VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2009 Rozdělovník: Obec Velká Polom Školská rada Archiv ZŠ a MŠ Velká Polom STRANA 1 (CELKEM 18)... Ředitel školy

2 a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Obsah: A) Základní údaje o škole... 3 B) Vzdělávací program... 3 C) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy... 3 D) Zápis... 3 E) Zpráva výchovného poradenství... 3 F) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů... 3 G) Další vzdělávání pedagogických pracovníků... 3 H) Aktivity a prezentace školy na veřejnosti... 3 I) Údaje o výsledcích inspekční činnosti... 3 J) Základní údaje o hospodaření... 3 K) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů... 3 L) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení... 3 M) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů... 3 N) Další údaje... 3 O) Sponzorské dary... 3 STRANA 2 (CELKEM 18)

3 a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace A) Základní údaje o škole a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace, IČO: DIČ: CZ a) Zřizovatel: Obec Velká Polom b) Ředitel školy: Tomáš Olivka, Mgr. c) Zástupce ředitele: Anna Juchelková, Mgr. d) Vedoucí učitelka MŠ: Eva Válková e) Adresa pro dálkový přístup: f) Web: g) Školská rada: 9 členů h) Součásti školy: MŠ Velká Polom (2 oddělení, 48 dětí) MŠ Horní Lhota (1 oddělení, 25 dětí) 1. stupeň ZŠ (5 tříd, 96 žáků) 2. stupeň ZŠ (7 tříd, 132 žáků) STRANA 3 (CELKEM 18)

4 a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace B) Vzdělávací program V mateřské škole Velká Polom se děti vzdělávaly podle ročního vzdělávacího projektu Rok s kocourem Matyášem a Rok s šaškem Vaškem... V Mateřské škole v Horní Lhotě se děti vzdělávaly podle ročního projektu Svět jako velká pohádková kniha. V letošním školním roce se žáci a ročníku vzdělávaly podle nového Školního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP) vytvořeného na míru přesně pro potřeby naší školy. Žáci ostatních ročníků jsou vzděláváni podle programu. V 2. třídě byla integrována žákyně s mentálním postižením, vzdělávaná podle programu Pomocná škola. Vzdělávací program ŠVP, č.j /96-2 ( ročník a ročník) Škola pro všechny a ročník Lyžařský výcvik byl organizován pro žáky ročníku v rakouských Alpách. Plavecký výcvik (povinný) pro ročník probíhal v krytém bazénu v Kravařích. Dopravní výchova pro ročník se odehrávala na dopravním hřišti v Ostravě - Hrabůvce. Výchova k volbě povolání byla součástí tematických plánů Občanské výchovy a Pracovních činností v osmém a devátém ročníku. Enviromentální vzdělávání je zařazováno průběžně do vyučování v rámci přírodopisu, vlastivědy, českého jazyka, výtvarné výchovy, občanské výchovy, rodinné výchovy apod. STRANA 4 (CELKEM 18)

5 a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Ochrana člověka za mimořádných situací žáci byli proškoleni na počátku školního roku v rámci třídnických prací. V průběhu školního roku se uskutečnilo testování žáků II. stupně které v rámci projektu Komplexní evaluační analýza prováděla firma Scio Praha. Testy z Matematiky, Jazyka českého, Jazyka anglického a z obecných studijních předpokladu vyplňovali žáci ON LINE C) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Mateřská škola Velká Polom Pedagogičtí pracovníci: Eva Válková Eva Žídková Věra Brumková Alice Köhlerová Provozní zaměstnanci: Marta Šromová Vlasta Juřičková vedoucí učitelka učitelka učitelka učitelka školnice pracovnice výdeje stravy zkrácený úvazek Mateřská škola Horní Lhota Pedagogičtí pracovníci: Karla Blažejová Bc. Blanka Kozáková Provozní zaměstnanci: Lenka Janíčková učitelka učitelka školnice a pracovnice výdeje stravy Ve škole vyučovalo celkem 18 pedagogických pracovníků. Z tohoto počtu bylo 16 pracovníků plně kvalifikovaných pro výuku v základní škole. 1 pracovník se středním pedagogickým vzděláním vyučoval na částečný úvazek na I. stupni. 1 pracovník se středním vzděláním vyučoval anglický jazyk na II. stupni Neaprobovaně se vyučovaly tyto předměty: rodinná výchova, anglický jazyk Pedagogičtí pracovníci: Ředitel školy: Mgr. Tomáš Olivka (M - TV) Zástupce ředitele: Mgr. Anna Juchelková (M - Ch) Výchovný poradce: Mgr. Zdenka Kordasová (Jč - D) STRANA 5 (CELKEM 18)

6 a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Titul, jméno a příjmení Aprobace Třídnictví Mgr. Anna Hrubá Barbora Rohelová Mgr. Denisa Thiemelová Mgr. Gabriela Vrťová Mgr. Hana Židková Mgr. Jan Šrajer Mgr. Jarmila Krejčí Mgr. Jitka Švidrnochová Mgr. Marcela Strnadová Marie Bachurová Mgr. Naděžda Branžovská Mgr. Věra Moravcová Mgr. Vlastislava Boleslavská Mgr. Libuše Gálová Mgr. Zuzana Coufalová Zuzana Novotná Magdaléna Gorpielová Michaela Pavlánová Provozní pracovníci: 1. stupeň bez aprobace 1. stupeň M - ZT F - ZPV Z - TV CH - PŘ HV RJ - NJ 1. stupeň asistentka pedagoga CH - ZZV ČJ OV - AJ 1. stupeň ČJ - VV 1. stupeň 1. stupeň vychovatelka asistentka pedagoga 1.A netřídní 3.A 7.B 9.B 7.A 8.B 9.A 2.A netřídní 8.A 6.A 5.A netřídní RD 4.A netřídní netřídní Ing. Milena Olivková Ivana Hošková Milan Vaško Ludmila Bubíková Naděžda Koprovská Ludmila Rozsypalová Pracovníci Školní jídelny : Alena Vandlíčková Marie Martiníková Lenka Tešnarová Zdeňka Nábělková Jana Hrbáčová Jarmila Jiříková Anna Tvarůžková ekonom RD školník uklízečka uklízečka uklízečka vedoucí školní jídelny hlavní kuchařka, dlouhodobá nemocenská kuchařka, zástup hlavní kuchařka kuchařka provozní pracovnice provozní pracovnice STRANA 6 (CELKEM 18)

7 a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace D) Zápis Zápis dětí do MŠ Velká Polom: Dne 4. března 2009 proběhl zápis do mateřské školy. K zápisu se přihlásilo 32 dětí. Z důvodu malé kapacity naší mateřské školy jsme museli 10x rozhodnout o nepřijetí, 5 rodičů přihlášku neodevzdalo a u 2 dětí byla přihláška zrušena. Bylo přijato 15 dětí. Zápis do MŠ Horní Lhota: Zápis se konal , přihlásilo se 7 dětí, všechny byly přijaty. K zápisu do 1.třídy ZŠ ve Velké Polomi šlo 28. Děti předvedly paní učitelce, Mgr. Vlastislavě Boleslavské, jak jsou šikovné a připravené nastoupit do školy. Rodiče tří dětí požádali o odklad povinné školní docházky, ostatní děti byly přijaty. E) Zpráva výchovného poradenství Volba povolání Povinnou školní docházku ukončilo letos na naší škole 37 žáků 9. tříd. V letošním školním roce měli žáci všech základních škol možnost podat tři přihlášky ke studiu na střední škole. Většina dětí naší školy této možnosti využila. V médiích avizované zmatky a nesrovnalosti, které měly provázet přijímací řízení na střední školy, se však z pohledu našich žáků neprojevily a většina dětí byla přijata na školu, kterou si vybraly už v prvním kole přijímacího řízení. Nepřijatí žáci podávali přihlášky pro 2. kolo přijímacího řízení. V tomto kole nebyl počet přihlášek omezen. STRANA 7 (CELKEM 18)

8 a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Více než polovina vycházejících žáků (51 ) bude studovat na gymnáziích nebo různá lycea (přírodovědné lyceum, ekonomické lyceum), 32 si vybralo ke studiu obory odborných středních škol, např. zdravotnický asistent, lesnictví, informatika v ekonomice, propagační výtvarnictví propagační grafika, zahradnictví, stavebnictví, obchodní akademie, elektronické počítačové systémy. Šest našich žáků, kteří se rozhodli se vyučit, si vybralo obory cukrář, kuchař, kadeřník, zahradník, montér suchých staveb, mechanik opravář motorových vozidel. 32 dětí využilo nabídky ostravských středních škol, 4 žáci budou jezdit do Opavy a 1 žák si vybral školu v Hranicích na Moravě. Dvě žákyně z 5. ročníku podávaly přihlášku na osmileté gymnázium. Obě byly ke studiu přijaty. Žáci 8. tříd v rámci přípravy na výběr střední školy, popř. budoucího povolání, absolvovali i letos besedu na IPS pro volbu a změnu povolání ÚP v Ostravě. Integrovaní žáci Ve školním roce 2008/2009 bylo na naší škole 11 integrovaných žáků - žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: 2 žáci s mentálním postižením, 1 žákyně se sluchovým postižením, 7 žáků s vývojovými poruchami učení, 1 žák se specifickou vývojovou poruchou chování. S těmito žáky jsme jako každý rok pracovali podle platné legislativy a spolupracovali jsme se speciálními pracovišti: pedagogicko psychologická poradna, speciálně pedagogická centra. Na pomoc pedagogům při práci s dětmi se závažnými postiženími pracovaly na naší škole dvě asistentky pedagoga. Integrovaní žáci jsou podle potřeby a se souhlasem rodičů odesíláni ke kontrolnímu vyšetření. Naši školu pravidelně (většinou dvakrát ročně) navštěvují odborníci z příslušných pedagogických center a s učiteli konzultují odborné postupy k zajištění kvalitní péče a vzdělávání postižených dětí. Výsledky výchovy a vzdělávání Ve škole se vzdělávalo celkem 228 žáků. I. pololetí S vyznamenáním prospělo 163 žáků, žádný žák nebyl klasifikován nedostatečně. Bylo uděleno 641 pochval třídního učitele, kázeňské přestupky byly pouze méně závažné, chování žádného žáka nebylo klasifikováno sníženým stupněm z chování, byla udělena 2 napomenutí třídního učitele, 1 důtka třídního učitele a 1 důtka ředitele školy. STRANA 8 (CELKEM 18)

9 a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Docházka V I. pololetí žáci zameškali celkem 8816 hodin, všechny byly řádně omluveny. II. pololetí S vyznamenáním prospělo 160 žáků, dva žáci byli klasifikováni nedostatečně. Bylo uděleno 13 pochval ředitele školy, Docházka Ve II. pololetí žáci zameškali celkem hodin, všechny byly řádně omluveny F) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Školní rok bez šikany byl naším cílem pro rok 2008/ toto téma bylo zahrnuto vhodnou formou ve všech školních předmětech. - zaměřili jsme se na chování žáků o přestávkách - pozornost byla kladena na komunikaci, posílení sebevědomí a spolupráci - v rámci navázání vztahů MALÍ VELCÍ se žáci 8. ročníku podíleli na akcích pořádaných MŠ G) Další vzdělávání pedagogických pracovníků V rámci DVPP se ve školním roce 2007/2008 vzdělávalo 13 pedagogů na 18 akcích. H) Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Mateřská škola Velká Polom V loňském roce s námi opět velmi dobře spolupracovalo občanské sdružení rodičů při MŠ. Rodiče měli zájem o práci v MŠ, zúčastňovali se v takřka ve 100 % počtu všech akcí pořádaných kolektivem MŠ nebo akcí pořádaných výborem OSR. Byly to akce také pro veřejnost: každoroční Uspávání zvířátek, Mikulášská besídka s programem dětí, Maškarní rej, Velikonoce Den otevřených dveří, MDD, Stanování na naší zahradě a Slavnostní rozloučení s předškoláky. OSR pořádá již tradičně 2x za rok Burzu dětského ošacení a 1 x ročně, popř. 2x ročně čl. schůzi OSR. Velmi dobrá spolupráce byla se ZŠ např. na Mikuláše (děti nás navštívily a připravily si pásmo k Mikuláši), spolupracovali jsme při Uspávání zvířátek a navštívili jsme několikrát kamarády na I. stupni. Spolupracovali jsme se zástupci OÚ při Vítání nových občánků a tato tradice se táhne několik desítek let. Navštívili jsme 2x knihovnu, spolupracovali jsme s hasiči, rybáři a myslivci na výše uvedených akcích. Maminkám byla určena předvánoční akce s názvem Večer pro ženu, které se zúčastňují několik let i maminky, kterým už děti odrostly a další akcí byl Svátek matek s programem nejstarších dětí. V loňském školním roce jsme začali spolupracovat s Poštou Velká Polom, se kterou proběhla akce: Jede, jede poštovský panáček a se kterou počítáme i v dalším školním roce. Spolupracovali jsme s MŠ v Horní Lhotě, se kterou jsme byli na mnoha akcích (divadla, Planetárium a Zelená Louka v Podvihově.). STRANA 9 (CELKEM 18)

10 a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Akce v rámci vyučování: navštívila nás divadélka, na která jsme dříve jezdili do Poruby, ale nyní si je zveme k nám a tím ušetříme finance za autobus. Byla to divadélka Beruška, Modrý slon, Divadlo v batohu a divadlo Sluníčko. Navštívili jsme s dětmi v kulturním středisku v Porubě hudební pořad Zahrajem si na malíře, Planetárium a sportovní akci v Podvihově - Zelená louka ve spolupráci s gymnastickým oddílem z Opavy. V rámci výuky jsme měli Vánoční nadílku u stromečku. Zahájili jsme výuku anglického jazyka agentury Rytmik a pokračovali v gymnastice, kterou provozuje Gymnastický oddíl Špičková z Opavy. Na jaře se děti předškolního oddělení zúčastnily, spolu s dětmi ZŠ, plaveckého kurzu v Kravařích. Fotografování proběhlo 2x ročně. Mateřská škola Horní Lhota V letošním školním roce nastoupila na místo vedoucí učitelky nová učitelka Bc. Blanka Kozáková. Paní Blažejová zůstala na místě učitelky. Stejně jako v minulých letech s námi velmi dobře spolupracovali rodiče. Připravili pro děti Mikulášskou nadílku, povídání o policii, loutkovou pohádku. Zdobili s námi adventní věnce, zúčastnili se drakiády, Hledání pokladu s procházkou do lesa. Jeli s námi na výlet na ranč do Hlučína, plnili měsíční úkoly pro rodiče a děti. V květnu nám pomohli při úklidu zahradního domečku. My jsme pro ně nachystali vánoční besídku a vystoupení ke Dni matek. Rádi spolupracujeme s MŠ Velká Polom hlavně v oblasti poradenské. Jsme zváni na divadélka, které MŠ pořádá. Společně jsme byli na akci Zelená louka v Podvihově. Vystoupili jsme na akci pro jubilanty obce, pro Klub důchodců jsme připravili vystoupení s vánoční tématikou. Nově jsme zahájili spolupráci s hasiči ( beseda), s agenturou Agel ( vystoupení na maškarním plese a na ukončení školního roku) a s místním obchodem, kde vystavujeme výrobky našich dětí. Zúčastnili jsme se výtvarné soutěže při akci Na soutoku v Kyjovicích. I. pololetí 1. Akce v rámci vyučování Projektové dny Řecko aneb zrodila se olympiáda. Gotika doba Karla IV. Twister- soutěž v AJ. Spelling soutěž v AJ. STRANA 10 (CELKEM 18)

11 a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Soutěž ve zpěvu Perníková nota. Konverzace v AJ. Přírodovědný klokan. Dopravní výchova žáků 1. stupně na dopravním hřišti v Ostravě Hrabůvce. Mikulášská laťka již tradiční sportovní soutěž ve skoku vysokém. V letošním školním roce přijeli závodit i žáci ze Základní školy Krásné Pole. 2. Mimoškolní akce Drakiáda. Sběrová akce. Turnaj ve Florbale. Zdobení adventních věnců. Setkání strašidel. Padesátníky pro slony bylo vybráno celkem 5510 padesátihaléřů a tím škola věnovala na pavilón slonů v Ostravské ZOO 2755 Kč. II. pololetí 1. Akce v rámci vyučování Projektové dny. Humanismus a renesance, období rozvoje vzdělanosti a poznání aneb Kdo byl Vyrostli jsme z 20. Století. Matematické soutěže - Pythagoriada, Klokan. Školní kolo fyzikální olympiády. Okresní kolo v Biologické olympiádě - kategorie C,D 1. místo Krajské kolo v Biologické olympiádě - kategorie C 14 místo, D 3. místo Okresní kolo Olympiády z českého jazyka. Školní kolo soutěže Konverzace v anglickém jazyce. STRANA 11 (CELKEM 18)

12 a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Okresní kolo v Konverzaci v anglickém jazyce -10. místo. Lyžařský kurz letošním školním roce jsme poprvé uspořádali pro žáky naší školy lyžařský a snowboardový zájezd do rakouských Alp. Rozhodli jsme se tak z důvodu malého počtu žáků v 7. ročníku, základní výuka tedy proběhne pro žáky 7. a 8. ročníku společně v příštím školním roce 2009/2010. Zájezd byl zrealizován ve spolupráci s cestovní kanceláří MODEXSPORT, která také zdarma zapůjčila našim dětem lyžařské vybavení a helmy. Ubytováni jsme byli v mládežnickém penzionu ve vesničce Bruck, asi 12 km od střediska Saalbach Hinterglem, kam nás autobus každý den zavezl až k lanovkám. Toto lyžařské středisko patří mezi 10 nejlepších v Rakousku. Nabízí 250 km perfektně upravených svahů a my jsme ani nestačili po dobu našeho pobytu využít všech jeho možností. Měli jsme štěstí na vynikající sněhové podmínky i počasí, díky březnovému termínu jsme lyžovali na téměř prázdných svazích a nulové čekací doby u kabinových a sedačkových lanovek byly samozřejmostí. Vyzkoušeli jsme tratě různých druhů a obtížností, od mírných širokých značených modře, po prudké černé a zažívali radost z jejich překonání. Bylo možné vybrat si svah podle schopností dětí a jejich momentálních dispozic, v odpoledních hodinách už jsme dávali přednost těm mírnějším. Denně jsme ujeli asi km, což se dalo zjistit na internetu po zadání čísla permanentky. Vrátili jsme se domů unavení, ale vylyžovaní a spokojení. Streethokej sportovní soutěž pro žáky ročníku. Coca Cola Cup fotbalový turnaj pro žáky II. stupně Pohár rozhlasu lehkoatletická soutěž Opavský skřivánek - Ve Středisku volného času v Opavě se konal již 20. ročník soutěže ve zpěvu lidových písní. Naši školu úspěšně reprezentovali žáci Jana Máchová a Jan Kozelský. Oba žáky připravovala p. uč. Jitka Švidrnochová. Exkurze žáků 9. ročníků u soudu. STRANA 12 (CELKEM 18)

13 a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Druhá část dopravní výchovy žáků 1. stupně na dopravním hřišti v Ostravě Hrabůvce. My se školy nebojíme. 2. Mimoškolní akce Zájezd do Polska - hodnotný sportovní zážitek a nová přátelství. V neděli 31. května se zúčastnilo 18 žáků šestého a sedmého ročníku zájezdu do polských Naczeslawic. Dopoledne si žáci za doprovodu učitelů projeli 16 km trasu v okolí vesničky a hlavní náplní odpoledne byly cyklistické závody na horských kolech. Žáci byli rozděleni do kategorií podle věku. Ačkoliv nám deštivé počasí příliš nepřálo, všichni závod zdárně absolvovali a byli odměněni nejen cenou, ale hlavně hodnotným sportovním zážitkem. Výsledkem bylo navázání mezinárodní spolupráce mezi školami. STRANA 13 (CELKEM 18)

14 a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Sběrová akce. Dětský den na školní zahradě - díky nákupu sekačky a křovinořezu je zahrada školy i školky celoročně využívaná a letos zde mohl proběhnout i Den dětí. Tato akce byla navštívena dětmi, rodiči i veřejností v mimořádně hojném počtu Jarní odpoledne s písničkami vystoupení školního pěveckého sboru Paprsek. I) Údaje o výsledcích inspekční činnosti Dne byla provedena Veřejno-správní kontrola (VSK) na základě pověření starostkou obce Velká Polom. VSK byla provedena Ing. Jiřím Turoněm (přizvanou osobou) a to Následná VSK za II. pololetí 2008 a Průběžná VSK za I. pololetí 2009,. Výsledek kontroly je shodný v obou případech a zní : Kontrolou nebylo zjištěno, že by příspěvková organizace postupovala při provádění operací v rozporu se zákonem nebo, že by operace prováděla neúčelně, neefektivně nebo nehospodárně. J) Základní údaje o hospodaření Plán čerpání finančních prostředků dle jednotlivých zdrojů, včetně očekávaných příjmů, je plněn. Pravidelné sledování spotřeby energií zavedené v roce 2007 dává možnost lepšího přehledu o skutečných nákladech na tuto významnou položku rozpočtu, včetně průběžného promítání do nákladů hlavní a doplňkové činnosti. Zvýšené sazby energie jsou částečně kompenzovány důsledným sledováním teploty vytápěných tříd a spotřeby provozovaných automatů. Škola se v roce 2008 stala plátcem DPH. Tato skutečnost přináší úsporu nákladů v řádu desítek tisíc Kč ročně kompenzovanou zvýšenými nároky na administrativu. Průběžně je modernizováno vybavení tříd, včetně provádění pravidelného vymalování. Během letních měsíců byly vymalovány prostory objektu tělocvičny, jídelny a vybraných tříd. Byla dokončena výměna lavic, v souladu s vyhláškou. Učebny na prvním stupni byly vybaveny novými koberci, jsou využívány zejména při neformální komunikaci při výuce jazyků a výuce v první třídě. Havarijní stav koupelny v objektu tělocvičny bude řešen koncem roku Trvale je kladen důraz na vybavenost a modernizaci výpočetní techniky. Počítače a SW vybavení pro výuku je zajišťováno zejména z darů. Koncem roku 2008 byly vybaveny počítači učebny na prvním stupni ZŠ, pro počítačovou učebnu byl zakoupen nový SW. Vybavení Mateřské školy ve Velké Polomi je rovněž průběžně doplňováno s využitím finanční podpory rodičů formou darů. Lyžařský výcvik byl letos zajištěn v Rakouských Alpách, zvýšené finanční nároky byly kryty zvýšenými dotacemi obcí a úhradou rodiči. Úroveň akce odpovídala očekávání a zvýšeným finančním nárokům. Plavecký výcvik byl realizován v novém areálu v Kravařích. Většina obcí poskytla příspěvek na výcvik, pro děti z Ostravy byl výcvik hrazen rodiči v plném rozsahu, případně získán z darů jiných organizací-. Dobrá úroveň stravování přináší zvyšující se zájem strávníků. Zvyšující se nároky na kvalitu a kvantitu stravování vyžaduje nejen dobré organizační zajištění chodu jídelny, STRANA 14 (CELKEM 18)

15 a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace ale i modernizaci vybavení. Kromě průběžné obnovy vybavení jídelny byl počátkem roku 2009 v souladu se schváleným rozpočtem zakoupen konvektomat v hodnotě Kč bez DPH. Zařízení umožňuje kvalitnější a efektivnější přípravu stravy. Prostory jídelny nabízíme k pronájmu pro menší soukromé akce včetně zajištění jídla. Využívání sekačky na trávu se osvědčilo, přináší nejen finanční úsporu v řádově desítkách tisíc Kč za dříve využívanou externí službu, ale dává i lepší možnosti k využití zahrady, a to jak v Mateřské škole, tak žáky Školní družiny. Znamená rovněž zvýšení estetické úrovně okolí školy. Náklady na odpady jsou zvýšeny o zajištění pravidelného čerpání septiku, prováděného na základě zjištění závady při kontrole Inspekce ŽP v roce Konečné řešení bude realizováno až s vybudování kanalizace obce. V oblasti legislativy jsme provedli revizi stávajících směrnic. Provedené změny znamenaly úpravu některých organizačních a administrativních postupů. Pro lepší sledování legislativních změn a jejich promítání do chodu školy jsme uzavřeli smlouvu s dodavatelem Právního servisu. K) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Výstavba multifunkčního hřiště předložena do Regionálního operačního programu Moravskoslezsko výsledek bude znám v lednu Lyžařský kurs v projektu Silesia v prvním kole neuspěl a bude předložen po úpravě v další lednové výzvě 2010 Vybudování interaktivní učebny v projektu s nadaci ČEZ - neúspěšně Rozvoj moderních metod v kariérovém poradenství žáků ZŠ Moravskoslezského kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost- neúspěšně Řekni mi co chceš zkoumat, pozorovat, udělat výchova k vědě,technice a přírodovědě ve školních družinách v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost- neúspěšně L) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Školy společně pro rozvoj regionu v Operačním programu - Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení - neúspěšně M) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Ve školním roce 2008/2009 nebyly realizované žádné projekty financované z cizích zdrojů STRANA 15 (CELKEM 18)

16 a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace N) Spolupráce s Občanským sdružením při škole Akce pořádané ve spolupráci s Občanským sdružením Drakiáda Rej strašidel Tradiční společenský ples výtěžek věnován škole na materiální vybavení školní družiny, sportovního vybavení školní zahrady. Diskotéky Netradiční sportovní odpoledne - za pěkného počasí se sešlo více než 50 dětí. Všechny úspěšně zvládly připravenou soutěžní trasu lesem i s úkoly, které je cestou čekaly.každý účastník obdržel malé občerstvení a vítězové věcné ceny. Dětský den - ten letošní prověřil u dětí i dospělých fantazii a smysl pro humor. Bylo totiž zvoleno nezvyklé téma,, Vzpomínka na zimní olympiádu. Účastníci si mohli vyzkoušet stavění sněhuláků, střelbu na ledovou kru,lední hokej, ale také tradiční olympijskou disciplínu běh na lyžích nebo bobování. Všichni sportovci obdrželi odměny a občerstvení. O) Další údaje Kroužky Mateřská škola Velká Polom Kroužek Gymnastiky. Mateřská škola Horní Lhota Kroužek gymnastiky pořádaný SK Gymnastika Špičková v Opavě STRANA 16 (CELKEM 18)

17 a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Žáci se mohli zapojit do práce následujících kroužků : - dva kroužky keramiky (pro straší a mladší žáky), - kroužek sportovních aktivit pro žáky 1. stupně, - kroužek výtvarných a pracovních činností pro žáky 1. stupně, - kroužek taneční, - sportovní hry pro žáky 2. stupně - kroužek anglického jazyka pro 1. třídu - kroužek školního časopisu. Díky dobrým grafickým návrhům naší pedagogické asistentky paní Marie Bachurové vzniklo ve školním roce 2007/2008 logo školy (viz úvodní strana). P) Sponzorské dary Ve školním roce 2007/2008 jsme od sponzorů pro základní školu získali částku v celkové výši Kč. Dary byly využívány v souladu s jejich určením zejména na vybavení učeben stoly a židlemi k umístění darovaných PC, na SW pro výuku a podporu účasti žáků na sportovní soutěži. Z VŠB-TU Ostrava byly získány formou daru počítače a další komponenty výpočetní techniky, které umožnily vybavení učeben 1. stupně školy a rozšíření stávajícího vybavení učeben výpočetní techniky. Dary pro Mateřské školy ve výši Kč byly použity na podporu činnosti kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí pořádaných Mateřskou školou Velká Polom a Mateřskou školou Horní Lhota a na dovybavení pomůckami pro hry a rozvoj dětí. Dary ve výši Kč byly využity v souladu s určením na podporu činnosti kroužku pro nápravu řeči zejména předškolních dětí. STRANA 17 (CELKEM 18)

18 Vyjádření školské rady: a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Ve velké Polomi: Předseda školské rady STRANA 18 (CELKEM 18)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva byla vypracována

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Mgr.et Bc. Eva Víchová ředitelka školy 1 Obsah:

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008/2009

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

ZŠ Kamenné Žehrovice, okres Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. Ing. Marie Kolářová, ředitelka školy

ZŠ Kamenné Žehrovice, okres Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. Ing. Marie Kolářová, ředitelka školy ZŠ Kamenné Žehrovice, okres Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 Ing. Marie Kolářová, ředitelka školy Obsah 1.1. Základní údaje o škole 4 1.2. Pracovníci školy 5 1.3. Charakteristika školy 6 Školní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 8-2009. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 8-2009. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 8-2009 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Výroční zpráva o činnosti školy šk.rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy šk.rok 2005/2006 Základní škola a Mateřská škola Aloise Jiráska Dolní Lutyně Komenského 1000 okres Karviná, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy šk.rok 2005/2006 1. Základní údaje o škole: Název: Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Základní škola Lešná, okres Vsetín. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola Lešná, okres Vsetín. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Lešná, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 a) Základní údaje o škole Základní škola Lešná, okres Vsetín, č.p. 133, 756 41 Lešná. Zřizovatel: Obec Lešná, se

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 20. září 2013 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073 ; e-mail skola@zskrenovice.cz Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2012/2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Chrášťany Chrášťany 100, PSČ 373 04, okres České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 Základní údaje organizace Název: Základní škola a Mateřská

Více