Všeobecné podmínky 1 Rozsah působnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné podmínky 1 Rozsah působnosti"

Transkript

1 Všeobecné podmínky Společnost Travian Games GmbH, Wilhelm-Wagenfeld-Str. 22, Mnichov, Německo dále jen TRAVIAN GAMES provozuje online hru Travian (dále jen: hra ). Služby poskytované v rámci této hry jsou poskytovány výhradně na základě těchto Podmínek (Podmínky). 1 Rozsah působnosti (1) Tyto podmínky se vztahují na všechny smlouvy, nabídky, dodávky a služby společnosti TRAVIAN GAMES, a to i do budoucna. Tímto výslovně nesouhlasíme s platností jakýchkoli podmínek uživatelů her (dále jen uživatel ). Jakékoli podmínky uživatelů platí pouze tehdy, když je společnost TRAVIAN GAMES výslovně písemně přijala. (2) Kromě těchto podmínek platí v každém příslušném případě i pravidla hry, pravidla diskuzních fór, předpisy k ochraně dat a pokyny ke hře, které jsou uvedeny na webových stránkách hry. (3) Tyto Podmínky budou zveřejněny pouze na webových stránkách hry. Lze je stáhnout do paměti RAM, uložit na trvalý datový nosič nebo vytisknout. Na písemnou žádost uživatele lze ovšem Podmínky zaslat také poštou. (4) Podmínky platí pro všechny uživatele hry. Po uzavření smlouvy s uživatelem hry uživatel tyto podmínky přijímá jako závazné. Při registraci do hry bude uživatel vyzván k přijetí Podmínek. Ty platí pro jakékoli použití hry. (5) Společnost TRAVIAN GAMES nabízí hru pouze spotřebitelům ve smyslu 13 německého občanského zákoníku [BGB]. Použití hry k vytváření zisku nebo k jiným komerčním účelům je vyloučeno. Právo účastnit se hry mají pouze osoby, které v době registrace dosáhly věku 18 let. Nezletilé osoby se mohou hry účastnit, pouze pokud k tomu dal jejich zákonný zástupce souhlas před registrací do hry. Registrací do hry uživatel výslovně potvrzuje, že dosáhl věku nejméně 18 let a v případě nezletilých osob získal souhlas svého zákonného zástupce. Společnost TRAVIAN GAMES může určit, že souhlas zákonného zástupce nestačí. (6) Společnost TRAVIAN GAMES si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli upravit nebo doplnit s platností do budoucna, pokud se to bude zdát nutné (například aby je přizpůsobila určitému právnímu stavu nebo legislativě, aby rozšířila spektrum služeb společnosti TRAVIAN GAMES atd.) a za předpokladu, že tím nebude uživatele se zlým úmyslem diskriminovat. Uživatel bude o veškerých změnách těchto Podmínek vhodným způsobem informován prostřednictvím oznámení. Toto oznámení bude realizováno speciálním oknem, které se otevře na webových stránkách TRAVIAN GAMES po přihlášení k herní platformě, zasláním tzv. herní zprávy na vlastní účet uživatele nebo prostřednictvím ové zprávy zaslané na ovou adresu, kterou uživatel uvedl. Ve všech případech bude uživatel o změně rovněž informován prostřednictvím zvýrazněného upozornění při příštím přihlášení na webových stránkách. (7) Uživatel může vyjádřit nesouhlas se změnou podmínek do jednoho (1) měsíce po oznámení a zpřístupnění této informace. Z důvodu zajištění důkazu se doporučuje, aby uživatel zaslal námitky společnosti TRAVIAN GAMES písemně nebo em.

2 (8) Pokud uživatel neinformuje společnost TRAVIAN GAMES o tom, že nesouhlasí s upravenými Podmínkami, do jednoho (1) měsíce po oznámení a zpřístupnění informace o změně nebo pokud bude hru i nadále používat, upravené nebo doplněné podmínky se pro něj stanou závaznými. Pokud uživatel v uvedené lhůtě vyjádří svůj nesouhlas, jsou obě strany oprávněny smlouvu běžným způsobem vypovědět. Až do ukončení smlouvy budou platit původní Podmínky. (9) V takovém případě může uživatel požadovat, aby byly již aktivované, ale nepoužité kredity převedeny na jiný národní herní server nebo aby mu byl vrácen poplatek, který za kredity zaplatil. Kredity, které byly použity na již aktivované prémiové funkce, jejichž období použití v době ukončení hry nebo herního serveru ještě nezačalo, budou uživateli proplaceny. Kredity, které byly použity na již aktivované prémiové funkce, jejichž období použití v době ukončení hry nebo herního serveru již začalo, nebudou proplaceny. (10) V oznámení o změnách společnost TRAVIAN GAMES zejména upozorní na možnost vyjádření nesouhlasu a odstoupení od smlouvy, na výpovědní lhůtu a právní důsledky, zejména pak na důsledky nevyjádření nesouhlasu. Doporučuje se, aby uživatel pravidelně sledoval nejnovější verze Podmínek a pravidel hry. 2 Popis služeb (1) Služby společnosti TRAVIAN GAMES spočívají v poskytování webových stránek hry a poskytování hry samotné. Společnost TRAVIAN GAMES nabízí hru registrovaným uživatelům zdarma způsobem, který umožňuje hraní hry. Zdarma je pouze hra samotná a uživatel je odpovědný za veškeré dodatečné náklady (jako jsou náklady na přenos dat, hardware a software). Kromě toho nabízí společnost TRAVIAN GAMES možnost koupit si za poplatek kredity, které uživatele opravňují dle jeho uvážení aktivovat prémiové funkce, jež do hry přinášejí další funkce a možnosti a mohou vytvořit výhody ve hře a v rámci herních činností. Kredit platí pouze pro hru a herní server a pro herní účet, ze kterých byly zakoupeny. Kredity nelze vyměnit ani vrátit. Další informace o kreditech a prémiových funkcích jsou uvedeny v 5 6. (2) Hru mohou používat pouze uživatelé, kteří prostřednictvím registrace uzavřeli smlouvu s uživatelem hry a vytvořili si herní účet. Používání hry je dovoleno od okamžiku, kdy byla uzavřena smlouva s uživatelem hry a společnost TRAVIAN GAMES otevřela pro uživatele herní účet na příslušném herním serveru. Za tímto účelem získává uživatel jednoduché, nepřevoditelné právo používat bezplatné funkce hry v její aktuální verzi. Uživatel nemá nárok na uzavření smlouvy s uživatelem hry ani na otevření herního účtu. Nehledě na odlišná ustanovení pro každou hru nebo herní server může mít každý uživatel pouze jeden herní účet. Další informace o uzavření smlouvy s uživatelem hry a otevření herního účtu jsou uvedeny v 3. (3) Hra a herní servery, hodnota kreditů a prémiové funkce jsou neustále aktualizovány, upravovány, rozšiřovány a měněny, aby byly v dlouhém období stále zajímavé pro co nejvíce uživatelů. Uživatel tudíž získává právo používat hru, kredity a prémiové funkce pouze ve verzi, která je v dané době aktuální. Uživatel nemá právo požadovat, aby hra, kredity a prémiové funkce zůstaly ve verzi, jež byla aktuální v době uzavření smlouvy. (4) Hra se dle uvážení společnosti TRAVIAN GAMES dělí na jednotlivé herní servery. Hra a jednotlivé herní servery jsou dle uvážení společnosti TRAVIAN GAMES

3 organizovány do herních kol nebo jako neustále se rozvíjející hra. Na konci herního kola bude příslušný herní server resetován. Uživatel nemá nárok ponechat si herní situaci nebo pozici, které v té době dosáhl, ani ji nechat převést na jiný herní server. Uživatel rovněž není oprávněn přenést svůj herní účet na jiný herní server. Na konci herního kola může uživatel požadovat, aby již aktivované, ale nevyužité kredity byly převedeny na jiný národní herní server. Kredity, které byly použity na již aktivované prémiové funkce, jejichž období použití v době ukončení hry nebo herního serveru ještě nezačalo, budou uživateli proplaceny. Kredity, které byly použity na již aktivované prémiové funkce, jejichž období použití v době ukončení hry nebo herního serveru již začalo, nebudou proplaceny. Pojem herní kolo se níže rovněž používá, pokud je hra organizována jako hra, která se dlouhodobě neustále rozvíjí. V takovém případě má pojem herní kolo význam trvání hry. Stejný princip platí i pro pojem herní server. (5) Společnost TRAVIAN GAMES si vyhrazuje právo kdykoli ukončit fungování hry nebo jednotlivých herních serverů, aniž by k tomu musela uvádět důvody. V takovém případě může uživatel požadovat převedení kreditů, které již byly aktivovány, ale nebyly využity, na jiný národní herní server. Kredity, které byly použity na již aktivované prémiové funkce, jejichž období použití v době ukončení hry nebo herního serveru ještě nezačalo, budou uživateli proplaceny. Kredity, které byly použity na již aktivované prémiové funkce, jejichž období použití v době ukončení hry nebo herního serveru již začalo, nebudou proplaceny. 3 Uzavření smlouvy s uživatelem hry a otevření herního účtu (1) Členství začíná uzavřením smlouvy s uživatelem hry a otevřením herního účtu pro herní server společností TRAVIAN GAMES. (2) Po vyplnění registračního formuláře uživatel učiní závaznou nabídku k uzavření smlouvy s uživatelem hry na dobu neurčitou. Za tímto účelem musí být všechna datová pole v registračním formuláři vyplněna úplně a správně. Každá smlouva s uživatelem hry se týká účasti na konkrétním herním serveru nebo v konkrétní hře s konkrétním účtem. (3) Uživatel se musí zaregistrovat osobně. Registrace třetími stranami, zejména třetími stranami, které registrují jednotlivé osoby u různých poskytovatelů dálkových služeb za účelem zisku (registrační služby nebo zadávací služby), není povolena. (4) Společnost TRAVIAN GAMES potvrdí přijetí žádosti o uzavření smlouvy s uživatelem hry na dobu neurčitou zasláním ové zprávy na ovou adresu uvedenou při registraci. V této potvrzovací zprávě uživatel obdrží aktivační odkaz. Kliknutím na aktivační odkaz bude herní účet aktivován pro uživatelem zvolený herní server. Aktivováním herního účtu společnost TRAVIAN GAMES zároveň přijímá žádost o uzavření smlouvy s uživatelem hry. Uživatel nemá nárok na uzavření smlouvy s uživatelem hry a otevření herního účtu. (5) Uživatel může prostřednictvím kontaktních bodů vytvořených ve hře kdykoli zařídit, aby byl herní účet pro daný herní server odstraněn. Tím není dotčena účinnost uzavřené smlouvy s uživatelem hry.

4 Právo na odstoupení od smlouvy 4 Informace o odstoupení od smlouvy Uživatel může vzít zpět své smluvní prohlášení o uzavření smlouvy s uživatelem hry a nákupu kreditů v textové podobě (např. dopis, fax nebo ) ve lhůtě dvou týdnů, aniž by k tomu musel uvádět důvody. Výpovědní lhůta začíná běžet v okamžiku přijetí této informace v textové podobě, ale ne dříve, než bude uzavřena smlouva, a ne dříve, než společnost TRAVIAN GAMES splní svou povinnost poskytnout informace v souladu s článkem ve spojení s 1 odst. 1 a 2 uvozovacího zákona k německému občanskému zákoníku [EGBGB] a své povinnosti v souladu s 312e odst. 1 věta 1 německého občanského zákoníku ve spojení s článkem uvozovacího zákona k německému občanskému zákoníku. Za dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy bude považováno i včasné odeslání oznámení o zrušení. Veškerá oznámení o zrušení zasílejte na adresu: Travian Games GmbH Wilhelm-Wagenfeld-Str Mnichov Německo Fax: +49 (0) (Německo) Následky odstoupení od smlouvy: V případě platného odstoupení od smlouvy si obě strany navzájem vrátí plnění, která obdržely, a vzdají se všech výhod, které plynou z používání plnění. V případě, že uživatel nemůže vrátit plnění společnosti TRAVIAN GAMES nebo tak může učinit pouze částečně nebo pouze v horším stavu, musí uživatel příslušnou hodnotu společnosti TRAVIAN GAMES nahradit. To může vést k tomu, že bude uživatel muset provést platby dle smlouvy za období před jejím zrušením. To neplatí pro poskytování kreditů, pokud lze znehodnocení kreditů připsat výhradně jejich zkoumání stejně jako by to mohl uživatel udělat, pokud by si kupoval předmět v obchodě. Povinnost uživatele nahradit hodnotu kreditů existuje, pokud uživatel kredit použil způsobem, který je neslučitelný se zásadami občanského práva jako jsou zásady dobré víry nebo bezdůvodného obohacení. Jinak se může uživatel vyhnout povinnosti nahradit hodnotu tak, že nebude kredity používat, jako by byly jeho vlastní majetek, a zdrží se jakéhokoli jednání, které by snižovalo jejich hodnotu. Jakákoli povinnost provést platby musí být splněna do 30 dnů. Toto období pro uživatele začíná okamžikem, kdy zašle prohlášení o zrušení, pro společnost TRAVIAN GAMES pak v okamžiku přijetí takového prohlášení. Předčasné vypršení práva na odstoupení od smlouvy: Právo uživatele odstoupit od smlouvy předčasně vyprší, pokud dojde k úplnému naplnění smlouvy s uživatelem hry nebo smlouvy o koupi kreditů z obou stran na

5 základě výslovné žádosti uživatele předtím, než uživatel uplatní své právo na odstoupení od smlouvy. Konec informací o odstoupení od smlouvy Doporučuje se, aby uživatel v předmětu ové zprávy s oznámením o zrušení uvedl uživatelské jméno, herní účet a herní server. 5 Kredity (1) Společnost TRAVIAN GAMES muže uživateli ve hře poskytnout službu, která simuluje platební prostředky v rámci hry ( herní peníze ). Herní peníze se aktivují určitými kroky uživatele v rámci hry. Uživatel si je vědom toho, že herní peníze jsou funkcí hry a nikoli skutečnými penězi. Jakékoli obchodování nebo výměna herních peněz za skutečné peníze mezi uživateli jsou výslovně zakázány. Jakákoli výměna herních peněz za skutečné peníze je vyloučena. (2) Společnost TRAVIAN GAMES může uživateli ve hře rovněž poskytnout službu, která umožňuje aktivaci prémiových funkcí ( kredity ). Kredity si může uživatel koupit za poplatek, ale mohou být rovněž aktivovány určitými kroky uživatele v rámci hry dle uvážení společnosti TRAVIAN GAMES. Uživatel si je vědom toho, že kredity jsou funkcí hry a nikoli skutečnými penězi. Jakékoli obchodování nebo výměna kreditů za skutečné peníze jsou výslovně zakázány. Jakákoli výměna nebo vracení kreditů jsou vyloučeny. Kredity platí pouze pro hru a příslušné národní herní servery, prostřednictvím kterých byly získány. (3) Počet kreditů, které je potřeba použít, množství herních peněz, které je potřeba složit, a podmínky příslušných prémiových funkcí jsou uvedeny v příslušném seznamu ve hře. (4) Pokud použitá formulace nebo kontext neurčují něco jiného, pojem prodat ve spojení s převodem kreditů znamená převést uživateli jednoduché, nepřevoditelné právo na použití kreditů, které je časově omezeno na herní kolo, za které musí být poskytnuto protiplnění. Pojem koupit proto znamená, že uživatel zakoupí jednoduché, nepřevoditelné právo na použití kreditů, které je časově omezeno na herní kolo. Pojmy kupující, prodávající, prodej a nákup a podobné výrazy mají obdobné významy. (5) Aniž by byly dotčeny všechny ostatní dohody a práva společnosti TRAVIAN GAMES, právo používat kredity v každém případě končí, když skončí smlouva s uživatelem hry, která byla uzavřena mezi společností TRAVIAN GAMES a uživatelem, zejména když bude zrušena. V takovém případě může uživatel požadovat převedení kreditů, které již byly aktivovány a nebyly využity, na jiný národní herní server. (6) Hodnota kreditů se liší dle zvoleného tarifu a může být kdykoli změněna. Nejnovější technické a další požadavky v daném okamžiku jsou uvedeny na webových stránkách hry.

6 6 Prémiové funkce (1) Kredity uživateli umožňují aktivovat v průběhu hry prémiové funkce. Společnost TRAVIAN GAMES si vyhrazuje právo požadovat za aktivaci prémiových funkcí složení herních peněz. (2) Společnost TRAVIAN GAMES nabízí uživatelům dle svého uvážení jednu nebo více z následujících prémiových funkcí: Předmět: Virtuální objekt, který je uživateli k dispozici po dobu trvání herního kola (např. kus vybavení) Artefakt: Virtuální objekt, který je uživateli k dispozici po dobu trvání herního kola nebo po kratší dobu a který uživateli přinese jednu nebo více výhod v průběhu hry (např. brnění se speciálními vlastnostmi) Pomocník: Přídavná funkce, která uživateli ve hře přinese jednu nebo více jednorázových výhod (např. přivolání obchodníků NPC ( non-player character = postava mimo hráče ). Zvýšení výkonu: Přídavná funkce, která uživateli ve hře přinese jednu nebo více výhod na určité období (např. lepší těžba surovin) Prémiové členství: Přídavná funkce, která uživateli umožní mít ve hře k dispozici rozšířený soubor funkcí (např. přístup ke statistikám) Sběratelské karty: Virtuální sběratelské karty, které představují náhodný soubor prémiových funkcí stejného nebo rozdílného druhu. Každá sběratelská karta zastupuje jednu prémiovou funkci. Kolo štěstí: Nákup náhodně vybrané prémiové funkce Na webových stránkách příslušného herního serveru jsou uvedeny nabízené prémiové funkce, jejich cena, jejich funkce a co je k jejich získání potřeba. Společnost TRAVIAN GAMES si vyhrazuje právo zavést nové prémiové funkce. (3) Pokud bude společnost TRAVIAN GAMES nabízet sběratelské karty, zajistí, aby byla hodnota získávaných prémiových funkcí ekvivalentní použitým kreditům. Společnost TRAVIAN GAMES si vyhrazuje právo zpřístupnit pro hru nebo jednotlivé herní servery systém, v rámci kterého může uživatel vyměnit jednu nebo více sběratelských karet, které získal, za jednu nebo více nových sběratelských karet a/nebo za herní peníze. (4) Pokud bude společnost TRAVIAN GAMES nabízet kolo štěstí, zajistí, aby byla hodnota získávaných prémiových funkcí přinejmenším ekvivalentní použitým kreditům. (5)Společnost TRAVIAN GAMES si vyhrazuje právo poskytnout uživatelům pro hru nebo jednotlivé herní servery platformu, v rámci které si mohou uživatelé mezi sebou vyměňovat prémiové funkce nebo s nimi obchodovat. (6) Společnost TRAVIAN GAMES si vyhrazuje právo kdykoli nabídnout nové prémiové funkce nebo jednotlivé prémiové funkce upravit nebo je přestat nabízet. V takovém případě nabídne společnost TRAVIAN GAMES jako náhradu jiné funkce a/nebo uživateli dle jeho rozhodnutí nahradí použité kredity, pokud již byly aktivovány prémiové funkce, jejichž doba použití ještě nezačala v okamžiku změny nebo v okamžiku, kdy tyto funkce už nebudou v budoucnu nabízeny. Již aktivované

7 prémiové funkce, jejichž doba použití již začala v okamžiku změny nebo v okamžiku, kdy už tyto funkce nebudou v budoucnu nabízeny, nebudou nahrazeny. (7) Pokud skončí smlouva s koncovým uživatelem uzavřená mezi společností TRAVIAN GAMES a uživatelem (například prostřednictvím zrušení nebo ukončení hry nebo herního serveru), již aktivované prémiové funkce, jejichž doba použití v době zrušení již začala, nebudou nahrazeny, ani když jejich doba použití ještě neuplynula. Kredity, které byly použity na již aktivované prémiové funkce, jejichž období použití v době zrušení ještě nezačalo, budou proplaceny. 7 Platební podmínky, započtení, zadržovací právo (1) Společnost TRAVIAN GAMES je oprávněna požadovat poplatek za získání kreditů předem. Uživatel je povinen poplatek zaplatit při získání jednoduchého práva používat kredity, které je omezeno na herní kolo. Společnost TRAVIAN GAMES nabízí různé způsoby platby. Společnost TRAVIAN GAMES bude také nabízet anonymní způsob platby, pokud to pro ni bude technicky možné a přijatelné. Uživatel není oprávněn požadovat, aby společnost TRAVIAN GAMES poskytovala nebo udržovala určité platební metody. Platby budou odečteny z bankovního účtu nebo kreditní karty, které uživatel uvedl, nebo zinkasovány jiným způsobem dle rozhodnutí uživatele. (2) Všechny platební služby poskytuje společnost TG Payment GmbH. Společnost TG Payment GmbH přijímá platby konkrétně pro společnost TRAVIAN GAMES. Společnost TG Payment GmbH je výhradně odpovědná za poskytování všech platebních služeb, Uživatel může provést platbu společnosti TG Payment GmbH s účinkem vyrovnání dluhu, tj. splní svou platební povinnost vůči společnosti TRAVIAN GAMES provedením platby ve prospěch společnosti TG Payment GmbH. Společnost TRAVIAN GAMES má právo sdělit za tímto účelem údaje o uživateli společnosti TG Payment GmbH, pokud je to nutné pro výpočet poplatků a vyrovnání s uživatelem. Společnost TRAVIAN GAMES je oprávněna poskytnout údaje o uživateli společnosti TG Payment GmbH, pokud byly pohledávky společnosti TRAVIAN GAMES za uživatelem postoupeny společnosti TG Payment GmbH a tyto údaje jsou nutné k zinkasování pohledávek. (3) Pokud inkaso společnosti TRAVIAN GAMES nebude uskutečněno nebo bude zrušeno následkem chování, za které je uživatel odpovědný, je společnost TRAVIAN GAMES oprávněna zastavit poskytování služeb a okamžitě zablokovat herní účet uživatele. Tím není nikterak dotčena povinnost uživatele zaplatit poplatek. Uživatel může dosáhnout odblokování svého herního účtu tím, že zaplatí dlužný poplatek plus poplatek za zpracování. Uživatel hradí náklady na zopakování platby dlužného poplatku a poplatek za zpracování. Poplatek za zpracování pokrývá náklady na vrácení nebo zrušení inkas, zablokování účtu, oznámení o zablokování a na odblokování účtu nebo otevření nového účtu. V případě vrácení nebo zrušení inkasa činí poplatek za zpracování ekvivalent 5 EUR. Uživatel může poskytnout důkaz, že nebyla způsobena žádná škoda nebo nebyly vynaloženy žádné náklady, případně že tyto náklady byly podstatně nižší. Zablokování účtu nelze zrušit pro země v regionu Středního východu a severní Afriky, pro Spojené arabské emiráty, Indonésii a Vietnam. (4) Kredity použité na již aktivované prémiové funkce, jejichž doba použití již začala, budou nahrazeny v příslušném poměru za dobu zablokování účtu. V této souvislosti bude prostřednictvím započtení zohledněna výhoda, kterou uživatel případně získal prostřednictvím prémiových funkcí v období zablokování.

8 (5) Uživatel může započíst pouze protipohledávky, které jsou nesporné nebo které společnost TRAVIAN GAMES prohlásí za právně platné. Uživatel může uplatnit zadržovací právo pouze v případě, že jeho protipohledávka vyplývá ze stejného smluvního vztahu. Jakékoli postoupení uživatelových nároků vůči společnosti TRAVIAN GAMES třetím stranám je vyloučeno. 8 Povinnosti uživatele (1) Uživatel nesmí mít současně více účtů pro stejný herní server. Porušení tohoto pravidla může vést k okamžitému zablokování nebo smazání všech uživatelových účtů. Uživatel ovšem může současně mít jeden účet na více různých herních serverech. Společnost TRAVIAN GAMES si vyhrazuje právo povolit několik herních účtů na jednoho uživatele pro některou hru nebo jednotlivé herní servery. V takovém případě společnost TRAVIAN GAMES na tuto skutečnost uživatele vhodným způsobem upozorní. (2) Uživatel musí zajistit utajení hesla, které obdržel pro přístup ke svému účtu, a z bezpečnostních důvodů musí toto heslo pravidelně měnit. Pokud bude nějaká třetí strana používat herní účet uživatele poté, co získala uživatelova přístupová data, protože uživatel tato přístupová data dostatečně neochránil, musí uživatel strpět, že se s ním bude jednat tak, jako by účet používal on sám. Uživatel může předložit důkaz, že nebyl osobou, která účet používala, a že svůj herní účet dostatečně ochránil před přístupem třetích stran. (3) Společnost TRAVIAN GAMES poskytuje prostřednictvím svých webových stránek pouze platformu pro komunikaci mezi hráči. Za obsah této komunikace je odpovědný sám hráč. Platforma slouží pouze pro účely komunikace související se hrou. Je zakázáno zahlcovat komunikační platformu novinkami, řetězovými dopisy, systémy typu sněhová koule a jinými formami spamu. (4) Uživatel se zavazuje dodržovat při používání hry a webových stránek hry všechny zákony a předpisy, které pro něj platí. Dále se zavazuje zdržet se následujících činností: Šíření vyjádření s urážlivým, obtěžujícím nebo násilným obsahem nebo s obsahem, který velebí násilí, nebo s pobuřujícím, sexistickým, obscénním, pornografickým, rasistickým, morálně zavrženíhodným obsahem nebo s jiným pohoršlivým nebo zakázaným obsahem (což zahrnuje všechny názvy ve hře, např. uživatelské jméno, jméno avatara, název vesnice, města, aliance, gildy, kmene, klanu, vozidla, ostrova, hotelu, sdružení atd.). Urážení, obtěžování, vyhrožování, zastrašování, pomlouvání a zahanbování ostatních uživatelů. Šíření prohlášení s reklamním, náboženským nebo politickým obsahem (což zahrnuje všechny názvy ve hře, např. uživatelské jméno, jméno avatara, název vesnice, města, aliance, gildy, kmene, klanu, vozidla, ostrova, hotelu, sdružení atd.). Zjišťování, prozrazování nebo šíření osobních nebo důvěrných informací o ostatních uživatelích nebo zaměstnancích společnosti TRAVIAN GAMES nebo jakékoli jiné nerespektování soukromí ostatních uživatelů nebo zaměstnanců společnosti TRAVIAN GAMES.

9 Šíření nepravdivých tvrzení, která se týkají rasy, vyznání, pohlaví, sexuální orientace, původu, společenského postavení ostatních uživatelů nebo zaměstnanců společnosti TRAVIAN GAMES (což zahrnuje všechny názvy ve hře, např. uživatelské jméno, jméno avatara, název vesnice, města, aliance, gildy, kmene, klanu, vozidla, ostrova, hotelu, sdružení atd.). Zjišťování, prozrazování nebo šíření důvěrných informací společnosti TRAVIAN GAMES. Šíření nepravdivých tvrzení o společnosti TRAVIAN GAMES (což zahrnuje všechny názvy ve hře, např. uživatelské jméno, jméno avatara, název vesnice, města, aliance, gildy, kmene, klanu, vozidla, ostrova, hotelu, sdružení atd.). Vydávání se za zaměstnance společnosti TRAVIAN GAMES nebo sesterskou společnost či partnera společnosti TRAVIAN GAMES. Používání právem chráněných obrázků, fotografií, grafiky, videí, hudby, zvuků, testů, značek, názvů, jmen, softwaru nebo jiného obsahu bez souhlasu držitelů práv nebo bez svolení vyplývajícího ze zákona nebo zákonných ustanovení. Používání zakázaného nebo nezákonného obsahu. Využívání chyb v programu. Přijímání opatření, která vedou k přetížení serverů nebo mohou značně nepříznivě ovlivnit hraní hry pro ostatní uživatele. Hackování a crackování a povzbuzování nebo navádění k provádění hackování nebo crackování. Šíření pirátského softwaru a povzbuzování nebo navádění k šíření pirátského softwaru. Nahrávání souborů, které obsahují viry, trojské koně, červy nebo zničená data. Používání nebo šíření automatických softwarových programů, softwarových programů na principu maker nebo jiných softwarových programů, které obsahují podvodné nástroje (cheaty). Pozměňování hry, webových stránek hry nebo jejich částí. Používání softwaru, který umožňuje takzvané dolování dat nebo nějakým jiným způsobem zachycuje či shromažďuje informace týkající se hry. Narušování přenosů mezi herními servery a servery webových stránek hry a ostatními subjekty. Pronikání do herních serverů a serverů webových stránek hry. Nedodržování těchto pravidel může po předchozím varování vést k okamžitému zablokování nebo smazání herního účtu nebo k okamžitému mimořádnému zrušení smlouvy s uživatelem hry, pokud je k tomu dobrý důvod. V případě závažných porušení není varování nutné. Porušení je závažné zejména tehdy, když při zvážení všech skutečností a okolností daného případu a při zohlednění zájmů společnosti TRAVIAN GAMES i uživatele se od společnosti nemůže rozumně očekávat, že bude čekat na nějaké další porušení. (5) Uživatel je oprávněn hru používat pouze prostřednictvím obvyklých webových prohlížečů. Jakékoli další použití prostřednictvím dalších programů, skriptů nebo jiných podpůrných nástrojů je výslovně zakázáno. Nedodržování tohoto zákazu může

10 vést k okamžitému zablokování nebo smazání herního účtu nebo okamžitému mimořádnému zrušení smlouvy s uživatelem hry, pokud je k tomu dobrý důvod. V případě závažných porušení není varování nutné. Porušení je závažné zejména tehdy, když při zvážení všech skutečností a okolností daného případu a při zohlednění zájmů společnosti TRAVIAN GAMES i uživatele se od společnosti nemůže rozumně očekávat, že bude čekat na nějaké další porušení. (6) Uživatel se zavazuje, že bude dodržovat pravidla hry. Nedodržování může po předchozím varování vést k okamžitému zablokování nebo smazání herního účtu nebo okamžitému mimořádnému zrušení smlouvy s uživatelem hry, pokud je k tomu dobrý důvod. V případě závažných porušení není varování nutné. Porušení je závažné zejména tehdy, když při zvážení všech skutečností a okolností daného případu a při zohlednění zájmů společnosti TRAVIAN GAMES i uživatele se od společnosti nemůže rozumně očekávat, že bude čekat na nějaké další porušení. (7) Účelem her a herních serverů je přinášet uživatelům co nejvíce zábavy po co nejdelší dobu. Aby mohla společnost TRAVIAN GAMES zajišťovat funkci her a herních serverů, jak je uvedeno ve smlouvě, je jejím zájmem zabránit ostatním uživatelům v nerespektování zákazu používání dodatečných programů, skriptů nebo jiných podpůrných nástrojů. Společnost TRAVIAN GAMES má právo používat vhodné programy za účelem zjišťování takových porušení smluvních povinností ze strany uživatelů a identifikování příslušného uživatele, pokud má společnost TRAVIAN GAMES důvodné podezření, že uživatel porušuje své smluvní povinnosti. Uživatel bude výslovně upozorněn na Zásady ochrany osobních údajů společnosti TRAVIAN GAMES. (8) Pokud není v těchto podmínkách nebo v nějaké jiné smlouvě s uživatelem stanoveno jinak, bude společnost TRAVIAN GAMES s uživatelem komunikovat obvykle prostřednictvím u. Uživatel zajistí, aby se k němu zprávy, které společnost TRAVIAN GAMES zašle na ovou adresu uvedenou uživatelem při registraci nebo později, skutečně dostaly. Toto musí být zajištěno vhodným nastavením filtru nevyžádané pošty a pravidelným kontrolováním této adresy. Jinak si společnost TRAVIAN GAMES vyhrazuje právo svobodně zvolit formu korespondence pro jakoukoli jinou písemnou komunikaci. (9) Doporučuje se, aby uživatel při každém kontaktování společnosti TRAVIAN GAMES uváděl své jméno hráče, herní server a herní účet, kterých se dotaz týká. 9 Vady ve hře (1) Společnost TRAVIAN GAMES umožňuje uživateli používat hru a webové stránky hry ve verzi, která v daném okamžiku existuje. Aniž by byly dotčeny jakékoli nároky v případě, že se ve hře nebo ve webových stránkách hry vyskytují vady, uživatel není oprávněn požadovat, aby byl zachován nebo vytvořen určitý stav nebo funkční rozsah hry. (2) Uživateli se doporučuje, aby v rámci přispívání ke správnému fungování hry vždy smysluplně zdokumentoval veškeré vady, které se objeví ve hře nebo v jakýchkoli jiných dodávkách či službách společnosti TRAVIAN GAMES, a zejména aby je nahlásil zaznamenáním zobrazeného hlášení o chybě.

11 (3) Za účelem ochrany samotného uživatele a zejména z důvodu zajištění důkazů se doporučuje, aby uživatel zasílal případná oznámení o chybách společnosti TRAVIAN GAMES v písemné podobě (faxem, dopisem nebo em). (4) Společnost TRAVIAN GAMES nepřebírá žádné záruky v právním smyslu, pokud není výslovně písemně dohodnuto jinak. 10 Práva uživatele v případě vad (1) Pokud bude společnost TRAVIAN GAMES poskytovat služby zdarma, nebude za žádných okolností odpovědná za žádné jiné škody než ty, které jsou způsobeny hrubou nedbalostí nebo úmyslně. V případě jakýchkoli právních vad bude společnost TRAVIAN GAMES odpovědná nad tento rámec pouze za podvodně zatajené vady. (2) Pokud bude společnost TRAVIAN GAMES požadovat za služby nějaký poplatek, bude mít v případě úmyslu nebo hrubé nedbalosti neomezenou odpovědnost. Kromě toho je společnost TRAVIAN GAMES odpovědná za porušení základních smluvních povinností z nedbalosti nebo za porušení záruky. Základní smluvní povinnosti jsou definovány jako ty povinnosti, které především umožňují náležitou realizaci smlouvy, jejichž porušení ohrožuje naplnění cíle smlouvy a na jejichž splnění může uživatel spoléhat. V posledním jmenovaném případě ovšem společnost TRAVIAN GAMES není odpovědná za škodu, která není obvyklá a nebylo možno ji předvídat. Promlčecí doba u nároků založených na větách 2 4 je dva roky. Společnost TRAVIAN GAMES není odpovědná za žádné prosté porušení jiných povinností z nedbalosti. (3) Výše uvedená omezení a vyloučení odpovědnosti neplatí v případě úmrtí, fyzického zranění a poškození zdraví nebo v případě, že společnost TRAVIAN GAMES přijme záruku. Odpovědnost společnosti TRAVIAN GAMES založená na Zákoně o odpovědnosti za výrobek a vycházející z rozsahu použití 44a německého zákona o telekomunikacích [TKG] tím není nijak dotčena. (4) Výše předvídatelné škody je omezena na částku 100 EUR na jeden herní účet. (5) Jinak je výše odpovědnosti za obnovení dat uživatele omezena na náklady, které jsou potřeba k obnovení dat, jež by byla ztracena i v případě, že by uživatel učinil přiměřená opatření pro pravidelné zálohování dat, nebo která lze s přiměřenými náklady rekonstruovat ze strojově čitelného datového materiálu, i když nebyla přijata žádná přiměřená opatření pro pravidelné zálohování dat jiným způsobem. (6) Výše uvedená omezení a vyloučení odpovědnosti platí i ohledně odpovědnosti zaměstnanců, pracovníků, spolupracovníků, zástupců a pověřených zástupců společnosti TRAVIAN GAMES, zejména ve prospěch akcionářů, zaměstnanců, zástupců, výkonných orgánů a jejich členů ohledně osobní odpovědnosti. 11 Doba trvání smlouvy a ukončení smlouvy (1) Smlouvy mezi uživatelem a společností TRAVIAN GAMES o používání základní verze herních serverů se uzavírají na dobu neurčitou, pokud není v konkrétní nabídce společnosti TRAVIAN GAMES určeno jinak. (2) Pokud ve smlouvě s uživatelem hry není dohodnuta pevná doba trvání smlouvy, mohou obě strany smlouvu s uživatelem hry kdykoli běžně vypovědět se čtyřtýdenní

12 výpovědní lhůtou. Smlouvu s uživatelem hry je nutno zrušit písemně. Fax nebo jsou považovány za písemné podoby. (3) Pro běžné zrušení smlouvy není nutno uvádět důvody. (4) Výše uvedená ustanovení nemají žádný vliv na právo smluvních stran na mimořádné okamžité zrušení smlouvy s uživatelem hry s uvedením řádných důvodů. Mimořádné okamžité zrušení smlouvy s uvedením důvodu musí být podpořeno řádnými důvody. (5) Aniž by bylo dotčeno ustanovení 8 odst. 1, 3 7, má společnosti TRAVIAN GAMES právo vypovědět smlouvu s uvedením důvodu v případě, že uživatel svůj herní účet nepoužil čtyři týdny navzdory tomu, že v této souvislosti obdržel upozornění, existují jiné okolnosti, které ospravedlňují okamžité ukončení smlouvy s uživatelem hry. (6) Z technických důvodů existuje několikadenní zpoždění konečného odstranění dat a herního účtu uživatele. 12 Ochrana dat a reklama (1) Společnost TRAVIAN GAMES bude se všemi osobními údaji, které uživatel sdělí v průběhu smluvního vztahu, zacházet přísně důvěrně a v souladu se všemi příslušnými předpisy k ochraně dat. (2) Z technických důvodů nejsou účast ve hře a poskytování služeb souvisejících se hrou možné bez uložení údajů o uživateli. Podáním žádosti o otevření účtu nebo používáním služeb souvisejících se hrou uživatel souhlasí s elektronickým ukládáním a zpracováním svých údajů. (3) Pokud by uživatel požádal o úplné odstranění svých dat, povede to automaticky ke smazání jeho herního účtu a ke zrušení smlouvy s uživatelem hry. (4) Při smazání účtu vymaže společnost TRAVIAN GAMES všechna uživatelova data ze svého systému. Společnost TRAVIAN GAMES je ovšem i nadále oprávněna pokračovat v informování uživatele o inovacích prostřednictvím u i po smazání účtu (například aby uživatele informovala o spuštění nových herních serverů po automatickém ukončení herního serveru). Uživatel může svůj souhlas samozřejmě kdykoli písemně odvolat (např. em), aniž by vynaložil jakékoli náklady, s výjimkou nákladů na přenesení písemného zrušení (za základní sazby). Ve všech informacích zaslaných společností TRAVIAN GAMES a v každém zpravodaji bude mít uživatel možnost odmítnout přijímání dalších informací a odeslat příslušná zrušení. (5) Uživatel si je vědom toho, že webové stránky a hra, které provozuje společnost TRAVIAN GAMES, mohou být částečně financovány reklamou. Uživatel proto souhlasí, aby společnost TRAVIAN GAMES případně umožnila spřízněným dceřiných společnostem nebo přidruženým společnostem kontaktovat uživatele za účelem reklamy. Pokud s tím uživatel nevyjádří nesouhlas, mohou být jeho data rovněž využívána k zasílání reklam pro uživatele, které odrážejí jeho zájmy (na základě informací, které poskytl společnosti TRAVIAN GAMES, a jeho činnosti v rámci webových stránek a her provozovaných společností TRAVIAN GAMES). Uživatel může svůj souhlas samozřejmě kdykoli písemně odvolat

13 (např. em), aniž by vynaložil jakékoli náklady, s výjimkou nákladů na přenesení písemného zrušení (za základní sazby). Ve všech reklamních zprávách zaslaných společností TRAVIAN GAMES bude mít uživatel možnost odmítnout přijímání dalších informací a odeslat příslušná zrušení. (6) Jinak platí Zásady ochrany osobních údajů společnosti TRAVIAN GAMES. 13 Závěrečná ustanovení (1) Tyto podmínky a všechny smlouvy uzavřené na základě těchto podmínek se budou řídit zákony Spolkové republiky Německo. Použití Úmluvy OSN o smlouvách pro mezinárodní prodej zboží a ustanovení o kolizi zákonných ustanovení v německém soukromém mezinárodním právu je vyloučeno. (2) Pokud má uživatel bydliště nebo obvyklé místo pobytu mimo Spolkovou republiku Německo, je místem jurisdikce sídlo společnosti TRAVIAN GAMES. To platí i v případě, že v době podání žaloby není bydliště nebo obvyklé místo pobytu uživatele známo. (3) Pokud by některá ustanovení těchto podmínek byla neplatná, nijak to neovlivní platnosti zbývajících ustanovení. Travian Games GmbH Wilhelm-Wagenfeld-Strasse Mnichov Německo Místní soud v Mnichově, HRB IČO DE Výkonný ředitel: Florian Bohn Telefon: 089/ (není určeno pro herní podporu) Fax: 089/ (pouze pro prémiovou podporu) Obecné: Poslední revize

Všeobecné podmínky. Obsah:

Všeobecné podmínky. Obsah: Všeobecné podmínky Tuto hru provozuje společnost Travian Games GmbH, Wilhelm-Wagenfeld Straße 22, 80807 Mnichov, Německo, dále jen TRAVIAN GAMES. Služby poskytované v rámci této hry jsou poskytovány výhradně

Více

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V.

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V. Česká republika Všeobecné obchodní podmínky TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nizozemsko, a libovolné přidružené společnosti (společně dále jen TomTom nebo společnost Obsah

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Podmínky ) tvoří obecný právní

Více

Zásady ochrany osobních údajů. Obsah

Zásady ochrany osobních údajů. Obsah Zásady ochrany osobních údajů Úvod Toto jsou Zásady ochrany osobních údajů společnosti Travian Games GmbH, Wilhelm-Wagenfeld Straße 22, 80807 Mnichov, Německo (dále jen TRAVIAN GAMES ). Platí pro všechny

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. (dále

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica)

Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica) Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica) vydané s platností a účinností od 1. 11. 2013 1. Všeobecné

Více

Smlouva o poskytnutí softwaru EMEA

Smlouva o poskytnutí softwaru EMEA Smlouva o poskytnutí softwaru EMEA PŘED POUŽITÍM TOHOTO PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO SMLOUVU. STAŽENÍM, INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM TOHOTO PRODUKTU SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY. NESOUHLASÍTE-LI

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG, organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG, organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG, organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 3 1.1 VOP 3 1.2 ZUNO a Vy 3 2. KTERÉ ÚČTY/PODÚČTY JSOU VÁM K DISPOZICI? 3 2.1 ÚČET 3

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

Všeobecné smluvní podmínky doména dealerů

Všeobecné smluvní podmínky doména dealerů Disclaimer : Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou sepsány v angličtině a češtině. Pokud se strany neshodují na interpretaci těchto všeobecných smluvních podmínek, platí v případě pochybností přednostně

Více

Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky

Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky 12. února 2013 Tyto smluvní podmínky pro prodejce ( smlouva ) jsou zákonnou smlouvou mezi společností Google Payment Limited zapsanou v obchodním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. Článek 1 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VPS ) Definice pojmů účinné od 18. 8. 2014 1.1. Pro účely VPS mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY Commercial Bank VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY VYDÁNÍ 2014 Citibank Europe plc, organizační složka ČESKÁ REPUBLIKA 2 OBSAH A. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA, JIMIŽ SE ŘÍDÍ VZTAH MEZI BANKOU

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Sys-DataCom, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Sys-DataCom, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Sys-DataCom, s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. ( Verze č. 3 platná pro Smlouvy o vydání a používání karet uzavřené od 1.1.2015 )

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. ( Verze č. 3 platná pro Smlouvy o vydání a používání karet uzavřené od 1.1.2015 ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( Verze č. 3 platná pro Smlouvy o vydání a používání karet uzavřené od 1.1.2015 ) Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vydání a používání karet společnosti MOL Retail Česká

Více

Obchodní podmínky společnosti savana.cz

Obchodní podmínky společnosti savana.cz platné od 25. března 2014 Obchodní podmínky společnosti savana.cz Obecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů 1.1. Poskytovatelem se rozumí společnost savana.cz s.r.o., se sídlem Lounská 983/43, 405 02

Více

Všeobecné podmínky společnosti WMS s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti WMS s.r.o. Všeobecné podmínky společnosti WMS s.r.o. Článek 1 Definice 1.1 Pro účely VOP mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu použito jinak: 1.1.1 Cena cena za Služby, tj. zejména

Více

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. platné a účinné od 15. 10. 2014 1 / 19 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice a některá

Více

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.!

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.! Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o. Tyto Obchodní podmínky (dále jen OP) spolu s ceníkem a aktuální nabídkou na internetových stránkách Provozovatele stanoví základní technické, provozní a obchodní podmínky

Více

(a) Pravidla správného užívání, neboli PSU znamenají naše pravidla správného užívání dostupná na Zákaznickém portálu.

(a) Pravidla správného užívání, neboli PSU znamenají naše pravidla správného užívání dostupná na Zákaznickém portálu. Tyto Standardní podmínky se použijí na služby ACN popsané v článku 2. Na poskytování ostatních služeb ACN se mohou vztahovat dodatečné podmínky. Aktuální znění těchto Standardních podmínek je k nalezení

Více

2. DEFINICE 2.1. Pojmy definované v tomto článku mají pro účely těchto VOP význam uvedený v následujících bodech tohoto článku.

2. DEFINICE 2.1. Pojmy definované v tomto článku mají pro účely těchto VOP význam uvedený v následujících bodech tohoto článku. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Flavo CZ,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY 1. ČERVENEC 2015 Citibank Europe plc, organizační složka ČESKÁ REPUBLIKA - 1 - A. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA, JIMIŽ SE ŘÍDÍ VZTAH MEZI

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 3 1.1 VOP 3 1.2 ZUNO a Vy 3 2. KTERÉ ÚČTY/PODÚČTY JSOU VÁM K DISPOZICI? 3 2.1 ÚČET 3

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Poskytovatelem Jiřím Tománkem, provozovatelem sítě Dobříš.NETwork (dále též jen Všeobecné podmínky nebo VoP ) ve znění

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTÍ ČEZ PRODEJ, s. r. o.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTÍ ČEZ PRODEJ, s. r. o. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTÍ ČEZ PRODEJ, s. r. o. 1/8 SKUPINA ČEZ Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společností ČEZ

Více

Strana 1 ze 6. Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací a jiných služeb poskytovaných společností Náš NET, s.r.o.

Strana 1 ze 6. Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací a jiných služeb poskytovaných společností Náš NET, s.r.o. Strana 1 ze 6 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací a jiných služeb poskytovaných společností Náš NET, s.r.o. 1. Předmět všeobecných podmínek 1.1. Tyto Všeobecné podmínky

Více