MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte"

Transkript

1

2

3

4 MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, Praha 7 tel.: , fax: jako svou????. publikaci Odpovìdná redaktorka Jana Jindrová Sazba a zlom Milan Vokál Ilustrace Jana Nejtková Poèet stran 160 Vydání 1., 2009 Vytiskly Tiskárny Havlíèkùv Brod, a.s. Husova ulice 1881, Havlíèkùv Brod Grada Publishing, a.s., 2009 Cover Photo profimedia.cz ISBN

5 PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Obsah O AUTOROVI...10 VÁŽENÁ A MILÁ ÈTENÁØKO!...11 PØÍPRAVA NA OTÌHOTNÌNÍ...12 Ve kterém vìkovém období je pro ženu otìhotnìní a tìhotenství nejvhodnìjší?...13 Co je to menstruaèní cyklus...13 Chcete otìhotnìt brzy?...14 Proè je užiteèné navštívit vèas ženského lékaøe...14 Jaký význam má návštìva genetické poradny...15 Jak se mùžete zbavit nadmìrné tìlesné hmotnosti...16 Také stres je váš nepøítel zbavte se ho!...17 Osvoboïte se vèas od škodlivých návykù...18 Proè je kouøení škodlivé...18 Naplánujte si životosprávu bez pití alkoholických nápojù...18 Proè jsou drogy pro vývoj plodu nebezpeèné...19 Jaký význam má menstruaèní kalendáø? Lze si naplánovat narození chlapce nebo dìvèete podle vlastního pøání? Jak si máte poèínat, když se vám otìhotnìní nedaøí Jaké bývají pøíèiny neplodnosti žen...22 Jaké bývají pøíèiny neplodnosti mužù...22 Jak se léèí neplodnost...23 Co to jsou dìti ze zkumavky?...23 TÌHOTENSTVÍ...24 Oplodnìní acoseponìmdìje...24 Je tìhotenství jiný stav?

6 edice PRO RODIÈE Zmìny na dìloze...27 Viditelné zmìny na tìle tìhotné ženy...29 Duševní zmìny...31 Jak se plod vyvíjí v jednotlivých mìsících tìhotenství...31 Podle èeho poznáte, že jste otìhotnìla Podle èeho rozpozná tìhotenství lékaø...35 Zdánlivé tìhotenství...35 Co je to mimodìložní tìhotenství...36 JAKÝ VÝZNAM MÁ PORADNA PRO TÌHOTNÉ ŽENY...37 Jaká další vyšetøení se provádìjí v poradnì pro tìhotné...38 Co je to rizikové tìhotenství...39 Jak mùžete zjistit, kdy se vaše dìťátko narodí Jak mùžete odstranit nìkteré zdravotní potíže...43 SPRÁVNÁ ŽIVOTOSPRÁVA A PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ...46 Zdravé stravování...46 Jaký význam mají vitamíny?...49 Jak se má stravovat tìhotná vegetariánka? Znáte tajemství jogurtu? Jídelníèek tìhotné ženy...50 Chcete si uchovat zdravé zuby?...52 Jak se mùžete zbavit zácpy...53 Naplánujte si správnou péèi o èistotu tìla...54 Správné oblékání v tìhotenství...56 Jaká obuv je pro tìhotnou ženu nejvhodnìjší?...56 Kosmetika pro tìhotné ženy...57 Vzduch a slunce vaši dobøí pøátelé...57 Naplánujte si pravidelný odpoèinek...58 Naplánujte si také správný spánek!...59 Co potøebujete k vydatnému spánku Speciální tìlocvik pro tìhotné Cviky na kyèle Cviky na bøišní svaly Cviky na prsní svaly

7 PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Cviky k zabránìní vzniku køeèových žil na nohou...65 Zadržování vzduchu v plicích Nacvièování tlaèení...67 Smíte v tìhotenství sportovat? Je dovoleno cestovat i v tìhotenství? Jaký sexuální život si mùžete dovolit v tìhotenství Kurzy pro tìhotné ženy...71 Nepravidelnosti, které nìkdy ohrožují prùbìh tìhotenství Samovolný potrat a jak mu pøedejít...72 Co je to vcestné lùžko...73 Pozdní gestóza...74 TÌHOTENSTVÍ A NÌKTERÉ CHOROBY...75 Cukrovka...75 Obezita váš nepøítel i v tìhotenství...77 Syfilis...77 Kapavka...78 AIDS...78 Toxoplazmóza...79 PRÁVNÍ OCHRANA TÌHOTNÝCH ŽEN...81 Zákoník práce ochránce tìhotných žen Mateøská dovolená...82 NA CO SE TÌHOTNÉ ŽENY PTAJÍ LÉKAØÙ NEJÈASTÌJI...83 Je vyšetøení ultrazvukem opravdu bez nebezpeèí pro plod?...83 Co je to Rh-faktor?...84 Mohu nìjak snížit nebezpeèí pøedèasného porodu?...85 Proè se nìkdy provádí steh na dìložním èípku?...86 Jak vznikají dvojèata? Kdy se budu moci spolehlivì dozvìdìt, zda se mi narodí chlapec, nebo dìvèe?...88 Existují dìdièné nemoci?...89 Existuje dìdiènost tìlesných a duševních vlastností? Co je to Downùv syndrom?...91 Používá se u nás hypnózy k bezbolestnému porodu?

8 edice PRO RODIÈE VÁŽENÝ PANE, NASTÁVAJÍCÍ TATÍNKU!...93 AŽ BUDE VAŠE DÌŤÁTKO NA SVÌTÌ...95 CO JE TØEBA DOMA PØIPRAVIT PRO DÍTÌ...98 POROD Rozhodnìte se vèas, pøejete-li si mít manžela u porodu Jak poznáte zaèátek porodu Naplánujte si, co si vezmete do porodnice Cesta do porodnice Co vás èeká pøi pøijetí na porodnickém oddìlení Jaké užiteèné pomùcky uvidíte na porodním sále JAK PROBÍHÁ POROD První doba porodní doba otevírací Musí rodièka v první dobì porodní vnímat bolest? Jak mùžete zmírnit vnímání bolesti a napomáhat snadnému prùbìhu porodu? Druhá doba porodní doba vypuzovací Tøetí doba porodní doba k lùžku Nejkrásnìjší chvíle vašeho života TÌHOTENSTVÍ TROCHU JINAK Co je to prodloužené tìhotenství? Jak se umìle vyvolává porod? Mùže tìhotná žena sama uspíšit zaèátek porodu? Nebojte se pøekotného porodu! POROD TROCHU JINAK Co je to porod koncem pánevním? Jak se provádí porod císaøským øezem? Co je to porod s použitím porodnických kleští? Kdy se používá pøísavka? Jak probíhá porod dvojèat? Jaké výhody pøináší porod do vody? Proè je velmi nebezpeèný porod doma?

9 PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ ŠESTINEDÌLÍ Co vás èeká v šestinedìlí Jaké zmìny nastávají v tìle nedìlky Tajemství mateøského mléka Škodlivé návyky nepatøí do období kojení Odhoïte zbyteèné starosti! Nìkolik rad pro první dny po porodu Jak se uchráníte pøed pøevislým bøichem Vlastní den porodu První den po porodu Druhý den po porodu Tøetí den po porodu Ètvrtý den po porodu Co budete potøebovat pro dítì pøi propuštìní z porodnice Co vás èeká pøi odjezdu z porodnického oddìlení Pøíprava na návrat šestinedìlky domù Dopis prarodièùm ŽIVOTOSPRÁVA ŠESTINEDÌLKY Kolik hodin dennì je tøeba spát? Naplánujte si správné stravování Kolik tekutin je tøeba dennì vypít? Chcete mít po porodu pìknou postavu a být zdravá? Jaký sexuální život si mùžete dovolit? JAK SE MÙŽETE CHRÁNIT PØED NÌKTERÝMI PORUCHAMI ZDRAVÍ JAK DLOUHO PO PORODU TRVÁ NEPLODNOST? SLOVNÍÈEK CIZÍCH SLOV POUŽÍVANÝCH V PRENATÁLNÍCH PORADNÁCH LITERATURA

10 edice PRO RODIÈE O autorovi MUDr. Stanislav Trèa, CSc., se narodil v jižních Èechách. Do gymnázia chodil v Písku. Promoval na Fakultì všeobecného lékaøství Univerzity Karlovy v Praze. Po promoci pracoval jako lékaø chirurgického oddìlení Okresní nemocnice Mìlník. Po tøech letech nastoupil na Gynekologicko-porodnickou kliniku v Praze, kde pracoval zpoèátku jako sekundární lékaø, pozdìji jako odborný asistent. Kromì odborné lékaøské práce pøednášel studentùm. Složil atestaci I. a II. stupnì z gynekologie a porodnictví. Od roku 1973 je kandidát lékaøských vìd (CSc.). Publikoval pøes 40 odborných èlánkù v domácích i zahranièních lékaøských èasopisech. Pøednášel na nìkolika celostátních lékaøských sjezdech a také na zahranièních lékaøských kongresech ve Vídni, Varšavì a Berlínì. Napsal nìkolik populárnì odborných knih, z nichž nìkteré byly pøeloženy do cizích jazykù. 10

11 PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Vážená a milá ètenáøko! Uvažujete-li o miminku a pøejete-li si, abyste otìhotnìla brzy a narodilo se vám krásné zdravé dìťátko, ty nejlepší rady, jak toho dosáhnete, naleznete právì v této knize. V døívìjších dobách a ještì v minulém století vznikala mnohá otìhotnìní náhodou. V dobì, která nebyla pro partnery z nìjakého dùvodu vhodná. Teprve v polovinì minulého století nastal radikální obrat. Stalo se to zásluhou nalezení nové antikoncepèní metody použití hormonální pilulky. Byla mnohem spolehlivìjší než døívìjší metody. Dává manželùm možnost, aby si podle svého pøání naplánovali dobu narození dìťátka. Postupují tak, že doèasnì používají hormonální antikoncepci, a pøestanou ji používat, jakmile podle jejich mínìní je vhodná doba pro otìhotnìní. O dobì otìhotnìní vlastnì rozhoduje žena. Možnost otìhotnìt a porodit dítì v dobì podle vlastního pøání byla nazvána plánované tìhotenství. Brzy se však ukázalo, že ještì nìco chybí. Ano docílit toho, aby se vytoužené dìťátko narodilo zdravé. Vývoj v lékaøských vìdách pøíznivì vyøešil i tento požadavek. Byly nalezeny zdokonalené zásady zdravé výživy tìhotných žen, pravidla provádìní speciálního tìlocviku k udržení dobré tìlesné kondice, úèinná metoda epidurální analgezie k tišení porodních bolestí, byla zavedena možnost pøítomnosti partnera pøi porodu k odstranìní pocitu osamìlosti aj. Zkušenosti ukazují, že když si žena vèas vypracuje plán opírající se o moderní poznatky z lékaøských vìd, mùže právem oèekávat porod zdravého dìťátka a tìšit se na prožívání šťastného rodièovství. Takový zpùsob pøípravy nazvali lékaøi plánované rodièovství. Je ovšem záhodno zaèít plánovat již v dobì pøípravy na otìhotnìní. 11

12 edice PRO RODIÈE Pøíprava na otìhotnìní Název této kapitoly mùže u mnoha mladých lidí vyvolat škodolibý úsmìv. Jaképak pøipravování na otìhotnìní, vždyť tìhotenství je samozøejmou souèástí lidského života. Skuteènost je však jiná. Nìkdy se nedaøí již samotné otìhotnìní, jindy se sice vytoužené dìťátko narodí, ale s vrozenou vadou. Badatelé pátrali po pøíèinách. Zjistili, že nejnebezpeènìjší dobou pro vznik nepravidelností ve vývoji plodu je období, které zaèíná v den otìhotnìní a trvá pøibližnì tøi mìsíce. V tu dobu vznikají a vyvíjejí se v tìlíèku plodu jednotlivé dùležité orgány: mozek, srdce, plíce a další orgány. Bìží pøitom o velmi složité biologické dìje. Bylo by možno øíci, že je to období skuteèných zázrakù. Charakteristickou vlastností tohoto období je snadná zranitelnost vývoje plodu rùznými škodlivinami: návykovými látkami, nìkterými léky, chemickými látkami z pracovního prostøedí aj. Kromì škodlivých látek badatelé naštìstí objevili i takové látky, které mohou zdravý vývoj plodu posílit. Jde o potraviny s bohatým obsahem kyseliny listové, vitamínu C, železa a dalších látek. Je rozumné již pøed otìhotnìním na tyto skuteènosti myslet a naplánovat si životosprávu s vylouèením škodlivých vlivù a naopak s využitím užiteèných aktivit. Podrobnosti a rady naleznete v následujících kapitolách. 12

13 PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Ve kterém vìkovém období je pro ženu otìhotnìní a tìhotenství nejvhodnìjší? Nejvhodnìjší bývá vìk mezi 20. a 25. rokem. V tu dobu tìhotenství vìtšinou probíhá s nejnižším výskytem nepravidelností a porody mívají nejlehèí prùbìh. Mnohé budoucí maminky si však pøejí prožívat tìhotenství a mateøství za urèitých pøíznivých podmínek. Chtìjí mít vhodný byt, dostateèné finanèní zajištìní aj. A tak si naplánují otìhotnìní na dobu mezi 25. a 30. rokem. V tu dobu dnes pøichází na porodnická oddìlení k prvnímu porodu 41 % ze všech rodièek. Zásluhou odborných preventivních prohlídek v poradnách pro tìhotné a lékaøského vedení porodù probíhá tìhotenství i porod tìchto žen stejnì pøíznivì jako u žen z vìkové skupiny let. Zlom nastává ve vìku 35 rokù. Tìhotenství žen starších 35 let bývá provázeno vìtším výskytem nepravidelností a vzrùstá také nebezpeèí poškození plodu bìhem jeho nitrodìložního vývoje. Vyšší vìk mužù se na výskytu vývojových vad plodu výraznìji neprojevuje. Co je to menstruaèní cyklus Vìtšina žen je schopna otìhotnìt a donosit dítì od svých 14 do 45 let. Této dobì se øíká plodné období. V uvedeném období probíhá u žen opakující se biologický dìj, odbornì nazývaný menstruaèní cyklus. Trvá nejèastìji 28 dní. Zaèíná se menstruaèním krvácením, které trvá vìtšinou 3 5 dnù. Ètrnáctý den od prvního dne menstruaèního krvácení nastane tzv. ovulace. Je to vypouštìní zralé ženské zárodeèné buòky z vajeèníku do bøišní dutiny. V tu 13

14 edice PRO RODIÈE dobu mùže dojít k otìhotnìní, pokud se pøi souloži dostaly do rodidel ženy mužské zárodeèné buòky. Jestliže oplodnìní nenastalo, uplyne nìkolik dní v jakémsi klidu a pøibližnì ve 29. dnu od zaèátku poslední menstruace pøichází další menstruaèní krvácení. Tím zaèíná další menstruaèní cyklus. Chcete otìhotnìt brzy? Výsledky vìdeckých prací badatelù postupnì ukázaly, že oplodnìní mùže nastat nejenom v den vypuštìní zralého ženského vajíèka z vajeèníku do bøišní dutiny ženy (tj. v den ovulace), nýbrž i krátce pøed ovulací a také krátce po ní. Ženské vajíèko dokáže èekat pøibližnì 17 hodin v bøišní dutinì ženy na setkání s mužskou zárodeènou buòkou. Další badatelé zjistili, že mužská zárodeèná buòka je schopna proniknout do zralého ženského vajíèka v dobì 48 hodin po souloži, pøi níž se sperma dostalo do rodidel ženy. Vzhledem k uvedeným (a také dalším) objevùm se dnes uznává, že otìhotnìní mùže nastat nejèastìji v dobì mezi 12. a 16. dnem menstruaèního cyklu. Tìm dnùm byl dán název plodné dny. (Pouèka o plodných dnech má platnost pro ženy, u nichž nastává ovulace 14. den menstruaèního cyklu.) Pøejete-li si tedy, abyste otìhotnìla brzy, naplánujte si oplodòující soulože na 12. až 16. den menstruaèního cyklu. Proè je užiteèné navštívit vèas ženského lékaøe Pokud jste se rozhodla uèinit maximum pro narození zdravého dìťátka, navštivte i s manželem svého ženského lékaøe a požádejte ho o nìkolik rad. 14

15 + PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Pohovoøte o svém zamìstnání. V pøípadì, že pracujete s olovem nebo se setkáváte s rentgenovými paprsky anebo s jinými látkami, které by mohly být nebezpeèné pro zdravý vývoj plodu, požádejte lékaøe o radu, jak si máte poèínat. Pøichází v úvahu i pøípadná zmìna zamìstnání. Pokud byste mìla vy nebo váš manžel v blízkém pøíbuzenstvu nìkoho s vrozenou chorobou, upozornìte na to svého lékaøe. Vìtšinou doporuèí vyšetøení v genetické poradnì. Je to poradna pro otázky dìdiènosti. Porada u genetika je užiteèná také v pøípadì, že by váš manžel byl pokrevnì pøíbuzný (bratranec). Porada s lékaøem je nutná i tehdy, pokud byste byla nemocná cukrovkou, epilepsií, onemocnìním srdce nebo jinou dlouhotrvající chorobou. Lékaø se v takovém pøípadì poradí s dalším odborníkem. Bývá tøeba zmìnit léky a nahradit je takovými, které neohrožují zdravý vývoj plodu. Pokud používáte hormonální antikoncepci nebo nitrodìložní tìlísko, ukonèete tyto metody tøi mìsíce pøed datem plánovaného otìhotnìní. Požádejte lékaøe o zkontrolování hladiny protilátek proti zardìnkám. Je to dùležité v pøípadì, že jste v dìtství zardìnky nemìla. Kontrola hladiny protilátek je vhodná i tehdy, pokud jste byla proti zardìnkám oèkována. Nìkdy totiž hladina protilátek po oèkování klesá. Udìláte dobøe, když pøi této návštìvì lékaøe požádáte o preventivní gynekologickou prohlídku. Zánìtlivé onemocnìní v porodních cestách, i když neèiní vìtší potíže, by mohlo nepøíznivì ovlivnit prùbìh tìhotenství. Jaký význam má návštìva genetické poradny Odborník na dìdiènost sestaví podrobné rodokmeny obou manželù. Potom posoudí, zda by se nìkterá tìlesná nebo duševní porucha za urèitých okolností mohla pøenést na dítì. 15

16 edice PRO RODIÈE Genetik obvykle bývá také dobrým psychologem. Výsledkem jeho odborného vyšetøení je pøedevším urèení stupnì rizika a pomoc pøi rozhodování partnerù. Pokud je riziko nízké, bývá možné, aby se partneøi pokusili o otìhotnìní. Je-li však riziko vysoké, bývá doporuèeno vzdát se nadìje na dítì. Koneèné rozhodnutí je však záležitostí obou partnerù. Jak se mùžete zbavit nadmìrné tìlesné hmotnosti Obézní mladé ženy mívají potíže s otìhotnìním. Pokud se jim pøece jenom podaøí otìhotnìt, mívají v prùbìhu tìhotenství vysoký krevní tlak a pøi porodu (ve druhé porodní dobì) mívají potíže s tzv. tlaèením. Tím se prodlužuje délka porodu. (Podrobnì to vysvìtlíme v kapitole o prùbìhu porodu.) Jaká je správná tìlesná hmotnost? Vypoètete ji velice snadno. Od výšky svìho tìla vyjádøené v centimetrech odeètìte konstantní èíslo 100. Dostanete èíslo, které pøedstavuje vaši správnou hmotnost. Uvedeme pøíklad výpoètu: Žena mìøí 165 centimetrù. Od èísla 165 odeèteme konstantní èíslo 100. Výsledné èíslo je 65. Ideální tìlesná hmotnost této ženy tedy èiní 65 kilogramù. Odborníci zabývající se správnou výživou zjistili, že obezita vzniká v 95 % pøípadù následkem pøejídání. Pøíèinou bývá pøedevším konzumování sladkých jídel: cukráøských výrobkù, èokolády, sladké zmrzliny a dalších jídel, která sice chutnají, ale jsou nevhodná. Pokud patøíte mezi ženy s tìlesnou nadváhou, pøemozte ji. Rùzné recepty na rychlé odtuènìní by vám trvale nepomohly. Naplánujte si trvalou zmìnu svého výživového režimu. 16

17 PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Zaøaïte do své výživy více ovoce a zeleniny. Sladká jídla vypusťte z jídelníèku. Do své životosprávy zaøaïte pohybovou aktivitu. Èást cesty ze zamìstnání jdìte pìšky. Do denního režimu vèleòte také tìlesná cvièení. Nedokážete-li cvièit sama, nechte se zapsat do kurzu. V kolektivu je odtuèòování snazší. Èasem se pøesvìdèíte, že osvobození se od nadmìrné tìlesné hmotnosti je pøíjemné. Budete v lepší životní kondici. Také stres je váš nepøítel zbavte se ho! Slovo stres pochází z anglického jazyka a znamená napìtí nebo tíhu. V lékaøských vìdách tímto slovem oznaèujeme duševní napìtí. Bìhem stresu vznikají v lidském tìle nežádoucí dìje. Pøedevším dochází ke zvýšenému vyluèování adrenalinu, který se tvoøí v nadledvinkách. Zároveò nastává nadmìrné vyluèování cukru z jater do krevního obìhu. Následkem biochemických dìjù bìhem stresu stoupá krevní tlak nad normální hodnoty. Cévy se zužují a snižuje se zásobování tkání tìla okyslièenou krví. Zvyšuje se napìtí svalù a snižují se obranné schopnosti lidského organismu. Jestliže probíhají tyto nežádoucí dìje dlouhodobì, podporují trvalé zvýšení krevního tlaku a bývají pøíèinou poruch spánku. Nejèastìjší pøíèinou stresu bývá dlouhodobé duševní pøetížení, dlouho trvající starosti a nemožnost poradit se s nìkým blízkým. Ženy se nìkdy obávají, že v pøípadì otìhotnìní a porodu všechno nezvládnou. Je možné chránit se pøed vznikem stresu? Ano, možné to je, a pomùže vám právì tato knížka. Doètete se, proè jsou zbyteèné mnohé starosti, které tížily naše maminky a babièky a které dosud v nìkterých rodinách pøežívají. 17

18 edice PRO RODIÈE Osvoboïte se vèas od škodlivých návykù Kouøení, alkoholické nápoje a drogy poškozují vývoj plodu, zvláštì pokud na plod pùsobí již v dobì poèetí anebo krátce po nìm. Osvoboïte se od jejich nadvlády vèas. Proè je kouøení škodlivé Krev pøináší do tìla kyslík a výživné látky. Pøi kouøení se snižuje množství kyslíku pøenášeného èervenými krvinkami. Ty pak místo kyslíku pøenášejí škodlivý kyslièník uhelnatý. Badatelé zjistili, že po vykouøení tøeba jenom jediné cigarety trpí vyvíjející se plod nìkolik hodin nedostatkem kyslíku. Nìkdy dokonce dostane køeèe. Plody kuøaèek mívají zvýšené množství vrozených vad, mnohdy již nenapravitelných. Závažná je také skuteènost, že novorozenci, kteøí se narodili kuøaèkám, bývají èastìji postiženi syndromem náhlého úmrtí. Doporuèujeme tedy tìm mladým ženám, které plánují mateøství: Pøestaòte kouøit již pøed otìhotnìním. Bude to nejkrásnìjší dárek pro dìťátko, které se vám narodí. Naplánujte si životosprávu bez pití alkoholických nápojù První èlovìk, který zpozoroval, že alkohol má škodlivý vliv na vývoj plodu, byl staroøecký uèenec Platon. V jednom ze svých spisù uvádí: Bylo-li dítì poèato v alkoholovém opojení, objeví se u nìj slabomyslnost a neposlušnost a bývá èasto nemocné. A skuteènì již ve starovìku platily v nìkterých státech zákony, jimiž se mìlo zabránit poèetí v alkoholovém opojení. Jedním z nich byl zákon vydaný 18

MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte

MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte

MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

Vlaïka Fischerová-Katzerová, Dana Èešková-Lukášová. GRAFOLOGIE 2., doplnìné vydání

Vlaïka Fischerová-Katzerová, Dana Èešková-Lukášová. GRAFOLOGIE 2., doplnìné vydání Vlaïka Fischerová-Katzerová, Dana Èešková-Lukášová GRAFOLOGIE 2., doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako

Více

ZÁZRAK POČETÍ - CO SE DĚJE PŘI POČETÍ. JE TĚHOTENSTVÍ JINÝ STAV? Změny v děloze Viditelné změny na těle těhotné ženy Duševní změny

ZÁZRAK POČETÍ - CO SE DĚJE PŘI POČETÍ. JE TĚHOTENSTVÍ JINÝ STAV? Změny v děloze Viditelné změny na těle těhotné ženy Duševní změny ZAMYŠLENÍ NAD TĚHOTENSTVÍM A PORODEM Jaký věk ženy je nejvhodnější pro otěhotnění? Ve kterém věku je plodnost žen a mužů největší? Pečujte o správnou tělesnou hmotnost Co je to neplodnost a jak často se

Více

Pro Hané. Kniha vyšla díky laskavé podpoøe firem. doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA 100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O KREVNÍM TLAKU

Pro Hané. Kniha vyšla díky laskavé podpoøe firem. doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA 100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O KREVNÍM TLAKU Podìkování Dìkuji všem, kteøí byli nápomocni pøi vzniku této knihy pacientùm za zvídavé dotazy, rodinì, že to se mnou vydržela, a dceøi Markétce, která pomohla pøevést doktorštinu do èeštiny. Autorka Kniha

Více

SLOVO O AUTOROVI NÌKOLIK SLOV ÚVODEM

SLOVO O AUTOROVI NÌKOLIK SLOV ÚVODEM Obsah SLOVO O AUTOROVI...11 NÌKOLIK SLOV ÚVODEM...13 1. OBDOBÍ PØED PORODEM...15 Jak si vybrat porodnici?...15 Jak se zachovat pøi porodu v jiné porodnici?...17 Co si vzít s sebou do porodnice?...18 Už

Více

SLOVO O AUTOROVI NÌKOLIK SLOV ÚVODEM

SLOVO O AUTOROVI NÌKOLIK SLOV ÚVODEM Obsah SLOVO O AUTOROVI...11 NÌKOLIK SLOV ÚVODEM...13 1. OBDOBÍ PØED PORODEM...15 Jak si vybrat porodnici?...15 Jak se zachovat pøi porodu v jiné porodnici?...17 Co si vzít s sebou do porodnice?...18 Už

Více

POZNÁVÁME HOMEOPATII Jak se léèit šetrnì

POZNÁVÁME HOMEOPATII Jak se léèit šetrnì MUDr. Kateøina Formánková MUDr. Miriam Kabelková MUDr. Ilona Ludvíková POZNÁVÁME HOMEOPATII Jak se léèit šetrnì Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420

Více

100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O PREVENCI NEJÈASTÌJŠÍCH ONEMOCNÌNÍ

100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O PREVENCI NEJÈASTÌJŠÍCH ONEMOCNÌNÍ doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA a kolektiv 100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O PREVENCI NEJÈASTÌJŠÍCH ONEMOCNÌNÍ Autorský kolektiv: MUDr. Pavel Andrš MUDr. Kamil Belej, FEBU prof. MUDr. Jaroslav Bouèek, CSc.

Více

Pro Hané. Kniha vyšla díky laskavé podpoøe firem. doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA 100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O KREVNÍM TLAKU

Pro Hané. Kniha vyšla díky laskavé podpoøe firem. doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA 100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O KREVNÍM TLAKU Podìkování Dìkuji všem, kteøí byli nápomocni pøi vzniku této knihy pacientùm za zvídavé dotazy, rodinì, že to se mnou vydržela, a dceøi Markétce, která pomohla pøevést doktorštinu do èeštiny. Autorka Kniha

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 1 3 6 0 5 U MUDr. Martin Gregora,

Více

Nordic walking. Martin Škopek

Nordic walking. Martin Škopek Nordic Walking 3 Zvláštní poděkování patří Mgr. Marcelu Štofikovi, který mi trpělivě pomáhal při fotografování, a mé přítelkyni Elišce za podporu při psaní této knihy. Martin Škopek Nordic walking Vydala

Více

SLOVO O AUTOROVI NÌKOLIK SLOV ÚVODEM

SLOVO O AUTOROVI NÌKOLIK SLOV ÚVODEM Obsah Obsah SLOVO O AUTOROVI...11 NÌKOLIK SLOV ÚVODEM...13 1. OBDOBÍ PØED PORODEM...15 Jak si vybrat porodnici?...15 Jak se zachovat pøi porodu v jiné porodnici?...17 Co si vzít s sebou do porodnice?...18

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 8 6 U ISBN (tištěná 978-80-247-6019-3

Více

MUDr. Karel Řežábek, CSc. LÉČBA NEPLODNOSTI 4., aktualizované vydání

MUDr. Karel Řežábek, CSc. LÉČBA NEPLODNOSTI 4., aktualizované vydání MUDr. Karel Řežábek, CSc. LÉČBA NEPLODNOSTI 4., aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3182.

Více

PLÁNOVANÝ POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM ANEB CO MOHU OČEKÁVAT?

PLÁNOVANÝ POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM ANEB CO MOHU OČEKÁVAT? FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC PLÁNOVANÝ POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM ANEB CO MOHU OČEKÁVAT? EDUKAČNÍ MATERIÁL POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM Císařský řez patří mezi základní porodnické operace a provádí se na základě komplexního

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Knihu vìnuji všem lidem s autismem a jejich rodièùm, pøed kterými hluboce smekám. Perchta Kazi Pátá MÉ DÍTÌ MÁ AUTISMUS PØÍBÌH POKRAÈUJE Vydala Grada

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 100+1 Eliška Sovová Jan Lukl otázek a odpovědí pro kardiaky Vyšetření Rizikové faktory Srdeční onemocnění (tištěná ISBN Grada 978-80-247-6021-6 Publishing,

Více

Mgr. Zuzana Pospíšilová HRAJEME SI S BÁSNIÈKOU

Mgr. Zuzana Pospíšilová HRAJEME SI S BÁSNIÈKOU Mgr. Zuzana Pospíšilová HRAJEME SI S BÁSNIÈKOU Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 2794. publikaci Odpovìdná

Více

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Onemocnění charakterizované zvýšeným tepenným tlakem ve velkém krevním oběhu je hypertenze arteriální. Jedno z nejčastějších onemocnění, jehož příčina není známa.

Více

Zdravotní nauka 3. díl

Zdravotní nauka 3. díl Iva Nováková Zdravotní nauka 2. díl Učebnice pro obor sociální činnost Iva Nováková ISBN 978-80-247-3709-6 ISBN 978-80-247-3707-2 Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264

Více

Petr molka. NEVÌRA Pro podvádìné a podvádìjící. 2., roz íøené a aktualizované vydání

Petr molka. NEVÌRA Pro podvádìné a podvádìjící. 2., roz íøené a aktualizované vydání Petr molka NEVÌRA Pro podvádìné a podvádìjící 2., roz íøené a aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 1 1 Tato práce byla podpoøena

Více

VAØÍME S PÍSNIÈKOU ISBN 80-247-1451-5. Mgr. Marie Lišková

VAØÍME S PÍSNIÈKOU ISBN 80-247-1451-5. Mgr. Marie Lišková Mgr. Marie Lišková VAØÍME S PÍSNIÈKOU Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou????. publikaci Odpovìdná redaktorka

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz MUDr. Erika Matìjková ØEŠÍME PARTNERSKÉ PROBLÉMY Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220

Více

OČKOVÁNÍ A INFEKČNÍ NEMOCI DĚTÍ

OČKOVÁNÍ A INFEKČNÍ NEMOCI DĚTÍ MUDr. Martin Gregora OČKOVÁNÍ A INFEKČNÍ NEMOCI DĚTÍ Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 2368. publikaci Odpovědná

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jitka Bejdáková CVIČENÍ A SPORT V TĚHOTENSTVÍ Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 7 0 U Poděkování Jménem autorského

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 4 6 8 Mgr. Marie Lišková VAØÍME

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Dìkuji rodièùm a všem blízkým osobám, které mi pomáhaly na mé cestì, stály u mì a v pøíznivém smìru mì ovlivnily v mém rozvoji. Rád bych jim podìkoval

Více

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy II Pediatrie, chirurgie

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy II Pediatrie, chirurgie Lenka Slezáková a kolektiv Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy II Pediatrie, chirurgie 2., doplněné vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz H. Čoupková, P. Gazdošová,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena

Více

CVIÈENÍ PRO HYPERAKTIVNÍ DÌTI Speciální pohybová výchova

CVIÈENÍ PRO HYPERAKTIVNÍ DÌTI Speciální pohybová výchova Podìkování Krajskému úøadu Moravskoslezského kraje za finanèní podporu této publikace, která má zlepšit zdraví mladé generace nejen v kraji, ale i v celé republice. MUDr. Marie Zemánková, pediatr, neurolog,

Více

Co Vám tedy balíček "Genetická analýza DNA pro ženy" může přinést?

Co Vám tedy balíček Genetická analýza DNA pro ženy může přinést? Genetická analýza DNA pro ženy V naší ordinaci nyní nabízíme Na konci novou této službu stránky celkové pak, která najdete, analýzy je možné DNA. celkový u nás V rámci seznam provést této a genetických

Více

Bez práce nejsou koláče

Bez práce nejsou koláče ŘÍKANKY & BÁSNIČKY Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována ani šířena v papírové, elektronické či

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE. MYGREF 250 MG tvrdá tobolka. mofetilis mycophenolas

PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE. MYGREF 250 MG tvrdá tobolka. mofetilis mycophenolas Sp.zn. sukls82417/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE MYGREF 250 MG tvrdá tobolka mofetilis mycophenolas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Více

2007 Helena Škývarová, MindSoft s. r. o. Vydáno společností MindSoft s. r. o. K Rozkoši 326. 149 00 Praha, Czech Republic. www.fit-porod.

2007 Helena Škývarová, MindSoft s. r. o. Vydáno společností MindSoft s. r. o. K Rozkoši 326. 149 00 Praha, Czech Republic. www.fit-porod. Plán jak otěhotnět 2007 Helena Škývarová, MindSoft s. r. o. Vydáno společností MindSoft s. r. o. K Rozkoši 326 149 00 Praha, Czech Republic www.fit-porod.cz www.porod-na-videu.cz www.mujvztah.cz www.mamdepku.cz

Více

VAØÍME S PÍSNIÈKOU ISBN 80-247-1451-5. Mgr. Marie Lišková

VAØÍME S PÍSNIÈKOU ISBN 80-247-1451-5. Mgr. Marie Lišková Mgr. Marie Lišková VAØÍME S PÍSNIÈKOU Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou????. publikaci Odpovìdná redaktorka

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Děkujeme za laskavou podporu Markovi Doležalovi, firmám SportProTebe.cz a JustFight.eu. Naše díky patří rovněž sportovním přátelům a kolegům Zdeňce

Více

Ráda bych tuto knihu vìnovala své dceøi Hance a také všem ženám, které touží zachovat si pùvab a svìžest na tìle i na duchu do pozdního vìku, a

Ráda bych tuto knihu vìnovala své dceøi Hance a také všem ženám, které touží zachovat si pùvab a svìžest na tìle i na duchu do pozdního vìku, a Ráda bych tuto knihu vìnovala své dceøi Hance a také všem ženám, které touží zachovat si pùvab a svìžest na tìle i na duchu do pozdního vìku, a vzpomínce na manžela, kterýje stále se mnou. Ráda bych podìkovala

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 3 3 7 PhDr. Daniela Sedláčková

Více

Masáže. bolest. na vaši. Kamil Ramík. Spoušťové body Stručné základy ergonomie Pozdrav slunci ZDRAVÍ & ŽIVOTNÍ STYL

Masáže. bolest. na vaši. Kamil Ramík. Spoušťové body Stručné základy ergonomie Pozdrav slunci ZDRAVÍ & ŽIVOTNÍ STYL ZDRAVÍ & ŽIVOTNÍ STYL Masáže na vaši bolest Spoušťové body Stručné základy ergonomie Pozdrav slunci Kamil Ramík Poděkování: fotograf Rostislav Šimek, www.foto-simek.com grafik Georgi Stojkov, www.georgistojkov.com

Více

Historky z mého života a cest

Historky z mého života a cest Ladislav Ladislav Chrobák Chrob bá ák Autor v publikaci likaci uvádí zajímavé příhod příhody ze svého života a cest na mezinárodní kongresy a konference. áme, jak v osmé třídě gymnázia gymnáz přednášel

Více

PREVENCE DEKUBITÙ. Mgr. Jan Mikula, Bc. Nina Müllerová. Poøadatel díla: Mgr. Jan Mikula. Recenze: Zdeòka Faltýnková

PREVENCE DEKUBITÙ. Mgr. Jan Mikula, Bc. Nina Müllerová. Poøadatel díla: Mgr. Jan Mikula. Recenze: Zdeòka Faltýnková Mgr. Jan Mikula, Bc. Nina Müllerová PREVENCE DEKUBITÙ Poøadatel díla: Mgr. Jan Mikula Recenze: Zdeòka Faltýnková Grada Publishing, a.s., 2008 Cover Photo Allphoto, 2008 Vydala Grada Publishing, a.s. U

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 2 9 Autor i nakladatelství

Více

PhDr. Tomáš Novák SOUROZENECKÉ VZTAHY

PhDr. Tomáš Novák SOUROZENECKÉ VZTAHY PhDr. Tomáš Novák SOUROZENECKÉ VZTAHY Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3049. publikaci Odpovìdná redaktorka

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Upozornìní pro ètenáøe a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná èást této tištìné èi elektronické knihy nesmí být reprodukována a šíøena

Více

Hlavní autor: Odb. as. MUDr. Bohuslav Èertík, Ph.D. Chirurgická klinika Lékaøské fakulty UK v Plzni

Hlavní autor: Odb. as. MUDr. Bohuslav Èertík, Ph.D. Chirurgická klinika Lékaøské fakulty UK v Plzni Odb. as. MUDr. Bohuslav Èertík, Ph.D. AKUTNÍ KONÈETINOVÁ ISCHEMIE Hlavní autor: Odb. as. MUDr. Bohuslav Èertík, Ph.D. Chirurgická klinika Lékaøské fakulty UK v Plzni Spoluautor: Prof. MUDr. Vladislav Tøe

Více

Život ženy. Už vím! Srozumitelně o těle a duši pro ženy s mentálním postižením

Život ženy. Už vím! Srozumitelně o těle a duši pro ženy s mentálním postižením Život ženy Už vím! Srozumitelně o těle a duši pro ženy s mentálním postižením Děkujeme Yvettě Vrublové za odbornou konzultaci a cennou pomoc při přípravě této brožury. Společnost pro podporu lidí s mentálním

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz EKG PRO SESTRY Eliška Sovová a kol. Motto: Nejhorší je promeškat čas, kdy se můžete bez obav zeptat PROČ GRADA PUBLISHING EKG PRO SESTRY Hlavní autorka:

Více

Podìkování. V úvodu bych ráda podìkovala všem, kteøí se jakýmkoliv zpùsobem podíleli na vzniku knihy Sportovní aktivity pro celou rodinu.

Podìkování. V úvodu bych ráda podìkovala všem, kteøí se jakýmkoliv zpùsobem podíleli na vzniku knihy Sportovní aktivity pro celou rodinu. Podìkování V úvodu bych ráda podìkovala všem, kteøí se jakýmkoliv zpùsobem podíleli na vzniku knihy Sportovní aktivity pro celou rodinu. Na prvním místì bych chtìla podìkovat všem mým pøátelùm, kamarádùm,

Více

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA PRO OPERACI AMPUTACE KONČETINY

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA PRO OPERACI AMPUTACE KONČETINY INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA PRO OPERACI AMPUTACE KONČETINY Jméno a příjmení:. Rodné číslo: Bydliště. Zdravotní pojišťovna: Vážený pane, vážená paní, je nutné, aby byl ve Vašem případě proveden operační

Více

BULIMIE Jak bojovat s pøejídáním 3. doplnìné a pøepracované vydání

BULIMIE Jak bojovat s pøejídáním 3. doplnìné a pøepracované vydání PhDr. František David Krch, Ph.D. BULIMIE Jak bojovat s pøejídáním 3. doplnìné a pøepracované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

Lenka Rožnovská, ilustrace Milan Starý

Lenka Rožnovská, ilustrace Milan Starý Lenka Rožnovská, ilustrace Milan Starý Lenka Rožnovská, ilustrace Milan Starý Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí

Více

98/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci ve znění vyhlášek č. 236/2013 Sb. a č. 364/2015 Sb.

98/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci ve znění vyhlášek č. 236/2013 Sb. a č. 364/2015 Sb. 98/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci ve znění vyhlášek č. 236/2013 Sb. a č. 364/2015 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona

Více

Plánujete miminko? Připravte se včas

Plánujete miminko? Připravte se včas Press kit Plánujete miminko? Připravte se včas 1 Několik zásad na začátek Každá nastávající maminka si prochází složitým obdobím, kdy se snaží dbát na to, aby svému tělu dodala vše potřebné pro správný

Více

PhDr. Tomáš Novák VÌKOVÝ ROZDÍL MEZI PARTNERY

PhDr. Tomáš Novák VÌKOVÝ ROZDÍL MEZI PARTNERY PhDr. Tomáš Novák VÌKOVÝ ROZDÍL MEZI PARTNERY Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 2818. publikaci Odpovìdná redaktorka

Více

Odpovědná redaktorka Mgr. Ivana Podmolíková Sazba a zlom Karel Mikula Počet stran 80 1. vydání, Praha 2010 Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.

Odpovědná redaktorka Mgr. Ivana Podmolíková Sazba a zlom Karel Mikula Počet stran 80 1. vydání, Praha 2010 Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s. Ing. Bc. Irena Pejznochová LOKÁLNÍ OŠETŘOVÁNÍ RAN A DEFEKTŮ NA KŮŽI Recenzent: MUDr. Jozef Keller Grada Publishing, a.s., 2010 Autory fotografií jsou: Kazuistika 1 a 3 Věra Vokáčová Kazuistika 2 Pavla

Více

Lenka Válková. Rehabilitace kognitivních funkcí v ošetřovatelské praxi

Lenka Válková. Rehabilitace kognitivních funkcí v ošetřovatelské praxi Lenka Válková Rehabilitace kognitivních funkcí v ošetřovatelské praxi Poděkování Vedení Fakultní nemocnice Ostrava Vedení Traumatologického centra FNO, doc. MUDr. Leopoldu Plevovi, CSc., vrchní sestře

Více

- spermie vznikají spermatogenezí ze spermatocytů - redukčním dělením

- spermie vznikají spermatogenezí ze spermatocytů - redukčním dělením Otázka: Rozmnožovací soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Petra - zajišťuje vznik nového jedince - přenos genetické informace - tvořena pohlavními žlázami a pohlavními vývojovými cestami Mužská pohlavní

Více

Nordic walking. Martin Škopek

Nordic walking. Martin Škopek Nordic Walking 3 Zvláštní poděkování patří Mgr. Marcelu Štofikovi, který mi trpělivě pomáhal při fotografování, a mé přítelkyni Elišce za podporu při psaní této knihy. Martin Škopek Nordic walking Vydala

Více

Nakladatelství děkuje firmě ZENTIVA, a. s., generálnímu sponzorovi knihy, za finanční podporu, která umožnila vydání této publikace.

Nakladatelství děkuje firmě ZENTIVA, a. s., generálnímu sponzorovi knihy, za finanční podporu, která umožnila vydání této publikace. 2 Pochybení a sankce při poskytování lékařské péče Nakladatelství děkuje firmě ZENTIVA, a. s., generálnímu sponzorovi knihy, za finanční podporu, která umožnila vydání této publikace. 4 Pochybení a sankce

Více

Člověk a příroda Biologie člověka Stavba a funkce lidského těla, 8.ročník. Žák si prohlubuje a získává informace o umělém přerušení těhotenství.

Člověk a příroda Biologie člověka Stavba a funkce lidského těla, 8.ročník. Žák si prohlubuje a získává informace o umělém přerušení těhotenství. VY_52_INOVACE_PCHA2_28_8B Vzdělávací oblast: Vzdělávací cíl: Kompetenční cíl: Autor: Člověk a příroda Biologie člověka Stavba a funkce lidského těla, 8.ročník Žák si prohlubuje a získává informace o umělém

Více

Základní příčiny: Jiné hledisko třídění příčin: 1) genetická vnímavost

Základní příčiny: Jiné hledisko třídění příčin: 1) genetická vnímavost Je důležité pochopit, že autistické spektrum je důsledkem vícero příčin, je to tzv. multikauzální choroba. To, kdy se vyvine choroba nebo jak bude vážná, záleží v zásadě na citlivosti každého jednotlivce.

Více

Andrea Levitová, Blanka Hošková. Zdravotně-kompenzační cvičení

Andrea Levitová, Blanka Hošková. Zdravotně-kompenzační cvičení Andrea Levitová, Blanka Hošková Zdravotně-kompenzační cvičení Andrea Levitová, Blanka Hošková Zdravotně-kompenzační cvičení GRADA Publishing Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Doc. JUDr. Michal Spirit, Ph.D. Úvod do studia práva Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 0 3 MUDr. Alexandr Barták

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz (elektronická (tištěná ISBN Grada 978-80-247-6906-6 Publishing, verze ve verze) formátu a.s. 2011 PDF) U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o

Více

Nebolí, není vidět, přesto může způsobit infarkt

Nebolí, není vidět, přesto může způsobit infarkt Nebolí, není vidět, přesto může způsobit infarkt Familiární hypercholesterolemie (FH) - neprojevuje se fyzicky ani psychicky. Přesto je nejčastější vrozenou poruchou metabolismu na světě. Genetickou mutaci,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 7 8 1 (tištěná SBN 978-80-247-7952-2

Více

Cukrovka a srdeční onemocnění telemedicínské sledování

Cukrovka a srdeční onemocnění telemedicínské sledování Cukrovka a srdeční onemocnění telemedicínské sledování Autor: Marek Vícha, Školitel: MUDr. Ivona Šimková Výskyt Nárůst výskytu nových případů cukrovky je v posledních letech celosvětovým fenoménem. Jenom

Více

Cévní mozkové příhody (ictus cerebri)

Cévní mozkové příhody (ictus cerebri) Cévní mozkové příhody (ictus cerebri) Autor: Karolína Burdová, Školitel: doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D. Výskyt Cévní mozkové příhody (dále CMP) jsou v ČR na 3. místě v příčině úmrtí po chorobách srdce

Více

Daňová evidence podnikatelů

Daňová evidence podnikatelů Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček Daňová evidence podnikatelů 2016 minimum daňové optimalizace daňové příjmy a výdaje výdaje uplatněné paušálem oznámení o osvobozených příjmech uplatnění výdajů u spolupracujících

Více

AURA Medical Clinic BIOIDENTICKÁ HORMONÁLNÍ TERAPIE Dotazník. / / Praktický lékař: Tel. Číslo: Poslední preventivní prohlídka

AURA Medical Clinic BIOIDENTICKÁ HORMONÁLNÍ TERAPIE Dotazník. / / Praktický lékař: Tel. Číslo: Poslední preventivní prohlídka BIOIDENTICKÁ HORMONÁLNÍ TERAPIE Dotazník Datum: PŘÍJMENÍ KŘESTNÍ JMÉNO Datum narození VĚK Muž/Žena / / Praktický lékař: Tel. Číslo: Poslední preventivní prohlídka Výška Váha Pro pacienty s nadváhou: Cílová

Více

HRAVÁ ŠKOLA VAŘENÍ. Zuzana Pospíšilová Ilustrace Drahomír Trsťan. Z. Pospíšilová / D. Trsťan

HRAVÁ ŠKOLA VAŘENÍ. Zuzana Pospíšilová Ilustrace Drahomír Trsťan. Z. Pospíšilová / D. Trsťan Pro děti od P ro d ěti o d 6 let. le et. Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 e-mail: obchod@grada.cz Z. Pospíšilová / D. Trsťan Nebojte vaření!

Více

MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY

MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY Následující text podává informace o základních minerálních a stopových prvcích, jejich výskytu v potravinách, doporučených denních dávkách a jejich významu pro organismus. Význam

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Název školy Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník VY_32_INOVACE_ZV_1_5E_SEK_07_PRENATALNI_OBDOBI

Více

Masáže. bolest. na vaši. Kamil Ramík. Spoušťové body Stručné základy ergonomie Pozdrav slunci ZDRAVÍ & ŽIVOTNÍ STYL

Masáže. bolest. na vaši. Kamil Ramík. Spoušťové body Stručné základy ergonomie Pozdrav slunci ZDRAVÍ & ŽIVOTNÍ STYL ZDRAVÍ & ŽIVOTNÍ STYL Masáže na vaši bolest Spoušťové body Stručné základy ergonomie Pozdrav slunci Kamil Ramík Poděkování: fotograf Rostislav Šimek, www.foto-simek.com grafik Georgi Stojkov, www.georgistojkov.com

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 4 3 KOMUNIKACE PRO ZDRAVOTNÍ

Více

Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení

Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení Nakladatelství a autor dìkují za podporu pøi vydání této knihy spoleènostem: SAP ÈR, spol. s r. o. MICROSOFT, s.r.o. ŠKODA AUTO, a.s. Ing. Pavel Uèeò, CSc. Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu

Více

Jak s touto knihou pracovat 15 Přidejte se ke komunitě Řešení hladiny krevního cukru už dnes 19 Trpíte diabezitou? 21

Jak s touto knihou pracovat 15 Přidejte se ke komunitě Řešení hladiny krevního cukru už dnes 19 Trpíte diabezitou? 21 Obsah OBSAH Jak s touto knihou pracovat 15 Přidejte se ke komunitě Řešení hladiny krevního cukru už dnes 19 Trpíte diabezitou? 21 ÚVOD Diabezita: To, co neznáte, vás může zabít 23 ČÁST I POCHOPENÍ SOUDOBÉHO

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 3 5 1 Mgr. Ing. Diana Chrpová

Více

Quetiapin Reg Europe 25 mg Quetiapin Reg Europe 100 mg Quetiapin Reg Europe 150 mg Quetiapin Reg Europe 200 mg Quetiapin Reg Europe 300 mg

Quetiapin Reg Europe 25 mg Quetiapin Reg Europe 100 mg Quetiapin Reg Europe 150 mg Quetiapin Reg Europe 200 mg Quetiapin Reg Europe 300 mg Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls95277/2009, sukls95278/2009, sukls95279/2009, sukls95280/2009, sukls95281/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Quetiapin Reg Europe 25 mg

Více

Poznáváme homeopatii. Jak šetrně léčit psy a kočky. MVDr. Michaela Švaříčková, MVDr. Václav Holzbauer

Poznáváme homeopatii. Jak šetrně léčit psy a kočky. MVDr. Michaela Švaříčková, MVDr. Václav Holzbauer MVDr. Michaela Švaříčková, MVDr. Václav Holzbauer Poznáváme homeopatii Jak šetrně léčit psy a kočky Máme doma štěně, kotě Růst a dospívání Stáří Domácí homeopatická lékárna MVDr. Michaela Švaříčková,

Více

CHOROBNÉ ZNAKY A PŘÍZNAKY 76 vybraných znaků, příznaků a některých důležitých laboratorních ukazatelů v 62 kapitolách s prologem a epilogem

CHOROBNÉ ZNAKY A PŘÍZNAKY 76 vybraných znaků, příznaků a některých důležitých laboratorních ukazatelů v 62 kapitolách s prologem a epilogem CHOROBNÉ ZNAKY A PŘÍZNAKY 76 vybraných znaků, příznaků a některých důležitých laboratorních ukazatelů v 62 kapitolách s prologem a epilogem Vedoucí autorského kolektivu: MUDr. Karel Lukáš, CSc. Prof. MUDr.

Více

Jaroslav Kobylinský OHŇOVÁ KUCHAŘKA. vaření v pánvi na otevřeném ohni

Jaroslav Kobylinský OHŇOVÁ KUCHAŘKA. vaření v pánvi na otevřeném ohni Jaroslav Kobylinský OHŇOVÁ KUCHAŘKA vaření v pánvi na otevřeném ohni Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována

Více

V roce 1981 byly v USA poprvé popsány příznaky nového onemocnění, které později dostalo jméno AIDS /Acquired Immune Deficiency Syndrome/ neboli

V roce 1981 byly v USA poprvé popsány příznaky nového onemocnění, které později dostalo jméno AIDS /Acquired Immune Deficiency Syndrome/ neboli Lenka Klimešová V roce 1981 byly v USA poprvé popsány příznaky nového onemocnění, které později dostalo jméno AIDS /Acquired Immune Deficiency Syndrome/ neboli Syndrom získaného imunodeficitu. V roce 1983

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz JUDr., MUDr. Lubomír Vondráček Mgr. Vlasta Wirthová PRÁVNÍ MINIMUM PRO SESTRY Příručka pro praxi Grada Publishing, a.s., 2009 Cover Photo fotobanka

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls55068/2009

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls55068/2009 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls55068/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE AGOFOLLIN Injekční roztok (Estradioli dipropionas) Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

VY_32_INOVACE_03_02_01

VY_32_INOVACE_03_02_01 Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_02_01 Výchova ke zdraví Antikoncepce Číslo projektu Klíčová aktivita CZ.1.07/1.4.00/21.3185 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení

Více

á v dro. Vy ská / M v o n. Rož L čte ní pro p o prvv ňá ň č www.grada.cz

á v dro. Vy ská / M v o n. Rož L čte ní pro p o prvv ňá ň č www.grada.cz prv čte pro ky ní ňáč prv čte pro ky ní ňáč Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové,

Více

ZAVEDENÍ TUNELIZOVANÉHO NUTRIČNÍHO KATETRU

ZAVEDENÍ TUNELIZOVANÉHO NUTRIČNÍHO KATETRU INFORMOVANÝ SOUHLAS ZAVEDENÍ TUNELIZOVANÉHO NUTRIČNÍHO KATETRU Pacient/ka: titul jméno příjmení Narozen/a: Rodné číslo (číslo pojištěnce): / Kód ZP: Bydliště: Zákonný zástupce: Vztah: titul jméno příjmení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 05 15. Upravené a doplněné české vydání

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 05 15. Upravené a doplněné české vydání NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 05 15 Upravené a doplněné české vydání Obsah Strana ÚVOD... 3 PROČ PROVÁDĚT ANALÝZU OBSAHU TUKU V LIDSKÉM TĚLE?... 3 VYSVĚTLENÍ POJMU PODÍL OBSAHU TUKU V LIDSKÉM TĚLE... 4 KOLÍSÁNÍ

Více

Velké poděkování patří Střední škole oděvní, služeb a podnikání p.o., Příčná 1108, Ostrava-Poruba, v jejímž ateliéru byly foceny fotky uvedené v této

Velké poděkování patří Střední škole oděvní, služeb a podnikání p.o., Příčná 1108, Ostrava-Poruba, v jejímž ateliéru byly foceny fotky uvedené v této Velké poděkování patří Střední škole oděvní, služeb a podnikání p.o., Příčná 1108, Ostrava-Poruba, v jejímž ateliéru byly foceny fotky uvedené v této knize. MUDr. Kamil Ramík STREČINK Jednoduché protažení

Více

Nakladatelství děkuje firmě ZENTIVA, a. s., generálnímu sponzorovi knihy, za finanční podporu, která umožnila vydání této publikace.

Nakladatelství děkuje firmě ZENTIVA, a. s., generálnímu sponzorovi knihy, za finanční podporu, která umožnila vydání této publikace. 2 Pochybení a sankce při poskytování lékařské péče Nakladatelství děkuje firmě ZENTIVA, a. s., generálnímu sponzorovi knihy, za finanční podporu, která umožnila vydání této publikace. 4 Pochybení a sankce

Více

MOJE TĚLO. Anna Pfeifferová. Ilustrace: Ulla Bartlová

MOJE TĚLO. Anna Pfeifferová. Ilustrace: Ulla Bartlová MOJE TĚLO Anna Pfeifferová Ilustrace: Ulla Bartlová Vem si tužku na panáčka, nakresli ho, je to hračka: Tečky, čárka, dole proužek, kolem toho ještě kroužek. Po stranách mu přidej ouška, ať ví dobře, co

Více

5. 17 Člověk, podpora a ochrana zdraví

5. 17 Člověk, podpora a ochrana zdraví Charakteristika integrovaného předmětu 5. 17 Člověk, podpora a ochrana zdraví Vyučovací předmět Člověk, podpora a ochrana zdraví je integrovaným předmětem, který je určený pro tercii. Propojuje v sobě

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Adriblastina CS injekční roztok 2 mg/ml doxorubicini hydrochloridum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Adriblastina CS injekční roztok 2 mg/ml doxorubicini hydrochloridum Příbalová informace: informace pro uživatele Adriblastina CS injekční roztok 2 mg/ml doxorubicini hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Gabapentin Sandoz 100 mg, tvrdé tobolky Gabapentin Sandoz 300 mg, tvrdé tobolky Gabapentin Sandoz 400 mg, tvrdé tobolky Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o povolení souběžného dovozu sp. zn.:sukls106502/2011, sukls106531/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 2 k rozhodnutí o povolení souběžného dovozu sp. zn.:sukls106502/2011, sukls106531/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 2 k rozhodnutí o povolení souběžného dovozu sp. zn.:sukls106502/2011, sukls106531/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE TORVACARD 10 TORVACARD 20 Potahované tablety Atorvastatinum

Více