Vlastní hodnocení školy za období 2008/2009 a 2009/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vlastní hodnocení školy za období 2008/2009 a 2009/2010"

Transkript

1 Vlastní hodnocení školy za období 2008/2009 a 2009/2010 Základní škola Heřmanov, okres Žďár nad Sázavou I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání / školský zákon/ a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Heřmanov Adresa: Heřmanov, Heřmanov 65 Postavení školy: příspěvková organizace Redizo: IČO: Zřizovatel: Obec Heřmanov Adresa: Heřmanov, Heřmanov 35 Zpracovala: Mgr. Iva Vonešová, ředitelka ZŠ Heřmanov Datum vyhotovení: říjen

2 Základní škola v Heřmanově je neúplná / málotřídní/ škola. Poskytuje vzdělávání žákům 1.stupně / roč./.vyučuje se ve dvou třídách. Od je škola příspěvkovou organizací. Hospodaří s finančními prostředky zřizovatele a z rozpočtu přiděleného MŠMT. Dle zřizovací listiny umožňuje základní škola plnit povinnou školní docházku a poskytuje základní vzdělání podle vzdělávacích programů daných zákonem č.561/2004 Sb. Škola v tomto období / / pracovala podle třech vzdělávacích programů: v 1.,2. a 3. roč. pracovala podle školního vzdělávacího programu Těším se do školy, 4., 5. roč. pracoval podle programu Základní škola, č. j /96-2. Jednoho žáka škola vzdělávala podle programu Zvláštní škola, č. j / Zájmové kroužky uskutečňovala v rámci školy ve spolupráci s DDM ve Velkém Meziříčí. Hodnocení školy je zaměřeno na následující oblasti: 1/ Podmínky ke vzdělávání 2/ Průběh vzdělávání 3/ Spolupráce školy s rodiči 4/ Řízení školy, další vzdělávání pedagogických pracovníků 5/ Výsledky vzdělávání žáků 6/ Návrh koncepce řízení a rozvoje ZŠ Heřmanov II. Vlastní hodnocení školy 1. Podmínky ke vzdělávání a/ podmínky personální Ve škole v letech 2008/2009 a 2009/2010 pracovaly čtyři učitelky: Mgr. Iva Vonešová ředitelka, třídní učitelka 4., 5. roč., Mgr. Michaela Štěpánková třídní učitelka 1.,2. a 3. roč.- celý úvazek, Mgr. Leona Romanová učitelka částečný úvazek. Od února 2010 zastupovala Mgr. Romanovou sl. Marie Šimková. Mgr. Romanová dokončila vysokou školu státnicemi, ale stejně jako p. ředitelka nesplňovala kvalifikaci pro výuku 1. stupně ZŠ. Mgr. Vonešová v květnu 2010 úspěšně ukončila Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení v Jihlavě. Výuku náboženství zajišťoval kněz Mgr. Tomáš Holcner. Práci uklízečky školnice zastávala Anna Brychtová. 2

3 Přehled pracovního zařazení a kvalifikace zaměstnanců Jméno a příjmení Mgr. Iva Vonešová Pracovní zařazení ředitelka ZŠ, Mgr. Michaela Štěpánková učitelka ZŠ Kvalifikace VŠ- MU Pdf Brno Aprob.Fj-Z VŠ Pdf Univerzity Palackého v Olomouci- učitelství pro 1. stupeň Poznámka pracovní poměr na dobu neurčitou plný úvazek Mgr. Leona Romanová učitelka ZŠ VŠ- MU Přírodovědecká fakulta Brno- obor matematika pro SŠ částečný úvazek Marie Šimková učitelka ZŠ Studentka Univerzity Palackého Olomouc obor učitelství pro MŠ částečný úvazek Anna Brychtová školnice SOU Třebíč - Borovina trvalý pracovní poměr Mgr. Tomáš Holcner kněz VŠ teologie pracovní dohoda Věková skladba pedagogických pracovníků Školní rok 2008/ /2010 do 30 let Výuka cizího jazyka / anglický jazyk/ probíhala od 3. ročníku. Výuku zajišťovala p. ředitelka a p. uč. Štěpánková. Obě nebyly aprobované, ale navštěvovaly kurzy anglického jazyka s rodilým mluvčím a doplňovaly si znalosti samostudiem. Žáci se SPU a CH byli integrováni do běžných tříd a vyučující s nimi pracovali na základě doporučení speciálních pedagogů a psychologů z PPP a SPC Žďár n. S. Semináře a školení byly pečlivě vybírány, aby jejich náplň byla opravdu vhodná pro výuku na 1.st. Byl kladen důraz i na finanční stránku a nutnost zajistit výuku při absenci učitele ve škole. 3

4 Ve školním roce 2008/2009 byly absolvovány tyto semináře a školení: Normální je nekouřit, akred. MŠMT, č. j. 7594/ , regionální seminář k ekologické výchově Učíme za školou, č.j / Chaloupky. Ředitelka absolvovala semináře konané pro ředitele škol, účastnila se hudebních dílen prof. Jenčkové. Všichni zaměstnanci školy absolvovali školení BOZP a PO vedené J. Vařekou. Ve školním roce 2009/2010 byly absolvovány tyto vzdělávací kurzy a semináře: Čtení, psaní v 1. roč., Prožitková angličtina, workshop: Dotace z EU, Spisová služba a archivnictví. b/ podmínky materiální Budova školy byla otevřena kolem roku Učebny jsou klasické, upravené na kmenové třídy. Vybavení je na odpovídající úrovni. Žáci mají možnost využívat 4 počítače připojené k internetu. Mohou je používat před vyučováním, o přestávkách i po vyučování. Žáci využívají v hodinách množství výukových programů. Další počítač s tiskárnou je v ředitelně a mohou ho používat všichni vyučující. K dalšímu vybavení školy patří rádia, televize, video, dataprojektor, DVD přehrávač, fotoaparát. Žáci dostatečně využívají možnosti půjčování knih ze školní i z obecní knihovny. Pro sport a výuku tělesné výchovy je využívána provizorní tělocvična v suterénu budovy. V květnu 2010 začala její rekonstrukce a před novým školním rokem byla úspěšně dokončena. Je vybavena standardním nářadím a náčiním. V letním období žáci využívají travnaté hřiště i asfaltové hřiště za školou. Vybavení učebnicemi a učebními texty i pomůckami je úměrné a je postupně doplňováno podle potřeb a nároků učitelů. Názorné pomůcky jsou dostačující, i zde dochází k postupné výměně a modernizaci. Pro žáky s logopedickými obtížemi a SPU a CH má škola k dispozici základní materiály. Naše škola má i svoje webové stránky, které jsou umístěny pod adresou: Jejich součástí je i fotogalerie z akcí, které škola pořádá. 2. Průběh vzdělávání Učební plán je v souladu s počty hodin stanovených vzdělávacím programem. Škola realizuje v rámci výuky průběžně Minimální preventivní program, výchovu ke zdravému životnímu stylu, uplatňuje ekologické aspekty. Pro žáky jsou realizovány podle možností a nabídky výlety, exkurze a soutěže. Znalosti žáků byly zjišťovány v matematické olympiádě ve Cvrčkovi a Klokánkovi. K testování žáků 3. a 5. roč. škola využila program Stonožka za společnosti Scio. Každý z žáků těchto ročníků vyplňoval záznamový arch s výsledky, které byly odeslány k centrálnímu zpracování. Po vyhodnocení byli žáci seznámeni se svými výsledky a škola dostala vyhodnocení v porovnání s ostatními zúčastněnými školami. Mezi školami naše škola obsadila lepší průměr. Se znalostmi v angličtině zaostávala, v matematice a českém jazyce byla průměrná, v přírodních vědách nadprůměrná/ viz tabulky a grafy uloženy ve škole/. Každoročně se žáci zúčastňují projektu Zdravé zuby. Škola se zaměřuje i na dodržování zásad slušného chování. Navštívili jsme různá divadelní představení a výstavy. Žáci si osvojují pravidla vzájemného chování mezi sebou, ve vztahu dospělý žák. Vyučující zpracovávají tématické plány, které jim usnadňují přehlednost probíraného učiva ve vyučovacím procesu. 4

5 Přijímání žáků : Žáci jsou přijímáni na základě správního řízení. Zápis do 1.ročníku 2008/ /2010 Zapsáno žáků 6 2 Odklad 2 - Rozvrh žáků respektoval hygienické normy, mezi vyučovacími hodinami byly přestávky. V letním období mohli žáci o velké přestávce využít hřiště za školou. Odpolední vyučování vyplývalo z týdenního počtu hodin. Vyučující volili pro svoji práci s žáky přiměřené cíle, respektovali individuální tempo žáků a jejich zvláštnosti. Volili různé formy práce. Kontrolní činnost probíhala podle upraveného plánu a podle potřeb. Škola má zpracovaný klasifikační řád. Výsledky žáků hodnotí číselnou stupnicí. Vyučující si vedou klasifikační záznamy. Hodnocení výsledků za 1. a 2. pololetí se zaznamenává do katalogových listů. V pololetí se žákům vystavuje výpis z vysvědčení. 3. Spolupráce školy s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů na vzdělávání Mezi učiteli, rodiči a žáky jsou přátelské vztahy. Rodiče jsou průběžně informováni o prospěchu a chování žáků prostřednictvím žákovských knížek, ale podle potřeby i osobními kontakty, jednáním s třídními učiteli, ostatními vyučujícími či vedením školy na třídních schůzkách i mimo ně. Pokud se objeví problémy v přístupu žáků k učení či chování, přistupuje škola na individuální jednání nebo řešení. O akcích školy je veřejnost informována na obecní vývěsce. Škola by uvítala větší spolupráci rodičů při organizaci volnočasových aktivit dětí. Ráda by zapojila rodiče do vedení kroužků. Přijala by pomoc při organizaci školních akcí. Při škole pracuje školská rada. Ředitelka školy s ní podle potřeb spolupracuje. Mezi zajímavé akce školy patřily: Drakiáda, sběr léčivých bylin, Mikulášská besídka s nadílkou, tradiční vánoční besídka, vzdělávací ekologické pořady na EC ve Velkém Meziříčí. Byla navázána spolupráce s výtvarnicí O. Matouškovou, která s dětmi dvakrát ročně vyrobila dárek pro rodiče. Po oba školní roky proběhl plavecký výcvik dohromady s okolními mateřskými školami ve Žďáře n. S. Po oba školní roky se škola zapojila do akce kraje Vysočina Čistá Vysočina pořádané ku příležitosti Dne Země. Ke Dni matek již tradičně proběhla besídka v místním KD. Na konci května 2010 byla ukončena celoroční soutěžní akce sběr papíru a PET víček s velkým úspěchem. Žáci nasbírali přes 4 tuny papíru a přes 120 kg víček. Obsadili mezi školami přední místa a škola získala velkou finanční odměnu. Den dětí byl oslaven výletem do přírody s opékáním párků. Oba školní roky byly ukončeny školním výletem a na úplný závěr se konalo slavnostní rozloučení se žáky 5.ročníků předáním knižní odměny. 5

6 Péče školy o volný čas žáků Žáci se mohli zapojit do práce v těchto kroužcích : Hrajeme si s matematikou, Výtvarný, Hudební s hrou na flétnu. Jako nepovinný předmět bylo vyučováno náboženství. Kroužky byly vedeny pod patronátem DDM ve Velkém Meziříčí. Učitelé byli za práci odměňováni. Každý z žáků si mohl vybrat z nabídky kroužků a odpoledne využít svůj volný čas. Pracovníci DDM se také starali o pomůcky a materiály, které učitelům k výuce poskytli. Žáci hradili nízkou částku za účast. 4. Řízení školy, personální práce, další vzdělávání pedagogických pracovníků Organizační struktura školy Poradním orgánem je pedagogická rada. Ve škole se konají provozní porady a pedagogické rady. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Pro DVPP využívá škola nabídky mnoha společností. Pečlivě vybírá kurzy a semináře podle náplně, finančních možností a zpětného použití ve výuce. 5. Výsledky vzdělávání žáků Všichni žáci prospěli, snížené známky z chování nebyly. 6. Návrh koncepce řízení a rozvoje ZŠ Heřmanov Některé moje plány, které jsem si vytyčila v minulém období, byly splněny: stropní část budovy byla zateplena na podzim Od tohoto období doposud se projevila úspora při vytápění budovy. Rekonstrukce suterénní místnosti určené jako tělocvična byla dokončena v srpnu 2010, nářaďovna byla zčásti přesunuta ven z místnosti na chodbu. Byla provedena výmalba i dalších přilehlých prostor a doinstalováno topení, které zamezí promrzání této části budovy. Byly vyměněny okna i dveře směrem do dvora. Za školou bylo dobudováno nové asfaltové hřiště, které mohou žáci využívat při výuce i v odpoledních hodinách. Okolí školy bylo vylepšeno posezením a umístěním zábavných kolotočů ve dvoře. Největším přáním je získat větší množství žáků do 1.roč. a hlavně zamezit odchodu žáků z jiných než pátých ročníků. V posledních dvou letech zde pracovala kvalifikovaná učitelka pro 1. st. ZŠ, ředitelka si dokončila Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení. Další učitelka si dokončila vzdělání na VŠ. Pro malý počet žáků jsme byli školou na výjimku, což se odráželo v menším toku finančních prostředků do školy. 6

7 Pro další roky se určitě nevyhneme dalšímu snížení počtu žáků, což pro nás bude znamenat snížit počet tříd ze 2 na jednu. Chceme zachovat všech 5 ročníků, co nejvíce předmětů učit odděleně. Navíc budeme zřizovat školní družinu, v rámci které budou fungovat zájmové kroužky. Rodinným přístupem, profesionálním stylem práce a nabídkou nových metod práce se žáky se budeme snažit nabídnout žákům maximum. Budeme žádat o dotace z EU, které by nám mohly pomoci při zajištění kvalitnější výuky a při odměňování učitelů. Možná si i trochu polepšíme v materiálním vybavení školy. Můj velký dík patří zřizovateli, který velmi vstřícně reaguje na moje požadavky a podporuje rozvoj školy. Vlastní hodnocení bude projednáno na čtvrtletní pedagogické radě dne 18. listopadu Četl: Mgr. Iva Vonešová ředitelka školy 7

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-117/15-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-117/15-H INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-117/15-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 75 019 418 Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Chvalkovice 104,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-2014 Základní škola Dolní Město, okres Havlíčkův Brod, získala od 1.1.2003 právní subjektivitu. Jejím zřizovatelem

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-552/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-552/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-552/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Základní škola Ostrava Slezská Ostrava,

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-455/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-455/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-455/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Sídlo: 439

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1440/14-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1440/14-T INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-1440/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 739 14 Ostravice 300 E-mail právnické osoby IČ 75 029 715 Identifikátor 600 134 458 Právní

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-33/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Hradec

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

Výroční zpráva. Základní školy a Mateřské školy Slapy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. Základní školy a Mateřské školy Slapy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy Slapy za školní rok 2012/2013 Požadovaný podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy podle 10 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011/2012 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - a) Základní údaje a charakteristika školy b) ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam.

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-276/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 161 047 Identifikátor 600 096 556 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-161/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-161/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-161/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-537/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha-západ Kubrova 136, 252 16 Nučice info@zs-nucice.cz

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-201/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-38/09-05 Základní škola praktická a mateřská škola Toužim, příspěvková organizace Adresa: Plzeňská 395, Toužim 364 01

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.ČŠIB-1398/12-B. Mgr. Rostislavem Kandrnálem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.ČŠIB-1398/12-B. Mgr. Rostislavem Kandrnálem, ředitelem školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj.ČŠIB-1398/12-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Smetanova 2/547,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy a Mateřské školy Třebívlice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy a Mateřské školy Třebívlice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy a Mateřské školy Třebívlice za období školního roku 2009-2010 Zpracovala: Mgr.Aranka Klupáková Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012 2013 1. Charakteristika školy a základní údaje: 1. 1. Škola Základní škola a Mateřská škola v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková organizace, 783 97 PASEKA 200 tel. 585

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

Základní škola České Heřmanice

Základní škola České Heřmanice Základní škola České Heřmanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 V Českých Heřmanicích dne 28. 8. 2012 Zpracovala: Mgr. Jaroslava Kafková, ředitelka školy 1 Obsah Základní údaje o škole... 3 Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 2. 10. 2014 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-837/12-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-837/12-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-837/12-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola, Telnice okres Brno-venkov, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ - 1081/12-Z. náměstí Míru 7, 763 16 Fryšták. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ - 1081/12-Z. náměstí Míru 7, 763 16 Fryšták. příspěvková organizace Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ - 1081/12-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace náměstí

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-3/14-T. Příspěvková organizace. Kpt. Vajdy 1a/2656, Ostrava-Zábřeh

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-3/14-T. Příspěvková organizace. Kpt. Vajdy 1a/2656, Ostrava-Zábřeh INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-3/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace Kpt.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Č.j. 445/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracovala: Mgr. et Ing. Hana Kindlová, ředitelka školy Dílčí zprávu o činnosti MŠ vypracovala: Mgr. Miroslava Krčová Sojovice, září

Více