za školní rok 2006/2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "za školní rok 2006/2007"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2006/2007 Soukromá mateřská škola,základní škola a střední škola Slunce,o.p.s. Hornická 410, Stochov - 1 -

2 ZPRÁVA O ČINNOSTI ředitelství školy: Soukromá mateřská škola, základní škola a střední škola Slunce,o.p.s. Hornická Stochov tel./fax.: e- mail: www. slunce. info IZO: IČO: , bank. spoj. KB Kladno, č.účtu: / /0100 odloučená pracoviště: Unhošť, Hájecká 190, tel Kyšice 178, tel Statutární zástupce: PaedDr. Blanka Dvořáková ředitelka školy Zástupce ředitelky: Mgr. Zdeňka Kreuzmanová Mgr. Marie Bláhová Mgr. Marie Kmínková - 2 -

3 Do Rejstříku škol a školských zařízení v souladu s 143 odst. 1 a podle 149 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vzdělávání ( školský zákon ), ve znění pozdějších předpisů je škola zařazená takto: IZO: MATEŘSKÁ ŠKOLA ( kapacita 18 dětí ) SPECIÁLNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA ( kapacita 7 dětí ) IZO. IZO: ZÁKLADNÍ ŠKOLA C/ 001 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ( kapacita 50 žáků ) B/ 001 POMOCNÁ ŠKOLA ( kapacita 26 žáků ) PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ ZŠ SPECIÁLNÍ IZO: STŘEDNÍ ŠKOLA ( kapacita 30 žáků ) C / 001 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ( kapacita 12 žáků ) C / 002 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ( kapacita 24 žáků ) IZO: IZO: IZO: IZO: ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ KLUB SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM ŠKOLNÍ JÍDELNA - 3 -

4 Charakteristika školy Soukromá mateřská škola, základní škola a střední škola Slunce, o.p.s. ve Stochově, Unhošti a Kyšicích zajišťuje denní komplexní péči pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, do které patří výchovně vzdělávací proces, rehabilitace, lékařská, psychologická, logopedická péče a řídí se individuálními potřebami žáků. Součástí této péče je rehabilitační plavání, relaxační jízdy na koni, terapie zaměřená na pracovní, hudební, výtvarné a sportovní činnosti. Výuka probíhá podle vzdělávacích programů : Rámcový program pro předškolní vzdělávání, Obecná škola, Zvláštní a Pomocná škola, Praktická škola s jednoletou, dvouletou přípravou. Příprava v praktické škole je zaměřena na práce ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče. Žáci se zacvičují pro práce v zahradnictví, učí se pečovat o rodinu a domácnost. V mateřské škole a ve speciální mateřské škole v Kyšicích ( zahájení provozu leden 2002 ) jsou vzdělávány děti zdravé i děti se speciálními potřebami. Dochází zde k přirozené integraci, která obohacuje děti i jejich rodiče. Od školního roku jsou také v rámci pomocné školy vzdělávány děti s těžkými formami postižení podle Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy. V tomto programu jsou zohledněny dovednosti pro rozvoj smyslového vnímání, alternativní komunikace, rehabilitační prvky spojené se sebeobsluhou a výchovou k samostatnosti. Ve všech typech škol je využívána možnost širšího slovního hodnocení. Žáci jsou do tříd zařazováni v počtu 4 10 podle stupně postižení, jsou zohledňovány psychické a osobnostní zvláštnosti dětí. V každé třídě, kde žáci s více vadami plní povinnou školní docházku, pracuje speciální pedagog spolu s vychovatelem, případně asistentem pedagoga. Na vyučování navazuje školní klub a školní družina. Specifickou službou jsou každodenní svozy a rozvozy žáků

5 Při škole je zřízeno Speciálně pedagogické centrum, které poskytuje bezplatné služby pro rodiče a jejich děti od narození do ukončení školní docházky, případně i pro věkově starší klienty. SPC Slunce nabízí speciálně pedagogické a logopedické poradenství, psychologická vyšetření, sociálně právní poradenství, pořádá přednášky a kluby pro rodiče i pedagogy. Působnost Speciálně pedagogického centra se vztahuje na několik regionů Středočeského kraje. Škola již několik let úzce spolupracuje se Sdružením pro pomoc mentálně postiženým ČR Kladno, které je dobrovolnou nezávislou organizací s dlouholetou tradicí. Okresní organizace SPMP ČR Kladno zřizuje a provozuje zařízení, která navazují na formy komplexní péče ve škole. Mezi tato zařízení patří Stanice pomoci pro děti a rodiny v tíživé životní situaci s provozem ve Stochově a v Nouzově. Domov dobré vůle s celoročním provozem v Unhošti Nouzově, Chráněné bydlení pro 4 dospělé s částečnou asistenční službou ve Stochově a Chráněné bydlení pro 6 osob v Unhošti. Škola spolu se SPMP ČR Kladno realizuje pravidelné psychorehabilitační pobyty u moře a na různých místech České republiky ve vhodných přírodních podmínkách

6 Od roku 2002 byla zahájena spolupráce školy s Nadačním fondem Slunce pro všechny, jehož cílem je podpora dětí a dospělých se speciálními potřebami. Nadační fond pomohl finančně několikrát škole zajistit potřebné projekty. Dále škola spolupracuje s Centrem služeb Slunce všem, o.p.s., které bylo otevřeno v Unhošti. Zde našli uplatnění někteří absolventi školy a prostory centra může škola a SPC využívat k besedám, akcím a seminářům. Ve škole, Speciálně pedagogickém centru, zařízeních Okresní organizace SPMP ČR Kladno a v Centru služeb Slunce všem, o.p.s. se daří realizovat moderní ucelenou péči o handicapovaného jedince od raného věku po dospělost a stáří ve všech oblastech jeho potřeb. Tímto způsobem je naplňováno motto školy Slunce svítí pro všechny zdravé i postižené. Škola a Sdružení pro pomoc mentálně postiženým si velmi cení všech forem sponzorské pomoci od jednotlivců, nejrůznějších institucí, organizací a firem. Generálním sponzorem Soukromé speciální školy Slunce,o.p.s. je ECK GENERATING, s.r.o. Kladno

7 Organizace školy V čele zařízení je: PaedDr. Blanka Dvořáková ředitelka školy ( speciální pedagog ). Dalšími členy vedení jsou : Mgr. Zdeňka Kreuzmanová zástupkyně ředitelky školy ( Stochov ) Mgr. Marie Bláhová zástupkyně ředitelky školy ( Unhošť praktická škola ) Mgr. Marie Kmínková zástupkyně ředitelky školy ( Unhošť a Kyšice základní školství, mateřská škola ) paní Lenka Mošničková - ekonomka školy a vedoucí útvaru provozních pracovníků PhDr. Monika Drdová vedoucí SPC. Součástí školy je soukromá školní jídelna, vedoucí kuchařkou byla jmenována paní Helena Soukupová.Vedením ŠJ byla pověřena referentka školy paní Stanislava Frýdlová Úzká spolupráce je vytvořena s : paní Jaroslavou Vrškovou - předsedkyní OO SPMP ČR Kladno Bc. Milanem Ebertem - zástupcem ředitelky zařízení OO SPMP ČR Kladno Dobře se rozvíjí spolupráce s : Nadačním fondem Slunce pro všechny se sídlem : Kyšice, Pražská 118 Centrem služeb Slunce všem,o.p.s. se sídlem: Unhošť, Pražská

8 Správní rada školy statutární orgán obecně prospěšné společnosti Do Správní rady obecně prospěšné společnosti, jejímž zakladatelem je PaedDr. Jaroslav Dvořák, byli jmenováni tito členové: Alena Čapková podnikatelka Markéta Čapková asistentka generálního řed. ECK Generating, s.r.o. Radka Fišarová zpěvačka Ing. Aleš Frána podnikatel Jaroslav Novák podnikatel Alice Smoljaková žurnalistka Ladislav Smoljak herec, režisér, čestný předseda obecně prospěšné společnosti Ing. Jindřich Sybera předseda Správní rady Soukromé mateřské školy, základní školy a střední školy Slunce,o.p.s. Josef Štágr zpěvák Otto Tlustý podnikatel, jednatel stavební společnosti MAO Ing. Gita Tučná místopředsedkyně Správní rady Nadace Charty 77 Miluše Vovsová pracovnice zákaznického servisu stavební společnosti MAO. - 8

9 Do Dozorčí rady školy byli jmenováni : Doc. PhDr. Marie Černá, CSc. proděkanka a vedoucí katedry speciální pedagogiky UK PF Praha PaedDr. Jiří Pilař ředitel odboru speciálních škol a institucionální výchovy MŠMT ČR, předseda Dozorčí rady Ing. Oldřich J. Tichý director, Czech Republic, Atel CZ, s.r.o

10 Přehled učebních plánů podle kterých jsou vyučováni žáci na jednotlivých typech škol. Základní škola pro žáky s více vadami: Vzdělávací program Obecná škola č.j /97 20 Vzdělávací program zvláštní školy č.j /97 22 Vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy č.j /97 22 Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy č.j / Střední škola pro žáky s více vadami : Učební dokumenty pro praktickou školu s jednoletou přípravou č.j /96 24 Učební dokumenty pro praktickou školu s dvouletou přípravou č.j /93-24 Speciální mateřská škola: Rámcový program pro předškolní vzdělávání č.j /01-22 Mateřská škola: Rámcový program pro předškolní vzdělávání č.j /01-22 Škola připravuje změny vzdělávacích programů v souladu s novým školským zákonem. Byly vytvořeny Školní vzdělávací programy pro základní školu a základní školu praktickou. Ve školním roce 2007/2008 se podle Školních vzdělávacích programů budou vzdělávat žáci 1. a 6. ročníků

11 Individuální vzdělávací programy Ve školním roce 2006/2007 pracovalo 29 žáků podle individuálních vzdělávacích programů. Ve speciální mateřské škole 1 dítě, v oblasti základního školství 28 žáků. Při zpracování programů se vycházelo ze speciálně pedagogické a psychologické diagnostiky žáků. Na zpracování plánů se podíleli: pracovníci SPC, vyučující a rodiče

12 Personální zajištění školy Ve školním roce 2006/ pracovníků Pedagogičtí pracovníci 32 a) 23 učitelů má vysokoškolské pedagogické vzdělání, 16 z nich jsou speciální pedagogové (délka praxe: 5,6,8,9,11,12,14,19,23,3,33 ) 1 učitelka má středoškolské vzdělání a studuje vysokou školu se zaměřením na speciální pedagogiku ( délka praxe: 6 let ) b) 1 pracovnice zařazena jako učitelka odborného výcviku ( úplné střední vzdělání), délka praxe: 8 let c) 7 pracovníků působí jako vychovatelé 6 pracovníků má úplné středoškolské vzdělání, 1 pracovnice studuje Vychovatelství se zaměřením na speciální pedagogiku 1 pracovnice studuje střední školu, která bude ukončena maturitou ( délka praxe: 1,6,11,4,27). Asistenti pedagoga - 9 Tito pracovníci jsou zařazeni na základě projektu KÚ Středočeského kraje. Asistenti pedagoga pracují ve třídách, kde jsou vzděláváni žáci s těžšími formami postižení. Do roku 2008 zahájí kurz určený pro tuto profesi

13 10 pracovníků provozních: 1 ekonomka a hospodářka školy ( absolventka střední ekonomické školy 33 let praxe ) 1 referentka ( úplné střední vzdělání 18 let praxe ) 1 kuchařka ( vyučena v oboru 11 let praxe ) 1 kuchařka ( vyučena v oboru 36 let praxe ) 1 pomocná kuchařka se sníženým úvazkem 3 uklízečky (1 se sníženým úvazkem ) 1 řidič/údržbář 1 pomocná pracovnice se sníženým úvazkem - 13

14 Akce za 1. pololetí školního roku 2006/2007 září 3.9. Oslavy 15. výročí založení školy ve Stochově 4.9. Zahájení školního roku, návštěva Ing. Livie Klausové Klub rodičů MŠ Kyšice ( opékání vuřtů ) OHK Kladno Porada ředitelů škol pro děti se speciálními potřebami Klub rodičů - MŠ Kyšice ( Tenerifa ) Ředitelské volno žáků ( pracovníci dovolená, neplac. volno ) Zahájení výstavy výrobků a výtvarných prací žáků k 15. výročí školy ve Stochově říjen Návštěva škol a zařízení ( O. Tlustý + italský obchodní partner ) Divadelní představení Balada pro banditu Středočeské divadlo Kladno Prodejní výstava v DDV Nouzov ( keramické výrobky ) + Klub rodičů Psychorehabilitační pobyt Janské Lázně ( Centrum služeb, DDV Nouzov a PrŠ ) Stochovská Thálie pokračování výstavy školy Účast na oslavě výročí firmy Carollinum v Praze Odborná konference Komplexní péče o žáka s kombinovanou vadou ( UK Praha ) Klub rodičů MŠ Kyšice ( savování ) Fórum dárců Praha ( předávání cen ) Podzimní prázdniny Prodejní výstava ve Středočeské vědecké knihovně Kladno ( den otevřených dveří knihovny ) Předání budovy v Kačici majiteli p. Pokornému

15 listopad Podzimní posezení v Obchůdku Slunce v Kladně Podepsání smlouvy Pomozte dětem Psychorehabilitační pobyt žáků škol v Jetřichovicích Klub rodičů MŠ Kyšice ( drátkování ) Čtvrtletní pedagogická rada 15,00 hod. Stochov Čtvrtletní pedagogická rada 15,00 hod. Unhošť Klub rodičů MŠ Kyšice ( adventní věnce ) Zahájení Veřejné sbírky ( kasičky ) v Centru služeb v Unhošti Veřejná sbírka ( Beroun, Rakovník, Stochov, Slaný, Tuchlovice, Unhošť ) prosinec Natáčení pořadu Dárek pro Čs. rozhlas ( Horní Bezděkov ) Aukce výtvarných prací dětí a dospělých se spec. potřebami ( H. Bezděkov ) Klub rodičů MŠ Kyšice ( textilní techniky, základy tkaní ) Dobročinný bazar Unhošť Provozní porada pro pracovníky škol a zařízení ( hotel Galerie v Unhošti ) Představení opery Prodaná nevěsta ( ND v Praze ) Vernisáž výstavy v Kostele sv. Mikuláše v Praze Klub rodičů MŠ Kyšice ( výzdoba vánočního stolu, vánoční posezení ) Setkání u rozsvíceného vánočního stromu ( DDV Nouzov ) Vánoční prázdniny

16 Akce za 2. pololetí školního roku 2006/2007 Leden 3.1. Zahájení vyučování po vánočních prázdninách Porada vedení ( škola Unhošť ) Klub rodičů a dětí ( MŠ Kyšice Ažura, dekorace, záložka ) Školení odborné způsobilosti řidičů Pololetní PR v Unhošti 15, Kavárna Domov důchodců Matějská pouť v Praze Ples OHK Kladno Klub rodičů a dětí ( MŠ Kyšice drhání ) Ukončení 1. pololetí, vydání vysvědčení Kavárna Domov důchodců Únor 2.2. Karneval ( DK Stochov ) 6.2. Benefiční koncert ve Stochově 7.2. Klub rodičů a dětí ( MŠ Kyšice výroba masek na karneval ) 7.2. Psychopedická společnost Praha 7.2. Den otevřených dveří ve škole v Unhošti 8.2. Den otevřených dveří ve škole ve Stochově 8.2. Zápis dětí do školy Slunce škola Stochov, Den otevřených dveří ve škole ve Stochově 9.2. Divadlo pro děti ze SŠ Slunce Schůzka sekce SPPG (Korálek Kladno, hod.) Zápis dětí do MŠ V Kyšicích Kavárna Domov důchodců Cena Slunce ( Divadlo Bez zábradlí ) Klub rodičů- raný vývoj dítěte ( MŠ Kyšice ) Kavárna Domov důchodců

17 Březen Jarní prázdniny ( okres Kladno ) 7.3. Klub rodičů a dětí ( MŠ Kyšice Cvičení rodičů s dětmi ) Kavárna Domov důchodců Matějská pouť Klub rodičů a dětí ( MŠ Kyšice Velikonoce dekorace ) Velikonoční jarmark ( Centrum služeb Unhošť 11,00 hod. ) Pobyt dětí ve Švýcarsku Kavárna Domov důchodců Duben 3.4. Svátky jara Unhošť 3.4. Koncert na Žofíně ( 19,30 hod. ) 4.4. Svátky jara Stochov, Kyšice 4.4. Klub rodičů a dětí ( MŠ Kyšice Velikonoční recepty ) 4.4. Filmové představení Podvraťáci ( kino Hutník Kladno ) 5.4. Obchůdek Slunce Pečení pro dobrou věc Kavárna Domov důchodců Přijímací zkoušky na praktickou školu v Unhošti Benefiční koncert v Praze Kavárna Domov důchodců Chceme žít s Vámi ( Nadace Nova ) Květen 9.5. Kavárna Domov důchodců Kavárna Domov důchodců Jesenice pěvecká soutěž Notička Oslava založení DDV Nouzov Účast na otevření hřiště v Lánech (obyv. chr. bytu v Unhošti) Manuál úspěšné ženy v Praze ( ředitelka, K. Prinzová ) Strom pro NF Slunce pro všechny ( fa Vyšehrad 2000 ) Třičtvrtěletní PR škola Stochov Účast na pietním aktu v Lidicích

18 Červen Škola v přírodě ( hotel Bezděz Staré Splavy ) 5.6. Závěrečné zkoušky praktická škola Unhošť 5.6. Den dětí v Divadle Bez zábradlí 7.6. Bazar obnošeného šatstva škola Unhošť Závěrečné zkoušky praktická škola Unhošť Slavnostní předání dětského hřiště škola Stochov Klub rodičů přednáška ( MŠ Kyšice ) Závěrečná Pedagogická rada ( 15,30 hod. škola Stochov ) Výlet do Častolovic ( žáci školy ve Stochově ) Účast na Lánských slavnostech Beseda se strážníky Městské policie ve Stochově ( žáci školy Stochov ) Závěrečná provozní porada ve škole v Unhošti Balet Evžen Oněgin ND Praha Srpen Psychorehabilitační pobyt v Chorvatsku

19 Výchovně vzdělávací činnost Ve škole se vyučuje podle osnov obecné, zvláštní, pomocné a praktické školy. V mateřské škole se vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Klasifikace je prováděna formou širšího slovního hodnocení. Školní rok 2006/2007 byl zahájen s počtem 115 žáků a dětí (spec. MŠ 7 dětí, MŠ 18 dětí, 74 žáků v základním školství, 1 žák navštěvoval Přípravný stupeň ZŠ speciální a 15 žáků v SŠ Praktická škola dvouletá ). Během školního roku přibyli 2 žáci do ZŠ praktické. Školní rok byl uzavřen s počtem 117 žáků. Ve třídách jsou žáci v počtu Kritériem při rozdělování do tříd je stupeň zdravotního postižení a míry vzdělavatelnosti. V každé třídě, kde žáci plní povinnou školní docházku a vyučují se žáci s více vadami, působí speciální pedagog, vychovatel, případně asistent pedagoga souběžně. Škola má zpracovaný Minimální preventivní program, metodikem primární prevence je Mgr. Karel Kamiš. Pedagogové vhodnou formou zařazují náměty programu do tématických plánů, vyučovacích bloků a hodin. Pracovníci SPC pomáhají pedagogům řešit nejrůznější situace ve třídě, psycholožka pracuje v případě potřeby se staršími žáky ve skupinách. Bohatá zájmová mimoškolní činnost spojená s integrací je nejúčinnější prevencí proti všem negativním jevům v životě žáků školy. Výchovným poradcem školy je Mgr. Zdeňka Kreuzmanová. Pedagogové, rodiče a žáci se po dohodě mohou na ni obrátit v oblasti výchovných problémů a profesní orientace. Výchovná poradkyně spolupracuje s pracovníky SPC a s pedagogickým sborem a jeho vedením. Výraznou úlohou při řešení problémů vycházejících z postižení žáků a dětí plní Speciálně pedagogické centrum, které zajišťuje pomoc speciálně pedagogickou, psychologickou, pediatrickou, odborně lékařskou pro rodiče i výchovné pracovníky. V případě potřeby se koná diagnostické sezení, kde se hledají na základě diagnostiky dítěte správné postupy

20 Přijímání a zařazování žáků do jednotlivých typů Soukromé mateřské školy, základní školy a střední školy Slunce,o.p.s. probíhalo v souladu s pokyny MŠMT ČR pro školní rok 2006/2007. Absolventi ve školním roce 2006/2007 ( 18 ) Praktickou školu dvouletou ukončili úspěšně závěrečnou zkouškou 4 žáci. Praktickou školu jednoletou ukončilo úspěšně 6 žáků. Základní školu podle Vzdělávacího programu obecná škola ukončili v 9. ročníku 2 žáci. 1 žák byl přijat po přijímacích zkouškách do Středního odborného učiliště v Novém Strašecí ( obor Automechanik ). 1 žákyně byla přijata po přijímacích zkouškách do Odborného učiliště v Praze 8 ( obor Kadeřnice ). Základní školu podle Vzdělávacího programu zvláštní školy ukončilo úspěšně v 9. ročníku 5 žáků a 1 žák ukončil povinnou školní docházku v 8. ročníku. Po úspěšném přijímacím řízení byli přijati : 4 žáci do OU a U Kladno-Vrapice ( obor Kuchařské práce, Zámečnické práce, Truhlářské práce ) 1 žák do Praktické školy dvouleté v Unhošti 1 žákyně ukončila povinnou školní docházku a nepokračuje v dalším vzdělávání

21 Údaje o výsledcích kontrol provedených Českou školní inspekcí Všechny sledované oblasti zcela bez nedostatků Inspekční činnost zaměřena na SPC Slunce,celková úroveň práce hodnocena jako velmi dobrá Řízení školy ve sledovaných bodech v době výkonu inspekce lze hodnotit jako nadprůměrné Celková úroveň výchovně vzdělávacího procesu odpovídá požadavkům kladeným na speciální školy Všechny sledované oblasti shledány v pořádku a Škola vzhledem ke kvalitě vzdělávání, řízení i dalším skutečnostem celkově hodnocena jako dobrá Kontrola zákonnosti a hospodárnosti při poskytování dotací soukromým školám ( ŠÚ Kladno ) nebyly zjištěny nedostatky v žádném ze sledovaných bodů ČŠI ( Pražský inspektorát ) Kontrola personálních,materiálně technických podmínek vzdělávací a výchovné činnosti, průběhu a výsledků vlastního procesu vzdělávání a výchovy ve speciálních školách vzhledem ke schváleným učebním dokumentům.všechny tři sledované oblasti byly hodnoceny jako velmi dobré

22 ČŠI ( Středočeský inspektorát ) Kontrola dodržování obecně závazných právních předpisů a využívání finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu.všechny kontrolované doklady a údaje byly v souladu s danými zákony, ustanoveními a předpisy. Zprávy z jednotlivých kontrol jsou k dispozici na ředitelství Soukromé mateřské školy, základní školy a střední školy Slunce,o.p.s., Hornická 410, Stochov.

23 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLNÍ ROK 2006 /

24 Celkové příjmy školy ,55 Kč Dotace od KÚ Středočeského kraje ,00 Kč Dotace kompenzační pomůcky... Dotace ÚP ,00 Kč ,00 Kč Dotace Statutárního města Kladna ,00 Kč Dotace Projekt hodina ,00 Kč Příjmy od dětí za nadstandardní služby ,00 Kč Granty na podporu činnosti školy ,00 Kč ( Nadace N-ROS, projekt Pomozte dětem , 00 Kč ) Sponzorské dary ,00 Kč Reklama ,00 Kč Příjmy stravné dětí a zaměstnanců ,00 Kč Příjmy z hospodářské činnosti ,50 Kč Ostatní příjmy ,55 Kč

25 Neinvestiční výdaje celkem ,85 Kč Mzdy a ostatní os ,00 Kč Zákonné odvody sociálního a zdravotního ,00 Kč Učební pomůcky ,00 Kč Provozní náklady školy: - spotřeba energie ,02 Kč -materiál, paliva, pohonné hmoty ,80 Kč -poštovné, telef. poplatky, předplatné ,50 Kč -nájem ,70 Kč -pojistné ,00 Kč -opravy a udržování ,10 Kč - přepravné ,00 Kč - nákup potravin ,18 Kč -ostatní služby ,06 Kč - ( hipoterapie, pronájem bazénu ,00 Kč -ostatní náklady ,49 Kč

26 Škola plní veškeré finanční závazky, neměla a nemá žádné finanční pohledávky. Správnost účetních výkazů je ověřena nezávislým auditorem. V tomto školním roce byly provedeny tyto kontroly: - Kontrola pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění. - Kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Ani u jedné z provedených kontrol nebyly shledány žádné nedostatky. Výroční zpráva o hospodaření byla projednána na zasedání Správní rady školy dne

27 Závěr výroční zprávy Vážíme si spolupráce s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Krajským úřadem Středočeského kraje odborem školství, mládeže a sportu, Magistrátem města Kladna Komisí pro sociální a zdravotní záležitosti, vážíme si spolupráce s MěÚ ve Stochově, MěÚ v Unhošti, Obecním úřadem v Kyšicích, Okresní organizací SPMP ČR Kladno a Nadačním fondem Slunce pro všechny. Oceňujeme pomoc v podobě symbolických pronájmů budov školy od MěÚ ve Stochově, budovy v Unhošti od SPMP ČR v Praze. Velmi si ceníme pomoci všech členů Správní a Dozorčí rady Soukromé mateřské školy, základní školy a střední školy Slunce,o.p.s., kteří své funkce vykonávají zodpovědně a zcela nezištně. Dlouhodobá spolupráce s generálním partnerem Kladno Energy Businesses ( KEB ) je trvalým přínosem pro rozvoj školy. Velice děkujeme paní Dianě Sternbergové za dlouholetou přízeň a pomoc škole. Uznání si zaslouží za spolupráci OHK Kladno, stavební firma MAO, s.r.o. Kladno, společnost Vyšehrad 2000, s.r.o. Praha, Divadlo Bez zábradlí, Aukční síň Nuselská Praha, Národní dům na Smíchově, s.r.o. Praha, Stavby silnic a železnic,a.s. Praha, reklamní agentura Forte Kladno, Kulturní dům ve Stochově, OV ČSSD Kladno, Církev čs. Husitská v Praze 1 Staré Město, společnost SCARS, spol. s r.o. Hotel Galerie v Unhošti, společnost VESETA, spol. s r.o. Kyšice, firma Čížek montáž vestavěného nábytku v Unhošti. Naše poděkování patří Výboru dobré vůle Nadaci Olgy Havlové, Nadaci Charty 77, Nadaci Mozek, Nadaci rozvoje občanské společnosti, Nadaci Duhová energie, Nadaci Leontina, Nadačnímu fondu Slunce pro všechny, Nadačnímu fondu Českého rozhlasu Světluška, Nadačnímu fondu Letorosty a všem sdělovacím prostředkům za finanční, morální a materiální pomoc

28 Děkujeme všem umělcům, zpěvákům a hercům, kteří vystupují na našich benefičních koncertech bez nároku na honorář. Zvláště Hana Heřmánková, Radka Fišarová, Lucie Silkenová, Milena Soukupová, Ladislav Smoljak a Josef Štágr se během let stali přáteli školy a svým uměním podpořili prestiž školy na veřejnosti. Zvláštní poděkování patří rodičům, kteří nás ve školním roce 2006/2007 finančně výrazně podpořili nebo podporu sehnali ( MUDr. Pavel Rosa, pí. Zdeňka Mikšovská, pí. Tamara Bendlová, manželé Akrmannovi, manželé Kankrlíkovi, pí. Ivana Jarníková, ). Děkujeme Všem lidem dobré vůle, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na pomoci dětem Soukromé mateřské školy, základní školy a střední školy Slunce,o.p.s. Velice rádi Vás přivítáme na některé z našich nejbližších akcích. Stochov Vypracovala: PaedDr. Blanka Dvořáková ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školského zařízení za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školského zařízení za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školského zařízení za školní rok 2009/2010 ZŠ DD ŠD ŠJ Vrbno pod Pradědem, 30. 9. 2010 Obsah, osnova výroční zprávy 1. Základní údaje o organizaci (název, sídlo, charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 č.j.: III -143/2014 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Charakteristika školy Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 č.j.: III -227/2012 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 2010 dle 10 odst.3 zákona č. 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č.15 / 2005 Sb. Název školy : Základní škola a Mateřská škola, Strakonice, Plánkova 430 Identifikátor

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009 2010

ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 IČO : 70843503 TEL: 317 721 662, 317 729 075, FAX: 317721 662 racek @ cbox.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Předkládá: Mgr. Hana Urbanová

Více

Úvod. Charakteristika školy

Úvod. Charakteristika školy O b s a h : I. Výroční zpráva o činnosti školy: úvod: charakteristika školy A) Základní údaje o škole B) Přehled oborů vzdělání C) Přehled pracovníků školy D) Zápis k povinné školní docházce a přijímací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA TRHOVÉ SVINY Nové Město 228, 37401 Trhové Sviny,TEL/FAX: 386322726, IČO: 60076518,REDIZO: 600022226, www.zspssviny.cz, e-mail: skola@zspssviny.cz VÝROČNÍ

Více

Dětský domov a Základní škola, Ledce 55

Dětský domov a Základní škola, Ledce 55 Dětský domov a Základní škola, Ledce 55 Výroční zpráva 2012-2013 OBSAH 1. Základní údaje o zařízení... 3 2. Charakteristika zařízení... 4 3. Školy a školská zařízení členění... 9 4. Souhrnné údaje o dětech/žácích...

Více

Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace. Školní rok 2013/2014

Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace. Školní rok 2013/2014 Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Zpracováno v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Michaela Malá Vladimíra

Více

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2013-2014 Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s. Tetín 1, 796 01 P r o s t ě j o v Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. Einstein Výroční zpráva a hodnocení za školní rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 č.j. zsopdka/34/202 Základní škola, Dobruška, Opočenská 5 tel. 494 623 96 IČO: 705250 http://zvlastniskola.dobruska.cz, zsopocenska@dkanet.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 20/202 . Charakteristika

Více

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2012-2013 Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s. Tetín 1, 796 01 P r o s t ě j o v Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. Einstein Výroční zpráva a hodnocení za školní rok

Více

Strana 1 (celkem 62)

Strana 1 (celkem 62) Strana 1 (celkem 62) 1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Základní údaje: Název školy: Střední škola,základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 Františka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: 17. základní škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Adresa: Malická 1, 301 00 Plzeň Právní forma:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana Náchod Jiráskova 461

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana Náchod Jiráskova 461 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana Náchod Jiráskova 461 Č.j.: 58/21102014 Ing. Ivo Feistauer, ředitel školy Obsah a) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 b) PŘEHLED

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-38/09-05 Základní škola praktická a mateřská škola Toužim, příspěvková organizace Adresa: Plzeňská 395, Toužim 364 01

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2008 2009

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2008 2009 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 IČO : 70843503 TEL: 317 721 662, 317 729 075, FAX: 317721 662 racek @ cbox.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2008 2009 Předkládá: Mgr. Hana Urbanová

Více

Školní rok 2006/2007

Školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2006/2007 Základní škola,opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace Havlíčkova 1, 746 01 Opava www.zshavlickova.opava.cz OBSAH 1. Charakteristika školy... 3

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222. Pražská 1222, 269 01 Rakovník. Výroční zpráva

Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222. Pražská 1222, 269 01 Rakovník. Výroční zpráva Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222 Pražská 1222, 269 01 Rakovník Výroční zpráva Školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole Název školy a adresa: Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007-2008

ŠKOLNÍ ROK 2007-2008 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 IČO : 70843503 TEL: 317 721 662, 317 729 075, FAX: 317721 662 racek @ cbox.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2007-2008 Předkládá: Mgr. Hana Urbanová

Více

Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace. Školní rok 2011/2012

Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace. Školní rok 2011/2012 Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace Školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Zpracováno v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dubí 1 za období školního roku 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Bc. Jan Holub výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne: 15. 09. 2014 výroční zpráva byla schválena

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Výroční zpráva 2013 / 2014

Výroční zpráva 2013 / 2014 Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová Komenského 287, 571 01 Moravská Třebová reditelka@specmt.com, www.specmt.com, tel.: 461 316055 Výroční zpráva 2013 / 2014 Tato

Více

Dětský domov a Školní jídelna Nové Strašecí, Okružní 647

Dětský domov a Školní jídelna Nové Strašecí, Okružní 647 Dětský domov a Školní jídelna Nové Strašecí, Okružní 647 Výroční zpráva za rok 2013-2014 1. Základní údaje Název a adresa: Dětský domov a Školní jídelna Nové Strašecí, Okružní 647, 271 01 Nové Strašecí

Více

Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž. F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž. Výroční zpráva. o činnosti za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž. F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž. Výroční zpráva. o činnosti za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 2 Obsah I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ,VZDĚLÁVACÍ

Více