Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6 Léèba problémù spojených se zneužíváním drog: dùkazy o úèinnosti

7 6

8 7

9

10 Slovník pojmù 9

11

12 1 Dùkazy o úèinnosti Pozn. editora èeského vydání: V pùvodním originálním textu jsou používány termíny drug use treatment, drug misuse treatment a drug abuse treatment. Pro tyto termíny je v èeském pøekladu vesmìs užíván termín protidrogová léèba. Pozn. editora èeského vydání: V pùvodním originálním textu jsou v analogických souvislostech používány rùzné termíny drug use, drug abuse, drug misuse. Pro tyto termíny je v èeském pøekladu pøevážnì užíván termín užívání drog. 11

13 1 Úrovnì léèby 12

14 1 Polymorfní užívání drog Zneužívání alkoholu Pozn. editora èeského vydání: V pùvodním originálním textu je používán termín multiple substance use. V èeském pøekladu používáme výraz polymorfní užívání drog. V anglickojazyèné odborné literatuøe se v této souvislosti objevuje rovnìž pojem polydrug use, v èeské literatuøe také pojem polyvalentní užívání drog. Studie NTORS (National Treatment Outcome Research Study) byla zadána pracovní skupinou vlády (Government Task Force) a financována ministerstvem zdravotnictví s cílem prozkoumat výsledky léèby u více než tisíce osob léèených z drogové závislosti v 54 léèebných zaøízeních v celé Anglii bìhem pìtiletého období. Studie NTORS poskytuje významné dùkazy o úèinnosti národních programù protidrogové léèby a je v tomto pøehledu nìkolikrát citována. 13

15 1 Sociální problémy Problémy duševního zdraví 14

16 1 Infekce pøenášené krví Úmrtnost 15

17

18 2 Metadon 17

19 2 Metadonová redukèní léèba 18

20 2 Užívání pod dohledem 19

21 2 Injekèní metadon Pozn. editora èeského vydání: Diamorfin neboli diacetylmorfin, neboli heroin. 20

22 2 Heroin 21

23 2 Buprenorfin Naltrexon a naloxon 22

24 2 23

25 2 Pøedepisování stimulancií 24

26

27

28 3 Motivaèní rozhovory 27

29 3 Vystavování spouštìèùm (technika vyhasínání) Pozn. editora èeského vydání: Anglický výraz cue exposure znamená vystavení/vystavování se spouštìèùm. Pøi opakované expozici dochází k tzv. habituaci - vyhasínání míry úzkosti a bažení; nìkdy je tato metoda proto nazývána také cue extinction, èesky technika vyhasínání podnìtù. 28

30 3 29

31 3 Incentivní terapie 30

32 3 Prevence relapsu 31

33 3 32

34 3 33

35

36 4 Anonymní narkomani 35

37 4 Pozn. editora èeského vydání: Pro pøehlednost uvádíme všech 12 krokù programu: (1) Pøiznali jsme svoji bezmocnost nad alkoholem naše životy zaèaly být neovladatelné. (2) Dospìli jsme k víøe, že síla vìtší než naše obnoví naše duševní zdraví. (3) Rozhodli jsme se pøedat svoji vùli a svùj život do péèe Boha, tak jak ho my sami chápeme. (4) Provedli jsme dùkladnou a nebojácnou morální inventuru sami sebe. (5) Pøiznali jsme Bohu, sami sobì a jiné lidské bytosti pøesnou povahu svých chyb. (6) Byli jsme zcela povolní k tomu, aby Bùh odstranil všechny tyto naše charakterové vady. (7) Pokornì jsme ho požádali, aby naše nedostatky odstranil. (8) Sepsali jsme listinu lidí, kterým jsme ublížili a kterým to chceme nahradit. (9) Rozhodli jsme se provést všechny tyto nápravy ve všech pøípadech, kdy to situace dovolí, s výjimkou, kdy toto poèínání by jim nebo jiným uškodilo. (10) Pokraèovali jsme v provádìní osobní inventury, a když jsme chybovali, pohotovì jsme se pøiznali. (11) Pomocí modlitby a meditace jsme zdokonalovali svùj vìdomý styk s Bohem, jak jsme ho chápali my, a modlili se pouze za to, aby se nám dostalo poznání jeho vùle a síly ji uskuteènit. (12) Výsledkem tìchto krokù bylo, že jsme se spirituálnì probudili a v dùsledku toho jsme projevili snahu pøedávat toto poselství ostatním alkoholikùm a uplatòovat tyto principy ve všech našich záležitostech. Zdroj: Anonymní alkoholici: Pøíbìh o tom, jak se tisíce mužù a žen vyléèilo z alkoholismu (èeský pøeklad). Alcoholics Anonymus World Services, Inc. New York City (1989). 36

38 4 37

39 4 Programy rezidenèní léèby a terapeutické komunity 38

40 4 39

41 4 40

42 4 41

43

44 5 Detoxifikace 43

45 5 44

46 5 Krátké intervence 45

47 5 46

48 5 47

49 5 Programy výmìny jehel a injekèních støíkaèek 48

50 5 49

51 5 Prevence a léèba hepatitidy 50

52 5 Akupunktura 51

53 5 52

54

55

56 6 Délka léèby a udržení klientù v léèbì 55

57 6 56

58 6 Dokonèení programu 57

59 6 Intenzita 58

60 6 59

61 6 60

62

63

64 7 Vícenásobná léèba Kombinovaná a doplòková léèba Pozn. editora èeského vydání: Tj. kontrakt obsahující pozitivní i negativní motivaèní prvky. Viz také kapitolu o incentivní terapii (contingency management). 63

65 7 64

66 7 65

67 7 Výbìr vhodné léèby 66

68 7 67

69 7 68

70

71

72 8 Realizace programu 71

73 8 Problematika skladby pacientù 72

74 8 Léèba žen 73

75 8 Koordinace služeb Léèebné manuály 74

76 8 Efekt terapeuta Tlak na zmìnu Léèba v prostøedí trestnìprávního systému 75

77 8 76

78

79

80 9 79

81 9 80

82 9 81

83 9 82

84 9 83

85 9 84

86 9 85

87 9 86

88 9 87

89 9 88

90 9 89

91 9 90

92 9 91

93 9 92

94 9 93

95 9 94

96 9 95

97 9 96

98 9 97

99

100 Úèel dokumentu 99

101 100

102 Adiktologie 101

103 102

104 103

105 104

106

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Absolventská práce. Tereza Veverková. Drogová závislost na pervitinu a její léčení

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Absolventská práce. Tereza Veverková. Drogová závislost na pervitinu a její léčení Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Tereza Veverková Drogová závislost na pervitinu a její léčení Vedoucí: Mgr. Martin Jelínek 2012 Prohlášení 1. Prohlašuji,

Více

ZAHAJOVACÍ BALÍČEK MÍTINKŮ

ZAHAJOVACÍ BALÍČEK MÍTINKŮ ZAHAJOVACÍ BALÍČEK MÍTINKŮ Strana 1 Poslední oprava: 2/2012 základní dokumenty Dokumenty pro mítink Oddíl III Zahajovací balíček mítinků Oddíl 14 v Fellowship Service Manual Dokumenty v tomto oddílu jsou

Více

Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111

Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111 2012/ 12 / 2 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA Síťování vìdecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veøejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii (NETAD) Hlavním cílem

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Radka Všahová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Veřejné zdravotnictví B5347 Radka Všahová Studijní obor:

Více

Sborník materiálů projektu Zahraniční stáže v oblasti péče o duševní zdraví

Sborník materiálů projektu Zahraniční stáže v oblasti péče o duševní zdraví Sborník materiálů projektu Zahraniční stáže v oblasti péče o duševní zdraví (OP LZZ, CZ.1.04/5.1.01/12.00115) Centrum pro rozvoj péče Úvodní slovo Publikace, kterou právì držíte v rukou, vznikla v rámci

Více

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM 4. 6. 11. 2010 Hotel THERMAL Karlovy Vary Konference je spolufinancována z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Uživatelé drog do rukou policie nebo lékaøù? A KOL. L IBOR GRONSKÝ I VAN LANGER

Uživatelé drog do rukou policie nebo lékaøù? A KOL. L IBOR GRONSKÝ I VAN LANGER R A C I O N Á L N Í P R O T I D R O G O V Á P O L I T I K A V O T O B I A R A C I O N Á L N Í P R O T I D R O G O V Á P O L I T I K A Uživatelé drog do rukou policie nebo lékaøù? A KOL. L IBOR GRONSKÝ

Více

ISBN 978-80-254-5824-2

ISBN 978-80-254-5824-2 ISBN 978-80-254-5824-2 Tento sborník je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpoètem Èeské republiky. Možnosti a cesty primární prevence VI. roèník mezinárodní konference Primární prevence

Více

ÚVOD DO PSYCHOTERAPIE 3., aktualizované a doplnìné vydání. prof. PhDr. Jan Vymìtal

ÚVOD DO PSYCHOTERAPIE 3., aktualizované a doplnìné vydání. prof. PhDr. Jan Vymìtal prof. PhDr. Jan Vymìtal ÚVOD DO PSYCHOTERAPIE 3., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako

Více

Projektový pracovník veøejné správy. Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy

Projektový pracovník veøejné správy. Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy Projektový pracovník veøejné správy Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy Obsah 1. Úvodní slovo 2 2. Popis vzniku projektu 4 2.1 Zjiš ování potøeb cílové skupiny

Více

KOMUNITNÍ PØÍSTUP V PÉÈI

KOMUNITNÍ PØÍSTUP V PÉÈI Rubrika pøináší uèební texty urèené celoživotnímu vzdì lá vá ní lékařù. Je pøipravována redakcí ve spolupráci a s garancí Èeské neuropsychofarmakologické spoleènosti (akreditace ÈLK è. 0011/16/2001). Cí

Více

Archiv 2000 2004 též na www.mediprax.cz

Archiv 2000 2004 též na www.mediprax.cz URGENTNÍ UM MEDICÍNA 2/2006 ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI Z OBSAHU ÈÍSLA 2/2006: Pøipravenost rezortu zdravotnictví a systémový pøístup k prioritám bezpeènostní politiky ve zdravotnictví Projekt

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 2009 2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 1 OBSAH Úvod aneb slovo na cestu...4 Východiska Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání pøíležitostí

Více

Strategie protidrogové politiky Královéhradeckého kraje na období 2008 2010

Strategie protidrogové politiky Královéhradeckého kraje na období 2008 2010 Královéhradecký kraj Strategie protidrogové politiky Královéhradeckého kraje na období 2008 2010 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Obsah Úvod...- 4-1.Situace ve

Více

5-2009 ABYSTE DALI PLNĚJŠÍ SMYSL SVÉMU MLÁDÍ, NÁSLEDUJTE ODVÁŽNĚ A ŠTĚDŘE PÁNA JEŽÍŠE

5-2009 ABYSTE DALI PLNĚJŠÍ SMYSL SVÉMU MLÁDÍ, NÁSLEDUJTE ODVÁŽNĚ A ŠTĚDŘE PÁNA JEŽÍŠE BUD UCNOST 5-2009 ABYSTE DALI PLNĚJŠÍ SMYSL SVÉMU MLÁDÍ, NÁSLEDUJTE ODVÁŽNĚ A ŠTĚDŘE PÁNA JEŽÍŠE EDITORIAL Milí čtenáři, dostává se Vám do rukou poslední číslo Budoucnosti církve v tomto roce. Ve dnech

Více

Rády bychom podìkovaly tìm, kteøí nám byli nápomocni pøi tvorbì knihy:

Rády bychom podìkovaly tìm, kteøí nám byli nápomocni pøi tvorbì knihy: PODÌKOVÁNÍ Rády bychom podìkovaly tìm, kteøí nám byli nápomocni pøi tvorbì knihy: Mgr. Katce Peškové za poskytnutí své milé tváøe pro fotografie emocí, Lubošovi Rotovi za tvorbu obrázkù k nìkterým cvièením

Více

SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ NA PROBLÉMOVÉ UŽÍVÁNÍ ALKOHOLU A NAVAZUJÍCÍ KRÁTKÁ INTERVENCE: METODIKA SBI

SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ NA PROBLÉMOVÉ UŽÍVÁNÍ ALKOHOLU A NAVAZUJÍCÍ KRÁTKÁ INTERVENCE: METODIKA SBI SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ NA PROBLÉMOVÉ UŽÍVÁNÍ ALKOHOLU A NAVAZUJÍCÍ KRÁTKÁ INTERVENCE: METODIKA SBI PŘÍRUČKA PRO PRACOVNÍKY V OBLASTI VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ American Public Health Association Klinika adiktologie

Více

PRO SOCIÁLNÍ A TERÉNNÍ PRACOVNÍKY. Vzdělávání pracovníků sociálních služeb v problematice obchodu s lidmi

PRO SOCIÁLNÍ A TERÉNNÍ PRACOVNÍKY. Vzdělávání pracovníků sociálních služeb v problematice obchodu s lidmi INSTRUKTÁŽNÍ MANUÁL PRO SOCIÁLNÍ A TERÉNNÍ PRACOVNÍKY Vzdělávání pracovníků sociálních služeb v problematice obchodu s lidmi OBSAH 1. Úvod str. 1 2. Obecné informace o obchodu s lidmi str. 2 2.1. Definice

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Praxe svépomocné skupiny Anonymních alkoholiků k dosažení trvalé abstinence Pavel Lahoda Vedoucí práce: Mgr. Vladislava Závrská Olomouc 2015

Více

Trénování paměti. Metodická příručka. Mgr. Hana Štěpánková Ing. Danuše Steinová

Trénování paměti. Metodická příručka. Mgr. Hana Štěpánková Ing. Danuše Steinová Trénování paměti Metodická příručka Mgr. Hana Štěpánková Ing. Danuše Steinová Obsah Úvod 7 Projekt 9 Trénink pamìti 1 Východiska 13 2 Zásady vedení jednotlivých lekcí 17 3 Kognitivní cvièení 18 4 Struktura

Více

JAHODY Z HOBLIN Z OBSAHU:

JAHODY Z HOBLIN Z OBSAHU: ÈÍSLO 6 / LISTOPAD PROSINEC 2003 ROÈNÍK IX / 22 Kè JAHODY Z HOBLIN Badateli dr. Wilhelmu Haarmanovi se roku 1874 podaøil jeden husarský kousek, který mìl nedozírné následky: objevil syntetickou náhražku

Více

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory METODIKA STACIONÁØE poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory Autoøi a spolupracovníci: Drahomíra Ziffrová Jana Pecháèková Zuzana Paverová Michaela Mošová Kateøina Lamèíková

Více

Prùvodce neziskovým sektorem Evropské unie. II. díl. partnerství sociální ekonomika úèast obèanù ve veøejné politice

Prùvodce neziskovým sektorem Evropské unie. II. díl. partnerství sociální ekonomika úèast obèanù ve veøejné politice Prùvodce neziskovým sektorem Evropské unie II. díl partnerství sociální ekonomika úèast obèanù ve veøejné politice Oldøich Èepelka Vydáno s podporou Nadace rozvoje obèanské spoleènosti z programu PHARE

Více

J. Jeschke, J. Nekola, J. Chlumský Antidopingový výbor ÈR

J. Jeschke, J. Nekola, J. Chlumský Antidopingový výbor ÈR Souhrnnévráce Doping v èíslech a komentáøích J. Jeschke, J. Nekola, J. Chlumský Antidopingový výbor ÈR Med Sport Boh Slov 2002; 11(1): 1-20 Klíèová slova: doping, zakázané látky, zdravotní rizika, prevalence,

Více

Léčba v protidrogové komunitě se zaměřením na matky s dětmi

Léčba v protidrogové komunitě se zaměřením na matky s dětmi Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra historie DIPLOMOVÁ PRÁCE Léčba v protidrogové komunitě se zaměřením na matky s dětmi Michaela Voříšková Vedoucí práce: Mgr. Martin Černý Katedra

Více

Společenské náklady užívání alkoholu, tabáku a nelegálních drog v ČR v roce 2007

Společenské náklady užívání alkoholu, tabáku a nelegálních drog v ČR v roce 2007 Společenské náklady užívání alkoholu, tabáku a nelegálních drog v ČR v roce 2007 MUDr. Tomáš Zábranský, PhD. Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková JUDr. Michaela Štefunková, PhD. Ing. Jiří Vopravil, PhD. Mgr.

Více

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Strategie protidrogové politiky hlavního města Prahy období

Více

TEORIE A PRAXE STRUKTUROVANÝCH DOLÉÈOVACÍCH PROGRAMÙ V ADIKTOLOGII

TEORIE A PRAXE STRUKTUROVANÝCH DOLÉÈOVACÍCH PROGRAMÙ V ADIKTOLOGII TEORIE A PRAXE STRUKTUROVANÝCH DOLÉÈOVACÍCH PROGRAMÙ V ADIKTOLOGII SBORNÍK ZKUŠENOSTÍ TEORIE A PRAXE STRUKTUROVANÝCH DOLÉÈOVACÍCH PROGRAMÙ V ADIKTOLOGII TEORIE A PRAXE STRUKTUROVANÝCH DOLÉÈOVACÍCH PROGRAMÙ

Více

Joanne Csete. Hledání rovnováhy. Koncepce protidrogové politiky v České republice NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI

Joanne Csete. Hledání rovnováhy. Koncepce protidrogové politiky v České republice NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 18 Joanne Csete Hledání rovnováhy Koncepce protidrogové politiky v České republice NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Hledání rovnováhy Koncepce protidrogové politiky v České

Více

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Informační brožura pro podnikatele Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Vydavatel: Ministerstvo zahranièních

Více