- Hlavní účet č /0800 u Čs. spořitelny ,56 Kč - Podúčet č. ú /0800 u čs. spořitelny ,80 Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- Hlavní účet č. 0387202319/0800 u Čs. spořitelny 620 062,56 Kč - Podúčet č. ú. 27-0387202319/0800 u čs. spořitelny 18 824,80 Kč"

Transkript

1 Okresní organizace SPMP ČR Kladno Hornická 410, Stochov, Z P R Á V A O H O S PO D A Ř E N Í Okresní organizace SPMP ČR Kladno za rok Okresní organizace SPMP ČR Kladno byla zřízena jako občanské sdružení a je nestátní neziskovou organizací. Organizace nemá jako hlavní předmět své činnosti podnikání. Její hlavní činností je poskytování sociálních služeb mentálně postiženým osobám a osobám s těžkým postižením. Účetnictví organizace je vedeno dle Zákona o účetnictví č. 563/91 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle účtové osnovy, vydané k této vyhlášce. 1. Finanční situace k Finanční prostředky na účtech: - Hlavní účet č /0800 u Čs. spořitelny ,56 Kč - Podúčet č. ú /0800 u čs. spořitelny ,80 Kč Pokladny: - Hlavní pokladna ,-- Kč - Pokladna k podúčtu 0,-- Kč Celkové finanční prostředky ,36 Kč 2. Náklady a výnosy organizace za rok Neinvestiční náklady celkem : ,07 Kč - v tom - mzdové náklady celkem (521) - mzdy + OON ,-- Kč - zákonné odvody soc. a zdr. poj. (524) ,-- Kč - provozní náklady celkem Kč - v tom - spotřeba materiálu(501) ,80Kč - spotřeba energie (502) ,62Kč - opravy a udržování (511) ,25Kč - ostatní služby (518) ,40Kč - ozdr. pobyt zahraniční (518) ,-- Kč - ostatní daně a poplatky(538) 6 377,-- Kč - jiné ostatní náklady (549) ,-- Kč - účetní odpisy majetku (551) ,-- Kč - poskytnuté příspěvky (582) 7 730,-- Kč

2 Investiční náklady: nákup automobilu ,-- Kč - soubory movitých věcí s cenou pořízení do 40ti tisíc, o kterých účtující jednotka účtuje jako o inv. maj. - mobil 6 098,-- Kč - automatická pračka 8 990,-- Kč - PC sestava ,-- Kč - Invalidní vozík ( dar VDV) ,-- Kč Celkem ,-- Kč Výnosy organizace celkem: ,60Kč v tom - tržby za služby(60210) ,50Kč - tržby za pobyty(60230) ,-- Kč - úroky (644) 8 278,48Kč - jiné ostatní výnosy (649) 2 453,12Kč - přijaté dary (682) ,50Kč - přijaté členské příspěvky (684) ,-- Kč - provozní dotace (691)- podrobně viz. dotace ,-- Kč Výsledek hospodaření: ,53Kč Kromě darů peněžních byly přijaty věcné dary v hodnotě ,-- Kč 2.1. Mzdové náklady organizace v roce 2005: Celkové mzdové náklady činily v roce ,-- Kč v tom - mzdy zaměstnanců ,-- Kč - ostatní platby za provedenou práci ,-- Kč Mzdy zaměstnanců: - Stanice pomoci ve Stochově( vč. Centra soc. výchovy a chráněného bytu) ,-- Kč - Domova dobré vůle v Nouzově ,-- Kč Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce ,3 PP Průměrná mzda ,-- Kč Ostatní osobní náklady v roce 2005 činily: ,-- Kč - OON Stanice pomoci... ve Stochově ,-- Kč - OON Domova dobré vůle v Nouzově ,-- Kč - OON Psych. pobyt tuzemský 5 000,-- Kč - OON Ozdravné pobyty v zahraničí ,-- Kč - OON Klubová a zájmová činnost 2 000,-- Kč 3. Dotace na projekty organizace: - Krajský úřad Středočeského kraje - projekt DDV ,-- Kč - projekt SP ,-- Kč - Hlavní město Praha /ze st. rozpočtu/ pro DDV ,-- Kč - Úřad práce v Kladně pro 2 pracovnice DDV ,-- Kč

3 Dotace na ostatní projekty organizace: - Integrace zdravotně postižených v Unhošti ,-- Kč - Klubová a zájmová činnost ,-- Kč - Psychorehabilitační pobyt tuzemský ,-- Kč - Dotace VZP ČR na psych. pobyty zahraniční ,-- Kč 4. Projekty organizace: - Projekt Domova dobré vůle v Nouzově- celkové výdaje ,37Kč - v tom - mzdy ,-- Kč - OON ,-- Kč - zákonné odvody ,-- Kč - provozní náklady ,37Kč Dále bylo zakoupeno: automobil ,-- Kč mobil 6 098,-- Kč dar- invalidní vozík ,--Kč. - Projekt Stanice pomoci... ve Stochově - celkové výdaje ,50Kč - v tom - mzdy ,-- Kč - OON ,-- Kč - zákonné odvody ,-- Kč - provozní náklady ,50Kč Dále byla zakoupena automatická pračka ,--Kč - Projekt Klubová a zájmová činnost - celkové výdaje ,10Kč - v tom - OON 2 000,-- Kč - věcné výdaje ,10Kč - Projekt Integrace zdrav. post. v Unhošti- celkové výdaje ,50Kč - Psychorehabilitační pobyt tuzemský - celkové výdaje ,-- Kč ( Šlovice u Rakovníka) - v tom - OON 5 000,-- Kč - věcné výdaje ,-- Kč 5. Psychorehabilitační pobyty zahraniční: V roce 2005 se uskutečnily 4 čtrnáctidenní turnusy. Celkové náklady a výnosy na tyto výjezdy činily: ,-- Kč Dotace VZP ČR byla poskytnuta ve výši ,-- Kč Spoluúčast na pobytech činila ,-- Kč Celkové náklady na pobyty: - základní služby ,-- Kč - doplňkové služby ,-- Kč - ostatní výdaje ,-- Kč OO SPMP ČR Kladno provedla celkové vyúčtování těchto pobytů pro VZP ČR Praha, jak bylo uvedeno ve smlouvě s touto institucí.

4 6. Hospodářská činnost organizace: Tato činnost nebyla v roce 2005 provozována. 7. Majetek a inventarizace majetku v roce 2005: Nákup investičního majetku tj. předměty s cenou pořízení nad 40tis Kč: - automobil pro DDV Nouzov (nezbytně nutný pro provoz) ,-- Kč / pořízeno z vlastních prostředků/ Nákupy hmotného majetku s cenou pořízení od 5tis do 40ti tis. Kč /jednotka účtuje o tomto majetku jako o investičním/ - automatická pračka pro chráněný byt 8 990,-- Kč - mobil pro DDV 6 098,-- Kč - PC sestava pro kroužky ,-- Kč Pořízení hmotného majetku s cenou pořízení nad 5 tisíc - darem: - Invalidní vozík pro DDV Nouzov - dar od VDV Praha ,-- Kč. Nákupy drobného majetku s pořizovací cenou do 5tis. Kč: - celkem byly zakoupeny předměty v částce ,-- Kč - darovány věcné dary v hodnotě 3 300,-- Kč Inventarizace za rok 2005: Pro rok 2005 byla ředitelkou zařízení organizace vyhlášena fyzická inventura hospodářských prostředků, finančních prostředků, cenin, závazků a pohledávek a to dle Zákona o účetnictví č. 563/91 Sb., ve znění pozdějších předpisů dle 29 a 30 tohoto zákona. Věci zničené a již nepotřebné byly navrženy k fyzické likvidaci a seznamy předloženy likvidační komisi. U strojů a zařízená byly vyžádány znalecké posudky. Odpisy majetku - /fyzická likvidace/ celkem: ,80Kč v tom - investiční majetek ,-- Kč - dlouhodobý hmotný majetek ,-- Kč - drobný majetek 9 015,80Kč Účetní odpisy k celkem: ,-- Kč v tom - budova DDV ,-- Kč - stavby DDV ,-- Kč - inventář 5 786,-- Kč - stroje a zařízení ,-- Kč - dopravní prostředky ,-- Kč Stav majetku dle fyzické inventury k Dlouhodobý majetek v ceně pořízení nad 40tis Kč/ vč. maj. o kterém jednotka účtuje jako o investičním - pořizovací cena ,-- Kč - Dlouhodobý hmotný majetek - zůstatková cena ,10Kč - Dlouhodobý nehmotný majetek v ceně pořízení nad 7tis Kč ,-- Kč

5 Dlouhodobý hmotný majetek v ceně pořízení od 5tis do 40tis Kč ,15Kč - Drobný hmotný majetek dle ceny pořízení do 5tis Kč ,91Kč - Peněžní prostředky na bankovních účtech ,36Kč - Peněžní prostředky v pokladnách ,-- Kč - Pohledávky ,-- Kč - Ceniny 15,-- Kč - Závazky - dodavatelé ,50 Kč - jiné závazky ,-- Kč Zapsala: Marta Perglerová, hosp. OO SPMP Za OO SPMP ČR Kladno:.JaroslavaVršková - předsedkyně výboru PaedDr. Blanka Dvořáková ředitelka zařízení OO SPMP ČR Kladno

6 Okresní organizace SPMP ČR Kladno Hornická 410, Stochov, V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Okresní organizace SPMP ČR Kladno. Z P R Á V A O Č I N N O S T I za rok Název a sídlo organizace. - Okresní organizace SPMP ČR Kladno, Hornická 410, Stochov, , - IČO , č. tel Právní forma organizace. - Občanské sdružení, nestátní nezisková organizace. - Základní zřizovací listina - Registrační list, vydaný podle 6, odstavce 2, zákona č. 83/1990 Sb., v souladu se zněním Stanov SPMP ČR. Zařízení organizace. - Domov dobré vůle v Unhošti - Nouzově čp. 570 s nepřetržitým provozem pro těžce postižené osoby. - Stanice pomoci pro děti a rodiče v tíživé situaci ve Stochově, Hornická Centrum sociální výchovy v Unhošti, Hájecká Chráněný byt s částečnou asistenční službou ve Stochově, ul. 9.5., čp Poslání a cíle organizace. OO SPMP ČR Kladno je dobrovolná organizace, která sdružuje osoby s mentálním postižením, osoby s více vadami a jejich rodiny. Sdružuje všechny, kteří chtějí pomáhat prosazovat zájmy uvedených skupin populace v ČR. Tato organizace podporuje vznik škol a zařízení nového typu, některé sama zřizuje a provozuje. Organizuje rehabilitační pobyty, vzdělávací a výchovné pobyty, kulturní a společenské akce v této oblasti. Úzce spolupracuje se Soukromou speciální školou SLUNCE, o.p.s. ve Stochově a s Nadačním fondem Slunce svítí pro všechny v Kyšicích. Od roku 2005 úzce spolupracuje s nově zřízeným Centrem Slunce všem,o.p.s. v Unhošti. Spolupracuje i s ostatními organizacemi tohoto typu v regionu.

7 - 2 - Řízení organizace. Hlavním orgánem OO SPMP ČR Kladno je výbor organizace. Tento výbor má 19 členů a byl zvolen na Okresní konferenci SPMP Kladno dne Předsedkyní výboru je paní Jaroslava Vršková, místopředsedou výboru je pan František Chamra, jednatelem výboru je paní Marcela Reichlová. Hospodářkou výboru a zároveň hospodářkou všech zařízení organizace je paní Marta Perglerová. Ředitelkou všech zařízení byla jmenována Dr. Blanka Dvořáková. Statutárním zástupcem paní ředitelky je Bc. MilanEbert. Vedoucí Stanice pomoci ve Stochově je PhDr. Monika Drdová. Vedoucím DDV v Nouzově je pan František Chamra. Při výboru organizace pracuje Revizní komise. Členkami této komise jsou: Bc. Jana Birošová, paní Vladimíra Bajerová a paní Pavla Chamrová. Užší výbor organizace se sešel 30. června Hlavními body programu bylo schválení hospodářského výsledku organizace za rok 2004 a projednání návrhu ředitelky a jejího zástupce na zrušení Centra sociální výchovy v Unhošti z důvodu úsporných opatření a velké finanční náročnosti tohoto zařízení. Odběratele služeb Centra soc. výchovy převezme nově vzniklé Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. v Unhošti Členství v organizaci. OO SPMP ČR Kladno v současné době sdružuje 165 individuálních členů a 16 kolektivních členů. Kolektivními členy jsou: 1/ Speciální škola s více vadami Korálek, Kladno, Pařížská / DD a SŠ Žatec, Volyňských čechů / ÚSP Kladno, H. Malířové / ZvŠ Mníšek pod Brdy. 5/ Speciální školy pro mentálně postižené Kladno, Pařížská ul. 6/ Arkadie Teplice, U nových lázní 9. 7/ ZvŠ v Novém Strašecí, Čs. armády / ZvŠ Hostivice. 9/ ZvŠ Slaný, Palackého / Soukromá speciální škola SLUNCE, o.p.s. Stochov, Hornická / ZvŠ Kralupy nad Vltavou, Jódlova / ZvŠ Rudná u Prahy. 13/ ZvŠ Dobřichovice, spec. třídy, ul. 5. května. 14/ ZŠ Roztoky - spec. třídy 15/ Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. v Unhošti. 16/ ÚSP Kamarád Žatec. Projekty organizace. V roce 2005 byly zpracovány tyto projekty:

8 Projekt pro Domov dobré vůle v Unhošti-Nouzově: Domov dobré vůle zahájil svoji činnost v květnu roku Trvale zde v současné době žije 15 obyvatel s různými druhy postižení. Jedno lůžko je k dispozici pro přechodný pobyt. V roce 2005 jsme zpracovávali tento projekt pro Hlavní město Prahu a pro Krajský úřad Středočeského kraje. V tomto roce se nám opět podařilo získat finanční prostředky od Úřadu práce v Kladně na mzdové prostředky pro 2 pracovnice po dobu 6 a 3 měsíců. - Projekt Stanice pomoci pro děti a rodiče v tíživé situaci ve Stochově: V roce 2005 jsme zpracovávali tento projekt pro Krajský úřad Středočeského kraje. Stanice pomoci - jedná se o víkendové a letní pobyty. Součásti projektu je Centrum sociální výchovy v Unhošti, do kterého docházely osoby s různými druhy postižení. Jeho činnost byla k ukončena. V chráněném bytě žijí v současné době 4 dospělí obyvatelé. Další projekty organizace: - Projekt Integrace zdravotně postižených v Unhošti - garantem tohoto projektu je Mgr. Marie Bláhová. - Projekt Klubová a zájmová činnost - garantem projektu je pí. Marcela Reichlová. Náplň této činnosti je ve výtvarném kroužku, kroužku ručních prací a ve společných kulturních akcích. - Projekt Psychorehabilitační pobyt v tuzemsku.- V roce 2005 se uskutečnil týdenní pobyt ve Šlovicích na Rakovnicku. Hlavní vedoucí byla paní Marcela Reichlová. - Projekt Psychorehabilitační pobyty v Chorvatsku. OO SPMP ČR Kladno je hlavním organizátorem těchto pobytů s celorepublikovou působností. V roce 2005 se uskutečnily čtyři čtrnáctidenní zájezdy do Chorvatska - Crikvenice. 1. turnus - zúčastnil se OV SPMP Hodonín 2. turnus - OO SPMP ČR Kladno 3. turnus - OO SPMP ČR Kladno 4. turnus - OV SPMP Ostrava. Hlavním organizátorem byla Dr. Blanka Dvořáková - řed. zařízení OO SPMP ČR Kladno. Zájezdů se zúčastnilo celkem 528 účastníků.po skončení těchto pobytů bylo provedeno vyhodnocení za celou republiku a zároveň s tím i konečné vyúčtování finančních prostředků. Aktivity organizace: Benefiční koncert ve Stochově - spoluúčast Psychopedická konference UK Praha - spoluúčast na módní přehlídce Pravidelná kavárna v Unhošti - spoluúčast Školení pracovníků v oblasti požární ochrany Spoluúčast na zkušebním provozu Centra služeb Slunce všem, o.p.s. v Unhošti Svátky jara v Unhošti - spoluúčast.

9 Slavnostní otevření Centra služeb Slunce všem, o.p.s. v Unhošti / spoluúčast/ Svátky jara v Kačici a ve Stochově Svátky jara v Kyšicích a na Nouzově Koncert Chceme žít s Vámi - Sazka Aréna Praha Benefiční koncert v Národním domě na Smíchově - spoluúčast Oslavy pětiletého výročí DDV Nouzov Den dětí - škola Stochov, divadelní představení ke Dni dětí - Divadlo Bez zábradlí Praha Letní kavárna ve Stochově - spoluúčast Návštěva zámku v Častolovicích. Prázdniny: psychorehabilitační pobyty v Chorvatsku. Září: psychorehabilitační pobyt ve Šlovicích na Rakovnicku Klub rodičů a dětí v Centru v Unhošti - spoluúčast Akce kasičky - spoluúčast Dobročinný bazar v hotelu Galerie v Unhošti - spoluúčast Vernisáž výstavy Vánoční andělé v divadle Bez zábradlí v Praze, následuje představení pro všechny žáky Aukce dětských obrázků ve vile Portheimka v Praze na Smíchově - spoluúčast Výstava v Městském muzeu v Unhošti - prodej výrobků žáků a klientů Vernisáž výstavy v kostele sv. Mikuláše - prezentace žáků a klientů řemeslnými výrobky a výtvarnými dílky Účast na divadelním představení České vánoce - Středočeské divadlo v Kladně Setkání u vánočního stromu v DDV Nouzov - přivítání Vánoc a rozloučení se starým rokem. Zapsala: Perglerová Marta Reichlová Marcela Za OO SPMP ČR Kladno: Jaroslava Vršková, předsedkyně výboru PaedDr. Blanka Dvořáková, ředitelka zař. OO SPMP Ve Stochově Přílohy : Zpráva o hospodaření za rok 2005 Revizní zpráva za rok 2005.

10

za školní rok 2006/2007

za školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2006/2007 Soukromá mateřská škola,základní škola a střední škola Slunce,o.p.s. Hornická 410, 273 03 Stochov - 1 - ZPRÁVA O ČINNOSTI ředitelství školy:

Více

Nadace Educa Výroční zpráva 2010

Nadace Educa Výroční zpráva 2010 Nadace Educa Výroční zpráva 2010 2 název oddílu Výroční zpráva Nadace Educa za rok 2010 Obsah Orgány Nadace Educa 4 Základní údaje o Nadaci Educa a předpokládaný vývoj činnosti 6 Projekty Nadace Educa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. 2014 1. Základní principy 3 2. Základní údaje 4 3. Důvody založení 5 4. Aktivity 2014 6 5. Finanční část 11 OBSAH 2 CENTRUM PODPORY Výroční zpráva 2014 Centrum podpory,

Více

Dětský domov, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a

Dětský domov, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a Dětský domov, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a Telefon: 596 734 201, 596 734 202 e-mail: ddhrab@proactive.cz www.ddhrabova.logout.cz Fax: 596734526 IČ: 61989339 Zpráva

Více

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 NADACE České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah Úvodní slovo 03 Finanční zpráva za rok 2006 04 Majetek nadace k 31. prosinci 2006 04 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 05 Přijaté dary 05 Přehled

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2008

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2008 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2008 V Melči dne 26. 2. 2009 Mgr. Jiřina Moudrová ředitelka - 1 - Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 - 1 - Obsah výroční zprávy 1. Úvodní slovo předsedy 2 2. Složení Krajského výboru

Více

ÚVODNÍ SLOVO POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE

ÚVODNÍ SLOVO POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA FOKUS TÁBOR JE NESTÁTNÍ NEZISKOVÁ ORGANIZACE, ZAMĚŘENÁ NA ODBORNOU POMOC LIDEM S VÁŽNÝM DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM, JAKO JE SCHIZOFRENIE A DALŠÍ DUŠEVNÍ PORUCHY PSYCHOTICKÉHO RÁZU. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Čj.: 2014/46 ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAKTICKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA Příbram IV, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2013/2014 V Příbrami 2014- Strana

Více

Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2007

Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2007 Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok V Ostravě dne 19. 3. 2008 Ing. Tamara Šeligová ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Profil 4 II. Základní údaje 5 III. Aktivity 2013 6 IV. Finanční část 12 I. PROFIL Centrum podpory, o.

Více

OLIVOVA NADACE zal. 1896 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

OLIVOVA NADACE zal. 1896 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OLIVOVA NADACE zal. 1896 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OLIVOVA NADACE zal. 1896 OLIVOVA NADACE poskytuje pravidelnou podporu dětem se zdravotním, nebo sociálním znevýhodněním VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Olivova nadace Výroční

Více

Občanské sdružení SPOLEČNĚ JEKHETANE je společenství romských a neromských lidí žijících v Ostravě.

Občanské sdružení SPOLEČNĚ JEKHETANE je společenství romských a neromských lidí žijících v Ostravě. Kdo jsme Historie a současnost Občanské sdružení SPOLEČNĚ JEKHETANE je společenství romských a neromských lidí žijících v Ostravě. Sdružení bylo založeno v únoru 1998 pedagogickými pracovníky a rodiči

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Ústav sociální péče Háj u Duchcova příspěvková organizace Ústeckého kraje Výroční zpráva za rok 2007 Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova 1 Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Úvodní slovo předsedy správní rady 4 II. Profil 6 III. Základní údaje 7 IV. Aktivity 2013 10 V. Finanční část 16

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013 Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013 Vyhotovila: Ing. Hana Gawelczyková

Více

Nadace Educa Výroční zpráva 2008

Nadace Educa Výroční zpráva 2008 Nadace Educa Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva Nadace Educa za rok 2008 Obsah Orgány Nadace Educa 4 Základní údaje o Nadaci Educa 6 Projekty Nadace Educa 8 Přijaté dary a poskytnuté příspěvky 10 Finanční

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O STP V ČR, O.S.... 3 1.1 Historie... 3 1.2 Poslání a cíle...

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené dámy, Vážení pánové.

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené dámy, Vážení pánové. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, Vážení pánové. Utekl další! Jaký že byl? Jak pro koho a jak kdy! Chvílemi letěl, pádil, nedovolil nám se zastavit.

Více

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Charakteristika školy Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené,

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 občanské sdružení Péče o duševní zdraví region Pardubice Výroční zpráva za rok 2005 1 Obsah : 1. Úvod popis organizace Základní charakteristika Poslání činnosti Historie Struktura občanského sdružení Struktura

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření roční účetní závěrky NADACE při České televizi Člověk v tísni za období od 1.1.1998 do 31.12.1998 Název účetní jednotky: Sídlo: Nadace při České televizi ČLOVĚK V

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Denní a pobytové sociální služby, p. o., Hradecká 2905, 470 06 Česká Lípa IČ: 482 82 961 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Denní a pobytové sociální služby (DPSS), příspěvková

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 19 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH KRAJEM ZA ROK 2010. www.zsddsdsj-vrbno.estranky.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH KRAJEM ZA ROK 2010. www.zsddsdsj-vrbno.estranky.cz Základní škola,dětský domov,školní družina a Školní jídelna,vrbno p.pradědem nám.sv.michala 17, příspěvková organizace,psč: 793 26, tel./fax 554 751 720,fax.ředitel. 554 753 162 IČO:00852619 e-mail organizace:

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti organizace za rok 2014 1 Zpráva o činnosti organizace za rok 2014 1. Všeobecná část 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci Název organizace: Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace

Více