Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D."

Transkript

1 Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

2 Podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká. Nezáleží přitom na objemu podnikatelských aktivit, může jít jak o velikou akciovou společnost, tak i malého živnostníka. Pokud je podnikatelem fyzická osoba, jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou (OSVČ).

3 Podnikatel podle českého práva definován v 2 odst. 2 obchodního zákoníku (Obchodní zákoník 513/1991 Sb., ve znění pozdějších přepisů ) fyzická nebo právnická osoba, tuzemská nebo zahraniční, která splňuje některou z těchto podmínek: je zapsána do obchodního rejstříku podniká na základě živnostenského oprávnění podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (např. lékař se soukromou praxí, advokát, daňový poradce) nebo která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštních předpisů (tzv. hospodařící rolník)

4 Právní forma podnikání. Podnikatelské subjekty Právní forma podnikání určuje typ podnikatelského subjektu, který se věnuje podnikání. Je definována v soustavě práva daného státu. V ČR jsou běžné následující právní formy podnikání: OSVČ - osoba samostatně výdělečně činná, tzv. fyzická osoba podnikající na vlastní účet a zodpovědnost (živnostník, samostatně výdělečný umělec apod.) sdružení podnikatelů sdružení několika OSVČ fakturujících pod jedním jménem, jinak převážně samostatných

5 Podnikatelské subjekty obchodní společnost v. o. s. - veřejná obchodní společnost, sdružení několika OSVČ vystupujících pod jedním jménem k. s. - komanditní společnost, dva druhy společníků (komandisté a komplementáři) s. r. o., nebo spol. s r.o. - společnost s ručením omezeným, právnická osoba ručící určitou upsanou částkou a. s. - akciová společnost, je vedena správní radou, nejvyšším orgánem je valná hromada akcionářů

6 Podnikatelské subjekty družstvo - sdružení fyzických i právnických osob ručící členskými podíly a vystupující převážně jako právnická osoba, vedeno je předsednictvem, nejvyšším orgánem je členská schůze. nadace, neziskové organizace apod. - zvláštní typy podnikatelských subjektů, zpravidla definované zvláštními zákony, často plnící sociální a humanitární funkce.

7 Živnost Živnost je soustavná podnikatelská činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. provozování živností upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (tzv. Živnostenský zákon).

8 Jak získat živnost Fyzická nebo právnická osoba, která chce živnost provozovat, musí získat živnostenské oprávnění pro danou činnost. Živnostenské oprávnění se od 1. července 2008 osvědčuje výpisem ze živnostenského rejstříku. Kromě výpisu mohou podnikatelům osvědčit živnostenské oprávnění i živnostenské listy a koncesní listiny (vydané před 1. červencem 2008, pokud jsou platné).

9 Fyzická osoba - živnostník Živnostmůžeprovozovatfyzickáiprávnická osoba Podmínkykprovozování živnostijsou: dosaženívěku18let způsobilostkprávnímúkonům bezúhonnost splněnídaňovýchpovinnostívůčistátu Překážky v provozování živnosti vyhlášení konkurzu

10 Postup pro založení obchodní společnosti Sepsání společenské smlouvy a její notářské ověření Složení základního kapitálu na účet společnosti (pro s.r.o. v současné době Kč, od ledna 2014 novelizace za 1Kč) žádost o výpis z rejstříku trestů pro odpovědného zástupce společnosti, doložení odborné způsobilosti Podání žádosti na příslušném živnostenském úřadu o vydání živnostenského oprávnění Žádost o registraci společnosti u Obchodního rejstříku Společnost vznikne dnem zápisu do Obchodního rejstříku

11 Obchodní rejstřík vedou krajské rejstříkové soudy a zapisují se do něj subjekty se sídlem v obvodu příslušného krajského soudu je veřejně přístupný, každý má právo do něj nahlížet, pořizovat si kopie a výpisy zapisují se do něj povinně: - všechny oprávněné osoby, právnické osoby - zahraniční právnické osoby (i fyzické osoby) - mají-li podnik na území ČR - fyzické osoby provozující rozhlasové nebo TV vysílání - nepovinně se do něj zapisují: fyzické osoby tuzemské

12 Obchodní rejstřík Do obchodního rejstříku se zapisuje: obchodní jméno - u právnických osob sídlo, u fyzických osob bydliště a místo podnikání identifikační číslo organizace IČO, je přiděleno při zápisu do obchodního rejstříku předmět podnikání právní forma a statutární orgán prokurista (jméno a bydliště), fyzická osoba, která může jednat jménem podniku obchodní kapitál (základní kapitál, podíly společníků )

13 Daně základní principy Daň je zákonem určená povinná platba do rozpočtu autority, která je oprávněna ji vyhlásit. Vyznačuje se neúčelovostí a neekvivalentností, tzn. ukládá se jako jednostranná povinnost bez nároku plátce na plnění ze strany vyhlašující autority. Daně jsou placené pravidelně v určitých intervalech (DPH, daň z příjmů) nebo při určitých okolnostech (např. darování nebo dědění).

14 Daně základní principy Daň je platbou: Povinnou, nedobrovolnou a vynutitelnou placení daní je nařízeno zákonem nenávratnou zaplacenou daň nelze požadovat zpět neúčelovou plátce daně nemůže ovlivnit, na co budou daně použity neekvivalentní neexistuje nárok na adekvátní plnění za daň ve prospěch veřejného rozpočtu obvykle opakovanou (DPH, daň z příjmů, daň z nemovitosti atd.).

15 Daně základní principy Účel platby daní - nutnost získat prostředky pro veřejný sektor k financování funkcí státu a veřejné správy. Výše daní nejčastěji určeny jako podíl v procentech základní hodnoty, označované jako daňový základ, kterou může být podle typu daně - cena zboží, příjmy (mzda, zisk), velikost majetku apod. velikost daně může být také určena pevnou částkou, nebo vypočítána jiným způsobem (např. daň z lihu, tedy spotřební daň na alkohol, jejíž výše je v Česku odvozena od množství čistého lihu, nikoli z ceny).

16 Daňová soustava ČR

17 Druhy daní Daň z příjmů - uvalována na finanční příjem fyzických osob, obchodních společností nebo jiných právnických osob. Daň z nemovitostí - každoročně zdaňováno vlastnictví nemovitosti. příjemcem výnosů daně jsou obce správu daně zajišťuje stát prostřednictvím finančních úřadů Daň z nemovitostí - souhrnné označení dvou různých daní (daň ze staveb a pozemků)

18 Druhy daní Daň dědická, darovací a z převodu nemovitost: přímé majetkové daně, vybíraná v České republice platí se při dědění, darování a převodu nemovitostí Silniční daň: přímá majetková daň, vybíraná v České republice předmětem této daně jsou všechna motorová vozidla, která jsou používána k podnikání

19 Druhy daní Daň z přidané hodnoty (zkratka DPH) jeden z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu platí ji všichni při nákupu většiny zboží a služeb princip této daně je v tom, že dodavatel (registrovaný plátce DPH), musí odvést z obchodu část hodnoty, pokud je tento obchod předmětem daně. odběratel si za jistých podmínek může zažádat o vrácení daně, kterou při obchodu dodavateli-plátci zaplatil.

20 Druhy daní Spotřební daň: je nepřímá daň, kterou zavádí stát za účelem regulovat cenu určitých komodit na trhu účelem je - zvýšit příjmy státního rozpočtu nebo snížit prodávané množství zboží v Česku jsou předmětem daně tabák, alkohol a pohonné hmoty (tvoří většinou více jak 50 % ceny zdaněného zboží). zdaňovací období pro tuto daň je jeden měsíc plátci daně jsou výrobci a provozovatelé tzv. daňových skladů.

21 Literatura SOUKUPOVÁ VĚRA, STRACHOTOVÁ DANA. Podniková ekonomika, verze 2.0 [online]. VŠCHT v Praze, Dostupné online. Obchodní zákoník 513/1991 Sb., ve znění pozdějších přepisů cds.mfcr.cz Česká daňová správa Daně a poplatky na serveru business.center.cz