ZAHAJOVACÍ BALÍČEK MÍTINKŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZAHAJOVACÍ BALÍČEK MÍTINKŮ"

Transkript

1 ZAHAJOVACÍ BALÍČEK MÍTINKŮ Strana 1 Poslední oprava: 2/2012

2 základní dokumenty Dokumenty pro mítink Oddíl III Zahajovací balíček mítinků Oddíl 14 v Fellowship Service Manual Dokumenty v tomto oddílu jsou základ, nad kterého se vytvoří všechny mítinky CoDA. A. Dvanáct kroků CoDA B. Dvanáct tradic CoDA C. Dvanáct příslibů CoDA D. Projevy a charakteristiky kodependence E. Projevy a charakteristiky spoluzávislosti a fáze uzdravení F. Preambule sdružení Co-Dependents Anonymous G. Přivítání (dlouhá verze) H. Přivítání (krátká verze) I. Modlitby CoDA J. Pro pocit bezpečí K. Základní uspořádání setkání Strana 2 Poslední oprava: 2/2012

3 Dvanáct kroků Co-Dependents Anonymous 1. Přiznali jsme svoji bezmocnost nad jinými- naše životy začaly být neovladatelné. 2. Dospěli jsme k víře, že síla větší než naše obnoví naše duševní zdraví. 3. Rozhodli jsme se předat svoji vůli a svůj život do péče Boha, tak jak ho my sami chápeme. 4. Provedli jsme důkladnou a nebojácnou morální inventuru sami sebe. 5. Přiznali jsme Bohu, sami sobě a jiné lidské bytosti přesnou povahu svých chyb. 6. Byli jsme zcela povolní k tomu, aby Bůh odstranil všechny tyto naše charakterové vady. 7. Pokorně jsme ho požádali, aby naše nedostatky odstranil. 8. Sepsali jsme listinu lidí, kterým jsme ublížili a kterým to chceme nahradit. 9. Rozhodli jsme se provést všechny tyto nápravy ve všech případech, kdy to situace dovolí, s výjimkou, kdy toto počínání by jim nebo jiným uškodilo. 10. Pokračovali jsme v provádění osobní inventury, a když jsme chybovali, pohotově jsme se přiznali. 11. Pomocí modlitby a meditace jsme zdokonalovali svůj vědomý styk s Bohem, jak jsme ho chápali my, a modlili se pouze za to, aby se nám dostalo poznání jeho vůle a síly ji uskutečnit. 12. Výsledkem těchto kroků bylo, že jsme se spirituálně probudili a v důsledku toho jsme projevili snahu předávat toto poselství ostatním alkoholikům a uplatňovat tyto principy ve všech našich záležitostech. Dvanáct kroků bylo přetištěno a upraveno se svolením Alcoholics Anonymous World Services, Inc. Povolení tisknout a upravit tento materiál neznamená, že AA revidovalo nebo schválilo obsah tohoto vydání, ani že AA souhlasí s názory zde vyjádřenými. AA je program pro uzdravení pouze z alkoholismu použití Dvanácti kroků ve spojení s programy a aktivitami, které jsou formovány podle AA, ale zabývají se jinými problémy, neznamená opak. Dvanáct kroků anonymních alkoholiků 1. Přiznali jsme svoji bezmocnost nad alkoholem- naše životy začaly být neovladatelné. 2. Dospěli jsme k víře, že síla větší než naše obnoví naše duševní zdraví. 3. Rozhodli jsme se předat svoji vůli a svůj život do péče Boha, tak jak ho my sami chápeme. 4. Provedli jsme důkladnou a nebojácnou morální inventuru sami sebe. 5. Přiznali jsme Bohu, sami sobě a jiné lidské bytosti přesnou povahu svých chyb. 6. Byli jsme zcela povolní k tomu, aby Bůh odstranil všechny tyto naše charakterové vady. 7. Pokorně jsme ho požádali, aby naše nedostatky odstranil. 8. Sepsali jsme listinu lidí, kterým jsme ublížili a kterým to chceme nahradit. 9. Rozhodli jsme se provést všechny tyto nápravy ve všech případech, kdy to situace dovolí, s výjimkou, kdy toto počínání by jim nebo jiným uškodilo. 10. Pokračovali jsme v provádění osobní inventury, a když jsme chybovali, pohotově jsme se přiznali. 11. Pomocí modlitby a meditace jsme zdokonalovali svůj vědomý styk s Bohem, jak jsme ho chápali my, a modlili se pouze za to, aby se nám dostalo poznání jeho vůle a síly ji uskutečnit. 12. Výsledkem těchto kroků bylo, že jsme se spirituálně probudili a v důsledku toho jsme projevili snahu předávat toto poselství ostatním alkoholikům a uplatňovat tyto principy ve všech našich záležitostech. Strana 3 Poslední oprava: 2/2012

4 DVANÁCT TRADIC CODA 1. Naše společné blaho by mělo být na prvním místě; osobní uzdravení závisí na jednotě našeho společenství. 2. Pro účel naší skupiny existuje pouze jedna konečná autorita - milující Bůh, tak jak se sám vyjadřuje v našem skupinovém svědomí. Naši vedoucí jsou pouze spolehliví služebníci, kteří však nevládnou. 3. Jedinou podmínkou členství v CODA je touha po zdravých a láskyplných vztazích. 4. Každá skupina by měla být autonomní s výjimkou případů, které ovlivňují jiné skupiny nebo CODA jako celek. 5. Každá skupina CODA má pouze jediný primární účel předávat toto poselství ostatním kodependentním, kteří stále ještě trpí. 6. Naše skupiny CODA by nikdy neměly podporovat, financovat nebo propůjčovat naše jméno jakémukoliv vnějšímu podnikání, aby nás problémy týkající se peněz, majetku a prestiže neodchýlily od našeho primárního účelu. 7. Každá skupina by měla být plně soběstačná, a odmítat příspěvky zvnějšku. 8. Činnosti týkající se dvanáctého kroku CODA by se nikdy neměly stát profesionálními, i když naše servisní centra mohou zaměstnávat speciální pracovníky. 9. Naše skupiny jako takové by nikdy neměly být organizované; ale můžeme vytvořit servisní výbory nebo komise, přímo zodpovědné těm, kterým slouží. 10. Společenství CODA nemá názory na vnější otázky; proto by jméno CODA. nemělo být nikdy zataženo do veřejné kontroverze. 11. Naše zásady veřejných vztahů jsou založeny spíše na přitažlivosti než na propagaci; potřebujeme vždy udržovat osobní anonymitu všech našich členů na úrovni tisku, rozhlasu a filmu. 12. Anonymita je spirituálním základem všech našich tradic, vždy nám připomínající, abychom kladli principy před osobnosti. Dvanáct tradic bylo přetištěno a upraveno se svolením Alcoholics Anonymous World Services, Inc. Povolení tisknout a upravit tento materiál neznamená, že AA revidovalo nebo schválilo obsah tohoto vydání, ani že AA souhlasí s názory zde vyjádřenými. AA je program pro uzdravení pouze z alkoholismu použití Dvanácti tradic ve spojení s programy a aktivitami, které jsou formovány podle AA, ale zabývají se jinými problémy, neznamená opak. Dvanáct tradic AA 1. Náš společný prospěch by měl být vždy na prvním místě; osobní uzdravení závisí na jednotě AA. 2. Pro účel naší skupiny existuje pouze jedna konečná autorita - milující Bůh, tak jak se sám vyjadřuje v našem skupinovém vědomí. Naši vedoucí jsou pouze spolehliví služebníci, kteří nám nevládnou. 3. Jediným požadavkem pro členství v AA je touha přestat pít. 4. Každá skupina by měla být samostatná s výjimkou případů, které ovlivňují ostatní skupiny nebo AA jako celek. 5. Každá skupina má pouze jediný hlavní účel - přinášet své poselství alkoholikovi, který ještě trpí. 6. Skupina AA by nikdy neměla podporovat, financovat jakýkoliv podnik nebo instituci stojící mimo AA ani mu propůjčovat jméno AA, aby nás problémy majetku a prestiže neodváděly od našeho hlavního účelu. 7. Každá skupina AA by měla být plně soběstačná a odmítat příspěvky zvnějšku. 8. Anonymní alkoholici by se nikdy neměli stát profesionálními, i když naše servisní střediska mohou zaměstnávat specialisty. 9. AA jako takové by nikdy nemělo být organizováno; ale my můžeme vytvářet služební výbory nebo komise, přímo zodpovědné těm, kterým slouží. 10. Anonymní alkoholici nemají názory na vnější otázky; proto by jméno AA nemělo být nikdy zataženo do veřejných sporů. 11. Naše vztahy k veřejnosti jsou založeny spíše na přitažlivosti než na reklamě; my vždy potřebujeme zachovávat osobní anonymitu na úrovni tisku rozhlasu a filmu. 12. Anonymita je duchovním základem všech našich tradicí, která nám připomíná, že máme davit přednost zásadám před osobnostmi. Strana 4 Poslední oprava: 2/2012

5 Dvanáct příslibů Co-Dependents Anonymous Prací na programu Co-Dependents Anonymous mohu dosáhnout zázračných změn ve svém životě. Pokud poctivě usiluji o naplnění Dvanácti kroků a přidržuji se Dvanácti tradic, 1. Poznávám nové vědomí sounáležitosti. Pocit prázdnoty a opuštěnosti zmizí. 2. Už nejsem ovládán svými obavami a strachem. Svůj strach jsem překonal a jednám s odvahou, čestně a důstojně. 3. Znám novou svobodu. 4. Osvobozuji se od pocitů obav, viny a zklamání týkajících se mé minulosti i současnosti. Jsem dostatečně bdělý, abych se k nim nevracel. 5. Poznávám novou lásku a přijetí sebe sama i druhých. Cítím se nezpochybnitelně láskyhodný, milující a milovaný. 6. Učím se vidět sebe sama jako rovnocenného druhým. Mé nové i obnovené vztahy jsou výlučně s rovnocennými partnery. 7. Jsem schopen utvářet a udržovat zdravé a láskyplné vztahy. Potřeba ovládat druhé a manipulovat jimi zmizí, jakmile se naučím důvěřovat těm, kdo jsou opravdu důvěryhodní. 8. Učím se, že je možné se zotavit stát se více milujícím, důvěrným a podporujícím. Mám možnost komunikovat s vlastní rodinou způsobem, který bude bezpečný pro mne a plný úcty a respektu vůči ostatním rodinným příslušníkům. 9. Poznávám, že jsem jedinečné a vzácné stvoření. 10. Už nepotřebuji spoléhat pouze na druhé, že jen skrze ně získám svůj pocit hodnoty. 11. Spoléhám se na vedení, kterého se mi dostává od mé Vyšší Moci, a začínám důvěřovat ve své vlastní schopnosti. 12. Zakouším stále intenzivněji poklid, sílu a duchovní růst ve svém každodenním životě. The Journey Continues on page 79 in the CoDA Book is an option to the above reading, or may be read in addition to the above reading. Strana 5 Poslední oprava: 2/2012

6 Projevy a charakteristiky kodependence Seznam těchto projevů a charakteristik je nabízen jako pomůcka pro sebehodnocení. Může být obzvláště nápomocen nově příchozím. Projevy popírání: Je pro mě obtížné uvědomit si, co doopravdy cítím. Minimalizuji, zlehčuji nebo popírám, jak se doopravdy cítím. Sám sebe vnímám jako zcela nesobeckou osobu oddanou dobru a prospěchu druhých. Projevy nízké sebeúcty: Je pro mne obtížné učinit rozhodnutí. Posuzuji všechno co myslím, říkám nebo konám nekompromisně a tvrdě jako nikdy dost dobré. Činí mi potíže a vyvádí mě z míry, když mám přijmout pochvalu, ocenění nebo dárek. Nežádám druhé, aby naplnili moje potřeby nebo touhy. Cením si ohodnocení svých myšlenek, pocitů a chování druhými více než vlastního sebehodnocení. Nevnímám sám sebe jako cennou osobu hodnou lásky. Projevy přizpůsobování: Snižuji a přizpůsobuji své vlastní hodnoty a omezuji svou integritu, abych zabránil odmítnutí nebo hněvu druhého člověka. Jsem velmi citlivý k tomu, jak se cítí druzí, a cítím se stejným způsobem. Jsem extrémně loajální, což mě vede k tomu, že zůstávám v situacích pro mě škodlivých příliš dlouho. Hodnotím názory a pocity druhých lidí výše než své vlastní a bojím se vyjádřit odlišné názory a své vlastní pocity. Stavím stranou své vlastní zájmy a koníčky, abych mohl udělat to, co chtějí druzí. Přijímám sex tam, kde bych chtěl lásku. Strana 6 Poslední oprava: 2/2012

7 Projevy kontroly: Věřím, že většina ostatních lidí není schopná se sama o sebe postarat. Snažím se přesvědčit druhé o tom, co by si měli myslet a jak se doopravdy cítí. Cítím se mrzutý a ukřivděný, když mi ostatní nedovolí, abych jim pomohl. Nabízím druhým rady a směrnice jednání, aniž bych byl o to žádán. Zahrnuji dárky a pozornostmi ty, o které stojím, na kterých mi záleží. Používám sexu, abych získal ocenění a přijetí. Musím se cítit potřebný, abych mohl mít vztahy s druhými. Strana 7 Poslední oprava: 2/2012

8 Projevy a charakteristiky spoluzávislosti a fáze uzdravení Projevy popírání: spoluzávislost Je pro mě obtížné uvědomit si, co doopravdy cítím. Minimalizuji, zlehčuji nebo popírám, jak se doopravdy cítím. uzdravení Jsem si vědom/a svých pocitů a dokáži je pojmenovat, často ihned po jejich vzniku. Vítám své pocity jako hodnotné a důležité. Jsem pravdivý/á sám/sama před sebou. Sám/sama sebe vnímám jako zcela nesobeckou osobu oddanou dobru a prospěchu druhých. Soustředím se na to, co je pro mě dobré. Uvědomuji si rozdíl mezi mít zájem o druhého a přebírat na sebe péči o druhého. Projevy nízké sebeúcty: spoluzávislost Je pro mne obtížné učinit rozhodnutí. Posuzuji všechno, co myslím, říkám nebo konám nekompromisně a tvrdě jako nikdy dost dobré. Činí mi potíže a vyvádí mě z míry, když mám přijmout pochvalu, ocenění nebo dárek. Nežádám druhé, aby naplnili moje potřeby nebo touhy. Cením si ohodnocení svých myšlenek, pocitů a chování druhými více než vlastního sebehodnocení. Nevnímám sám/sama sebe jako cennou osobu hodnou lásky. uzdravení Důvěřuji ve svou schopnost činit účelná rozhodnutí. Přijímám se takový/taková, jaký/jaká jsem. Pokrok považuji za důležitější než dokonalost. Cítím se přiměřeně hodný/hodná pochval, ocenění nebo dárků, kterých se mi dostává. Snažím se o to, abych dosáhl/a naplnění svých potřeb a tužeb tam, kde je to možné. Pokud je to nutné a vhodné, požádám o pomoc. Důvěřuji sám/sama sobě. Už nepotřebuji, aby mi druzí potvrdili a schválili mé myšlenky, pocity a chování. Poznávám v sobě cenného člověka hodného lásky. Projevy přizpůsobování: spoluzávislost uzdravení Snižuji a přizpůsobuji své vlastní hodnoty a Jsem pevně zakotven/a ve své stupnici omezuji svou integritu, abych zabránil/a hodnot, i když se mnou druzí nesouhlasí odmítnutí nebo hněvu druhého člověka. nebo se dokonce rozhněvají. Jsem velmi citlivý/citlivá k tomu, jak se cítí druzí, a cítím se stejným způsobem. Dokáži oddělit vlastní pocity od pocitů druhých lidí. Strana 8 Poslední oprava: 2/2012

9 Jsem extrémně loajální, což mě vede k tomu, že zůstávám v situacích pro mě škodlivých příliš dlouho. Hodnotím názory a pocity druhých lidí výše než své vlastní a bojím se vyjádřit odlišné názory a své vlastní pocity. Stavím stranou své vlastní zájmy a koníčky, abych mohl/a udělat to, co chtějí druzí. Přijímám sex tam, kde bych chtěl/a lásku. Jsem zaměřen/a na vlastní bezpečí a práci na uzdravení. Opouštím situace, které se mi jeví jako nezdravé nebo neslučitelné s mými cíli. Mám na zřeteli vlastní názory a pocity a dokáži je přiměřeně vyjádřit. Pokud jsem požádán/a, abych se nějakým způsobem podílel/a na plánech druhých, zvážím nejdříve své vlastní zájmy. Moje sexualita je založena na opravdové důvěrné blízkosti a spojení. Uvědomuji si rozdíl mezi erotickou touhou a láskou. Projevy kontroly: spoluzávislost Věřím, že většina ostatních lidí není schopná se sama o sebe postarat. Snažím se přesvědčit druhé o tom, co by si měli myslet a jak se doopravdy cítí. Cítím se mrzutý/mrzutá a ukřivděný/ukřivděná, když mi ostatní nedovolí, abych jim pomohl/a. Nabízím druhým rady a směrnice jednání, aniž bych byl/a o to žádán/a. Zahrnuji dárky a pozornostmi ty, o které stojím, na kterých mi záleží. Používám sexu, abych získal/a ocenění a přijetí. Musím se cítit potřebný / potřebná, abych mohl/a mít vztahy s druhými. uzdravení Uvědomuji si, že ostatní dospělí lidé (až na vzácné výjimky) jsou schopni se starat sami o sebe. Mým úkolem je jim to dovolit. Přijímám a oceňuji odlišné myšlenky, pocity i názory druhých lidí. Cítím se spokojený/spokojená, když vidím, že se druzí dokážou starat sami o sebe. Jsem především soucitný a pozorný posluchač; radu dávám pouze tehdy, když jsem o ni výslovně požádán/a. Pečlivě a čestně zvažuji své motivace, když se chystám někoho obdarovat. Cítím se milován/a a přijímán/a pro sebe sama/samu, takového/takovou, jaký/jaká jsem. Vztahy s druhými rozvíjím na základě rovnosti, důvěrného poznání a vyváženosti. Strana 9 Poslední oprava: 2/2012

10 Preambule sdružení Co-Dependents Anonymous Co-Dependents Anonymous je společenství mužů a žen, jejichž společným cílem je získat zdravé vztahy. Jediným požadavkem pro členství je touha po zdravých a láskyplných vztazích. Scházíme se, abychom se vzájemně podpořili a sdíleli mezi sebou své zkušenosti s cestou odkrývání sebe sama, při níž se učíme mít v lásce vlastní já. Uplatňovat tento program v životě umožňuje každému z nás stávat se stále upřímnějšími sami k sobě v poznávání našich vlastních životních historií a našeho kodependentního chování. Co se týče poznání a moudrosti, spoléháme se na Dvanáct kroků a Dvanáct tradic. Ty jsou principy našeho programu a našimi průvodci k dosažení upřímných a naplňujících vztahů se sebou samými i s druhými. V CoDA se každý učíme budovat most k Síle větší než je naše, tak jak ji sami poznáváme, a stejné privilegium dopřáváme i ostatním. Tento proces obnovy je pro nás darem uzdravení. Aktivní prací na programu CoDA může každý z nás získat novou radost, přijetí a poklid ve svém životě. Strana 10 Poslední oprava: 2/2012

11 Přivítání ve sdružení Co-Dependents Anonymous (dlouhá verze) Vítáme vás ve sdružení Co-Dependents Anonymous, v programu uzdravování z kodependence (spoluzávislosti). Zde každý z nás může sdílet své zkušenosti, sílu a naději ve svých snahách nalézt svobodu tam, kde bylo otroctví, a pokoj a mír tam, kde byl zmatek v našich vztazích jak s druhými, tak se sebou samými. Většina z nás hledala cesty, jak překonat rozpory z našich vztahových konfliktů i z konfliktů našeho dětství. Mnoho z nás vyrostlo v rodinách, kde se vyskytovaly závislosti, ne však všichni. V každém případě jsme, každý z nás, zjistili, že kodependence je velmi hluboko zakořeněné kompulsivní (nutkavé) jednání, které vzniklo v důsledku našich někdy jen mírně, někdy naopak extrémně dysfunkčních rodinných systémů. Každý z nás vlastním způsobem sám na sobě zakusil bolestná zranění způsobená prázdnotou našeho dětství i nenaplněnými vztahy v průběhu našich životů. Pokoušeli jsme se využívat druhých našich partnerů, přátel, dokonce našich dětí, jako našeho jediného zdroje celistvosti, hodnoty a zdraví, a jejich prostřednictvím jsme se pokoušeli vynahradit si emocionální ztráty z dětství. Naše životní historie mohou rovněž zahrnovat jiné těžké závislosti, do kterých jsme občas upadali, abychom se vymanili z projevů našeho nezdravého jednání (kodependence). Všichni jsme se naučili život přežít, ale v CoDA se učíme svůj život opravdu žít. Pomocí uplatňování Dvanácti kroků a principů, které nacházíme v CoDA, na náš každodenní život a na naše vztahy jak přítomné, tak minulé můžeme zažít osvobození od našeho sebedestruktivního životního stylu. Je to individuální proces růstu. Každý z nás roste svým vlastním tempem a poroste i nadále, pokud zůstane každodenně otevřen Boží vůli. Vzájemné sdílení je způsobem vlastní identifikace; pomáhá nám uvolnit emocionální pouta naší minulosti a mírnit sklony k nutkavému ovládání naší přítomnosti. Bez ohledu na to, jak bolestná byla vaše minulost či jak beznadějná a zoufalá se zdá vaše přítomnost, v programu CoDA je naděje pro zítřek. Už nebudete mít potřebu spoléhat se na druhé jako na sílu větší než je vaše. Kéž zde místo toho naleznete novou vnitřní sílu k tomu, abyste byli takoví, jací jste v Božích očích vzácní a svobodní. Strana 11 Poslední oprava: 2/2012

12 Přivítání ve sdružení Co-Dependents Anonymous (krátká verze) Vítáme vás ve sdružení Co-Dependents Anonymous, v programu uzdravování z kodependence (spoluzávislosti). Zde každý z nás může sdílet své zkušenosti, sílu a naději ve svých snahách nalézt svobodu tam, kde bylo otroctví, a pokoj a mír tam, kde byl zmatek v našich vztazích jak s druhými, tak se sebou samými. Kodependence je hluboko zakořeněné kompulsivní (nutkavé) jednání. Vzniklo v důsledku našich někdy jen mírně, někdy naopak extrémně dysfunkčních rodinných systémů. Pokoušeli jsme se využívat druhých jako našeho jediného zdroje celistvosti, hodnoty a zdraví, a jejich prostřednictvím jsme se pokoušeli vynahradit si naše emocionální ztráty. Naše životní historie mohou rovněž zahrnovat jiné těžké závislosti, do kterých jsme upadali, abychom se vymanili z projevů našeho nezdravého jednání (kodependence). Všichni jsme se naučili život přežít, ale v CoDA se učíme svůj život opravdu žít. Pomocí uplatňování Dvanácti kroků a principů, které nacházíme v CoDA, na náš každodenní život a na naše vztahy jak přítomné, tak minulé můžeme zažít osvobození od našeho sebedestruktivního životního stylu. Vzájemné sdílení nám pomáhá uvolnit emocionální pouta naší minulosti a mírnit sklony k nutkavému ovládání naší přítomnosti. Bez ohledu na to, jak bolestná byla vaše minulost či jak beznadějná a zoufalá se zdá vaše přítomnost, v programu CoDA je naděje pro zítřek. Kéž zde místo toho naleznete novou vnitřní sílu k tomu, abyste byli takoví, jací jste v Božích očích vzácní a svobodní. Strana 12 Poslední oprava: 2/2012

13 CoDA používá tři navržené modlitby, které byly schváleny Konferencí jako literatura CoDA: Úvodní modlitba CoDA V duchu lásky a pravdy prosíme naši Vyšší moc, aby nás vedla při sdílení našich zkušeností, síly a naděje. Otevíráme svá srdce světlu moudrosti, vřelosti lásky a radosti z přijetí. Schváleno Konferencí Závěrečná modlitba CoDA Děkujeme naší Vyšší moci za všechno, co jsme během dnešního setkání obdrželi. Když nyní setkání končíme, kéž s sebou smíme odnášet moudrost, lásku, přijetí a naději na uzdravení. Schváleno Konferencí Další modlitbou, běžně používanou na setkáních CoDA, je Modlitba poklidu: Modlitba poklidu Bože, dej mi klid přijmout to, co změnit nemohu, odvahu změnit to, co změnit mohu a moudrost jedno od druhého rozpoznat. Schváleno Konferencí 1989 Strana 13 Poslední oprava: 2/2012

14 ccc Strana 14 Poslední oprava: 2/2012

15 Základní uspořádání setkání Tento nástin uspořádání setkání je myšlen jako návrh. Styl programu, jaký ve svém setkání budete chtít použít (setkání s mluvčím, vzájemné sdílení, zaměření na nějaké téma nebo jeden z Kroků), může být výsledkem společného rozhodnutí, učiněného členy vaší skupiny. Tučně vytištěné části čte předsedající nahlas; úseky vytištěné normálním textem jsou volitelné. Můžete si také vytisknout a při setkání položit na stůl kartičku Pro pocit bezpečí. Úvodní část 1. Dobrý večer (dobré ráno, odpoledne), vítejte na... setkání Co-Dependents Anonymous. Jmenuji se... a jsem spoluzávislý/á. Budu vést dnešní setkání. CoDA žádá všechny, kdo mají u sebe mobilní telefony nebo pagery, aby je po dobu trvání setkání vypnuli nebo ztlumili zvonění, abychom se mohli soustředit na naše setkání bez vyrušování. Pomozte mi prosím zahájit toto setkání chvilkou ticha následovanou (toto je věcí volby vedoucího nebo skupiny) Modlitbou poklidu nebo Úvodní modlitbou CoDA. Úvodní modlitba CoDA V duchu lásky a pravdy prosíme naši Vyšší moc, aby nás vedla při sdílení našich zkušeností, síly a naděje. Otevíráme svá srdce světlu moudrosti, vřelosti lásky a radosti z přijetí. Modlitba poklidu Bože, dej mi klid přijmout to, co změnit nemohu, odvahu změnit to, co změnit mohu a moudrost jedno od druhého rozpoznat. 2. Předsedající přečte Preambuli CoDA 3. Vítáme všechny nově příchozí, kteří se účastní svého prvního, druhého nebo třetího setkání Codependents Anonymous. Prosím, zvedněte ruku a představte se pouze svým křestním jménem. Volitelné Nově příchozí mohou být přivítáni potleskem, poté, co se představili. Pokud se na vašich setkáních rozdávají uvítací žetony a/nebo balíčky pro nově příchozí, je možné tak učinit nyní. 4. Abychom se mezi sebou lépe poznali, představme se navzájem svými křestními jmény. (Předsedající se představí jako první, potom se postupně představí jednotliví účastníci.) 5. Předsedající přečte Přivítání CoDA 6. Dvanáct kroků CoDA představuje duchovní návod pro naše osobní uzdravování. Je nějaký dobrovolník ochoten je přečíst? Varianta: Některé skupiny dávají přednost tomu, aby každý z účastníků přečetl část textu. 7. Dvanáct tradic CoDA tvoří hlavní duchovní principy našich setkání. Je nějaký dobrovolník ochoten je přečíst? Varianta: Některé skupiny dávají přednost tomu, aby každý z účastníků přečetl část textu. Strana 15 Poslední oprava: 2/2012

16 8. Volitelné: Je někdo ochoten (chce někdo) přečíst Projevy a charakteristiky kodependence? Sekce oznámení 9. Na stolečku s literaturou jsou rozpisy setkání a telefonní seznamy. 10. a) "Za literaturu je odpovědný/á... Máte nějaké oznámení?" b) "Náš pokladník je... Máte nějaké oznámení?" c) "Zástupcem naší skupiny je... Máte nějaké oznámení?" Poznámka: Pokud nemáte pověřené osoby pro výše uvedené funkce, nebo se jako skupina rozhodnete neprobírat bod 10, je možné pokračovat bodem "Toalety jsou umístěny." Vyhlaste jakákoli dohodnutá pravidla (otázka možnosti kouření atd.) 12. "Má někdo nějaké oznámení týkající se CoDA?" Oznámení v rámci skupiny (kterýkoli člen skupiny) Zástupce nebo sekretář skupiny oznámí věci týkající se společenství, oblasti, země nebo WSO. 13. Volitelné - "Na tomto setkání rozdáváme žetony. Má tu dnes někdo narozeniny pro CoDA 30 dní, 60 dní, 90 dní, 6 měsíců, 9 měsíců, 1 rok, 2 roky atd? Poznámka: Pokud se na vašem setkání rozdávají žetony nebo medailony, rozdejte je nyní. Zeptejte se těch, kdo oslavují nějaké datum, zda by chtěli sdílet pár slov ohledně uzdravení. Obecně je zvykem po vyhlášení narozenin od 30 dnů do 9 měsíců reagovat potleskem, pro 1 rok a více skupina může zazpívat Happy Birthday se závěrečným přijďte zas. 14. "Pokud chcete slavit své narozeniny, dejte prosím vědět sekretáři alespoň týden dopředu." Vlastní program 15. Nyní zahajte program setkání. Pokud máte pro toto setkání mluvčího, nebo pokud se čte z literatury CoDA, tato část většinou zabere minut. CoDA doporučuje v průběhu každého měsíce alespoň jedno setkání věnovat studiu některého ze 12 kroků, aby byl program našeho uzdravení co nejúčinnější. 16. Volitelné, vřele doporučeno Přečtěte Doporučení CoDA pro vzájemné sdílení, Co je to Crosstalk? nebo oboje. Je také možné si texty předávat mezi sebou, každý přítomný přečte část textu. Doporučení CoDA pro vzájemné sdílení V našem úsilí o uzdravování je pro každého z nás důležité mluvit, tak jak jsme schopni. Pro mnohé z nás je velmi obtížné mluvit před druhými lidmi, zejména před neznámými. Povzbuzujeme každého, aby se pozvolna a pozorně začal sdílet. Cílem a úmyslem každého člena CoDA i celé skupiny je, aby nikdo nebyl zesměšňován či uváděn do rozpaků. Nic z toho, co je sdíleno, není ani nedůležité, ani hloupé. Sdílení našich zkušeností je nejlépe začínat slovem Já (with I statements). Nedoporučujeme ani Crosstalk, ani zpětnou vazbu. Co je to Crosstalk? Crosstalk může být: poskytování nevyžádané zpětné vazby, odpovídání, poskytování rad, používání slov ty (vy) a my v řeči, přerušování, debatování, kritizování, ovládání nebo nadřazené chování. Může také zahrnovat: snižování významu pocitů či zkušeností druhé osoby, fyzický kontakt nebo dotek, tělesné pohyby jako přikyvování, oslovování přítomné osoby jménem, nebo vyluzování určitých zvuků. Při našich setkáních každý z nás mluví o svých osobních zkušenostech, a bez poznámek nasloucháme tomu, Strana 16 Poslední oprava: 2/2012

17 co s námi sdílejí ostatní. Pracujeme na tom, abychom přijali zodpovědnost za naše vlastní životy, účelem setkání není radit druhým. Tato doporučení, týkající se crosstalk, pomáhají tomu, aby naše setkání byla bezpečným místem. Setkání je nyní otevřeno pro osobní sdílení... Volitelné- Prosím, aby každý omezil své sdílení na 3-5 minut, tak aby každý měl příležitost říci to, co potřebuje. Skupina se může dohodnout, jak naznačí, že stanovený čas uplynul například použití stopek, poklepání na něco, nebo citlivé upozornění ze strany předsedajícího. ~ Závěrečná část 17. Naše Sedmá tradice nám připomíná, že jsme soběstační prostřednictvím našich vlastních příspěvků. Prosíme, abyste přispěli podle svých možností. Tyto příspěvky jsou používány k hrazení výdajů za setkání a literaturu, a k podpoře CoDA ve společnosti i v rámci státu (? - CoDA at the community and national levels). Volitelné- v některých skupinách je zvykem požádat o příspěvek na počátku setkání, v rámci části určené pro oznámení. 18. Když nyní končíme toto setkání, chtěl/a bych vám připomenout, že CoDA je anonymní program. Prosíme, abyste respektovali anonymitu a důvěrnost informací u všech účastníků tohoto setkání. Nechť vše, co jste zde viděli a co zde bylo řečeno, je zde také zapomenuto (zanecháno). 19. Volitelné- Je nějaký dobrovolník ochoten přečíst Dvanáct příslibů CoDA? 20. Děkujeme našemu mluvčímu. (pokud se jednalo o setkání s mluvčím) 21. Díky všem, kdo četli a kdo v průběhu setkání vykonávali nějaké služby. Volitelné- Affirmations: Počínaje předsedajícím (nebo nějakým dobrovolníkem), každý účastník postupně vysloví nějaké pozitivní potvrzení jako například Zažívám nový pocit svobody, nebo také může mlčet a předat slovo dalšímu. Předsedající vyzve všechny, aby se spojili v kruhu ke společné vybrané závěrečné modlitbě. Následující modlitby byly schváleny CoDA NSC. Modlitba poklidu Bože, dej mi klid přijmout to, co změnit nemohu, odvahu změnit to, co změnit mohu a moudrost jedno od druhého rozpoznat. Závěrečná modlitba CoDA Děkujeme naší Vyšší moci za všechno, co jsme během dnešního setkání obdrželi. Když nyní setkání končíme, kéž s sebou smíme odnášet moudrost, lásku, přijetí a naději na uzdravení. Strana 17 Poslední oprava: 2/2012

Anonymní alkoholici časopis CESTA 2/2009

Anonymní alkoholici časopis CESTA 2/2009 Anonymní alkoholici časopis CESTA 2/2009 Preambule Anonymních alkoholiků Anonymní Alkoholici je společenství žen a mužů, kteří spolu sdílejí své zkušenosti, sílu a naději, že dovedou vyřešit svůj společný

Více

5-2009 ABYSTE DALI PLNĚJŠÍ SMYSL SVÉMU MLÁDÍ, NÁSLEDUJTE ODVÁŽNĚ A ŠTĚDŘE PÁNA JEŽÍŠE

5-2009 ABYSTE DALI PLNĚJŠÍ SMYSL SVÉMU MLÁDÍ, NÁSLEDUJTE ODVÁŽNĚ A ŠTĚDŘE PÁNA JEŽÍŠE BUD UCNOST 5-2009 ABYSTE DALI PLNĚJŠÍ SMYSL SVÉMU MLÁDÍ, NÁSLEDUJTE ODVÁŽNĚ A ŠTĚDŘE PÁNA JEŽÍŠE EDITORIAL Milí čtenáři, dostává se Vám do rukou poslední číslo Budoucnosti církve v tomto roce. Ve dnech

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Praxe svépomocné skupiny Anonymních alkoholiků k dosažení trvalé abstinence Pavel Lahoda Vedoucí práce: Mgr. Vladislava Závrská Olomouc 2015

Více

Otázky k 12ti Tradicím

Otázky k 12ti Tradicím Otázky k 12ti Tradicím Tyto otázky byly původně vydány v časopise AA Grapevine od listopadu 1969 do září 1971, ve spojitosti se sérií článků k Tradicím. I když byly původně určeny především k individuálnímu

Více

Sdružení salesiánů spolupracovníků FORMAČNÍ MATERIÁL PRO ZODPOVĚDNÉ ZA FORMACI

Sdružení salesiánů spolupracovníků FORMAČNÍ MATERIÁL PRO ZODPOVĚDNÉ ZA FORMACI Sdružení salesiánů spolupracovníků FORMAČNÍ MATERIÁL PRO ZODPOVĚDNÉ ZA FORMACI Praha, listopad 2011 strana 2 Formační materiál pro zodpovědné za formaci Milí rádcové pro formaci, vedoucí formačních společenství,

Více

SOS dětské vesničky. Příručka Sdružení SOS dětských vesniček. SOS-KINDERDORF International

SOS dětské vesničky. Příručka Sdružení SOS dětských vesniček. SOS-KINDERDORF International SOS dětské vesničky Příručka Sdružení SOS dětských vesniček SOS-KINDERDORF International Vydána v únoru 2004 Schválena generálním tajemníkem a prezidentem Zpracována po konzultaci s národními sdruženími,

Více

1. října. Úvaha na dnešní den

1. října. Úvaha na dnešní den 1. října 275 V Al-Anon často zdůrazňujeme důležitost modlitby. Tato myšlenka vyžaduje určitou úvahu. Kdybych mohla získat to, o co prosím v modlitbě, opravdu by mi to přineslo štěstí? Vím vždycky, co je

Více

1. května. Úvaha na dnešní den

1. května. Úvaha na dnešní den 122 1. května Al-Anon se stejně jako AA opírá o duchovní zásadu: O uznání naší závislosti na Síle větší než naše. Tisíce skupin Al-Anon po celém světě mají členy, kteří zastávají různá náboženská vyznání;

Více

1. dubna. Úvaha na dnešní den

1. dubna. Úvaha na dnešní den 92 1. dubna Spokojený, vyrovnaný člověk necítí potřebu hledat chyby u jiných lidí. Pokud je naše myšlení založeno na tom, že jedna kritická myšlenka stíhá druhou, může se tento návyk neustálého posuzování

Více

PŘÍRUČKA FACILITÁTORA

PŘÍRUČKA FACILITÁTORA PŘÍRUČKA FACILITÁTORA Nikdy nepochybuj o tom, že malá skupinka oddaných občanů může změnit svět. Popravdě, to je jediné, co jej kdy změnilo. Margaret Mead Projekt Formula: číslo projektu: 527914-LLP-1-2012-UK-GRUNDTVIG-GMP

Více

Mladé ženy 1. Vydala Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů

Mladé ženy 1. Vydala Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů PŘÍRUČKA 1 Mladé ženy 1 Vydala Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů Poznámky a návrhy Uvítáme vaše poznámky a návrhy týkající se této příručky. Zašlete je, prosím, na adresu: Office of the Seventy

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

Hodnota mravní integrity. Etický kodex

Hodnota mravní integrity. Etický kodex Hodnota mravní integrity Etický kodex 01 Slovo generálního ředitele... 02 Poselství výkonného ředitele... 04 Závazek k našim hodnotám... 06 Aplikace našeho kodexu... 10 Naše odpovědnost... 14 Jak získat

Více

1989, 1996 Alcoholics Anonymous World Services, Inc. All rights reserved.

1989, 1996 Alcoholics Anonymous World Services, Inc. All rights reserved. ANONYMNÍ ALKOHOLICI 2 1989, 1996 Alcoholics Anonymous World Services, Inc. All rights reserved. Translated from English. Copyright in the English language version of this work is also owned by A.A.W.S.,

Více

EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ

EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ Jana Adamčíková Petr Eisner Daniel Kaucký EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ Rytmus, o. s. Tento program byl spolufinancován Evropskou unií

Více

Efektivní komunikace (v podmínkách v.v.i./vav) Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Efektivní komunikace (v podmínkách v.v.i./vav) Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. (v podmínkách v.v.i./vav) Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ

Více

Metodika výuky křesťanské výchovy na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky křesťanské výchovy na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Marie Monsportová Metodika výuky křesťanské výchovy na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího

Více

Štěstí přeje připraveným

Štěstí přeje připraveným PRŮVODCE KOMPETENCÍ - AKTIVNÍ PŘÍSTUP Štěstí přeje připraveným Jednou z nejčastějších odpovědí zaměstnavatelů na otázku, co od svých zaměstnanců očekávají je: Očekávám, že budou aktivní, že budou nejen

Více

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost.

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LENKA MARTELLIOVÁ PASTORAČNÍ PÉČE V NEMOCI A UMÍRÁNÍ Vedoucí práce: Dr. Jan Lachman TEOLOGIE KŘESŤANSKÝCH TRADIC Děkuji panu Dr.

Více

Metodika poradenského programu KROK ZA KROKEM

Metodika poradenského programu KROK ZA KROKEM Metodika poradenského programu KROK ZA KROKEM Druhá šance CZ.1.04/5.1.01/77.00356 1 Obsah I. VSTUPNÍ MODUL... 4 1.1. Úvod celoživotní učení... 4 1.2. Dostupnost informací informační společnost... 5 1.3.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Řešení konfliktu pomocí sociálních her PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra sociální pedagogiky

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Řešení konfliktu pomocí sociálních her PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra sociální pedagogiky MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Řešení konfliktu pomocí sociálních her Diplomová práce Brno 2007 Autor práce: Magdaléna Kamencová Vedoucí práce: PhDr. Mgr.

Více

Co je Cesta do Emaus? Kdy Cesta do Emaus vznikla? Co je cílem Emaus?

Co je Cesta do Emaus? Kdy Cesta do Emaus vznikla? Co je cílem Emaus? Co je Cesta do Emaus? Upozornili nás, že Cesta do Emaus není emocionální pěnová koupel. Je to v podstatě cesta s Ježíšem Kristem. Podstatné není, jak jsme se navzájem báječně sblížili, ale o co blíž jsme

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

RONS ORG 1. Hnutí alternativní scientologie

RONS ORG 1. Hnutí alternativní scientologie RONS ORG 1 Hnutí alternativní scientologie RONS ORG 2 Milí čtenáři! Prostřednictvím této brožury vám chceme umožnit, abyste si udělali představu o základech alternativní scientologie. Ty technické termíny,

Více

PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ

PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ Někdo se zpovídá často a trápí ho jednotvárnost tohoto konání. Jiný se zpovídá méně často a mnohdy neví, z čeho se vlastně zpovídat. A potom jsou ti krásní vyhlížení a očekávaní

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Vyrovnání se s odchodem blízkého člověka v hospici pro pozůstalé s vyznáním a bez vyznání. DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Vlasta Sýkorová Sociální

Více

ZÁKLADY ŠKOLENÍ. č.6

ZÁKLADY ŠKOLENÍ. č.6 ZÁKLADY ŠKOLENÍ č.6 ZÁKLADY ŠKOLENÍ Vítejte v řadě T-Kit Někteří z vás se možná diví: co znamená T-Kit? Můžeme nabídnout alespoň dvě odpovědi. První je jednoduchá jako plná verze v angličtině: Training

Více

Evropská Charta práv a povinností starších osob vyžadujících dlouhodobou péči a pomoc

Evropská Charta práv a povinností starších osob vyžadujících dlouhodobou péči a pomoc Evropská Charta práv a povinností starších osob vyžadujících dlouhodobou péči a pomoc Projekt EUSTaCEA realizovaný v rámci programu Daphne III Průvodní manuál LISTOPAD 2010 2 Průvodní manuál Obsah 04 Úvod

Více

Personální management vybrané neziskové organizace. Marcela Cimalová

Personální management vybrané neziskové organizace. Marcela Cimalová Personální management vybrané neziskové organizace Marcela Cimalová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na problematiku personálního managementu vybrané neziskové organizace,

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vliv emocí na závislostní chování BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: MUDr. Juraj Tkáč Vypracoval: Silvie

Více