Pro Hané. Kniha vyšla díky laskavé podpoøe firem. doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O KREVNÍM TLAKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pro Hané. Kniha vyšla díky laskavé podpoøe firem. doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA 100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O KREVNÍM TLAKU"

Transkript

1

2

3 Podìkování Dìkuji všem, kteøí byli nápomocni pøi vzniku této knihy pacientùm za zvídavé dotazy, rodinì, že to se mnou vydržela, a dceøi Markétce, která pomohla pøevést doktorštinu do èeštiny. Autorka

4 Kniha vyšla díky laskavé podpoøe firem NADAÈNÍ FOND Pro Hané doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O KREVNÍM TLAKU Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, Praha 7 tel.: , fax: jako svou publikaci Odpovìdná redaktorka Zuzana Koutná Sazba a zlom Milan Vokál Fotografie Milan Sova, Leo Rec Návrh a realizace obálky Antonín Plicka Poèet stran 96 Vydání 1., 2008 Vytiskly Tiskárny Havlíèkùv Brod, a. s. Husova ulice 1881, Havlíèkùv Brod Grada Publishing, a.s., 2008 Obrázek na obálce profimedia.com ISBN

5 Obsah Obsah / Pøedmluva / Úvod O krevním tlaku se stále mluví a mluví Má smysl se zajímat o krevní tlak, když nemám žádné potíže? Je ale fakt, že dìdeèek umøel v 60 letech na mozkovou mrtvici a maminka má vysoký tlak. Mám nìco dìlat preventivnì, abych také tak nedopadl? Co je to krevní tlak? Co je to systolický a diastolický krevní tlak? Co je to pulsní tlak? Je krevní tlak v klidu poøád stejný? Jak moc stoupá krevní tlak po námaze? Jaký je normální krevní tlak? Liší se výška krevního tlaku u dìtí a u dospìlého? Které mechanismy se v lidském tìle podílí na regulaci krevního tlaku?...17 / Vysoký krevní tlak, definice, rozdìlení, primární a sekundární hypertenze Co je to vysoký krevní tlak (hypertenze)? Jak dìlíme hypertenzi? Znají se alespoò nìjaká fakta o primární hypertenzi? Jaké pøíèiny má sekundární hypertenze? Co je to syndrom obstrukèní spánkové apnoe? Jak se léèí syndrom obstrukèní spánkové apnoe? A co ledvinná onemocnìní je zde nìjaká speciální léèba? Mám závažné endokrinologické onemocnìní a také velmi kolísavý tlak, musí mì sledovat specialista? Je vysoký krevní tlak v tìhotenství nebezpeèný? Které látky mohou zvyšovat krevní tlak?

6 100+1 otázek a odpovìdí o krevním tlaku / Hypertenze stadia, výskyt, komplikace Má hypertenze nìjaká stadia? Kolik osob v populaci má hypertenzi? Je hypertenze nebezpeèná? Co je horší, vysoký systolický tlak nebo vysoký diastolický tlak? Jak èasto máme kontrolovat krevní tlak u bìžné populace? Jaké má hypertenze pøíznaky? Jaké má hypertenze komplikace? Mùj soused dostal z vysokého krevního tlaku mozkovou mrtvici. Co se mu vlastnì stalo? Jak se projevuje srdeèní selhání zpùsobené hypertenzí? Jak by se projevoval srdeèní infarkt? Co je to metabolický syndrom?...27 / Mìøení krevního tlaku Jak se krevní tlak mìøí? A co historie? Kdo vymyslel mìøení krevního tlaku? Jaké je vybavení k neinvasivnímu mìøení krevního tlaku? Jak široká má být manžeta? Mám pøi mìøení tlaku sedìt nebo stát a jak? Jak moc mám manžetu nafouknout a jak rychle vypouštìt? Kam se správnì pokládá fonendoskop? Kdy odeèítáme systolický a kdy diastolický tlak? Na které konèetinì se krevní tlak mìøí? Øíká se, že na té blíž srdci Jak pøesnì mám krevní tlak mìøit? Mám mìøení nìkolikrát opakovat? Jaké jsou nejèastìjší chyby pøi mìøení? Co když je mi dobøe a namìøil jsem si nízký nebo moc vysoký tlak? Je vhodný domácí tonometr? Sousedka mi øíkala, že je mìøení stejnì nepøesné Jsou vhodné zápìstní tonometry? Jak si tedy mám správnì vybrat tonometr?

7 Obsah / Vyšetøení pøi hypertenzi, stanovení rizika Jaká vyšetøení mi lékaø provede pøi stanovení diagnózy hypertenze? Co je to tlakový Holter a jak se hodnotí? Jaké hodnoty tlaku mám dosáhnout pøi zátìžovém vyšetøení? Má hypertenze vliv na velikost a funkci srdce? Jak prokážeme zbytnìní levé komory srdeèní? Jaký nález má hypertonik na oèním pozadí? Má lékaø pøi vyšetøení stanovit i výšku rizika onemocnìní srdce? Jak se toto riziko stanovuje a má to nìjaký vliv na další léèbu? Kdy se provádìjí speciální vyšetøení ke zjištìní pøíèiny vysokého krevního tlaku? Co je to syndrom bílého pláštì? Co je to maskovaná hypertenze?...43 / Léèba hypertenze Jak se vysoký tlak léèí? Jaký tlak mám mít pøi správné léèbì? Co mám udìlat, pokud je mi špatnì a namìøil jsem si vysoký krevní tlak? Zjistili mi vysoký krevní tlak, bude mì to nìjak omezovat v bìžném životì? Jak si mohu snížit krevní tlak? Proè je vhodná tìlesná aktivita? Jaká jsou základní pravidla pro sestavení kondièního programu? Pokud budu trénovat rychlou chùzí, jak rychle mám jít a jakou vzdálenost? Co je to vlastnì severská chùze? Jaké mám mít vybavení? Jak si mám kontrolovat správnou tepovou frekvenci? Je vhodný krokomìr ke stanovení správné pohybové aktivity? Co vlastnì mìøí? Mám se na tìlesnou aktivitu nìjak pøipravit? Mohu chodit do sauny, když mám vysoký krevní tlak? A co sex, mohu plnohodnotnì sexuálnì žít pøi vysokém krevním tlaku?

8 100+1 otázek a odpovìdí o krevním tlaku 69. Zvyšuje alkohol krevní tlak? Co pití èaje, je vhodné pøi vysokém krevním tlaku? A co kávièka? Já bez ní nemùžu být Sníží se mi krevní tlak pokud zhubnu? Jak mám zdravì zhubnout? Co je to bazální metabolismus? Zhoršuje kouøení prognózu pacienta s hypertenzí? Jak mám pøestat kouøit? A co ten cholesterol? Je to opravdu tak významný rizikový faktor? A co jiné tuky? Mohu sám hladinu tukù v krvi ovlivnit? A co potravinové doplòky? Proè mám omezit solení a jak? A co pitný režim? Opravdu nemám pít minerálky? Které minerálky obsahují nejvíce solí? Mám stresové zamìstnání, mùže mi to zvýšit krevní tlak? Jaké se používají pøi léèbì hypertenze léky? Co jsou to betablokátory a jaké mají nejèastìjší nežádoucí úèinky? Co jsou to diuretika a jaké mají nejèastìjší nežádoucí úèinky? Co jsou to blokátory kalciového kanálu a jaké mají nejèastìjší nežádoucí úèinky? Co jsou to ACE inhibitory a jaké mají nejèastìjší nežádoucí úèinky? Co jsou to sartany a jaké mají nejèastìjší nežádoucí úèinky? Jaké ostatní léky lze použít k léèbì hypertenze a jaké mají nejèastìjší nežádoucí úèinky? Je nutná kombinace lékù nebo staèí jeden druh? Jak dlouho budu léky užívat? Snad ne celý život? Co se stane, pokud zapomenu vzít léky? Mùžu léky sám vysadit? Jak èasto musím chodit na kontrolu?...82 / Nízký krevní tlak A nízký krevní tlak jaká je jeho hodnota? Co je to ortostáza?

9 Obsah 98. Jaké pøíèiny má nízký krevní tlak? Mùže být nízký krevní tlak nebezpeèný? Musí se nízký krevní tlak léèit a jak?...84 / Závìr A co øíci na závìr?...85 / Zkratky / Literatura / Obrázková pøíloha 9

10

11 / Pøedmluva Pøedmluva Kardiovaskulární onemocnìní (KVO) patøí na první místo v pøíèinách úmrtí ve vyspìlém svìtì. Dùležitou souèástí problematiky KVO je prevence tìchto onemocnìní. Evropská kardiologická spoleènost i Èeská kardiologická spoleènost pravidelnì vydávají doporuèení, která se vìnují praktickému naplòování preventivních opatøení. Pro provádìní prevence jsou používány dvì strategie, a to strategie populaèní, kdy pùsobíme na celou populaci jako na celek napøíklad kampaò proti kouøení, kampaò pro zdravý pohyb, a strategie individuální, kdy zdravotnický personál pùsobí cílenì na jednotlivce. Podle platných doporuèení se zamìøujeme na propagaci nekuøáctví, podporu racionálních stravovacích návykù a zvýšení fyzické aktivity, kontrolu vysokého krevního tlaku, prevenci vzniku cukrovky a metabolického syndromu a snížení poètu osob s nadváhou a obezitou. V individuální strategii cílenì vyhledáváme jedince s vysokým rizikem vzniku KVO (pøítomnost rizikových faktorù, pøíbuzní pacientù s KVO) a vìnujeme se i osobám s již prokázaným KVO. Naplòování tìchto doporuèení mùže mít rùznou podobu. V roce 1992 vznikla ve Fakultní nemocnici Olomouc Nadace Pro srdce Hané pozdìji zmìnìná na Nadaèní fond Pro srdce Hané. Cílem této nadace bylo zbudování kardiochirurgického oddìlení ve FNO; tento cíl byl splnìn v roce Na schùzkách správní rady se dále diskutovalo, jak pøiblížit problém prevence KVO širší veøejnosti. V roce 1996 byl proto zahájen provoz Klubu kardiakù, který je volným sdružením pacientù s KVO a jejich pøíbuzných a známých. Klub kardiakù se schází 10 za rok v prostorách Divadla hudby v Olomouci, vždy první pondìlí v mìsíci odpoledne. Je zde sál o kapacitì 150 míst. Pravidelnì sem dochází kolem èlenù. Èlenství je dobrovolné, neplatí se pøíspìvky, provoz klubu sponzoruje nadaèní fond ve spolupráci se statutárním mìstem Olomouc, na provoz klubu pøispívají i jiné subjekty. 11

12 100+1 otázek a odpovìdí o krevním tlaku Na každé schùzce jsou pøedneseny dvì nauènì populární pøednášky a po pøednáškách zdravotní sestry mìøí krevní tlak a glykemii glukometrem. Dvakrát roènì je provádìno mìøení cholesterolu pøenosným pøístrojem. Klub je ukonèen neformálním posezením èlenù v baru Divadla hudby. V prosinci je slavnostní setkání s kulturním programem, èlenové donesou cukroví a slaví se vánoce. Èlenové klubu oceòují nejen úroveò pøednášek, ale i možnost kontroly ošetøovatelským personálem. Lékaøské konzultace se zde neposkytují, pacienty odkazujeme na odborná pracovištì, v pøípadì potøeby tato vyšetøení objednáme. Dále si èlenové klubu velmi cení neformálního posezení po klubu, vìtšina z nich patøí do vyšší vìkové kategorie a pro nìkteré z nich je to jediná možnost komunikace s okolím o stejných problémech. Právì na tìchto setkáních se ukázalo, jak je potøebné neustále vysvìtlovat problematiku KVO široké populaci. Zdravotnický personál se èasto domnívá, že pacient, který se zdá být zahlcen množstvím populárnì vìdeckých èlánkù, nepotøebuje nic vysvìtlovat, protože všechno ví. Opak je pravdou. Nìkteré èlánky psané laiky nevysvìtlí problematiku tak, aby vystihla podstatu problému, a èasto se stává, že dobøe mínìné rady jsou špatnì pochopeny. Navíc se èasto objevují nìkteré zaruèené recepty na zdravý styl života, které mohou spíše ublížit než pomoci, napøíklad ony zaruèené recepty na hubnutí, kdy bezbolestnìaspoužitím zázraèného koktailu zhubnete neuvìøitelných 20 kilogramù za mìsíc. Již dávno neplatí to, že pacient je pouhým pasivním konzumentem péèe moderní lékaø vítá pouèeného pacienta, který se snaží pochopit svou chorobu a pøi dostupných a pøimìøených znalostech aktivnì spolupracuje pøi léèbì. Tato kniha by mìla pøispìt k pouèení pacienta, aby vìdìl základní fakta o své nemoci, aby se aktivnì ptal lékaøe na rùzné problémy a spoleènì je s ním øešil. Na druhé stranì pacient laik nemùže zastoupit lékaøe v koneèném rozhodovacím procesu, protože i když má nìjaké znalosti, chybí mu ta léta praxe a praktických zkušeností Proto jsme si dali za cíl vydávat materiály, které by srozumitelnou formou informovaly pacienta o základních problémech KVO. Výsledkem toho jsou dvì publikace, které vydalo nakladatelství Grada v minulých letech (100+1 otázek a odpovìdí pro kardiaky, otázek a odpovìdí o prevenci nejèastìjších onemocnìní). Nyní se Vám dostává do rukou kniha, která se vìnuje jednomu z nejvýznamnìjších rizikových faktorù KVO hypertenzi tedy vysokému krevnímu tlaku. Dalším naším cílem je vytvoøit knihu, která bude mít èást urèenou pro lékaøe, èást pro ošetøovatelský personál a èást pro pacienty (laiky). 12

13 Pøedmluva Všechno lidské konání je o komunikaci. Správná komunikace je základem úspìchu a snižuje vznik mnoha nedorozumìní. Tato kniha by chtìla ke správné komunikaci pacienta a lékaøe alespoò trochu pøispìt. 13

14 / Úvod otázek a odpovìdí o krevním tlaku 1. O krevním tlaku se stále mluví a mluví Má smysl se zajímat o krevní tlak, když nemám žádné potíže? Je ale fakt, že dìdeèek umøel v 60 letech na mozkovou mrtvici a maminka má vysoký tlak. Mám nìco dìlat preventivnì, abych také tak nedopadl? Prevence je základem každé lidské aktivity. V medicínì je její úloha velmi dùležitá, bohužel, nìkdy nedocenìná. Prevencí lze snížit výskyt onemocnìní, lze ovlivnit prùbìh nemoci a oddálit smrt jedince. Prevence je to, co mùžeme udìlat sami pro sebe. Lékaøi nám mohou poradit, ale nikdo to za nás neudìlá. Nikdo se za nás nebude pohybovat, nikdo si za nás nenachystá zeleninový salát, nikdo za nás nezahodí poslední cigaretu. Kdyby to za nás nìkdo udìlal, dostal by za to Nobelovu cenu, možná i dvì. Nìco pro sebe udìlat nìkdy moc bolí, ale urèitì se to vyplatí. Co vlastnì ovlivòuje naše zdraví? Na prvním místì je to zpùsob života. Ten ovlivòuje naše zdraví nejvýraznìji, a to z %. Mezi nejzávažnìjší rizika patøí kouøení, nevhodnì složená strava s vysokou energetickou hodnotou, stres, nízká pohybová aktivita a toxikománie (alkohol, drogy). 14

15 Úvod Na druhém místì je to životní prostøedí, které ovlivòuje naše zdraví z 20 %. Do životního prostøedí zaøazujeme i domácí a pracovní prostøedí. Zdravotní péèe ovlivòuje naše zdraví pouze z 20 %. Rizikové faktory jsou ty, které na základì vìdeckých poznatkù pùsobí negativnì na vznik a rozvoj nemoci. Prevence nemoci znamená pøedcházení nemoci ovlivnìním rizikových faktorù. Prevence mùže být rozdìlena na primární (pøedcházení vzniku nemoci) a sekundární (ovlivnìní prùbìhu nemoci). 2. Co je to krevní tlak? Tlak krevní (TK) je laterální (boèní) tlak krevního sloupce na cévní stìnu. Jeho výška je urèena náplní cévního øeèištì a vlastnostmi cévní stìny. 3. Co je to systolický a diastolický krevní tlak? Systolický TK je hodnota krevního tlaku namìøená pøi systole (stah) srdeèní. Pøi mìøení tlaku je to hodnota, která se udává jako první a je vždy vyšší než ta druhá. Diastolický TK je hodnota krevního tlaku namìøená pøi diastole srdeèní (pøi relaxaci, v dobì plnìní srdce). Pøi mìøení tlaku je to hodnota, která se udává jako druhá a je vždy nižší než první. 4. Co je to pulsní tlak? Pulsní tlak je rozdíl mezi systolickým a diastolickým krevním tlakem. Jako normální hodnota se udává 50 mm Hg (rozdíl ). Vysoká hodnota pulsního tlaku mùže ukazovat na vyšší riziko pacienta. 15

16 100+1 otázek a odpovìdí o krevním tlaku 5. Je krevní tlak v klidu poøád stejný? TK má svùj rytmus, kdy nejvyšší je po probuzení a odpoledne, nejnižší brzy ráno okolo hodiny. 6. Jak moc stoupá krevní tlak po námaze? Po námaze stoupá hlavnì systolický krevní tlak. Diastolický krevní tlak stoupá mírnì. Systolický TK by po námaze nemìl pøekroèit 200 mm Hg. 7. Jaký je normální krevní tlak? Normální TK v dospìlosti je mm Hg systolického TK a mm Hg diastolického TK (mm Hg = mm rtuťového sloupce). 8. Liší se výška krevního tlaku u dìtí a u dospìlého? Pøi narození jsou hodnoty krevního tlaku prùmìrnì 70/50 mm Hg a postupnì rostou. Ve vìku kolem 18 let je TK prùmìrnì kolem 120/70 mm Hg a u chlapcù je systolický TK asi o 10 mm Hg vyšší než u dívek. V období dospìlosti dále TK stoupá s postupujícím vìkem a vzestup je vyšší pro systolický tlak. Tlak je opìt vyšší u mužù než u žen. Rozdíly se vyrovnávají až ve vyšším vìku. 16

17 Úvod 9. Které mechanismy se v lidském tìle podílí na regulaci krevního tlaku? Na regulaci krevního tlaku se v lidském tìle podílí nìkolik systémù. Pokud je jejich pùsobení vyvážené, udržuje se krevní tlak na potøebné úrovni. Mezi základní mechanismy regulace krevního tlaku patøí centrální a periferní nervový systém, dále celá øada hormonù a rùzných pùsobkù. Sympatický nervový systém patøí k autonomním nervùm, tj. k nervùm, které nemùžeme vùlí ovlivnit. Zvýšení aktivity sympatiku vede ke zvýšení krevního tlaku. Pùsobky vedoucí ke konstrikci cévy (zúžení cévy, stahu cévy) se nazývají vasokonstrikèní a pùsobky vedoucí k dilataci cévy (rozšíøení, uvolnìní cévy) se nazývají vasodilataèní. Pokud jsou v nerovnováze a pøeváží vliv konstrikèních pùsobkù, vede tato situace ke zvýšení odporu v cévách, a tím k hypertenzi. Do skupiny vasokonstrikèních pùsobkù patøí napøíklad systém renin-angiotensin nebo endotelin. Naopak do skupiny vasodilataèních pùsobkù patøí oxid dusnatý. Ledviny se na regulaci krevního tlaku podílí dvojím mechanismem vyluèují vodu a minerály a jsou zdrojem rùzných pùsobkù. 17

18 * otázek a odpovìdí o krevním tlaku / Vysoký krevní tlak, definice, rozdìlení, primární a sekundární hypertenze 10. Co je to vysoký krevní tlak (hypertenze)? Podle kritérií Svìtové zdravotnické organizace oznaèujeme za arteriální hypertenzi opakované zvýšení systolického TK 140 mm Hg nebo 90 mm Hg diastolického TK, prokazované ve dvou ze tøí mìøení poøízených minimálnì pøi dvou návštìvách lékaøe. Hodnoty krevního tlaku mùžeme rozdìlit do rùzných kategorií (viz tabulka 1). Tab. 1 Rozdìlení hypertenze podle Evropské spoleènosti pro hypertenzi a Evropské kardiologické spoleènosti (2003, 2007) Systolický TK (mm Hg) Diastolický TK (mm Hg) Optimální tlak < 120 a/nebo < 80 Normotenze a/nebo Vysoký normální tlak a/nebo Hypertenze > 140 a/nebo > 90 Mírná hypertenze a/nebo Støednì závažná hypertenze a/nebo Tìžká hypertenze > 180 a/nebo 110 Izolovaná systolická hypertenze > 140 a < 90 18

19 Vysoký krevní tlak, definice, rozdìlení, primární a sekundární hypertenze 11. Jak dìlíme hypertenzi? Hypertenzi dìlíme na primární (90 95 %), kdy pøíèina není známá, a sekundární (5 10 %), kdy pøíèina známá je. 12. Znají se alespoò nìjaká fakta o primární hypertenzi? Vìdci se domnívají, že na vznik primární hypertenze mají vliv 3 základní mechanismy: genetické faktory, faktory zevního prostøedí, rùzné regulaèní mechanismy a metabolické odchylky. Dùležité jsou faktory, které dokážeme ovlivnit, jako je nadmìrný pøívod soli, nedostateèný pøívod draslíku a hoøèíku, obezita, zvýšený pøíjem alkoholu a stres. 13. Jaké pøíèiny má sekundární hypertenze? Pøíèiny sekundární hypertenze jsou uvedeny v tabulce 2. V souèasné dobì se nìkteøí vìdci domnívají, že nejèastìjší pøíèinou sekundární hypertenze je syndrom obstrukèní spánkové apnoe. Dalšími pøíèinami je sekundární hypertenze pøi onemocnìní ledvin, vrozená koarktace aorty (zúžení aorty, kdy nad zúžením je vysoký krevní tlak), endokrinní onemocnìní (onemocnìní nadledvin, štítné žlázy a feochromocytom /nádor produkující hormony/), hypertenze v tìhotenství a pøi onemocnìních mozku. 19

20 100+1 otázek a odpovìdí o krevním tlaku Tab. 2 Pøíèiny sekundární hypertenze 1. Obstrukèní spánková apnoe 2. Onemocnìní ledvin (zánìty ledvin, vrozené onemocnìní ledvin, nádory ledvin, zúžení ledvinných tepen) 3. Endokrinní (hormonální) pøíèiny (porucha funkce nadledvin, štítné žlázy atd.) 4. Koarktace aorty (zúžení aorty) 5. Neurologické pøíèiny 6. Hypertenze v tìhotenství 7. Hypertenze vyvolaná léky 14. Co je to syndrom obstrukèní spánkové apnoe? Syndrom obstrukèní spánkové apnoe (OSA) je nejèastìjší a nejvýznamnìjší porucha dýchání ve spánku. Apnoe je zástava dýchání, hypopnoe je pak oslabené dýchání. OSA je charakterizován výskytem více než 5 apnoicko-hypopnoických pauz (v trvání nejménì 10 sekund) za 1 hodinu trvání spánku. Podle poètu pauz dìlíme OSA na lehký (5 15 pauz/hodinu spánku), støednì tìžký (15 30 pauz/hodinu spánku) a tìžký (více než 30 pauz/hodinu spánku). U pacientù je zachována aktivita dýchacích svalù, pøechodná obstrukce je zpùsobená ochabnutím a pøisáním stìn hltanu s pøerušením prùchodnosti vzduchu a následným poklesem saturace krve kyslíkem. Typickými pøíznaky je chrápání s dechovými pauzami pøi spánku (pacient chvíli nedýchá), nadmìrná denní spavost, která je dùsledkem opakovaných probuzení, mikrospánky a usínání pøi monotónní èinnosti, které vedou k èastìjším úrazùm. U pacientù dochází k poruše koncentrace, zhoršení výbavnosti pamìti, snížení intelektuálních schopností a zhoršení pracovního výkonu, k depresivnímu ladìní, ranním bolestem hlavy, ranní únavì s pocitem nevyspání, jsou èastìjší poruchy potence a èasté noèní moèení. 20

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA PROUDĚNÍ KRVE V CÉVÁCH Tlakové čerpadlo>> energii z metabolických procesů>>chemická >> na mechanickou

Více

Biologie. Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži. Lektor: Mgr.

Biologie. Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži. Lektor: Mgr. www.projektsako.cz Biologie Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži Lektor: Mgr. Naděžda Kurowská Projekt: Reg. číslo: Student a konkurenceschopnost

Více

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény)

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény) Oběhová soustava - Zajišťuje stálý tělní oběh v uzavřeném cévním systému - motorem je srdce Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) - pevné (krev proudí

Více

Petr molka. NEVÌRA Pro podvádìné a podvádìjící. 2., roz íøené a aktualizované vydání

Petr molka. NEVÌRA Pro podvádìné a podvádìjící. 2., roz íøené a aktualizované vydání Petr molka NEVÌRA Pro podvádìné a podvádìjící 2., roz íøené a aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz

Více

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Projevy aterosklerózy podle postižení určitého orgánu ischemická choroba srdeční srdeční angína (angina pectoris), srdeční infarkt (infarkt

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Odbor podpory zdraví a hygieny dětí a mladistvých, Oddělení podpory zdraví dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ Termín pořádání

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Oběhová soustava člověka srdeční činnost, tep (laboratorní práce)

Oběhová soustava člověka srdeční činnost, tep (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Oběhová soustava člověka srdeční činnost, tep (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-8-29 Předmět: přírodopis Cílová

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 0 6 MUDr. Bc. Rostislav

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu: III/2 VY_32_INOVACE_TVD535 Jméno autora: Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Vysoký krevní tlak High Blood Pressure. Chronic kidney disease chapter 2. Chronické onemocnění ledvin

Vysoký krevní tlak High Blood Pressure. Chronic kidney disease chapter 2. Chronické onemocnění ledvin High Blood Pressure Chronic kidney disease chapter 2 Chronické onemocnění ledvin je jednou z hlavních příčin chronického onemocnění ledvin. Kromě toho může nedostatečně léčený vysoký krevní tlak vést k

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc.

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc. Tranzitorní ischemická ataka pohled neurologické sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN Ostrava Bc. Kamila Carbolová Cévní mozková příhoda 2. - 3. místo v počtu č úmrtí (umírá 12 35% CMP) 1. místo

Více

Celkový stav. Stav vědomí. Funkce krevního oběhu. Poranění

Celkový stav. Stav vědomí. Funkce krevního oběhu. Poranění ZÁKLADNÍ VYŠETŘENÍ A PRIORITY OŠETŘENÍ NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. Celkový stav Stav vědomí Dechová funkce Funkce krevního oběhu Poranění Jaké máme možnosti??? 1. Základní

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč je strava tolik důležitá? Dostatečný příjem kvalitní stravy je jednou ze základních podmínek života Výživa ovlivňuje

Více

Vysvětlení výsledků měření na přístroji Max Pulse MEDICORE

Vysvětlení výsledků měření na přístroji Max Pulse MEDICORE Vysvětlení výsledků měření na přístroji Max Pulse MEDICORE FOTOPLETYSMOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ CÉV Jedná se o neinvazivní vyšetření, které nás informuje a stavu periferního cévního systému a o stavu kardiovaskulárního

Více

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Centrum podpory veřejného zdraví Oddělení podpory zdraví ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 25.6.204 Organizátor: Mgr. Dana Hronová, ZŠ Votice Místo: Votice OBSAH

Více

Máte potíže se srdcem?

Máte potíže se srdcem? Máte potíže se srdcem? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Srdečně-cévní onemocnění mohou mít negativní vliv na Váš sexuální život Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě

Více

Zdravý životní styl u pacientů Healthy Lifestyle

Zdravý životní styl u pacientů Healthy Lifestyle Healthy Lifestyle Chronic s chronickým kidney disease chapter onemocněním 5 ledvin Chronické onemocnění ledvin Vysoký krevní tlak, cukrovka, chronické onemocnění ledvin (CKD) a kardiovaskulární onemocnění

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života.

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života. Březen 1 Spánek je nezbytný nejen pro regeneraci duševních a fyzických sil, pro vytváření paměťových stop a tedy pro kognitivní funkce, ale i pro celou řadu metabolických pochodů. Kvalita nočního spánku

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

Arteriální hypertenze Lékové interakce

Arteriální hypertenze Lékové interakce Arteriální hypertenze Lékové interakce MUDr. Jan Václavík, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

ZDRAVOTNÍ BENEFITY POHYBU

ZDRAVOTNÍ BENEFITY POHYBU ZDRAVOTNÍ BENEFITY POHYBU Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Zdravotní benefity pohybu Autor Mgr. Alena Němečková

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

Tlak krevní (TK) je laterální (boční) tlak krevního sloupce na cévní stěnu. Jeho výška je určena náplní cévního řečiště a vlastnostmi cévní stěny.

Tlak krevní (TK) je laterální (boční) tlak krevního sloupce na cévní stěnu. Jeho výška je určena náplní cévního řečiště a vlastnostmi cévní stěny. 1. Co je to krevní tlak? Tlak krevní (TK) je laterální (boční) tlak krevního sloupce na cévní stěnu. Jeho výška je určena náplní cévního řečiště a vlastnostmi cévní stěny. 2. Co je to systolický a diastolický

Více

HOVÁ SOUSTAVA. Oběhová soustava. Srdce a cévy, srdeční činnost. srdce. tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok

HOVÁ SOUSTAVA. Oběhová soustava. Srdce a cévy, srdeční činnost. srdce. tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok OBĚHOV HOVÁ SOUSTAVA Srdce a cévy, srdeční činnost Oběhová soustava srdce cévy tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok Tepny, žíly, vláse sečnice Průchod krve vláse

Více

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa. Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.cz Úmrtnost na onemocnění srdce a cév v ČR V současnosti v

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin

Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin Prof. MUDr Vladimír Tesař,DrSc. Klinika nefrologie 1.LF UK a VFN, Praha, Česká nadace pro nemoci ledvin Aktivity spojené se Světovým dnem ledvin

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Věnování: Tuto publikaci věnuji svým skvělým kolegům a výborným posluchačům. Oni jsou důvod, proč tuto práci dělám. Z každého školení odcházím bohatší

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

SYNDROM SPÁNKOVÉ APNOE KARDIOVASKULÁRNÍ PORUCHY MORÁŇ

SYNDROM SPÁNKOVÉ APNOE KARDIOVASKULÁRNÍ PORUCHY MORÁŇ SYNDROM SPÁNKOVÉ APNOE a KARDIOVASKULÁRNÍ PORUCHY VÝZNAM SPÁNKU restaurace funkceschopnosti mozku paměť (REM spánek) anabolické a somatické reparativní procesy (menší energetická potřeba) správná činnost

Více

Vliv zátěže na tepovou frekvenci

Vliv zátěže na tepovou frekvenci Vliv zátěže na tepovou frekvenci vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod K tomu, aby měl lidský organismus zajištěn dostatek energie k životu, potřebuje lidský organismus dostatečné

Více

VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Odpovědi na níže uvedené dotazy umožní ošetřujícímu lékaři rychlou orientaci ve Vašem konkrétním případě a velmi mu usnadní cestu ke správnému nasazení bílkovinné ketogenní diety

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA Absolvoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze v roce 1978. Do ledna 1981 působil jako

Více

Obsah 1 Úvod 2 Definice hypertenze 3 Klasifikace hypertenze 4 Vztah krevního tlaku k vaskulární mortalitě 5 Etiologie hypertenze

Obsah 1 Úvod 2 Definice hypertenze 3 Klasifikace hypertenze 4 Vztah krevního tlaku k vaskulární mortalitě 5 Etiologie hypertenze 1 Úvod 21 2 Definice hypertenze 23 3 Klasifikace hypertenze 26 3.1 Faktory ovlivňující prognózu hypertoniků 26 3.1.1 Stratifikace celkového K-V rizika v kategoriích nízké, středně těžké, vysoké a velmi

Více

PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ

PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ 1. Doplň větu. Dýchání (respirace) je mechanismus, při kterém většina živočichů přijímá a odstraňuje ze svých tkání. 2. U většiny živočichů s druhotnou tělní dutinou

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI

FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI FYZIOLOGIE SRDCE A KREVNÍHO OBĚHU FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU TEPNY =

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

Název: MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU, TEPOVÉ FREKVENCE A EKG

Název: MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU, TEPOVÉ FREKVENCE A EKG Název: MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU, TEPOVÉ FREKVENCE A EKG Autor: PaedDr. Ludmila Pipková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět: biologie Mezipředmětové vztahy: fyzika Ročník: 5.

Více

Název materiálu: Náročné životní situace Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 5. 2. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Náročné životní situace Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 5. 2. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření MOJE ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Výchozí hmotnost Cílová hmotnost Cíle krátkodobé: 1. měsíc... 2. měsíc... 3.

Více

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP Diabetes mellitus (DM) Heterogenní metabolické onemocnění se společným charakteristickým

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 9 Oběhová soustava I. Pro potřeby

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

NA ZDRAVOTNÍ STAV KONZUMENTŮ ENÍ V PRVOVÝROBĚ JEHO SLOŽEN. Rapotín,, 8.10.2008 lská praxe a potravinářsk

NA ZDRAVOTNÍ STAV KONZUMENTŮ ENÍ V PRVOVÝROBĚ JEHO SLOŽEN. Rapotín,, 8.10.2008 lská praxe a potravinářsk VLIV MLÉČNÉHO TUKU NA ZDRAVOTNÍ STAV KONZUMENTŮ A MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ JEHO SLOŽEN ENÍ V PRVOVÝROBĚ Autoři: Eva Samková,, Milan Pešek, ek, Jiří Špička Rapotín,, 8.10.2008 Výrobní zemědělsk lská praxe a potravinářsk

Více

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO SRPEN OD 28.08. DO 03.09.2010 1 TV PRIMA hlavní zprávy http://www.iprima.cz/videoarchiv 2 Zdravotnické noviny.cz Odkaz na plný text článku: http://www.zdn.cz/denni-zpravy/z-

Více

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Fakultní poliklinika,budova A, 1. patro Karlovo nám. 32, Praha 2, 128 08 tel.: 22486 6693 DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE Vážená paní, vážený pane Dostáváte se do péče

Více

ZAMĚSTNANCŮ. Jméno předvádějícího Datum prezentace. www.zlinskedumy.cz. Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina.

ZAMĚSTNANCŮ. Jméno předvádějícího Datum prezentace. www.zlinskedumy.cz. Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina. Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_10_ZDV1_15 Zdravověda somatologie

Více

Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I

Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I Název: Non-coding RNAs in neurogenic and neuropathic pain mechanisms and their application for risk assessment, patient stratification and personalised pain

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Kardiovaskulární systém

Kardiovaskulární systém Kardiovaskulární systém Arterio-nebo ateroskleróza (askl.) pomalu postupující onemocnění tepen, při němž je ztluštělá intima fibrózními uloženinami, které postupně zužují lumen a současně jsou místem vzniku

Více

Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa

Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa Marcela Vlková, Zdeňka Pikulová Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Ústav

Více

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D.

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. 1. Prevence zubního kazu u dětí mladšího školního věku. 2. Problematika péče u pacientů s bolestmi zad. 3. Hematoonkologičtí jedinci a život s nimi. 4. Celiakie u dětí. 5.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Prameny Určeno pro 8. třída (pro 3. 9. třídy) Sekce Základní / Nemocní /

Více

Poznáváme homeopatii. Jak šetrně léčit psy a kočky. MVDr. Michaela Švaříčková, MVDr. Václav Holzbauer

Poznáváme homeopatii. Jak šetrně léčit psy a kočky. MVDr. Michaela Švaříčková, MVDr. Václav Holzbauer MVDr. Michaela Švaříčková, MVDr. Václav Holzbauer Poznáváme homeopatii Jak šetrně léčit psy a kočky Máme doma štěně, kotě Růst a dospívání Stáří Domácí homeopatická lékárna Ukázka knihy z internetového

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Obezita a její rizika Anotace Pracovní list informuje žáka o podstatě, příčinách a rizicích obezity. Zadané

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Jaroslav Dufka Hospodárné vytápění domů a bytů Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220

Více

Jak srdce a cévy fungují

Jak srdce a cévy fungují Podstata Srdeční infarkt a periferní cévní onemocnění (zúžení tepen s porušením prokrvení tepnou zásobovaných tkání) nepředstavují osudové příhody. Lze jim předcházet cílenými preventivními opatřeními.

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-04. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-04. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-04 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Spánek v prostředí intenzivní péče. Přednášející: Michal Pospíšil Spoluautor: Adriana Polanská

Spánek v prostředí intenzivní péče. Přednášející: Michal Pospíšil Spoluautor: Adriana Polanská Spánek v prostředí intenzivní péče Přednášející: Michal Pospíšil Spoluautor: Adriana Polanská Úvod Existuje mnoho studií poukazujících na rizika spojená s nedostatkem spánku u zdravotníků. Jen málo se

Více

Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu Irena Aldhoon Hainerová

Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu Irena Aldhoon Hainerová Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu Irena Aldhoon Hainerová Klinika dětí a dorostu a Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy 3. LF UK a FNKV Honzík ve věku 11,5 let 128 kg, 184 cm, BMI 37,8

Více

Číslo materiálu v sad :8

Číslo materiálu v sad :8 St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Jarmila Rážová Státní zdravotní ústav, Praha ÚVOD A DEFINICE Primární prevence by měla být

Více

Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha

Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do PL neprovádí důsledně skríning diabetu

Více

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETA KJ B T S d. č. 0s ČAJOVÁ-SONDOVÁ - hrazena enterální klinickou výživou (Nutrison, NutrilaC, atd.) Indikace: u pacientů, kteří nemohou přijímat stravu per os.

Více

Depresivní porucha a kardiovaskulární systém

Depresivní porucha a kardiovaskulární systém Depresivní porucha a kardiovaskulární systém Martin ANDERS Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Things we knew, things we did Things we have

Více

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako Obezita a nadváha 10 skutečností o obezitě podle WHO 1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako BMI, které

Více

Metabolický syndrom. Alternativní možnosti současné medicíny. MUDr. Jiří Kucharský Nemocnice Třebíč, p.o.

Metabolický syndrom. Alternativní možnosti současné medicíny. MUDr. Jiří Kucharský Nemocnice Třebíč, p.o. Metabolický syndrom Alternativní možnosti současné medicíny MUDr. Jiří Kucharský Nemocnice Třebíč, p.o. MUDr. Jiří Kucharský 25 let praxe chirurga traumatologa 15 let vedoucí oddělení traumatologie Nemocnice

Více

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Myšlenky pro současnost a budoucnost MUDr.Bohumil Skála,PhD Praktický lékař pro dospělé Brno 2006 Vize Paliativní

Více

biologie Vliv fyzické zátěže na krevní tlak a tep Cíle Podrobnější rozbor cílů Zařazení do výuky Zadání úlohy Časová náročnost Návaznost experimentů

biologie Vliv fyzické zátěže na krevní tlak a tep Cíle Podrobnější rozbor cílů Zařazení do výuky Zadání úlohy Časová náročnost Návaznost experimentů Vliv fyzické zátěže na krevní tlak a tep pracovní návod s metodickým komentářem pro učitele připravila M. Najbertová biologie úloha číslo 07 Cíle Naučit žáky pomocí senzoru pro krevní tlak změřit hodnoty

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 17 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými

Více

Úvod. Petr Fořt CO MÁME JÍST? Nejprve 13 lživých výživových tvrzení, která svět dělají nemocným a tlustým.

Úvod. Petr Fořt CO MÁME JÍST? Nejprve 13 lživých výživových tvrzení, která svět dělají nemocným a tlustým. Úvod Petr Fořt CO MÁME JÍST? Nejprve 13 lživých výživových tvrzení, která svět dělají nemocným a tlustým. 1. Vejce jsou nezdravá Ve skutečnosti jsou vejce nadupaná kvalitními bílkovinami a celou řadou

Více

Léčba hypertenze v každodenní praxi

Léčba hypertenze v každodenní praxi 236 Léčba hypertenze v každodenní praxi prof. MUDr. Jiří Widimský, DrSc., FESC, FAHA Klinika kardiologie IKEM, Praha Práce uvádí základy léčby hypertenze včetně nefarmakologické léčby. Hlavní pozornost

Více

Rekondice a regenerace

Rekondice a regenerace Rekondice a regenerace VY_32_INOVACE_163 AUTOR: Mgr. Andrea Továrková ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s problémy současného životního stylu, stručná charakteristika civilizačních chorob, příčiny

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Vysvětlení výsledků měření na přístroji Max Pulse MEDICORE

Vysvětlení výsledků měření na přístroji Max Pulse MEDICORE Vysvětlení výsledků měření na přístroji Max Pulse MEDICORE HRV = variabilita srdeční frekvence Červeně vymezené rozhraní uprostřed v grafu znázorňuje standardní kolísání tepové frekvence členitější a širší

Více

AKROMEGALIE ZLODĚJ ZDRAVÉHO SPÁNKU

AKROMEGALIE ZLODĚJ ZDRAVÉHO SPÁNKU AKROMEGALIE ZLODĚJ ZDRAVÉHO SPÁNKU Tiskové materiály 8. června 2012 OBSAH 14. červen Český den akromegalie... 3 Akromegalie porucha růstového hormonu... 3 Diagnostika onemocnění akromegalie... 4 Léčba

Více

1. Krevní tlak. Obr. 1.1. Přímé měření krevního tlaku.

1. Krevní tlak. Obr. 1.1. Přímé měření krevního tlaku. 1 1. Krevní tlak. Během srdeční revoluce se mění tlak v tepnách. Komory se stahují, aby vypudily krev do tepenného systému a potom relaxují, přičemž se plní krví před tím než mohou znovu krev vypumpovat.

Více

Seznam přednášek - Poradce pro výživu

Seznam přednášek - Poradce pro výživu Seznam přednášek - Poradce pro výživu A B C D ÚVOD 1.Vstupní konzultace 2. Vyplnění formuláře 3. Diagnostika 4. Zjištění zdravotního stavu 5. Kodex výživového poradce 6. Definice činnosti poradce pro výživu

Více

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 2012 Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 Alfida s.r.o., Čelákovice Staré Splavy, hotel Borný 20.9.2012 Výsledky měření na přístroji EAV z 20. 9. 2012 Rekondiční

Více

Jak se vyhnout chybám v účetnictví rady, řešení, praktické příklady. Ing. Jiří Dušek. Edice Účetnictví a daně

Jak se vyhnout chybám v účetnictví rady, řešení, praktické příklady. Ing. Jiří Dušek. Edice Účetnictví a daně :6pt;font-style:normal;color:grey;font-family:Verdana,Geneva,Kalimati,sans-serif;text-decoration:none;text-align:center;font-variant:no = = < p s t y l e = " p a d d i n g : 0 ; b o r d e r : 0 ; t e x

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

Výcvikový program. Národní program zdraví projekt podpory zdraví č. 10030

Výcvikový program. Národní program zdraví projekt podpory zdraví č. 10030 Výcvikový program Národní program zdraví projekt podpory zdraví č. 10030 1 Program: Teorie Východiska, definice a význam krátké intervence (KI) Využití v praxi, možnosti a limity Zdravotní, psychologické

Více