromadných ů. c) Je zakázáno zneužívat elektronickou poštu k reklamním a jiným účelům, sloužícím k získání osobního prospěchu.

9 Vlastnická práva Uživatelé využívají IT ve shodě se svými pracovními úkoly. Efektivní plnění pracovních úkolů předpokládá vzájemnou spolupráci uživatelů při důsledném respektování vlastnických práv k datům uloženým v elektronické podobě. Uživatelé se musí při přístupu k této formě uložení dat řídit naprosto stejnými etickými normami i právními předpisy jako při přístupu k objektům a informacím v jiné podobě Všechny prvky sítě jsou vlastnictvím svazu, případně k nim svaz vlastní či vykonává práva užívání; nepřípustnost krádeže a vandalismu (poškozeni) se pak vztahuje na elektronickou podobu dat a informací stejně jako na vlastní fyzické (HW) prostředky Uživatelé IT nesmí jakýmkoliv způsobem dále šířit (a to ani bezúplatně) jakýkoliv SW, který je součástí počítačové sítě. SW se může používat a šířit pouze v souladu s licenčními podmínkami pro daný typ SW. Je proto dále zakázáno: a) Neautorizované kopírovaní i částí SW nebo dat, k nimž svaz vykonává vlastnická práva, resp. práva k užívání. b) Neautorizovaná modifikace SW nebo dat v majetku či užívání svazu. c) Vědomě využívat nelegální SW a data, případně takovýto SW či data nabízet jiným. d) Používat IT k získání neautorizovaného přístupu k neveřejným informačním zdrojům (i v majetku/správě jiných organizací) Ochrana dat a informací Svaz jako provozovatel sítě chrání občanská, osobní i vlastnická práva všech uživatelů sítě a v této souvislosti také chrání soukromí dat a informací uložených v IT nebo přenášených sítí. Svaz nemůže technicky zabezpečit úplné soukromí a bezpečnost dat uložených na PC nebo přenášených sítí. Vysoce citlivá data a individuální údaje proto nemohou být na PC uložena bez použití dodatečných prostředků jejich zabezpečení Správce a zpracovatelé datových souborů, na něž se vztahují ustanovení zákona o ochraně osobních údajů (zpracování a vedení osobních údajů), jsou plně odpovědni za obsah a ochranu těchto datových souborů před zneužitím jakož i za plnění veškerých dalších ustanovení tohoto zákona, vyplývajících pro oblast zpracování osobních údajů, včetně oznamovací povinnosti dle zákona Uživatelé IT jsou povinni důsledně dodržovat všeobecné zásady ochrany dat a informací. Pro zajištění maximální možné míry soukromí a bezpečnosti dat je uživatelům dále zakázáno: a) Provádět jakékoli akce, které vedou k narušení soukromí jiného uživatele a to i v těch případech, kdy uživatel svá vlastní data explicitně nechrání. b) Prohlížet a kopírovat jakákoliv data nebo programy z uživatelských adresářů bez souhlasu jejich majitele. Toto omezení platí i v případě, že uživatelské adresáře jsou svými majiteli ponechány volně přístupné elektronickými prostředky. c) Používat IT k získání neautorizovaného přístupu k neveřejným informačním zdrojům (i v majetku/správě jiných organizací).

10 Antivirová ochrana V síti je nainstalován antivirový prostředek, který zabezpečuje antivirovou kontrolu souborů PC, sítě a zpráv elektronické pošty, včetně jejich příloh, a vytváří na každém PC rezidentní štít, který brání vniknutí a šíření viru do PC. Antivirový prostředek je po síti průběžně aktualizován automaticky. Uživatelé nesmí přerušovat aktualizaci antivirového prostředku a jsou povinni se řídit pokyny antivirového prostředku, především pokynu pro opětovné spuštění (restart) PC Uživateli je zakázáno jakýmkoliv způsobem blokovat činnost antivirového prostředku Je důležité dodržovat pravidla antivirové ochrany: a) Nespouštět SW s nejasným, nevyžádaným či neznámým původem. b) Neotevírat přílohy elektronické pošty s neznámou příponou souboru, jakož i všechny programové soubory (především pak *.exe, *.com, *.bat, *.js, *.reg, *.pif). c) Používat pouze legální SW odsouhlasený správcem sítě. d) Povinností každého uživatele je při jakémkoliv podezření z přítomnosti viru v PC nebo přijaté elektronické poště neprodleně upozornit správce sítě. Tato oznamovací povinnost se vztahuje i na netypické chování jednotlivých částí IT. e) PC podezřelý z infikování virem nesmí být do odstranění viru dále používán. f) Provést okamžitou antivirovou kontrolu v případě instrukcí zaslaných (nebo sdělených jinou formou) správcem sítě (např. při všeobecném ohrožení novým virem) Zálohování dat Smyslem zálohování dat je vytvoření bezpečnostních kopií souborů na záložní nosiče dat Z uživatelského hlediska jsou pravidelně zálohována pouze data uložená na serverech. Tato záloha je prováděna každý pracovní den obvykle v nočních hodinách Zálohování dat je zabezpečováno správcem sítě pravidelným zálohováním na datové nosiče s plnou denní zálohou s týdenním cyklem rotace. Datové nosiče se zálohovanými daty jsou ukládány správcem sítě na místo k tomu určené V případě potřeby je možno požádat správce sítě o individuální obnovu dat (např. při ztrátě v důsledku chyby ze strany uživatele) Za zařazení aplikací jednotlivých útvarů do zálohovacího plánu odpovídají příslušní vedoucí zaměstnanci. Pro tzv. kritické aplikace je odpovídající ochrana jejich dostupnosti zabezpečována standardními mechanismy (zrcadlení disků, clusterová technologie) Lokální disky PC (zejména disk C:\) nejsou primárně určeny pro ukládání dat. V případě takto uložených dat přechází povinnost zálohování výhradně na osobu uživatele, který je povinen zabezpečit zálohování vlastními prostředky (záloha na diskety, CD, vysokokapacitní média, popř. kopie dat na sít'). Za takto umístěná data nenese správce sítě odpovědnost, pokud není stanoveno jinak Při případné likvidaci nepotřebných datových záloh je nutno postupovat takovým způsobem, aby nebylo možné načtení dat nepovolanou osobou (tzn. nejlépe fyzická likvidace datového nosiče).

11 Další povinnosti uživatelů IT Uživatelé IT jsou dále povinni: a) Používat svěřené prostředky IT pouze k plnění svých pracovních povinností a v souladu s účelem, ke kterému byly určeny. b) Důsledně dodržovat všeobecné zásady bezpečnosti ochrany dat a informací. c) Pracovat s IT tak, aby ji nepoškodili. d) Zpracovávat a identifikovat elektronické dokumenty a záznamy v souladu s NP-04 Řízení dokumentů a záznamů. e) Nepřemísťovat IT, neměnit konfiguraci PC či jiných prostředků IT, nerozpojovat kabely a neprovádět technické úpravy na IT. f) Uchovávat originál předaného SW na původních nosičích, zabezpečených proti zápisu. g) Uchovávat veškeré převzaté doklady k nainstalovanému SW a HW. h) Zamezit cizím osobám přístup k IT svazu. i) Při přerušení práce se ztrátou dohledu nad PC (i při krátkodobém opuštění pracoviště) je uživatel povinen dostatečným způsobem zabránit neoprávněnému použití PC, například okamžitým spuštěním spořiče obrazovky, který je chráněn heslem nebo standardním ukončením práce s PC (tj. odhlášením ze všech IS). j) Po skončení pracovní činnosti jsou uživatelé povinni denně ukončit činnost operačního systému standardním způsobem (tlačítko Start, volba Vypnout), případně odhlášením (tlačítko Start, volba odhlášení uživatele). k) Nepůjčovat média s aplikačními programy třetím osobám. l) Důsledně dodržovat pravidla antivirové prevence. m) Důsledně zálohovat veškerá svá data, pokud nejsou uživateli uložena na centrálních zálohovaných discích sítě. n) V případě delší nepřítomnosti v zaměstnání (nemoc, dovolená atd.) delegovat výše uvedené povinnosti na jiného zaměstnance vhodným způsobem. Za vhodný způsob se považuje předání potřebných dat z PC pomocí nosiče (diskety, CD), odesláním elektronickou poštou nebo umístěním na společném disku pro potřeby zastupujícího kolegy. o) Uživatelé IT nesou odpovědnost za obsahovou správnost jimi vytvořených dat. p) Při požadavku na vyšší bezpečnost vytvořených dat je nutno předat požadavek správci sítě Povinnosti správce sítě Správce sítě je v rozsahu svých oprávnění odpovědný za řádný chod sítě nebo jejich částí a zabezpečuje zejména: a) Monitorování provozu sítě a kontrolu stavu serverů sítě a síťových prvků včetně zálohovacího systému.

12 b) Pravidelnou kontrolu systémových zpráv (tzv. logů). c) Provádění pravidelné kontroly využití diskových prostorů jednotlivých serverů a zabezpečování potřebných opatření k nápravě. d) Zakládání a rušení uživatelských účtů zaměstnanců. e) Vedení provozních deníků jednotlivých serverů. f) Vedení provozní dokumentace v aplikaci Vnitřní evidence IT. g) Správce sítě je oprávněn monitorovat činnost uživatelů spravované sítě v mezích, které neohrožují práva jednotlivých uživatelů. Informace, se kterými v rámci této činnosti přichází do styku, je povinen udržovat v naprosté tajnosti a s obsahem soukromých adresářů jednotlivých uživatelů není oprávněn seznamovat další osoby, pokud nejsou porušena pravidla tohoto pokynu, kdy je porušení řešeno s příslušnými vedoucími zaměstnanci. V případě zjištěného porušení pravidel provozu sítě je povinen s touto skutečností seznámit ředitele ORSM. h) Správce sítě je zároveň správcem IT v části sítě, kterou má ve své správě. Dbá o to, aby jejím provozem nebyl omezován nebo dokonce poškozován provoz sítě. V případě naléhavé potřeby může správce sítě požádat uživatele o přerušení práce v síti na dobu nutnou pro zásah do sítě nebo instalaci SW a všichni uživatelé jsou povinni mu v maximální možné míře vyhovět. i) Správce sítě je oprávněn odpojit neschválené IT nebo IT, na nichž byla provedena se správcem sítě nekonzultovaná změna konfigurace síťového SW. j) Správce sítě je oprávněn stanovit další závazná pravidla, upravující specifické činnosti v částech sítě, a to ve vazbě na charakter jejího provozního využití (specifikace serveru, komunikační protokoly, míra otevřenosti některých síťových služeb apod.) Sankce Správce sítě má právo omezit přístup k síti uživatelům, kteří prokazatelně porušili ustanovení tohoto pokynu, a to na dobu vyřešení daného případu Porušení povinností, stanovených uživatelům v jednotlivých ustanoveních tohoto pokynu, může být podle charakteru porušení (zejména vznikne-li tím svazu jakákoli újma) postiženo sankcemi podle zákoníku práce.

Předmět směrnice. Čl. 2 Základní pojmy, technické pojmy a zkratky

Předmět směrnice. Čl. 2 Základní pojmy, technické pojmy a zkratky SMĚRNICE Č. 5/2013 PRÁCE UŽIVATELŮ V POČÍTAČOVÉ SÍTI MĚÚ MILOVICE Předmět směrnice (1) Touto směrnicí jsou stanoveny vnitřní pravidla pro a) užívání výpočetní techniky (hardware) a programového vybavení

Více

VNITŘNÍ POKYN Č. 3/2004 PROVOZNÍ ŘÁD POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

VNITŘNÍ POKYN Č. 3/2004 PROVOZNÍ ŘÁD POČÍTAČOVÉ SÍTĚ MĚSTSKÝ ÚŘAD Masarykovo nám. 189, 766 01 Valašské Klobouky VALAŠSKÉ KLOBOUKY VNITŘNÍ POKYN Č. 3/2004 PROVOZNÍ ŘÁD POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 1. ÚČEL Směrnice Provozní řád počítačové sítě stanovuje pravidla pro užívání

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 624/2001

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 624/2001 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 624/2001 V l á d a I. s c h v a l u j e Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů uvedená v příloze tohoto usnesení (dále jen "Pravidla")

Více

Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy. Závěrečný test Základy informační bezpečnosti pro uživatele. Verze: 1.

Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy. Závěrečný test Základy informační bezpečnosti pro uživatele. Verze: 1. Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Závěrečný test Základy informační bezpečnosti pro uživatele Verze: 1.2 Test - Základy informační bezpečnosti pro uživatele Stránka 2 z

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AMITY International spol. s r.o. platné od 1.2.2011

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AMITY International spol. s r.o. platné od 1.2.2011 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále také VOP) společnosti AMITY International spol. s r.o. se sídlem Praha 5, Vstavačová 760, PSČ 150 00, IČ 264 93 497, vedena u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

SMĚRNICE OBCE ČAKOVIČKY. číslo 04/2008 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ. PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

SMĚRNICE OBCE ČAKOVIČKY. číslo 04/2008 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ. PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM OBEC ČAKOVIČKY Kojetická 32, pošta Mratín, PSČ: 250 63, okr. Mělník 315 682 286, 725 081 025, < ou.cakovicky@seznam.cz Počet listů: 9 Přílohy: 2/2 Čakovičky 10. září 2008 SMĚRNICE OBCE ČAKOVIČKY číslo

Více

Poliklinika Prosek a.s.

Poliklinika Prosek a.s. Poliklinika Prosek a.s. Lovosická 440/40, 19000 PRAHA 9, tel. 266010111 Směrnice č. 45/2016 Zásady pro používání výpočetní techniky Platnost od: 15. 6. 2016 Vydal: ing. Jiří Dufek - ředitel Určeno pro:

Více

PROVOZNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net

PROVOZNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net PROVOZNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net Valná hromada občanského sdružení dne 10.2.2005 schválila Provozní řád sdružení, ten byl novelizován na náhradní Valné hromadě konané 7.7.2008 Čl. 1 Status 1.1. Pro účely testování

Více

SMĚRNICE ŘÍZENÍ DOKUMENTŮ A ZÁZNAMŮ

SMĚRNICE ŘÍZENÍ DOKUMENTŮ A ZÁZNAMŮ Druh dokumentu: VNITŘNÍ PŘEDPIS PŘEDSTAVENSTVA NP-04 Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 1.9.2014 3.1 24 1 SMĚRNICE ŘÍZENÍ DOKUMENTŮ A ZÁZNAMŮ Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce:

Více

1.1. Správa a provozní podpora APV ROS, HW ROS a základního SW

1.1. Správa a provozní podpora APV ROS, HW ROS a základního SW Příloha č. 4 - Specifikace a informace o předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je řízení projektu, správa a údržba programového vybavení pro informační systém Základní Registr osob (dále rovněž

Více

Smluvní podmínky platné od 1.7.2009

Smluvní podmínky platné od 1.7.2009 Provozovatel: Ing. Vojtěch Ludl Pažoutova 2608/B 397 01 Písek IČO: 75091208 DIČ: CZ6206081904 Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Praha 4 Číslo účtu: 1012042114/5500 Smluvní podmínky platné od 1.7.2009

Více

ÚSTAVNÍ SOUD. Knihovní řád

ÚSTAVNÍ SOUD. Knihovní řád Org. 47/12 ÚSTAVNÍ SOUD Knihovní řád (úplné znění) Knihovní řád Ústavního soudu (dále jen knihovní řád ) vydal podle 4 odst. 7 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických

Více

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ na Střední škole automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Úvodní ustanovení Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking účinné od 1. 7. 2016 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) Moravského Peněžního Ústavu - spořitelního družstva (dále

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY PPF banky a.s.

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY PPF banky a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY PPF banky a.s. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Obchodní podmínky PPF banky a.s. pro platební karty (dále jen,,podmínky ) jsou vydávány k úpravě vzájemných práv a povinností smluvních

Více

(TS - TN) dostupnost služby = x 100 % kde: TS = doba trvání služby v měsíci; TN = doba nedostupnosti služby. [5]

(TS - TN) dostupnost služby = x 100 % kde: TS = doba trvání služby v měsíci; TN = doba nedostupnosti služby. [5] 1. P Ř E D M Ě T O B C H O D N Í C H P O D M Í N E K S M L O U V Y O F I R E M N Í M Ř E Š E N Í 1.1. Tyto Obchodní podmínky Smlouvy o Firemním řešení (dále jen Podmínky Firemního řešení ) upravují další

Více

Částka 10 Ročník 2005. Vydáno dne 27. července 2005. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 10 Ročník 2005. Vydáno dne 27. července 2005. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 10 Ročník 2005 Vydáno dne 27. července 2005 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 12. Úřední sdělení České národní banky ze dne 14. července 2005 o vydání metodiky k vybraným povinnostem podle zákona č. 61/1996

Více

Masarykova střední škola chemická. Křemencova 12, 116 28 Praha 1. Platný od 1.12. 2014 Čj.: 499/2014 ze dne 12.11.2014 ŠKOLNÍ ŘÁD

Masarykova střední škola chemická. Křemencova 12, 116 28 Praha 1. Platný od 1.12. 2014 Čj.: 499/2014 ze dne 12.11.2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, 116 28 Praha 1 Platný od 1.12. 2014 Čj.: 499/2014 ze dne 12.11.2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Základním úkolem školy je výchova žáků v duchu humanity a obecně uznávaného

Více

Organizační řád Úřadu městské části Praha 8

Organizační řád Úřadu městské části Praha 8 Příloha usnesení č. Usn RMC 0556/2015 Rady městské části Praha 8 ze dne 23. září 2015 Organizační řád Úřadu městské části Praha 8 schválený Radou Městské části Praha 8 dne 23. září 2015 na návrh tajemníka

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle ust. 21 odst. 1 písm. a) a 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále také jako zákon

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY K DÍLU VYTVOŘENÍ INTERNETOVÉ PREZENTACE NEBO PREZENTACE S ELEKTRONICKÝM OBCHODEM

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY K DÍLU VYTVOŘENÍ INTERNETOVÉ PREZENTACE NEBO PREZENTACE S ELEKTRONICKÝM OBCHODEM VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY K DÍLU VYTVOŘENÍ INTERNETOVÉ PREZENTACE NEBO PREZENTACE S ELEKTRONICKÝM OBCHODEM Jiří Brož Spoma, Vlčkovická 224, 500 04 Hradec Králové, IČ 10470191, evidující úřad: - Magistrát

Více

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 101 ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Část první Ochrana osobních údajů ( 1 48) Hlava I Úvodní ustanovení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k zakázce č. C02A/2012: ZAKÁZKA NA DODÁNÍ ICT TECHNIKY PRO ŠKOLNÍ VÝUKU V RÁMCI PROJEKTU VÝUKA ICT NA SPŠ.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k zakázce č. C02A/2012: ZAKÁZKA NA DODÁNÍ ICT TECHNIKY PRO ŠKOLNÍ VÝUKU V RÁMCI PROJEKTU VÝUKA ICT NA SPŠ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce č. C02A/2012: ZAKÁZKA NA DODÁNÍ ICT TECHNIKY PRO ŠKOLNÍ VÝUKU V RÁMCI PROJEKTU VÝUKA ICT NA SPŠ Stránka 1 z 17 Vymezení předmětu zakázky... 4 Předmět plnění zakázky a jeho

Více

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Technik PC a periferií (kód: 26-023-H) Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Týká se povolání: Technik PC a periférií Kvalifikační

Více

s názvem Konsolidace HW technologického centra Moravská Třebová

s názvem Konsolidace HW technologického centra Moravská Třebová VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (oprava ze dne 29. 5. 2015) pro zjednodušené podlimitní řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ), ve znění pozdějších předpisů

Více

Opatření děkana č. 2012/8

Opatření děkana č. 2012/8 Opatření děkana č. 2012/8 (schváleno v kolegiu dne 3. 9. 2012) Provozní řád výpočetní techniky Farmaceutické fakulty UK 1 ÚČEL 1.1 Opatření stanovuje jednotný způsob pro systematické zabezpečování a udržování

Více

Knihovní řád Městská knihovna Štíty, organizační složka města

Knihovní řád Městská knihovna Štíty, organizační složka města Knihovní řád Městská knihovna Štíty, organizační složka města Knihovní řád je vydáván v souladu se statutem městské knihovny ve Štítech č.j.: 20. Zastupitelstvo ze dne 27. 6. 2002 pod č. usnesení 2 písm.

Více

2000/101 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

2000/101 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 2000/101 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 101/2000 ve znění 250/2014 Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

INO/40/01/001831/2009

INO/40/01/001831/2009 INO/40/01/001831/2009 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU PRAŽSKÉHO CENTRA KARTOVÝCH SLUŽEB uzavřená mezi následujícími stranami Hlavní město Praha jako Garant a HAGUESS, a.s. jako Správce i OBSAH 1 OBECNÁ USTANOVENÍ...6

Více

ALFIS 2014 komplexní ekonomický systém verze 2014.5

ALFIS 2014 komplexní ekonomický systém verze 2014.5 ALFIS 2014 komplexní ekonomický systém verze 2014.5 Návod na instalaci Fuksa Ladislav Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 223 010 785, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Finance-on-line.cz s.r.o. o spolupráci

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Finance-on-line.cz s.r.o. o spolupráci Všeobecné obchodní podmínky společnosti Finance-on-line.cz s.r.o. o spolupráci Čl. 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky, dále jen VOP, upravují obecně právní vztahy mezi účastníky smlouvy

Více

ZÁVAZNÉ PODMÍNKY. I. Úvodní ustanovení. Kontrola a pokuty

ZÁVAZNÉ PODMÍNKY. I. Úvodní ustanovení. Kontrola a pokuty ZÁVAZNÉ PODMÍNKY pro provádění činností externích osob z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí ve společnostech holdingu VÍTKOVICE (dále jen Závazné

Více

Všeobecné obchodní podmínky užívání systému BiddingTools. platné od 26.10.2015 a účinné od 11.11.2015 číslo verze: 2015.02

Všeobecné obchodní podmínky užívání systému BiddingTools. platné od 26.10.2015 a účinné od 11.11.2015 číslo verze: 2015.02 Všeobecné obchodní podmínky užívání systému BiddingTools 1. Úvodní ustanovení 1.1. Poskytovatel provozovaného společností INFOTOOLS.cz s.r.o. platné od 26.10.2015 a účinné od 11.11.2015 číslo verze: 2015.02

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY II. SERVISNÍ SMLOUVA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY II. SERVISNÍ SMLOUVA Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Počítačový tomograf (CT) pro oddělení radiologické a zobrazovacích

Více

Postup zprovoznění aplikace Crypta 2

Postup zprovoznění aplikace Crypta 2 Identifikace Číslo jednací Nahrazuje Klasifikace Veřejný Platnost 8. 11. 2015 Účinnost 8. 11. 2015 Postup zprovoznění aplikace Crypta 2 verze 3.1 Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225

Více

Vytištìno systémem AllyTrade provozovaném spoleèností ECONOMY.CZ

Vytištìno systémem AllyTrade provozovaném spoleèností ECONOMY.CZ Zadání výbìrového øízení pro omezený poèet dodavatelù Odbìratel: Ministerstvo financí Letenská 15 11810 Praha 1 IÈ: 00006947 DIÈ: CZ00006947 Název: Projektové øízení projektu Service Desk ICT MF Èíslo:

Více

Smlouva o dílo č. smlouvy dodavatele:../2011

Smlouva o dílo č. smlouvy dodavatele:../2011 Smlouva o dílo č. smlouvy dodavatele:../2011 uzavřená podle 261 odst.2 a 536 a násl. zák.č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen Obch.Z. ) I/ Účastníci smlouvy : 1. RCS Kladno, s. r.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU Doplnění a rozšíření SW vybavení "

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU Doplnění a rozšíření SW vybavení Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno IČO: 62156462, DIČ: CZ 62156462, bankovní spojení KB Brno č. účtu 27-0493900217/0100 Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998

Více

Část A Obecné podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství

Část A Obecné podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství Pravidla pro žadatele o finanční pomoc z OP Zemědělství - Opatření 2.1. Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí, podopatření 2.1.2. a 2.1.3. investiční záměr a) se zapracovaným zpřesněním

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti COFELY a.s.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti COFELY a.s. Všeobecné obchodní podmínky společnosti COFELY a.s. 1. Rozsah platnosti a definice užívaných pojmů 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále označované rovněž jako VOP ) upravují smluvní vztahy mezi

Více

Zadávací podmínky soutěže: Dodávka HW a SW vybavení pro střediska SIM na území ČR. Zadavatel:

Zadávací podmínky soutěže: Dodávka HW a SW vybavení pro střediska SIM na území ČR. Zadavatel: Zadávací podmínky soutěže: Dodávka HW a SW vybavení pro střediska SIM na území ČR Zadavatel: Název společnosti: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR Sídlo společnosti: Novoborská 372, Praha

Více

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II Takto označené údaje doplní zadavatel. Takto označené údaje povinně doplní uchazeč. SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II 1 TATO SMLOUVA O DÍLO (dále

Více

Knihovní řád. Místní knihovny Heřmanov. I. Všeobecná ustanovení

Knihovní řád. Místní knihovny Heřmanov. I. Všeobecná ustanovení Knihovní řád Místní knihovny Heřmanov I. Všeobecná ustanovení 1. Místní knihovna v Heřmanově(dále jen knihovna) je veřejnou knihovnou, zajišťující všeobecnou a demokratickou dostupnost informací všem občanům

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Projekt je spolufinancován z ROP NUTS II Jihovýchod. Prioritní osa: 11.3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel. Oblast podpory: 11.3.1 Rozvoj urbanizačních center. Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.1.00/41.01696.

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÁ POBOČKA V PLZNI

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÁ POBOČKA V PLZNI ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÁ POBOČKA V PLZNI Druh interního aktu: Směrnice ředitele krajské pobočky č. 2/2016 Název aktu: K zabezpečení ochrany osobních údajů Č.j. UPCR-PM-2016/2180-00832210 Zrušuje:

Více

Obsah 1/11. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz

Obsah 1/11. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz Obsah Obsah... 1 1. Obchodní politika pro školství Zeměpis ČR, Evropa a Svět... 2 Obchodní a dodací podmínky... 2 Další služby pro školy a jejich žáky... 2 2. Prohlášení výrobce o poskytnutí licence učitelům...

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části č. 657 ze dne 27.08.2014 Směrnice Rady městské části k oběhu účetních dokladů s c h v a l u j e

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části č. 657 ze dne 27.08.2014 Směrnice Rady městské části k oběhu účetních dokladů s c h v a l u j e č.j.: 687/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 657 ze dne 27.08.2014 Směrnice Rady městské části k oběhu účetních dokladů Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. Směrnici

Více

SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ PODMÍNKY HOSPODAŘENÍ S PROSTŘEDKY REHABILITAČNÍHO FONDU VÝROBNÍCH DRUŽSTEV INVALIDŮ

SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ PODMÍNKY HOSPODAŘENÍ S PROSTŘEDKY REHABILITAČNÍHO FONDU VÝROBNÍCH DRUŽSTEV INVALIDŮ Druh dokumentu: VNITŘNÍ PŘEDPIS PŘEDSTAVENSTVA NP-16 Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 1. 1. 2015 4.0 7 1 SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ PODMÍNKY HOSPODAŘENÍ S PROSTŘEDKY REHABILITAČNÍHO FONDU Číslo

Více

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) Dodávka technologie

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb k připojení internetové síti FRYNET. Platné od 1. 12. 2005 (dále jen Poskytovatel )

Všeobecné podmínky poskytování služeb k připojení internetové síti FRYNET. Platné od 1. 12. 2005 (dále jen Poskytovatel ) Všeobecné podmínky poskytování služeb k připojení internetové síti FRYNET. Platné od 1. 12. 2005 (dále jen Poskytovatel ) A. Preambule 1. Všeobecné podmínky poskytovatele pro poskytování služeb upravují

Více

Dodávka axiálně-torzního zkušebního systému - CEITEC

Dodávka axiálně-torzního zkušebního systému - CEITEC ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Dodávka axiálně-torzního zkušebního systému - CEITEC Evidenční číslo

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu

Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny v souladu s zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné podmínky služeb elektronických komunikací společnosti ATS elektronic, spol. s.r.o.(dále jen VP

Více

2. Žádost o poskytování služeb elektronických komunikací

2. Žádost o poskytování služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních a pevných bezdrátových sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s 273 odst. 1 zákona

Více

Řád plemenné knihy plemene Aberdeen Angus

Řád plemenné knihy plemene Aberdeen Angus Řád plemenné knihy plemene Aberdeen Angus l. Základní východiska plemenné knihy 1.1. Právním základem řádu plemenné knihy (dále jen Řád PK) je zákon ČR č. 344/2006 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci

Více

Řád právní pomoci Odborového sdružení železničářů

Řád právní pomoci Odborového sdružení železničářů Řád právní pomoci Odborového sdružení železničářů Schválený Ústředím OSŽ dne 30.8.1990, ve znění změn a doplňků schválených Ústředím OSŽ ze dne 13.1.1993, 7.9.1994, 11.12.1997, 24.3.1999, 27.6.2001, 21.5.2008

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 3. OBCHODNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ PŘÍLOHY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 3. OBCHODNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ PŘÍLOHY OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) upravují podmínky zveřejnění inzerce na internetovém serveru Zbavsetoho.cz dostupném na internetové adrese

Více

METODIKA. pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu zdraví projekty podpory zdraví. pro rok 2015

METODIKA. pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu zdraví projekty podpory zdraví. pro rok 2015 DOTAČNÍ PROGRAM MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ METODIKA pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu zdraví projekty podpory zdraví Ministerstvo zdravotnictví

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Směrnice rektora č. 23/2002 Pravidla provozu počítačové sítě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Směrnice rektora č. 23/2002 Pravidla provozu počítačové sítě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ve Zlíně 13. 9. 2002 Zpracovala: Mgr. Monika Hrabáková Směrnice rektora č. 23/2002 Pravidla provozu počítačové sítě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Článek 1 Základní ustanovení,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Rozšíření kamerového systému Zadavatel: Město Kolín KRYCÍ LIST NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu podle odst. 3 12 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v

Více

SMLOUVA O PODMÍNKÁCH A PRAVIDLECH ÚČASTI NA ELEKTRONICKÝCH AUKCÍCH DŘÍVÍ

SMLOUVA O PODMÍNKÁCH A PRAVIDLECH ÚČASTI NA ELEKTRONICKÝCH AUKCÍCH DŘÍVÍ 1 SMLOUVA O PODMÍNKÁCH A PRAVIDLECH ÚČASTI NA ELEKTRONICKÝCH AUKCÍCH DŘÍVÍ Strany Smlouvy: 1. Organizátor Bohemia Brethren, s.r.o. se sídlem Mlýnská 500, Boršov nad Vltavou, PSČ: 373 82 Zapsána v OR KS

Více

Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia

Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia Oblast podpory 3.3 Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Příručka pro konečné uživatele Verze 5 Platná od 1. 9. 2012 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Seznam zkratek

Více

Výzva k podání nabídky v zadávacím řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku s názvem Výměna vybavení počítačové učebny

Výzva k podání nabídky v zadávacím řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku s názvem Výměna vybavení počítačové učebny FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘI PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA PÍSNICKÁ V PRAZE 12, PÍSNICKÁ 760/11, PRAHA 4 KAMÝK IČ: 613 882 54, TEL.: 241 470 306, ZSPISNICKA@ZSPISNICKA.CZ, WWW.ZSPISNICKA.CZ

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností AIRWAYNET

Více

k předmětu dražby, nebo totéž veřejné jednání, které bylo licitátorem ukončeno z důvodu, že nebylo učiněno ani nejnižší podání; elektronická

k předmětu dražby, nebo totéž veřejné jednání, které bylo licitátorem ukončeno z důvodu, že nebylo učiněno ani nejnižší podání; elektronická Všeobecné podmínky pro užívání portálu www.okdrazby.cz a účast na elektronických dobrovolných a nedobrovolných dražbách movitých a nemovitých věcí organizovaných dražebníky na internetovém portálu www.okdrazby.cz

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Příloha: Závazný návrh smlouvy SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Č.j.: 873/2012-28 Číslo v CES: BUDE DOPLNĚNO Číslo úkolu: BUDE DOPLNĚNO EU zdroje a BUDE DOPLNĚNO Státní rozpočet ČR

Více

Účel dokumentu. Uveřejnění jakékoli části tohoto dokumentu podléhá schválení příslušných pracovníků Ministerstva vnitra České republiky.

Účel dokumentu. Uveřejnění jakékoli části tohoto dokumentu podléhá schválení příslušných pracovníků Ministerstva vnitra České republiky. Czech POINT Účel dokumentu Tento PŘ stanovuje základní pravidla provozu systému Czech POINT v prostředí CMS, stanovuje odpovědnosti jednotlivých subjektů zúčastněných na přenosu dat a základní bezpečnostní

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení Město Luby nám.5. května 164 tel.: 354 420 410 351 37 Luby tel./fax.: 354 420 419 IČO 00254053 e-mail: starosta@mestoluby.cz PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY PRO INDIVIDUÁLNÍ DOTACE

Více

provoz páteřové sítě fakulty a její připojení k Pražské akademické síti připojení lokálních sítí k páteřové síti fakulty či k Pražské akademické síti

provoz páteřové sítě fakulty a její připojení k Pražské akademické síti připojení lokálních sítí k páteřové síti fakulty či k Pražské akademické síti Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (https://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Zásady provozování a používání výpočetní techniky na 2. LF UK Zásady provozování a používání výpočetní techniky na 2.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : 167. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů 168. Zákon, kterým se

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka PC výkaznictví JASU (program pro zpracování účetního výkaznictví) březen 2012 Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 P.O.Box 36 111 21 Praha 1 telefon: 224 091 619 fax:

Více

Provozní řád počítačových učeben

Provozní řád počítačových učeben Účinnost dokumentu od: 18. 4. 2011 Provozní řád počítačových učeben Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/6 Provozní řád počítačových učeben

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi:

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi: 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk, Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk, IČ: 00851167, DIČ: CZ00851167, zastoupená ředitelkou Mgr. Irenou Jonovou (dále

Více

Smlouva o dodržování bezpečnostních opatření v rámci spolupráce

Smlouva o dodržování bezpečnostních opatření v rámci spolupráce Smlouva o dodržování bezpečnostních opatření v rámci spolupráce č.j.: MMR- 16819/2013 24/5 Číslo v CES: 5139 Čísla úkolů: 3691/6111/26/24 a 3691/5169/20/24 pro EU zdroje 3691/6111/25/24 a 3691/5169/19/24

Více

Úvěrová smlouva. uzavřeli dne tuto Úvěrovou smlouvu. Hlava 1. Úvodní ustanovení a pojmy

Úvěrová smlouva. uzavřeli dne tuto Úvěrovou smlouvu. Hlava 1. Úvodní ustanovení a pojmy SPOLEČNOST Název: ATOMIC Finance, a.s. Identifikační číslo (IČO): 044 11 323, vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka B 20943, adresa sídla Společnosti a adresa pro doručování: Revoluční 724/7,

Více

Pozn.: Tučně vyznačené části textu ještě nejsou účinné a nabudou účinnosti udělením příslušného oprávnění k výkonu kolektivní správy.

Pozn.: Tučně vyznačené části textu ještě nejsou účinné a nabudou účinnosti udělením příslušného oprávnění k výkonu kolektivní správy. divadelní a literární agentura občanské sdružení ROZÚČTOVACÍ ŘÁD ze dne 9.4.2003 ve znění usnesení a jiných změn přijatých valnou hromadou DILIA konanou dne 6.4.2004 a 27. 4. 2005 a 26. 4. 2006 a 25. 4.

Více

Všeobecné podmínky pro nákup lístku

Všeobecné podmínky pro nákup lístku Preambule Poskytovatel je společnost, která má zájem prodávat Uživateli lístky na základě požadavku Uživatele a poskytovat mu s tím související služby, které mají k zajištění tohoto nákupu Uživateli pomoci.

Více

KUPNÍ SMLOUVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE SPECT/CT kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice

KUPNÍ SMLOUVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE SPECT/CT kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice KUPNÍ SMLOUVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE SPECT/CT kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice článek 1 Smluvní strany 1. Nemocnice České Budějovice, a.s. se sídlem: České Budějovice, B. Němcové

Více

Článek I Vydávání povolení k zvláštnímu užívání místních komunikací a povolení k zahájení výkopů v plochách mimo komunikace

Článek I Vydávání povolení k zvláštnímu užívání místních komunikací a povolení k zahájení výkopů v plochách mimo komunikace PRAVIDLA Rady města Klatovy č. P /0 ve znění pravidel č. P /0 a č. P /04 úplné znění "Pro povolování výkopů" Rada města Klatovy se dne.6.0 usnesla vydat dle zákona č. 3/997 Sb., o pozemních komunikacích

Více

Podmínky pro používání Extranetu společnosti B. Braun

Podmínky pro používání Extranetu společnosti B. Braun Podmínky pro používání Extranetu společnosti B. Braun 1. Rozsah platnosti Níže uvedené podmínky pro používání platí pro Vaše používání Extranetu společnosti B. Braun (dále jen Extranet ), který poskytuje

Více

Regionální knihovní systémy. Ing. Jiří Šilha, LANius s.r.o.

Regionální knihovní systémy. Ing. Jiří Šilha, LANius s.r.o. Regionální knihovní systémy Ing. Jiří Šilha, LANius s.r.o. Regionální služby knihoven Krajská knihovna: Vyhodnocuje statistiku knihovnických činností za celý kraj. Provádí sběr dat za kraj, vytváří krajský

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen VOP ) (platné od 1.1.2010) čl. 1 Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1. Radim Pytela AC Vyškov,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Podpora veřejné dopravy veřejná zakázka na dodávky zadávaná

Více

Kontaktní osoby. Kritéria pro vyhodnocení nabídek a jejich váha

Kontaktní osoby. Kritéria pro vyhodnocení nabídek a jejich váha Zadání veøejného výbìrového øízení Odbìratel: Ministerstvo financí Letenská 15 11810 Praha 1 IÈ: 00006947 DIÈ: CZ00006947 Základní údaje výbìrového øízení Název: Rekonstrukce místnosti è.420 v objektu

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I.

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I. Smlouva o dílo Příloha č. 2 zadávací dokumentace SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

SMEWAD 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SMEWAD 1/2014

SMEWAD 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SMEWAD 1/2014 SMEWAD 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SMEWAD 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SMEWAD 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: Smarty CZ a.s. se sídlem: Praha Nové Město, Politických vězňů 1272/21, okres

Více

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli:

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Smlouva o dílo kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Město Jablunkov sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 73991 identifikační číslo: 00296759 DIČ: CZ00296759 zástupce ve věcech smluvních: Petr Sagitarius,

Více

Licenční smlouva. 1. Úvodní ustanovení. 2. Obsah Licence

Licenční smlouva. 1. Úvodní ustanovení. 2. Obsah Licence Licenční smlouva 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost AMAX COM, s.r.o., se sídlem Křídlovická 42/26, 603 00 Brno, Česká republika, IČ: 26958066, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně dne

Více

Zákon č. 78/2004 Sb., ze dne 22. ledna 2004, o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty

Zákon č. 78/2004 Sb., ze dne 22. ledna 2004, o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty Platné znění zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, s vyznačením změn provedených zákonem č. 346/2005 Sb. (účinnost novely od 13. září 2005) Zákon

Více

Věc: Výzva jednomu zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Věc: Výzva jednomu zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 20. prosince 2012 PID: MFCR2XLSWF Č. j.: MF-121562/2012/23-232

Více

2.3 Zakoupení telematických systémů. 2.4 Poskytování telematických systémů za úplatu (pronájem) 2.5 Přenechání aplikačního softwaru

2.3 Zakoupení telematických systémů. 2.4 Poskytování telematických systémů za úplatu (pronájem) 2.5 Přenechání aplikačního softwaru 1 Openmatics s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro telematické služby (Prosinec 2014) 1. Obecná ustanovení 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky ( VOP ) platí pro poskytování všech služeb dle bodu 2 (

Více

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení. Čl. 1. Čl. 2. Předmět směrnice. Čl. 3. Základní pojmy

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení. Čl. 1. Čl. 2. Předmět směrnice. Čl. 3. Základní pojmy Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 IČ: 259 098 Směrnice č. 29/2011 Rada obce Strašice vydává v souladu s ustanovením 102, odst.2, písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a dle 175

Více

Domovní řád společenství vlastníků jednotek

Domovní řád společenství vlastníků jednotek Domovní řád společenství vlastníků jednotek I. ÚVOD 1. Domovní řád Společenství vlastníků domu čp. 347, Rožnovská ulice ve Frenšátě p.r., vychází ze stanov tohoto společenství a zahrnuje i některá organizační

Více

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci

Více

Smlouva o poskytování služeb

Smlouva o poskytování služeb Smlouva o poskytování služeb č. OLP/265/2015 uzavřená v souladu s 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami: Liberecký

Více

Standardní operační postup (SOP) ČNRDD/M02/verze 02. Elektronické záznamy

Standardní operační postup (SOP) ČNRDD/M02/verze 02. Elektronické záznamy Standardní operační postup (SOP) ČNRDD/M02/verze 02 Elektronické záznamy 1. Cíl Koordinační centrum využívá pro zpracování a uchování dat počítačový databázový systém. Na elektronických záznamech je postavena

Více

Principy posuzování žádostí o tzv. služební byt MČ Prahy 7 Úvod

Principy posuzování žádostí o tzv. služební byt MČ Prahy 7 Úvod Principy posuzování žádostí o tzv. služební byt MČ Prahy 7 Úvod Při posuzování žádostí o tzv. služební byt MČ Prahy 7 a následné uzavírání nájemních smluv (dále NS ) bude vždy usilováno o vyhovění žadateli,

Více

VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC SM 01

VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC SM 01 Strana 1 / 9 VYŘIVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval : Místostarostka, PVK Bc. Jana Čermáková 2.3.2009 usnesení za dne 30.6.09 30.6.2009 Rozdělovník

Více