NÁVOD K INSTALACI BAZÉNU. 3,05 x 0,76 m 3,6 x 0,76 m 3,6 x 0,91 m 4,6 x 1,10 m 5,5 x 1,22 m.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K INSTALACI BAZÉNU. 3,05 x 0,76 m 3,6 x 0,76 m 3,6 x 0,91 m 4,6 x 1,10 m 5,5 x 1,22 m. www.marimex.cz"

Transkript

1 NÁVOD K INSTALACI BAZÉNU Tampa 3,05 x 0,76 m 3,6 x 0,76 m 3,6 x 0,91 m 4,6 x 1,10 m 5,5 x 1,22 m nejvût í internetov obchod s bazény Libu ská 264, Praha bazénová chemie chlorová Infolinka: bazénová chemie bezchlorová

2 DÒLEÎITÁ BEZPEâNOSTNÍ PRAVIDLA Upozornûní na nebezpeãí: Pfied instalací, pouïíváním a demontáïí si vïdy prostudujte cel návod a zejména kapitolu o zásadách bezpeãnosti práce. Vybírejte místo pro postavení bazénu tak, aby dojde-li k nehodû nebo po kození bazénu mohla vytékající voda bez problémû odtékat, aniï by ohrozila lidi a zvífiata nebo po kodila budovy ãi pozemky. V okruhu 2m od bazénu se nesmí nacházet Ïádná vyv ená místa (terasy, balkóny, apod.) ani vysoké stromy, ze kter ch hrozí nebezpeãí pádu do bazénu. Pro vstup a v stup z bazénu pouïívejte vïdy Ïebfiík. UdrÏujte vodu neustále ãistou, aby bylo zfietelnû vidût dno a bylo moïné správnû odhadnout hloubku bazénu. Pokud není bazén pouïíván, odstraàte z nûj schûdky a uloïte je mimo dosah dûtí a ostatních neoprávnûn ch osob. Neustále udrïujte vodu dezinfikovanou a zdravotnû nezávadnou.pouïívejte filtraãní zafiízení a pravidelnû do vody pfiidávejte bazénové chemikálie. Nedezinfikovaná voda je váïn m zdravotním rizikem. Ujistûte se, zda bazén, vãetnû jeho pfiíslu enství, je sestaven v souladu s tímto návodem. Provádûjte pravidelnou kontrolu a údrïbu bazénu a jeho pfiíslu enství. PoÏadavky na osoby pouïívající bazén: Bez dozoru smûjí bazén pouïívat pouze osoby star í 18-ti let, tûlesnû i mentálnû zpûsobilé. Dûti musí b t v bazénu pod neustál m dohledem dospûl ch, aby nedo lo ke zranûní nebo aby se neutopily. Neplavci, dûti (zejména men í neï je v ka hladiny vody v bazénu) a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace se smûjí koupat, vstupovat do bazénu a vystupovat z nûj pouze za doprovodu a dohledu plavcû ãi jin ch kompetentních dospûl ch osob (star ích 18-ti let), tj. tûlesnû a du evnû zpûsobil ch. Manipulovat s elektrick m pfiíslu enstvím mohou pouze osoby star í 18-ti let, musí se fiídit pfiíslu n mi zásadami bezpeãnosti práce a musí mít kvalifikaci pro práci na el. zafiízeních podle pfiíslu n ch národních pfiedpisû a norem. Neprovozujte nebezpeãné hry uvnitfi bazénu nebo v jeho blízkosti, které by mohly ohrozit koupající se osoby nebo konstrukci a pfiíslu enství, kter mi je bazén vybaven. Pfieãtûte si ustanovení v tomto návodu o instalaci a pouïívání filtraãního zafiízení. 2

3 Zakázané pouïití: Z bezpeãnostních dûvodû nesmí b t bazén instalován na terasách a balkónech. Je zakázáno skákat do bazénu po hlavû nebo z okraje bazénu. Nekoupejte se v noci nebo pfii nedostateãném osvûtlení. Nekoupejte se pod vlivem alkoholu, drog ãi jin ch omamn ch látek. Boje a násilné hry jsou v bazénu zakázány. Zákaz pouïívání jiného pfiíslu enství neï jaké je pfiedepsané v robcem. Je zakázáno sedat si na okraj bazénu nebo jin m zpûsobem naru ovat statiku bazénu. Za Ïádn ch okolností neupravujte souãásti bazénu. Nedûlejte otvory do bazénu ani do schûdkû. Je zakázáno koupání pfii zapnutém filtraãním zafiízení (tj.pfiipojení ãerpadla k el. síti). Je zakázáno pfiekraãovat povolenou nosnost Ïebfiíku. Bezpeãnostní pokyny pro pouïívání filtraãního zafiízení: Filtraãní zafiízení pfiipojte k elektrické zásuvce, která odpovídá platn m normám. Filtraãní zafiízení zapínejte pouze tehdy, kdyï nikdo není v bazénu. ZabraÀte dûtem manipulaci s filtraãním zafiízením. Uschovejte si tyto pokyny k pozdûj ímu nahlédnutí! P ÍPRAVA POVRCHU A UMÍSTùNÍ BAZÉNU 1. Jednotlivé díly si pfied stavbou bazénu srovnejte a zkontrolujte. DodrÏujte pokyny k instalaci uvedené v tomto návodu. 2. Zvolené místo by mûlo b t sluneãné a chránûné pfied vûtrem. V blízkosti by se nemûly nacházet stromy, jejichï listy by mohly zneãi Èovat bazén. Zem musí b t absolutnû rovná, dostateãnû pevná, nejílovitá, bez dûr, ãistá a zbavená ostr ch pfiedmûtû. 3. Na e bazény jsou navrïeny pro instalaci na povrch. Tento povrch musí b t peãlivû vyãi tûn. Nikdy nestavte bazén na tûrku, dehtovém papíru, asfaltovém koberci nebo na jakékoli smûsi obsahující naftu. Pod bazén je nutno pouïít geotextilní podloïku, která není souãástí balení! 4. Nesm kejte bazénem po zemi. Následkem toho by mohly vzniknout netûsnosti bazénu ãi jiná po kození. 3

4 MONTÁÎ BAZÉNU TAMPA (3,05 x 0,76 m) Bazén poloïte na vodorovnou plochu tak, aby vypou tûcí otvor smûfioval k místu, kam má b t voda vypou tûna. Rozprostfiete dno, aby bylo co nejhlad í a nafouknûte horní díl bazénu. PouÏijte zátky pfiiloïené k dodávce a zazátkujte jimi z vnitfiní strany bazénu ãerné otvory. Pfiesvûdãte se, Ïe vypou tûcí otvor u dna je zevnitfi bazénu zazátkován a na vnûj í stranû stûny bazénu je na roubováno víãko. NapusÈte do bazénu vodu, maximálnû 3 cm a zaãnûte vyhlazovat vrásky na dnû bazénu. Vyhlazujte folii smûrem od stfiedu ke kraji, popotahujte smûrem ven z místa, kde se spojuje dno bazénu se stûnou, nebo zvnûj ku bazénu sáhnûte pod stûnu bazénu, uchopte jeho dno a táhnûte smûrem ven. Po vyhlazení dna dále napou tûjte bazén vodou. Folie bazénové stûny se bude sama vztyãovat soubûïnû s plnûním bazénu vodou. Voda smí b t naplnûna do v ky pod spodní hranu nafouklého v ztuïného kruhu. FILTRAâNÍ ZA ÍZENÍ Kartu ové filtraãní zafiízení Primární napûtí 220 V Sekundární napûtí 12 V Pfiíkon 25 W V kon 1,135 m 3 /h Sestavte hák, jak je nakresleno na obrázku 1.1. Stisknûte a pfiidrïte tlaãítko, které je na rameni, abyste mohli sefiídit otevfiení háku. Nastavení skimmeru: Nastavte hrot ipky na funkci skimmer na spodní ãásti krytu. Umístûte pumpu zpût do háku do její pûvodní polohy v bazénu a do háku umístûte rovnûï pfiívodní kabel. Nejprve se ujistûte, Ïe tûlo skimmeru je naplnûno vodou a potom mûïete pfiipojit el. kabel do sítû. Plovoucí víko by mûlo plavat cca 1-3 cm od tûla skimmeru. Filtrujte dennû 8-12 hodin. 4

5 PRÒVODCE P I KOMPLIKACÍCH Motor filtrace nefunguje: Kabel transformátoru musí b t správnû zapojen v el. zásuvce. Zapnûte pojistky. Pokud se spínaã opakovanû vypíná, problém je ve va em el. systému. Ujistûte se, Ïe el. kabel filtraãního zafiízení je zapojen ve v stupu z transformátoru a zda je kabel fiádnû za roubován. Filtrace nenasává vodu, nebo je proud pfiíli pomal : VymûÀte filtraãní vloïku. âastûji ãistûte filtraãní vloïku. Nastavte hrot ipky na funkci filtrování ve spodní ãásti krytu. Nefunguje skimmer: Nastavte hrot ipky na funkci skimmer. NaplÀte bazén do správné hladiny vody. Vyãistûte ko. Nikdy nenechávejte bûïet filtraãní zafiízení bez vody (nasucho). Pokud je skimmer v chodu, nic z nûj neodstraàujte a nezakr vejte jej. 5

6 MONTÁÎ BAZÉNU TAMPA (3,6 x 0,76 m; 3,6 x 0,91 m; 4,6 x 1,10 m; 5,5 x 1,22 m) Bazén poloïte na vodorovnou plochu tak, aby vypou tûcí otvor smûfioval k místu, kam má b t voda vypou tûna. Rozprostfiete dno, aby bylo co nejhlad í a nafouknûte horní díl bazénu. Pfiesvûdãte se, Ïe vypou tûcí otvor u dna je zevnitfi bazénu zazátkován a na vnûj í stranû stûny bazénu je na roubováno víãko. Pfied napu tûním bazénu vloïte do otvorû pro pfiipojení filtraãního zafiízení sítka z vnitfiní strany bazénu. Svorkami pfiipojte hadice k otvorûm na vnûj í stranû bazénu. Jednu hadici napojte na otvor umístûn blíïe k hladinû, konec hadice pfiipojte svorkami na filtraãní zafiízení (v tlak vody do bazénu). Druhou hadici napojte na otvor umístûn blíïe ke dnu bazénu, konec hadice pfiipojte svorkami na filtraãní zafiízení (sání vody z bazénu). Filtraãní zafiízení umístûte v maximální vzdálenosti (co dovolují propojovací hadice) od bazénu. NapusÈte do bazénu vodu, maximálnû 3 cm a zaãnûte vyhlazovat vrásky na dnû bazénu. Vyhlazujte folii smûrem od stfiedu ke kraji, popotahujte smûrem ven z místa, kde se spojuje dno bazénu se stûnou, nebo zvnûj ku bazénu sáhnûte pod stûnu bazénu, uchopte jeho dno a táhnûte smûrem ven. Po vyhlazení dna bazén dále napou tûjte vodou. Folie bazénové stûny se bude sama vztyãovat soubûïnû s plnûním bazénu vodou. Voda smí b t naplnûna do v ky pod spodní hranu nafouklého v ztuïného kruhu. FILTRAâNÍ ZA ÍZENÍ Filtrace M-1, M-2 smûr proudu vody (sání) smûr proudu vody (v tlak) Filtrace 22R, 03R Odvzdu Àovací roub smûr proudu vody (sání) smûr proudu vody (v tlak) 6

7 Odvzdu Àování filtraãního zafiízení Odvzdu nûní se provádí po usazení filtraãního zafiízení na své místo pod úrovní hladiny vody v bazénu, pfied pfiipojením do zásuvky. Pfied odvzdu nûním je vhodné doplnit vodu do bazénu tak, aby byl pln. 22R, 03R - pfii odvzdu Àování napojte filtraci na bazén a povolte odvzdu Àovací roub. AÏ bude vytékat voda, odvzdu Àovací roub utáhnûte. M1, M2 - filtrace nemá odvzdu Àovací roub. Odvzdu nûní filtru lze provést nûkolika zpûsoby: 1) Vyspádování horní hadice od filtru k bazénu tak, aby mohl vzduch uniknout. Na hadici udûlejte smyãku a tu postupnû pfiesunujte od filtrace k bazénu. SnaÏte se, aby se vzduch v horní ãásti smyãky dostal otvorem do bazénu. Postup je vhodné nûkolikrát opakovat, dokud se v otvorech v bazénu objevují vzduchové bubliny. 2) Povolení hadicové spony a sejmutí horní hadice. Sejmutím hadice dojde k rychlému odvzdu nûní a zavodnûní filtru. Pfiitom v ak dojde k úniku vody. Pfii odvzdu nûní tímto zpûsobem postupujte opatrnû a rychle. Jakmile zaãne voda vytékat z filtrace a z hadice, dejte rychle hadici zpût na hrdlo filtrace a dotáhnûte hadicovou sponu. Filtrujte dennû 4-8 hodin. PRÒVODCE P I KOMPLIKACÍCH Motor filtrace nefunguje: Kabel transformátoru musí b t správnû zapojen v el. zásuvce. Zapnûte pojistky. Pokud se spínaã opakovanû vypíná, problém je ve va em el. systému. Filtrace nenasává vodu, nebo je proud pfiíli pomal : Ujistûte se, Ïe je filtrace fiádnû odvzdu nûna (viz v e). VymûÀte filtraãní vloïku. âastûji ãistûte filtraãní vloïku. âi TùNÍ FILTRU Filtr se zaná í neãistotami z vody v bazénu a proto je nutné ho ãistit. Vytáhnûte elektrickou zástrãku filtraãního zafiízení ze zásuvky. Filtraãní zafiízení zvednûte nad úroveà hladiny (voda hadicemi steãe zpût do bazénu). Povolte objímku a sejmûte víko filtru. Tûsnost víka zaji Èuje gumov tûsnící O krouïek. Vyjmûte filtr a zkontrolujte jeho stav - zanesení pínou, nepo kozenost. Pokud je filtr pouze zanesen neãistotami, promyjte ho proudem vody a vloïte zpût do tûlesa filtraãního zafiízení. Nasaìte tûsnící O krouïek a víko filtru zajistûte objímkou. Pfiipojte filtraãní zafiízení do elektrické sítû a vyzkou ejte jeho tûsnost. SKLADOVÁNÍ FILTRACE P ES ZIMU Rozeberte filtraãní zafiízení - odpojte pfiívodní hadice, sejmûte víko filtru, vyjmûte filtr. V echny ãásti nechejte pfied uskladnûním vyschnout. Na tûsnûní naneste vazelínu. Demontované souãásti uschovejte pohromadû. 7

8 DEMONTÁÎ BAZÉNU 1. Pfiesvûdãte se, Ïe je pevnû zatlaãena vypou tûcí zátka na vnitfiní stranû vypou tûcího otvoru u dna bazénu. 2. Od roubujte víãko z vypou tûcího otvoru na vnûj í stranû bazénové stûny. 3. Na roubujte pfiechodov kus s nátrubkem pro nasunutí zahradní hadice. 4. NasuÀte na nátrubek pfiechodového kusu konec hadice. 5. Druh konec hadice poloïte do místa, kam mûïe b t voda bezpeãnû vypu tûna. 6. Vytáhnûte a odklopte zátku, která je zasunuta do vypou tûcího otvoru zevnitfi bazénu. Voda zaãne vytékat. 7. Po vypu tûní zazátkujte vypou tûcí otvor zevnitfi bazénu. Stáhnûte hadici z nátrubku pfiechodového kusu a pfiechodov kus od roubujte a uskladnûte jej. 8. Na v tokov otvor, z vnûj í strany bazénu, na roubujte zpût víãko. 9. Pfiesvûdãte se, Ïe bazénová folie je zcela suchá dfiíve, neï ji dlouhodobû uskladníte. ZÁRUâNÍ PODMÍNKY pro filtraãní zafiízení Va e filtraãní zafiízení bylo vyrobeno z materiálû nejvy í kvality a vysoké kvality provedení. V echny souãástky byly zkontrolovány a shledány nezávadn mi. Záruka platí po dobu dvou let od data nákupu. Uschovejte v echny doklady o nákupu spoleãnû s návodem. Doklad o nákupu bude poïadován pfii uplatàování záruãních nárokû. Záruka se nevztahuje na neoprávnûné zásahy na jednotce. Neprovádûjte Ïádné zásahy na jednotce, jinak bude záruka zru ena. V daje spojené se ztrátou vody, zniãením chemikálií nebo po kozením vody nejsou pfiedmûtem záruky. Spálení motoru zpûsobené zanesenou vloïkou filtru, ucpání pfiívodního sítka a kody zpûsobené vodou, nejsou rovnûï pfiedmûtem záruky. ZÁRUâNÍ PODMÍNKY pro bazén Záruka platí po dobu dvou let od data nákupu. Uschovejte v echny doklady o nákupu spoleãnû s návodem. Doklad o nákupu bude poïadován pfii uplatàování záruãních nárokû. Záruka zaniká pfii nedodrïení návodu k montáïi a pfii mechanickém po kození. Záruka se dále nevztahuje na zmûnu barvy vlivem sluneãního záfiení nebo nevhodn m pouïitím bazénové chemie nejvût í internetov obchod s bazény Libu ská 264, Praha bazénová chemie chlorová Infolinka: bazénová chemie bezchlorová

NÁVOD K INSTALACI BAZÉNU. 3,66 x 6,10 x 1,22 m 3,66 x 7,32 x 1,22 m 3,66 x 8,53 x 1,32 m. www.marimex.cz

NÁVOD K INSTALACI BAZÉNU. 3,66 x 6,10 x 1,22 m 3,66 x 7,32 x 1,22 m 3,66 x 8,53 x 1,32 m. www.marimex.cz NÁVOD K INSTALACI BAZÉNU Tampa 3,66 x 6,10 x 1,22 m 3,66 x 7,32 x 1,22 m 3,66 x 8,53 x 1,32 m www.shop.marimex.cz - největší internetový obchod s bazény Libušská 264, Praha 4 www.aquamar.cz - bazénová

Více

NÁVOD K INSTALACI BAZÉNU

NÁVOD K INSTALACI BAZÉNU 3,05 x 0,76m 3,66 x 0,76m 3,66 x 0,84m NÁVOD K INSTALACI BAZÉNU Návod k použití pro kruhové bazény s konstrukcí: 3,66 x 0,99 m 3,66 x 1,07 m 4,57 x 1,07 m 4,57 x 1,22 m CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám

Více

NÁVOD K OBSLUZE. PrÛtokové ohfiívaãe

NÁVOD K OBSLUZE. PrÛtokové ohfiívaãe NÁVOD K OBSLUZE PrÛtokové ohfiívaãe 1 2 3 UPEV OVACÍ ROZMùRY 2 4 6 5 7 8 3 LEGENDA K OBRÁZKÒM 2 PrÛtokové ohfiívaãe ETA 0732, 1732, 2732 se smû ovací baterií a otoãn m ramínkem. MONTÁÎNÍ SCHÉMA 1. PrÛtokov

Více

Myčky nádobí Návod k obsluze a instalaci MODELY:

Myčky nádobí Návod k obsluze a instalaci MODELY: Myčky nádobí Návod k obsluze a instalaci MODELY: 1VFE - 14, 1VF - 56 IAL, 1VF - 56 IX, 1VFG - 25 I MC 2 Jsem tu, abych Vám usnadnila mytí nádobí Haló! Já jsem Va e myãka nádobí. Av ak pfied tím neï mne

Více

Návod k obsluze. KuchyÀsk odsavaã par DF-90

Návod k obsluze. KuchyÀsk odsavaã par DF-90 Návod k obsluze KuchyÀsk odsavaã par DF-90 Blahopfiejeme Vám k zakoupení nového kuchyàského odsavaãe Dûkujeme Vám, Ïe jste nám volbou znaãkového v robku Teka projevili svoji dûvûru. Jsme pfiesvûdãeni,

Více

Závěsná nástěnná konzole plazmové zobrazovací jednotky (Svislé montážní provedení) Pokyny pro montáž

Závěsná nástěnná konzole plazmové zobrazovací jednotky (Svislé montážní provedení) Pokyny pro montáž Závěsná nástěnná konzole plazmové zobrazovací jednotky (Svislé montážní provedení) Pokyny pro montáž Model TY-WK42PV2W Pfied zahájením práce si dûkladnû pfieãtûte tyto pokyny a Pfiíruãku k irokoúhlému

Více

Ruãní d chací vak. Návod k pouïití

Ruãní d chací vak. Návod k pouïití Ruãní d chací vak Návod k pouïití Popis v robku Vyobrazení jednotliv ch dílû 1 Popis v robku D chací vak DAHLHAUSEN je urãen jako doplnûk umûlé ventilace a kardiopulmonální resuscitace. D chací vak se

Více

MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ

MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ Blahopfiejeme! Dûkujeme, Ïe jste se rozhodli pro zafiízení firmy Candy; kvalitní myãky nádobí, zaruãující vysok v kon a spolehlivost. Firma Candy vyrábí irok sortiment

Více

Návod k pouïití. KS 210 Lasercut

Návod k pouïití. KS 210 Lasercut Návod k pouïití KS 210 Lasercut 14. Technické data Napûtí V 230 (1 50 Hz) Odbûr proudu A 6 Zabezpeãen A 10 (setrvaãn ) Motorov v kon (S1) kw 1,35 ZpÛsob ochrany IP 20 Tfiída ochrany II Poãet otáãek otáãivého

Více

INTEX Family Frame 220 x 150 x 60 cm 260 x 160 x 65 cm 300 x 200 x 75 cm 450 x 220 x 84 cm

INTEX Family Frame 220 x 150 x 60 cm 260 x 160 x 65 cm 300 x 200 x 75 cm 450 x 220 x 84 cm Aktualizováno 27.5.2013 INTEX Family Frame 220 x 150 x 60 cm 260 x 160 x 65 cm 300 x 200 x 75 cm 450 x 220 x 84 cm PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE BAZÉNU DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY Než tento výrobek uvedete

Více

AKUMULÁTOROV VYSAVAâ ELLIPSE AC 355. Návod k obsluze

AKUMULÁTOROV VYSAVAâ ELLIPSE AC 355. Návod k obsluze AKUMULÁTOROV VYSAVAâ ELLIPSE AC 355 Návod k obsluze POPIS P ÍSTROJE 1. Vrchní ãást drïáku 2. Spodní ãást drïáku s nabíjeãkou 3. UpevÀovací rouby a hmoïdinky 4. Pfiívodní ÀÛra 5. Hubice na vysávání tûrbin

Více

Pumpa Marathon 500/750/1000/1500/2000/2500/3000. Obj.č. 571010,571011, 571012. Návod k použití

Pumpa Marathon 500/750/1000/1500/2000/2500/3000. Obj.č. 571010,571011, 571012. Návod k použití Pumpa Marathon 500/750/1000/1500/2000/2500/3000 Obj.č. 571010,571011, 571012 Návod k použití Rozbalování Jestliže při rozbalování zjistíte, že je výrobek poškozený, ihned kontaktujte dodavatele. Kde se

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Zahradní nadzemní bazén Orlando 102 3,66 x 0,92 m 4,57 x 0,92 m 4,57 x 1,07 m www.marimex.cz www.aquamar.cz www.blueone.cz www.shop.marimex.cz Libušská 264, Praha 4, PSČ 142 00

Více

NÁVOD K INSTALACI BAZÉNU

NÁVOD K INSTALACI BAZÉNU ilustrační foto Florida 2,20 x 1,50 x 0,60 m NÁVOD K INSTALACI BAZÉNU NEJVĚTŠÍ INTERNETOVÝ ETOV A OBCHOD S BAZÉNY Florida 082012 1 OBSAH 1. Důležitá bezpečnostní pravidla.... str. 3 2. Příprava povrchu

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ. Obecné bezpečnostní pokyny Obsluha stroje je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ. Obecné bezpečnostní pokyny Obsluha stroje je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Obecné bezpečnostní pokyny Obsluha stroje je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání Celkový pohled na výrobek Prosévačky kompostu a substrátu typ: PKS 1 Výrobce: STS

Více

NÁVOD K INSTALACI BAZÉNU

NÁVOD K INSTALACI BAZÉNU ilustrační foto NÁVOD K INSTALACI BAZÉNU Tampa ovál 3,05 x 5,49 x 1,07 m INTERNETOVÝ ETOV A OBCHOD S BAZÉNY Tampa ovál malý 082012 1 OBSAH 1. Důležitá bezpečnostní pravidla...str. 3 2. Příprava povrchu

Více

Návod k použití. INTEX Metal Frame FAMILY

Návod k použití. INTEX Metal Frame FAMILY Návod k použití INTEX Metal Frame FAMILY Seite 1 von 11 Steinbach VertriebsgmbH, 4311 Schwertberg, Austria, www.steinbach.at Inhalt: 1 Návod k použití... 1 INTEX Metal Frame... 1 FAMILY... 1 1 Bezpečnostní

Více

NÁVOD K INSTALACI BAZÉNU

NÁVOD K INSTALACI BAZÉNU ilustrační foto Tampa 3,05 x 5,49 x 1,07 m NÁVOD K INSTALACI BAZÉNU NEJVĚTŠÍ INTERNETOVÝ N ETOV TOVÝ OBCHOD S BAZÉNY www.marimex.cz 1 OBSAH 1. Důležitá bezpečnostní pravidla...str. 3 2. Příprava povrchu

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD Návod k použití model: 58271 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží

Více

b 6 c 1 d 15 8 16 e 17 (PG - EBP) 18 (SS - EBP)

b 6 c 1 d 15 8 16 e 17 (PG - EBP) 18 (SS - EBP) EBP 65 EBP 65-E3 1 2 3 5 4 5 9 10 11 6 7 8 a b 6 2 ➀ ➁ ➁ ➀ 3 c 1 d 15 8 16 7 12 13 14 e 17 (PG - EBP) 18 (SS - EBP) Technické údaje Pásová bruska EBP 65 EBP 65-E3 Napìtí 230 V 230 V Sí ový kmitoèet 50/60

Více

B C I L F G H. POPIS ELEKTROSPOT EBIâE

B C I L F G H. POPIS ELEKTROSPOT EBIâE POPIS ELEKTROSPOT EBIâE A B C D E F G H I L Knoflík termostatu Knoflík ãasového spínaãe Svûtelná kontrolka Knoflík pro volbu funkcí Sklenûná dvífika Spodní topné tûleso Ro t Plech na peãení Tvarovan ro

Více

KÁVOVAR R-918. Návod k použití. česky. Kávovar R-918

KÁVOVAR R-918. Návod k použití. česky. Kávovar R-918 Návod k použití KÁVOVAR R-918 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro

Více

Návod k obsluze. Nástìnn plynov kotel Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24. 2061 2153 07/2005 CZ Pro uωivatele

Návod k obsluze. Nástìnn plynov kotel Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24. 2061 2153 07/2005 CZ Pro uωivatele 2061 2153 07/2005 CZ Pro uωivatele Návod k obsluze Nástìnn plynov kotel Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24 6 720 612 229-00.1O Prosím, pøed obsluhou peèlivì pøeèíst

Více

Návod k pouïití tel: 326 90 44 57 fax: 326 90 77 30 www.metabo.cz e-mail: LSvec@metabo.cz V pfiípadû opravy popi te, prosím, Vámi ji tûnou závadu.

Návod k pouïití tel: 326 90 44 57 fax: 326 90 77 30 www.metabo.cz e-mail: LSvec@metabo.cz V pfiípadû opravy popi te, prosím, Vámi ji tûnou závadu. 10. P ÍSLU ENSTVÍ lze objednat A odsávací adaptér B upínací zafiízení C prodlouïení stolu, levé D prodlouïení stou, pravé E stojan 11. OPRAVY UpozorÀujeme, Ïe opravy el. náfiadí smí provádût pouze odborná

Více

Rider Pro 15. Návod k obsluze 101 91 34-90. Proãtûte si pozornû návod k obsluze, abyste porozumûli jeho obsahu pfied pouïitím stroje.

Rider Pro 15. Návod k obsluze 101 91 34-90. Proãtûte si pozornû návod k obsluze, abyste porozumûli jeho obsahu pfied pouïitím stroje. Rider Pro 15 Návod k obsluze Proãtûte si pozornû návod k obsluze, abyste porozumûli jeho obsahu pfied pouïitím stroje. 101 91 34-90 OBSAH Návod k obsluze Rider Pro 15 Introdukce... 2 Jízda a pfieprava

Více

Colorado. Colorado 450 Délka (cm) 450 ífika (cm) 160 PrÛmûr boãních válcû (cm) 40 Poãet vzduchov ch komor 10

Colorado. Colorado 450 Délka (cm) 450 ífika (cm) 160 PrÛmûr boãních válcû (cm) 40 Poãet vzduchov ch komor 10 Pfiíruãka uïivatele Colorado VERZE 01/10/04 CZ Konstrukãní kategorie D chránûné vody dle nafiízení vlády âeské republiky ã. 270/2003 Sb. a následn ch novel a v souladu se zákonem âeské republiky ã. 22/1997

Více

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Zapalování. Spojka zapnuta. Spojka vypnuta. Parkovací brzda. Spojka

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Zapalování. Spojka zapnuta. Spojka vypnuta. Parkovací brzda. Spojka Návod k pouïití M25-85F M25-85FH NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly

Více

Margherita. Bezpeènostní upozornìní a pokyny

Margherita. Bezpeènostní upozornìní a pokyny Margherita Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Margherita, jak sami uvidíte, je spolehlivá a snadno se používá. Doporuèujeme Vám, abyste si tento návod pozornì pøeèetli. S praèkou

Více

P EHLEDNÁ TABULKA. Poloha ro tu a pfiíslu enství Poznámky/Rady. Poloha knoflíku termostatu. Poloha knoflíku pro volbu funkcí.

P EHLEDNÁ TABULKA. Poloha ro tu a pfiíslu enství Poznámky/Rady. Poloha knoflíku termostatu. Poloha knoflíku pro volbu funkcí. POPIS ELEKTROSPOT EBIâE A knoflík termostatu B knoflík ãasového spínaãe C svûtelná kontrolka D knoflík pro volbu funkcí E sklenûná dvífika F spodní topné tûleso G ploch ro t H plech na peãení I tvarovan

Více

TravelPilot Navigace Rádio/CD. TravelPilot E1/E2. Návod k montáïi. www.blaupunkt.com

TravelPilot Navigace Rádio/CD. TravelPilot E1/E2. Návod k montáïi. www.blaupunkt.com TravelPilot Navigace Rádio/CD TravelPilot E1/E2 Návod k montáïi www.blaupunkt.com Návod k montáïi Bezpeãnostní pokyny Po celou dobu montáïe pfiístroje a jeho pfiipojování se musíte fiídit tûmito bezpeãnostními

Více

NÁVOD K INSTALACI BAZÉNU

NÁVOD K INSTALACI BAZÉNU 4,88 x 1,22 m bez filtračního zařízení Ohio NÁVOD K INSTALACI BAZÉNU Ohio NEJVĚTŠÍ INTERNETOVÝ OBCHOD S BAZÉNY 082012 OBSAH 1. Důležitá bezpečnostní pravidla...str. 3 2. Příprava povrchu a umístění bazénu...str.

Více

Vysavač Návod k obsluze

Vysavač Návod k obsluze Vysavač Návod k obsluze CZ Před zapnutím přístroje se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním přístrojů podobného typu. Používejte přístroj pouze

Více

MixRite. Návod k používání a obsluze

MixRite. Návod k používání a obsluze Návod k používání a obsluze MixRite Výrobek název: Dávkovací čerpadlo typ: MixRite Dodavatel název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 1. Úvod Čerpadlo medikátoru

Více

Obsah. Informace pro uïivatele. Informace pro instalaãní techniky

Obsah. Informace pro uïivatele. Informace pro instalaãní techniky Obsah Informace pro uïivatele Bezpeãnostní informace 3 Likvidace 4 Va e nová automatická praãka 4 Popis praãky 5-7 - Pohled zepfiedu, Pohled zezadu - Ovládací panel V eobecné informace t kající se praní

Více

Kamna na tuhá paliva KAMINO 6 a 8 Návod k pouïití a instalaci V robce: SVT - WAMSLER

Kamna na tuhá paliva KAMINO 6 a 8 Návod k pouïití a instalaci V robce: SVT - WAMSLER kamino 17.1.2006 15:39 Stránka 1 Kamna na tuhá paliva KAMINO 6 a 8 Návod k pouïití a instalaci V robce: SVT - WAMSLER kamino 17.1.2006 15:39 Stránka 2 Pfiedmluva: VáÏen zákazníku, velice nás tû í, Ïe jste

Více

SKIMMER 15x15 A 15x30 S TRYSKOU

SKIMMER 15x15 A 15x30 S TRYSKOU SKIMMER 15x15 A 15x30 S TRYSKOU INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití Obsah I. Použití... 3 II. Montáž... 3 III. Pokyny pro provoz... 4 IV. Zazimování... 4 V. Náhradní součásti...

Více

NÁVOD K INSTALACI BAZÉNU

NÁVOD K INSTALACI BAZÉNU 4,88 x 1,22 m bez filtračního zařízení Ohio NÁVOD K INSTLCI ZÉNU Ohio NEJVĚTŠÍ INTERNETOVÝ OCHOD S ZÉNY OSH 1. Důležitá bezpečnostní pravidla...str. 3 2. Příprava povrchu a umístění bazénu...str. 4 3.

Více

Obsah. Informace pro uïivatele. Informace pro instalaãní techniky

Obsah. Informace pro uïivatele. Informace pro instalaãní techniky Obsah Informace pro uïivatele Bezpeãnostní informace 21 Likvidace 22 Va e nová automatická praãka 22 Popis praãky 23-25 - Pohled zepfiedu, Pohled zezadu - Ovládací panel V eobecné informace t kající se

Více

Nástìnn plynov kotel s pøirozen m odtahem spalin

Nástìnn plynov kotel s pøirozen m odtahem spalin Návod pro instalaci, obsluhu a údrωbu Nástìnn plynov kotel s pøirozen m odtahem spalin 6 720 610 716-00.1O DAGAS 01-24 CK OSW Obsah Obsah Varování 3 Symboly 3 1 Podrobnosti o zaøízení 4 1.1 Prohlá ení

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX

PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX Aktualizováno 22.1.2013 PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX NÁVOD K POUŽITÍ 1 Důležité bezpečnostní zásady Před instalací a použitím tohoto výrobku je nutné si pozorně přečíst, porozumět a řídit se veškerými pokyny.

Více

TEPELN M âerpadlom Pred pouïitím zariadenia si pozorne preãítajte tento návod na pouïívanie a uschovajte ho pre budúce pouïitie.

TEPELN M âerpadlom Pred pouïitím zariadenia si pozorne preãítajte tento návod na pouïívanie a uschovajte ho pre budúce pouïitie. MANUÁL VLASTNÍKA SU IâKA LG S TEPELN M âerpadlem Pfiedtím, neï zaãnete su iãku pouïívat, si pozornû pfieãtûte tuto uïivatelskou pfiíruãku a schovejte si ji pro budoucí pouïití. POUÎÍVATEªSKÁ PRÍRUâKA SU

Více

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10]

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] Návod k použití a údržbě POZOR: Pečlivě si přečtěte tento návod k použití před prvním použitím tohoto přístroje. Chybná obsluha může způsobit zranění a/nebo poškození.

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE S PÁKOVÝM VÍCECESTNÝM VENTILEM (Modely: P350, P450, P500, P650)

PÍSKOVÁ FILTRACE S PÁKOVÝM VÍCECESTNÝM VENTILEM (Modely: P350, P450, P500, P650) PÍSKOVÁ FILTRACE S PÁKOVÝM VÍCECESTNÝM VENTILEM (Modely: P350, P450, P500, P650) INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah I. Funkce...3 II. Instalace...3 III. Hlavní rozměry...4 IV. Instalace/spuštění filtrace...4

Více

ŠkodaAutorádio MS 202

ŠkodaAutorádio MS 202 www.skoda-auto.cz www.skoda-auto.com Autorádio MS 202 Škoda Auto 08.03 ŠkodaAutorádio MS 202 OBSAH P EHLED 2 NÁVOD VE ZKRATCE 3 DÒLEÎITÉ POKYNY 4 PROVOZ RÁDIA 5 PROVOZ KAZETOVÉHO P EHRÁVAâE 12 NASTAVENÍ

Více

DV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

DV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze DV 62 Myèka nádobí Návod k instalaci a obsluze DV 62 Myèka nádobí Informace pro instalaci a používání Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE S BOČNÍM VÍCE CESTNÝM VENTILEM (Modely: SP450, SP500, SP650, SP700) INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PÍSKOVÁ FILTRACE S BOČNÍM VÍCE CESTNÝM VENTILEM (Modely: SP450, SP500, SP650, SP700) INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PÍSKOVÁ FILTRACE S BOČNÍM VÍCE CESTNÝM VENTILEM (Modely: SP450, SP500, SP650, SP700) INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah I. Funkce... 3 II. Instalace... 3 III. Hlavní rozměry... 4 IV. Instalace/spuštění

Více

Návod k pouïití CDP 6853 CDP 6853 X. MYâKY NÁDOBÍ

Návod k pouïití CDP 6853 CDP 6853 X. MYâKY NÁDOBÍ CZ Návod k pouïití CDP 6853 CDP 6853 X MYâKY NÁDOBÍ VáÏen zákazníku, dûkujeme Dûkujeme Vám, Ïe jste si vybrali domácí spotfiebiã CANDY, kvalitní myãku nádobí, která zaruãuje vysokou jakost, v borné uïitné

Více

1.1 Bezpeãnost. 1.1 Bezpeãnost ÚVOD. Pozn. Pozn.

1.1 Bezpeãnost. 1.1 Bezpeãnost ÚVOD. Pozn. Pozn. ÚVOD 1 1.1 Bezpeãnost Regulátor je chránûn ve shodû s tfiídou II IEC 48 a VDE 0411. Pamatujte si, Ïe regulátor nemá Ïádn vypínaã. Bude v provozu ihned, jakmile jej pfiipojíte ke zdroji. Pozn. Regulátor

Více

EUR 091 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE

EUR 091 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE EUR 091 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE Strana: 1 EUR 091 9 programû 6 pfiednastaven ch, 3 definované uïivatelem 3 nastavení teploty moïnost manuálního ovládání nastaviteln

Více

Návod k obsluze. Vysavač MC E8001, MC E8003, MC 8005

Návod k obsluze. Vysavač MC E8001, MC E8003, MC 8005 Návod k obsluze Vysavač MC E8001, MC E8003, MC 8005 1 Při čtení návodu si nechejte otevřené stránky 3 a 4, abyste mohli snadněji identifikovat jednotlivé součásti. Doporučujeme, abyste před použitím spotřebiče

Více

Elektrické bezvzduchové støíkací pistole Mark V Premium a Mark V Max

Elektrické bezvzduchové støíkací pistole Mark V Premium a Mark V Max Oprava Elektrické bezvzduchové støíkací pistole Mark V Premium a Mark V Max 3A2421B CS Pro pøenosné bezvzduchové støíkání architektonických krycích nátìrù a barev Urèeno pouze k profesionálnímu použití.

Více

K960 Ring. Návod k pouïití

K960 Ring. Návod k pouïití Návod k pouïití K960 Ring NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly vyobrazené

Více

Všechny elektropřístroje, které se nacházejí ve vodě, je při provádění údržby třeba odpojit od proudu.

Všechny elektropřístroje, které se nacházejí ve vodě, je při provádění údržby třeba odpojit od proudu. Bezpečnostní pokyny Pouze pro použití ve vnitřním prostředí. Všechny elektropřístroje, které se nacházejí ve vodě, je při provádění údržby třeba odpojit od proudu. Síťová vedení tohoto přístroje nelze

Více

Poloautomatický bazénový vysavač. Kontiki 2. Návod k použití

Poloautomatický bazénový vysavač. Kontiki 2. Návod k použití Poloautomatický bazénový vysavač Kontiki 2 Návod k použití Blahopřejeme! Stal jste se vlastníkem automatického vysavače KONTIKI 2, speciálně konstruovaného pro nadzemní bazény a zapuštěné bazény s plochým

Více

BAZÉNOVÝ ČISTIČ "SPEED CLEAN RX 5"

BAZÉNOVÝ ČISTIČ SPEED CLEAN RX 5 BAZÉNOVÝ ČISTIČ "SPEED CLEAN RX 5" Art.č. 061018 Stránka 1 z 9 Obsah BAZÉNOVÝ ČISTIČ "SPEED CLEAN RX 5"... 1 1 Bezpečnostní upozornění... 3 2 Návod k sestavení... 4 3 Příprava a provoz... 5 4 Typy a doporučení...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka NEW KREEPY KRAULY Uživatelská příručka NEW KREEPY KRAULY Uživatelská příručka POKYNY Jsme rádi že jste se rozhodli pro koupi New Kreepy Krauly nyní s ještě větší čistící a sací silou. Nejprve si pozorně

Více

MODEL: MT05 SERIAL NO:

MODEL: MT05 SERIAL NO: MODEL: MT05 1. Pøed instalací a uvedením mikrovlnné trouby do chodu si pozornì pøeètìte tento návod, který je nedílnou souèástí výrobku. Uschovejte pro pozdìjší použití. 2. Do místa dole vepište výrobní

Více

Pœed uvedením do provozu pœeªíst pozorn návod k obsluze a uschovat ho aby byl stále k dispozici.

Pœed uvedením do provozu pœeªíst pozorn návod k obsluze a uschovat ho aby byl stále k dispozici. GROOVER Leister Process Technologies Galileo-Strasse 10 CH-6056 Kaegiswil/Switzerland Tel. +41-41662 74 74 Fax +41-41662 74 16 www.leister.com sales@leister.com Návod k Obsluze (Překlad originálního návodu

Více

NÁVOD K ÚDRŽBĚ A INSTALACI

NÁVOD K ÚDRŽBĚ A INSTALACI ilustrační foto NÁVOD K ÚDRŽBĚ A INSTALACI Písková filtrace ProfiStar 112013 1 OBSAH 1. Důležité bezpečnostní zásady... str. 2 2. Všeobecné informace... str. 3 3. Obsah balení... str. 3 4. Technické údaje...

Více

Návod k obsluze PacMaster

Návod k obsluze PacMaster Návod k obsluze PacMaster Strana 1 PacMaster Obsah Dùležité bezpeènostní pokyny... 3 Uvedení do provozu... 3 Provoz pøístroje... 4 Porucha... 5 Údržba... 5 Technické údaje... 6 Doplòkové pøíslušenství...

Více

Technická specifikace předmětu plnění

Technická specifikace předmětu plnění Příloha č. 2 Technická specifikace předmětu plnění k výběrovém řízení na Dodávku strojů a zařízení, včetně dopravy, instalace a zaškolení Název programu: Registrační číslo projektu: Název projektu: OPPK

Více

Návod k pouïití K3600 MKII

Návod k pouïití K3600 MKII K3600 MKII Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Vysvûtlení symbolû

Více

ZX2. Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 515/02

ZX2. Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 515/02 ZX2 Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 515/02 Va e bezpeãnost má pfiednost vïdy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku tohoto návodu: Instalujte spínací

Více

CS Návod k pou ití 2 Sporák SK Návod na pou ívanie 34 Sporák 47095VD-MN 47095VD-WN

CS Návod k pou ití 2 Sporák SK Návod na pou ívanie 34 Sporák 47095VD-MN 47095VD-WN CS Návod k pou ití 2 Sporák SK Návod na pou ívanie 34 Sporák 47095VD-MN 47095VD-WN 2 OBSAH 1. BEZPEÈNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEÈNOSTNÍ POKYNY...5 3. POPIS SPOTØEBIÈE...7 4. PØED PRVNÍM POU ITÍM...8

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Kostečka Group spol. s r.o. Borského 1011/1 CZ 152 00 Praha 5 IČ: 14501899 DIČ: CZ14501899 Montážní a provozní návod JUDO JUKOMAT Longlife JUKO LF ¾ 2 Uschovejte pro další použití! Předejte provozovateli.

Více

Instalace. Dùle ité: Pøed provádìním jakýchkoli seøizovacích nebo údr bových prací odpojte spotøebiè od sítì.

Instalace. Dùle ité: Pøed provádìním jakýchkoli seøizovacích nebo údr bových prací odpojte spotøebiè od sítì. Dùležité Pro zajištìní trvalé EFEKTIVITY a BEZPEÈNOSTI tohoto zaøízení doporuèujeme: l opravy svìøte pouze výrobcem autorizovanému servisnímu støedisku l vždy musí být použity originální náhradní díly.

Více

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 CZ EŠTINA BEZPE NOSTNÍ P EDPISY SYMBOLY Na za ízení jsou umíst ny následující symboly upozor ující na bezpe

Více

Návod k použití B-345-01

Návod k použití B-345-01 Návod k použití BMS 1300 B-345-01 Popis spotřebiče 1 držadlo vysavače 2 přívodní kabel s automatickým navíjením 3 výfuková mřížka 4 přípojka na přívod kapaliny 5 přívod kapaliny 6 plnicí otvor na čisticí

Více

Návod k pouïití MDI 22 E10. MYâKY NÁDOBÍ

Návod k pouïití MDI 22 E10. MYâKY NÁDOBÍ Z Návod k pouïití MDI 22 E10 MYâKY NÁDOBÍ OBSH Bezpeãnostní upozornûní Instalace Zafiízení na zmûkãování vody Dávkování soli Usazení horního ko e Ukládání nádobí Informace o laboratorním testování Vkládání

Více

NÁVOD K OBSLUZE DEHUMIDIFIER CFO-45E

NÁVOD K OBSLUZE DEHUMIDIFIER CFO-45E NÁVOD K OBSLUZE DEHUMIDIFIER CFO-45E PŘEKLAD PŮVODNÍHO UŽIVATELSKÉHO NÁVODU 1 PŘED POUŽITÍM UPOZORNĚNÍ! Udržujte toto zařízení vždy ve svislé poloze. Když bylo zařízení přepravováno nebo nakloněno (např.

Více

MLÝNEK NA MASO S LISEM R-540 PLUS

MLÝNEK NA MASO S LISEM R-540 PLUS Návod k použití MLÝNEK NA MASO S LISEM R-540 PLUS Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

NÁVOD K INSTALACI BAZÉNU. Tahiti. 2,00 x 4,00 x 1,00 m 2,74 x 5,49 x 1,32 m

NÁVOD K INSTALACI BAZÉNU. Tahiti. 2,00 x 4,00 x 1,00 m 2,74 x 5,49 x 1,32 m NÁVOD K INSTALACI BAZÉNU Tahiti 2,00 x 4,00 x 1,00 m 2,74 x 5,49 x 1,32 m Tahiti 102016 OBSAH 1. Důležitá bezpečnostní pravidla...str. 3 2. Příprava povrchu a umístění bazénu...str. 4 3. Montáž bazénu...str.

Více

CLASSIC od firmy ZODIAC (s technologií BARACUDA )

CLASSIC od firmy ZODIAC (s technologií BARACUDA ) Platnost od 17.7.2006 No. 631 Automatický bazénový vysavač CLASSIC od firmy ZODIAC (s technologií BARACUDA ) Návod k použití Blahopřejeme! Stal jste se vlastníkem automatického vysavače CLASSIC od firmy

Více

Přímá bruska GD0800C GD0810C. Dvojitá izolace. Makita Corporation Anjo, Aichu, Japonsko Vyrobeno v Japonsku. Ti tûno v Japonsku

Přímá bruska GD0800C GD0810C. Dvojitá izolace. Makita Corporation Anjo, Aichu, Japonsko Vyrobeno v Japonsku. Ti tûno v Japonsku Přímá bruska GD0800C GD0810C Makita Corporation Anjo, Aichu, Japonsko Vyrobeno v Japonsku Ti tûno v Japonsku Dvojitá izolace SPECIFIKACE Model.........................................................................

Více

V - JET. protiproudé za ízení. P íru ka k montáži a používání protiproudého za ízení

V - JET. protiproudé za ízení. P íru ka k montáži a používání protiproudého za ízení V - JET protiproudé za ízení P íru ka k montáži a používání protiproudého za ízení V - JET 1. Montáž za ízení Nákupem protiproudého za ízení V - JET, jste získali kvalitní výrobek, který vám zp íjemní

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ 2 3 4 5 6 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 7 Úvod... 7 Vyvarujte se... 8 Uvedení do provozu... 8 Používání... 8 Údržba...

Více

NÁVOD K SESTAVENÍ A POUŽITÍ KARTUŠOVÉ FILTRAČNÍ JEDNOTKY. Krystal Clear Model 604

NÁVOD K SESTAVENÍ A POUŽITÍ KARTUŠOVÉ FILTRAČNÍ JEDNOTKY. Krystal Clear Model 604 NÁVOD K SESTAVENÍ A POUŽITÍ KARTUŠOVÉ FILTRAČNÍ JEDNOTKY Krystal Clear Model 604 220-240 VAC, 50 Hz, 45 W Hmax 1,0m, Hmin 0,19m, IPX5/IPX7 Tmax 35 C PŘED INSTALACÍ A POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU SI PŘEČTĚTE

Více

Základní znalosti o upevàování

Základní znalosti o upevàování kotev a hmoïdinek Jak pfii projektování, tak pfii montáïi, ale i pfii prodeji a zákaznickém servisu je dûleïité znát základní podmínky, které mají vliv na pouïití a v bûr vhodn ch hmoïdinek. Proto pfiiná

Více

KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE

KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE Obsah Základní bezpeãnostní zásady str. 4 V eobecná upozornûní 6 Informace o kotli 8 Uvedení do provozu 10 Doãasné vypnutí 13 Dlouhodobé vyfiazení z provozu 14 âi tûní 15 ÚdrÏba

Více

BAZÉNOVÝ OHŘÍVAČ VODY

BAZÉNOVÝ OHŘÍVAČ VODY BAZÉNOVÝ OHŘÍVAČ VODY CZ návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení produktu. Prosím přečtěte si pečlivě následující návod k použití a řiďte se jeho pokyny. Návod uschovejte pro pozdější použití. CZ 1 VAROVÁNÍ:

Více

STRUNOVÁ SEKAČKA TRÁVY

STRUNOVÁ SEKAČKA TRÁVY STRUNOVÁ SEKAČKA TRÁVY NÁVOD K OBSLUZE model N1F KZ2-250 CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, přečtěte si důkladně tento návod k obsluze dříve než zahájíte provoz s přístrojem. Návod k

Více

Systémy vyrovnání potenciálů

Systémy vyrovnání potenciálů Pro eliminaci nekontrolovan ch pfieskokû v domovní instalaci musí b t v echny kovové ãásti, v echna elektrická zafiízení a zafiízení ochrany pfied bleskem vzájemnû propojeny. Toto vyrovnání potenciálû

Více

K2500. Návod k pouïití

K2500. Návod k pouïití Návod k pouïití K2500 NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Vysvûtlení symbolû

Více

Oprava. Elektrické støíkací stanice Mark VII Max, Mark X Premium a Mark X Max 3A2396A CS

Oprava. Elektrické støíkací stanice Mark VII Max, Mark X Premium a Mark X Max 3A2396A CS Oprava Elektrické støíkací stanice Mark VII Max, Mark X Premium a Mark X Max 3A2396A CS Pro pøenosné bezvzduchové støíkání architektonických krycích nátìrù a barev Urèeno pouze k profesionálnímu použití.

Více

DEUTSCH TORNADO 45 8211-3389-07

DEUTSCH TORNADO 45 8211-3389-07 DEUTSCH D TORNADO 45 8211-3389-07 SVENSKA S 1. 2. 1 2 3 4 3. 4. FULL ADD ADD FULL 5. 6. Briggs & Stratton STOP MAX MIN G MAX MIN B 7. Tecumseh 8. 3 S SVENSKA 9. Briggs & Stratton 3x 3x 10. Tecumseh 3 2

Více

Platon. Hydroizolace proti vlhkosti pod dfievûné a laminátové podlahy PODLAHY. Úspora ãasu Cenovû v hodné fie ení Maximální pohodlí. ÚPLNù NOVÉ E ENÍ!

Platon. Hydroizolace proti vlhkosti pod dfievûné a laminátové podlahy PODLAHY. Úspora ãasu Cenovû v hodné fie ení Maximální pohodlí. ÚPLNù NOVÉ E ENÍ! PODLAHY Platon Systém Hydroizolace proti vlhkosti pod dfievûné a laminátové podlahy ÚPLNù NOVÉ E ENÍ! Platon Flexi pro lepené dfievûné podlahy Platon Stop pro plovoucí podlahy Úspora ãasu Cenovû v hodné

Více

3cz33004.fm Page 109 Friday, March 12, 2004 6:20 PM VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE

3cz33004.fm Page 109 Friday, March 12, 2004 6:20 PM VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE 3cz33004.fm Page 109 Friday, March 12, 2004 6:20 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED PRVNÍM POUŽITÍM VINNÉHO SKLÍPKU RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ NÌCO O VÍNÌ JAK SPOTØEBIÈ POUŽIVAT

Více

Uživatelská příručka. Monitor AL 707

Uživatelská příručka. Monitor AL 707 Uživatelská příručka Monitor AL 707 OBSAH BEZPEâNOSTNÍ POKYNY ----------------------------------------------------------3 POZNÁMKY K PROVOZU LCD MONITORÒ------------------------------4 P EDTÍM, NEÎ MONITOR

Více

FOSC -400B2 & B4 MontáΩní návod

FOSC -400B2 & B4 MontáΩní návod FOSC -400B2 & B4 MontáΩní návod Optická spojka s integrovan m systémem kazet pro uloωení sváru 1 Obecnπ 1.1. MontáΩní návod popisuje nezbytné kroky pro montáω spojek FOSC-400B2 a B4. V závislosti na pouωitém

Více

Návod k pouïití FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Návod k pouïití FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 OBSAH Obsah OBSAH

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 08 22 Účel použití čerpadla Výkonné a robustní čerpadlo k vyprazdňování zahradních rybníčků, k čerpání vody ze sklepů, plaveckých bazénků, vsakovacích jam nebo ze zaplavených

Více

FinishPro 390/395 Bezvzduchové/vzduchové støíkací zaøízení

FinishPro 390/395 Bezvzduchové/vzduchové støíkací zaøízení Opravy FinishPro 390/395 Bezvzduchové/vzduchové støíkací zaøízení 311927E CS - Pro nastøikování architektonických barev a krycích nátìrù - Maximální pracovní tlak: 3300 psi (227 bar, 22,7 MPa) Maximální

Více

Doba použití: max. 3 minuty + odpočinek 10 minut Třída ochrany: II

Doba použití: max. 3 minuty + odpočinek 10 minut Třída ochrany: II Návod k obsluze a údržbě RUČNÍ MIXÉR S MÍSOU SOLID HM201B Výrobky značky SOLID dodává: SOLID CZECH a.s., Na Brně 1972, 500 06 Hradec Králové, Česká republika; web: www.solid-czech.cz Popis spotřebiče:

Více

elero Combio-868 Combio-868 JA 28 500.0001 Combio-868 RM 28 520.0001 Návod k obsluze Návod k obsluze prosím uschovejte!

elero Combio-868 Combio-868 JA 28 500.0001 Combio-868 RM 28 520.0001 Návod k obsluze Návod k obsluze prosím uschovejte! JA 28 500.0001 28 520.0001 elero ávod k obsluze ávod k obsluze prosím uschovejte! elero GmbH Antriebstechnik insenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com r. 18 100.5301/08.05 Obsah

Více

Systémy vyrovnání potenciálů

Systémy vyrovnání potenciálů Pro eliminaci nekontrolovan ch pfieskokû v domovní instalaci se musí v echny kovové ãásti, v echna elektrická zafiízení a také zafiízení ochrany pfied bleskem, vzájemnû propojit. Toto vyrovnání potenciálû

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-112

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-112 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-112 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě CZ Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě [v1_2011 12 15] Réf. / Art. Nr. : PRPVC249/1 / 511306 Dovozce: Ribimex SA; F 77340 Pontault Combault VAROVÁNÍ: Pečlivě si přečtěte tento

Více

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat POZOR! Proètìte si pozornì pokyny uvedené v tomto návodu. Obsahují dùležité údaje o bezpeèné instalaci, používání a údržbì pøístroje. Pøístroj odpovídá

Více

LAVATHERM 59800. Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem. Informace pro uživatele

LAVATHERM 59800. Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem. Informace pro uživatele LAVATHERM 59800 Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další

Více

DC3410. UÏivatelská pfiíruãka

DC3410. UÏivatelská pfiíruãka DC3410 UÏivatelská pfiíruãka Autorská práva Copyright 2003 BenQ Corporation. V echna práva vyhrazena. Îádná ãást této publikace nesmí b t reprodukována, pfieposílána, pfiepisována, ukládána nebo pfiekládána

Více