Všeobecné podmínky 1 Rozsah působnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné podmínky 1 Rozsah působnosti"

Transkript

1 Všeobecné podmínky Společnost Travian Games GmbH, Wilhelm-Wagenfeld-Str. 22, Mnichov, Německo dále jen TRAVIAN GAMES provozuje online hru Travian (dále jen: hra ). Služby poskytované v rámci této hry jsou poskytovány výhradně na základě těchto Podmínek (Podmínky). 1 Rozsah působnosti (1) Tyto podmínky se vztahují na všechny smlouvy, nabídky, dodávky a služby společnosti TRAVIAN GAMES, a to i do budoucna. Tímto výslovně nesouhlasíme s platností jakýchkoli podmínek uživatelů her (dále jen uživatel ). Jakékoli podmínky uživatelů platí pouze tehdy, když je společnost TRAVIAN GAMES výslovně písemně přijala. (2) Kromě těchto podmínek platí v každém příslušném případě i pravidla hry, pravidla diskuzních fór, předpisy k ochraně dat a pokyny ke hře, které jsou uvedeny na webových stránkách hry. (3) Tyto Podmínky budou zveřejněny pouze na webových stránkách hry. Lze je stáhnout do paměti RAM, uložit na trvalý datový nosič nebo vytisknout. Na písemnou žádost uživatele lze ovšem Podmínky zaslat také poštou. (4) Podmínky platí pro všechny uživatele hry. Po uzavření smlouvy s uživatelem hry uživatel tyto podmínky přijímá jako závazné. Při registraci do hry bude uživatel vyzván k přijetí Podmínek. Ty platí pro jakékoli použití hry. (5) Společnost TRAVIAN GAMES nabízí hru pouze spotřebitelům ve smyslu 13 německého občanského zákoníku [BGB]. Použití hry k vytváření zisku nebo k jiným komerčním účelům je vyloučeno. Právo účastnit se hry mají pouze osoby, které v době registrace dosáhly věku 18 let. Nezletilé osoby se mohou hry účastnit, pouze pokud k tomu dal jejich zákonný zástupce souhlas před registrací do hry. Registrací do hry uživatel výslovně potvrzuje, že dosáhl věku nejméně 18 let a v případě nezletilých osob získal souhlas svého zákonného zástupce. Společnost TRAVIAN GAMES může určit, že souhlas zákonného zástupce nestačí. (6) Společnost TRAVIAN GAMES si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli upravit nebo doplnit s platností do budoucna, pokud se to bude zdát nutné (například aby je přizpůsobila určitému právnímu stavu nebo legislativě, aby rozšířila spektrum služeb společnosti TRAVIAN GAMES atd.) a za předpokladu, že tím nebude uživatele se zlým úmyslem diskriminovat. Uživatel bude o veškerých změnách těchto Podmínek vhodným způsobem informován prostřednictvím oznámení. Toto oznámení bude realizováno speciálním oknem, které se otevře na webových stránkách TRAVIAN GAMES po přihlášení k herní platformě, zasláním tzv. herní zprávy na vlastní účet uživatele nebo prostřednictvím ové zprávy zaslané na ovou adresu, kterou uživatel uvedl. Ve všech případech bude uživatel o změně rovněž informován prostřednictvím zvýrazněného upozornění při příštím přihlášení na webových stránkách. (7) Uživatel může vyjádřit nesouhlas se změnou podmínek do jednoho (1) měsíce po oznámení a zpřístupnění této informace. Z důvodu zajištění důkazu se doporučuje, aby uživatel zaslal námitky společnosti TRAVIAN GAMES písemně nebo em.

2 (8) Pokud uživatel neinformuje společnost TRAVIAN GAMES o tom, že nesouhlasí s upravenými Podmínkami, do jednoho (1) měsíce po oznámení a zpřístupnění informace o změně nebo pokud bude hru i nadále používat, upravené nebo doplněné podmínky se pro něj stanou závaznými. Pokud uživatel v uvedené lhůtě vyjádří svůj nesouhlas, jsou obě strany oprávněny smlouvu běžným způsobem vypovědět. Až do ukončení smlouvy budou platit původní Podmínky. (9) V takovém případě může uživatel požadovat, aby byly již aktivované, ale nepoužité kredity převedeny na jiný národní herní server nebo aby mu byl vrácen poplatek, který za kredity zaplatil. Kredity, které byly použity na již aktivované prémiové funkce, jejichž období použití v době ukončení hry nebo herního serveru ještě nezačalo, budou uživateli proplaceny. Kredity, které byly použity na již aktivované prémiové funkce, jejichž období použití v době ukončení hry nebo herního serveru již začalo, nebudou proplaceny. (10) V oznámení o změnách společnost TRAVIAN GAMES zejména upozorní na možnost vyjádření nesouhlasu a odstoupení od smlouvy, na výpovědní lhůtu a právní důsledky, zejména pak na důsledky nevyjádření nesouhlasu. Doporučuje se, aby uživatel pravidelně sledoval nejnovější verze Podmínek a pravidel hry. 2 Popis služeb (1) Služby společnosti TRAVIAN GAMES spočívají v poskytování webových stránek hry a poskytování hry samotné. Společnost TRAVIAN GAMES nabízí hru registrovaným uživatelům zdarma způsobem, který umožňuje hraní hry. Zdarma je pouze hra samotná a uživatel je odpovědný za veškeré dodatečné náklady (jako jsou náklady na přenos dat, hardware a software). Kromě toho nabízí společnost TRAVIAN GAMES možnost koupit si za poplatek kredity, které uživatele opravňují dle jeho uvážení aktivovat prémiové funkce, jež do hry přinášejí další funkce a možnosti a mohou vytvořit výhody ve hře a v rámci herních činností. Kredit platí pouze pro hru a herní server a pro herní účet, ze kterých byly zakoupeny. Kredity nelze vyměnit ani vrátit. Další informace o kreditech a prémiových funkcích jsou uvedeny v 5 6. (2) Hru mohou používat pouze uživatelé, kteří prostřednictvím registrace uzavřeli smlouvu s uživatelem hry a vytvořili si herní účet. Používání hry je dovoleno od okamžiku, kdy byla uzavřena smlouva s uživatelem hry a společnost TRAVIAN GAMES otevřela pro uživatele herní účet na příslušném herním serveru. Za tímto účelem získává uživatel jednoduché, nepřevoditelné právo používat bezplatné funkce hry v její aktuální verzi. Uživatel nemá nárok na uzavření smlouvy s uživatelem hry ani na otevření herního účtu. Nehledě na odlišná ustanovení pro každou hru nebo herní server může mít každý uživatel pouze jeden herní účet. Další informace o uzavření smlouvy s uživatelem hry a otevření herního účtu jsou uvedeny v 3. (3) Hra a herní servery, hodnota kreditů a prémiové funkce jsou neustále aktualizovány, upravovány, rozšiřovány a měněny, aby byly v dlouhém období stále zajímavé pro co nejvíce uživatelů. Uživatel tudíž získává právo používat hru, kredity a prémiové funkce pouze ve verzi, která je v dané době aktuální. Uživatel nemá právo požadovat, aby hra, kredity a prémiové funkce zůstaly ve verzi, jež byla aktuální v době uzavření smlouvy. (4) Hra se dle uvážení společnosti TRAVIAN GAMES dělí na jednotlivé herní servery. Hra a jednotlivé herní servery jsou dle uvážení společnosti TRAVIAN GAMES

3 organizovány do herních kol nebo jako neustále se rozvíjející hra. Na konci herního kola bude příslušný herní server resetován. Uživatel nemá nárok ponechat si herní situaci nebo pozici, které v té době dosáhl, ani ji nechat převést na jiný herní server. Uživatel rovněž není oprávněn přenést svůj herní účet na jiný herní server. Na konci herního kola může uživatel požadovat, aby již aktivované, ale nevyužité kredity byly převedeny na jiný národní herní server. Kredity, které byly použity na již aktivované prémiové funkce, jejichž období použití v době ukončení hry nebo herního serveru ještě nezačalo, budou uživateli proplaceny. Kredity, které byly použity na již aktivované prémiové funkce, jejichž období použití v době ukončení hry nebo herního serveru již začalo, nebudou proplaceny. Pojem herní kolo se níže rovněž používá, pokud je hra organizována jako hra, která se dlouhodobě neustále rozvíjí. V takovém případě má pojem herní kolo význam trvání hry. Stejný princip platí i pro pojem herní server. (5) Společnost TRAVIAN GAMES si vyhrazuje právo kdykoli ukončit fungování hry nebo jednotlivých herních serverů, aniž by k tomu musela uvádět důvody. V takovém případě může uživatel požadovat převedení kreditů, které již byly aktivovány, ale nebyly využity, na jiný národní herní server. Kredity, které byly použity na již aktivované prémiové funkce, jejichž období použití v době ukončení hry nebo herního serveru ještě nezačalo, budou uživateli proplaceny. Kredity, které byly použity na již aktivované prémiové funkce, jejichž období použití v době ukončení hry nebo herního serveru již začalo, nebudou proplaceny. 3 Uzavření smlouvy s uživatelem hry a otevření herního účtu (1) Členství začíná uzavřením smlouvy s uživatelem hry a otevřením herního účtu pro herní server společností TRAVIAN GAMES. (2) Po vyplnění registračního formuláře uživatel učiní závaznou nabídku k uzavření smlouvy s uživatelem hry na dobu neurčitou. Za tímto účelem musí být všechna datová pole v registračním formuláři vyplněna úplně a správně. Každá smlouva s uživatelem hry se týká účasti na konkrétním herním serveru nebo v konkrétní hře s konkrétním účtem. (3) Uživatel se musí zaregistrovat osobně. Registrace třetími stranami, zejména třetími stranami, které registrují jednotlivé osoby u různých poskytovatelů dálkových služeb za účelem zisku (registrační služby nebo zadávací služby), není povolena. (4) Společnost TRAVIAN GAMES potvrdí přijetí žádosti o uzavření smlouvy s uživatelem hry na dobu neurčitou zasláním ové zprávy na ovou adresu uvedenou při registraci. V této potvrzovací zprávě uživatel obdrží aktivační odkaz. Kliknutím na aktivační odkaz bude herní účet aktivován pro uživatelem zvolený herní server. Aktivováním herního účtu společnost TRAVIAN GAMES zároveň přijímá žádost o uzavření smlouvy s uživatelem hry. Uživatel nemá nárok na uzavření smlouvy s uživatelem hry a otevření herního účtu. (5) Uživatel může prostřednictvím kontaktních bodů vytvořených ve hře kdykoli zařídit, aby byl herní účet pro daný herní server odstraněn. Tím není dotčena účinnost uzavřené smlouvy s uživatelem hry.

4 Právo na odstoupení od smlouvy 4 Informace o odstoupení od smlouvy Uživatel může vzít zpět své smluvní prohlášení o uzavření smlouvy s uživatelem hry a nákupu kreditů v textové podobě (např. dopis, fax nebo ) ve lhůtě dvou týdnů, aniž by k tomu musel uvádět důvody. Výpovědní lhůta začíná běžet v okamžiku přijetí této informace v textové podobě, ale ne dříve, než bude uzavřena smlouva, a ne dříve, než společnost TRAVIAN GAMES splní svou povinnost poskytnout informace v souladu s článkem ve spojení s 1 odst. 1 a 2 uvozovacího zákona k německému občanskému zákoníku [EGBGB] a své povinnosti v souladu s 312e odst. 1 věta 1 německého občanského zákoníku ve spojení s článkem uvozovacího zákona k německému občanskému zákoníku. Za dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy bude považováno i včasné odeslání oznámení o zrušení. Veškerá oznámení o zrušení zasílejte na adresu: Travian Games GmbH Wilhelm-Wagenfeld-Str Mnichov Německo Fax: +49 (0) (Německo) Následky odstoupení od smlouvy: V případě platného odstoupení od smlouvy si obě strany navzájem vrátí plnění, která obdržely, a vzdají se všech výhod, které plynou z používání plnění. V případě, že uživatel nemůže vrátit plnění společnosti TRAVIAN GAMES nebo tak může učinit pouze částečně nebo pouze v horším stavu, musí uživatel příslušnou hodnotu společnosti TRAVIAN GAMES nahradit. To může vést k tomu, že bude uživatel muset provést platby dle smlouvy za období před jejím zrušením. To neplatí pro poskytování kreditů, pokud lze znehodnocení kreditů připsat výhradně jejich zkoumání stejně jako by to mohl uživatel udělat, pokud by si kupoval předmět v obchodě. Povinnost uživatele nahradit hodnotu kreditů existuje, pokud uživatel kredit použil způsobem, který je neslučitelný se zásadami občanského práva jako jsou zásady dobré víry nebo bezdůvodného obohacení. Jinak se může uživatel vyhnout povinnosti nahradit hodnotu tak, že nebude kredity používat, jako by byly jeho vlastní majetek, a zdrží se jakéhokoli jednání, které by snižovalo jejich hodnotu. Jakákoli povinnost provést platby musí být splněna do 30 dnů. Toto období pro uživatele začíná okamžikem, kdy zašle prohlášení o zrušení, pro společnost TRAVIAN GAMES pak v okamžiku přijetí takového prohlášení. Předčasné vypršení práva na odstoupení od smlouvy: Právo uživatele odstoupit od smlouvy předčasně vyprší, pokud dojde k úplnému naplnění smlouvy s uživatelem hry nebo smlouvy o koupi kreditů z obou stran na

5 základě výslovné žádosti uživatele předtím, než uživatel uplatní své právo na odstoupení od smlouvy. Konec informací o odstoupení od smlouvy Doporučuje se, aby uživatel v předmětu ové zprávy s oznámením o zrušení uvedl uživatelské jméno, herní účet a herní server. 5 Kredity (1) Společnost TRAVIAN GAMES muže uživateli ve hře poskytnout službu, která simuluje platební prostředky v rámci hry ( herní peníze ). Herní peníze se aktivují určitými kroky uživatele v rámci hry. Uživatel si je vědom toho, že herní peníze jsou funkcí hry a nikoli skutečnými penězi. Jakékoli obchodování nebo výměna herních peněz za skutečné peníze mezi uživateli jsou výslovně zakázány. Jakákoli výměna herních peněz za skutečné peníze je vyloučena. (2) Společnost TRAVIAN GAMES může uživateli ve hře rovněž poskytnout službu, která umožňuje aktivaci prémiových funkcí ( kredity ). Kredity si může uživatel koupit za poplatek, ale mohou být rovněž aktivovány určitými kroky uživatele v rámci hry dle uvážení společnosti TRAVIAN GAMES. Uživatel si je vědom toho, že kredity jsou funkcí hry a nikoli skutečnými penězi. Jakékoli obchodování nebo výměna kreditů za skutečné peníze jsou výslovně zakázány. Jakákoli výměna nebo vracení kreditů jsou vyloučeny. Kredity platí pouze pro hru a příslušné národní herní servery, prostřednictvím kterých byly získány. (3) Počet kreditů, které je potřeba použít, množství herních peněz, které je potřeba složit, a podmínky příslušných prémiových funkcí jsou uvedeny v příslušném seznamu ve hře. (4) Pokud použitá formulace nebo kontext neurčují něco jiného, pojem prodat ve spojení s převodem kreditů znamená převést uživateli jednoduché, nepřevoditelné právo na použití kreditů, které je časově omezeno na herní kolo, za které musí být poskytnuto protiplnění. Pojem koupit proto znamená, že uživatel zakoupí jednoduché, nepřevoditelné právo na použití kreditů, které je časově omezeno na herní kolo. Pojmy kupující, prodávající, prodej a nákup a podobné výrazy mají obdobné významy. (5) Aniž by byly dotčeny všechny ostatní dohody a práva společnosti TRAVIAN GAMES, právo používat kredity v každém případě končí, když skončí smlouva s uživatelem hry, která byla uzavřena mezi společností TRAVIAN GAMES a uživatelem, zejména když bude zrušena. V takovém případě může uživatel požadovat převedení kreditů, které již byly aktivovány a nebyly využity, na jiný národní herní server. (6) Hodnota kreditů se liší dle zvoleného tarifu a může být kdykoli změněna. Nejnovější technické a další požadavky v daném okamžiku jsou uvedeny na webových stránkách hry.

6 6 Prémiové funkce (1) Kredity uživateli umožňují aktivovat v průběhu hry prémiové funkce. Společnost TRAVIAN GAMES si vyhrazuje právo požadovat za aktivaci prémiových funkcí složení herních peněz. (2) Společnost TRAVIAN GAMES nabízí uživatelům dle svého uvážení jednu nebo více z následujících prémiových funkcí: Předmět: Virtuální objekt, který je uživateli k dispozici po dobu trvání herního kola (např. kus vybavení) Artefakt: Virtuální objekt, který je uživateli k dispozici po dobu trvání herního kola nebo po kratší dobu a který uživateli přinese jednu nebo více výhod v průběhu hry (např. brnění se speciálními vlastnostmi) Pomocník: Přídavná funkce, která uživateli ve hře přinese jednu nebo více jednorázových výhod (např. přivolání obchodníků NPC ( non-player character = postava mimo hráče ). Zvýšení výkonu: Přídavná funkce, která uživateli ve hře přinese jednu nebo více výhod na určité období (např. lepší těžba surovin) Prémiové členství: Přídavná funkce, která uživateli umožní mít ve hře k dispozici rozšířený soubor funkcí (např. přístup ke statistikám) Sběratelské karty: Virtuální sběratelské karty, které představují náhodný soubor prémiových funkcí stejného nebo rozdílného druhu. Každá sběratelská karta zastupuje jednu prémiovou funkci. Kolo štěstí: Nákup náhodně vybrané prémiové funkce Na webových stránkách příslušného herního serveru jsou uvedeny nabízené prémiové funkce, jejich cena, jejich funkce a co je k jejich získání potřeba. Společnost TRAVIAN GAMES si vyhrazuje právo zavést nové prémiové funkce. (3) Pokud bude společnost TRAVIAN GAMES nabízet sběratelské karty, zajistí, aby byla hodnota získávaných prémiových funkcí ekvivalentní použitým kreditům. Společnost TRAVIAN GAMES si vyhrazuje právo zpřístupnit pro hru nebo jednotlivé herní servery systém, v rámci kterého může uživatel vyměnit jednu nebo více sběratelských karet, které získal, za jednu nebo více nových sběratelských karet a/nebo za herní peníze. (4) Pokud bude společnost TRAVIAN GAMES nabízet kolo štěstí, zajistí, aby byla hodnota získávaných prémiových funkcí přinejmenším ekvivalentní použitým kreditům. (5)Společnost TRAVIAN GAMES si vyhrazuje právo poskytnout uživatelům pro hru nebo jednotlivé herní servery platformu, v rámci které si mohou uživatelé mezi sebou vyměňovat prémiové funkce nebo s nimi obchodovat. (6) Společnost TRAVIAN GAMES si vyhrazuje právo kdykoli nabídnout nové prémiové funkce nebo jednotlivé prémiové funkce upravit nebo je přestat nabízet. V takovém případě nabídne společnost TRAVIAN GAMES jako náhradu jiné funkce a/nebo uživateli dle jeho rozhodnutí nahradí použité kredity, pokud již byly aktivovány prémiové funkce, jejichž doba použití ještě nezačala v okamžiku změny nebo v okamžiku, kdy tyto funkce už nebudou v budoucnu nabízeny. Již aktivované

7 prémiové funkce, jejichž doba použití již začala v okamžiku změny nebo v okamžiku, kdy už tyto funkce nebudou v budoucnu nabízeny, nebudou nahrazeny. (7) Pokud skončí smlouva s koncovým uživatelem uzavřená mezi společností TRAVIAN GAMES a uživatelem (například prostřednictvím zrušení nebo ukončení hry nebo herního serveru), již aktivované prémiové funkce, jejichž doba použití v době zrušení již začala, nebudou nahrazeny, ani když jejich doba použití ještě neuplynula. Kredity, které byly použity na již aktivované prémiové funkce, jejichž období použití v době zrušení ještě nezačalo, budou proplaceny. 7 Platební podmínky, započtení, zadržovací právo (1) Společnost TRAVIAN GAMES je oprávněna požadovat poplatek za získání kreditů předem. Uživatel je povinen poplatek zaplatit při získání jednoduchého práva používat kredity, které je omezeno na herní kolo. Společnost TRAVIAN GAMES nabízí různé způsoby platby. Společnost TRAVIAN GAMES bude také nabízet anonymní způsob platby, pokud to pro ni bude technicky možné a přijatelné. Uživatel není oprávněn požadovat, aby společnost TRAVIAN GAMES poskytovala nebo udržovala určité platební metody. Platby budou odečteny z bankovního účtu nebo kreditní karty, které uživatel uvedl, nebo zinkasovány jiným způsobem dle rozhodnutí uživatele. (2) Všechny platební služby poskytuje společnost TG Payment GmbH. Společnost TG Payment GmbH přijímá platby konkrétně pro společnost TRAVIAN GAMES. Společnost TG Payment GmbH je výhradně odpovědná za poskytování všech platebních služeb, Uživatel může provést platbu společnosti TG Payment GmbH s účinkem vyrovnání dluhu, tj. splní svou platební povinnost vůči společnosti TRAVIAN GAMES provedením platby ve prospěch společnosti TG Payment GmbH. Společnost TRAVIAN GAMES má právo sdělit za tímto účelem údaje o uživateli společnosti TG Payment GmbH, pokud je to nutné pro výpočet poplatků a vyrovnání s uživatelem. Společnost TRAVIAN GAMES je oprávněna poskytnout údaje o uživateli společnosti TG Payment GmbH, pokud byly pohledávky společnosti TRAVIAN GAMES za uživatelem postoupeny společnosti TG Payment GmbH a tyto údaje jsou nutné k zinkasování pohledávek. (3) Pokud inkaso společnosti TRAVIAN GAMES nebude uskutečněno nebo bude zrušeno následkem chování, za které je uživatel odpovědný, je společnost TRAVIAN GAMES oprávněna zastavit poskytování služeb a okamžitě zablokovat herní účet uživatele. Tím není nikterak dotčena povinnost uživatele zaplatit poplatek. Uživatel může dosáhnout odblokování svého herního účtu tím, že zaplatí dlužný poplatek plus poplatek za zpracování. Uživatel hradí náklady na zopakování platby dlužného poplatku a poplatek za zpracování. Poplatek za zpracování pokrývá náklady na vrácení nebo zrušení inkas, zablokování účtu, oznámení o zablokování a na odblokování účtu nebo otevření nového účtu. V případě vrácení nebo zrušení inkasa činí poplatek za zpracování ekvivalent 5 EUR. Uživatel může poskytnout důkaz, že nebyla způsobena žádná škoda nebo nebyly vynaloženy žádné náklady, případně že tyto náklady byly podstatně nižší. Zablokování účtu nelze zrušit pro země v regionu Středního východu a severní Afriky, pro Spojené arabské emiráty, Indonésii a Vietnam. (4) Kredity použité na již aktivované prémiové funkce, jejichž doba použití již začala, budou nahrazeny v příslušném poměru za dobu zablokování účtu. V této souvislosti bude prostřednictvím započtení zohledněna výhoda, kterou uživatel případně získal prostřednictvím prémiových funkcí v období zablokování.

8 (5) Uživatel může započíst pouze protipohledávky, které jsou nesporné nebo které společnost TRAVIAN GAMES prohlásí za právně platné. Uživatel může uplatnit zadržovací právo pouze v případě, že jeho protipohledávka vyplývá ze stejného smluvního vztahu. Jakékoli postoupení uživatelových nároků vůči společnosti TRAVIAN GAMES třetím stranám je vyloučeno. 8 Povinnosti uživatele (1) Uživatel nesmí mít současně více účtů pro stejný herní server. Porušení tohoto pravidla může vést k okamžitému zablokování nebo smazání všech uživatelových účtů. Uživatel ovšem může současně mít jeden účet na více různých herních serverech. Společnost TRAVIAN GAMES si vyhrazuje právo povolit několik herních účtů na jednoho uživatele pro některou hru nebo jednotlivé herní servery. V takovém případě společnost TRAVIAN GAMES na tuto skutečnost uživatele vhodným způsobem upozorní. (2) Uživatel musí zajistit utajení hesla, které obdržel pro přístup ke svému účtu, a z bezpečnostních důvodů musí toto heslo pravidelně měnit. Pokud bude nějaká třetí strana používat herní účet uživatele poté, co získala uživatelova přístupová data, protože uživatel tato přístupová data dostatečně neochránil, musí uživatel strpět, že se s ním bude jednat tak, jako by účet používal on sám. Uživatel může předložit důkaz, že nebyl osobou, která účet používala, a že svůj herní účet dostatečně ochránil před přístupem třetích stran. (3) Společnost TRAVIAN GAMES poskytuje prostřednictvím svých webových stránek pouze platformu pro komunikaci mezi hráči. Za obsah této komunikace je odpovědný sám hráč. Platforma slouží pouze pro účely komunikace související se hrou. Je zakázáno zahlcovat komunikační platformu novinkami, řetězovými dopisy, systémy typu sněhová koule a jinými formami spamu. (4) Uživatel se zavazuje dodržovat při používání hry a webových stránek hry všechny zákony a předpisy, které pro něj platí. Dále se zavazuje zdržet se následujících činností: Šíření vyjádření s urážlivým, obtěžujícím nebo násilným obsahem nebo s obsahem, který velebí násilí, nebo s pobuřujícím, sexistickým, obscénním, pornografickým, rasistickým, morálně zavrženíhodným obsahem nebo s jiným pohoršlivým nebo zakázaným obsahem (což zahrnuje všechny názvy ve hře, např. uživatelské jméno, jméno avatara, název vesnice, města, aliance, gildy, kmene, klanu, vozidla, ostrova, hotelu, sdružení atd.). Urážení, obtěžování, vyhrožování, zastrašování, pomlouvání a zahanbování ostatních uživatelů. Šíření prohlášení s reklamním, náboženským nebo politickým obsahem (což zahrnuje všechny názvy ve hře, např. uživatelské jméno, jméno avatara, název vesnice, města, aliance, gildy, kmene, klanu, vozidla, ostrova, hotelu, sdružení atd.). Zjišťování, prozrazování nebo šíření osobních nebo důvěrných informací o ostatních uživatelích nebo zaměstnancích společnosti TRAVIAN GAMES nebo jakékoli jiné nerespektování soukromí ostatních uživatelů nebo zaměstnanců společnosti TRAVIAN GAMES.

9 Šíření nepravdivých tvrzení, která se týkají rasy, vyznání, pohlaví, sexuální orientace, původu, společenského postavení ostatních uživatelů nebo zaměstnanců společnosti TRAVIAN GAMES (což zahrnuje všechny názvy ve hře, např. uživatelské jméno, jméno avatara, název vesnice, města, aliance, gildy, kmene, klanu, vozidla, ostrova, hotelu, sdružení atd.). Zjišťování, prozrazování nebo šíření důvěrných informací společnosti TRAVIAN GAMES. Šíření nepravdivých tvrzení o společnosti TRAVIAN GAMES (což zahrnuje všechny názvy ve hře, např. uživatelské jméno, jméno avatara, název vesnice, města, aliance, gildy, kmene, klanu, vozidla, ostrova, hotelu, sdružení atd.). Vydávání se za zaměstnance společnosti TRAVIAN GAMES nebo sesterskou společnost či partnera společnosti TRAVIAN GAMES. Používání právem chráněných obrázků, fotografií, grafiky, videí, hudby, zvuků, testů, značek, názvů, jmen, softwaru nebo jiného obsahu bez souhlasu držitelů práv nebo bez svolení vyplývajícího ze zákona nebo zákonných ustanovení. Používání zakázaného nebo nezákonného obsahu. Využívání chyb v programu. Přijímání opatření, která vedou k přetížení serverů nebo mohou značně nepříznivě ovlivnit hraní hry pro ostatní uživatele. Hackování a crackování a povzbuzování nebo navádění k provádění hackování nebo crackování. Šíření pirátského softwaru a povzbuzování nebo navádění k šíření pirátského softwaru. Nahrávání souborů, které obsahují viry, trojské koně, červy nebo zničená data. Používání nebo šíření automatických softwarových programů, softwarových programů na principu maker nebo jiných softwarových programů, které obsahují podvodné nástroje (cheaty). Pozměňování hry, webových stránek hry nebo jejich částí. Používání softwaru, který umožňuje takzvané dolování dat nebo nějakým jiným způsobem zachycuje či shromažďuje informace týkající se hry. Narušování přenosů mezi herními servery a servery webových stránek hry a ostatními subjekty. Pronikání do herních serverů a serverů webových stránek hry. Nedodržování těchto pravidel může po předchozím varování vést k okamžitému zablokování nebo smazání herního účtu nebo k okamžitému mimořádnému zrušení smlouvy s uživatelem hry, pokud je k tomu dobrý důvod. V případě závažných porušení není varování nutné. Porušení je závažné zejména tehdy, když při zvážení všech skutečností a okolností daného případu a při zohlednění zájmů společnosti TRAVIAN GAMES i uživatele se od společnosti nemůže rozumně očekávat, že bude čekat na nějaké další porušení. (5) Uživatel je oprávněn hru používat pouze prostřednictvím obvyklých webových prohlížečů. Jakékoli další použití prostřednictvím dalších programů, skriptů nebo jiných podpůrných nástrojů je výslovně zakázáno. Nedodržování tohoto zákazu může

10 vést k okamžitému zablokování nebo smazání herního účtu nebo okamžitému mimořádnému zrušení smlouvy s uživatelem hry, pokud je k tomu dobrý důvod. V případě závažných porušení není varování nutné. Porušení je závažné zejména tehdy, když při zvážení všech skutečností a okolností daného případu a při zohlednění zájmů společnosti TRAVIAN GAMES i uživatele se od společnosti nemůže rozumně očekávat, že bude čekat na nějaké další porušení. (6) Uživatel se zavazuje, že bude dodržovat pravidla hry. Nedodržování může po předchozím varování vést k okamžitému zablokování nebo smazání herního účtu nebo okamžitému mimořádnému zrušení smlouvy s uživatelem hry, pokud je k tomu dobrý důvod. V případě závažných porušení není varování nutné. Porušení je závažné zejména tehdy, když při zvážení všech skutečností a okolností daného případu a při zohlednění zájmů společnosti TRAVIAN GAMES i uživatele se od společnosti nemůže rozumně očekávat, že bude čekat na nějaké další porušení. (7) Účelem her a herních serverů je přinášet uživatelům co nejvíce zábavy po co nejdelší dobu. Aby mohla společnost TRAVIAN GAMES zajišťovat funkci her a herních serverů, jak je uvedeno ve smlouvě, je jejím zájmem zabránit ostatním uživatelům v nerespektování zákazu používání dodatečných programů, skriptů nebo jiných podpůrných nástrojů. Společnost TRAVIAN GAMES má právo používat vhodné programy za účelem zjišťování takových porušení smluvních povinností ze strany uživatelů a identifikování příslušného uživatele, pokud má společnost TRAVIAN GAMES důvodné podezření, že uživatel porušuje své smluvní povinnosti. Uživatel bude výslovně upozorněn na Zásady ochrany osobních údajů společnosti TRAVIAN GAMES. (8) Pokud není v těchto podmínkách nebo v nějaké jiné smlouvě s uživatelem stanoveno jinak, bude společnost TRAVIAN GAMES s uživatelem komunikovat obvykle prostřednictvím u. Uživatel zajistí, aby se k němu zprávy, které společnost TRAVIAN GAMES zašle na ovou adresu uvedenou uživatelem při registraci nebo později, skutečně dostaly. Toto musí být zajištěno vhodným nastavením filtru nevyžádané pošty a pravidelným kontrolováním této adresy. Jinak si společnost TRAVIAN GAMES vyhrazuje právo svobodně zvolit formu korespondence pro jakoukoli jinou písemnou komunikaci. (9) Doporučuje se, aby uživatel při každém kontaktování společnosti TRAVIAN GAMES uváděl své jméno hráče, herní server a herní účet, kterých se dotaz týká. 9 Vady ve hře (1) Společnost TRAVIAN GAMES umožňuje uživateli používat hru a webové stránky hry ve verzi, která v daném okamžiku existuje. Aniž by byly dotčeny jakékoli nároky v případě, že se ve hře nebo ve webových stránkách hry vyskytují vady, uživatel není oprávněn požadovat, aby byl zachován nebo vytvořen určitý stav nebo funkční rozsah hry. (2) Uživateli se doporučuje, aby v rámci přispívání ke správnému fungování hry vždy smysluplně zdokumentoval veškeré vady, které se objeví ve hře nebo v jakýchkoli jiných dodávkách či službách společnosti TRAVIAN GAMES, a zejména aby je nahlásil zaznamenáním zobrazeného hlášení o chybě.

11 (3) Za účelem ochrany samotného uživatele a zejména z důvodu zajištění důkazů se doporučuje, aby uživatel zasílal případná oznámení o chybách společnosti TRAVIAN GAMES v písemné podobě (faxem, dopisem nebo em). (4) Společnost TRAVIAN GAMES nepřebírá žádné záruky v právním smyslu, pokud není výslovně písemně dohodnuto jinak. 10 Práva uživatele v případě vad (1) Pokud bude společnost TRAVIAN GAMES poskytovat služby zdarma, nebude za žádných okolností odpovědná za žádné jiné škody než ty, které jsou způsobeny hrubou nedbalostí nebo úmyslně. V případě jakýchkoli právních vad bude společnost TRAVIAN GAMES odpovědná nad tento rámec pouze za podvodně zatajené vady. (2) Pokud bude společnost TRAVIAN GAMES požadovat za služby nějaký poplatek, bude mít v případě úmyslu nebo hrubé nedbalosti neomezenou odpovědnost. Kromě toho je společnost TRAVIAN GAMES odpovědná za porušení základních smluvních povinností z nedbalosti nebo za porušení záruky. Základní smluvní povinnosti jsou definovány jako ty povinnosti, které především umožňují náležitou realizaci smlouvy, jejichž porušení ohrožuje naplnění cíle smlouvy a na jejichž splnění může uživatel spoléhat. V posledním jmenovaném případě ovšem společnost TRAVIAN GAMES není odpovědná za škodu, která není obvyklá a nebylo možno ji předvídat. Promlčecí doba u nároků založených na větách 2 4 je dva roky. Společnost TRAVIAN GAMES není odpovědná za žádné prosté porušení jiných povinností z nedbalosti. (3) Výše uvedená omezení a vyloučení odpovědnosti neplatí v případě úmrtí, fyzického zranění a poškození zdraví nebo v případě, že společnost TRAVIAN GAMES přijme záruku. Odpovědnost společnosti TRAVIAN GAMES založená na Zákoně o odpovědnosti za výrobek a vycházející z rozsahu použití 44a německého zákona o telekomunikacích [TKG] tím není nijak dotčena. (4) Výše předvídatelné škody je omezena na částku 100 EUR na jeden herní účet. (5) Jinak je výše odpovědnosti za obnovení dat uživatele omezena na náklady, které jsou potřeba k obnovení dat, jež by byla ztracena i v případě, že by uživatel učinil přiměřená opatření pro pravidelné zálohování dat, nebo která lze s přiměřenými náklady rekonstruovat ze strojově čitelného datového materiálu, i když nebyla přijata žádná přiměřená opatření pro pravidelné zálohování dat jiným způsobem. (6) Výše uvedená omezení a vyloučení odpovědnosti platí i ohledně odpovědnosti zaměstnanců, pracovníků, spolupracovníků, zástupců a pověřených zástupců společnosti TRAVIAN GAMES, zejména ve prospěch akcionářů, zaměstnanců, zástupců, výkonných orgánů a jejich členů ohledně osobní odpovědnosti. 11 Doba trvání smlouvy a ukončení smlouvy (1) Smlouvy mezi uživatelem a společností TRAVIAN GAMES o používání základní verze herních serverů se uzavírají na dobu neurčitou, pokud není v konkrétní nabídce společnosti TRAVIAN GAMES určeno jinak. (2) Pokud ve smlouvě s uživatelem hry není dohodnuta pevná doba trvání smlouvy, mohou obě strany smlouvu s uživatelem hry kdykoli běžně vypovědět se čtyřtýdenní

12 výpovědní lhůtou. Smlouvu s uživatelem hry je nutno zrušit písemně. Fax nebo jsou považovány za písemné podoby. (3) Pro běžné zrušení smlouvy není nutno uvádět důvody. (4) Výše uvedená ustanovení nemají žádný vliv na právo smluvních stran na mimořádné okamžité zrušení smlouvy s uživatelem hry s uvedením řádných důvodů. Mimořádné okamžité zrušení smlouvy s uvedením důvodu musí být podpořeno řádnými důvody. (5) Aniž by bylo dotčeno ustanovení 8 odst. 1, 3 7, má společnosti TRAVIAN GAMES právo vypovědět smlouvu s uvedením důvodu v případě, že uživatel svůj herní účet nepoužil čtyři týdny navzdory tomu, že v této souvislosti obdržel upozornění, existují jiné okolnosti, které ospravedlňují okamžité ukončení smlouvy s uživatelem hry. (6) Z technických důvodů existuje několikadenní zpoždění konečného odstranění dat a herního účtu uživatele. 12 Ochrana dat a reklama (1) Společnost TRAVIAN GAMES bude se všemi osobními údaji, které uživatel sdělí v průběhu smluvního vztahu, zacházet přísně důvěrně a v souladu se všemi příslušnými předpisy k ochraně dat. (2) Z technických důvodů nejsou účast ve hře a poskytování služeb souvisejících se hrou možné bez uložení údajů o uživateli. Podáním žádosti o otevření účtu nebo používáním služeb souvisejících se hrou uživatel souhlasí s elektronickým ukládáním a zpracováním svých údajů. (3) Pokud by uživatel požádal o úplné odstranění svých dat, povede to automaticky ke smazání jeho herního účtu a ke zrušení smlouvy s uživatelem hry. (4) Při smazání účtu vymaže společnost TRAVIAN GAMES všechna uživatelova data ze svého systému. Společnost TRAVIAN GAMES je ovšem i nadále oprávněna pokračovat v informování uživatele o inovacích prostřednictvím u i po smazání účtu (například aby uživatele informovala o spuštění nových herních serverů po automatickém ukončení herního serveru). Uživatel může svůj souhlas samozřejmě kdykoli písemně odvolat (např. em), aniž by vynaložil jakékoli náklady, s výjimkou nákladů na přenesení písemného zrušení (za základní sazby). Ve všech informacích zaslaných společností TRAVIAN GAMES a v každém zpravodaji bude mít uživatel možnost odmítnout přijímání dalších informací a odeslat příslušná zrušení. (5) Uživatel si je vědom toho, že webové stránky a hra, které provozuje společnost TRAVIAN GAMES, mohou být částečně financovány reklamou. Uživatel proto souhlasí, aby společnost TRAVIAN GAMES případně umožnila spřízněným dceřiných společnostem nebo přidruženým společnostem kontaktovat uživatele za účelem reklamy. Pokud s tím uživatel nevyjádří nesouhlas, mohou být jeho data rovněž využívána k zasílání reklam pro uživatele, které odrážejí jeho zájmy (na základě informací, které poskytl společnosti TRAVIAN GAMES, a jeho činnosti v rámci webových stránek a her provozovaných společností TRAVIAN GAMES). Uživatel může svůj souhlas samozřejmě kdykoli písemně odvolat

13 (např. em), aniž by vynaložil jakékoli náklady, s výjimkou nákladů na přenesení písemného zrušení (za základní sazby). Ve všech reklamních zprávách zaslaných společností TRAVIAN GAMES bude mít uživatel možnost odmítnout přijímání dalších informací a odeslat příslušná zrušení. (6) Jinak platí Zásady ochrany osobních údajů společnosti TRAVIAN GAMES. 13 Závěrečná ustanovení (1) Tyto podmínky a všechny smlouvy uzavřené na základě těchto podmínek se budou řídit zákony Spolkové republiky Německo. Použití Úmluvy OSN o smlouvách pro mezinárodní prodej zboží a ustanovení o kolizi zákonných ustanovení v německém soukromém mezinárodním právu je vyloučeno. (2) Pokud má uživatel bydliště nebo obvyklé místo pobytu mimo Spolkovou republiku Německo, je místem jurisdikce sídlo společnosti TRAVIAN GAMES. To platí i v případě, že v době podání žaloby není bydliště nebo obvyklé místo pobytu uživatele známo. (3) Pokud by některá ustanovení těchto podmínek byla neplatná, nijak to neovlivní platnosti zbývajících ustanovení. Travian Games GmbH Wilhelm-Wagenfeld-Strasse Mnichov Německo Místní soud v Mnichově, HRB IČO DE Výkonný ředitel: Florian Bohn Telefon: 089/ (není určeno pro herní podporu) Fax: 089/ (pouze pro prémiovou podporu) Obecné: Poslední revize

Všeobecné podmínky. Obsah:

Všeobecné podmínky. Obsah: Všeobecné podmínky Tuto hru provozuje společnost Travian Games GmbH, Wilhelm-Wagenfeld Straße 22, 80807 Mnichov, Německo, dále jen TRAVIAN GAMES. Služby poskytované v rámci této hry jsou poskytovány výhradně

Více

Všeobecné podmínky. Obsah:

Všeobecné podmínky. Obsah: Všeobecné podmínky Tuto hru provozuje společnost Travian Games GmbH, Wilhelm-Wagenfeld Straße 22, 80807 Mnichov, Německo, dále jen TRAVIAN GAMES. Služby poskytované v rámci této hry jsou poskytovány výhradně

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) e- shopu nesmekyplus.cz provozovaného paní Jitkou Masnou, IČ 65360818,

Více

2.4. Pravidla a podmínky

2.4. Pravidla a podmínky 2.4. Pravidla a podmínky 1. BONUS PROGRAM + 1.1. Věrnostní program BONUS + (dále jen BONUS + ) je provozován obchodní společností BLOK, spol. s r. o., se sídlem Bojkovice, Nádražní 953, PSČ 687 71, Česká

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.wap-treservis.cz Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Více

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÉ SLUŽBY PTV MAP&GUIDE INTERNET

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÉ SLUŽBY PTV MAP&GUIDE INTERNET PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÉ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÉ SLUŽBY PTV MAP&GUIDE INTERNET Karlsruhe, 01.01.2014 Obsahem 1 Předmět smlouvy... 4 2 Přihlášení, uzavření smlouvy... 4 3 Služby společnosti

Více

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele Obchodní podmínky Zaplacením objednávky on line kurzu Jsi značka souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená. 1. Obecná ustanovení 1.1. Poskytovatelem

Více

Zásady ochrany osobních údajů. Obsah

Zásady ochrany osobních údajů. Obsah Zásady ochrany osobních údajů Úvod Toto jsou Zásady ochrany osobních údajů společnosti Travian Games GmbH, Wilhelm-Wagenfeld Straße 22, 80807 Mnichov, Německo (dále jen TRAVIAN GAMES ). Platí pro všechny

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele

1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele Na Kurz Teď zhubneš! ZDARMA navazuje kurz Teď zhubneš PREMIUM, zaplacením objednávky on line kurzu Teď zhubneš! PREMIUM souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PROVOZ UBYTOVACÍ DATABÁZE KAMNACHATU.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PROVOZ UBYTOVACÍ DATABÁZE KAMNACHATU.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PROVOZ UBYTOVACÍ DATABÁZE KAMNACHATU.CZ 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Firma Tomáš Novosad se sídlem Konečná 1177, 755 01 Vsetín, IČ: 73294438 (dále jen Provozovatel ) je provozovatelem

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro používání Express Deli karet

Všeobecné obchodní podmínky pro používání Express Deli karet Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi držitelem Express Deli karty na straně jedné a provozovatelem systému - společností Monet+, a.s., IČO: 26217783, se sídlem Za

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

Požadavky na systém a Licenční smlouva SelectionProfessional 2.3

Požadavky na systém a Licenční smlouva SelectionProfessional 2.3 SelectionProfessional 2.3 Impressum Pro tuto uživatelskou příručku si vyhrazujeme veškerá autorská práva. Bez našeho písemného svolení není dovoleno jakýmkoli způsobem kopírovat tuto příručku nebo její

Více

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl 1. Základní pojmy 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) vydává společnost M E D I A T E L, spol. s r.o.,

Více

Obchodní podmínky BET-MAN.cz

Obchodní podmínky BET-MAN.cz Obchodní podmínky BET-MAN.cz 1. Úvodní ustanovení 1.1. Služba BET-MAN 1.2. Poskytovatel je právnickou osobou poskytující poradenství v oblasti kursových sportovních sázek a umožňuje uživatelům, kteří mají

Více

Smluvní podmínky zadání slevové nabídky na portálu www.zahradaslev.cz

Smluvní podmínky zadání slevové nabídky na portálu www.zahradaslev.cz Smluvní podmínky zadání slevové nabídky na portálu www.zahradaslev.cz Tyto smluvní podmínky upravují vztah provozovatele portálu (David Říha IČ: 01719181, dále jen Provozovatel ) a Poskytovatel slev zadavatel

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

(2) Objednávka zboží je přijata tehdy, jestliže potvrdíme přijetí objednávky zasláním e-mailové zprávy.

(2) Objednávka zboží je přijata tehdy, jestliže potvrdíme přijetí objednávky zasláním e-mailové zprávy. Všeobecné obchodní podmínky (VOP) společnosti Parfümerie Douglas GmbH platné pro prodej na dálku a elektronický obchod realizovaný prostřednictvím webových stránek douglas.cz pro nákupy soukromých zákazníků

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby pronájmu kapacitních, výpočetních a programových prostředků počítače připojeného

Více

Obchodní podmínky. Obsah: 1.Obecná ustanovení. 2.Objednávka. 3.Cena zboží, pokuty, faktury. 4.Forma platby. 5.Způsob platby. 6.

Obchodní podmínky. Obsah: 1.Obecná ustanovení. 2.Objednávka. 3.Cena zboží, pokuty, faktury. 4.Forma platby. 5.Způsob platby. 6. Obchodní podmínky Obsah: 1.Obecná ustanovení 2.Objednávka 3.Cena zboží, pokuty, faktury 4.Forma platby 5.Způsob platby 6.Zabezpečení 7.Dodací podmínky 8.Garance 9.Odstoupení od smlouvy 10.Odpovědnost za

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com RC SERVIS Simona Konrádová IČ: 88779394, DIČ: CZ8452042445 se sídlem Pražská 37/45, 301 00 Plzeň Východní Předměstí fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice A. Smlouva o poskytování internetových služeb 1. Smluvní strany Smluvními stranami je firma

Více

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem.

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem. Všeobecné podmínky Klubu Zone For Power Provozovatelem Klubu Zone For Power je společnost Zone For Power, s.r.o., IČ: 24223123, se sídlem Praha 1, Lublaňská 1916/17, PSČ 120 00, Praha 2, zapsaná v obchodním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FESH s.r.o. se sídlem Bryksova 763/46, Praha 9 IČO: 02319829 DIČ: CZ02319829 pro prodej zboží a služeb prostřednictvím internetové adresy www.fengshuiacademy.cz a

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO ŘEŠENÍ MINICLOUD. Definice: Cloud: Technologie zaměřená na vzdálené použití prováděcích zdrojů a ukládání.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO ŘEŠENÍ MINICLOUD. Definice: Cloud: Technologie zaměřená na vzdálené použití prováděcích zdrojů a ukládání. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO ŘEŠENÍ MINICLOUD Verze z 15. 2..2011 Definice: Cloud: Technologie zaměřená na vzdálené použití prováděcích zdrojů a ukládání. Věrnostní schéma: Část rozhraní správy pro zákazníka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Smluvní strany 1.1 Poskytovatel Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 1.2 Klient 2. Smluvní vztahy Předmět podnikání Předmětem podnikání

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis LICENČNÍ PODMÍNKY užívání softwarové aplikace Beautis Tyto licenční podmínky užívání softwarové aplikace Beautis (dále jen Licenční podmínky ) představují smlouvu uzavřenou mezi Geesoft.net s.r.o. se sídlem

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

Všeobecné smluvní podmínky HARRACHOV CARD. Článek I. Základní ustanovení

Všeobecné smluvní podmínky HARRACHOV CARD. Článek I. Základní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky HARRACHOV CARD Článek I. Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky systému HARRACHOV CARD (dále jen Podmínky ) upravují vydávání a používání karet HARRACHOV CARD.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ).

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodu, který je

Více

Obchodní podmínky pro poskytování webhostingových služeb

Obchodní podmínky pro poskytování webhostingových služeb Obchodní podmínky pro poskytování webhostingových služeb Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Společnost ASCENSUS, s.r.o. se sídlem: Na Hvězdárnách 411, Lety, 25229 Dobřichovice; IČ: 27255930; DIČ: CZ27255930,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy A. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup produktu od firmy INTERBUBAK s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO: 02145138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY SDÍLENÉHO HOSTINGU

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY SDÍLENÉHO HOSTINGU ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY SDÍLENÉHO HOSTINGU Verze ze dne 15. 2. 2011 ČLÁNEK 1 PŘEDMĚT 1.1 Tyto zvláštní podmínky mají za cíl definovat technické a finanční podmínky, za kterých se OVH.CZ zavazuje umístit na své

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Online poštovní schránka

Obchodní podmínky pro poskytování služby Online poštovní schránka Obchodní podmínky pro poskytování služby Online poštovní schránka I. Základní pojmy Pojmy uvedené velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: 1.1. Uživatelem se rozumí fyzická nebo právnická

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.abixcz.cz. Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují

Více

Smluvním partnerem zákazníka u všech kupních smluv uzavřených prostřednictvím této webové stránky je společnost:

Smluvním partnerem zákazníka u všech kupních smluv uzavřených prostřednictvím této webové stránky je společnost: A. Co byste měli vědět před uzavřením kupní smlouvy na dálku Smluvní partner Smluvním partnerem zákazníka u všech kupních smluv uzavřených prostřednictvím této webové stránky je společnost: Epson Deutschland

Více

Obchodní podmínky. Zrušení objednávky. Zaslání zboží. Dodací lhůta. Způsob dopravy

Obchodní podmínky. Zrušení objednávky. Zaslání zboží. Dodací lhůta. Způsob dopravy Obchodní podmínky Seznam zboží na stránkách www.insahar.com je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě

Více

Odhal své umění svádět Oficiální pravidla

Odhal své umění svádět Oficiální pravidla Odhal své umění svádět Oficiální pravidla K účasti v herní aplikaci Odhal své umění svádět (dále jen Hra ) musíte souhlasit a řídit se těmito oficiálními pravidly (dále jen Oficiální pravidla ). Jakékoliv

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Obchodní podmínky pro webhosting a domény. Definice a rozsah poskytovaných služeb

Obchodní podmínky pro webhosting a domény. Definice a rozsah poskytovaných služeb Obchodní podmínky pro webhosting a domény Definice a rozsah poskytovaných služeb Předmětem služby poskytované zákazníkovi je provoz virtuálního serveru (tzv. webhostingu) na počítačové síti Internet. Pod

Více

Certifikační pravidla APEK Certifikovaný obchod

Certifikační pravidla APEK Certifikovaný obchod Certifikační pravidla Verze: 2.0 Platná od: 18.7.2005 Základní ustanovení Tato certifikační pravidla popisují informace a procesy, které musí obchodník zveřejňovat a splňovat pro udělení certifikátu APEK.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Článek I - úvodní ustanovení

Článek I - úvodní ustanovení Kompletní znění obchodních podmínek Článek I - úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen VSP, upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku mezi prodávajícím

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL Smluvní strany: Člověk v tísni, o.p.s. IČ 25755277 se sídlem Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 zastoupený Karlem Strachotou, ředitelem programu Jeden

Více

Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Anglická slovíčka

Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Anglická slovíčka Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Anglická slovíčka platné a účinné k 14. 4. 2013 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto podmínky (dále jen Podmínky ) upravují pravidla přístupu, poskytování

Více

Pravidla soutěže Vyhrajte denně s Garnier prémiovou kartu pro Českou republiku.

Pravidla soutěže Vyhrajte denně s Garnier prémiovou kartu pro Českou republiku. SOUTĚŽ GARNIER Pravidla soutěže Vyhrajte denně s Garnier prémiovou kartu pro Českou republiku. 1. Organizátor a pořadatel Organizátorem soutěže je společnost Lion Communications s.r.o., se sídlem Praha

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

E-book 25 nezbytných cviků do kanceláře obchodní podmínky

E-book 25 nezbytných cviků do kanceláře obchodní podmínky E-book 25 nezbytných cviků do kanceláře obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení I.1 Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.emission.cz (prodávající), jehož provozovatelem je společnost Full Capacity s.r.o. Podmínky blíže

Více

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob.

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob. Podmínky používání Vítejte na stránkách společnosti Eli Lilly (dále jen Lilly ). Používáním těchto stránek souhlasíte s dodržováním následujících podmínek a všech příslušných zákonů a předpisů. Pokud nesouhlasíte

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Příměstské tábory Smluvní strany Jazykovou školou ATES language s.r.o. se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jazyková škola ATES language s.r.o. se sídlem Prorektorská

Více

Platební styk 3. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Platební styk 3. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., Platební styk 3 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS, externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Platební styk 3 Téma: Běžný nebo platební

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě WWW.TMV.CZ provozovaného společností Tiskárna MV, p.o. od 01.01. 2015. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

Smlouva o spolupráci partnerský program

Smlouva o spolupráci partnerský program Smlouva o spolupráci partnerský program uzavřená podle ust. 269 odst.2 obchodního zákoníku mezi: chytryhonza.cz s.r.o. se sídlem: Office park budova B, Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4 IČ: 289 336 48, DIČ:

Více

Licenční podmínky pro uživatele

Licenční podmínky pro uživatele Licenční podmínky pro uživatele Společnost Plzeňský Prazdroj a.s. se sídlem U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň IČ: 45357366 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. B, vložka 227 (dále jen

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

PODMÍNKY POUŽITÍ. (a) rakouský zákon o elektronickém obchodování z roku 2002

PODMÍNKY POUŽITÍ. (a) rakouský zákon o elektronickém obchodování z roku 2002 1. Smluvní základ PODMÍNKY POUŽITÍ Smluvní stranou je společnost EMPORIA TELECOM Produktions- und Vertriebs- GmbH & Co.KG., spol. s ručením omezeným podle zákonů Rakouska, se sídlem na firemní adrese4020

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. pro online prodej vstupenek na prohlídkové trasy

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. pro online prodej vstupenek na prohlídkové trasy Všeobecné obchodní podmínky společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. pro online prodej vstupenek na prohlídkové trasy 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ 1.1. PPAS je obchodní společnost Plzeňský Prazdroj,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. Článek 1 Vymezení pojmů

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. Článek 1 Vymezení pojmů OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. Webové stránky Služby Internet123 (platné od 1.11. 2011) Článek 1 Vymezení pojmů 1. Provozovatel provozovatelem Služby je společnost M E D I

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY VYTVORTE ˇ SI SVÉ VLASTNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY VYTVORTE ˇ SI SVÉ VLASTNÍ KARTY Obchodní podmínky, str. 1/5 Obchodní podmínky obchodní společnosti Hrací karty, s. r. o. se sídlem Huťská 1788/16, Praha 4 Záběhlice, 141 00 identifikační číslo: 26977729 zapsané v obchodním rejstříku

Více

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek )

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) Vodafone Czech Republic, a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PROVIZNÍHO SYSTÉMU ELITE MARKETING

OBCHODNÍ PODMÍNKY PROVIZNÍHO SYSTÉMU ELITE MARKETING OBCHODNÍ PODMÍNKY PROVIZNÍHO SYSTÉMU ELITE MARKETING I. Všeobecná ustanovení Vyplněním registračního formuláře a souhlasem s Provizními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel (dále jen partner )

Více

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 Obchodní podmínky Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.rybarskepotrebylabe.cz. 1. PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky [dále jen VOP ] upravují smluvní vztahy při dodávce zboží společnosti ONEMS s.r.o., se sídlem Bocanovice č.p. 60,

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit společnosti Zentity a.s., IČ: 24783081, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku Městkého soudu v Praze, oddíl B,

Více

Pravidla komunikace registrátora ZONER software, a.s. V platnosti od 1.8.2004 OBSAH 1. Úvodní ustanovení 2. Subjekty 3. Registrace Doménového jména 4. Prodloužení registrace Doménového jména 5. Změna údajů

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky VšeobeVšeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Smlouva o pronájmu diskového prostoru a poskytování souvisejících služeb

Smlouva o pronájmu diskového prostoru a poskytování souvisejících služeb Smlouva o pronájmu diskového prostoru a poskytování souvisejících služeb uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) v platném znění dnešního dne, měsíce a roku mezi CZECH MULTIMEDIA

Více

Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS.

Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS. Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS. 1. Obecná ustanovení 1.1. Tyto Smluvní podmínky (dále jen Smlouva ) vydává společnost Singulis s.r.o., se sídlem Podbabská 1112/13,

Více

1.3. Provozovatel bude Partnerovi vyplácet za jeho činnost propagující Heureku odměnu, a to za podmínek dále uvedených v těchto Pravidlech.

1.3. Provozovatel bude Partnerovi vyplácet za jeho činnost propagující Heureku odměnu, a to za podmínek dále uvedených v těchto Pravidlech. Obchodní podmínky Pravidla užívání Affiliate programu společnosti Naspers OCS Czech Republic, s.r.o. se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČ 02387727, DIČ CZ02387727, zapsané v obchodním rejstříku

Více

Podmínky akce RUN IN COLORS TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY SE VZTAHUJÍ NA BĚŽECKOU AKCI RUN IN COLORS, KTERÁ SE USKUTEČNÍ DNE 20. 9. 2015 V PARDUBICÍCH.

Podmínky akce RUN IN COLORS TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY SE VZTAHUJÍ NA BĚŽECKOU AKCI RUN IN COLORS, KTERÁ SE USKUTEČNÍ DNE 20. 9. 2015 V PARDUBICÍCH. Podmínky akce RUN IN COLORS TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY SE VZTAHUJÍ NA BĚŽECKOU AKCI RUN IN COLORS, KTERÁ SE USKUTEČNÍ DNE 20. 9. 2015 V PARDUBICÍCH. Pořadatelem a organizátorem (dále jen organizátor ) běžecké

Více