Všeobecné podmínky 1 Rozsah působnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné podmínky 1 Rozsah působnosti"

Transkript

1 Všeobecné podmínky Společnost Travian Games GmbH, Wilhelm-Wagenfeld-Str. 22, Mnichov, Německo dále jen TRAVIAN GAMES provozuje online hru Travian (dále jen: hra ). Služby poskytované v rámci této hry jsou poskytovány výhradně na základě těchto Podmínek (Podmínky). 1 Rozsah působnosti (1) Tyto podmínky se vztahují na všechny smlouvy, nabídky, dodávky a služby společnosti TRAVIAN GAMES, a to i do budoucna. Tímto výslovně nesouhlasíme s platností jakýchkoli podmínek uživatelů her (dále jen uživatel ). Jakékoli podmínky uživatelů platí pouze tehdy, když je společnost TRAVIAN GAMES výslovně písemně přijala. (2) Kromě těchto podmínek platí v každém příslušném případě i pravidla hry, pravidla diskuzních fór, předpisy k ochraně dat a pokyny ke hře, které jsou uvedeny na webových stránkách hry. (3) Tyto Podmínky budou zveřejněny pouze na webových stránkách hry. Lze je stáhnout do paměti RAM, uložit na trvalý datový nosič nebo vytisknout. Na písemnou žádost uživatele lze ovšem Podmínky zaslat také poštou. (4) Podmínky platí pro všechny uživatele hry. Po uzavření smlouvy s uživatelem hry uživatel tyto podmínky přijímá jako závazné. Při registraci do hry bude uživatel vyzván k přijetí Podmínek. Ty platí pro jakékoli použití hry. (5) Společnost TRAVIAN GAMES nabízí hru pouze spotřebitelům ve smyslu 13 německého občanského zákoníku [BGB]. Použití hry k vytváření zisku nebo k jiným komerčním účelům je vyloučeno. Právo účastnit se hry mají pouze osoby, které v době registrace dosáhly věku 18 let. Nezletilé osoby se mohou hry účastnit, pouze pokud k tomu dal jejich zákonný zástupce souhlas před registrací do hry. Registrací do hry uživatel výslovně potvrzuje, že dosáhl věku nejméně 18 let a v případě nezletilých osob získal souhlas svého zákonného zástupce. Společnost TRAVIAN GAMES může určit, že souhlas zákonného zástupce nestačí. (6) Společnost TRAVIAN GAMES si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli upravit nebo doplnit s platností do budoucna, pokud se to bude zdát nutné (například aby je přizpůsobila určitému právnímu stavu nebo legislativě, aby rozšířila spektrum služeb společnosti TRAVIAN GAMES atd.) a za předpokladu, že tím nebude uživatele se zlým úmyslem diskriminovat. Uživatel bude o veškerých změnách těchto Podmínek vhodným způsobem informován prostřednictvím oznámení. Toto oznámení bude realizováno speciálním oknem, které se otevře na webových stránkách TRAVIAN GAMES po přihlášení k herní platformě, zasláním tzv. herní zprávy na vlastní účet uživatele nebo prostřednictvím ové zprávy zaslané na ovou adresu, kterou uživatel uvedl. Ve všech případech bude uživatel o změně rovněž informován prostřednictvím zvýrazněného upozornění při příštím přihlášení na webových stránkách. (7) Uživatel může vyjádřit nesouhlas se změnou podmínek do jednoho (1) měsíce po oznámení a zpřístupnění této informace. Z důvodu zajištění důkazu se doporučuje, aby uživatel zaslal námitky společnosti TRAVIAN GAMES písemně nebo em.

2 (8) Pokud uživatel neinformuje společnost TRAVIAN GAMES o tom, že nesouhlasí s upravenými Podmínkami, do jednoho (1) měsíce po oznámení a zpřístupnění informace o změně nebo pokud bude hru i nadále používat, upravené nebo doplněné podmínky se pro něj stanou závaznými. Pokud uživatel v uvedené lhůtě vyjádří svůj nesouhlas, jsou obě strany oprávněny smlouvu běžným způsobem vypovědět. Až do ukončení smlouvy budou platit původní Podmínky. (9) V takovém případě může uživatel požadovat, aby byly již aktivované, ale nepoužité kredity převedeny na jiný národní herní server nebo aby mu byl vrácen poplatek, který za kredity zaplatil. Kredity, které byly použity na již aktivované prémiové funkce, jejichž období použití v době ukončení hry nebo herního serveru ještě nezačalo, budou uživateli proplaceny. Kredity, které byly použity na již aktivované prémiové funkce, jejichž období použití v době ukončení hry nebo herního serveru již začalo, nebudou proplaceny. (10) V oznámení o změnách společnost TRAVIAN GAMES zejména upozorní na možnost vyjádření nesouhlasu a odstoupení od smlouvy, na výpovědní lhůtu a právní důsledky, zejména pak na důsledky nevyjádření nesouhlasu. Doporučuje se, aby uživatel pravidelně sledoval nejnovější verze Podmínek a pravidel hry. 2 Popis služeb (1) Služby společnosti TRAVIAN GAMES spočívají v poskytování webových stránek hry a poskytování hry samotné. Společnost TRAVIAN GAMES nabízí hru registrovaným uživatelům zdarma způsobem, který umožňuje hraní hry. Zdarma je pouze hra samotná a uživatel je odpovědný za veškeré dodatečné náklady (jako jsou náklady na přenos dat, hardware a software). Kromě toho nabízí společnost TRAVIAN GAMES možnost koupit si za poplatek kredity, které uživatele opravňují dle jeho uvážení aktivovat prémiové funkce, jež do hry přinášejí další funkce a možnosti a mohou vytvořit výhody ve hře a v rámci herních činností. Kredit platí pouze pro hru a herní server a pro herní účet, ze kterých byly zakoupeny. Kredity nelze vyměnit ani vrátit. Další informace o kreditech a prémiových funkcích jsou uvedeny v 5 6. (2) Hru mohou používat pouze uživatelé, kteří prostřednictvím registrace uzavřeli smlouvu s uživatelem hry a vytvořili si herní účet. Používání hry je dovoleno od okamžiku, kdy byla uzavřena smlouva s uživatelem hry a společnost TRAVIAN GAMES otevřela pro uživatele herní účet na příslušném herním serveru. Za tímto účelem získává uživatel jednoduché, nepřevoditelné právo používat bezplatné funkce hry v její aktuální verzi. Uživatel nemá nárok na uzavření smlouvy s uživatelem hry ani na otevření herního účtu. Nehledě na odlišná ustanovení pro každou hru nebo herní server může mít každý uživatel pouze jeden herní účet. Další informace o uzavření smlouvy s uživatelem hry a otevření herního účtu jsou uvedeny v 3. (3) Hra a herní servery, hodnota kreditů a prémiové funkce jsou neustále aktualizovány, upravovány, rozšiřovány a měněny, aby byly v dlouhém období stále zajímavé pro co nejvíce uživatelů. Uživatel tudíž získává právo používat hru, kredity a prémiové funkce pouze ve verzi, která je v dané době aktuální. Uživatel nemá právo požadovat, aby hra, kredity a prémiové funkce zůstaly ve verzi, jež byla aktuální v době uzavření smlouvy. (4) Hra se dle uvážení společnosti TRAVIAN GAMES dělí na jednotlivé herní servery. Hra a jednotlivé herní servery jsou dle uvážení společnosti TRAVIAN GAMES

3 organizovány do herních kol nebo jako neustále se rozvíjející hra. Na konci herního kola bude příslušný herní server resetován. Uživatel nemá nárok ponechat si herní situaci nebo pozici, které v té době dosáhl, ani ji nechat převést na jiný herní server. Uživatel rovněž není oprávněn přenést svůj herní účet na jiný herní server. Na konci herního kola může uživatel požadovat, aby již aktivované, ale nevyužité kredity byly převedeny na jiný národní herní server. Kredity, které byly použity na již aktivované prémiové funkce, jejichž období použití v době ukončení hry nebo herního serveru ještě nezačalo, budou uživateli proplaceny. Kredity, které byly použity na již aktivované prémiové funkce, jejichž období použití v době ukončení hry nebo herního serveru již začalo, nebudou proplaceny. Pojem herní kolo se níže rovněž používá, pokud je hra organizována jako hra, která se dlouhodobě neustále rozvíjí. V takovém případě má pojem herní kolo význam trvání hry. Stejný princip platí i pro pojem herní server. (5) Společnost TRAVIAN GAMES si vyhrazuje právo kdykoli ukončit fungování hry nebo jednotlivých herních serverů, aniž by k tomu musela uvádět důvody. V takovém případě může uživatel požadovat převedení kreditů, které již byly aktivovány, ale nebyly využity, na jiný národní herní server. Kredity, které byly použity na již aktivované prémiové funkce, jejichž období použití v době ukončení hry nebo herního serveru ještě nezačalo, budou uživateli proplaceny. Kredity, které byly použity na již aktivované prémiové funkce, jejichž období použití v době ukončení hry nebo herního serveru již začalo, nebudou proplaceny. 3 Uzavření smlouvy s uživatelem hry a otevření herního účtu (1) Členství začíná uzavřením smlouvy s uživatelem hry a otevřením herního účtu pro herní server společností TRAVIAN GAMES. (2) Po vyplnění registračního formuláře uživatel učiní závaznou nabídku k uzavření smlouvy s uživatelem hry na dobu neurčitou. Za tímto účelem musí být všechna datová pole v registračním formuláři vyplněna úplně a správně. Každá smlouva s uživatelem hry se týká účasti na konkrétním herním serveru nebo v konkrétní hře s konkrétním účtem. (3) Uživatel se musí zaregistrovat osobně. Registrace třetími stranami, zejména třetími stranami, které registrují jednotlivé osoby u různých poskytovatelů dálkových služeb za účelem zisku (registrační služby nebo zadávací služby), není povolena. (4) Společnost TRAVIAN GAMES potvrdí přijetí žádosti o uzavření smlouvy s uživatelem hry na dobu neurčitou zasláním ové zprávy na ovou adresu uvedenou při registraci. V této potvrzovací zprávě uživatel obdrží aktivační odkaz. Kliknutím na aktivační odkaz bude herní účet aktivován pro uživatelem zvolený herní server. Aktivováním herního účtu společnost TRAVIAN GAMES zároveň přijímá žádost o uzavření smlouvy s uživatelem hry. Uživatel nemá nárok na uzavření smlouvy s uživatelem hry a otevření herního účtu. (5) Uživatel může prostřednictvím kontaktních bodů vytvořených ve hře kdykoli zařídit, aby byl herní účet pro daný herní server odstraněn. Tím není dotčena účinnost uzavřené smlouvy s uživatelem hry.

4 Právo na odstoupení od smlouvy 4 Informace o odstoupení od smlouvy Uživatel může vzít zpět své smluvní prohlášení o uzavření smlouvy s uživatelem hry a nákupu kreditů v textové podobě (např. dopis, fax nebo ) ve lhůtě dvou týdnů, aniž by k tomu musel uvádět důvody. Výpovědní lhůta začíná běžet v okamžiku přijetí této informace v textové podobě, ale ne dříve, než bude uzavřena smlouva, a ne dříve, než společnost TRAVIAN GAMES splní svou povinnost poskytnout informace v souladu s článkem ve spojení s 1 odst. 1 a 2 uvozovacího zákona k německému občanskému zákoníku [EGBGB] a své povinnosti v souladu s 312e odst. 1 věta 1 německého občanského zákoníku ve spojení s článkem uvozovacího zákona k německému občanskému zákoníku. Za dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy bude považováno i včasné odeslání oznámení o zrušení. Veškerá oznámení o zrušení zasílejte na adresu: Travian Games GmbH Wilhelm-Wagenfeld-Str Mnichov Německo Fax: +49 (0) (Německo) Následky odstoupení od smlouvy: V případě platného odstoupení od smlouvy si obě strany navzájem vrátí plnění, která obdržely, a vzdají se všech výhod, které plynou z používání plnění. V případě, že uživatel nemůže vrátit plnění společnosti TRAVIAN GAMES nebo tak může učinit pouze částečně nebo pouze v horším stavu, musí uživatel příslušnou hodnotu společnosti TRAVIAN GAMES nahradit. To může vést k tomu, že bude uživatel muset provést platby dle smlouvy za období před jejím zrušením. To neplatí pro poskytování kreditů, pokud lze znehodnocení kreditů připsat výhradně jejich zkoumání stejně jako by to mohl uživatel udělat, pokud by si kupoval předmět v obchodě. Povinnost uživatele nahradit hodnotu kreditů existuje, pokud uživatel kredit použil způsobem, který je neslučitelný se zásadami občanského práva jako jsou zásady dobré víry nebo bezdůvodného obohacení. Jinak se může uživatel vyhnout povinnosti nahradit hodnotu tak, že nebude kredity používat, jako by byly jeho vlastní majetek, a zdrží se jakéhokoli jednání, které by snižovalo jejich hodnotu. Jakákoli povinnost provést platby musí být splněna do 30 dnů. Toto období pro uživatele začíná okamžikem, kdy zašle prohlášení o zrušení, pro společnost TRAVIAN GAMES pak v okamžiku přijetí takového prohlášení. Předčasné vypršení práva na odstoupení od smlouvy: Právo uživatele odstoupit od smlouvy předčasně vyprší, pokud dojde k úplnému naplnění smlouvy s uživatelem hry nebo smlouvy o koupi kreditů z obou stran na

5 základě výslovné žádosti uživatele předtím, než uživatel uplatní své právo na odstoupení od smlouvy. Konec informací o odstoupení od smlouvy Doporučuje se, aby uživatel v předmětu ové zprávy s oznámením o zrušení uvedl uživatelské jméno, herní účet a herní server. 5 Kredity (1) Společnost TRAVIAN GAMES muže uživateli ve hře poskytnout službu, která simuluje platební prostředky v rámci hry ( herní peníze ). Herní peníze se aktivují určitými kroky uživatele v rámci hry. Uživatel si je vědom toho, že herní peníze jsou funkcí hry a nikoli skutečnými penězi. Jakékoli obchodování nebo výměna herních peněz za skutečné peníze mezi uživateli jsou výslovně zakázány. Jakákoli výměna herních peněz za skutečné peníze je vyloučena. (2) Společnost TRAVIAN GAMES může uživateli ve hře rovněž poskytnout službu, která umožňuje aktivaci prémiových funkcí ( kredity ). Kredity si může uživatel koupit za poplatek, ale mohou být rovněž aktivovány určitými kroky uživatele v rámci hry dle uvážení společnosti TRAVIAN GAMES. Uživatel si je vědom toho, že kredity jsou funkcí hry a nikoli skutečnými penězi. Jakékoli obchodování nebo výměna kreditů za skutečné peníze jsou výslovně zakázány. Jakákoli výměna nebo vracení kreditů jsou vyloučeny. Kredity platí pouze pro hru a příslušné národní herní servery, prostřednictvím kterých byly získány. (3) Počet kreditů, které je potřeba použít, množství herních peněz, které je potřeba složit, a podmínky příslušných prémiových funkcí jsou uvedeny v příslušném seznamu ve hře. (4) Pokud použitá formulace nebo kontext neurčují něco jiného, pojem prodat ve spojení s převodem kreditů znamená převést uživateli jednoduché, nepřevoditelné právo na použití kreditů, které je časově omezeno na herní kolo, za které musí být poskytnuto protiplnění. Pojem koupit proto znamená, že uživatel zakoupí jednoduché, nepřevoditelné právo na použití kreditů, které je časově omezeno na herní kolo. Pojmy kupující, prodávající, prodej a nákup a podobné výrazy mají obdobné významy. (5) Aniž by byly dotčeny všechny ostatní dohody a práva společnosti TRAVIAN GAMES, právo používat kredity v každém případě končí, když skončí smlouva s uživatelem hry, která byla uzavřena mezi společností TRAVIAN GAMES a uživatelem, zejména když bude zrušena. V takovém případě může uživatel požadovat převedení kreditů, které již byly aktivovány a nebyly využity, na jiný národní herní server. (6) Hodnota kreditů se liší dle zvoleného tarifu a může být kdykoli změněna. Nejnovější technické a další požadavky v daném okamžiku jsou uvedeny na webových stránkách hry.

6 6 Prémiové funkce (1) Kredity uživateli umožňují aktivovat v průběhu hry prémiové funkce. Společnost TRAVIAN GAMES si vyhrazuje právo požadovat za aktivaci prémiových funkcí složení herních peněz. (2) Společnost TRAVIAN GAMES nabízí uživatelům dle svého uvážení jednu nebo více z následujících prémiových funkcí: Předmět: Virtuální objekt, který je uživateli k dispozici po dobu trvání herního kola (např. kus vybavení) Artefakt: Virtuální objekt, který je uživateli k dispozici po dobu trvání herního kola nebo po kratší dobu a který uživateli přinese jednu nebo více výhod v průběhu hry (např. brnění se speciálními vlastnostmi) Pomocník: Přídavná funkce, která uživateli ve hře přinese jednu nebo více jednorázových výhod (např. přivolání obchodníků NPC ( non-player character = postava mimo hráče ). Zvýšení výkonu: Přídavná funkce, která uživateli ve hře přinese jednu nebo více výhod na určité období (např. lepší těžba surovin) Prémiové členství: Přídavná funkce, která uživateli umožní mít ve hře k dispozici rozšířený soubor funkcí (např. přístup ke statistikám) Sběratelské karty: Virtuální sběratelské karty, které představují náhodný soubor prémiových funkcí stejného nebo rozdílného druhu. Každá sběratelská karta zastupuje jednu prémiovou funkci. Kolo štěstí: Nákup náhodně vybrané prémiové funkce Na webových stránkách příslušného herního serveru jsou uvedeny nabízené prémiové funkce, jejich cena, jejich funkce a co je k jejich získání potřeba. Společnost TRAVIAN GAMES si vyhrazuje právo zavést nové prémiové funkce. (3) Pokud bude společnost TRAVIAN GAMES nabízet sběratelské karty, zajistí, aby byla hodnota získávaných prémiových funkcí ekvivalentní použitým kreditům. Společnost TRAVIAN GAMES si vyhrazuje právo zpřístupnit pro hru nebo jednotlivé herní servery systém, v rámci kterého může uživatel vyměnit jednu nebo více sběratelských karet, které získal, za jednu nebo více nových sběratelských karet a/nebo za herní peníze. (4) Pokud bude společnost TRAVIAN GAMES nabízet kolo štěstí, zajistí, aby byla hodnota získávaných prémiových funkcí přinejmenším ekvivalentní použitým kreditům. (5)Společnost TRAVIAN GAMES si vyhrazuje právo poskytnout uživatelům pro hru nebo jednotlivé herní servery platformu, v rámci které si mohou uživatelé mezi sebou vyměňovat prémiové funkce nebo s nimi obchodovat. (6) Společnost TRAVIAN GAMES si vyhrazuje právo kdykoli nabídnout nové prémiové funkce nebo jednotlivé prémiové funkce upravit nebo je přestat nabízet. V takovém případě nabídne společnost TRAVIAN GAMES jako náhradu jiné funkce a/nebo uživateli dle jeho rozhodnutí nahradí použité kredity, pokud již byly aktivovány prémiové funkce, jejichž doba použití ještě nezačala v okamžiku změny nebo v okamžiku, kdy tyto funkce už nebudou v budoucnu nabízeny. Již aktivované

7 prémiové funkce, jejichž doba použití již začala v okamžiku změny nebo v okamžiku, kdy už tyto funkce nebudou v budoucnu nabízeny, nebudou nahrazeny. (7) Pokud skončí smlouva s koncovým uživatelem uzavřená mezi společností TRAVIAN GAMES a uživatelem (například prostřednictvím zrušení nebo ukončení hry nebo herního serveru), již aktivované prémiové funkce, jejichž doba použití v době zrušení již začala, nebudou nahrazeny, ani když jejich doba použití ještě neuplynula. Kredity, které byly použity na již aktivované prémiové funkce, jejichž období použití v době zrušení ještě nezačalo, budou proplaceny. 7 Platební podmínky, započtení, zadržovací právo (1) Společnost TRAVIAN GAMES je oprávněna požadovat poplatek za získání kreditů předem. Uživatel je povinen poplatek zaplatit při získání jednoduchého práva používat kredity, které je omezeno na herní kolo. Společnost TRAVIAN GAMES nabízí různé způsoby platby. Společnost TRAVIAN GAMES bude také nabízet anonymní způsob platby, pokud to pro ni bude technicky možné a přijatelné. Uživatel není oprávněn požadovat, aby společnost TRAVIAN GAMES poskytovala nebo udržovala určité platební metody. Platby budou odečteny z bankovního účtu nebo kreditní karty, které uživatel uvedl, nebo zinkasovány jiným způsobem dle rozhodnutí uživatele. (2) Všechny platební služby poskytuje společnost TG Payment GmbH. Společnost TG Payment GmbH přijímá platby konkrétně pro společnost TRAVIAN GAMES. Společnost TG Payment GmbH je výhradně odpovědná za poskytování všech platebních služeb, Uživatel může provést platbu společnosti TG Payment GmbH s účinkem vyrovnání dluhu, tj. splní svou platební povinnost vůči společnosti TRAVIAN GAMES provedením platby ve prospěch společnosti TG Payment GmbH. Společnost TRAVIAN GAMES má právo sdělit za tímto účelem údaje o uživateli společnosti TG Payment GmbH, pokud je to nutné pro výpočet poplatků a vyrovnání s uživatelem. Společnost TRAVIAN GAMES je oprávněna poskytnout údaje o uživateli společnosti TG Payment GmbH, pokud byly pohledávky společnosti TRAVIAN GAMES za uživatelem postoupeny společnosti TG Payment GmbH a tyto údaje jsou nutné k zinkasování pohledávek. (3) Pokud inkaso společnosti TRAVIAN GAMES nebude uskutečněno nebo bude zrušeno následkem chování, za které je uživatel odpovědný, je společnost TRAVIAN GAMES oprávněna zastavit poskytování služeb a okamžitě zablokovat herní účet uživatele. Tím není nikterak dotčena povinnost uživatele zaplatit poplatek. Uživatel může dosáhnout odblokování svého herního účtu tím, že zaplatí dlužný poplatek plus poplatek za zpracování. Uživatel hradí náklady na zopakování platby dlužného poplatku a poplatek za zpracování. Poplatek za zpracování pokrývá náklady na vrácení nebo zrušení inkas, zablokování účtu, oznámení o zablokování a na odblokování účtu nebo otevření nového účtu. V případě vrácení nebo zrušení inkasa činí poplatek za zpracování ekvivalent 5 EUR. Uživatel může poskytnout důkaz, že nebyla způsobena žádná škoda nebo nebyly vynaloženy žádné náklady, případně že tyto náklady byly podstatně nižší. Zablokování účtu nelze zrušit pro země v regionu Středního východu a severní Afriky, pro Spojené arabské emiráty, Indonésii a Vietnam. (4) Kredity použité na již aktivované prémiové funkce, jejichž doba použití již začala, budou nahrazeny v příslušném poměru za dobu zablokování účtu. V této souvislosti bude prostřednictvím započtení zohledněna výhoda, kterou uživatel případně získal prostřednictvím prémiových funkcí v období zablokování.

8 (5) Uživatel může započíst pouze protipohledávky, které jsou nesporné nebo které společnost TRAVIAN GAMES prohlásí za právně platné. Uživatel může uplatnit zadržovací právo pouze v případě, že jeho protipohledávka vyplývá ze stejného smluvního vztahu. Jakékoli postoupení uživatelových nároků vůči společnosti TRAVIAN GAMES třetím stranám je vyloučeno. 8 Povinnosti uživatele (1) Uživatel nesmí mít současně více účtů pro stejný herní server. Porušení tohoto pravidla může vést k okamžitému zablokování nebo smazání všech uživatelových účtů. Uživatel ovšem může současně mít jeden účet na více různých herních serverech. Společnost TRAVIAN GAMES si vyhrazuje právo povolit několik herních účtů na jednoho uživatele pro některou hru nebo jednotlivé herní servery. V takovém případě společnost TRAVIAN GAMES na tuto skutečnost uživatele vhodným způsobem upozorní. (2) Uživatel musí zajistit utajení hesla, které obdržel pro přístup ke svému účtu, a z bezpečnostních důvodů musí toto heslo pravidelně měnit. Pokud bude nějaká třetí strana používat herní účet uživatele poté, co získala uživatelova přístupová data, protože uživatel tato přístupová data dostatečně neochránil, musí uživatel strpět, že se s ním bude jednat tak, jako by účet používal on sám. Uživatel může předložit důkaz, že nebyl osobou, která účet používala, a že svůj herní účet dostatečně ochránil před přístupem třetích stran. (3) Společnost TRAVIAN GAMES poskytuje prostřednictvím svých webových stránek pouze platformu pro komunikaci mezi hráči. Za obsah této komunikace je odpovědný sám hráč. Platforma slouží pouze pro účely komunikace související se hrou. Je zakázáno zahlcovat komunikační platformu novinkami, řetězovými dopisy, systémy typu sněhová koule a jinými formami spamu. (4) Uživatel se zavazuje dodržovat při používání hry a webových stránek hry všechny zákony a předpisy, které pro něj platí. Dále se zavazuje zdržet se následujících činností: Šíření vyjádření s urážlivým, obtěžujícím nebo násilným obsahem nebo s obsahem, který velebí násilí, nebo s pobuřujícím, sexistickým, obscénním, pornografickým, rasistickým, morálně zavrženíhodným obsahem nebo s jiným pohoršlivým nebo zakázaným obsahem (což zahrnuje všechny názvy ve hře, např. uživatelské jméno, jméno avatara, název vesnice, města, aliance, gildy, kmene, klanu, vozidla, ostrova, hotelu, sdružení atd.). Urážení, obtěžování, vyhrožování, zastrašování, pomlouvání a zahanbování ostatních uživatelů. Šíření prohlášení s reklamním, náboženským nebo politickým obsahem (což zahrnuje všechny názvy ve hře, např. uživatelské jméno, jméno avatara, název vesnice, města, aliance, gildy, kmene, klanu, vozidla, ostrova, hotelu, sdružení atd.). Zjišťování, prozrazování nebo šíření osobních nebo důvěrných informací o ostatních uživatelích nebo zaměstnancích společnosti TRAVIAN GAMES nebo jakékoli jiné nerespektování soukromí ostatních uživatelů nebo zaměstnanců společnosti TRAVIAN GAMES.

9 Šíření nepravdivých tvrzení, která se týkají rasy, vyznání, pohlaví, sexuální orientace, původu, společenského postavení ostatních uživatelů nebo zaměstnanců společnosti TRAVIAN GAMES (což zahrnuje všechny názvy ve hře, např. uživatelské jméno, jméno avatara, název vesnice, města, aliance, gildy, kmene, klanu, vozidla, ostrova, hotelu, sdružení atd.). Zjišťování, prozrazování nebo šíření důvěrných informací společnosti TRAVIAN GAMES. Šíření nepravdivých tvrzení o společnosti TRAVIAN GAMES (což zahrnuje všechny názvy ve hře, např. uživatelské jméno, jméno avatara, název vesnice, města, aliance, gildy, kmene, klanu, vozidla, ostrova, hotelu, sdružení atd.). Vydávání se za zaměstnance společnosti TRAVIAN GAMES nebo sesterskou společnost či partnera společnosti TRAVIAN GAMES. Používání právem chráněných obrázků, fotografií, grafiky, videí, hudby, zvuků, testů, značek, názvů, jmen, softwaru nebo jiného obsahu bez souhlasu držitelů práv nebo bez svolení vyplývajícího ze zákona nebo zákonných ustanovení. Používání zakázaného nebo nezákonného obsahu. Využívání chyb v programu. Přijímání opatření, která vedou k přetížení serverů nebo mohou značně nepříznivě ovlivnit hraní hry pro ostatní uživatele. Hackování a crackování a povzbuzování nebo navádění k provádění hackování nebo crackování. Šíření pirátského softwaru a povzbuzování nebo navádění k šíření pirátského softwaru. Nahrávání souborů, které obsahují viry, trojské koně, červy nebo zničená data. Používání nebo šíření automatických softwarových programů, softwarových programů na principu maker nebo jiných softwarových programů, které obsahují podvodné nástroje (cheaty). Pozměňování hry, webových stránek hry nebo jejich částí. Používání softwaru, který umožňuje takzvané dolování dat nebo nějakým jiným způsobem zachycuje či shromažďuje informace týkající se hry. Narušování přenosů mezi herními servery a servery webových stránek hry a ostatními subjekty. Pronikání do herních serverů a serverů webových stránek hry. Nedodržování těchto pravidel může po předchozím varování vést k okamžitému zablokování nebo smazání herního účtu nebo k okamžitému mimořádnému zrušení smlouvy s uživatelem hry, pokud je k tomu dobrý důvod. V případě závažných porušení není varování nutné. Porušení je závažné zejména tehdy, když při zvážení všech skutečností a okolností daného případu a při zohlednění zájmů společnosti TRAVIAN GAMES i uživatele se od společnosti nemůže rozumně očekávat, že bude čekat na nějaké další porušení. (5) Uživatel je oprávněn hru používat pouze prostřednictvím obvyklých webových prohlížečů. Jakékoli další použití prostřednictvím dalších programů, skriptů nebo jiných podpůrných nástrojů je výslovně zakázáno. Nedodržování tohoto zákazu může

10 vést k okamžitému zablokování nebo smazání herního účtu nebo okamžitému mimořádnému zrušení smlouvy s uživatelem hry, pokud je k tomu dobrý důvod. V případě závažných porušení není varování nutné. Porušení je závažné zejména tehdy, když při zvážení všech skutečností a okolností daného případu a při zohlednění zájmů společnosti TRAVIAN GAMES i uživatele se od společnosti nemůže rozumně očekávat, že bude čekat na nějaké další porušení. (6) Uživatel se zavazuje, že bude dodržovat pravidla hry. Nedodržování může po předchozím varování vést k okamžitému zablokování nebo smazání herního účtu nebo okamžitému mimořádnému zrušení smlouvy s uživatelem hry, pokud je k tomu dobrý důvod. V případě závažných porušení není varování nutné. Porušení je závažné zejména tehdy, když při zvážení všech skutečností a okolností daného případu a při zohlednění zájmů společnosti TRAVIAN GAMES i uživatele se od společnosti nemůže rozumně očekávat, že bude čekat na nějaké další porušení. (7) Účelem her a herních serverů je přinášet uživatelům co nejvíce zábavy po co nejdelší dobu. Aby mohla společnost TRAVIAN GAMES zajišťovat funkci her a herních serverů, jak je uvedeno ve smlouvě, je jejím zájmem zabránit ostatním uživatelům v nerespektování zákazu používání dodatečných programů, skriptů nebo jiných podpůrných nástrojů. Společnost TRAVIAN GAMES má právo používat vhodné programy za účelem zjišťování takových porušení smluvních povinností ze strany uživatelů a identifikování příslušného uživatele, pokud má společnost TRAVIAN GAMES důvodné podezření, že uživatel porušuje své smluvní povinnosti. Uživatel bude výslovně upozorněn na Zásady ochrany osobních údajů společnosti TRAVIAN GAMES. (8) Pokud není v těchto podmínkách nebo v nějaké jiné smlouvě s uživatelem stanoveno jinak, bude společnost TRAVIAN GAMES s uživatelem komunikovat obvykle prostřednictvím u. Uživatel zajistí, aby se k němu zprávy, které společnost TRAVIAN GAMES zašle na ovou adresu uvedenou uživatelem při registraci nebo později, skutečně dostaly. Toto musí být zajištěno vhodným nastavením filtru nevyžádané pošty a pravidelným kontrolováním této adresy. Jinak si společnost TRAVIAN GAMES vyhrazuje právo svobodně zvolit formu korespondence pro jakoukoli jinou písemnou komunikaci. (9) Doporučuje se, aby uživatel při každém kontaktování společnosti TRAVIAN GAMES uváděl své jméno hráče, herní server a herní účet, kterých se dotaz týká. 9 Vady ve hře (1) Společnost TRAVIAN GAMES umožňuje uživateli používat hru a webové stránky hry ve verzi, která v daném okamžiku existuje. Aniž by byly dotčeny jakékoli nároky v případě, že se ve hře nebo ve webových stránkách hry vyskytují vady, uživatel není oprávněn požadovat, aby byl zachován nebo vytvořen určitý stav nebo funkční rozsah hry. (2) Uživateli se doporučuje, aby v rámci přispívání ke správnému fungování hry vždy smysluplně zdokumentoval veškeré vady, které se objeví ve hře nebo v jakýchkoli jiných dodávkách či službách společnosti TRAVIAN GAMES, a zejména aby je nahlásil zaznamenáním zobrazeného hlášení o chybě.

11 (3) Za účelem ochrany samotného uživatele a zejména z důvodu zajištění důkazů se doporučuje, aby uživatel zasílal případná oznámení o chybách společnosti TRAVIAN GAMES v písemné podobě (faxem, dopisem nebo em). (4) Společnost TRAVIAN GAMES nepřebírá žádné záruky v právním smyslu, pokud není výslovně písemně dohodnuto jinak. 10 Práva uživatele v případě vad (1) Pokud bude společnost TRAVIAN GAMES poskytovat služby zdarma, nebude za žádných okolností odpovědná za žádné jiné škody než ty, které jsou způsobeny hrubou nedbalostí nebo úmyslně. V případě jakýchkoli právních vad bude společnost TRAVIAN GAMES odpovědná nad tento rámec pouze za podvodně zatajené vady. (2) Pokud bude společnost TRAVIAN GAMES požadovat za služby nějaký poplatek, bude mít v případě úmyslu nebo hrubé nedbalosti neomezenou odpovědnost. Kromě toho je společnost TRAVIAN GAMES odpovědná za porušení základních smluvních povinností z nedbalosti nebo za porušení záruky. Základní smluvní povinnosti jsou definovány jako ty povinnosti, které především umožňují náležitou realizaci smlouvy, jejichž porušení ohrožuje naplnění cíle smlouvy a na jejichž splnění může uživatel spoléhat. V posledním jmenovaném případě ovšem společnost TRAVIAN GAMES není odpovědná za škodu, která není obvyklá a nebylo možno ji předvídat. Promlčecí doba u nároků založených na větách 2 4 je dva roky. Společnost TRAVIAN GAMES není odpovědná za žádné prosté porušení jiných povinností z nedbalosti. (3) Výše uvedená omezení a vyloučení odpovědnosti neplatí v případě úmrtí, fyzického zranění a poškození zdraví nebo v případě, že společnost TRAVIAN GAMES přijme záruku. Odpovědnost společnosti TRAVIAN GAMES založená na Zákoně o odpovědnosti za výrobek a vycházející z rozsahu použití 44a německého zákona o telekomunikacích [TKG] tím není nijak dotčena. (4) Výše předvídatelné škody je omezena na částku 100 EUR na jeden herní účet. (5) Jinak je výše odpovědnosti za obnovení dat uživatele omezena na náklady, které jsou potřeba k obnovení dat, jež by byla ztracena i v případě, že by uživatel učinil přiměřená opatření pro pravidelné zálohování dat, nebo která lze s přiměřenými náklady rekonstruovat ze strojově čitelného datového materiálu, i když nebyla přijata žádná přiměřená opatření pro pravidelné zálohování dat jiným způsobem. (6) Výše uvedená omezení a vyloučení odpovědnosti platí i ohledně odpovědnosti zaměstnanců, pracovníků, spolupracovníků, zástupců a pověřených zástupců společnosti TRAVIAN GAMES, zejména ve prospěch akcionářů, zaměstnanců, zástupců, výkonných orgánů a jejich členů ohledně osobní odpovědnosti. 11 Doba trvání smlouvy a ukončení smlouvy (1) Smlouvy mezi uživatelem a společností TRAVIAN GAMES o používání základní verze herních serverů se uzavírají na dobu neurčitou, pokud není v konkrétní nabídce společnosti TRAVIAN GAMES určeno jinak. (2) Pokud ve smlouvě s uživatelem hry není dohodnuta pevná doba trvání smlouvy, mohou obě strany smlouvu s uživatelem hry kdykoli běžně vypovědět se čtyřtýdenní

12 výpovědní lhůtou. Smlouvu s uživatelem hry je nutno zrušit písemně. Fax nebo jsou považovány za písemné podoby. (3) Pro běžné zrušení smlouvy není nutno uvádět důvody. (4) Výše uvedená ustanovení nemají žádný vliv na právo smluvních stran na mimořádné okamžité zrušení smlouvy s uživatelem hry s uvedením řádných důvodů. Mimořádné okamžité zrušení smlouvy s uvedením důvodu musí být podpořeno řádnými důvody. (5) Aniž by bylo dotčeno ustanovení 8 odst. 1, 3 7, má společnosti TRAVIAN GAMES právo vypovědět smlouvu s uvedením důvodu v případě, že uživatel svůj herní účet nepoužil čtyři týdny navzdory tomu, že v této souvislosti obdržel upozornění, existují jiné okolnosti, které ospravedlňují okamžité ukončení smlouvy s uživatelem hry. (6) Z technických důvodů existuje několikadenní zpoždění konečného odstranění dat a herního účtu uživatele. 12 Ochrana dat a reklama (1) Společnost TRAVIAN GAMES bude se všemi osobními údaji, které uživatel sdělí v průběhu smluvního vztahu, zacházet přísně důvěrně a v souladu se všemi příslušnými předpisy k ochraně dat. (2) Z technických důvodů nejsou účast ve hře a poskytování služeb souvisejících se hrou možné bez uložení údajů o uživateli. Podáním žádosti o otevření účtu nebo používáním služeb souvisejících se hrou uživatel souhlasí s elektronickým ukládáním a zpracováním svých údajů. (3) Pokud by uživatel požádal o úplné odstranění svých dat, povede to automaticky ke smazání jeho herního účtu a ke zrušení smlouvy s uživatelem hry. (4) Při smazání účtu vymaže společnost TRAVIAN GAMES všechna uživatelova data ze svého systému. Společnost TRAVIAN GAMES je ovšem i nadále oprávněna pokračovat v informování uživatele o inovacích prostřednictvím u i po smazání účtu (například aby uživatele informovala o spuštění nových herních serverů po automatickém ukončení herního serveru). Uživatel může svůj souhlas samozřejmě kdykoli písemně odvolat (např. em), aniž by vynaložil jakékoli náklady, s výjimkou nákladů na přenesení písemného zrušení (za základní sazby). Ve všech informacích zaslaných společností TRAVIAN GAMES a v každém zpravodaji bude mít uživatel možnost odmítnout přijímání dalších informací a odeslat příslušná zrušení. (5) Uživatel si je vědom toho, že webové stránky a hra, které provozuje společnost TRAVIAN GAMES, mohou být částečně financovány reklamou. Uživatel proto souhlasí, aby společnost TRAVIAN GAMES případně umožnila spřízněným dceřiných společnostem nebo přidruženým společnostem kontaktovat uživatele za účelem reklamy. Pokud s tím uživatel nevyjádří nesouhlas, mohou být jeho data rovněž využívána k zasílání reklam pro uživatele, které odrážejí jeho zájmy (na základě informací, které poskytl společnosti TRAVIAN GAMES, a jeho činnosti v rámci webových stránek a her provozovaných společností TRAVIAN GAMES). Uživatel může svůj souhlas samozřejmě kdykoli písemně odvolat

13 (např. em), aniž by vynaložil jakékoli náklady, s výjimkou nákladů na přenesení písemného zrušení (za základní sazby). Ve všech reklamních zprávách zaslaných společností TRAVIAN GAMES bude mít uživatel možnost odmítnout přijímání dalších informací a odeslat příslušná zrušení. (6) Jinak platí Zásady ochrany osobních údajů společnosti TRAVIAN GAMES. 13 Závěrečná ustanovení (1) Tyto podmínky a všechny smlouvy uzavřené na základě těchto podmínek se budou řídit zákony Spolkové republiky Německo. Použití Úmluvy OSN o smlouvách pro mezinárodní prodej zboží a ustanovení o kolizi zákonných ustanovení v německém soukromém mezinárodním právu je vyloučeno. (2) Pokud má uživatel bydliště nebo obvyklé místo pobytu mimo Spolkovou republiku Německo, je místem jurisdikce sídlo společnosti TRAVIAN GAMES. To platí i v případě, že v době podání žaloby není bydliště nebo obvyklé místo pobytu uživatele známo. (3) Pokud by některá ustanovení těchto podmínek byla neplatná, nijak to neovlivní platnosti zbývajících ustanovení. Travian Games GmbH Wilhelm-Wagenfeld-Strasse Mnichov Německo Místní soud v Mnichově, HRB IČO DE Výkonný ředitel: Florian Bohn Telefon: 089/ (není určeno pro herní podporu) Fax: 089/ (pouze pro prémiovou podporu) Obecné: Poslední revize

Všeobecné podmínky. Obsah:

Všeobecné podmínky. Obsah: Všeobecné podmínky Tuto hru provozuje společnost Travian Games GmbH, Wilhelm-Wagenfeld Straße 22, 80807 Mnichov, Německo, dále jen TRAVIAN GAMES. Služby poskytované v rámci této hry jsou poskytovány výhradně

Více

Všeobecné podmínky. Obsah:

Všeobecné podmínky. Obsah: Všeobecné podmínky Tuto hru provozuje společnost Travian Games GmbH, Wilhelm-Wagenfeld Straße 22, 80807 Mnichov, Německo, dále jen TRAVIAN GAMES. Služby poskytované v rámci této hry jsou poskytovány výhradně

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní

Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní Registrací do provizního programu potvrzuje partner i poskytovatel provizního programu svůj závazek řídit se těmito Obchodními podmínkami. Poskytovatelem

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží, které jsou nabízeny prostřednictvím

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) e- shopu nesmekyplus.cz provozovaného paní Jitkou Masnou, IČ 65360818,

Více

Obchodní podmínky. Obsah: 1.Obecná ustanovení. 2.Objednávka. 3.Cena zboží, pokuty, faktury. 4.Forma platby. 5.Způsob platby. 6.

Obchodní podmínky. Obsah: 1.Obecná ustanovení. 2.Objednávka. 3.Cena zboží, pokuty, faktury. 4.Forma platby. 5.Způsob platby. 6. Obchodní podmínky Obsah: 1.Obecná ustanovení 2.Objednávka 3.Cena zboží, pokuty, faktury 4.Forma platby 5.Způsob platby 6.Zabezpečení 7.Dodací podmínky 8.Garance 9.Odstoupení od smlouvy 10.Odpovědnost za

Více

1. Definice základních pojmů

1. Definice základních pojmů Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb společnosti iwebs s.r.o., IČ: 26977966, se sídlem Praha, Kunratice, Františka Šimáčka

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO: 02145138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA TESCOMA CLUBU

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA TESCOMA CLUBU VŠEOBECNÁ PRAVIDLA TESCOMA CLUBU Tescoma Club Tescoma Club (dále též jen TC) je program, který společnost TESCOMA s.r.o. (dále jen Tescoma) nabízí všem zákazníkům Tescomy v ČR. Cílem programu je ještě

Více

Smlouva o partnerské spolupráci

Smlouva o partnerské spolupráci Smlouva o partnerské spolupráci Smluvní strany: 1. WideNet s.r.o. se sídlem: Palác Lucerna, Štěpánská 61, 116 02 Praha 1 IČ: 26767244 jednající jednatelem Vladimírem Vavrochem obchodní společnost WideNet

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava OBCHODNÍ PODMÍNKY organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande Michaely Strnadové se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava identifikační číslo: 88655717 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v

Více

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice A. Smlouva o poskytování internetových služeb 1. Smluvní strany Smluvními stranami je firma

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.abixcz.cz. Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis LICENČNÍ PODMÍNKY užívání softwarové aplikace Beautis Tyto licenční podmínky užívání softwarové aplikace Beautis (dále jen Licenční podmínky ) představují smlouvu uzavřenou mezi Geesoft.net s.r.o. se sídlem

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB ČÍSLO SMLOUVY : xxxxxx (VARIABILNÍ SYMBOL) Dodavatel Název NET2U s.r.o. IČ 27513858 DIČ CZ27513858 Sídlo Husova 393, 506 01 Jičín Bankovní spojení UniCredit Bank Czech

Více

We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky

We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem.

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem. Všeobecné podmínky Klubu Zone For Power Provozovatelem Klubu Zone For Power je společnost Zone For Power, s.r.o., IČ: 24223123, se sídlem Praha 1, Lublaňská 1916/17, PSČ 120 00, Praha 2, zapsaná v obchodním

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ProAš z.s. se sídlem Palackého 2424/2, Aš 352 01 identifikační číslo: 22708294 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou

Více

Smlouva o poskytování služeb č. VS-XXX/20XX ()

Smlouva o poskytování služeb č. VS-XXX/20XX () Smlouva o poskytování služeb č. VS-XXX/20XX () I. Smluvní strany Poskytovatel: COOLHOUSING s.r.o. sídlo: Na Okraji 6, Praha 6, 162 00 bankovní spojení: zastoupená: Komerční Banka, č.ú. 51-1028170217/0100

Více

2.4. Pravidla a podmínky

2.4. Pravidla a podmínky 2.4. Pravidla a podmínky 1. BONUS PROGRAM + 1.1. Věrnostní program BONUS + (dále jen BONUS + ) je provozován obchodní společností BLOK, spol. s r. o., se sídlem Bojkovice, Nádražní 953, PSČ 687 71, Česká

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

1. Soutěžním kolem je soutěžní den, v jehož průběhu má každý účastník soutěže možnost získat výhru.

1. Soutěžním kolem je soutěžní den, v jehož průběhu má každý účastník soutěže možnost získat výhru. Pravidla soutěže Kdopak to mluví? I. Obecná ustanovení II. 1. Soutěž Kdopak to mluví? (dále jen soutěž ) probíhá v rozhlasovém vysílání radia City 93,7 FM v termínu od 09. 10. 2015 do 31. 12. 2015 nebo

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 1) Úvodní ustanovení 1.1. Předmětem úpravy jsou podmínky poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím sítě LiveNet

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů Obchodní podmínky 1. Vymezení pojmů Poskytovatel poskytovatelem se pro účely těchto všeobecných podmínek rozumí Společnost HRS Hotelonline s.r.o., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Vinohradská 2165/48, okres

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro online kurzy umístěné na adrese www.malujemesusmevem.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro online kurzy umístěné na adrese www.malujemesusmevem.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY pro online kurzy umístěné na adrese www.malujemesusmevem.cz Hana Danková, Mokrá 1, 149 00 Praha 4 IČO 49644157 (dále jen prodávající ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky

Více

Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru

Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru (dále jen Podmínky ) 1. SEZNAM POJMŮ 1.1. Provozovatel Provozovatelem pro značku Jack Daniel s se míní společnost Brown-Forman, Czechia, s.r.o., Identifikační

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání

Všeobecné smluvní podmínky užívání Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb poskytovaných na serveru Ovcee.cz (dále jen Podmínky ) Nahráním souboru na server Ovcee.cz nebo zaregistrováním se a vytvořením účtu uživatele souhlasí uživatel

Více

Pravidla upravující podmínky Soutěže jsou v plném znění dostupná v záložce Soutěže na www.applikace.cz.

Pravidla upravující podmínky Soutěže jsou v plném znění dostupná v záložce Soutěže na www.applikace.cz. Pravidla soutěže (dále jen Pravidla ) I. Obecná ustanovení GODS, s.r.o. se sídlem Šenovská 43, 180 00 Praha 8; IČ 45 78 79 56 (dále jen Pořadatel ), vyhlašuje na stránkách www.applikace.cz (dále Soutěžní

Více

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto:

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto: KUPNÍ SMLOUVA, kterou níže uvedeného data uzavírají: 1. Kanlux s.r.o. sídlem Frýdek-Místek, ul. Sadová čp. 618, PSČ: 738 01 IČ: 27804861 registrace: obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C.

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Pravidla pro používání Rezervačního Systému a Pravidla pro provádění rezervací

Pravidla pro používání Rezervačního Systému a Pravidla pro provádění rezervací Pravidla pro používání Rezervačního Systému a Pravidla pro provádění rezervací Obsah 1. Pravidla používání Rezervačního systému...2 1.1. Registrace do RS...2 1.1.1. Registrace klubových členů...2 1.1.2.

Více

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele Obchodní podmínky Zaplacením objednávky on line kurzu Jsi značka souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená. 1. Obecná ustanovení 1.1. Poskytovatelem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PROVOZ UBYTOVACÍ DATABÁZE KAMNACHATU.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PROVOZ UBYTOVACÍ DATABÁZE KAMNACHATU.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PROVOZ UBYTOVACÍ DATABÁZE KAMNACHATU.CZ 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Firma Tomáš Novosad se sídlem Konečná 1177, 755 01 Vsetín, IČ: 73294438 (dále jen Provozovatel ) je provozovatelem

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

Obchodní podmínky espolupráce.cz (platné od 1.1.2011)

Obchodní podmínky espolupráce.cz (platné od 1.1.2011) Obchodní podmínky espolupráce.cz (platné od 1.1.2011) I. Všeobecná ustanovení a) Registrující se uživatel (dále jen uživatel ) bere na vědomí, že okamžikem, kdy odklikne tyto obchodní podmínky, vyplní

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Pravidla pro zveřejňování informací o doménových jménech.eu (WHOIS)

Pravidla pro zveřejňování informací o doménových jménech.eu (WHOIS) Pravidla pro zveřejňování informací o doménových jménech.eu (WHOIS) 1/7 DEFINICE Pojmy definované v Podmínkách a/nebo v Pravidlech řešení sporů týkajících se domén.eu se zde používají s velkým písmenem.

Více

Smlouva o spolupráci partnerský program

Smlouva o spolupráci partnerský program Smlouva o spolupráci partnerský program uzavřená podle ust. 269 odst.2 obchodního zákoníku mezi: chytryhonza.cz s.r.o. se sídlem: Office park budova B, Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4 IČ: 289 336 48, DIČ:

Více

Obchodní podmínky. Delta School Prague

Obchodní podmínky. Delta School Prague Obchodní podmínky Delta School Prague I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky vydané na základě 273 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a 53a zákona č. 40/1964, Občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Všeobecné podmínky pro nákup lístku

Všeobecné podmínky pro nákup lístku Preambule Poskytovatel je společnost, která má zájem prodávat Uživateli lístky na základě požadavku Uživatele a poskytovat mu s tím související služby, které mají k zajištění tohoto nákupu Uživateli pomoci.

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL Smluvní strany: Člověk v tísni, o.p.s. IČ 25755277 se sídlem Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 zastoupený Karlem Strachotou, ředitelem programu Jeden

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Zásady ochrany osobních údajů. Obsah

Zásady ochrany osobních údajů. Obsah Zásady ochrany osobních údajů Úvod Toto jsou Zásady ochrany osobních údajů společnosti Travian Games GmbH, Wilhelm-Wagenfeld Straße 22, 80807 Mnichov, Německo (dále jen TRAVIAN GAMES ). Platí pro všechny

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby) Obchodní podmínky společnosti BAMTYRE s.r.o., se sídlem České družiny 2049/29, 160 00 Praha 6 Dejvice, IČO 01408763, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205944

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ( Smlouva ) SMLUVNÍ

Více

Pravidla komunikace registrátora ZONER software, a.s. V platnosti od 1.8.2004 OBSAH 1. Úvodní ustanovení 2. Subjekty 3. Registrace Doménového jména 4. Prodloužení registrace Doménového jména 5. Změna údajů

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. podpora@miraf.cz (dále jen prodávající )

OBCHODNÍ PODMÍNKY. podpora@miraf.cz (dále jen prodávající ) OBCHODNÍ PODMÍNKY podpora@miraf.cz (dále jen prodávající ) pro prodej softwaru prostřednictvím on-line portálu www.miraf.cz. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti: OBCHODNÍ PODMÍNKY Identifikační a kontaktní údaje společnosti: ATLUS GAME. cz Miluše Světlíková Rozhraní 476/28 (sídlo) 619 00, Brno IČ : 87901471 Platba převodem: bankovní spojení : Číslo účtu : - ČR

Více

Smlouva o užití služeb geoportálu předpokladem uzavření smlouvy je předchozí smlouva s GDD-IT GmbH uzavřená mezi:

Smlouva o užití služeb geoportálu předpokladem uzavření smlouvy je předchozí smlouva s GDD-IT GmbH uzavřená mezi: Název: Sídlo: E mail : Smlouva o užití služeb geoportálu předpokladem uzavření smlouvy je předchozí smlouva s GDD-IT GmbH uzavřená mezi: GEODIS BRNO, spol. s r.o. zapsán v OR u KS v Brně, 11. října 1990,

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit.

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit. Obchodní podmínky 1.KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Vachoušková Stanislava Sídlo/bydliště: Horní Bludovice č.372, 73937 Horní Bludovice IČ: 60288761 Zapsaná:Obecní živnostenský úřad Magistrátu měsat Havířova Telefon:

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek )

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) Vodafone Czech Republic, a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÉ SLUŽBY PTV MAP&GUIDE INTERNET

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÉ SLUŽBY PTV MAP&GUIDE INTERNET PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÉ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÉ SLUŽBY PTV MAP&GUIDE INTERNET Karlsruhe, 01.01.2014 Obsahem 1 Předmět smlouvy... 4 2 Přihlášení, uzavření smlouvy... 4 3 Služby společnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro používání Express Deli karet

Všeobecné obchodní podmínky pro používání Express Deli karet Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi držitelem Express Deli karty na straně jedné a provozovatelem systému - společností Monet+, a.s., IČO: 26217783, se sídlem Za

Více

Obchodní podmínky Svoz Bioodpadu

Obchodní podmínky Svoz Bioodpadu Obchodní podmínky Svoz Bioodpadu Tyto obchodní podmínky (dále jen OP ) platí bez výjimky na poskytování služby Svoz Bioodpadu společností Pražské služby a.s. (dále jen Poskytovatel ) Objednateli. Pokud

Více

Všeobecné obchodní podmínky IZIO

Všeobecné obchodní podmínky IZIO Všeobecné obchodní podmínky IZIO účinné od 1.3.2013 do 28.2.2014 společnosti IReSoft, s.r.o., se sídlem: Cejl 62, Brno, 602 00, IČ: 26297850, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

kupující ) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, nebo prostřednictvím jiné formy vzájemné domluvy.

kupující ) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, nebo prostřednictvím jiné formy vzájemné domluvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY Společnost Profea Educational s.r.o. se sídlem třída Kpt. Jaroše 1922/3, Černá Pole, 60200 Brno, IČO: 2233401, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

Více

1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele

1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele Na Kurz Teď zhubneš! ZDARMA navazuje kurz Teď zhubneš PREMIUM, zaplacením objednávky on line kurzu Teď zhubneš! PREMIUM souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB FAYRON S.R.O. ČÍSLO SMLOUVY: 201011

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB FAYRON S.R.O. ČÍSLO SMLOUVY: 201011 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB FAYRON S.R.O. ČÍSLO SMLOUVY: 201011 Poskytovatel: FAYRON s.r.o. IČ: 288 86 439, DIČ: CZ288 68 439 se sídlem Vítězná 634/50a, 360 01 Karlovy Vary firma je zapsána v obchodním

Více

Statut soutěže "Registruj se do Kozlí rodinky a vyhraj půllitr" a pravidla ochrany osobních údajů

Statut soutěže Registruj se do Kozlí rodinky a vyhraj půllitr a pravidla ochrany osobních údajů Statut soutěže "Registruj se do Kozlí rodinky a vyhraj půllitr" a pravidla ochrany osobních údajů Preambule 1. Soutěž Registruj se do Kozlí rodinky a vyhraj půllitr se řídí výhradně oficiálními pravidly

Více

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o.

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o. Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím e-shopu determinují obchodní vztahy mezi společností Realtime Technologies, s.r.o., IČ: 27110079, se sídlem Veská

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více