Pro Hané. Kniha vyšla díky laskavé podpoøe firem. doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O KREVNÍM TLAKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pro Hané. Kniha vyšla díky laskavé podpoøe firem. doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA 100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O KREVNÍM TLAKU"

Transkript

1

2

3 Podìkování Dìkuji všem, kteøí byli nápomocni pøi vzniku této knihy pacientùm za zvídavé dotazy, rodinì, že to se mnou vydržela, a dceøi Markétce, která pomohla pøevést doktorštinu do èeštiny. Autorka

4 Kniha vyšla díky laskavé podpoøe firem NADAÈNÍ FOND Pro Hané doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O KREVNÍM TLAKU Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, Praha 7 tel.: , fax: jako svou publikaci Odpovìdná redaktorka Zuzana Koutná Sazba a zlom Milan Vokál Fotografie Milan Sova, Leo Rec Návrh a realizace obálky Antonín Plicka Poèet stran 96 Vydání 1., 2008 Vytiskly Tiskárny Havlíèkùv Brod, a. s. Husova ulice 1881, Havlíèkùv Brod Grada Publishing, a.s., 2008 Obrázek na obálce profimedia.com ISBN

5 Obsah Obsah / Pøedmluva / Úvod O krevním tlaku se stále mluví a mluví Má smysl se zajímat o krevní tlak, když nemám žádné potíže? Je ale fakt, že dìdeèek umøel v 60 letech na mozkovou mrtvici a maminka má vysoký tlak. Mám nìco dìlat preventivnì, abych také tak nedopadl? Co je to krevní tlak? Co je to systolický a diastolický krevní tlak? Co je to pulsní tlak? Je krevní tlak v klidu poøád stejný? Jak moc stoupá krevní tlak po námaze? Jaký je normální krevní tlak? Liší se výška krevního tlaku u dìtí a u dospìlého? Které mechanismy se v lidském tìle podílí na regulaci krevního tlaku?...17 / Vysoký krevní tlak, definice, rozdìlení, primární a sekundární hypertenze Co je to vysoký krevní tlak (hypertenze)? Jak dìlíme hypertenzi? Znají se alespoò nìjaká fakta o primární hypertenzi? Jaké pøíèiny má sekundární hypertenze? Co je to syndrom obstrukèní spánkové apnoe? Jak se léèí syndrom obstrukèní spánkové apnoe? A co ledvinná onemocnìní je zde nìjaká speciální léèba? Mám závažné endokrinologické onemocnìní a také velmi kolísavý tlak, musí mì sledovat specialista? Je vysoký krevní tlak v tìhotenství nebezpeèný? Které látky mohou zvyšovat krevní tlak?

6 100+1 otázek a odpovìdí o krevním tlaku / Hypertenze stadia, výskyt, komplikace Má hypertenze nìjaká stadia? Kolik osob v populaci má hypertenzi? Je hypertenze nebezpeèná? Co je horší, vysoký systolický tlak nebo vysoký diastolický tlak? Jak èasto máme kontrolovat krevní tlak u bìžné populace? Jaké má hypertenze pøíznaky? Jaké má hypertenze komplikace? Mùj soused dostal z vysokého krevního tlaku mozkovou mrtvici. Co se mu vlastnì stalo? Jak se projevuje srdeèní selhání zpùsobené hypertenzí? Jak by se projevoval srdeèní infarkt? Co je to metabolický syndrom?...27 / Mìøení krevního tlaku Jak se krevní tlak mìøí? A co historie? Kdo vymyslel mìøení krevního tlaku? Jaké je vybavení k neinvasivnímu mìøení krevního tlaku? Jak široká má být manžeta? Mám pøi mìøení tlaku sedìt nebo stát a jak? Jak moc mám manžetu nafouknout a jak rychle vypouštìt? Kam se správnì pokládá fonendoskop? Kdy odeèítáme systolický a kdy diastolický tlak? Na které konèetinì se krevní tlak mìøí? Øíká se, že na té blíž srdci Jak pøesnì mám krevní tlak mìøit? Mám mìøení nìkolikrát opakovat? Jaké jsou nejèastìjší chyby pøi mìøení? Co když je mi dobøe a namìøil jsem si nízký nebo moc vysoký tlak? Je vhodný domácí tonometr? Sousedka mi øíkala, že je mìøení stejnì nepøesné Jsou vhodné zápìstní tonometry? Jak si tedy mám správnì vybrat tonometr?

7 Obsah / Vyšetøení pøi hypertenzi, stanovení rizika Jaká vyšetøení mi lékaø provede pøi stanovení diagnózy hypertenze? Co je to tlakový Holter a jak se hodnotí? Jaké hodnoty tlaku mám dosáhnout pøi zátìžovém vyšetøení? Má hypertenze vliv na velikost a funkci srdce? Jak prokážeme zbytnìní levé komory srdeèní? Jaký nález má hypertonik na oèním pozadí? Má lékaø pøi vyšetøení stanovit i výšku rizika onemocnìní srdce? Jak se toto riziko stanovuje a má to nìjaký vliv na další léèbu? Kdy se provádìjí speciální vyšetøení ke zjištìní pøíèiny vysokého krevního tlaku? Co je to syndrom bílého pláštì? Co je to maskovaná hypertenze?...43 / Léèba hypertenze Jak se vysoký tlak léèí? Jaký tlak mám mít pøi správné léèbì? Co mám udìlat, pokud je mi špatnì a namìøil jsem si vysoký krevní tlak? Zjistili mi vysoký krevní tlak, bude mì to nìjak omezovat v bìžném životì? Jak si mohu snížit krevní tlak? Proè je vhodná tìlesná aktivita? Jaká jsou základní pravidla pro sestavení kondièního programu? Pokud budu trénovat rychlou chùzí, jak rychle mám jít a jakou vzdálenost? Co je to vlastnì severská chùze? Jaké mám mít vybavení? Jak si mám kontrolovat správnou tepovou frekvenci? Je vhodný krokomìr ke stanovení správné pohybové aktivity? Co vlastnì mìøí? Mám se na tìlesnou aktivitu nìjak pøipravit? Mohu chodit do sauny, když mám vysoký krevní tlak? A co sex, mohu plnohodnotnì sexuálnì žít pøi vysokém krevním tlaku?

8 100+1 otázek a odpovìdí o krevním tlaku 69. Zvyšuje alkohol krevní tlak? Co pití èaje, je vhodné pøi vysokém krevním tlaku? A co kávièka? Já bez ní nemùžu být Sníží se mi krevní tlak pokud zhubnu? Jak mám zdravì zhubnout? Co je to bazální metabolismus? Zhoršuje kouøení prognózu pacienta s hypertenzí? Jak mám pøestat kouøit? A co ten cholesterol? Je to opravdu tak významný rizikový faktor? A co jiné tuky? Mohu sám hladinu tukù v krvi ovlivnit? A co potravinové doplòky? Proè mám omezit solení a jak? A co pitný režim? Opravdu nemám pít minerálky? Které minerálky obsahují nejvíce solí? Mám stresové zamìstnání, mùže mi to zvýšit krevní tlak? Jaké se používají pøi léèbì hypertenze léky? Co jsou to betablokátory a jaké mají nejèastìjší nežádoucí úèinky? Co jsou to diuretika a jaké mají nejèastìjší nežádoucí úèinky? Co jsou to blokátory kalciového kanálu a jaké mají nejèastìjší nežádoucí úèinky? Co jsou to ACE inhibitory a jaké mají nejèastìjší nežádoucí úèinky? Co jsou to sartany a jaké mají nejèastìjší nežádoucí úèinky? Jaké ostatní léky lze použít k léèbì hypertenze a jaké mají nejèastìjší nežádoucí úèinky? Je nutná kombinace lékù nebo staèí jeden druh? Jak dlouho budu léky užívat? Snad ne celý život? Co se stane, pokud zapomenu vzít léky? Mùžu léky sám vysadit? Jak èasto musím chodit na kontrolu?...82 / Nízký krevní tlak A nízký krevní tlak jaká je jeho hodnota? Co je to ortostáza?

9 Obsah 98. Jaké pøíèiny má nízký krevní tlak? Mùže být nízký krevní tlak nebezpeèný? Musí se nízký krevní tlak léèit a jak?...84 / Závìr A co øíci na závìr?...85 / Zkratky / Literatura / Obrázková pøíloha 9

10

11 / Pøedmluva Pøedmluva Kardiovaskulární onemocnìní (KVO) patøí na první místo v pøíèinách úmrtí ve vyspìlém svìtì. Dùležitou souèástí problematiky KVO je prevence tìchto onemocnìní. Evropská kardiologická spoleènost i Èeská kardiologická spoleènost pravidelnì vydávají doporuèení, která se vìnují praktickému naplòování preventivních opatøení. Pro provádìní prevence jsou používány dvì strategie, a to strategie populaèní, kdy pùsobíme na celou populaci jako na celek napøíklad kampaò proti kouøení, kampaò pro zdravý pohyb, a strategie individuální, kdy zdravotnický personál pùsobí cílenì na jednotlivce. Podle platných doporuèení se zamìøujeme na propagaci nekuøáctví, podporu racionálních stravovacích návykù a zvýšení fyzické aktivity, kontrolu vysokého krevního tlaku, prevenci vzniku cukrovky a metabolického syndromu a snížení poètu osob s nadváhou a obezitou. V individuální strategii cílenì vyhledáváme jedince s vysokým rizikem vzniku KVO (pøítomnost rizikových faktorù, pøíbuzní pacientù s KVO) a vìnujeme se i osobám s již prokázaným KVO. Naplòování tìchto doporuèení mùže mít rùznou podobu. V roce 1992 vznikla ve Fakultní nemocnici Olomouc Nadace Pro srdce Hané pozdìji zmìnìná na Nadaèní fond Pro srdce Hané. Cílem této nadace bylo zbudování kardiochirurgického oddìlení ve FNO; tento cíl byl splnìn v roce Na schùzkách správní rady se dále diskutovalo, jak pøiblížit problém prevence KVO širší veøejnosti. V roce 1996 byl proto zahájen provoz Klubu kardiakù, který je volným sdružením pacientù s KVO a jejich pøíbuzných a známých. Klub kardiakù se schází 10 za rok v prostorách Divadla hudby v Olomouci, vždy první pondìlí v mìsíci odpoledne. Je zde sál o kapacitì 150 míst. Pravidelnì sem dochází kolem èlenù. Èlenství je dobrovolné, neplatí se pøíspìvky, provoz klubu sponzoruje nadaèní fond ve spolupráci se statutárním mìstem Olomouc, na provoz klubu pøispívají i jiné subjekty. 11

12 100+1 otázek a odpovìdí o krevním tlaku Na každé schùzce jsou pøedneseny dvì nauènì populární pøednášky a po pøednáškách zdravotní sestry mìøí krevní tlak a glykemii glukometrem. Dvakrát roènì je provádìno mìøení cholesterolu pøenosným pøístrojem. Klub je ukonèen neformálním posezením èlenù v baru Divadla hudby. V prosinci je slavnostní setkání s kulturním programem, èlenové donesou cukroví a slaví se vánoce. Èlenové klubu oceòují nejen úroveò pøednášek, ale i možnost kontroly ošetøovatelským personálem. Lékaøské konzultace se zde neposkytují, pacienty odkazujeme na odborná pracovištì, v pøípadì potøeby tato vyšetøení objednáme. Dále si èlenové klubu velmi cení neformálního posezení po klubu, vìtšina z nich patøí do vyšší vìkové kategorie a pro nìkteré z nich je to jediná možnost komunikace s okolím o stejných problémech. Právì na tìchto setkáních se ukázalo, jak je potøebné neustále vysvìtlovat problematiku KVO široké populaci. Zdravotnický personál se èasto domnívá, že pacient, který se zdá být zahlcen množstvím populárnì vìdeckých èlánkù, nepotøebuje nic vysvìtlovat, protože všechno ví. Opak je pravdou. Nìkteré èlánky psané laiky nevysvìtlí problematiku tak, aby vystihla podstatu problému, a èasto se stává, že dobøe mínìné rady jsou špatnì pochopeny. Navíc se èasto objevují nìkteré zaruèené recepty na zdravý styl života, které mohou spíše ublížit než pomoci, napøíklad ony zaruèené recepty na hubnutí, kdy bezbolestnìaspoužitím zázraèného koktailu zhubnete neuvìøitelných 20 kilogramù za mìsíc. Již dávno neplatí to, že pacient je pouhým pasivním konzumentem péèe moderní lékaø vítá pouèeného pacienta, který se snaží pochopit svou chorobu a pøi dostupných a pøimìøených znalostech aktivnì spolupracuje pøi léèbì. Tato kniha by mìla pøispìt k pouèení pacienta, aby vìdìl základní fakta o své nemoci, aby se aktivnì ptal lékaøe na rùzné problémy a spoleènì je s ním øešil. Na druhé stranì pacient laik nemùže zastoupit lékaøe v koneèném rozhodovacím procesu, protože i když má nìjaké znalosti, chybí mu ta léta praxe a praktických zkušeností Proto jsme si dali za cíl vydávat materiály, které by srozumitelnou formou informovaly pacienta o základních problémech KVO. Výsledkem toho jsou dvì publikace, které vydalo nakladatelství Grada v minulých letech (100+1 otázek a odpovìdí pro kardiaky, otázek a odpovìdí o prevenci nejèastìjších onemocnìní). Nyní se Vám dostává do rukou kniha, která se vìnuje jednomu z nejvýznamnìjších rizikových faktorù KVO hypertenzi tedy vysokému krevnímu tlaku. Dalším naším cílem je vytvoøit knihu, která bude mít èást urèenou pro lékaøe, èást pro ošetøovatelský personál a èást pro pacienty (laiky). 12

13 Pøedmluva Všechno lidské konání je o komunikaci. Správná komunikace je základem úspìchu a snižuje vznik mnoha nedorozumìní. Tato kniha by chtìla ke správné komunikaci pacienta a lékaøe alespoò trochu pøispìt. 13

14 / Úvod otázek a odpovìdí o krevním tlaku 1. O krevním tlaku se stále mluví a mluví Má smysl se zajímat o krevní tlak, když nemám žádné potíže? Je ale fakt, že dìdeèek umøel v 60 letech na mozkovou mrtvici a maminka má vysoký tlak. Mám nìco dìlat preventivnì, abych také tak nedopadl? Prevence je základem každé lidské aktivity. V medicínì je její úloha velmi dùležitá, bohužel, nìkdy nedocenìná. Prevencí lze snížit výskyt onemocnìní, lze ovlivnit prùbìh nemoci a oddálit smrt jedince. Prevence je to, co mùžeme udìlat sami pro sebe. Lékaøi nám mohou poradit, ale nikdo to za nás neudìlá. Nikdo se za nás nebude pohybovat, nikdo si za nás nenachystá zeleninový salát, nikdo za nás nezahodí poslední cigaretu. Kdyby to za nás nìkdo udìlal, dostal by za to Nobelovu cenu, možná i dvì. Nìco pro sebe udìlat nìkdy moc bolí, ale urèitì se to vyplatí. Co vlastnì ovlivòuje naše zdraví? Na prvním místì je to zpùsob života. Ten ovlivòuje naše zdraví nejvýraznìji, a to z %. Mezi nejzávažnìjší rizika patøí kouøení, nevhodnì složená strava s vysokou energetickou hodnotou, stres, nízká pohybová aktivita a toxikománie (alkohol, drogy). 14

15 Úvod Na druhém místì je to životní prostøedí, které ovlivòuje naše zdraví z 20 %. Do životního prostøedí zaøazujeme i domácí a pracovní prostøedí. Zdravotní péèe ovlivòuje naše zdraví pouze z 20 %. Rizikové faktory jsou ty, které na základì vìdeckých poznatkù pùsobí negativnì na vznik a rozvoj nemoci. Prevence nemoci znamená pøedcházení nemoci ovlivnìním rizikových faktorù. Prevence mùže být rozdìlena na primární (pøedcházení vzniku nemoci) a sekundární (ovlivnìní prùbìhu nemoci). 2. Co je to krevní tlak? Tlak krevní (TK) je laterální (boèní) tlak krevního sloupce na cévní stìnu. Jeho výška je urèena náplní cévního øeèištì a vlastnostmi cévní stìny. 3. Co je to systolický a diastolický krevní tlak? Systolický TK je hodnota krevního tlaku namìøená pøi systole (stah) srdeèní. Pøi mìøení tlaku je to hodnota, která se udává jako první a je vždy vyšší než ta druhá. Diastolický TK je hodnota krevního tlaku namìøená pøi diastole srdeèní (pøi relaxaci, v dobì plnìní srdce). Pøi mìøení tlaku je to hodnota, která se udává jako druhá a je vždy nižší než první. 4. Co je to pulsní tlak? Pulsní tlak je rozdíl mezi systolickým a diastolickým krevním tlakem. Jako normální hodnota se udává 50 mm Hg (rozdíl ). Vysoká hodnota pulsního tlaku mùže ukazovat na vyšší riziko pacienta. 15

16 100+1 otázek a odpovìdí o krevním tlaku 5. Je krevní tlak v klidu poøád stejný? TK má svùj rytmus, kdy nejvyšší je po probuzení a odpoledne, nejnižší brzy ráno okolo hodiny. 6. Jak moc stoupá krevní tlak po námaze? Po námaze stoupá hlavnì systolický krevní tlak. Diastolický krevní tlak stoupá mírnì. Systolický TK by po námaze nemìl pøekroèit 200 mm Hg. 7. Jaký je normální krevní tlak? Normální TK v dospìlosti je mm Hg systolického TK a mm Hg diastolického TK (mm Hg = mm rtuťového sloupce). 8. Liší se výška krevního tlaku u dìtí a u dospìlého? Pøi narození jsou hodnoty krevního tlaku prùmìrnì 70/50 mm Hg a postupnì rostou. Ve vìku kolem 18 let je TK prùmìrnì kolem 120/70 mm Hg a u chlapcù je systolický TK asi o 10 mm Hg vyšší než u dívek. V období dospìlosti dále TK stoupá s postupujícím vìkem a vzestup je vyšší pro systolický tlak. Tlak je opìt vyšší u mužù než u žen. Rozdíly se vyrovnávají až ve vyšším vìku. 16

17 Úvod 9. Které mechanismy se v lidském tìle podílí na regulaci krevního tlaku? Na regulaci krevního tlaku se v lidském tìle podílí nìkolik systémù. Pokud je jejich pùsobení vyvážené, udržuje se krevní tlak na potøebné úrovni. Mezi základní mechanismy regulace krevního tlaku patøí centrální a periferní nervový systém, dále celá øada hormonù a rùzných pùsobkù. Sympatický nervový systém patøí k autonomním nervùm, tj. k nervùm, které nemùžeme vùlí ovlivnit. Zvýšení aktivity sympatiku vede ke zvýšení krevního tlaku. Pùsobky vedoucí ke konstrikci cévy (zúžení cévy, stahu cévy) se nazývají vasokonstrikèní a pùsobky vedoucí k dilataci cévy (rozšíøení, uvolnìní cévy) se nazývají vasodilataèní. Pokud jsou v nerovnováze a pøeváží vliv konstrikèních pùsobkù, vede tato situace ke zvýšení odporu v cévách, a tím k hypertenzi. Do skupiny vasokonstrikèních pùsobkù patøí napøíklad systém renin-angiotensin nebo endotelin. Naopak do skupiny vasodilataèních pùsobkù patøí oxid dusnatý. Ledviny se na regulaci krevního tlaku podílí dvojím mechanismem vyluèují vodu a minerály a jsou zdrojem rùzných pùsobkù. 17

18 * otázek a odpovìdí o krevním tlaku / Vysoký krevní tlak, definice, rozdìlení, primární a sekundární hypertenze 10. Co je to vysoký krevní tlak (hypertenze)? Podle kritérií Svìtové zdravotnické organizace oznaèujeme za arteriální hypertenzi opakované zvýšení systolického TK 140 mm Hg nebo 90 mm Hg diastolického TK, prokazované ve dvou ze tøí mìøení poøízených minimálnì pøi dvou návštìvách lékaøe. Hodnoty krevního tlaku mùžeme rozdìlit do rùzných kategorií (viz tabulka 1). Tab. 1 Rozdìlení hypertenze podle Evropské spoleènosti pro hypertenzi a Evropské kardiologické spoleènosti (2003, 2007) Systolický TK (mm Hg) Diastolický TK (mm Hg) Optimální tlak < 120 a/nebo < 80 Normotenze a/nebo Vysoký normální tlak a/nebo Hypertenze > 140 a/nebo > 90 Mírná hypertenze a/nebo Støednì závažná hypertenze a/nebo Tìžká hypertenze > 180 a/nebo 110 Izolovaná systolická hypertenze > 140 a < 90 18

19 Vysoký krevní tlak, definice, rozdìlení, primární a sekundární hypertenze 11. Jak dìlíme hypertenzi? Hypertenzi dìlíme na primární (90 95 %), kdy pøíèina není známá, a sekundární (5 10 %), kdy pøíèina známá je. 12. Znají se alespoò nìjaká fakta o primární hypertenzi? Vìdci se domnívají, že na vznik primární hypertenze mají vliv 3 základní mechanismy: genetické faktory, faktory zevního prostøedí, rùzné regulaèní mechanismy a metabolické odchylky. Dùležité jsou faktory, které dokážeme ovlivnit, jako je nadmìrný pøívod soli, nedostateèný pøívod draslíku a hoøèíku, obezita, zvýšený pøíjem alkoholu a stres. 13. Jaké pøíèiny má sekundární hypertenze? Pøíèiny sekundární hypertenze jsou uvedeny v tabulce 2. V souèasné dobì se nìkteøí vìdci domnívají, že nejèastìjší pøíèinou sekundární hypertenze je syndrom obstrukèní spánkové apnoe. Dalšími pøíèinami je sekundární hypertenze pøi onemocnìní ledvin, vrozená koarktace aorty (zúžení aorty, kdy nad zúžením je vysoký krevní tlak), endokrinní onemocnìní (onemocnìní nadledvin, štítné žlázy a feochromocytom /nádor produkující hormony/), hypertenze v tìhotenství a pøi onemocnìních mozku. 19

20 100+1 otázek a odpovìdí o krevním tlaku Tab. 2 Pøíèiny sekundární hypertenze 1. Obstrukèní spánková apnoe 2. Onemocnìní ledvin (zánìty ledvin, vrozené onemocnìní ledvin, nádory ledvin, zúžení ledvinných tepen) 3. Endokrinní (hormonální) pøíèiny (porucha funkce nadledvin, štítné žlázy atd.) 4. Koarktace aorty (zúžení aorty) 5. Neurologické pøíèiny 6. Hypertenze v tìhotenství 7. Hypertenze vyvolaná léky 14. Co je to syndrom obstrukèní spánkové apnoe? Syndrom obstrukèní spánkové apnoe (OSA) je nejèastìjší a nejvýznamnìjší porucha dýchání ve spánku. Apnoe je zástava dýchání, hypopnoe je pak oslabené dýchání. OSA je charakterizován výskytem více než 5 apnoicko-hypopnoických pauz (v trvání nejménì 10 sekund) za 1 hodinu trvání spánku. Podle poètu pauz dìlíme OSA na lehký (5 15 pauz/hodinu spánku), støednì tìžký (15 30 pauz/hodinu spánku) a tìžký (více než 30 pauz/hodinu spánku). U pacientù je zachována aktivita dýchacích svalù, pøechodná obstrukce je zpùsobená ochabnutím a pøisáním stìn hltanu s pøerušením prùchodnosti vzduchu a následným poklesem saturace krve kyslíkem. Typickými pøíznaky je chrápání s dechovými pauzami pøi spánku (pacient chvíli nedýchá), nadmìrná denní spavost, která je dùsledkem opakovaných probuzení, mikrospánky a usínání pøi monotónní èinnosti, které vedou k èastìjším úrazùm. U pacientù dochází k poruše koncentrace, zhoršení výbavnosti pamìti, snížení intelektuálních schopností a zhoršení pracovního výkonu, k depresivnímu ladìní, ranním bolestem hlavy, ranní únavì s pocitem nevyspání, jsou èastìjší poruchy potence a èasté noèní moèení. 20

Pro Hané. Kniha vyšla díky laskavé podpoøe firem. doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA 100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O KREVNÍM TLAKU

Pro Hané. Kniha vyšla díky laskavé podpoøe firem. doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA 100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O KREVNÍM TLAKU Podìkování Dìkuji všem, kteøí byli nápomocni pøi vzniku této knihy pacientùm za zvídavé dotazy, rodinì, že to se mnou vydržela, a dceøi Markétce, která pomohla pøevést doktorštinu do èeštiny. Autorka Kniha

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 100+1 Eliška Sovová Jan Lukl otázek a odpovědí pro kardiaky Vyšetření Rizikové faktory Srdeční onemocnění (tištěná ISBN Grada 978-80-247-6021-6 Publishing,

Více

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Onemocnění charakterizované zvýšeným tepenným tlakem ve velkém krevním oběhu je hypertenze arteriální. Jedno z nejčastějších onemocnění, jehož příčina není známa.

Více

100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O PREVENCI NEJÈASTÌJŠÍCH ONEMOCNÌNÍ

100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O PREVENCI NEJÈASTÌJŠÍCH ONEMOCNÌNÍ doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA a kolektiv 100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O PREVENCI NEJÈASTÌJŠÍCH ONEMOCNÌNÍ Autorský kolektiv: MUDr. Pavel Andrš MUDr. Kamil Belej, FEBU prof. MUDr. Jaroslav Bouèek, CSc.

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte

MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz EKG PRO SESTRY Eliška Sovová a kol. Motto: Nejhorší je promeškat čas, kdy se můžete bez obav zeptat PROČ GRADA PUBLISHING EKG PRO SESTRY Hlavní autorka:

Více

MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte

MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

Cévní mozkové příhody (ictus cerebri)

Cévní mozkové příhody (ictus cerebri) Cévní mozkové příhody (ictus cerebri) Autor: Karolína Burdová, Školitel: doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D. Výskyt Cévní mozkové příhody (dále CMP) jsou v ČR na 3. místě v příčině úmrtí po chorobách srdce

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. CARVESAN 6,25 CARVESAN 25 tablety carvedilolum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. CARVESAN 6,25 CARVESAN 25 tablety carvedilolum Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls249285/2011, sukls249280/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE CARVESAN 6,25 CARVESAN 25 tablety carvedilolum Přečtěte si pozorně

Více

HYPERTENZE VYSOKÝ KREVNÍ TLAK

HYPERTENZE VYSOKÝ KREVNÍ TLAK HYPERTENZE VYSOKÝ KREVNÍ TLAK Arteriální hypertenze (vysoký krevní tlak) patří v dnešní době k nejčastějším poruchám zdravotního stavu populace, jak v rozvojových, tak i ve vysoce vyspělých zemích. Arteriální

Více

POZNÁVÁME HOMEOPATII Jak se léèit šetrnì

POZNÁVÁME HOMEOPATII Jak se léèit šetrnì MUDr. Kateøina Formánková MUDr. Miriam Kabelková MUDr. Ilona Ludvíková POZNÁVÁME HOMEOPATII Jak se léèit šetrnì Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420

Více

Vlaïka Fischerová-Katzerová, Dana Èešková-Lukášová. GRAFOLOGIE 2., doplnìné vydání

Vlaïka Fischerová-Katzerová, Dana Èešková-Lukášová. GRAFOLOGIE 2., doplnìné vydání Vlaïka Fischerová-Katzerová, Dana Èešková-Lukášová GRAFOLOGIE 2., doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako

Více

Meridia. Příbalová informace

Meridia. Příbalová informace Meridia Příbalová informace Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Více

10. Seznam příloh. 1. Seznam zkratek 2. Seznam tabulek 3. Seznam grafů 4. Úvod k dotazníkům 5. Žádost o dotazníkovou činnost 6.

10. Seznam příloh. 1. Seznam zkratek 2. Seznam tabulek 3. Seznam grafů 4. Úvod k dotazníkům 5. Žádost o dotazníkovou činnost 6. 10. Seznam příloh 1. Seznam zkratek 2. Seznam tabulek 3. Seznam grafů 4. Úvod k dotazníkům 5. Žádost o dotazníkovou činnost 6. Dotazník Příloha č. 1 Seznam zkratek: BMI Body mass index CNS Centrální nervový

Více

REZISTENTNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE

REZISTENTNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE REZISTENTNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE Autor: Jakub Flašík Výskyt Hypertenze je definována jako obtížně léčitelná (rezistentni) tehdy když se nedaří dosáhnou cílových hodnot krevního tlaku (

Více

Arteriální hypertenze

Arteriální hypertenze Arteriální hypertenze K. Horký II. interní klinika kardiologie a angiologie 1.LF UK a VFN Praha Přednáška pro studenty medicíny 2010 Definice arteriální hypertenze Setrvalé zvýšení TK nad hraniční hodnoty

Více

PREVENCE DEKUBITÙ. Mgr. Jan Mikula, Bc. Nina Müllerová. Poøadatel díla: Mgr. Jan Mikula. Recenze: Zdeòka Faltýnková

PREVENCE DEKUBITÙ. Mgr. Jan Mikula, Bc. Nina Müllerová. Poøadatel díla: Mgr. Jan Mikula. Recenze: Zdeòka Faltýnková Mgr. Jan Mikula, Bc. Nina Müllerová PREVENCE DEKUBITÙ Poøadatel díla: Mgr. Jan Mikula Recenze: Zdeòka Faltýnková Grada Publishing, a.s., 2008 Cover Photo Allphoto, 2008 Vydala Grada Publishing, a.s. U

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Dìkuji rodièùm a všem blízkým osobám, které mi pomáhaly na mé cestì, stály u mì a v pøíznivém smìru mì ovlivnily v mém rozvoji. Rád bych jim podìkoval

Více

ISBN 978-80-247-3211-4

ISBN 978-80-247-3211-4 Mgr. Taťána Filipová OŠETŘOVATELSTVÍ INTERNA Pracovní sešit 1. díl Recenzentka: PhDr. Jarmila Kelnarová, Ph.D. Grada Publishing, a. s., 2010 Ilustrace dodala autorka. Cover Photo fotobanka allphoto, 2010

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 8 6 U ISBN (tištěná 978-80-247-6019-3

Více

Nordic walking. Martin Škopek

Nordic walking. Martin Škopek Nordic Walking 3 Zvláštní poděkování patří Mgr. Marcelu Štofikovi, který mi trpělivě pomáhal při fotografování, a mé přítelkyni Elišce za podporu při psaní této knihy. Martin Škopek Nordic walking Vydala

Více

MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte

MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

Lenka Válková. Rehabilitace kognitivních funkcí v ošetřovatelské praxi

Lenka Válková. Rehabilitace kognitivních funkcí v ošetřovatelské praxi Lenka Válková Rehabilitace kognitivních funkcí v ošetřovatelské praxi Poděkování Vedení Fakultní nemocnice Ostrava Vedení Traumatologického centra FNO, doc. MUDr. Leopoldu Plevovi, CSc., vrchní sestře

Více

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy II Pediatrie, chirurgie

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy II Pediatrie, chirurgie Lenka Slezáková a kolektiv Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy II Pediatrie, chirurgie 2., doplněné vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz H. Čoupková, P. Gazdošová,

Více

Lze HCM vyléčit? Jak dlouho žije kočka s HCM? Je možné předejít hypertrofické kardiomyopatii?

Lze HCM vyléčit? Jak dlouho žije kočka s HCM? Je možné předejít hypertrofické kardiomyopatii? Nemoci srdce jsou, stejně jako u člověka, vrozené nebo získané v průběhu života. Ze získaných chorob srdce tvoří velkou část kardiomyopatie, což je onemocnění srdečního svalu spojené s jeho dysfunkcí,

Více

Andrea Levitová, Blanka Hošková. Zdravotně-kompenzační cvičení

Andrea Levitová, Blanka Hošková. Zdravotně-kompenzační cvičení Andrea Levitová, Blanka Hošková Zdravotně-kompenzační cvičení Andrea Levitová, Blanka Hošková Zdravotně-kompenzační cvičení GRADA Publishing Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz MUDr. Erika Matìjková ØEŠÍME PARTNERSKÉ PROBLÉMY Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Děkujeme za laskavou podporu Markovi Doležalovi, firmám SportProTebe.cz a JustFight.eu. Naše díky patří rovněž sportovním přátelům a kolegům Zdeňce

Více

Mgr. Zuzana Pospíšilová HRAJEME SI S BÁSNIÈKOU

Mgr. Zuzana Pospíšilová HRAJEME SI S BÁSNIÈKOU Mgr. Zuzana Pospíšilová HRAJEME SI S BÁSNIÈKOU Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 2794. publikaci Odpovìdná

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Dilatrend 25 tablety Carvedilolum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Dilatrend 25 tablety Carvedilolum sp. zn.: sukls144781/2012 a sp. zn.: sukls88569/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Dilatrend 25 tablety Carvedilolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Odstranění zúžení krční tepny (karotická endarterektomie)

Odstranění zúžení krční tepny (karotická endarterektomie) Odstranění zúžení krční tepny (karotická endarterektomie) informace pro pacienty Zobrazení místa operace krční tepny (karotidy) pro zúžení. Definice Jedná se o operační výkon na krční tepně (karotidě)

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 4 3 KOMUNIKACE PRO ZDRAVOTNÍ

Více

PhDr. Tomáš Novák VÌKOVÝ ROZDÍL MEZI PARTNERY

PhDr. Tomáš Novák VÌKOVÝ ROZDÍL MEZI PARTNERY PhDr. Tomáš Novák VÌKOVÝ ROZDÍL MEZI PARTNERY Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 2818. publikaci Odpovìdná redaktorka

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 3 5 1 Mgr. Ing. Diana Chrpová

Více

OŠETŘOVATELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY 2. ROČNÍK / 2. díl

OŠETŘOVATELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY 2. ROČNÍK / 2. díl OŠETŘOVATELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY 2. ROČNÍK / 2. díl Hlavní autorka a editorka: PhDr. Jarmila Kelnarová, Ph.D. Autorský kolektiv: PhDr. Jarmila Kelnarová, Ph.D., Mgr. Martina Cahová, Mgr.

Více

Kardiovaskulární systém

Kardiovaskulární systém Kardiovaskulární systém Funkční anatomie srdce dvě funkčně spojená čerpadla pohánějící krev jedním směrem pravá polovina srdce levá polovina srdce pravá polovina (pravá komora a síň) pohání nízkotlaký

Více

Praktická cvičení. Úkol č. 4: Převodní systém srdeční (obr.)

Praktická cvičení. Úkol č. 4: Převodní systém srdeční (obr.) Téma: Kardiovaskulární soustava Úkol č. 1: Stavba srdce (obr.) Praktická cvičení Úkol č.2: Systola a diastola (obr.) Úkol č. 3: Velké cévy (obr.) Úkol č. 4: Převodní systém srdeční (obr.) Úkol č.5 : Poslech

Více

Odpovědná redaktorka Mgr. Ivana Podmolíková Sazba a zlom Karel Mikula Počet stran 80 1. vydání, Praha 2010 Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.

Odpovědná redaktorka Mgr. Ivana Podmolíková Sazba a zlom Karel Mikula Počet stran 80 1. vydání, Praha 2010 Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s. Ing. Bc. Irena Pejznochová LOKÁLNÍ OŠETŘOVÁNÍ RAN A DEFEKTŮ NA KŮŽI Recenzent: MUDr. Jozef Keller Grada Publishing, a.s., 2010 Autory fotografií jsou: Kazuistika 1 a 3 Věra Vokáčová Kazuistika 2 Pavla

Více

Nakladatelství děkuje firmě ZENTIVA, a. s., generálnímu sponzorovi knihy, za finanční podporu, která umožnila vydání této publikace.

Nakladatelství děkuje firmě ZENTIVA, a. s., generálnímu sponzorovi knihy, za finanční podporu, která umožnila vydání této publikace. 2 Pochybení a sankce při poskytování lékařské péče Nakladatelství děkuje firmě ZENTIVA, a. s., generálnímu sponzorovi knihy, za finanční podporu, která umožnila vydání této publikace. 4 Pochybení a sankce

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Obor Všeobecná sestra. Vliv edukace na změnu životního stylu u nemocných s hypertenzí

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Obor Všeobecná sestra. Vliv edukace na změnu životního stylu u nemocných s hypertenzí VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Obor Všeobecná sestra Vliv edukace na změnu životního stylu u nemocných s hypertenzí bakalářská práce Autor: Ivana Chrástová Vedoucí práce: Mgr. Milena Hradová Jihlava

Více

- tvořena srdcem a krevními cévami (tepny-krev ze srdce, žíly-krev do srdce, vlásečnice)

- tvořena srdcem a krevními cévami (tepny-krev ze srdce, žíly-krev do srdce, vlásečnice) Otázka: Oběhová soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Anet význam, základní schéma oběhu krve, stavba a činnost srdce, stavba a vlastnosti cév, EKG, civilizační choroby = oběhový systém = kardiovaskulární

Více

Zdravotní nauka 3. díl

Zdravotní nauka 3. díl Iva Nováková Zdravotní nauka 2. díl Učebnice pro obor sociální činnost Iva Nováková ISBN 978-80-247-3709-6 ISBN 978-80-247-3707-2 Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264

Více

Předcházíme onemocněním srdce a cév. MUDR. IVAN ŘIHÁČEK, Ph.D. II. INTERNÍ KLINIKA FN U SVATÉ ANNY A MU, BRNO

Předcházíme onemocněním srdce a cév. MUDR. IVAN ŘIHÁČEK, Ph.D. II. INTERNÍ KLINIKA FN U SVATÉ ANNY A MU, BRNO Předcházíme onemocněním srdce a cév MUDR. IVAN ŘIHÁČEK, Ph.D. II. INTERNÍ KLINIKA FN U SVATÉ ANNY A MU, BRNO ÚZIS ČR 2013 Celková úmrtnost ČR 22 45 8 25 KV nemoci Onkologické nemoci Plicní nemoci Ostatní

Více

Petr molka. NEVÌRA Pro podvádìné a podvádìjící. 2., roz íøené a aktualizované vydání

Petr molka. NEVÌRA Pro podvádìné a podvádìjící. 2., roz íøené a aktualizované vydání Petr molka NEVÌRA Pro podvádìné a podvádìjící 2., roz íøené a aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz

Více

Vytiskla Tiskárna PROTISK, s.r.o., České Budějovice

Vytiskla Tiskárna PROTISK, s.r.o., České Budějovice PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D. LOGOPEDIE V OŠETŘOVATELSKÉ PRAXI Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako svou 4248. publikaci

Více

Nakladatelství děkuje firmě ZENTIVA, a. s., generálnímu sponzorovi knihy, za finanční podporu, která umožnila vydání této publikace.

Nakladatelství děkuje firmě ZENTIVA, a. s., generálnímu sponzorovi knihy, za finanční podporu, která umožnila vydání této publikace. 2 Pochybení a sankce při poskytování lékařské péče Nakladatelství děkuje firmě ZENTIVA, a. s., generálnímu sponzorovi knihy, za finanční podporu, která umožnila vydání této publikace. 4 Pochybení a sankce

Více

Hlavní autor: Odb. as. MUDr. Bohuslav Èertík, Ph.D. Chirurgická klinika Lékaøské fakulty UK v Plzni

Hlavní autor: Odb. as. MUDr. Bohuslav Èertík, Ph.D. Chirurgická klinika Lékaøské fakulty UK v Plzni Odb. as. MUDr. Bohuslav Èertík, Ph.D. AKUTNÍ KONÈETINOVÁ ISCHEMIE Hlavní autor: Odb. as. MUDr. Bohuslav Èertík, Ph.D. Chirurgická klinika Lékaøské fakulty UK v Plzni Spoluautor: Prof. MUDr. Vladislav Tøe

Více

BULIMIE Jak bojovat s pøejídáním 3. doplnìné a pøepracované vydání

BULIMIE Jak bojovat s pøejídáním 3. doplnìné a pøepracované vydání PhDr. František David Krch, Ph.D. BULIMIE Jak bojovat s pøejídáním 3. doplnìné a pøepracované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

Nordic walking. Martin Škopek

Nordic walking. Martin Škopek Nordic Walking 3 Zvláštní poděkování patří Mgr. Marcelu Štofikovi, který mi trpělivě pomáhal při fotografování, a mé přítelkyni Elišce za podporu při psaní této knihy. Martin Škopek Nordic walking Vydala

Více

OBSAH. Nové poznatky o mikroalbuminurii jako biologickém markeru renálních a kardiovaskulárních onemocnění...37

OBSAH. Nové poznatky o mikroalbuminurii jako biologickém markeru renálních a kardiovaskulárních onemocnění...37 OBSAH Ročník 1 Ročník 1, č. 1-2007 Měření glomerulární filtrace v klinické praxi...2 Cévní přístup a srdeční onemocnění existuje mezi nimi nějaký vztah?...7 Antihypertenzní léčba obézních hypertoniků...12

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 1 3 6 0 5 U MUDr. Martin Gregora,

Více

Léčba arteriální hypertenze. Jiří Widimský Jr. Centrum pro hypertenzi III. Interní klinika VFN a 1.LF UK Praha

Léčba arteriální hypertenze. Jiří Widimský Jr. Centrum pro hypertenzi III. Interní klinika VFN a 1.LF UK Praha Léčba arteriální hypertenze Jiří Widimský Jr. Centrum pro hypertenzi III. Interní klinika VFN a 1.LF UK Praha Prevalence, znalost o hypertenzi, léčba a uspokojivá kontrola hypertenze Česká republika 2006-2009

Více

Péče o klienta s diabetem mellitem

Péče o klienta s diabetem mellitem Bronzový Standard SANATORY č. 3 Péče o klienta s diabetem mellitem Diabetes mellitus (cukrovka) Inzulin Glykemie Autoři: Jana Tichá, Lukáš Stehno Asociace penzionů pro seniory, z.s., K Višňovce 1095, Pardubice

Více

OČKOVÁNÍ A INFEKČNÍ NEMOCI DĚTÍ

OČKOVÁNÍ A INFEKČNÍ NEMOCI DĚTÍ MUDr. Martin Gregora OČKOVÁNÍ A INFEKČNÍ NEMOCI DĚTÍ Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 2368. publikaci Odpovědná

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Bisogamma 5 potahované tablety Bisoprololi fumaras

Příbalová informace: informace pro uživatele. Bisogamma 5 potahované tablety Bisoprololi fumaras sp.zn.sukls112700/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele Bisogamma 5 potahované tablety Bisoprololi fumaras Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Nordic walking. Martin Škopek

Nordic walking. Martin Škopek Nordic Walking 3 Zvláštní poděkování patří Mgr. Marcelu Štofikovi, který mi trpělivě pomáhal při fotografování, a mé přítelkyni Elišce za podporu při psaní této knihy. Martin Škopek Nordic walking Vydala

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. PROPAFENON AL 150 PROPAFENON AL 300 potahované tablety propafenoni hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. PROPAFENON AL 150 PROPAFENON AL 300 potahované tablety propafenoni hydrochloridum Příloha č.1 ke sdělení sp.zn.sukls8522/2012 a sukls8523/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PROPAFENON AL 150 PROPAFENON AL 300 potahované tablety propafenoni hydrochloridum Přečtěte si pozorně

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Mgr. Jitka Hůsková, Mgr. Petra Kašná OŠETŘOVATELSTVÍ OŠETŘOVATELSKÉ POSTUPY PRO ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY Pracovní sešit II/3. díl Recenze: Mgr. Taťána

Více

Cyklistika. průvodce tréninkem. Jiří Sekera. Grada Publishing

Cyklistika. průvodce tréninkem. Jiří Sekera. Grada Publishing Cyklistika průvodce tréninkem Jiří Sekera Ondřej Vojtěchovský Grada Publishing Za poskytnutí fotografií děkujeme Ing. Jaroslavě Jelínkové, Vítu Kociánovi (http://www.vitkocian.cz), Lucii Skřivánkové a

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Obesita a redukční režimy

Obesita a redukční režimy Obesita a redukční režimy Výuka na VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Obezita definice I. Na základě Relativní nadváhy Lehká obezita 120 140 % ideální hmotnosti Výrazná obezita 140 200 % ideální hmotnosti

Více

Obstrukční spánková apnoe - širší klinické souvislosti

Obstrukční spánková apnoe - širší klinické souvislosti Obstrukční spánková apnoe - širší klinické souvislosti Autor: Jakub Vaněk, Školitel: MUDr. Milada Hobzová, Ph.D. Výskyt Syndrom obstrukční spánkové apnoe (OSA) neboli syndrom zástavy dechu ve spánku je

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Knihu vìnuji všem lidem s autismem a jejich rodièùm, pøed kterými hluboce smekám. Perchta Kazi Pátá MÉ DÍTÌ MÁ AUTISMUS PØÍBÌH POKRAÈUJE Vydala Grada

Více

CÍL 8: SNÍŽENÍ VÝSKYTU NEINFEKČNÍCH NEMOCÍ

CÍL 8: SNÍŽENÍ VÝSKYTU NEINFEKČNÍCH NEMOCÍ CÍL 8: SNÍŽENÍ VÝSKYTU NEINFEKČNÍCH NEMOCÍ DO ROKU 2020 BY SE MĚLA SNÍŽIT NEMOCNOST, ČETNOST ZDRAVOTNÍCH NÁSLEDKŮ A PŘEDČASNÁ ÚMRTNOST V DŮSLEDKU HLAVNÍCH CHRONICKÝCH NEMOCÍ NA NEJNIŽŠÍ MOŽNOU ÚROVEŇ Nejčastějšími

Více

Jak s touto knihou pracovat 15 Přidejte se ke komunitě Řešení hladiny krevního cukru už dnes 19 Trpíte diabezitou? 21

Jak s touto knihou pracovat 15 Přidejte se ke komunitě Řešení hladiny krevního cukru už dnes 19 Trpíte diabezitou? 21 Obsah OBSAH Jak s touto knihou pracovat 15 Přidejte se ke komunitě Řešení hladiny krevního cukru už dnes 19 Trpíte diabezitou? 21 ÚVOD Diabezita: To, co neznáte, vás může zabít 23 ČÁST I POCHOPENÍ SOUDOBÉHO

Více

Cholesterol: Strašák dnešní doby

Cholesterol: Strašák dnešní doby Press kit Cholesterol: Strašák dnešní doby 1 Cholesterol: Strašák dnešní doby Po několik desetiletí platí v medicíně jednoduchá úměra snížením hladiny cholesterolu prospějeme svému zdraví. V poslední době

Více

Cukrovka a srdeční onemocnění telemedicínské sledování

Cukrovka a srdeční onemocnění telemedicínské sledování Cukrovka a srdeční onemocnění telemedicínské sledování Autor: Marek Vícha, Školitel: MUDr. Ivona Šimková Výskyt Nárůst výskytu nových případů cukrovky je v posledních letech celosvětovým fenoménem. Jenom

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Valsacor 40 mg Valsacor 80 mg Valsacor 160 mg potahované tablety valsartanum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Valsacor 40 mg Valsacor 80 mg Valsacor 160 mg potahované tablety valsartanum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Valsacor 40 mg Valsacor 80 mg Valsacor 160 mg potahované tablety valsartanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA Absolvoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze v roce 1978. Do ledna 1981 působil jako asistent Fyziologického ústavu FVL UK, od února 1981 až

Více

Nebolí, není vidět, přesto může způsobit infarkt

Nebolí, není vidět, přesto může způsobit infarkt Nebolí, není vidět, přesto může způsobit infarkt Familiární hypercholesterolemie (FH) - neprojevuje se fyzicky ani psychicky. Přesto je nejčastější vrozenou poruchou metabolismu na světě. Genetickou mutaci,

Více

OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka

OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka Předseda Prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc. Fyziologický ústav 1. LF UK, Albertov 5, 128 00 Praha 2 e-mail: jaroslav.pokorny@lf1.cuni.cz Členové Prof.

Více

Zuzana Pospíšilová ilustroval Drahomír Trsťan

Zuzana Pospíšilová ilustroval Drahomír Trsťan Zuzana Pospíšilová ilustroval Drahomír Trsťan Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována ani šířena v papírové,

Více

Jaroslav Kobylinský OHŇOVÁ KUCHAŘKA. vaření v pánvi na otevřeném ohni

Jaroslav Kobylinský OHŇOVÁ KUCHAŘKA. vaření v pánvi na otevřeném ohni Jaroslav Kobylinský OHŇOVÁ KUCHAŘKA vaření v pánvi na otevřeném ohni Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. TIAPRIDAL 100 mg, tablety tiapridi hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. TIAPRIDAL 100 mg, tablety tiapridi hydrochloridum sp.zn. sukls75179/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE TIAPRIDAL 100 mg, tablety tiapridi hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

Komorové arytmie. MUDr. Lucie Riedlbauchová,PhD. Kardiologická klinika UK 2.LF a FN Motol

Komorové arytmie. MUDr. Lucie Riedlbauchová,PhD. Kardiologická klinika UK 2.LF a FN Motol Komorové arytmie MUDr. Lucie Riedlbauchová,PhD Kardiologická klinika UK 2.LF a FN Motol Definice a rozdělení Komorové arytmie = poruchy srdečního rytmu vznikající ve svalovině komor v převodním systému

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Autorky dìkují všem autorùm, spoluautorùm a konzultantùm, kteøí se na této knize podíleli. Velké podìkování za pomoc a podporu pøi tvorbì a vydání

Více

CHOROBNÉ ZNAKY A PŘÍZNAKY 76 vybraných znaků, příznaků a některých důležitých laboratorních ukazatelů v 62 kapitolách s prologem a epilogem

CHOROBNÉ ZNAKY A PŘÍZNAKY 76 vybraných znaků, příznaků a některých důležitých laboratorních ukazatelů v 62 kapitolách s prologem a epilogem CHOROBNÉ ZNAKY A PŘÍZNAKY 76 vybraných znaků, příznaků a některých důležitých laboratorních ukazatelů v 62 kapitolách s prologem a epilogem Vedoucí autorského kolektivu: MUDr. Karel Lukáš, CSc. Prof. MUDr.

Více

Ivana FELLNEROVÁ PřF UP Olomouc

Ivana FELLNEROVÁ PřF UP Olomouc SRDCE Orgán tvořen specializovaným typem hladké svaloviny, tzv. srdeční svalovinou = MYOKARD Srdce se na základě elektrických impulsů rytmicky smršťuje a uvolňuje: DIASTOLA = ochabnutí SYSTOLA = kontrakce,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc. Jak zvládnout 10 nejobtížnìjších situací manažera Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.:

Více

Ebrantil i.v. 25, injekční roztok Ebrantil i.v. 50, injekční roztok urapidilum

Ebrantil i.v. 25, injekční roztok Ebrantil i.v. 50, injekční roztok urapidilum sp.zn. sukls144430/2014 Příbalová informace: informace pro pacienta Ebrantil i.v. 25, injekční roztok Ebrantil i.v. 50, injekční roztok urapidilum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM 1. Cíle dietní léčby pacientů s diabetem CHARAKTERISTIKA STANDARDU Cílem dietní léčby diabetiků je zlepšení kompenzace diabetu, především: Udržováním individuální

Více

Oběhová soustava člověka krevní tlak (laboratorní práce)

Oběhová soustava člověka krevní tlak (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Oběhová soustava člověka krevní tlak (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-8-28 Předmět: přírodopis Cílová skupina:

Více

ICHS 29.3.2011 ICHS. Rizikové faktory aterosklerózy. Klinické formy ICHS. Nestabilní angina pectoris. Akutní infarkt myokardu

ICHS 29.3.2011 ICHS. Rizikové faktory aterosklerózy. Klinické formy ICHS. Nestabilní angina pectoris. Akutní infarkt myokardu ICHS Nejčastější příčina mortality dospělé populace, více než ½ všech hospitalizovaných na interních odděleních ICHS Ischemie myokardu - klidová, nebo při zvýšených nárocích na dodávku kyslíku, vznikající

Více

Masáže. bolest. na vaši. Kamil Ramík. Spoušťové body Stručné základy ergonomie Pozdrav slunci ZDRAVÍ & ŽIVOTNÍ STYL

Masáže. bolest. na vaši. Kamil Ramík. Spoušťové body Stručné základy ergonomie Pozdrav slunci ZDRAVÍ & ŽIVOTNÍ STYL ZDRAVÍ & ŽIVOTNÍ STYL Masáže na vaši bolest Spoušťové body Stručné základy ergonomie Pozdrav slunci Kamil Ramík Poděkování: fotograf Rostislav Šimek, www.foto-simek.com grafik Georgi Stojkov, www.georgistojkov.com

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. DEGAN 10 mg tablety metoclopramidi hydrochloridum monohydricum

Příbalová informace: informace pro uživatele. DEGAN 10 mg tablety metoclopramidi hydrochloridum monohydricum sp.zn.: sukls264114/2011 Příbalová informace: informace pro uživatele DEGAN 10 mg tablety metoclopramidi hydrochloridum monohydricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 9 2 0 1 0 Pletení košíků z papírových

Více

OBEZITA. Obezita popis onemocnění a její příčiny. Příčiny obezity

OBEZITA. Obezita popis onemocnění a její příčiny. Příčiny obezity OBEZITA Obezita se stává celosvětovým problémem. Neustále přibývá těch, kteří mají problémy s tělesnou váhou, a to i mezi mladými lidmi i dětmi. Podstatným rizikem jsou další komplikace spojené s obezitou.

Více

Vhodnost. Je vyráběna ve Švýcarsku firmou Puris AG. Pro více informací navštivte www.puris.ch.

Vhodnost. Je vyráběna ve Švýcarsku firmou Puris AG. Pro více informací navštivte www.puris.ch. O kúře CO JE DETOXIKACE? Detoxikace je proces, který tělo denně vykonává, kdy jsou toxiny uvolňovány a odstraňovány pomocí jater, plic, ledvin, lymfatického systému a kůže. Dnešní strava s vysokým obsahem

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Enap i.v. 1,25 mg/1 ml injekční roztok enalaprilatum dihydricum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Enap i.v. 1,25 mg/1 ml injekční roztok enalaprilatum dihydricum sp.zn. sukls184192/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Enap i.v. 1,25 mg/1 ml injekční roztok enalaprilatum dihydricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města TŘEBÍČ Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem MUDr. Stanislav Wasserbauer Hana Pokorná Jihlava, září 2012 Obsah: 1 Úvod...4

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls74848/2010

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls74848/2010 Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls74848/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MONO MACK DEPOT MONO MACK 50 D tablety s proslouženým uvolňováním SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz JUDr., MUDr. Lubomír Vondráček Mgr. Vlasta Wirthová PRÁVNÍ MINIMUM PRO SESTRY Příručka pro praxi Grada Publishing, a.s., 2009 Cover Photo fotobanka

Více

Sekundární hypertenze - prezentace

Sekundární hypertenze - prezentace Sekundární hypertenze - prezentace MUDr. Jan Václavík, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

Základní příčiny: Jiné hledisko třídění příčin: 1) genetická vnímavost

Základní příčiny: Jiné hledisko třídění příčin: 1) genetická vnímavost Je důležité pochopit, že autistické spektrum je důsledkem vícero příčin, je to tzv. multikauzální choroba. To, kdy se vyvine choroba nebo jak bude vážná, záleží v zásadě na citlivosti každého jednotlivce.

Více

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob P7_TA(2011)0390 Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. září 2011 o postoji a závazku EU před summitem

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Viazet 20 mg/10 mg. tvrdé tobolky. rosuvastatinum a ezetimibum

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Viazet 20 mg/10 mg. tvrdé tobolky. rosuvastatinum a ezetimibum Sp.zn.sukls121904/2013, sukls121905/2013 Příbalová informace: Informace pro uživatele Viazet 10 mg/10 mg Viazet 20 mg/10 mg tvrdé tobolky rosuvastatinum a ezetimibum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA PROUDĚNÍ KRVE V CÉVÁCH Tlakové čerpadlo>> energii z metabolických procesů>>chemická >> na mechanickou

Více

CVIÈENÍ PRO HYPERAKTIVNÍ DÌTI Speciální pohybová výchova

CVIÈENÍ PRO HYPERAKTIVNÍ DÌTI Speciální pohybová výchova Podìkování Krajskému úøadu Moravskoslezského kraje za finanèní podporu této publikace, která má zlepšit zdraví mladé generace nejen v kraji, ale i v celé republice. MUDr. Marie Zemánková, pediatr, neurolog,

Více