FOSC -400B2 & B4 MontáΩní návod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FOSC -400B2 & B4 MontáΩní návod"

Transkript

1 FOSC -400B2 & B4 MontáΩní návod Optická spojka s integrovan m systémem kazet pro uloωení sváru 1 Obecnπ 1.1. MontáΩní návod popisuje nezbytné kroky pro montáω spojek FOSC-400B2 a B4. V závislosti na pouωitém kabelu konstrukce loose tube, slotted core, central core nebo ribbon pouωijte p íslu né FOSC Kity. Zobrazeno je pouωití kabelu loose tube a fuzní sváry chránπné teplem smr titelnou ochranou Spojky FOSC-400B2 a B4 jsou dodávány s jednou kazetou pro uloωení optick ch sváru, která mu Ωe b t vybavena drωáky aω pro 24 sváru v závislosti na typu kazety. Dodateçnπ mohou b t doplnπny dal í kazety (maximálnπ dal í 3 pro kaωdou spojku) V echny kazety osazujte ochranou sváru jako je Raychem SMOUV-1120-série a nπkteré typy kazet (S12) je moωné osadit ru zn mi typy mechanick ch spojek (GTE, FIBR- LOCK, nebo podobné) Spojky FOSC-400B2 a B4 jsou vωdy vybaveny jedním ováln m portem, kde mohou b t umístπny 2 kabely nap. p i nep eru ené smyçce kabelu. Spojka FOSC-400B2 má 2 velké kruhové kabelové prostupy a spojka B4 má 4 men í kruhové prostupy Pro smr tπní tπsnπní prostupu pouωívejte pouze hork vzduch (o maximální teplotπ 350 C). Není dovoleno pouωití otev eného plamene Spojky FOSC-400B2 a B4 mohou b t instalovány p ímo do zemπ, v kabelové komo e nebo vnπ na sloup Obsah soupravy popsan v tomto montáωním návodu odpovídá standardnímu balení. Alternativní konfigurace jsou moωné.

2 2 Popis produktu 2.1 Oznaçení produktu Typ kazety S: v p ípadπ kazety s jednotliv mi sváry (EUR moduly). Bez znaçení: v p ípadπ US modulu Poçet sváru na kazetπ: A kazeta: 08 nebo 16 B kazeta: 12, 16 nebo 24 D kazeta: 36, 48 nebo 72 NT = bez kazet Kabelov blok proti vlhkosti: B = ano N = ne Ventilek: V = ano N = ne FOSC-400X X - X X X - X - X X X - X X Y Y Raychem zákaznické çíslo Typ spojky: A, B nebo D Poçet kruhov ch portu Poçet kazet: A spojka: 0 2 B spojka: 0 4 D spojka: 0-8 Vyvedené uzemnπní: G = ano N = ne Nap. FOSC-400B4-S12-1-NNN-BA01 B4 B spojka se 4 mal mi kruhov mi porty S 12 kazeta aω na 12 sváru 1 spojka je dodávána s 1 kazetou NNN spojka neobsahuje kabelov blok proti vlhkosti, bez ventilku a bez zvlá tních komponent pro elektrické uzemnπní BA01 zákaznické kontrolní çíslo Rozmπrová tabulka FOSC (údaje v mm) Raychem Celková Vnπj í pru mπr Maximální Pru mπr kabelu v znaçení délka spojky spojky kapacita sváru kruhovém portu oválném portu min. max. (250µ vláken) min. max. min. max. (tπleso) (tπleso + (*) (*) (**) (**) klip) FOSC-400A FOSC-400B FOSC-400B FOSC-400D (*) pru mπr kabelu pro 1 kabel/port (**) pru mπr kabelu pro 2 kabely/port

3 2.2 Obsah balení FOSC-400B2 a B4-XXX-1-NNN - Vrchní kryt spojky - Spona (uzávπr) - Základna se rouby pro fixaci tahového prvku kabelu a s jednou kazetou (viz ) - Pásek suchého zipu - Podpora vyklopení kazety - Tπsnπní oválného prostupu kabelu (viz ) - Vodiç pro propojení stínicí fólie kabelu - Konektor pro propojení stínicí fólie kabelu - MontáΩní návod - Tπsnící gumov krouωek - Vysu ující silicagel 2.3 P íklad doplµkové soupravy Souprava kazety FOSC-B-TRAY-S Kazeta pro 12 sváru - Víçko kazety - Stahovací pásky - 4 malé transportní trubiçky (vnit ní Ø 2,0 mm) - 4 vπt í transportní trubiçky (vnit ní Ø 2,8 mm) Tπsnπní kruhového kabelového prostupu FOSC-B/D-CSEAL-1NT - Ochranná hliníková samolepicí kabelová páska - Teplem smr titelná kabelová pru chodka - Çisticí ubrousek - Brusn papír - Vodiç pro propojení stínicí fólie kabelu* - Konektor pro propojení stínicí fólie kabelu* - MontáΩní návod* Tπsnπní oválného kabelového prostupu FOSC-B/D-CSEAL-2NT - Ochranná hliníková samolepicí kabelová páska - Odboçn klip - Teplem smr titelná kabelová pru chodka - Çisticí ubrousek - Brusn papír - Vodiç pro propojení stínicí fólie kabelu* - Konektor pro propojení stínicí fólie kabelu* - MontáΩní návod* *Obsahuje pouze v p ípadπ, Ωe souprava je objednána samostatnπ.

4 2.3.4 Souprava pro znovuotev ení spojky FOSC-A/B-O-RING-SEAL-KIT - Çisticí ubrousek - Tπsnící gumov krouωek - Vysu ující silicagel 2.4 P íslu enství FACC-HEAT-GUN-220V Zdroj horkého vzduchu CV 1981 (1460 wattu ) s promπnlivou regulací teploty a reflektor proudu vzduchu PR26. Maximální poωadovaná teplota: 350 C FOSC-A/B-POLE-MOUNT Souprava pro montáω spojky na sloup nebo na ze FOSC-B-BASKET-LBT DrΩák nep eru en ch nebo nevyuωit ch stoçen ch trubiçek. Pro kabel loose tube FOSC-A/B-VAULT-BAG Ohni-odoln ochrann vak na spojku.

5 2.4.5 FOSC-WORK-STAND MontáΩní drωák spojky FOSC 3 Obecná upozornπní 3.1 NepouΩívejte po kozené kabelové pru chodky ani je nijak neupravujte p ed instalací Spojka FOSC-400B2 a B4 mu Ωe b t instalována p i teplotπ v rozmezí -1 C aω +45 C 3.3. PouΩit generátor by mπl mít dostateçnou kapacitu pro zásobení zdroje horkého vzduchu elektrickou energií. Optická infrastruktura by mπla b t opat ena koncovkami kabelu, pokud je v provozu. Laserové zá ení mu Ωe váωnπ po kodit vá zrak. DodrΩujte bezpeçnostní pokyny. 4 Instalace kabelu v oválném prostupu 4.1 Odstraµte uzavírací sponu. Zmáçknπte páçku mírnπ dolu tak, aby do lo k jejímu odemçení. Otev ete sponu pouωitím háçku na páçce. Sejmπte sponu, krycí víko a tπsnicí krouωek peçlivπ uchovejte pro pozdπj í uωití. 4.2 Uchy te spojku FOSC do montáωního drωáku a otev ete ováln prostup od íznutím jeho konce pilkou nebo ezn m tkalounem. Zahla te vnit ní okraj vstupu brusn m papírem.

6 4.3 Oçistπte kabel od v ech neçistot, mastnoty a dal ích prvku v délce p ibliωnπ 2 m od jeho konce çist m hadrem. Vezmπte kabelovou pru chodku ze sady FOSC-B/D- CSEAL-1NT a nasa te ji na kabel. Strana kabelové pru chodky bez lepidla, oznaçena ipkou, musí smπ ovat k tπlesu spojky. 4.4 Zasuµte kabely do spojky ováln m portem. P ipravte kabel tak, jak je popsáno v kapitole 5 (p íprava kabelu). 5 P íprava kabelu 5.1 Odstraµte kabelov plá (a stínπní pokud kabel obsahuje) v délce odpovídající místním p edpisu m (nap. 1,2 m). 1,1 m je maximální povolená délka pro ribbon (6R4) nebo vysokokapacitní kazety (S24). Oçistπte plnicí hmotu z trubiçek a zkra te centrální tahov prvek na 75 mm od okraje plá tπ kabelu. 5.2 Pokud je poωadováno propojení stínicí fólie kabelu, vyst ihnπte axiálnπ pásek v délce cca 25 mm v plá ti kabelu a p ipojte zde klip. Oviµte p es toto místo izolaçní pásku.

7 5.3 Od íznπte trubiçku ve vzdálenosti 35 mm od okraje plá tπ kabelu a oçistπte svazek vláken od gelu. POZOR NA PO KOZENÍ VLÁKEN! Vyberte flexibilní transportní trubiçku, která pasuje na trubiçku s vlákny a p etáhnπte ji na tuto trubiçku s vlákny. Pozn: Pro slotted core kabely pouωijte speciální soupravu, pomocí které konvertujete kabel konstrukce slotted core na loose tube 5.4 Zarovnejte konec plá tπ kabelu s okrajem základny spojky. Cable Strenght member Cable ring cut 5.5 Zasuµte tahov prvek kabelu pod fixaçní roub a dotáhnπte jej. Odst ihnπte p eb vající délku tahového prvku. 5.6 Pokud je to poωadováno, propojte vodiçe p ipojené na stínicí fólii kabelu p iloωen m konektorem. Pokud je pouωit hovorov pár, propojte jej obdobnπ konektory dle místních poωadavku.

8 6 Utπsnπní oválného prostupu 6.1 Peçlivπ oçistπte çisticím ubrouskem ováln port a kabely v délce 100 mm od hrany prostupu. 6.2 Kruhov mi pohyby zdrsnπte brusn m papírem ováln port a kabely v oçi tπném úseku. Odstraµte v echen obrou en materiál çist m hadrem. 6.3 P iloωte oválnou pru chodku p es vstup a kabely a oznaçte si konec. 6.4 Nalepte ochrannou samolepicí aluminiovou fólii modr m prouωkem p es místo, které jste si oznaçili. Fólii p ilepte kolem kabelu dokola.

9 6.5 P etáhnπte smr ovací pru chodku p es kabelov vstup a nasa te oddπlovací klip. Ujistπte se, Ωe pru chodka je aω u základny spojky a oddπlovací klip je úplnπ zasunut. Páskou spojte kabely k sobπ. 6.6 Smr ujte kabelovou pru chodku smπrem od základny spojky ke kabelu m rovnomπrn mi krouωiv mi pohyby. Pro smr tπní doporuçujeme pouωití zdroje horkého vzduchu s reflektorem proudu vzduchu. Smr ujte, dokud se zelená termoindikaçní barva nepromπní v çernou. Ujistπte se, Ωe pouωíváte zdroj horkého vzduchu s maximální teplotou vzduchu 350 C. (Pokud pouωíváte FACC-HEAT-GUN-220V, nastavte termostat na stupeµ 10). 6.7 Postupnπ smr ujte rovnomπrn mi pohyby ke konci s kabely tak, aby se zelená termoindikaçní barva na celém povrchu pru chodky promπnila v çernou. Proh ejte oddπlovací klip peçlivπ z obou stran tak, aby se na konci pru chodky ukázalo lepidlo. Lepidlo pru chodky se musí promísit s lepidlem klipu. Vyçkejte, dokud pru chodka nezchladne na okolní teplotu, a do té doby nemanipulujte s kabely. 7 Organizace vláken 7.1 Pokud je pouωita kazeta FOSC-B-TRAY-S12-1. Kazeta aω pro 12 sváru KaΩdá kazeta je vybavena 12 drωáky sváru a na kaωdé stranπ kazety je moωné fixovat 4 velké nebo 6 mal ch flexibilních transportních trubiçek. Umístπte trubiçky na základnπ kazety a zarovnejte je. P iloωte a oznaçte si trubiçky v délce 15 mm od hrany kazety.

10 7.1.2 Opatrnπ od íznπte trubiçky v místπ oznaçení a p ipevnπte je ke kazetπ dvπmi stahovacími pásky. Transportní trubiçky se nesmí dostat do kontaktu s vlákny jiω uloωen mi na kazetπ. Ostatní nevyuωité trubiçky budou vedeny a uloωeny do spodní çásti pod kazetu. Alternativnπ lze nevyuωitá vlákna uloωit na dal í kazetπ viz. sekce 9. Kazetu vωdy zakryjte jejím víçkem. Sva ování a ukládání vláken Umístπte spojku ke svá eçce ve vyhovujícím prost edí a upevnπte spojku Natáhnπte ochranu sváru na jedno z vláken a sva te vlákna dle místních p edpisu a poωadavku. Po provedení sváru instalujte ochranu sváru (nap. SMOUV) vhodn m tepeln m zdrojem. Nechte svár vychladnout na okolní teplotu Po provedení sváru uloωte svár do drωáku spojky. Nedeformujte ochranu sváru bπhem ukládání. Rezervu vlákna stoçte do kazety U kazety s kapacitou 12 vláken se instalují do drωáku vωdy dva sváry na sebe.

11 7.1.7 Po sva ení v ech poωadovan ch vláken nasa te pru hledn kryt kazety. P ipevnπte kazety páskem suchého zipu proti pohybu m. 7.2 Pokud je pouωita kazeta FOSC-B-TRAY-S24-1. Kazeta aω pro 24 sváru s pouωitím krátk ch ochran sváru Kazeta je vybavena 6 drωáky sváru. KaΩd umoωµuje uchycení 4 sváru s ochranou typu SMOUV (délka 45 mm, pru mπr 2,4 mm) nebo ekvivalent. Na kaωdé stranπ kazety je moωné fixovat 4 velké nebo 6 mal ch flexibilních transportních trubiçek viz Zajistπte, aby délka vláken byla maximálnπ 1,1 m Po provedení sváru by mπl b t svár uloωen do drωáku tak, jak je ukázáno na obrázku (viz ). První svár v pozici 1, druh v pozici 2 pokraçujte takto s ostatními vlákny. Vlákno ç. 5 bude umístπno v pozici 1 dal ího drωáku. Rezervu vlákna stoçte do kazety pokaωdé, kdyω uloωíte ochranu sváru. 7.3 Pokud je pouωita kazeta FOSC-B-TRAY-6R4-1. Kazeta pro aω 6 sváru ribbon 4 vláken Kazeta je vybavena 6 drωáky sváru, kde v kaωdém mu Ωe b t uloωena ochrana sváru ribbon max. 4 vláken. Základna ribbon spojky je vybavena speciálním klipem pro vedení ribbonov ch vláken do kazety bez nebezpeçí doteku vláken o drωák tahového prvku kabelu. PouΩijte odpovídající ochranu ribbon sváru (délka=40 mm) nap. Sumitomo FPS-5, Fujikura FP-5 nebo ekvivalent. Zajistπte, aby délka vláken byla maximálnπ 1,1 m. Vlákna ve te p es speciální klip na základnπ spojky a tento následnπ uzav ete. Ujistπte se, Ωe vlákna nejsou po uzav ení klipu stlaçena.

12 7.3.2 Seskupte max. 6 ribbon svazku vláken na kazetu a natáhnπte na nπ flexibilní transportní trubiçky (max. 3 ribbon na 1 trubiçku). Oznaçte si vlákna Opatrnπ p ipevnπte transportní trubiçky ke kazetπ dvπmi stahovacími pásky. Doçasnπ uloωte ribbon svazky na kazetu. Postupujte takto se v emi ribbon svazky Navléknπte odpovídající ochranu sváru p es ribbon svazek vláken a prove te svár dle místních poωadavku a p edpisu Po ochladnutí ochrany sváru uloωte do drωáku na kazetu. Rezervní délku ribbon vláken uloωte na kazetu. Minimalizujte kroucení ribbon svazku p i ukládání na kazetu. Doporuçujeme svazek stoçit p ed uloωením na kazetu. Dvπ kompletní smyçky jsou maximum V p ípadπ zkrutu na ribbon svazku je minimální polomπr ohybu 38 mm. Otoçte ochranu sváru tak, aby p ípadn zkrut byl uloωen na rovném úseku kazety Pokraçujte znovu od bodu Souprava kazety 8.1 Pokud instalujete dal í dodateçnou kazetu, zarovnejte piny v drωáku a zakliknπte kazetu do drωáku. 8.2 Pokraçujte v instalaci vláken dle bodu 7. Nicménπ ponechte dostateçnou délku transportních trubiçek pro moωnost vyklápπní kazety.

13 8.3 PouΩívejte vzpπru kazety pro podloωení kazety ve zvednuté poloze. V pru bπhu instalace vláken nevyndávejte kazety ze spojky! 9 Instalace krytu spojky 9.1 Vyjmπte sáçek vysou ecího silicagelu z p epravního balení a p ipevnπte jej pod spodní kazetu páskem suchého zipu. 9.2 Ujistπte se, Ωe tπsnicí prostor je çist a tπsnicí krouωek je umístπn na základnπ. Du leωité: Ujistπte se, Ωe tπsnicí krouωek je ve správné pozici. 9.3 Opatrnπ nasa te kryt spojky p es kazety na základnu. Nasa te uzavírací sponu p es spojení základny a krytu spojky.

14 9.4 Zav ete uzavírací sponu. 10 Znovuotev ení 10.1 Sejmπte uzavírací sponu Opatrnπ sejmπte kryt spojky a vyhnπte se po kození tπsnicího krouωku a uloωen ch vláken Jemnπ sejmπte tπsnicí krouωek. Uchovejte jej i cel tπsnicí prostor v çistotπ a vyhnπte se jejímu zneçi tπní. (Pokud je pot eba, propláchnπte jej v çisté vodπ.)

15 10.4 Kryt spojky by mπl b t reinstalován dle následujících pokynu popsan ch v bodπ 9. Vymπµte 75 g balení vysou ecího silicagelu. Pokud je po kozen tπsnicí krouωek, musí b t rovnπω vymπnπn. Nov tπsnicí krouωek a 75 g balení vysou eçe lze objednat jako: FOSC- A/B-O-RING-SEAL-KIT 11 Instalace kabelu v kruhovém pru chodu Otev ete kruhov prostup od íznutím jeho konce pilkou nebo ezn m tkalounem. Zahla te vnit ní okraj vstupu brusn m papírem Oçistπte kabel od v ech neçistot, mastnoty a dal ích prvku v délce p ibliωnπ 2 m od jeho konce çist m hadrem. Vezmπte kabelovou pru chodku ze sady FOSC-B/D- CSEAL-1NT a nasa te ji na kabel. Strana kabelové pru chodky bez lepidla, oznaçena ipkou, musí smπ ovat k tπlesu spojky P ipravte kabel tak, jak je popsáno v kapitole 5 (p íprava kabelu) Zasuµte kabel otev en m pru chodem do spojky a nasa te transportní trubiçky, jak je popsáno v kapitole 5.

16 11.5 Zarovnejte konec plá tπ kabelu s hranou základny spojky. Zasuµte tahov prvek kabelu pod fixaçní roub a ádnπ jej utáhnπte. Odstraµte p ebyteçnou délku tahového prvku Peçlivπ oçistπte çisticím ubrouskem kabelov pru chod a kabel v délce 100 mm od hrany prostupu Kruhov mi pohyby zdrsnπte brusn m papírem kabelov pru chod a kabel v oçi tπném úseku. Odstraµte v echen obrou en materiál çist m hadrem P iloωte kabelovou pru chodku p es vstup a kabel. V místπ, kde se pru chodka dotkne základny spojky, oznaçte její konec.

17 11.9 Nalepte ochrannou samolepicí aluminiovou fólii modr m prouωkem p es místo, které jste si oznaçili. Fólii p ilepte kolem kabelu dokola P etáhnπte smr ovací pru chodku p es kabelov vstup. Smr ujte kabelovou pru chodku smπrem od základny spojky ke kabelu rovnomπrn mi krouωiv mi pohyby. Pro smr tπní doporuçujeme pouωití zdroje horkého vzduchu s reflektorem proudu vzduchu. Smr ujte, dokud se zelená termoindikaçní barva nepromπní v çernou. Ujistπte se, Ωe pouωíváte zdroj horkého vzduchu s maximální teplotou vzduchu 350 C. (Pokud pouωíváte FACC-HEAT-GUN-220V nastavte termostat na stupeµ 10) Postupnπ smr ujte rovnomπrn mi pohyby ke konci s kabely tak, aby se zelená termoindikaçní barva na celém povrchu pru chodky promπnila v çernou. Lepidlo pru chodky se musí objevit na konci u kabelu Vyçkejte, dokud pru chodka nezchladne na okolní teplotu, a do té doby nemanipulujte s kabelem.

18 11.13 Po ukonçení sva ování vláken, nainstalujte opπt kryt spojky dle sekce Instalace dodateçného kabelu 12.1 Pro kaωd dodateçn kabel pouωijte soupravu kabelové pru chodky FOSC-B/D- CSEAL-1NT a postupujte dle sekce Po ukonçení sva ování vláken, nainstalujte opπt kryt spojky dle sekce Dal í schopnosti drωáku sváru 13.1 Krátké ochrany sváru (nap. Raychem SMOUV a -03) 14 MontáΩní souprava 14.1 Umístπte dva drωáky ze soupravy FOSC-A/B-POLE-MOUNT krytu spojky na tπleso spojky. P ichy te protikus drωáku na sloup (stπnu) a zajistπte kolíky. 15 Kazeta pro uloωení rezerv 15.1 Oddπlte kazetu s vlákny od základny spojky a zasuµte kazetu pro rezervy pod ní Otoçte kazetu pro rezervy otev enou çástí smπrem dolu. ˇebra základny musí zapadnout do v ezu kazety pro rezervy a otvory v základnπ mají odpovídat otvoru m v kazetπ pro rezervy.

19 15.3 P ipevnπte pevnπ kazetu pro rezervy rouby a matkami k základnπ spojky. Znovu p ipevnπte spodní kazetu k základnπ zasunutím v stupku kazety do zá ezu základny P i ukládání nep eru en ch loose tube (trubiçek), protáhnπte opatrnπ trubiçky ováln m vstupem a dbejte na to, aby nedo lo k jejich po kození. Stoçené trubiçky uloωte na kazetπ pro rezervy a zajistπte stahovacími pásky. 16 P echod mezi kazetami 16.1 Pokud je nutné umístit vlákna na jinou kazetu neω byla p ivedena, je moωné je p evést na dal í kazetu pomocí flexibilní transportní trubiçky P ipevnπte jeden konec transportní trubiçky pomocí dvou stahovacích pásek ke kazetπ Urçete délku transportní trubiçky a oznaçte si ji. Postupujte stejnπ jako v bodπ Protáhnπte vlákna transportní trubiçkou Opatrnπ ohnπte transportní trubiçku k p íslu né kazetπ a p ipevnπte ji opπt dvπmi stahovacími pásky Tato vlákna mohou b t nyní uloωena nebo sva ena.

20 Tyco Electronics Raychem NV Telecom Outside Plant Diestsesteenweg 692 B-3010 Kessel-Lo, Belgium Tel.: Fax: Tyco je chránπná obchodní znaçka. Velcro je obchodní znaçka Velcro Industies B.V. Ve keré údaje vçetnπ obrázku, ilustrací a schémat zde uvedené pouze za úçelem optimální informace, jsou pokládány za spolehlivé. Tyco Electronics v ak nep ebírá Ωádné záruky t kající se jejich p esnosti nebo kompletnosti a nenese Ωádnou odpovπdnost za jejich pouωití. Závazky firmy Tyco Electronics jsou dány pouze Standardními podmínkami prodeje p íslu ného v robku. Tyco Electronics v Ωádném p ípadπ neodpovídá za Ωádné náhodné, nep ímé nebo následné kody vzniklé v du sledku prodeje, dal ího prodeje, pouωití nebo nesprávného uωití v robku. UΩivatelé v robku Tyco Electronics musí sami zváωit a urçit vhodnost kaωdého takového v robku pro konkrétní aplikaci. TC 442/SIP/CZ/1 08/05

Návod na montáω, provoz a údrωbu

Návod na montáω, provoz a údrωbu HEW-Therm Návod na montáω, provoz a údrωbu Sériové topné kabely s konstantním vÿkonem a polymerovou izolací Thermal management solutions PL-HexThermPI-IM-DOC536 R1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Obecné informace

Více

V - JET. protiproudé za ízení. P íru ka k montáži a používání protiproudého za ízení

V - JET. protiproudé za ízení. P íru ka k montáži a používání protiproudého za ízení V - JET protiproudé za ízení P íru ka k montáži a používání protiproudého za ízení V - JET 1. Montáž za ízení Nákupem protiproudého za ízení V - JET, jste získali kvalitní výrobek, který vám zp íjemní

Více

BCV1 a BCV20 Ventily odluhu

BCV1 a BCV20 Ventily odluhu IM-P403-69 AB vydání 1 BCV1 a BCV20 Ventily odluhu Předpis instalace a údržby 1.Bezpečnost 2. Popis 3. Technické údaje 4. Mechanická instalace 5. Propojení 6. Údržba Copyright 2000 1. Bezpečnost Informace

Více

Paměťové moduly Uživatelská příručka

Paměťové moduly Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

RAYSTAT-CONTROL-10. Regulační termostat

RAYSTAT-CONTROL-10. Regulační termostat RAYSTAT-CONTROL-10 Regulační termostat 1 RAYSTAT-CONTROL-10 Obsah 2 Popis a technické údaje 5 Funkční popis 6 Displej 7 Popis instalace 7 Provozní popis 9 Zkoušky, uvedení do provozu a údržba 11 Schémata

Více

Vedení odtahu spalin pro plynový závěsný kotel ZS/ZW 18/24-2 DH AE

Vedení odtahu spalin pro plynový závěsný kotel ZS/ZW 18/24-2 DH AE Vedení odtahu spalin pro plynový závěsný kotel ZS/ZW 18/24-2 DH AE 6 720 608 552 CZ (2007.01) JS Seznam Seznam 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů 3 1.1 Bezpečnostní pokyny 3 1.2 Použité symboly

Více

P-B Z12B-17 P-B Z24B-17. Návod k instalaci propojovací soupravy. www.protherm.cz

P-B Z12B-17 P-B Z24B-17. Návod k instalaci propojovací soupravy. www.protherm.cz P-B Z24B-17 P-B Z12B-17 Návod k instalaci propojovací soupravy CZ verze 0020012528 - v. 1 7/2005 Protherm spol. s r.o., Chrášťany 188, 252 19 Praha-západ, Tel.: 257 090 811, Fax: 252 950 917 www.protherm.cz

Více

NÁVOD K INSTALACI BAZÉNU. 3,05 x 0,76 m 3,6 x 0,76 m 3,6 x 0,91 m 4,6 x 1,10 m 5,5 x 1,22 m. www.marimex.cz

NÁVOD K INSTALACI BAZÉNU. 3,05 x 0,76 m 3,6 x 0,76 m 3,6 x 0,91 m 4,6 x 1,10 m 5,5 x 1,22 m. www.marimex.cz NÁVOD K INSTALACI BAZÉNU Tampa 3,05 x 0,76 m 3,6 x 0,76 m 3,6 x 0,91 m 4,6 x 1,10 m 5,5 x 1,22 m www.marimex.cz www.shop.marimex.cz - nejvût í internetov obchod s bazény Libu ská 264, Praha 4 www.aquamar.cz

Více

>>> DATOVÉ ROZVÁDÌÈE. 19 VDI nástìnné rozvádìèe

>>> DATOVÉ ROZVÁDÌÈE. 19 VDI nástìnné rozvádìèe DTOVÉ ROZVÁDÌÈE >>> Perfektní slouèení se všemi pasivními produkty systému LS pro spolehlivé øešení od zásuvky uživatele až do technické místnosti: > modulární patch panely, datové i telefonní, > optické

Více

KOMPLEXNÍ IZOLAÇNÍ PROGRAM PRO ENERGETICKÉ ÚSPORY A ÚÇINNOU OCHRANU

KOMPLEXNÍ IZOLAÇNÍ PROGRAM PRO ENERGETICKÉ ÚSPORY A ÚÇINNOU OCHRANU KOMPLEXNÍ IZOLAÇNÍ PROGRAM PRO ENERGETICKÉ ÚSPORY A ÚÇINNOU OCHRANU TUBOLIT robustní a spolehliv izolaçní systém zabraµující tepeln m ztrátám urçen pro topená ské a sanitární rozvody, zvy ující hlukov

Více

Horkovzdušná pistole. Obj. č.: 81 19 51

Horkovzdušná pistole. Obj. č.: 81 19 51 NÁVOD K OBSLUZE Horkovzdušná pistole Obj. č.: 81 19 51 Vč. 4-dílů. Souprava trysek (bodová-, otočná-, širokoúhlá- a okrajová tryska). Ideální pro domácnost, hobby, domácí dílnu apod. k odstranění barev,

Více

Sombra stropní modul. Montážní návod

Sombra stropní modul. Montážní návod Sombra stropní modul de Montážní návod Bezpečnostní pokyny Montáž, zapojení, uvedení do provozu a opravy smí provádět pouze odborník, který také může určit vhodné upevnění a odtah odsavače par. Upevnění

Více

Podniková norma PREdi MONTÁŢ PŘECHODOVÉ SPOJKY 22 KV TYPU TRAJ 24/1 X 120-240 3HL. 3. 1. 2011 Lubomír Vavro vedoucí sekce S 26 000 Podpora distribuce

Podniková norma PREdi MONTÁŢ PŘECHODOVÉ SPOJKY 22 KV TYPU TRAJ 24/1 X 120-240 3HL. 3. 1. 2011 Lubomír Vavro vedoucí sekce S 26 000 Podpora distribuce Strana: 1/14 Zpracoval: Petr Šámal S 26 100 Technický controlling Schválil: 3. 1. 2011 Lubomír Vavro vedoucí sekce S 26 000 Podpora distribuce Vydal: 5. 1. 2011 Rozhodnutím č. 4/2011 Jiří Kodad vedoucí

Více

Montážní návod LC 45... S-15-02

Montážní návod LC 45... S-15-02 Montážní návod LC 45... S-15-02 2 Při čtení přihlížejte k vyobrazení na posledních stranách. Důležitá upozornění Starý odsavač není bezcenným odpadem. Jeho likvidací, příznivou k životnímu prostředí, můžete

Více

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD Uživatelská příručka 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD Obsah Bezpečnostní opatření 3 Připojení a nastavení 4 Přední panel a OSD ovládání 6 Tabulka výchozího nastavení 7 Specifikace 8 Technická podpora 9 Detail

Více

2-cestné a 3-cestné kulové ventily PN40

2-cestné a 3-cestné kulové ventily PN40 s 211 VAI61.. VBI61.. ACVATIX TM 2-cestné a 3-cestné kulové ventily PN0 s vnitřním závitovým připojením VAI61.. VBI61.. Tělo kulového ventilu z mosazi UNS C35330 (DZR) DN 15...50 k vs 1...63 m 3 /h Vnitřní

Více

FOSC-450A. M o n t á ž n í n á v o d. Spojka optického kabelu. Obsah. 1 Úvod

FOSC-450A. M o n t á ž n í n á v o d. Spojka optického kabelu. Obsah. 1 Úvod FOSC-450A M o n t á ž n í n á v o d Spojka optického kabelu Obsah 1 Úvod 2 Obecně 2.1 Obsah balení 2.2 Nástroje 2.3 Příslušenství 2.4 Kapacita prostupů 5 Montáž gelového bloku 6 Vedení vláken do kazet

Více

Paměťové moduly Uživatelská příručka

Paměťové moduly Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

2-cestné on/off kulové ventily a 3-cestné přepínací kulové ventily, PN40

2-cestné on/off kulové ventily a 3-cestné přepínací kulové ventily, PN40 s 4 213 VI60.. VI60..L VI60..T CVTIX TM 2-cestné on/off kulové ventily a 3-cestné přepínací kulové ventily, PN40 s vnitřním závitovým připojením VI60.. VI60..L VI60..T Tělo kulového ventilu z mosazi UNS

Více

Automatická kurníková dvířka Uživatelská příručka a návod k použití

Automatická kurníková dvířka Uživatelská příručka a návod k použití - 1 - Automatická kurníková dvířka Uživatelská příručka a návod k použití - 2 - Před použitím si přečtěte 1.1. Technické parametry...3 1.2. Bezpečnostní opatření...4 1.3. Upozornění...4 1.4. Co obsahuje

Více

PROVOZNÍ MANUÁL VZORKOVACÍ VENTILY

PROVOZNÍ MANUÁL VZORKOVACÍ VENTILY PROVOZNÍ MANUÁL KS VZORKOVACÍ VENTILY Leden 2005 W41010079 V1.1 Varování Leden 2005 W41010079 V1.1 Strana 2 z 26 1. Úvod 1.1. Kontakty Evropa, Asie a Jižní Amerika: Severní Amerika: Kajaani Process Measurements

Více

Spojka Coyote DOME. Spojka Coyote Dome. Spojky. Strana 1

Spojka Coyote DOME. Spojka Coyote Dome. Spojky. Strana 1 Spojka Coyote Dome Strana 1 Řada spojek COYOTE Dome Splice Closures představuje optické spojky vhodné pro distribuční metropolitní a přístupové sítě. využívají patentovaný systém segmentových těsnění kabelových

Více

ZG/ZP-201 ZG/ZP-601 ZG/ZP-401/421

ZG/ZP-201 ZG/ZP-601 ZG/ZP-401/421 ZG/ZP-201 ZG/ZP-601 ZG/ZP-401/421 Kanálové zesilovače pro STA/TKR Kanálové zesilovače ZG/ZP jsou vysoce selektivní a výkonné zesilovače určené pro zesílení digitálního a analogového TV/FM signálu. Jsou

Více

Star-Z 15 Novinka / 22.01.01

Star-Z 15 Novinka / 22.01.01 Star-Z 15 Novinka / 22.01.01 Cz D GB F I Návod k montáži a obsluze Einbau- und Betriebsanleitung Installation and Maintenance Instructions Notice de mise en service et de montage Istruzioni di montaggio,

Více

Všeobecně. Schéma použití. O zdroji POWERmax

Všeobecně. Schéma použití. O zdroji POWERmax Všeobecně O zdroji POWERmax Schéma použití POWERmax je rezonanční invertor nové genarace a nahrazuje předchozí svařovací zdroje Powermax a Powermax 2. Je určen výhradně jako zdroj svařovacího proudu pro

Více

OS2 SPOUŠTĚCÍ MECHANISMUS

OS2 SPOUŠTĚCÍ MECHANISMUS OS2 TECHNICKÝ MANUÁL Strana 1 (celkem 16) OBSAH Spouštěcí mechanismus (OS2)...2 až 4 Úvod...2 Mechanická skříň...3 Bezpečnostní manometrická skříň...3 Typy instalace...3 Charakteristiky...4 Rozměry a hmotnost...4

Více

RSD BEx RAIN SENSOR ČIDLO SRÁŽEK

RSD BEx RAIN SENSOR ČIDLO SRÁŽEK RSD BEx RAIN SENSOR ČIDLO SRÁŽEK ITTEC spol. s r.o. zastoupení RAIN BIRD pro ČR a SR Areál obchodu a služeb, Modletice 106, 251 01 Říčany tel : +420 323 616 222 fax: +420 323 616 223, info@ittec.cz www.ittec.cz

Více

Odsávač pár ZRW. Návod k obsluze

Odsávač pár ZRW. Návod k obsluze Odsávač pár ZRW Návod k obsluze 1 Vážený zákazník Stali jste se uživatelem kuchyňského odsávače typu ZRW. Tento odsávač byl navržen a vyroben hlavně s novým vzhledem pro uspokojení vašich očekávání a určitě

Více

Odsavač par se může vzhledově lišit od obrázků znázorněných v této brožuře. Pokyny k používání, údržbě a instalaci však zůstávají stejné.! Tuto broţuru je třeba uchovat k nahlédnutí, kdykoliv bude potřeba.

Více

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7 OBSAH Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4 Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6 Používání Ovládací prvky 7 Údržba Čištění 9 Tukové filtry 10 Uhlíkový filtr 10

Více

AluGrid - montážní návod. Úchyt modulů. Podpěra modulů dolní. Spojitý nosník. Podkladová guma

AluGrid - montážní návod. Úchyt modulů. Podpěra modulů dolní. Spojitý nosník. Podkladová guma AluGrid Montážní návod Úchyt modulů Windsafe (větrojistný plech) Upevňovací klip Podpěra modulů dolní Spojitý nosník Potřebné nářadí Měřicí pásmo Kleště AluGrid Nůž (pro podkladovou gumu) Šroubovák s nástavcem

Více

POKYNY K INSTALACI. Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za nákup naší dýhované dřevěné podlahy Par-ky. Prosím přečtěte si pozorně tento montážní návod.

POKYNY K INSTALACI. Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za nákup naší dýhované dřevěné podlahy Par-ky. Prosím přečtěte si pozorně tento montážní návod. POKYNY K INSTALACI 1/5 Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za nákup naší dýhované dřevěné podlahy Par-ky. Prosím přečtěte si pozorně tento montážní návod. INSTALAČNÍ MATERIÁL (obrázek 1) Par-ky Instalační souprava

Více

Návod na instalaci a uvedení protiproudého zařízení do provozu. ASTRALPOOL 78 a 98 m 3 /h s oválnou tryskou. Pool Jet

Návod na instalaci a uvedení protiproudého zařízení do provozu. ASTRALPOOL 78 a 98 m 3 /h s oválnou tryskou. Pool Jet Návod na instalaci a uvedení protiproudého zařízení do provozu ASTRALPOOL 78 a 98 m 3 /h s oválnou tryskou Pool Jet DODÁVKA PROTIPROUDÉHO ZAŘÍZENÍ OBSAHUJE: - návod na instalaci a uvedení do provozu -

Více

Tepelné ztráty v potrubí se sníží až o 80 %.

Tepelné ztráty v potrubí se sníží až o 80 %. Několik rad pro montáž Rady pro montáž izolace Několik rad pro montáž tepelně izolačních trubek TUBEX Předpokladem dobré a účinné funkce tepelně izolačních trubek z lehčeného polyetylénu je správně zvolená

Více

Pistole PlayStation Move

Pistole PlayStation Move CS Pistole PlayStation Move Návod k použití CECHYA-ZRA1E 7017291 Názvy součástí Pohled ze strany SELECT Horní kryt Západka RELEASE Volič režimu střelby Vysunovací pažba Vodítko hlavně Držák pump-action

Více

PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 22 NA WOODPELL Návod k přestavbě kotle

PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 22 NA WOODPELL Návod k přestavbě kotle Teplo pro váš domov od roku 1888 PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 22 NA WOODPELL Návod k přestavbě kotle CZ_2014_26 Obsah: str. 1. Technické údaje kotle po přestavbě... 3 2. Dodávka a příslušenství... 4 3. Postup

Více

Hodinky s kamerou. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: Kvalitní provedení IR přisvícení Funkce diktafonu. www.spyshops.

Hodinky s kamerou. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: Kvalitní provedení IR přisvícení Funkce diktafonu. www.spyshops. Hodinky s kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Kvalitní provedení IR přisvícení Funkce diktafonu www.spyshops.cz stránka 1 1. Popis tlačítek A. Tlačítko on/off a pro pořízení záznamu, fotografie

Více

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60 Obsah Strana 1. Úvod... 2 2. Účel použití transformátoru... 3 3. Bezpečnostní předpisy... 4 4. Součásti transformátoru... 5 Přední

Více

Nabíječe Centaur 12/20 12/30 12/40 12/50 12/60 12/80 12/100 12/200

Nabíječe Centaur 12/20 12/30 12/40 12/50 12/60 12/80 12/100 12/200 Návod k použití Nabíječe Centaur 12/20 12/30 12/40 12/50 12/60 12/80 12/100 12/200 24/16 24/30 24/40 24/60 24/80 24/100 Autorská práva 2005 Victron Energy BV Všechna práva vyhrazena Tato publikace ani

Více

Montážní návod. SEVi 160/SEVi 160 PLUS větrací systém. (Inteligentní systém větrání se zpětným ziskem tepla)

Montážní návod. SEVi 160/SEVi 160 PLUS větrací systém. (Inteligentní systém větrání se zpětným ziskem tepla) Montážní návod SEVi 160/SEVi 160 PLUS větrací systém (Inteligentní systém větrání se zpětným ziskem tepla) Distribuce pro Českou Republiku a Slovensko: SEVentilation.cz Jan Filip Pod Nádražím 111, 331

Více

NÁVOD A ÚDRŽBA - KULOVÉ VENTILY

NÁVOD A ÚDRŽBA - KULOVÉ VENTILY str. 1 kompletní ventil kompletní ruční ovládání kompletní pneumatické ovládání Rozbalení: zkontrolujte obsah balení: vyjměte veškerý balící materiál vyčistěte kohout, všechny jeho části a odstraňte veškerý

Více

Nova AVR 500 Nova AVR 625 Nova AVR 1250

Nova AVR 500 Nova AVR 625 Nova AVR 1250 w w w. e a t o n. c o m Nova AVR 625 Nova AVR 1250 UPS - zdroj nepřerušeného napájení zálohovaného z baterie Instalační a uživatelská příručka DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Čtěte před instalací produktu!

Více

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY IN 201502 M BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY NÁVOD K POUŽITÍ Model č.: KDR-4E-3 PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU 3 INSTALAČNÍ PODMÍNKY 3 ZPŮSOBY INSTALACE VÝROBKU 5 INSTALACE ZAŘÍZENÍ SE SPODNÍM PŘÍVODEM 6 KLÍČOVÉ

Více

UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD pro modely : LUSSO PP, LUSSO ZP, UZÁVĚR PP a UZÁVĚR ZP

UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD pro modely : LUSSO PP, LUSSO ZP, UZÁVĚR PP a UZÁVĚR ZP UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD pro modely : LUSSO PP, LUSSO ZP, UZÁVĚR PP a UZÁVĚR ZP VÝROBEK JE Z CITLIVÉHO MATERIÁLU. PŘI NEOPATRNÉM ZACHÁZENÍ MŮŽE DOJÍT K POŠKOZENÍ!!! UJIŠŤUJEME VÁS, ŽE VÝROBEK ODEŠEL

Více

NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO MECHANICKÝ KLÍN

NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO MECHANICKÝ KLÍN BRANO a.s., 747 41 Hradec nad Moravicí Česká republika tel.:+420/ 553 632 316, 553 632 303 http://www.brano.eu; zz-info@brano.eu; info@brano.eu NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO

Více

PL CZ SK H BG RO SL HR GB

PL CZ SK H BG RO SL HR GB CZ NÁVOD K INSTALACI Poznámka k instalaci: minimální vzdálenost mezi plotýnkami nádob na sporáku a nejnižší částí kuchyňského odsavače par nesmí bý t menší než 50 cm u elektrických sporáků a 75 cm u plynových

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ELEKTROMAGNETICKÝCH DMYCHADEL

NÁVOD K POUŽITÍ ELEKTROMAGNETICKÝCH DMYCHADEL www.covdily.cz NÁVOD K POUŽITÍ ELEKTROMAGNETICKÝCH DMYCHADEL MODEL :JDK-150/200/250 300/400/500 JDK-150/200/250 JDK-300/400/500 Děkujeme Vám, že jste si koupili naše dmychadlo. Než jej začnete používat,

Více

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY CE850 Q

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY CE850 Q N VOD K POUéIÕ EXERNÕ VENILA»NÕ JEDNOKY CE850 Q UPOZORNÃNÕ -------------------------------------------------------- Ods van vzduch se nesmì odv dït do potrubì, kterè slouûì k odtahu zplodin tepeln ch zdroj

Více

6300 9976 05/2000 CZ Pro odbornou firmu. Montážní návod. Regulační přístroj Logamatic 41xx. Před montáží pečlivě přečíst

6300 9976 05/2000 CZ Pro odbornou firmu. Montážní návod. Regulační přístroj Logamatic 41xx. Před montáží pečlivě přečíst 6300 9976 05/2000 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Regulační přístroj Logamatic 41xx Před montáží pečlivě přečíst Předmluva Důležité všeobecné pokyny k použití Přístroj instalujte a používejte pouze

Více

Symmetry. 3,05 m a 3,66 m NÁVODY K MONTÁŽI. Nízkoúdržbové kompozitní zábradlí. fiberondecking.com. Výrobce

Symmetry. 3,05 m a 3,66 m NÁVODY K MONTÁŽI. Nízkoúdržbové kompozitní zábradlí. fiberondecking.com. Výrobce Symmetry Nízkoúdržbové kompozitní zábradlí 3,05 m a 3,66 m NÁVODY K MONTÁŽI Výrobce fiberondecking.com Symmetry Návod k montáži zábradlí 3,05 m a 3,66 m Rovné Potřebné nářadí a materiál: Horní profil zábradlí

Více

Síťové adaptéry pro různé síťové zásuvky s různým síťovým střídavým napětím

Síťové adaptéry pro různé síťové zásuvky s různým síťovým střídavým napětím Solární cestovní nabíječka Powermonkey Explorer Obj. č.: 20 11 50 Jiný způsob používání této solární nabíječky, než bylo uvedeno výše, by mohl vést k jejímu poškození. Kromě jiného by nesprávné používání

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze CORREX MP Anoda s cizím zdrojem napětí CZ Návod k instalaci a obsluze MAGONTEC Group MAGONTEC GmbH Obsah Strana 1 Bezpečnostní pokyny...3 2 Používání v souladu s určením...5 3 Funkce...5 4 Objem dodávky...5

Více

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE VAROVÁNÍ! Výrobek se nesmí dostat do přímého kontaktu s vodou nebo s vlhkostí! Odpojte napájecí kabel, pokud se chystáte otevírat kryt výrobku! Pro Vaši vlastní bezpečnost prostudujte pečlivě tento návod

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX UPOZORNÃNÕ Vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 03

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 03 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 85 20 03 Účel použití nabíječky Tato nabíječka, kterou zapojíte do síťové zásuvky se střídavým napětím 230 V, slouží k nabíjení automobilových nebo motocyklových baterií (olověných

Více

DÁVKOVAČ CHLOROVÝCH A BROMOVÝCH TABLET

DÁVKOVAČ CHLOROVÝCH A BROMOVÝCH TABLET DÁVKOVAČ CHLOROVÝCH A BROMOVÝCH TABLET NÁVOD NA MONTÁŽ A PROVOZOVÁNÍ 24429 24430 Pozice Kód Popis Model 24429 1 11129R0005 Víko s matkou a těsněním X X 2 4408010204 Ovládací ventil X X 3, 4 4408010205

Více

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze HBG 60 ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 POPIS Odsavač par lze instalovat ve filtrační nebo odtahové verzi. Filtrační verze (obr. 1) odsavač odsává vzduch z kuchyně nasycený párami a zápachy, čistí

Více

Fig A 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 21 23 17 18 19 20 22 24 25 26 27 28 29

Fig A 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 21 23 17 18 19 20 22 24 25 26 27 28 29 Fig A 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 16 21 23 17 18 19 20 22 24 25 26 27 28 29 Fig 1 8 20 26 Fig 2 7 22 27 Fig 3 17 23 17 1 4 Fig 4 29 5 5 Fig 5 16 13 14 6 13 25 9 Fig 6 19 2 17 Fig 7 18 12 10 3 28 Fig

Více

Návod k obsluze. MSA Plus 250

Návod k obsluze. MSA Plus 250 Návod k obsluze MSA Plus 250 Návod k obsluze MSA Plus 250 Obsah Obsah Strana 1 Úvod 1.1 Platnost 1.2 Popis svářečky 1.2.1 Ovládací prvky 1.4 Napájení jednotky 1.4.1 Provoz při připojení do sítě 1.4.2

Více

Paměťové moduly Uživatelská příručka

Paměťové moduly Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

REGULÁTOR FORTE NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ

REGULÁTOR FORTE NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ 2250 REGULÁTOR FORTE NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ Radiátor neinstalujte s regulátorem FORTE nahoře. Radiátor neinstalujte pod nebo před síťovou zásuvku nebo svorkovnici. Regulátor se nesmí dotýkat

Více

Tel.326 774 373 FAAC JaP Trade s.r.o. www.faac.cz

Tel.326 774 373 FAAC JaP Trade s.r.o. www.faac.cz Výrobce: FAAC S.p. A. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 98/37/CE) Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: Operator mod. 402 * je postaven nebo včleněn do stroje nebo

Více

BODOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK

BODOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK BODOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK Návod k montáži bodových střešních světlíků DEKLIGHT ACG Plocha, na kterou se instaluje manžeta, přechodový profil nebo křídlo světlíku, musí být zcela rovná, suchá, bez mastnot

Více

Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus

Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus Uživatelská p íru ka Uživate ská príru ka VisionBook 7Q Plus Popis za ízení 1. Tla ítko zapnutí / vypnutí (Power) 2. Tla ítka pro ovládání hlasitosti 3. Micro

Více

Návod k obsluze. Vysavač MC E8001, MC E8003, MC 8005

Návod k obsluze. Vysavač MC E8001, MC E8003, MC 8005 Návod k obsluze Vysavač MC E8001, MC E8003, MC 8005 1 Při čtení návodu si nechejte otevřené stránky 3 a 4, abyste mohli snadněji identifikovat jednotlivé součásti. Doporučujeme, abyste před použitím spotřebiče

Více

Dbejte pokynů uvedených v montážním návodu, který je přiložen ke každému senzoru.

Dbejte pokynů uvedených v montážním návodu, který je přiložen ke každému senzoru. Návod k obsluze R Vyhodnocovací elektronika pro senzory proudění VS3000 Dokument číslo: 704036/03 10/2007 Obsah Bezpečnostní pokyny........................ strana 3 Použití z hlediska určení......................

Více

Energy Division. Silové kabelové soubory Raychem pro doly

Energy Division. Silové kabelové soubory Raychem pro doly Energy Division Silové kabelové soubory Raychem pro doly Kabelové soubory pro doly Kabelové soubory nn Teplem smrštitelné spojky pro ohebné kabely s pryžovou izolací 3 P ímé a odbo né spojky pro vícežilové

Více

NÁHLAVNÍ SOUPRAVA. pro akumulátor

NÁHLAVNÍ SOUPRAVA. pro akumulátor NÁHLAVNÍ SOUPRAVA LEGENDA KE SCHÉMATU ZÁKLADNÍ JEDNOTKA NÁHLAVNÍ SOUPRAVA 1 Posuvný přepínač Tx (A-D) 18 Mikrofon 2 Posuvný přepínač Rx (1-4) 19 Reproduktor 3 Hlasitost hovoru NAHORU 20 Tlačítko Mluvit

Více

Construction. SikaBond Dispenser-1800. Metodická příručka. Sika CZ, s.r.o.

Construction. SikaBond Dispenser-1800. Metodická příručka. Sika CZ, s.r.o. Metodická příručka SikaBond Dispenser-1800 Sika CZ, s.r.o. Vzduchový aplikační přístroj na plošné lepení dřevěných podlah pomocí lepidla SikaBond. Veškeré informace a pracovní postupy uváděné v této příručce

Více

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Odpájecí stanice pro SMD Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Upozornění Teplota trysek je 400 C a v případě nesprávného zacházení s přístrojem může dojít ke zranění, požáru

Více

Instrukce pro provoz, montáž a údržbu pohonů Pfeiffer AT typ SRP a DAP Série 31a

Instrukce pro provoz, montáž a údržbu pohonů Pfeiffer AT typ SRP a DAP Série 31a Instrukce pro provoz, montáž a údržbu pohonů Pfeiffer AT typ SRP a DAP Série 31a 1. Bezpečnostní funkce Bezpečnostní funkce zavřeno: Pružiny uzavírají (jen SRP), ve směru hodinových ručiček. Pohon AT je

Více

PRINCESS 162000 rotační gril - NÁVOD K OBSLUZE

PRINCESS 162000 rotační gril - NÁVOD K OBSLUZE PRINCESS 162000 rotační gril - NÁVOD K OBSLUZE Nejprve si pečlivě přečtěte návod k použití a myslete na to, že ho ještě můžete později potřebovat. Zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá napětí, pro které

Více

www.metel.eu Instalační manuál rev. 201606 Tento instalační manuál je určen k instalaci switchů níže uvedených výrobních sérií:

www.metel.eu Instalační manuál rev. 201606 Tento instalační manuál je určen k instalaci switchů níže uvedených výrobních sérií: Instalační manuál rev. 201606 Tento instalační manuál je určen k instalaci switchů níže uvedených výrobních sérií: 2G-2S.0.2.F-BOX-PoE 2G-2S.0.2.F-BOX-PoE-PP 2G-2S.0.3.F-BOX-PoE 2G-2S.0.3.FC-BOX 2G-2S.3.0.F-BOX

Více

Hvězdicový provzdušňovač (aerátor) Návod k použití

Hvězdicový provzdušňovač (aerátor) Návod k použití Hvězdicový provzdušňovač (aerátor) Návod k použití CZ Překlad původního návodu k použití (Form No. 49287) 11/2012 Bezpečnostní pokyny Správné použití Toto zařízení by mělo být používáno k těmto účelům:

Více

3M Telekomunikace. Řešení pro optické sítě BPEO. Evolution Zemní spojky

3M Telekomunikace. Řešení pro optické sítě BPEO. Evolution Zemní spojky 3M Telekomunikace Řešení pro optické sítě BPEO Evolution Zemní spojky Vlastnosti Spojka s organizérem na 12, 28 a 48 spojovacích kazet BPEO Evolution je nová generace zemních spojek pro přenos, vedení

Více

NÁVOD K OBSLUZE DEHUMIDIFIER CFO-45E

NÁVOD K OBSLUZE DEHUMIDIFIER CFO-45E NÁVOD K OBSLUZE DEHUMIDIFIER CFO-45E PŘEKLAD PŮVODNÍHO UŽIVATELSKÉHO NÁVODU 1 PŘED POUŽITÍM UPOZORNĚNÍ! Udržujte toto zařízení vždy ve svislé poloze. Když bylo zařízení přepravováno nebo nakloněno (např.

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE S PÁKOVÝM VÍCECESTNÝM VENTILEM (Modely: P350, P450, P500, P650)

PÍSKOVÁ FILTRACE S PÁKOVÝM VÍCECESTNÝM VENTILEM (Modely: P350, P450, P500, P650) PÍSKOVÁ FILTRACE S PÁKOVÝM VÍCECESTNÝM VENTILEM (Modely: P350, P450, P500, P650) INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah I. Funkce...3 II. Instalace...3 III. Hlavní rozměry...4 IV. Instalace/spuštění filtrace...4

Více

6304 2971 02/2005 CZ Pro odbornou firmu. Montážní návod. Rychlomontážní sada otopných okruhů KAS 1 Logano G225. Před montáží pozorně pročtěte

6304 2971 02/2005 CZ Pro odbornou firmu. Montážní návod. Rychlomontážní sada otopných okruhů KAS 1 Logano G225. Před montáží pozorně pročtěte 604 2971 02/2005 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Rychlomontážní sada otopných okruhů KAS 1 Logano G225 Před montáží pozorně pročtěte Obsah 1 Pokyny....................................................

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE S BOČNÍM VÍCE CESTNÝM VENTILEM (Modely: SP450, SP500, SP650, SP700) INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PÍSKOVÁ FILTRACE S BOČNÍM VÍCE CESTNÝM VENTILEM (Modely: SP450, SP500, SP650, SP700) INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PÍSKOVÁ FILTRACE S BOČNÍM VÍCE CESTNÝM VENTILEM (Modely: SP450, SP500, SP650, SP700) INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah I. Funkce... 3 II. Instalace... 3 III. Hlavní rozměry... 4 IV. Instalace/spuštění

Více

Návod k obsluze Sušák na ruce

Návod k obsluze Sušák na ruce Sušák na ruce 850.000 1 Informace k návodu použití Návod popisuje instalaci, obsluhu a údržbu přístroje a zároveň slouží k nahlédnutí při nejasnostech. Znalost návodu a dodržování jeho bezpečnostních podmínek

Více

Návod k obsluze MODEL 3348 DC+AC TRMS WATT CLAMP METER

Návod k obsluze MODEL 3348 DC+AC TRMS WATT CLAMP METER Návod k obsluze MODEL 3348 DC+C TRMS WTT CLMP METER Bezpečnost Mezinárodní Bezpečnostní symboly Tento symbol, stejně jako další symboly a termíny, odkazuje uživatele do návodu pro další informace. Tento

Více

Návod k obsluze. Nástìnn plynov kotel Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24. 2061 2153 07/2005 CZ Pro uωivatele

Návod k obsluze. Nástìnn plynov kotel Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24. 2061 2153 07/2005 CZ Pro uωivatele 2061 2153 07/2005 CZ Pro uωivatele Návod k obsluze Nástìnn plynov kotel Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24 6 720 612 229-00.1O Prosím, pøed obsluhou peèlivì pøeèíst

Více

TR12-1F. Návod k montáži a obsluze. Dálkový (bezdrátový) prostorový regulátor s přijímačem. obj.č. 7 719 002 498

TR12-1F. Návod k montáži a obsluze. Dálkový (bezdrátový) prostorový regulátor s přijímačem. obj.č. 7 719 002 498 Návod k montáži a obsluze TR12-1F Dálkový (bezdrátový) prostorový regulátor s přijímačem obj.č. 7 719 002 498 Bezporuchový provoz je zaručen při dodržování tohoto návodu. Prosíme po instalaci předat tento

Více

Specialista pro technická systémová řešení

Specialista pro technická systémová řešení Specialista pro technická systémová řešení Rozvodné sítě napětí Telekomunikace Dopravní technika Osvětlení silnic Radiové centralizované dálkové ovládání Stožárové svorkovnice 11-2010 Stožárové svorkovnice

Více

PODZIMNÍ ÚDRŽBA AUTOMATICKÝCH ZÁVLAHOVÝCH SYSTÉMŮ HUNTER

PODZIMNÍ ÚDRŽBA AUTOMATICKÝCH ZÁVLAHOVÝCH SYSTÉMŮ HUNTER ZAZIMOVÁNÍ - PODZIMNÍ ÚDRŽBA AUTOMATICKÝCH ZÁVLAHOVÝCH SYSTÉMŮ HUNTER 9/2010 ZAZIMOVÁNÍ: Důležitá součást každoroční pravidelné údržby každého profesionálního systému. Nezbytné pro zajištění dlouhodobého

Více

Návod k použití pro Naviják na tlakovou vodu

Návod k použití pro Naviják na tlakovou vodu Návod k použití pro Naviják na tlakovou vodu Katalogové číslo: 508048 První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně

Více

Ruãní d chací vak. Návod k pouïití

Ruãní d chací vak. Návod k pouïití Ruãní d chací vak Návod k pouïití Popis v robku Vyobrazení jednotliv ch dílû 1 Popis v robku D chací vak DAHLHAUSEN je urãen jako doplnûk umûlé ventilace a kardiopulmonální resuscitace. D chací vak se

Více

Instalační programování Programování bezdrátové klávesnice se skládá ze dvou kroků: Hlavní vlastnosti

Instalační programování Programování bezdrátové klávesnice se skládá ze dvou kroků: Hlavní vlastnosti Instrukce pro bezdrátovou klávesnici RW SALK WL Úvod Bezdrátová klávesnice je vysílač s plovoucím kódem, používaný k dálkovému ovládání bezpečnostního systému PROSYS. Umožňuje aktivaci a deaktivaci systému

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 08 22 Účel použití čerpadla Výkonné a robustní čerpadlo k vyprazdňování zahradních rybníčků, k čerpání vody ze sklepů, plaveckých bazénků, vsakovacích jam nebo ze zaplavených

Více

Membránová vývěva s membránovým stabilizačním systémem

Membránová vývěva s membránovým stabilizačním systémem INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE DO CELÉHO SVĚTA Návod k obsluze 218e Membránová vývěva s membránovým stabilizačním systémem Modelová řada N 920 KT. 29.18 Obr. 1: Membránové vakuové čerpadlo N 920 KT.29.18 Vybrali

Více

FK dřevěné lišty spol. s r.o. Bojanovice 79 671 53 Jevišovice

FK dřevěné lišty spol. s r.o. Bojanovice 79 671 53 Jevišovice Ošetřování, opracování, montáž a technické vlastnosti výrobku Stepwood je nová designová deska od firmy FK dřevěné lišty. Jednotlivé dřevěné lamely z vysoce kvalitního masivního dřeva jsou seskládány tak,

Více

Obsah. 1. Systém domácího videovrátného

Obsah. 1. Systém domácího videovrátného Obsah 1. Systém domácího videovrátného... 2. Obsah dodávky... 2 3. Technický popis výrobku... 2 4. Instalace... 4 5. Příklady možných zapojení systému videovrátného... 7 6. Obsluha... 7 7. Tabulka poruch

Více

PowerBox Slim 2500. Přenosná baterie Colorovo

PowerBox Slim 2500. Přenosná baterie Colorovo Přenosná baterie Colorovo PowerBox Slim 2500 2 Návod k obsluze přístroje Děkujeme, že jste si koupili přenosnou energetickou banku Colorovo PowerBox Slim 2500. Jsme si jisti, že splní vaše očekávání. Než

Více

2 Zapněte počítač. MI-7550Xp WIRELESS LASER MINI MOUSE A B C G D

2 Zapněte počítač. MI-7550Xp WIRELESS LASER MINI MOUSE A B C G D Informace o výrobku A B C E F H J K G D Myš A: Kolečko pro posunování a třetí tlačítko (pro autoposun tlačit dolů) Dolní kolečko pro posunování Indikátor vybité baterie (bliká) B: Pravé tlačítko C: Levé

Více

RP xxx + RP xxxa sady aktivních podhledových reproduktorů

RP xxx + RP xxxa sady aktivních podhledových reproduktorů RP xxx + RP xxxa sady aktivních podhledových reproduktorů Úvodem: Není nic jednoduššího, než do stropu instalovat dva podhledové reproduktory, jeden z nich připojit k napájecímu adaptéru, reproduktory

Více

Kuchyňská digestoř. Návod k obsluze

Kuchyňská digestoř. Návod k obsluze Kuchyňská digestoř Návod k obsluze ENGL IS ČESKY OBSAH strana 1. Úvod 8 2. Bezpečnostní doporučení 8 3. Pokyny k instalaci 9 4. Provoz a údržba 10 5. Technická pomoc 11 6. Odstavení z provozu, likvidace

Více

Originál návodu BE 6 BE 10

Originál návodu BE 6 BE 10 Originál návodu BE 6 BE 10 2 3 4 Návod k použití Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za důvěru, se kterou jste se při výběru Elektrického nářadí, obrátili na značku Metabo. Každé elektrické nářadí firmy Metabo

Více

Zámkový systém pro trez ory

Zámkový systém pro trez ory Zámkový systém pro trez ory NÁVOD K PROGRAMOVÁNÍ A OBSLUZE Informace o TechMaster 4 1. Master Menu 7 1.1. Nastavení asu a data 7 1.2. asový zámek 7 1.2.1. asový zámek dodatek 7 1.2.2. asový zámek ov ení

Více

NÁVOD. Indukční nahřívač, 230V, 1500W KZ E1090. ACI - Auto Components International, s.r.o. 5.12.2012

NÁVOD. Indukční nahřívač, 230V, 1500W KZ E1090. ACI - Auto Components International, s.r.o. 5.12.2012 NÁVOD KZ E1090 5.12.2012 Indukční nahřívač, 230V, 1500W Všechna práva vyhrazena. Úplné nebo částečné kopírování tohoto návodu je zakázáno v jakékoli formě, ať už papírové nebo elektronické. Kapitola strana

Více

T E C H N I C K Ý M A N U Á L REGAL 3 REGULÁTOR S PŘÍMÝM ÚČINKEM

T E C H N I C K Ý M A N U Á L REGAL 3 REGULÁTOR S PŘÍMÝM ÚČINKEM OBSAH T E C H N I C K Ý M A N U Á L REGAL 3 REGULÁTOR S PŘÍMÝM ÚČINKEM ÚVOD... 1 TECHNICKÉ PARAMETRY... 2 OZNAČENÍ... 2 POPIS... 3 NÁHRADNÍ DÍLY... 3 ROZMĚRY A HMOTNOSTI... 3 PROVOZ... 4 SEŘÍZENÍ POJISTNÉHO

Více