ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Výuka angličtiny v imi Partner, a.s. Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti imi Partner, a.s. ke zvýšení jejich kvalifikace, profesních dovedností a adaptability. Registrační číslo projektu : CZ.1.04/1.1.02/ Výběrové řízení není řízením podle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a není jím zadávána veřejná zakázka ve smyslu citovaného zákona. Podmínky výběrového řízení jsou stanoveny v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek OP LZZ, identifikační číslo. MAD99, verze 1.3. ze dne Tato Zadávací dokumentace navazuje na Výzvu k podání nabídky. Zadavatel : imi Partner, a.s. Dusíkova 3, Brno Zpracovatel zadávací dokumentace: imi Partner, a.s. Dusíkova 3, Brno

2 Obsah I. Identifikační údaje zadavatele II. III. IV. Předmět zakázky Časové plnění poskytovaných služeb Požadavky na zpracování nabídky V. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny VI. VII. VIII. IX. Požadavek na prokázání kvalifikace dodavatele Požadavky na zpracování návrhu smlouvy o dílo Hodnotící kritéria Další požadavky a ujednání zadavatele X. Práva zadavatele XI. Závěrečná ustanovení

3 I. Identifikační údaje zadavatele Název zakázky: Výuka angličtiny v imi Partner, a.s. Předmět zakázky: Předmětem zakázky je zajištění intenzivní výuky anglického jazyka celkem pro 40 zaměstnanců společnosti imi Partner, a.s. Vedení výuky směřuje ke složení Cambridgeských zkoušek ESOL. Dodavatel zajistí registraci zkoušek pro účastníky výuky. Datum vyhlášení zakázky: Název programu: Registrační číslo projektu: Název projektu: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/ Vzdělávání zaměstnanců společnosti imi Partner, a.s. ke zvýšení jejich kvalifikace, profesních dovedností a adaptability. Název / obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, její telefon a ová adresa: imi Partner, a.s. Dusíkova 3, Brno Ing. Tomáš Kaderka, předseda představenstva tel , fax: Ing. Josef Kaderka, člen představenstva tel , fax: IČ zadavatele: DIČ zadavatele: CZ Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky, její telefon a ová adresa: Lhůta pro podávání nabídek: Místo pro podávání nabídek: Bc. Petra Vavříčková, manager projektu tel: , 10:00 hodin imi Partner, a.s. Dusíkova 3, Brno

4 II. Předmět zakázky Předmětem zakázky je zajištění intenzivní výuky anglického jazyka celkem pro 40 zaměstnanců společnosti imi Partner, a.s. Vedení výuky směřuje ke složení Cambridgeských zkoušek ESOL - KET, PET, FCE, CAE a BEC u vybraných absolventů kurzu. Registraci zkoušek pro jednotlivé studenty zajistí dodavatel. Kurzy angličtiny budou probíhat ve čtyřech úrovních pokročilosti, do nichž budou zaměstnanci zařazeni na základě testů před započetím samotné výuky anglického jazyka. Výstupem kurzu bude certifikát dodavatele o absolvování kurzu a o dosažené úrovni pokročilosti. Dosažený pokrok ve studiu bude pravidelně sledován. Úrovně pokročilosti dosažené po absolvování kurzu: 1. Mírně pokročilí: upevnění základů gramatiky, zlepšení komunikačních schopností a rozšíření slovní zásoby. Možnost zakončení zkouškou KET (Key English Test) 2. Středně pokročilí: vyvážené zvládnutí všech znalostí - gramatika, porozumění mluvenému a psanému slovu, cílem jsou dostatečné schopnosti pro základní všeobecnou komunikaci a komunikaci se zahraničním zákazníkem a dodavatelem. Možnost zakončení zkouškou PET (Preliminary English Test) 3. Pokročilí: získání znalostí potřebných k zvládnutí jazyka na vyšší úrovni (psaní esejí, obchodní dopisy, konverzace na odborné téma), správné a vhodné využívání jazykových funkcí a výrazového rejstříku. Možnost zakončení zkouškou FCE (First Certificate in English) nebo CAE (Certificate in Advanced English ) 4. Business english se zaměřením na odbornou obchodní angličtinu. Možnost zakončení zkouškou BEC (Business English Certificates) Rozsah výuky: Celkový počet skupin: 14 / počet účastníků: 40 Frekvence výuky : září 2010, leden červen 2011 : 2 x 60 min/ týden/ skupina říjen, listopad, prosinec 2010 : 1 x 60 min/ týden/ skupina září 2011, leden březen 2012 : 2 x 60 min/ týden/ skupina říjen, listopad, prosinec 2011 : 1 x 60 min/ týden/ skupina = celkový počet odučených hodin všech skupin činí 1500 Místo výuky: sídlo firmy imi Partner, a.s., Dusíkova 3, Brno

5 Dodavatel bude mít k dispozici české lektory i rodilé mluvčí. Požadavky lektorského týmu pro konkrétní skupiny budou upřesněny před započetím výuky podle úrovně pokročilosti jednotlivých skupin. Dodavatel bude sledovat a vyhodnocovat účast osob na výuce prostřednictvím prezenčních listin. Prezenční listiny budou podepsány účastníky kurzu a lektorem a zadavateli bude předán originál těchto listin. Součástí výuky bude pravidelné přezkušování znalostí a pokročilosti účastníků kurzu. Všichni účastníci kurzu obdrží certifikát o jeho absolvování. Veškeré certifikáty, prezenční listiny a ostatní dokumenty budou označeny prvky povinného minima publicity OP LZZ. Uchazeč podá nabídku pouze na celou část zakázky. III. Časové plnění poskytovaných služeb Termín započetí výuky: Termín ukončení zakázky : Dokončení předmětu zakázky : Předmět zakázky je dokončen předložením originálů certifikátů o absolvování kurzu výuky angličtiny s dosaženou úrovní pokročilosti pro všechny účastníky v sídle zadavatele, nejpozději do Výuka bude probíhat v pracovní dny v pracovní době od 8:00 16:30 hodin v prostorách zadavatele. Rozřazovací testy do skupin: Předpokládaný termín pro podepsání smlouvy je stanoven do 15 pracovních dnů od vyhlášení vítěze výběrového řízení. IV. Požadavky na zpracování nabídky Lhůta pro podávání nabídek končí v pátek v 10:00 hodin. Každý uchazeč může předložit pouze 1 nabídku. Nabídku lze podat pouze na celou zakázku, zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky. Nabídky dodané po termínu nebudou zadavatelem přijaty. Neúplnost nabídky je důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení. Nabídka musí být vyhotovena v českém jazyce.

6 Počet vyhotovení nabídek: 1 originál v písemné podobě, jedna kopie v písemné podobě, 1 elektronická verze na CD/DVD. Všechny listy nabídky, včetně příloh budou seřazeny v pořadí, jaké je uvedeno níže v seznamu povinných součástí nabídky, budou neoddělitelně spojeny takovým způsobem, aby jimi nemohlo být manipulováno a všechny listy budou vzestupně očíslovány a parafovány. Nabídka musí být podepsána uchazečem ( jde-li o fyzickou osobu ) či statutárním orgánem ( jde-li o právnickou osobu ), případně osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Nabídka bude předložena v zalepené obálce s označením názvu zakázky, registračním číslem projektu, nápisem NEOTVÍRAT a uvedením kontaktní adresy uchazeče. Povinné součásti nabídky jsou: 1. identifikace dodavatele název obchodní firmy, či jméno a příjmení, sídlo, IČ, DIČ, jméno osoby oprávněné jednat jménem uchazeče, jméno kontaktní osoby - telefon a kontaktní 2. doklady prokázání kvalifikace dodavatele dle požadavků této Zadávací dokumentace 3. kompletní specifikace nabízené realizace zakázky vzdělávání - návrh obsahu a struktury výuky, návrh metod forem výuky, návrh použitelných materiálů a učebních pomůcek, popis metod ověřování a vyhodnocování výsledků včetně časového rámce 4. ukázky veškerých využitelných školících materiálů a manuálů pro jednotlivé kurzy, případně výuková CD a DVD 5. cenová kalkulace dle požadavků na způsob zpracování nabídkové ceny dle této Zadávací dokumentace 6. návrh Smlouvy o dílo dle požadavků na způsob zpracování návrhu smlouvy o dílo dle této Zadávací dokumentace Uchazeč je vázán svou nabídkou od okamžiku skončení lhůty pro podání nabídek do okamžiku oznámení informace o výběru. Vítěznému uchazeči se doba, po kterou je vázán svou nabídkou prodlužuje, a to až do doby uzavření Smlouvy o dílo nebo do zrušení výběrového řízení.

7 V. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny Maximální cena zakázky je Kč,- Kč bez DPH. Cena zakázky je cenou maximálně přípustnou, tzn. že v průběhu realizace výuky se cena nebude měnit. Cena bude v nabídce uvedena v členění bez DPH, % DPH, DPH a cena celkem včetně DPH a jednotková cena za jednotlivou odučenou vyučovací hodinu v délce trvání 60 minut bez DPH. Pro hodnocení nabídek bude relevantní cena zakázky bez DPH. Cena zahrnuje: - přípravu a realizaci výuky - osvědčení o absolvování kurzu - výstupy a zpětnou vazbu pro zadavatele - náklady na dopravné lektora ( mzda, doprava, aj.) VI. Požadavek na prokázání kvalifikace dodavatele - čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele Základní kvalifikační předpoklady uchazeče: - čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele - čestné prohlášení uchazeče, že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická

8 osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště - čestné prohlášení uchazeče, že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště Splnění základních kvalifikačních předpokladů se prokazuje předložením čestného prohlášení v originále. Profesní kvalifikační požadavky uchazeče: - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, v originále nebo úředně ověřené kopii ne starší 90 dnů - doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu plnění zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, v originále nebo úředně ověřené kopii. Specifické kvalifikační předpoklady uchazeče: - minimálně 3 referenční dopisy různých odběratelů dokládající předchozí realizované zakázky výuky obdobného obsahu s cenou minimálně ,- Kč bez DPH za každou zakázku v uplynulých 3 letech. - složení stávajícího lektorského týmu uchazeč

9 doloží profesní životopisy lektorů, jimiž provádí svou podnikatelskou činnost v příslušném oboru. Životopisy musí obsahovat údaje o dosaženém vzdělání a dosavadní praxi v požadovaném oboru. Uchazeč musí disponovat minimálně 15 lektory, kteří odučili pro uchazeče v posledním školním roce alespoň 100 vyučovacích hodin anglického jazyka - z nich alespoň 5 má praxi v oboru min. 5 let, - z nich alespoň 5 má zkušenost s plněním zakázek obdobného charakteru - z nich alespoň 5 má dosažené VŠ vzdělání v oboru nebo CELTA Certificate eventuelně Trinity college - z nich alespoň 3 jsou examinátory ústní části Cambridgeských zkoušek oficiálně jmenovanými Britskou radou - z nich alespoň 8 je v trvalém pracovním poměru uchazeče. Uchazeč doloží tento kvalifikační předpoklad čestným prohlášením podepsaném osobou oprávněnou jednat za dodavatele a přiložením profesních životopisů všech 15 lektorů, které budou obsahovat údaje o dosaženém vzdělání, dosavadní praxi v požadovaném oboru, kopie požadovaných akreditací a certifikátů patřičných institucí. - prostá kopie platného členství v Asociaci jazykových škol ČR a členství v mezinárodní Profesní organizaci jazykových škol VII. Požadavky na zpracování smlouvy Uchazeč je povinen v nabídce doložit návrh Smlouvy o dílo, která musí akceptovat veškeré požadavky stanovené zadavatelem v této Zadávací dokumentaci. Smlouva o dílo musí být datována a podepsaná uchazečem či osobou oprávněnou jednat za uchazeče, je-li takovou osobou zmocněnec, doloží originál plné moci. Návrh Smlouvy o dílo musí obsahovat : - identifikační údaje stran smlouvy - předmět plnění pořizované služby - platební podmínky - harmonogram plnění zakázky

10 - veškeré podmínky, za nichž uchazeč nabízí splnění zakázky ve své nabídce a musí splňovat ustanovení obecně závazných právních předpisů, které se vztahují k provádění příslušné zakázky. - obchodní podmínky uvedené v této Zadávací dokumentaci, přičemž ustanovení smlouvy zpracovaná uchazečem nesmí být v rozporu s těmito obchodními podmínkami a nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění a podmínky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci,měnit jejich smysl nebo je jakkoli změkčovat či obcházet. - závazný termín započetí a dokončení předmětu zakázky uvedením konkrétního data: Termín započetí zakázky: Termín plnění zakázky : dokončení předmětu zakázky : Předmět zakázky je dokončen předložením originálů certifikátů o absolvování výuky angličtiny pro účastníky kurzu v sídle zadavatele, nejpozději do souhlas uchazeče, že termíny výuky budou probíhat v pracovní dny v pracovní době od 8:00 16:30 hodin - souhlas uchazeče, že výuka bude probíhat v prostorách zadavatele - závazek uchazeče, že dodá každému účastníkovi osvědčení o absolvování kurzu - závazek uchazeče, že zajistí včasnou registraci účastníků kurzu ke Cambridgeským zkouškám - závazek uchazeče, že kvalita a počet lektorů neklesne po celou dobu trvání zakázky - závazek uchazeče, že zajistí prezenční listiny podepsané účastníky kurzu a lektorem - nárok zadavatele na smluvní pokutu v případě, že by zakázka nebyla uchazečem jako dodavatelem řádně a včas dokončena z důvodu na jeho straně. Výše smluvní pokuty se řídí předepsanými sankcemi v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPLZZ/1.1/35/1/00534, vydaném Ministerstvem práce a sociálních věcí ze dne , část IV, body 2.4. a 2.5. Výše smluvní pokuty je stanovena od 15% do 60% z celkové ceny zakázky a vypočítá se podle počtu realizovaných kurzů a počtu úspěšných absolventů kurzů dosažených do doby ukončení realizace zakázky. - pracovní materiály, pomůcky a certifikáty/osvědčení účastníků kurzu budou v záhlaví označeny prvky povinného minima publicity OP LZZ ( Manuál pro publicitu operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost , identifikační číslo: MAD 94, příloha OM OP LZZ: D4 vydání 1.5 ze dne ). - v záhlaví Smlouvy o dílo musí být zveřejněny prvky povinného minima publicity OP LZZ ( Manuál pro publicitu operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost , identifikační číslo: MAD 94, příloha OM OP LZZ: D4 vydání 1.5 ze dne ). Povinnou přílohou Smlouvy o dílo musí být detailní cenová nabídka zpracovaná podle bodu V. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny této zadávací dokumentace. Povinná příloha Smlouvy o dílo musí být datována a podepsaná uchazečem či osobou

11 oprávněnou jednat za uchazeče, je-li takovou osobou zmocněnec, doloží originál plné moci. Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Zadavatel si vyhrazuje v odůvodněných případech právo korekce smluvených podmínek plnění zakázky oproti návrhu smlouvy o dílo předložené vybraným uchazečem k jeho nabídce. VIII. Hodnotící kritéria Před samotným posuzováním nabídek dle stanovených kritérií se provede jejich posouzení z hlediska požadavků na zpracování nabídky, které jsou součástí Zadávací dokumentace. Nabídky, které budou předloženy ve lhůtě pro podání nabídek, budou úplné a v souladu s touto výzvou, budou hodnoceny dle níže uvedených kritérii: 1. Nabídková cena váha 50% 2. Kvalita a obsah nabízených služeb - váha 25 % 3. Organizační a technické zajištění zakázky váha 25% AD 1) Bude hodnocena celková cena bez DHP za celý rozsah plnění zakázky při celkovém počtu 1500 odučených 60ti minutových vyučovacích hodin.. Pro hodnocení ceny bude počet bodů přidělen dle použitého vzorce: nejvýhodnější nabídka tzn. nejnižší cena (hodnota) 100 x x váha vyjádřená v procentech (%) cena (hodnota) hodnocené nabídky Výsledek bude standardně matematicky zaokrouhlen na jedno desetinné místo. AD 2) V rámci tohoto nečíselného kritéria bude hodnocen obsah, struktura a návrh metod forem výuky a rozsah nabízených služeb, návrh použitelných materiálů a učebních pomůcek, popis metod ověřování a vyhodnocování výsledků včetně časového rámce. Současně bude hodnocen způsob získání a vyhodnocení zpětné vazby od účastníků. V rámci tohoto kritéria bude zároveň hodnocena vzorová hodnotící zpráva. AD 3) V tomto nečíselném kritériu bude hodnocena organizace zajištění plynulého průběhu zakázky, složení lektorského týmu a zastupitelnost jednotlivých lektorů.

12 Pro hodnocení subjektivních (nečíselných) kritérií ( kritéria 2-3 ) bude použita bodová stupnice 1 100, kdy nejvýhodnější nabídce bude přiřazena hodnota 100 bodů. Počty bodů hodnocené nabídky budou přidělovány podle následujícího klíče: 100 bodů = perfektní nabídka 75 bodů = výborná nabídka 50 bodů = dobrá nabídka 25 bodů = přijatelná nabídka 0 bodů = nepřijatelná nabídka počet bodů hodnocené nabídky x váha vyjádřená v procentech Body za všechna ohodnocená kritéria se sečtou. Nabídka, která získá nejvíce bodů, bude nabídkou vítěznou. Na základě celkového součtu přiděleného počtu bodů dle hodnotících kritérií v daných částech výběrového řízení, hodnotící komise, která bude stanovena zadavatelem, určí pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek. Jako nejúspěšnější bude vyhodnocena nabídka, která získá nejvyšší počet bodů. S vítězným uchazečem bude uzavřena písemná smlouva. Hodnotitelé své hodnocení zdůvodní do Zápisu o posouzení a hodnocení nabídek. Zahájení a ukončení výběrového řízení: Zahájení výběrového řízení: Ukončení výběrového řízení: v 10:00 Vyhodnocení obdržených nabídek proběhne nejpozději do do 15:00 hodin. Všichni uchazeči budou písemně vyrozuměni o výsledku výběrového řízení. IX. Další požadavky a ujednání zadavatele Platební podmínky: Zadavatel nebude poskytovat zálohu. Platba za poskytnuté služby bude realizována bezhotovostním převodem na základě faktur vystavených dodavatelem v četnosti 1x měsíčně, vždy na konci realizovaného měsíce. Přílohou faktur budou originály prezenčních listin vyučovacích hodin. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění či úpravě, aniž

13 se stane prodlení se splatností lhůta splatnosti začíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu. Splatnost faktur bude 30 dní. Povinnost dodavatele uchovávat účetní záznamy: Uchazeč se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy na předmět plnění zakázky včetně příloh a jejích případných dodatků, veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací zakázky v souladu s podmínkami OP LZZ. Výše uvedené dokumenty a účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími platnými právními předpisy ČR. Uchazeč je dále povinen uchovávat účetní záznamy vztahující se k předmětu plnění zakázky v elektronické podobě. Povinnost dodavatele umožnit kontrolu předmětu plnění předmětu zakázky: Uchazeč je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, nařízením Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a v souladu s dalšími právními předpisy ČR a ES umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci předmětu plnění zakázky, poskytnout osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, veškeré doklady související s realizací předmětu plnění veřejné zakázky, umožnit průběžné ověřování skutečného stavu plnění předmětu zakázky v místě realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou zadavatel a jím pověřené osoby, poskytovatel podpory projektu, z něhož je zakázka hrazena a jím pověřené osoby, územní finanční orgány, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly. Publicita Uchazeč se zavazuje uskutečňovat propagaci v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1083/200 6 a nařízením Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, a pravidly stanovenými prováděcími manuály OP LZZ. Další ujednání: Uchazeči zpracují a předloží své nabídky na vlastní náklady bez nároku na úhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení. Komunikace rozhodná pro toto řízení probíhá prokazatelnou formou, za tu se považuje elektronická komunikace ( ) s doručenkou a opatřený elektronickým podpisem. Zadávací řízení se řídí: Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3, ze dne , na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

14 X. Práva zadavatele Zadavatel si vyhrazuje právo zakázku zrušit na základě pokynů v Manuál pro publicitu operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost , identifikační číslo: MAD 94, příloha OM OP LZZ: D4 vydání 1.5 ze dne Zadavatel je oprávněn vyřadit nabídky uchazečů, které jsou v rozporu s textem výzvy anebo nabídky, které nebudou úplné. Zadavatel si vyhrazuje právo svoje rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nezdůvodňovat. Zadavatel nevrací podané návrhy uchazečů s výjimkou ukázek nebo vzorků, které budou vráceny po uzavření smlouvy nebo zrušení zadávacího řízení. XI. Závěrečná ustanovení Zadávací podmínky zveřejněné zadavatelem a uvedené v této Zadávací dokumentaci jsou pro uchazeče závazné. V případě zjištění nesrovnalostí v této Zadávací dokumentaci je zájemce povinen upozornit zadavatele na tento rozpor a před podáním nabídky si vyjasnit veškeré nesrovnalosti. Pokud nedojde k upřesnění podmínek zadavatelem do 7 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, za rozhodující se považuje znění podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci. Zadavatel dále upozorňuje uchazeče na skutečnost, že Zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a nikoli konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Uchazeč se tak musí při zpracování nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v Zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem. V Brně, dne Ing. Tomáš Kaderka předseda představenstva

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na dodavatele školení v modulu Jazykových dovedností v rámci dotačního projektu ESF Rozvoj lidských zdrojů a inovace vzdělávání zaměstnanců v Grandhotelu Pupp Karlovy

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm.

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti TrustPort, a.s. v oblasti IT dovedností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00395 1. Identifikační

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání Kontaktní osoba: Jitka Hurtová Tel.: 267 994 537 Fax: 272 936 386 E-mail: jitka.hurtova@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu Název: Dodávka moderního informačního systému CK a hotelových provozů pro fiktivní kancelář Ev. číslo:

Více

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD VÝZVA K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve zjednodušeném podlimitním

Více

VÝZVA. název zakázky Dodávka měniče FE Sport Hotel ORT ART. str.1 ze 9

VÝZVA. název zakázky Dodávka měniče FE Sport Hotel ORT ART. str.1 ze 9 VÝZVA k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro zakázku, jejichž předpokládaná hodnota nepřesáhne částku 1 000 000 Kč (bez DPH) v případě zakázky na dodávky nebo zakázky na služby nebo částku menší

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE 1 NÁZEV ZAKÁZKY Jazykové vzdělávání zaměstnanců společnosti PPL CZ s.r.o. 2 ZADAVATEL Obchodní firma/název Právní forma Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petr Stehlík Tel.: 267 994 362 Fax: 272 936 597 E-mail: petr.stehlik@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Č.j.: 8065/2014-SES Zadávací dokumentace veřejné zakázky, zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY Zadavatel: ČR - Ministerstvo životního prostředí odbor fondů EU Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika IČ: 00164801 zastoupen ředitelem odboru fondů EU Ing. Janem Křížem

Více

Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace. zdrojů. 1. Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na služby.

Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace. zdrojů. 1. Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na služby. Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace lidských zdrojů Identifikační údaje o zadavateli: Název zadavatele: Město Rýmařov Sídlo

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Dodávka vzdělávacích kurzů v projektu Komplexní vzdělávání zaměstnanců firmy Underline, s.r.o. 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 k výzvě k podání nabídky na zakázku Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí zajištění vzdělávacích kurzů. Zadávací řízení se řídí Závaznými postupy

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Kurzy angličtiny 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele CCFT Services, s.r.o. Sídlo IBC, Pobřežní 3, 186 00 Praha

Více

Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k zakázce zadávané dle metodického pokynu pro zadávání zakázek OP VK

Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k zakázce zadávané dle metodického pokynu pro zadávání zakázek OP VK Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k zakázce zadávané dle metodického pokynu pro zadávání zakázek OP VK Název zakázky Druh zakázky Název projektu Číslo projektu URL

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na dodavatele výpočetní techniky, systému na elektronické vzdělávání e-learning a na služby související s dodávkou e-learningu. Registrační číslo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

C151317. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1421

C151317. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1421 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADAVATEL: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Sídlem: nábř. E. Beneše 4, 118 01 Praha 1 Malá Strana IČ: 00006599 NÁZEV ZAKÁZKY, DRUH ZAKÁZKY,

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Název zakázky Zajištění a realizace rekvalifikačních kurzů Pracovník v sociálních službách Pracovník obchodu a služeb Účetnictví s využitím výpočetní techniky Mzdové účetnictví Webdesigner

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na uchazeče vzdělávacích aktivit pro zaměstnance

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Realizace metodicko-praktických

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VZMR 15/2010 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu: Analýza vnímání externí komunikace Státního ústavu pro kontrolu léčiv Zadavatel : Česká republika, Státní ústav

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR odbor fondů EU Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika IČ: 00164801 zastoupený ředitelem odboru fondů EU Ing. Janem Křížem

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

Zajištění zahraničních výukových kurzů pro projekt Výuka angličtiny pro učitele a management středních odborných škol, reg. č. CZ.1.07/1.3.09/01.

Zajištění zahraničních výukových kurzů pro projekt Výuka angličtiny pro učitele a management středních odborných škol, reg. č. CZ.1.07/1.3.09/01. VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Zajištění zahraničních výukových kurzů pro projekt Výuka angličtiny pro učitele a management středních odborných škol, reg. č. CZ.1.07/1.3.09/01.0040

Více