Zpráva o šetření. ve věci provozování parkoviště motorových vozidel na pozemku parc.č. X v k.ú. Buštěhrad. A - Předmět šetření

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o šetření. ve věci provozování parkoviště motorových vozidel na pozemku parc.č. X v k.ú. Buštěhrad. A - Předmět šetření"

Transkript

1 Záměry, jejichž předmětem je funkční plocha sloužící k stání silničních motorových vozidel v kapacitě nad 100 parkovacích stání, podléhají zjišťovacímu řízení (příloha č. 1 kategorie II zákona č. 100/2001 Sb.) Při rozhodování, zda konkrétní funkční plocha naplňuje dikci bodu 10.6 citované přílohy, nejsou podstatné informace o tom, zda je plocha veřejně nepřístupná, jaká je frekvence parkování nebo za jakým účelem zde vozidla parkují. V Brně dne 15. července 2014 Sp. zn.: 1117/2014/VOP/MH Zpráva o šetření ve věci provozování parkoviště motorových vozidel na pozemku parc.č. X v k.ú. Buštěhrad A - Předmět šetření Veřejná ochránkyně práv obdržela podnět občanského sdružení Bonum Commune, o. s. (dále také sdružení ), kterým ji požádalo o prošetření postupu Magistrátu města Kladna, odboru výstavby (dále také stavební úřad ), ve věci nepovolené stavby velkokapacitního parkoviště provozovaného společností A, s. r. o., na pozemku parc.č. X v k.ú. Buštěhrad a užívaného v rozporu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Vyřízení podnětu jsem se na základě pověření veřejné ochránkyně práv Mgr. Anny Šabatové, Ph.D., ujal já, neboť ochránkyně využila své možnosti, dané jí ustanovením 2 odst. 4 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, přenést na mě některé oblasti své působnosti, mezi které patří také agenda stavebního řádu a ochrany životního prostředí. Sdružení ve svém podnětu namítalo, že po dvouletém úsilí a po zásahu živnostenského úřadu a Ministerstva pro místní rozvoj přiměl stavební úřad provozovatele k tomu, aby přestal k parkování užívat pozemky parc.č. 1, 2, 3 a 4 v k.ú. Buštěhrad, následně však došlo k přesunutí parkoviště na pozemek parc.č. X v k.ú. Buštěhrad. Sdružení se podáním ze dne obrátilo podnětem na přijetí opatření proti nečinnosti na Krajský úřad Středočeského kraje (dále také krajský úřad ), v němž mimo jiné uvedlo, že na základě územního rozhodnutí ze dne byla na pozemek parc.č. v k.ú. Buštěhrad umístěna polyfunkční plocha, která se podle podmínky č. 4 výroku citovaného územního rozhodnutí dělí na plochu výstavní (4 402 m 2 ), plochu prodejní (1 981 m 2 ) a plochu skladovou (4 900 m 2 ). Teprve dne bylo vydáno územní rozhodnutí, které na předmětném pozemku parc.č. 1 Čj. Výst. 4296/05/Skl. 2 Čj. Výst. 823/07/328/Hoř.

2 1822/1 v k.ú. Buštěhrad umístilo zpevněné plochy pro parkování, nicméně v rozsahu pouze cca 44 parkovacích míst. V návaznosti na to bylo odborem dopravy a služeb Magistrátu města Kladna vydáno stavební povolení, které na dotčeném pozemku povolilo zřídit zpevněnou plochu pro parkování s kapacitou 31 stání, z toho 1 pro ZTP. Dne pak bylo vydáno rozhodnutí o změně využití území, konkrétně pro účely zřízení manipulační, výstavní a skladové plochy o rozloze m 2, která má být využívána jako plocha pro umístění a vystavování automobilů, což podle sdružení nelze považovat za stavbu veřejného komerčního parkoviště. Po opakovaných stížnostech adresovaných stavebnímu úřadu došlo dne k vydání kolaudačního souhlasu k polyfunkční ploše, což podle sdružení vytváří zdání, že provoz jednoho z největších parkovišť v okolí Prahy s kapacitou až 900 vozidel je legální. Soulad provozu dané stavby se stavebním zákonem potvrdil stavební úřad ve svém sdělení ze dne Podle sdružení firma A, s. r. o., provozuje předmětné parkoviště nelegálně a bez nezbytného zjišťovacího řízení. Sdružení poukazuje na to, že obyvatelé v okolí parkoviště trpí 24hodinovým provozem, ačkoliv parkoviště neprošlo posouzením vlivu na životní prostředí (dále také EIA ) a není na ně vydáno územní rozhodnutí ani stavební povolení. Překotně vydaný kolaudační souhlas ze dne nemůže podle sdružení nahradit posouzení EIA. Nutnost posouzení záměru v rámci tzv. zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje také vyjádření krajského úřadu, odboru životního prostředí a zemědělství, ze dne B - Skutková zjištění Vzhledem k námitkám sdružení a shromážděným podkladům jsem se rozhodl zahájit v dané věci šetření dle 14 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv. Za účelem zjištění podrobnějších informací o daném případu jsem si vyžádal stanovisko Magistrátu města Kladna, odboru výstavby, oddělení stavebně-správního, a Krajského úřadu Středočeského kraje. B.1 Vyjádření Magistrátu města Kladna Dne jsem obdržel vyjádření primátora města Kladna, v jehož úvodu se uvádí, že pozemek parc.č. X v k.ú. Buštěhrad má v současné době výměru m 2 a je veden v druhu pozemku orná půda. Souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu o výměře 3,0068 ha, tedy v celé původní výměře, vydal krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství, dne Funkční využití předmětného pozemku je stanoveno Územním plánem obce Buštěhrad v platném znění. Pozemek je zařazen do ploch s funkčním využitím průmyslová výroba, výrobní a opravářské služby, nevýrobní služby. Pozemek 3 Čj. OV/326/ Čj. OV/4613/ Čj /2014/KUSK. Jedná se o záměr zařazený v příloze č. 1 pod kategorii II, bod 10.6 Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad m 2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu. 6 Zn /115160/04-Ha 2

3 se nachází v jihovýchodní části města Buštěhrad při silnici III/00714 ve vzdálenosti cca 450 m od obytné zástavby. Využití pozemku bylo řešeno v několika fázích. Dne vydal stavební úřad územní rozhodnutí o využití území pro účel zřízení odstavné a manipulační plochy autobazaru s plochou do m 2 na dobu dočasnou, územním rozhodnutím ze dne byl účel využití změněn na neurčitou dobu. Plocha byla vymezena směrem jižním od provozovny společnosti M, s. r. o., se sídlem v Buštěhradě. Pro další část pozemku bylo vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby polyfunkční plochy o výměře m 2 a skladu ze dne Polyfunkční plocha byla vymezena směrem jižním a východním od plochy určené územním rozhodnutím ze dne Umístění stavby skladu a volných látek hořlavého materiálu bylo dvakrát změněno, a to rozhodnutím ze dne a rozhodnutím ze dne , 11 změna se týkala umístění skladu. Stavba polyfunkční plochy a zastřešeného skladu byla povolena stavebním povolením ze dne a kolaudační souhlas byl vydán dne Stavba zastřešeného skladu není dosud realizována, stavební povolení bylo řádně prodlouženo. Na základě žádosti společnosti M, s. r. o., vydal stavební úřad dne územní rozhodnutí o změně využití území týkající se jižní části pozemku parc.č. X v k.ú. Buštěhrad o výměře m 2, jehož podkladem bylo vyjádření Ministerstva životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC (dále také ministerstvo ), ze dne , 15 podle něhož daný záměr nepodléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí. Toto využití území nebylo realizováno. Dále na základě územního rozhodnutí o umístění stavby zpevněné plochy pro parkování a vjezd na pozemek ze dne byla z pozemku oddělena část o výměře m 2, nově označený pozemek parc.č. Y v k.ú. Buštěhrad. Na stavbu parkoviště bylo vydáno stavební povolení ze dne a kolaudační souhlas s kapacitou 31 stání dne Podle stavebního úřadu se v daném případě jedná o užívání stavby tzv. polyfunkční plochy, které je v souladu s Územním plánem obce Buštěhrad, a nikoliv o stavbu veřejného parkoviště ve smyslu ČSN , tj. parkovací stání určená k veřejnému parkování vozidel (např. po dobu nákupu, zaměstnání, vyložení nebo naložení nákupu). Stavební úřad na rozdíl od krajského úřadu, odboru životního prostředí a zemědělství, 19 trvá na tom, že v daném případě se nejedná o záměr zařazený v příloze č. 1 pod kategorii II. bod Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad m 2 zastavěné plochy; 7 Čj. Výst. 1112/03/Hoř. 8 Čj. Výst. 885/07/328/Hoř. 9 Čj. Výst. 4296/05/Skl. 10 Čj. Výst. 4508/07/328/Hoř. 11 Čj. Výst. 4672/08/328/Hoř. 12 Čj. Výst. 559/08/330/Pa. 13 Čj. OV/4613/ Čj. Výst. 573/08/328/Hoř. 15 Zn /ENV/ Čj. Výst. 823/07/328/Hoř. 17 Čj. ODaS/1556/07/Dv. 18 Čj. ODaSS/2157/07/Dv. 19 Viz sdělení krajského úřadu ze dne , čj /2014/KUSK. 3

4 parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu. Účel užívání polyfunkční plochy je podle stavebního úřadu v souladu s vydanými rozhodnutími. Nejedná se o parkovací stání, resp. o komerční parkování vozidel např. na dobu nákupu, návštěvy, zaměstnání, naložení nebo vyložení nákladu, ale o odstavnou plochu vozidel, která se delší dobu nepoužívají. Stavební úřad odkázal na to, že podle 23 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů stavby na životní prostředí, v případě důvodných pochybností o záměru a o zařazení záměru do příslušné kategorie nebo do příslušného sloupce podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu, popřípadě o rozsahu dotčeného území, je rozhodující vyjádření ministerstva. Ve vztahu k námitkám uvedeným v podnětu sdružení stavební úřad uvedl, že nikdy nebyl a není nečinný. Na veškeré podněty bylo reagováno podle příslušných právních předpisů v zákonem stanovené lhůtě, vždy se konala kontrolní prohlídka na místě stavby za účasti referenta a vedoucího stavebního úřadu. B.2 Vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje Ve stručnosti lze uvést, že krajský úřad ve svém vyjádření ze dne potvrdil skutečnosti uváděné stavebním úřadem, přičemž souhrnně konstatoval, že užívání polyfunkční plochy je v souladu s Územním plánem obce Buštěhrad, kde je daný pozemek vymezen pro průmyslovou výrobu a sklady s přípustným využitím k odstavování vozidel. Obytná stavba je od předmětného pozemku vzdálena cca 400 m, a nejedná se tedy o nepovolené stavby. Krajský úřad rovněž poukázal na to, že kolaudační souhlas již nelze přezkoumat. B.3 Místní šetření Dne provedli pracovníci Kanceláře veřejného ochránce práv místní šetření v Buštěhradu. V rámci místního šetření byla z veřejného prostranství provedena obhlídka sdružením kritizovaného parkoviště (odstavné plochy), včetně obhlídky lokality nově postavených rodinných domů (ulice Jasmínová, Liliová, Šeříková a Trnková). Na místě bylo zjištěno, že plocha užívaná společností A, s. r. o., k odstavování vozidel osob využívajících služeb Letiště Václava Havla Praha se nachází na samém konci města Buštěhrad v rámci plochy bývalého zemědělského areálu. Obytná zástavba tvořená z menší části samostatnými a z větší části řadovými rodinnými domy se nachází ve vzdálenosti cca 500 m od plochy s odstavenými vozidly. Z pohledu příjezdové komunikace do obce sousedí obytná zástavba po pravé straně (z jihu) s bývalým zemědělským areálem, kde se nalézají zemědělská sila, z levé strany (ze severu) se nachází obecní hřbitov. Doprava v obytné zóně je regulována dopravním značením omezujícím rychlost vozidel na 30 km/h a zakazujícím vjezd nákladním vozidlům. V době místního šetření, které proběhlo ve všední den (ve středu), nebyl patrný větší provoz vozidel, a to jak ve vztahu k předmětné odstavné ploše na pozemku parc.č. X v k.ú. Buštěhrad, a ani v samotné lokalitě rodinných domů. Na místě (v lokalitě rodinných domů) zastihli pracovníci Kanceláře veřejného ochránce práv jednoho z místních obyvatel, který sdělil, že z hlediska hluku z dopravy zákazníků využívajících služeb společnosti A, s. r. o., žádné problémy 20 Čj /2014/KUSK. 4

5 nevnímá, poukázal však na nekázeň řidičů odvážejících a přivážejících cestující na letiště, kteří jsou někdy v jízdě agresivní a neohleduplní. Po obhlídce místa stavby na pozemku parc.č. X v k.ú. Buštěhrad pokračovalo šetření projednáním věci na stavebním úřadě, kde byly vyžádány kopie rozhodnutí a opatření vydaných stavebním úřadem, které se týkají využití pozemku parc.č. X v k.ú. Buštěhrad. Výsledek jednání lze shrnout tak, že stavební úřad na rozdíl od krajského úřadu, odboru životního prostředí a zemědělství, trvá na tom, že v daném případě se nejedná o záměr zařazený v příloze č. 1 pod kategorii II. bod Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad m 2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu. Stavební úřad zastává názor, že v daném případě jde o užívání stavby tzv. polyfunkční plochy, které je v souladu s Územním plánem obce Buštěhrad, a nikoliv o stavbu veřejného parkoviště ve smyslu ČSN , tj. parkovací stání určená k veřejnému parkování vozidel (např. po dobu nákupu, zaměstnání, vyložení nebo naložení nákupu). Na dotaz, zda stavební úřad obdržel nějakou stížnost od místních obyvatel na hluk z provozu firmy A, s. r. o., uvedl vedoucí stavebního úřadu, že žádnou stížnost od místních obyvatel úřad neobdržel, přičemž firma zde provozuje činnost cca od prosince 2012 poté, co zde ukončil činnost autobazar. Pracovníci stavebního úřadu poukázali na to, že daná plocha je územním plánem určena jako plocha pro výrobu, v minulosti zde byl zemědělský areál. Stavební úřad odkázal rovněž na vyjádření Ministerstva životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC (dále také ministerstvo ), ze dne , 21 které bylo podkladem pro územní rozhodnutí o změně využití území jižní části pozemku parc.č. X v k.ú. Buštěhrad o výměře m 2, podle něhož daný záměr nepodléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí. B.4 Vyjádření Ministerstva životního prostředí S přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem jsem se rozhodl požádat ministra životního prostředí (dále také ministr ) o stanovisko k posouzení daného záměru z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále také zákon ), a to s odkazem na ustanovení 23 odst. 3 cit. zákona, kde se stanoví, že v případě důvodných pochybností o záměru a o zařazení záměru do příslušné kategorie nebo do příslušného sloupce podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu, popřípadě o rozsahu dotčeného území je rozhodující vyjádření ministerstva. Ministr ve své odpovědi nejprve zmínil, že se ministerstvo předmětným záměrem využití plochy v minulosti zabývalo opakovaně. Dne vydalo vyjádření k záměru Zpevněná plocha Buštěhrad, jehož předmětem byla úprava části předmětného pozemku, která měla být po realizaci záměru využívána jako plocha manipulační, skladová a výstavní. Záměr nepodléhal posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí, neboť předmět nenaplňoval dikci žádného z bodů kategorie I nebo II přílohy č. 1 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. 21 Zn /ENV/ Čj /ENV/08. 5

6 Dopisem ze dne obdrželo ministerstvo od společnosti M, s. r. o., žádost o vyjádření z hlediska zákona k záměru Změna využití plochy na pozemku parc.č. X v k.ú. Buštěhrad, jehož předmětem byla změna využívání předmětné plochy určené ke skladování vozidel autobazaru na plochu sloužící k odstavování a parkování vozidel. Z velikosti výměry předmětné plochy bylo zřejmé, že počet parkovacích stání jistě přesáhne 100 parkovacích stání. Na základě prostudování podkladových materiálů vydalo ministerstvo dne vyjádření k záměru, v němž uvedlo, že daný záměr naplňuje dikci bodu 10.6 (Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 300 m 2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. Záměr proto podléhá zjišťovacímu řízení. V návaznosti na výše uvedené ministr konstatoval, že z hlediska zákona záměry, jejichž předmětem je funkční plocha sloužící k stání silničních motorových vozidel v kapacitě nad 100 parkovacích stání, podléhají zjišťovacímu řízení dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Tuto skutečnost dokládá i metodický výklad ministerstva čj /ENV/11, ze dne Ministr současně zdůraznil, že při rozhodování, zda funkční plocha naplňuje, nebo nenaplňuje dikci bodu 10.6 kategorie II přílohy č. 1 k zákonu, nehrají informace o tom, zda je plocha veřejně nepřístupná, jaká je frekvence parkování nebo za jakým účelem zde vozidla parkují, žádnou roli. Směrodatná je výhradně informace o tom, zda se jedná o výstavbu parkovacích stání a v jakém počtu. Pro úplnost ministr dodal, že plochy budované za účelem provozování autobazarů nejsou považovány za plochy pro parkování, což však není případ aktuálního stavu předmětného záměru. Svou odpověď uzavřel ministr konstatováním, že ministerstvo považuje předmětnou plochu na pozemku parc.č. X v k.ú. Buštěhrad z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí za parkoviště v kapacitě větší než 100 parkovacích stání. B.5 Doplňující vyjádření stěžovatele Dne jsem obdržel doplňující podklady a informace od sdružení, které mi sdělilo, že nepovolené parkoviště provozované společností A, s. r. o., na pozemku parc.č. X v k.ú. Buštěhrad se dále rozrůstá. Sdružení namítá, že podle fotografií pořízených dne bylo na ploše tvořené pozemky parc.č. 1, 2, 3 a 4 v k.ú. Buštěhrad zaparkováno cca automobilů, které parkují v blízkosti obytných domů ulic Šeříková a Liliová v Buštěhradě. Na předmětné pozemky přitom nebylo vydáno žádné územní rozhodnutí ani stavební povolení na stavbu parkoviště, případně odstavné plochy. Sdružení proto trvá na tom, že za tolerance stavebního a krajského úřadu je v dané lokalitě provozováno gigantické parkoviště bez patřičných povolení, aniž by stavba prošla zjišťovacím řízením dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 23 Čj /ENV/13. 6

7 C - Hodnocení věci zástupcem ochránkyně Zákon o veřejném ochránci práv mi ukládá povinnost působit k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v tomto zákoně, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, jakož i před jejich nečinností, a tím přispívat k ochraně práv a svobod. Po provedeném šetření mám za prokázané, že na pozemku parc.č. X v k.ú. Buštěhrad, který je v katastru nemovitostí stále veden jako orná půda, je provozováno parkoviště, jehož kapacita přesahuje počet 100 vozidel. Dle vyjádření stavebního úřadu se daný pozemek nachází v ploše s funkčním využitím průmyslová výroba, výrobní a opravářské služby, nevýrobní služby. V obecné rovině lze říci, že územní plán umístění parkoviště v dané ploše nevylučuje. Současně konstatuji, že v průběhu šetření nebylo prokázáno, že by ke stavbě parkoviště v tom rozsahu, v jakém je aktuálně provozováno, bylo vydáno územní rozhodnutí, stavební povolení či kolaudační souhlas, který by jeho provoz umožňoval. Stavební zákon v ustanovení 80 odst. 1 uvádí, že rozhodnutí o změně využití území stanoví nový způsob užívání pozemku a podmínky jeho využití. Rozhodnutí o změně využití území podle navazujícího ustanovení 80 odst. 2 písm. a) stavebního zákona vyžadují odstavné, manipulační, prodejní, skladové nebo výstavní plochy. Z uvedeného vyplývá, že záměr zřízení parkoviště vyžaduje vydání územního rozhodnutí o změně využití území. V souvislosti s výše uvedeným odkazuji na rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1As 103/2013, ze dne , 24 týkající se výkladu ustanovení 80 stavebního zákona pro situace, které vyžadují rozhodnutí o změně využití území. Nejvyšší správní soud konstatoval, že: příslušný stavební úřad rozhoduje dle 80 stavebního zákona o změně využití území rovněž v případech, kdy se kategorie způsob využití pozemku evidovaná v katastru nemovitostí nemění, ale faktické využití a vnější vlivy určité plochy se zcela nebo zčásti proměňují. Osoba, která zamýšlí využití území změnit, je proto dle ustanovení 86 téhož zákona povinna stavební úřad o vydání takového rozhodnutí požádat. Nejvyšší správní soud má za to, že je především podstatné vyhodnotit povahu změny ve využití území, její zasazení do území, její vlivy na životní prostředí, na hospodářský rozvoj území a důsledky existence této stavby pro okolní obydlí. V ustanovení 76 odst. 2 stavebního zákona zákonodárce vtělil jako podmínku úspěšně ukončeného územního řízení i povinnost žadatele být šetrný k zájmům vlastníků sousedních pozemků a staveb (srov. přiměřeně též výklad pojmu pohoda bydlení v rozsudku NSS ze dne , čj. 2As 44/ , č. 850/2006 Sb. NSS). Pokud jde o parkoviště přesahující 100 parkovacích stání, vyžaduje daný záměr rovněž provedení tzv. zjišťovacího řízení dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Takový záměr totiž naplňuje dikci bodu 10.6 (Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad m 2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. Vyjádření ministerstva v této věci považuji pro další postup 24 Viz sekce rozhodovací činnost soudu. Podstatou celé věci bylo užívání zpevněných a nezpevněných ploch patřících k areálu bývalého cukrovaru k jinému účelu, než ke kterému byly původně určeny. Klíčová právní otázka sporu spočívala v posouzení toho, zda existovaly nutné předpoklady pro zahájení územního řízení ve věci změny využití území. 7

8 správních orgánů za rozhodující a s odkazem na ustanovení 23 odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí za závazné. Výše uvedené si dovoluji shrnout tak, že záměr provozovat na pozemku parc.č. X v k.ú. Buštěhrad parkoviště přesahující počet 100 stání je takovou změnou v užívání pozemku, která vyžaduje vydání územního rozhodnutí o změně využití území ve smyslu stavebního zákona a současně podléhá zjišťovacímu řízení. Ze shromážděných podkladů přitom vyplývá, že stavební úřad potřebné územní rozhodnutí nevydal a současně ani krajský úřad, který je příslušný k provedení zjišťovacího řízení, svou působnost vůči danému záměru dosud neuplatnil, neboť oznámení záměru dosud neobdržel. Doklady, které mi poskytl ministr životního prostředí, přitom svědčí o tom, že společnost M., s. r. o., byla jako aktuální vlastník pozemku o nutnosti provedení zjišťovacího řízení ve vztahu k záměru provozovat na pozemku parc.č. X v k.ú. Buštěhrad parkoviště pro zákazníky Letiště Václava Havla Praha v počtu přesahujícím 100 stání informována dopisem ministerstva ze dne , 25 včetně informace, že příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení je krajský úřad. Na základě výše uvedených skutečností mám za to, že by měl stavební úřad v součinnosti s krajským úřadem ve věci neprodleně jednat a informovat vlastníka pozemku parc.č. X v k.ú. Buštěhrad, že záměr provozovat na předmětném pozemku parkoviště v aktuálním rozsahu vyžaduje provedení územního řízení o změně využití území a provedení zjišťovacího řízení. Současně je třeba stávajícího provozovatele parkoviště a vlastníka pozemku poučit o právních důsledcích užívání pozemku za účelem provozování parkoviště bez potřebného územního rozhodnutí. Jako vhodné se mi jeví, aby stavební úřad svolal v co nejkratší době místní šetření, kde by za účasti zástupců vlastníka pozemku, provozovatele parkoviště, jakož i zástupců krajského úřadu (odboru životního prostředí a zemědělství) projednal další postup. D - Závěry Záměry, jejichž předmětem je funkční plocha sloužící k stání silničních motorových vozidel v kapacitě nad 100 parkovacích stání, podléhají zjišťovacímu řízení dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Při rozhodování, zda funkční plocha naplňuje, nebo nenaplňuje požadavky zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, nehrají informace o tom, zda je plocha veřejně nepřístupná, jaká je frekvence parkování nebo za jakým účelem zde vozidla parkují, žádnou roli. Na základě výše popsaných zjištění a úvah jsem ve smyslu ustanovení 18 odst. 1 zákona o veřejném ochránci práv dospěl k závěru, že Magistrát města Kladna, jakož i Krajský úřad Středočeského kraje, jako správní orgány na úseku stavebního řádu nevyhodnotily správně záměr provozování odstavného parkoviště motorových vozidel na pozemku parc.č. X v k.ú. Buštěhrad, neboť daný záměr vyžaduje rozhodnutí o změně využití území ve smyslu stavebního zákona, jehož vydání musí předcházet provedení tzv. zjišťovacího řízení podle zákona o posuzování vlivů záměru na životní prostředí. Zprávu o šetření zasílám primátorovi města Kladna a řediteli Krajského úřadu Středočeského kraje a žádám, aby se v zákonné lhůtě 30 dnů od jejího doručení vyjádřili ke zjištěným pochybením a informovali mě o přijatých opatřeních k nápravě. 25 Čj /ENV/13. 8

9 Zpráva shrnuje moje dosavadní poznatky, které mohou být podkladem pro závěrečné stanovisko. Zprávu o šetření zasílám rovněž občanskému sdružení Bonum Commune, o. s., stěžovateli. JUDr. Stanislav K ř e č e k v. r. zástupce veřejné ochránkyně práv (zpráva je opatřena elektronickým podpisem) Na základě zprávy o šetření magistrát svůj postoj k předmětné činnosti přehodnotil a sdělil, že bude projednán přestupek vlastníků pozemků spočívající v jejich užívání bez příslušného územního rozhodnutí, provozovatel parkoviště bude vyrozuměn o tom, že záměr provozovat komplexní parkoviště v rozsahu přesahujícím plochu povolenou kolaudačním souhlasem a územním rozhodnutím o změně využití území, vyžaduje provedení územního řízení o změně využití území a provedení zjišťovacího řízení EIA. Současně magistrát uvedl, že stavební úřad bude i nadále provádět kontrolní činnost a vyvozování deliktní odpovědnosti, pokud k tomu shledá důvody. 9

Č.j. S056/2008/VZ-03935/2008/520/EM V Brně dne 7. března 2008

Č.j. S056/2008/VZ-03935/2008/520/EM V Brně dne 7. března 2008 Č.j. S056/2008/VZ-03935/2008/520/EM V Brně dne 7. března 2008 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb. a zákona

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení *KUCBX00ITEYJ* KUCBX00ITEYJ O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í Čj.: KUJCK 88035/2015/OZZL/2 Sp.zn.: OZZL 87860/2015/hery datum: 1.12.2015 vyřizuje:

Více

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let.

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let. JEDNACÍ ŘÁD ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží I. Úvodní ustanovení Čl. 1. Jednací řád Základní organizace odborového sdružení železničářů Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) upravuje postup orgánů ZO

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: 122062/2013 Sp.zn.: S - JMK 122062/2013/OD/Jí Brno 12.12.2013 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T

Více

Úklidové služby v objektu polikliniky

Úklidové služby v objektu polikliniky Městská poliklinika Praha příspěvková organizace Hlavního města Prahy se sídlem Spálená 78/12, Praha 1, 110 00 Česká republika dále jen zadavatel vyhlašuje dle ustanovení 12 odst. 3 Zákona o veřejných

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 27.1.2009 VÚP 328.3-2360/3150/08 Ka-38 Pavel Kavlík

Více

Závěrečná zpráva o výsledku šetření

Závěrečná zpráva o výsledku šetření 1. Nařízení předběžného opatření v podobě statického zajištění stavební jámy soudem nezbavuje stavební úřad povinností uložených mu stavebním zákonem a spočívajících v dozoru nad zajišťováním ochrany veřejných

Více

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y . Městský úřad Nový Knín stavební úřad nám. Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín Spis.zn.: MUNKsp/472/2014/STAV Nový Knín, dne 2.2.2015 Č.j.: MUNK/288/2015/STAV-Kon Vyřizuje: Olga Konopásková Telefon:

Více

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/817/2011/Če Miroslav Vala č.j. : SÚ/330/1248/2011/Če Jana Valová vyřizuje: Ing. Jiřina Čermáková Krátká 648 e-mail : cermakova@brusperk-mesto.cz

Více

ROZHODNUTÍ. O d ů v o d n ě n í

ROZHODNUTÍ. O d ů v o d n ě n í V Praze dne: 26.6.2013 Spisová značka: SZ 081656/2013/KUSK REG/MP Č. j.: 093052/2013/KUSK Vyřizuje: Ing. Pavlátová / 257 280 717 ROZHODNUTÍ Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje

Více

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební prace mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) veřejná zakázka na stavební prace s

Více

Č.j. VZ/S83/04-151/2798/04-RP V Brně dne 18. června 2004

Č.j. VZ/S83/04-151/2798/04-RP V Brně dne 18. června 2004 V Brně dne 18. června 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném z vlastního podnětu dne 21.5.2004 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor strategického rozvoje kraje Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor strategického rozvoje kraje Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor strategického rozvoje kraje Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Sp. zn. KÚOK/12404/2014/OSR/937 Olomouc dne 11. dubna 2014 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Karla

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

Městský úřad Březnice Stavební úřad

Městský úřad Březnice Stavební úřad Spis: Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon E-mail: 2109/2015/SÚ 2109/2015/MUBREZ/SU-5 Ing. Novotná 318 403 172 stavebni@breznice.cz Městský úřad Březnice Stavební úřad Náměstí 11, 262 72 Březnice Březnice

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 As 46/2004-64 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 18/2011-81 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a soudců JUDr. Jakuba Camrdy,

Více

Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění

Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 6 /2006 Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění (Úplné znění ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.5.2010, dodatku č. 2 ze dne 21.12.2011 a dodatku

Více

STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE

STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE schválený Vládou ČR usnesením č. 744 ze dne 28. července 2004 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Akreditační komise (dále jen komise ) pečuje o kvalitu vysokoškolského vzdělávání

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 2.9.2008 VÚP 328.3-1227/1671/08 Ka-33 Pavel Kavlík

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA č. 38 / 2007

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA č. 38 / 2007 Městský úřad Jablunkov Odbor územního plánování a stavebního řádu Dukelská 144, 739 91 Jablunkov Jablunkov, dne 27. prosince 2007 Obec Písek, Písek č.p. 51, 739 84 Písek u Jablunkova, zastoupena starostou

Více

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, ID DS: gmtbqhx

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, ID DS: gmtbqhx Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, ID DS: gmtbqhx odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 SPIS. ZN.: 10849/2012/VÝST/Dy,

Více

Pravidla pro prodej pozemků z majetku obce Krasov

Pravidla pro prodej pozemků z majetku obce Krasov Organizace: Obec Krasov Sídlo: Krasov 29, 793 94 Krasov IČ: 00296121 Předpis č.: 1/2014 Zpracovala: Lucie Klimenková Schválil: Mgr. Lukáš Grůza, starosta obce Datum vyhotovení: březen 2014 Nabývá účinnosti:

Více

JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Kancelář hejtmana Ing. Jaroslav Jedlička, vedoucí odboru U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 291, fax: 386 354 967 e-mail: jedlicka@kraj-jihocesky.cz,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. Výměna 4 ks interiérových dveří v budově kina Art Veřejná zakázka (zatrhněte)

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 23.07.2014 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: MUCL/147135/2014/Pro

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0922/2015/VZ-45149/2015/532/KSt Brno: 17. prosince 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0922/2015/VZ-45149/2015/532/KSt Brno: 17. prosince 2015 *UOHSX007XXVS* UOHSX007XXVS ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0922/2015/VZ-45149/2015/532/KSt Brno: 17. prosince 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám. Armády 1213/ 8, P.O. BOX 36, 669 22 Znojmo

Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám. Armády 1213/ 8, P.O. BOX 36, 669 22 Znojmo Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám. Armády 1213/ 8, P.O. BOX 36, 669 22 Znojmo Oprávněná úřední osoba: Ing. Eva Zavadilová Tel.: 515 216 438 Fax: 515 216 441 E-mail: Eva.Zavadilova@muznojmo.cz Znojmo

Více

Č. j.: 2R 35/02 Hr V Brně dne 29. října 2002

Č. j.: 2R 35/02 Hr V Brně dne 29. října 2002 Č. j.: 2R 35/02 Hr V Brně dne 29. října 2002 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 9.7.2002 podaném společností PHOENIX lékárenský velkoobchod, a. s., se sídlem K pérovně 945/7, 102 00 Praha 10 Hostivař,

Více

Ministerstvo kultury Odbor umění, literatury a knihoven KNIHOVNA 21.STOLETÍ

Ministerstvo kultury Odbor umění, literatury a knihoven KNIHOVNA 21.STOLETÍ Ministerstvo kultury Odbor umění, literatury a knihoven v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších

Více

Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk

Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk Oznámení o zahájení zadávacího řízení pro zakázku malého rozsahu Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk CZ.1.02/6.5.00/15.29670 Tato zakázka je zakázkou malého rozsahu ve smyslu ust. 12 odst. 3 Zákona

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 57/2013-33 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Tomáše Langáška a Mgr. Evy

Více

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU Ministerstvo pro místní rozvoj METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 MP číslo: 2/Příručka pro české žadatele, 5. vydání

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Michaely Židlické, soudkyně Vlasty Formánkové a soudce zpravodaje Miloslava Výborného o ústavní

Více

2. Žádost se podává písemně prostřednictvím podatelny. Formulář žádosti je příloha č. 2 těchto zásad. Každá žádost musí obsahovat:

2. Žádost se podává písemně prostřednictvím podatelny. Formulář žádosti je příloha č. 2 těchto zásad. Každá žádost musí obsahovat: Postup a zásady pronájmu pozemků ve vlastnictví statutárního města Děčín I. Žádosti 1. Žádosti o pronájmy pozemků ve vlastnictví statutárního města Děčín vyřizuje odbor místního hospodářství a majetku

Více

Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění

Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění Město Blovice VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 2 /2012 Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění Článek 1 Úvodní ustanovení Tato směrnice stanoví pravidla pro poskytování informací

Více

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Do vlastních rukou akcionářů DEK a.s. POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti DEK a.s., se sídlem Tiskařská 10/257, PSČ 108 00, IČ: 276 36 801, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Uchazečům o veřejnou zakázku

Uchazečům o veřejnou zakázku MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Oddělení soukromoprávní VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: Č. J.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE / ÚTVAR: Mgr. Irena Hanáková/OSP TELEFON: 556 879 749 E-MAIL: Irena.hanakova@koprivnice.cz

Více

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek Č. j.: MUPI/2016/19152/St - UZ/05 V Písku dne: 03.06.2016 Vyřizuje: Ing.Václav Stejskal Telefon: 382 330 601, 382 330 555 E-mail:

Více

Směrnice Rady města č. 2/2011

Směrnice Rady města č. 2/2011 1 Směrnice Rady města č. 2/2011 PRO VYŘIZOVÁNÍ A EVIDENCI STÍŽNOSTÍ, PETIC, KVALIFIKOVANÉ ŽÁDOSTI, HROMADNÉ PŘIPOMÍNKY A MÍSTNÍHO REFERENDA (TJ. PODÁNÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB - DÁLE JEN PODÁNÍ) Vyřizování

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: JMK 127488/2012 Sp. zn.: S - JMK 34961/2011 OÚPSŘ Brno 09.11.2012 Vyvěšeno dne: VEŘEJNÁ

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Dle rozdělovníku Č.j.: Sp.Zn.: Vyřizuje/linka V Brně dne: JMK 34248/2010 S-JMK 34248/2010 OŽP/Ri Mgr. Richterová/2684

Více

84/1990 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 1990

84/1990 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 1990 Systém ASPI - stav k 9.3.2010 do částky 22/2010 Sb. a 10/2010 Sb.m.s. Obsah a text 84/1990 Sb. - stav k 10. 3.2010 Změna: 175/1990 Sb. Změna: 259/2002 Sb. Změna: 151/2002 Sb. Změna: 501/2004 Sb. Změna:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 63/2012-39 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/12062-2012/ 2309-2012/vn Dvůr Králové nad Labem, dne 21. června

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 56/2009-99 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Jana Passera

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S443/2012/VZ-17943/2012/710/FKa V Brně dne 2. 11. 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S443/2012/VZ-17943/2012/710/FKa V Brně dne 2. 11. 2012 *UOHSX004JZ6C* UOHSX004JZ6C ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S443/2012/VZ-17943/2012/710/FKa V Brně dne 2. 11. 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 22. 8. 2012 Číslo jednací: 126063/2012/KUSK/OŽP/LK Vyřizuje: Lucie Kubalíková / 661 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 11/2004-113 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného

Více

Krajský úřad Pardubického kraje odbor majetkový a stavebního řádu oddělení stavebního řádu

Krajský úřad Pardubického kraje odbor majetkový a stavebního řádu oddělení stavebního řádu Krajský úřad Pardubického kraje odbor majetkový a stavebního řádu oddělení stavebního řádu Č.j.: KrÚ - 6921 0/125/2011/0MSŘ/MV-3 Sp. zn.: SpKrÚ 69210/2011 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTí Krajský úřad Pardubického

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Odbor stavební a vodoprávní

M ě s t s k ý ú ř a d Odbor stavební a vodoprávní M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní Jungmannova 968, 664 34 Kuřim SPIS. ZN.: S-MK/232/12/OSVO/Le Č.J.: MK/232/12/OSVO VYŘIZUJE: Ing. Lekešová TEL.: 541422314 E-MAIL: lekesova@radnice.kurim.cz

Více

Otevřené zadávací řízení na služby Bruntál

Otevřené zadávací řízení na služby Bruntál Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Bruntál Sídlem: Partyzánská 7, 792 01 Bruntál Evidenční číslo VZ: 60053859 Zastoupený: Ing. Václavem Stráníkem, ředitelem Pozemkového

Více

R O Z H O D N U T Í. povoluje výjimku

R O Z H O D N U T Í. povoluje výjimku Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň II, tel. 384 342 157 fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis. zn.:

Více

Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín

Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín Článek I Nabytí a převod pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčína Statutární město

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor životního prostředí a zemědělství Datum: 11. 5. 2015 Jednací číslo: 1396/ZPZ/2015 JID: 64198/2015/KUUK Vyřizuje/linka: Ing. Dagmar Hyblerová/170 E-mail:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: EXPOZICE

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

STAVEBNÍ ZÁKON s komentářem a prováděcími vyhláškami 2009

STAVEBNÍ ZÁKON s komentářem a prováděcími vyhláškami 2009 STAVEBNÍ ZÁKON s komentářem a prováděcími vyhláškami 2009 1. aktualizace k 1. 5. 2010 Str. 13 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), který nabyl účinnosti 1. ledna

Více

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek Č. j.: MUPI/2016/15997/Hrn /UZ-015 Ev. č.: PUP/028/2016/Hrn - OOP/stan Vyřizuje: Ing. Jaroslav Hrneček Telefon: 382 330 111, 382

Více

Obecní úřad Raškovice stavební úřad Raškovice 207, 739 04 Pražmo

Obecní úřad Raškovice stavební úřad Raškovice 207, 739 04 Pražmo Obecní úřad Raškovice stavební úřad Raškovice 207, 739 04 Pražmo Archivní značka: 328/A/5/2015/M/RD/AR/přípojka elektro Vaše spis. zn. Naše sp. zn. 2031/2009/SÚ/Olš/328 Datum vyhotovení : 2010-01-18 Poř.

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Rozhodnutí Stavební povolení

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Rozhodnutí Stavební povolení VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: NAŠE ZN: ČÍSLO JEDNACÍ: MV 33634/2015/OD VYŘIZUJE: TESAŘ ZDENĚK TEL: 517 301 416 E-MAIL: Z.TESAR@MEUVYSKOV.CZ Obec Radslavice IČ 00373567 Radslavice 91 683 21 Pustiměř DATUM: 10.8.2015

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Intrea-Piko, s.r.o. se sídlem Sasanková 2657/2, 106 00 Praha 10 IČ: 457 98 133

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Intrea-Piko, s.r.o. se sídlem Sasanková 2657/2, 106 00 Praha 10 IČ: 457 98 133 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Intrea-Piko, s.r.o. se sídlem Sasanková 2657/2, 106 00 Praha 10 IČ: 457 98 133 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.intrea.cz

Více

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Více

+LVDCY11FTS4L+! KUCBX00ESR3K O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S TŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

+LVDCY11FTS4L+! KUCBX00ESR3K O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S TŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ +LVDCY11FTS4L+! KUCBX00ESR3K O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S TŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ Čj.: KUJCK 4523/2014/OZZL Sp. zn.: OZZL 69656/2013/jahon datum: 17. 1. 2014 vyřizuje: Mgr. Jakub Honetschläger

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 18A 14/2014-29 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní Mgr. Jarmilou Úředníčkovou v právní věci žalobce A. K., zastoupeného Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem

Více

Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579 344 20 Domažlice

Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579 344 20 Domažlice Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579 344 20 Domažlice Č.spisu: OŽP-1776/2016 Č.j.: MeDO-14992/2016-Kitz-DS Vyřizuje: Ing. Kitzbergerová, 379 719 272

Více

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Statutární město Přerov se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V JEDNACÍM ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM podle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY S NÁZVEM Rekonstrukce

Více

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ.

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 30. 9. 2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice

Více

Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu

Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje

Více

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE mimo režim zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zadavatel: Římskokatolická farnost děkanství Skuteč Tyršova

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 1Co 223/2009-221 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Zavrtálka a soudců JUDr. Jaroslava Hikla a JUDr. Radmily Baďurové v právní

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Městský úřad, odbor investic a dotací adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně telefon 354 922 111, fax 354 623 186, e-mail muml@marianskelazne.cz,

Více

Obecně závazná vyhláška města Žlutice č. 2/2011 Požární řád obce

Obecně závazná vyhláška města Žlutice č. 2/2011 Požární řád obce Obecně závazná vyhláška města č. 2/2011 Požární řád obce Zastupitelstvo města svým usnesením ZM/2011/8/11 ze dne 31. října 2011 vydává na základě 29 odst. 1 písm o) bod 1 zák. 133/1985 Sb., o požární ochraně

Více

R O Z H O D N U T Í. Ústředna: 558 666 232 Tajemník: 558 666 510 Bankovní spojení: Stavební úřad: 558 666 443 ČSOB, a. s.

R O Z H O D N U T Í. Ústředna: 558 666 232 Tajemník: 558 666 510 Bankovní spojení: Stavební úřad: 558 666 443 ČSOB, a. s. Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. SÚ/328/1638/2010/Ku č.j. SÚ/330/1639/2010/Ku vyřizuje: Mária Kudelová e-mail:kudelova@brusperk-mesto.cz datum: 6.10.2010 R O Z H O

Více

Praxe při zadávání veřejných zakázek - nejčastější chyby žadatelů/příjemců

Praxe při zadávání veřejných zakázek - nejčastější chyby žadatelů/příjemců Praxe při zadávání veřejných zakázek - nejčastější chyby žadatelů/příjemců Datum : 19.3.2009 Místo: ÚRR Prezentuje : Mgr. Jan Galář Červenec 2008 březen 2009 Kontrolované zakázky : 138 Bez vyžádání dodatečné

Více

Smlouva o dodávce pitné vody.

Smlouva o dodávce pitné vody. Smlouva o dodávce pitné vody. Z vodovodu pro veřejnou potřebu ve vlastnictví obce Strašnov, uzavřená na základě 8 odst. 6 zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění. 1. Smluvní strany

Více

R O Z H O D N U T Í. t a k t o: Podle 19 odst. 1 zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů,

R O Z H O D N U T Í. t a k t o: Podle 19 odst. 1 zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, 12 Ksz 9/2012-41 R O Z H O D N U T Í Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl v ústním jednání konaném dne 13. 9. 2012 v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Milady Tomkové, zástupce předsedkyně

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2003 V Praze dne 11. prosince 2003 Částka: 53 O B S A H : Část I.

Více

Interní směrnice ředitele Městské policie Brno č. 5/2013 Přijímání, evidování a vyřizování stížností

Interní směrnice ředitele Městské policie Brno č. 5/2013 Přijímání, evidování a vyřizování stížností Interní směrnice ředitele Městské policie Brno č. 5/2013 Přijímání, evidování a vyřizování stížností Čl. I Úvodní ustanovení Účelem této směrnice je sjednotit a upravit postup a povinnosti zaměstnanců

Více

Obec Málkov. Málkov. Číslo jednací: Vaše č.j./ze dne: Vyřizuje / linka: Dne: OO-5/2014-202 / Vojtíšková Marie Ing./ 311516615 06.08.

Obec Málkov. Málkov. Číslo jednací: Vaše č.j./ze dne: Vyřizuje / linka: Dne: OO-5/2014-202 / Vojtíšková Marie Ing./ 311516615 06.08. Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun Politických vězňů 198/16, 266 01 Beroun tel.: 311625147, fax: 311623495, e-mail: kp.beroun@cuzk.cz, Obec Málkov Málkov 267 01 Králův

Více

Městský úřad Loket odbor výstavby, územního plánování, zemědělství a ţivotního prostředí, dopravy a vodního hospodářství

Městský úřad Loket odbor výstavby, územního plánování, zemědělství a ţivotního prostředí, dopravy a vodního hospodářství Městský úřad Loket odbor výstavby, územního plánování, zemědělství a ţivotního prostředí, dopravy a vodního hospodářství T.G. Masaryka čp. 1, 357 33 Loket tel. 352 684 004, fax 352 684 208 Spis. značka:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N Í K IČO: 75004101 Zapsán:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LIBRANTICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LIBRANTICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LIBRANTICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 3. Textová část odůvodnění změny územního plánu obce Librantice: a) Vyhodnocení koordinace využívání z hlediska širších vztahů v, politikou územního rozvoje

Více

5. Za spolehlivého se pro účely zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, nepovažuje ten a) komu byla v posledních 12

5. Za spolehlivého se pro účely zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, nepovažuje ten a) komu byla v posledních 12 Kontrolní otázky podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů 1.

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Č.j. JMK 156004/2010 SpZn. S-JMK 156004/2010/OÚPSŘ Brno 10.1.2011 R O Z H O D N U T Í V E Ř

Více

ROZHODNUTÍ. nebude posuzován podle zákona EIA. Odůvodnění

ROZHODNUTÍ. nebude posuzován podle zákona EIA. Odůvodnění Krajský úřad Královéhradeckého kraje Obdrží viz rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 17648/ZP/2015 - Po 22.07.2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o podmínkách pořádání tombol na území obce Bechlín (dále jen OZV )

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o podmínkách pořádání tombol na území obce Bechlín (dále jen OZV ) odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Obec: Bechlín (dále jen obec ) Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o podmínkách pořádání tombol na území obce Bechlín (dále

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 44/2013-45 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 137/2012-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Tomáše Langáška a Mgr.

Více

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o.

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Iweol EU s.r.o., se sídlem Kovářská 140/10,

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Odůvodnění veřejné zakázky Veřejná zakázka Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Zadavatel: Právní forma: Sídlem: IČ / DIČ: zastoupen: EAST

Více

Ž A D A T E L ÚČEL A POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KRITERIA FINANČNÍ SPOLUÚČAST ŽADATELE

Ž A D A T E L ÚČEL A POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KRITERIA FINANČNÍ SPOLUÚČAST ŽADATELE 1/8 Ž A D A T E L Žadatelem může být právnická i fyzická osoba, která je vlastníkem kulturní památky 1, případně památkově hodnotné nemovitosti 2 situované na území. ÚČEL A POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ,

Více

O b s a h : 12. Úřední sdělení České národní banky ze dne 1. října 2001 k využívání outsourcingu bankami

O b s a h : 12. Úřední sdělení České národní banky ze dne 1. října 2001 k využívání outsourcingu bankami Částka 16 Ročník 2001 Vydáno dne 5. října 2001 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 12. Úřední sdělení České národní banky ze dne 1. října 2001 k využívání outsourcingu bankami 13. Úřední sdělení České národní

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í O U M Í S T Ě N Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í O U M Í S T Ě N Í MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: Mukrn/201544081/RR/SU/Bl. Vyřizuje: Ing. Alena Blaščíková Telefon: 554 697 709 E-mail: ablascikova@mukrnov.cz

Více