za školní rok 2006/2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "za školní rok 2006/2007"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2006/2007 Soukromá mateřská škola,základní škola a střední škola Slunce,o.p.s. Hornická 410, Stochov - 1 -

2 ZPRÁVA O ČINNOSTI ředitelství školy: Soukromá mateřská škola, základní škola a střední škola Slunce,o.p.s. Hornická Stochov tel./fax.: e- mail: www. slunce. info IZO: IČO: , bank. spoj. KB Kladno, č.účtu: / /0100 odloučená pracoviště: Unhošť, Hájecká 190, tel Kyšice 178, tel Statutární zástupce: PaedDr. Blanka Dvořáková ředitelka školy Zástupce ředitelky: Mgr. Zdeňka Kreuzmanová Mgr. Marie Bláhová Mgr. Marie Kmínková - 2 -

3 Do Rejstříku škol a školských zařízení v souladu s 143 odst. 1 a podle 149 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vzdělávání ( školský zákon ), ve znění pozdějších předpisů je škola zařazená takto: IZO: MATEŘSKÁ ŠKOLA ( kapacita 18 dětí ) SPECIÁLNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA ( kapacita 7 dětí ) IZO. IZO: ZÁKLADNÍ ŠKOLA C/ 001 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ( kapacita 50 žáků ) B/ 001 POMOCNÁ ŠKOLA ( kapacita 26 žáků ) PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ ZŠ SPECIÁLNÍ IZO: STŘEDNÍ ŠKOLA ( kapacita 30 žáků ) C / 001 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ( kapacita 12 žáků ) C / 002 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ( kapacita 24 žáků ) IZO: IZO: IZO: IZO: ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ KLUB SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM ŠKOLNÍ JÍDELNA - 3 -

4 Charakteristika školy Soukromá mateřská škola, základní škola a střední škola Slunce, o.p.s. ve Stochově, Unhošti a Kyšicích zajišťuje denní komplexní péči pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, do které patří výchovně vzdělávací proces, rehabilitace, lékařská, psychologická, logopedická péče a řídí se individuálními potřebami žáků. Součástí této péče je rehabilitační plavání, relaxační jízdy na koni, terapie zaměřená na pracovní, hudební, výtvarné a sportovní činnosti. Výuka probíhá podle vzdělávacích programů : Rámcový program pro předškolní vzdělávání, Obecná škola, Zvláštní a Pomocná škola, Praktická škola s jednoletou, dvouletou přípravou. Příprava v praktické škole je zaměřena na práce ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče. Žáci se zacvičují pro práce v zahradnictví, učí se pečovat o rodinu a domácnost. V mateřské škole a ve speciální mateřské škole v Kyšicích ( zahájení provozu leden 2002 ) jsou vzdělávány děti zdravé i děti se speciálními potřebami. Dochází zde k přirozené integraci, která obohacuje děti i jejich rodiče. Od školního roku jsou také v rámci pomocné školy vzdělávány děti s těžkými formami postižení podle Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy. V tomto programu jsou zohledněny dovednosti pro rozvoj smyslového vnímání, alternativní komunikace, rehabilitační prvky spojené se sebeobsluhou a výchovou k samostatnosti. Ve všech typech škol je využívána možnost širšího slovního hodnocení. Žáci jsou do tříd zařazováni v počtu 4 10 podle stupně postižení, jsou zohledňovány psychické a osobnostní zvláštnosti dětí. V každé třídě, kde žáci s více vadami plní povinnou školní docházku, pracuje speciální pedagog spolu s vychovatelem, případně asistentem pedagoga. Na vyučování navazuje školní klub a školní družina. Specifickou službou jsou každodenní svozy a rozvozy žáků

5 Při škole je zřízeno Speciálně pedagogické centrum, které poskytuje bezplatné služby pro rodiče a jejich děti od narození do ukončení školní docházky, případně i pro věkově starší klienty. SPC Slunce nabízí speciálně pedagogické a logopedické poradenství, psychologická vyšetření, sociálně právní poradenství, pořádá přednášky a kluby pro rodiče i pedagogy. Působnost Speciálně pedagogického centra se vztahuje na několik regionů Středočeského kraje. Škola již několik let úzce spolupracuje se Sdružením pro pomoc mentálně postiženým ČR Kladno, které je dobrovolnou nezávislou organizací s dlouholetou tradicí. Okresní organizace SPMP ČR Kladno zřizuje a provozuje zařízení, která navazují na formy komplexní péče ve škole. Mezi tato zařízení patří Stanice pomoci pro děti a rodiny v tíživé životní situaci s provozem ve Stochově a v Nouzově. Domov dobré vůle s celoročním provozem v Unhošti Nouzově, Chráněné bydlení pro 4 dospělé s částečnou asistenční službou ve Stochově a Chráněné bydlení pro 6 osob v Unhošti. Škola spolu se SPMP ČR Kladno realizuje pravidelné psychorehabilitační pobyty u moře a na různých místech České republiky ve vhodných přírodních podmínkách

6 Od roku 2002 byla zahájena spolupráce školy s Nadačním fondem Slunce pro všechny, jehož cílem je podpora dětí a dospělých se speciálními potřebami. Nadační fond pomohl finančně několikrát škole zajistit potřebné projekty. Dále škola spolupracuje s Centrem služeb Slunce všem, o.p.s., které bylo otevřeno v Unhošti. Zde našli uplatnění někteří absolventi školy a prostory centra může škola a SPC využívat k besedám, akcím a seminářům. Ve škole, Speciálně pedagogickém centru, zařízeních Okresní organizace SPMP ČR Kladno a v Centru služeb Slunce všem, o.p.s. se daří realizovat moderní ucelenou péči o handicapovaného jedince od raného věku po dospělost a stáří ve všech oblastech jeho potřeb. Tímto způsobem je naplňováno motto školy Slunce svítí pro všechny zdravé i postižené. Škola a Sdružení pro pomoc mentálně postiženým si velmi cení všech forem sponzorské pomoci od jednotlivců, nejrůznějších institucí, organizací a firem. Generálním sponzorem Soukromé speciální školy Slunce,o.p.s. je ECK GENERATING, s.r.o. Kladno

7 Organizace školy V čele zařízení je: PaedDr. Blanka Dvořáková ředitelka školy ( speciální pedagog ). Dalšími členy vedení jsou : Mgr. Zdeňka Kreuzmanová zástupkyně ředitelky školy ( Stochov ) Mgr. Marie Bláhová zástupkyně ředitelky školy ( Unhošť praktická škola ) Mgr. Marie Kmínková zástupkyně ředitelky školy ( Unhošť a Kyšice základní školství, mateřská škola ) paní Lenka Mošničková - ekonomka školy a vedoucí útvaru provozních pracovníků PhDr. Monika Drdová vedoucí SPC. Součástí školy je soukromá školní jídelna, vedoucí kuchařkou byla jmenována paní Helena Soukupová.Vedením ŠJ byla pověřena referentka školy paní Stanislava Frýdlová Úzká spolupráce je vytvořena s : paní Jaroslavou Vrškovou - předsedkyní OO SPMP ČR Kladno Bc. Milanem Ebertem - zástupcem ředitelky zařízení OO SPMP ČR Kladno Dobře se rozvíjí spolupráce s : Nadačním fondem Slunce pro všechny se sídlem : Kyšice, Pražská 118 Centrem služeb Slunce všem,o.p.s. se sídlem: Unhošť, Pražská

8 Správní rada školy statutární orgán obecně prospěšné společnosti Do Správní rady obecně prospěšné společnosti, jejímž zakladatelem je PaedDr. Jaroslav Dvořák, byli jmenováni tito členové: Alena Čapková podnikatelka Markéta Čapková asistentka generálního řed. ECK Generating, s.r.o. Radka Fišarová zpěvačka Ing. Aleš Frána podnikatel Jaroslav Novák podnikatel Alice Smoljaková žurnalistka Ladislav Smoljak herec, režisér, čestný předseda obecně prospěšné společnosti Ing. Jindřich Sybera předseda Správní rady Soukromé mateřské školy, základní školy a střední školy Slunce,o.p.s. Josef Štágr zpěvák Otto Tlustý podnikatel, jednatel stavební společnosti MAO Ing. Gita Tučná místopředsedkyně Správní rady Nadace Charty 77 Miluše Vovsová pracovnice zákaznického servisu stavební společnosti MAO. - 8

9 Do Dozorčí rady školy byli jmenováni : Doc. PhDr. Marie Černá, CSc. proděkanka a vedoucí katedry speciální pedagogiky UK PF Praha PaedDr. Jiří Pilař ředitel odboru speciálních škol a institucionální výchovy MŠMT ČR, předseda Dozorčí rady Ing. Oldřich J. Tichý director, Czech Republic, Atel CZ, s.r.o

10 Přehled učebních plánů podle kterých jsou vyučováni žáci na jednotlivých typech škol. Základní škola pro žáky s více vadami: Vzdělávací program Obecná škola č.j /97 20 Vzdělávací program zvláštní školy č.j /97 22 Vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy č.j /97 22 Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy č.j / Střední škola pro žáky s více vadami : Učební dokumenty pro praktickou školu s jednoletou přípravou č.j /96 24 Učební dokumenty pro praktickou školu s dvouletou přípravou č.j /93-24 Speciální mateřská škola: Rámcový program pro předškolní vzdělávání č.j /01-22 Mateřská škola: Rámcový program pro předškolní vzdělávání č.j /01-22 Škola připravuje změny vzdělávacích programů v souladu s novým školským zákonem. Byly vytvořeny Školní vzdělávací programy pro základní školu a základní školu praktickou. Ve školním roce 2007/2008 se podle Školních vzdělávacích programů budou vzdělávat žáci 1. a 6. ročníků

11 Individuální vzdělávací programy Ve školním roce 2006/2007 pracovalo 29 žáků podle individuálních vzdělávacích programů. Ve speciální mateřské škole 1 dítě, v oblasti základního školství 28 žáků. Při zpracování programů se vycházelo ze speciálně pedagogické a psychologické diagnostiky žáků. Na zpracování plánů se podíleli: pracovníci SPC, vyučující a rodiče

12 Personální zajištění školy Ve školním roce 2006/ pracovníků Pedagogičtí pracovníci 32 a) 23 učitelů má vysokoškolské pedagogické vzdělání, 16 z nich jsou speciální pedagogové (délka praxe: 5,6,8,9,11,12,14,19,23,3,33 ) 1 učitelka má středoškolské vzdělání a studuje vysokou školu se zaměřením na speciální pedagogiku ( délka praxe: 6 let ) b) 1 pracovnice zařazena jako učitelka odborného výcviku ( úplné střední vzdělání), délka praxe: 8 let c) 7 pracovníků působí jako vychovatelé 6 pracovníků má úplné středoškolské vzdělání, 1 pracovnice studuje Vychovatelství se zaměřením na speciální pedagogiku 1 pracovnice studuje střední školu, která bude ukončena maturitou ( délka praxe: 1,6,11,4,27). Asistenti pedagoga - 9 Tito pracovníci jsou zařazeni na základě projektu KÚ Středočeského kraje. Asistenti pedagoga pracují ve třídách, kde jsou vzděláváni žáci s těžšími formami postižení. Do roku 2008 zahájí kurz určený pro tuto profesi

13 10 pracovníků provozních: 1 ekonomka a hospodářka školy ( absolventka střední ekonomické školy 33 let praxe ) 1 referentka ( úplné střední vzdělání 18 let praxe ) 1 kuchařka ( vyučena v oboru 11 let praxe ) 1 kuchařka ( vyučena v oboru 36 let praxe ) 1 pomocná kuchařka se sníženým úvazkem 3 uklízečky (1 se sníženým úvazkem ) 1 řidič/údržbář 1 pomocná pracovnice se sníženým úvazkem - 13

14 Akce za 1. pololetí školního roku 2006/2007 září 3.9. Oslavy 15. výročí založení školy ve Stochově 4.9. Zahájení školního roku, návštěva Ing. Livie Klausové Klub rodičů MŠ Kyšice ( opékání vuřtů ) OHK Kladno Porada ředitelů škol pro děti se speciálními potřebami Klub rodičů - MŠ Kyšice ( Tenerifa ) Ředitelské volno žáků ( pracovníci dovolená, neplac. volno ) Zahájení výstavy výrobků a výtvarných prací žáků k 15. výročí školy ve Stochově říjen Návštěva škol a zařízení ( O. Tlustý + italský obchodní partner ) Divadelní představení Balada pro banditu Středočeské divadlo Kladno Prodejní výstava v DDV Nouzov ( keramické výrobky ) + Klub rodičů Psychorehabilitační pobyt Janské Lázně ( Centrum služeb, DDV Nouzov a PrŠ ) Stochovská Thálie pokračování výstavy školy Účast na oslavě výročí firmy Carollinum v Praze Odborná konference Komplexní péče o žáka s kombinovanou vadou ( UK Praha ) Klub rodičů MŠ Kyšice ( savování ) Fórum dárců Praha ( předávání cen ) Podzimní prázdniny Prodejní výstava ve Středočeské vědecké knihovně Kladno ( den otevřených dveří knihovny ) Předání budovy v Kačici majiteli p. Pokornému

15 listopad Podzimní posezení v Obchůdku Slunce v Kladně Podepsání smlouvy Pomozte dětem Psychorehabilitační pobyt žáků škol v Jetřichovicích Klub rodičů MŠ Kyšice ( drátkování ) Čtvrtletní pedagogická rada 15,00 hod. Stochov Čtvrtletní pedagogická rada 15,00 hod. Unhošť Klub rodičů MŠ Kyšice ( adventní věnce ) Zahájení Veřejné sbírky ( kasičky ) v Centru služeb v Unhošti Veřejná sbírka ( Beroun, Rakovník, Stochov, Slaný, Tuchlovice, Unhošť ) prosinec Natáčení pořadu Dárek pro Čs. rozhlas ( Horní Bezděkov ) Aukce výtvarných prací dětí a dospělých se spec. potřebami ( H. Bezděkov ) Klub rodičů MŠ Kyšice ( textilní techniky, základy tkaní ) Dobročinný bazar Unhošť Provozní porada pro pracovníky škol a zařízení ( hotel Galerie v Unhošti ) Představení opery Prodaná nevěsta ( ND v Praze ) Vernisáž výstavy v Kostele sv. Mikuláše v Praze Klub rodičů MŠ Kyšice ( výzdoba vánočního stolu, vánoční posezení ) Setkání u rozsvíceného vánočního stromu ( DDV Nouzov ) Vánoční prázdniny

16 Akce za 2. pololetí školního roku 2006/2007 Leden 3.1. Zahájení vyučování po vánočních prázdninách Porada vedení ( škola Unhošť ) Klub rodičů a dětí ( MŠ Kyšice Ažura, dekorace, záložka ) Školení odborné způsobilosti řidičů Pololetní PR v Unhošti 15, Kavárna Domov důchodců Matějská pouť v Praze Ples OHK Kladno Klub rodičů a dětí ( MŠ Kyšice drhání ) Ukončení 1. pololetí, vydání vysvědčení Kavárna Domov důchodců Únor 2.2. Karneval ( DK Stochov ) 6.2. Benefiční koncert ve Stochově 7.2. Klub rodičů a dětí ( MŠ Kyšice výroba masek na karneval ) 7.2. Psychopedická společnost Praha 7.2. Den otevřených dveří ve škole v Unhošti 8.2. Den otevřených dveří ve škole ve Stochově 8.2. Zápis dětí do školy Slunce škola Stochov, Den otevřených dveří ve škole ve Stochově 9.2. Divadlo pro děti ze SŠ Slunce Schůzka sekce SPPG (Korálek Kladno, hod.) Zápis dětí do MŠ V Kyšicích Kavárna Domov důchodců Cena Slunce ( Divadlo Bez zábradlí ) Klub rodičů- raný vývoj dítěte ( MŠ Kyšice ) Kavárna Domov důchodců

17 Březen Jarní prázdniny ( okres Kladno ) 7.3. Klub rodičů a dětí ( MŠ Kyšice Cvičení rodičů s dětmi ) Kavárna Domov důchodců Matějská pouť Klub rodičů a dětí ( MŠ Kyšice Velikonoce dekorace ) Velikonoční jarmark ( Centrum služeb Unhošť 11,00 hod. ) Pobyt dětí ve Švýcarsku Kavárna Domov důchodců Duben 3.4. Svátky jara Unhošť 3.4. Koncert na Žofíně ( 19,30 hod. ) 4.4. Svátky jara Stochov, Kyšice 4.4. Klub rodičů a dětí ( MŠ Kyšice Velikonoční recepty ) 4.4. Filmové představení Podvraťáci ( kino Hutník Kladno ) 5.4. Obchůdek Slunce Pečení pro dobrou věc Kavárna Domov důchodců Přijímací zkoušky na praktickou školu v Unhošti Benefiční koncert v Praze Kavárna Domov důchodců Chceme žít s Vámi ( Nadace Nova ) Květen 9.5. Kavárna Domov důchodců Kavárna Domov důchodců Jesenice pěvecká soutěž Notička Oslava založení DDV Nouzov Účast na otevření hřiště v Lánech (obyv. chr. bytu v Unhošti) Manuál úspěšné ženy v Praze ( ředitelka, K. Prinzová ) Strom pro NF Slunce pro všechny ( fa Vyšehrad 2000 ) Třičtvrtěletní PR škola Stochov Účast na pietním aktu v Lidicích

18 Červen Škola v přírodě ( hotel Bezděz Staré Splavy ) 5.6. Závěrečné zkoušky praktická škola Unhošť 5.6. Den dětí v Divadle Bez zábradlí 7.6. Bazar obnošeného šatstva škola Unhošť Závěrečné zkoušky praktická škola Unhošť Slavnostní předání dětského hřiště škola Stochov Klub rodičů přednáška ( MŠ Kyšice ) Závěrečná Pedagogická rada ( 15,30 hod. škola Stochov ) Výlet do Častolovic ( žáci školy ve Stochově ) Účast na Lánských slavnostech Beseda se strážníky Městské policie ve Stochově ( žáci školy Stochov ) Závěrečná provozní porada ve škole v Unhošti Balet Evžen Oněgin ND Praha Srpen Psychorehabilitační pobyt v Chorvatsku

19 Výchovně vzdělávací činnost Ve škole se vyučuje podle osnov obecné, zvláštní, pomocné a praktické školy. V mateřské škole se vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Klasifikace je prováděna formou širšího slovního hodnocení. Školní rok 2006/2007 byl zahájen s počtem 115 žáků a dětí (spec. MŠ 7 dětí, MŠ 18 dětí, 74 žáků v základním školství, 1 žák navštěvoval Přípravný stupeň ZŠ speciální a 15 žáků v SŠ Praktická škola dvouletá ). Během školního roku přibyli 2 žáci do ZŠ praktické. Školní rok byl uzavřen s počtem 117 žáků. Ve třídách jsou žáci v počtu Kritériem při rozdělování do tříd je stupeň zdravotního postižení a míry vzdělavatelnosti. V každé třídě, kde žáci plní povinnou školní docházku a vyučují se žáci s více vadami, působí speciální pedagog, vychovatel, případně asistent pedagoga souběžně. Škola má zpracovaný Minimální preventivní program, metodikem primární prevence je Mgr. Karel Kamiš. Pedagogové vhodnou formou zařazují náměty programu do tématických plánů, vyučovacích bloků a hodin. Pracovníci SPC pomáhají pedagogům řešit nejrůznější situace ve třídě, psycholožka pracuje v případě potřeby se staršími žáky ve skupinách. Bohatá zájmová mimoškolní činnost spojená s integrací je nejúčinnější prevencí proti všem negativním jevům v životě žáků školy. Výchovným poradcem školy je Mgr. Zdeňka Kreuzmanová. Pedagogové, rodiče a žáci se po dohodě mohou na ni obrátit v oblasti výchovných problémů a profesní orientace. Výchovná poradkyně spolupracuje s pracovníky SPC a s pedagogickým sborem a jeho vedením. Výraznou úlohou při řešení problémů vycházejících z postižení žáků a dětí plní Speciálně pedagogické centrum, které zajišťuje pomoc speciálně pedagogickou, psychologickou, pediatrickou, odborně lékařskou pro rodiče i výchovné pracovníky. V případě potřeby se koná diagnostické sezení, kde se hledají na základě diagnostiky dítěte správné postupy

20 Přijímání a zařazování žáků do jednotlivých typů Soukromé mateřské školy, základní školy a střední školy Slunce,o.p.s. probíhalo v souladu s pokyny MŠMT ČR pro školní rok 2006/2007. Absolventi ve školním roce 2006/2007 ( 18 ) Praktickou školu dvouletou ukončili úspěšně závěrečnou zkouškou 4 žáci. Praktickou školu jednoletou ukončilo úspěšně 6 žáků. Základní školu podle Vzdělávacího programu obecná škola ukončili v 9. ročníku 2 žáci. 1 žák byl přijat po přijímacích zkouškách do Středního odborného učiliště v Novém Strašecí ( obor Automechanik ). 1 žákyně byla přijata po přijímacích zkouškách do Odborného učiliště v Praze 8 ( obor Kadeřnice ). Základní školu podle Vzdělávacího programu zvláštní školy ukončilo úspěšně v 9. ročníku 5 žáků a 1 žák ukončil povinnou školní docházku v 8. ročníku. Po úspěšném přijímacím řízení byli přijati : 4 žáci do OU a U Kladno-Vrapice ( obor Kuchařské práce, Zámečnické práce, Truhlářské práce ) 1 žák do Praktické školy dvouleté v Unhošti 1 žákyně ukončila povinnou školní docházku a nepokračuje v dalším vzdělávání

21 Údaje o výsledcích kontrol provedených Českou školní inspekcí Všechny sledované oblasti zcela bez nedostatků Inspekční činnost zaměřena na SPC Slunce,celková úroveň práce hodnocena jako velmi dobrá Řízení školy ve sledovaných bodech v době výkonu inspekce lze hodnotit jako nadprůměrné Celková úroveň výchovně vzdělávacího procesu odpovídá požadavkům kladeným na speciální školy Všechny sledované oblasti shledány v pořádku a Škola vzhledem ke kvalitě vzdělávání, řízení i dalším skutečnostem celkově hodnocena jako dobrá Kontrola zákonnosti a hospodárnosti při poskytování dotací soukromým školám ( ŠÚ Kladno ) nebyly zjištěny nedostatky v žádném ze sledovaných bodů ČŠI ( Pražský inspektorát ) Kontrola personálních,materiálně technických podmínek vzdělávací a výchovné činnosti, průběhu a výsledků vlastního procesu vzdělávání a výchovy ve speciálních školách vzhledem ke schváleným učebním dokumentům.všechny tři sledované oblasti byly hodnoceny jako velmi dobré

22 ČŠI ( Středočeský inspektorát ) Kontrola dodržování obecně závazných právních předpisů a využívání finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu.všechny kontrolované doklady a údaje byly v souladu s danými zákony, ustanoveními a předpisy. Zprávy z jednotlivých kontrol jsou k dispozici na ředitelství Soukromé mateřské školy, základní školy a střední školy Slunce,o.p.s., Hornická 410, Stochov.

23 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLNÍ ROK 2006 /

24 Celkové příjmy školy ,55 Kč Dotace od KÚ Středočeského kraje ,00 Kč Dotace kompenzační pomůcky... Dotace ÚP ,00 Kč ,00 Kč Dotace Statutárního města Kladna ,00 Kč Dotace Projekt hodina ,00 Kč Příjmy od dětí za nadstandardní služby ,00 Kč Granty na podporu činnosti školy ,00 Kč ( Nadace N-ROS, projekt Pomozte dětem , 00 Kč ) Sponzorské dary ,00 Kč Reklama ,00 Kč Příjmy stravné dětí a zaměstnanců ,00 Kč Příjmy z hospodářské činnosti ,50 Kč Ostatní příjmy ,55 Kč

25 Neinvestiční výdaje celkem ,85 Kč Mzdy a ostatní os ,00 Kč Zákonné odvody sociálního a zdravotního ,00 Kč Učební pomůcky ,00 Kč Provozní náklady školy: - spotřeba energie ,02 Kč -materiál, paliva, pohonné hmoty ,80 Kč -poštovné, telef. poplatky, předplatné ,50 Kč -nájem ,70 Kč -pojistné ,00 Kč -opravy a udržování ,10 Kč - přepravné ,00 Kč - nákup potravin ,18 Kč -ostatní služby ,06 Kč - ( hipoterapie, pronájem bazénu ,00 Kč -ostatní náklady ,49 Kč

26 Škola plní veškeré finanční závazky, neměla a nemá žádné finanční pohledávky. Správnost účetních výkazů je ověřena nezávislým auditorem. V tomto školním roce byly provedeny tyto kontroly: - Kontrola pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění. - Kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Ani u jedné z provedených kontrol nebyly shledány žádné nedostatky. Výroční zpráva o hospodaření byla projednána na zasedání Správní rady školy dne

27 Závěr výroční zprávy Vážíme si spolupráce s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Krajským úřadem Středočeského kraje odborem školství, mládeže a sportu, Magistrátem města Kladna Komisí pro sociální a zdravotní záležitosti, vážíme si spolupráce s MěÚ ve Stochově, MěÚ v Unhošti, Obecním úřadem v Kyšicích, Okresní organizací SPMP ČR Kladno a Nadačním fondem Slunce pro všechny. Oceňujeme pomoc v podobě symbolických pronájmů budov školy od MěÚ ve Stochově, budovy v Unhošti od SPMP ČR v Praze. Velmi si ceníme pomoci všech členů Správní a Dozorčí rady Soukromé mateřské školy, základní školy a střední školy Slunce,o.p.s., kteří své funkce vykonávají zodpovědně a zcela nezištně. Dlouhodobá spolupráce s generálním partnerem Kladno Energy Businesses ( KEB ) je trvalým přínosem pro rozvoj školy. Velice děkujeme paní Dianě Sternbergové za dlouholetou přízeň a pomoc škole. Uznání si zaslouží za spolupráci OHK Kladno, stavební firma MAO, s.r.o. Kladno, společnost Vyšehrad 2000, s.r.o. Praha, Divadlo Bez zábradlí, Aukční síň Nuselská Praha, Národní dům na Smíchově, s.r.o. Praha, Stavby silnic a železnic,a.s. Praha, reklamní agentura Forte Kladno, Kulturní dům ve Stochově, OV ČSSD Kladno, Církev čs. Husitská v Praze 1 Staré Město, společnost SCARS, spol. s r.o. Hotel Galerie v Unhošti, společnost VESETA, spol. s r.o. Kyšice, firma Čížek montáž vestavěného nábytku v Unhošti. Naše poděkování patří Výboru dobré vůle Nadaci Olgy Havlové, Nadaci Charty 77, Nadaci Mozek, Nadaci rozvoje občanské společnosti, Nadaci Duhová energie, Nadaci Leontina, Nadačnímu fondu Slunce pro všechny, Nadačnímu fondu Českého rozhlasu Světluška, Nadačnímu fondu Letorosty a všem sdělovacím prostředkům za finanční, morální a materiální pomoc

28 Děkujeme všem umělcům, zpěvákům a hercům, kteří vystupují na našich benefičních koncertech bez nároku na honorář. Zvláště Hana Heřmánková, Radka Fišarová, Lucie Silkenová, Milena Soukupová, Ladislav Smoljak a Josef Štágr se během let stali přáteli školy a svým uměním podpořili prestiž školy na veřejnosti. Zvláštní poděkování patří rodičům, kteří nás ve školním roce 2006/2007 finančně výrazně podpořili nebo podporu sehnali ( MUDr. Pavel Rosa, pí. Zdeňka Mikšovská, pí. Tamara Bendlová, manželé Akrmannovi, manželé Kankrlíkovi, pí. Ivana Jarníková, ). Děkujeme Všem lidem dobré vůle, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na pomoci dětem Soukromé mateřské školy, základní školy a střední školy Slunce,o.p.s. Velice rádi Vás přivítáme na některé z našich nejbližších akcích. Stochov Vypracovala: PaedDr. Blanka Dvořáková ředitelka školy

Soubor zařízení Slunce

Soubor zařízení Slunce Z p r á v y Soubor zařízení Slunce Unikátní soubor zařízení Slunce poskytuje již od roku 1991 moderní péči o handicapované ve všech oblastech jejich potřeb od nejútlejšího věku až do dospělosti. V současné

Více

- Hlavní účet č. 0387202319/0800 u Čs. spořitelny 620 062,56 Kč - Podúčet č. ú. 27-0387202319/0800 u čs. spořitelny 18 824,80 Kč

- Hlavní účet č. 0387202319/0800 u Čs. spořitelny 620 062,56 Kč - Podúčet č. ú. 27-0387202319/0800 u čs. spořitelny 18 824,80 Kč Okresní organizace SPMP ČR Kladno Hornická 410, Stochov, 273 03 Z P R Á V A O H O S PO D A Ř E N Í Okresní organizace SPMP ČR Kladno za rok 2005. Okresní organizace SPMP ČR Kladno byla zřízena jako občanské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2015/2016 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Edukace žáka s PAS Vzdělávání žáků s PAS (v ČR 5tis.) - Zkušenosti MŠ, ZŠ, SŠ tradice - Co po ukončení školy????

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Arménská 21, Brno

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Arménská 21, Brno ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Arménská 21, 625 00 Brno Adresa: Arménská 21, 625 00 Brno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-220/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-220/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-220/13-U Název právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice vykonávající činnost školy: Sídlo: Bezručova

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529 Řád přijímacího řízení Datum: 22.1.2016 Vypracovala: Mgr. Danielková Drahomíra Řád přijímacího řízení je vydán v souladu s 59 a 60 Zákona 561/2004

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 104 150 Termín

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11 Identifikátor školy: 600 035 411 Termín konání inspekce:

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2015/16 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 423/99-11055 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: am4as102 Okresní pracoviště Přerov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola V Zahradách 274, 753 66 Hustopeče

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

75/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

75/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 75/2005 Sb. - stanovení rozsahu přímých činností pedagogických pracovníků - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 9.2016

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz 1.1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Mateřská škola, Základní škola, a Praktická škola Boskovice, Štefánikova 2

Mateřská škola, Základní škola, a Praktická škola Boskovice, Štefánikova 2 Mateřská škola, Základní škola, a Praktická škola Boskovice, Štefánikova 2 Ředitel školy Mgr. Antonín Petrů Zástupkyně ředitele školy Mgr.Jana Bousková Sídlo školy Štefánikova 2 680 01 Boskovice Telefon

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Nošovice, příspěvková organizace Nošovice 125. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Nošovice, příspěvková organizace Nošovice 125. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Nošovice, příspěvková organizace 739 51 Nošovice 125 Identifikátor školy: 600 134 041 Termín konání inspekce:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, Organizační řád Základní škola, Brno, Kamínky 5 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2010/2011 Obsah: I. Základní charakteristika školy. 3 II. Organizační schéma. 4 III.

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

Pomůcka k použití systému

Pomůcka k použití systému Pomůcka k použití systému KEVIS (Krajský EVidenční Informační Systém) evidence Školské organizace Výroční zpráva 2014/2015 (sběr dat a podkladů pro zpracování Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

75/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

75/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY /200 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2. ledna 200 o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků Vláda nařizuje

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více